ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ/EΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΈΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΕΚΔ. 2-16/05/2014 Σελίδα 1 από 33

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΡΟΣ Α... 4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 4 Το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων... 4 ΜΕΡΟΣ Β... 5 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ... 5 Φύλλο Αξιολόγησης Πρότασης Κριτήρια Αξιολόγησης... 5 Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΟΜΑΔΑ Α )... 6 Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΟΜΑΔΑ Β )... 8 Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΟΜΑΔΑ Γ )... 8 Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΟΜΑΔΑ Δ )... 9 ΕΝΤΥΠΟ ΦΥΛΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΕΡΟΣ Γ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Δαπάνες Προσωπικού Οδοιπορικά και έξοδα διαβίωσης Εξοπλισμός Ενοικίαση και χρηματοδοτική μίσθωση Αγορές Μίσθωση Ακινήτων Αναλώσιμα είδη, προμήθειες και γενικές υπηρεσίες Συμβάσεις υπεργολαβίας Δαπάνες που απορρέουν άμεσα από τους όρους της κοινοτικής συγχρηματοδότησης Αμοιβές εμπειρογνωμόνων Ειδικές δαπάνες σχετικές με τους υπηκόους τρίτων χωρών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ταμείου ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ο ΕΚΔ. 2-16/05/2014 Σελίδα 2 από 33

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οδηγός περιγράφει τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που υποβάλουν οι υποψήφιοι δικαιούχοι για την υλοποίηση δράσεων/έργων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα. Η αξιολόγηση αποσκοπεί στη διασφάλιση της τυπικής πληρότητας, ουσιαστικής επάρκειας και σκοπιμότητας των προτάσεων, σε σχέση με τους γενικούς και ειδικούς στόχους, τις προδιαγραφές και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της κάθε δράσης/έργου, όπως ορίζονται στο εκάστοτε Ετήσιο Πρόγραμμα και στη σχετική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων. Ο Οδηγός αποτελείται από τα εξής τρία μέρη: Το Μέρος Α, όπου περιγράφεται η Διαδικασία Αξιολόγησης και γίνεται συνοπτική αναφορά στο έργο και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων. Το Μέρος Β, στο οποίο: α) περιγράφονται οι ενότητες του Φύλλου Αξιολόγησης Πρότασης (ομάδες των κριτηρίων αξιολόγησης) και δίνονται αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης, β) περιλαμβάνεται το έντυπο του Φύλλου Αξιολόγησης Πρότασης, το οποίο συμπληρώνεται για κάθε πρόταση ξεχωριστά και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και γ) υπάρχει Παράρτημα με τα έντυπα προς συμπλήρωση για τον έλεγχο των δικαιολογητικών τυπικής και οικονομικής-τεχνικής πληρότητας των προτάσεων προς χρηματοδότηση. Το Μέρος Γ, το οποίο περιλαμβάνει εν συντομία τους Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών όπως ορίζονται από τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης, και αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό για την εξέταση της κατανομής και του βαθμού αναγκαιότητας των προτεινόμενων δαπανών της δράσης/έργου, σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο που περιγράφεται στο Τεχνικό Δελτίο (Τ.Δ.) από τον υποψήφιο δικαιούχο. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων επιθυμεί μια πιο λεπτομερή ανάλυση του τρόπου κατανομής των επιλέξιμων δαπανών, μπορεί να συμβουλευτεί το Παράρτημα Ι του Οδηγού Εφαρμογής. Ο ΕΚΔ. 2-16/05/2014 Σελίδα 3 από 33

4 ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων Για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης, συγκροτείται ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων και σχετική Γραμματεία. Η εν λόγω Επιτροπή: i. Αξιολογεί τις υποβληθείσες προτάσεις, το Τεχνικό Δελτίο (Τ.Δ) και όλα τα συμπληρωματικά στοιχεία και έντυπα τα οποία υποβάλλει ο κάθε υποψήφιος δικαιούχος, με βάση τη σχετική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, που έχει συντάξει η Υπεύθυνη Αρχή, σύμφωνα με το εγκεκριμένο από την Ε.Ε. Ετήσιο Πρόγραμμα. ii. Διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τους υποψήφιους δικαιούχους, στο βαθμό που αυτό κρίνεται αναγκαίο: τη διόρθωση λαθών εκτύπωσης ή προφανών/τυπικών σφαλμάτων και την επανυποβολή της πρότασης, την υποβολή διευκρινιστικών στοιχείων, και λοιπών πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων δεν δικαιούται να ζητήσει την προσκόμιση δικαιολογητικών τυπικής πληρότητας που δεν κατατέθηκαν κατά την αρχική υποβολή της πρότασης. Σημειώνεται ότι θα πρέπει: τα επιπρόσθετα στοιχεία να προσκομισθούν πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης/έργου και να ενημερώνεται από την Επιτροπή κατάλληλα η ενότητα ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ της εκάστοτε ομάδας κριτηρίων του Εντύπου Φύλλο Αξιολόγησης Πρότασης. Επίσης, οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν να παρουσιάσουν συνοπτικά την πρότασή τους ή να απαντήσουν σε τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής. iii. Εκδίδει αιτιολογημένο Πρακτικό Αξιολόγησης των προτάσεων που αξιολογήθηκαν. iv. Παραδίδει το σύνολο των Πρακτικών Αξιολόγησης που πρόκειται να λάβουν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης στην Υπεύθυνη Αρχή για την ενημέρωση των υποψηφίων δικαιούχων και τη σύνταξη Τελικού Πίνακα Κατάταξης. v. Οφείλει να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες αξιολόγησης των προτάσεων για κάθε δράση/έργο που προκηρύσσεται στο πλαίσιο των Ετήσιων Προγραμμάτων, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από Ο ΕΚΔ. 2-16/05/2014 Σελίδα 4 από 33

5 την ημερομηνία που ο Πρόεδρός της παραλαμβάνει τους φακέλους υποβολής προτάσεων από την Υπεύθυνη Αρχή. vi. Εξετάζει αιτήσεις θεραπείας υποψηφίων εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή τους από τον Πρόεδρο της. Οι ανωτέρω αιτήσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων με κοινοποίηση στην Υπεύθυνη Αρχή εμπρόθεσμα, δηλαδή εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών 1 από την ημερομηνία κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης με κάθε προσήκοντα τρόπο (εγγράφως, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικά, κτλ). Προβαίνει στην επανεξέταση του Φύλλου Αξιολόγησης Πρότασης και εκδίδει σχετικό Πρακτικό επί των αιτήσεων αυτών. Σε περιπτώσεις αποδοχής του αιτήματος, εκδίδει αντίστοιχα τροποποιημένο Πρακτικό Αξιολόγησης. Σε περιπτώσεις αποδοχής των αιτημάτων, εκδίδεται Αναθεωρημένος Τελικός Πίνακας Κατάταξης, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία, ο οποίος κοινοποιείται στον υποψήφιο δικαιούχο από την Υπεύθυνη Αρχή και αναρτάται στο δικτυακό τόπο του Ταμείου. ΜΕΡΟΣ Β ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Φύλλο Αξιολόγησης Πρότασης Κριτήρια Αξιολόγησης Για την αποτελεσματική και ενδελεχή αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων η Επιτροπή Αξιολόγησης συμπληρώνει το σχετικό Έντυπο Φύλλο Αξιολόγησης Πρότασης για καθεμία πρόταση που υποβάλλεται στο πλαίσιο κάθε δράσης/έργου του Ετήσιου Προγράμματος. Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας μπορεί να υποβάλει, είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία, πρόταση για ένα ή περισσότερα από τα έργα που τυχόν απαρτίζουν τη κάθε δράση του Ετήσιου Προγράμματος. Τονίζεται ότι για το ίδιο έργο ο ίδιος φορέας, μεμονωμένα ή σε συνεργασία, μπορεί να υποβάλει μόνο μια (1) πρόταση προς χρηματοδότηση. Επισημαίνεται ότι οι σχολές των Ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που δεν αποτελούν ξεχωριστή νομική προσωπικότητα αλλά εντάσσονται στον ίδιο φορέα και χρηματοδοτούνται από τον Ειδικό Λογαριασμό, δεν μπορούν να υποβάλλουν ή να συμμετάσχουν σε περισσότερες από μία προτάσεις για το ίδιο έργο ή δράση στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση η πρόταση θα απορρίπτεται. Το Φύλλο Αξιολόγησης Πρότασης αποτελείται από τέσσερις (4) ενότητες που αποτελούν ξεχωριστές κατηγορίες - ομάδες κριτηρίων. 1 Ως αποδεικτικό της έγκαιρης κατάθεσης της αίτησης θεραπείας λαμβάνεται μόνο η ημερομηνία πρωτοκόλλησης στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και όχι η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου ή αποδεικτικού ταχυμεταφοράς. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την έγκαιρη κατάθεση της αίτησης θεραπείας. Ο ΕΚΔ. 2-16/05/2014 Σελίδα 5 από 33

6 Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης της κάθε ομάδας κριτηρίων τα μέλη της Επιτροπής μονογράφουν κάθε σελίδα ξεχωριστά και υπογράφουν το αντίστοιχο τμήμα του Φύλλου Αξιολόγησης Πρότασης. Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΟΜΑΔΑ Α ) Στην παρούσα ομάδα εξετάζονται: α) η τήρηση προθεσμίας υποβολής της πρότασης, σύμφωνα με τις ημερομηνίες που ορίζονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων. β) εάν, στο πλαίσιο της υποβαλλόμενης πρότασης, έχουν επισυναφθεί όλα τα τυποποιημένα έντυπα (Τεχνικό Δελτίο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά τυπικής πληρότητας και ικανότητας ανά κατηγορία υποψηφίου, τα οποία προσδιορίζονται επακριβώς στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων), ή όποια επιπροσθέτως στοιχεία κρίνει απαραίτητα και ζητήσει η Επιτροπή, γ) το δικαίωμα υποβολής πρότασης χρηματοδότησης, με βάση τις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που αναφέρονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, δ) η ακρίβεια και η σαφήνεια των στοιχείων που αναφέρονται στα έντυπα, τα δικαιολογητικά και τα συνοδευτικά έγγραφα της πρότασης. Απαραίτητη προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης της Ομάδας Α, αποτελεί η λήψη θετικής απάντησης «ΝΑΙ» σε όλα τα πεδία της ομάδας. Σε διαφορετική περίπτωση, η πρόταση απορρίπτεται χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση και ενημερώνεται σχετικά ο υποψήφιος. Για την αξιολόγηση της συγκεκριμένης ομάδας, συμπληρώνεται το πεδίο ΑΠΑΝΤΗΣΗ ως εξής: ΝΑΙ: Πλήρης ή/και σαφής αναφορά. ΟΧΙ: Ελλιπής ή/και ασαφής αναφορά (κατόπιν εξέτασης τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων). ΚΕΝΟ ή -: Το κριτήριο δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα πρόταση. Αναλυτικά ανά πεδίο φύλλου αξιολόγησης: Πεδίο Α.1: Εξετάζεται το εμπρόθεσμο υποβολής της πρότασης σύμφωνα με τις ημερομηνίες που ορίζονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων. Ως αποδεικτικό της έγκαιρης κατάθεσης λαμβάνεται αποκλειστικά η ημερομηνία πρωτοκόλλησης στο Πρωτόκολλο της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής και Κοινωνικής Ένταξης και όχι η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου ή αποδεικτικού ταχυμεταφοράς. Πεδίο Α.2: Εξετάζεται το δικαίωμα υποβολής πρότασης χρηματοδότησης, βάσει των επιλέξιμων κατηγοριών υποψηφίων δικαιούχων που αναφέρονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων. Πεδίο Α.2.1: Σημειώνεται με η κατηγορία στην οποία ανήκει ο υποψήφιος δικαιούχος. Ο ΕΚΔ. 2-16/05/2014 Σελίδα 6 από 33

7 Πεδίο Α.2.2[ισχύει μόνο σε περίπτωση Συνεργασίας]: Συμπληρώνεται ο αριθμός των εταίρων ανά κατηγορία δικαιούχου και το σύνολο των συμμετεχόντων στη συνεργασία. Πεδία Α.3 ( Α.3.1 και Α.3.2): Εξετάζεται η τυπική πληρότητα του φακέλου υποβολής πρότασης. Συγκεκριμένα: - Στο πεδίο Α.3.1 Σημειώνεται με εάν έχει κατατεθεί Τεχνικό Δελτίο Δράσης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η υποβολή του Τεχνικού Δελτίου σε ηλεκτρονική μορφή. Ειδικότερα το Τμήμα Γ Προϋπολογισμός Δράσης του Τεχνικού Δελτίου θα πρέπει να είναι σε μορφή excel και όχι σε άλλο είδους αρχείου. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή Αξιολόγησης υποχρεούται να εξετάσει και το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού αρχείου. - Στο πεδίο Α.3.2 εξετάζεται και σημειώνεται με αν στο πλαίσιο της υποβαλλόμενης πρότασης έχουν επισυναφθεί όλα τα τυποποιημένα έντυπα, συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά τυπικής και οικονομικής-τεχνικής ικανότητας, ανάλογα με την κατηγορία του υποψηφίου δικαιούχου, σύμφωνα με τα προσυμπληρωμένα στοιχεία του ανωτέρω πεδίου Α.2. Για κάθε υποψήφιο δικαιούχο συμπληρώνεται και το αντίστοιχο Έντυπο Ελέγχου Δικαιολογητικών, και επισυνάπτεται στην ομάδα Α του Φύλλου Αξιολόγησης Πρότασης. Συγκεκριμένα: ΟΤΑ Α & Β ΒΑΘΜΟΥ και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) συμπληρώνεται το Έντυπο Α2.1 Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ συμπεριλαμβανομένων Προσώπων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων) συμπληρώνεται το Έντυπο Α2.2 Διεθνείς Διακυβερνητικοί Οργανισμοί συμπληρώνεται το Έντυπο Α2.3 Συνεργασίες συμπληρώνεται το Έντυπο Α2.4 και το αντίστοιχο έντυπο ελέγχου δικαιολογητικών ξεχωριστά, για κάθε κατηγορία και αριθμό υποψήφιου εταίρου (συμπεριλαμβανομένου και του εκπροσώπου). Τα Έντυπα Ελέγχου Δικαιολογητικών παρατίθενται στο Παράρτημα Ι του Μέρους Β -Έντυπο Φύλλου Αξιολόγησης Πρότασης. Το κάθε έντυπο αποτελείται από δύο (2) ενότητες: ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Δικαιολογητικά τυπικής πληρότητας. ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Δικαιολογητικά οικονομικής-τεχνικής ικανότητας. Σημειώνεται ότι όπου στα δικαιολογητικά αναφέρεται «Υπεύθυνη Δήλωση», πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, του Ν. 1599/1986. Επίσης, όπου στις κείμενες διατάξεις δεν προβλέπεται η έκδοση κάποιου από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν, κατά περίπτωση, από Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου του υποψήφιου δικαιούχου, στην οποία θα δηλώνεται επίσης ότι η έκδοση του απαιτούμενου δικαιολογητικού δεν είναι δυνατή ή δεν προβλέπεται από τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του φορέα. Για τις περιπτώσεις ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ συμπληρώνεται το Έντυπο Α2.4 και για κάθε εταίρο ξεχωριστά (συμπεριλαμβανομένου και του εκπροσώπου), το αντίστοιχο έντυπο ελέγχου δικαιολογητικών. Ο ΕΚΔ. 2-16/05/2014 Σελίδα 7 από 33

8 Πεδίο Α.4: Εξετάζεται αν έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία των απαιτούμενων εντύπων, φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου δικαιούχου όπου απαιτείται και αν τα στοιχεία που εμπεριέχονται στα έντυπα/έγγραφα είναι σαφή και ακριβή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων. Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΟΜΑΔΑ Β ) Στην παρούσα ομάδα εξετάζεται η καταλληλότητα, η εμπειρία και η τεχνογνωσία του υποψηφίου δικαιούχου (οργάνωση, δομή, ανθρώπινο δυναμικό, τομείς εξειδίκευσης, πεδία δραστηριότητας). Απαραίτητη προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης αποτελεί η λήψη θετικής απάντησης «ΝΑΙ» σε όλα τα πεδία της ομάδας. Σε διαφορετική περίπτωση, η πρόταση απορρίπτεται χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση και ενημερώνεται σχετικά ο υποψήφιος. Για την αξιολόγηση της συγκεκριμένης ομάδας, συμπληρώνεται το πεδίο ΑΠΑΝΤΗΣΗ ως εξής: ΝΑΙ: Πλήρης ή/και σαφής αναφορά. ΟΧΙ: Ελλιπής ή/και ασαφής αναφορά (κατόπιν εξέτασης τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων). ΚΕΝΟ ή -: Το κριτήριο δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα πρόταση. Πεδίο Β.1: Εξετάζεται η Ενότητα Α4: «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑ/ΕΤΑΙΡΩΝ» του Τεχνικού Δελτίου. Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΟΜΑΔΑ Γ ) Στην παρούσα ομάδα εξετάζεται η Ενότητα Β8: «ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ/ΕΡΓΟΥ» του Τεχνικού Δελτίου Δράσης/Έργου σε σχέση με την Ενότητα 2 Στόχοι της Δράσης/Έργου της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη θετική αξιολόγηση είναι η απόδοση θετικής απάντησης «ΝΑΙ» στα πεδία των κριτηρίων Γ1 (Συμβολή της πρότασης στην επίτευξη των στόχων της δράσης/έργου) και Γ3 (Συμβατότητα της πρότασης με τις αρχές της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης) διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση και ενημερώνεται σχετικά ο υποψήφιος δικαιούχος. Για την αξιολόγηση της συγκεκριμένης ομάδας, συμπληρώνεται το πεδίο ΑΠΑΝΤΗΣΗ ως εξής: ΝΑΙ: Πλήρης ή/και σαφής αναφορά. ΟΧΙ: Ελλιπής ή/και ασαφής αναφορά (κατόπιν εξέτασης τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων). ΚΕΝΟ ή -: Το κριτήριο δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα πρόταση. Ο ΕΚΔ. 2-16/05/2014 Σελίδα 8 από 33

9 Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΟΜΑΔΑ Δ ) Πεδίο Δ1: Εξετάζεται το Τμήμα Β: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ/ΈΡΓΟΥ» του Τεχνικού Δελτίου και συγκεκριμένα οι ενότητες : Ενότητα Β1. Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου και μεθοδολογική προσέγγιση Ενότητα Β2.Οργανωτικό Σχήμα Υλοποίησης Ενότητα Β3. Χρονοδιάγραμμα Ενότητα Β4. Ανάθεση Υπεργολαβιών Ενότητα Β5. Παραδοτέα Ενότητα Β6. Ποσοτικοί-ποιοτικοί δείκτες Επισημαίνεται ότι: α) Ως προς το Β1 και συγκεκριμένα τη μεθοδολογική προσέγγιση, ως εργαλείο υλοποίησης νοείται και η συμμετοχή υπηκόων τρίτων χωρών ή και ενώσεών τους κατά την υλοποίηση της δράσης/έργου. β) Ως προς το Β3, δηλαδή το Χρονοδιάγραμμα της δράση/έργου, κατά την αξιολόγηση η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι σε περίπτωση που το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης/έργου δεν είναι εφικτό και ρεαλιστικό για λόγους που δεν αφορούν στον τελικό δικαιούχο, υπάρχει δυνατότητα επικαιροποίησής του κατά την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής Όρων (άρθρο 2, παρ.2.3 του Συμφώνου Αποδοχής Όρων). Πεδίο Δ2: Εξετάζεται από το Τμήμα Β: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ/ΈΡΓΟΥ» του Τεχνικού Δελτίου η ενότητα Β7: Δημοσιοποίηση (όπου εφαρμόζεται). Πεδίο Δ3: Εξετάζεται το Τμήμα Γ: «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΕΡΓΟΥ» του Τεχνικού Δελτίου. Εξετάζεται αφενός η τήρηση των κανόνων επιλεξιμότητας, η αναγκαιότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού, σύμφωνα με την αιτιολόγηση που περιέχεται στην πρόταση και στα συνοδευτικά στοιχεία (π.χ. ύπαρξη προσφορών, πίνακας οικονομικής ανάλυσης), αφετέρου η ορθή κατανομή και αιτιολόγηση του προϋπολογισμού στις επιμέρους κατηγορίες δαπανών σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο (π.χ. τιμές, μονάδες και κέντρα κόστους κ.λπ.). Τονίζεται ότι σε περίπτωση που το ύψος του προτεινόμενου προϋπολογισμού της δράσης/έργου ξεπερνά το ποσό που αναγράφεται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων ως συνολικός προϋπολογισμός της δράσης/έργου (κοινοτική και εθνική συγχρηματοδότηση), το κριτήριο Δ3 βαθμολογείται με μηδέν (0) και συνεπώς η πρόταση απορρίπτεται. Για την απόδοση της βαθμολογίας η Επιτροπή Αξιολόγησης θα πρέπει να πλειοψηφεί. Σε περίπτωση διαφοροποίησης, γίνεται αναφορά στο πεδίο Σχόλια- Παρατηρήσεις και η τελική βαθμολογία του κάθε κριτηρίου διαμορφώνεται ως μέσος όρος των επιμέρους βαθμολογιών που έχει λάβει. Ο ΕΚΔ. 2-16/05/2014 Σελίδα 9 από 33

10 Απαραίτητη προϋπόθεση για τη θετική αξιολόγηση είναι κάθε επιμέρους κριτήριο της Ομάδας Δ να λαμβάνει βαθμολογία από 1-10 και μεγαλύτερη του μηδενός (0), διαφορετικά απορρίπτεται χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση και ενημερώνεται σχετικά ο υποψήφιος δικαιούχος. Για την αξιολόγηση της συγκεκριμένης ομάδας, συμπληρώνεται, με αιτιολόγηση από την Επιτροπή, το πεδίο ΒΑΘΜΟΣ ως εξής: Υψηλός (8-10): όταν η κάλυψη του κριτηρίου είναι από πολύ καλή έως άριστη και τεκμηριώνεται με έναν από τους παρακάτω κατά σειρά ισχύος τρόπους: Περιεχόμενα φακέλου τεκμηρίωσης Στοιχεία λοιπών δικαιολογητικών Βάσιμη άποψη της Επιτροπής Αξιολόγησης (κυρίως σε σημεία που η τεκμηρίωση από το συντάκτη της πρότασης είναι πολύ δύσκολη). Μέσος (5-7): όταν η κάλυψη του κριτηρίου είναι από επαρκής έως αρκετά καλή (δηλαδή επισημαίνονται μικρές αδυναμίες), ή όταν παρουσιάζεται κάλυψη πολύ καλή έως άριστη χωρίς αυτό να τεκμηριώνεται όμως με ένα από τους τρόπους που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη περίπτωση. Χαμηλός (0-4): όταν η κάλυψη του κριτηρίου είναι ανεπαρκής ή όταν η παρουσίαση δεν είναι αξιόπιστη και δεν τεκμηριώνεται. Σε περίπτωση που ο μέσος όρος της βαθμολογίας της ομάδας Δ είναι χαμηλότερος του πέντε (5), η πρόταση απορρίπτεται. Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, οι φάκελοι των προτάσεων και το συνοδευτικό υλικό δεν επιστρέφονται, ανεξαρτήτως της έκβασης της διαδικασίας αξιολόγησης. Ο ΕΚΔ. 2-16/05/2014 Σελίδα 10 από 33

11 ΕΝΤΥΠΟ ΦΥΛΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Κ Α Ι Τ Ι Τ Λ Ο Σ Π Ρ Ο Τ Ε Ρ Α Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Κ Α Ι Τ Ι Τ Λ Ο Σ Δ Ρ Α Σ Η Σ /ΕΡ Γ Ο Υ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ [ Κ Α Ι Ε Τ Α Ι Ρ Ω Ν Σ Ε Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Η Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ] Α Ρ Χ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Α Π Ο / / Ε Π Α Ν Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Α Π Ο / / 2014 Ε ΩΣ / / Ε Ω Σ / / Ο ΕΚΔ. 2-16/05/2014 Σελίδα 11 από 33

12 ΟΜΑΔΑ Α: ΤΥΠΙΚΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Α / Α Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α Α Π Α Ν Τ Η Σ Η Α1 Τ Η Ρ Η Σ Η Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Σ Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Η πρόταση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με τις ημερομηνίες που ορίζονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων. Α2 Δ ΙΚΑ Ι Ω Μ Α Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με βάση τις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που αναφέρονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων. Σ υ μ π λ η ρ ώ σ τ ε τ η ν κ α τ η γ ο ρ ί α υ π ο ψ η φ ί ο υ δ ι κ α ι ο ύ χ ο υ κ α ι τ ο ν α ρ ι θ μ ό τ ω ν ε τ α ί ρ ω ν ( μ ό ν ο σ ε π ε ρ ί π τ ω σ η Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς : 1. ΟΤΑ Α & Β ΒΑΘΜΟΥ και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) (Έντυπο Α2.1) 2. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ συμπεριλαμβανομένων Προσώπων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων) (Έντυπο Α2.2) 3. Διεθνείς Διακυβερνητικοί Οργανισμοί (Έντυπο Α2.3) Α Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ ΙΑ Υ Π Ο Ψ Η Φ ΙΟΥ ( Σ η μ ε ι ώ σ α τ ε μ ε ) 4. Συνεργασίες (Έντυπο Α2.4) ΣΥΝΟΛΟ Α Α Ρ ΙΘΜ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ω Ν ( Σ ε π ε ρ ί π τ ω σ η Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς σ υ μ π λ η ρ ώ σ α τ ε α ρ ι θ μ η τ ι κ ά ) Α3 Α 3. 1 Τ Υ Π Ι Κ Η Π Λ Η Ρ Ο Τ Η Τ Α Τ Ο Υ Φ Α Κ Ε Λ Ο Υ Τ Η Σ Υ Π Ο Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τεχνικό Δελτίο (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) Α 3. 2 Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Ω Ν Ανάλογα με την κατηγορία του υποψηφίου δικαιούχου, σύμφωνα με το πεδίο Α2, συμπληρώνεται και το αντίστοιχο έντυπο και επισυνάπτεται στην παρούσα ομάδα. Για τις περιπτώσεις ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ συμπληρώνεται το Έντυπο Α2.4 και το αντίστοιχο έντυπο ελέγχου δικαιολογητικών ξεχωριστά, για κάθε κατηγορία και αριθμό υποψηφίου εταίρου (συμπεριλαμβανομένου και του εκπροσώπου). Ο ΕΚΔ. 2-16/05/2014 Σελίδα 12 από 33

13 A4 Α Κ Ρ Ι Β Ε Ι Α Κ Α Ι Σ Α Φ Η Ν Ε Ι Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ω Ν Π Ο Υ Α Ν Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Α Ι Σ Τ Α Ε Ν Τ Υ Π Α Κ Α Ι Σ Υ Ν Ο Δ Ε Υ Τ Ι Κ Α Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ i. Έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία των εντύπων, φέροντας υπογραφή και σφραγίδα, όπου απαιτείται, του υποψηφίου δικαιούχου. ii. Τα στοιχεία που εμπεριέχονται στα έντυπα είναι σαφή και ακριβή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΟΜΑΔΑ Α) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αν σε κάποιο πεδίο της Ομάδας Α, η πρόταση έχει λάβει αρνητική απάντηση "ΟΧΙ", τότε απορρίπτεται χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση και ενημερώνεται σχετικά ο υποψήφιος δικαιούχος. Η πρόταση έλαβε θετική αξιολόγηση ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ημερομηνία έναρξης αξιολόγησης Ομάδας Α / / Ημερομηνία ενημέρωσης υποψηφίου δικαιούχου για διόρθωση πρότασης/υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων / / Ημερομηνία επανυποβολής πρότασης/υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων / / Επιτροπή Αξιολόγησης: ΥΠΟΓΡΑΦΗ 1.Πρόεδρος :. 2. Μέλος:. 3.Μέλος:. 4. Μέλος:. 5. Μέλος:. Ο ΕΚΔ. 2-16/05/2014 Σελίδα 13 από 33

14 ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (Εξετάζεται η Ενότητα Α4: «Περιγραφή Φορέα/Εταίρων» του Τεχνικού Δελτίου) Α / Α Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α Α Π Α Ν Τ Η Σ Η Β1 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ι Κ Α Ν Ο Τ Η Τ Α i. Επάρκεια στελέχωσης, δομών, οργάνωσης του φορέα. ii. Εμπειρία του φορέα iii. Ύπαρξη τεχνογνωσίας, εξειδίκευσης και μηχανισμών διοίκησης και παρακολούθησης έργου. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΟΜΑΔΑ Β) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αν σε κάποιο πεδίο της Ομάδας Β, η πρόταση έχει λάβει αρνητική απάντηση "ΟΧΙ", τότε απορρίπτεται χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση και ενημερώνεται σχετικά ο υποψήφιος δικαιούχος. Η πρόταση έλαβε θετική αξιολόγηση ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ημερομηνία έναρξης αξιολόγησης Ομάδας Β / / Ημερομηνία ενημέρωσης υποψηφίου δικαιούχου για διόρθωση πρότασης/υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων / / Ημερομηνία επανυποβολής πρότασης/υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων / / Επιτροπή Αξιολόγησης: ΥΠΟΓΡΑΦΗ 1.Πρόεδρος :. 2. Μέλος:. 3.Μέλος:. 4. Μέλος:. 5. Μέλος:. Ο ΕΚΔ. 2-16/05/2014 Σελίδα 14 από 33

15 ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (Εξετάζεται η Ενότητα Β8«ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ/ΈΡΓΟΥ» του Τεχνικού Δελτίου σε συνδυασμό με την Ενότητα 2 «Στόχοι της δράσης/έργου» της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων) Α / Α Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α Α Π Α Ν Τ Η Σ Η Γ1 Σ Υ Μ Β Ο Λ Η Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Ε Π Ι Τ Ε Υ Ξ Η Τ Ω Ν Σ Τ Ο Χ Ω Ν Τ Η Σ Δ Ρ Α Σ Η Σ /ΈΡ Γ Ο Υ. Η πρόταση ανταποκρίνεται στους γενικούς και ειδικούς στόχους της δράσης/έργου. Γ2 Σ Υ Ν Α Φ Ε Ι Α Κ Α Ι Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Μ Ε Ά Λ Λ Ε Σ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ε Σ Η Σ Ε Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Η Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ /ΈΡ Γ Α i. Υπάρχει συνάφεια και συμπληρωματικότητα της πρότασης με άλλες δράσεις/έργα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ή άλλων πηγών/ταμείων. ii. Υπάρχει συνάφεια και συμπληρωματικότητα της πρότασης με άλλες σε δράσεις/έργα προηγούμενων ετών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης ή άλλων πηγών/ταμείων. (όπου έχει εφαρμογή) Γ3 Σ Υ Μ Β Α Τ Ο Τ Η Τ Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Μ Ε Τ Ι Σ Α Ρ Χ Ε Σ Τ Η Σ Ι Σ Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Ω Ν Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Ω Ν Κ Α Ι Τ Η Σ Μ Η Δ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Η Σ Λαμβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασμό της πρότασης η αρχή της μη διάκρισης ως προς την εθνικότητα, το φύλο, τη θρησκεία, τη γλώσσα, το γενετήσιο προσανατολισμό. Η συμβατότητα της πρότασης με τις αρχές της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης θα πρέπει να διασφαλίζεται μέσω συγκεκριμένων μέτρων, επαρκώς τεκμηριωμένων. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΟΜΑΔΑ Γ) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για θετική αξιολόγηση είναι η απόδοση θετικής απάντησης ΝΑΙ στα πεδία των κριτηρίων Γ1 και Γ3, διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση και ενημερώνεται σχετικά ο υποψήφιος δικαιούχος. Η πρόταση έλαβε θετική αξιολόγηση ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ο ΕΚΔ. 2-16/05/2014 Σελίδα 15 από 33

16 Ημερομηνία έναρξης αξιολόγησης Ομάδας Γ / / Ημερομηνία ενημέρωσης υποψηφίου δικαιούχου για διόρθωση πρότασης/υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων / / Ημερομηνία επανυποβολής πρότασης/υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων / / Επιτροπή Αξιολόγησης: ΥΠΟΓΡΑΦΗ 1.Πρόεδρος :. 2. Μέλος:. 3.Μέλος:. 4. Μέλος:. 5. Μέλος:. Ο ΕΚΔ. 2-16/05/2014 Σελίδα 16 από 33

17 ΟΜΑΔΑ Δ: ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Α / Α Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α Β Α Θ Μ Ο Σ Δ1 Σ Α Φ Η Ν Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ (Εξετάζονται οι Ενότητες Β1: «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»,Β2: «ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ», Β3: «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ», Β4: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ», Β5: «ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ»και Β6: «ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ-ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ» του Τεχνικού Δελτίου) i. Η περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της δράσης/έργου είναι συγκεκριμένη, αναλυτική και σαφής. Στην περίπτωση ανάθεσης υπεργολαβιών εξετάζεται αν υπάρχει αναλυτική περιγραφή και επαρκής αιτιολόγηση των εργασιών που ο υποψήφιος δικαιούχος προτίθεται να αναθέσει σε υπεργολάβους στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης/έργου. ii. Υπάρχει λεπτομερής αναφορά στη μεθοδολογική προσέγγιση (εργαλεία και τεχνικές) υλοποίησης της δράσης/έργου σε επιμέρους φάσεις/ενέργειες (εφόσον προβλέπεται). Η προτεινόμενη μεθοδολογία περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα στάδια εκτέλεσης της δράσης/έργου και τα εργαλεία για την επίτευξη των προτεινόμενων στόχων. Ως σημαντικός παράγοντας υλοποίησης θεωρείται και η συμμετοχή υπηκόων τρίτων χωρών ή/και των συλλόγων τους κατά την υλοποίηση της δράσης/έργου. Οι φάσεις υλοποίησης διαχωρίζονται με λογική συνάφεια σε σχέση με τα υποστάδια υλοποίησης της δράσης/έργου ή τα υποσύνολα των ενεργειών. iii. Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης/έργου είναι ρεαλιστικό και εφικτό σε σχέση με το προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο, την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης και κάθε πρόσθετο συνοδευτικό στην πρόταση στοιχείο, καθώς επίσης και ως προς την περίοδο επιλεξιμότητας του Ετησίου Προγράμματος. iv. Η περιγραφή των παραδοτέων είναι σαφής και διακριτή, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της δράσης/έργου και λαμβάνει υπόψη τα όσα ορίζονται στο κείμενο της Πρόσκλησης Υποβολής Πρότασης. Δ 2 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ Δ Ρ Α Σ Η Σ /ΈΡ Γ Ο Υ (όπου εφαρμόζεται) (Εξετάζεται η Ενότητα Β7 «ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ» του Τεχνικού Δελτίου) Υπάρχει περιγραφή ολοκληρωμένου σχεδίου δημοσιοποίησης/επικοινωνιακής στρατηγικής της δράσης/έργου με αναλυτική αναφορά στις ενέργειες, παραδοτέα και χρονοδιάγραμμα, για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της δράσης/έργου. Υπάρχει αναφορά στους τρόπους προσέγγισης των στοχοθετούμενων ομάδων και της διάδοσης των αποτελεσμάτων. Δ 3 Α Ν Α Γ Κ Α Ι Ο Τ Η Τ Α Τ Ω Ν Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Μ Ε Ν Ω Ν Δ Α Π Α Ν Ω Ν (Εξετάζεται η Ενότητα Γ: «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ΈΡΓΟΥ» του Τεχνικού Δελτίου) Εξετάζεται ο βαθμός αναγκαιότητας καθώς και η ορθή κατανομή και αιτιολόγηση των προτεινόμενων κατηγοριών δαπανών σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο που περιγράφεται. Σε περίπτωση που το ύψος του προτεινόμενου προϋπολογισμού της Ο ΕΚΔ. 2-16/05/2014 Σελίδα 17 από 33

18 δράσης/έργου ξεπερνά το ποσό που αναγράφεται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων ως συνολικός προϋπολογισμός της δράσης/έργου, το εν λόγω κριτήριο βαθμολογείται με μηδέν (0). ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΟΜΑΔΑ Δ) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η πρόταση πρέπει σε κάθε επιμέρους κριτήριο να λαμβάνει βαθμολογία από 1-10 και μεγαλύτερη του μηδενός (0), διαφορετικά απορρίπτεται χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση και ενημερώνεται σχετικά ο υποψήφιος δικαιούχος. Σε περίπτωση που ο μέσος όρος της βαθμολογίας της ομάδας Δ είναι χαμηλότερος του πέντε (5), η πρόταση απορρίπτεται. Σύνολο Βαθμολογίας Ομάδας Δ ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ημερομηνία έναρξης αξιολόγησης Ομάδας Δ / / Ημερομηνία ενημέρωσης υποψηφίου δικαιούχου για διόρθωση πρότασης/υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων / / Ημερομηνία επανυποβολής πρότασης/υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων / / Επιτροπή Αξιολόγησης: ΥΠΟΓΡΑΦΗ 1.Πρόεδρος :. 2. Μέλος:. 3.Μέλος:. 4. Μέλος:. 5. Μέλος:. Ο ΕΚΔ. 2-16/05/2014 Σελίδα 18 από 33

19 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΦΥΛΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΥΠΙΚΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Β ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΜΑΔΑ Δ- ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΒΑΘΜΟΣ Επιτροπή Αξιολόγησης: 1.Πρόεδρος : ΥΠΟΓΡΑΦΗ. 2. Μέλος:. 3.Μέλος:. 4. Μέλος:. 5. Μέλος: Ο ΕΚΔ. 2-16/05/2014 Σελίδα 19 από 33

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ο ΕΚΔ. 2-16/05/2014 Σελίδα 20 από 33

21 Έντυπο Α2.1 ΟΤΑ Α & Β ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΝΠΔΔ) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:. ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Επικυρωμένο απόσπασμα Πρακτικών του αρμοδίου οργάνου του υποψηφίου δικαιούχου σχετικά με την εκπροσώπησή του. 2. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του υποψήφιου δικαιούχου για την υποβολή πρότασης, στην οποία θα ορίζεται ότι: η πρόταση συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της πρόσκλησης, της οποίας ο υποψήφιος δικαιούχος έλαβε γνώση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της πρόσκλησης και των συνημμένων σε αυτή εγγράφων, η υποβαλλόμενη πρόταση καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων παραδοτέων, τα στοιχεία που αναφέρονται στην πρόταση είναι ακριβή. 3. Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής) του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου δικαιούχου περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της δράσης από άλλους κοινοτικούς πόρους. 4. Ειδικά για τους παρόχους κατάρτισης/εκπαίδευσης, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης-πιστοποίησης από τον αρμόδιο φορέα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 5. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα και των εταίρων του, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, περί υπαγωγής τους ή όχι σε καθεστώς ΦΠΑ. ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Οικονομικό απολογισμό των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών. 2. Απολογισμό δράσεων και προγραμμάτων του τελευταίου έτους. Κατάλληλα έγγραφα (βεβαιώσεις, παραστατικά κ.λπ.) που να αποδεικνύουν την προηγούμενη εμπειρία του υποψηφίου (επικεφαλής της συνεργασίας ή/και των εταίρων) σε έργα ανάλογου αντικειμένου (συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά: υλοποίηση κοινοτικών ή εθνικών προγραμμάτων, παροχή σχετικών υπηρεσιών, παροχή εθελοντικών υπηρεσιών). ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ο ΕΚΔ. 2-16/05/2014 Σελίδα 21 από 33

22 Έντυπο Α2.2 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΝΠΙΔ συμπεριλαμβανομένων Προσώπων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:. ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Καταστατικό ή Συστατική πράξη νομίμως δημοσιευμένα και επικυρωμένα από Πρωτοδικείο ή Δικηγόρο, καθώς τυχόν τροποποιήσεις τους.. 2. Πιστοποιητικά, εν ισχύ, αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από τα οποία να προκύπτουν ότι ο υποψήφιος δικαιούχος είναι ενήμερος: ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις, κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης. 3. Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια φορολογική αρχή και τυχόν τροποποιήσεις. 4 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα και των εταίρων του, θεωρημένο ως προς το γνήσιο της υπογραφής, περί υπαγωγής τους ή όχι σε καθεστώς ΦΠΑ 5. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή άλλης δημόσιας αρχής από το οποία να προκύπτει ότι η επιχείρηση δεν έχει λυθεί, δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία και πιστοποιητικό περί μη λύσης. Το πιστοποιητικό περί μη λύσης της επιχείρησης πρέπει να έχει εκδοθεί κατά τον τελευταίο μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, και τα λοιπά πιστοποιητικά κατά το τελευταίο δίμηνο πριν από την ημερομηνία αυτή. 6. Παρουσίαση της οργανωτικής δομής του φορέα τόσο σε επίπεδο διοίκησης όσο και σε επίπεδο επιχειρησιακής λειτουργίας του (π.χ. υπάρχων μηχανισμός οικονομικού ελέγχου, οργανόγραμμα του φορέα κ.λπ.), προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα αποτελεσματικής υλοποίησης της δράσης / έργου 7. Μισθωτήριο ή τίτλος κυριότητας έδρας και οργανωμένου χώρου εργασίας (ενοικιαζόμενες ή ιδιόκτητες ή κατά παραχώρηση δομές), το οποίο να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής) που θα αναφέρει ότι ο χώρος πληροί τις βασικές προδιαγραφές οργανωμένου χώρου διοίκησης και ότι σε αυτόν λειτουργεί τουλάχιστον ένας (1) υπολογιστής με πρόσβαση στο διαδίκτυο. 8. Αποδεδειγμένη (με κατάσταση προσωπικού, σύμβαση έργου κ.λπ.) απασχόληση τουλάχιστον ενός ατόμου, ως διοικητικού προσωπικού, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, για την τήρηση των διαχειριστικών στοιχείων του φορέα. 9. Επικυρωμένο απόσπασμα Πρακτικών του αρμοδίου οργάνου του υποψηφίου δικαιούχου σχετικά με την εκπροσώπησή του. 10. Υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής) ότι ο υποψήφιος δικαιούχος δεν κηρύχθηκε έκπτωτος από φορείς του δημόσιου τομέα επειδή δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 11. Απόφαση του αρμόδιου οργάνου του υποψήφιου δικαιούχου για την υποβολή πρότασης στην οποία θα ορίζεται ότι: η πρόταση συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της πρόσκλησης, της οποίας ο υποψήφιος δικαιούχος έλαβε γνώση, Ο ΕΚΔ. 2-16/05/2014 Σελίδα 22 από 33

23 αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της πρόσκλησης και των συνημμένων σε αυτή εγγράφων, η υποβαλλόμενη πρόταση καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων παραδοτέων, τα στοιχεία που αναφέρονται στην πρόταση είναι ακριβή. 12. Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής) του νόμιμου εκπροσώπου του υποψήφιου δικαιούχου περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της δράσης από άλλους κοινοτικούς πόρους. 13. Ειδικά για τους παρόχους κατάρτισης/εκπαίδευσης, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης-πιστοποίησης από τον αρμόδιο φορέα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Οικονομικές καταστάσεις, Ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Σε περίπτωση που η διαδικασία δημοσίευσης του ισολογισμού του προηγούμενου έτους δεν έχει ολοκληρωθεί, υποβάλλονται τα κάτωθι: i. Βεβαίωση από το ΓΕΜΗ περί γνωστοποίησης των οικονομικών καταστάσεων του φορέα, στην οποία θα αναφέρεται η ημερομηνία και ο αριθμός πρωτοκόλλου της γνωστοποίησης των οικονομικών στοιχείων στο ΓΕΜΗ. ii. Σχετική εκτύπωση από την ανάρτηση που έγινε στην ιστοσελίδα της εταιρείας (screensht). iii. Αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμό χρήσης, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων) νόμιμα υπογεγραμμένα, όπως ακριβώς υποβλήθηκαν στο ΓΕΜΗ. 2. Απολογισμός δράσεων και προγραμμάτων του τελευταίου έτους. Κατάλληλά έγγραφα (βεβαιώσεις, παραστατικά κ.λπ.) που να αποδεικνύουν την προηγούμενη εμπειρία του υποψηφίου (επικεφαλής της συνεργασίας ή/και των εταίρων) σε έργα ανάλογου αντικειμένου (συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά: υλοποίηση κοινοτικών ή εθνικών προγραμμάτων, παροχή σχετικών υπηρεσιών, παροχή εθελοντικών υπηρεσιών). ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ο ΕΚΔ. 2-16/05/2014 Σελίδα 23 από 33

24 Έντυπο Α2.3 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:. ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Συστατική πράξη του οργανισμού Έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης της αποστολής του οργανισμού στο κράτος μέλος. Παρουσίαση της οργανωτικής δομής του φορέα τόσο σε επίπεδο διοίκησης όσο και σε επίπεδο επιχειρησιακής λειτουργίας του (π.χ. υπάρχων μηχανισμός οικονομικού ελέγχου, οργανόγραμμα του φορέα κ.λπ.), προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα δραστηριοποίησής του στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης/έργου. 4. Πιστοποιητικά, εν ισχύ, αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από τα οποία να προκύπτουν ότι ο υποψήφιος δικαιούχος είναι ενήμερος: ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις, κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης. 5. Απόφαση του αρμόδιου οργάνου του υποψήφιου δικαιούχου για την υποβολή της πρότασης, στην οποία θα ορίζεται ότι: η πρόταση συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της πρόσκλησης, της οποίας ο υποψήφιος δικαιούχος έλαβε γνώση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της πρόσκλησης και των συνημμένων σε αυτή εγγράφων, η υποβαλλόμενη πρόταση καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων παραδοτέων, τα στοιχεία που αναφέρονται στην πρόταση είναι ακριβή. 6. Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής) του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου δικαιούχου περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της δράσης από άλλους κοινοτικούς πόρους. 7. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα και των εταίρων του, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, περί υπαγωγής τους ή όχι σε καθεστώς ΦΠΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Το σύνολο των υλοποιηθέντων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της αποστολής του οργανισμού στο κράτος μέλος Ε.Ε. Κατάλληλα έγγραφα (βεβαιώσεις, παραστατικά κ.λπ.) που να αποδεικνύουν την προηγούμενη εμπειρία του υποψηφίου (επικεφαλής της συνεργασίας ή/και των εταίρων του) σε έργα ανάλογου αντικειμένου (συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά: υλοποίηση κοινοτικών ή εθνικών προγραμμάτων, παροχή σχετικών υπηρεσιών, παροχή εθελοντικών υπηρεσιών). ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ο ΕΚΔ. 2-16/05/2014 Σελίδα 24 από 33

25 Έντυπο Α2.4 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ: 1. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συνεργασίας υπογεγραμμένο από κάθε μέλος της συνεργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται τουλάχιστον τα πλήρη στοιχεία των υποψήφιων δικαιούχων, οι βασικοί όροι της συνεργασίας, ο νόμιμος εκπρόσωπος της συνεργασίας (ο οποίος πρέπει απαραιτήτως να είναι ένα από τα μέλη της διοίκησης των υποψήφιων δικαιούχων) με πλήρη εξουσία διαχείρισης και δέσμευσης της συνεργασίας έναντι της Υπεύθυνης Αρχής, ο ακριβής καθορισμός αρμοδιοτήτων κάθε μέλους καθώς και το ποσό της χρηματοδότησης που δικαιούται κάθε μέλος της συνεργασίας 2. Αυτοτελώς από κάθε μέλος της συνεργασίας, απόφαση του αρμόδιου οργάνου του υποψήφιου δικαιούχου για την υποβολή της πρότασης σε συνεργασία με άλλον/ άλλους φορείς 3. Τα δικαιολογητικά τυπικής πληρότητας και οικονομικής-τεχνικής ικανότητας, όπως έχουν περιγραφεί ανωτέρω ανά κατηγορία, έχουν υποβληθεί αυτοτελώς από κάθε μέλος της συνεργασίας. ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ο ΕΚΔ. 2-16/05/2014 Σελίδα 25 από 33

26 ΜΕΡΟΣ Γ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1. ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Οι άμεσες επιλέξιμες δαπάνες της δράσης/έργου είναι οι δαπάνες οι οποίες, τηρουμένων των γενικών προϋποθέσεων επιλεξιμότητας, μπορούν να προσδιοριστούν ως ειδικά έξοδα που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση της δράσης/έργου. Οι άμεσες δαπάνες περιλαμβάνονται στον προβλεπόμενο γενικό προϋπολογισμό της δράσης/έργου Δαπάνες Προσωπικού Η δαπάνη για το προσωπικό της δράσης/έργου, συμπεριλαμβανομένων μισθών και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπών νόμιμων δαπανών, είναι επιλέξιμη εφόσον συνάδει με τη συνήθη πολιτική του δικαιούχου όσον αφορά τις αποδοχές Όσον αφορά τους διεθνείς οργανισμούς, στις επιλέξιμες δαπάνες προσωπικού μπορεί να περιλαμβάνονται πιστώσεις για την κάλυψη θεσμικών υποχρεώσεων Οι αντίστοιχες δαπάνες για τη μισθοδοσία του προσωπικού των εθνικών δημόσιων υπηρεσιών είναι επιλέξιμες, στο μέτρο που πρόκειται για δαπάνες για δραστηριότητες τις οποίες η οικεία δημόσια αρχή δεν θα εκτελούσε αν δεν είχε αναληφθεί η σχετική δράση/έργο. Οι δημόσιοι υπάλληλοι προκειμένου να απασχοληθούν στο έργο μπορούν: α) είτε να εργαστούν υπερωριακά, β) είτε να απασχοληθούν εξολοκλήρου με το έργο, αφού απαλλαχθούν με απόφαση της διοίκησης από τα συνήθη καθήκοντά τους Οι δαπάνες προσωπικού κατανέμονται στον προβλεπόμενο προϋπολογισμό, προσδιορίζοντας τα καθήκοντα και τον αριθμό του προσωπικού. 1.2 Οδοιπορικά και έξοδα διαβίωσης Οι δαπάνες ταξιδίου και διαμονής είναι επιλέξιμες ως άμεσες δαπάνες για το προσωπικό ή άλλα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν στις δραστηριότητες της δράσης/έργου και η μετακίνηση των οποίων είναι αναγκαία για την υλοποίησή της/του Οι δαπάνες ταξιδίου είναι επιλέξιμες στη βάση του πραγματικού κόστους. Η απόδοση των εν λόγω εξόδων πρέπει να βασίζεται στο κριτήριο του «χαμηλότερου κόστους» των δημόσιων μέσων μεταφοράς και, κατά κανόνα, τα αεροπορικά εισιτήρια επιτρέπονται μόνο για ταξίδια άνω των 800 χιλιομέτρων (με επιστροφή) ή εφόσον η γεωγραφική θέση του τόπου προορισμού αιτιολογεί αεροπορική μετακίνηση. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να φυλάσσονται οι κάρτες επιβίβασης και το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Εφόσον γίνεται χρήση ιδιωτικού αυτοκινήτου, η απόδοση των εξόδων γίνεται κατά κανόνα είτε με βάση το κόστος χρήσης των δημόσιων μέσων μεταφοράς είτε με Ο ΕΚΔ. 2-16/05/2014 Σελίδα 26 από 33

27 βάση τη διανυθείσα απόσταση σε χιλιόμετρα και σύμφωνα με τους κανόνες που εφαρμόζονται από τον Τελικό Δικαιούχο Τα επιλέξιμα έξοδα διαμονής υπολογίζονται βάσει των πραγματικών δαπανών ή βάσει ημερησίας αποζημίωσης. Στην περίπτωση της ημερήσιας αποζημίωσης, αυτή θα είναι σύμφωνη με την πολιτική αποζημιώσεων του Τελικού Δικαιούχου και ανάλογα με τη νομική του μορφή. Η αποζημίωση ταξιδίου θεωρείται κατά κανόνα ότι καλύπτει τις τοπικές μετακινήσεις (περιλαμβανομένης της χρήσης ταξί), τη στέγαση, τα γεύματα, τις τοπικές τηλεφωνικές κλήσεις και διάφορα άλλα μικροέξοδα. 1.3 Εξοπλισμός Οι δαπάνες εξοπλισμού είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον είναι αναγκαίες για την υλοποίηση της δράσης/έργου. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για την υλοποίηση της δράσης/έργου Η επιλογή του τρόπου απόκτησης εξοπλισμού δηλ. μέσω leasing, ενοικίασης ή αγοράς πρέπει να γίνεται με βάση το κριτήριο του χαμηλότερου κόστους. Για αγορά εξοπλισμού που υπερβαίνει το ποσό των ευρώ συνιστάται να γίνεται ανάλυση των διαφόρων επιλογών για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράμματος και να τηρείται αρχείο των εγγράφων της ανάλυσης, ώστε να αιτιολογείται η τελική απόφαση του δικαιούχου. Η Υπεύθυνη Αρχή είναι αρμόδια να επικυρώσει τη λιγότερο δαπανηρή επιλογή που έχει γίνει από τον Τελικό Δικαιούχο. Εντούτοις, εάν το leasing ή η ενοικίαση δεν είναι δυνατή λόγω μικρής διάρκειας της δράσης ή ταχείας απόσβεσης της αξίας, η αγορά εξοπλισμού γίνεται δεκτή Ενοικίαση / leasing εξοπλισμού Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο πράξεων ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί στη χώρα μας, την εθνική νομοθεσία και πρακτική, και τη διάρκεια της ενοικίασης ή της χρηματοδοτικής μίσθωσης για τους σκοπούς της δράσης/έργου Αγορά εξοπλισμού Εφόσον ο εξοπλισμός αγοράζεται πριν ή κατά τη διάρκεια της δράσης/έργου, πρέπει να διευκρινίζεται στον προϋπολογισμό αν περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών ή μόνο το τμήμα της απόσβεσης του εξοπλισμού που αντιστοιχεί στη διάρκεια χρησιμοποίησης του για τη δράση/έργο και στο ποσοστό πραγματικής χρησιμοποίησης για τη δράση/έργο. Το τελευταίο υπολογίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες. Εξοπλισμός που αγοράστηκε πριν από τη δράση/έργο αλλά χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς της δράσης/έργου είναι επιλέξιμος βάσει της απόσβεσης. Εντούτοις, οι δαπάνες αυτές δεν είναι επιλέξιμες αν ο εξοπλισμός είχε αγοραστεί αρχικά με κοινοτική επιδότηση. Για μεμονωμένα αντικείμενα αξίας μικρότερης των ευρώ είναι επιλέξιμο ολόκληρο το κόστος αγοράς τους, εφόσον ο εξοπλισμός έχει αγοραστεί πριν από τους τελευταίους τρεις μήνες της δράσης/έργου. Μεμονωμένα αντικείμενα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των ευρώ είναι επιλέξιμα μόνο βάσει της απόσβεσης. Ο ΕΚΔ. 2-16/05/2014 Σελίδα 27 από 33

28 1.4 Ακίνητα Τα ακίνητα πρέπει να διαθέτουν τις τεχνικές ιδιότητες που απαιτούνται για τη δράση/έργο και να είναι συμβατά με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τα ισχύοντα πρότυπα Η μίσθωση ακινήτων είναι επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση εφόσον η μίσθωση αυτή συνδέεται σαφώς με τους στόχους της σχετικής δράσης/έργου, υπό τις κατωτέρω προϋποθέσεις, και με την επιφύλαξη της εφαρμογής αυστηρότερων εθνικών κανόνων: α) Η αγορά του ακινήτου από το δικαιούχο δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο κοινοτικής επιδότησης. β) Το ακίνητο πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την εκτέλεση του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι επιλέξιμο μόνο το τμήμα των δαπανών που αντιστοιχεί στη χρησιμοποίηση για τους σκοπούς της δράσης/έργου Δαπάνες για αγορά, κατασκευή, ανακαίνιση ή μίσθωση χώρων γραφείου για τις συνήθεις δραστηριότητες του δικαιούχου δεν είναι επιλέξιμες ως άμεσες δαπάνες. Οι δαπάνες αυτές πρέπει να θεωρούνται ως έμμεσες δαπάνες. 1.5 Αναλώσιμα, προμήθειες και γενικές υπηρεσίες Οι δαπάνες για αναλώσιμα είδη, προμήθειες και γενικές υπηρεσίες είναι επιλέξιμες εφόσον είναι αναγνωρίσιμες και άμεσα αναγκαίες για την εκτέλεση της δράσης/έργου Οι δαπάνες που αφορούν τις προμήθειες γραφείου καθώς και κάθε είδους μικρές δαπάνες για αναλώσιμα είδη, προμήθειες, έξοδα φιλοξενίας και γενικές υπηρεσίες (όπως τηλέφωνο, Διαδίκτυο, ταχυδρομικά τέλη, καθαρισμός γραφείου, λοιπά χρειώδη, ασφάλειες, επιμόρφωση προσωπικού, προσλήψεις, κ.λπ.) δεν αποτελούν άμεσα επιλέξιμες δαπάνες και περιλαμβάνονται στις έμμεσες δαπάνες. 1.6 Συμβάσεις υπεργολαβίας Κατά γενικό κανόνα, οι τελικοί δικαιούχοι πρέπει να έχουν την ικανότητα να διαχειρίζονται οι ίδιοι τις δράσεις/έργα. Το ποσό που αντιστοιχεί στα καθήκοντα που ανατίθενται με υπεργολαβία βάσει της δράσης/έργου θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς στη συμφωνία χρηματοδότησης Δεν είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από το Ταμείο δαπάνες σχετικές με τις ακόλουθες συμβάσεις υπεργολαβίας: α) συμβάσεις υπεργολαβίας για καθήκοντα σχετικά με τη γενική διαχείριση της δράσης/έργου β) συμβάσεις υπεργολαβίας που αυξάνουν το κόστος της δράσης/έργου χωρίς να προσαυξάνουν σε ανάλογο βαθμό την αξία του γ) συμβάσεις υπεργολαβίας με συμβούλους των οποίων η αμοιβή εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού κόστους της δράσης/έργου, εκτός αν η πληρωμή αυτή δικαιολογείται από τον τελικό δικαιούχο με βάση την πραγματική αξία των εργασιών ή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν Για όλες τις συμβάσεις υπεργολαβίας, οι υπεργολάβοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παράσχουν σε όλες τις υπηρεσίες ελέγχων τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες που αποτέλεσαν αντικείμενο υπεργολαβίας. Ο ΕΚΔ. 2-16/05/2014 Σελίδα 28 από 33

29 1.6.4 Σε όλες τις συμβάσεις υπεργολαβίας, πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια και εξειδίκευση το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας ή αγαθών. Γενικού περιεχομένου συμβάσεις μπορεί να απορρίπτονται από την Υ.Α. 1.7 Δαπάνες που προκύπτουν από απαιτήσεις που συνδέονται με τη συνδέονται με τη συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. Οι δαπάνες που είναι αναγκαίες για την κάλυψη των απαιτήσεων που συνδέονται με την συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε., π.χ. διαφήμιση, προβολή, αξιολόγηση της δράσης/έργου, εξωτερικός λογιστικός έλεγχος, τραπεζικές εγγυήσεις, κόστος μεταφράσεων κλπ., είναι επιλέξιμες ως άμεσες δαπάνες. Συγκεκριμένα οι δαπάνες αυτές αφορούν τις κάτωθι κατηγορίες : Δημοσιότητα, διαφάνεια και διάδοση Σύμφωνα με την Απόφαση 2008/457/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφορικά με τις ευθύνες ενημέρωσης και δημοσιότητας, ο Τελικός Δικαιούχος υποχρεούται: α) να αποδεχθεί την αναγραφή του στη λίστα δικαιούχων που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (http://ete.ypes.gr) και στην οποία αναφέρονται το όνομα του δικαιούχου, ο τίτλος της δράσης/ έργου και το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που διατίθεται για την υλοποίηση της δράσης/έργου, β) να λάβει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από το άρθρο 34 της ως άνω απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικότερα, ο δικαιούχος υποχρεούται : (i) Στην ανάρτηση μόνιμης ευμεγέθους πινακίδας σε εμφανές σημείο το αργότερο τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση της δράσης εφόσον η συνολική κοινοτική συνεισφορά σε αυτή υπερβαίνει τα ευρώ και η δράση συνίσταται στην αγορά φυσικού αντικειμένου. Η πινακίδα αναφέρει τον τύπο και την ονομασία της δράσης/έργου. Όταν μια πρόταση λαμβάνει χρηματοδότηση βάσει Ετήσιου Προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο, ο Τελικός Δικαιούχος εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες στη δράση/έργο έχουν ενημερωθεί για την εν λόγω χρηματοδότηση. Σε κάθε έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών συμμετοχής ή άλλων πιστοποιητικών, δηλώνεται ότι δράση/έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο. (ii) Στις διαφημιστικές και μόνιμες επεξηγηματικές πινακίδες θα αναφέρεται ρητά: το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα γραφικά πρότυπα του Κανονισμού 2008/457/ΕΚ (Παράρτημα ΧΙ) Ο ΕΚΔ. 2-16/05/2014 Σελίδα 29 από 33

30 το Ταμείο και το λογότυπό του το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας με αναφορά στην Ελληνική Δημοκρατία και στο Υπουργείο Εσωτερικών το εξής επιλεγμένο μήνυμα από την Υπεύθυνη Αρχή: «Η Δράση <κωδικός και τίτλος Δράσης και έργου> συνολικού προϋπολογισμού <αριθμητικό ποσό σε Ευρώ> συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 95% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 5% από Εθνικούς Πόρους» Σκοπός των ενεργειών που απορρέουν από την παραπάνω υποχρέωση είναι η γνωστοποίηση, με όσο το δυνατόν προσφορότερο τρόπο της προέλευσης της χρηματοδότησης των δράσεων/έργων. Τεχνική και οικονομική αξιολόγηση της δράσης/έργου Όλες οι δαπάνες που λαμβάνουν χώρα και είναι σύμφωνες με τις υποχρεώσεις των Τελικών Δικαιούχων σχετικά με την τεχνική και χρηματοοικονομική αξιολόγηση της δράσης θεωρούνται άμεσες δαπάνες. Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν αμοιβές συμβούλων για τεχνική εκτίμηση της δράσης/έργου, αμοιβές για την έκδοση πιστοποιητικού οικονομικού ελέγχου και αμοιβές για χρηματοοικονομικό έλεγχο. Τραπεζικές εγγυήσεις Οι τραπεζικές εγγυήσεις των Τελικών Δικαιούχων για τη δράση/έργο θεωρούνται επιλέξιμες ως άμεσες δαπάνες. 1.8 Αμοιβές εμπειρογνωμόνων Οι δαπάνες που αφορούν τις αμοιβές νομικών συμβούλων, συμβολαιογράφων καθώς και οι δαπάνες αμοιβής τεχνικών και χρηματοοικονομικών εμπειρογνωμόνων είναι επιλέξιμες. Εμπειρογνώμονας Ο εμπειρογνώμονας είναι ένας «επαγγελματίας που έχει αποκτήσει γνώση και δεξιότητες μέσα από μελέτη και εξάσκηση για χρόνια σε ένα συγκεκριμένο τομέα ή αντικείμενο, σε βαθμό που η γνώμη του/της μπορεί να βοηθήσει σε θέματα Ο ΕΚΔ. 2-16/05/2014 Σελίδα 30 από 33

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Γούλιου Ελένη 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 85829 Θεσσαλονίκη 26/5/2015 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Θ.Σιάππας Τηλέφωνο : 2231350903 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη: 14/07/2015 Α.Π.: 3537/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: α. Παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

(Α) Υποψήφιος Διδάκτορας / Συνολική Αμοιβή έως 2430 (2 άτομα)

(Α) Υποψήφιος Διδάκτορας / Συνολική Αμοιβή έως 2430 (2 άτομα) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Γούλιου Ελένη 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 87375 Θεσσαλονίκη, 4/5/2015 Αρ.Πρωτ: 50700/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΝΕΒ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Μαργαρίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ-ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ. Ε.Ι.Π.:1026 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 361 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΑΘΗΝΑ 2013 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (Ο.Π.Σ.A.Α.)* ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Δ46Ψ8ΧΒ-2ΘΠ. 1 Άτομο- Διοικητική Υποστήριξη

ΑΔΑ: ΒΛ1Δ46Ψ8ΧΒ-2ΘΠ. 1 Άτομο- Διοικητική Υποστήριξη Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 88974 Θεσσαλονίκη, 28/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 15.02.2011 α.π.:670

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, 6.03.2013 Αριθ. Πρωτ.: 42 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Προσκλήσεων για την Υποβολή Προτάσεων με αντικείμενο τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου με τρεις (3)Υπεύθυνους Αποκεντρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ46Ψ8ΧΒ-ΔΤ0. Γραφείο:

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ46Ψ8ΧΒ-ΔΤ0. Γραφείο: Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. Παπαβασιλείου Βασίλειος 2310-994026 2310-200392 prosk@rc.auth.gr 86976 Θεσσαλονίκη, 13/02/2014

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. «ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 250 01 Καλάβρυτα, Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 Πάτρα Α.Φ.Μ. 094018365 ΑΜΑΕ : 39487/22/Β/97/4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΝΕΒ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Μαργαρίτης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.7.2005 C 183/21 III. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.7.2005 C 183/21 III. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 26.7.2005 C 183/21 III (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατος για τη διατήρηση, τον χαρακτηρισµό, τη συλλογή και τη χρησιµοποίηση των γενετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ξενοφώντος 7, Αθήνα 10557 Πληροφορίες: Αλέξης Γαληνός Τηλ: 210 3253123 Φαξ: 210 3216653 E

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 1502 Αθήνα, 5/12/2014

Αρ. Πρωτ.: 1502 Αθήνα, 5/12/2014 Αρ. Πρωτ.: 1502 Αθήνα, 5/12/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Aρ. Πρωτ. 25579 Aθήνα, 6/10/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηράκλειο, 3-02-205 Αρ. Πρωτ: 32/Φ.30. Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 7004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού

Διαβάστε περισσότερα

το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ)

το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25 Ιουνίου 2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΕΙΣΡΟΏΝ ΕΚΡΟΏΝ (Φ2-1510/21-6-2013 & ΤΡΟΠΟΠ. ΥΠΟΥΡΓ.ΑΠΌΦ Φ2-1860/27-8-2013). ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Χανδρή 3 και Κύπρου, Μοσχάτο 18346, Τηλ. 2131300700 ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2):

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2): ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ / νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741 Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταμένου Τηλέφωνο: 213 1501500

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ/ΧΜΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1. Ερώτηµα: Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 06.08.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) Η οικονοµική διαχείριση ενός σχεδίου, για παράδειγµα στο πλαίσιο του προγράµµατος INTI, συνήθως υπόκειται στις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη)

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη: Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 19534 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΡΑΣΗ 1

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΡΑΣΗ 1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση μετά την 12/10/2011 μέχρι και 60 ημερολογιακές ημέρες μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Λέανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 26/05/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δημητριάδος 95 & Π. Μελά 3 ος όροφος

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Λ-ΡΤΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ04Λ-ΡΤΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ι.ΜΕΤ.) 6 ο χλµ. Χαριλάου-Θέρµης Θέρµη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΑ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 ΤΜΗΜΑ Γ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) Τομέας Μηχανοτρονικής Δημητριάδος 95 & Π. Μελά (3 ος όροφος)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αθήνα, 28/02/2014 Αρ.Αποφ. :60 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) στο πλαίσιο της συμμετοχής του ως Συντονιστής- Εταίρος στην Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη: 10/11/2014 Α.Π.: 5058/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στο αντικείμενο: Επιστημονικό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Δρ. Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,.03.02. 2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Λαμία: 10/03/2015 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 469 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Τ.Κ. 35100, Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ξάνθη 19-06-2015 Αρ. Πρ.: 17504 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης συμμετοχής στην Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011.

Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης συμμετοχής στην Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011. Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης συμμετοχής στην Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011. Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Υπεύθυνος για την Θερμοκοιτίδα

Διαβάστε περισσότερα

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Ιούνιος 2012 : Οδηγίες συμπλήρωσης αιτήματος ολοκλήρωσης Περιεχόμενα Ηλεκτρονική επεξεργασία και υποβολή Αιτήματος Ολοκλήρωσης....

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα