ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία ουσίας Χαλκός. Εμπορική ονομασία της ουσίας Aριθμός αναγνώρισης Αριθμός αδείας Συνώνυμα A grade (FHG), Electrolytic Grade (FEC), Off Grade (FOG), Starting Sheets, Ribs, Downfall and Scrap Αριθμός SDS Cu-rev Ημερομηνία πρώτης 01-Απριλίου-2011 έκδοσης Αριθμός έκδοσης 02 Ημερομηνία αναθεώρησης 26-Μαΐου-2011 Ημερομηνία 01-Απριλίου-2011 αντικαθιστάμενης έκδοσης Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Προσδιοριζόμενες χρήσεις Κατασκευή και χρήση εξαρτημάτων και προϊόντων. Θα βρείτε άλλες καταχωρημένες χρήσεις για αυτό το προϊόν στην Ενότητα 15 αυτού του esds. Αντενδεικνυόμενες - χρήσεις Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Προμηθευτής Όνομα Εταιρείας Xstrata Nikkelverk AS Adress Vesterveien 31, N-4606 Kristiansand Νορβηγία Τηλεφωνικός αριθμός: Αρμόδιος επικοινωνίας Technology Director, Xstrata Nikkelverk AS Αριθμός τηλεφώνου (during office hours 09:00-17:30 CET) επείγουσας ανάγκης ηλεκτρονική αλληλογραφία ( ) Τμημα 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Ταξινόμηση σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε Η ουσία αυτή δεν πληροί τα κριτήρια για ταξινόμηση σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε. Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 όπως τροποποιήθηκε Η ουσία αυτή δεν πληροί τα κριτήρια για ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 όπως τροποποιήθηκε. Σύνοψη επικινδυνότητας Φυσικοί κίνδυνοι ταξινομείται για φυσικούς κίνδυνους. Κίνδυνοι υγείας ταξινομείται για κίνδυνους υγείας. Ωστόσο, η επαγγελματική έκθεση στο μείγμα ή στις ουσία(ες) ενδέχεται να προκαλέσει αρνητικές επιδράσεις στην υγεία. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι έχει ταξινομηθεί για κίνδυνους στο περιβάλλον. Eιδικoί κίνδυνοι Στην παρασκευασμένη και απεσταλμένη κατάστασή του, θεωρείται ότι αυτό το προϊόν παρουσιάζει χαμηλό κίνδυνο. Η αυξημένη θερμοκρασία ή η μηχανική δράση μπορεί να σχηματίσει σκόνη και αναθυμιάσεις που μπορεί να ερεθίσουν τα μάτια, τους βλεννογόνους υμένες και την αναπνευστική οδό. Με θέρμανση πάνω από το σημείο τήξης εκλύονται μεταλλικά οξείδια που μπορούν να προκαλέσουν πυρετό μεταλλικών ατμών όταν εισπνέονται. Τα συμπτώματα είναι ρίγος, πυρετός, αδιαθεσία και μυϊκοί πόνοι. Οι επιδράσεις μπορεί να καθυστερήσουν. Η μακροχρόνια έκθεση στο χαλκό ενδέχεται να προκαλέσει αναιμία. Η παρατεταμένη επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει δερματίτιδα. Η μηχανική κατεργασία ενδέχεται να παράγει σκόνη. Οι υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης μπορεί να σχηματίσουν εκρηκτικά μείγματα με τον αέρα Αριθ. έκδοσης: 02 Ημερομηνία αναθεώρησης: 26-Μαΐου-2011 Ημερομηνία εκτύπωσης: 25-Μαΐου / 9

2 Σπουδαιότερα Ερεθισμός της μύτης και του λαιμού. Ερεθίζει τα μάτια και τους βλεννογόνους υμένες. συμπτώματα Στοιχεία επισήμανσης Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 όπως τροποποιήθηκε Περιέχει: Χαλκός. Aριθμός αναγνώρισης Δηλώσεις επικινδυνότητας Η ουσία δεν πληροί τα κριτήρια για ταξινόμηση. Δηλώσεις προφυλάξεων Πρόληψη Τηρείτε ορθές πρακτικές βιομηχανικής υγιεινής. Ανταπόκριση Πλένετε τα χέρια μετά το χειρισμό. Αποθήκευση Φυλάσσετε μακριά από ασύμβατα υλικά. Απόρριψη Διαθέστε τα απόβλητα και υπολείμματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών. Συμπληρωματικά στοιχεία. επισήμανσης Άλλοι κίνδυνοι αποτελεί ουσία ή μείγμα ΑΒΤ ή αααβ. Τμημα 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά Oυσία Γενικές πληροφορίες Χημική ονομασία % Αρ. CAS / Αρ. ΕΚ Αρ. καταχώρισης REACH Αρ. ευρετηρίου Σηµ. Χαλκός. Ταξινόμηση: DSD: - 99, # CLP: - #: Η ουσία αυτή έχει όριο(α) έκθεσης στο χώρο εργασίας. Σχόλια σχετικά με τη σύνθεση Τμημα 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Το προϊόν αυτό είναι καταχωρημένο υπό τον Κανονισμό REACH 1907/2006 ως ουσία ενός συστατικού. Όλες οι συγκεντρώσεις είναι συγκεντρώσεις επί τοις εκατό κατά βάρος, εκτός των περιπτώσεων στις οποίες το συστατικό είναι αέριο. Οι συγκεντρώσεις αερίων αναφέρονται ως συγκεντρώσεις επί τοις εκατό κατ' όγκο. Για πιο λεπτομερή χημική σύνθεση, ανατρέξτε στο πιστοποιητικό ανάλυσης. Γενικές πληροφορίες Λάβετε ιατρική φροντίδα, εάν αναπτυχθεί δυσφορία. Ζητήστε ιατρική φροντίδα για όλα τα εγκαύματα, ανεξάρτητα από το πόσο μικρά μπορεί να φαίνονται. Δείξτε στον θεραπεύοντα γιατρό αυτό το δελτίο ασφάλειας. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Εισπνοή Επαφή με το δέρμα Επαφή με τα μάτια Kατάπoση Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Σε περίπτωση έκθεσης στις αναθυμιάσεις ή στα σωματίδια: Μεταφέρετε σε καθαρό αέρα. Λάβετε ιατρική αγωγή σε περίπτωση που επιμείνει η δυσφορία. Επαφή με τη σκόνη: Πλύνετε με σαπούνι και νερό. Σε περίπτωση που δημιουργείται ερεθισμός ή επιμένει πηγαίνετε στο γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με τηγμένο προϊόν, ψύξετε γρήγορα με νερό και αναζητήστε ιατρική αγωγή. Μην επιχειρήστε να απομακρύνετε το τηγμένο προϊόν από το δέρμα γιατί το δέρμα θα απολολληθεί εύκολα. Σε κοψίματα ή εκδορές θα πρέπει να γίνει περιποίηση αμέσως με καλό καθάρισμα της προσβεβλημένης περιοχής. Μην τρίβετε τo μάτι. Αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής. Εκπλύντε τα μάτια πολύ καλά με νερό, φροντίζοντας να εκπλύνετε κάτω από τα βλέφαρα. Εάν ο ερεθισμός επιμείνει, συνεχίστε να εκπλένετε για 15 λεπτά, εκπλένοντας περιστασιακά και κάτω από τα βλέφαρα. Εάν η δυσφορία συνεχίζει, συμβουλευτείτε ιατρό. Εκπλύνετε το στόμα εκτενώς σε περίπτωση κατάποσης της σκόνης. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Λάβετε ιατρική φροντίδα, εάν η δυσφορία επιμένει. Ερεθίζει τα μάτια και τους βλεννογόνους υμένες. Ερεθισμός της μύτης και του λαιμού. Θεραπεύστε ανάλογα με τα συμπτώματα. Οι επιδράσεις μπορεί να καθυστερήσουν Αριθ. έκδοσης: 02 Ημερομηνία αναθεώρησης: 26-Μαΐου-2011 Ημερομηνία εκτύπωσης: 25-Μαΐου / 9

3 Τμημα 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς Γενικοί κίνδυνοι πυρκαγιάς Πυροσβεστικά μέσα τα κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα Ακατάλληλα μέσα εξάλειψης Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Συστάσεις για τους πυροσβέστες Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός σε περίπτωση κατάσβεσης πυρκαγιάς Ειδικές διαδικασίες πυρόσβεσης Το στερεό μέταλλο δεν είναι εύφλεκτο. Ωστόσο, η λεπτά διαιρεμένη μεταλλική σκόνη ή η πούδρα ενδέχεται να σχηματίσει εκρηκτικό μίγμα με τον αέρα. Μη χρησιμοποιείτε νερό επάνω στο ίδιο το υλικό: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος έκρηξης. Ειδική σκόνη έναντι μεταλλικών πυρκαγιών. Ξηρή άμμος. Μη χρησιμοποιείτε νερό ή αλογονωμένα μέσα πυρόσβεσης. Η πυρκαγιά ή οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν: Οξείδια μετάλλων. Πρέπει να φοράτε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή και πλήρης προστατευτικό ρουχισμό σε περίπτωση πυρκαγιάς. Μεταφέρετε τον περιέκτη από την περιοχή της πυρκαγιάς, εάν αυτό μπορεί να γίνει χωρίς κίνδυνο. Τμημα 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Λάβατε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Αποφεύγετε την εισπνοή της σκόνης και την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Φοράτε προστατευτικό ρουχισμό όπως περιγράφεται στην eνότητα 8 του παρόντος δελτίου ασφαλείας. Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ατομικής προστασίας που συνιστάται στην ενότητα 8 του SDS. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Αφήστε το εκχυμένο υλικό να στερεοποιηθεί και συλλέξτε το με φτυάρια σε κατάλληλο περιέκτη προς ανακύκλωση ή διάθεση. Περισυλλέξτε σκόνη ή σωματίδια χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα με φίλτρο HEPA [υψηλής αποδοτικότητας συλλογής εναέριων σωματιδίων]. Παραπομπή σε άλλα τμήματα Για ατομική προστασία, βλέπε ενότητα 8 του SDS. Για τη διάθεση αποβλήτων, βλέπε ενότητα 13 του SDS. Τμημα 7: Χειρισμός και αποθήκευση Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Παρέχετε επαρκή εξαερισμό. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα εργαλεία. Η συγκόλληση, η καύση, το πριόνισμα, η συγκόλληση εν θερμώ ή οι μηχανουργικές εργασίες ενδέχεται να παράγουν ατμούς και σκόνες. Αποφεύγετε την επαφή με τηγμένο υλικό. Μη χρησιμοποιείτε νερό επάνω σε τηγμένο μέταλλο. Αποφεύγετε την επαφή με αιχμηρά αντικείμενα και ζεστές επιφάνειες. Αποφεύγετε την παραγωγή και τη διασπορά της σκόνης. Αποφεύγετε την εισπνοή της σκόνης και την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Φοράτε κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό. Τηρείτε ορθές πρακτικές βιομηχανικής υγιεινής. Διατηρείτε στεγνό. Φυλάσσετε μακριά από ασύμβατα υλικά. Τμημα 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία Παράμετροι ελέγχου Οριακές τιμές έκθεσης Υλικό Για λεπτομερείς πληροφορίες, δείτε την ενότητα 15. Τηρήστε την καθοδήγηση του βιομηχανικού τομέα σχετικά με τις ορθές πρακτικές. Ελλάδα. Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης (Κανονισμός αριθ. 90/1999, όπως τροποποιήθηκε) Χαλκός. ( ) Τιμές βιολογικών ορίων Συνιστώμενες μέθοδοι ελέγχου Τύπος STEL (Οριακή τιμή γιαγκθεση μικρού χρόνου) TWA (Μέση συγκέντρωση σχετικά με το χρόνο) Τιμή σημειώθηκαν βιολογικά όρια έκθεσης για το συστατικό(ά). Ακολουθήστε τις τυπικές διαδικασίες παρακολούθησης. Μορφή 2 mg/m3 Σκόνη. 0,2 mg/m3 Καπνός. 1 mg/m3 Σκόνη Αριθ. έκδοσης: 02 Ημερομηνία αναθεώρησης: 26-Μαΐου-2011 Ημερομηνία εκτύπωσης: 25-Μαΐου / 9

4 DNEL Υλικό Τύπος Οδός Τιμή Μορφή Χαλκός. ( ) PNEC Υλικό Εργαζόμενοι Εισπνοή 18,2 mg/m3 Οξείες συστηματικές επιδράσεις Δια στόματος 0,041 mg/kg/ημέρα Μακροχρόνιες συστηματικές επιδράσεις Δερματικός 273 mg/kg/ημέρα Οξείες συστηματικές επιδράσεις Τύπος Οδός Τιμή Χαλκός. ( ) Έλεγχοι έκθεσης Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων Έδαφος, χώμα Νερό (γλυκό νερό) Νερό (θαλασσινό νερό) Προσχωματικό υλικό (γλυκό νερό) Προσχωματικό υλικό (θαλασσινό νερό) 230 µg/l 65 mg/kg 7,8 µg/l 5,2 µg/l 87 mg/kg 676 mg/kg Χρησιμοποιήστε περιφραγμένο χώρο παραγωγής, τοπικό εξαερισμό ή άλλα μηχανικά μέσα χειρισμού για να διατηρείτε τα επίπεδα αερομεταφερόμενων σωματιδίων κάτω από τα όρια έκθεσης. Χρησιμοποιήστε αντιεκρηκτικό εξοπλισμό σε περίπτωση που είναι δυνατές υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης / αέρα. Μέτρα ατομικής προστασίας, όπως ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός Γενικές πληροφορίες Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. Ο εξοπλισμός προσωπικής προστασίας πρέπει να επιλέγεται σύμφωνα με τα πρότυπα CEN και σε συνεργασία με τον προμηθευτή του ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού. Προστασία οφθαλμών/προσώπου Φοράτε προστατευτικά γυαλιά ανθεκτικά στη σκόνη όταν υπάρχει κίνδυνος επαφής με τα μάτια. Εκτός από γυαλιά ασφαλείας ή προστατευτικά γυλιά, απαιτείται κράνος για συγκολλήσεις με κατάλληλη σκιασμένη ασπίδα κατά τη συγκόλληση, καύση ή συγκόλληση εν θερμώ. Συνιστάται ασπίδα προσώπου, εκτός από γυαλιά ασφαλείας ή προστατευτικά γυαλιά, κατά το πριόνισμα, τη λείανση ή την κατεργασία σε εργαλειομηχανή. Προστασία του δέρματος - Προστασία των χεριών Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια για να αποφεύγετε τα κοψίματα και τις εκδορές. Όταν το υλικό θερμαίνεται, φοράτε γάντια για προστασία από θερμικά εγκαύματα. Ο προμηθευτής γαντιών μπορεί να συστήσει κατάλληλα γάντια. - Άλλα μέτρα Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό. Αναπνευστική προστασία Σε περίπτωση ανεπαρκούς εξαερισμού ή κινδύνου εισπνοής σκόνης, χρησιμοποιείτε κατάλληλο αναπνευστικό εξοπλισμό με φίλτρο σωματιδίων (τύπου P2). Ζητήστε συμβουλή από τοπικό επόπτη. Θερμικοί κίνδυνοι διατίθεται. Μέτρα υγιεινής Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα προσοχής πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Πλένετε τα χέρια μετά το χειρισμό. Πλύνετε τακτικά την ενδυμασία εργασίας και τον προστατευτικό εξοπλισμό για να αφαιρέσετε τους ρύπους. Παρακολουθήστε με οποιεσδήποτε απαιτήσεις ιατρικής επιτήρησης. Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης Τμημα 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Όψη Φυσική κατάσταση Μορφή Χρώμα Οσμή Κατώφλι οσμής ph Περιορίστε τις εκχύσεις και εμποδίστε τις εκλύσεις και τηρήστε τους εθνικούς κανονισμούς για τις εκπομπές. Συμπαγή, στερεά μέταλλα. Στερεό. Στερεές μορφές όπως: Rods. κόκκινο καφετί. Χωρίς άρωμα. διατίθεται Αριθ. έκδοσης: 02 Ημερομηνία αναθεώρησης: 26-Μαΐου-2011 Ημερομηνία εκτύπωσης: 25-Μαΐου / 9

5 Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως Σημείο βρασμού, αρχικό σημείο βρασμού και περιοχή βρασμού Σημείο ανάφλεξης Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) Όριο ευφλεκτότητας - κατώτερο (%) Όριο ευφλεκτότητας - ανώτερο (%) Οξειδωτικές ιδιότητες Eκρηκτικές ιδιότητες Όριο εκρηκτικότητας Πίεση ατμού Πυκνότητα ατμών Ταχύτητα εξάτμισης Σχετική πυκνότητα Διαλυτότητα (σε νερό) Συvτελεστής καταvoµής (ή-oκταvόλη/vερό) Θερμοκρασία αποσύνδεσης Ιξώδες VOC (Βάρος%) Ποσοστό πτητικών Άλλες πληροφορίες C (1938,2-1956,2 F) / 1083 C (1981,4 F) Μη εύφλεκτο. Μη οξειδωτικό Μη εκρηκτικό. 8,78 (στους 20 C) Αδιάλυτος Log Kp=3,33. είναι διαθέσιμες σχετικές πρόσθετες πληροφορίες. Τμημα 10: Σταθερότητα και δραστικότητα Δραστικότητα Χημική σταθερότητα Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Συνθήκες προς αποφυγήν Μη συμβατά υλικά Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Τμημα 11: Τοξικολογικές πληροφορίες Το μαζικό μέταλλο δεν αντιδρά υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, αποθήκευσης και μεταφοράς. Το μαζικό μέταλλο είναι σταθερό υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, αποθήκευσης και μεταφοράς. παρατηρείται επικίνδυνος πολυμερισμός. Επαφή με ασύμβατα υλικά. Η επαφή με οξέα εκλύει εύφλεκτο αέριο υδρογόνο. Ισχυρά οξειδωτικά μέσα. Ισχυρά οξέα. Χλωρίδια οξέος. Νιτρικό αμμώνιο. Αλογόνα. Αζίδια. Ακετυλένιο. Η συγκόλληση, η καύση, το πριόνισμα, η συγκόλληση εν θερμώ, η λείανση ή οι μηχανουργικές εργασίες ενδέχεται να παράγουν σκόνες και αναθυμιάσεις μεταλλικών οξειδίων. Γενικές πληροφορίες Η επαγγελματική έκθεση στην ουσία ή στο μείγμα ενδέχεται να προκαλέσει αρνητικές επιδράσεις. Πληροφορίες για πιθανές οδούς έκθεσης Kατάπoση Η κατάποση μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό και αδιαθεσία. Εισπνοή Η σκόνη μπορεί να ερεθίσει το αναπνευστικό σύστημα. Επαφή με το δέρμα Η σκόνη μπορεί να ερεθίσει το δέρμα. Επαφή με τα μάτια Η σκόνη μπορεί να ερεθίσει τα μάτια. Συμπτώματα Ερεθίζει τα μάτια και τους βλεννογόνους υμένες. Ερεθισμός της μύτης και του λαιμού. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Οξεία τοξικότητα Η εισπνοή πούδρας ή αναθυμιάσεων μπορεί να προκαλέσει πυρετό μεταλλικών ατμών. Καταστροφή του Ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό μέσω μηχανικής απόξεσης. δέρματος/ερεθισμός Σοβαρές βλάβες των Ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό μέσω μηχανικής απόξεσης. ματιών/ερεθισμός των ματιών Ευαισθητοποίηση της αναπνοής έχει ταξινομηθεί Αριθ. έκδοσης: 02 Ημερομηνία αναθεώρησης: 26-Μαΐου-2011 Ημερομηνία εκτύπωσης: 25-Μαΐου / 9

6 Ευαισθητοποίηση του δέρματος Μεταλλαξιογένεση βλαστικών κυττάρων Καρκινογένεση Τοξικότητα αναπαραγωγής Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - εφάπαξ έκθεση Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - επανειλημμένη έκθεση Κίνδυνος αναρρόφησης Πληροφορίες για το μείγμα έναντι πληροφοριών για τις ουσίες Άλλες πληροφορίες έχει ταξινομηθεί. έχει ταξινομηθεί. διατίθεται. Τμημα 12: Οικολογικές πληροφορίες Τοξικότητα Προϊόν Η συγκόλληση ή η κοπή με εκτόξευση πλάσματος του μετάλλου και των κραμάτων μπορεί να παράγει όζον, νιτρικά οξείδια και υπεριώδη ακτινοβολία. Η υπερέκθεση σε όζον ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα ερεθισμό των βλεννογόνων υμένων ή πνευμονική δυσφορία. Η ακτινοβολία UV μπορεί να προκαλέσει δερματικό ερύθημα και φωτοκερατίτιδα. Αποτελέσματα δοκιμής Χαλκός. ( ) Ανθεκτικότητα και αποικοδόμηση Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Κινητικότητα Περιβαλλοντική πορεία - Συντελεστής κατανομής Κινητικότητα στο έδαφος Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Το προϊόν δεν είναι βιοαποικοδομήσιμο.. Τα μέταλλα σε μαζική μορφή δεν είναι κινητά στο περιβάλλον. Log Kp=3,33. Τα μέταλλα σε μαζική μορφή δεν είναι κινητά στο περιβάλλον. αποτελεί ουσία ή μείγμα ΑΒΤ ή αααβ. EC50 Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας): 33,8 µg/l 48 Ώρες Διαλυμένο Cu+ EC50 Pseudokirchneriella subcapitata: 35 µg/l 72 Ώρες (CuCl2) LC50 Pimephales promelas: 38,4 µg/l 96 Ώρες (CuSO4) θεωρείται επιβλαβές για υδρόβιους οργανισμούς. Ο χαλκός σε στερεές μορφές παρουσιάζει περιορισμένο κίνδυνο για το περιβάλλον. Ωστόσο, στην περίπτωση τυχαίας έκλυσης μεγάλων ποσοτήτων, δεν μπορεί να αποκλειστεί μια επιβλαβής επίπτωση. Τμημα 13: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Υπολειμματικά απόβλητα Καταστρέφεται λαμβάνοντας υπ όψη τις οδηγίες των τοπικών υπηρεσιών. Ανακτήστε και ανακυκλώστε, εάν είναι πρακτικό. Το στερεό μέταλλο και τα κράματά του σε μορφή σωματιδίων ενδέχεται να είναι αντιδραστικό. Θα πρέπει να καθοριστούν τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά του, περιλαμβανομένων των κινδύνων πυρκαγιάς και έκρηξης, πριν από τη διάθεση. Μολυσμένη συσκευασία Καταστρέφεται λαμβάνοντας υπ όψη τις οδηγίες των τοπικών υπηρεσιών. Κώδικας αποβλήτων ΕΕ Μέθοδοι/Πληροφορίες Απορρίψτε σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς. διάθεσης Τμημα 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά ADR RID Αριθ. έκδοσης: 02 Ημερομηνία αναθεώρησης: 26-Μαΐου-2011 Ημερομηνία εκτύπωσης: 25-Μαΐου / 9

7 ADN IATA IMDG Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC Τμημα 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία. Ωστόσο, αυτό το προϊόν είναι στερεό. Όταν μεταφέρεται χύδην, δεν καλύπτεται υπό το Παράρτημα I του Κώδικα IMSBC. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα Κανονισμοί ΕΕ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, Παραρτημα I Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, Παραρτημα II Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 850/2004 για τους έμμονους οργανικούς ρύπους Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 689/2008 για τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων, Παραρτημα I, Μεροσ 1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 689/2008 για τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων, Παραρτημα I, Μεροσ 2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 689/2008 για τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων, Παραρτημα I, Μεροσ 3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 689/2008 για τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων, Παραρτημα V Οδηγία 96/61/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC): Άρθρο 15, Ευρωπαϊκό μητρώο ρυπογόνων εκπομπών (EPER) Χαλκός. (CAS ) Κανονισμός (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006, REACH Άρθρο 59(1). Λίστα υποψηφίων Άλλες οδηγίες Εθνικοί κανονισμοί Το προΐόν δεν υποχρεούται να χαρακτηρισθεί σύμφωνα με της ΕΟΚ ή των αντίστοιχων εθνικών νόμων. Το παρόν Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 1907/2006/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ακολουθήστε τους εθνικούς κανονισμούς για εργασία με χημικούς παράγοντες Αριθ. έκδοσης: 02 Ημερομηνία αναθεώρησης: 26-Μαΐου-2011 Ημερομηνία εκτύπωσης: 25-Μαΐου / 9

8 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Για αυτή την ουσία, έχει διεξαχθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Αναγνωρισμένες χρήσεις: Τμημα 16: Άλλες πληροφορίες Κατάλογος υποσημειώσεων Παραπομπές Πληροφορίες για τη μέθοδο αξιολόγησης που οδηγεί στην ταξινόμηση του μείγματος Πλήρες κείμενο για οποιεσδήποτε δηλώσεις ή φράσεις κινδύνου και επικινδυνότητας (φράσεις R και H) υπό τα Τμήματα 2 έως 15 Πληροφορίες εκπαίδευσης Ρήτρα αποποίησης ευθύνης Ημερομηνία έκδοσης Ημερομηνία αναθεώρησης Χρησιμοποιείται από εργάτες σε βιομηχανικό περιβάλλον Χειρισμός πρώτων υλών μαζικού μετάλλου. Καθαρισμός με τήξη και φωτιά. Ηλεκτρολυτικός καθαρισμός. Ψεκασμός και σχηματισμός εκνεφώματος. Μηχανική επεξεργασία χαμηλής ενέργειας κρύου μετάλλου. Σωματίδια, χειρισμός σκόνης, ανάμιξη και ζύγισμα. Θερμική επεξεργασία. Επικάλυψη και επιμετάλλωση. Συγκόλληση. Συνεχόμενη εμβάπτιση. Θερμές διεργασίες. Χειρισμός και χρήση σωματιδίων/σκόνης σε κλειστές διεργασίες. Χάραξη. Παραγωγή σκόνης νιφάδων χαλκού - σφαιρική άλεση. Χειρισμός πρώτων υλών απομετάλλων και θραυσμάτων, λείανση σε θραύσματα. Σχηματισμός σωματιδίων/μείωση δισκιοποίησης, σταθεροποίηση. Χρήση σωματιδίων σε υγρά (π.χ. πολτός χαλκοκόλλησης) Τήξη και χύτευση. Ηλεκτρολυτική παραγωγή σκόνης. Ηλεκτροφόρηση. Επεξεργασία επιφάνειας. Συμπίεση και επίτηξη και χύτευση με έγχυση. Μεταλλοποίηση και θερμικός ψεκασμός. Χαλκοκόλληση και χρήση πολτού χαλκοκόλλησης. Υδρομεταλλουργική παραγωγή χαλκού. Χρήσεις από επαγγελματίες εργάτες Μηχανική επεξεργασία χαμηλής ενέργειας κρύου μετάλλου. Συγκόλληση. Χειρισμός ουσιών ή προετοιμασία σε σφραγισμένους περιέκτες. Χειρισμός αντικειμένων από επαγγελματίες εργάτες. Χρήσεις από καταναλωτές. Μηχανική επεξεργασία χαμηλής ενέργειας κρύου μετάλλου. Συγκόλληση. Χειρισμός ουσιών ή προετοιμασία σε σφραγισμένους περιέκτες. Έκθεση καταναλωτή σε μέταλλο χαλκού, σκόνη χαλκού ή προϊόντα που περιέχουν χαλκό. DNEL: Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις PNEC: Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις. ΑΒΤ: Ανθεκτικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά. αααβ: Άκρως ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα. DSD: Οδηγία 67/548/ΕΟΚ. CLP: Κανονισμός υπ αριθ. 1272/2008. LC50: Θανάσιμη συγκέντρωση, 50%. EC50: Αποτελεσματική συγκέντρωση, 50%. IUCLID Αναφορά ασφάλειας για χημικές ουσίες. Η ταξινόμηση για τους κίνδυνους υγείας και τους περιβαλλοντικούς κίνδυνους προέρχεται από έναν συνδυασμό μεθόδων υπολογισμού και δεδομένων ελέγχων, αν διατίθενται. Κανένα. Κατά το χειρισμό του υλικού αυτού, ακολουθήστε τις οδηγίες εκπαίδευσης. Αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλεια είναι ειδικά σχεδιασμένο να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΕ που καλείται REACH - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Καταχώριση, αξιολόγηση και αδειοδότηση των χημικών προϊόντων) (ΕΚ Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006) και την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία αλλά ενδέχεται να μη συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις οποιωνδήποτε άλλων κανονισμών για τον ασφαλή χειρισμό προϊόντων. 26-Μαΐου Μαΐου Αριθ. έκδοσης: 02 Ημερομηνία αναθεώρησης: 26-Μαΐου-2011 Ημερομηνία εκτύπωσης: 25-Μαΐου / 9

9 Ημερομηνία εκτύπωσης 25-Μαΐου Αριθ. έκδοσης: 02 Ημερομηνία αναθεώρησης: 26-Μαΐου-2011 Ημερομηνία εκτύπωσης: 25-Μαΐου / 9

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 HYPOXITRAK 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 23.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.04.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 27.01.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Solub 7-12-40

Complesal Solub 7-12-40 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Basaplant Orange 14-5-30

Basaplant Orange 14-5-30 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 7 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Green 10-4-7

Complesal Fluid Green 10-4-7 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Red 5-8-10

Complesal Fluid Red 5-8-10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

NovaTec solub Complete 18-18-18

NovaTec solub Complete 18-18-18 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAPECOLOR PASTE

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAPECOLOR PASTE ελτίο δεδοµένων ασφαλείας της 15/5/2015, έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ STYCCOBOND F58

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ STYCCOBOND F58 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος Αριθμός προϊόντος Εσωτερική ταυτοποίηση F3302 SBF58/12

Διαβάστε περισσότερα

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. Σελίδα αρ. 1 / 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Καρτέλα ασφάλειας Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος και της αρμόδιας εταιρείας 1.1 Ταυτότητα προϊόντος Όνομα: Απορρυπαντικό MIS Getinge Clean (PF-094) Αρ. παραγγελίας: 6001069200 1.2 Σχετικές αποδεκτές χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002 Σελίδα 1/9 Ασφαλείας σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος περαιτέρω πληροφορίες: E-Mail

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 8. 9. 15. 16. Έλεγχος Φυσικές Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. και της σχετικά χημικές έκθεσης/ατομική με ιδιότητες.... νομοθεσία. / >> προστασία.... / >>... / >>... / >> Δελτίο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 8. 11. 15. 16. Έλεγχος Τοξικολογικές Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. της σχετικά έκθεσης/ατομική πληροφορίες. με τη... νομοθεσία. / >> προστασία.... / >>... / >>... / >> Δελτίο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO Σελίδα αρ. 23 45 1 / 05 Καρτέλα ασφάλειας 3.2. 10.6. VOC Μείγματα. Επικίνδυνα (Οδηγία 2004/42/CE) προϊόντα : αποσύνθεσης. 8. Εσωτερικής Έλεγχος Με θερμική της χρήσης αποσύνθεση έκθεσης/ατομική µατ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 8 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Ομάδα υλικών : Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Λάδι κινητήρα Motor Oil SAE 5W-30 Long life (S-SDB) Engine oil SAE 5W-30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN Ημερομηνία αναθεώρησης 30/09/14 Aναθεώρηση 9 Ημερομηνία αντικατάστασης 22/01/13 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. ΦΙΛΑ Ω 68. Καρτέλα ασφάλειας. Oleorepellente per cotto e pietra naturale. sds@filachim.com

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. ΦΙΛΑ Ω 68. Καρτέλα ασφάλειας. Oleorepellente per cotto e pietra naturale. sds@filachim.com Σελίδα αρ. 1 / 5 Καρτέλα ασφάλειας 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1907/2006/ΕΚ Έκδοση: 1 Έτος : 2011 REBEL 10 EC 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/7 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης - Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος - - Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος και του προµηθευτή

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος και του προµηθευτή METAL BRITE HD ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SECTION 1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος και του προµηθευτή 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονοµασία προϊόντος: METAL BRITE HD 1.2 Συναφείς προσδιορισµένες

Διαβάστε περισσότερα