1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π."

Transcript

1 1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. Θ Ε Μ Α Α Α 1. Ν α γ ρ ά ψ ε τ ε ς τ ο τ ε τ ρ ά δ ι ό ς α σ τ ο ν α ρ ι κ μ ό κ α κ ε μ ι ά σ α π ό τ ι σ π α ρ α κ ά τ ω π ρ ο τ ά ς ε ι σ 1-8 κ α ι δ ί π λ α τ θ λ ζ ξ θ ω ς τ ό, α ν ε ί ν α ι ς ω ς τ ι, ι τ θ λ ζ ξ θ Λ ά κ ο σ, α ν ε ί ν α ι λ α ν κ α ς μ ζ ν θ. Α Η ζ κ φ ρ α ς θ ς ε μ ι α ε ν τ ο λ ι ε κ χ ϊ ρ θ ς θ σ ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν ν α π ε ρ ι ζ χ ε ι ξ α ν ά τ θ μ ε τ α β λ θ τ ι ς τ θ ν ο π ο ί α ε κ χ ω ρ ε ί τ α ι θ τ ι μ ι. 2. Ο τ φ π ο σ μ ι α σ μ ε τ α β λ θ τ ι σ μ ε τ α β ά λ λ ε τ α ι κ α τ ά τ θ δ ι ά ρ κ ε ι α ε κ τ ζ λ ε ς θ σ ε ν ό σ α λ γ ο ρ ί κ μ ο υ. 3. τ ο α ρ ι ς τ ε ρ ό μ ζ ρ ο σ τ ο υ τ ε λ ε ς τ ι ε κ χ ϊ ρ θ ς θ σ ς ε μ ι α ε ν τ ο λ ι ε κ χ ϊ ρ θ ς θ σ μ π ο ρ ε ί ν α υ π ά ρ χ ε ι μ ι α ζ κ φ ρ α ς θ. 4. Σ ο π λ ά γ ι ο π α ρ α λ λ θ λ ό γ ρ α μ μ ο χ ρ θ ς ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι γ ι α ν α δ θ λ ϊ ς ε ι τ θ ν α ρ χ ι κ α ι τ ζ λ ο σ α λ γ ο ρ ί κ μ ο υ ς ε ζ ν α δ ι ά γ ρ α μ μ α ρ ο ι σ. 5. Σ α π ρ ο β λ ι μ α τ α π ο υ α ν α κ ζ τ ο υ μ ε ς τ ο ν υ π ο λ ο γ ι ς τ ι ς χ ε τ ί η ο ν τ α ι μ ε τ θ ν τ α χ φ τ θ τ α ε κ τ ζ λ ε ς θ σ τ ω ν π ρ ά ξ ε ω ν. 6. Ο π ο λ λ α π λ α ς ι α ς μ ό σ δ ε ν α π ο τ ε λ ε ί β α ς ι κ ι λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ο υ υ π ο λ ο γ ι ς τ ι. 7. Ο ι τ ε λ ε ς τ ζ σ D I V κ α ι M O D μ π ο ρ ο φ ν ν α ε κ τ ε λ ζ ς ο υ ν π ρ ά ξ ε ι σ μ ό ν ο μ ε τ α ξ φ ς τ ο ι χ ε ί ω ν α κ ε ρ α ί ο υ τ φ π ο υ. 8. τ θ δ ο μ ι ε ν ό σ α λ γ ο ρ ί κ μ ο υ γ ρ α μ μ ζ ν ο υ ς ε «Γ Λ Ω Α» θ δ ι λ ω ς θ τ ω ν ς τ α κ ε ρ ϊ ν π ρ ο θ γ ε ί τ α ι α υ τ ι σ τ ω ν μ ε τ α β λ θ τ ϊ ν. ( Μ ο ν ά δ ε σ 8 ) Ν α γ ρ ά ψ ε τ ε ς τ ο τ ε τ ρ ά δ ι ό ς α σ τ ο υ σ α ρ ι κ μ ο φ σ τ θ σ τ ι λ θ σ Α κ α ι δ ί π λ α τ α γ ρ ά μ μ α τ α τ θ σ τ ι λ θ σ Β π ο υ τ ο υ σ α ν τ ι ς τ ο ι χ ο φ ν. Α3. τ ι λ θ Α τ ι λ θ Β 1. Α π ο τ ε λ ε ς μ α τ ι κ ό τ θ τ α α. Κ α τ θ γ ο ρ ί α π ρ ο β λ θ μ ά τ ω ν 2. Ψ ε υ δ ι σ β. Κ ρ ι τ ι ρ ι ο Α λ γ ο ρ ί κ μ ο υ 3. Α λ θ κ ι σ γ. Σ ρ ό π ο σ α ν α π α ρ ά ς τ α ς θ σ α λ γ ο ρ ί κ μ ω ν 4. B ε λ τ ι ς τ ο π ο ί θ ς θ σ δ. Ε ί δ ο σ ς τ α κ ε ρ ά σ 5. Π ρ α γ μ α τ ι κ ι ε. Λ ο γ ι κ ι τ ι μ ι 6. Β + 4 > α ^ 2 ςτ. Α λ φ α ρ ι κ μ θ τ ι κ ι τ ι μ ι 7. Ε λ ε φ κ ε ρ ο κ ε ί μ ε ν ο η. Ε ν τ ο λ ι ε κ χ ϊ ρ θ ς θ σ τ ι μ ι σ 8. Χ Χ+1 θ. Λ ο γ ι κ ι ζ κ φ ρ α ς θ 1. Α ν α φ ζ ρ α τ ε τ α κ ρ ι τ ι ρ ι α π ο υ κ α π ρ ζ π ε ι ν α ι κ α ν ο π ο ι ε ί ζ ν α σ α λ γ ό ρ ι κ μ ο σ. ( Μ ο ν ά δ ε σ 8 ) ( Μ ο ν ά δ ε σ 5 )

2 2. Σ ο π α ρ α κ ά τ ω τ μ ι μ α α λ γ ο ρ ί κ μ ο υ γ ρ α μ μ ζ ν ο ς ε «Γ Λ Ω Α» δ ε ν ι κ α ν ο π ο ι ε ί ζ ν α α λ γ ο ρ ι κ μ ι κ ό κ ρ ι τ ι ρ ι ο : Δ Ι Α Β Α Ε Χ ΑΝ Χ > 0 Σ Ο Σ Ε Ψ Χ - 11 Ρ Σ _ Ρ ( Ψ ) Γ Ρ Α Ψ Ε Ρ Α Λ Λ Ι Ω Γ Ρ Α Ψ Ε Δ ό κ θ κ ε α ρ ν θ τ ι κ ό σ ι μ θ δ ζ ν Σ Ε Λ Ο _ Α Ν α. Α ν α φ ζ ρ α τ ε τ ο κ ρ ι τ ι ρ ι ο π ο υ δ ε ν ι κ α ν ο π ο ι ε ί τ α ι. β. Α ι τ ι ο λ ο γ ι ς τ ε. ( Μ ο ν ά δ ε σ 1 ) ( Μ ο ν ά δ ε σ 3 ) γ. Να γράψετε ξανά το παραπάνω τμιμα ϊςτε να ικανοποιείται και αυτό το κριτιριο. ( Μ ο ν ά δ ε σ 5 ) Α 4.. Ν α ς υ μ π λ θ ρ ϊ ς ε τ ε τ ο π α ρ α κ ά τ ω τ μ ι μ α α λ γ ο ρ ί κ μ ο υ γ ρ α μ μ ζ ν ο ς ε «Γ Λ Ω Α», τ ο ο π ο ί ο ν α δ ζ χ ε τ α ι τθ ν τ ι μ ι τ θ σ μ ε τ α β λ θ τ ι σ α, ν α υ π ο λ ο γ ί η ε ι κ α ι ν α ε μ φ α ν ί η ε ι τ θ ν α π ό λ υ τ θ τ ι μ ι τ θ σ. Δ Ι Α Β Α Ε.. Α τ ΑΝ... Σ Ο Σ Ε Α τ α *.. Σ Ε Λ Ο _ Α Ν Γ Ρ Α Ψ Ε Ατ ( Μ ο ν ά δ ε σ 4 ) Α 5. Ν α υ π ο λ ο γ ι ς κ ε ί θ τ ι μ ι τ ω ν π α ρ α κ ά τ ω π ρ ο τ ά ς ε ω ν : 1. ( ( Ο Χ Ι ( Γ = Α ) ) Κ Α Ι ( Α + Β < 7 )) Ή ( Β > Γ ), μ ε Α = 5, Β = 7 κ α ι Γ = ( Γ ^ 2 = Α * 2 ) Κ Α Ι ( Ο Χ Ι ( Γ < Β ) ) Κ Α Ι ( Β > Α ), μ ε Α = 3, Β = 4, Γ = ( ( Α * Β < 0 ) Ή ( Α + Β > Β ^ 2 * 5 ) ) Κ Α Ι ( Β D I V 4 > A M O D 2), μ ε Α = 5, Β = 10 (Μονάδεσ 6)

3 Θ Ε Μ Α Β Β1. Να ςυμπλθρωκοφν τα κενά ϊςτε το τμιμα του αλγόρικμου να διαβάηει δφο ακζραιουσ αρικμοφσ Α,Β να υπολογίηει τθ διαφορά του μικρότερου από το μεγαλφτερο και να αποφαςίηει αν αυτι θ διαφορά είναι άρτιοσ ι περιττόσ αρικμόσ, εμφανίηοντασ ςχετικό μινυμα. ιάβαςε Α, Β Αν Α... Β Σότε Αλλιϊσ... Β-Α Αν (...) τότε Αλλιϊσ ΓΡΑΨΕ ' θ διαφορά τουσ είναι άρτιοσ αρικμόσ ' ΓΡΑΨΕ ' θ διαφορά τουσ είναι περιττόσ αρικμόσ ' (Μονάδεσ 7) Β2. Να ςχθματίςετε το διάγραμμα ροισ για τον παρακάτω ψευδοκϊδικα. Αλγόρικμοσ Διάγραμμα_Ροισ Δίαβαςε x Αν ( x >0 ) και ( x<=100 ) τότε Αν ( x <= 60 ) τότε Εκτύπωςε «Πζραςεσ» Εκτύπωςε «Κόπθκεσ» Σζλοσ Διάγραμμα_Ροισ (Μονάδεσ 7)

4 Β3. Να ςχθματίςετε τον πίνακα τιμϊν του παρακάτω αλγορίκμου. Σι κα εμφανιςτεί τελικά αν ειςαχκοφν οι τιμζσ: i) 7, 2 και ii) 25, 13 Αλγόρικμοσ Πίνακασ_Σιμϊν Διάβαςε κ λ (κ * 2) div 5 Αν λ >= κ και κ <= 3 τότε Αν όχι κ mod 2 = 1 τότε Εμφάνιςε λ Αν κ > 3 και λ > 3 τότε Διάβαςε λ κ λ div 3 Διάβαςε κ Σζλοσ Πίνακασ_Σιμϊν (Μονάδεσ 6) Θ Ε Μ Α Γ Ζ ν α σ π α ν τ ρ ε μ ζ ν ο σ δ θ μ ό ς ι ο σ υ π ά λ λ θ λ ο σ π ρ ο ς π α κ ε ί ν α υ π ο λ ο γ ί ς ε ι τ ι σ μ θ ν ι α ί ε σ α π ο δ ο χ ζ σ τ ο υ. Ε κ τ ό σ α π ό τ ο ν μ θ ν ι α ί ο β α ς ι κ ό μ ι ς κ ό ζ χ ε ι κ α ι τ α ε ξ ι σ ε π ι δ ό μ α τ α : 2 0 γ ι α κ ά κ ε π α ι δ ί, 3 5 ε π ί δ ο μ α ς υ η φ γ ο υ. Ο ι κ ρ α τ ι ς ε ι σ ( φ ο ρ ο λ ο γ ί α ) ς τ ι σ ο π ο ί ε σ υ π ό κ ε ι ν τ α ι ο μ θ ν ι α ί ο σ μ ι ς κ ό σ ε ί ν α ι 2 0 %, ε ν ϊ γ ι α α ς φ ά λ ι ς θ υ π ά ρ χ ε ι κ ρ ά τ θ ς θ 1 1 %. Ν α α ν α π τ φ ξ ε τ ε α λ γ ό ρ ι κ μ ο ς ε «ψ ε υ δ ο γ λ ϊ ς ς α» ο ο π ο ί ο σ : Γ1. Ν α δ ι α β ά η ε ι τ ο ο ν ο μ α τ ε π ϊ ν υ μ ο, τ ο ν β α ς ι κ ό μ θ ν ι α ί ο μ ι ς κ ό κ α ι τ ο ν α ρ ι κ μ ό τ ω ν π α ι δ ι ϊ ν τ ο υ υ π α λ λ ι λ ο υ. ( Μ ο ν ά δ ε σ 3 )

5 Γ2. τθ ςυνζχεια υπολογίηει για τον ςυγκεκριμζνο μινα: (α) το μεικτό ειςόδθμα του υπαλλιλου. ( Μ ο ν ά δ ε σ 3) ( β ) τ ο ς φ ν ο λ ο τ ω ν κ ρ α τ ι ς ε ω ν ς τ ι σ ο π ο ί ε σ υ π ό κ ε ι τ α ι τ ο μ ε ι κ τ ό ε ι ς ό δ θ μ α. ( γ ) τ ι σ κ α κ α ρ ζ σ μ θ ν ι α ί ε σ α π ο δ ο χ ζ σ τ ο υ υ π α λ λ ι λ ο υ. ( Μ ο ν ά δ ε σ 4) ( Μ ο ν ά δ ε σ 6 ) Γ3. τ ο τ ζ λ ο σ ε μ φ α ν ί η ε ι γ ι α τ ο ν ς υ γ κ ε κ ρ ι μ ζ ν ο υ π ά λ λ θ λ ο : Σ ο ο ν ο μ α τ ε π ϊ ν υ μ ο τ ο υ, τ ο μ ε ι κ τ ό τ ο υ ε ι ς ό δ θ μ α, τ ο ς φ ν ο λ ο τ ω ν κ ρ α τ ι ς ε ω ν τ ο υ, κ α ι τ ι σ μ θ ν ι α ί ε σ α π ο δ ο χ ζ σ τ ο υ. ( Μ ο ν ά δ ε σ 4 ) Π α ρ α τ ι ρ θ ς θ γ ι α τ ο Θ Ε Μ Α Γ : Ν α λ ά β ε τ ε υ π ό ψ θ ό τ ι ο ς υ γ κ ε κ ρ ι μ ζ ν ο σ υ π ά λ λ θ λ ο σ α ν κ α ι ε ί ν α ι ζ γ γ α μ ο σ υ π ά ρ χ ε ι τ ο ε ν δ ε χ ό μ ε ν ο ν α μ θ ν ζ χ ε ι π α ι δ ι ά, κ α ι ό τ ι ό λ α τ α δ ε δ ο μ ζ ν α ε ι ς ό δ ο υ ε ί ν α ι ζ γ κ υ ρ α. ΘΕΜΑ Δ Μια αλυςίδα ξενοδοχείων ακολουκεί τθν εξισ πολιτικι χρζωςθσ τον Άυγουςτο με βάςθ τθν περιοχι και το είδοσ του δωματίου που γίνεται θ κράτθςθ : Περιοχι Χρζωςθ ίκλινου Χρζωςθ Σρίκλινου Αλιβζρι Αργοςτόλι Θεςςαλονίκθ Λουτρά Ωραίασ Ελζνθσ Επιπλζον αν κάποιοσ κάνει κράτθςθ από 10 θμζρεσ και πάνω τότε γίνεται ζκπτωςθ ςτθν ςυνολικι χρζωςθ 15%. Να δοκεί αλγόρικμοσ Δ1) που να ηθτάει από τον χριςτθ τθν περιοχι, το είδοσ του δωματίου, και τισ θμζρεσ κράτθςθσ. (Μονάδεσ 4) Δ2) Να υπολογίηει τθ ςυνολικι χρζωςθ που κα πρζπει να πλθρϊςει για τθ διαμονι του. (Μονάδεσ12) Δ3) Να εμφανίηει τθ ςυνολικι χρζωςθ (Μονάδεσ 4) Παρατιρθςθ για Θζμα Δ: Να λάβετε υπόψθ ςασ ότι θ χρζωςθ δεν είναι κλιμακωτι. Α Ε Τ Χ Ο Μ Α Σ Ε Κ Α Λ Η Ε Π Ι Σ Τ Χ Ι Α!

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Insurance.Office: version 1.40 Release Notes

Insurance.Office: version 1.40 Release Notes Insurance.Office 1 Insurance.Office: version 1.40 Release Notes τθν επετειακι ζκδοςθ Insurance.Office 1.40, που ζγινε επίςθμα διακζςιμθ ςτισ 30/05/2011, κα βρείτε τισ περιςςότερεσ από 55 αλλαγζσ-βελτιϊςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Περιεχόμενα Μεγζκθ Κίνθςθσ: ελίδεσ 1-4 Μετατόπιςθ, Σαχφτθτα, Μζςθ Σαχφτθτα Ευκφγραμμεσ Κινιςεισ: ελίδεσ 5-20 Ευκφγραμμθ Ομαλι Ευκ. Ομαλά

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

:: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU;

:: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; :: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; Το COSMOTE DEALS for YOU, είναι ζνα πακζτο προςφορϊν αποκλειςτικά για τουσ ςυνδρομθτζσ COSMOTE! Το COSMOTE DEALS for YOU ςυνεχϊσ κα εμπλουτίηεται για να καλφπτει ολοζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ "Ανάπτυξθ διαδικτυακισ εφαρμογισ για οπτικοποίθςθ χρονοςειρϊν από βάςεισ δεδομζνων και πρόβλεψθ μελλοντικϊν

Διαβάστε περισσότερα

: " : " : " = 0 < 0 = ", + Τ_Ρ(Δ)) / = ", - Τ_Ρ(Δ))

:  :  :  = 0 < 0 = , + Τ_Ρ(Δ)) / = , - Τ_Ρ(Δ)) Δομή Επιλογής Άσκηση 1 - τριώνυμο Να γραφεί αλγόριθμος που να βρίσκει τις ρίζες ενός τριωνύμου. Αρχικά να ρωτά τους συντελεστές α, β και γ του τριωνύμου και κατόπιν να εμφανίζει τις ρίζες ή την ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator

Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator Ευχαριςτοφμε κερμά που προτιμιςατε τον Deal Aggregator και για τθν μζχρι τϊρα υποςτιριξι ςασ. Τποςχόμαςτε ότι αυτό το πολφτιμο εργαλείο που ζχετε ςτα χζρια ςασ κα κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Πολυτεχνείο Κρήτης Σμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ & Διοίκηςησ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ...- 1-2 ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ...-

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων 2011 Vrsion 5.2 (Οκτϊβριοσ 2011)... 3 Vrsion 5.1 (Ιοφλιοσ 2011)... 12 Vrsion 5.0 (Ιανουάριοσ 2011)... 23 2010 Vrsion 4.8 (Αφγουςτοσ 2010)... 36 Vrsion 4.7 (Απρίλιοσ 2010)... 39 2009

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ»

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ pupilslaptp «ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ ΟΔΗΓΙΕ, ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ επτζμβριοσ 2009 pupilslaptp Πίνακασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Θέμα 1ο Α) Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος). 1) Ο έλεγχος μιας συνθήκης έχει μόνο δυο τιμές,

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ο Υπεφκυνοσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ του Τμιματοσ ΛΟΓΙΣΙΚΗ του Τ.Ε.Ι. Μεςολογγίου παραδίδει ςτουσ αςκοφμενουσ φοιτθτζσ του Τμιματοσ αυτόν τον ΟΔΗΓΟ ςτον οποίο ζχουν ςυγκεντρωκεί τα κυριότερα

Διαβάστε περισσότερα

1 η εξεταστική περίοδος από 20/10/2013 έως 17/11/2013. γραπτή εξέταση στο μάθημα Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜ Ο ΓΩ Ν ΣΕ ΠΡΟΓΡ ΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

1 η εξεταστική περίοδος από 20/10/2013 έως 17/11/2013. γραπτή εξέταση στο μάθημα Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜ Ο ΓΩ Ν ΣΕ ΠΡΟΓΡ ΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ γραπτή εξέταση στο μάθημα Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜ Ο ΓΩ Ν ΣΕ ΠΡΟΓΡ ΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: ΒΛΙΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη

Διαβάστε περισσότερα

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη 1. Μάκθμα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα): Αγγλικά, Πλθροφορικι, Ευζλικτθ ηϊνθ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ

ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ 2004-2010 Kilgray Translation Technologies. Με τθν επιφφλαξθ παντόσ δικαιϊματοσ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1 Ειςαγωγή... 3 Σο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα