ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ Σ Ω Φ Ρ Ο Ν Ι Ο Υ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΧΤΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΙΒΗΡΙᾼ (τοῦ ἐκ Βαζελῶνος) Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Α Σ Μ Α Τ Ι Κ Η

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ Σ Ω Φ Ρ Ο Ν Ι Ο Υ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΧΤΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΙΒΗΡΙᾼ (τοῦ ἐκ Βαζελῶνος) Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Α Σ Μ Α Τ Ι Κ Η"

Transcript

1 ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ Σ Ω Φ Ρ Ο Ν Ι Ο Υ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΧΤΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΙΒΗΡΙᾼ (τοῦ ἐκ Βαζελῶνος) Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Α Σ Μ Α Τ Ι Κ Η πονηθεῖσα ὑπό Μιχαήλ τοῦ κρητός εὐγνωµοσύνης καί ἀγάπης ἕνεκεν. Ἐν ἔτει σωτηρίῳ 2001

2

3 Ἀφιεροῦται ἡ ἀκολουθία αὕτη τοῖς ἐν Μικρᾷ Ἀσίᾳ καί Κύπρῳ δεινῶς βασανισθεῖσιν, ἀδίκως σφαγιασθεῖσιν, καί βιαίως ἐκπατρισθεῖσιν ὁµοδόξοις ἀδελφοῖς ἡµῶν ἔτι δέ καί ταῖς ὑπό κατοχήν εὐρισκοµέναις ἀλήστοις πατρίσι τοῦ εὐσεβοῦς και θεοφυλάκτου ἡµῶν ἔθνους. Εἴησαν αὐτῶν τά ὀνόµατα ἐν βίβλῳ ζωῆς.

4

5 Τῌ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Μνήµη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡµῶν Σωφρονίου ἐπισκόπου Ἀχταλείας τῆς ἐν Ἰβηρίᾳ, τοῦ ἐκ Βαζελῶνος & τά προεόρτια τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου. ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΥΠΙΚΗ 1. Χρή εἰδέναι, ὅτι τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου συµπιπτούσης µετά τῶν προεορτίων τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου, αἱ δύο ἀκολουθίαι συµψάλλονται ὑποχρεωτικῶς. Εἰ τύχοι ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου ἐν πάσῃ ἄλλῃ ἡµέρᾳ, πλήν Κυριακῆς, ἡ ἀκολουθία αὐτοῦ τελεῖται ὡς ἔχει ἐν τῇ παρούσῃ φυλλάδι (βλ. οἰκονόµου Γεωργίου Ρήγα Τυπικόν, σ , ἔκδοσις Πατριαρχικοῦ ἱδρύ µατος πατερικῶν µελετῶν, Θεσ/νίκη 1994.). 2. Εἰ δέ καί τύχοι ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου ἐν ἡµέρᾳ Κυριακῇ, αἱ δύο ἀκολουθίαι συµψάλλονται ὁ µοῦ µετά τῆς ἀναστασίµου ἀκολουθίας τοῦ τυχόντος ἤχου, κατά τήν ἑξῆς τάξιν: α. ΕΝ Τῼ ΜΙΚΡῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ. Εἰς τό Κύριε, ἐκέκραξα ἱστῶµεν στίχους δ καί ψάλλοµεν στιχηρά ἀναστάσιµα. Δόξα, τοῦ ἁγίου. Καί νῦν, τό ἐν τῷ µικρῷ ἑσπερινῷ κείµενον δογµατικόν θεοτοκίον τοῦ ἤχου. Εἰς τόν στίχον ψάλλοµεν τό πρῶτον ἀναστάσιµον στιχηρόν τῶν ἀποστίχων τοῦ µεγάλου ἑσπερινοῦ, εἶτα δέ τά τρία ἀπόστιχα τοῦ ἁγίου. Δόξα, τοῦ ἁγίου. Καί νῦν, προεόρτιον. Ἀπολυτίκια τό ἀναστάσιµον. Δόξα, τοῦ ἁγίου. Καί νῦν, τό προεόρτιον. β. ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ. Εἰς τό Κύριε, ἐκέκραξα ἱστῶµεν στίχους ι καί ψάλλοµεν στιχηρά ἀναστάσιµα δ καί τοῦ ἁγίου στ. Δόξα, τοῦ ἁγίου. Καί νῦν, τό α θεοτοκίον τοῦ ἤ χου. Τό Φῶς Ἱλαρόν, τό προκείµενον τῆς ἡµέρας καί τά ἀναγνώσµατα τοῦ ἁγίου. Εἰς τήν Λιτήν ψάλλοµεν τά ἰδιόµελα τοῦ ἁγίου. Δόξα τοῦ ἁγίου. Καί νῦν, προεόρτιον. Εἰς τόν στίχον τά ἀναστάσιµα στιχηρά τῶν ἀποστίχων. Δόξα, τοῦ ἁγίου. Καί νῦν, προεόρτιον. Ἀπολυτίκια τό ἀναστάσιµον. Δόξα τοῦ ἁγίου. Καί νῦν τό προεόρτιον (σηµειωτέον, ὅτι τελουµένης ἀρτοκλασίας εἰς τό καί νῦν ψάλλεται, ἀντί τοῦ προεορτίου ἀπολυτικίου, τό Θεοτόκε Παρθένε, καί γίνεται ἐν συνεχείᾳ ἡ εὐλόγησις τῶν ἄρτων). γ. ΕΝ Τῼ ΟΡΘΡῼ. Εἰς τό Θεός Κύριος τά ἐν τῷ ἑσπερινῷ ἀπολυτίκια. Μετά τήν α καί β στιχολογίαν ψάλλονται καθίσµατα ἀναστάσι µα. Μετά τόν ἄµωµον ψάλλονται τά ἀναστάσι µα εὐλογητάρια. Ἀναγινώσκεται ἡ ὑπακοή καί ψάλλεται ὁ πολυέλεος καί τά µετ αὐτόν καθίσµατα. Οἰ ἀναβαθµοί τοῦ ἤχου, τό ἀναστάσι µον προκείµενον, καί ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ εὐαγγελίου. Κανόνας ψάλλοµεν τόν ἀναστάσι µον εἰς δ, τόν προεόρτιον εἰς δ καί τόν τοῦ ἁγίου εἰς στ. Καταβασίαι Σταυρόν χαράξας. Μετά τήν γ ὠδήν ἀναγινώσκεται τό ἀναστάσι µον κοντάκιον µετά τοῦ οἴκου αὐτοῦ καί ψάλλονται τά µεσώδια καθίσµατα. Μετά τήν στ ὠδήν ἀναγινώσκεται τό κοντάκιον καί ὁ οἶκος τοῦ ἁγίου, εἶτα δέ τό συναξάριον τῆς ἡµέρας. Πρό τῆς θ ὠδής στιχολογεῖται ἡ τιµιωτέρα. Ἐ ξαποστειλάρια τό ἀναστάσιµον, τοῦ ἁγίου καί τό προεόρτιον. Εἰς τούς αἴνους στιχηρά ἀναστάσιµα δ καί τοῦ ἁγίου δ (σηµειωτέον ὅτι ψάλλοµεν, ὡς τέταρτον στιχηρόν τοῦ ἁγίου, τό εἰς τούς αἴνους κείµενον δοξαστικόν αὐτοῦ). Δόξα, τό ἑωθινόν. Καί νῦν, Ὑπερευλογηµένη. Δοξολογία Μεγάλη τό Σήµερον σωτηρία καί ἀπόλυσις. δ. ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ. Τυπικά ἐν τοῖς µακαρισµοῖς ψάλλοµεν ἀναστάσιµα τροπάρια δ καί τήν στ ὠδήν τοῦ κανόνος τοῦ ἁγίου εἰς δ. Ἁπολυτίκια τό ἀναστάσιµον, τοῦ ἁγίου, τό προεόρτιον καί τό τοῦ ναοῦ. Κοντάκια τοῦ ἁγίου καί τό προεόρτιον. Ἀποστολικόν καί εὐαγγελικόν ἀνάγνωσµα λέγεται διπλοῦν, ἤτοι τά τῆς Κυριακῆς πρό τῆς ὑψώσεως καί τά τοῦ ἁγίου. Μετά τό ἐξαιρέτως Ἅξιον ἐστί. Κοινωνικόν Αἰνεῖτε τόν Κύριον (πρβλ. Γεωργίου Ρήγα Τυπικόν, σελ ). ΕΝ Τῼ ΜΙΚΡῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ Εἰς τό Κύριε, ἐκέκραξα ἱστῶµεν στίχους δ καί ψάλλοµεν στιχηρά προσό µοια τοῦ ἁγίου, δευτεροῦντες τό α. Ἦχος α. Τῶν οὐρανίων ταγµάτων. Ἡ Βαζελῶνος ἀγάλλου µονή καί χόρευε, ἐν τῇ ἐνδόξῳ µνήµῃ, τοῦ σεπτοῦ Σωφρονίου κλῆµα γάρ κα 1

6 θάπερ πνευµατικόν, ἐν αὐλαῖς σου ἐξήνθησε, καί νῦν παρέχει ἀφθόνως πᾶσι πιστοῖς, κατανύξεως τούς βότρυας. (δίς) Τήν Οὐρανῶν Βασιλείαν ποθήσας Ὅσιε, τῶν ἐπί γῆς ἡδέων, κατεφρόνησας πάτερ σῶµα δέ προθύµως ἀσκητικοῖς, καί ψυχήν ἀγωνίσµασι, τῇ τοῦ Δεσπότου ἀγάπῃ τρωθείς σφοδρῶς, ἑκουσίως σύ παρέδωκας. Τόν Ἱεράρχην Κυρίου ἀνευφηµήσωµεν, ὡς καθαιρέτην µέγαν, τοῦ ἐχθροῦ καί προστάτην, πάντων τῶν καµνόντων ἐν συµφοραῖς, καί δειναῖς περιστάσεσι, πολυταράχου τε βίου τοῖς πειρασµοῖς, καί σκανδάλοις τοῦ ἀλάστορος. Δόξα. Τοῦ ἁγίου. Ἦχος πλ. α. Πάλιν ἐπέστη ἡµῖν ἡ λαµπρά τοῦ Ἱεράρχου Σωφρονίου πανήγυρις, συγκαλοῦσα πρός εὐωχίαν πνευ µατικήν τῶν Ὀρθοδόξων τόν φιλόχριστον δῆµον. Δεῦτε, τοίνυν, ᾄ σµασι φιλοθέοις τόν λαµπρόν ἀριστέα ὑµνήσωµεν νέµει γάρ σήµερον χάριν οὐράνιον τοῖς τιµῶσιν αὐτόν καί χρεωστικῶς µακαρίζουσι. Καί νῦν. Προεόρτιον. Ἦχος πλ. δ. Ἡ γέννησίς σου, Θεόνυµφε Δεσποινα, εὐφροσύνης γέγονε πρόξενος τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων ὅτι ἐκ σοῦ προῆλθε σαρκωθείς ὁ προαιώνιος Λόγος τοῦ Πατρός, εἰς ἀνάπλασιν τῆς πεσούσης ἡµῶν φύσεως. Αὐτήν ἑορτάζοντες σέ µεγαλύνοµεν, ὡς αἰτίαν τῆς ἡµῶν σωτηρίας, Πανάχραντε. Τό Φῶς Ἱλαρόν τό προκείµενον τῆς ἡµέρας καί τό Καταξίωσον, Κύριε. Εἰς δε τόν στίχον ψάλλοµεν προσό µοια στιχηρά τοῦ ἁγίου. Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ. Ἦχος β. Χαίροις τῶν µοναστῶν, Σωφρόνιε τό κλέος, τῆς ἀρετῆς τό ὕψος, κανών ἱερωσύνης, δοχεῖον ἁγιότητος. Ρῦσαι παντοδαπῶν, δεινῶν ἐπερχοµένων, τούς ἱερῶς τιµῶντας, τήν µνήµην σου Θεόφρον, ὠδαῖς καί ὕ µνοις σήµερον. Στῦλος ὑποµονῆς, ἐδείχθης θεοφόρε, παθῶν ὀλοθρευτής τε, καί ἴασις νοσούντων, πατήρ ἡµῶν Σωφρόνιε. Δόξα. Τοῦ ἁγίου. Ἦχος πλ. β. Τοῦ καλοῦ ποιµένος τύπος γενό µενος, τήν ψυχήν σου ὑπέρ τῶν προβάτων τιθέναι οὐκ ἐδίστασας µακάριε. Οὐ µόνον γάρ πρός σωτήριον τρίβον τό πιστευθέν σοι θεόθεν κατηύθυνας ποίµνιον, ἀλλά καί πρός χαλεπήν αἰχµαλωσίαν ἀ γόµενον, προθύµως αὐτῷ ἠκολούθησας, ὑπό τῶν ἀπίστων βαρβάρων ἀνηλεῶς αἰκιζόµενος. Πρός σέ οὖν καταφεύγοντες, τῶν δεινῶν συµφορῶν τοῦ βίου τήν λύσιν αἰτούµεθα, ἥν καί παράσχου ἡµῖν, εὐχαῖς σου θεοδέκτοις δεόµεθα. Καί νῦν. Θεοτοκίον. Ἦχος ὁ αὐτός. Τριήµερος ἀνέστης. Παρθένε ἡ ἐλπίς τῶν πιστῶν, τήν 2

7 δέησιν τοῦ δούλου σου µή παρίδης, ἀλλά σπεῦσον εἰς ἐµήν, βοήθειαν καί σῶσον, ἐκ πάσης τῶν ἐχθρῶν µε, ἐπιβουλῆς καί περιστάσεως. Ἀπολυτίκια τοῦ ἁγίου καί τό προεόρτιον (ζήτει αὐτά ἐν τῷ τέλει τοῦ µεγάλου ἑσπερινοῦ) καί ἀπόλυσις. ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ Μετά τόν προοιµιακόν στιχολογοῦ µεν τήν α στάσιν τοῦ Μακάριος ἀνήρ. Εἰς τό Κύριε, ἐκέκραξα ἱστῶµεν στίχους η καί ψάλλοµεν στιχηρά προσό µοια τοῦ ἁγίου, δευτεροῦντες αὐτά. Ἦχος α. Ὤ τοῦ παραδόξου θαύµατος. Ὤ τοῦ παραδόξου θαύµατος, ὡς ἀστήρ φαεινός, ὁ κλεινός Σωφρόνιος, ἀκτῖσι θεουργικαῖς, ἐκλάµπων σήµερον διώκει τοῦ εὐσεβοῦς, καί Χριστωνύµου λαοῦ τήν σκοτόµαιναν, νοσοῦσι τε τῶν ψυχῶν καί τῶν σωµάτων δωρεῖται τήν ἴασιν. Δεῦτε καθαρᾷ καρδίᾳ, τήν αὐτοῦ τιµήσω µεν, πανσεβάσµιον µνήµην, φιλε όρτων τά συστήµατα. Ὤ τοῦ παραδόξου θαύµατος, ἐν ἐσχάτοις καιροῖς, θησαυρόν ἀσύλητον, ἀνέδειξε τοῖς πιστοῖς, Χριστός ὁ Κύριος, τό µέγα Ἱεραρχῶν, καί τῶν Ὁσίων πατέρων ἀγλάισµα, Σωφρόνιον ἀδελφοί, πρός ὅν συµφώνως βοήσωµεν κράζοντες χαίροις Ἰβηρίας δόξα, τῆς Χαλδείας βλάστηµα, καί µονῆς Βαζελῶνος, ἱερόν καί θεῖον καύχηµα. Ὤ τοῦ παραδόξου θαύµατος, ὁ Θεοῦ ἐραστής, κοσµικῆς συγχύσεως, τό ἄστατον καί φθαρτόν, µισήσας ἔφυγεν καί µόνος µόνῳ Θεῷ, τῶν ἐντολῶν ἐργασίᾳ γενόµενος, πρός ὕψος πνευµατικόν, τῆς ἀπαθείας ἀνῆλθε ταῖς πτέρυξι ὅθεν τήν ψυχήν καί σῶµα, Θεοῤῥύτου Χάριτος, ὡς ἡ βρότειος φύσις, ἡ ἡ µῶν χωρεῖ ἐνέπλησεν. Ὤ τοῦ παραδόξου θαύµατος, εἰς ἡµῶν ἀρωγήν, ποταµός ἰάσεων, ἐκ τάφου ξενοπρεπῶς, πιστοί ἀνέβλυσεν, ὁρµήµασι µυστικοῖς, τῆς Ἐκκλησίας ἀρδεύων τό πρόσωπον. Ὁ ράσει γάρ θεϊκῇ, τά ἱερά ὁ Χριστός ἐδωρήσατο, τοῦ ἀρχιερέως κόσµῳ, Σωφρονίου λείψανα, εὐωδίᾳ ἀρρήτῳ, τάς ψυχάς ἡµῶν εὐφραίνοντα. Δόξα. Τοῦ ἁγίου. Ἦχος δ. Τόν φιλόπονον τοῦ εὐαγγελίου ἐργάτην ᾄσµασι λαοί µεγαλύνω µεν. Φυλακῇ γάρ τῶν Χριστοῦ ἐντολῶν τούς ὀφθαλµούς τῆς ψυχῆς ἐκ τυφλῶν ἐργασάµενος βλέποντας, εἰς ὑψηλόν τῆς θεωρίας ἀνελήλυθεν ὄρος ἐν ᾧ, ἔσω τοῦ θείου γνόφου γενόµενος, τήν ἄρρητον δόξαν τῆς Ὑπερθέου Θεότητος, ὡς νέος Μωυσῆς, ἰδεῖν ἠξιώθη. Διό καί λύχνον καθάπερ ἐπί λυχνίαν ὁ δίκαιος αὐτόν ἔθετο Κύριος, φαίνειν τοῖς ἐν σκότει ἀγνωσίας ὑπάρχουσιν, ἀρχιερωσύνης στολῇ κοσµήσας αὐτόν καί παντοίοις τοῦ Παρακλήτου χαρίσµασιν. Ταῖς αὐτοῦ ἱ κεσίαις Χριστέ ὁ Θεός σῶσον λαόν περιούσιον, ὅν περ τιµίῳ Σου ἐξηγόρασας αἵµατι. 3

8 Καί νῦν. Προεόρτιον. Ἦχος ὁ αὐτός. Τήν πάνσεπτόν σου γέννησιν, Παναγία παρθένε ἁγνή, τῶν ἀγγέλων τά πλήθη ἐν οὐρανῷ καί ἀνθρώπων τό γένος ἐπί τῆς γῆς µακαρίζοµεν, ὅτι µήτηρ γέγονας τοῦ ποιητοῦ τῶν ἁπάντων Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ. Αὐτόν ἱκετεύουσα ὑπέρ ἡµῶν µή παύσῃ δεόµεθα, τῶν εἰς σέ µετά Θεόν τάς ἐλπίδας θεµένων, Θεοτόκε πανύµνητε καί ἀπειρόγαµε. Εἴσοδος, τό Φῶς Ἱλαρόν, τό προκεί µενον καί ἀναγνώσµατα τοῦ ἁγίου. Παροιµιῶν τό ἀνάγνωσµα. Μνήµη δικαίου µετ ἐγκωµίων, καί εὐλογία Κυρίου ἐπί κεφαλήν αὐτοῦ. Μακάριος ἄνθρωπος ὅς εὗρε σοφίαν, καί θνητός ὅς οἶδε φρόνησιν. Κρεῖσσον γάρ αὐτήν ἐµπορεύεσθαι, ἤ χρυσίου καί ἀργυρίου θησαυρούς. Τιµιωτέρα δέ ἐστι λίθων πολυτελῶν πᾶν δέ τίµιον οὐκ ἄξιον αὐτῆς ἐστιν. Ἐκ γάρ τοῦ στο µατος αὐτῆς ἐκπορεύεται δικαιοσύνη, νόµον δέ καί ἔλεον ἐπί γλώσσης φορεῖ. Τοιγαροῦν ἀκούσατέ µου, ὦ τέκνα σεµνά γάρ ἐρῶ καί µακάριος ἄνθρωπος ὅς τάς ἐµάς ὁ δούς φυλάξει. Αἱ γάρ ἔξοδοί µου, ἔ ξοδοι ζωῆς, καί ἑτοιµάζεται θέλησις παρά Κυρίου. Διά τοῦτο παρακαλῶ ὑµᾶς, καί προΐεµαι ἐµήν φωνήν υἱοῖς ἀνθρώπων. Ὅτι ἐγώ ἡ Σοφία κατεσκεύασα βουλήν καί γνῶσιν καί ἔννοιαν, ἐγώ ἐπεκαλεσά µην. Ἐµή βουλή καί ἀσφάλεια, ἐµή φρόνησις, ἐµή δέ ἰσχύς. Ἐγώ τούς ἐµέ φιλοῦντας ἀγαπῶ, οἱ δέ ἐµέ ζητοῦντες εὑρήσουσι χάριν. Νοήσατε τοίνυν, ἄκακοι, πανουργίαν, οἱ δέ ἀπαίδευτοι ἔνθεσθε καρδίαν. Εἰσακούσατέ µου καί πάλιν, σεµνά γάρ ἐρῶ, καί ἀνοίγω ἀπό χειλέων ὀρθά. Ὅτι ἀλήθειαν µελετήσει ὁ λάρυγξ µου, ἐβδελυγµένα δέ ἐναντίον ἐ µοῦ χείλη ψευδῆ. Μετά δικαιοσύνης πάντα τά ρήµατα τοῦ στόµατός µου, οὐδέν ἐν αὐτοῖς σκολιόν, οὐδέ στραγγαλιῶδες. Πάντα εὐθέα ἐστί τοῖς νοοῦσι, καί ὀρθά τοῖς εὑρίσκουσι γνῶσιν. Διδάσκω γάρ ὑµῖν ἀληθῆ, ἵνα γένηται ἐν Κυρίῳ ἡ ἐλπίς ὑµῶν, καί πλησθήσεσθε πνεύ µατος. Σοφίας Σολοµῶντος τό ἀνάγνωσµα. Δίκαιος ἐάν φθάσῃ τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τι µιον οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθµῷ ἐτῶν µεµέτρηται. Πολιά δέ ἐ στι φρόνησις ἀνθρώποις καί ἡλικία γήρως βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῷ γενόµενος, ἠγαπήθη, καί ζῶν µεταξύ ἁµαρτωλῶν, µετετέθη. Ἡρπάγη, µή κακία ἀλλάξῃ σύνεσιν αὐτοῦ ἤ δόλος ἀπατήσῃ ψυχήν αὐτοῦ βασκανία γάρ φαυλότητος ἀ µαυροῖ τά καλά καί ρεµβασµός ἐ πιθυµίας µεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθείς ἐν ὀλίγῳ ἐπλήρωσε χρόνους µακρούς ἀρεστή γάρ ἦν Κυρίῳ ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔ σπευσεν ἐκ µέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί, ἰδόντες καί µή νοήσαντες, µηδέ θέντες ἐπί διανοίᾳ τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις 4

9 αὐτοῦ καί ἐπισκοπή ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ. Σοφίας Σολοµῶντος τό ἀνάγνωσµα. Στόµα δικαίου ἀποστάζει σοφίαν, χείλη δέ ἀνδρῶν ἐπίστανται χάριτας. Στόµα σοφῶν µελετᾷ σοφίαν δικαιοσύνη δέ ρύεται αὐτούς ἐκ θανάτου. Τελευτήσαντος ἀνδρός δικαίου οὐκ ὄλλυται ἐλπίς υἱός γάρ δίκαιος γεννᾶται εἰς ζωήν, καί ἐν ἀγαθοῖς αὐτοῦ καρπόν δικαιοσύνης τρυγήσει. Φῶς δικαίοις διαπαντός, καί παρά Κυρίου εὑρήσουσι χάριν καί δόξαν. Γλῶσσα σοφῶν καλά ἐπίσταται, καί ἐν καρδίᾳ αὐτῶν ἀναπαύσεται σοφία. Ἀγαπᾷ Κύριος ὁσίας καρδίας δεκτοί δέ αὐτῷ πάντες ἄµωµοι ἐν ὁδῷ. Σοφία Κυρίου φωτιεῖ πρόσωπον συνετοῦ φθάνει γάρ τούς ἐπιθυµοῦντας αὐτήν, πρό τοῦ γνωσθῆναι, καί εὐχερῶς θεωρεῖται ὑπό τῶν ἀγαπώντων αὐτήν. Ὁ ὀρθρίσας πρός αὐτήν οὐ κοπιάσει καί ὁ ἀγρυπνήσας δι αὐτήν, ταχέως ἀµέριµνος ἔσται. Ὅ τι τούς ἀξίους αὐτῆς αὐτή περιέρχεται ζητοῦσα, καί ἐν ταῖς τρίβοις φαντάζεται αὐτοῖς εὐµενῶς. Σοφίας οὐ κατισχύσει ποτέ κακία. Διά ταῦτα καί ἐραστής ἐγενόµην τοῦ κάλλους αὐτῆς καί ἐφίλησα ταύτην, καί ἐξεζήτησα ἐκ νεότητός µου, καί ἐζήτησα νύµφην ἀγαγέσθαι ἐµαυτῷ Ὅτι ὁ πάντων Δεσπότης ἠγάπησεν αὐτήν. Μύστις γάρ ἐστι τῆς τοῦ Θεοῦ ἐπιστήµης, καί αἱρέτις τῶν ἔργων αὐτοῦ. Οἱ πόνοι αὐτῆς εἰσίν ἀρεταί σωφροσύνην δέ καί φρόνησιν αὕτη διδάσκει δικαιοσύνην καί ἀνδρείαν, ὧν χρησιµώτερον οὐδέν ἐστιν ἐν βίῳ ἀνθρώποις. Εἰ δέ καί πολυπειρίαν ποθεῖ τις, οἶδε τά ἀρχαῖα καί τά µέλλοντα εἰκάζειν ἐπίσταται στροφάς λόγων καί λύσεις αἰνιγµάτων σηµεῖα καί τέρατα προγινώσκει, καί ἐκβάσεις καιρῶν καί χρόνων καί πᾶσι σύµβουλός ἐστιν ἀγαθή. Ὅτι ἀθανασία ἐστίν ἐν αὐτῇ, καί εὔκλεια ἐν κοινωνίᾳ λόγων αὐτῆς. Διά τοῦτο ἐνέτυχον τῷ Κυρίῳ, καί ἐδεήθην αὐτοῦ, καί εἶπον ἐξ ὅλης µου τῆς καρδίας Θεέ Πατέρων, καί Κύριε τοῦ ἐ λέους, ὁ ποιήσας τά πάντα ἐν λόγῳ σου, καί τῇ σοφίᾳ σου κατασκευάσας τόν ἄνθρωπον, ἵνα δεσπόζῃ τῶν ὑπό σοῦ γενοµένων κτισµάτων, καί διέπῃ τόν κόσµον ἐν ὁσιότητι καί δικαιοσύνη δός µοι τήν τῶν σῶν θρόνων πάρεδρον σοφίαν, καί µή µέ ἀποδοκιµάσῃς ἐκ παίδων σου ὅτι ἐγώ δοῦλος σός, καί υἱός τῆς παιδίσκης σου. Ἐξαπόστειλον αὐτήν ἐξ ἁγίου κατοικητηρίου σου καί ἀπό θρόνου δόξης σου, ἵνα συµπαροῦσά µοι διδάξῃ µε, τί εὐάρεστον ἐστι παρά σοί. Καί ὁδηγήσῃ µε ἐν γνώσει, καί φυλάξῃ µε ἐν τῇ δόξῃ αὐτῆς. Λογισµοί γάρ θνητῶν πάντες δειλοί καί ἐπισφαλεῖς αἱ ἐπίνοια αὐτῶν. Εἰς τήν Λιτήν ψάλλοµεν ἰδιόµελα τοῦ ἁγίου, προτάσσοντες αὐτῶν ἰδιόµελον τοῦ ἁγίου τῆς µονῆς ἤ τοῦ ναοῦ. Ἦχος α. Εὐφραίνου ἐν Κυρίῳ ἡ Χριστοῦ Ἐκκλησία, πλοῦτον ἀναφαίρετον κατέχουσα τήν ἄφθαρτον δεξιάν τοῦ 5

10 σεπτοῦ Ἱεράρχου, Σωφρονίου τοῦ θεόφρονος. Αὕτη γάρ ἀνεδείχθη ἰατρεῖον πνευµατικόν, ἄµισθον παρέχουσα τήν ρῶσιν τοῖς πάσχουσι. Πίστει αὐτήν ἀσπαζόµενοι, ὡς ἐξ ἀκενώτου πηγῆς, πλουσίως τόν ἁγιασµόν ἀρυόµεθα, τόν ἐν ἁγίοις δοξαζόµενον δοξάζοντες Κύριον. Ἦχος γ. Ὁ Θεός ἡµῶν, πατήρ ὑπάρχων φιλάνθρωπος, πρός σωτηρίαν τούς φιλοῦντας Αὐτόν παιδεύει ἐκάστοτε. Ἐν οἷς ἐστί καί ὁ κραταιός ἐν ἀγῶσι Σωφρόνιος, ἅτε ἐκκαθάρας τῶν παθῶν τάς ἐπεισάκτους κηλῖδας, ὑποµονῇ τῶν πειρασµῶν καί τῶν θλίψεων. Τήν ἁγίαν αὐτοῦ βιοτήν ἀκούοντες, µάθωµεν µή ὀλιγωρεῖν παιδείας Κυρίου, µηδέ ἐκλύεσθαι ὑπ Αὐτοῦ παιδευόµενοι µᾶλλον δέ δράσσεσθαι ταύτης, µήποτε ὀργισθῇ Κύριος, κατά τό προφητάνακτος λόγιον. Ἦχος πλ. α. Πάλιν ἐπέστη ἡµῖν ἡ λαµπρά τοῦ Ἱεράρχου Σωφρονίου πανήγυρις, συγκαλοῦσα πρός εὐωχίαν πνευ µατικήν τῶν Ὀρθοδόξων τόν φιλόχριστον δῆµον. Δεῦτε, τοίνυν, ᾄσµασι φιλοθέοις τόν λαµπρόν ἀριστέα ὑµνήσωµεν νέµει γάρ σήµερον χάριν οὐράνιον τοῖς τιµῶσιν αὐτόν καί χρεωστικῶς µακαρίζουσι. Ἦχος πλ. β. Τοῦ καλοῦ ποιµένος τύπος γενό µενος, τήν ψυχήν σου ὑπέρ τῶν προβάτων τιθέναι οὐκ ἐδίστασας µακάριε. Οὐ µόνον γάρ πρός σωτήριον τρίβον τό πιστευθέν σοι θεόθεν κατηύθυνας ποίµνιον, ἀλλά καί πρός χαλεπήν αἰχµαλωσίαν ἀ γόµενον, προθύµως αὐτῷ ἠκολούθησας, ὑπό τῶν ἀπίστων βαρβάρων ἀνηλεῶς αἰκιζόµενος. Πρός σέ οὖν καταφεύγοντες, τῶν δεινῶν συµφορῶν τοῦ βίου τήν λύσιν αἰτούµεθα, ἥν καί παράσχου ἡµῖν, εὐχαῖς σου θεοδέκτοις δεόµεθα. Δόξα. Τοῦ ἁγίου. Ἦχος πλ. δ. Πολιτείαν ὁ πήλινος ζηλώσας ἰ σάγγελον, νοῦν κατά παθῶν ἡγε µόνα ἀγωνισάµενος ἔστησεν. Ἐντεῦθεν τοῖς ἀσάρκοις ἀντιτασσόµενος, πρός συµπλοκάς ἀοράτους ἐ χώρησε, τῇ πρεσβείᾳ τοῦ Τιµίου Προδρόµου ρωννύµενος. Ὅθεν τοῦ ἐχθροῦ τάς δυνάµεις συντρίψας, ὑ περφυέσιν ἐπάθλοις τετίµηται τοῦ ἀµαυρωθέντος ἤγουν κατ εἰκόνα τῇ καθάρσει καί Φωτός ἀνεσπέρου τῇ ἀνεκφράστῳ θέᾳ. Νῦν δέ σύν ἀγγέλοις κράζει γηθόµενος Ἅγιος ὁ Θεός, ὁ Πατήρ ὁ ἄναρχος Ἅγιος Ἰσχυρός, Υἱός ὁ ἀχρόνως γεννηθείς Ἅγιος Ἀθάνατος, τό ἐκ Πατρός ἐκπορευόµενον Ἅγιον Πνεῦ µα Τριάς Ἅγία δόξα Σοι. Καί νῦν. Προεόρτιον. Ἦχος ὁ αὐτός. Ἡ γέννησίς σου, Θεόνυµφε Δέσποινα, εὐφροσύνης γέγονε πρόξενος τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων ὅτι ἐκ σοῦ προῆλθε σαρκωθείς ὁ προαιώ 6

11 νιος Λόγος τοῦ Πατρός, εἰς ἀνάπλασιν τῆς πεσούσης ἡµῶν φύσεως. Αὐτήν ἑορτάζοντες σέ µεγαλύνοµεν, ὡς αἰτίαν τῆς ἡµῶν σωτηρίας, Πανάχραντε. Εἰς τόν στίχον ψάλλοµεν προσόµοια τοῦ ἁγίου. Ἦχος πλ. α. Χαίροις ἀσκητικῶν. Χαίροις ὁ διαυγέστατος νοῦς, ὁ λαµπηδόνας τῆς ἀκτίστου Θεότητος, δεχόµενος καί τήν δόξαν τῆς Τρισηλίου αὐγῆς, ἐξαστράπτων κόσµῳ ὥσπερ ἔσοπτρον ὁ φάρος τούς κύµασι, ποντιζοµένους τῶν θλίψεων, καί τούς πεσόντας εἰς βυθόν ἀ πογνώσεως, ἀσφαλέστατα ὁδηγῶν θείαις λάµψεσι, ὅρµον πρός γαληνότατον, πικροῦ ἐξαιρούµενος, καί πονηροῦ ναυαγίου, θανατηφόρου τε κλύδωνος Σωφρόνιε πάτερ, καλλονή ἀρχιερέων, ὁσίων σύνεδρε. στίχ. Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει καί ὡσεί κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται. Χαίροις ὁ στρατιώτης Χριστοῦ, ὁ παρατάξεις τῶν ἐχθρῶν τροπωσά µενος, πραότητος τῇ δυνάµει, καί ταπεινώσει ψυχῆς, ὁ λαµπρός ἀδά µας τῆς ἀσκήσεως ἡ σάλπιγξ ἡ εὔηχος, ἡ µελωδοῦσα τοῖς πέρασι, θεογνωσίας ἐναρµόνια ᾄσµατα τό ἀ νάκτορον Παρακλήτου τό ἔνδοξον λύχνος περιφανέστατος, φωτίζων καθεύδουσι, τῆς ἁµαρτίας ἐν σκότει, πολυωδύνου θανάτου τε Σωφρόνιε πάτερ, θεαρέστου παρθενίας, σεπτόν κειµήλιον. στίχ. Οἱ ἱερεῖς Σου, Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην καί οἱ ὅσιοι σου ἀγαλλιάσονται. Χαίροις ὁ θεοφόρος ποιµήν, τό τῆς Τριάδος εὐαγέστατον τέµενος, ὁ στύλος τῆς εὐσεβείας, τῶν µοναστῶν ὁ φωστήρ, τῶν ἀδικουµένων ὁ ὑπέρµαχος ἐλαία ἡ εὔκαρπος, τούς ἐκτακέντας ἡ σκέπουσα, τῷ σφοδροτάτῳ περιστάσεων καύσωνι, διατρέφουσά τε ἐλαίῳ τῆς Χάριτος, πόθῳ τούς προσιόντας σοι ὁ θρόνος ὁ πάγχρυσος, ἐν ᾧ Θεοῦ ἡ Σοφία, ὡς ἀληθῶς ἀνεπαύσατο Σωφρόνιε πάτερ, ὁ θερµός τῶν ἐν ἀνάγκαις, πιστῶν ὑπέρµαχος. Δόξα. Τοῦ ἁγίου. Ἦχος πλ. α. Πόθῳ Χριστοῦ τρωθείς τήν καρδίαν, ἁγιώτατε Σωφρόνιε, πᾶσαν τῶν γηίνων τήν σχέσιν κατέλιπες, πορευθείς ἀκλινῶς τήν ὁδόν τοῦ Κυρίου. Ὅθεν νηστείᾳ, ἀγρυπνίᾳ καί ἐµπόνῳ εὐχῇ τῆς σαρκός τό δυσήνιον φρόνηµα ὑποτάξας τῷ πνεύµατι, οἶκον σεαυτόν εἰς κατοίκησιν τῆς Ἁγίας Τριάδος κατεσκεύασας, ὡς γέγραπται. Καί νῦν ἐν τῇ ἐπουρανίῳ τραπέζῃ τήν φρικτήν ἀ ναφέρων εἰς αἰῶνας θυσίαν, µή παύσῃ τόν κόσµον ἔρωτι περιπτύσσεσθαι θείῳ, ὡς συµπαθής Ἱεράρχης ποιµήν τε φιλόστοργος σέ γάρ οἱ ἀνάξιοι πρέσβυν πρός τόν Σωτῆρα κεκτήµεθα. Καί νῦν. Προεόρτιον. Ἦχος δ. Ἡ παγκόσµιος χαρά ἐκ τῶν δικαίων ἀνέτειλεν ἡµῖν, ἐξ Ἰωακείµ καί 7

12 τῆς Ἄννης ἡ πανύµνητος Παρθένος ἥτις δι ὑπερβολήν καθαρότητος ναός Θεοῦ ἔµψυχος γίνεται καί µόνη, κατά ἀλήθειαν, Θεοτόκος γνωρίζεται. Αὐτῆς ταῖς ἱκεσίαις, Χριστέ ὁ Θεός, τῷ κόσµῳ τήν εἰρήνην κατάπεµψον καί ταῖς ψυχαῖς ἡ µῶν τό µέγα ἔλεος. Ἀπολυτίκια ψάλλοµεν τό τοῦ ἁγίου καί τό προεόρτιον. Ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου. Ἦχος α. Τῆς ἐρήµου πολίτης. Τῶν Ὁσίων πατέρων, τόν ὁµόζηλον ἅπαντες, καί Ἱεραρχῶν θεοφόρων, ἐν τοῖς τρόποις τόν µέτοχον, Σωφρόνιον ἐνθέως ἀδελφοί, ὑµνήσωµεν ᾠδαῖς πνευµατικαῖς νοση µάτων γάρ λυτροῦται φθοροποιῶν τούς πρός αὐτόν κραυγάζοντας δόξα τῷ εὐδοκήσαντι ἐν σοί δόξα τῷ σέ ἀφθαρτώσαντι δόξα τῷ χορηγοῦντι διά σοῦ, πᾶσι τήν ἴασιν. Δόξα καί νῦν. Ἀπολυτίκιον προεόρτιον. Ἦχος δ. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. Ἐκ τῆς ρίζης Ἰεσσαί καί ἐξ ὀσφύος τοῦ Δαυΐδ, ἡ Θεόπαις Μαριάµ τικτεται σήµερον ἡµῖν, διό καί χαίρει ἡ σύµπασα καί καινουργεῖται συγχαίρει τε ὁµοῦ ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ, αἰνέσατε αὐτήν αἱ πατριαί τῶν ἐθνῶν. Ἰωακείµ εὐφραίνεται καί Ἄννα πανηγυρίζει κραυγάζουσα ἡ στεῖρα τίκτει τήν Θεοτόκον καί τροφόν τῆς ζωῆς ἡµῶν. καί ἀπόλυσις. ΕΝ Τῼ ΟΡΘΡῼ Ὁ ἐξάψαλµος εἰς τό Θεός κύριος τά ἐν τῷ ἑσπερινῷ ἀπολυτίκια, δευτεροῦντες τό τοῦ ἁγίου. Μετά τήν α στιχολογίαν ψάλλοµεν καθίσµατα. Τοῦ ἁγίου. Ἦχος α. Τόν τάφον Σου Σωτήρ. Ρεόντων τό φθαρτόν ἐννοήσας πρός µόνα, τά µένοντα σοφέ τῆς ψυχῆς σου τό ὄµµα, Σωφρόνιε προσήλωσας, ἐφετῶν τήν ἀκρότητα, καί ἀπόλαυσιν τῆς Οὐρανῶν Βασιλείας ἅ παλαίσµασιν ἀσκητικοῖς ἠξιώθης, λαβεῖν ἀξιάγαστε. Δόξα. Τό αὐτό. Καί νῦν. Προεότιον. Ἦχος α. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος. Τεχθεῖσα παραδόξως στειρωτικῶν ἐξ ὠδίνων, παρθενικῶν ἐκ λαγόνων ἐκύησας ὑπέρ φύσιν ὡραῖος φανεῖσα γάρ βλαστός, ἐξήνθησας τῷ κόσµῳ τήν ζωήν. Διά τοῦτο αἱ δυνά µεις τῶν οὐρανῶν, βοῶσι σοι Θεοτόκε δόξα τῇ νῦν προόδῳ σου σεµνή δόξα τῇ παρθενίᾳ σου δόξα τῇ κυοφορίᾳ σου, µόνη Πανάχραντε. Μετά τήν β στιχολογίαν ψάλλοµεν καθίσµατα. Τοῦ ἁγίου. Ἦχος γ. Τήν ὡραιότητα. Ἡ κτίσις σύµπασα, φαιδρῶς ἀ γάλλεται, τήν ὑπερένδοξον µνή µην, γεραίρουσα, τοῦ νικηφόρου ἀ θλητοῦ, ὁπλίτου τε Σωφρονίου. Δεῦτε κατά χρέος οὖν, καί ἡµεῖς ὦ φιλέορτοι, τόν ἡµῶν δοξάσωµεν, συµπαθῆ ἀντιλήπτορα Τριάδι γάρ 8

13 πρεσβεύει δοθῆναι, πᾶσι σαρκί τήν σωτηρίαν. Δόξα. Τό αὐτό. Καί νῦν. Προεότιον. Ἦχος πλ. α. Τόν συνάναρχον. Τά οὐράνια πάντα νῦν ἐπαγάλλονται, τῶν ἀνθρώπων τό γένος συνεορτάζει αὐτοῖς, καί οἱ προφῆται µυστικῶς συνευφραίνονται ἥν γάρ προεῖδον τυπικῶς, ἐν ταῖς ἀρχαίαις γενεαῖς, βάτον καί στάµνον καί ράβδον, νεφέλην πύλην καί θρόνον, καί µέγα ὄρος γεννᾶται σήµερον. Μετά τόν πολυέλεον καί τήν ἐκλογήν ψάλλοµεν καθίσµατα τοῦ ἁγίου. Τοῦ ἁγίου. Ἦχος δ. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. Ταῖς τοῦ Πνεύµατος αὐγαῖς, τοῦ Παναγίου µυστικῶς, τήν καρδίαν καί τόν νοῦν, καταλαµπόµενος ἀεί, τῶν ἐσοµένων τήν ἔκβασιν ἐµυήθης ὅθεν προαγγέλειν σαφέστατα, πάτερ καθωράθης τά µέλλοντα, προφητικοῖς λογίοις, ὧν ὀρῶντες, τήν µετά χρόνων ἐκπλήρωσιν, τήν σοί δοθεῖσαν, θεόθεν χάριν, οἱ πιστοί κατενόησαν. Δόξα. Τό αὐτό. Καί νῦν. Προεότιον. Ἦχος δ. Ἐπεφάνης σήµερον. Τῇ σεπτῇ γεννήσει σου ἡ οἰκουµένη, τῷ ἀΰλῳ Πνεύµατι πεποικιλµένη νοερῶς, ἐν εὐφροσύνῃ κραυγάζει σοι χαῖρε Παρθένε, χριστιανῶν τό καύχηµα. Εἶτα ψάλλονται οἱ ἀναβαθµοί (τό α ἀντίφωνον τοῦ δ ἤχου) καί τό προκεί µενον τοῦ ἐωθινοῦ εὐαγγελίου Τό στόµα µου λαλήσει σοφίαν καί ἡ µελέτη τῆς καρδίας µου σύνεσιν. στίχ. Ἐγώ τούς ἐµέ φιλοῦντας ἀ γαπῶ, οἱ δέ ἐµέ ζητοῦντες εὑρήσουσι χάριν. Τό πᾶσα πνοή, τό ἑωθινόν εὐαγγέλιον (τό τοῦ ἁγίου Νικολάου), καί ὁ Ν. Δόξα. Ταῖς τοῦ Ἱεράρχου... Καί νῦν. Ταῖς τῆς Θεοτόκου... Τό ἰδιόµελον τοῦ πεντηκοσταρίου Ἦχος β. στίχ. Ἐλέησόν µε, ὁ Θεός, κατά το µέγα ἐλεός Σου... Τόν σταυρόν σου αἴρων ἐπ ὤ µων, τοῦ παρόντος βίου τό στάδιον µαρτυρικῶς διήνυσας Σωφρόνιε. Ὄντως εἰσί γάρ µάρτυρες, τῶν τυραννούντων δίχα, οἱ τῷ ἰδίῳ θνήσκοντες θελήµατι καθ ἡµέραν, καθά ὁ νέος θεολόγος ἀπεφήνατο, λέγων χωρίς ξεσµῶν, ἀναρτισµῶν, ἐσχαρῶν καί λεβήτων, κατακαίοντός τε πυρός καί ξιφῶν τῶν τε µνόντων, µόνῳ τῷ πόθῳ πρός Χριστόν, µαρτυροῦσι καθ ὥραν. Σύν αὐτοῖς οὖν πρέσβευε, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡµῶν. Κανόνες τόν µέν προεόρτιον ψάλ 9

14 λοµεν εἰς στ, δευτεροῦντες τόν εἰρ µόν, τόν δέ τοῦ ἁγίου εἰς η. Κανών τῆς Θεοτόκου προεόρτιος, οὗ ἡ ἀκροστιχίς Γέννησιν ὑµνῶ τῆς θεόπαιδος Κόρη(ς). Ἰωσή(φ). ᾠδή α. Ἦχος δ. Ὁ εἱρµός. << Ἀνοίξω τό στόµα µου καί πλη >> ρωθήσεται Πνεύµατος, καί λό >> γον ἐρεύξοµαι τῇ βασιλίδι µητρί >> και ὀφθήσοµαι φαιδρῶς πανη >> γυρίζων, καί ᾄσω γηθόµενος, >> ταύτης τά θαύµατα. (δίς) Γηθόµενοι σήµερον, µετ εὐφροσύνης ὑµνήσωµεν, τό θεῖον γενέθλιον τῆς Θεοµήτορος καί γάρ τέτοκε χαράν τῇ οἰκουµένῃ, λύπην τῆς προµήτορος ἐξαφανίσασα. Ἐκ στείρας προέρχεται, τῆς ἁµαρτίας ἡ στείρωσις, ἥν νόµος προέγραψε, καί τά κηρύγµατα, προεδήλωσαν, τῶν θείων θεηγόρων, ἡ πάναγνος Δέσποινα καί παναµώµητος. Ναός καί παλάτιον, τοῦ Βασιλέως γεγένησαι, ἐν ᾧ τήν κατοίκησιν αὐτοῦ ποιούµενος, οἰκητήριον τῆς Ἁ γίας Τριάδος, πιστούς ἀπεργάσεται ὁ ὑπερούσιος. Νυµφών ὡραιότατος, θρόνος Θεοῦ ὑψηλότατος, ἐδείχθης Θεόνυµφε, ἐν ᾧ καθίσας σαρκί, τούς καθη µένους, ἐν σκότει ἀπωλείας, ἐγερεῖ πρός γνώσεως, Φῶς ἀγαθότητι. Κανών τοῦ Ἱεράρχου, οὗ ἠ ἀκροστιχίς Σῶσον κἀµέ εὐχαῖς σου Σωφρόνιε. Μιχαήλ. Ἦχος πλ. α. Τῷ σωτῆρι Θεῷ. Σκοτισθεῖσαν δεινῶς, τήν ἐµπαθῆ µου ψυχήν, Τριάς Ἁγία φωταγώγησον, ἁµαρτιῶν µου τήν ἀχλύν διασκεδάζουσα, τόν σόν ὅπως σήµερον, ἄσῳ θεράποντα. Ὡς ποτέ τοῦ Χριστοῦ, ὁ ἱερός Βαπτιστής, ἐν τῇ ἐρήµῳ ἐκ νεότητος, σῶν γεννητόρων τήν στοργήν ἀποταξάµενος, οἰκεῖν ὦ Σωφρόνιε, κόσµου προέκρινας. Δόξα. Σαρκικοῦ πειρασµοῦ, φθόνου, πικρίας, ὀργῆς, καί τῆς κακίστης ἀ πογνώσεως, τούς προσιόντας σοι τρισόλβιε διάσωσον, λαµπρῶς τε τήν ἔνδοξον, µνήµην σου ἄγοντας. Καί νῦν. Οὐδαµῶς τήν φρικτήν, τοῦ ἀδεκάστου κριτοῦ, Παρθένε τρέµω ἀνταπόδοσιν, ἀναισθησίας τάς ἁλύσεις περικείµενος δεσµῶν τῶν κρατούντων µε, θραῦσον τόν σύνδεσµον. Καταβασία Ἦχος πλ. δ. << Σταυρόν χαράξας Μωσῆς, ἐπ >> εὐθείας ῥάβδῳ, τήν ἐρυθράν διέ >> τεµε, τῷ Ἰσραήλ πεζεύσαντι τήν >> δέ ἐπιστρεπτικῶς, Φαραώ τοῖς >> ἅρµασι κροτήσας ἥνωσεν ἐπ >> εὔρους διαγράψας τό ἀήττητον >> ὅπλον διό Χριστῷ ᾄσωµεν, τῷ >> Θεῷ ἡµῶν ὅτι δεδόξασται. ᾠδή γ. Τῆς Θεοτόκου. Ὁ εἱρµός. 10

15 << Ὅτι στεῖρα ἔτεκεν, ἡ ἐξ ἐθνῶν >> Ἐκκλησία, καί ἡ πολύ ἐν τέκνοις >> ἠσθένησε συναγωγή, τῷ θαυµα >> στῷ Θεῷ ἡµῶν βοήσωµεν ἅγιος >> εἶ Κύριε. (Δίς) Ἡ γῆ ἡ κατάκαρπος, ἐκ τῆς ἀκάρπου γεννᾶται, ἥτις καρπογονήσει τόν γεωργόν τῶν ἀγαθῶν, καί ζωηφόρον ἄσταχυν τόν τρέφοντα, πάντας θείῳ νεύµατι. Σήµερον ἐβλάστησε, τῆς παρθενίας ἡ ράβδος, ἐξ ἧς ἀνθήσει ἄνθος ὁ φυτουργός ἡµῶν Θεός, τά πονηρά βλαστήµατα ἀποτέµνων, ἄκρᾳ ἀγαθότητι. Ἴδε τό ἀλάξευτον, ὄρος ἐκ πέτρας ἀγόνου, ἀποτεχθέν τόν λίθον καρπογονεῖ τόν νοητόν, ὅς συντριβήν ἐργάσεται τῶν ξοάνων, πάντων τοῦ ἀλάστορος. Νόµου προχαράγµατα, σέ προεδήλωσαν Κόρη τόν νοµοδότην σύ γάρ, νοµίµων δίχα, ἐν γαστρί, κυοφορεῖς τηροῦντα σε, ὑπέρ λόγον, ἄ φθορον ἀµίαντον. Τοῦ ἁγίου. Ὁ πήξας ἐπ οὐδενός. Νεκρώσας τῶν ἀπρεπῶν παθῶν τά κινήµατα, πόνοις ἐγκρατείας ροαῖς δακρύων τε, ἐν σώµατι ὥ σπερ ἀδελφοῖς, ἄγγελος καθῳρᾶτο, ὁ θεοδόξαστος Σωφρόνιος, χάριτι τῇ θείᾳ κοσµούµενος. Κειµήλιον εὐαγές ἐν κόλποις σέ ἔχουσα, ἡ τοῦ Βαζελῶνος µονή ἀ γάλλεται, καί ὕµνοις δοξᾶσαι τούς πιστούς, σήµερον συγκαλεῖται, παναρµονίοις τήν ἁγίαν σου, Ὅσιε καί θείαν πανήγυριν. Δόξα. Ἀστέρα νεοφανῆ σέ πόλου κηρύττοµεν, λάµψεσι τήν κτίσιν φαιδραῖς αὐγάζοντα, καί τῶν ἀσθενούντων ἰατρόν πίστει ὁµολογοῦµεν τόν φωτισµόν καί τήν ὑγιείαν οὖν, δώρησαι ἡµῖν ταῖς πρεσβείαις σου. Καί νῦν. Μαρία τό καθαρόν τοῦ Λόγου παλάτιον, τόν ρερυπωµένον ψυχῇ καί σώµατι, τῷ τῆς µετανοίας ραντισµῷ, κάθαρον Θεοτόκε εἰς σέ γάρ µόνην τήν ἐλπίδα µου, ὁ ἀπηλπισµένος ἀνέθεσα. Καταβασία << Ράβδος εἰς τύπον τοῦ µυστηρίου >> παραλαµβάνεται τῷ βλαστῷ >> γάρ προκρίνει τόν ἱερέα τῇ στει >> ρευούσῃ δέ πρώην Ἐκκλησίᾳ, >> νῦν ἐξήνθησε, ξύλον σταυροῦ, >> εἰς κράτος καί στερέωµα. Ἀναγινώσκεται τό προεόρτιον Κοντάκιον καί ὁ Οἶκος Ἦχος γ. Ἡ παρθένος σήµερον. Ἡ παρθένος σήµερον καί Θεοτόκος Μαρία, ἡ παστάς ἡ ἄλυτος τοῦ οὐρανίου νυµφίου, τίκτεται ἀπό τῆς στείρας θεοβουλήτως, ὄχηµα τοῦ Θεοῦ Λόγου εὐτρεπισθῆναι εἰς τοῦτο γάρ καί προωρίσθη, ἡ θεία πύλη καί µήτηρ τῆς ὄντως ζωῆς. Ὁ Οἶκος Τῇ στειρευούσῃ καρπός ἐδόθη ἡ θεόπαις Μαρία, ἥν προεῖδον ποτέ 11

16 θεῖοι προφῆται ἐν πνεύµατι. Ταύτην καί ἡµεῖς σήµερον ὁρῶντες, ἐν τοῖς κόλποις τῆς Ἄννης σκιρτῶσαν, σύν τῷ πιστῷ Ἰωακείµ νοητῶς πρός ἑστίασιν συνέλθωµεν καί τούς πόρρω καλέσωµεν, λέγοντες τοῦ κόσ µου νῦν ἡ ἀνάκλησις ἐξ ἀκάρπου γαστρός ἀνεβλάστησεν, ἡ θεία πύλη καί µήτηρ τῆς ὄντως ζωῆς. Καί ψάλλοµεν καθίσµατα µεσῴδια Τοῦ ἁγίου. Ἧχος γ. Θείας πίστεως. Τήν σκληρότητα τῶν ἀλλοπίστων, καί αὐθάδειαν τήν ἐπηρµένην, προσευχῇ σου θεοφόρε κατέπαυσας. Ὑποζυγίῳ γάρ ὥσπερ οἱ ἄνοµοι, τῷ σῷ τιµίῳ χρησάµενοι σώµατι, τόν µακρόθυµον ἀφρόνως Θεόν παρώργισαν, καί ἔνδικον εἰσέπραξαν ἀντίδοσιν. Δόξα. Τό αὐτό. καί νῦν. Προεόρτιον. Ἦχος πλ. δ. Τό προσταχθέν. Ἀγαλλιάσθω οὐρανός γῆ εὐφραινέσθω, ὁ τοῦ Θεοῦ γάρ οὐρανός ἐν γῇ ἐτέχθη, ἡ θεόνυµφος Κόρη ἐξ ἐ παγγελίας. Ἡ στεῖρα βρέφος θηλάζει τήν Μαριάµ, καί χαίρει ἐπί τῷ τόκῳ Ἰωακείµ, ράβδος λέγων ἐτέχθη µοι, ἐξ ἧς τό ἄνθος Χριστός, ἐ βλάστησεν ἐκ ρίζης Δαυΐδ ὄντως θαῦµα παράδοξον. ᾠδή δ. Τῆς Θεοτόκου. Ὁ εἱρµός. << Ὁ καθήµενος ἐν δόξῃ, ἐπί θρό >> νου θεότητος, ἐν νεφέλῃ κούφῃ, >> ἦλθεν Ἰησοῦς ὁ ὑπέρθεος, τῇ ἀ >> κηράτῳ παλάµῃ καί διέσωσε, >> τούς κραυγάζοντας Δόξα Χρι >> στέ τῇ δυνάµει σου. (δίς) Ὑπερτέρα τῶν ἀγγέλων, ἐπί γῆς Κόρη τίκτεται, ἐν ἁγιωσύνῃ, οὖσα καί καθάρσει ἀσύγκριτος, ἥτις τήν κάθαρσιν πάντων Χριστόν τέξεται, ἁγιότητα, καί παντελῆ ἀπολύτρωσιν. Μακαρία ἡ κοιλία, ἡ τῆς Ἄννης γεγένηται τήν γάρ ἐν κοιλίᾳ, µέλλουσαν χωρεῖν τόν µακάριον, καί µή χωρούµενον Λόγον ἀπεγέννησεν, ἀναγέννησιν, πᾶσι πιστοῖς παρεχόµενον. Νῦν ὁ ζόφος τῆς κακίας, ἐκµειοῦσθαι ἀπάρχεται ἡ γάρ τοῦ ἡλίου, ἔµψυχος νεφέλη ἀνέτειλε, στειρωτικῶν ἐκ λαγόνων ἡ Πανάµωµος ἧς τήν γέννησιν, τήν φωταυγῆ, ἑ ορτάσωµεν. Ὡς κατάκαρπον ἐλαίαν, τήν ἐκ ρίζης βλαστήσασαν, Ἰεσσαί Παρθένε, Ἄννα σέ βλαστάνει βλαστάνουσαν, τόν ἐλεήµονα Λόγον, οὗ τό ἔ λεος, καί ἡ ἀλήθεια, διά παντός προπορεύεται. Τοῦ ἁγίου. Τήν θείαν ἐννοήσας Σου. Εὐχῇ τοῦ προεστῶτος σκεπόµενος, τῶν Ἰβηρέων ἐν τῇ γῇ, ὡς ξένος πάτερ παρῴκησας ὑπακοῆς τοῦ πατέρων, ὁµίλου ἐχωρίσθης γάρ ἕνεκεν. Ἐλέους ποταµός ἀνεξάντλητος, 12

17 φιλανθρωπίας τε πηγή, ὑπάρχων ὄντως ἀκένωτος, δεδιψασµένας εἰς κόρον, καρδίας τάς τιµῶσας σε ἄρδευσον. Δόξα. Ὑπό Θεοῦ τήν κλῆσιν δεξάµενος, οὐκ ἐξ ἀνθρώπων, ὡς τό πρίν, ὁ µεγας Παῦλος µακάριε, τό λογικόν Ἀχταλείας, ἐποίµανας πανάριστα ποίµνιον. Καί νῦν. Χριστόν τόν σαρκωθέντα ἐν µητρᾳ σου, ἀµπλακηµάτων πονηρῶν, ἁγνή ῥυσθῇναι ἱκέτευε, τούς ὀρθοδόξως ὑµνοῦντας, τόν ἄσπορον Θε όνυµφε τόκον σου. Καταβασία << Εἰσακήκοα Κύριε, τῆς οἰκονοµί >> ας σου τό µυστήριον, κατενόησα >> τά ἔργα Σου, καί ἐδόξασά Σου >> τήν θεότητα. ᾠδή ε. Τῆς Θεοτόκου. Ὁ εἱρµός. << Ἐξέστη τά σύµπαντα ἐπί τῇ >> θείᾳ δόξη σου σύ γάρ ἀπειρό >> γαµε Παρθένε, ἔσχες ἐν µήτρᾳ >> τόν ἐπί πάντων Θεόν, καί τέτο >> κας ἄχρονον Υἱόν, πᾶσι τοῖς ὑ >> µνοῦσι σε, σωτηρίαν βραβεύο >> ντα. (δίς) Τό ἐσφραγισµένον νῦν βιβλίον ἀ ποτίκτεται, ὅπερ ἀναγνώσεται οὐδόλως, φύσεως νόµῳ βροτός τηρού µενον, Λόγου εἰς κατοίκησιν καθώς, βίβλοι προεδήλωσαν, θεηγόρων ἐν πνεύµατι. Ἡ ἄµπελος σήµερον ἐτέχθη ἡ σωτήριος, ἥτις τόν ἀκήρατον ἀνθήσει, βότρυν τόν θεῖον γλεῦκος προχέοντα, ἐξ οὗ πᾶς ὁ πίνων µυστικῶς, θείαν καί σωτήριον, εὐφροσύνην καρπώσεται. Σκιρτήσατε ἄγγελοι ἀνθρώποις συγχορεύοντες σήµερον ἐκ στείρας ἡ Παρθένος, ἀποτεχθεῖσα τήν λύπην ἔπαυσε, καί προοιµιάζεται χαράν, τοῖς πανηγυρίζουσι, τήν αὐτῆς θείαν γέννησιν. Θεῖος προδιέγραψε προφήτης προδηλώτατα, τόµον σε καινόν ἐν ᾧ δακτύλῳ, Λόγος Πατρῴῳ Κόρη γραφήσεται, βίβλῳ καταγράφων τῆς ζωῆς, πάντας ἀγαθότητι, τούς αὐτῷ πειθαρχήσαντας. Τοῦ ἁγίου. Ὁ ἀναβαλλόµενος. Αἶνον Σωφρονίῳ λαοί νῦν προσάξωµεν, φαιδρῶς τάς χεῖρας ἡµῶν κροτοῦντες τῶν παθῶν γάρ σήµερον, λύει τό ζοφῶδες, ἰᾶται νόσων ἄλγη τε. Ἴχνεσι Χριστοῦ ἀκλινῶς ὡς ἑπό µενος, ψυχήν ἰδίαν ὑπέρ προβάτων, οὐδαµῶς ἐδίστασας, τῶν Αὐτοῦ τιθέναι, ποιµήν καθάπερ γνήσιος. Δόξα. Σῶµα καί ψυχήν τῇ µεθέξει τῆς χάριτος, ναόν Κυρίου εἰργάσω ὅ θεν, τῶν Λεσγῶν θρασύτητα, ὁ ἀνταποδότης, Θεός δικαίως ἤλεγξε. Καί νῦν. Σῶσον µε Παντάνασσα κόρη τόν 13

18 δοῦλον σου, εἰς βάθη ᾅδου περιπεσόντα, καί πρός Φῶς ἀνάγαγε, τοῦ ἐκ σοῦ τεχθέντος, τῶν νόµων δίχα φύσεως. Καταβασία << Ὤ τρισµακάριστον ξύλον! ἐν ᾧ >> ἐτάθη Χριστός, ὁ Βασιλεύς καί >> Κύριος δι οὗ πέπτωκεν ὁ ξύλῳ >> ἀπατήσας, τῷ ἐν σοί δελεασθείς, >> Θεῷ τῷ προσπαγέντι σαρκί, τῷ >> παρέχοντι, τήν εἰρήνην ταῖς ψυ >> χαῖς ἡµῶν. ᾠδή στ. Τῆς Θεοτόκου. Ὁ εἱρµός. << Τήν θείαν ταύτην καί πάντιµον, >> τελοῦντες ἑορτήν οἱ θεόφρονες, >> τῆς Θεοµήτορος, δεῦτε τάς χεῖ >> ρας κροτήσωµεν, τόν ἐξ αὐτῆς >> τεχθέντα, Θεόν δοξάζοντες. Ἐτέχθη σήµερον γέφυρα, µετάγουσα πρός Φῶς τό ἀνθρώπινον, κλῖµαξ οὐράνιος, ὄρος Θεοῦ ἐµφανέστατον, ἡ Θεοτόκος Κόρη, ἥν µακαρίσωµεν. Ὁ κόχλος Ἄννα προήγαγε, πορφύραν τήν τό ἔριον βάψασαν, τῆς σωµατώσεως, τοῦ Βασιλέως εἰς ὕ στερον, ἥν ἐπαξίως πάντες, ὑµνολογήσωµεν. Πηγή νυνί προελήλυθε, ρανίδος ἐκ µικρᾶς ἡ Πανάµωµος, ἥτις τήν ἄβυσσον, τῆς σωτηρίας κυήσασα, πολυθεΐας παύσει, ἄπειρα ρεύµατα. Ἀκάρπου ἐκ ρίζης ἐβλάστησας, καί πρόρριζον κακίας τήν ἄκανθαν, τῷ ὑπέρ φύσιν σου, θείῳ βλαστῷ ἐναπέτεµες, θεογεννῆτορ Κόρη, ἀειµακάριστε. Τοῦ ἁγίου. Μαινοµένην κλύδωνι. Οὐρανόθεν χρήζουσι Ἱεράρχα νέ µεις δαψιλῶς, τῶν πικρῶν σκανδάλων καί τῶν θλίψεων, ὡς συµπαθής, ἡµῶν προστάτης τήν ἔκβασιν. Ὑπηρέτης ἄριστος τοῦ Δεσπότου πάντων γεγονώς, τῷ Θεοῦ ὑπέταξας θελήµατι, τό ἐµπαθές, ἡµῶν τῆς φύσεως θέληµα. Δόξα. Σταυρικόν ὑπέµεινας ἑκουσίως θάνατον Χριστέ, καί σταυρόν ὁ δοῦλος σου Σωφρόνιος, πόθῳ τῷ Σῷ, ἐπ ὤµων ἦρε ἑκούσιον. Καί νῦν. Ὡς ἐλέους ἄβυσσος καί προστάτις τῶν ἁµαρτωλῶν, τῆς ἀθλίας Δεσποινα καρδίας µου, ἕλκη δεινά, σεµνή ἐν τάχει ἰάτρευσον. Καταβασία << Νοτίου θηρός ἐν σπλάχνοις, πα >> λάµας Ἰωνᾶς σταυροειδῶς διεκ >> πετάσας, τό σωτήριον πάθος >> προδιετύπου σαφῶς ὅθεν τριή >> µερος ἐκδύς, τήν ὑπερκόσµιον ἀ >> νάστασιν ὑπεζωγράφησε, τοῦ >> σαρκί προσπαγέντος Χριστοῦ >> τοῦ Θεοῦ, καί τριηµέρῳ ἐγέρσει, >> τόν κόσµον φωτίσαντος. Ἀναγινώσκεται τό Κοντάκιον καί ὁ Οἶκος τοῦ ἁγίου, εἶτα δέ τό συναξάριον τῆς ἡµέρας. 14

19 Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ. Τό προσταχθέν. Ὡς ἰατρῷ τῶν ψυχῶν καί τῶν σω µάτων, δεῦτε προσπέσωµεν πιστοί τῷ Ἱεράρχῃ, τῶν πικρῶν νοσηµάτων, νέµοντι τήν λύσιν. Παλαίσµασι γάρ καί πόνοις ἀσκητικοῖς, µεγίστῃ ὑποµονῇ τε τῶν πειρασµῶν, καί δακρύων προσχύσεσι, ὑπέρ ἡ µῶν τῷ Θεῷ, πρεσβεύειν χάριν εἴληφε, καί ἰᾶσθαι νοσήµατα. Ὁ Οἶκος Ἀπό νεότητος τόν χρηστόν τοῦ Δεσπότου ζυγόν σεαυτῷ περιθέµενος, εἰς Αὐτοῦ ὑπάντησιν ὁλοψύχως ἐξῆλθες Σωφρόνιε. Οὐδέν γάρ ἠδυνήθη χωρίσαι σε τῆς Χριστοῦ ἀ γαπήσεως, οὐ τῶν γονέων ὁ φυσικώτατος πόθος, οὐδέ τῶν ἡδονῶν τοῦ βίου τερπνότης. Διό καί ἀµοιβήν παρά Θεοῦ ἐκοµίσω τῆς ἀρχιερωσύνης τήν περίοπτον χάριν καί τήν τοῦ Κτίστου οἰκείωσιν δι ὧν δύνασαι παρρησίᾳ ὑπέρ ἡµῶν ἐντυγχάνειν καί ἰᾶσθαι νοσήµατα. Τό Συναξάριον Τῇ Ζ τοῦ αὐτοῦ µηνός µνήµη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡµῶν Σωφρονίου ἐπισκόπου Ἀχταλείας τῆς ἐν Ἰβηρία. στίχοι. Βεβιωκώς ὁ Σωφρόνιος σωφρόνως, Ἁγίων ἰσότιµος ἐνδίκως ὤφθη. Ὁ θεοφόρος πατήρ ἡµῶν Σωφρόνιος κατήγετο ἐκ τῆς ἐν Πόντῳ ἐπαρχίας Χαλδείας, τό δέ χωρίον αὐτοῦ ἐκαλεῖτο Λοτσίον. Ἐγεννήθη κατά τό ἔτος 1738 ἐκ τοῦ εὐσεβοῦς ἱερέως Γεωργίου Σερταρίδου καί τῆς ἐναρέτου αὐτοῦ πρεσβυτέρας Βαρβάρας. Κατά κόσµον ὠνοµάζετο Συµεών, εἶχε δέ ἀδελφούς πέντε καί ἀδελφάς τέσσαρας. Ἐκ νεαρᾶς ἡλικίας ἔτρεφε µεγάλον πόθον πρός τήν µοναχικήν πολιτείαν, ἥν καί ἠσπάσθη, προσελθών τελικῶς, µετά σχετικήν περιπλάνησιν, εἰς τήν ἱεράν µονήν Βαζελῶνος, τήν τιµωµένην ἐπ ὀνόµατι τοῦ Τιµίου Προδρόµου, καί ὑποταχθείς εἰς τόν ἐν αὐτῇ ἀσκούµενον θεῖον αὐτοῦ, ὀνό µατι Μελέτιον. Εἰς τήν ἐν λόγῳ µονήν ἐδιδάχθη τά ἱερά γράµµατα καί ἐπαιδεύθη εἰς πᾶσαν ἀρετήν, µετά δέ τήν κεκανονισµένην δοκιµασίαν ἐκάρη µοναχός, λαβών τό ὄνοµα Σωφρόνιος, καί ἐχειροτονήθη συντόµως ἱερεύς. Ἔκτοτε ἐπεδόθη µετά πλείονος ζήλου εἰς ἀγῶνας ἀσκητικούς καί ἐφαίνετο ἐν µέσῳ τῶν ἀδελφῶν ὡς ἐν σώµατι ἄγγελος, καταυγάζων αὐτούς διά τῶν ἀρετῶν καί τῆς φιλοθέου αὐτοῦ βιοτῆς. Κατά τό ἔτος 1776 ἀπεστάλη ὑπό τοῦ ἡ γουµένου Ἰγνατίου εἰς διακονίαν µακράν τῆς µονῆς, ἤτοι πρός τό ἐν Ἀχταλείᾳ τῆς Ἰ βηρίας κείµενον µεταλλεῖον, ἐν ᾧ εἶχον ἐγκατασταθῇ οἰκογενειακῶς, κληθέντες ἐκ Χαλδείας ὑπό τοῦ Βασιλέως τῆς Ἰβηρίας, πλέον τῶν πεντακοσίων Ἑλλήνων µεταλλουργῶν, ᾠκοδοµήσαντες ἴδιον χωρίον ὀνοµασθέν Δάλ Βέρ (ἤτοι, πολύτιµοι λίθοι). Διαµένων ἐν Ἰβηρίᾳ ὁ ἱερός Σωφρόνιος προσείλκυσε διά τῆς ἐναρέτου αὐτοῦ ζωῆς τήν ἀγάπην, τόσον τῶν Ἑλλήνων συµπατριωτῶν αὐτοῦ, ὅσον καί τῶν Γεωργιανῶν, ἰδίᾳ δέ τοῦ τοπάρχου αὐτῶν Ραµπλῆ Χάν, ὅστις καί προέτρεπεν ἐπιµόνως τόν Ὅσιον, ὅπως χειροτονηθῇ ἐπίσκοπος Ἀχταλείας. Οὗτος ἠρνεῖτο, προφασιζόµενος τό ὕψος καί τάς εὐθύνας τοῦ ἀξιώµατος, ἔτι δέ καί τήν ἀπουσίαν σχετικῆς ἀ δείας ἐκ τῆς ἰδίας αὐτοῦ µονῆς. Πρός ἄρσιν τοῦ ἀδιεξόδου ὁ τοπάρχης, ὁµοῦ µετά τῶν Ἑλλήνων µεταλλουργῶν, ἀποστέλλει πρεσβείαν εἰς τήν µονήν, αἰτούµενος τήν ἔκδοσιν ἀδείας, πρός τέλεσιν τῆς χειροτο 15

20 νίας. Οἱ πατέρες, λαβόντες γνῶσιν τῶν γεγονότων, προθύµως συγκατένευσαν τοιουτοτρόπως δέ ἐχειροτονήθη ὁ θεῖος Σωφρόνιος, ἐν ἔτει 1777, ἐπίσκοπος Ἀχταλείας, ἔχων ὡς ἕδραν τῆς ἐπισκοπῆς αὐτοῦ τήν ἐκεῖσε ὑπάρχουσαν ἱεράν µονήν τῆς Θεοτόκου. Ἐν τῇ ἀσκήσει τῆς ἀρχιερατικῆς αὐτοῦ διακονίας ὁ Ὅσιος διεκρίθη διά τήν δεξιότητα αὐτοῦ περί τό κυβερνᾶν ἐπιτυχῶς τάς πιστευθεῖσας αὐτῷ ψυχάς, ὡς ἀληθής ποιµήν καί οὐχί µισθωτός. Τήν λαχοῦσαν αὐτῷ ἐπαρχίαν ἐποίµανε µέχρι τοῦ ἔτους 1794, ὅτε ἡ ἐκ Ταγιστάν ὁρµωµένη ἀγρία φυλή τῶν Λεσγῶν ἐπέδραµε κατά τῆς Ἀχταλείας καί κυριεύσασα ἐλεηλάτησεν αὐτήν. Ἐκ τῶν κατοίκων τῆς πόλεως, τούς µέν κατέσφαξαν, τούς δέ συνέλαβον αἰχ µαλώτους, µεθ ὧν ἀπήχθη καί ὁ ἱερός Σωφρόνιος. Οἱ συλληφθέντες ἐπωλοῦντο, κατά τό τότε κρατοῦν σύστηµα, ὑπό τῶν Λεσγῶν ὡς δοῦλοι εἰς τάς διαφόρους πόλεις τοῦ Καυκάσου. Καθ ὁδόν οἱ βάρβαροι πολυτρόπως ἐβασάνιζον τόν Ὅσιον. Πολλάκις δέ ἠνάγκαζον αὐτόν, ὅπως ἀναλάβῃ ἐπί τῶν ὤµων τούς ἐξ αὐτῶν ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἀποκάµνοντας µή φέρων δέ τοῦτο, λόγῳ τοῦ προβεβηκότος τῆς ἡλικίας, ἐδεήθη µετά δακρύων πρός τόν Θεόν, ὅπως ἀ παλλάξῃ αὐτόν τῶν τοιούτων δεινῶν. Ἔκτοτε ὅστις ἀνέβαινεν ἐπί τοῦ Ἁγίου ἔπιπτεν µετ ὀλίγον νεκρός, τοῦ δέ λοιποῦ οὐδείς ἐτόλµα κακῶσαι αὐτόν. Τόν θεῖον Σωφρόνιον ἠγόρασεν, ἐν τέλει, γυνή τις τοῦ λατινικοῦ δόγµατος, ἥτις, ἀπελευθερώσασα αὐτόν, ἀπέστειλε δι ἱστιοφόρου εἰς Τραπεζοῦντα. Τοῦ Ἁγίου ὄντος ἐν Τραπεζοῦντι, ἐν ἔτει 1796, µετέστη πρός Κύριον ὁ Μητροπολίτης αὐτῆς Δωρόθεος. Εἰς διαδοχήν αὐτοῦ ἐξελέγη ὑπό τῶν λογάδων τῆς πόλεως, κατά τό τότε ἰσχῦον προνόµιον τῆς ἐπαρχίας, ὁ πρώην Ἀχταλείας Σωφρόνιος. Δι ἄδηλον ὅµως αἰτίαν ὁ θεῖος Σωφρόνιος, καιτοι ἀπεδέχθη τήν ἐκλογήν, δέν κατέστη µητροπολίτης τῆς πόλεως, τόν δέ θανόντα Δωρόθεον διεδέχθη Παρθένιος ὁ Τριπολίτης. Ὁ Ὅσιος, τῷ θείῳ ἑαυτόν ὑ ποτάξας θελήµατι, ἐπανῆλθεν εἰς τήν ἱεράν µονήν Βαζελῶνος, ἐπιθυµῶν ὅπως διανύσῃ τόν ἐπίλοιπον βίον ἐν ἡσυχίᾳ, πρός τελείαν κάθαρσιν τοῦ νοός καί ὕψωσιν αὐτοῦ πρός τόν Θεόν. Χωρισθείς δέ τελείως τῶν ὑλικῶν, ἐγένετο σκεῦος χωρητικόν τῆς ἐνεργείας τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, ὑφ οὗ καταλαµπόµενος προεῖπε πολλά τῶν µελλόντων συµβαίνειν, ἅτινα καί ἐξεπληρώθησαν ἀκριβῶς µετά τήν ἁγίαν αὐτοῦ κοίµησιν. Ἡ ἁγία αὐτοῦ πολιτεία ἀνέδειξεν τόν Ὅσιον ἔνθεον θεράποντα Θεοῦ, παρά δέ τῶν ἀδελφῶν τῆς µονῆς καί τῶν πέριξ αὐτῆς οἰκούντων χριστιανῶν ἠγαπήθη, τολ µῶ εἰπεῖν, µέχρι λατρείας. Τό τοιοῦτον ἠ ρέθισε τόν τότε ἡγούµενον τῆς µονῆς Ἱερεµίαν, ὅστις, φθονήσας τόν Ἅγιον διά τήν εἰς αὐτόν ἀπονεµοµένην τιµήν, ἐδηµιούργει αὐτῷ ταραχάς καί σκάνδαλα. Ὁ ἱερός Σωφρόνιος, θέλων τηρῆσαι ἑαυτόν ἐν εἰρηνικῇ καταστάσει, ἀνεχώρησεν ἐκ τῆς µονῆς περίλυπος, ἔνδακρυς καί βαρυαλγής, πορευθείς εἰς τό χωρίον αὐτοῦ. Λέγεται δέ ὅτι ὅτε ἀνεχώρει προσηυχήθη ἱκετεύσας τόν Θεόν, ὅπως εἰς µέν τούς ἄλλους καταπέµψῃ πλουσίως τά ἐλέη Αὐτοῦ, ἀπό δέ τοῦ ἡγουµένου Ἱερεµίου ζητήσῃ λόγον διά τήν πολιτείαν αὐτοῦ. Πάραυτα νευρική συνοχή κατέλαβε τόν Ἱερεµίαν, ἀποδοθεῖσα ὑπό τῶν πατέρων εἰς τήν διά τοῦ ἐκβιασµοῦ ἀποµάκρυνσιν τοῦ Ὁσίου. Ὅθεν, ἀπεστάλησαν ταχυδρόµοι, παρακαλέσαντες τόν θεῖον Σωφρόνιον ὅπως ἐπανέλθῃ µετ αὐτῶν εἰς τήν µονήν, ἀλλ οὗτος ἠρνήθη, φοβούµενος τυχόν ἐπανάληψιν τῶν τοῦ Ἱερεµίου σκανδάλων, διό καί οἱ ἀπεσταλµένοι ἐπέστρεψαν ἄπρακτοι. Οὕτως ἐπί τριετίαν καταβασανισθείς ὁ Ἱερεµίας ὑπό τῆς νόσου, καταληξάσης εἰς ἐγκεφαλικήν παραλυσίαν, ἐξεµέτρησε τό ζῆν ἐν ἔτει Μετά δεκαετίαν, ἀνοίξαντες οἱ πατέρες τόν τάφον αὐτοῦ, πρός µετακοµιδήν τῶν ὀστῶν εἰς τό τῆς µονῆς ὀ στεοφυλάκιον, εὗρον, πρός µεγίστην αὐτῶν ἔκπληξιν, τό σῶµα τοῦ Ἱερεµίου ἄλυτον καί τυµπανιαῖον. Ἀπετάθησαν περί τοῦ θέµατος πρός τήν Μεγάλην τοῦ Χρι 16

21 στοῦ Ἐκκλησίαν, ἥτις ἐξέδωκε τήν προβλεποµένην εὐχετήριον ἅµα καί συγχωρητήριον ἐπιστολήν, ἀναγνωσθεῖσαν ἐπί τοῦ ἐκ νέου ἀνοιχθέντος τάφου, ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Τραπεζοῦντος Παρθενίου, τοῦ Ἁγίου ἔχοντος ἦδη ἀπέλθει πρός τάς οὐρανίους µονάς. Τήν ἀνάγνωσιν τῆς συγχωρητηρίου ἐπιστολῆς ἠκολούθησεν ἡ διάλυσις τοῦ σώµατος καί ἡ αὐθηµερόν µετακοµιδή τῶν ὀστῶν εἰς τό ὀστεοφυλάκιον. Ὁ ἱερός Σωφρόνιος, διανύσας ἐν τῷ χωρίῳ αὐτοῦ τόν ἐπίλοιπον βίον, ἐκοιµήθη ἐν Κυρίῳ πλήρης ἡµερῶν καί προσετέθη εἰς τήν χορείαν τῶν ἀπ αἰῶνος ἁγίων. Ἡ τῶν Ἁγίων αὐτοῦ Λειψάνων ἀνακοµιδή ἐγένετο ἐν ἔτει 1824, ὅτε ἡ πρεσβυτέρα τοῦ ἀ δελφιδοῦς αὐτοῦ ἱερέως Χαραλάµπους, πάσχουσα ἐπί πολλά ἔτη ἐξ ἀνιάτου ἀ σθενείας, εἶδε κατ ὄναρ ἄνδρα τινά, φέροντα λαµπρά καί λευκά ἱµάτια, ὅστις προέτρεψεν ταύτην, ὅπως λάβῃ τά ἐν τῷ τάφῳ τοῦ θείου Σωφρονίου κείµενα Λείψανα καί προσκαλέσῃ τρεῖς ἱερεῖς διά τέλεσιν ἁγιασµοῦ, πρός θεραπείαν. Τήν ὀπτασίαν διηγήθη εἰς τόν σύζυγον αὐτῆς, ὅστις καί προέβη εἰς τήν ἀνακοµιδήν τῶν Λειψάνων τήν κ Δεκεµβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους, διά τοῦ ἁγιασµοῦ τῶν ὁποίων χρισθεῖσα ἡ σύζυγος αὐτοῦ κατέστη ὑγιής, ὡς µηδέποτε ἀ σθενήσασα. Τά Ἱερά καί πλήρη εὐωδίας Λείψανα ἐπέδειξεν ὁ ἱερεύς Χαραλάµπης εἰς τόν τότε Μητροπολίτην Χαλδείας Σίλβεστρον, ὅστις ἐπέπληξεν αὐτόν, ὅτι ἄνευ τῆς ἐκείνου γνώµης προέβη εἰς τήν ἀνακο µιδήν τῶν ὀστῶν, ἐνετείλατό τε τόν ἐκ νέου ἐνταφιασµόν αὐτῶν, ὅπερ καί ἐγένετο. Ὅθεν, εἰς πίστωσιν τῆς ἁγιότητος τοῦ Ὁ σίου, κατά τήν νύκτα τῆς η Σεπτεµβρίου (ἐν ταύτῃ γάρ ἀνεπαύσατο ὁ Ὅσιος) ἐφάνη ἐπί τοῦ τάφου αὐτοῦ οὐρανόµηκες καί λίαν θαυµαστόν Φῶς, πολλοί δέ τῶν θεασαµένων τοῦτο ἔδραµον ἐπί τοῦ τάφου, οἱ δέ ἐξ αὐτῶν ἀσθενεῖς ἐθεραπεύθησαν. Ὁ µοίως καί ὁ Μητροπολίτης Σίλβεστρος, ἀ σθενήσας τήν ια Ἰανουαρίου, ἀποκατεστάθη ὑγιής τῇ ἐπικλήσει τοῦ Ἁγίου, µεθ ὅ καί ἐπισήµως διεκήρυξε τά µέν Λείψανα τοῦ Ὁσίου Ἱερά τόν δέ Σωφρόνιον Ἅγιον, ἑορταζόµενον τήν η Σεπτεµβρίου (διά δέ τό ἑορτάζεσθαι τήν αὐτήν ἡµέραν τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου, µετετέθη ἡ ἑορτή αὐτοῦ εἰς τήν ζ τοῦ αὐτοῦ µηνός). Τήν τοιαύτην ἔκβασιν ἀκούσαντες οἱ ἐν Βαζελῶνι πατέρες ἀπήτησαν παρά τε τοῦ Μητροπολίτου καί τῶν κατά σάρκα συγγενῶν τοῦ Ὁσίου τήν εἰς τήν µονήν ἀπόδοσιν τῶν Ἁγίων Λειψάνων, καθ ὅσον ὁ Ὅσιος ὑπῆρχε Βαζελιώτης. Πολλῆς δέ ζητήσεως γενοµένης, ὁ Μητροπολίτητς Χαλδείας Σίλβεστρος ἔλαβεν ἐντολήν ἐκ τοῦ Πατριαρχείου, ὅπως ἀποστείλῃ τά Ἅγια Λείψανα εἰς τήν Μεγάλην τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν διό καί οἱ συγγενεῖς, φοβηθέντες, συνεβιβάσθησαν µετά τῆς µονῆς, παραδώσαντες εἰς αὐτήν τήν τιµίαν κάραν καί τήν δεξιάν χεῖρα τοῦ ἁγίου, τά δέ λοιπά κρατήσαντες. Τοιοῦτος ὑπήρξεν ὁ βίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡµῶν Σωφρονίου, ὅστις ἐν τῷ Φωτί τῆς δόξης τοῦ Κυρίου ἀγαλλόµενος, πρεσβεύει ὑπέρ πάντων τῶν εὐσεβῶν καί Ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ τά προεόρτια τοῦ γενεσίου τῆς Θεοτόκου. στίχοι Πάσας ἀληθῶς Ἄννα νικᾷς µητέρας, Μήτηρ ἐώς ἄν σή γένηται θυγάτηρ. Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ µνήµη τοῦ ἁγίου µάρτυρος Σῴζοντος. στίχοι Ἀντεῖχε Σῴζων σώµατος πρός αἰκίας, Πρός τόν µόνον σῴζοντα τήν ψυχήν βλέπων. Οὗτος ἐκ Λυκαόνων ὁρµώµενος, καί ποιµήν προβάτων γεγονώς, ἐπεί τοῦ ἁγίου βαπτίσµα 17

22 τος ἠξιώθη, εἰσελθών ἐν τῷ ναῷ, ἐν ᾧ ἵστατο ἄγαλµα ἐκ χρυσοῦ καί ἀργυροῦ κατεσκευασµένον, τούτου τήν δεξιάν χεῖρα διακλάσας καί πωλήσας, τό τίµηµα παρέσχε τοῖς πένησι. Ὅθεν, τοῦ ἡγεµόνος τοῦ τόπου πολλούς ἐξ ὑ πονοίας τιµωροῦντος, ὁ ἅγιος ἑαυτόν κατεµήνυσε καί αὐτίκα τύπτεται σφοδρῶς καί ὑποδή µασι σιδηροῖς ὑποδεθείς, ἠναγκάζετο τρέχειν. Καί αὖθις ἐπί τοσοῦτον βάκλοις τύπτεται, ὥστε τά ὀστᾶ τοῦ σώµατος αὐτοῦ καταθραυσθῆναι καί τό πνεῦµα εἰς χεῖρας Θεοῦ παραδοῦναι. Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ µνήµη τῶν ἁγίων ἀποστόλων Εὐόδου καί Ὀνησιφόρου. Ὁ ἅγιος ἀπόστολος Εὔοδος, γενόµενος ἐν τῇ Ἀντιοχείᾳ τῇ µεγάλῃ µετά Πέτρον ἐπίσκοπος, ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς τοῦ µακαρίου ἀναφέρεται Παύλου, µεγάλως ἐν τοῖς Ἑβδοµήκοντα ἀριστεύσας καί κῆρυξ τοῦ Λόγου διαπρύσιος γεγονώς. Τόν δέ Ὀνησιφόρον, ὅν ἐν τῇ πρός Τιµόθεον ἐπιστολήν ὁ ἀπόστολος παρεισάγει, Κολοφωνίας ἐπίσκοπον εὕροµεν γεγονότα, δεξιόν ἐν τοῖς λόγοις καί ἀλκιµώτατον, µέχρις αἵµατος αὐτοῦ τήν πίστιν κρατύναντα. Οὗτος ἐν τῷ χορῷ τῶν κηρύκων, σύν τῷ ἀποστόλῳ Εὐόδῳ, αὐλίζεται ἐν ταῖς ἐπουρανίαις σκηναῖς. Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ ὁ ἅγιος µάρτυς Εὐψύχιος ξίφει τελειοῦται. στίχοι Εὔψυχος Εὐψύχιος ἦν πρός τό ξίφος, Χαίρων ὅτι πλάσαντι τήν ψυχήν θύει. Οὗτος γέννηµα καί θρέµµα ὑπῆρχε τῆς Καισσαραίων πόλεως, τῶν Ρωµαίων βασιλεύοντος Ἀδριανοῦ. Τοῦ δέ πατρός αὐτοῦ τόν βίον ἀπολιπόντος, αὐτός, βαπτισθείς καί πάντα τά προσόντα τοῖς πτωχοῖς διανείµας, παρά τοῦ Καππαδοκάρχου συλλαµβάνεται καί ξέεται τάς πλευράς καί φρουρεῖται. Ἀγγέλου δέ ἐπιστασίᾳ ἀναρρωσθείς, αὖθις ἀναρτᾶται καί ξέεται σφοδρῶς καί τελευταῖον τήν κεφαλήν ἀ ποτέµνεται. Λέγεται δέ, ἀντί αἵµατος, γάλα καί ὕδωρ ρυῆναι. Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ ἑορτάζεται ἡ κοί µησις τοῦ ὁσίου Λουκᾶ, τοῦ τῆς Λυ καόνων ἐπαρχίας, τρίτου δέ ἡγου µένου τῆς µονῆς τοῦ Σωτῆρος, τῆς ἐπιλεγοµένης Βαθέος Ρύακος. Ταῖς τῶν σῶν ἁγίων πρεσβείαις Χριστέ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡµᾶς. Ἀ µήν. ᾠδή ζ. Τῆς Θεοτόκου. Ὁ εἱρµός. << Οὐκ ἐλάτρευσαν, τῇ κτίσει οἱ >> θεόφρονες, παρά τόν Κτίσαντα >> ἀλλά πυρός ἀπειλήν, ἀνδρείως >> πατήσαντες, χαίροντες ἔψαλλον >> Ὑπερύµνητε, ὁ τῶν πατέρων Κύ >> ριος καί Θεός εὐλογητός εἶ. (δίς) Ἰωακείµ τε, καί Ἄννα µακαρίζονται, ἀποκυήσαντες, τήν µακαρίαν σαφῶς, ἁγνήν Θεοµήτορα, Λόγον κυήσασαν, τόν µακάριον, τόν µακαρίους ἅπαντας, τούς πιστούς ἀ ποτελοῦντα. Δῶρον τίµιον, ἐκτήσαντό σε Πάναγνε, οἱ σοί γεννήτορες, τήν συλλαβοῦσαν Θεόν, τόν καταπλουτίσαντα, δωρεαῖς κρείττοσι, τούς κραυγάζοντας ὁ τῶν πατέρων Κύριος καί Θεός εὐλογητός εἶ. Οἱ µαστοί σου ὑπέρ οἶνον ἀγαθώτατοι, Ἄννα θεόκλητε ὅτι µαστοῖς ἀγαθοῖς, τήν τόν ἀγαθώτατον, Λόγον θηλάσασαν, σύ ἐθήλασας, τό χορηγόν τοῦ γάλακτος, καί πνοῆς τροφέα πάσης. Σκίρτα κροῦε, τήν κινύραν σου θεόπνευστε, Δαυΐδ καί χόρευε ἡ κιβωτός γάρ ἰδού, ἥν πάλαι προήγγειλας, ἐκ στειρευούσης γαστρός, 18

23 προελήλυθε, τῷ Βασιλεῖ τῆς κτίσεως, καί Θεῷ τετηρηµένη. Τοῦ ἁγίου. Ὁ ὑπερυψούµενος. Φεῖσαι τῶν ψυχῶν ἡµῶν, Παντοκράτορ Κύριε, ἡµῖν τε ἐµφύτευσον, τόν ἅγιον φόβον Σου, πρεσβείαις εὐπροσδέκτοις, τοῦ σεπτοῦ Ἀρχιερέως. Ρόδον ὡς πανεύοσµον, τόν κλεινόν Σωφρόνιον, καρδίᾳ καί στόµατι, ὑµνῆσαι σπουδάσωµεν καί γάρ παθῶν διώκει, ἐξ ἡµῶν τήν δυσωδίαν. Δόξα. Ὄλον ὡς ὁ πάγκαλος, Ἰωσήφ τό πρότερον, σαυτόν ἀναθέµενος, δικαίως τῷ κρίνοντι, σκανδάλων ὑ περήρθης, τοῦ δεινοῦ Ἱερεµίου. Καί νῦν. Νεῦσον παρακλήσεσι, οἰκετῶν σου Ἄχραντε, καί πᾶσι ὑπέρµαχος, γενοῦ κινδυνεύουσι, παγῖσι συλληφθῆναι, ψυχοκτόνοις τοῦ Βελίαρ. Καταβασία << Ἔκνοον πρόσταγµα τυράννου >> δυσεβοῦς, λαούς ἐκλόνησεν, >> πνέον ἀπειλῆς καί δυσφηµίας >> θεοστυγοῦς ὅµως τρεῖς Παῖδας >> οὐκ ἐδειµάτωσε, θυµός θηριώ >> δης, οὐ πῦρ βρόµιον ἄλλ ἀντη >> χοῦντι δροσοβόλῳ πνεύµατι, πυ >> ρί συνόντες ἔψαλλον ὁ ὑπερύ >> µνητος, τῶν πατέρων καί ἡµῶν, >> Θεός εὐλογητός εἶ. ᾠδή η. Τῆς Θεοτόκου. Ὁ εἱρµός. << Παῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καµίνῳ, ὁ >> τόκος τῆς Θεοτόκου διεσώσατο, >> τότε µέν τυπούµενος νῦν δέ ἐ >> νεργούµενος, τήν οἰκουµένην ἅ >> πασαν, ἀγείρει ψάλλουσαν τόν >> Κύριον ὑµνεῖτε τά ἔργα, καί ὑ >> περυψοῦτε εἰς πάντας τούς αἰώ >> νας. (Δίς) Κινήσωµεν γλῶτταν ὑµνῳδίας, τό θεῖον γενέθλιον γεραίροντες, τῆς τόν ὑπερύµνητον, Λόγον καί ὑπέρθεον, σωµατωσάσης Πνεύµατι, καί ἀνακράξωµεν τόν Κύριον ὑµνεῖτε τά ἔργα, καί ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τούς αἰῶνας. Οἱ θεῖοι σκιρτήσατε προφῆται, τι µῶντες Παρθένου τό γενέθλιον αὕτη γάρ ἐπλήρωσε, πάντα τά κηρύγµατα, τόν ὑφ ὑµῶν δηλούµενον, ἀποκυήσασα, Χριστόν τόν τοῦ παντός Βασιλέα, ὅν ὑπερυψοῦµεν εἰς πάντας τούς αἰῶνας. Ρήξατε τά ὄρη εὐφροσύνην, ἀπόστολοι µάρτυρες χορεύσατε, ὅσιοι καί δίκαιοι, νῦν ἀγαλλιάσθητε, τῷ γενεθλίῳ σήµερον, τῆς τοῦ Κυρίου Μητρός, τόν Κύριον ὑµνεῖτε βοῶντες, καί ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τούς αἰώνας. Ἤνθησε τό µῆλον τό εὐῶδες, τό ρόδον τό θεῖον πεφανέρωται, καί κατευωδίασε, σήµερον τά πέρατα, τό τε δυσῶδες ἔπαυσε, τῆς ἁµαρτίας ἡµῶν, ἡ Πάναγνος καί Μήτηρ τοῦ Λόγου, ἥν ὑπερυψοῦµεν εἰς πάντας τούς αἰῶνας. Τοῦ ἁγίου. Σοί τῷ παντουργῷ. 19

24 Ἵνα τοῖς πιστοῖς, τήν σοί ἐξ ὕψους χάριν, δοθεῖσαν Σωφρόνιε, γνωρίσῃ Κύριος, θεῖος κατ ὄναρ, γυναίῳ ἐπεφάνη, ἄγγελος δεικνύων, ὁδόν πρός θεραπείαν. Ἔχων πονηρόν, τόν νοῦν καί τήν καρδίαν, ἀκάθαρτον Ὅσιε, ὁ τάλας δέοµαι τῆς Οὐρανίου, εὐχαῖς σου Βασιλείας, δεῖξον κληρονόµον, κἀ µέ τόν πεπτωκότα. Εὐλογοῦµεν Πατέρα, Υἱόν και Ἅ γιον Πνεῦµα τόν Κύριον. Μίαν Τριλαµπῆ, τῶν Ὀρθοδόξων δῆµοι, αἰτίαν ἀναίτιον, τοῦ εἶναι σέβοµεν ἄκτιστον οὖσαν, Τριάδα ἐν Μονάδι, ἥν ὁ Ἱεράρχης, ἐκήρυξε τῷ κόσµῳ. Καί νῦν. Ἴδε τήν πληθύν, τραυµάτων τῆς ψυχῆς µου, καί σώµατος Ἄσπιλε, οἰκτράν ἀσθένειαν δός τε ἐκάστῳ, αὐτῶν καθικετεύω, ἴασιν τελείαν, εὐσπλάγχνῳ σου ἐλέει. Καταβασία Αἰνοῦµεν, εὐλογοῦµεν και προσκυνοῦµεν τόν Κύριον. << Εὐλογεῖτε Παῖδες, τῆς Τριάδος ἰ >> σάριθµοι, δηµιουργόν Πατέρα >> Θεόν ὑµνεῖτε τόν συγκαταβάν >> τα Λόγον καί τό πῦρ εἰς δρόσον >> µεταποιήσαντα καί ὑπερυψοῦτε >> τό πᾶσι ζωήν παρέχον, Πνεῦµα >> Πανάγιον εἰς τούς αἰῶνας. ᾠδή θ. Τῆς Θεοτόκου. Ὁ εἱρµός. << Ἅπας γηγενής, σκιρτάτω τῷ >> πνεύµατι λαµπαδουχούµενος >> πανηγυριζέτω δέ ἀΰλων νόων >> φύσις γεραίρουσα, τά ἱερά θαυ >> µάσια τῆς θεοµήτορος, καί βοά >> τω χαίροις Παµµακάριστε, Θεο >> τόκε ἁγνή ἀειπάρθενε. (δίς) Ἴδε τοῦ Θεοῦ, ὁ τόπος ὁ ἅγιος προφανῶς δέδεικται πόλις ἡ περίδοξος, τοῦ Βασιλέως ἀνῳκοδόµηται, ὁ φωταυγής παράδεισος, φαιδρῶς ἐξήνθησε, παραδείσου, πρόξενος ὑπάρχουσα, πρός Θεόν τε ἀνθρώπων οἰκείωσις. Ὤφθη ἡ λαµπάς, λυχνία τε σή µερον, ἡ χρυσαυγίζουσα, Φῶς τό προαιώνιον, ἐν ᾗ οἰκῆσαν, τούς ἐν νυκτί τῶν δεινῶν, καταφωτίσει παύσει τε, τῆς ἀθεΐας ἀχλύν, καί ἡ µέρας, πάντας ἀπεργάσεται, κοινωνούς ἀληθῶς διά πίστεως. Σήµερον ἡ γῆ, χορεύει τόν νέον γάρ, οὐρανόν ἔβλεψε, Θεοῦ τόν τερπνότατον, ἀποτεχθέντα ἐν ᾧ οἰκήσας σαρκί, τῶν οὐρανῶν ἐπέκεινα, ἀναβιβάσει βροτούς, καί θε ώσει, πάντας ἀγαθότητι ὅν ὑµνοῦντες πιστῶς µεγαλύνοµεν. Ἡ περικαλλής, δυάς ἀνεβλάστησεν, Ἄννα καί Ἰωακείµ, δάµαλιν τήν ἄσπιλον, ἐξ ἧς ὁ µόσχος ὁ σιτευτός προελθών, ὑπέρ τοῦ κόσµου τέθυται, αἴρων τά πταίσµατα, τῶν ἀνθρώπων, τάς προσαγοµένας τε, καταπαύων θυσίας τοῖς δαίµοσι. Τοῦ ἁγίου. Ἠσαΐα χόρευε. Χερουβείµ, Ἀρχάγγελοι, Ἐξουσί 20

25 αι, Θρόνοι, Σεραφείµ, σύν πάσῃ στρατιᾷ, τῶν ἐν Οὐρανοῖς, ἀΰλων Δυνάµεων, τήν ἱεράν, µνήµην σύν ἡµῖν, ἄδουσι σήµερον, Σωφρονίου καί πανέορτον. Ἀσθενοῦσι γέγονε, κολυµβήθρα ἄλλη Σιλωάµ, ἡ πάντιµος σορός, τῶν θαυµατουργῶν, λειψάνων σου Ὅσιε, ἥν καί λαµπρόν, πάλαι τοῖς ἐν γῇ, Φῶς οὐρανόµηκες, παραδόξως καθυπέδειξε. Δόξα. Ἡ πτωχή τό δίλεπτον, ὅπερ εἶχε χήρα τῷ Θεῷ, προθέσει ἀγαθῇ, ἤ νεγκε ποτέ, ἐγώ δέ ὁ ἄθλιος, τήν ταπεινήν, ταύτην σοί ᾠδήν, πάτερ προσήνεγκα, σῆς ἀγάπης, εἰς ἀντίδοσιν. Καί νῦν. Λογικόν παλάτιον, καί καθέδρα τοῦ Ἐµµανουήλ, ἡ ἄφθορος νηδύς, τῆς πανευκλεοῦς, ἐδείχθη, Θεόπαιδος, ἥν προφητῶν, πάντων ὁ χορός, ξένοις αἰνίγµασι, καί συµβόλοις προκατήγγειλε. Καταβασία << Μυστικός εἶ Θεοτόκε παράδει >> σος, ἀγεωργήτως βλαστήσασα >> Χριστόν, ὑφ οὗ τό τοῦ Σταυ >> ροῦ, ζωηφόρον ἐν γῇ, πεφυτούρ >> γηται δένδρον δι οὗ νῦν ὑψου >> µένου, προσκυνοῦντες αὐτόν, σέ >> µεγαλύνοµεν. Περατωθέντων τῶν κανόνων ψάλλονται τά ἐξαποστειλάρια. Τοῦ ἁγίου. Ἦχος β. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε. Τόν Κύριον ἐδόξασας, καλλίνικε Σωφρόνιε, δι ἐγκρατείας συντρίψας, παθῶν τά κέντρα εἰς τέλος. Νῦν δέ Τριάδος ὅσιε, παρρησίᾳ ἱ στάµενος, τῷ ἀδεκάστῳ βήµατι, ὑ πέρ ἡµῶν ἐντυγχάνεις, τῶν σέ θερ µῶς δοξαζόντων. Τό προεόρτιον. Ἦχος β. Τοῖς µαθηταῖς συνέλθωµεν. Ἀγάλλου κτίσις ἅπασα, τήν χαράν αἰσθοµένη, ἐξ Ἄννης τῆς θεόφρονος, ἥτις λέγεται χάρις, Ἰωακείµ τε τοῦ θείου, τίκτεσθαι παρ ἐ λπίδα, Μαρίαν τήν πανάχραντον, καί ἁγνήν Θεοτόκον ἧς ὁ καρπός, σωτηρία γέγονε τοῖς ἀνθρώποις, Χριστός ὁ σαρκωθείς Θεός, ἐξ αὐτῆς ἀπορρήτως. Εἰς τούς αἴνους ἱστῶµεν στίχους δ καί ψάλλοµεν στιχηρά προσόµοια τοῦ ἁγίου. Ἦχος β. Ποίοις εὐφηµιῶν. Ποίοις οἱ ἐµπαθεῖς χείλεσιν, ἀνυ µνήσωµεν τόν Ἱεράρχην τῶν ἀπεγνωσµένων τό στήριγµα, καί ἁµαρτανόντων τήν ἔγερσιν, τόν τε πλουτιστήν τῶν πενοµένων τόν θεῖον καί ἁγιώτατον Σωφρόνιον, τό νέον τῆς Ἐκκλησίας ἐγκαλλώπισµα τό παραµύθιον πάντων, τῶν αὐτοῦ τι µώντων, τήν ἐτήσιον ἑορτήν, ᾠδαῖς γεραιρόντων τε, σεµναῖς τήν ἁγίαν κοίµησιν. Ποίοις ἐγκωµιῶν ἄνθεσι κατάστέψωµεν τόν Ἱεράρχην τόν τῆς σωφροσύνης ἐπώνυµον, καί τῆς ἐγκρατείας διδάσκαλον, τόν καθηγητήν τῆς ἡσυχίας τό σκεῦος τό εὐα 21

26 γές καί πολυτίµητον, τό µῦρον τό εὐωδέστατον καί πάντερπνον τήν χαριτόβρυτον κρήνην, τήν θαυµάτων ρείθροις, πυρωθεῖσας τάς εὐσεβῶν, καρδίας δροσίζουσαν, τῇ δρόσῳ τῆς θείας χάριτος. Ποίοις εὐφηµιῶν ἄσµασι, µεγαλύνωµεν τόν Ἱεράρχην καταπονουµένων τόν σύµµαχον, καί τῶν ἀσθενούντων τήν ἴασιν, τῶν τε Ὀρθοδόξων τόν προστάτην Ἑλλάδος τόν ἐν κινδύνοις ἀντιλήπτορα, τοῦ κόσµου ἀλεξικέραυνον τό ἔµψυχον τῶν ὀρφανῶν τόν πατέρα, τῶν ἀδικουµένων, ἱλαρόν ὑπερασπιστήν, τήν ὄντως ἐν θλίψεσι, µεγίστην ἡµῶν παράκλησιν. Ποίοις ἁµαρτωλοί ρήµασι, εὐφη µήσωµεν τόν Ἱεράρχην τῆς Χαλδείας γόνον τόν ἔνδοξον, καί τῆς Ἀ χταλείας τόν πρόεδρον, Βαζελῶνος δέ τό µέγα κλέος ἐλέους τόν ποτα µόν τόν ἀνεξάντλητον, τόν στῦλον τῆς οἰκουµένης τόν ἀκλόνητον τόν ἀπλανῆ πλανωµένων, ὁδηγόν καί µύστην, µυστηρίων πνευµατικῶν, Χριστῷ τόν πρεσβεύοντα, δοθῆναι πιστοῖς τήν ἄφεσιν. Δόξα. Τοῦ ἁγίου. Ἦχος Βαρύς. Φθόνῳ πάλαι ὁ βύθιος δράκων τόν Κάϊν δεσµεύσας, πρός ἀδελφοκτονίαν ἐκίνησε νῦν δέ, φθόνου τήν ἀσύνετον Ἱερεµίου πληρώσας καρδίαν, σκανδάλοις ὑποσκελίσαι ἐπειράθη τόν ἄνω ὁδεύοντα θεοφόρον Σωφρόνιον. Τήν γλυκεῖαν, διό, τῆς ἀπαθείας εἰρήνην πάντων προκρίνας ὁ Ὅσιος, τῆς ἰδίας µονῆς φυγαδεύων ἐµάκρυνε, δίκην ἐλάφου ὑπερβάς τάς τοῦ ἀντιδίκου ἐ νέδρας, χριστοµιµήτῳ σιωπῇ καί πραότητι. Εὐχαῖς αὐτοῦ ρυσθείη µεν, Κύριε, τῶν ὀλεθρίων τοῦ φθόνου δεσµῶν καί τῶν ὑπ αὐτοῦ κρατουµένων ἀνθρώπων, τῶν κακῶσαι ζητούντων τούς δούλους Σου. Καί νῦν. Προεότιον. Ἦχος β. Ἡ προορισθεῖσα Παντάνασσα Θεοῦ κατοικητήριον, ἐξ ἀκάρπου σή µερον νηδύος προῆκται, τῆς Ἄννης ἠγλαϊσµένης, τῆς ἀϊδίου οὐσίας τό θεῖον τέµενος δι ἦς ἰταµός ᾅδης καταπεπάτηται καί παγγενῆ Εὔα ἐν ἀσφαλεῖ ζωῇ εἰσοικίζεται. Ταύτῃ ἐπαξίως ἐκβοήσωµεν µακαρία σύ ἐν γυναιξί καί ὁ καρπός τῆς κοιλίας σου εὐλογηµένος. Δοξολογία Μεγάλη καί Ἀπόλυσις. ΕΝ Τῌ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙᾼ Ψάλλονται τά Τυπικά ἐν τοῖς µακαρισµοῖς ἱστῶµεν στίχους η καί ψάλλο µεν τήν στ ᾠδήν τῶν δύο κανόνων τοῦ ὄρθρου εἰς δ. Ἀπολυτίκια τοῦ ἁγίου, τό προεόρτιον καί τό τοῦ ναοῦ. Κοντάκια τοῦ ἁγίου καί τό προεόρτιον. Ἀποστολικόν καί Ευαγγελικόν ἀνάγνωσµα λέγεται διπλοῦν, ἤτοι τά τῆς τυχούσης ἡµέρας καί τά τοῦ ἁγίου (ζήτει αὐτά εἰς τάς ἀντιστοίχους περικοπάς τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Νικολάου). Μετά τό ἐξαιρέτως Ἄξιον ἐστί. Κοινωνικόν Εἰς µνηµόσυνον αἰώνιον ἔ σται δίκαιος. Ἀλληλούια. 22

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου ἐν τῇ

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου ἐν τῇ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ Εἰς τήν Ὁσίαν Θωμαΐδα τήν ἐκ Λέσβου, Προστάτιδα τῆς συζυγίας Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως, ἀρχόμεθα τοῦ ψαλμοῦ ρμβ (142) Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου ἐν τῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΙΟΥ. Ἰουνίου Κ. Μνήµην ἐπιτελοῦµεν, τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν. καὶ ιδασκάλου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΙΟΥ. Ἰουνίου Κ. Μνήµην ἐπιτελοῦµεν, τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν. καὶ ιδασκάλου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΙΟΥ Ἰουνίου Κ Μνήµην ἐπιτελοῦµεν, τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν καὶ ιδασκάλου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Μετὰ τὸν Προοιµιακόν, τὸ «Μακάριος ἀνήρ». Εἰς δὲ τὸ «Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΙΔ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἡ παγκόσμιος Ὕψωσις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Τῌ ΙΔ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἡ παγκόσμιος Ὕψωσις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 1 Τῌ ΙΔ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἡ παγκόσμιος Ὕψωσις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Συναπτὴ μεγάλη, καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει ιι σσοοι ιι ππᾶᾶσσαα δδόόξξαα.......

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η ΕΝ Τῼ ΝΑῼ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Τῌ ΚΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η ΕΝ Τῼ ΝΑῼ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Τῌ ΚΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η ΕΝ Τῼ ΝΑῼ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ * * ΤΥΠΙΚΟΝ 1. Ἐν τῷ Μ. Ἑσπερινῷ, μετὰ τὸν Προοιμιακὸν καὶ τὴν α Στάσιν τοῦ Ψαλτηρίου, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα..., ψάλλομεν εἰς στ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ. Ἐκδόσις ΙΑΚΣ

ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ. Ἐκδόσις ΙΑΚΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ Ἐκδόσις ΙΑΚΣ 2 ΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ Τῶν μετά τήν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως μαρτυρησάντων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ Ποίημα Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ Ποίημα Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ Ποίημα Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου Ευλογήσαντος του Ιερέως το Κύριε, εισάκουσον, μεθ ὃ το Θεός Κύριος, ως συνήθως, και το εξής

Διαβάστε περισσότερα

1st and 2nd Person Personal Pronouns

1st and 2nd Person Personal Pronouns 1st and 2nd Person Personal Pronouns Case First Person Second Person I You () Nominative ἐγώ σύ Accusative ἐμέ or με σέ Genitive ἐμοῦ or μου σοῦ Dative ἐμοί or μοι σοί We You () Nominative ἡμεῖς ὑμεῖς

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚΕ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Τῌ ΚΕ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Τῌ ΚΕ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ Ἐθνικὴ ἑορτὴ ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς ἑλληνικῆς ἐ παναστάσεως τοῦ αωκα (1821). ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Ἀρχόμεθα τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Τρίτη 29 Μαΐου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr) 2 Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανὼν τοῦ Γερασίμου εἰδικὸς ἐπὶ ἐμπρησμοῖς δασῶν. βλ. Θεοτοκάριον Γερασίμου σελ.334

Κανὼν τοῦ Γερασίμου εἰδικὸς ἐπὶ ἐμπρησμοῖς δασῶν. βλ. Θεοτοκάριον Γερασίμου σελ.334 Κανὼν τοῦ Γερασίμου εἰδικὸς ἐπὶ ἐμπρησμοῖς δασῶν. βλ. Θεοτοκάριον Γερασίμου σελ.334 Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως, ὁ Ἀναγνώστης τὸν Ψαλμὸν ρμβ (142) Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου Εἶτα Θεὸς Κύριος... Καὶ

Διαβάστε περισσότερα

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος δ' Ἀμήν. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ. Σοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ. Σοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Σοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ ΑΡΣΑ 2011 [1] ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗ Θ' ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝ ΣΨ ΜΙΚΡΨ ΕΠΕΡΙΝΨ Ἱστῶμεν στίχους δ' κάι ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια. Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ Ηχος δ, ἑωθινὸν Β. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος δ' 1 Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν,

Διαβάστε περισσότερα

αὐτῶν (ποίημα τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πατρῶν κυροῦ Νικοδήμου) ὑπάρχει ἐν ἰδιαιτέρᾳ φυλλάδι. * * * * * * * *

αὐτῶν (ποίημα τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πατρῶν κυροῦ Νικοδήμου) ὑπάρχει ἐν ἰδιαιτέρᾳ φυλλάδι. * * * * * * * * 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ Προεόρτια τῆς γεννήσεως τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Σῴζοντος μάρτυρος ( 304). Ἦχος δ. Ἑωθινὸν β. (Τυπικὸν 7ης Σεπτεμβρίου 1 3). Τῇ αὐτῇ Κυριακῇ πρὸ τῆς Ὑψώσεως, συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ Ηχος γ, ἑωθινὸν Α. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος γ' Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (Η ΛΟΥΚΑ) Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. (τυπικὸν 16ης Νοεμβρίου 2 3).

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (Η ΛΟΥΚΑ) Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. (τυπικὸν 16ης Νοεμβρίου 2 3). 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (Η ΛΟΥΚΑ) Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. (τυπικὸν 16ης Νοεμβρίου 2 3). * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις

Διαβάστε περισσότερα

σου δόξα τῇ ἀνεκφράστῳ Λόγε συγκαταβάσει σου. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

σου δόξα τῇ ἀνεκφράστῳ Λόγε συγκαταβάσει σου. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ μεγάλου ( 379). * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ Δημοσθένης ἐστὶ ἀνήρ. ὁ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς. ὁ Φίλιππός ἐστι παῖς. ἡ

Διαβάστε περισσότερα

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ». Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων. Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν α.

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ». Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων. Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν α. 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ». Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων. Τῇ Κυριακῇ τῶν ἁγίων Πάντων τελεῖται προσκύνημα εἰς τὰς κατακόμβας τῆς Μήλου (τὸ ἀρχαιότερον ἐν Ἑλλάδι παλαιοχριστιανικὸν

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Η- ΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. + Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ μεγάλου ( 379).

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Η- ΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. + Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ μεγάλου ( 379). 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Η- ΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. + Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ μεγάλου ( 379). 1 ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ

Διαβάστε περισσότερα

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ἀθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν ι.

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ἀθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν ι. 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ἀθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν ι. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15)

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15) ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Β Κορ. δ 6 15) Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ὁ εἰπών ἐκ σκότους φῶς λάμψαι ὃ ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας 30

ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας 30 ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας 30 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. (Γ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν). Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, ὁσίας. Μακαρίου ὁσίου (Ἐθνική Ἑορτή). Τῷ πρωΐ: Μετά τάς ἀκολουθίας τοῦ Μεσονυκτικοῦ, τοῦ Ὄρθρου καί τῶν Ὡρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ἔχων ἡμέρας 31

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ἔχων ἡμέρας 31 ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ἔχων ἡμέρας 31 1. KYΡΙΑΚΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καί μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας. Ἦχος γ.

Διαβάστε περισσότερα

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 * * * * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ * * *

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 * * * * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ * * * 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΔ (Θ ΛΟΥΚΑ) Γουρία, Σαμωνᾶ ( 299 306) καὶ Ἀβίβου ( 222) μαρτύρων καὶ ὁμολογητῶν. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Ἀρχεται ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,

Διαβάστε περισσότερα

20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ «Μνήμη πάντων τῶν ἀπ αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστησάντων

20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ «Μνήμη πάντων τῶν ἀπ αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστησάντων 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ «Μνήμη πάντων τῶν ἀπ αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστησάντων ἀπὸ Ἀδὰμ ἄχρις Ἰωσὴφ τοῦ μνήστορος τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου ὁμοίως καὶ τῶν προφητῶν καὶ προφητίδων, ἐξαιρέτως

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀνάμνησις τοῦ ἐν Κυθήροις θαύματος τῆς Θεοτόκου τῆς «Μυρτιδιωτίσσης», τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καὶ Ἰσαποστόλου Θέκλης, τοῦ Ὁσίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,

Διαβάστε περισσότερα

08 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ τὸ Γενέσιον τῆς Θεοτόκου * * * * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις

08 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ τὸ Γενέσιον τῆς Θεοτόκου * * * * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις 08 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ τὸ Γενέσιον τῆς Θεοτόκου * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει ιι σσοοι ιι ππᾶᾶσσαα δδόόξξαα....... Ἦχος δ. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. Μνήμη τῆς Ϛ Οἰκουμενικῆς συνόδου τῆς ἐν Τρούλλῳ (680).

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. Μνήμη τῆς Ϛ Οἰκουμενικῆς συνόδου τῆς ἐν Τρούλλῳ (680). ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. Μνήμη τῆς Ϛ Οἰκουμενικῆς συνόδου τῆς ἐν Τρούλλῳ (680). * * ΤΥΠΙΚΟΝ Ἐὰν τύχῃ ἡ παροῦσα Ἑορτὴ ἐν Κυριακῇ, οὐδὲν τῶν Ἀ ναστασίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ *

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * 8 ος Τόμος 15 Α... 1 ΜΙΚΡΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑ... 1 8 ος Τόμος 15 Α ΜΙΚΡΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑ * ΠΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΝ ΤΟΝ ΟΣΙΩΤΑΤΟΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ( 15Α_010 > Σκοπόν θέμενος

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Κυριακὴ Β Νηστειῶν. «Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ». Θεοφυλάκτου ἐπισκόπου Νικομηδείας ( 842 5). Ἑρμοῦ ἀποστόλου (α αἰ.). Ἦχος πλ. β, ἑωθινὸν Ϛ. (τυπικὸν Τριῳδίου 35 37).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΗ, 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Μελάνης ὁσίας τῆς Ῥωμαίας ( 449), Ζωτικοῦ ὀρφανοτρόφου (δ αἰ.).

ΠΕΜΠΤΗ, 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Μελάνης ὁσίας τῆς Ῥωμαίας ( 449), Ζωτικοῦ ὀρφανοτρόφου (δ αἰ.). ΠΕΜΠΤΗ, 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Μελάνης ὁσίας τῆς Ῥωμαίας ( 449), Ζωτικοῦ ὀρφανοτρόφου (δ αἰ.). * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Ὁ ἱερεύς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν καὶ

Διαβάστε περισσότερα

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ ΛΟΥΚΑ) Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου ( 390). Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν ια.

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ ΛΟΥΚΑ) Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου ( 390). Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν ια. 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ ΛΟΥΚΑ) Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου ( 390). Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν ια. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι

Διαβάστε περισσότερα

23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Νίκωνος καὶ τῶν αὐτοῦ Μαθητῶν ἑκατὸν ἐνενήκοντα ἐννέα. Ηχος β' Εωθινόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΧΩΝ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΙΑΝ Τῌ Α ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ μεγάλου ( 379).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ Σ' (200) ΠΕΡΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ *

ΚΕΦΑΛΑΙΑ Σ' (200) ΠΕΡΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ * ΚΕΦΑΛΑΙΑ Σ' (200) ΠΕΡΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ * ( 14 446 > καί τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ Υἱοῦ Θεοῦ (=1084=) ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ Α' 1.1 (α ) Εἷς Θεός, ἄναρχος, ἀκατάληπτος, ὅλην ἔχων τοῦ εἶναι τήν δύναμιν διόλου τήν, πότε καί

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΙΕ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

Τῌ ΙΕ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ Τῌ ΙΕ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους δ καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ προσόμοια

Διαβάστε περισσότερα

24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΤΕΤΑΡΤΗ. +Τὸ Γενέσιον τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου προφήτου, Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου,

24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΤΕΤΑΡΤΗ. +Τὸ Γενέσιον τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου προφήτου, Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου, 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΤΕΤΑΡΤΗ. +Τὸ Γενέσιον τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου προφήτου, Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου, ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα...

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ µικρά, µεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ µικρά, µεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΛΟΥΚΑ Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου τῶν νοταρίων ( 355) µαρτύρων Ταβιθᾶς, ἣν θανοῦσαν ἀνέστησεν ὁ ἀπόστολος Πέτρος. Ἦχος δ. Ἑωθινὸν ι. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον, Συναπτὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΑΝΤΩΝ. Μηνὶ Ἰουλίῳ γ. Μνήµη τῶν ἁγίων τοῦ Χριστοῦ µαρτύρων

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΑΝΤΩΝ. Μηνὶ Ἰουλίῳ γ. Μνήµη τῶν ἁγίων τοῦ Χριστοῦ µαρτύρων ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΑΝΤΩΝ Μηνὶ Ἰουλίῳ γ Μνήµη τῶν ἁγίων τοῦ Χριστοῦ µαρτύρων Θεωνᾶ, Ἥρωνος, Πίλλωνος καὶ Παύλου Κάθισµα. Ἦχος πλ. α. Τὸν συνάναρχον Λόγον. Τῶν τυράννων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ *

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * 7 ος Τόμος - 14 S... 1... συνέχεια... ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ... 1 7 ος Τόμος - 14 S... συνέχεια... ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ * ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙ ΘΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ (

Διαβάστε περισσότερα

τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Θ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Κυριακὴ μετὰ τὴν ἑορτὴν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Λαυρεντίου ἀρχιδιακόνου καὶ μάρτυρος. Ξύστου ἐπισκόπου Ῥώμης τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν ( 258). Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν Θ. (τυπικὸν

Διαβάστε περισσότερα

10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ μετὰ τὰ Φῶτα. Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νύσσης ( 395) καὶ Δομετιανοῦ

10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ μετὰ τὰ Φῶτα. Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νύσσης ( 395) καὶ Δομετιανοῦ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ μετὰ τὰ Φῶτα. Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νύσσης ( 395) καὶ Δομετιανοῦ Ἐπισκόπου Μελιτινῆς ( 602). Μαρκιανοῦ πρεσβυτέρου, οἰκονόμου τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας. ( 471) Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων ἡ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ἑβδομάδες α' - δ' Ἱερεὺς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Ὁ προεστὼς: Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΜΑΪΟΣ ἔχων ἡμέρας 31

ΜΗΝ ΜΑΪΟΣ ἔχων ἡμέρας 31 ΜΗΝ ΜΑΪΟΣ ἔχων ἡμέρας 31 1. Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Ἡ Ζωηφόρος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἱερεμίου τοῦ Προφήτου, Ἰσιδώρας Ὁσίας. Παναρέτου ἐπισκόπου Πάφου

Διαβάστε περισσότερα

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου Ὁσίου ( 1994). Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου τῶν μαρτύρων. Ἦχος πλ. α. Ἑωθινὸν Ϛ.

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου Ὁσίου ( 1994). Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου τῶν μαρτύρων. Ἦχος πλ. α. Ἑωθινὸν Ϛ. 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου Ὁσίου ( 1994). Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου τῶν μαρτύρων. Ἦχος πλ. α. Ἑωθινὸν Ϛ. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις

Διαβάστε περισσότερα

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος α' Ἀμήν. Θεὸς Κύριος, καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ * * ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετὰ τὸν εὐλογητόν, τρισάγιον κ.λπ., Κύριε ἐλέησον (ιβ ), Δεῦτε προσκυνήσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΘΕΣΙΝ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΘΕΣΙΝ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΘΕΣΙΝ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Γενομένην ἐν ἔτει σωτηρίῳ 2006, ἐκ τῆς ΒΙΕΝΝΗΣ εἰς τὴν

Διαβάστε περισσότερα

3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ηχος α, ἑωθινὸν β.

3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ηχος α, ἑωθινὸν β. 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ηχος α, ἑωθινὸν β. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος α' ὁ α χορὸς Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν,

Διαβάστε περισσότερα

08 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Κυριακὴ Β Νηστειῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπ. Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ Θεοφυλάκτου Νικομηδείας, Παύλου Πλουσιάδος. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν Ϛ.

08 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Κυριακὴ Β Νηστειῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπ. Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ Θεοφυλάκτου Νικομηδείας, Παύλου Πλουσιάδος. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν Ϛ. 08 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Κυριακὴ Β Νηστειῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπ. Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ Θεοφυλάκτου Νικομηδείας, Παύλου Πλουσιάδος Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν Ϛ. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων ἡ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΘ (Δ ΛΟΥΚΑ) «Τῶν θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Ζ Οἰκουμενικῆς συνόδου (787)». Φιλίππου ἀποστόλου ἐκ τῶν ἑπτὰ διακόνων Θεοφάνους ὁ μολογητοῦ τοῦ Γραπτοῦ, ἐπισκόπου Νικαίας (

Διαβάστε περισσότερα

ἀδιαίρετον, ἄκτιστον θεότητα, Τριάδα ὁ μοούσιον, τὴν βασιλεύουσαν εἰς αἰῶνα αἰῶνος.

ἀδιαίρετον, ἄκτιστον θεότητα, Τριάδα ὁ μοούσιον, τὴν βασιλεύουσαν εἰς αἰῶνα αἰῶνος. 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ Θεοδώρας ὁσίας ( 491). Εὐφροσύνου τοῦ μαγείρου (θ αἰ.), Εὐανθίας μάρτυρος. Ἁγίας Θεοδώρας τῆς ἐν Βάστᾳ Ἀρκαδίας. Ἦχος γ. Ἑωθινὸν α. (Τυπικὸν 13ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Κυριακὴ Β Νηστειῶν. «Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ». Ὑπατίου ἐπισκόπου Γαγγρῶν ἱερομ. ( 326), Ἀκακίου ὁμολογητοῦ ἐπισκόπου Μελιτινῆς. Ἦχος β. Ἑωθινὸν ι. (Τυπικὸν Τριῳδίου

Διαβάστε περισσότερα

15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 * * * * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ * * *

15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 * * * * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ * * * 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Κυριακὴ Γ Νηστειῶν. (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ). Ἀγαπίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ( 303). Ἀριστοβούλου ἀποστόλου Βρετανίας, Μανουὴλ νεομάρτυρος τοῦ Κρητός ( 1792). Ἦχος βαρύς, ἑωθινὸν ζ. (τυπικὸν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΩΡΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:...

ΤΡΙΩΡΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΤΡΙΩΡΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ:................................... ΟΝΟΜΑ:......................................

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ. α. Ἑωθινὸν η. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Ἦχος πλ. α. Ἑωθινὸν η. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ «Ἰωσὴφ τοῦ μνήστορος, Δαυὶδ τοῦ προφητάνακτος καὶ Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου». Ἀνυσίας ὁσιομάρτυρος τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ ( 285 305). Γεδεὼν ὁσιομάρτυρος τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ Θαυματουργοῦ.

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ Θαυματουργοῦ. 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ Θαυματουργοῦ. Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος α. Ἀμήν.

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ Η ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Τῌ Η ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Τῌ Η ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ * * ΤΥΠΙΚΟΝ Ἐὰν ἡ παροῦσα Ἑορτὴ τῆς Θεοτόκου τύχῃ ἐν Κυριακῇ, τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, μετὰ τὴν συνήθη Στιχολογίαν τοῦ Μακάριος

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ω Ν Π Α Ρ Α Κ Λ Η Τ Ι Κ Ο Σ Ε Ι Σ Τ Ο Ν Α Γ Ι Ο Ν Ι Ε Ρ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Α Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ

Κ Α Ν Ω Ν Π Α Ρ Α Κ Λ Η Τ Ι Κ Ο Σ Ε Ι Σ Τ Ο Ν Α Γ Ι Ο Ν Ι Ε Ρ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Α Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ Κ Α Ν Ω Ν Π Α Ρ Α Κ Λ Η Τ Ι Κ Ο Σ Ε Ι Σ Τ Ο Ν Α Γ Ι Ο Ν Ι Ε Ρ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Α Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Ν Φ Α Ν Α Ρ Ι Ο Υ Κ Α Ι Ν Ε Ο Χ Ω Ρ Ι Ο Υ Τ Ο Ν Θ Α Υ Μ Α Τ Ο Υ Ρ Γ Ο Ν (Ποίημα Διονυσίου

Διαβάστε περισσότερα

26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ». Δαυῒδ ὁσίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ ( 540). Ἰωάννου ἐπισκόπου Γοτθίας.

26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ». Δαυῒδ ὁσίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ ( 540). Ἰωάννου ἐπισκόπου Γοτθίας. 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ». Δαυῒδ ὁσίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ ( 540). Ἰωάννου ἐπισκόπου Γοτθίας. Τῇ Κυριακῇ τῶν ἁγίων Πάντων τελεῖται προσκύνημα εἰς τὰς κατακόμβας τῆς Μήλου (τὸ

Διαβάστε περισσότερα

27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 * * * * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ * * *

27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 * * * * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ * * * 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ «Ἰωσὴφ τοῦ μνήστορος, Δαυὶδ τοῦ προφητάνακτος καὶ Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου». Στεφάνου πρωτομάρτυρος καὶ ἀποστόλου ( 34). Θεοδώρου ὁσίου τοῦ Γραπτοῦ (

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΙΔ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. Μνήμη τῆς Ϛ Οἰκουμενικῆς συνόδου τῆς ἐν Τρούλλῳ (680).

Τῌ ΙΔ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. Μνήμη τῆς Ϛ Οἰκουμενικῆς συνόδου τῆς ἐν Τρούλλῳ (680). Τῌ ΙΔ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. Μνήμη τῆς Ϛ Οἰκουμενικῆς συνόδου τῆς ἐν Τρούλλῳ (680). * * ΤΥΠΙΚΟΝ Ἐὰν τύχῃ ἡ παροῦσα Ἑορτὴ ἐν Κυριακῇ, οὐδὲν τῶν Ἀ ναστασίμων

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις. 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις. 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν Α. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει ιι σσοοι ιι

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος α. Ἑωθινὸν δ. * * * * * * * *

Ἦχος α. Ἑωθινὸν δ. * * * * * * * * 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚϚ (ΙΓ ΛΟΥΚΑ) Παραμόνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 370 μαρτύρων ( 250) Διονυσίου ἐπισκόπου Κορίνθου ἱερομάρτυρος ( 171) Φιλουμένου ἁγιοταφίτου ἱερομάρτυρος ( 1979). Ἦχος α. Ἑωθινὸν δ. *

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ ΚΔ Σεπτεμβρίου ἀνάμνησης ποιούμεθα τῆς θαυμαστῆς ἐν Μυρτιδίοις τῶν Κυθήρων εὑρέσεως τῆς ἱερᾶς καὶ σεβασμίας Εἰκόνος τῆς Παναγίας.

Τῇ ΚΔ Σεπτεμβρίου ἀνάμνησης ποιούμεθα τῆς θαυμαστῆς ἐν Μυρτιδίοις τῶν Κυθήρων εὑρέσεως τῆς ἱερᾶς καὶ σεβασμίας Εἰκόνος τῆς Παναγίας. 1 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Τῇ ΚΔ Σεπτεμβρίου ἀνάμνησης ποιούμεθα τῆς θαυμαστῆς ἐν Μυρτιδίοις τῶν Κυθήρων εὑρέσεως τῆς ἱερᾶς καὶ σεβασμίας Εἰκόνος τῆς Παναγίας. Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 2 Συναπτὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις. Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα. Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις. Ἦχος α.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις. Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα. Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις. Ἦχος α. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα Ἦχος α Ἀμήν. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ «Μνήμη πάντων τῶν ἀπ αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστησάντων

18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ «Μνήμη πάντων τῶν ἀπ αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστησάντων 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ «Μνήμη πάντων τῶν ἀπ αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστησάντων ἀπὸ Ἀδὰμ ἄχρις Ἰωσὴφ τοῦ μνήστορος τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου ὁμοίως καὶ τῶν προφητῶν καὶ προφητίδων, ἐξαιρέτως

Διαβάστε περισσότερα

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους τοῦ Θαυματουργοῦ, Ζήνωνος τοῦ Ταχυδρόμου. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους τοῦ Θαυματουργοῦ, Ζήνωνος τοῦ Ταχυδρόμου. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους τοῦ Θαυματουργοῦ, Ζήνωνος τοῦ Ταχυδρόμου ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει ιι σσοοι ιι ππᾶᾶσσαα δδόόξξαα.......

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ Τ ΒΑΣΙΛΕΙ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΦΘΑΡΤ ΑΟΡΑΤ ΜΟΝ ΣΟΦ ΘΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ

ΚΑΙ Τ ΒΑΣΙΛΕΙ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΦΘΑΡΤ ΑΟΡΑΤ ΜΟΝ ΣΟΦ ΘΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Γ ε ω ρ γ ι ο υ Β ι ο λ α κ η ΚΑΙ Τ ΒΑΣΙΛΕΙ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΦΘΑΡΤ ΑΟΡΑΤ ΜΟΝ ΣΟΦ ΘΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ. ΑΜΗΝ. ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ * * ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετὰ τὸν εὐλογητόν, τρισάγιον κ.λπ., Κύριε ἐλέησον (ιβ ), Δεῦτε προσκυνήσωμεν κλπ. καὶ ὁ Ν

Διαβάστε περισσότερα

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 * * * * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ * * *

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 * * * * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ * * * 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος τῆς πανευφήμου ( 304). Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν δ. (Τυπικὸν 16ης Σεπτεμβρίου 13 15). * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ὁ ἱερεύς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ὁ ἀναγνώστης Ἀµήν. Ψαλµὸς ρµβ (142). Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ Α ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Μνήμη τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων, Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, υἱῶν Θεοδότης τῆς ἐξ Ἀσίας. ΤΥΠΙΚΟΝ

Τῌ Α ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Μνήμη τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων, Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, υἱῶν Θεοδότης τῆς ἐξ Ἀσίας. ΤΥΠΙΚΟΝ Τῌ Α ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Μνήμη τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων, Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, υἱῶν Θεοδότης τῆς ἐξ Ἀσίας. Σημείωσις: συνετάχθη ἀκολουθία συμπληρωθεῖσα κατὰ τὰ ἐλλείποντα ἐκ τοῦ μηναίου, ὡς ἐπὶ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πῶς σὺ Ιουδαῖος ὢν παρ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρίτιδος οὔσης;

Πῶς σὺ Ιουδαῖος ὢν παρ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρίτιδος οὔσης; Johannesevangelium 4,1-42 4,1 Ως οὖν ἔγνω ὁ Ιησοῦς ὅτι ἤκουσαν οἱ φαρισαῖοι ὅτι Ιησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ Ιωάννης 4,2 καίτοιγε Ιησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 4,3 ἀφῆκεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΣΙΑΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΝ ΜΗΤΕΡΑ ΗΜΩΝ ΜΑΤΡΩΝΑΝ ΤΗΝ ΑΟΜΜΑΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΡΩΣΙΔΑ ΑΣΚΗΣΑΣΑΝ ΕΝ ΚΟΣΜΩ

ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΣΙΑΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΝ ΜΗΤΕΡΑ ΗΜΩΝ ΜΑΤΡΩΝΑΝ ΤΗΝ ΑΟΜΜΑΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΡΩΣΙΔΑ ΑΣΚΗΣΑΣΑΝ ΕΝ ΚΟΣΜΩ ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΣΙΑΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΝ ΜΗΤΕΡΑ ΗΜΩΝ ΜΑΤΡΩΝΑΝ ΤΗΝ ΑΟΜΜΑΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΡΩΣΙΔΑ ΑΣΚΗΣΑΣΑΝ ΕΝ ΚΟΣΜΩ Ευλογήσαντος του Ιερέως το Κύριε εισάκουσον μεθʹ ο το Θεός Κύριος, ως συνήθως και το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Δόξα τῇ ἁγίᾳ, καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ, καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ἦχος πλ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Δόξα τῇ ἁγίᾳ, καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ, καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ἦχος πλ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Δόξα τῇ ἁγίᾳ, καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ, καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ἦχος πλ. α' Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Δόξα τῇ ἁγίᾳ, καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ, καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ἦχος πλ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Δόξα τῇ ἁγίᾳ, καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ, καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ἦχος πλ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Δόξα τῇ ἁγίᾳ, καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ, καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ἦχος πλ. α' Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς

Διαβάστε περισσότερα

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ. Μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου.

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ. Μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου. 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ. Μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου. Ἦχος πλ. α, ἑωθινὸν ϛ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος θαύματος ἐν Κολοσσαῖς, ἤτοι ἐν Χώναις, παρὰ τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Καλοδότης μάρτυρος. Ἦχος πλ. α. Ἑωθινὸν γ. (τυπικὸν 6ης Σεπτ. 1 3). *

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπέρ Μαντιθέου, 19-21

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Τῌ ΙΓ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ. ΕΙΔΗΣΙΣ

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Τῌ ΙΓ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ. ΕΙΔΗΣΙΣ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 Τῌ ΙΓ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ. ΕΙΔΗΣΙΣ Ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ ἀποδίδοται τῆς θείας Μεταμορφώσεως ἡ Ἑορτὴ καὶ ψάλλονται πάντα τὰ αὐτῆς,

Διαβάστε περισσότερα

25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 +ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΛΟΥΚΑ. Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων καὶ Νοταρίων, Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου.

25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 +ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΛΟΥΚΑ. Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων καὶ Νοταρίων, Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου. 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 +ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΛΟΥΚΑ. Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων καὶ Νοταρίων, Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου. Ηχος δ ἑωθινὸν ι. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι

Διαβάστε περισσότερα

ἡμῶν, καὶ σῶσον Σωτὴρ ἡμῶν, λαὸν ἀπεγνωσμένον. 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Κυριακὴ Δ Νηστειῶν Ὁσ.Ἰωάννου τῆς Κλίμακος. Βασιλείου πρεσβ.ἀγκυρανῶν.

ἡμῶν, καὶ σῶσον Σωτὴρ ἡμῶν, λαὸν ἀπεγνωσμένον. 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Κυριακὴ Δ Νηστειῶν Ὁσ.Ἰωάννου τῆς Κλίμακος. Βασιλείου πρεσβ.ἀγκυρανῶν. 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Κυριακὴ Δ Νηστειῶν Ὁσ.Ἰωάννου τῆς Κλίμακος. Βασιλείου πρεσβ.ἀγκυρανῶν. Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν Η. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει

Διαβάστε περισσότερα

Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ερβενάκια Κορινθίας ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ερβενάκια Κορινθίας ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ερβενάκια Κορινθίας ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἱεροµάρτυρος Κυπριανοῦ, Ἐπισκόπου Ἀντιοχείας τῆς ἐν Πισιδίᾳ, καὶ τῆς Ἁγίας Παρθενοµάρτυρος Ἰουστίνης ποιηθεῖσα ὑπὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου Τῌ Θ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου Μητροπολίτου Πενταπόλεως τῆς ἐν Αἰγύπτῳ, τοῦ θαυματουργοῦ, τοῦ καὶ Κτίτορος τῆς ἐν Αἰγίνῃ Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν μοναζουσῶν,

Διαβάστε περισσότερα

Ηχος πλ. δ ἑωθινὸν ϛ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος πλ.δ' ὁ α χορὸς Ἀμήν.

Ηχος πλ. δ ἑωθινὸν ϛ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος πλ.δ' ὁ α χορὸς Ἀμήν. 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΛΟΥΚΑ. Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Καλλιστράτου καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ. Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀριστάρχου καί τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ἀκυλίνης. Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Ηχος πλ. δ ἑωθινὸν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας 31

ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας 31 ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας 31 1. ΤΡΙΤΗ. Εὐδοκίας Ὁσιομάρτυρος τῆς ἀπό Σαμαρειτῶν. Δομνίνης Ὁσίας, Συνεσίου Ὁσίου τοῦ ἐν Λύσῃ τῆς Κύπρου ἀσκήσαντος. 2. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἡσυχίου μάρτυρος τοῦ Συγκλητικοῦ, Θεοδότου ἐπισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

20 Μαΐου 2015 ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. ΟΡΘΡΟΣ ὁ Προεξάρχων θυμιῶν: Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι,...

20 Μαΐου 2015 ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. ΟΡΘΡΟΣ ὁ Προεξάρχων θυμιῶν: Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι,... 20 Μαΐου 2015 ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΟΡΘΡΟΣ ὁ Προεξάρχων θυμιῶν: ΔΔόόξξαα ττῇῇ ἁἁγγί ίίᾳᾳ,,, κκααὶ ὶὶ ὁὁμμοοοουυσσί ίίῳ,,, κκααὶ ὶὶ ζζωοοπποοι ιιῷ,,, κκααὶ ὶὶ ἀἀδδι ιιααι ιιρρέέττῳ ΤΤρρι ιιάάδδι ππάάννττοοττεε,,,

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚϚ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις

Τῌ ΚϚ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Τῌ ΚϚ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει ιι σσοοι ιι ππᾶᾶσσαα δδόόξξαα.......

Διαβάστε περισσότερα

2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ.

2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ. 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἡσυχίου τοῦ Συγκλητικοῦ. Ηχος βαρύς Εωθινόν Ζ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ Ἦχος βαρύς ὁ α χορὸς Ἀμήν. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος

Διαβάστε περισσότερα