Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού"

Transcript

1 Σελ.1 / 136 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (80%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (20%) ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού Με τίτλο «Virtual Πρεμιέρες Όπερας στην Ελληνική Περιφέρεια και στο διαδίκτυο & Ενημέρωση για το έργο και τις δραστηριότητες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής μέσω σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων» ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

2 Σελ.2 / 136 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΕΡΓΟ: «Virtual Πρεμιέρες Όπερας στην Ελληνική Περιφέρεια και στο διαδίκτυο & Ενημέρωση για το έργο και τις δραστηριότητες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής μέσω σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ Απόφαση Ένταξης:. Κωδικός Ο.Π.Σ.:.. Προκήρυξη Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού Με τίτλο Virtual Πρεμιέρες Όπερας στην Ελληνική Περιφέρεια και στο διαδίκτυο & Ενημέρωση για το έργο και τις δραστηριότητες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής μέσω σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων Αναθέτουσα Αρχή ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

3 Σελ.3 / 136 Όροι της Προκήρυξης Αρ. Πρωτοκόλλου... Ημερομηνία:.../.../ 2010

4 Σελ.4 / 136 Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά Η ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή με βάση την υπ. αριθ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με τίτλο «Virtual Πρεμιέρες Όπερας στην Ελληνική Περιφέρεια και στο διαδίκτυο & Ενημέρωση για το έργο και τις δραστηριότητες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής μέσω σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων». Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, το αργότερο μέχρι την.../.../... και ώρα... στα Γραφεία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Πανεπιστημίου 39 Αθήνα, τηλέφωνο για πληροφορίες επί του Διαγωνισμού:..., φαξ:... Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, την... και ώρα... στα γραφεία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Ο διαγωνισμός γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που λεπτομερώς καθορίζονται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρακάτω νομικό πλαίσιο: 1. της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7 ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/2005 της 19 ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων), 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ / «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπως εν προκειμένω δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά, και κατά μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, και συνάδουν με τη φύση του Έργου, 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005, 4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1177/2009, της Επιτροπής της 30 ης Νοεμβρίου 2009 που τροποποιεί τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 5. της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης των συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων»,

5 Σελ.5 / του Ν. 3886/2010, «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335), (ΦΕΚ 173/Α/2010) 7. του Ν. 3060/2002, Άρθρο 2, «Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων», 8. του Ν.3090/2002, Άρθρο 9, παράγραφος 3, 9. της Υ.Α ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΕΚ 1223/Β), «Εξαίρεση περιπτώσεων προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής (υλικού, λογισμικού, δικτύων) και παροχής συναφών υπηρεσιών από την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», 10. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95), «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 11. Το Π.Δ. 116/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές» 12. Την Υ.Α Αριθμ /ΕΥΣ 1749/ : «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης» (ΦΕΚ 540/ τεύχος Β ) όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Υ.Α /ΕΥΘΥ 2041/ και ισχύει. 13. Το Ν. 3614/ : Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο (ΦΕΚ 267/ τεύχος Α ) 14. Το Ν. 3840/ : Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις. 15. Την ΥΑ Υπ. Αν. Π1/4710/ (ΦΕΚ 27/ τεύχος Β ) «Εξαίρεση από την ένταξη στο ΕΠΠ προμήθειας ειδών πληροφορικής που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», 16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. (30/5/2000) για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων. 17. Τον Ν.2472/1997 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΦΕΚ 133/Α'/ ) 18. του Ν. 2328/95, άρθρο 15, «Ονομαστικοποίηση μετοχών» 19. του Π.Δ. 82/96, (κατ εξουσιοδότηση του ν.2328/95), «Ονομαστικοποίηση των μετοχών ελληνικών ανωνύμων εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα», 20. την με Α.Π /ΨΣ4762-Α2 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για ένταξη του έργου «Virtual Πρεμιέρες Όπερας στην Ελληνική Περιφέρεια και στο διαδίκτυο & Ενημέρωση για το έργο και τις δραστηριότητες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής μέσω σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων» 21. Την με αριθ. / (πρακτικό ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ περί έγκρισης των όρων της διακήρυξης,

6 Σελ.6 / 136 Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ ( ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. (Υπογραφή)

7 Σελ.7 / 136 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συνοπτικά στοιχεία Έργου 10 Συντομογραφίες Έργου 11 Ορισμοί διακήρυξης 12 A ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 13 A.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 13 Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα για τον οποίο προορίζεται το Έργο 13 Σκοπός και στόχοι του έργου 16 Αντικείμενο του Έργου Παραδοτέα 17 Α) Ολοκληρωμένο Σύστημα Καταγραφής Video παραστάσεων ΕΛΣ Σκοπός της προμήθειας Γενικά χαρακτηριστικά Υψηλή Διαθεσιμότητα Αποθήκευση Δικτύωση, Ασφάλεια και Συνδεσιμότητα Διαχείριση και Λειτουργία Συστήματος Τεχνικά Χαρακτηριστικά Γενικά χαρακτηριστικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά μικροφώνου ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ (Α) 39 II. Γενικά χαρακτηριστικά 48 A. Γενικά χαρακτηριστικά 49 1) Γενικά χαρακτηριστικά 49 Β) Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Πληροφόρησης ΕΛΣ 51 Γ) Ολοκληρωμένο Σύστημα Streaming Audio (εντός ΕΛΣ όχι Real Time)) 53 Δ) Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαλειτουργικότητος Υπάρχοντος Ψηφιακού Αρχείου 54 Ε) Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης Δικτύου Οπερών ΕΛΣ 54 ΣΤ) Ανάλυση Οικονομικής Βιωσιμότητας Δικτύου Οπερών 56 Ζ) Προσδιορισμός business model για την υποστήριξη μετάδοσης παραστάσεων της ΕΛΣ 56 Η) Μελέτη Εφαρμογής 57 Θ) Θεατρικός Εξοπλικσμός 57 ΙΑ) Εκπαίδευση Προσωπικού 57 ΙΒ) Συντήρηση Συστήματος 58 ΙΓ) Πιλοτική Διανομή Περιεχομένου 58 Ομάδα Έργου 58 Χρονοδιάγραμμα 59

8 Σελ.8 / 136 Προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις του εξοπλισμού και λογισμικού 60 B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 60 B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 60 Αντικείμενο του διαγωνισμού 60 Προϋπολογισμός 60 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 60 Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης 60 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 61 Τρόπος Λήψης των εγγράφων του Διαγωνισμού 61 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 61 Δικαίωμα Συμμετοχής 62 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 62 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 77 Εγγύηση συμμετοχής 79 B.2 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 80 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 80 Περιεχόμενο προσφορών 80 Περιεχόμενα τεχνικής προσφοράς 83 Περιεχόμενα οικονομικής προσφοράς 84 Ισχύς των Προσφορών 84 Εναλλακτικές Προσφορές 85 Τιμές Προσφορών Νόμισμα 85 B.3 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 87 Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού Διαδικασία Αξιολόγησης 87 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - Αποσφράγιση προσφορών 87 Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 88 Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών 89 Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 89 Απόρριψη προσφορών 90 Προσφυγές - Αποτελέσματα Κατακύρωση - Ματαίωση διαγωνισμού 91 B.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 93 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύμβασης Εγγυήσεις 93 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις 94 Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί 94 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης- Παράδοση Παραλαβή 94 Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις 95 Υποχρεώσεις Αναδόχου 96 Υπεργολαβίες 97 Εμπιστευτικότητα Αναδόχου 97 Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία 98 Πνευματικά Δικαιώματα Μελλοντικές επεκτάσεις 98

9 Σελ.9 / 136 C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 100 C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 100 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 100 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 101 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 102 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 103 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 104 C.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 105 C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 107 C.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΣΥΜΒΑΣΗ 112

10 Σελ.10 / 136 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ «Virtual Πρεμιέρες Όπερας στην Ελληνική Περιφέρεια και στο διαδίκτυο & Ενημέρωση για το έργο και τις δραστηριότητες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής μέσω σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων» ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ Οι εγκαταστάσεις της ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ Σύμβαση Υπηρεσιών. Κατηγορία υπηρεσίας... υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες. Ταξινόμηση κατά CPV... «Υπηρεσίες Πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες». Διεθνής Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ ( ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,13, ΦΠΑ: ,87 ). Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του Δ Π.Π., σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 20% από Εθνικούς Πόρους. Εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από την παρέλευση τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Οκτώ (8) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας. *** Πανεπιστημίου 39 Αθήνα

11 Σελ.11 / 136 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ *** ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ *** *** Οι ημερομηνίες θα καθοριστούν μετά την έγκριση δημοπράτησης Συντομογραφίες - γενικά ΕΕ ΕΕΕΚ ΕΟΧ ΕΠ ΨΣ Π.Π. ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑΕ ΤΠΕ ΕΛΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Προγραμματική Περίοδο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εθνική Λυρική Σκηνή Συντομογραφίες Έργου CMS Content Management System SMS Short Messaging System H/W Hardware S/W Software Π.Ο.Π. Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς

12 Σελ.12 / 136 Ορισμοί διακήρυξης Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Διακήρυξη Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΠΕ) ΕΡΓΟ Μέση ημερήσια αξία ΕΡΓΟΥ Προϋπολογισμός Σύμβαση Συμβατικά τεύχη Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του ΕΡΓΟΥ. Η Εθνική Λυρική Σκηνή, η οποία θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι Σύμβαση/εις είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της/των σύμβασης/εων του έργου και την παραλαβή του έργου (τμηματική οριστική). Το σύνολο του υπό ανάθεση ΕΡΓΟΥ Προκύπτει αφού διαιρεθεί η συνολική χρηματική αμοιβή της Σύμβασης με τον αριθμό ημερών της συνολικής συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσής του. Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ. Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του ΕΡΓΟΥ, δηλαδή μεταξύ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του ΕΡΓΟΥ που θα επιλεγεί. Τα τεύχη των συμβάσεων μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύμβαση, β. τη Διακήρυξη του διαγωνισμού του έργου γ.. Την.../ 2009 απόφαση κατακύρωσης δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, και ε. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου

13 Σελ.13 / 136 Συμβατική Τιμή Συνολικό κόστος ΕΡΓΟΥ Φορέας Λειτουργίας Φορέας Υλοποίησης Η συνολική τιμή, στην οποία θα κατακυρωθεί το ΕΡΓΟ Το συμβατικό τίμημα του ΕΡΓΟΥ με ΦΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ A ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ A.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα για τον οποίο προορίζεται το Έργο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Εθνική Λυρική Σκηνή (Ε.Λ.Σ.) ο μοναδικός φορέας Λυρικού Θεάτρου στην Ελλάδα και πλέον ένας διαχρονικός ιστορικός θεσμός του νεότερου ελληνικού πολιτισμού με παράδοση 230 ετών - εισέρχεται σε μια νέα εποχή προσπαθώντας, μέσω ενός φιλόδοξου επιχειρησιακού σχεδιασμού, να δρομολογήσει συστηματικά μια σειρά δράσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα. Κεντρική θέση στους σχεδιασμούς της έχει η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών/ ΤΠΕ με δράσεις, συστήματα, καινοτόμες εφαρμογές και εργαλεία που για πρώτη φορά θα χρησιμοποιηθούν στο χώρο της όπερας στην Ελλάδα. Η υλοποίηση των δράσεων αυτών εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει σημαντικά στην μετάβαση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην ψηφιακή εποχή, στην προσέλκυση νέου κοινού στην Όπερα, στην ενίσχυση του προφίλ της Ε.Λ.Σ., στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου της, καθώς και στην προβολή της. Παράλληλα, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην μεγαλύτερη εξοικείωση των παιδιών με τη λυρική τέχνη, αλλά και στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της πρωτεύουσας. ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Η Εθνική Λυρική Σκηνή (Ε.Λ.Σ. ) ιδρύθηκε το 1939, ως τμήμα του Εθνικού Θεάτρου. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα την Αθήνα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η Ε.Λ.Σ. είναι το μοναδικό λυρικό θέατρο της Ελλάδας. Αποτελεί τη συνέχεια του Ελληνικού Μελοδράματος, που ιδρύθηκε το 1887 από τους Ναπολέοντα Λαμπελέτ, Διονύσιο Λαυράγκα και μια ομάδα εμπνευσμένων μουσικών, οι οποίοι πρωτοστατούσαν στη διάδοση της πολυφωνικής αρμονικής μουσικής. Η πρώτη ελληνική όπερα παρουσιάστηκε το 1888, στο παλιό θέατρο «Μπούκουρα» και ήταν «Ο υποψήφιος βουλευτής» του Σπύρου Ξύνδα. Έκτοτε, αναρίθμητες ήταν οι προσπάθειες του Ελληνικού Μελοδράματος να θεμελιώσει την ύπαρξή του. Γράφτηκε μία πολυτάραχη ιστορία με πολλές απόπειρες, ναυάγια και επιτυχίες κι αυτό διήρκησε για μισό αιώνα περίπου.

14 Σελ.14 / 136 Στις 5 Μαρτίου του 1940 εγκαινιάζεται λυρικός θίασος, ως τμήμα του Εθνικού Θεάτρου. Μετά από ενάμιση αιώνα ιστορίας της μελοδραματικής τέχνης στα Επτάνησα και 50 χρόνια εμπειρίας του Ελληνικού Μελοδράματος ( ), οι συνθήκες ήσαν ώριμες και οι συγκυρίες ευνοϊκές για την ίδρυση του πρώτου και μέχρι σήμερα του μόνου σταθερού θιάσου όπερας στην Ελλάδα. Από το Ελληνικό Μελόδραμα και την Ε.Λ.Σ. πέρασαν όλα τα μεγάλα ονόματα του λυρικού τραγουδιού, που διέπρεψαν και στο εξωτερικό. Η σημαντικότερη μορφή βέβαια, είναι εκείνη της Μαρίας Κάλλας. Υπέγραψε το πρώτο της επαγγελματικό συμβόλαιο με την Ε.Λ.Σ. στις 20 Ιουνίου Είκοσι χρόνια μετά επέστρεψε για τις παραστάσεις της Ε.Λ.Σ. στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Στο υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικό αποτέλεσμα των παραστάσεων της Ε.Λ.Σ. έχει συμβάλει ουσιαστικά και η Χορωδία. Ιδρύθηκε το 1939 και αποτελείται από επαγγελματίες τραγουδιστές. Σημαντική είναι και η συμβολή του Μπαλέτου, το οποίο δημιουργήθηκε επίσης το 1939, ως παράρτημα της νεοσυσταθείσης Λυρικής Σκηνής, από το τότε «Βασιλικό Θέατρο». Η Ε.Λ.Σ. ΣΤΟ Γ Κ.Π.Σ. Μέχρι σήμερα η Ε.Λ.Σ. έχει κάνει σημαντικά βήματα και έχει ενσωματώσει στις δραστηριότητες της τη χρήση των νέων τεχνολογιών μέσα από δύο έργα τα οποία και χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας. Πιό συγκεκριμένα η Η Εθνική Λυρική Σκηνή στο πλαίσιο της πρόσκλησης 65 του Μέτρου 1.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», υλοποίησε το έργο με τίτλο «Δημιουργία Θεματικής μονάδας τεκμηρίωσης για τη συντήρηση και αξιοποίηση των πολιτιστικών συλλογών της ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ, σε ψηφιακή μορφή», που απετέλεσε το πρώτο βήμα για την απόκτηση επαρκούς τεχνολογικής υποδομής για τη διεξαγωγή των ενεργειών ψηφιοποίησης του αρχειακού υλικού ώστε να δημιουργηθούν 11 ολοκληρωμένες ψηφιακές συλλογές αρχειακού υλικού. Έτσι μέχρι σήμερα δημιουργήθηκαν οι κατωτέρω 11 συλλογές: 1) Αφίσσες: Πρόκειται για αφίσσες παραστάσεων σε μορφή ασυμπίεστου TIFF, και ένα αρχείο μορφής JPEG ή PNG κατάλληλο για πρόσβαση από το διαδίκτυο και ένα αρχείο σε σμίκρυνση σε μορφή JPEG ή GIF για προεπισκόπηση. 2) Καρτολίνες: σε μορφή ασυμπίεστου TIFF, και ένα αρχείο μορφής JPEG ή PNG κατάλληλο για πρόσβαση από το διαδίκτυο και ένα αρχείο σε σμίκρυνση σε μορφή JPEG ή GIF για προεπισκόπηση. 3) Μακέττες Κουστουμιών: πρόκειται για αρχεία σε μορφή ασυμπίεστου TIFF, και ένα αρχείο μορφής JPEG ή PNG κατάλληλο για πρόσβαση από το διαδίκτυο και ένα αρχείο σε σμίκρυνση σε μορφή JPEG ή GIF για προεπισκόπηση. 4) Μακέττες Σκηνικών: πρόκειται για αρχεία σε μορφή ασυμπίεστου TIFF, και ένα αρχείο μορφής JPEG ή PNG κατάλληλο για πρόσβαση από το διαδίκτυο και ένα αρχείο σε σμίκρυνση σε μορφή JPEG ή GIF για προεπισκόπηση. 5) Κουστούμια Βεστιαρίου: πρόκειται για αρχεία σε μορφή ασυμπίεστου TIFF, και ένα αρχείο μορφής JPEG ή PNG κατάλληλο για πρόσβαση από το διαδίκτυο και ένα αρχείο σε σμίκρυνση σε μορφή JPEG ή GIF για προεπισκόπηση.

15 Σελ.15 / 136 6) Προγράμματα Παραστάσεων: πρόκειται για αρχεία σε μορφή ασυμπίεστου TIFF, και ένα αρχείο μορφής JPEG ή PNG κατάλληλο για πρόσβαση από το διαδίκτυο και ένα αρχείο σε σμίκρυνση σε μορφή JPEG ή GIF για προεπισκόπηση. 7) Μουσικά Αποσπάσματα: Πρόκειται για περιορισμένο αριθμό ηχητικών αποσπασμάτων από τις παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. 8) Κριτικές Παραστάσεων: πρόκειται για αρχεία σε μορφή ασυμπίεστου TIFF, και ένα αρχείο μορφής JPEG ή PNG κατάλληλο για πρόσβαση από το διαδίκτυο και ένα αρχείο σε σμίκρυνση σε μορφή JPEG ή GIF για προεπισκόπηση. 9) Δελτία Τύπου: πρόκειται για αρχεία σε μορφή ασυμπίεστου TIFF, και ένα αρχείο μορφής JPEG ή PNG κατάλληλο για πρόσβαση από το διαδίκτυο και ένα αρχείο σε σμίκρυνση σε μορφή JPEG ή GIF για προεπισκόπηση. 10) Φωτογραφίες: πρόκειται για αρχεία σε μορφή ασυμπίεστου TIFF, και ένα αρχείο μορφής JPEG ή PNG κατάλληλο για πρόσβαση από το διαδίκτυο και ένα αρχείο σε σμίκρυνση σε μορφή JPEG ή GIF για προεπισκόπηση. 11) Έντυποι Ετήσιοι Προγραμματισμοί: πρόκειται για αρχεία σε μορφή ασυμπίεστου TIFF, και ένα αρχείο μορφής JPEG ή PNG κατάλληλο για πρόσβαση από το διαδίκτυο και ένα αρχείο σε σμίκρυνση σε μορφή JPEG ή GIF για προεπισκόπηση. Οι έντεκα αυτές συλλογές είναι πλήρως τεκμηριωμένες στην Ελληνική την Αγγλική και την Ιταλική γλώσσα, ενώ η πρόσβαση σε αυτές γίνεται τόσο μέσα από την εφαρμογή του αρχείου και για τις τρεις μορφές όσο και μέσω του Διαδικτυακού τόπου της Ε.Λ.Σ. Στη συνέχεια μέσα από την πρόσκληση 172 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» η Εθνική Λυρική Σκηνή υλοποίησε το πρόγραμμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ «ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ» μέσα από το οποίο πραγματοποιήθηκε: α) ένα σύστημα διαδραστικής ξενάγησης εκθέσεων υψηλής τεχνολογίας, με το οποίο ο επισκέπτη αντλεί πληροφορίες περί των εκθεμάτων, μέσω υπολογιστών χειρός και RF- id ετικετών. Έτσι αποκτήθηκε η τεχνολογική υποδομή για την λειτουργία της πρώτης θεματικής αλληλεπιδραστικής Έκθεσης με τον ομώνυμο τίτλο του προγράμματος β) Η συλλογή, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση σελίδων χειρόγραφων παρτιτούρων και spartiti των Ελλήνων Συνθετών Παύλου Καρρέρ ( ) και Σπύρου Σαμάρα ( ), τις οποίες κατέχει η Ε.Λ.Σ., γ) Ένα αλληλεπιδραστικό δίγλωσσο DVD-ROM (ελληνικά αγγλικά ) με θέμα «Οι Έλληνες Συνθέτες στην Εθνική Λυρική Σκηνή» στο περιεχόμενου του οποίου παρουσιάζονται οι Έλληνες συνθέτες των οποίων τα έργα έχουν συμπεριληφθεί στο πλούσιο καλλιτεχνικό έργο της Εθνική Λυρική Σκηνή από το 1930 έως και σήμερα. Εκτός τούτων, μέσα από τις παραπάνω Προσκλήσεις: Αποκτήθηκε, εγκαταστάθηκε και λειτουργεί εξοπλισμός και βασικό λογισμικό, τα οποία ενώ κρίνονται ικανοποιητικά για τις τρέχουσες ανάγκες της Ε.Λ.Σ. δεν μπορούν χωρίς επεκτάσεις να στηρίξουν τις απαιτήσεις του νέου έργου Αποκτήθηκαν, εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν δύο διαφορετικές εφαρμογές λογισμικού, ήτοι

16 Σελ.16 / Εφαρμογή Διαχείρισης Συλλογών ΕΛΣ 2. Εφαρμογή Ξεναγός Διαχείριση Εκθέσεων ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Οι υπάρχουσες υποδομές Πληροφορικής της ΕΛΣ αποτελούνται από τρεις servers ( Web server, Database Server, File Server ). O File server (NAS) τελευταία αναβαθμίστηκε και ο ωφέλιμος αποθηκευτικός χώρος ανέρχεται πλέον στα 20 Τbyte. Όλοι οι Servers χρησημοποιούν ως λειτουργικό σύστημα Window 2003 Server. Για τη βάση χρησιμοποιείται Microsoft Sql Server Standard edition μέσω απο τον οποίο γίνεται η διαχείρηση των δεδομένων της ψηφιοποίησης που φυλάσσονται στον Nas. Στο ίδιο μηχάνημα είναι εγκατεστημένος apache Server γιά προβολή μέσω του ιστότοπου της ΕΛΣ της σελίδας του ψηφιακού αρχείου (Php). To εσωτερικό δίκτυο (1000 Μbps) είναι ανεξάρτητο φυσικά και λογικά. Η γραμμή που συνδέει το σύστημα με το ίντερνετ έχει Στατικό IP ( ). Στο εργαστήρι ψηφιοποίησης λειτουργούν 6 Προσωπικοί Υπολογιστές, 2 scanners καθώς και εκτυπωτικό Laser Η Β.Δ. σχεδιάστηκε για να ικανοποιήσει την καταχώρηση και τις απαιτήσεις των ψηφιοποιημένων συλλογών. Αναλυτικά περιέχει: 1. Την βασική κατηγορία που αφορά τις συλλογές τις Εθνικής Λυρικής Σκηνής με δεδομένα τις ψηφιοποιήσεις των συλλεκτικών αντικειμένων και την περιγραφή (τεκμηρίωση) τους, 2. Τα δεδομένα που συνδέουν τις συλλογές όπως προκύπτει από την δομή και τις ακολουθούμενες διαδικασίες της ΕΛΣ, τα δεδομένα αυτά, τα οποία στη συνέχεια θα αποκαλούμε «περιβάλλον των συλλογών» αφορούν κυρίως τις Παραγωγές, το Ρεπερτόριο και τις Παραστάσεις. 3. Τέλος μια άλλη σημαντική κατηγορία είναι αυτή των δεδομένων τα οποία αφορούν την διαχείριση των χρηστών και την εν γένει διαχείριση της εφαρμογής. Σκοπός και στόχοι του έργου Μέσω της υλοποίησης του Έργου η Εθνική Λυρική Σκηνή σκοπεύει να προσφέρει, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες, στους πολίτες καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες με στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και στη γνώση και με κεντρικό άξονα τη διαθεσιμότητα ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες καθώς και την καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος σε όλες του τις εκφάνσεις (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτομα με αναπηρία κλπ.). Η σκοπιμότητα του έργου συνοψίζεται στα εξής σημεία: o παροχή ποιοτικά και ποσοτικά αναβαθμισμένων και σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών ενημέρωσης του Πολίτη, o διατήρηση, προβολή και διάδοση της διαχρονικά καταξιωμένης διεθνούς φήμης καλλιτεχνικής δημιουγίας αξιοποιώντας τις σύγχρονες τάσεις των ΤΠΕ,

17 Σελ.17 / 136 o ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και στη γνώση, o καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος σε όλες του τις εκφάνσεις (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτομα με αναπηρία κ.λπ.). Οι παραπάνω επιδιώξεις του έργου καλύπτουν τον Ειδικό Στόχο 2.1 του Άξονα Προτεραιότητας 2 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο οποίο προτείνεται για χρηματοδότηση. Η υλοποίηση του έργου εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια που καταβάλλει η Ε.Λ.Σ. για τη βελτίωση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στις Επιχειρήσεις και τους Πολίτες. Το έργο έχει, επίσης, στόχο, υπερβαίνοντας τις υφιστάμενες ανισότητες αναφορικά με τη ροή της πληροφορίας, να εξισορροπήσει και να προάγει συνέργειες μεταξύ του κέντρου και της περιφέρειας. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, λόγω του καινοτομικού του χαρακτήρα, μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για παρόμοιες δράσεις σε άλλο γεωγραφικό/ θεματικό περιβάλλον. Τέλος, στη γενική στοχοθεσία του έργου εντάσσεται: o Η ανάδειξη της Ε.Λ.Σ. σε πόλο έλξης με πολιτιστική συνείδηση και αυξημένο διαθέσιμο εισόδημα o Η ενεργή συμμετοχή τοπικών ομάδων πληθυσμού στην υποστήριξη ήπιας πολιτιστικής ανάπτυξης με βάση την προστασία του καλλιτεχνικού πλούτου διεθνούς ακτινοβολίας, μέσω ενημερωτικών πρωτοβουλιών. o Η δημιουργία δικτύου πολιτιστικής ευαισθητοποίησης με κοινό σκοπό τη σωστότερη παρουσίαση την καλλιτεχνική κληρονομιά της χώρας. Αντικείμενο του Έργου Παραδοτέα Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ψηφιακής καταγραφής παραστάσεων της ΕΛΣ και την οριστική διαμόρφωση του σχετικού business model των απαιτούμενων συνεργασιών ώστε να προσφερθούν από την ΕΛΣ οι ακόλουθες υπηρεσίες: α) Virtual πρεμιέρες στην Ελληνική περιφέρεια: να πραγματοποιούνται τουλάχιστον 12 φορές ετησίως «virtual πρεμιέρες» (όπερας, οπερέτας, μπαλέτου, παιδικής όπερας, κλπ) σε σημαντικό αριθμό (12-15) επιλεγμένων ελληνικών περιφερειακών πόλεων σε προεπιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες / αίθουσες προβολής / πολιτιστικούς χώρους και λίγες μόνο ημέρες (~4) μετά την κεντρική πρεμιέρα των σχετικών παραστάσεων στην Αθήνα

18 Σελ.18 / 136 β) Virtual παραστάσεις παιδικής όπερας σε σχολεία: να πραγματοποιούνται «virtual παραστάσεις» παιδικής όπερας σε σημαντικό αριθμό (~20-30) επιλεγμένων δημοτικών σχολείων στην περιφέρεια. γ) Πιλοτικό broadcasting Όπερας: να διατίθενται σε πιλοτική φάση οι παραστάσεις της ΕΛΣ (πρεμιέρες, όπερα, οπερέτα, μπαλέτο, παιδική όπερα, κλπ) στο διαδίκτυο καθώς και σε τηλεοπτικούς σταθμούς ή/και δορυφορική τηλεόραση μέσω παρόχων υπηρεσιών διανομής περιεχομένου (content delivery networks τύπου AKAMAI). Με τον τρόπο αυτό η όπερα και η λυρική τέχνη ευρύτερα θα μπορέσει να αγγίξει πολύ ευρύτερο κοινό τόσο ηλικιακά όσο και γεωγραφικά (με στόχο και τους ομογενείς) ώστε να μπορέσει να μελετηθεί στην πράξη το καινοτόμο αυτό για τα ελληνικά δεδομένα «κανάλι» σε επίπεδο «ζήτησης», target groups, τιμολογιακής πολιτικής, κλπ και να μπορεί να σχεδιάσει τα επόμενα ψηφιακά βήματά της η ΕΛΣ με στοιχεία πραγματικά. Για την υλοποίηση των ως άνω υπηρεσιών παρατίθενται στη συνέχεια τα κύρια τεχνικά υποσυστήματα του έργου που συνιστούν και τα παραδοτέα του. Επισημάινεται ότι η ένδειξη (Α) σε κάθε όρο σημαίνει ότι είναι υποχρεωτική η κάλυψή του από τον υποψήφιο Ανάδοχο (Απαίτηση): Α) Ολοκληρωμένο Σύστημα Καταγραφής Video παραστάσεων ΕΛΣ Θα πρέπει να υλοποιηθούν οι ανάγκες καταγραφής video του φορέα. Στην τρέχουσα φάση αυτές προσδιορίζονται από (α) Ψηφιοποίηση ήδη υπαρχόντων παραστάσεων video και (β) από την καταγραφή των καθημερινών παραστάσεων της ΕΛΣ. Για το σκοπό αυτό, το παραδοτέο θα πρέπει να παραδοθεί στην ΕΛΣ σαν ολοκληρωμένη λύση τόσο από τεχνικής απόψεως όσο και από απόψεως υποστηρικτικής. Για την ορθή λειτουργία του παραδοτέου θα πρέπει να γίνει πιλοτική επίδειξη του εξοπλισμού, με την καταγραφή συγκεκριμένης παράστασης, η οποία θα αποθηκευθεί και μέσω του κατάλληλου λογισμικού θα είναι έτοιμη προς διάθεση. Επίσης θα πρέπει να γίνει επίδειξης ορθής λειτουργίας και στο επίπεδο πολλαπλής διανομής σε DVD. Τέλος θα πρέπει να επιδειχθεί η διασυνδεσιμότητα (interoperability) με το υπάρχον ψηφιακό αρχείο και την προβολή της αντίστοιχης τεκμηρίωσης που θα επισημανθεί ως κατάλληλη από την ΕΛΣ και να γίνει δοκιμαστική προβολή streaming σε 10 τουλάχιστον ταυτόχρονα υπολογιστές της ΕΛΣ που τουλάχιστον οι 5 να μην βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Για το σκοπό αυτό το υποσύστημα θα αποτελείται από τις κάτωθι ενότητες λογισμικού και εξοπλισμού: 1. Υποσύστημα Αποθήκευσης Video με το αντίστοιχο λογισμικό 1.1. Λειτουργικές Απαιτήσεις Εξοπλισμού - Λογισμικού Ο κύριος διακομιστής θα πρέπει να έχει ιδιαιτέρως αυξημένη χωρητικότητα τουλάχιστον 36 ΤΒ raw capacity για αποθήκευση του παραγόμενου ψηφιακού υλικού. Ο διακομιστής και διανομέας υλικού μέσω streaming, θα πρέπει να επιτρέπει διανομή του ψηφιακού υλικού με τουλάχιστον ταυτόχρονη χρήση 250 χρηστών Θα πρέπει να υποστηρίζονται κατ ελάχιστον τα ακόλουθα όσον αφορά τη μετάδοση του video σε επίπεδο Τεχνολογιών: Flash Streaming, Windows Media Streaming, MPEG-4 Streaming, 3GPP Streaming, HTML5. 1. Υποσύστημα Αποθήκευσης Video

19 Σελ.19 / Σκοπός της προμήθειας Η προμήθεια ενός (1) συστήματος αποθήκευσης βίντεο προγραμμάτων (server) με δυνατότητες αποθήκευσης προγράμματος διάρκειας 150 ωρών και άνω Γενικά χαρακτηριστικά Ο προς προμήθεια server οφείλει να είναι σύμφωνος με το πρότυπο HD-SDI: 720/50p, 1080/50i με embedded ήχο όπως καθορίζονται από το πρότυπο SMPTE292M και με το πρότυπο SD- SDI: 625i, 16:9/4:3 με embedded ήχο όπως καθορίζονται από το πρότυπο ITU-R BT601 (SMPTE 259M). (Α) Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας CE MARK της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Α) Να είναι δυνατή η αποθήκευση προγράμματος 150 ωρών και άνω με (compression + bitrate) 30 Mbps και τεχνικά χαρακτηριστικά PAL /HD. (Α) Να είναι δυνατή, με τα κατάλληλα interfaces, η σύνδεσης του server μέσω δικτύου gigabit Ethernet με το σύστημα για μοντάζ που θα προσφερθεί. (Α) Το κεντρικό ρολόι του server οφείλει να συγχρονίζεται με βάση το time code. (Α) Το σύστημα video server θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: i. Real-time Media I/O 1. Ο Server θα έχει τη δυνατότητα και τα απαραίτητα εξαρτήματα για τουλάχιστον τεσσάρων (4) HD/SD serial digital κανάλια εισόδων / εξόδων βίντεο (SMPTE 259M, SMPTE D10) περιλαμβανομένων 8 ενσωματωμένων AES/EBU stereo καναλιών ήχου ανά κανάλι βίντεο με προοπτική για επέκταση στα 16 κανάλια. (Α) 2. Όλες οι είσοδοι / έξοδοι να είναι hot swappable ώστε τα κανάλια να μπορούν να προστεθούν, αντικατασταθούν ή αφαιρεθούν από το server χωρίς να απαιτείται το κλείσιμο ή η επανεκκίνηση του συστήματος. (Α) 3. Τα κανάλια εισόδου/εξόδου του server θα πρέπει να είναι bi-directional όταν αυτό επιθυμείται. 4. Ο έλεγχος των εισόδων / εξόδων θα πρέπει να είναι μέσω Ethernet και RS422 και να είναι συμβατά με VDCP, BVW, & AVC πρωτόκολλα σε RS-422. (Α) 5. Ο server θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εγγραφής, αποθήκευσης και αναπαραγωγής πολλαπλών προτύπων ταυτόχρονα υποστηρίζοντας τουλάχιστον τα παρακάτω: HD: MPEG-2 Long GOP μέχρι και 80 Mb/s, ή MPEG-2 I-frame μέχρι και 100 Mb/s (Α)

20 Σελ.20 / 136 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ SD: MPEG-2 Long GOP μέχρι 24.9 Mb/s, MPEG-2 Long GOP μέχρι 24.9 Mb/s MPEG-2 I-frame στα Mbps, ή IMX 30, 40, or 50 (Α) 1. Η αποθήκευση στον server θα ενσωματώνει προστασία RAID, βελτιστοποιημένη για γρηγορότερους χρόνος αναδόμησης των δεδομένων σε περίπτωση απώλειας ενός δίσκου. (Α) 2. Ο Server αποθήκευσης θα πρέπει να έχει hot swappable σκληρούς δίσκους, τροφοδοτικά (Α) 3. Ο Server αποθήκευσης θα παρέχει NAS λειτουργίες προς εξωτερικές εφαρμογές και workstations μέσω υποστήριξης για βασικά πρωτόκολλα πρόσβασης του συστήματος αρχείων, συμπεριλαμβανομένων FTP, SMB και AFP. (Α) 4. Ο Server αποθήκευσης θα πρέπει να χρησιμοποιεί την τεχνολογία SBOD. ΔΙΚΤΥΩΣΗ 1. Το σύστημα Server θα περιλαμβάνει Gigabit Ethernet συνδέσεις για ασύγχρονη πρόσβαση στο σύστημα αρχείων και μεταφορά αρχείων. (Α) 2. Το σύστημα Server θα υποστηρίζει τυποποιημένα πρωτόκολλα δικτύων, συμπεριλαμβανομένων FTP, CIFS/SMB. (A) 3. Η διαχείριση του συστήματος του video server, όπως και ο έλεγχος λειτουργίας θα πρέπει να γίνεται μέσω δικτύου Gigabit Ethernet. (A) ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. O video server θα διαθέτει σύστημα διαχείρισης, για την ρύθμιση και παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του, το οποίο θα είναι ανεξάρτητο από τις λειτουργίες αναπαραγωγής video του server και θα πρέπει να είναι σε θέση να κλείσει χωρίς να διακόπτονται οι λειτουργίες του βίντεο 2. Το σύστημα διαχείρισης του Server θα επιτρέπει την απομακρυσμένη πρόσβαση και τον έλεγχο όλων των στοιχείων του video server. 3. Ο Server θα πρέπει να έχει διπλά τροφοδοτικά που παρακολουθούνται από το λογισμικό διαχείρισης του συστήματος και ειδοποιούν σε περίπτωση αποτυχίας. (Α) 4. Ο δίσκος συστήματος του video server δεν πρέπει να αποτελεί μοναδικό σημείο αποτυχίας στην λειτουργία του συστήματος. (Α) 5. Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει λογισμικό για τον έλεγχο εγγραφής και αναπαραγωγής του video server. Το λογισμικό θα πρέπει να ελέγχει την σύγχρονη εγγραφή των σημάτων των καμερών σε ισάριθμες εισόδους του video server. Θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα αρχειοθέτησης στο μέσο αποθήκευσης video που προτείνει ο προμηθευτής στην παράγραφο 3. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα ελέγχου ενός VTR για διαδικασίες print to tape. (Α)

21 Σελ.21 / Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει λογισμικό το οποίο θα αναλαμβάνει να μεταφέρει τα αρχεία εικόνας που δημιουργεί ο video server στο σύστημα κεντρικής αποθήκευσης. Τα αρχεία θα πρέπει να μεταφέρονται κατά την διάρκεια της εγγραφής ή το αργότερο αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή. (Α) 7. Να αναφερθούν επιπλέον δυνατότητες του συστήματος. A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Το σύστημα κεντρικής αποθήκευσης θα πρέπει να είναι τύπου NAS συνολικής χωρητικότητας 36TB raw capacity με δυνατότητα επέκτασης και να παρέχει τα ακόλουθα: 1.1. Υψηλή Διαθεσιμότητα i. Θα πρέπει να διαθέτει περισσότερους του ενός metadata servers/controllers ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή διαθεσιμότητα του συστήματος. Επίσης, τα metadata servers / controllers θα πρέπει να είναι ξεχωριστές συσκευές από τις συστοιχίες των δίσκων (Α) ii. Είναι επιθυμητό το σύστημα να διαθέτει πλεονάζοντες συστοιχίες δίσκων ώστε να μην υπάρχει απώλεια δεδομένων ακόμη και με την απώλεια πολλαπλών δίσκων. (Α) iii. Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει κύριες και εφεδρικές συνδέσεις δικτύου τουλάχιστον Gigabit Ethernet, ώστε να εξασφαλίζουν υψηλή διαθεσιμότητα δικτύωσης όπως επίσης και τον απαιτούμενο ρυθμό διαμεταγωγής ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος. (Α) iv. Δυνατότητα να μεταβάλει δυναμικά την προστασία των δεδομένων σε ξεχωριστούς φακέλους. v. Η πρόσβαση στο υλικό και ο ρυθμός διαμεταγωγής ανά τερματικό δεν θα πρέπει να περιορίζεται από τα metadata servers/controllers του συστήματος. Θα πρέπει να επιτρέπει την επεξεργασία του υλικού χωρίς την μεταφορά του στον σταθμό εργασίας μη-γραμμικού μοντάζ (Α) vi. Ο χρόνος αναδόμησης των δεδομένων σε πιθανή απώλεια δίσκων θα πρέπει να είναι ο συντομότερος δυνατός. Κατά την διάρκεια της αναδόμησης το σύστημα θα πρέπει να παραμένει σε πλήρη λειτουργική κατάσταση. (Α) 1.2. Αποθήκευση vii. viii. ix. Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει την δημιουργία ενός συστήματος αρχείων για όλη την απαιτούμενη χωρητικότητα ( Single volume filesystem) (Α) Το σύστημα αρχείων θα πρέπει να υποστηρίζει χωρητικότητες της τάξεως PetaByte. Η χωρητικότητα θα πρέπει να μπορεί να επεκταθεί ενώ το σύστημα λειτουργεί. x. Το σύστημα θα χρησιμοποιεί σκληρούς δίσκου τεχνολογίας SATA/SAS (Α)

22 Σελ.22 / 136 xi. Οι συστοιχίες δίσκων όπως και σκληροί δίσκοι θα πρέπει να μπορούν να αντικατασταθούν εν-θερμών (hot-swappable) (Α) 1.3.Δικτύωση, Ασφάλεια και Συνδεσιμότητα. xii. Υποστήριξη για standard / ανοιχτά πρωτόκολλα όπως NFS, CIFS, FTP (Α) xiii. Υποστήριξη σε standard πλατφόρμες OS, συμπεριλαμβανομένων Windows, Macintosh (Α). xiv. Η πρόσβαση στο υλικό θα πρέπει να γίνεται μέσω ταυτοποίηση χρηστών. (Α) Επιθυμητό είναι η ταυτοποίηση των χρηστών να γίνεται μέσω Active Directory ή LDAP servers Διαχείριση και Λειτουργία Συστήματος xv. Θα διαθέτει εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης του συστήματος μέσω γραφικού περιβάλλοντος. (Α) xvi. Η εφαρμογή διαχείρισης θα πρέπει να δημιουργεί προειδοποιητικά μηνύματα και συναγερμούς για τα παρακάτω προβλήματα: (Α) 1. Απώλεια/βλάβη στους σκληρούς δίσκους συμπεριλαμβανόμενων και λαθών SMART. 2. Απώλεια/βλάβη των metadata server/controllers. 3. Υπολειπόμενος αποθηκευτικός χώρος xvii. xviii. xix. Η εφαρμογή διαχείρισης θα πρέπει να είναι προσβάσιμη από απόσταση. Θα πρέπει να παρέχει στατιστικά στοιχεία για την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος όπως συνολική χρήση ρυθμού μετάδοσης δεδομένων δικτύου, τρέχουσα κατάσταση αποθηκευτικού χώρου συνολικά για το σύστημα αλλά και για κάθε συστοιχία δίσκων ξεχωριστά. Να αναφερθούν επιπλέον δυνατότητες του συστήματος. 2. Υποσύστημα Επεξεργασίας Video Montage 2.1. Ο εξοπλισµός του μοντάζ θα περιλαμβάνει Ένα (1) σύστηµα µη γραµµικής επεξεργασίας (ΝLΕ) εικόνας και ήχου με δυνατότητα DVD authoring εγκατεστημένο σε κατάλληλο Η/Υ. (Α) (Ενδεικτικά συστήματα μη-γραμμικού είναι τα Avid Media Composer, Apple Final Cut Studio, Adobe Premiere Pro CS) Ένα έγχρωμο μόνιτορ εικόνας και ήχου (επιθυμητά 17") ή ξεχωριστά µόνιτορ και ηχεία, για την παρακολούθηση του εισερχόμενου ή εξερχομένου από το σύστηµα σήµατος εικόνας και ήχου (Α) Το σύστηµα µοvτάζ θα τοποθετηθεί στο χώρο του θαλάµου ελέγχου και θα παραδοθεί εγκατεστηµένο και σε λειτουργία. Θα προβλεφθεί και βασική εκπαίδευση επί των λειτουργικών δυνατοτήτων του συστήµατος (Α)

23 Σελ.23 / ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το σύστηµα µη γραµµικής επεξεργασίας (ΝLΕ) εικόνας και ήχου θα διαθέτει εισόδους και εξόδους εικόνας HD/SD-SDI και composite και δυνατότητα τουλάχιστον δισδιάστατων εφφέ πραγµατοποιούµενων σε πραγµατικό χρόνο. Το σύστηµα θα έχει δυνατότητα DVD Authoring. Θα υπάρχουν επίσης οι δυνατότητες προσθήκης τίτλων, ξεχωριστού editing µεταξύ εικόνας και ήχου (split edit) και προσθήκης φωνητικού σχολίου (voice over) από είσοδο µικροφώνου ή µε τη µεσολάβηση κονσόλας ήχου. Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να επεξεργάζεται τα αρχεία video που εγγράφει το camcorder και ο video server της παραγράφου 1 και 3 αντίστοιχα. Το σύστημα θα συνοδεύουν σκληροί δίσκοι αποθήκευσης οπτικοακουστικού υλικού διάρκειας τουλάχιστον 20 ωρών. (Α) Το σύστημα θα παραδοθεί πλήρες µε όλα τα αναγκαία καλώδια, πιθανή κονσόλα χειριστού, µε ένα τουλάχιστον μόνιτορ LCD εικόνας διάστασης τουλάχιστον 20", καθώς και µε αυτοενισχυόµενο ζεύγος ηχείων επαγκελματικών προδιαγραφών. 3. Υποσύστημα Καμερών Καταγραφής Video (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΜΕΡΕΣ STUDIO) 3.1.Ο εξοπλισµός του Studio θα περιλαμβάνει Τέσσερις (4) studio κάµερες, (A) προαιρετικά πέντε (5) Τέσσερις (4) φακούς για τις ανωτέρω κάµερες, (A) προαιρετικά πέντε (5) Τέσσερις (4) κεφαλές στήριξης της κάµερας µε δυνατότητα τηλεχειριζόµενης οριζόντιας και κατακόρυφης κίνησης (pan & tίlt) και zoom, (A) προαιρετικά πέντε (5) Τέσσερις (4) μεταλλικές βάσεις σταθερής στήριξης των κεφαλών pan & tilt στον χώρο του θεάτρου Ολύμπια, (A) προαιρετικά πέντε (5) Τέσσερα (4) επιτραπέζια τηλεχειριστήρια για τον έλεγχο και ρύθμιση των παραµέτρων των καµερών, (A) προαιρετικά πέντε (5) Τέσσερις (4) επιτραπέζια τηλεχειριστήρια για τον έλεγχο της κίνησης των pan & tilt κεφαλών, (A) προαιρετικά πέντε (5) Τέσσερις (4) επιτραπέζια τηλεχειριστήρια για τη ρύθμιση μεγέθυνσης εστίασης και ίριδας των φακών (zoom, focus και iris), (A) προαιρετικά πέντε (5). Επισημαίνεται ότι τα τρία είδη τηλεχειριστηρίων που αναφέρονται στους όρους 3.1.5, και είναι επιθυμητό να ενσωματώνονται στην ίδια κονσόλα χειρισμού Μία (1) ψηφιακή κονσόλα μείξης εικόνας 16 εισόδων HD/SD-SDI με δυνατότητα εξόδου multi-viewer. (A)

24 Σελ.24 / Τουλάχιστον ένα (1) έγχρωμο μόνιτορ εικόνας 42", για την παρακολούθηση των εισόδων του µείκτη εικόνας, για την προεπισκόπηση και για το πρόγραφα. (A) Επιθυμητό να προσφερθούν δύο (2) Ένα (1) έγχρωμο μόνιτορ εικόνας υψηλής ευκρίνειας LCD 17 για τη βύθιση των τεσσάρων καµερών. (A) Μία (1) γεννήτρια παλµών συγχρονισµού (SPG) κατάλληλη για το χρονισµό της λειτουργίας των μηχανημάτων του Studio. (A) Προαιρετικά να προσφερθεί δεύτερη μονάδα παλμών συγχρονισμού και μονάδα αυτόματης μεταγωγής σημάτων Μία (1) γεννήτρια υποτίτλων. (A) Ένα (1) ψηφιακό σύστηµα ενδοεπικοινωνίας µε τα παρελκόμενα του. (A) Έναν (1) παρακολουθητή κυµματοµορφής (Wafeform/Vectorscope) (A) 'Ολα τα αναγκαία patch panels για τις αναγκαίες διασυνδέσεις εισόδων και εξόδων των συσκευών. (A) Όλα τα αναγκαία καλώδια ι ενισχυτές διανοµής εικόνας και ήχου (VDA - SDA) µονάδες επιλογής πηγών (switchers) και οι πιθανοί µετατροπείς AD και D/Α. (A) Τα αναγκαία ικριώµατα (racks) για την τοποθέτηση των κεντρικών µονάδων των µηχανηµάτων ι (A) Το Studio θα παραδοθεί από την εταιρεία που θα αναλάβει την προμήθεια σε λειτουργία ενώ θα εξασφαλιστεί η εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΛΣ στη λειτουργία, μέγιστος αριθμός δέκα(10) άτομα. (A) 3.2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ο συμπληρωτικός εξοπλισμός, ο οποίος θα χρησιμοποιηθείς για τις εξωτερικές λήψεις γεγονότων θα περιλαμβάνει: Ένα (1) camcorder ψηφιακής επεξεργασίας σήµατος στο κοµµάτι της εικόνας και ψηφιακής εγγραφής Broadcast Professional. Το camcorder θα συνοδεύει οφθαλµοσκόπιο (viewfιnder), βάση για στήριξη σε τριπόδl, µικρόφωνο και προσαρµογέας ή θήκη για στήριξη µπαταρίας στο οπίσθιο µέρος του. (A) Ένας (1) φακός για το ανωτέρω camcorder. (A) Μία (1) µαλακή θήκη µεταφοράς για το camcorder. (A) Ένα (1) VTR εγγραφής και αναπαραγωγής, αντίστοιχου συστήματος µε εκείνο του προαναφερθέντος camcorder. (A) Μία (1) κασέτα του αντίστοιχου συστήµατος, µε τη µέγιστη υπάρχουσα

25 Σελ.25 / 136 διάρκεια που να µπορεί να δεχθεί το camcorder. (A) Ένα (1) ελαφρύ τριπόδι στήριξης του προοναφερθέvrος camcorder, κατάλληλο για στήριξή του σε εξωτερικές λήψεις µε την αντίστοιχη κεφαλή και θήκη µεταφοράς, ικανό να στηρίζει το βάρος του camcorder µαζί µε το φακό του και την µπαταρία (προϋπολογιζόµενο βάρος περίπου 6 κιλά). (A) 3.3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ STUDIO Κάμερες Εκάστη κάμερα θα είναι επαγγελματικού τύπου (broadcasting), καινούργια, αμεταχείριστη, ψηφιακής high definition τεχνολογίας, στιβαρής κατασκευής, να είναι ανεπηρέαστη από ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ευκολόχρηστη και η παραγόμενη εικόνα να είναι ευκρινής και σταθερή, τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά να μη μεταβάλλονται από καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία κτλ), η κατασκευή τους να έχει γίνει από το 2007 και μετά. Να διαθέτει 3 οπτικούς αισθητήρες 3 CCD 2/3 16:9 με τουλάχιστον pixels ανάλυση, µε μηχανισµό προστασίας από το φαινόµενο του smearing (IT ή FIT). Θα είναι εξοπλισμένη µε μονάδα ελέγχου των παραµέτρων της µαζί µε το χειριστήριό της και όλα τα αναγκαία καλώδια για τη σύνδεση κεφαλής - µονάδας ελέγχου, καθώς και εξόδου σηµάτων. Δυνατότητα remote control panel για πάνω από 50 μέτρα Το οριζόντιο resolution της κάµερας θα πρέπει να είναι καλύτερο από 800 τηλεοπτικές γραµµές. Ο λόγος σήµατος προς θόρυβο θα είναι µεγαλύτερος ή ίσος των 54 db στο PAL. Η ευαισθησία θα είναι 2000 LUX στα F10. Οι κάµερες θα διαθέτουν ηλεκτρονικό κλείστρο καθώς και ρύθµιση απολαβής (gain) σε βήµατα. (Α) Ο φακός εκάστης κάµερας θα είναι αποσπώµενος τύπου bayonet και θα ανταποκρίνεται (χωρίς πρσσαρµογέα) στο µέγεθος των CCD της κάµερας. Θα διαθέτει zoom τουλάχιστον 14x και η εστιακή του απόσταση θα ξεκινά από ελαφρώς ευρυγώνια κατάσταση (7 έως 7.5mm). Θα έχει επίσης δυνατότητα τηλεχειρισµού του zoom της εστίασης και της ίριδας. (Α) Εκάστη κεφαλή στήριξης της κάµερας θα έχει δυνατότητα τηλεχειριζόµενης οριζόντιας και κατακόρυφης κίνησης (pan & tilt)

26 Σελ.26 / 136 και θα είναι εξοπλισµένη µε δικό της τηλεχειριστήριο από τα οποία θα μπορεί να ελέγχεται η κίνηση pan και tilt. (Α) Επιθυμητό είναι να υπάρχει η δυνατότητα ενσωμάτωσης στο ίδιο τηλεχειριστήριο των ρυθµιστικών των παραµέτρων της κάµερας και του φακού. Η κεφαλή θα έχει δυνατότητα αποµνηµόνευσης προεπιλεγµένων θέσεων. Μαζί µε τις κεφαλές θα διατεθούν και όλα τα καλώδια σύνδεσης µε τα τηλεχειριστήρια και όλα τα αναγκαία καλώδια τροφοδοσίας Ψηφιακή Κονσόλα μείξης Η ψηφιακή κονσόλα μείξης εικόνας θα διαθέτει 16 τουλάχιστον εισόδους HD/SD SDI, και εξόδους για πρόγραµµα και προεπισκόπηση. Θα διαθέτει τουλάχιστον μία έξοδο multidisplay. Θα έχει δυνατότητες τουλάχιστον 1 MIX/EFFECT µε λειτουργίες µετάβασης cut, mix και wipe. Θα διαθέτει επίσης keyer τουλάχιστον ενός επιπέδου ι καθώς και Down Stream Keyer. Το σήµα της εξόδου προγράµµατος της κονσόλας θα διατεθεί σε µορφή composite PAL. (Α) Θα αξιολογηθεί θετικά η δυνατότητα ενσωµατωµένου DVE, καθώς και δυνατότητες για chroma key, colour correction, freeze memory και εξόδων tally Σύστημα Ενδοεπικοινωνίας Το σύστημα επικοινωνίας (Intercom) θα είναι επαγγελματικής ποιότητας (Broadcast) και απολύτως σύγχρονης τεχνολογίας και θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες επικοινωνίας των παρακάτω θέσεων εργασίας (A). Σκηνοθέτη Οδηγό σκηνής θεάτρου Ηλεκτρολόγους / φωτιστές Ηχολήπτη Μονάδα εξωτερικών μεταδόσεων Θα αποτελείται από μια κεντρική Μονάδα σύγχρονης τεχνολογίας με δυνατότητα να επεκταθεί ώστε να εξυπηρετηθούν και οι ανάγκες που θα προκύψουν στο μέλλον (Α) Θα συνοδεύεται από τις απαραίτητες μονάδες επικοινωνίας (communication panels ή beltpacks) για τους διάφορους χώρους παραγωγής οι οποίοι θα διαθέτουν (A): Θέση σκηνοθέτη ένα (1) επιτραπέζιο χειριστήριο. Οδηγός σκηνής θεάτρου ένα (1) επιτραπέζιο χειριστήριο το

27 Σελ.27 / 136 οποίο θα συνοδεύεται από ακουστικό/μικροφωνο (headset). Θέση ηλεκτρολόγων / Φωτιστών ένα (1) επιτραπέζιο χειριστήριο το οποίο θα συνοδεύεται από ακουστικό/μικροφωνο (headset). Θέση ηχολήπτη ένα (1) επιτραπέζιο χειριστήριο Η κεντρική μονάδα θα πρέπει να έχει hot-swappable διπλά τροφοδοτικά και πλακέτα ελέγχου (CPU). (Α) Το σύστημα θα πρέπει να είναι modular σε ένα σασί, και να μπορεί να επεκταθεί τουλάχιστον μέχρι τις 32 πόρτες. (Α) Η επεξεργασία του ήχου στο matrix πρέπει να είναι ψηφιακή. (Α) Συχνότητα δειγματοληψίας (sample rate) 48 ΚHz ή καλύτερη. (Α) Resolution 16 bit ή καλύτερη. (Α) Απόκριση συχνότητας 30 Hz 20 KHz +/- 3dBu ή καλύτερη. (Α) Ταχύτητα απόκρισης συστήματος<40ms. (Α) Λόγος σήμα προς θόρυβο 65 db ή καλύτερο. (Α) Ελάχιστη απόσταση control panel από την κεντρική μονάδα 150μ. (Α) Να συνδέεται απευθείας με τον υπολογιστή που θα έχει το software ρυθμίσεων, μέσω σύνδεσης ethernet. (Α) Εύρος τάσης τροφοδοσίας 220V/AC ±10% με συχνότητα 50Hz. (Α) Θερμοκρασία λειτουργίας από 0 C έως 40 C. (Α) Όλα τα χειριστήρια να είναι desktop. (Α) Να έχουν τουλάχιστον 16 κουμπιά τύπου button ή lever (momentary και permanent) και να μπορεί να έχει πρόσβαση σε τουλάχιστον διπλάσιους προορισμούς με τοπικούς χειρισμούς. (Α) Να έχουν οθόνη με τις απαραίτητες πληροφορίες για τους προορισμούς. (Α)

28 Σελ.28 / Να έχουν ενσωματωμένο μεγάφωνο με ρύθμιση έντασης, υποδοχή για ακουστικά και gooseneck μικρόφωνο μήκους 30 τουλάχιστον εκατοστών. Για τις θέσεις εργασίας του οδηγού σκηνής και ηλεκτρολόγων φωτιστών να δοθούν και σετ μονό ακουστικό / μικρόφωνο (single headset) (Α) Το σύστημα επικοινωνίας πρέπει να είναι απλό στην χρήση και να διαθέτει δυνατότητες προγραμματισμού conferences, group calls, αποκλειστική χρήση κ.λ.π Να αναφέρονται τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά για όλες τις μονάδες του συστήματος τα οποία θα αξιολογηθούν. (Α) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Το camcorder θα είναι επαγγελματικού τύπου (broadcasting) HD/SD 1920X1080HD, καινούργιο, αμεταχείριστο, ψηφιακής τεχνολογίας, στιβαράς κατασκευής (να αντέχει σε μηχανικές οχλήσεις), να είναι ανεπηρέαστο από ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ευκολόχρηστο και η παραγόμενη εικόνα να είναι ευκρινής και σταθερή, τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά να μη μεταβάλλονται από καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία κτλ), η κατασκευή τους να έχει γίνει από το 2007 και μετά. Θα διαθέτει 3CCD 2/3 16:9 με τουλάχιστον pixels ανάλυση και δυνατότητα αποσπώµενου φακού τύπου bayonet. Στο κοµµάτι του Ενσωµατωµένου εγγραφέα θα εξασφαλίζει ψηφιακή εγγραφή Broadcast Professional διάρκειας τουλάχιστον µιας ώρας, μορφής solid state ή αντίστοιχο. Το camcorder θα έχει επαγγελµατικές δυνατότητες µε ενσωµατωµένο εγγραφέα και αναγνώστη χρονοκώδικα (time code generator/reader) και θα διαθέτει δύο τουλάχιστον κανάλια ήχου µε δυνατότητα εισόδου γραµµής (Iine) ή µικροφώνου. (Α) Ο φακός της κάµερας θα είναι αποσπώµενος τύπου bayonet και θα ανταποκρίνεται (χωρίς προσαρµογέα) στο µέγεθος των CCD του camcorder. Θα διαθέτει zoom τουλάχιστον 14Χ και η εστιακή του απόσταση θα ξεκινά από ελαφρώς ευρυγώνια κατάσταση (7 έως 7.5mm). (Α) Το VTR εγγραφής και αναπαραγωγής θα είναι ψηφιακό αντίστοιχου συστήµατος µε εκείνο του προαναφερθέντος camcorder. Θα διαθέτει εισόδους και εξόδους composite και component, καθώς

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο. «Εικονικό Εκπαιδευτικό Μουσείο Όπερας & Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την Όπερα με χρήση ΤΠΕ»

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο. «Εικονικό Εκπαιδευτικό Μουσείο Όπερας & Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την Όπερα με χρήση ΤΠΕ» Σελ.1 / 170 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (80%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (20%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τα χ.δ/νση : Πανεπιστημίου 254 (Β' κτίριο Intracom) Ταχ.Κώδικας : 261 10 Πληροφορίες : Ν. Νταλαχάνης Τηλέφωνο : 2613-613.136

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHR: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ / Δ ΕΠΚΑ

Αναθέτουσα Αρχή:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ / Δ ΕΠΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ / Δ ΕΠΚΑ (ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ) Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Ψηφιακό Δίκτυο Αρχαιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔHΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθ. Πρωτ: 28291 Ταχ. Δ/νση : Γρ.Λαμπράκη 231 Πληροφορίες : Παπαμιχαλόπουλος Αλ - Φαρμακόρης Ευαγ Τηλ : 2104990455-4 Fax : 2104976840 e-mail : projects@korydallos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Σελ.1 / 142 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνιμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνιμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 254.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (206.504,06 χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.) Αναθέτουσα Αρχή: Ένωσις Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. Ανοικτού Διαγωνισμού. για το Έργο

Διακήρυξη. Ανοικτού Διαγωνισμού. για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Παραμετροποίηση ΠΣ Νομαρχιών για την λειτουργία του στις Περιφέρειες & στους Δήμους Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου» του Υποέργου 1 της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Έργο: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ».

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHR: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ψηφιακή Σύγκλιση. Προϋπολογισμός: (περιλαμβανομένου ΦΠΑ, χωρίς υπηρεσίες συντήρησης) 215.250,00

Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ψηφιακή Σύγκλιση. Προϋπολογισμός: (περιλαμβανομένου ΦΠΑ, χωρίς υπηρεσίες συντήρησης) 215.250,00 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Πληροφοριακό Σύστημα για τη διαχείριση σχέσεων και την αποτελεσματικότερη προώθηση επενδυτικών ευκαιριών στην Επενδυτική Κοινότητα» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού. για το Έργο

Διακήρυξη. Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού. για το Έργο Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)» Κωδικός ΟΠΣ: Κωδικοί CPV: Προϋπολογισμός: (περιλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου προς όλες τις κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Κωδ. ΟΠΣ: 374616 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: Προϋπολογισµός: 429.483,00 (µε ΦΠΑ) πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 34.917,32 πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 42.948,30

Προϋπολογισµός: Προϋπολογισµός: 429.483,00 (µε ΦΠΑ) πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 34.917,32 πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 42.948,30 Λογότυπο ικαιούχου ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιακό ίκτυο Αρχαιολογικών Χώρων Αργολίδας: Υπηρεσίες προβολής, ανάδειξης, πληροφόρησης και εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Χαλανδρίου Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι, 152-33 Χαλάνδρι 6/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 11625 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αρ. Διακήρυξης 6 / 2011 Aρ.Πρωτ. 53325/01-04-2011

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

«ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ιακήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για το έργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Ταχ. /νση : Τσαγκαράδα Ταχ. Κώδικας : 370 12 Πόλη : ΤΣΑΓΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Βελτίωση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ Αριθμ. Πρωτ.: 12031/03-10-2013 Αριθμ. Διακ.: 14/2013 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα