!"# $%& '()*'&+,-&.!/01 $23 45µ-23 6'&7#"23(23 8'- )"98)-&'!"#$%&'"() (&" *#$#+,-."() -%#.#*)$"#,.)/ *01µ#.0µ2.#3 4,5#$%6'#3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!"# $%& '()*'&+,-&.!/01 $23 45µ-23 6'&7#"23(23 8'- )"98)-&'!"#$%&'"() (&" *#$#+,-."() -%#.#*)$"#,.)/ *01µ#.0µ2.#3 4,5#$%6'#3"

Transcript

1 !"# $%& '()*'&+,-&.!/01 $23 45µ-23 6'&7#"23(23 8'- )"98)-&'!"#$%&'"() (&" *#$#+,-."() -%#.#*)$"#,.)/ *01µ#.0µ2.#3 4,5#$%6'#3 74"µ2*,"& 891+&/ :&.;)4#3*#/ 7*1<.(" 2014

2 !"# $%& '()*'&+,-&.!/01 $23 45µ-23 6'&7#"23(23 8'- )"98)-&'!"#$%&'"() (&" *#$#+,-."() -%#.#*)$"#,.)/ *01µ#.0µ2.#3 4,5#$%6'#3 74"µ2*,"& 891+&/ :&.;)4#3*#/!"# µ$%µ# "&$ '($)*$ µ+,, -+)."/ 0''1$)+ "(2,, "# 324"* -+) "($ 5)µ(67($"+

3 i :/;<=0;>=?! «!"#$% &'()*+* #,+ -.*/,+ -+01,+ -2*%1'3#*% 415+$ '#9 :*; /*+$<=% &>µ?'%.» :*&B+ 0'+ #* =CD+'% #E*4+>1%* $ :*%156 :*% +*?'/>+$F+', &>µ? G *1'#D #$F6] HF1%?(0G6 Είναι γνωστό ότι η Αλεξάνδρεια των δεκαετιών 1900 έως και 1930 αποτέλεσε ένα από τα πιό γόνιμα και προοδευτικά πεδία στην ευρύτερη επικράτεια της ελληνικής λογοτεχνικής δημιουργίας και παραγωγής. Η «Νέα Ζωή» ( ), τα «Γράμματα» ( ), η «Αργώ» ( ), η «Αλεξανδρινή Τέχνη» ( ), και άλλες επιθεωρήσεις, συναγωνίζονταν ισότιμα τον αθηναϊκό πόλο με τις ανάλογες πρωτοβουλίες και επιδόσεις του (βλ. π.χ. «Ο Νουμάς», κ.α.). α Τα αλεξανδρινά έντυπα παρακολουθούσαν επίμονα και δημοσίευαν σύγχρονα γιά την εποχή λογοτεχνικά έργα των γνωστότερων ποιητών και συγγραφέων (π.χ. του Παλαμά, του Καβάφη, του Σικελιανού, κ.ά.), αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και νεοεμφανιζόμενα ταλέντα στον χώρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις η σχέση των πρώτων με αυτά αποκτούσε έναν μόνιμο και αμφίδρομο χαρακτήρα ιδεολογικής και συναισθηματικής συγγένειας και οικειότητας ως προς την Τέχνη του λόγου (βλ. π.χ. περίπτωση Σικελιανού β ). Η έκδοσή των πιό πάνω περιοδικών εντύπων δεν αποτελούσε παρά την αντικειμενική έκφραση μιάς εμπνευσμένης ροπής προς την πνευματική δημιουργία και τα γράμματα, νέων κυρίως ποιητών και πεζογράφων της ελληνικής αλεξανδρινής παροικίας. Οι ίδιοι επιδιώκαν με τους συνήθως πενιχρούς πόρους που διαθέταν, με ιδεαλισμό και με άοκνες προσπάθειες, να εμφυσήσουν μέσα από τα γραπτά τους, νέα ιδανικά οράματα γιά τον άνθρωπο και την κοινωνία και τούτο, σε αντίθεση, ενίοτε και σε αντίδραση, μιάς μεγαλοαστικής-εμπορο/βιομηχανικής τάξης, εύπορης, αυτάρεσκης, ιθύνουσας και κυρίαρχης, εν γένει επιφυλακτικής έως και αρνητικής στην αποδοχή ή/και την υιοθέτηση διαφορετικών ιδεών και τρόπων ζωής. Και βέβαια, οι εκδόσεις των νέων αυτών, κατά κανένα τρόπο δεν εξασφάλιζαν μιά ομαλή κυκλοφορία τους μέσω κάποιου πρόθυμου χορηγού. Έτσι, δεν ήταν αντίστοιχα απλή υπόθεση η οικονομική τους στήριξη και μακρόχρονη βιωσιμότητα. Άλλωστε γιά συναφείς με τους παραπάνω λόγους, η ολιγόχρονη διαδρομή των νεανικών εκδόσεων οφείλονταν στο γεγονός ότι οι πιό πολλοί από τους εμπνευσμένους αρχικούς συντελεστές της δημιουργίας τους αναγκάζονταν κάποτε να παραιτηθούν και να αποχωρήσουν, είτε γιά εξεύρεση προσωπικής εργασίας στην Αίγυπτο ή σε ξένη χώρα είτε γιά σπουδές στο εξωτερικό. Πέρα από την ουσιαστική προσφορά τους στα γράμματα και την έντονη προσπάθεια τους να εμφανιστούν ως πρώτα στη δημοσίευση κάποιου έργου καταξιωμένου συγγραφέα, τα αλεξανδρινά έντυπα διακρίνονταν επίσης από έντονο ανταγωνισμό και οχι σπάνια, από διαπροσωπικές αντιδικίες, αντιπάθειες, ή/και εμπαθείς έριδες. Κάτι τέτοιο εκπέμπεται από τα πρακτικά τους, όπως διατυπώνονταν ειδικά στα καταληκτικά κεφάλαια επί μέρους τευχών τους (βλ. ανώνυμα συνήθως «Σημειώματα» ή στα σχετικά με τη «Λογοτεχνική κίνηση»), ενώ συνεχίζονταν και αργότερα με έντονες κριτικές αντιπαραθέσεις σε δοκίμια και μελέτες γνωστών αλεξανδρινών λογίων (βλ. π.χ. σχετ. στο «Ο πολιτικός Καβάφης» του Στρατή Τσίρκα, ή στο «Ο Καβάφης απαραμόρφωτος» του Τίμου Μαλάνου). Άν και παρόμοιες διαμάχες και κουτσομπολιά (βλ. και «κουσέλια») θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποτελούν και «μέρος του &. ="6 µ"6,µ4,%"1+&+>µ2.0 +>. *#$#+,-."(9.,.+?4>. (&" 4,%"#A"(9. +0/ B*,C6.A%,"&/ (&" +0/ B"$?4+#3, &C<5,",A9.& &.&',%;,< +# 4).0µ& +#3 D&.9*0 ="&*#3%6(0, I J(.F?#$6 #A+ H&&D+A+ KF+$?#%:D %=#$1(* #$F H&&G+%=µ$L #G6 J%.L?#$F, 7(A. 8&1+&."9+0, B;E.& 2006, 2 0 F(A#10, G*.,"A"(6 1,* (B%-"(E 2(A#10 >/ I J(.F?#$6 #A+ H&&D+A+, (3(*#')%01, +# 1967). G. H I$$,*#/ J"(,*"&.)/ 2$%&', $"6 +#3/ A,1µ#?/ 4#3 (&*",%$#?1, µ, 13.&A2*'#3/ (&" A%&1+0%")+0+,/ +0/ B"$?4+#3: «MFµNµ*%?>+#* #O #5=$ P'=#5 µd+fµ*?$q #O+ :*%1O #R6?1B#G6 +'%5#G6 µ$f S1/' -? #O+?+'Fµ*#%:O JT.F?#%B#G U&&G+%=µ5 :*; µ V:*&$<=' +9.%$1#>=$Fµ' µ%9+ U&&G+%:W+ X+$%YG =#9 2L&&* #,+ Z&'Y*+01%+,+ [1*µµ>#A+ :*; #R6 \]*6 ^AR6. MFµNµ*% #% -1.5#'1* Xµ'=* µn6?15=2'1' _ PA+#*+W V?*2D µ*p( #$F :*; :1*#, C*/'%> µ$f -Y]4*=#G #W µ+dµg #R6 /'1µ$:1*=(*6 #G6». (G*. 1+# 6%;%# +#3 K61#3!*&-6(0 `(&%??$6 a1*.$lµg6 :*% [%B1.$6 K'2]1G6 µ%> %=#$1%:D *+*01$µD *?5 #G+?*1$F=(* #$F6 =#G+ J&'Y>+01'%*. L# &4)14&1µ& A0µ#1",?+0(, 1+& B.6*,(+& +#3 (&;. 73;. M. J#3*#$"6..0, +#µ.mn, 2009, 1,* (A)1,"/ +#3 O.1+"+#?+#3 +>. B.&+#*"(9. J4#3A9. +0/ P&+%"&%-"(E/!"G*"#;E(0/ B*,C&.A%,<&/.)

4 ii λόγου» ή/και «συνήθεια» στις όποιες ατομικές δημιουργικές εκδηλώσεις, όπως προκύπταν κατά περιόδους στα πιό πολλά από τα αλεξανδρινά έντυπα, η «Αργώ» θα μπορούσε εντούτοις να αποτελεί την φωτεινή εξαίρεση. Η αγάπη γιά την Ελλάδα και το ελληνικό πνεύμα, η ορμή μιάς καθαρής και διάφανης νεανικής ιδεολογίας με ακραιφνή κοινωνικό περιεχόμενο (ίσως ένας μη κωδικοποιημένος, αδογμάτιστος σοσιαλισμός), η απόδοση αξίας στους «αγνούς», ο ανυπόκριτος ενθουσιασμός και η προσήλωση σ έναν κοινό σκοπό, η αποχή από υστερόβουλες προθέσεις, διακρίσεις και επιλογές συνεργατών, η καλόπιστη και συνεπής κριτική, η πίστη σε μιά καθομιλουμένη και μόνιμα «εν τω γενάσθαι» γλώσσα της νέας δημοτικιστικής πλειάδας, είναι εμφανή χαρακτηριστικά που διατρέχουν όλα τα τεύχη της «Ελληνικής Ένωσης Νέων», δημιουργών της «Αργώς». Η «Αργώ» ήρθε στο φώς το 1923, ημερομηνία που συνέπιπτε με τα 20χρονα του διασημότερου ίσως περιοδικού της εποχής, του αθηναϊκού «Νουμά». Η έκδοσή της έγινε από την αρχή γνωστή στα υπόλοιπα έντυπα που κυκλοφορούσαν τόσο στην Αθήνα, όσο και στην Αλεξάνδρεια και στην Αίγυπτο ευρύτερα. Στο φύλλο του αρ.774, ο «Νουμάς» αναφέρεται με σκεπτικισμό και ενδεχομένως, πατερναλιστική αυστηρότητα γιά το πρώτο τεύχος της, ως εξής: «Ὁ Νουμάς πού χαίρεται ἀληθινὰ γιὰ κάθε νέα ἐκδήλωση τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς δέ θἄχε λόγια νὰ ἐκφράσει τὴ χαρά του γιὰ τὸ κανούριο περιοδικὸ ποὺ θέλει νὰ συγκεντρώσει τὴν κίνηση τῶν νέων τῆς Ἀλεξάντρειας, ἄν δὲν πίστευε ἀπόλυτα πώς ἡ κίνηση τῶν νέων ἐκεῖ κάτου [sic] ἔχει νὰ δείξει καὶ πολὺ καλύτερα πράματα. Γιατὶ ὅσο κι ἄν δυὸ τρία κομμάτια ξεχωρίζουνε κεῖ μέσα (ποιήματα Γλαύκου Ἀλιθέρση, Κ. Ν. Κωνσταντινίδη, μεταφράσματα ἀπὸ τὸν Ἄμιελ [του Θύμιου Ξανθόπουλου/Θανάση Πεύκου], κ.ἄ.) τὸ σύνολο δὲν εἶναι καθόλου ἀξιοπαρουσίαστο [;]... Ὁπωσδήποτε φανταζόμαστε πὼς κάποια μεγαλύτερη προσοχὴ στὴ συγκέντρωση καὶ στὴν ἐπιλογὴ τῆς ὕλης θὰ κάνει τὴν Ἀργώ ἕνα ἀληθινὸ περιοδικὸ τῶν νέων τῆς Αἴγυπτος». (σελ.396) Πιό καταδεκτικό, αλλά και με ελαφρά σκωπτικό τόνο απέναντι στη «νεανικότητα» των ιδρυτών της, εμφανίζεται το σχόλιο της αλεξανδρινής «Νέας Ζωής»: «Νὰ ἕνα περιοδικὸ ποὺ μᾶς ἐνθουσιάζει, ἤ γιὰ νὰ ἐκφρασθοῦμε ἀκριβέστερα, μᾶς μεταδίνει τὸ νεανικό του ἐνθουσιασμό.» (τ. ii, αρ.3, 1923, σελ ). Η «Αργώ» κυκλοφορούσε σε 500 αντίτυπα και περιελάμβανε ανάμεσα στους συνεργάτες του, τον Τίμο Μαλάνο, «πρώτο Ευρωπαίο κριτικό της Λογοτεχνίας μας», αυστηρού στις επικρίσεις του, ιδιότητα που κατά τον επίσης κριτικό και πεζογράφο Μανώλη Γιαλουράκη, αποτελούσε και τη θετική προσφορά του στα ελληνικά Γράμματα «όπου συχνά ο κριτικός έπαινος είναι προϊόν συναλλαγής.» (βλ. σημείωση α ως άνω «Η Αίγυπτος των Ελλήνων», σελ ). Συγκαταλέγονταν όμως ειδικά μεταξύ των συνεργατών της «Αργώς», μεγάλα ονόματα της Ποίησης όπως, ο Καβάφης - ιδιαίτερα προσφιλής στις διεκδικήσεις γιά δημοσίευση ανέκδοτων ποιημάτων του από την πλειονότητα των κυριώτερων περιοδικών, ο Λάμπρος Πορφύρας, ο «γνήσιος και μελαγχολικός» Γλαύκος Αλιθέρσης, ο «παλαμικός» Κ.Ν. Κωνσταντινίδης, ο Πέτρος Μάγνης, κ.ά.

5 iii Έδωσε όμως επιπλέον η «Αργώ» και ένα «βήμα» γιά τη δημοσίευση μικρών διηγημάτων και δοκιμίων, μεταφράσεων και κριτικής παρουσίασης, σε νέους, λιγότερο ή περισσότερο γνωστούς λογοτέχνες της «Ελληνικής Ένωσης Νέων» ή συνεργατών της, εν πολλοίς δημιουργήματα μιάς «άδολης νεανικότητας», αλλά και ξεχωριστού ταλέντου, όπως των Ηλία Γκανούλη, Ηλία Χατζηλία, Θύμιου Ξανθόπουλου, Πόλυ Μοδινού, Σωτήρη Σκίπη, Χαρίλαου Καλβοκορέση, κ.ά.. Ο Μ. Γιαλουράκης (βλ. Σημείωση α ως άνω «Η Αίγυπτος των Ελλήνων», σελ ) αφού εκθειάζει τη συμβολή του περιοδικού ειδικά στην επίλυση του ορθογραφικού προβλήματος με την ενοποίηση της ορθογραφίας των συνεργατών του, εκτιμά τελικά ότι το ίδιο «υπήρξε ένα ζωντανό περιοδικό, στο οποίο οι νεανικές υπερβολές, βρήκαν τη δικαίωσή τους απ τα ίδια τα πράγματα», και ότι, «Η Αργώ είχε βέβαια την ίδια τύχη με τ άλλα περιοδικά που τα συντηρούσε ο ενθουσιασμός. Αλλ η έκδοσή της, υπήρξε γόνιμη. Κι η θέση της στα Αλεξανδρινά Γράμματα, εξασφαλισμένη.». Ανάμεσα στα 9 ιδρυτικά μέλη που έστησαν την «Αργώ», το παρόν σύγγραμμα θέλει, έστω όψιμα, να φωτίσει και να αποδώσει τη δέουσα τιμή σε έναν παραγνωρισμένο πρωτεργάτη της και ταλαντούχο πεζογράφο. Πρόκειται γιά τον Θύμιο Ξανθόπουλο (Θ.Ξ.). Ο Θ.Ξ. άρχισε να γράφει από πολύ νωρίς, όντας ακόμη μαθητής γυμνασίου. Εξ ίσου νωρίς, μυήθηκε στην ελληνική και στην ξενόγλωσση λογοτεχνία (γαλλική, αγγλική και ρωσική). Κλείνοντας τα πρώτα 20 χρόνια του, κάνει την παρουσία του στα γράμματα αισθητή και αρχίζει να γράφει τακτικά και να δημοσιεύει στην «Αργώ» μικρά διηγήματα και δοκίμια, μεταφράζοντας επίσης επιλεγμένα κείμενα από τη γαλλική κυρίως λογοτεχνία. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο ίδιος διακρίνεται από μιά εξαιρετική μόρφωση, καλλιέργεια, ευθυκρισία και ευαισθησία. Διακρίνεται ταυτόχρονα από υποδειγματική σεμνότητα και από υπεύθυνη και ηθική στάση απέναντι στη ζωή και στη φύση, στον άνθρωπο και στις τέχνες του. Παρά τις προσωπικές του δυσκολίες και στον συχνά σκληρό αγώνα επιβίωσης που αγόγγιστα δίνει, πιστεύει ακράδαντα ότι το άτομο είναι αυτό που κατευθύνει την πορεία του, αναζητά τις επιλογές του και σηκώνει το βάρος των λαθών του, και όχι κάποια αδιόρατη και ανεξέλγκτη μοίρα. Την πεποίθησή του αυτή στήριζε μιά «ηθική» φιλοσοφία στην αναζήτηση μιάς δικής του «Αλήθειας», την οποία είχε ο ίδιος μελετήσει και συλλογιστεί από κείμενα και αφορισμούς των μεγάλων περασμένων χρόνων και πιό σύγχρονων, όπως μεταξύ άλλων, του Shakespeare γ, του Jean-Jacques Rousseau δ, του Henry-Frédéric Amiel ε, κ.ά έγραφε κάπου σχετικά ο Θ.Ξ. : «Τί ψευτιὰ καὶ τί τρανὴ κωμωδία! Μιλήσαμε γιὰ ὅλες τὶς ψευτιές, πετάξαμε κάτω πολλὲς μάσκες καὶ μόνο τὴ δική μας ψευτιά, τὴ δική μας μάσκα δὲν τολμήσαμε νἀγγίξουμε. Κι ὅμως τί τρανὴ κωμωδία!». Η δυσαρμονία ανάμεσα στην αγνότητα της άσπιλης Φύσης από τη μιά πλευρά, στην οποία προστρέχει συχνά και καθιερώνει στα γραπτά του ως να ήταν οικουμενικό λίκνο μιάς αισθησιακής καταφυγής, και από μιά άλλη, στις αδικίες, όπως θεωρούσε ότι σκληρά και ανώμαλα εκδηλώνονταν στην κοινωνία $. B4) 22,+9., # M.:.,<-, 4%#µ0;,3+,< +& I4&.+& +#3 µ,$6*#3 7*"1&G,+"&.#? 4#"0+E- A%&µ&+#3%$#? 1, µ"6 2(A#10 +#3 1923, +0. #4#<& µ,*,+#?1, 1&. «73&$$2*"#» (&",<-, 46.+#+, A"6 G<#3 (#.+6 +#3. 7<-, 34#$%&µµ<1," 1 &3+E. &.6µ,1& 1, 6**,/ %E1,"/ (&" +0. 4%#+%#4E +#3 8611"#3 1+#.!%#?+#, &4) +#. O#?*"# 8&<1&%&: Men at some time are masters of their fates: The fault, dear Brutus, is not in our stars, But in ourselves, 7"().,/ &4) +# G"G*<# +#3 M.:. +>. B46.+>. +#3 Shakespeare., 2(A#10/ +# J+0. (6+>,"().&,µ'&.<5,+&" # 0;#4#")/ Sir Frank R. Benson ( ) 1+#. %)*# +#3 Caliban 1+0. «L%"(3µ<&». A. H M.:.,<-, &4).>%</ 1+"/ HY$µ$&$.D='%6 (Conferssions) (&" 1+0!"#$%"&' ("# $)* +%,-./0-1) 2#" $"3 &41/"3 $)3 #*"15$)- $#3 6/$#78 $9* #*:%;+9*,!"#$%"&'()* +,-& './ J.-J. Rousseau. B.&'#%6 $<.,+&" &4) +#. M.:.,"A"(6 1+#. &'#%"1µ) +#3: «Jamais la nature ne nous trompe; C est toujours nous qui nous trompons.».,.!*. µ,+&'%61,"/ (,"µ2.>. +#3 Amiel &4) +#. M.:.

6 iv και στις επιλεκτικές της διακρίσεις, συνιστούσαν γι αυτόν έναν προβληματισμό που εξέφραζε ποικιλότροπα μέσα από τις θεματικές του επιλογές. H κοινωνική ευαισθησία και εγρήγορση αναδίνονται ειδικά μέσα από τα νεανικά του διηγήματα. Τα τελευταία, θα μπορούσαν να ταυτιστούν με το νεανικό έργο ενός γάλλου συγγραφέα, «παιδιού-θαύματος» μιάς άλλης εποχής, ταυτόσημης όμως σε ότι αφορά το υπαρξιακό δράμα των ανθρώπων μέσα στην κοινωνία μιάς κοινωνίας που εκφράζεται με σκληρότητα και με αδικίες, τις οποίες η κακή φύση του ανθρώπου επινοεί και επιβάλει σε βάρος άλλων, ενίοτε και στον ίδιο τον εαυτό του, μέσα σε ένα επίσης κατά το πλείστον αδιάφορο και ανάλγητο θεσμικό πλαίσιο, πλήττοντας τον απλό άνθρωπο του δρόμου και την καθημερινότητά του, την ίδια τη Ζωή. Πρόκειται εδώ ειδικά γιά αναφορά στον νεαρό Gustave Flaubert (βλ. π.χ. μικρά μαθητικά του διηγήματα Un parfum à sentir, Passion et vertu, κ.ά.). Ο Θ.Ξ. προσεγγίζει το spleen της δικής του Αλεξάνδρειας, όχι με τον αυτοτιμωρητικό τρόπο ενός Baudelaire, τον οποίο επίσης έχει μελετήσει και θαυμάσει, αλλά με τον δικό του ενήμερο, απέριττο και αποστασιοποιημένο τρόπο, χωρίς την οποιαδήποτε ηθικοπλαστική διάθεση, ενώ αφήνει τον αναγνώστη να συμπληρώνει και ν αναστοχάζεται πάνω στην ουσία των γραπτών του και στους συμβολισμούς τους. Στην ευρεία θεματολογική του προσέγγιση εκτυλίγει συχνά την βιωματική δοκιμασία και εμπειρία ενός πολυπρόσωπου «άλλου» με την μεταφορά, και κατά περίπτωση, την αλληγορία. Στο έργο του μετουσιώνονται οι δυσκολίες και τα πλήγματα της δικής του ζωής, αλλά και των συνανθρώπων του, εστιάζοντας σε κάθε περίπτωση σε χαρακτηριστικούς ρόλους που θα μπορούσαν να αναδεικνύουν το εύρος και τη σημασία τους. Εκφέρεται μέσα από τους ρόλους αυτούς μιά ιδεολογία ουμανιστική και πραγματιστική ιδεολογία που έρχεται να αντιταχθεί στον παραλογισμό ενός νωπού στις μνήμες των διασωθέντων πολέμου και στις τραγικές γιά τους πολλούς συνέπειες του ιδεολογία που απαντά επίσης με άλλο τρόπο στις δογματικές εκφάνσεις ενός ήδη υπαρκτού σοσιαλισμού γεγονότα που συγκλονίζουν και ανατρέπουν κόσμους, και που επηρεάζουν μοιραία και αυτόν της διανόησης, της πεζογραφίας και της ποίησης. Μεταφορικά-συμβολικά σημάδια μιάς επιρροής που δείχνουν προς έναν στοχασμό γιά την αλλαγή και τη νέα κοινωνιστική συνθήκη μπορεί κανείς να διακρίνει σε αμφίσημα αποσπάσματα έργων του Θ.Ξ. ως μεθερμηνείες οραματικών επικλήσεων γιά μιά νέα Ζωή: «Ὦ! πότε θὰ φτάσει καὶ στὶς ψυχές τους τὸ ὑπέροχο τραγούδι τοῦ Φωτός; Αὐτὸ ἦταν τὸ Νέο Τραγούδι...» «... Μπροστά σου χορεύει ἡ ἀλήθεια σκεπασμένη οἱ πλανεροὶ πέπλοι ποὺ τῆς κρύβουνε πρόσωπο καὶ κορμὶ εἶναι τὰ ὄνειρα. Δὲ σοὔφτανε λοιπὸν ἡ φυλακὴ νὰ γιατρευτεῖς ἀπ τὴς ὀνειροφαντασίες;... ὅμως ἐσὺ ἀκόμα μιλᾶς γιὰ ἐπαναστάσεις!...» «... στὸν ὕπνο μου νἀφουγκραστῶ τὸ μυστικὸ τραγοῦδι τῶν ἀνθῶνε ποὺ ἀκόμα δὲ γεννήθηκαν καὶ νὰ νειρευτῶ τὸ μελλούμενο ξεφύτρωμα τῶν σπόρων ποὺ τὰ σωθικά σου κρύβουνε!... Ὦ, οἱ ἄγνωροι ἀνθοί, οἱ κρυμένοι σπόροι!... Τί ὅραμα θαυμάσιο!...» «...Τὶ θὰ ἔλεγε ἡ χαρούμενη μέρα σαὐτὸ τὸν σύγχρονο Προμηθέα, τὸν ἀλυσσόδετο στὴ Μηχανή;...» κ.ά. Η γλώσσα του Θ.Ξ. είναι καθάρια και απλή. Οι φράσεις του μικρές σε έκταση, μεγάλες και βαθιές στο νόημα τους. Ο διάλογος, ουσιαστικός και χωρίς περιττές «φιοριτούρες» εξωραϊσμού. Το ιδίωμα της δημοτικής παρακολουθεί τις διάφορες προσπάθειες και τάσεις στυλιστικής καθιέρωσης

7 v της εποχής. Ο ίδιος υιοθετεί τη θέση μιάς κοινωνικής διάστασης στον δημοτικισμό, αναφερόμενος ιδιαίτερα στον Παπαδιαμάντη, στον Ψυχάρη, στον Βουτυρά, και στον Πορφύρα, με όλες τις λεκτικές ιδιομορφίες και τις ορθογραφικές «παρεκκλίσεις» ενός κινήματος σε εξέλιξη. Η επεξεργασία και η γραπτή διατύπωση μιάς λαϊκής «καθομιλουμένης» γλώσσας, αποτελούσε άλλωστε γιά τους αιγυπτιώτες λογοτέχνες, «κίνημα» και κοινό στόχο. Η προτροπή του Ελευθερίου Βενιζέλου προς τους αιγυπτιώτες σχετικά με το γλωσσικό ζήτημα και την επιβολή ενός «αμιγούς δημοτικισμού», ένα «μακρυνό τέρμα εις το οποίον πρέπει να τείνωμεν», ήταν επίσης πρόσφατη και ηχούσε εκείνη την εποχή δυνατά στις καρδιές ειδικά των νέων. ζ Ο Θ.Ξ., όπως άλλωστε και η «Αργώ» στις δημοσιεύσεις της οποίας πρωτοστατούσε, δεν παρασύρονταν σε περιττές κατά την άποψή του επικρίσεις και ανεπίτρεπτες λοιδορίες, που έδιναν και έπαιρναν στους κύκλους των λογίων και στα έντυπα της εποχής, σε μιά συχνά έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα σε αυτόκλητους «καβαφιστές» και «παλαμολάτρεις». Αντίθετα, εξέφραζε εν γένει εκτίμηση και θαυμασμό γιά την ξεχωριστή ποιότητα και αξία που αντιπροσώπευαν οι δύο κορυφαίοι αυτοί ποιητές γιά την εποχή. Και τούτο, παρά το γεγονός ότι γνώριζε από κοντά τον Καβάφη και το έργο του, ενώ τον είχε επισκεφθεί αρκετές φορές στο σπίτι του μαζί με άλλους νέους της «Αργώς», προκειμένου να τον ακούσουν και να του «αποσπάσουν» μιά ανέκδοτη feuille volante με κάποιο νέο ποίημα του, και να το προβάλουν πρώτοι μέσω του περιοδικού τους. Είναι επίσης γνωστό στον υποφαινόμενο, ότι ο Θ.Ξ. παρακολουθούσε και εμπνεόταν από την ιδεολογία και το έργο του Σικελιανού, μέσω των «Γραμμάτων» που δημοσιεύαν συχνά έργα του, και πριν ακόμα η «Αλεξανδρινή Τέχνη» συντείνει αργότερα μέσα από τις δημοσιεύσεις στα δικά της τεύχη (από το 1928 και μετά), σε μιά πιό στενή γνωριμία του Ποιητή με τους λογοτέχνες της Αλεξάνδρειας. Ήταν η Αλεξάνδρεια άλλωστε «από το 1909 ίσαμε το 1918 η έδρα των ελληνικών γραμμάτων [η οποία] είχε μετατεθεί από τας Αθήνας», καθώς αναφέρει ο Κώστας Ουράνης, και στους Αλεξαντρινούς που «έφεραν στα ελληνικά γράμματα την ευγένεια», εκεί όπου βρήκε ο Σικελιανός την αρχική του προβολή και στήριξη αυτές που δεν του παρείχαν ακόμα η Αθήνα και ο «σχολαστικισμός του [τότε] Νουμά». Σε ευθεία αναλογία, ο Θ.Ξ. υπήρξε αταλάντευτος σε μιά «ηθική» στάση ζωής και συγγραφικής δραστηριότητας, που θα μπορούσε κάλλιστα να ταυτιστεί με την «κοσμικότητα» ή την οικουμενικότητα που της προσέδιδε πιστά, λόγω και πράξει, ο λυρικός ποιητής. Την ηθική του αυτή στάση και πεποίθηση συνόδευε μιά υποδειγματική, και ακραία γιά την κοινή λογική, σεμνότητα και μετριοφροσύνη. Αυτό δεν σήμαινε ότι υιοθετούσε παθητική στάση στις ιδέες που ήθελε να υποστηρίξει και να αντιτείνει σ ένα εποικοδομητικό πάντα διαλεκτικό πλαίσιο. Όμως, ήταν ιδέες και συμβολισμοί, τα οποία ήξερε καλύτερα να επεξεργάζεται υφαίνοντάς τα στις «μικρές ιστορίες» του. Φαινομενικά, ο Θ.Ξ. έδινε την εντύπωση ενός σοβαρού και λιγομίλητου ανθρώπου, ενώ δεν μιλούσε ποτέ γιά τον εαυτό του και πολύ σπάνια προς το τέλος της ζωής του, αποκάλυπτε στα παιδιά του κάποιες, λίγες, από τις συγγραφικές του δραστηριότητες, με υποδειγματική αυτοσυγκράτηση 5. H 7*,3;2%"#/!,."52*#/ 4E$, 1+0. B<$34+# +# 1915, )4#3 «].%+' 0':#56?*+#$L µ '+/$F=%*=µ5. b#*+ #$?]1*=µ* '+56?$&%#%:$L :% '+56 $1*µ*#%=#D.» H D. ="&*#3%6(0/ (G*. 4&%&46.> (&" 34#10µ,<>10 &.) &.&'2%,+&" 1+# $,$#.)/, #+" «c'1%==5#'1$ *?5 #%6 #F?%:5#G#'6 #A+ :$=µ%:b+ ':0G&B='A+ :*% #A+ 0$Y$&$.%B+, '+0%*2]1$F='6 '(+*% $% *?5)'%6 #$F.%> #$.&A==%:5 µ*6 PD#Gµ*,?$F ':'(, µ*:1f> *? #$+ =4$&*=#%- :%=µ5 #G6 J/D+*6, '(4' #G+ 'F:*%- 1(* +* ':/]='%» (1+# <A"#, ).

8 vi και μιά πλήρη απουσία γιά κάποια διάθεση υστεροφημίας. Όσο ήρεμος και πράος όμως και άν φαινόταν εξωτερικά, άλλο τόσο ανήσυχος και ορμητικός ήταν στην πραγματικότητα ο ψυχισμός του. Αυτόν τον ψυχισμό μετουσίωσε στα γραπτά του. Η βιωματική και η συγγραφική «ορμή του ταξιδιού» του, αποτελούν το αντικείμενο αυτού του βιβλίου. Το τελευταίο είναι η ελάχιστη τιμή που μπορεί να αποδοθεί, σ έναν (ακόμα) άγνωστο και παραγνωρισμένο συγγραφέα της ελληνικής διασποράς. η Η αναγνώριση της αξίας ενός διανοούμενου, ενός συγγραφέα, εκπορεύεται συνήθως από την αξία των καταθέσεων που διατυπώνει ή δημοσιεύει. Καθώς είναι γνωστό, έρχεται όμως και καθιερώνεται επίσης, συνήθως μέσα από αυτόβουλες ενέργειες προβολής τους, όπως και της ίδιας της αυτοπροβολής του δημιουργού τους, ποιητή ή πεζογράφο. Ο ενδοστρεφής Θύμιος Ξανθόπουλος, προσηλωμένος στην εκδήλωση του ψυχισμού του αποκλειστικά μέσα από τη σκέψη και το γράψιμο, δεν διέθετε κανένα ταλέντο ανάλογης εξωστρέφειας. Η όψιμη αναγνώριση της αξίας του έργου που άφησε, έγκειται επομένως στην αποκλειστική κρίση του κάθε αναγνώστη. Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος 0. Q*& +& +,?-0 +0/ «B%$9/» 13*- *2-;0(&. &4) +#. 8. R+3&%6 (&" A2;0(&. $"6.& A"&'3*&-+#?. 1, 4 +)µ#3/ 1+0 G"G*"#;E(0 +#3 M.:. B4) +# 2013 G%<1(#.+&" 1+# B%-,<# +#3 7.S.O.B./DO7L, µ,+6 &4) A>%,6 +>. 4&"A"9. +#3. 74<10/, A"6'#%& 2.+34& &4) +0. &*,C&.A%".E *#$#+,-."(E 4&%&$>- 1-,+"(6 4%)1'&+& &4) A"A61(#31,/ +#3 P&.,4"1+0µ<#3 P&+%9. (&",<.&" 4%#1G61"µ&, )4>/ (&" 0 BT=U &4) +#. "1+)+#4# «8#1µ)4#*"/». V A0µ"#3%$<& 13**#$E/ «8#1µ)4#*"/» C,(<.01, µ, (#".E 4%>+#G#3*<& (&",%,3-.0+"(E,3;?.0 4#3 &.2*&G&. 0 B;0.6 =,>%$&.+6 (B.&4*. 8&;0- $E+%"& 1+# LµEµ& R"*#*#$<&/ +#3 P&.,4"1+0µ<#3 P&+%9.) (&" 0 D&%<& T9+& (W"A61(#31& PW 407/80 1+# <A"# LµEµ&). V A%610 3*#4#",<+&" &4) +0!8P 1, 13.,%$&1<& µ, +# LµEµ& R"*#- *#$<&/ (7"A<(,310 K,#,**0."(E/ R"*#*#$<&/) +#3 P&.,4"1+0µ<#3 P&+%9., &"%,<& 7**0."(#? S#$#+,-."(#? (&" O1+#%"(#? B%-,<#3 (7SOB) (&" +0 W0µ#+"(E!"G*"#;E(0 P&+%9..!*. olis/ L& &.2(A#+& A"0$Eµ&+& (&;9/ (&" A"6'#%,/ 10µ,"91,"/ (&" $%6µ- µ&+& &4) (&" *"(<& +#3 M.:., -,"%)$%&'& E A&(+3*#- $%&'0µ2.& µ, +#3/ A,<(+,/ &4) +#. <A"# &*06 +#3 Remington, G%2;0(&. 1+& -&%+"6 +#3 &4) +& 4&"A"6 +#3, +& 4,%"11)- +,%& µ,+6 +# ;6.&+) +#3. L# <A"# (&" A"6'#%& &4#()µµ&+& ("+%"."1µ2.>. &4) +0. 4#*3(&"%<& &*,C&.A%".9.,'0µ,%<A>. (L&-3- A%)µ#/, (.6.). D, +& 4&%&46.> 1+#"-,<&, µ, A",%,?.010 (&" 6**>. 40$9., (&" µ, +"/,*6-"1+,/ 1-,+"(2/ 1350+E- 1,"/ 4#3 A"&µ,<';0(&. µ, +#. M.:. (&+6 +0 A,(&,+<& 1980, 1+#"-,"#- ;,+E;0(, +# 4&%). 4).0µ&.

Οµιλία Όµιλος Εξυπηρετητών 16/02/2013

Οµιλία Όµιλος Εξυπηρετητών 16/02/2013 Οµιλία Όµιλος Εξυπηρετητών 16/02/2013 Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί Φίλοι και εκλεκτοί προσκεκληµένοι, Για έναν ποιητή και φιλόσοφο όπως ο αείµνηστος Δηµήτρης Κακαλίδης, ο ιδρυτής αυτού του Οµίλου των Εξυπηρετητών,

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση»

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ (1879-1932), Είδα Εἶδα μία χώρα ξωτικιὰ στ ἀνήσυχο ὄνειρό μου: πόσ ὄμορφη δὲ

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του Σολωμού. Το μεταφυσικό στοιχείο εντοπίζεται λόγου χάρη στο στίχο 54 όπου ανιχνεύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κοινωνική Παθητικότητα Ο άνθρωπος στην πορεία της μετεξέλιξής του από βιολογικό σε κοινωνικό ον, πέρα από την εκμάθηση κάποιων ρόλων, ωθείται, πότε συνειδητά και πότε ασυνείδητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 22-3-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 1. Εισαγωγή 2. Η Πρώτη Συνάντηση της Ομάδας Μαθητών. 3. Η Δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; Ημερομηνία 23/07/2015 Μέσο Συντάκτης Link diavasame.gr Ευμορφία Ζήση http://www.diavasame.gr/page.aspx?itemid=ppg1396_2146 ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; 23.07.2015 Συντάκτης: Ευμορφία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Όσο μπορείς, Κ. Π. Καβάφη ( Παράλληλο κείμενο: Τριαντάφυλλα στο παράθυρο, Α. Εμπειρίκου)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Όσο μπορείς, Κ. Π. Καβάφη ( Παράλληλο κείμενο: Τριαντάφυλλα στο παράθυρο, Α. Εμπειρίκου) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κείμενο: Όσο μπορείς, Κ. Π. Καβάφη ( Παράλληλο κείμενο: Τριαντάφυλλα στο παράθυρο, Α. Εμπειρίκου) 1 2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κείμενο: Χρόνος: Όσο μπορείς, Κ. Π. Καβάφη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Μόνο με το αίσθημα μπορείς να διδάξεις. Αν καθήσεις στην έδρα η ποίηση θα φύγει από το παράθυρο. «Κώστας Μόντης» Βασικές αρχές: 1) Το λογοτεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20 Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015-22:20 Από τη Μαίρη Γκαζιάνη «Μέσω της μυθοπλασίας, αποδίδω τη δικαιοσύνη που θα ήθελα να υπάρχει» μας αποκαλύπτει η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Δέησις ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΟΙΗΜΑ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

Δέησις ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΟΙΗΜΑ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΟΙΗΜΑ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ Δέησις Η θάλασσα στα βάθη της πήρ έναν ναύτη. Η μάνα του, ανήξερη, πηαίνει κι ανάφτει στην Παναγιά μπροστά ένα ψηλό κερί

Διαβάστε περισσότερα

periexomenanet.gr Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση.

periexomenanet.gr Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση. Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση. Η κριτικός-συγγραφεύς Ευαγγελία Μισραχή παρουσιάζει και αναλύει το ποιητικό έργο του Λάμπρου Ηλία. Το κοινό παρακολουθεί με προσήλωση και τους δύο

Διαβάστε περισσότερα

Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς. Θεματική ενότητα: «Οικουμενικές αξίες και Λογοτεχνία» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς. Θεματική ενότητα: «Οικουμενικές αξίες και Λογοτεχνία» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σχολική Χρονιά 2012-2013 Κ ε ί μ ε ν α Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς Θεματική ενότητα: «Οικουμενικές αξίες και Λογοτεχνία» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κείμενα προς συνανάγνωση συνεξέταση Έριχ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254)

Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί"

Σόφη Θεοδωρίδου: Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί" Το clickatlife επιλέγει ρήσεις από έντεκα συγγραφείς της παγκόσμιας κλασσικής λογοτεχνίας για να ανοίξει διάλογο με σύγχρονους

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο «Φιλολογικό» Φροντιστήριο 2 ο Διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Α Λυκείου Επιμέλεια: Μάνθου Άρτεμις [Ο διαδικτυακός διάλογος] Δεν μπορεί, ασφαλώς, να αμφισβητηθεί ότι ο διάλογος αποτελεί απαραίτητο στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Β2. α) 1 ος τρόπος πειθούς: Επίκληση στη λογική Μέσο πειθούς: Επιχείρημα («Να γιατί η αρχαία τέχνη ελευθερίας»)

Β2. α) 1 ος τρόπος πειθούς: Επίκληση στη λογική Μέσο πειθούς: Επιχείρημα («Να γιατί η αρχαία τέχνη ελευθερίας») Α1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το κείμενο πραγματεύεται το διαχρονικό ρόλο και τη συμβολή της αρχαίας ελληνικής τέχνης σε παγκόσμια κλίμακα. Αρχικά, επισημαίνεται ότι ο καλλιτέχνης προσπαθεί μέσω της τέχνης να αποστασιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Ποιητικές καταθέσεις ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. ποιήματα. CaptainBook.gr

Ποιητικές καταθέσεις ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. ποιήματα. CaptainBook.gr Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και από τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

«Οι σελίδες αφηγούνται»

«Οι σελίδες αφηγούνται» Πειραματικό Δ.Σ. Φλώρινας Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : Πουγαρίδου Παρασκευή Τάξη : Δ «Οι σελίδες αφηγούνται» 1. Θέμα project κριτήρια επιλογής θέματος Η επιλογή του συγκεκριμένου project σχετίζεται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διαλέξεων ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Πρόγραμμα Διαλέξεων ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Πρόγραμμα Διαλέξεων ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Κύκλος επτά (7) διαλέξεων, με την συμμετοχή εννέα (9) κορυφαίων ομιλητών, με κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα την πρωτοποριακή σκέψη. Στόχος των ομιλιών είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων. *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου

Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων. *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου Ηθική και Λογοτεχνία* Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων Σεπτέμβριος 2013 *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου 1 Λογοτεχνία σημαίνοναισθητικό

Διαβάστε περισσότερα

GEORGE BERKELEY ( )

GEORGE BERKELEY ( ) 42 GEORGE BERKELEY (1685-1753) «Ο βασικός σκοπός του Berkeley δεν ήταν να αμφισβητήσει την ύπαρξη των εξωτερικών αντικειμένων, αλλά να υποστηρίξει την άποψη ότι τα πνεύματα ήταν τα μόνα ανεξάρτητα όντα,

Διαβάστε περισσότερα

Κώστια Κοντολέων: Είμαι από τη φύση μου αισιόδοξο άτομο Από parallaxi - April 6, 2016

Κώστια Κοντολέων: Είμαι από τη φύση μου αισιόδοξο άτομο Από parallaxi - April 6, 2016 Κώστια Κοντολέων: Είμαι από τη φύση μου αισιόδοξο άτομο Από parallaxi - April 6, 2016 Η Κώστια Κοντολέων είναι συγγραφέας και μεταφράστρια. Έχει μεταφράσει περισσότερα από εκατό βιβλία, μεταξύ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Eισαγωγή. H μεγαλύτερη ανακάλυψη της γενιάς μου είναι το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τη ζωή του αλλάζοντας τη συμπεριφορά του.

Eισαγωγή. H μεγαλύτερη ανακάλυψη της γενιάς μου είναι το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τη ζωή του αλλάζοντας τη συμπεριφορά του. Eισαγωγή H μεγαλύτερη ανακάλυψη της γενιάς μου είναι το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τη ζωή του αλλάζοντας τη συμπεριφορά του. Oυίλιαμ Tζέϊμς Όποτε βρισκόμαστε αντιμέτωποι με άσχημα νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Πότε πήρατε την απόφαση να γράψετε το πρώτο σας μυθιστόρημα; Ήταν εξαρχής στα σχέδιά σας να πορευθείτε από κοινού ή ήταν κάτι που προέκυψε τυχαία;

Πότε πήρατε την απόφαση να γράψετε το πρώτο σας μυθιστόρημα; Ήταν εξαρχής στα σχέδιά σας να πορευθείτε από κοινού ή ήταν κάτι που προέκυψε τυχαία; Δευτέρα, Ιουνίου 23, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΛΙΑ ΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΘΟΔΩΡΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Η Λία Ζώτου και ο Θοδωρής Καραγεωργίου γεννήθηκαν σε δύο γειτονικά χωριά της Καβάλας. Η Λία σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Στεφανάκης. Η συνέντευξη του βραβευμένου συγγραφέα στο arive.gr

Δημήτρης Στεφανάκης. Η συνέντευξη του βραβευμένου συγγραφέα στο arive.gr Δημήτρης Στεφανάκης Η συνέντευξη του βραβευμένου συγγραφέα στο arive.gr Ο συγγραφέας Δημήτρης Στεφανάκης μιλά στο arive.gr για τα βιβλία του «Μέρες Αλεξάνδρειας» και «Φιλμ Νουάρ», εκφράζει τις απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελισάβετ Μουτζά(ν) Μαρτινέγκου «Αυτοβιογραφία»

Ελισάβετ Μουτζά(ν) Μαρτινέγκου «Αυτοβιογραφία» Ελισάβετ Μουτζά(ν) Μαρτινέγκου «Αυτοβιογραφία» Η πρώτη Ελληνίδα συγγραφέας γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1801 Είχε ιδιαίτερη έφεση στα γράµµατα και κατάφερε να µορφωθεί σχεδόν µόνη της Ξεχωρίζει από τους δασκάλους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A') ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Φιλολόγων της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Φιλολόγων της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Φιλολόγων της Ώθησης 1 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 Παρασκευή, 25 Μα ου 2012 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου ποιητού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόριος Ξενόπουλος, απόπειρα παρουσίασης της ζωής και του έργου του.

Γρηγόριος Ξενόπουλος, απόπειρα παρουσίασης της ζωής και του έργου του. Γρηγόριος Ξενόπουλος, απόπειρα παρουσίασης της ζωής και του έργου του. Στοιχεία για τη ζωή του Ο Γ. Ξενόπουλος γεννήθηκε στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης το 1867 και πέθανε στην Αθήνα το 1951. Καταγόταν

Διαβάστε περισσότερα

[Συνέντευξη-Διαγωνισμός] Η Μεταξία Κράλλη και το βιβλίο της «Κάποτε στη Σαλονίκη»

[Συνέντευξη-Διαγωνισμός] Η Μεταξία Κράλλη και το βιβλίο της «Κάποτε στη Σαλονίκη» [Συνέντευξη-Διαγωνισμός] Η Μεταξία Κράλλη και το βιβλίο της «Κάποτε στη Σαλονίκη» Από happytv - Τετάρτη 19/10/16 Η Μεταξία Κράλλη (ψευδώνυμο) γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ. ημερήσιος και περιοδικός τύπος ραδιόφωνο τηλεόραση προφορική φήμη ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ. ημερήσιος και περιοδικός τύπος ραδιόφωνο τηλεόραση προφορική φήμη ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Παραπληροφόρηση είναι η σκόπιμη διάδοση ψεύτικων ειδήσεων, με στόχο να οδηγηθεί η κοινή γνώμη προς ορισμένη κατεύθυνση, για την εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων. ΜΕΣΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Η Πένυ Παπαδάκη μας μιλά με αφορμή την επανέκδοση του βιβλίου της "Φως στις σκιές"

Η Πένυ Παπαδάκη μας μιλά με αφορμή την επανέκδοση του βιβλίου της Φως στις σκιές Η Πένυ Παπαδάκη μας μιλά με αφορμή την επανέκδοση του βιβλίου της "Φως στις σκιές" Κυρία Παπαδάκη, το βιβλίο σας Φως στις Σκιές που επανεκδίδεται από τις εκδόσεις Ψυχογιός, πραγματεύεται δύσκολα κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ. Το κίνημα του ρομαντισμού κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα.

ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ. Το κίνημα του ρομαντισμού κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ Το κίνημα του ρομαντισμού κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. Ο ρομαντισμός προβάλλει το συναίσθημα και τη φαντασία. Στα ποιήματα υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 5η ΕΝΟΤΗΤΑ: Περίοδοι διδασκαλίας: 7

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 5η ΕΝΟΤΗΤΑ: Περίοδοι διδασκαλίας: 7 5η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΡΗΝΗ -ΠΟΛΕΜΟΣ Περίοδοι διδασκαλίας: 7 1 η περίοδος: Μέρος Α - Εισαγωγικά κείμενα Μέσα από τα κείμενα οι μαθητές: Να αναπτύξουν προβληματισμούς γύρω από τα θέματα της ειρήνης και του πολέμου.

Διαβάστε περισσότερα

μαθημα δεύτερο: Βασικοί ορισμοί και κανόνεσ 9 MAΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Το συναισθηματικό μας υπόβαθρο 16

μαθημα δεύτερο: Βασικοί ορισμοί και κανόνεσ 9 MAΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Το συναισθηματικό μας υπόβαθρο 16 περιεχόμενα μάθημα πρώτο: αστρολογία & σχέσεις 6 μαθημα δεύτερο: Βασικοί ορισμοί και κανόνεσ 9 MAΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Το συναισθηματικό μας υπόβαθρο 16 ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: με ποιον τρόπο αγαπάμε 42 ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: με

Διαβάστε περισσότερα

Περί Μελαγχολίας. Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Δημήτριος Καργιώτης. 6 η ενότητα: «Το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα»

Περί Μελαγχολίας. Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Δημήτριος Καργιώτης. 6 η ενότητα: «Το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα» Περί Μελαγχολίας Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Δημήτριος Καργιώτης 6 η ενότητα: «Το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα» Περιγραφή θεματικής ενότητας: Εκδοχές του θέματος της μελαγχολίας έτσι όπως το διαχειρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Ερωτήσεις Επανάληψης 1 Οι Θεολογικές Δηλώσεις στην Συστηματική Θεολογία Διάλεξη Τρίτη από την σειρά Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Η καλλιέργεια της κριτικής ανάγνωσης µέσα από το µάθηµα της λογοτεχνίας

Η καλλιέργεια της κριτικής ανάγνωσης µέσα από το µάθηµα της λογοτεχνίας Η καλλιέργεια της κριτικής ανάγνωσης µέσα από το µάθηµα της λογοτεχνίας Η εµπειρία της χρήσης των «Αναγνωστικών Ηµερολογίων» στην Α Γυµνασίου της Βάλιας Λουτριανάκη Η χρήση αναγνωστικών ηµερολογίων (reading

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Ισμήνη Μπάρακλη, απαντά στο «κουτσομπολιό» της αυλής!!!

Η Ισμήνη Μπάρακλη, απαντά στο «κουτσομπολιό» της αυλής!!! Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016 Η Ισμήνη Μπάρακλη, απαντά στο «κουτσομπολιό» της αυλής!!! «Ώρες να χα να σ ακούω», ήταν μια αυθόρμητη πρόταση που... έφυγε από το στόμα μου, αναγκάζοντας την Ισμήνη να χαμογελάσει

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Ηγούμαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Τι είναι Ηγεσία «Η Ηγεσία, δεν είναι θέση! γιαυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Το Παραπρόγραμμα ή κρυφό Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων

Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Tο ύφος........ γραφής! Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 27-05-2004

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 27-05-2004 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 27-05-2004 1. Πράγματι, τα προαναφερθέντα αποτελούν κυρίαρχα χαρακτηριστικά της ποίησης του Ελύτη, που πιστοποιούνται σαφέστατα- και στο δοθέν ποίημα. Συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μετασχηματίζοντας δημιουργικά την αμφισβήτηση Μέσα στην τάξη ο εκπαιδευτικός με τους μαθητές αλληλεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται από τις μεταξύ τους στάσεις

Διαβάστε περισσότερα

O Νικηφόρος ανακαλύπτει τα συναισθήματα

O Νικηφόρος ανακαλύπτει τα συναισθήματα Ελένη Γερουλάνου O Νικηφόρος ανακαλύπτει τα συναισθήματα Με οδηγό τα κυκλαδικά ειδώλια εικονογράφηση Φίλιππος Φωτιάδης Τα συναισθήματα, όπως η χαρά, ο θαυμασμός, ο φόβος, η αμηχανία, είναι έννοιες που

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας Γιώτα Γουβέλη και «Η πρώτη κυρία» Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου :21

Η συγγραφέας Γιώτα Γουβέλη και «Η πρώτη κυρία» Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου :21 Ημερομηνία 12/12/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://now24.gr/ Μαίρη Γκαζιάνη http://now24.gr/i-singrafeas-giota-gouveli-ke-i-proti-kiria/ Η συγγραφέας Γιώτα Γουβέλη και «Η πρώτη κυρία» Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Εδώ κι εκεί Εγώ κι εσύ Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ποδράσηη Εδώ κι εκεί Εγώ κι εσύ Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 2ο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ελληνικού Εδώ κι εκεί Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ όταν ο σκύλος επικοινωνεί με το σώμα και τις εκφράσεις του! Το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο ''...όταν ο σκύλος επικοινωνεί με το σώμα και τις εκφράσεις του'' είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. Aν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΧΑΡΝΕΣ 25/09/2012 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ Είναι ένα ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ, που ιδρύεται σε κάθε σχολική μονάδα, εκφράζει τους γονείς μέσα στο σχολείο και που η παρουσία του είναι νομικά κατοχυρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΙΚΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΗΤΕΧΝΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤ (ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ)

Η ΜΙΚΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΗΤΕΧΝΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤ (ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ) Η ΜΙΚΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΗΤΕΧΝΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤ (ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ) Μια φορά κι ένα καιρό ήταν ένα μακρινό χωριό σε μια χώρα πανέμορφη. Τα σπίτια του ήταν μικρά και παραμυθένια.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Λογοτεχνίας

Διδακτική της Λογοτεχνίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική της Λογοτεχνίας Ενότητα 1: Σκοποί της διδασκαλίας της λογοτεχνίας l Βενετία Αποστολίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270)

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία: 1. Η αναπόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κεφάλαιο 1 ο 1.1 ΆΝΘΡΩΠΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΝ 1/6 Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Το Αληθινό, το Όμορφο και η απόλυτη σχέση τους με την Νοημοσύνη και τη Δημιουργία Σελ.1

Το Αληθινό, το Όμορφο και η απόλυτη σχέση τους με την Νοημοσύνη και τη Δημιουργία Σελ.1 Το Αληθινό, το Όμορφο και η απόλυτη σχέση τους με την Νοημοσύνη και τη Δημιουργία Σελ.1 (ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ - ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ) Μια σύνοψη: Κατανοώντας ορισμένες λέξεις και έννοιες προκύπτει μια ανυπολόγιστη αξία διαμορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 20-05-2004 Α. Σύμφωνα με ξένο συγγραφέα παρατηρεί ο Παπανούτσοςο βασικός λόγος που ο άσκαλος επαναπαύεται στις πνευματικές του κατακτήσεις είναι ότι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Παλλήνη, 6 Οκτωβρίου 2014 Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ελληνογερμανικής Αγωγής

Εισαγωγή. Παλλήνη, 6 Οκτωβρίου 2014 Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ελληνογερμανικής Αγωγής 2 3 4 Εισαγωγή Θέλουμε έναν κόσμο ανοιχτό στο μέλλον και τις προκλήσεις του. Θέλουμε μία κοινωνία ανεκτική σε όλους ανεξάρτητα από γλώσσα, εθνικότητα, θρησκεία, ατομικές διαφορές. Θέλουμε να είμαστε ο

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Επιμέλεια: Μαρία Πουλάκου, Φιλόλογος Μεθοδολογία επιστολής Η επιστολή είναι γραπτός λόγος που χρησιμοποιούμε, για να επικοινωνήσουμε με πρόσωπα τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. καθημερινό λεξιλόγιο: «κάτι», «ἀρμαθιά»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ Κυρίες και Κύριοι, Είναι μοιραίο, όταν ακολουθείς ως ομιλητής τους συγκεκριμένους σπουδαίους προλαλήσαντες να πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε.

Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε. Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε. στην Ελλάδα σχετίζεται καθαρά με τις δραστηριότητες διεθνών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών

Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών 1 η Τάξη Στόχοι Τα παιδιά: Αναπτύσσουν, σε κάθε ευκαιρία, τον προφορικό λόγο. Ως ομιλητές απαντούν σε απλές ερωτήσεις, ανακοινώνουν, περιγράφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία για την παρουσίαση βιβλίου του Μιχάλη Δημοσθένους

Ομιλία για την παρουσίαση βιβλίου του Μιχάλη Δημοσθένους Ομιλία για την παρουσίαση βιβλίου του Μιχάλη Δημοσθένους Είναι με ιδιαίτερη χαρά που αποδέχθηκα την πρόταση του φίλου Μιχάλη Δημοσθένους να μιλήσω απόψε για τη μονογραφία του με τίτλο Κριτική στο σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Κ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 1 < > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Επαναλαμβάνουμε την έκπληξή μας για τα τεράστια συμπλέγματα γαλαξιών, τις πιο μακρινές

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα και συγγραφείς της νεοελληνικής λογοτεχνίας

Κείμενα και συγγραφείς της νεοελληνικής λογοτεχνίας Κείμενα και συγγραφείς της νεοελληνικής λογοτεχνίας 1830-1880 Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Παπαθεοδώρου 1 η ενότητα: «Εισαγωγή στα ρομαντικά χρόνια» Ρομαντισμός. Η ανάδυση του μυθιστορήματος. Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα 2016

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα 2016 Α1. Το κείμενο αναφέρεται στη φιλία. Αρχικά στην πρώτη παράγραφο: ο συγγραφέας ξεκαθαρίζει πως πρόκειται για αξία διαχρονική και πανανθρώπινη, καταξιωμένη στη συνείδηση και των διανοούμενων και των απλών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεντελέ Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αξιολόγησα τους μαθητές μου θεωρώντας την αξιολόγηση σαν μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

επιστήμεσ ελισάβετ άρσενιου Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ Η αξία της ποίησης

επιστήμεσ ελισάβετ άρσενιου Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ Η αξία της ποίησης επιστήμεσ ελισάβετ άρσενιου Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ Η αξία της ποίησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλογικό σημείωμα 7 Πρόλογος 9 Ο Καβάφης, ο χρόνος και η Ιστορία 11 ΜΕΡΟΣ Α Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ: Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ 25 Η χρηστική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η ιδέα Η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στο κοινωνικό σύνολο διαφοροποιείται από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή. Είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 IOYNIOY 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 IOYNIOY 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 IOYNIOY 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Πολύς λόγος έχει γίνει για τα ποικίλα συνθήματα που βλέπουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2006 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2006 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2006 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α. Ο Παπανούτσος, σε δοκίμιό του, υποστηρίζει ότι οι ξεχωριστοί πνευματικοί άνθρωποι έχουν αδιανόητη - για τα κοινά μέτρα - αντοχή στην επίπονη

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Τίτλος βιβλίου: «Μέχρι το άπειρο κι ακόμα παραπέρα» Συγγραφέας: Άννα Κοντολέων Εκδόσεις: Πατάκη ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 1. Ένας έφηβος, όπως είσαι εσύ, προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς;

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; Ζωγραφιά: Β. Χατζηβαρσάνης 2014, ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; 95 Οδηγίες για τις δραστηριότητες της Γ φάσης Έχοντας συζητήσει για την κατάσταση της γειτονιάς μας

Διαβάστε περισσότερα

H φιλοσοφία γίνεται εύκολα μια νοσταλγική άσκηση. Άλλωστε, η σύγχρονη φιλοσοφία έχει την τάση να προβάλλει αυτή τη νοσταλγία. Σχεδόν πάντα, δηλώνει

H φιλοσοφία γίνεται εύκολα μια νοσταλγική άσκηση. Άλλωστε, η σύγχρονη φιλοσοφία έχει την τάση να προβάλλει αυτή τη νοσταλγία. Σχεδόν πάντα, δηλώνει H φιλοσοφία γίνεται εύκολα μια νοσταλγική άσκηση. Άλλωστε, η σύγχρονη φιλοσοφία έχει την τάση να προβάλλει αυτή τη νοσταλγία. Σχεδόν πάντα, δηλώνει πως κάτι έχει ξεχαστεί ή έχει σβηστεί, πως κάτι λείπει.

Διαβάστε περισσότερα

Χρ. Μασσαλάς, από την ιστοσελίδα της εφ. Μακεδονία, (διασκευή).

Χρ. Μασσαλάς, από την ιστοσελίδα της εφ. Μακεδονία, (διασκευή). Κείμενο Το χάσμα των γενεών (4612) Ένα από τα προβλήματα που απειλεί τον πολιτισμό μας είναι η διαφαινόμενη έχθρα μεταξύ των γενεών. Η στάση σημαντικού μέρους των νέων απέναντι στους βιολογικούς τους φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Άνθρωπος Δημιουργός στην Αθήνα. «ΠΟΛΙΣ». Ο χώρος των ανθρώπων-δημιουργών στην Αρχαία Αθήνα ζωντανεύει στην σύγχρονη Ελλάδα.

Ο Άνθρωπος Δημιουργός στην Αθήνα. «ΠΟΛΙΣ». Ο χώρος των ανθρώπων-δημιουργών στην Αρχαία Αθήνα ζωντανεύει στην σύγχρονη Ελλάδα. 1 Ο Άνθρωπος Δημιουργός στην Αθήνα «ΠΟΛΙΣ». Ο χώρος των ανθρώπων-δημιουργών στην Αρχαία Αθήνα ζωντανεύει στην σύγχρονη Ελλάδα. Κάποτε, στην αρχαία Εποχή, στην Αθήνα υπήρχε ευημερία σημαντική, κανένας άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα