ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: ιενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για το έργο «Προµήθεια και Εγκατάσταση Τηλεπικοινωνιακού και Μηχανολογικού Εξοπλισµού»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: ιενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για το έργο «Προµήθεια και Εγκατάσταση Τηλεπικοινωνιακού και Μηχανολογικού Εξοπλισµού»"

Transcript

1 ΕΛΛΝΙΚ ΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση: Γ Σεπτεµβρίου 42 & Πολυτεχνείου Αριθµ. Πρωτ. 555/ Ταχ. Κωδ.: ΑΘΝΑ Πληροφορίες : κ. Π. Βουλτσίδης κ. Σ. Πανταζής Τηλέφωνο: / Fax: ΑΠΟΦΑΣ ΘΕΜΑ: ιενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για το έργο «Προµήθεια και Εγκατάσταση Τηλεπικοινωνιακού και Μηχανολογικού Εξοπλισµού» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π. /τος. 370/95 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας περί προµηθειών του ηµοσίου προς το Κοινοτικό ίκαιο, ειδικότερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 93/96/ΕΕ περί συντονισµού των διαδικασιών για τη σύναψη συµβάσεων δηµοσίων προµηθειών (ΦΕΚ 199/Α/1995) όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Π 105/2000 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας περί προµηθειών του δηµοσίου τοµέα προς το κοινοτικό δίκαιο και ειδικότερα προς τις διατάξεις του άρθρου 2 της Οδηγίας 97/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1997» (Φ.Ε.Κ. 100/Α /2000) 2. Την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ «Για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρµογής των διαδικασιών προσφυγής στον τοµέα της σύναψης των συµβάσεων κρατικών προµηθειών και δηµοσίων έργων 3. Την Οδηγία 2001/78/ΕΚ για τη χρήση τυποποιηµένων εντύπων στη δηµοσίευση προκηρύξεων δηµοσίων συµβάσεων 1

2 4. Τους µε αριθµ. 1145/2003,1685/2000 και 1260/99 Κανονισµούς (ΕΚ) της Επιτροπής σχετικά µε την επιλεξιµότητα δαπανών για την συγχρηµατοδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία 5. Το µε αριθµ. 1784/99 Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το ΕΚΤ 6. Τις διατάξεις του Ν. 2522/1997 «ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ (ΦΕΚ Α 178/1997) 7. Τη Υ.Α ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΕΚ 1223Β/2001) «Εξαίρεση περιπτώσεων προµήθειας εξοπλισµού πληροφορικής (υλικού, λογισµικού, δικτύων) και παροχής συναφών υπηρεσιών από την έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης» 8. Το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94) σχετικά µε την Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος» στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις» 9. Την υπ αριθµ. Αρ /808/0026 (ΦΕΚ 433/Β/96) Υπουργική απόφαση «Καθορισµός του επιτοκίου των προκαταβολών που δίδονται από το ηµόσιο για προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 10. Το Άρθρο 6 του Ν. 2986/2002 που αφορά σε ίδρυση του Οργανισµού Επιµόρφωσης των Εκπαιδευτικών 11. Το Ν. 2362/1995 ΦΕΚ 247/ «περί ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου απανών και άλλες ιατάξεις» 12. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ19/Α/95) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 13. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 περί Συντονισµού και διαδικασιών σύναψης των δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών. 14. Το Π.. 370/95 (ΦΕΚ 266/Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)» 15. Το Π.. 147/76 «Οργανισµός του Υπουργείου Εθν. Παιδείας και Θρησκευµάτων» 16. Το από πρακτικό της 11 ης Γενικής Συνεδρίασης της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου από το οποίο προκύπτει ότι δεν απαιτείται ένταξη των προµηθειών που χρηµατοδοτούνται µερικώς ή ολικώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών. 17. Την Υπ. Αριθµ. ΚΥΑ Φ908/135118/ µε αριθµ, ΦΕΚ 1834/ τεύχος Β «Συγκρότηση ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.». 2

3 18. Την από (Πρακτικά 23 ης Συνεδρίασης) απόφαση του.σ. του Ο.ΕΠ.ΕΚ. µε την οποία εγκρίθηκαν οι προδιαγραφές του υπό προµήθεια εξοπλισµού για το Υποέργο 5 «Προµήθεια τηλεπικοινωνιακού και µηχανολογικού εξοπλισµού» της Πράξης «Οργάνωση και λειτουργία του Οργανισµού Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών Ο.ΕΠ.ΕΚ.». 19. Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα προκήρυξη µε Αριθµ. Πρωτ. 555/ Το συµπλήρωµα προγραµµατισµού του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 21. Την πρόσκληση της ΕΥ του ΕΠΕΑΕΚ µε αριθµ. Πρωτ. 4796/ µε τίτλο «Ενίσχυση Οργανισµού Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών» 22. Το µε αριθµ. πρωτ. απόφαση 9595/ της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ που αφορά την «4η τροποποίηση απόφασης ένταξης πράξης στο Μέτρο 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ µε τίτλο «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισµού Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών» µε κωδικό MIS_86954» και την εγγραφή της στο Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων µε κωδικό ΣΑΕ/4453 «2003ΣΕ » 3

4 Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ (ΟΕΠΕΚ) ΠΡΟΚΥΡΣΣΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ ΤΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 1. Αντικείµενο του ιαγωνισµού Ο Οργανισµός Επιµόρφωσης των Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.) στο πλαίσιο εκτέλεσης του εγκεκριµένου έργου «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισµού Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, και συγκεκριµένα στο Μέτρο 2.1 «Αναβάθµιση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης», Ενέργειας «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών», Κατηγόριας Πράξεων α «Ενίσχυση Οργανισµού Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών», το οποίο συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και 25% από εθνικούς πόρους προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού και µηχανολογικού εξοπλισµού. παρούσα προκήρυξη αφορά στην προµήθεια τηλεπικοινωνιακού και µηχανολογικού εξοπλισµού και στην εγκατάστασή του στην ήδη υπάρχουσα δοµηµένη καλωδίωση του κτιρίου που στεγάζεται ο ΟΕΠΕΚ. Ο Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη να ενσωµατώσει το σύνολο του εξοπλισµού στην υπάρχουσα κτιριακή καλωδίωση και να προβεί (εφόσον αυτό απαιτείται) σε οποιαδήποτε αναβάθµισή της χωρίς επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση, ώστε να τεθεί όλος ο εξοπλισµός σε πλήρη λειτουργία. Επιπλέον να γίνουν οι απαραίτητες συνδέσεις ώστε ο υπό προµήθεια εξοπλισµός να συνδεθεί πλήρως και να µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον υφιστάµενο εξοπλισµό του Οργανισµού. Συγκεκριµένα, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την προµήθεια και εγκατάσταση των παρακάτω ειδών: Ένα (1) Φωτοαντιγραφικό Μηχάνηµα Μεγάλο Έγχρωµο απέδου Ένα (1) Φωτοαντιγραφικό Μηχάνηµα Μικρό Ασπρόµαυρο Επιτραπέζιο 4

5 Ένα (1) Τηλεφωνικό Κέντρο ISDN/ ADSL µε τηλεφωνικές συσκευές Επτά (7) Τηλεοµοιότυπα (fax) 2. Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών Α. Ένα (1) Φωτοαντιγραφικό Μηχάνηµα Μεγάλο Έγχρωµο απέδου Α/Α 1. ΧΑΡΑΚΤΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ Να αναφερθεί η εταιρεία κατασκευής του φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος 2. Να αναφερθεί το µοντέλο του φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος Το µηχάνηµα πρέπει να είναι καινούργιο και αµεταχείριστο, ψηφιακής τεχνολογίας κατασκευασµένο σύµφωνα µε τα διεθνή standards και να έχει την πιστοποίηση CE και να είναι πιστοποιηµένο κατά ISO. 3. Επίσης, ο προµηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001: 2000 για τις υπηρεσίες πώλησης και συντήρησης µηχανηµάτων. Επιπλέον να είναι το τελευταίο κυκλοφορούν µοντέλο της σειράς του και να µην είναι ανακατασκευασµένο. φωτοαντιγραφή να είναι υψηλής ποιότητας η δε κατασκευή και λειτουργία του µηχανήµατος να ακολουθεί τα διεθνή standards όσον αφορά τον θόρυβο, 4. την ασφαλή αποθήκευση καταλοίπων, τον ιονισµό, την εκποµπή επικινδύνων ακτινοβολιών, τα υλικά κατασκευής του τυµπάνου Να διαθέτει σύστηµα εξοικονόµησης ενέργειας όταν δεν 5. λειτουργεί Να δέχεται πρωτότυπα µεµονωµένα φύλλα, βιβλία κλπ 6. µέγιστης διάστασης Α3 7. Να παράγει αντίγραφα διαστάσεων από Α5 έως Α3 Να τροφοδοτείται µε χαρτί, εκτός του bay pass από δύο τουλάχιστον κασέτες συνολικής χωρητικότητας φύλλων που θα δέχονται όλα τα είδη χαρτιού των ζητουµένων διαστάσεων 9. Να διαθέτει by pass 50 φύλλων Να έχει πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων για προεπιλογή 10. φωτοαντιγράφων έως 999 τουλάχιστον Να έχει µηνιαία παραγωγική ικανότητα τουλάχιστον φωτοαντιγράφων περίπου. ικανότητα αυτή να βεβαιώνεται από τον κατασκευαστικό οίκο Να διαθέτει σύστηµα τουλάχιστον 3 σµικρύνσεων και 12. τριών µεγεθύνσεων καθώς και zoom % Να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 25 έγχρωµα 13. φωτοαντιγράφων Α4 και 30 ασπρόµαυρα το λεπτό 14. Να έχει χρόνο προθέρµανσης µέχρι 120 sec 15. Να έχει χρόνο πρώτου αντιγράφου µέχρι 10 sec 5

6 ΧΑΡΑΚΤΡΙΣΤΙΚΑ Α/Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ 16. Να διαθέτει γλώσσες PDL και να αναφέρονται Να διαθέτει µέθοδο αντιγραφής Laser ξηρογραφικής 17. εκτύπωσης 18. Να διαθέτει εξαψήφιο γενικό µετρητή Να διαθέτει σύστηµα χειροκίνητης και αυτόµατης 19. φωτεινότητας Να διαθέτει panel λειτουργίας και χειρισµού µε όλα τα απαραίτητα πλήκτρα και φωτεινές ενδείξεις µε απεικόνιση των σηµείων εµπλοκής του χαρτιού, 20. έλλειψης αναλωσίµων υλικών κλπ. Επίσης, να διαθέτει οθόνη οδηγιών µε µηνύµατα οπωσδήποτε και στην ελληνική γλώσσα. Να αντιγράφει σε διαφάνειες, αυτοκόλλητες ετικέτες και σε χαρτί βάρους gr/m2 τουλάχιστον. Για 21. φωτοαντιγραφή µέσω κασετών το βάρος του χαρτιού θα είναι 60-80gr/m2 περίπου Να λειτουργεί µε ρεύµα 220V/50Hz χωρίς ανάγκη 22. ειδικής εγκατάστασης Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατης επιλογής κασέτας 23. (APS) και σύστηµα αυτόµατης επιλογής λόγου αναπαραγωγής (AMS) 24. Να διαθέτει αυτόµατο συρραπτικό 25. Nα διαθέτει κωδικούς πρόσβασης Να διαθέτει σκληρό δίσκο 10 GB ή µεγαλύτερης 26. χωρητικότητας Να διαθέτει σύστηµα φωτοαντιγραφής από βιβλία (book 27. mode) 28. Να διαθέτει πλήκτρο interrupt Να διαθέτει µνήµη κειµένου τουλάχιστον 50 σελίδων 29. (128 ΜΒ τουλάχιστον, κάλυψη 6%) φωτοαντιγραφή να είναι υψηλής ποιότητας µε 30. ανάλυση 600x600dpi τουλάχιστον και 256 τόνους του γκρι περίπου για την ασπρόµαυρη εκτύπωση φωτοαντιγραφή να είναι υψηλής ποιότητας µε 31. ανάλυση 600x600dpi για την έγχρωµη εκτύπωση 32. Εκτύπωση διπλής όψης 33. Να διαθέτει αυτόµατο τροφοδότη διπλής όψης 34. Να διαθέτει σύστηµα σελιδοποίησης εγγράφων Nα διαθέτει κάρτα δικτύου (µε το αντίστοιχο λογισµικό) για σύνδεση µε Hλεκτρονικούς υπολογιστές και να 35. υποστηρίζει λειτουργικό σύστηµα Windows 98, 2000, XP, ΝΤ 36. Να διαθέτει πρωτόκολλο TCP-IP Να δοθούν λεπτοµερή στοιχεία για την τεχνική υποδοµή 37. της εταιρείας σχετικά µε το service Με δήλωση του εργοστασίου κατασκευής, να βεβαιώνεται το έτος κατασκευής και ότι το 38. προσφερόµενο µοντέλο είναι το πιο πρόσφατο της κατηγορίας αυτής και δεν είναι ανακατασκευασµένο. 39. Τα µηχανήµατα να συνοδεύονται κατά την παράδοση 6

7 ΧΑΡΑΚΤΡΙΣΤΙΚΑ Α/Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ τους από εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας στην ελληνική και set αναλωσίµων. δαπάνη αυτού του set αναλωσίµων θα βαρύνει τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν έναν τουλάχιστον χειριστή. H εκπαίδευση αυτή θα περιλαµβάνει την εκµάθηση του χειρισµού του µηχανήµατος η οποία θα συνδυάζεται µε όλες τις 40. παρεχόµενες δυνατότητές του καθώς και την άρση παρουσιαζοµένων δυσλειτουργιών, όπως εµπλοκή χαρτιού κλπ. Επίσης η εκπαίδευση αυτή θα αφορά και την αντικατάσταση αναλωσίµων. εκπαίδευση θα διαρκεί 3 ώρες τουλάχιστον ίνεται το κόστος πλήρους ετήσιας συντήρησης σταθερό για πέντε (5) χρόνια πέραν του χρονικού διαστήµατος της εγγύησης καλής λειτουργίας. Στην συντήρηση περιλαµβάνονται οδοιπορικά, εργατικά, ανταλλακτικά πάσης φύσεως (πλην των αναλωσίµων, µεταφορικά για την περίπτωση που η βλάβη δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί στο χώρο του Οργανισµού. 41. Βλάβες νοούνται αυτές που συµβαίνουν κατά την κανονική χρήση του µηχανήµατος. Από τη συντήρηση και µε ποινή αποκλεισµού δεν θα εξαιρείται κανένα ανταλλακτικό ή µέρος του µηχανήµατος. (Προσφορά µε κόστος συντήρησης µηχανήµατος εξαρτώµενο από προσδιοριζόµενη στην προσφορά µεγίστη ετήσια παραγωγή φωτοαντιγράφων δεν θα γίνεται αποδεκτή) ίνεται η συνολική τιµή των αναλωσίµων για αντίγραφα. Αναλώσιµα νοούνται όλα τα υλικά που είναι απαραίτητα για την άρτια λειτουργία του προσφερόµενου µηχανήµατος όπως π.χ. toner, developer, τύµπανο ή CRU κλπ (το χαρτί δεν 42. περιλαµβάνεται στα αναλώσιµα). ζητούµενη συνολική τιµή αναλωσίµων για αντίγραφα θα πρέπει να επαληθεύεται από την τιµή τεµαχίου κάθε αναλώσιµου και την παραγωγική τους δυνατότητα. Χρόνος ανταπόκρισης σε περιπτώσεις αναγγελίας 43. βλαβών. Ο χρόνος αυτός δεν θα υπερβαίνει τις 8 εργάσιµες ώρες για την Αττική. Να αναφερθούν: 44. α) η χώρα προέλευσης των µηχανηµάτων και β) το εργοστάσιο κατασκευής των µηχανηµάτων Ο προµηθευτής ανεξάρτητα αν είναι αντιπρόσωπος ή όχι της κατασκευάστριας εταιρείας, θα δηλώσει ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να βρει και να υποδείξει 45. άλλη εταιρεία που θα αναλαµβάνει τη συντήρηση αντ αυτού µε ποσό χρηµάτων όχι µεγαλύτερο του ιδίου κόστους, σε περίπτωση που πάψει να υφίσταται ως εταιρεία Εγγύηση καλής λειτουργίας του µηχανήµατος και των παρελκοµένων του ένα (1) έτος τουλάχιστον από την οριστική παραλαβή τους. Κατά τον χρόνο της εγγύησης 46. ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη που θα παρουσιαστεί και δεν θα οφείλετε σε κακή χρήση του µηχανήµατος. Επίσης θα 7

8 Α/Α ΧΑΡΑΚΤΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ αντικαθιστά χωρίς επιβάρυνση, ελαττωµατικά ή κακής ποιότητας εξαρτήµατα. Αν για την αποκατάσταση της οποιασδήποτε βλάβης, 47. στον χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, απαιτείται µεταφορά του µηχανήµατος, αυτή βαρύνει τον ανάδοχο 8

9 Β. Ένα (1) Φωτοαντιγραφικό Μηχάνηµα Μικρό Ασπρόµαυρο Επιτραπέζιο Α/Α 1. ΧΑΡΑΚΤΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ Να αναφερθεί η εταιρεία κατασκευής του φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος ΠΑΡΑΠΟΜΠ 2. Να αναφερθεί το µοντέλο του φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος Το µηχάνηµα πρέπει να είναι καινούργιο και αµεταχείριστο, ψηφιακής τεχνολογίας κατασκευασµένο σύµφωνα µε τα διεθνή standards και να έχει την πιστοποίηση CE και να είναι πιστοποιηµένο κατά ISO. Επίσης, ο προµηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001: 2000 για τις υπηρεσίες πώλησης και συντήρησης µηχανηµάτων. Επιπλέον να είναι το τελευταίο κυκλοφορούν µοντέλο της σειράς του και να µην είναι ανακατασκευασµένο. Να έχει µηνιαία παραγωγική ικανότητα τουλάχιστον φωτοαντιγράφων περίπου. ικανότητα αυτή να βεβαιώνεται από τον κατασκευαστικό οίκο φωτοαντιγραφή να είναι υψηλής ποιότητας η δε κατασκευή και λειτουργία του µηχανήµατος να ακολουθεί τα διεθνή standards όσον αφορά τον θόρυβο, την ασφαλή αποθήκευση καταλοίπων, τον ιονισµό, την εκποµπή επικινδύνων ακτινοβολιών, τα υλικά κατασκευής του τυµπάνου Να διαθέτει σύστηµα εξοικονόµησης ενέργειας όταν δεν λειτουργεί Να δέχεται πρωτότυπα µεµονωµένα φύλλα, βιβλία κλπ µέγιστης διάστασης Α3 8. Να παράγει αντίγραφα διαστάσεων από Α5 έως Α3 9. Να διαθέτει by pass 50 φύλλων Να έχει πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων για προεπιλογή φωτοαντιγράφων έως 99 τουλάχιστον Να διαθέτει σύστηµα τουλάχιστον 3 σµικρύνσεων και τριών µεγεθύνσεων καθώς και zoom % Να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 20 φωτοαντιγράφων Α4 το λεπτό 13. Να έχει χρόνο προθέρµανσης µέχρι 120 sec 14. Να έχει χρόνο πρώτου αντιγράφου µέχρι 10 sec 15. Να διαθέτει µέθοδο αντιγραφής Laser ξηρογραφικής εκτύπωσης 16. Να διαθέτει εξαψήφιο γενικό µετρητή Να διαθέτει σύστηµα χειροκίνητης και αυτόµατης φωτεινότητας Να διαθέτει panel λειτουργίας και χειρισµού µε όλα τα απαραίτητα πλήκτρα και φωτεινές ενδείξεις µε απεικόνιση των σηµείων εµπλοκής του χαρτιού, έλλειψης αναλωσίµων υλικών κλπ Να αντιγράφει σε διαφάνειες, αυτοκόλλητες ετικέτες και σε χαρτί βάρους gr/m2 περίπου. 9

10 Α/Α 20. ΧΑΡΑΚΤΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ Να λειτουργεί µε ρεύµα 220V/50Hz χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης 21. Να είναι ψηφιακό, σταθερής επιφάνειας, νέας τεχνολογίας 22. Nα διαθέτει κωδικούς πρόσβασης 23. Να διαθέτει πλήκτρο interrupt Να διαθέτει µνήµη κειµένου τουλάχιστον 50 σελίδων (16 32 ΜΒ, κάλυψη 6%) φωτοαντιγραφή να είναι υψηλής ποιότητας µε ανάλυση 600x600dpi τουλάχιστον και 256 τόνους του γκρι περίπου 26. Φωτοαντιγραφη διπλής όψης 27. Αυτόµατος Τροφοδότης ιπλής όψης Το µηχάνηµα θα προσφέρεται µε την αντίστοιχη βάση του κατασκευής του ιδίου εργοστασίου ή άλλου κατασκευαστή. βάση αυτή θα είναι στιβαρής κατασκευής καλαίσθητη, τροχήλατη και θα διαθέτει χώρο αποθήκευσης χαρτιού (ερµάριο) Να δοθούν λεπτοµερή στοιχεία για την τεχνική υποδοµή της εταιρείας σχετικά µε το service Με δήλωση του εργοστασίου κατασκευής, να βεβαιώνεται το έτος κατασκευής και ότι το προσφερόµενο µοντέλο είναι το πιο πρόσφατο της κατηγορίας αυτής και δεν είναι ανακατασκευασµένο. Τα µηχανήµατα να συνοδεύονται κατά την παράδοση τους από εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας στην ελληνική και set αναλωσίµων. δαπάνη αυτού του set αναλωσίµων θα βαρύνει τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν έναν τουλάχιστον χειριστή. εκπαίδευση αυτή θα περιλαµβάνει την εκµάθηση του χειρισµού του µηχανήµατος η οποία θα συνδυάζεται µε όλες τις παρεχόµενες δυνατότητές του καθώς και την άρση παρουσιαζοµένων δυσλειτουργιών, όπως εµπλοκή χαρτιού κλπ. Επίσης η εκπαίδευση αυτή θα αφορά και την αντικατάσταση αναλωσίµων. εκπαίδευση θα διαρκεί 3 ώρες τουλάχιστον ίνεται το κόστος πλήρους ετήσιας συντήρησης σταθερό για πέντε (5) χρόνο πέραν του χρονικού διαστήµατος της εγγύησης καλής λειτουργίας. Στην συντήρηση περιλαµβάνονται οδοιπορικά, εργατικά, ανταλλακτικά πάσης φύσεως (πλην των αναλωσίµων, µεταφορικά για την περίπτωση που η βλάβη δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί στο χώρο του Οργανισµού. Βλάβες νοούνται αυτές που συµβαίνουν κατά την κανονική χρήση του µηχανήµατος. Από τη συντήρηση και µε ποινή αποκλεισµού δεν θα εξαιρείται κανένα ανταλλακτικό ή µέρος του µηχανήµατος. (Προσφορά µε κόστος συντήρησης µηχανήµατος εξαρτώµενο από προσδιοριζόµενη στην προσφορά µεγίστη ετήσια παραγωγή φωτοαντιγράφων δεν θα γίνεται αποδεκτή) ίνεται η συνολική τιµή των αναλωσίµων για αντίγραφα. Αναλώσιµα νοούνται όλα τα υλικά που είναι απαραίτητα για την άρτια λειτουργία του προσφερόµενου µηχανήµατος όπως π.χ. toner, developer, τύµπανο ή CRU ΠΑΡΑΠΟΜΠ 10

11 Α/Α ΧΑΡΑΚΤΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ κλπ (το χαρτί δεν περιλαµβάνεται στα αναλώσιµα). ζητούµενη συνολική τιµή αναλωσίµων για αντίγραφα θα πρέπει να επαληθεύεται από την τιµή τεµαχίου κάθε αναλώσιµου και την παραγωγική τους δυνατότητα. Χρόνος ανταπόκρισης σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών. Ο χρόνος αυτός δεν θα υπερβαίνει τις 8 εργάσιµες ώρες για την Αττική. Να αναφερθούν: α) η χώρα προέλευσης των µηχανηµάτων και β) το εργοστάσιο κατασκευής των µηχανηµάτων Ο προµηθευτής ανεξάρτητα αν είναι αντιπρόσωπος ή όχι της κατασκευάστριας εταιρείας, θα δηλώσει ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να βρει και να υποδείξει άλλη εταιρεία που θα αναλαµβάνει τη συντήρηση αντ αυτού µε ποσό χρηµάτων όχι µεγαλύτερο του ιδίου κόστους, σε περίπτωση που πάψει να υφίσταται ως εταιρεία Εγγύηση καλής λειτουργίας του µηχανήµατος και των παρελκοµένων του ένα (1) έτος τουλάχιστον από την οριστική παραλαβή τους. Κατά τον χρόνο της εγγύησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη που θα παρουσιαστεί και δεν θα οφείλετε σε κακή χρήση του µηχανήµατος. Επίσης θα αντικαθιστά χωρίς επιβάρυνση, ελαττωµατικά ή κακής ποιότητας εξαρτήµατα. Αν για την αποκατάσταση της οποιασδήποτε βλάβης, στον χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, απαιτείται µεταφορά του µηχανήµατος, αυτή βαρύνει τον ανάδοχο ΠΑΡΑΠΟΜΠ 11

12 Γ. Ένα (1) Τηλεφωνικό Κέντρο ISDN/ ADSL µε τηλεφωνικές συσκευές Α/Α ΧΑΡΑΚΤΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ Το µηχάνηµα πρέπει να είναι καινούργιο και αµεταχείριστο, ψηφιακής τεχνολογίας κατασκευασµένο σύµφωνα µε τα διεθνή standards και να έχει την πιστοποίηση CE και να είναι πιστοποιηµένο κατά ISO. 1. Επίσης, ο προµηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001: 2000 για τις υπηρεσίες πώλησης και συντήρησης µηχανηµάτων. Επιπλέον να είναι το τελευταίο κυκλοφορούν µοντέλο της σειράς του και να µην είναι ανακατασκευασµένο. 2. Το τηλεφωνικό κέντρο 2.1 Να αναφερθεί η εταιρεία κατασκευής της συσκευής 2.2 Να αναφερθεί το µοντέλο της συσκευής 2.4 Να υποστηρίζει euro isdn Να έχει LCR (Least Cost Routing) για σύνδεση µε 2.5 εταιρείες εναλλακτικής τηλεφωνίας χωρίς 4ψήφιους ή 5ψήφιους κωδικούς. Να εσωτερικό ή εξωτερικό AUTO ATTENDANT καναλιών και Voice mail για τουλάχιστον 10 θυρίδες για 8 ώρες Να έχει καταγραφή και διαχείριση των τηλεφωνικών 2.7 κλήσεων από υπολογιστή και να δοθεί το αντίστοιχο software διαχείρισης. Το τηλεφωνικό κέντρο να διαθέτει ειδική θήρα για 2.8 λεπτοµερή καταγραφή κλήσεων 2.9 Να διαθέτει modem τηλεδιαχείρισης και τηλεδιάγνωσης Να προβλεφθεί εξωτερικό σύστηµα προστασίας από 2.10 µεταβολές της τάσεως ή του ρεύµατος για το τηλεφωνικό κέντρο αλλά και τον παρελκυόµενο εξοπλισµό (π.χ. PRI Router του ΟΤΕ) 2.11 Να υπάρχει δυνατότητα φραγών σε κινητά, υπηρετικές και διεθνείς κλείσεις 2.12 Να παρέχεται η δυνατότητα µεταβίβασης κλήσης από όλα τα εσωτερικά τηλέφωνα 2.13 Να ακούγεται µουσική στην αναµονή χωρητικότητα του τηλεφωνικού κέντρου να υποστηρίζει όλες τις αναγραφόµενες λειτουργίες και να 2.14 έχει δυνατότητα επέκτασης 5 γραµµών των ήδη υπαρχόντων. Να υπάρχει δυνατότητα αναβάθµισης ώστε να 2.15 υποστηρίξει µελλοντικά Voice Over IP και 2 PRI γραµµές τουλάχιστον Ύπαρξη µπαταριών για απρόσκοπτη λειτουργία σε 2.16 περίπτωση διακοπής ρεύµατος για τουλάχιστον 10 ώρες αναµονής. Να διαθέτει κάρτες BRI που να υποστηρίζουν γραµµές ISDN 2.18 Ο πίνακας να µην είναι επίτοιχος, αλλά συρταρωτός ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ 12

13 Α/Α ΧΑΡΑΚΤΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ (Rack Mounted) Να έχει τουλάχιστον 1 ψηφιακή τηλεφωνική 3. συσκευή η οποία θα διαθέτει: 3.1 τουλάχιστον 20 προγραµµατιζόµενα πλήκτρα 3.2 Οθόνη LCD 3.3 Αµφίδροµη οµιλία «hands-free» 3.4 Αναγνώριση κλήσεων caller id 3.5 υνατότητας καταγραφής τουλάχιστον 5 αναπάντητων κλήσεων κατά την απουσία 3.6 υνατότητα εκτροπής κλήσεως σε σταθερό ή κινητό τηλέφωνο 4. Να διαθέτει τουλάχιστον 10 ψηφιακές τηλεφωνικές συσκευές οι οποίες θα διαθέτουν: 4.1 Τουλάχιστον 8 προγραµµατιζόµενα πλήκτρα 4.2 Οθόνη LCD 4.3 Ανοικτή συνοµιλία 4.4 Αναγνώριση κλήσεων caller id 4.5 υνατότητας καταγραφής τουλάχιστον 1 αναπάντητων κλήσεων κατά την απουσία 4.6 υνατότητα εκτροπής κλήσεως σε σταθερό ή κινητό τηλέφωνο 5. Να διαθέτει 45 τηλεφωνικές συσκευές, οι οποίες θα διαθέτουν : 5.1 Οθόνη LCD Γενικά απαιτήσεις Υποψηφίου Αναδόχου Οι προσφέροντες θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν στην προσφορά τους τεχνική και οικονοµική τις εργασίες και το κόστος εγκατάστασης Εγγύηση λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους από την εγκατάστασή και εγγύηση παροχής ανταλλακτικών για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια τεχνική προσφορά συνοδεύεται από προσπέκτους των συσκευών στην ελληνική γλώσσα Στην προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνονται η δαπάνη σύνδεσης, επίδειξης και εκπαίδευσης λειτουργίας των συσκευών Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν έναν τουλάχιστον χειριστή. εκπαίδευση αυτή θα περιλαµβάνει την εκµάθηση του χειρισµού του µηχανήµατος η οποία θα συνδυάζεται µε όλες τις παρεχόµενες δυνατότητές του καθώς και την άρση παρουσιαζοµένων δυσλειτουργιών. εκπαίδευση θα διαρκεί 3 ώρες ανά ηµέρα για 3 διαφορετικές ηµέρες τουλάχιστον Κατάσταση µε στοιχεία για το service της εταιρίας και χρόνος ανταπόκρισης σε βλάβες. Ελάχιστος απαιτούµενος χρόνος ανταπόκρισης για Αττική: 1 εργάσιµη ηµέρα ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ 13

14 Α/Α ΧΑΡΑΚΤΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ ίνεται το κόστος πλήρους ετήσιας συντήρησης σταθερό για πέντε (5) χρόνια πέραν του χρονικού διαστήµατος της εγγύησης καλής λειτουργίας. Στην συντήρηση περιλαµβάνονται οδοιπορικά, εργατικά, ανταλλακτικά πάσης φύσεως (πλην των αναλωσίµων, µεταφορικά για την περίπτωση που η βλάβη δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί στο χώρο 6.7 του Οργανισµού. Βλάβες νοούνται αυτές που συµβαίνουν κατά την κανονική χρήση του µηχανήµατος. Από τη συντήρηση και µε ποινή αποκλεισµού δεν θα εξαιρείται κανένα ανταλλακτικό ή µέρος του µηχανήµατος. (Προσφορά µε κόστος συντήρησης µηχανήµατος εξαρτώµενο από προσδιοριζόµενη στην προσφορά µεγίστη ετήσια παραγωγή φωτοαντιγράφων δεν θα γίνεται αποδεκτή) 7. Εγκατάσταση Τηλεφωνικών Κέντρου 7.1 Να εγκατασταθεί η απαραίτητη καλωδίωση στην ήδη υπάρχουσα δοµηµένη καλωδίωση του κτιρίου ώστε να λειτουργήσει ολοκληρωµένα το τηλεφωνικό κέντρο και όλες οι τηλεφωνικές συσκευές (Ο υποψήφιος ανάδοχος µπορεί να ελέγξει την υπάρχουσα καλωδίωση του κτιρίου πριν την υποβολή την προσφοράς του, ώστε να είναι δυνατόν να υπολογιστεί τυχόν επιπλέον κόστος για την πλήρη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Το εν λόγω κόστος θα επιβαρύνει τον ανάδοχο που θα επιλεγεί, εποµένως θα πρέπει να έχει συνυπολογιστεί στην προσφορά του) ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ 14

15 . Τηλεοµοιότυπα (fax) Α/Α ΧΑΡΑΚΤΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ 1. Να αναφερθεί η εταιρεία κατασκευής της συσκευής FAX 2. Να αναφερθεί το µοντέλο της συσκευής FAX Τα µηχανήµατα πρέπει να είναι καινούργια και αµεταχείριστα, ψηφιακής τεχνολογίας κατασκευασµένα σύµφωνα µε τα διεθνή standards και να έχουν την πιστοποίηση CE και να είναι πιστοποιηµένα κατά ISO. 3. Επίσης, ο προµηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001: 2000 για τις υπηρεσίες πώλησης και συντήρησης µηχανηµάτων. Επιπλέον να είναι το τελευταίο κυκλοφορούν µοντέλο της σειράς του και να µην είναι ανακατασκευασµένο. Επιτραπέζια, στιβαρής κατασκευής και θα λειτουργεί µε 4. ρεύµα 220V-50Ζ Οι Τ/Ο συσκευές να είναι κατασκευασµένες και να λειτουργούν σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Ε.Ε. να 5. είναι δε εφοδιασµένες µε το σήµα CE και να επισυναφθούν τα σχετικά πιστοποιητικά συµµόρφωσης για το συγκεκριµένο µοντέλο Οι Τ/Ο να συνοδεύονται από πιο συµµόρφωσης περί χαµηλής τάσης (LVD, Low Voltage Directive ως ορίζεται 6. στην οδηγία 73/23/ΕΕ, όπως αυτή ισχύει σήµερα, εκδοθέν από αναγνωρισµένους για το σκοπό αυτό φορείς της ΕΕ Οι Τ/Ο να συνοδεύονται από πιστοποιητικό συµµόρφωσης περί ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας ως 7. ορίζεται στην οδηγία 89/336/ΕΕ,όπως αυτή ισχύει σήµερα, εκδοθέν από αναγνωρισµένους για το σκοπό αυτό φορείς της ΕΕ Ο παραγόµενος από τις συσκευές ηχητικός θόρυβος να είναι κατά το δυνατό χαµηλός και πάντως να µην 8. υπερβαίνει σε κατάσταση λειτουργίας τα 50db και σε κατάσταση ηρεµίας τα 40db Στις Τ/Ο συσκευές να υπάρχει ενσωµατωµένη διάταξη προστασίας από υπερτάσεις που προέρχονται από κεραυνούς ή από µεταβατικά φαινόµενα στο δίκτυο 9. παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και στο τηλεφωνικό δίκτυο. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω διατάξεις δεν είναι ενσωµατωµένες στις Τ/Ο συσκευές να προσφέρονται σαν παρελκόµενο υλικό Οι Τ/Ο συσκευές να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας στα υφιστάµενα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα σταθερής 10. τηλεφωνίας της χώρας εφοδιασµένες µε το ή τα κατάλληλα πρωτόκολλα επικοινωνίας υνατότητα αποστολής χαρτιού µεγέθους Α4 και 11. εκτύπωσης σε φύλλα Α4. Αυτόµατο τροφοδότης δεκαπέντε (15) τουλάχιστον 12. φύλλων, και κασέτα χαρτιού εκτύπωσης τουλάχιστον 50 φύλλων. Πλήκτρο κλήσης για τηλεφωνική επικοινωνία στο τέλος 13. κάθε αποστολής 15

16 Α/Α ΧΑΡΑΚΤΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ 14. Σύστηµα ρύθµισης φωτεινότητας Επιβεβαίωση αποστολής κατάλληλη για αρχειοθέτηση και αναφορά τον αριθµό FAX, µε τον οποίο επικοινώνησε, 15. ηµεροµηνία, ώρα, διάρκεια και αριθµό σελίδων αποστολής 16. Πλήκτρο ακύρωσης (Reject). Τουλάχιστον 30 µνήµες τηλ. κλήσεων και µπαταρία 17. διατήρησης τους. Επαρκή µνήµη για αποθήκευση εγγραφών προγραµµατιζόµενων για αποστολή, αλλά και για τη λήψη 18. µηνυµάτων σε περίπτωση που έχουν τελειώσει τα αναλώσιµα, για τουλάχιστον 150 σελίδων Στην ανωτέρω µνήµη δεν περιλαµβάνεται ο χώρος µνήµης που απαιτείται για τις βασικές µνήµες της συσκευής (setup, Error, Correction, Mode, ID, αριθµοί 19. τηλεφώνων, οµαδοποιήσεις κλπ) και οι οποίες µνήµες πρέπει να παραµένουν αναλλοίωτες όταν η Τ/Ο συσκευή τίθεται έκτός λειτουργίας ή διακόπτεται η τάση τροφοδοσίας. Αυτόµατη αποστολή µηνυµάτων σε πολλαπλές 20. διευθύνσεις τουλάχιστον 10 διαδοχικές Οθόνη µηνυµάτων, λαθών, αυτοδιάγνωσης για 21. καθοδήγηση του χρήστη Σύστηµα προστασίας του αποστελλοµένου εγγράφου από 22. παράσιτα τηλεφωνικών γραµµών (error correction mode). 23. Χρόνος µετάδοσης σελ. Α4 µικρότερος από 10 sec Ταχύτητα επικοινωνίας τουλάχιστον bps µε 24. αυτόµατη προσαρµογή αν χρειαστεί 25. Ενσωµατωµένη τηλεφωνική συσκευή ανάλυση σάρωσης των Τ/Ο συσκευών να είναι η εξής : 26. i. Προκειµένου για την οριζόντια ανάλυση να είναι τουλάχιστον 7,7 pels/mm Να είναι εφοδιασµένες οι Τ/Ο συσκευές µε οθόνη απεικόνισης 16 τουλάχιστον αλφαριθµητικών χαρακτήρων, όπου θα φαίνονται: η ηµεροµηνία, η ώρα, η 27. ταυτότητα (ID), ο αριθµός καλούµενου, ο αριθµός καλούντος, οι οδηγίες χειρισµού, η κατάσταση της συσκευής, τα µηνύµατα αντικατάστασης αναλωσίµων, η ύπαρξη προς εκτύπωση µηνυµάτων, κ.λ.π Να παρέχουν οι Τ/Ο συσκευές τη δυνατότητα σύνδεσης 28. και δεύτερης τηλεφωνικής συσκευής (line out) Οι Τ/Ο συσκευές να είναι εφοδιασµένες µε ρευµατοδότη τηλεφωνικού τύπου RJ-11C για τη σύνδεσή τους στο 29. τηλεφωνικό δίκτυο ή σε ρευµατοδότη τηλεφωνικού δικτύου τύπου ISDN Σε περίπτωση που η Τ/Ο συσκευή τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω διακοπής τροφοδοσίας ή κλεισίµατος του διακόπτη (θέση POWER OFF) η τηλεφωνική συσκευή που έχει 30. συνδεθεί στη γραµµή εξόδου (LINE OUT) και το µικροτηλέφωνο που υπάρχει στην ίδια την Τ/Ο συσκευή να λειτουργούν κανονικά ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ 16

17 Α/Α ΧΑΡΑΚΤΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ στάθµη εκποµπής της Τ/Ο να βρίσκεται σε εύρος από έως 0 dbm. Είναι επιθυµητή η δυνατότητα ρύθµισης Το πρωτόκολλο συµπίεσης-κωδικοποίησης που χρησιµοποιούν οι Τ/Ο συσκευές να είναι αυτό που 32. ορίζεται από τις συστάσεις της ITUT-T T4. ηλαδή: Μ (Modified Huffman) MR ( Modified Read) MMR (Modified Modified Read) Να διαθέτει η Τ/Ο συσκευή τη δυνατότητα τουλάχιστον διαβαθµίσεων του γκρι για τη σωστή µετάδοση εικόνων Οι Τ/Ο συσκευές να παρέχουν στο χειριστή τη δυνατότητα να αναλάβει µε απλούς χειρισµούς έγγραφο που έχει 34. µείνει µέσα στην Τ/Ο συσκευή, σε περίπτωση διακοπής της τάσης ή εµπλοκής του χαρτιού, χωρία αυτό να καταστρέφεται 35. Είναι επιθυµητή η δυνατότητα επέκτασης της µνήµης Ο χρόνος προθέρµανσης της Τ/Ο συσκευής προκειµένου να κάνει αποστολή ή εκτύπωση κειµένου να µην 36. υπερβαίνει το 1 min για την αρχική εκκίνηση και τα 30 sec για ξεκίνηµα από κατάσταση ηρεµίας (stand-by) Οι συσκευές να εκτυπώνουν µε τη µέθοδο laser σε χαρτί 37. µεγέθους τουλάχιστον Α4 και δε γίνονται δεκτές συσκευές στο διαγωνισµό που εκτυπώνουν σε θερµογραφικό χαρτί Τ/Ο συσκευή να έχει τη δυνατότητα παραγωγής φωτοαντιγράφων. Να υπάρχει η δυνατότητα ρύθµισης του 38. αριθµού αυτών. Είναι επιθυµητό η πολλαπλή φωτοαντιγράφηση να γίνεται χωρίς νέα σάρωση Να έχει τη δυνατότητα η Τ/Ο συσκευή να αποθηκεύει και στη συνέχεια να εκτυπώνει µηνύµατα που εισέρχονται 39. καθόσον χρόνο η συσκευή είναι απασχοληµένη µε τη φωτοαντιγράφηση ή άλλη εργασία Να έχουν δυνατότητα οι Τ/Ο συσκευές επανάκλησης του 40. τελευταίου αριθµού µε ειδικό πλήκτρο (redial) Να έχουν δυνατότητα επαναλαµβανοµένων κλήσεων σε 41. περίπτωση που ο καλούµενος αποδέκτης είναι κατειληµµένος Να εκτυπώνει η Τ/Ο συσκευή κατά διαστήµατα ή εφόσον ζητηθεί κατάλογο αποσταλθέντων ή ληφθέντων 42. εγγράφων, αριθµό σελίδων ανά µήνυµα, ηµεροµηνία, ώρα αποστολής κ.λ.π. Κατά την παράδοση της συσκευής να συµπεριλαµβάνονται όλα τα αναλώσιµα ώστε να λειτουργήσει η συσκευή αµέσως µε την παράδοσή της. Το 43. κόστος των ανωτέρω πρώτων αναλώσιµων να αναφέρεται µε διακριτό τρόπο στην οικονοµική προσφορά και να µην συµπεριλαµβάνεται στην τιµή της συσκευής Να γίνει παρουσίαση της συσκευής και των λειτουργιών 44. της κατά την εγκατάστασή της από εκπρόσωπο του προµηθευτή Να διατίθεται µε κάθε συσκευή στην ελληνική γλώσσα πλήρες αναλυτικό και ορθά µεταφρασµένο έντυπο όλων 45. των λειτουργιών, δυνατοτήτων και ρυθµίσεων της συσκευής ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ 17

18 Α/Α ΧΑΡΑΚΤΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ Να διαθέσει ο προµηθευτής κατάλληλο προσωπικό για τη διεξαγωγή σεµιναρίων σε οµάδες τεχνικών ή χρηστών συσκευών σε χώρο που θα παραχωρηθεί από τον ΟΕΠΕΚ Εγγύηση λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους από την εγκατάστασή και εγγύηση παροχής ανταλλακτικών για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια τεχνική προσφορά συνοδεύεται από προσπέκτους των συσκευών στην ελληνική γλώσσα Στην προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνονται η δαπάνη σύνδεσης, επίδειξης και εκπαίδευσης λειτουργίας των συσκευών Στην οικονοµική προσφορά αναφέρεται το προσφερόµενο ετήσιο κόστος συντήρησης των συσκευών, οι τιµές και αποδόσεις των αναλωσίµων καθώς και ο τρόπος αναπροσαρµογής των τιµών τους για 5 χρόνια. Οι αποδόσεις των συσκευών και των αναλωσίµων θα προκύπτουν από βεβαιώσεις και επίσηµα προσπέκτους εταιριών κατασκευής τους Στην τιµή συντήρησης περιλαµβάνονται τα εργατικά, τα οδοιπορικά και τα µεταφορικά των συσκευών όταν δεν είναι δυνατή επιτόπου επισκευή τους Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει κατά την εγκατάσταση των συσκευών τις απαραίτητες εγκρίσεις του Ο.Τ.Ε. Κατάσταση µε το δίκτυο αντιπροσώπων της εταιρίας, στοιχεία για το service της εταιρίας και χρόνος ανταπόκρισης σε βλάβες. Ελάχιστος απαιτούµενος χρόνος ανταπόκρισης για Αττική: 1 εργάσιµη ηµέρα ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ 3. Παραδοτέα Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει πλήρως εγκατεστηµένα σε πλήρη λειτουργία στην Επιτροπή Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής τα ακόλουθα: Ένα (1) Φωτοαντιγραφικό Μηχάνηµα Μεγάλο Έγχρωµο απέδου Ένα (1) Φωτοαντιγραφικό Μηχάνηµα Μικρό Ασπρόµαυρο Επιτραπέζιο Ένα (1) Τηλεφωνικό Κέντρο ISDN/ ADSL µε τηλεφωνικές συσκευές Επτά (7) Τηλεοµοιότυπα (fax) 4. ιάρκεια Εκτέλεσης του Έργου 18

19 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει τον υπό προµήθεια εξοπλισµό εντός ενός (1) µηνός, από την υπογραφή της σύµβασης. 5. ικαίωµα συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής στον πρόχειρο διαγωνισµό έχουν : (α) Φυσικά (β) Νοµικά Πρόσωπα (γ) Ενώσεις ή κοινοπραξίες Υποψήφιων Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, στην Ελληνική και µόνο γλώσσα και θα κατατεθούν στον Ο.ΕΠ.ΕΚ., 3ης Σεπτεµβρίου 42 και Πολυτεχνείου, ΑΘΝΑ στον 4 ο Όροφο, το αργότερο την ευτέρα 18/9/2006 και ώρα 13:00 µέσα σε καλά σφραγισµένο κυρίως φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα τα εξής: Προς : Οργανισµό Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.) Φάκελος Προσφοράς για την ιακήρυξη Επιλογής Αναδόχου για το έργο «Προµήθεια και Εγκατάσταση Τηλεπικοινωνιακού και Μηχανολογικού Εξοπλισµού» µεροµηνία Υποβολής Πρόσφορων :.../.../2006 Ο ανωτέρω κυρίως φάκελος θα περιέχει τρεις ανεξάρτητους υποφακέλους µε τις ενδείξεις: Α) Υποφάκελος ικαιολογητικών, ο οποίος θα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ( ) 19

20 ποσοστό 5% του προϋπολογισµού του Έργου χωρίς Φ.Π.Α. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής να έχει την µορφή σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ δύο (2) τουλάχιστον µήνες από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των Προσφορών. Ο Ανάδοχος, ο οποίος θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει την σύµβαση, είναι υποχρεωµένος επί ποινή αποκλεισµού, το αργότερο κατά την υπογραφή αυτής, να καταθέσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: o Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα και (γ) δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. o Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. o Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και δεν έχει κατατεθεί σχετική αίτηση σε βάρος του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. o Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. 20

21 Β) Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς, ο οποίος θα περιέχει στοιχεία σχετικά µε: 1) Τεχνικά χαρακτηριστικά του υποψήφιου που θα περιλαµβάνονται τουλάχιστον τα στοιχεία του υποψηφίου (επωνυµία, νοµική µορφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ορισµός και στοιχεία νόµιµων εκπροσώπων για τη συµµετοχή στον παρόντα διαγωνισµό) 2) Τεχνική προσφορά βάσει των προδιαγραφών που αναφέρονται στο Άρθρο 2 «Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών». «Τεχνική Προσφορά» δεν αξιολογείται για την κατάταξη του υποψηφίου, δεδοµένου ότι το κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισµού είναι η χαµηλότερη τιµή. Τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς χρησιµοποιούνται µόνο για τον αποκλεισµό Προσφορών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ιακήρυξης. Οι επιπλέον (ή ανώτερες) δυνατότητες της κάθε συσκευής πέραν των προδιαγραφών θα συνεκτιµηθούν µόνο σε περίπτωση ισοβαθµίας. Και Γ) Υποφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς, όπου θα αναφέρεται η προσφερόµενη τιµή σε ευρώ, άνευ και συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Απαραίτητη είναι η συµπλήρωση του Πίνακα «Σύνολο Οικονοµικής Προσφοράς». α/α Πίνακας : Σύνολο Οικονοµικής Προσφοράς Περιγραφή Προδιαγραφών Αριθµός Τεµαχίων Τιµή ανά Τεµάχιο Χωρίς ΦΠΑ Τιµή ανά Τεµάχιο µε ΦΠΑ Συνολικό Κόστος Χωρίς ΦΠΑ Συνολικό Κόστος µε ΦΠΑ (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) 1 Φωτοαντιγραφικό Μηχάνηµα 1 Μεγάλο Έγχρωµο απέδου 2 Φωτοαντιγραφικό Μηχάνηµα Μικρό Ασπρόµαυρο Επιτραπέζιο 1 3 Τηλεφωνικό Κέντρο ISDN/ ADSL µε τηλεφωνικές συσκευές 4 Τηλεοµοιότυπα (fax) 7 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισµό για δύο (2) µήνες από την επόµενη ηµέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας του 21

22 διαγωνισµού. Προσφορές που θα αναφέρουν ηµεροµηνία λήξης ισχύος µικρότερη της παραπάνω αναγραφόµενης θα απορρίπτονται. 6. Εγγυητική Επιστολή Ο Ανάδοχος, ο οποίος θα κληθεί να υπογράψει την σύµβαση, είναι υποχρεωµένος, το αργότερο κατά την υπογραφή αυτής, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης η οποία καλύπτει ποσοστό 10% της συνολικής τιµής κατακύρωσης µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης θα πρέπει να λήγει το νωρίτερο δύο µήνες (2) µετά από την λήξη της Σύµβασης. Εγγυητική επιστολή επιστρέφεται µε την ολοκλήρωση του έργου του Αναδόχου που πιστοποιείται από αρµόδια επιτροπή. 7. Λήξη Προσφορών Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών ορίζεται η 18/9/2006 ηµέρα ευτέρα και µέχρι τις 13:00 στον Ο.ΕΠ.ΕΚ., 3ης Σεπτεµβρίου 42 και Πολυτεχνείου, ΑΘΝΑ στον 4ο Όροφο, υπόψη κ. Βουλτσίδη. 8. ιενέργεια ιαγωνισµού Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 18/9/2006 ηµέρα ευτέρα και ώρα 14:00 από την Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού στον Ο.ΕΠ.ΕΚ., 3ης Σεπτεµβρίου 42 και Πολυτεχνείου, ΑΘΝΑ στον 4ο Όροφο. Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ., θα συγκροτηθεί τριµελής Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού, η οποία αφού ελέγξει τη συµβατότητα των προσφερόµενων από τους υποψηφίους µε τις επισυναπτόµενες προδιαγραφές θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των υποψηφίων (µειοδοτικός διαγωνισµός). Κατά την κρίση της, η Επιτροπή ιενέργεια ιαγωνισµού δύναται να ζητήσει διευκρινήσεις για τις προσφερόµενες υπηρεσίες από τους υποψηφίους. 9. Κριτήριο Κατακύρωσης Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή. 10.Προϋπολογισµός 22

23 Ο συνολικός προϋπολογισµός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται στο ποσόν των σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ ( ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (19%), ήτοι τριάντα επτά χιλιάδες οκτακόσια δέκα πέντε ευρώ και δέκα τρία λεπτά (37.815,13 ) µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 11.Πληρωµή του Αναδόχου πληρωµή της αξίας των ειδών θα γίνει συνολικά µετά την παραλαβή και εγκατάσταση του. Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι θα εκδώσει τιµολόγιο πώλησης το οποίο θα περιέχει όλα τα υπό προµήθεια είδη που παραδίδονται, σύµφωνα µε το αντίστοιχο δελτίο αποστολής. Πρόεδρος του.σ. του Ο.ΕΠ.ΕΚ. Μαρία Κανελλοπούλου 23

24 ΠΑΡΑΡΤΜΑ Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ΕΚ ΟΤΣ... µεροµηνία έκδοσης... Προς: Τον Οργανισµό Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών Γ Σεπτεµβρίου 42 & Πολυτεχνείου Αθήνα Εγγυητική επιστολή µας υπ αριθµ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθµός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθµός...τκ β).. οδός... αριθµός...τκ γ).. οδός... αριθµός...τκ µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και µέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό της..για εκτέλεση του έργου.. συνολικής αξίας..., σύµφωνα µε τη µε αριθµό... ιακήρυξή σας. παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. παρούσα ισχύει µέχρι και την (Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξη της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 24

Αριθµ. Πρωτ. 480/12-7-2006 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων»

Αριθµ. Πρωτ. 480/12-7-2006 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθµ. Πρωτ. 480/12-7-2006 Ταχ. /νση: Γ Σεπτεµβρίου 42 & Πολυτεχνείου Ταχ. Κωδ.: 10433 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ. ηµήτρουλας Τηλέφωνο: 210-5200612

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 117/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για τη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 117/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για τη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11709 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75: «ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75: «ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75: «ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α31Λ-ΧΧ. Αθήνα, 16/6/2011 Αρ.Πρωτ.οικ: 1.8242/5.4773

ΑΔΑ: 4Α31Λ-ΧΧ. Αθήνα, 16/6/2011 Αρ.Πρωτ.οικ: 1.8242/5.4773 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ Ταχ. /νση: Κοραή 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ / Med.in (Medical Intervention) Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Αρ. Πρωτοδικείου: 5390/2004 Μιχαλακοπούλου 99, Τ.Κ. 11527, Αθήνα Τηλέφωνο: 2107778770 Fax 2107778770 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Αρ. Πρωτ: 13600 URL:http://www.cieel.gr Ηµεροµηνία: 30/11/2009 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) ΓΙΑ ΑµεΑ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Ε.Π ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 007-03

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ηλεκτρονικού Ανοικτού ηµόσιου Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την Προµήθεια Κινητής Οδοντιατρικής Μονάδας και Συνοδού Εξοπλισµού

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ηλεκτρονικού Ανοικτού ηµόσιου Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την Προµήθεια Κινητής Οδοντιατρικής Μονάδας και Συνοδού Εξοπλισµού ΠΑΑ 2007-2013 Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας ΕΥΕ ΠΑΑ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού Προµήθειας για το έργο:

ιακήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού Προµήθειας για το έργο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµεροµ. : 11/12/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Αρ. Πρωτ.: 20412 ήµος ΤΕΜΠΩΝ /νση: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: No 66/2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: No 66/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Τμήμα Προμηθειών ΕΛΚΕ Αριθ. Πρωτ.: 33537 Αθήνα, 29/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: No

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Υποέργο: 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1 Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό ΚοινωνικόΤαµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8356/24-11-2009 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» (ανυψωτικό µηχάνηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Σελ.1 / 142 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: «Προµήθεια εξοπλισµού των εθελοντικών οµάδων και του εξοπλισµού του κέντρου εκπαίδευσης των εθελοντών του ήµου Κοµοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων των Κ.Υ Ικαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΚΟΡ1Π-219 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Διακ.: 306/13 ΕΠ

ΑΔΑ: ΒΕΙΚΟΡ1Π-219 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Διακ.: 306/13 ΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002604495 2015-02-27

15PROC002604495 2015-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 16-03-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ. Πρωτ. 4702 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002538533 2015-01-23

15PROC002538533 2015-01-23 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ: ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ: ΣΗΤΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 12667/09-06-2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΠΠΥΥ 2014) ΓIA «ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ( BACK-EYE)» (CPV 33141324-7)

ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 12667/09-06-2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΠΠΥΥ 2014) ΓIA «ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ( BACK-EYE)» (CPV 33141324-7) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ. ΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΠΥΡΓΟΥ Ταχ. /νση: Περιοχή Συντριάδα Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ.: 26210-82784 Φαξ: 26210-82378

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 512/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Δ. Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Αρμόδιος Υπάλληλος: Π. ΣΙΔΕΡΗΣ Ταχ. Δ/νση : Λ. Μεσογείων 432 Αθήνα, 27/2/15 Ταχ. Κώδικας : 153 42 Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΡΓΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ Αριθμ. Μελέτης 1/2013 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 49. Φύλλα ιακήρυξης : 25

Σελίδα 1 από 49. Φύλλα ιακήρυξης : 25 Σελίδα 1 από 49 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ. αριθµ. 13/14 για την παροχή υπηρεσιών «ικτύου (VPN) Κινητής Τηλεφωνίας για το ΓΕΕΘΑ και την ΠΑ».

Διαβάστε περισσότερα