ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015"

Transcript

1 ΕΕΤΤ ΑΜ: Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00 ΕΥΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ τιμι Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ Τθλζφωνο FAX Λ. Βουλιαγμζνθσ & Ηλία Ηλιοφ

2 Σελίδα 2(5) Α.- ΓΕΝΙΚΑ 1.- Η Εταιρεία ϋϋταχυμεταφοεσ ΕΛΤΑ Α.Ε κυγατρικι του ΕΛΤΑ προκθρφςςει τθ διενζργεια πρόχειρου διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» και ςυγκεκριμζνα: ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΡΟΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ Ρεριγραφι είδουσ Ροςότθτα- Μονάδα Μζτρθςθσ Τόποσ Ραράδοςθσ Χρόνοσ Ραράδοςθσ: Τμθματικά Τμθματικζσ Ραραδόςεισ Ρλθρωμι «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» μπλοκ/50 φφλλων Ακινα Λζνορμαν & Κων/πόλεωσ μπλοκ ςε 2 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ μπλοκ το αϋ10ιμερο του Σεπτεμβρίου Δεκτζσ Τμθματικά μετά από κάκε παράδοςθ 2.- Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν κλειςτζσ ςτα Γραφεία τθσ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ςτθν Ακινα (Λ. Βουλιαγμζνθσ & Ηλία Ηλιοφ, Ακινα, 4 οσ όροφοσ, Δ/νςθ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ/Υπ/νςθ Ρρομθκειϊν & Συντθριςεων) μζχρι ςτισ 09/02/2015 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:00. Πςεσ από τισ εταιρείεσ επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτον διαγωνιςμό, πρζπει μζχρι τθν παραπάνω οριςκείςα θμερομθνία και ϊρα να κατακζςουν ζγγραφθ προςφορά. Μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα θ αρμόδια επιτροπι τθσ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν. Στθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν επιτρζπεται να παραςτοφν μόνο δεόντωσ εξουςιοδοτθμζνοι εκπρόςωποι των διαγωνιηομζνων. 3.- Η προμικεια κα γίνει ςφμφωνα με τα παρακάτω: 3.1-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΜΟΦΗ ΕΝΤΥΡΟΥ Μπλοκ των 50 φφλλων ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 7,5cm X10.5cm(φψοσ) ΡΟΛΛΑΡΛΟΤΗΤΑ μονι ΕΙΔΟΣ ΧΑΤΙΟΥ 100gr/m 2 ΧΩΜΑΤΑ ΕΜΡΟΣ κόκκινο + μαφρο ΧΩΜΑ ΡΙΣΩ μαφρο ΑΙΘΜΗΣΗ Ναι BARCODE Ναι ΜΑΚΕΤΑ Ωσ του δείγματοσ με κόκκινο + μαφρο χρϊμα Στο πίςω μζροσ κα φζρει 2 ταινίεσ αυτοκόλλθτεσ διαμζτρου 1cm περίπου (βλ. δείγμα) 3.2- Τουσ Γενικοφσ όρουσ και τουσ τυχόν Ειδικοφσ όρουσ,ωσ αυτοί αναφζρονται παρακάτω ςυμπλθρωματικά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν ΕΛΤΑ (ΦΕΚ 1074/Β/ ). 4.- Δικαίωμα υποβολισ τθσ προςφοράσ ςτο διαγ/ςμό ζχουν: Πλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα. Κοινοπραξίεσ των ανωτζρω

3 Σελίδα 3(5) 5.- Οι προμθκευτζσ μαηί με τθν προςφορά τουσ οφείλουν να προςκομίςουν και τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο επιςυναπτόμενο (εκτόσ τθσ εγγυθτικισ ςυμμετοχισ) τθσ παροφςθσ άρκρο 8 (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν του ΕΛΤΑ (ΦΕΚ 1074/Β/ ) (www.elta.gr). Για τα παραπάνω αρκεί μια υπεφκυνθ διλωςθ που να αναφζρει ότι δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, εκκακάριςθ και ότι κα προςκομίςει αυτά όποτε ηθτθκοφν από τθν Επιτροπι και μζχρι τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ. Πμωσ είναι απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ αςφαλιςτικισ και φορολογικισ ενθμερότθτασ. Επίςθσ μαηί με τθν προςφορά τουσ να προςκομίςουν: Αντίγραφο ι απόςπαςμα ιςολογιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ. Διλωςι τουσ, όπου κα αναφζρουν το εργοςτάςιο καταςκευισ των προςφερομζνων υλικϊν και τον τόπο εγκατάςταςισ του. Για λόγουσ εμπιςτευτικότθτασ των δεδομζνων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, δεν επιτρζπεται θ ςυμμετοχι ςτο διαγ/ςμό επιχειριςεων που αςκοφν ανταγωνιςτικι προσ τθν ανακζτουςα αρχι δραςτθριότθτα. Επίςθσ δεν επιτρζπεται θ ςυμμετοχι θ ςυμμετοχι ςε: Συνδεδεμζνεσ με αυτζσ επιχειριςεισ, με βάςθ τον οριςμό των ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων όπωσ δίνεται από τθν παράγραφο 5 του άρκρου 42 ε Ν.2190/1920 «Ρερί Ανωνφμων Εταιριϊν» ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 96 παρ.1 του ίδιου νόμου, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει Συνδεδεμζνεσ με αυτζσ επιχειριςεισ, με βάςθ τον οριςμό των ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων όπωσ δίνεται ςτθν ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ. Β- Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ο Ι: 1.-ΚΑΤΑΤΙΣΗ - ΥΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ 1.1.-Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςε δφο (2) αντίγραφα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προμθκευτζσ για εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ προςμετροφμενεσ από τθν επόμενθ τθσ θμζρασ κατάκεςθσ των προςφορϊν Στο φάκελο κάκε προςφοράσ κα αναγράφεται κατά τρόπο εμφανι: Η λζξθ "προςφορά" Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ Η θμερομθνία κατάκεςθσ των προςφορϊν. Το αντικείμενο τθσ προμικειασ Τα ςτοιχεία του αποςτολζα O προςφζρων κα δθλϊνει αναλυτικά τθ ςυμμόρφωςθ ι απόκλιςθ του προςφερόμενου είδουσ ςε ςχζςθ με τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο τθσ ποςότθτασ του υπό προμικεια είδουσ Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ τθσ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε με τθν διαδικαςία που προβλζπεται το άρκρο 22 του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν του ΕΛΤΑ Επιςθμαίνεται ότι : Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ Διευκρινίςεισ που δίνονται από τουσ προςφζροντεσ οποτεδιποτε μετά τθν λιξθ του χρόνου κατάκεςθσ των προςφορϊν τουσ δεν γίνονται δεκτζσ και του

4 Σελίδα 4(5) απορρίπτονται. Διευκρινίςεισ δίνονται μόνο όταν ηθτοφνται από τθν αρμόδια επιτροπι, είτε ενϊπιον τθσ,είτε εγγράφωσ. Σθμειϊνεται ότι από τισ διευκρινίςεισ που δίδονται ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν. Ρροςφορά θ οποία είναι αόριςτθ και δεν μπορεί να εκτιμθκεί ι περιζχει ελλιπι ι ανακριβι ςτοιχεία ι πρόδθλα αντιφατικά ςτοιχεία ι δεν καλφπτει το ςφνολο τθσ προμικειασ του ζργου απορρίπτεται. 2.-ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δεν απαιτείται. 3.-ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ παραγγελίασ φψουσ 10% επί του ςυμβατικοφ τιμιματοσ αυτισ, χωρίσ το Φ.Ρ.Α. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 30 του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν του ΕΛΤΑ(ΦΕΚ 1074/Β/ ). 4.- ΤΙΜΕΣ ΡΟΣΦΟΩΝ Οι τιμζσ κα πρζπει να δίνονται ςε ΕΥΩ για παράδοςθ του εμπορεφματοσ ελεφκερου μζςα ςτισ αποκικεσ του ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ςτθν Ακινα,κα αναγράφονται δε ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ. Ρροςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΥΩ ι που κακορίηουν ςχζςθ ΕΥΩ ςε ξζνο νόμιςμα κα απορρίπτονται, ωσ απαράδεκτεσ. Οι τιμζσ κα δίνονται ωσ εξισ: Τιμι μπλοκ (50 φφλλων), χωρίσ Φ.Ρ.Α. Ροςοςτό Φ.Ρ.Α επί τοισ % ςτο οποίο υπάγεται το είδοσ. Η ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ του κανονικοφ ι μθ των προςφερομζνων τιμϊν, αυτοί δε, υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά. 5.-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ: Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα λθφκεί υπόψθ: Η ςυμφωνία τθσ προςφοράσ προσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τισ απαιτιςεισ αυτισ. Η προςφερόμενθ τιμι ςε ςχζςθ με τισ τιμζσ που προςφζρκθκαν ςε προθγοφμενεσ προμικειεσ και τθν τρζχουςα τιμι ςτθν αγορά για όμοιο ι παρεμφερζσ υλικό. Η κατακφρωςθ τελικά κα γίνει ςτον προμθκευτι με τθν χαμθλότερθ τιμι εκ των προμθκευτϊν των οποίων οι προςφορζσ ζχουν κρικεί ωσ αποδεκτζσ ςφμφωνα με βάςθ τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 6.-ΚΑΤΑΚΥΩΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε διατθρεί το δικαίωμα κατακφρωςθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ από τθν προκθρυχκείςα μζχρι του ποςοςτοφ 30% ι μικρότερθσ μζχρι ποςοςτοφ 50%. 7-ΡΑΑΛΑΒΗ: Θα γίνει από Επιτροπι υπαλλιλων τθσ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. 8.- ΡΛΗΩΜΗ: Εντόσ 4 μθνϊν μετά από κάκε οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι τμθματικι παραλαβι και αφοφ προςκομιςτοφν τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.

5 Σελίδα 5(5) Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ 1.- ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να κατακζςουν μαηί με τθν προςφορά τουσ, δείγματα δουλειάσ των προςφερομζνων μπλοκ προκειμζνου αυτά να αξιολογθκοφν από τθν αρμόδια Επιτροπι. 2.- ΜΑΚΕΤΑ Θα καταςκευαςτεί από τον προμθκευτι. 3.- ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΙΝ ΤΗΝ ΜΑΖΙΚΗ ΡΑΑΓΩΓΗ: Ο προμθκευτισ που κα αναδειχκεί, πριν προχωριςει ςτθ μαηικι παραγωγι υποχρεοφται να κατακζςει δείγματα μπλοκ ΕΡΕΙΓΟΥΣΑΣ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗΣ προκειμζνου να κεωρθκοφν από τθν εταιρεία μασ βάςει των οποίων κα γίνει θ μαηικι παραγωγι. 4.-ΚΥΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΡΟΘΕΣΜΗ ΡΑΑΔΟΣΗ: Ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 37 του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν ΕΛΤΑ. 5.- ΡΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Η ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε ζχει δικαίωμα να ελζγξει ποιοτικϊσ το είδοσ που κα μασ προμθκευτεί, είτε με δικό τθσ όργανο, είτε με τρίτο, ειδικά εξουςιοδοτθμζνο για το ςκοπό αυτό. Ο ποιοτικόσ αυτόσ ζλεγχοσ ζχει ςυμβουλευτικό χαρακτιρα για τθν ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.E. Ρλθροφορίεσ κα δίνονται κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ από τθν εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε, Δ/νςθ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ, Υπ/νςθ Ρρομθκειϊν & Συντθριςεων, οδόσ Λ. Βουλιαγμζνθσ & Ηλία Ηλιοφ, ΑΘΗΝΑ, 4 οσ όροφοσ, (τθλ ). ΕΡΙΣΥΝΑΡΤΟΝΤΑΙ: -Αντίγραφο Γ.Κ. Ρρομθκειϊν του άρκρου 8 με τθν ζνδειξθ Δικαιολογθτικά. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΑΦΟ

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 Για τθν προμικεια Ετικετών Barcode «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 40.000,00 ΕΤΡΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 79Β6Η-ΘΥ5 ΑΔΑΜ: 14PROC002496107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 20.000,00 ςυν ΦΡΑ 4.600,00, ςυνολικά 24.600,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 3/9/2015

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 20.000,00 ςυν ΦΡΑ 4.600,00, ςυνολικά 24.600,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 3/9/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΩΚΣΦΗ-ΒΧΧ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002942044 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 28-7-2015 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/4530 ΓΕΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΕΦΣΑ) Φαχυδρομικι Διεφκυνςθ : ΝΡΧΔΡΒΙΜΡΧ 1- ΣΝ. ΡΔΘΥΥΡΧ ΦΜ 18531 - ΣΕΙΤΑΙΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ.

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΔΠΑ Νν 001 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΘΔΗ «ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 1 από 60 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

& ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Aϋ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

& ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Aϋ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ 4PROC002507443 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: Ω3ΡΠΗ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 23-2-204 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/660 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 Επιλογή Εξωτερικοφ Συνεργάτη με ςκοπό τη ςυμμετοχή του ςτην υλοποίηςη δράςεων του πακζτου εργαςίασ 7 (Δράςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ»

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ» ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία Ο.Σ.Α. Δημοτικό Κατάστημα Καινοσρίοσ (1ος Όρουος) Πλατεία Δημαρτείοσ Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμοσ Αγρινίοσ Τηλ. 26410-39007/79344 Fax: 26410-49645 E-mail: info@trihonida.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ Καρδίτςα, 27/1/2015 Αρικμόσ πρωτοκόλλου μελζτθσ: 1751

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ Καρδίτςα, 27/1/2015 Αρικμόσ πρωτοκόλλου μελζτθσ: 1751 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ Καρδίτςα, 27/1/2015 Αρικμόσ πρωτοκόλλου μελζτθσ: 1751 Ρλθροφορίεσ: κ. Μαυραντηάσ Θωμάσ Τθλζφωνο: 2441350777 Φαξ: 2441350721 e-mail: black@dimoskarditsas.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ»

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Ανακζτουςα Αρχι: Υπουργείο Οικονομικϊν Ρροχπολογιςμόσ: 98.032,52ευρϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ Ρόδος: 10/06/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 2224 ΠΡΟ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002915693 2015-07-16

15PROC002915693 2015-07-16 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 15PROC002915693 2015-07-16 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.15 19:07:49 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 67ΙΔ465ΦΘΘ-Α1Θ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνθσ 14-18, ΦΜ: 143 42 Οζα Ϊιλαδζλφεια Φθλ. (210) 2598000, fax (210) 2584872 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΡΑΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΛΘΨΘ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΣΤΧΙΟΤΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ.4

Διαβάστε περισσότερα