Πρόεδρος της Ελληνικής Οµοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδος (ΟΧΕ).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόεδρος της Ελληνικής Οµοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδος (ΟΧΕ)."

Transcript

1 Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: ΑΓΓΕΛΟΥ ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Πατρώνυµο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ηµεροµηνία γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµος µε δύο παιδιά Επάγγελµα: ικηγόρος ΣΠΟΥ ΕΣ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Πτυχίο Νοµικής Πτυχίο ηµοσίου ικαίου Εξωτερικός καθηγητής Ινστιτούτου ηµόσιας ιοίκησης Καθηγητής στη Σχολή Στελεχών Π.Ε. Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Έχει διατελέσει: Ειδικός Γραµµατέας Αθλητισµού Μακεδονίας Θράκης Γενικός Γραµµατέας Εµπορίου Υπουργείου Ανάπτυξης Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικού Εµπορίου Πρόεδρος της Ελληνικής Οµοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδος (ΟΧΕ). Σύµβουλος ιοίκησης της Οργανωτικής Αγώνων του ΑΘΗΝΑ Επιτροπής των Ολυµπιακών Μέλος της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής Πρόεδρος της Εθνικής Ολυµπιακής Ακαδηµίας Σήµερα είναι : Πρόεδρος και ιευθύνων της ΟΛΘ Α.Ε.

2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου γεννήθηκε το 1946 στη Βέροια. Είναι πτυχιούχος των σχολών Νοµικής και Οικονοµικών & Πολιτικών Επιστηµών του ΑΠΘ. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου του Τοµέα ιεθνών Σπουδών της Νοµικής Σχολής και έχει παρακολουθήσει µεταπτυχιακά µαθήµατα Νοµισµατικής Πολιτικής και Μακροοικονοµίας επί διετία στο Πανεπιστήµιο της Χαϊδελβέργης. Εκπαιδεύτηκε στις τράπεζες BUNDESBANK & BAYERISCHE VEREINSBANK στη Γερµανία. Ξεκίνησε τη σταδιοδροµία του στην Ιονική Τράπεζα το Από το 1969 εργάσθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος απ όπου και αποχώρησε το 2009 µε το βαθµό του ιευθυντή. Από το Μάιο του 2010 είναι Αντιπρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου της Ο.Λ.Θ. ΑΕ. Οµιλεί τη Γερµανική και Αγγλική γλώσσα.

3 XPIZTOAOYAOZ r. ANTC2NIAAH o K. XpuTôöouAoç AvTwvláöqç EIVOI EKTEAETIKÔ JEAoç TOU uioikqtikoü Zupf3ouAIou Tqç Tpthrac flelpcdthç KOl AvcxffAqpwTç AiueUvwv p3ouaoç. revve9ke TO 1955 OTO Aqöovoxc.öp ZEppCIV 1(01 Elval 1TTUXIOO)<Oc TOLl NopIKoU TpñpoToc qç axoañc NOpIKV KOl OlKovoplKiiv EmaTqpcbv rou ApIoToTeAEIou flcivetriot9piou OE000AOVIKqç, KaOiJç ETrToqç KOl EIöIKEuoqç UTO qpooio ikaio. zek[vfloe Tfl araöioöpopia TOU OT9V E.irroplK TpäTrEcI, orrou EpyäaGqKE ETrI öekcxevveo xpovia. ATró TO 1992 EpyäETaI OTfl TpäUECQ fleipaiclç,.ovtaç avcxaái3ei wç ar pepo KaeñKovTa KGT OEipä flepicpepeiokou IEu6uvT?1, AV0TrAflpWTr AIEUeUVTñ JKTUOU - U1TEUQUVOU yb nç Epyclaieç Tfl Bópeia EAAáÔa, BoqOoU revikou IEUOUVT1 - UTrEueuvou yia TflV 0VTTTUfl TWV EpyaacJ.)v Tqç Tpthraç 1(01 TWV AoirrWv ETOIILJV TOLl OpiAou oiq Bôpia EAAáOa, KaedJç KGI AvarrAqpwT revlkou ijeu6uvt. To E1TTEI.iI3PIO TOLl 2003, QVAQ3E KaOKovTa revikou IEU6UVTr AIKTIOU Bôpsiaç EAAáöaç, E ETrlTrpooeETfl Eueuvq Tfl GUVOAIK ETroTrrEIa TpthrEaç KO! OpiAou Oiq Bópeia EAIáöa, ev OTTO TOV OKTth3pIo TOLl 2007 avuaf3e TflV E1TOTITEIO TOLl ouvoaou TWV EpyaaId)V TOU AIKTUOU KQTCXOT9päTWV Tqç Tpthrac OTflV EAAO6a. AlTO TOV OUVlO TOU 2008 aveaaf3e KaeñKovTa AVWTA9pWT 4lEuOUvovToç ZUpJ(3OUAOU E)(ovTaç ETrflTAEOV U1TO T9V ETr0TTTEIO TU, l0öoxiko TOV T0IJEcI MEc7aiwv EnIElpaEwv, TOV Topa flpoaivqç EUIXEIpnPGTIKOTqTGc, TOV Topa TpaTTEIKç MEyOAwv E1TIXEIpoEwv 1(01 TOV ToiJa AvaöiOpOpwoqç, EmXEIpqpaTIK3v F1ICTWYEWV. METXEI OTQ IOIKr1TIKá Zt4JI3OOAIG euyatplkci)v, GAAá Kal ETGIpIthV EvölacpEpovToç Tflç Tpthitaç flelpalgiç Ka8diç KOl OTO XpqpaTIaTqpbaKO K vtpo OEoaaAovIkqç. 0 K. XpboTóouAoç AvTwvIäöqc eivai iravpqjvoc 1(01 El UO TraIölá.

4 BKDrPAeIKD ZHMEIOMA BaaiAdou AvTwvolroul¾ou TOU ftwpylou cacaaovikq, reweqka (310 AIyIO crtiç 10 Noqipiou Mud TflV airoçoitqcrj jicu aria TO A9IJOTIKÔ ZxoAclo syypd9rpca (3TO rupvduio qç K. ToUpTraç e aacaovikqç, mit csiiou KOP airopoirqaa io ZT9 auvt)(cia utrqptrrjac( Tfl CTpITIQflhIg IJOU O9TCICL mqv EMIVUKfl Atpowopio. // To troç 1963 siai jx9rpca urq Nopiiuj ZyoAi ) iou ApIaToTcAcIou flovrrnatqpiou GtaaaAOviKrJc:. KQTU U) OIdpICEIO TWV OTIOUÔJW OL1 EAUIJPCJVO uirorpocpici airó TO löpupa KpclTiKthv YITOTpOqNLbV. Mud T)V awoçoitrp() pou cyypêrlko wç ackoop voç öikqyópoc: cit AiKqyopucO ZUAAoyo E)ca/viKqç KG thq au:vxeia wç AiKqyOpcç, IôiOTqTu irou apc ptxr arpepa. Krnd TO iroç 1972 pcttj3qtcci lie yepuwki utrotpoçia OT9 Nopiicr tj IxoM iou Movôxou, owou IrapoKoA008rpa pa9ipata qnropftcou öucaiou ptxpi to 1973 (Ã)ç urrotpopoç Tr)ç rcp)javikç YirrjpcaIaç AvroAiaytbv (DAD). Ev TW ETQU utrô TO Éîøç 1970a oiopio9d wç ØoqGOc KQ ouvena wç EwiptArnç OTq ZXoAfl Nopiicthv xai OIKOVOpIKdN Emarr)pthv TOU ARE) cnov TopEc EpwopncoU Aiicaiou. KQTd TO troç 1981 avoyopcuei<a öiödktopuç Tflç Nopnuç ZxoAfic TOU ARC E o9po Apicia. To roç 1982 tvidxoqkoc cxepiôo IOU AEKIOpo o rqv Traparrdvw ZxoAr, OTIOU KCli EcAix9qKa ljtxpi TO 2000 OTIç 3oOpi6cç iou ETTIKOUpOU Ka6yqT, TOU AVQ1rAnPWTñ Kcx9qyqifl xai TOU TGKTIKOU KaeqyqTfl. To tioç 2007 cicaixoqka Opóiijioç Kcd3flyqTrjç, IöióTqTa T9V orrolcz ç4w ptpi ar lpepa. Mtxpi aflpepa ëxw auyypoqici csipd ant povoypcuplcç KG1 autoteaelç i KaTawpqptvEç c; pca rsç VOiK( ucpioöikd. 0 povoypacplcç avtpxovtai TrEpiTrc u CE KUI CI JEAETEç pai lie Ti yvwpoöotñc Eic KUI Tic flapatrlpicsic cc AIxacnKEç Awopdcxlç ncpilrou cc cpöoptlvio. Di JTsp!acdTEpEç aird nc povoypcupicç KUP Aikolo. nc pcaeicc civcuptpovrai am EplropIKó MCTII.Jñ

5 BIOFPMDIKO ZHMEWMA HPIOY AHMHTPIO 1) HiEpopxjvtcL -yévviç 2) Fpcttixtucé 3) Eicy s2uxtua öpcwtpótrtcl 4) Aoutéç öpcat9ptóttpç 5) Ouco-yEv6tcL1c1 icctotarni 9/8/1961 Extâto F4Lvthyto Ep yá njç O.A.. cwtó Tn &IzttcL ött8 cycl flpósöpoç toi wtxteiou Ktouç O.A.. Aitó to 2003 icit 4EpcL FEvtKóç FpctqicLtaç tot F.VOlUOUWéVrn) (OtcLt8IO1) tiopto8k(popuot6)v O.A.. A.E. ica avwtpóooioç ton iuxpciicávo oicltetou tiv O.1.E. (Ojiocy7rovIcL optosiapopmtthv E2á&Lç) A ycioç

6 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Πατρώνυµο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ Επάγγελµα: ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Ηµερ/νία γένν.: Σπουδές: ΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΡΑΜΑΣ (ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ) Επαγγελµατική Κατάρτιση: ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΡΑΝΩΝ-ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ- ΦΟΡΤΩΤΩΝ και ΑΝ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. Σεµινάριο: ΑΜΒΟΥΡΓΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΣΙΕΣ. Σεµινάριο: 40 ώρες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΡΩΝ (Υπουργείο Παιδείας)ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Οικογενειακή κατάσταση : ΕΓΓΑΜΟΣ Κοινωνική ραστηριότητα: Γενικός Γραµµατείας ΟΜΥΛΕ Πρόεδρος Σωµατείου Χειριστών Μηχανηµάτων.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ -ΗΜΕΡΙ ΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ -ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α! ΤΑΞΗΣ Κάτοχος Πτυχίου Ε Ε Μελετητή Α και Β τάξης Α.Μ. 14534. Α.Μ. θεµατικού συµβούλου Μ.Σ. Τηλ.23310-26193/72023

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: 210 6741619, 6970886134 milionis@sch.gr

e-mail: 210 6741619, 6970886134 milionis@sch.gr ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2007 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατέρα: Ειδικότητα Ιδιότητα: Έτος, τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ - ΜΗΤΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στο Ωραιόκαστρο από το 1990. Απόφοιτος Διοίκησης Επιχ/σεων με 15ετή εμπειρία στον

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ - ΜΗΤΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στο Ωραιόκαστρο από το 1990. Απόφοιτος Διοίκησης Επιχ/σεων με 15ετή εμπειρία στον ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ - ΜΗΤΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στο Ωραιόκαστρο από το 1990. Απόφοιτος Διοίκησης Επιχ/σεων με 15ετή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα ως βοηθός λογιστή και μέλος του Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 2010 ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ. Αδαµίδης Σωτήρης

ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 2010 ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ. Αδαµίδης Σωτήρης ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 2010 ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ Αδαµίδης Σωτήρης Γεννήθηκε τον Μάιο του 1965 και µεγάλωσε στην παλιά πόλη της Ξάνθης. Έχει σπουδάσει ιοίκηση Επιχειρήσεων. Από το 1989

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2000 [ 289 ]

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2000 [ 289 ] Ó ÁÔÚÔ ÙÔ ÔÏ ÙË, ÓÂÍ ÚÙËÙË Ú ÂÓÙÂÙ ÏÌ ÓË applefi ÙÔÓ È Ú ÙÈÎfi ÙË ÓfiÌÔ ÁÈ ÙËÓ appleúô ÛappleÈÛË ÙˆÓ ÈÎ ÈˆÌ ÙˆÓ ÙˆÓ appleôïèùòó Î È ÙËÓ Ù ÚËÛË ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ, ÂappleÈ ÈÒÎÂÈ, applefi ÙËÓ appleúòùë ÛÙÈÁÌ,

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος και Τόπος γέννησης: 21.4.1946 - Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: έγγαµος µε την Κων/να Γουσίου και πατέρας τριών αρρένων τέκνων.

Χρόνος και Τόπος γέννησης: 21.4.1946 - Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: έγγαµος µε την Κων/να Γουσίου και πατέρας τριών αρρένων τέκνων. Αναπληρωτής Καθηγητής Γρηγόριος Ευάγγελος- Καλαβρός 1. Προσωπική κατάσταση: Χρόνος και Τόπος γέννησης: 21.4.1946 - Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: έγγαµος µε την Κων/να Γουσίου και πατέρας τριών αρρένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ &ΕΥΡΩ- ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ. ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 16ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007. ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 7ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ &ΕΥΡΩ- ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ. ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 16ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007. ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 7ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ &ΕΥΡΩ- ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 16ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 7ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ &ΕΥΡΩ- ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα έκδοση της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.2310 539817 Fax 2310 541933 www.sbbe.gr email : info@sbbe.gr

Τηλ.2310 539817 Fax 2310 541933 www.sbbe.gr email : info@sbbe.gr ΑΠ.228 Θεσσαλονίκη, 15 Ιουνίου 2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 1 8 / 2 0 1 5 Προς τις Βιοµηχανίες & τους Συνδέσµους Μέλη του Σ.Β.Β.Ε. Θέµα : Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ - ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΦΑΝΗ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-7-1963

Διαβάστε περισσότερα

I3. BIOΓPAΦIKA ΣHMEIΩMAΤΑ TOY ΣYNHΓOPOY TOY ΠOΛITH ΣYNHΓOPΩN TOY ΠOΛITH

I3. BIOΓPAΦIKA ΣHMEIΩMAΤΑ TOY ΣYNHΓOPOY TOY ΠOΛITH ΣYNHΓOPΩN TOY ΠOΛITH I3. BIOΓPAΦIKA ΣHMEIΩMAΤΑ TOY ΣYNHΓOPOY TOY ΠOΛITH KAI TΩN BOHΘΩN ΣYNHΓOPΩN TOY ΠOΛITH Σ Y N H Γ O P O Σ T O Y Π O Λ I T H 322 ΝΙΚΗΦOΡOΣ ΙΑΜΑΝΤOΥΡOΣ Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 25 Ιουνίου 1942. Είναι παντρεµένος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ.

Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. 2013 Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. Βιογραφικά Σημειώματα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Επιμέλεια: Τμήμα Βιβλιοθήκης Μάρτιος 2013 2 Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών 3 4 Αγγελοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Οι 21 Έλληνες Ευρωβουλευτές 2014-2019

Οι 21 Έλληνες Ευρωβουλευτές 2014-2019 Οι 21 Έλληνες Ευρωβουλευτές 2014-2019 ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς Ο Μανώλης Γλέζος γεννήθηκε στ Απεράθου της Νάξου το 1922. Tο 1935, ως μαθητής δημιούργησε αντιφασιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ηµήτριος Κωνσταντίνου Αυγητίδης, Επίκουρος Καθηγητής Εµπορικού ικαίου, Νοµική Σχολή ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης ΗΜ/ΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 19/05/1964, Αλεξανδρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009, 2009-

Σχολή, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009, 2009- Θεόδωρος Π. Φορτσάκης τηλ.: +30 210 3688437, 2103688648, φαξ: +30 210 3688640, e-mail: tfortsak@law.uoa.gr Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1954. Είµαι έγγαµος. Σταδιοδροµία Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής 2015. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής 2010. Χαράλαμπος Λόντος.

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής 2015. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής 2010. Χαράλαμπος Λόντος. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής 2010 Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής Ιωάννης Κουμέντος Χαράλαμπος Λόντος Γεννήθηκε στη Ρόδο το 1958. Είναι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΣΘΜΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΣΘΜΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ entipo_18x27.5_b.indd 1 10/29/10 11:03:33 AM 09 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 18 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 04 21 07 22 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ M.Sc. Μικροβιολόγος Τροφίμων Διεύθυνση (-εις) Δημοφώντος 160, Τ.Κ. 11 852, Πετράλωνα, Αθήνα Μαγνήτων

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήριος Α. Δρίκος. Καθηγητής Φυσικής Αγωγής MSc στην Προπονητική των Αθλοπαιδιών ΑΘΗΝΑ 2010

Σωτήριος Α. Δρίκος. Καθηγητής Φυσικής Αγωγής MSc στην Προπονητική των Αθλοπαιδιών ΑΘΗΝΑ 2010 Sotiris Drikos ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σωτήριος Α. Δρίκος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής MSc στην Προπονητική των Αθλοπαιδιών ΑΘΗΝΑ 2010 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΘΕΑΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 14.6.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 14.6. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 14.6.2013 ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 27 714 09, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΗΛ (2810) 211911-2126640, FAX (2810) 211929, E-mail: info@critida.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ - CAREER SUMMARY

Διαβάστε περισσότερα

1999-2004 Πτυχιούχος της νομικής σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ημερομηνία ορκωμοσίας 28-04-2004. Βαθμός πτυχίου 7,00 Λίαν καλώς.

1999-2004 Πτυχιούχος της νομικής σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ημερομηνία ορκωμοσίας 28-04-2004. Βαθμός πτυχίου 7,00 Λίαν καλώς. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΑΛΙΑΣ Διεύθυνση Βασιλίσσης Όλγας 26 Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54641 Διεύθυνση Γραφείου Ερμού 41- Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54624 Κινητό τηλέφωνο 6948304620

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ EYΡΩΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΡΙΖΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ EYΡΩΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΡΙΖΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ EYΡΩΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΡΙΖΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΑ Η Αθανασία (Σία) Αναγνωστοπούλου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΣ ΕΚΠΟΙΖΩ Αλευρίτου Ελένη Γιατρός, από τα ιδρυτικά μέλη και πρόεδρος της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. Έχει στην ευθύνη της θέματα υγείας, διατροφής, ασφάλειας τροφίμων και προϊόντων, τυποποίησης προϊόντων-υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Δρ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών Δρ. Χρυσούλα ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ, Πολιτικός Επιστήμων - Οικονομολόγος (Ph.D., MSc.) Η Χρυσούλα Καραφωτιά είναι Διδάκτωρ του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΑΓΙΝΕΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΑΓΙΝΕΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΑΓΙΝΕΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Λαμία, Ιούλιος 2012 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κωνσταντίνος Μπαγινέτας Νικόλαος Λαμία,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ημήτρης Τόλης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ημήτρης Τόλης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: ημήτρης Τόλης Ημερομηνία γέννησης: 25/02/1968 Τηλέφωνο: +30 211 4072291, +30 6932 721268 ιεύθυνση: 25 ης Μαρτίου 50, Βριλήσσια,

Διαβάστε περισσότερα