ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ Σ Ω Φ Ρ Ο Ν Ι Ο Υ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΧΤΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΙΒΗΡΙᾼ (τοῦ ἐκ Βαζελῶνος) Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Α Σ Μ Α Τ Ι Κ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ Σ Ω Φ Ρ Ο Ν Ι Ο Υ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΧΤΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΙΒΗΡΙᾼ (τοῦ ἐκ Βαζελῶνος) Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Α Σ Μ Α Τ Ι Κ Η"

Transcript

1 ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ Σ Ω Φ Ρ Ο Ν Ι Ο Υ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΧΤΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΙΒΗΡΙᾼ (τοῦ ἐκ Βαζελῶνος) Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Α Σ Μ Α Τ Ι Κ Η πονηθεῖσα ὑπό Μιχαήλ τοῦ κρητός εὐγνωµοσύνης καί ἀγάπης ἕνεκεν. Ἐν ἔτει σωτηρίῳ 2001

2

3 Ἀφιεροῦται ἡ ἀκολουθία αὕτη τοῖς ἐν Μικρᾷ Ἀσίᾳ καί Κύπρῳ δεινῶς βασανισθεῖσιν, ἀδίκως σφαγιασθεῖσιν, καί βιαίως ἐκπατρισθεῖσιν ὁµοδόξοις ἀδελφοῖς ἡµῶν ἔτι δέ καί ταῖς ὑπό κατοχήν εὐρισκοµέναις ἀλήστοις πατρίσι τοῦ εὐσεβοῦς και θεοφυλάκτου ἡµῶν ἔθνους. Εἴησαν αὐτῶν τά ὀνόµατα ἐν βίβλῳ ζωῆς.

4

5 Τῌ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Μνήµη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡµῶν Σωφρονίου ἐπισκόπου Ἀχταλείας τῆς ἐν Ἰβηρίᾳ, τοῦ ἐκ Βαζελῶνος & τά προεόρτια τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου. ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΥΠΙΚΗ 1. Χρή εἰδέναι, ὅτι τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου συµπιπτούσης µετά τῶν προεορτίων τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου, αἱ δύο ἀκολουθίαι συµψάλλονται ὑποχρεωτικῶς. Εἰ τύχοι ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου ἐν πάσῃ ἄλλῃ ἡµέρᾳ, πλήν Κυριακῆς, ἡ ἀκολουθία αὐτοῦ τελεῖται ὡς ἔχει ἐν τῇ παρούσῃ φυλλάδι (βλ. οἰκονόµου Γεωργίου Ρήγα Τυπικόν, σ , ἔκδοσις Πατριαρχικοῦ ἱδρύ µατος πατερικῶν µελετῶν, Θεσ/νίκη 1994.). 2. Εἰ δέ καί τύχοι ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου ἐν ἡµέρᾳ Κυριακῇ, αἱ δύο ἀκολουθίαι συµψάλλονται ὁ µοῦ µετά τῆς ἀναστασίµου ἀκολουθίας τοῦ τυχόντος ἤχου, κατά τήν ἑξῆς τάξιν: α. ΕΝ Τῼ ΜΙΚΡῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ. Εἰς τό Κύριε, ἐκέκραξα ἱστῶµεν στίχους δ καί ψάλλοµεν στιχηρά ἀναστάσιµα. Δόξα, τοῦ ἁγίου. Καί νῦν, τό ἐν τῷ µικρῷ ἑσπερινῷ κείµενον δογµατικόν θεοτοκίον τοῦ ἤχου. Εἰς τόν στίχον ψάλλοµεν τό πρῶτον ἀναστάσιµον στιχηρόν τῶν ἀποστίχων τοῦ µεγάλου ἑσπερινοῦ, εἶτα δέ τά τρία ἀπόστιχα τοῦ ἁγίου. Δόξα, τοῦ ἁγίου. Καί νῦν, προεόρτιον. Ἀπολυτίκια τό ἀναστάσιµον. Δόξα, τοῦ ἁγίου. Καί νῦν, τό προεόρτιον. β. ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ. Εἰς τό Κύριε, ἐκέκραξα ἱστῶµεν στίχους ι καί ψάλλοµεν στιχηρά ἀναστάσιµα δ καί τοῦ ἁγίου στ. Δόξα, τοῦ ἁγίου. Καί νῦν, τό α θεοτοκίον τοῦ ἤ χου. Τό Φῶς Ἱλαρόν, τό προκείµενον τῆς ἡµέρας καί τά ἀναγνώσµατα τοῦ ἁγίου. Εἰς τήν Λιτήν ψάλλοµεν τά ἰδιόµελα τοῦ ἁγίου. Δόξα τοῦ ἁγίου. Καί νῦν, προεόρτιον. Εἰς τόν στίχον τά ἀναστάσιµα στιχηρά τῶν ἀποστίχων. Δόξα, τοῦ ἁγίου. Καί νῦν, προεόρτιον. Ἀπολυτίκια τό ἀναστάσιµον. Δόξα τοῦ ἁγίου. Καί νῦν τό προεόρτιον (σηµειωτέον, ὅτι τελουµένης ἀρτοκλασίας εἰς τό καί νῦν ψάλλεται, ἀντί τοῦ προεορτίου ἀπολυτικίου, τό Θεοτόκε Παρθένε, καί γίνεται ἐν συνεχείᾳ ἡ εὐλόγησις τῶν ἄρτων). γ. ΕΝ Τῼ ΟΡΘΡῼ. Εἰς τό Θεός Κύριος τά ἐν τῷ ἑσπερινῷ ἀπολυτίκια. Μετά τήν α καί β στιχολογίαν ψάλλονται καθίσµατα ἀναστάσι µα. Μετά τόν ἄµωµον ψάλλονται τά ἀναστάσι µα εὐλογητάρια. Ἀναγινώσκεται ἡ ὑπακοή καί ψάλλεται ὁ πολυέλεος καί τά µετ αὐτόν καθίσµατα. Οἰ ἀναβαθµοί τοῦ ἤχου, τό ἀναστάσι µον προκείµενον, καί ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ εὐαγγελίου. Κανόνας ψάλλοµεν τόν ἀναστάσι µον εἰς δ, τόν προεόρτιον εἰς δ καί τόν τοῦ ἁγίου εἰς στ. Καταβασίαι Σταυρόν χαράξας. Μετά τήν γ ὠδήν ἀναγινώσκεται τό ἀναστάσι µον κοντάκιον µετά τοῦ οἴκου αὐτοῦ καί ψάλλονται τά µεσώδια καθίσµατα. Μετά τήν στ ὠδήν ἀναγινώσκεται τό κοντάκιον καί ὁ οἶκος τοῦ ἁγίου, εἶτα δέ τό συναξάριον τῆς ἡµέρας. Πρό τῆς θ ὠδής στιχολογεῖται ἡ τιµιωτέρα. Ἐ ξαποστειλάρια τό ἀναστάσιµον, τοῦ ἁγίου καί τό προεόρτιον. Εἰς τούς αἴνους στιχηρά ἀναστάσιµα δ καί τοῦ ἁγίου δ (σηµειωτέον ὅτι ψάλλοµεν, ὡς τέταρτον στιχηρόν τοῦ ἁγίου, τό εἰς τούς αἴνους κείµενον δοξαστικόν αὐτοῦ). Δόξα, τό ἑωθινόν. Καί νῦν, Ὑπερευλογηµένη. Δοξολογία Μεγάλη τό Σήµερον σωτηρία καί ἀπόλυσις. δ. ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ. Τυπικά ἐν τοῖς µακαρισµοῖς ψάλλοµεν ἀναστάσιµα τροπάρια δ καί τήν στ ὠδήν τοῦ κανόνος τοῦ ἁγίου εἰς δ. Ἁπολυτίκια τό ἀναστάσιµον, τοῦ ἁγίου, τό προεόρτιον καί τό τοῦ ναοῦ. Κοντάκια τοῦ ἁγίου καί τό προεόρτιον. Ἀποστολικόν καί εὐαγγελικόν ἀνάγνωσµα λέγεται διπλοῦν, ἤτοι τά τῆς Κυριακῆς πρό τῆς ὑψώσεως καί τά τοῦ ἁγίου. Μετά τό ἐξαιρέτως Ἅξιον ἐστί. Κοινωνικόν Αἰνεῖτε τόν Κύριον (πρβλ. Γεωργίου Ρήγα Τυπικόν, σελ ). ΕΝ Τῼ ΜΙΚΡῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ Εἰς τό Κύριε, ἐκέκραξα ἱστῶµεν στίχους δ καί ψάλλοµεν στιχηρά προσό µοια τοῦ ἁγίου, δευτεροῦντες τό α. Ἦχος α. Τῶν οὐρανίων ταγµάτων. Ἡ Βαζελῶνος ἀγάλλου µονή καί χόρευε, ἐν τῇ ἐνδόξῳ µνήµῃ, τοῦ σεπτοῦ Σωφρονίου κλῆµα γάρ κα 1

6 θάπερ πνευµατικόν, ἐν αὐλαῖς σου ἐξήνθησε, καί νῦν παρέχει ἀφθόνως πᾶσι πιστοῖς, κατανύξεως τούς βότρυας. (δίς) Τήν Οὐρανῶν Βασιλείαν ποθήσας Ὅσιε, τῶν ἐπί γῆς ἡδέων, κατεφρόνησας πάτερ σῶµα δέ προθύµως ἀσκητικοῖς, καί ψυχήν ἀγωνίσµασι, τῇ τοῦ Δεσπότου ἀγάπῃ τρωθείς σφοδρῶς, ἑκουσίως σύ παρέδωκας. Τόν Ἱεράρχην Κυρίου ἀνευφηµήσωµεν, ὡς καθαιρέτην µέγαν, τοῦ ἐχθροῦ καί προστάτην, πάντων τῶν καµνόντων ἐν συµφοραῖς, καί δειναῖς περιστάσεσι, πολυταράχου τε βίου τοῖς πειρασµοῖς, καί σκανδάλοις τοῦ ἀλάστορος. Δόξα. Τοῦ ἁγίου. Ἦχος πλ. α. Πάλιν ἐπέστη ἡµῖν ἡ λαµπρά τοῦ Ἱεράρχου Σωφρονίου πανήγυρις, συγκαλοῦσα πρός εὐωχίαν πνευ µατικήν τῶν Ὀρθοδόξων τόν φιλόχριστον δῆµον. Δεῦτε, τοίνυν, ᾄ σµασι φιλοθέοις τόν λαµπρόν ἀριστέα ὑµνήσωµεν νέµει γάρ σήµερον χάριν οὐράνιον τοῖς τιµῶσιν αὐτόν καί χρεωστικῶς µακαρίζουσι. Καί νῦν. Προεόρτιον. Ἦχος πλ. δ. Ἡ γέννησίς σου, Θεόνυµφε Δεσποινα, εὐφροσύνης γέγονε πρόξενος τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων ὅτι ἐκ σοῦ προῆλθε σαρκωθείς ὁ προαιώνιος Λόγος τοῦ Πατρός, εἰς ἀνάπλασιν τῆς πεσούσης ἡµῶν φύσεως. Αὐτήν ἑορτάζοντες σέ µεγαλύνοµεν, ὡς αἰτίαν τῆς ἡµῶν σωτηρίας, Πανάχραντε. Τό Φῶς Ἱλαρόν τό προκείµενον τῆς ἡµέρας καί τό Καταξίωσον, Κύριε. Εἰς δε τόν στίχον ψάλλοµεν προσό µοια στιχηρά τοῦ ἁγίου. Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ. Ἦχος β. Χαίροις τῶν µοναστῶν, Σωφρόνιε τό κλέος, τῆς ἀρετῆς τό ὕψος, κανών ἱερωσύνης, δοχεῖον ἁγιότητος. Ρῦσαι παντοδαπῶν, δεινῶν ἐπερχοµένων, τούς ἱερῶς τιµῶντας, τήν µνήµην σου Θεόφρον, ὠδαῖς καί ὕ µνοις σήµερον. Στῦλος ὑποµονῆς, ἐδείχθης θεοφόρε, παθῶν ὀλοθρευτής τε, καί ἴασις νοσούντων, πατήρ ἡµῶν Σωφρόνιε. Δόξα. Τοῦ ἁγίου. Ἦχος πλ. β. Τοῦ καλοῦ ποιµένος τύπος γενό µενος, τήν ψυχήν σου ὑπέρ τῶν προβάτων τιθέναι οὐκ ἐδίστασας µακάριε. Οὐ µόνον γάρ πρός σωτήριον τρίβον τό πιστευθέν σοι θεόθεν κατηύθυνας ποίµνιον, ἀλλά καί πρός χαλεπήν αἰχµαλωσίαν ἀ γόµενον, προθύµως αὐτῷ ἠκολούθησας, ὑπό τῶν ἀπίστων βαρβάρων ἀνηλεῶς αἰκιζόµενος. Πρός σέ οὖν καταφεύγοντες, τῶν δεινῶν συµφορῶν τοῦ βίου τήν λύσιν αἰτούµεθα, ἥν καί παράσχου ἡµῖν, εὐχαῖς σου θεοδέκτοις δεόµεθα. Καί νῦν. Θεοτοκίον. Ἦχος ὁ αὐτός. Τριήµερος ἀνέστης. Παρθένε ἡ ἐλπίς τῶν πιστῶν, τήν 2

7 δέησιν τοῦ δούλου σου µή παρίδης, ἀλλά σπεῦσον εἰς ἐµήν, βοήθειαν καί σῶσον, ἐκ πάσης τῶν ἐχθρῶν µε, ἐπιβουλῆς καί περιστάσεως. Ἀπολυτίκια τοῦ ἁγίου καί τό προεόρτιον (ζήτει αὐτά ἐν τῷ τέλει τοῦ µεγάλου ἑσπερινοῦ) καί ἀπόλυσις. ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ Μετά τόν προοιµιακόν στιχολογοῦ µεν τήν α στάσιν τοῦ Μακάριος ἀνήρ. Εἰς τό Κύριε, ἐκέκραξα ἱστῶµεν στίχους η καί ψάλλοµεν στιχηρά προσό µοια τοῦ ἁγίου, δευτεροῦντες αὐτά. Ἦχος α. Ὤ τοῦ παραδόξου θαύµατος. Ὤ τοῦ παραδόξου θαύµατος, ὡς ἀστήρ φαεινός, ὁ κλεινός Σωφρόνιος, ἀκτῖσι θεουργικαῖς, ἐκλάµπων σήµερον διώκει τοῦ εὐσεβοῦς, καί Χριστωνύµου λαοῦ τήν σκοτόµαιναν, νοσοῦσι τε τῶν ψυχῶν καί τῶν σωµάτων δωρεῖται τήν ἴασιν. Δεῦτε καθαρᾷ καρδίᾳ, τήν αὐτοῦ τιµήσω µεν, πανσεβάσµιον µνήµην, φιλε όρτων τά συστήµατα. Ὤ τοῦ παραδόξου θαύµατος, ἐν ἐσχάτοις καιροῖς, θησαυρόν ἀσύλητον, ἀνέδειξε τοῖς πιστοῖς, Χριστός ὁ Κύριος, τό µέγα Ἱεραρχῶν, καί τῶν Ὁσίων πατέρων ἀγλάισµα, Σωφρόνιον ἀδελφοί, πρός ὅν συµφώνως βοήσωµεν κράζοντες χαίροις Ἰβηρίας δόξα, τῆς Χαλδείας βλάστηµα, καί µονῆς Βαζελῶνος, ἱερόν καί θεῖον καύχηµα. Ὤ τοῦ παραδόξου θαύµατος, ὁ Θεοῦ ἐραστής, κοσµικῆς συγχύσεως, τό ἄστατον καί φθαρτόν, µισήσας ἔφυγεν καί µόνος µόνῳ Θεῷ, τῶν ἐντολῶν ἐργασίᾳ γενόµενος, πρός ὕψος πνευµατικόν, τῆς ἀπαθείας ἀνῆλθε ταῖς πτέρυξι ὅθεν τήν ψυχήν καί σῶµα, Θεοῤῥύτου Χάριτος, ὡς ἡ βρότειος φύσις, ἡ ἡ µῶν χωρεῖ ἐνέπλησεν. Ὤ τοῦ παραδόξου θαύµατος, εἰς ἡµῶν ἀρωγήν, ποταµός ἰάσεων, ἐκ τάφου ξενοπρεπῶς, πιστοί ἀνέβλυσεν, ὁρµήµασι µυστικοῖς, τῆς Ἐκκλησίας ἀρδεύων τό πρόσωπον. Ὁ ράσει γάρ θεϊκῇ, τά ἱερά ὁ Χριστός ἐδωρήσατο, τοῦ ἀρχιερέως κόσµῳ, Σωφρονίου λείψανα, εὐωδίᾳ ἀρρήτῳ, τάς ψυχάς ἡµῶν εὐφραίνοντα. Δόξα. Τοῦ ἁγίου. Ἦχος δ. Τόν φιλόπονον τοῦ εὐαγγελίου ἐργάτην ᾄσµασι λαοί µεγαλύνω µεν. Φυλακῇ γάρ τῶν Χριστοῦ ἐντολῶν τούς ὀφθαλµούς τῆς ψυχῆς ἐκ τυφλῶν ἐργασάµενος βλέποντας, εἰς ὑψηλόν τῆς θεωρίας ἀνελήλυθεν ὄρος ἐν ᾧ, ἔσω τοῦ θείου γνόφου γενόµενος, τήν ἄρρητον δόξαν τῆς Ὑπερθέου Θεότητος, ὡς νέος Μωυσῆς, ἰδεῖν ἠξιώθη. Διό καί λύχνον καθάπερ ἐπί λυχνίαν ὁ δίκαιος αὐτόν ἔθετο Κύριος, φαίνειν τοῖς ἐν σκότει ἀγνωσίας ὑπάρχουσιν, ἀρχιερωσύνης στολῇ κοσµήσας αὐτόν καί παντοίοις τοῦ Παρακλήτου χαρίσµασιν. Ταῖς αὐτοῦ ἱ κεσίαις Χριστέ ὁ Θεός σῶσον λαόν περιούσιον, ὅν περ τιµίῳ Σου ἐξηγόρασας αἵµατι. 3

8 Καί νῦν. Προεόρτιον. Ἦχος ὁ αὐτός. Τήν πάνσεπτόν σου γέννησιν, Παναγία παρθένε ἁγνή, τῶν ἀγγέλων τά πλήθη ἐν οὐρανῷ καί ἀνθρώπων τό γένος ἐπί τῆς γῆς µακαρίζοµεν, ὅτι µήτηρ γέγονας τοῦ ποιητοῦ τῶν ἁπάντων Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ. Αὐτόν ἱκετεύουσα ὑπέρ ἡµῶν µή παύσῃ δεόµεθα, τῶν εἰς σέ µετά Θεόν τάς ἐλπίδας θεµένων, Θεοτόκε πανύµνητε καί ἀπειρόγαµε. Εἴσοδος, τό Φῶς Ἱλαρόν, τό προκεί µενον καί ἀναγνώσµατα τοῦ ἁγίου. Παροιµιῶν τό ἀνάγνωσµα. Μνήµη δικαίου µετ ἐγκωµίων, καί εὐλογία Κυρίου ἐπί κεφαλήν αὐτοῦ. Μακάριος ἄνθρωπος ὅς εὗρε σοφίαν, καί θνητός ὅς οἶδε φρόνησιν. Κρεῖσσον γάρ αὐτήν ἐµπορεύεσθαι, ἤ χρυσίου καί ἀργυρίου θησαυρούς. Τιµιωτέρα δέ ἐστι λίθων πολυτελῶν πᾶν δέ τίµιον οὐκ ἄξιον αὐτῆς ἐστιν. Ἐκ γάρ τοῦ στο µατος αὐτῆς ἐκπορεύεται δικαιοσύνη, νόµον δέ καί ἔλεον ἐπί γλώσσης φορεῖ. Τοιγαροῦν ἀκούσατέ µου, ὦ τέκνα σεµνά γάρ ἐρῶ καί µακάριος ἄνθρωπος ὅς τάς ἐµάς ὁ δούς φυλάξει. Αἱ γάρ ἔξοδοί µου, ἔ ξοδοι ζωῆς, καί ἑτοιµάζεται θέλησις παρά Κυρίου. Διά τοῦτο παρακαλῶ ὑµᾶς, καί προΐεµαι ἐµήν φωνήν υἱοῖς ἀνθρώπων. Ὅτι ἐγώ ἡ Σοφία κατεσκεύασα βουλήν καί γνῶσιν καί ἔννοιαν, ἐγώ ἐπεκαλεσά µην. Ἐµή βουλή καί ἀσφάλεια, ἐµή φρόνησις, ἐµή δέ ἰσχύς. Ἐγώ τούς ἐµέ φιλοῦντας ἀγαπῶ, οἱ δέ ἐµέ ζητοῦντες εὑρήσουσι χάριν. Νοήσατε τοίνυν, ἄκακοι, πανουργίαν, οἱ δέ ἀπαίδευτοι ἔνθεσθε καρδίαν. Εἰσακούσατέ µου καί πάλιν, σεµνά γάρ ἐρῶ, καί ἀνοίγω ἀπό χειλέων ὀρθά. Ὅτι ἀλήθειαν µελετήσει ὁ λάρυγξ µου, ἐβδελυγµένα δέ ἐναντίον ἐ µοῦ χείλη ψευδῆ. Μετά δικαιοσύνης πάντα τά ρήµατα τοῦ στόµατός µου, οὐδέν ἐν αὐτοῖς σκολιόν, οὐδέ στραγγαλιῶδες. Πάντα εὐθέα ἐστί τοῖς νοοῦσι, καί ὀρθά τοῖς εὑρίσκουσι γνῶσιν. Διδάσκω γάρ ὑµῖν ἀληθῆ, ἵνα γένηται ἐν Κυρίῳ ἡ ἐλπίς ὑµῶν, καί πλησθήσεσθε πνεύ µατος. Σοφίας Σολοµῶντος τό ἀνάγνωσµα. Δίκαιος ἐάν φθάσῃ τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τι µιον οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθµῷ ἐτῶν µεµέτρηται. Πολιά δέ ἐ στι φρόνησις ἀνθρώποις καί ἡλικία γήρως βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῷ γενόµενος, ἠγαπήθη, καί ζῶν µεταξύ ἁµαρτωλῶν, µετετέθη. Ἡρπάγη, µή κακία ἀλλάξῃ σύνεσιν αὐτοῦ ἤ δόλος ἀπατήσῃ ψυχήν αὐτοῦ βασκανία γάρ φαυλότητος ἀ µαυροῖ τά καλά καί ρεµβασµός ἐ πιθυµίας µεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθείς ἐν ὀλίγῳ ἐπλήρωσε χρόνους µακρούς ἀρεστή γάρ ἦν Κυρίῳ ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔ σπευσεν ἐκ µέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί, ἰδόντες καί µή νοήσαντες, µηδέ θέντες ἐπί διανοίᾳ τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις 4

9 αὐτοῦ καί ἐπισκοπή ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ. Σοφίας Σολοµῶντος τό ἀνάγνωσµα. Στόµα δικαίου ἀποστάζει σοφίαν, χείλη δέ ἀνδρῶν ἐπίστανται χάριτας. Στόµα σοφῶν µελετᾷ σοφίαν δικαιοσύνη δέ ρύεται αὐτούς ἐκ θανάτου. Τελευτήσαντος ἀνδρός δικαίου οὐκ ὄλλυται ἐλπίς υἱός γάρ δίκαιος γεννᾶται εἰς ζωήν, καί ἐν ἀγαθοῖς αὐτοῦ καρπόν δικαιοσύνης τρυγήσει. Φῶς δικαίοις διαπαντός, καί παρά Κυρίου εὑρήσουσι χάριν καί δόξαν. Γλῶσσα σοφῶν καλά ἐπίσταται, καί ἐν καρδίᾳ αὐτῶν ἀναπαύσεται σοφία. Ἀγαπᾷ Κύριος ὁσίας καρδίας δεκτοί δέ αὐτῷ πάντες ἄµωµοι ἐν ὁδῷ. Σοφία Κυρίου φωτιεῖ πρόσωπον συνετοῦ φθάνει γάρ τούς ἐπιθυµοῦντας αὐτήν, πρό τοῦ γνωσθῆναι, καί εὐχερῶς θεωρεῖται ὑπό τῶν ἀγαπώντων αὐτήν. Ὁ ὀρθρίσας πρός αὐτήν οὐ κοπιάσει καί ὁ ἀγρυπνήσας δι αὐτήν, ταχέως ἀµέριµνος ἔσται. Ὅ τι τούς ἀξίους αὐτῆς αὐτή περιέρχεται ζητοῦσα, καί ἐν ταῖς τρίβοις φαντάζεται αὐτοῖς εὐµενῶς. Σοφίας οὐ κατισχύσει ποτέ κακία. Διά ταῦτα καί ἐραστής ἐγενόµην τοῦ κάλλους αὐτῆς καί ἐφίλησα ταύτην, καί ἐξεζήτησα ἐκ νεότητός µου, καί ἐζήτησα νύµφην ἀγαγέσθαι ἐµαυτῷ Ὅτι ὁ πάντων Δεσπότης ἠγάπησεν αὐτήν. Μύστις γάρ ἐστι τῆς τοῦ Θεοῦ ἐπιστήµης, καί αἱρέτις τῶν ἔργων αὐτοῦ. Οἱ πόνοι αὐτῆς εἰσίν ἀρεταί σωφροσύνην δέ καί φρόνησιν αὕτη διδάσκει δικαιοσύνην καί ἀνδρείαν, ὧν χρησιµώτερον οὐδέν ἐστιν ἐν βίῳ ἀνθρώποις. Εἰ δέ καί πολυπειρίαν ποθεῖ τις, οἶδε τά ἀρχαῖα καί τά µέλλοντα εἰκάζειν ἐπίσταται στροφάς λόγων καί λύσεις αἰνιγµάτων σηµεῖα καί τέρατα προγινώσκει, καί ἐκβάσεις καιρῶν καί χρόνων καί πᾶσι σύµβουλός ἐστιν ἀγαθή. Ὅτι ἀθανασία ἐστίν ἐν αὐτῇ, καί εὔκλεια ἐν κοινωνίᾳ λόγων αὐτῆς. Διά τοῦτο ἐνέτυχον τῷ Κυρίῳ, καί ἐδεήθην αὐτοῦ, καί εἶπον ἐξ ὅλης µου τῆς καρδίας Θεέ Πατέρων, καί Κύριε τοῦ ἐ λέους, ὁ ποιήσας τά πάντα ἐν λόγῳ σου, καί τῇ σοφίᾳ σου κατασκευάσας τόν ἄνθρωπον, ἵνα δεσπόζῃ τῶν ὑπό σοῦ γενοµένων κτισµάτων, καί διέπῃ τόν κόσµον ἐν ὁσιότητι καί δικαιοσύνη δός µοι τήν τῶν σῶν θρόνων πάρεδρον σοφίαν, καί µή µέ ἀποδοκιµάσῃς ἐκ παίδων σου ὅτι ἐγώ δοῦλος σός, καί υἱός τῆς παιδίσκης σου. Ἐξαπόστειλον αὐτήν ἐξ ἁγίου κατοικητηρίου σου καί ἀπό θρόνου δόξης σου, ἵνα συµπαροῦσά µοι διδάξῃ µε, τί εὐάρεστον ἐστι παρά σοί. Καί ὁδηγήσῃ µε ἐν γνώσει, καί φυλάξῃ µε ἐν τῇ δόξῃ αὐτῆς. Λογισµοί γάρ θνητῶν πάντες δειλοί καί ἐπισφαλεῖς αἱ ἐπίνοια αὐτῶν. Εἰς τήν Λιτήν ψάλλοµεν ἰδιόµελα τοῦ ἁγίου, προτάσσοντες αὐτῶν ἰδιόµελον τοῦ ἁγίου τῆς µονῆς ἤ τοῦ ναοῦ. Ἦχος α. Εὐφραίνου ἐν Κυρίῳ ἡ Χριστοῦ Ἐκκλησία, πλοῦτον ἀναφαίρετον κατέχουσα τήν ἄφθαρτον δεξιάν τοῦ 5

10 σεπτοῦ Ἱεράρχου, Σωφρονίου τοῦ θεόφρονος. Αὕτη γάρ ἀνεδείχθη ἰατρεῖον πνευµατικόν, ἄµισθον παρέχουσα τήν ρῶσιν τοῖς πάσχουσι. Πίστει αὐτήν ἀσπαζόµενοι, ὡς ἐξ ἀκενώτου πηγῆς, πλουσίως τόν ἁγιασµόν ἀρυόµεθα, τόν ἐν ἁγίοις δοξαζόµενον δοξάζοντες Κύριον. Ἦχος γ. Ὁ Θεός ἡµῶν, πατήρ ὑπάρχων φιλάνθρωπος, πρός σωτηρίαν τούς φιλοῦντας Αὐτόν παιδεύει ἐκάστοτε. Ἐν οἷς ἐστί καί ὁ κραταιός ἐν ἀγῶσι Σωφρόνιος, ἅτε ἐκκαθάρας τῶν παθῶν τάς ἐπεισάκτους κηλῖδας, ὑποµονῇ τῶν πειρασµῶν καί τῶν θλίψεων. Τήν ἁγίαν αὐτοῦ βιοτήν ἀκούοντες, µάθωµεν µή ὀλιγωρεῖν παιδείας Κυρίου, µηδέ ἐκλύεσθαι ὑπ Αὐτοῦ παιδευόµενοι µᾶλλον δέ δράσσεσθαι ταύτης, µήποτε ὀργισθῇ Κύριος, κατά τό προφητάνακτος λόγιον. Ἦχος πλ. α. Πάλιν ἐπέστη ἡµῖν ἡ λαµπρά τοῦ Ἱεράρχου Σωφρονίου πανήγυρις, συγκαλοῦσα πρός εὐωχίαν πνευ µατικήν τῶν Ὀρθοδόξων τόν φιλόχριστον δῆµον. Δεῦτε, τοίνυν, ᾄσµασι φιλοθέοις τόν λαµπρόν ἀριστέα ὑµνήσωµεν νέµει γάρ σήµερον χάριν οὐράνιον τοῖς τιµῶσιν αὐτόν καί χρεωστικῶς µακαρίζουσι. Ἦχος πλ. β. Τοῦ καλοῦ ποιµένος τύπος γενό µενος, τήν ψυχήν σου ὑπέρ τῶν προβάτων τιθέναι οὐκ ἐδίστασας µακάριε. Οὐ µόνον γάρ πρός σωτήριον τρίβον τό πιστευθέν σοι θεόθεν κατηύθυνας ποίµνιον, ἀλλά καί πρός χαλεπήν αἰχµαλωσίαν ἀ γόµενον, προθύµως αὐτῷ ἠκολούθησας, ὑπό τῶν ἀπίστων βαρβάρων ἀνηλεῶς αἰκιζόµενος. Πρός σέ οὖν καταφεύγοντες, τῶν δεινῶν συµφορῶν τοῦ βίου τήν λύσιν αἰτούµεθα, ἥν καί παράσχου ἡµῖν, εὐχαῖς σου θεοδέκτοις δεόµεθα. Δόξα. Τοῦ ἁγίου. Ἦχος πλ. δ. Πολιτείαν ὁ πήλινος ζηλώσας ἰ σάγγελον, νοῦν κατά παθῶν ἡγε µόνα ἀγωνισάµενος ἔστησεν. Ἐντεῦθεν τοῖς ἀσάρκοις ἀντιτασσόµενος, πρός συµπλοκάς ἀοράτους ἐ χώρησε, τῇ πρεσβείᾳ τοῦ Τιµίου Προδρόµου ρωννύµενος. Ὅθεν τοῦ ἐχθροῦ τάς δυνάµεις συντρίψας, ὑ περφυέσιν ἐπάθλοις τετίµηται τοῦ ἀµαυρωθέντος ἤγουν κατ εἰκόνα τῇ καθάρσει καί Φωτός ἀνεσπέρου τῇ ἀνεκφράστῳ θέᾳ. Νῦν δέ σύν ἀγγέλοις κράζει γηθόµενος Ἅγιος ὁ Θεός, ὁ Πατήρ ὁ ἄναρχος Ἅγιος Ἰσχυρός, Υἱός ὁ ἀχρόνως γεννηθείς Ἅγιος Ἀθάνατος, τό ἐκ Πατρός ἐκπορευόµενον Ἅγιον Πνεῦ µα Τριάς Ἅγία δόξα Σοι. Καί νῦν. Προεόρτιον. Ἦχος ὁ αὐτός. Ἡ γέννησίς σου, Θεόνυµφε Δέσποινα, εὐφροσύνης γέγονε πρόξενος τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων ὅτι ἐκ σοῦ προῆλθε σαρκωθείς ὁ προαιώ 6

11 νιος Λόγος τοῦ Πατρός, εἰς ἀνάπλασιν τῆς πεσούσης ἡµῶν φύσεως. Αὐτήν ἑορτάζοντες σέ µεγαλύνοµεν, ὡς αἰτίαν τῆς ἡµῶν σωτηρίας, Πανάχραντε. Εἰς τόν στίχον ψάλλοµεν προσόµοια τοῦ ἁγίου. Ἦχος πλ. α. Χαίροις ἀσκητικῶν. Χαίροις ὁ διαυγέστατος νοῦς, ὁ λαµπηδόνας τῆς ἀκτίστου Θεότητος, δεχόµενος καί τήν δόξαν τῆς Τρισηλίου αὐγῆς, ἐξαστράπτων κόσµῳ ὥσπερ ἔσοπτρον ὁ φάρος τούς κύµασι, ποντιζοµένους τῶν θλίψεων, καί τούς πεσόντας εἰς βυθόν ἀ πογνώσεως, ἀσφαλέστατα ὁδηγῶν θείαις λάµψεσι, ὅρµον πρός γαληνότατον, πικροῦ ἐξαιρούµενος, καί πονηροῦ ναυαγίου, θανατηφόρου τε κλύδωνος Σωφρόνιε πάτερ, καλλονή ἀρχιερέων, ὁσίων σύνεδρε. στίχ. Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει καί ὡσεί κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται. Χαίροις ὁ στρατιώτης Χριστοῦ, ὁ παρατάξεις τῶν ἐχθρῶν τροπωσά µενος, πραότητος τῇ δυνάµει, καί ταπεινώσει ψυχῆς, ὁ λαµπρός ἀδά µας τῆς ἀσκήσεως ἡ σάλπιγξ ἡ εὔηχος, ἡ µελωδοῦσα τοῖς πέρασι, θεογνωσίας ἐναρµόνια ᾄσµατα τό ἀ νάκτορον Παρακλήτου τό ἔνδοξον λύχνος περιφανέστατος, φωτίζων καθεύδουσι, τῆς ἁµαρτίας ἐν σκότει, πολυωδύνου θανάτου τε Σωφρόνιε πάτερ, θεαρέστου παρθενίας, σεπτόν κειµήλιον. στίχ. Οἱ ἱερεῖς Σου, Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην καί οἱ ὅσιοι σου ἀγαλλιάσονται. Χαίροις ὁ θεοφόρος ποιµήν, τό τῆς Τριάδος εὐαγέστατον τέµενος, ὁ στύλος τῆς εὐσεβείας, τῶν µοναστῶν ὁ φωστήρ, τῶν ἀδικουµένων ὁ ὑπέρµαχος ἐλαία ἡ εὔκαρπος, τούς ἐκτακέντας ἡ σκέπουσα, τῷ σφοδροτάτῳ περιστάσεων καύσωνι, διατρέφουσά τε ἐλαίῳ τῆς Χάριτος, πόθῳ τούς προσιόντας σοι ὁ θρόνος ὁ πάγχρυσος, ἐν ᾧ Θεοῦ ἡ Σοφία, ὡς ἀληθῶς ἀνεπαύσατο Σωφρόνιε πάτερ, ὁ θερµός τῶν ἐν ἀνάγκαις, πιστῶν ὑπέρµαχος. Δόξα. Τοῦ ἁγίου. Ἦχος πλ. α. Πόθῳ Χριστοῦ τρωθείς τήν καρδίαν, ἁγιώτατε Σωφρόνιε, πᾶσαν τῶν γηίνων τήν σχέσιν κατέλιπες, πορευθείς ἀκλινῶς τήν ὁδόν τοῦ Κυρίου. Ὅθεν νηστείᾳ, ἀγρυπνίᾳ καί ἐµπόνῳ εὐχῇ τῆς σαρκός τό δυσήνιον φρόνηµα ὑποτάξας τῷ πνεύµατι, οἶκον σεαυτόν εἰς κατοίκησιν τῆς Ἁγίας Τριάδος κατεσκεύασας, ὡς γέγραπται. Καί νῦν ἐν τῇ ἐπουρανίῳ τραπέζῃ τήν φρικτήν ἀ ναφέρων εἰς αἰῶνας θυσίαν, µή παύσῃ τόν κόσµον ἔρωτι περιπτύσσεσθαι θείῳ, ὡς συµπαθής Ἱεράρχης ποιµήν τε φιλόστοργος σέ γάρ οἱ ἀνάξιοι πρέσβυν πρός τόν Σωτῆρα κεκτήµεθα. Καί νῦν. Προεόρτιον. Ἦχος δ. Ἡ παγκόσµιος χαρά ἐκ τῶν δικαίων ἀνέτειλεν ἡµῖν, ἐξ Ἰωακείµ καί 7

12 τῆς Ἄννης ἡ πανύµνητος Παρθένος ἥτις δι ὑπερβολήν καθαρότητος ναός Θεοῦ ἔµψυχος γίνεται καί µόνη, κατά ἀλήθειαν, Θεοτόκος γνωρίζεται. Αὐτῆς ταῖς ἱκεσίαις, Χριστέ ὁ Θεός, τῷ κόσµῳ τήν εἰρήνην κατάπεµψον καί ταῖς ψυχαῖς ἡ µῶν τό µέγα ἔλεος. Ἀπολυτίκια ψάλλοµεν τό τοῦ ἁγίου καί τό προεόρτιον. Ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου. Ἦχος α. Τῆς ἐρήµου πολίτης. Τῶν Ὁσίων πατέρων, τόν ὁµόζηλον ἅπαντες, καί Ἱεραρχῶν θεοφόρων, ἐν τοῖς τρόποις τόν µέτοχον, Σωφρόνιον ἐνθέως ἀδελφοί, ὑµνήσωµεν ᾠδαῖς πνευµατικαῖς νοση µάτων γάρ λυτροῦται φθοροποιῶν τούς πρός αὐτόν κραυγάζοντας δόξα τῷ εὐδοκήσαντι ἐν σοί δόξα τῷ σέ ἀφθαρτώσαντι δόξα τῷ χορηγοῦντι διά σοῦ, πᾶσι τήν ἴασιν. Δόξα καί νῦν. Ἀπολυτίκιον προεόρτιον. Ἦχος δ. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. Ἐκ τῆς ρίζης Ἰεσσαί καί ἐξ ὀσφύος τοῦ Δαυΐδ, ἡ Θεόπαις Μαριάµ τικτεται σήµερον ἡµῖν, διό καί χαίρει ἡ σύµπασα καί καινουργεῖται συγχαίρει τε ὁµοῦ ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ, αἰνέσατε αὐτήν αἱ πατριαί τῶν ἐθνῶν. Ἰωακείµ εὐφραίνεται καί Ἄννα πανηγυρίζει κραυγάζουσα ἡ στεῖρα τίκτει τήν Θεοτόκον καί τροφόν τῆς ζωῆς ἡµῶν. καί ἀπόλυσις. ΕΝ Τῼ ΟΡΘΡῼ Ὁ ἐξάψαλµος εἰς τό Θεός κύριος τά ἐν τῷ ἑσπερινῷ ἀπολυτίκια, δευτεροῦντες τό τοῦ ἁγίου. Μετά τήν α στιχολογίαν ψάλλοµεν καθίσµατα. Τοῦ ἁγίου. Ἦχος α. Τόν τάφον Σου Σωτήρ. Ρεόντων τό φθαρτόν ἐννοήσας πρός µόνα, τά µένοντα σοφέ τῆς ψυχῆς σου τό ὄµµα, Σωφρόνιε προσήλωσας, ἐφετῶν τήν ἀκρότητα, καί ἀπόλαυσιν τῆς Οὐρανῶν Βασιλείας ἅ παλαίσµασιν ἀσκητικοῖς ἠξιώθης, λαβεῖν ἀξιάγαστε. Δόξα. Τό αὐτό. Καί νῦν. Προεότιον. Ἦχος α. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος. Τεχθεῖσα παραδόξως στειρωτικῶν ἐξ ὠδίνων, παρθενικῶν ἐκ λαγόνων ἐκύησας ὑπέρ φύσιν ὡραῖος φανεῖσα γάρ βλαστός, ἐξήνθησας τῷ κόσµῳ τήν ζωήν. Διά τοῦτο αἱ δυνά µεις τῶν οὐρανῶν, βοῶσι σοι Θεοτόκε δόξα τῇ νῦν προόδῳ σου σεµνή δόξα τῇ παρθενίᾳ σου δόξα τῇ κυοφορίᾳ σου, µόνη Πανάχραντε. Μετά τήν β στιχολογίαν ψάλλοµεν καθίσµατα. Τοῦ ἁγίου. Ἦχος γ. Τήν ὡραιότητα. Ἡ κτίσις σύµπασα, φαιδρῶς ἀ γάλλεται, τήν ὑπερένδοξον µνή µην, γεραίρουσα, τοῦ νικηφόρου ἀ θλητοῦ, ὁπλίτου τε Σωφρονίου. Δεῦτε κατά χρέος οὖν, καί ἡµεῖς ὦ φιλέορτοι, τόν ἡµῶν δοξάσωµεν, συµπαθῆ ἀντιλήπτορα Τριάδι γάρ 8

13 πρεσβεύει δοθῆναι, πᾶσι σαρκί τήν σωτηρίαν. Δόξα. Τό αὐτό. Καί νῦν. Προεότιον. Ἦχος πλ. α. Τόν συνάναρχον. Τά οὐράνια πάντα νῦν ἐπαγάλλονται, τῶν ἀνθρώπων τό γένος συνεορτάζει αὐτοῖς, καί οἱ προφῆται µυστικῶς συνευφραίνονται ἥν γάρ προεῖδον τυπικῶς, ἐν ταῖς ἀρχαίαις γενεαῖς, βάτον καί στάµνον καί ράβδον, νεφέλην πύλην καί θρόνον, καί µέγα ὄρος γεννᾶται σήµερον. Μετά τόν πολυέλεον καί τήν ἐκλογήν ψάλλοµεν καθίσµατα τοῦ ἁγίου. Τοῦ ἁγίου. Ἦχος δ. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. Ταῖς τοῦ Πνεύµατος αὐγαῖς, τοῦ Παναγίου µυστικῶς, τήν καρδίαν καί τόν νοῦν, καταλαµπόµενος ἀεί, τῶν ἐσοµένων τήν ἔκβασιν ἐµυήθης ὅθεν προαγγέλειν σαφέστατα, πάτερ καθωράθης τά µέλλοντα, προφητικοῖς λογίοις, ὧν ὀρῶντες, τήν µετά χρόνων ἐκπλήρωσιν, τήν σοί δοθεῖσαν, θεόθεν χάριν, οἱ πιστοί κατενόησαν. Δόξα. Τό αὐτό. Καί νῦν. Προεότιον. Ἦχος δ. Ἐπεφάνης σήµερον. Τῇ σεπτῇ γεννήσει σου ἡ οἰκουµένη, τῷ ἀΰλῳ Πνεύµατι πεποικιλµένη νοερῶς, ἐν εὐφροσύνῃ κραυγάζει σοι χαῖρε Παρθένε, χριστιανῶν τό καύχηµα. Εἶτα ψάλλονται οἱ ἀναβαθµοί (τό α ἀντίφωνον τοῦ δ ἤχου) καί τό προκεί µενον τοῦ ἐωθινοῦ εὐαγγελίου Τό στόµα µου λαλήσει σοφίαν καί ἡ µελέτη τῆς καρδίας µου σύνεσιν. στίχ. Ἐγώ τούς ἐµέ φιλοῦντας ἀ γαπῶ, οἱ δέ ἐµέ ζητοῦντες εὑρήσουσι χάριν. Τό πᾶσα πνοή, τό ἑωθινόν εὐαγγέλιον (τό τοῦ ἁγίου Νικολάου), καί ὁ Ν. Δόξα. Ταῖς τοῦ Ἱεράρχου... Καί νῦν. Ταῖς τῆς Θεοτόκου... Τό ἰδιόµελον τοῦ πεντηκοσταρίου Ἦχος β. στίχ. Ἐλέησόν µε, ὁ Θεός, κατά το µέγα ἐλεός Σου... Τόν σταυρόν σου αἴρων ἐπ ὤ µων, τοῦ παρόντος βίου τό στάδιον µαρτυρικῶς διήνυσας Σωφρόνιε. Ὄντως εἰσί γάρ µάρτυρες, τῶν τυραννούντων δίχα, οἱ τῷ ἰδίῳ θνήσκοντες θελήµατι καθ ἡµέραν, καθά ὁ νέος θεολόγος ἀπεφήνατο, λέγων χωρίς ξεσµῶν, ἀναρτισµῶν, ἐσχαρῶν καί λεβήτων, κατακαίοντός τε πυρός καί ξιφῶν τῶν τε µνόντων, µόνῳ τῷ πόθῳ πρός Χριστόν, µαρτυροῦσι καθ ὥραν. Σύν αὐτοῖς οὖν πρέσβευε, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡµῶν. Κανόνες τόν µέν προεόρτιον ψάλ 9

14 λοµεν εἰς στ, δευτεροῦντες τόν εἰρ µόν, τόν δέ τοῦ ἁγίου εἰς η. Κανών τῆς Θεοτόκου προεόρτιος, οὗ ἡ ἀκροστιχίς Γέννησιν ὑµνῶ τῆς θεόπαιδος Κόρη(ς). Ἰωσή(φ). ᾠδή α. Ἦχος δ. Ὁ εἱρµός. << Ἀνοίξω τό στόµα µου καί πλη >> ρωθήσεται Πνεύµατος, καί λό >> γον ἐρεύξοµαι τῇ βασιλίδι µητρί >> και ὀφθήσοµαι φαιδρῶς πανη >> γυρίζων, καί ᾄσω γηθόµενος, >> ταύτης τά θαύµατα. (δίς) Γηθόµενοι σήµερον, µετ εὐφροσύνης ὑµνήσωµεν, τό θεῖον γενέθλιον τῆς Θεοµήτορος καί γάρ τέτοκε χαράν τῇ οἰκουµένῃ, λύπην τῆς προµήτορος ἐξαφανίσασα. Ἐκ στείρας προέρχεται, τῆς ἁµαρτίας ἡ στείρωσις, ἥν νόµος προέγραψε, καί τά κηρύγµατα, προεδήλωσαν, τῶν θείων θεηγόρων, ἡ πάναγνος Δέσποινα καί παναµώµητος. Ναός καί παλάτιον, τοῦ Βασιλέως γεγένησαι, ἐν ᾧ τήν κατοίκησιν αὐτοῦ ποιούµενος, οἰκητήριον τῆς Ἁ γίας Τριάδος, πιστούς ἀπεργάσεται ὁ ὑπερούσιος. Νυµφών ὡραιότατος, θρόνος Θεοῦ ὑψηλότατος, ἐδείχθης Θεόνυµφε, ἐν ᾧ καθίσας σαρκί, τούς καθη µένους, ἐν σκότει ἀπωλείας, ἐγερεῖ πρός γνώσεως, Φῶς ἀγαθότητι. Κανών τοῦ Ἱεράρχου, οὗ ἠ ἀκροστιχίς Σῶσον κἀµέ εὐχαῖς σου Σωφρόνιε. Μιχαήλ. Ἦχος πλ. α. Τῷ σωτῆρι Θεῷ. Σκοτισθεῖσαν δεινῶς, τήν ἐµπαθῆ µου ψυχήν, Τριάς Ἁγία φωταγώγησον, ἁµαρτιῶν µου τήν ἀχλύν διασκεδάζουσα, τόν σόν ὅπως σήµερον, ἄσῳ θεράποντα. Ὡς ποτέ τοῦ Χριστοῦ, ὁ ἱερός Βαπτιστής, ἐν τῇ ἐρήµῳ ἐκ νεότητος, σῶν γεννητόρων τήν στοργήν ἀποταξάµενος, οἰκεῖν ὦ Σωφρόνιε, κόσµου προέκρινας. Δόξα. Σαρκικοῦ πειρασµοῦ, φθόνου, πικρίας, ὀργῆς, καί τῆς κακίστης ἀ πογνώσεως, τούς προσιόντας σοι τρισόλβιε διάσωσον, λαµπρῶς τε τήν ἔνδοξον, µνήµην σου ἄγοντας. Καί νῦν. Οὐδαµῶς τήν φρικτήν, τοῦ ἀδεκάστου κριτοῦ, Παρθένε τρέµω ἀνταπόδοσιν, ἀναισθησίας τάς ἁλύσεις περικείµενος δεσµῶν τῶν κρατούντων µε, θραῦσον τόν σύνδεσµον. Καταβασία Ἦχος πλ. δ. << Σταυρόν χαράξας Μωσῆς, ἐπ >> εὐθείας ῥάβδῳ, τήν ἐρυθράν διέ >> τεµε, τῷ Ἰσραήλ πεζεύσαντι τήν >> δέ ἐπιστρεπτικῶς, Φαραώ τοῖς >> ἅρµασι κροτήσας ἥνωσεν ἐπ >> εὔρους διαγράψας τό ἀήττητον >> ὅπλον διό Χριστῷ ᾄσωµεν, τῷ >> Θεῷ ἡµῶν ὅτι δεδόξασται. ᾠδή γ. Τῆς Θεοτόκου. Ὁ εἱρµός. 10

15 << Ὅτι στεῖρα ἔτεκεν, ἡ ἐξ ἐθνῶν >> Ἐκκλησία, καί ἡ πολύ ἐν τέκνοις >> ἠσθένησε συναγωγή, τῷ θαυµα >> στῷ Θεῷ ἡµῶν βοήσωµεν ἅγιος >> εἶ Κύριε. (Δίς) Ἡ γῆ ἡ κατάκαρπος, ἐκ τῆς ἀκάρπου γεννᾶται, ἥτις καρπογονήσει τόν γεωργόν τῶν ἀγαθῶν, καί ζωηφόρον ἄσταχυν τόν τρέφοντα, πάντας θείῳ νεύµατι. Σήµερον ἐβλάστησε, τῆς παρθενίας ἡ ράβδος, ἐξ ἧς ἀνθήσει ἄνθος ὁ φυτουργός ἡµῶν Θεός, τά πονηρά βλαστήµατα ἀποτέµνων, ἄκρᾳ ἀγαθότητι. Ἴδε τό ἀλάξευτον, ὄρος ἐκ πέτρας ἀγόνου, ἀποτεχθέν τόν λίθον καρπογονεῖ τόν νοητόν, ὅς συντριβήν ἐργάσεται τῶν ξοάνων, πάντων τοῦ ἀλάστορος. Νόµου προχαράγµατα, σέ προεδήλωσαν Κόρη τόν νοµοδότην σύ γάρ, νοµίµων δίχα, ἐν γαστρί, κυοφορεῖς τηροῦντα σε, ὑπέρ λόγον, ἄ φθορον ἀµίαντον. Τοῦ ἁγίου. Ὁ πήξας ἐπ οὐδενός. Νεκρώσας τῶν ἀπρεπῶν παθῶν τά κινήµατα, πόνοις ἐγκρατείας ροαῖς δακρύων τε, ἐν σώµατι ὥ σπερ ἀδελφοῖς, ἄγγελος καθῳρᾶτο, ὁ θεοδόξαστος Σωφρόνιος, χάριτι τῇ θείᾳ κοσµούµενος. Κειµήλιον εὐαγές ἐν κόλποις σέ ἔχουσα, ἡ τοῦ Βαζελῶνος µονή ἀ γάλλεται, καί ὕµνοις δοξᾶσαι τούς πιστούς, σήµερον συγκαλεῖται, παναρµονίοις τήν ἁγίαν σου, Ὅσιε καί θείαν πανήγυριν. Δόξα. Ἀστέρα νεοφανῆ σέ πόλου κηρύττοµεν, λάµψεσι τήν κτίσιν φαιδραῖς αὐγάζοντα, καί τῶν ἀσθενούντων ἰατρόν πίστει ὁµολογοῦµεν τόν φωτισµόν καί τήν ὑγιείαν οὖν, δώρησαι ἡµῖν ταῖς πρεσβείαις σου. Καί νῦν. Μαρία τό καθαρόν τοῦ Λόγου παλάτιον, τόν ρερυπωµένον ψυχῇ καί σώµατι, τῷ τῆς µετανοίας ραντισµῷ, κάθαρον Θεοτόκε εἰς σέ γάρ µόνην τήν ἐλπίδα µου, ὁ ἀπηλπισµένος ἀνέθεσα. Καταβασία << Ράβδος εἰς τύπον τοῦ µυστηρίου >> παραλαµβάνεται τῷ βλαστῷ >> γάρ προκρίνει τόν ἱερέα τῇ στει >> ρευούσῃ δέ πρώην Ἐκκλησίᾳ, >> νῦν ἐξήνθησε, ξύλον σταυροῦ, >> εἰς κράτος καί στερέωµα. Ἀναγινώσκεται τό προεόρτιον Κοντάκιον καί ὁ Οἶκος Ἦχος γ. Ἡ παρθένος σήµερον. Ἡ παρθένος σήµερον καί Θεοτόκος Μαρία, ἡ παστάς ἡ ἄλυτος τοῦ οὐρανίου νυµφίου, τίκτεται ἀπό τῆς στείρας θεοβουλήτως, ὄχηµα τοῦ Θεοῦ Λόγου εὐτρεπισθῆναι εἰς τοῦτο γάρ καί προωρίσθη, ἡ θεία πύλη καί µήτηρ τῆς ὄντως ζωῆς. Ὁ Οἶκος Τῇ στειρευούσῃ καρπός ἐδόθη ἡ θεόπαις Μαρία, ἥν προεῖδον ποτέ 11

16 θεῖοι προφῆται ἐν πνεύµατι. Ταύτην καί ἡµεῖς σήµερον ὁρῶντες, ἐν τοῖς κόλποις τῆς Ἄννης σκιρτῶσαν, σύν τῷ πιστῷ Ἰωακείµ νοητῶς πρός ἑστίασιν συνέλθωµεν καί τούς πόρρω καλέσωµεν, λέγοντες τοῦ κόσ µου νῦν ἡ ἀνάκλησις ἐξ ἀκάρπου γαστρός ἀνεβλάστησεν, ἡ θεία πύλη καί µήτηρ τῆς ὄντως ζωῆς. Καί ψάλλοµεν καθίσµατα µεσῴδια Τοῦ ἁγίου. Ἧχος γ. Θείας πίστεως. Τήν σκληρότητα τῶν ἀλλοπίστων, καί αὐθάδειαν τήν ἐπηρµένην, προσευχῇ σου θεοφόρε κατέπαυσας. Ὑποζυγίῳ γάρ ὥσπερ οἱ ἄνοµοι, τῷ σῷ τιµίῳ χρησάµενοι σώµατι, τόν µακρόθυµον ἀφρόνως Θεόν παρώργισαν, καί ἔνδικον εἰσέπραξαν ἀντίδοσιν. Δόξα. Τό αὐτό. καί νῦν. Προεόρτιον. Ἦχος πλ. δ. Τό προσταχθέν. Ἀγαλλιάσθω οὐρανός γῆ εὐφραινέσθω, ὁ τοῦ Θεοῦ γάρ οὐρανός ἐν γῇ ἐτέχθη, ἡ θεόνυµφος Κόρη ἐξ ἐ παγγελίας. Ἡ στεῖρα βρέφος θηλάζει τήν Μαριάµ, καί χαίρει ἐπί τῷ τόκῳ Ἰωακείµ, ράβδος λέγων ἐτέχθη µοι, ἐξ ἧς τό ἄνθος Χριστός, ἐ βλάστησεν ἐκ ρίζης Δαυΐδ ὄντως θαῦµα παράδοξον. ᾠδή δ. Τῆς Θεοτόκου. Ὁ εἱρµός. << Ὁ καθήµενος ἐν δόξῃ, ἐπί θρό >> νου θεότητος, ἐν νεφέλῃ κούφῃ, >> ἦλθεν Ἰησοῦς ὁ ὑπέρθεος, τῇ ἀ >> κηράτῳ παλάµῃ καί διέσωσε, >> τούς κραυγάζοντας Δόξα Χρι >> στέ τῇ δυνάµει σου. (δίς) Ὑπερτέρα τῶν ἀγγέλων, ἐπί γῆς Κόρη τίκτεται, ἐν ἁγιωσύνῃ, οὖσα καί καθάρσει ἀσύγκριτος, ἥτις τήν κάθαρσιν πάντων Χριστόν τέξεται, ἁγιότητα, καί παντελῆ ἀπολύτρωσιν. Μακαρία ἡ κοιλία, ἡ τῆς Ἄννης γεγένηται τήν γάρ ἐν κοιλίᾳ, µέλλουσαν χωρεῖν τόν µακάριον, καί µή χωρούµενον Λόγον ἀπεγέννησεν, ἀναγέννησιν, πᾶσι πιστοῖς παρεχόµενον. Νῦν ὁ ζόφος τῆς κακίας, ἐκµειοῦσθαι ἀπάρχεται ἡ γάρ τοῦ ἡλίου, ἔµψυχος νεφέλη ἀνέτειλε, στειρωτικῶν ἐκ λαγόνων ἡ Πανάµωµος ἧς τήν γέννησιν, τήν φωταυγῆ, ἑ ορτάσωµεν. Ὡς κατάκαρπον ἐλαίαν, τήν ἐκ ρίζης βλαστήσασαν, Ἰεσσαί Παρθένε, Ἄννα σέ βλαστάνει βλαστάνουσαν, τόν ἐλεήµονα Λόγον, οὗ τό ἔ λεος, καί ἡ ἀλήθεια, διά παντός προπορεύεται. Τοῦ ἁγίου. Τήν θείαν ἐννοήσας Σου. Εὐχῇ τοῦ προεστῶτος σκεπόµενος, τῶν Ἰβηρέων ἐν τῇ γῇ, ὡς ξένος πάτερ παρῴκησας ὑπακοῆς τοῦ πατέρων, ὁµίλου ἐχωρίσθης γάρ ἕνεκεν. Ἐλέους ποταµός ἀνεξάντλητος, 12

17 φιλανθρωπίας τε πηγή, ὑπάρχων ὄντως ἀκένωτος, δεδιψασµένας εἰς κόρον, καρδίας τάς τιµῶσας σε ἄρδευσον. Δόξα. Ὑπό Θεοῦ τήν κλῆσιν δεξάµενος, οὐκ ἐξ ἀνθρώπων, ὡς τό πρίν, ὁ µεγας Παῦλος µακάριε, τό λογικόν Ἀχταλείας, ἐποίµανας πανάριστα ποίµνιον. Καί νῦν. Χριστόν τόν σαρκωθέντα ἐν µητρᾳ σου, ἀµπλακηµάτων πονηρῶν, ἁγνή ῥυσθῇναι ἱκέτευε, τούς ὀρθοδόξως ὑµνοῦντας, τόν ἄσπορον Θε όνυµφε τόκον σου. Καταβασία << Εἰσακήκοα Κύριε, τῆς οἰκονοµί >> ας σου τό µυστήριον, κατενόησα >> τά ἔργα Σου, καί ἐδόξασά Σου >> τήν θεότητα. ᾠδή ε. Τῆς Θεοτόκου. Ὁ εἱρµός. << Ἐξέστη τά σύµπαντα ἐπί τῇ >> θείᾳ δόξη σου σύ γάρ ἀπειρό >> γαµε Παρθένε, ἔσχες ἐν µήτρᾳ >> τόν ἐπί πάντων Θεόν, καί τέτο >> κας ἄχρονον Υἱόν, πᾶσι τοῖς ὑ >> µνοῦσι σε, σωτηρίαν βραβεύο >> ντα. (δίς) Τό ἐσφραγισµένον νῦν βιβλίον ἀ ποτίκτεται, ὅπερ ἀναγνώσεται οὐδόλως, φύσεως νόµῳ βροτός τηρού µενον, Λόγου εἰς κατοίκησιν καθώς, βίβλοι προεδήλωσαν, θεηγόρων ἐν πνεύµατι. Ἡ ἄµπελος σήµερον ἐτέχθη ἡ σωτήριος, ἥτις τόν ἀκήρατον ἀνθήσει, βότρυν τόν θεῖον γλεῦκος προχέοντα, ἐξ οὗ πᾶς ὁ πίνων µυστικῶς, θείαν καί σωτήριον, εὐφροσύνην καρπώσεται. Σκιρτήσατε ἄγγελοι ἀνθρώποις συγχορεύοντες σήµερον ἐκ στείρας ἡ Παρθένος, ἀποτεχθεῖσα τήν λύπην ἔπαυσε, καί προοιµιάζεται χαράν, τοῖς πανηγυρίζουσι, τήν αὐτῆς θείαν γέννησιν. Θεῖος προδιέγραψε προφήτης προδηλώτατα, τόµον σε καινόν ἐν ᾧ δακτύλῳ, Λόγος Πατρῴῳ Κόρη γραφήσεται, βίβλῳ καταγράφων τῆς ζωῆς, πάντας ἀγαθότητι, τούς αὐτῷ πειθαρχήσαντας. Τοῦ ἁγίου. Ὁ ἀναβαλλόµενος. Αἶνον Σωφρονίῳ λαοί νῦν προσάξωµεν, φαιδρῶς τάς χεῖρας ἡµῶν κροτοῦντες τῶν παθῶν γάρ σήµερον, λύει τό ζοφῶδες, ἰᾶται νόσων ἄλγη τε. Ἴχνεσι Χριστοῦ ἀκλινῶς ὡς ἑπό µενος, ψυχήν ἰδίαν ὑπέρ προβάτων, οὐδαµῶς ἐδίστασας, τῶν Αὐτοῦ τιθέναι, ποιµήν καθάπερ γνήσιος. Δόξα. Σῶµα καί ψυχήν τῇ µεθέξει τῆς χάριτος, ναόν Κυρίου εἰργάσω ὅ θεν, τῶν Λεσγῶν θρασύτητα, ὁ ἀνταποδότης, Θεός δικαίως ἤλεγξε. Καί νῦν. Σῶσον µε Παντάνασσα κόρη τόν 13

18 δοῦλον σου, εἰς βάθη ᾅδου περιπεσόντα, καί πρός Φῶς ἀνάγαγε, τοῦ ἐκ σοῦ τεχθέντος, τῶν νόµων δίχα φύσεως. Καταβασία << Ὤ τρισµακάριστον ξύλον! ἐν ᾧ >> ἐτάθη Χριστός, ὁ Βασιλεύς καί >> Κύριος δι οὗ πέπτωκεν ὁ ξύλῳ >> ἀπατήσας, τῷ ἐν σοί δελεασθείς, >> Θεῷ τῷ προσπαγέντι σαρκί, τῷ >> παρέχοντι, τήν εἰρήνην ταῖς ψυ >> χαῖς ἡµῶν. ᾠδή στ. Τῆς Θεοτόκου. Ὁ εἱρµός. << Τήν θείαν ταύτην καί πάντιµον, >> τελοῦντες ἑορτήν οἱ θεόφρονες, >> τῆς Θεοµήτορος, δεῦτε τάς χεῖ >> ρας κροτήσωµεν, τόν ἐξ αὐτῆς >> τεχθέντα, Θεόν δοξάζοντες. Ἐτέχθη σήµερον γέφυρα, µετάγουσα πρός Φῶς τό ἀνθρώπινον, κλῖµαξ οὐράνιος, ὄρος Θεοῦ ἐµφανέστατον, ἡ Θεοτόκος Κόρη, ἥν µακαρίσωµεν. Ὁ κόχλος Ἄννα προήγαγε, πορφύραν τήν τό ἔριον βάψασαν, τῆς σωµατώσεως, τοῦ Βασιλέως εἰς ὕ στερον, ἥν ἐπαξίως πάντες, ὑµνολογήσωµεν. Πηγή νυνί προελήλυθε, ρανίδος ἐκ µικρᾶς ἡ Πανάµωµος, ἥτις τήν ἄβυσσον, τῆς σωτηρίας κυήσασα, πολυθεΐας παύσει, ἄπειρα ρεύµατα. Ἀκάρπου ἐκ ρίζης ἐβλάστησας, καί πρόρριζον κακίας τήν ἄκανθαν, τῷ ὑπέρ φύσιν σου, θείῳ βλαστῷ ἐναπέτεµες, θεογεννῆτορ Κόρη, ἀειµακάριστε. Τοῦ ἁγίου. Μαινοµένην κλύδωνι. Οὐρανόθεν χρήζουσι Ἱεράρχα νέ µεις δαψιλῶς, τῶν πικρῶν σκανδάλων καί τῶν θλίψεων, ὡς συµπαθής, ἡµῶν προστάτης τήν ἔκβασιν. Ὑπηρέτης ἄριστος τοῦ Δεσπότου πάντων γεγονώς, τῷ Θεοῦ ὑπέταξας θελήµατι, τό ἐµπαθές, ἡµῶν τῆς φύσεως θέληµα. Δόξα. Σταυρικόν ὑπέµεινας ἑκουσίως θάνατον Χριστέ, καί σταυρόν ὁ δοῦλος σου Σωφρόνιος, πόθῳ τῷ Σῷ, ἐπ ὤµων ἦρε ἑκούσιον. Καί νῦν. Ὡς ἐλέους ἄβυσσος καί προστάτις τῶν ἁµαρτωλῶν, τῆς ἀθλίας Δεσποινα καρδίας µου, ἕλκη δεινά, σεµνή ἐν τάχει ἰάτρευσον. Καταβασία << Νοτίου θηρός ἐν σπλάχνοις, πα >> λάµας Ἰωνᾶς σταυροειδῶς διεκ >> πετάσας, τό σωτήριον πάθος >> προδιετύπου σαφῶς ὅθεν τριή >> µερος ἐκδύς, τήν ὑπερκόσµιον ἀ >> νάστασιν ὑπεζωγράφησε, τοῦ >> σαρκί προσπαγέντος Χριστοῦ >> τοῦ Θεοῦ, καί τριηµέρῳ ἐγέρσει, >> τόν κόσµον φωτίσαντος. Ἀναγινώσκεται τό Κοντάκιον καί ὁ Οἶκος τοῦ ἁγίου, εἶτα δέ τό συναξάριον τῆς ἡµέρας. 14

19 Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ. Τό προσταχθέν. Ὡς ἰατρῷ τῶν ψυχῶν καί τῶν σω µάτων, δεῦτε προσπέσωµεν πιστοί τῷ Ἱεράρχῃ, τῶν πικρῶν νοσηµάτων, νέµοντι τήν λύσιν. Παλαίσµασι γάρ καί πόνοις ἀσκητικοῖς, µεγίστῃ ὑποµονῇ τε τῶν πειρασµῶν, καί δακρύων προσχύσεσι, ὑπέρ ἡ µῶν τῷ Θεῷ, πρεσβεύειν χάριν εἴληφε, καί ἰᾶσθαι νοσήµατα. Ὁ Οἶκος Ἀπό νεότητος τόν χρηστόν τοῦ Δεσπότου ζυγόν σεαυτῷ περιθέµενος, εἰς Αὐτοῦ ὑπάντησιν ὁλοψύχως ἐξῆλθες Σωφρόνιε. Οὐδέν γάρ ἠδυνήθη χωρίσαι σε τῆς Χριστοῦ ἀ γαπήσεως, οὐ τῶν γονέων ὁ φυσικώτατος πόθος, οὐδέ τῶν ἡδονῶν τοῦ βίου τερπνότης. Διό καί ἀµοιβήν παρά Θεοῦ ἐκοµίσω τῆς ἀρχιερωσύνης τήν περίοπτον χάριν καί τήν τοῦ Κτίστου οἰκείωσιν δι ὧν δύνασαι παρρησίᾳ ὑπέρ ἡµῶν ἐντυγχάνειν καί ἰᾶσθαι νοσήµατα. Τό Συναξάριον Τῇ Ζ τοῦ αὐτοῦ µηνός µνήµη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡµῶν Σωφρονίου ἐπισκόπου Ἀχταλείας τῆς ἐν Ἰβηρία. στίχοι. Βεβιωκώς ὁ Σωφρόνιος σωφρόνως, Ἁγίων ἰσότιµος ἐνδίκως ὤφθη. Ὁ θεοφόρος πατήρ ἡµῶν Σωφρόνιος κατήγετο ἐκ τῆς ἐν Πόντῳ ἐπαρχίας Χαλδείας, τό δέ χωρίον αὐτοῦ ἐκαλεῖτο Λοτσίον. Ἐγεννήθη κατά τό ἔτος 1738 ἐκ τοῦ εὐσεβοῦς ἱερέως Γεωργίου Σερταρίδου καί τῆς ἐναρέτου αὐτοῦ πρεσβυτέρας Βαρβάρας. Κατά κόσµον ὠνοµάζετο Συµεών, εἶχε δέ ἀδελφούς πέντε καί ἀδελφάς τέσσαρας. Ἐκ νεαρᾶς ἡλικίας ἔτρεφε µεγάλον πόθον πρός τήν µοναχικήν πολιτείαν, ἥν καί ἠσπάσθη, προσελθών τελικῶς, µετά σχετικήν περιπλάνησιν, εἰς τήν ἱεράν µονήν Βαζελῶνος, τήν τιµωµένην ἐπ ὀνόµατι τοῦ Τιµίου Προδρόµου, καί ὑποταχθείς εἰς τόν ἐν αὐτῇ ἀσκούµενον θεῖον αὐτοῦ, ὀνό µατι Μελέτιον. Εἰς τήν ἐν λόγῳ µονήν ἐδιδάχθη τά ἱερά γράµµατα καί ἐπαιδεύθη εἰς πᾶσαν ἀρετήν, µετά δέ τήν κεκανονισµένην δοκιµασίαν ἐκάρη µοναχός, λαβών τό ὄνοµα Σωφρόνιος, καί ἐχειροτονήθη συντόµως ἱερεύς. Ἔκτοτε ἐπεδόθη µετά πλείονος ζήλου εἰς ἀγῶνας ἀσκητικούς καί ἐφαίνετο ἐν µέσῳ τῶν ἀδελφῶν ὡς ἐν σώµατι ἄγγελος, καταυγάζων αὐτούς διά τῶν ἀρετῶν καί τῆς φιλοθέου αὐτοῦ βιοτῆς. Κατά τό ἔτος 1776 ἀπεστάλη ὑπό τοῦ ἡ γουµένου Ἰγνατίου εἰς διακονίαν µακράν τῆς µονῆς, ἤτοι πρός τό ἐν Ἀχταλείᾳ τῆς Ἰ βηρίας κείµενον µεταλλεῖον, ἐν ᾧ εἶχον ἐγκατασταθῇ οἰκογενειακῶς, κληθέντες ἐκ Χαλδείας ὑπό τοῦ Βασιλέως τῆς Ἰβηρίας, πλέον τῶν πεντακοσίων Ἑλλήνων µεταλλουργῶν, ᾠκοδοµήσαντες ἴδιον χωρίον ὀνοµασθέν Δάλ Βέρ (ἤτοι, πολύτιµοι λίθοι). Διαµένων ἐν Ἰβηρίᾳ ὁ ἱερός Σωφρόνιος προσείλκυσε διά τῆς ἐναρέτου αὐτοῦ ζωῆς τήν ἀγάπην, τόσον τῶν Ἑλλήνων συµπατριωτῶν αὐτοῦ, ὅσον καί τῶν Γεωργιανῶν, ἰδίᾳ δέ τοῦ τοπάρχου αὐτῶν Ραµπλῆ Χάν, ὅστις καί προέτρεπεν ἐπιµόνως τόν Ὅσιον, ὅπως χειροτονηθῇ ἐπίσκοπος Ἀχταλείας. Οὗτος ἠρνεῖτο, προφασιζόµενος τό ὕψος καί τάς εὐθύνας τοῦ ἀξιώµατος, ἔτι δέ καί τήν ἀπουσίαν σχετικῆς ἀ δείας ἐκ τῆς ἰδίας αὐτοῦ µονῆς. Πρός ἄρσιν τοῦ ἀδιεξόδου ὁ τοπάρχης, ὁµοῦ µετά τῶν Ἑλλήνων µεταλλουργῶν, ἀποστέλλει πρεσβείαν εἰς τήν µονήν, αἰτούµενος τήν ἔκδοσιν ἀδείας, πρός τέλεσιν τῆς χειροτο 15

20 νίας. Οἱ πατέρες, λαβόντες γνῶσιν τῶν γεγονότων, προθύµως συγκατένευσαν τοιουτοτρόπως δέ ἐχειροτονήθη ὁ θεῖος Σωφρόνιος, ἐν ἔτει 1777, ἐπίσκοπος Ἀχταλείας, ἔχων ὡς ἕδραν τῆς ἐπισκοπῆς αὐτοῦ τήν ἐκεῖσε ὑπάρχουσαν ἱεράν µονήν τῆς Θεοτόκου. Ἐν τῇ ἀσκήσει τῆς ἀρχιερατικῆς αὐτοῦ διακονίας ὁ Ὅσιος διεκρίθη διά τήν δεξιότητα αὐτοῦ περί τό κυβερνᾶν ἐπιτυχῶς τάς πιστευθεῖσας αὐτῷ ψυχάς, ὡς ἀληθής ποιµήν καί οὐχί µισθωτός. Τήν λαχοῦσαν αὐτῷ ἐπαρχίαν ἐποίµανε µέχρι τοῦ ἔτους 1794, ὅτε ἡ ἐκ Ταγιστάν ὁρµωµένη ἀγρία φυλή τῶν Λεσγῶν ἐπέδραµε κατά τῆς Ἀχταλείας καί κυριεύσασα ἐλεηλάτησεν αὐτήν. Ἐκ τῶν κατοίκων τῆς πόλεως, τούς µέν κατέσφαξαν, τούς δέ συνέλαβον αἰχ µαλώτους, µεθ ὧν ἀπήχθη καί ὁ ἱερός Σωφρόνιος. Οἱ συλληφθέντες ἐπωλοῦντο, κατά τό τότε κρατοῦν σύστηµα, ὑπό τῶν Λεσγῶν ὡς δοῦλοι εἰς τάς διαφόρους πόλεις τοῦ Καυκάσου. Καθ ὁδόν οἱ βάρβαροι πολυτρόπως ἐβασάνιζον τόν Ὅσιον. Πολλάκις δέ ἠνάγκαζον αὐτόν, ὅπως ἀναλάβῃ ἐπί τῶν ὤµων τούς ἐξ αὐτῶν ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἀποκάµνοντας µή φέρων δέ τοῦτο, λόγῳ τοῦ προβεβηκότος τῆς ἡλικίας, ἐδεήθη µετά δακρύων πρός τόν Θεόν, ὅπως ἀ παλλάξῃ αὐτόν τῶν τοιούτων δεινῶν. Ἔκτοτε ὅστις ἀνέβαινεν ἐπί τοῦ Ἁγίου ἔπιπτεν µετ ὀλίγον νεκρός, τοῦ δέ λοιποῦ οὐδείς ἐτόλµα κακῶσαι αὐτόν. Τόν θεῖον Σωφρόνιον ἠγόρασεν, ἐν τέλει, γυνή τις τοῦ λατινικοῦ δόγµατος, ἥτις, ἀπελευθερώσασα αὐτόν, ἀπέστειλε δι ἱστιοφόρου εἰς Τραπεζοῦντα. Τοῦ Ἁγίου ὄντος ἐν Τραπεζοῦντι, ἐν ἔτει 1796, µετέστη πρός Κύριον ὁ Μητροπολίτης αὐτῆς Δωρόθεος. Εἰς διαδοχήν αὐτοῦ ἐξελέγη ὑπό τῶν λογάδων τῆς πόλεως, κατά τό τότε ἰσχῦον προνόµιον τῆς ἐπαρχίας, ὁ πρώην Ἀχταλείας Σωφρόνιος. Δι ἄδηλον ὅµως αἰτίαν ὁ θεῖος Σωφρόνιος, καιτοι ἀπεδέχθη τήν ἐκλογήν, δέν κατέστη µητροπολίτης τῆς πόλεως, τόν δέ θανόντα Δωρόθεον διεδέχθη Παρθένιος ὁ Τριπολίτης. Ὁ Ὅσιος, τῷ θείῳ ἑαυτόν ὑ ποτάξας θελήµατι, ἐπανῆλθεν εἰς τήν ἱεράν µονήν Βαζελῶνος, ἐπιθυµῶν ὅπως διανύσῃ τόν ἐπίλοιπον βίον ἐν ἡσυχίᾳ, πρός τελείαν κάθαρσιν τοῦ νοός καί ὕψωσιν αὐτοῦ πρός τόν Θεόν. Χωρισθείς δέ τελείως τῶν ὑλικῶν, ἐγένετο σκεῦος χωρητικόν τῆς ἐνεργείας τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, ὑφ οὗ καταλαµπόµενος προεῖπε πολλά τῶν µελλόντων συµβαίνειν, ἅτινα καί ἐξεπληρώθησαν ἀκριβῶς µετά τήν ἁγίαν αὐτοῦ κοίµησιν. Ἡ ἁγία αὐτοῦ πολιτεία ἀνέδειξεν τόν Ὅσιον ἔνθεον θεράποντα Θεοῦ, παρά δέ τῶν ἀδελφῶν τῆς µονῆς καί τῶν πέριξ αὐτῆς οἰκούντων χριστιανῶν ἠγαπήθη, τολ µῶ εἰπεῖν, µέχρι λατρείας. Τό τοιοῦτον ἠ ρέθισε τόν τότε ἡγούµενον τῆς µονῆς Ἱερεµίαν, ὅστις, φθονήσας τόν Ἅγιον διά τήν εἰς αὐτόν ἀπονεµοµένην τιµήν, ἐδηµιούργει αὐτῷ ταραχάς καί σκάνδαλα. Ὁ ἱερός Σωφρόνιος, θέλων τηρῆσαι ἑαυτόν ἐν εἰρηνικῇ καταστάσει, ἀνεχώρησεν ἐκ τῆς µονῆς περίλυπος, ἔνδακρυς καί βαρυαλγής, πορευθείς εἰς τό χωρίον αὐτοῦ. Λέγεται δέ ὅτι ὅτε ἀνεχώρει προσηυχήθη ἱκετεύσας τόν Θεόν, ὅπως εἰς µέν τούς ἄλλους καταπέµψῃ πλουσίως τά ἐλέη Αὐτοῦ, ἀπό δέ τοῦ ἡγουµένου Ἱερεµίου ζητήσῃ λόγον διά τήν πολιτείαν αὐτοῦ. Πάραυτα νευρική συνοχή κατέλαβε τόν Ἱερεµίαν, ἀποδοθεῖσα ὑπό τῶν πατέρων εἰς τήν διά τοῦ ἐκβιασµοῦ ἀποµάκρυνσιν τοῦ Ὁσίου. Ὅθεν, ἀπεστάλησαν ταχυδρόµοι, παρακαλέσαντες τόν θεῖον Σωφρόνιον ὅπως ἐπανέλθῃ µετ αὐτῶν εἰς τήν µονήν, ἀλλ οὗτος ἠρνήθη, φοβούµενος τυχόν ἐπανάληψιν τῶν τοῦ Ἱερεµίου σκανδάλων, διό καί οἱ ἀπεσταλµένοι ἐπέστρεψαν ἄπρακτοι. Οὕτως ἐπί τριετίαν καταβασανισθείς ὁ Ἱερεµίας ὑπό τῆς νόσου, καταληξάσης εἰς ἐγκεφαλικήν παραλυσίαν, ἐξεµέτρησε τό ζῆν ἐν ἔτει Μετά δεκαετίαν, ἀνοίξαντες οἱ πατέρες τόν τάφον αὐτοῦ, πρός µετακοµιδήν τῶν ὀστῶν εἰς τό τῆς µονῆς ὀ στεοφυλάκιον, εὗρον, πρός µεγίστην αὐτῶν ἔκπληξιν, τό σῶµα τοῦ Ἱερεµίου ἄλυτον καί τυµπανιαῖον. Ἀπετάθησαν περί τοῦ θέµατος πρός τήν Μεγάλην τοῦ Χρι 16

21 στοῦ Ἐκκλησίαν, ἥτις ἐξέδωκε τήν προβλεποµένην εὐχετήριον ἅµα καί συγχωρητήριον ἐπιστολήν, ἀναγνωσθεῖσαν ἐπί τοῦ ἐκ νέου ἀνοιχθέντος τάφου, ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Τραπεζοῦντος Παρθενίου, τοῦ Ἁγίου ἔχοντος ἦδη ἀπέλθει πρός τάς οὐρανίους µονάς. Τήν ἀνάγνωσιν τῆς συγχωρητηρίου ἐπιστολῆς ἠκολούθησεν ἡ διάλυσις τοῦ σώµατος καί ἡ αὐθηµερόν µετακοµιδή τῶν ὀστῶν εἰς τό ὀστεοφυλάκιον. Ὁ ἱερός Σωφρόνιος, διανύσας ἐν τῷ χωρίῳ αὐτοῦ τόν ἐπίλοιπον βίον, ἐκοιµήθη ἐν Κυρίῳ πλήρης ἡµερῶν καί προσετέθη εἰς τήν χορείαν τῶν ἀπ αἰῶνος ἁγίων. Ἡ τῶν Ἁγίων αὐτοῦ Λειψάνων ἀνακοµιδή ἐγένετο ἐν ἔτει 1824, ὅτε ἡ πρεσβυτέρα τοῦ ἀ δελφιδοῦς αὐτοῦ ἱερέως Χαραλάµπους, πάσχουσα ἐπί πολλά ἔτη ἐξ ἀνιάτου ἀ σθενείας, εἶδε κατ ὄναρ ἄνδρα τινά, φέροντα λαµπρά καί λευκά ἱµάτια, ὅστις προέτρεψεν ταύτην, ὅπως λάβῃ τά ἐν τῷ τάφῳ τοῦ θείου Σωφρονίου κείµενα Λείψανα καί προσκαλέσῃ τρεῖς ἱερεῖς διά τέλεσιν ἁγιασµοῦ, πρός θεραπείαν. Τήν ὀπτασίαν διηγήθη εἰς τόν σύζυγον αὐτῆς, ὅστις καί προέβη εἰς τήν ἀνακοµιδήν τῶν Λειψάνων τήν κ Δεκεµβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους, διά τοῦ ἁγιασµοῦ τῶν ὁποίων χρισθεῖσα ἡ σύζυγος αὐτοῦ κατέστη ὑγιής, ὡς µηδέποτε ἀ σθενήσασα. Τά Ἱερά καί πλήρη εὐωδίας Λείψανα ἐπέδειξεν ὁ ἱερεύς Χαραλάµπης εἰς τόν τότε Μητροπολίτην Χαλδείας Σίλβεστρον, ὅστις ἐπέπληξεν αὐτόν, ὅτι ἄνευ τῆς ἐκείνου γνώµης προέβη εἰς τήν ἀνακο µιδήν τῶν ὀστῶν, ἐνετείλατό τε τόν ἐκ νέου ἐνταφιασµόν αὐτῶν, ὅπερ καί ἐγένετο. Ὅθεν, εἰς πίστωσιν τῆς ἁγιότητος τοῦ Ὁ σίου, κατά τήν νύκτα τῆς η Σεπτεµβρίου (ἐν ταύτῃ γάρ ἀνεπαύσατο ὁ Ὅσιος) ἐφάνη ἐπί τοῦ τάφου αὐτοῦ οὐρανόµηκες καί λίαν θαυµαστόν Φῶς, πολλοί δέ τῶν θεασαµένων τοῦτο ἔδραµον ἐπί τοῦ τάφου, οἱ δέ ἐξ αὐτῶν ἀσθενεῖς ἐθεραπεύθησαν. Ὁ µοίως καί ὁ Μητροπολίτης Σίλβεστρος, ἀ σθενήσας τήν ια Ἰανουαρίου, ἀποκατεστάθη ὑγιής τῇ ἐπικλήσει τοῦ Ἁγίου, µεθ ὅ καί ἐπισήµως διεκήρυξε τά µέν Λείψανα τοῦ Ὁσίου Ἱερά τόν δέ Σωφρόνιον Ἅγιον, ἑορταζόµενον τήν η Σεπτεµβρίου (διά δέ τό ἑορτάζεσθαι τήν αὐτήν ἡµέραν τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου, µετετέθη ἡ ἑορτή αὐτοῦ εἰς τήν ζ τοῦ αὐτοῦ µηνός). Τήν τοιαύτην ἔκβασιν ἀκούσαντες οἱ ἐν Βαζελῶνι πατέρες ἀπήτησαν παρά τε τοῦ Μητροπολίτου καί τῶν κατά σάρκα συγγενῶν τοῦ Ὁσίου τήν εἰς τήν µονήν ἀπόδοσιν τῶν Ἁγίων Λειψάνων, καθ ὅσον ὁ Ὅσιος ὑπῆρχε Βαζελιώτης. Πολλῆς δέ ζητήσεως γενοµένης, ὁ Μητροπολίτητς Χαλδείας Σίλβεστρος ἔλαβεν ἐντολήν ἐκ τοῦ Πατριαρχείου, ὅπως ἀποστείλῃ τά Ἅγια Λείψανα εἰς τήν Μεγάλην τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν διό καί οἱ συγγενεῖς, φοβηθέντες, συνεβιβάσθησαν µετά τῆς µονῆς, παραδώσαντες εἰς αὐτήν τήν τιµίαν κάραν καί τήν δεξιάν χεῖρα τοῦ ἁγίου, τά δέ λοιπά κρατήσαντες. Τοιοῦτος ὑπήρξεν ὁ βίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡµῶν Σωφρονίου, ὅστις ἐν τῷ Φωτί τῆς δόξης τοῦ Κυρίου ἀγαλλόµενος, πρεσβεύει ὑπέρ πάντων τῶν εὐσεβῶν καί Ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ τά προεόρτια τοῦ γενεσίου τῆς Θεοτόκου. στίχοι Πάσας ἀληθῶς Ἄννα νικᾷς µητέρας, Μήτηρ ἐώς ἄν σή γένηται θυγάτηρ. Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ µνήµη τοῦ ἁγίου µάρτυρος Σῴζοντος. στίχοι Ἀντεῖχε Σῴζων σώµατος πρός αἰκίας, Πρός τόν µόνον σῴζοντα τήν ψυχήν βλέπων. Οὗτος ἐκ Λυκαόνων ὁρµώµενος, καί ποιµήν προβάτων γεγονώς, ἐπεί τοῦ ἁγίου βαπτίσµα 17

22 τος ἠξιώθη, εἰσελθών ἐν τῷ ναῷ, ἐν ᾧ ἵστατο ἄγαλµα ἐκ χρυσοῦ καί ἀργυροῦ κατεσκευασµένον, τούτου τήν δεξιάν χεῖρα διακλάσας καί πωλήσας, τό τίµηµα παρέσχε τοῖς πένησι. Ὅθεν, τοῦ ἡγεµόνος τοῦ τόπου πολλούς ἐξ ὑ πονοίας τιµωροῦντος, ὁ ἅγιος ἑαυτόν κατεµήνυσε καί αὐτίκα τύπτεται σφοδρῶς καί ὑποδή µασι σιδηροῖς ὑποδεθείς, ἠναγκάζετο τρέχειν. Καί αὖθις ἐπί τοσοῦτον βάκλοις τύπτεται, ὥστε τά ὀστᾶ τοῦ σώµατος αὐτοῦ καταθραυσθῆναι καί τό πνεῦµα εἰς χεῖρας Θεοῦ παραδοῦναι. Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ µνήµη τῶν ἁγίων ἀποστόλων Εὐόδου καί Ὀνησιφόρου. Ὁ ἅγιος ἀπόστολος Εὔοδος, γενόµενος ἐν τῇ Ἀντιοχείᾳ τῇ µεγάλῃ µετά Πέτρον ἐπίσκοπος, ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς τοῦ µακαρίου ἀναφέρεται Παύλου, µεγάλως ἐν τοῖς Ἑβδοµήκοντα ἀριστεύσας καί κῆρυξ τοῦ Λόγου διαπρύσιος γεγονώς. Τόν δέ Ὀνησιφόρον, ὅν ἐν τῇ πρός Τιµόθεον ἐπιστολήν ὁ ἀπόστολος παρεισάγει, Κολοφωνίας ἐπίσκοπον εὕροµεν γεγονότα, δεξιόν ἐν τοῖς λόγοις καί ἀλκιµώτατον, µέχρις αἵµατος αὐτοῦ τήν πίστιν κρατύναντα. Οὗτος ἐν τῷ χορῷ τῶν κηρύκων, σύν τῷ ἀποστόλῳ Εὐόδῳ, αὐλίζεται ἐν ταῖς ἐπουρανίαις σκηναῖς. Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ ὁ ἅγιος µάρτυς Εὐψύχιος ξίφει τελειοῦται. στίχοι Εὔψυχος Εὐψύχιος ἦν πρός τό ξίφος, Χαίρων ὅτι πλάσαντι τήν ψυχήν θύει. Οὗτος γέννηµα καί θρέµµα ὑπῆρχε τῆς Καισσαραίων πόλεως, τῶν Ρωµαίων βασιλεύοντος Ἀδριανοῦ. Τοῦ δέ πατρός αὐτοῦ τόν βίον ἀπολιπόντος, αὐτός, βαπτισθείς καί πάντα τά προσόντα τοῖς πτωχοῖς διανείµας, παρά τοῦ Καππαδοκάρχου συλλαµβάνεται καί ξέεται τάς πλευράς καί φρουρεῖται. Ἀγγέλου δέ ἐπιστασίᾳ ἀναρρωσθείς, αὖθις ἀναρτᾶται καί ξέεται σφοδρῶς καί τελευταῖον τήν κεφαλήν ἀ ποτέµνεται. Λέγεται δέ, ἀντί αἵµατος, γάλα καί ὕδωρ ρυῆναι. Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ ἑορτάζεται ἡ κοί µησις τοῦ ὁσίου Λουκᾶ, τοῦ τῆς Λυ καόνων ἐπαρχίας, τρίτου δέ ἡγου µένου τῆς µονῆς τοῦ Σωτῆρος, τῆς ἐπιλεγοµένης Βαθέος Ρύακος. Ταῖς τῶν σῶν ἁγίων πρεσβείαις Χριστέ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡµᾶς. Ἀ µήν. ᾠδή ζ. Τῆς Θεοτόκου. Ὁ εἱρµός. << Οὐκ ἐλάτρευσαν, τῇ κτίσει οἱ >> θεόφρονες, παρά τόν Κτίσαντα >> ἀλλά πυρός ἀπειλήν, ἀνδρείως >> πατήσαντες, χαίροντες ἔψαλλον >> Ὑπερύµνητε, ὁ τῶν πατέρων Κύ >> ριος καί Θεός εὐλογητός εἶ. (δίς) Ἰωακείµ τε, καί Ἄννα µακαρίζονται, ἀποκυήσαντες, τήν µακαρίαν σαφῶς, ἁγνήν Θεοµήτορα, Λόγον κυήσασαν, τόν µακάριον, τόν µακαρίους ἅπαντας, τούς πιστούς ἀ ποτελοῦντα. Δῶρον τίµιον, ἐκτήσαντό σε Πάναγνε, οἱ σοί γεννήτορες, τήν συλλαβοῦσαν Θεόν, τόν καταπλουτίσαντα, δωρεαῖς κρείττοσι, τούς κραυγάζοντας ὁ τῶν πατέρων Κύριος καί Θεός εὐλογητός εἶ. Οἱ µαστοί σου ὑπέρ οἶνον ἀγαθώτατοι, Ἄννα θεόκλητε ὅτι µαστοῖς ἀγαθοῖς, τήν τόν ἀγαθώτατον, Λόγον θηλάσασαν, σύ ἐθήλασας, τό χορηγόν τοῦ γάλακτος, καί πνοῆς τροφέα πάσης. Σκίρτα κροῦε, τήν κινύραν σου θεόπνευστε, Δαυΐδ καί χόρευε ἡ κιβωτός γάρ ἰδού, ἥν πάλαι προήγγειλας, ἐκ στειρευούσης γαστρός, 18

23 προελήλυθε, τῷ Βασιλεῖ τῆς κτίσεως, καί Θεῷ τετηρηµένη. Τοῦ ἁγίου. Ὁ ὑπερυψούµενος. Φεῖσαι τῶν ψυχῶν ἡµῶν, Παντοκράτορ Κύριε, ἡµῖν τε ἐµφύτευσον, τόν ἅγιον φόβον Σου, πρεσβείαις εὐπροσδέκτοις, τοῦ σεπτοῦ Ἀρχιερέως. Ρόδον ὡς πανεύοσµον, τόν κλεινόν Σωφρόνιον, καρδίᾳ καί στόµατι, ὑµνῆσαι σπουδάσωµεν καί γάρ παθῶν διώκει, ἐξ ἡµῶν τήν δυσωδίαν. Δόξα. Ὄλον ὡς ὁ πάγκαλος, Ἰωσήφ τό πρότερον, σαυτόν ἀναθέµενος, δικαίως τῷ κρίνοντι, σκανδάλων ὑ περήρθης, τοῦ δεινοῦ Ἱερεµίου. Καί νῦν. Νεῦσον παρακλήσεσι, οἰκετῶν σου Ἄχραντε, καί πᾶσι ὑπέρµαχος, γενοῦ κινδυνεύουσι, παγῖσι συλληφθῆναι, ψυχοκτόνοις τοῦ Βελίαρ. Καταβασία << Ἔκνοον πρόσταγµα τυράννου >> δυσεβοῦς, λαούς ἐκλόνησεν, >> πνέον ἀπειλῆς καί δυσφηµίας >> θεοστυγοῦς ὅµως τρεῖς Παῖδας >> οὐκ ἐδειµάτωσε, θυµός θηριώ >> δης, οὐ πῦρ βρόµιον ἄλλ ἀντη >> χοῦντι δροσοβόλῳ πνεύµατι, πυ >> ρί συνόντες ἔψαλλον ὁ ὑπερύ >> µνητος, τῶν πατέρων καί ἡµῶν, >> Θεός εὐλογητός εἶ. ᾠδή η. Τῆς Θεοτόκου. Ὁ εἱρµός. << Παῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καµίνῳ, ὁ >> τόκος τῆς Θεοτόκου διεσώσατο, >> τότε µέν τυπούµενος νῦν δέ ἐ >> νεργούµενος, τήν οἰκουµένην ἅ >> πασαν, ἀγείρει ψάλλουσαν τόν >> Κύριον ὑµνεῖτε τά ἔργα, καί ὑ >> περυψοῦτε εἰς πάντας τούς αἰώ >> νας. (Δίς) Κινήσωµεν γλῶτταν ὑµνῳδίας, τό θεῖον γενέθλιον γεραίροντες, τῆς τόν ὑπερύµνητον, Λόγον καί ὑπέρθεον, σωµατωσάσης Πνεύµατι, καί ἀνακράξωµεν τόν Κύριον ὑµνεῖτε τά ἔργα, καί ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τούς αἰῶνας. Οἱ θεῖοι σκιρτήσατε προφῆται, τι µῶντες Παρθένου τό γενέθλιον αὕτη γάρ ἐπλήρωσε, πάντα τά κηρύγµατα, τόν ὑφ ὑµῶν δηλούµενον, ἀποκυήσασα, Χριστόν τόν τοῦ παντός Βασιλέα, ὅν ὑπερυψοῦµεν εἰς πάντας τούς αἰῶνας. Ρήξατε τά ὄρη εὐφροσύνην, ἀπόστολοι µάρτυρες χορεύσατε, ὅσιοι καί δίκαιοι, νῦν ἀγαλλιάσθητε, τῷ γενεθλίῳ σήµερον, τῆς τοῦ Κυρίου Μητρός, τόν Κύριον ὑµνεῖτε βοῶντες, καί ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τούς αἰώνας. Ἤνθησε τό µῆλον τό εὐῶδες, τό ρόδον τό θεῖον πεφανέρωται, καί κατευωδίασε, σήµερον τά πέρατα, τό τε δυσῶδες ἔπαυσε, τῆς ἁµαρτίας ἡµῶν, ἡ Πάναγνος καί Μήτηρ τοῦ Λόγου, ἥν ὑπερυψοῦµεν εἰς πάντας τούς αἰῶνας. Τοῦ ἁγίου. Σοί τῷ παντουργῷ. 19

24 Ἵνα τοῖς πιστοῖς, τήν σοί ἐξ ὕψους χάριν, δοθεῖσαν Σωφρόνιε, γνωρίσῃ Κύριος, θεῖος κατ ὄναρ, γυναίῳ ἐπεφάνη, ἄγγελος δεικνύων, ὁδόν πρός θεραπείαν. Ἔχων πονηρόν, τόν νοῦν καί τήν καρδίαν, ἀκάθαρτον Ὅσιε, ὁ τάλας δέοµαι τῆς Οὐρανίου, εὐχαῖς σου Βασιλείας, δεῖξον κληρονόµον, κἀ µέ τόν πεπτωκότα. Εὐλογοῦµεν Πατέρα, Υἱόν και Ἅ γιον Πνεῦµα τόν Κύριον. Μίαν Τριλαµπῆ, τῶν Ὀρθοδόξων δῆµοι, αἰτίαν ἀναίτιον, τοῦ εἶναι σέβοµεν ἄκτιστον οὖσαν, Τριάδα ἐν Μονάδι, ἥν ὁ Ἱεράρχης, ἐκήρυξε τῷ κόσµῳ. Καί νῦν. Ἴδε τήν πληθύν, τραυµάτων τῆς ψυχῆς µου, καί σώµατος Ἄσπιλε, οἰκτράν ἀσθένειαν δός τε ἐκάστῳ, αὐτῶν καθικετεύω, ἴασιν τελείαν, εὐσπλάγχνῳ σου ἐλέει. Καταβασία Αἰνοῦµεν, εὐλογοῦµεν και προσκυνοῦµεν τόν Κύριον. << Εὐλογεῖτε Παῖδες, τῆς Τριάδος ἰ >> σάριθµοι, δηµιουργόν Πατέρα >> Θεόν ὑµνεῖτε τόν συγκαταβάν >> τα Λόγον καί τό πῦρ εἰς δρόσον >> µεταποιήσαντα καί ὑπερυψοῦτε >> τό πᾶσι ζωήν παρέχον, Πνεῦµα >> Πανάγιον εἰς τούς αἰῶνας. ᾠδή θ. Τῆς Θεοτόκου. Ὁ εἱρµός. << Ἅπας γηγενής, σκιρτάτω τῷ >> πνεύµατι λαµπαδουχούµενος >> πανηγυριζέτω δέ ἀΰλων νόων >> φύσις γεραίρουσα, τά ἱερά θαυ >> µάσια τῆς θεοµήτορος, καί βοά >> τω χαίροις Παµµακάριστε, Θεο >> τόκε ἁγνή ἀειπάρθενε. (δίς) Ἴδε τοῦ Θεοῦ, ὁ τόπος ὁ ἅγιος προφανῶς δέδεικται πόλις ἡ περίδοξος, τοῦ Βασιλέως ἀνῳκοδόµηται, ὁ φωταυγής παράδεισος, φαιδρῶς ἐξήνθησε, παραδείσου, πρόξενος ὑπάρχουσα, πρός Θεόν τε ἀνθρώπων οἰκείωσις. Ὤφθη ἡ λαµπάς, λυχνία τε σή µερον, ἡ χρυσαυγίζουσα, Φῶς τό προαιώνιον, ἐν ᾗ οἰκῆσαν, τούς ἐν νυκτί τῶν δεινῶν, καταφωτίσει παύσει τε, τῆς ἀθεΐας ἀχλύν, καί ἡ µέρας, πάντας ἀπεργάσεται, κοινωνούς ἀληθῶς διά πίστεως. Σήµερον ἡ γῆ, χορεύει τόν νέον γάρ, οὐρανόν ἔβλεψε, Θεοῦ τόν τερπνότατον, ἀποτεχθέντα ἐν ᾧ οἰκήσας σαρκί, τῶν οὐρανῶν ἐπέκεινα, ἀναβιβάσει βροτούς, καί θε ώσει, πάντας ἀγαθότητι ὅν ὑµνοῦντες πιστῶς µεγαλύνοµεν. Ἡ περικαλλής, δυάς ἀνεβλάστησεν, Ἄννα καί Ἰωακείµ, δάµαλιν τήν ἄσπιλον, ἐξ ἧς ὁ µόσχος ὁ σιτευτός προελθών, ὑπέρ τοῦ κόσµου τέθυται, αἴρων τά πταίσµατα, τῶν ἀνθρώπων, τάς προσαγοµένας τε, καταπαύων θυσίας τοῖς δαίµοσι. Τοῦ ἁγίου. Ἠσαΐα χόρευε. Χερουβείµ, Ἀρχάγγελοι, Ἐξουσί 20

25 αι, Θρόνοι, Σεραφείµ, σύν πάσῃ στρατιᾷ, τῶν ἐν Οὐρανοῖς, ἀΰλων Δυνάµεων, τήν ἱεράν, µνήµην σύν ἡµῖν, ἄδουσι σήµερον, Σωφρονίου καί πανέορτον. Ἀσθενοῦσι γέγονε, κολυµβήθρα ἄλλη Σιλωάµ, ἡ πάντιµος σορός, τῶν θαυµατουργῶν, λειψάνων σου Ὅσιε, ἥν καί λαµπρόν, πάλαι τοῖς ἐν γῇ, Φῶς οὐρανόµηκες, παραδόξως καθυπέδειξε. Δόξα. Ἡ πτωχή τό δίλεπτον, ὅπερ εἶχε χήρα τῷ Θεῷ, προθέσει ἀγαθῇ, ἤ νεγκε ποτέ, ἐγώ δέ ὁ ἄθλιος, τήν ταπεινήν, ταύτην σοί ᾠδήν, πάτερ προσήνεγκα, σῆς ἀγάπης, εἰς ἀντίδοσιν. Καί νῦν. Λογικόν παλάτιον, καί καθέδρα τοῦ Ἐµµανουήλ, ἡ ἄφθορος νηδύς, τῆς πανευκλεοῦς, ἐδείχθη, Θεόπαιδος, ἥν προφητῶν, πάντων ὁ χορός, ξένοις αἰνίγµασι, καί συµβόλοις προκατήγγειλε. Καταβασία << Μυστικός εἶ Θεοτόκε παράδει >> σος, ἀγεωργήτως βλαστήσασα >> Χριστόν, ὑφ οὗ τό τοῦ Σταυ >> ροῦ, ζωηφόρον ἐν γῇ, πεφυτούρ >> γηται δένδρον δι οὗ νῦν ὑψου >> µένου, προσκυνοῦντες αὐτόν, σέ >> µεγαλύνοµεν. Περατωθέντων τῶν κανόνων ψάλλονται τά ἐξαποστειλάρια. Τοῦ ἁγίου. Ἦχος β. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε. Τόν Κύριον ἐδόξασας, καλλίνικε Σωφρόνιε, δι ἐγκρατείας συντρίψας, παθῶν τά κέντρα εἰς τέλος. Νῦν δέ Τριάδος ὅσιε, παρρησίᾳ ἱ στάµενος, τῷ ἀδεκάστῳ βήµατι, ὑ πέρ ἡµῶν ἐντυγχάνεις, τῶν σέ θερ µῶς δοξαζόντων. Τό προεόρτιον. Ἦχος β. Τοῖς µαθηταῖς συνέλθωµεν. Ἀγάλλου κτίσις ἅπασα, τήν χαράν αἰσθοµένη, ἐξ Ἄννης τῆς θεόφρονος, ἥτις λέγεται χάρις, Ἰωακείµ τε τοῦ θείου, τίκτεσθαι παρ ἐ λπίδα, Μαρίαν τήν πανάχραντον, καί ἁγνήν Θεοτόκον ἧς ὁ καρπός, σωτηρία γέγονε τοῖς ἀνθρώποις, Χριστός ὁ σαρκωθείς Θεός, ἐξ αὐτῆς ἀπορρήτως. Εἰς τούς αἴνους ἱστῶµεν στίχους δ καί ψάλλοµεν στιχηρά προσόµοια τοῦ ἁγίου. Ἦχος β. Ποίοις εὐφηµιῶν. Ποίοις οἱ ἐµπαθεῖς χείλεσιν, ἀνυ µνήσωµεν τόν Ἱεράρχην τῶν ἀπεγνωσµένων τό στήριγµα, καί ἁµαρτανόντων τήν ἔγερσιν, τόν τε πλουτιστήν τῶν πενοµένων τόν θεῖον καί ἁγιώτατον Σωφρόνιον, τό νέον τῆς Ἐκκλησίας ἐγκαλλώπισµα τό παραµύθιον πάντων, τῶν αὐτοῦ τι µώντων, τήν ἐτήσιον ἑορτήν, ᾠδαῖς γεραιρόντων τε, σεµναῖς τήν ἁγίαν κοίµησιν. Ποίοις ἐγκωµιῶν ἄνθεσι κατάστέψωµεν τόν Ἱεράρχην τόν τῆς σωφροσύνης ἐπώνυµον, καί τῆς ἐγκρατείας διδάσκαλον, τόν καθηγητήν τῆς ἡσυχίας τό σκεῦος τό εὐα 21

26 γές καί πολυτίµητον, τό µῦρον τό εὐωδέστατον καί πάντερπνον τήν χαριτόβρυτον κρήνην, τήν θαυµάτων ρείθροις, πυρωθεῖσας τάς εὐσεβῶν, καρδίας δροσίζουσαν, τῇ δρόσῳ τῆς θείας χάριτος. Ποίοις εὐφηµιῶν ἄσµασι, µεγαλύνωµεν τόν Ἱεράρχην καταπονουµένων τόν σύµµαχον, καί τῶν ἀσθενούντων τήν ἴασιν, τῶν τε Ὀρθοδόξων τόν προστάτην Ἑλλάδος τόν ἐν κινδύνοις ἀντιλήπτορα, τοῦ κόσµου ἀλεξικέραυνον τό ἔµψυχον τῶν ὀρφανῶν τόν πατέρα, τῶν ἀδικουµένων, ἱλαρόν ὑπερασπιστήν, τήν ὄντως ἐν θλίψεσι, µεγίστην ἡµῶν παράκλησιν. Ποίοις ἁµαρτωλοί ρήµασι, εὐφη µήσωµεν τόν Ἱεράρχην τῆς Χαλδείας γόνον τόν ἔνδοξον, καί τῆς Ἀ χταλείας τόν πρόεδρον, Βαζελῶνος δέ τό µέγα κλέος ἐλέους τόν ποτα µόν τόν ἀνεξάντλητον, τόν στῦλον τῆς οἰκουµένης τόν ἀκλόνητον τόν ἀπλανῆ πλανωµένων, ὁδηγόν καί µύστην, µυστηρίων πνευµατικῶν, Χριστῷ τόν πρεσβεύοντα, δοθῆναι πιστοῖς τήν ἄφεσιν. Δόξα. Τοῦ ἁγίου. Ἦχος Βαρύς. Φθόνῳ πάλαι ὁ βύθιος δράκων τόν Κάϊν δεσµεύσας, πρός ἀδελφοκτονίαν ἐκίνησε νῦν δέ, φθόνου τήν ἀσύνετον Ἱερεµίου πληρώσας καρδίαν, σκανδάλοις ὑποσκελίσαι ἐπειράθη τόν ἄνω ὁδεύοντα θεοφόρον Σωφρόνιον. Τήν γλυκεῖαν, διό, τῆς ἀπαθείας εἰρήνην πάντων προκρίνας ὁ Ὅσιος, τῆς ἰδίας µονῆς φυγαδεύων ἐµάκρυνε, δίκην ἐλάφου ὑπερβάς τάς τοῦ ἀντιδίκου ἐ νέδρας, χριστοµιµήτῳ σιωπῇ καί πραότητι. Εὐχαῖς αὐτοῦ ρυσθείη µεν, Κύριε, τῶν ὀλεθρίων τοῦ φθόνου δεσµῶν καί τῶν ὑπ αὐτοῦ κρατουµένων ἀνθρώπων, τῶν κακῶσαι ζητούντων τούς δούλους Σου. Καί νῦν. Προεότιον. Ἦχος β. Ἡ προορισθεῖσα Παντάνασσα Θεοῦ κατοικητήριον, ἐξ ἀκάρπου σή µερον νηδύος προῆκται, τῆς Ἄννης ἠγλαϊσµένης, τῆς ἀϊδίου οὐσίας τό θεῖον τέµενος δι ἦς ἰταµός ᾅδης καταπεπάτηται καί παγγενῆ Εὔα ἐν ἀσφαλεῖ ζωῇ εἰσοικίζεται. Ταύτῃ ἐπαξίως ἐκβοήσωµεν µακαρία σύ ἐν γυναιξί καί ὁ καρπός τῆς κοιλίας σου εὐλογηµένος. Δοξολογία Μεγάλη καί Ἀπόλυσις. ΕΝ Τῌ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙᾼ Ψάλλονται τά Τυπικά ἐν τοῖς µακαρισµοῖς ἱστῶµεν στίχους η καί ψάλλο µεν τήν στ ᾠδήν τῶν δύο κανόνων τοῦ ὄρθρου εἰς δ. Ἀπολυτίκια τοῦ ἁγίου, τό προεόρτιον καί τό τοῦ ναοῦ. Κοντάκια τοῦ ἁγίου καί τό προεόρτιον. Ἀποστολικόν καί Ευαγγελικόν ἀνάγνωσµα λέγεται διπλοῦν, ἤτοι τά τῆς τυχούσης ἡµέρας καί τά τοῦ ἁγίου (ζήτει αὐτά εἰς τάς ἀντιστοίχους περικοπάς τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Νικολάου). Μετά τό ἐξαιρέτως Ἄξιον ἐστί. Κοινωνικόν Εἰς µνηµόσυνον αἰώνιον ἔ σται δίκαιος. Ἀλληλούια. 22

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΙΟΥ. Ἰουνίου Κ. Μνήµην ἐπιτελοῦµεν, τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν. καὶ ιδασκάλου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΙΟΥ. Ἰουνίου Κ. Μνήµην ἐπιτελοῦµεν, τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν. καὶ ιδασκάλου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΙΟΥ Ἰουνίου Κ Μνήµην ἐπιτελοῦµεν, τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν καὶ ιδασκάλου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Μετὰ τὸν Προοιµιακόν, τὸ «Μακάριος ἀνήρ». Εἰς δὲ τὸ «Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΙΔ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἡ παγκόσμιος Ὕψωσις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Τῌ ΙΔ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἡ παγκόσμιος Ὕψωσις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 1 Τῌ ΙΔ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἡ παγκόσμιος Ὕψωσις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Συναπτὴ μεγάλη, καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει ιι σσοοι ιι ππᾶᾶσσαα δδόόξξαα.......

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Τρίτη 29 Μαΐου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr) 2 Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος δ' Ἀμήν. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος

Διαβάστε περισσότερα

Κανὼν τοῦ Γερασίμου εἰδικὸς ἐπὶ ἐμπρησμοῖς δασῶν. βλ. Θεοτοκάριον Γερασίμου σελ.334

Κανὼν τοῦ Γερασίμου εἰδικὸς ἐπὶ ἐμπρησμοῖς δασῶν. βλ. Θεοτοκάριον Γερασίμου σελ.334 Κανὼν τοῦ Γερασίμου εἰδικὸς ἐπὶ ἐμπρησμοῖς δασῶν. βλ. Θεοτοκάριον Γερασίμου σελ.334 Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως, ὁ Ἀναγνώστης τὸν Ψαλμὸν ρμβ (142) Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου Εἶτα Θεὸς Κύριος... Καὶ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΑΝΤΩΝ. Μηνὶ Ἰουλίῳ γ. Μνήµη τῶν ἁγίων τοῦ Χριστοῦ µαρτύρων

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΑΝΤΩΝ. Μηνὶ Ἰουλίῳ γ. Μνήµη τῶν ἁγίων τοῦ Χριστοῦ µαρτύρων ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΑΝΤΩΝ Μηνὶ Ἰουλίῳ γ Μνήµη τῶν ἁγίων τοῦ Χριστοῦ µαρτύρων Θεωνᾶ, Ἥρωνος, Πίλλωνος καὶ Παύλου Κάθισµα. Ἦχος πλ. α. Τὸν συνάναρχον Λόγον. Τῶν τυράννων

Διαβάστε περισσότερα

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ἀθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν ι.

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ἀθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν ι. 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ἀθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν ι. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (Η ΛΟΥΚΑ) Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. (τυπικὸν 16ης Νοεμβρίου 2 3).

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (Η ΛΟΥΚΑ) Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. (τυπικὸν 16ης Νοεμβρίου 2 3). 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (Η ΛΟΥΚΑ) Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. (τυπικὸν 16ης Νοεμβρίου 2 3). * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΙΕ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

Τῌ ΙΕ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ Τῌ ΙΕ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους δ καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ προσόμοια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων ἡ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΤΕΤΑΡΤΗ. +Τὸ Γενέσιον τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου προφήτου, Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου,

24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΤΕΤΑΡΤΗ. +Τὸ Γενέσιον τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου προφήτου, Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου, 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΤΕΤΑΡΤΗ. +Τὸ Γενέσιον τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου προφήτου, Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου, ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15)

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15) ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Β Κορ. δ 6 15) Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ὁ εἰπών ἐκ σκότους φῶς λάμψαι ὃ ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων ἡ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ *

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * 7 ος Τόμος - 14 S... 1... συνέχεια... ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ... 1 7 ος Τόμος - 14 S... συνέχεια... ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ * ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙ ΘΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ (

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ Τ ΒΑΣΙΛΕΙ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΦΘΑΡΤ ΑΟΡΑΤ ΜΟΝ ΣΟΦ ΘΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ

ΚΑΙ Τ ΒΑΣΙΛΕΙ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΦΘΑΡΤ ΑΟΡΑΤ ΜΟΝ ΣΟΦ ΘΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Γ ε ω ρ γ ι ο υ Β ι ο λ α κ η ΚΑΙ Τ ΒΑΣΙΛΕΙ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΦΘΑΡΤ ΑΟΡΑΤ ΜΟΝ ΣΟΦ ΘΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ. ΑΜΗΝ. ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ερβενάκια Κορινθίας ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ερβενάκια Κορινθίας ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ερβενάκια Κορινθίας ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἱεροµάρτυρος Κυπριανοῦ, Ἐπισκόπου Ἀντιοχείας τῆς ἐν Πισιδίᾳ, καὶ τῆς Ἁγίας Παρθενοµάρτυρος Ἰουστίνης ποιηθεῖσα ὑπὸ

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις. 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις. 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν Α. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει ιι σσοοι ιι

Διαβάστε περισσότερα

ὁ β χορὸς Στίχ, α'. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῡ. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... ὁ α χορὸς Στίχ, β'.

ὁ β χορὸς Στίχ, α'. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῡ. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... ὁ α χορὸς Στίχ, β'. 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 + Μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καὶ πανευφήμου Εὐφημίας, ἥτις τόν τόμον τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐκύρωσεν. Τῆς Ἁγίας Ὄλγας τῆς Ἰσαποστόλου καί τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Νεκταρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ω Ν Π Α Ρ Α Κ Λ Η Τ Ι Κ Ο Σ Ε Ι Σ Τ Ο Ν Α Γ Ι Ο Ν Ι Ε Ρ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Α Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ

Κ Α Ν Ω Ν Π Α Ρ Α Κ Λ Η Τ Ι Κ Ο Σ Ε Ι Σ Τ Ο Ν Α Γ Ι Ο Ν Ι Ε Ρ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Α Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ Κ Α Ν Ω Ν Π Α Ρ Α Κ Λ Η Τ Ι Κ Ο Σ Ε Ι Σ Τ Ο Ν Α Γ Ι Ο Ν Ι Ε Ρ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Α Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Ν Φ Α Ν Α Ρ Ι Ο Υ Κ Α Ι Ν Ε Ο Χ Ω Ρ Ι Ο Υ Τ Ο Ν Θ Α Υ Μ Α Τ Ο Υ Ρ Γ Ο Ν (Ποίημα Διονυσίου

Διαβάστε περισσότερα

20 Μαΐου 2015 ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. ΟΡΘΡΟΣ ὁ Προεξάρχων θυμιῶν: Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι,...

20 Μαΐου 2015 ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. ΟΡΘΡΟΣ ὁ Προεξάρχων θυμιῶν: Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι,... 20 Μαΐου 2015 ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΟΡΘΡΟΣ ὁ Προεξάρχων θυμιῶν: ΔΔόόξξαα ττῇῇ ἁἁγγί ίίᾳᾳ,,, κκααὶ ὶὶ ὁὁμμοοοουυσσί ίίῳ,,, κκααὶ ὶὶ ζζωοοπποοι ιιῷ,,, κκααὶ ὶὶ ἀἀδδι ιιααι ιιρρέέττῳ ΤΤρρι ιιάάδδι ππάάννττοοττεε,,,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας. καὶ. Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας. καὶ. Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας καὶ Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΡΟΖΙΔΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 2013 Ἐμπροσθόφυλλον Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Κυπριανὸς καὶ Ἰουστῖνα. Ἐκ τοῦ Ἁγιογραφείου

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ὁ ἱερεύς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ὁ ἀναγνώστης Ἀµήν. Ψαλµὸς ρµβ (142). Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς

Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Ἱστῶμεν Στίχους δ καὶ ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια. Ἦχος β. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου. Ὅτε ὁ σὸς ἅγιος ναός,

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν,

Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Διαβάστε περισσότερα

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως.

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 205 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ηχος β ἑωθινὸν γ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» Ἰησοῦς Χριστός (Ματθ. ιστ 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν δοκεῖ δέ μοι ὦ βουλή ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 24 ΜΑΪΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ «Τῶν ἁγίων 318 πατέρων τῆς Α Οἰκουμενικῆς συνόδου (325 μ.χ.)». Συμεὼν ὁσίου τοῦ ἐν τῷ Θαυμαστῷ ὄρει ( 590). Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν ι. Τυπ. Πεντ. 41 42. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

30-05-2015 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

30-05-2015 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Τῌ Λ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015 (Ψυχοσάββατον πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς). Πάντων τῶν ἀπ αἰῶνος κεκοιµηµένων ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, καὶ Μνήµη τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἡµῶν Ἰσαακίου, Ἡγουµένου τῆς Μονῆς τῶν αλµάτων. ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους

Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους Ιερός Ναός Παρατηρήσεις Ημερομηνία κυρίας πανηγύρεως Ι. Ναού Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΟΧΗ ΤΗΣ Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Μητροπολιτικός Ενοριακός 25 Μαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 31-05-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἑρµείου. Τῶ Σαββάτω ἑσπέρας Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Με Ολη Την Τυπικη Διαταξη Του. Εσπερινου - Ορθρου - Θειασ Λειτουργιασ. Σε Ολουσ Τουσ Ηχουσ ΤΟΜΟΣ 1. Δευτερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Με Ολη Την Τυπικη Διαταξη Του. Εσπερινου - Ορθρου - Θειασ Λειτουργιασ. Σε Ολουσ Τουσ Ηχουσ ΤΟΜΟΣ 1. Δευτερα ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ Με Ολη Την Τυπικη Διαταξη Του Εσπερινου - Ορθρου - Θειασ Λειτουργιασ Σε Ολουσ Τουσ Ηχουσ ΤΟΜΟΣ 1 Δευτερα (Κυριακη Απογευμα & Δευτερα Πρωϊ) Γεωργιος Καραγιαννακησ Πρωτοψαλτης Καθηγητησ Βυζαντινησ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ Ἀντωνίου Μάρκου ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ (+ 1989) Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. α. Τόν συνάναρχον Λόγον (ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια) Ἀτιμίας καί χλεύης ὁδόν προκρίνασα, εὐϋπολήπτου ἀνῦσαι καί τήν τιμήν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Ορθροσ Σαββατου ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΜΟΣ 6 (ΜΕ ΘΕΟΣ ΚΥΡΙΟΣ)

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Ορθροσ Σαββατου ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΜΟΣ 6 (ΜΕ ΘΕΟΣ ΚΥΡΙΟΣ) ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΜΟΣ 6 Ορθροσ Σαββατου (ΜΕ ΘΕΟΣ ΚΥΡΙΟΣ) Γεωργιος Καραγιαννακησ Πρωτοψαλτης Καθηγητησ Βυζαντινησ Μουσικησ Ορθρος Σαββατου (Θεοσ Κυριοσ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 κωδικός 7109 Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! τ. 27, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56

Διαβάστε περισσότερα

Α κ ο λ ο υ θ ι α. Βιοσ, Παρακλητικοσ Κανων, Χαιρετισμοι, εγκωμια κ θαυματα Του αγιου ενδοξου και ιαματικου οσιομαρτυροσ.

Α κ ο λ ο υ θ ι α. Βιοσ, Παρακλητικοσ Κανων, Χαιρετισμοι, εγκωμια κ θαυματα Του αγιου ενδοξου και ιαματικου οσιομαρτυροσ. Α κ ο λ ο υ θ ι α Βιοσ, Παρακλητικοσ Κανων, Χαιρετισμοι, εγκωμια κ θαυματα Του αγιου ενδοξου και ιαματικου οσιομαρτυροσ Ν ι κ ο λ α ο υ Του νεου Τοῦ ἐξ Ἀνατολῆς καὶ ἐν Βουνένοις ἀθλήσαντος ἐν ἔτει 720,

Διαβάστε περισσότερα

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Τῌ ΙΔ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (Ψυχοσάββατον πρὸ τῆς Ἀπόκρεω). άντων τῶν ἀπ αἰῶνος κεκοιµηµένων ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, καὶ Μνήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Αὐξεντίου. ΤΗΝ ΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΕΡΙΝΟΝ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ (Στη ηµοτική) κδοση ρθόδοξος δοδειχτης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ Οταν πρόκειται νά κοινωνήσεις τά Αχραντα Μυ- στήρια, ἀπό τό βράδυ, νά διαβάσεις τήν ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ

Διαβάστε περισσότερα

Οἱ ψαλμοί ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιά ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.

Οἱ ψαλμοί ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιά ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Οἱ ψαλμοί ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιά ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Οἱ ψαλμοί εἶναι ἔργο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἕνας ἁγιορείτης Γέροντας κρατώντας τό ψαλτήρι ἔλεγε:"ὁ Θεός ἔσκυψε καί εἶπε στό παιδί

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀμήν. εῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α. ΙΑΤΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝ ΘΕΩ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παλαιότερα οἱ εὐσεβεῖς ἰατροί στή χώρα μας (ἴσως μερικοί νά ὑπάρχουν ἀκόμα) μαζί μέ τήν συνταγογράφηση τοῦ φαρμάκου ὅπου ἔγραφαν ἐπάνω στό χαρτί, πρόσθεταν καί τό : ΣΥΝ ΘΕΩ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὡς τό μεγαλύτερο ὑπό τόν οὐρανό μυστήριο δύναται νά χαρακτηριστῇ ἡ θεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Ορθροσ Σαββατου ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΜΟΣ 7 (ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ)

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Ορθροσ Σαββατου ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΜΟΣ 7 (ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ) ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΜΟΣ 7 Ορθροσ Σαββατου (ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ) Γεωργιος Καραγιαννακησ Πρωτοψαλτης Καθηγητησ Βυζαντινησ Μουσικησ Ορθρος Σαββατου (Αλληλουια)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Χαραλάµπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Ἔκδοση Ὀρθόδοξος Ὁδοδείχτης 2 Ὁδηγός τῶν ἐκκλησιαζοµένων χριστιανῶν Πίνακας περιεχομένων 1.Προλογος... 4 2 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ... 6 3. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος

ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος 1. Ρηματικά επίθετα σε -τός Σημαίνουν: α) ό,τι και η μετοχή του παρακειμένου ή ενεστώτα ή αορίστου ενεργητικής ή μέσης φωνής (γραπτός=γεγραμμένος, ἀστράτευτος=ὁ μὴ στρατευθεὶς)

Διαβάστε περισσότερα

Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Η Σ Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η Σ

Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Η Σ Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η Σ Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Η Σ Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η Σ Ε Σ Π Ε Ρ Α Σ (Σημαίνει ταχύτερον διὰ τὴν τῆς γονυκλισίας Ἀκολουθίαν) Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ 1

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ 1 2013 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ 1 Μετά πολλῆς ἀγάπης Χριστοῦ χαιρετίζω πάντας τοῦς εὐλαβεῖς καί φιλοθέους χριστιανούς τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, τῆς παροικούσης ἐν Λεμεσῷ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 κωδικός 7109 Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας 2 τ. 28, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΦΥΛΛΟ 19 ΕΤΟΣ 5 ο 2010. κ. Ἀπόστολο. Ἡ νεκρώσιμος Ἀκολουθία ἐψάλη

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΦΥΛΛΟ 19 ΕΤΟΣ 5 ο 2010. κ. Ἀπόστολο. Ἡ νεκρώσιμος Ἀκολουθία ἐψάλη «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 19 ΕΤΟΣ 5 ο 2010 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

In transfigurationem (homilia 14) (olim sub nomine Joannis Chrysostomi)

In transfigurationem (homilia 14) (olim sub nomine Joannis Chrysostomi) In transfigurationem (homilia 14) (olim sub nomine Joannis Chrysostomi) Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου λόγος εἰς τὴν μεταμόρφωσιν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ

Διαβάστε περισσότερα

13-09-2015 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

13-09-2015 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ 13-09-2015 Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΕΡΑΣ Μνήμη τῶν ἐγκαινίων τῆς ἁγίας τοῦ Χριστοῦ ἡμῶν Ἀναστάσεως, καὶ ροεόρτια τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Κορνηλίου τοῦ Ἑκατοντάρχου. Εὐλογητὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2015 Συντακτική Ἐπιτροπή Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Παντοπίου Μαρῖνος Κλάδης Ἱερά Μητρόπολις Πάφου Πάφος

Διαβάστε περισσότερα

Didymus: De trinitate

Didymus: De trinitate 1 Didymus: De trinitate More public domain documents available at http://bibletranslation.ws/ 7.1 Ἐκφεύγειν τοιγαροῦν τὸ ἔγκλημα τὸ περὶ τῆς δόξης τῶν κτιστῶν θεῶν τοὺς πιστεύοντας τῷ υἱῷ ὁ ἔννομος Παῦλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2015 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1 Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ καί Πρόεδρος Ἀμαθοῦντος καί Κουρίου κ.κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Μετά πολλῆς ἀγάπης Χριστοῦ χαιρετίζω πάντας τούς εὐλαβεῖς

Διαβάστε περισσότερα

Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων. Μικρὸ Προσευχητάρι. Εκδοσις δ βελτιωμένη καὶ ἐπηυξημένη

Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων. Μικρὸ Προσευχητάρι. Εκδοσις δ βελτιωμένη καὶ ἐπηυξημένη Μικρὸ Προσευχητάρι Η προσευχὴ εἶναι Τροφὴ ψυχῆς Αρετῶν πηγὴ Λύπης λύσις Νοῦ φωτισμὸς Πολέμων θραῦσις Ελπίδος ἀπόδειξις Απογνώσεως πέλεκυς Χαρισμάτων πρόξενος Δακρύων μήτηρ καὶ πάλιν θυγάτηρ Εσοπτρον προκοπῆς,

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

18-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ. ε τη η η η Δε ε ε

18-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ. ε τη η η η Δε ε ε 18-01-2015 ΕΑΣ ΕΣΕΡΙΟΣ ΙΒ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ 18-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ ΕΙΣ ΤΟ ΕΣΕΡΙΟ νήµη τῶν ἐν Ἁγίοις ατέρων ἡµῶν, καὶ µεγάλων Ἀρχιεπισκόπων Ἀλεξανδρείας, Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου. Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΑΪΟΣ2011 ΕΤΟΣ10ο ΤΕΥΧΟΣ102 ΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ γώ πατέρας, ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος, ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφοδότης, ἐγώ

Διαβάστε περισσότερα

Barnabae epistula ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Barnabae epistula ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Barnabae epistula ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 1.1 Χαίρετε, υἱοὶ καὶ θυγατέρες, ἐν ὀνόματι κυρίου τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς, ἐν εἰρήνῃ. 1.2 Μεγάλων μὲν ὄντων καὶ πλουσίων τῶν τοῦ θεοῦ δικαιω μάτων εἰς ὑμᾶς, ὑπέρ τι καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η ακολουθια του γαμου Μεσα στη θ. λειτουργια Σύνθεση προσαρμογή Χαραλάμπους Νεοφύτου, ιερέως

Η ακολουθια του γαμου Μεσα στη θ. λειτουργια Σύνθεση προσαρμογή Χαραλάμπους Νεοφύτου, ιερέως Η ακολουθια του γαμου Μεσα στη θ. λειτουργια Σύνθεση προσαρμογή Χαραλάμπους Νεοφύτου, ιερέως Ἀκολουθ. Θ. Λειτουργίας καί Γάμου 2 Ἀκολουθ. Θ. Λειτουργίας καί Γάμου 3 ΑΚΟΛΟΥΘΊΑ ΤΩΝ ΜΝΗΣΤΡΩΝ (ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ) Στό

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναβαίνουσιν ὄρη καὶ καταβαίνουσι πεδία εἰς τὸν τόπον, ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά. Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσι

Ἀναβαίνουσιν ὄρη καὶ καταβαίνουσι πεδία εἰς τὸν τόπον, ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά. Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσι ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ (Ἀπὸ τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς μέχρι τῆς Ε Κυριακῆς τῶν νηστειῶν). Διατεταγμένη ἀκολουθία τῶν κατανυκτικῶν ἑσπερινῶν περιέχουσα ἅπαντα τὰ ὑπὸ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 κωδικός 7109 Καλά Χριστούγεννα! τ. 29, NΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. -

Διαβάστε περισσότερα

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς»

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς» Τετάρτη 28 Φεβρ 2007 Ἱ. Ναός Ἁγ. Αἰκατερίνης, Barnet, 2ο Σεμινάριο τοῦ κύκλου «Κλῆρος καί λαϊκό στοιχεῖο στήν ὑπηρεσία τῆς Κοινότητος» «Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΗ ΚΤΔΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΤ ΕΚΚΛΗΙΑ «ΑΓΙΟΤ ΝΕΚΣΑΡΙΟΤ» ΦΑΝΙΩΝ. Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος. Κυριακάτικα Ευαγγελικά Μηνύματα

ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΗ ΚΤΔΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΤ ΕΚΚΛΗΙΑ «ΑΓΙΟΤ ΝΕΚΣΑΡΙΟΤ» ΦΑΝΙΩΝ. Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος. Κυριακάτικα Ευαγγελικά Μηνύματα ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΗ ΚΤΔΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΤ ΕΚΚΛΗΙΑ «ΑΓΙΟΤ ΝΕΚΣΑΡΙΟΤ» ΦΑΝΙΩΝ Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος Κυριακάτικα Ευαγγελικά Μηνύματα ΕΚΔΟΗ ΥΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΦΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» ΦΑΝΙΑ 2011 [1] Σό παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ει εις πο ο ολ λα α α α Μ ε τη η η η Δε ε ε

ει εις πο ο ολ λα α α α Μ ε τη η η η Δε ε ε 26-07-2015 ΕΑΣ ΕΣΕΡΙΟΣ ΑΙΑΣ ΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 26-07-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΑΤΘΑΙΟΥ. ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΕΣΕΡΑΣ νήµη τοῦ Ἁγίου Ἱεροµάρτυρος Ἑρµολάου, καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Ἑρµίππου καὶ Ἑρµοκράτους, καὶ τῆς Ἁγίας Ὁσιοµάρτυρος αρασκευῆς.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΓΑΣ ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΗΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΣΧΑ Από τῆς ευτέρας µέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς ιακαινησίµου, ὡς καί τῇ ἡµέρᾳ τῆς Αποδόσεως, ἀντί τῆς πρό τοῦ Εσπερινοῦ Θ Ωρας, τῶν Ωρῶν τοῦ Αποδείπνου καί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Τό ἐπί σκοπόν ρυθμιζόμενο τά τῆς κοινωνίας πόσοι σήμερα τό γνωρίζουν ὅτι εἶναι ὡς τό σπουδαιότερον ἐκεῖνο λειτουργικό ὄργανον, ὄργανον λειτουργικόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ & ΛΕΙΤ. Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ & ΛΕΙΤ. Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΕΓΑΛΗΣ ΕΤΗΣ & ΛΕΙΤ.. ΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΕΡΙΝΟΝ ΕΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΑΛΟΥ ΑΣΙΛΕΙΟΥ (Τελεῖται συνήθως.έμπτη πρωΐ) ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογημένη ἡ ασιλεία τοῦ ατρὸς καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου νεύματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας ἡγοῦμαι

Διαβάστε περισσότερα

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (16/7/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. : Ἀμήν. ὁ Ἀναγνώστης: Δεῦτε, προσκυνήσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

20 IOYNIΟΥ 2015 Σάββατον Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Μεθοδίου, Ἐπισκόπου Πατάρων.

20 IOYNIΟΥ 2015 Σάββατον Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Μεθοδίου, Ἐπισκόπου Πατάρων. 20 IOYNIΟΥ 2015 Σάββατον Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Μεθοδίου, Ἐπισκόπου Πατάρων. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 1 Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... καὶ ψάλλομεν τετράκις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Γραμματεία Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Βασικαὶ Θέσεις πρὸς ὑπέρβασιν μιᾶς ἀκάρπου ἔριδος Αʹ. Η Εἰκονογραφικὴ Γλῶσσα ὡς Εἰκαστικὴ Θεολογία. Βʹ. Ιστορικὴ Εξέλιξις.

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου,

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ Αποςπϊςματα από τα βιβλύα τησ Αμαλύασ Κ. Ηλιϊδη,φιλολόγου-ιςτορικού: 1.Οι Βύοι των Αγύων τησ Μϋςησ Βυζαντινόσ περιόδου ωσ ιςτορικϋσ πηγϋσ. (ημειώςεισ και παρατηρόςεισ για τα βυζαντινϊ αγιολογικϊ κεύμενα

Διαβάστε περισσότερα

Enarratio in prophetam Isaiam ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΣΑΙΑΝ

Enarratio in prophetam Isaiam ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΣΑΙΑΝ Enarratio in prophetam Isaiam ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΣΑΙΑΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ p.1 Εὔξασθε μὴ γενέσθαι τὴν φυγὴν ὑμῶν χειμῶνος ἢ σαββάτου. Σημειωτέον οὖν ὅτι χειμῶνα, ἢ σάββατον ψεκτὸν οὐκ ἐποίησεν ὁ Θεός γέγραπται γάρ

Διαβάστε περισσότερα

α α ας και στο ος α νε να α τω

α α ας και στο ος α νε να α τω 02-05-2015 Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῶν υροφόρων. Ἡ ἀνακοµιδὴ τῶν λειψάνων Ἀθανασίου τοῦ εγάλου πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. Ἦχος Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια Β1, 5-8 ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια Β1, 5-8 ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια Β1, 5-8 ΚΕΙΜΕΝΟ Μαρτυρεῖ δέ καί τό γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γάρ νομοθέται τούς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καί τό μέν βούλημα

Διαβάστε περισσότερα

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία Σκεπετάρη Φωτεινή Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία (καί ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση) 1 Ἀφιερώνεται στή μνήμη τοῦ πατέρα μου Νίκου Σκεπετάρη. Ἀφιερώνεται στή μητέρα μου Χριστίνα καί σέ κάθε μητέρα καί σέ

Διαβάστε περισσότερα

ἡ γραμματικἡ τέ χνἡ Contents ὁ πρόλογος (Ἀγγλικῇ) περὶ τῶν τοῦ λόγου μερῶν. περὶ ὀνόματος πρὸς τοῦ Διονυσίου

ἡ γραμματικἡ τέ χνἡ Contents ὁ πρόλογος (Ἀγγλικῇ) περὶ τῶν τοῦ λόγου μερῶν. περὶ ὀνόματος πρὸς τοῦ Διονυσίου ἡ γραμματικἡ τέ χνἡ πρὸς τοῦ Διονυσίου Contents περὶ τῶν τοῦ λόγου μερῶν.... 1 περὶ ὀνόματος... 1 περὶ ἀντινυμίας... 2 περὶ ῥήματος... 3 περὶ ἐπιρρήματος... 5 περὶ μετοχῆς... 5 περὶ συνδέσμου... 5 περὶ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν

Διαβάστε περισσότερα

28-07- ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 28-07- ΕΣΠΕΡΑΣ

28-07- ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 28-07- ΕΣΠΕΡΑΣ 28-07- ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΑΛΑΝΤΟΥ 28-07- ΕΣΕΡΑΣ νήμη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ ιακόνων ροχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος καὶ αρμενᾶ, καὶ τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Εἰρήνης τῆς ἀσκησάσης ἐν τῇ μονῇ τοῦ Χρυσοβαλάντου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς ἀνατολῆς

Διαβάστε περισσότερα

De cerimoniis aulae Byzantinae, lib1.-192

De cerimoniis aulae Byzantinae, lib1.-192 De cerimoniis aulae Byzantinae, lib1.-192 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ τοῦ φιλοχρίστου καὶ ἐν αὐτῷ τῷ Χριστῷ τῷ αἰωνίῳ βασιλεῖ βασιλέως υἱοῦ Λέοντος τοῦ σοφωτάτου καὶ ἀειμνήστου βασιλέως σύνταγμά τι καὶ βασιλείου σπουδῆς

Διαβάστε περισσότερα

Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. 14-08-2015 ΕΣΠΕΡΑΣ Προεόρτια τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, καὶ μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Μιχαίου. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Διαβάστε περισσότερα

Homilia in principium proverbiorum. ΟΜΙΛΙΑ ΙΒʹ. Εἰς τὴν ἀρχὴν τῶν Παροιμιῶν.

Homilia in principium proverbiorum. ΟΜΙΛΙΑ ΙΒʹ. Εἰς τὴν ἀρχὴν τῶν Παροιμιῶν. Homilia in principium proverbiorum ΟΜΙΛΙΑ ΙΒʹ. Εἰς τὴν ἀρχὴν τῶν Παροιμιῶν. Ἀγαθὸς ὁ τῆς εὐπειθείας μισθός. Ὑπακούσωμεν τοίνυν χρηστῷ Πατρὶ, προβάλλοντι ἡμῖν ἀγωνίσμα τα ἐκ τῶν λογίων τοῦ Πνεύματος ὃς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Ἤγουν, περί παιδείας ἐµπεριστάτου σχόλιον στηλιτευτικόν. Ἡ ἱστορία, ὡς γνωστόν, εἶναι ἡ µελέτη καί ἡ γνώση τοῦ παρελθόντος. Ἡ γνώση, ὅµως, αὐτή ἀποκτᾶ νόηµα καί ἀξία µόνον ὅταν λειτουργεῖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 92 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 15ῃ

Διαβάστε περισσότερα

οκίµιο Η αλληγορία του σπηλαίου

οκίµιο Η αλληγορία του σπηλαίου Νίκος. Κουτρούµπας οκίµιο Η αλληγορία του σπηλαίου ερµηνευτική προσέγγιση εισαγωγή Η εικόνα του Σπηλαίου αποτελεί πολυεπίπεδη αναπαράσταση των µεταφυσικών και γνωσιολογικών αντιλήψεων του Πλάτωνα, όπως

Διαβάστε περισσότερα

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά 5 Λόγος στόν προφήτη Ἰωνᾶ, καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν Ἰωνᾶς ὁ Ἑβραῖος, ὅταν βγῆκε ἀπό τή θάλασσα, ἄρχισε νά κηρύττει στή Νινευή, στούς ἀπερίτμητους κατοίκους της. Μόλις ὁ προφήτης μπῆκε στή μεγαλοπρεπή

Διαβάστε περισσότερα