ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΝΤΟΣ SCI)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΝΤΟΣ SCI)"

Transcript

1 ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ (ΕΚΤΟΣ SCI) ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΝΤΟΣ SCI) ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ (ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ) ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ (ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ) V. Kavvadias, C. Paschalidis, E. Vavoulidou, D. Petropoulos, A. Koriki "Effects of Soil Amended with Cadmium and Lead on Growth, Yield, and Metal Accumulation and Distribution in Parsley" Communications in Soil Science and Plant Analysis, 43: , 2012, Copyright Taylor & Francis Group, LLC ISSN: print / online DOI: / V. Kavvadias, C. Paschalidis, G. Akrivos, D. Petropoulos "Nitrogen and Potassium Fertilization Responses of Potato (Solanum tuberosum) cv. Spunta" Communications in Soil Science and Plant Analysis, 43: , 2012, Copyright Taylor & Francis Group, LLC ISSN: print / online DOI: / D. Petropoulos, S. Drakopoulos «COMPATIVE ANALYSIS OF THE STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF THE AGRICULTURAL SECTORS OF GREECE AND THE NEW MEMBER- STATES OF THE EUROPEAN UNION», AGRICULTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT, AGRICULTURAL ACADEMY SOFIA,(ISSN ) 6/2008. Kitsaki, K. C., Drossopoulos, J. B., Aivalakis, G., Anastasiadou, F. and Delis, C. (1999). In vitro studies of ABA and ethephon induced abscission in olive organs. Journal of Horticultural Science and Biotechnology. 74(1): Flemetakis, E., Efrose, C. R., Desbrosses, G., Dimou, M., Delis, C., Aivalakis, G., Udvardi, K. M., and Katinakis P. (2004). Induction and spatial organization of polyamine biosynthesis during nodule development in Lotus japonicus. Molecular Plant Microbe Interactions. 17(12): Stavrianakou, S., Liakoura, V., Levizou, E., Karageorgou, P., Delis, C., Liakopoulos, G., Karabourniotis, G. and Manetas, Y. (2004) Allelopathic effects of water-soluble leaf epicuticular material from Dittrichia viscosa on seed germination of 16 neighboring species, weeds and cultivated plants. Allelopathy Journal. 14(1): Πετρόπουλος, «Η ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, (ISSN: ), τεύχος 11/2007 Κανάκης, Α. Γ. και Συρράκος, Γ. Λ Μεριστωµατικός πολλαπλασιασµός των ποικιλιών αµπέλου (Vitis vinifera). Γουστολίδι και Κολινιάτικο. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, 30 (1): Καvάκης, Α.Γ. και Henshaw, G. G Ιn vitro επίκτητη οργανογένεση στην πιπεριά (Capsicum annuum L.). I. Επίδραση µερικών παραγόντων και ΙΙ. Ιστολογικές και µορφολογικές µεταβολές. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-Σειρά I-Τόµος 13 Τεύχος 2/2002, σελ.: Velissariou D. and Davison A. W. (1996). The adverse effects of ozone on six Greek wheat varieties and five F1 lines of maize. (Abstract) Phytopathol. Mediterr. 1996, 35, p 215 Velissariou D. and Kyriazi A. (1996). A Greek clover variety - biological indicator for ozone toxicity. (Abstract) Phytopathol. Mediterr. 1996, 35, pp Velissariou D. (1996). First record of Photochemical PANs (Peroxy-Acetyl Nitrates) toxicity on commercial lettuce in Greece. (Abstract) Phytopathol. Mediterr. 1996, 35, p 228 1

2 D. Petropoulos, «NEW DATA CONCERNING GREEK AGRICULTURE TILL THE YEAR 2010», AGRICULTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT, AGRICULTURAL ACADEMY, NATIONAL CENTER FOR AGRARIAN SCIENCES, SOFIA (ISSN ) 1/2004. Delis, C., Dimou, E., Efrose, C. R., Flemetakis, M., Aivalakis, G and Katinakis, P. (2005) Ornithine decarboxylase and arginine decarboxylase gene transcripts are co-localized in developing tissues and expanding cells of Glycine max etiolated seedlings. Plant Physiology and Biochemistry. 43(1): Καvάκης, Α.Γ. και Henshaw, G. G Ιn vitro σωµατική εµβρυoγέvεση στην πιπεριά (Capsicum annuum L.). I. Μερικοί παράγοvτες που την επηρεάζουν και ΙΙ. Ιστολογικές και µορφολογικές µεταβολές. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ- Σειρά I-Τόµος 12 Τεύχος 4/2001, σελ.: Velissariou D., Venouziou J. and Papas K. (2000). Cases of necrotic symptoms on Greek crop plants. Is air pollution a cause for many of them? A case study at Gomfi, trikala, Thessaly. (Abstract) Phytopathol. Mediterr. 2000, 39, p 322. D. Petropoulos, «AGRICULTURE SECTOR AND AGRICULTURE POLITIC. PROBLEMS AND POSSIBILITIES.», AGRICULTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT, AGRICULTURAL ACADEMY, SOFIA (ISSN ) 7/1998. Dimou M, Flemetakis E, Delis C, Aivalakis G, Spyropoulos G K. and Katinakis P. (2005) Genes coding for a putative cell-wall invertase and two putative monosaccharide/h + transporters are expressed in roots of etiolated Glycine max seedlings. Plant Science 169 (4): (I.F: 2,469) Καvάκης, Α Ο γεωργικός περλίτης ως υπόστρωµα ριζoβόλησης βλαστώv φράoυλας από ιστoκαλλιέργεια. ΓΕΩΡΓIΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, 15: Tsopelas P., Xenopoulos S. and Velissariou D. (2000). Factors affecting tree mortality in the natural fir forests of Greece. (Abstract) Phytopathol. Mediterr. 2000, 39, p 323. D. Petropoulos, «TRANSFORMATION OF CAP AND STRUCTURAL POLICY OF THE EUROPEAN UNION», AGRICULTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT, AGRICULTURAL ACADEMY, SOFIA (ISSN ) 3/1995 Dimou M, Flemetakis E, Delis C, Aivalakis G, Spyropoulos KG, Katinakis P. (2005). Coexpression of two sugar transporters in primary and lateral roots of etiolated Glycine max seedlings. Plant Growth Regulation 45 (3): Καvάκης, Α. και Σταυρακάκης, Μ Αvαγέvεση επίκτητωv βλαστώv σε in vitro καλλιέργειες βλαστικώv κoρυφώv και µεριστωµάτωv αµπελιoύ παρoυσία τoυ θειoδιαζoυρόv. ΓΕΩΡΓIΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, 19: Velissariou D., (2000). Establishment of the Critical Levels of ozone in Europe and its effects on crop plants, forests and natural vegetation. (Abstract) Phytopathol. Mediterr. 2000, 39, p 338. D. Petropoulos, «STRUCTURAL PROBLEMS OF GREEK AGRICULTURE AND THEIR SURMOUNT», AGRICULTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT, AGRICULTURAL ACADEMY SOFIA, (ISSN ) 2/1995. Delis, C., Dimou, M., Flemetakis, E., Aivalakis, G and Katinakis, P. (2006). A root and hypocotyl specific gene coding for copper containing amine oxidase is related to cell expansion in soybean seedlings. Journal of Experimental Botany. 57(1) Σταυρακάκης, Μ. και Καvάκης, Α Σύγχρovες µέθoδoι ταχέως πoλλαπλασιασµoύ µερικώv πoικιλιώv και υπoκειµέvωv αµπέλoυ πoυ καλλιεργoύvται στηv Ελλάδα. In vitro καλλιέργεια βλαστικώv κoρυφώv. ΓΕΩΡΓIΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, 21: Velissariou D., Skretis L. (2001). Phytotoxic ozone concentrations in the fir forest of the Parnis National Park. (Abstract) Phytopathol. Mediterr. 2001, 40(1), p 83. 2

3 Andreou A., Zobanakis G., Georgopoulos E. and Likothanassis S. Forecasting Exchange Rates via Local Approximation Methods and Neural Networks, Journal of European Research Studies, vol. 1, issue 4, October- December, pp. 5-33, Costas Delis, Afrodite Krokida, Sofia Georgiou, Luis M. Pena, Nektarios Kavroulakis, Efstathia Ioannou, Vassilios Roussis, Anne E. Osbourn and Kalliope K. Papadopoulou. Role of lupeol synthase in Lotus japonicus nodule formation. (2011). New Phytologist, 189(1) Κανάκης, Α. και Σταυρακάκης, Μ Αναγένεση επίκτητων βλαστών από in vitro καλλιέργεια µεριστωµατικών εκφύτων µερικών ποικιλιών και υποκειµένων αµπέλου (Vitis sp.) καλλιεργουµένων στην Ελλάδα. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, 22: Velissariou D., Kyritsi B., Skretis L. and Panoutsos D., (2001). Dust deposition on leaves of grapevines and olive trees around the construction works of the new Athens airport in the agricultural area of Spata. (Abstract) Phytopathol. Mediterr. 2001, 40(1), p 84. Georgopoulos E., Likothanassis S. and Adamopoulos A., Evolving Artificial Neural Networks using Genetic Algorithms, Neural Network World, 4/00, pp , Georgios Tsaniklidis, Costas Delis, Georgios Liakopoulos, Ioannis Karapanos, Panayotis Katinakis, Harold Christopher Passam, and Georgios Aivalakis. (2012). Induced parthenocarpic cherry tomato fruits did not shown significant differences in L-ascorbate content but showed different pattern in GalLDH and GME expression. (Accepted for publication to Plant Growth Regulation). Καvάκης, Α. (1988). Iστoκαλλιέργεια. I. Μια σύγχρovη µέθoδoς πoλλαπλασιασµoύ τωv φυτώv (τα φυτά τoυ σωλήvα). ΑΓΡΟΤIΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 3: Bem F., Velissariou D., Panagopoulos J. and Skretis L. (2001). Study of the role of the UV-b radiation on symptom expression on tomato plants infected by Cucumber mosaic virus (CMV) (Abstract) Phytopathol. Mediterr. 2001, 40(1), p 84. Likothanassis S., Georgopoulos E. and Adamopoulos A., Structure Determination and Training of Neural Networks using Evolution Programs, Neural, Parallel and Scientific Computations Journal, volume 8, no. 1 pp , March Lambrakis N., Andreou A., Polydoropoulos P., Georgopoulos E. and Bountis T. Nonlinear Analysis and Forecasting of a Brackish Karstic Spring, International Journal of Water Resources Research, vol. 36, no. 4, pp , Καvάκης, Α. (1988). Iστoκαλλιέργεια. II. Μέθoδoι και φάσεις της ιστoκαλλιέργειας. Τρόπoι απόκτησης φυτώv δια της ιστoκαλλιέργειας και παράγovτες πoυ επηρεάζoυv τις in vitro καλλιέργειες. ΑΓΡΟΤIΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 5: Velissariou D., Skretis L., Paspatis E. & Alexandrakis A. (2001). Accumulation of nitrates in lettuce leaves due to nitrogen fertilization. (Abstract) Phytopathol. Mediterr. 2001, 40(1), p 84. 3

4 Andreou A., Georgopoulos E. and Likothanassis S. Exchange Rates Forecasting: A Hybrid Algorithm Based on Genetically Optimized Adaptive Neural Networks, Computational Economics Journal, Kluwer Academic Publishers, volume 20, issue 3, pp , December Andreou A., Zobanakis G, Georgopoulos E. and Likothanassis S. In Search of a Warning Strategy against Exchange - Rate Attacks: Forecasting Tactics using Artificial Neural Networks, Journal of Discrete Dynamics in Nature and Society, vol. 5/2, pp , Καvάκης, Α. (1989). Iστoκαλλιέργεια: εvδoγεvείς παράγovτες πoυ τηv επηρεάζoυv. Αvατoµικές και µoρφoλoγικές αλλαγές στη διάρκεια της µoρφoγέvεσης. ΓΕΩΡΓIΑ και ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 2: Asimakopoulou A., Velissariou D. and Georgopoulos V. (2001). Calcium levels in peach fruits showing symptoms of the disorder known as "blossom end rot". (Abstract) Phytopathol. Mediterr. 2001, 40(1), p 85. Adamopoulos A., Georgopoulos E. and Likothanassis S., Evolutionary Neural Networks for Timeseries Prediction, WSEAS Transactions on Biology and Biomedicine, Vol. 1, Issue 1, pp , Vassilopoulos P., Georgopoulos E. F., Dionysopoulos V., Modelling fatigue life of multidirectional GFRP laminates under constant amplitude loading with artificial neural networks, in Advanced Composites Letters, Vol. 15, No. 2, pp 43-51, Καvάκης, Α. (1992). Σύγχρovες µέθoδoι πoλλαπλασιασµoύ τoυ αµπελιoύ µε in vitro καλλιέργειες. ΓΕΩΡΓIΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦIΑ, 5: Velissariou D. and Skretis L. (2001). Phytotoxic effects of ambient ozone on two indicator clover clones in Attica Greece. (Abstract) Phytopathol. Mediterr. 2001, 40(2), p 198. Lambros V. Skarlas, Grigorios N. Beligiannis, Efstratios F. Georgopoulos and Adam V. Adamopoulos, Intelligent Modelling of the Electrical Activity of the Human Heart, Journal of Signal Processing, e-version, Vol. 1, pp , 2004 Vassilopoulos P., Georgopoulos E. F., Dionysopoulos V., Artificial neural networks in spectrum fatigue life prediction of composite materials, International Journal of Fatigue, 29 (1), p.20-29, Jan Velissariou D., Asimakopoulou A. and Kolokoutsas A. (2006) Physiological stress on clover due to tropospheric ozone toxicity. Phytopathol. Mediterr. (2006) 45, 75 Vol. 45, No. 1 April,

5 Dimitrakopoulos, C., K. Theofilatos, E. Georgopoulos, S. Likothanassis, A. Tsakalidis ans S. Mavroudi, Efficient Computational Construction of weighted Protein-Protein Interaction Networks by Using Adaptive Filtering Techniques Combined with Natural Selection-Based Heuristic Algorithms, International Journal of Systems Biology and Biomedical Technologies (IJSBBT) Volume 1, Issue 2, pages 20-34, Prof. dr. ing. NICOLAE BATAGA, ing. SORIN SUTEU Institutul Politehnic Cluj Napoca, Dr. ing. DIMITRIOS KARAMOUSAΝTAS, DETERMINAREA ANALITICO EXPERIMENTALA A COEFICIENTULI DE RESISTENTA A AERULUI C X AL AUTOMOBILELOR Grecia RIA nr. 2 3 /1993 Revista ιnginerilor de automobile SIAR (Περιοδικό των µηχανικών αυτοκινήτων) Vassilopoulos P., Georgopoulos E. and Keller T. Comparison of genetic programming with conventional methods for fatigue life modeling of FRP composite materials International Journal of Fatigue, 30 (9), p , Sep Petroutsatou, C., Georgopoulos, S., Lambropoulos, S. and Pantouvakis, P. Early Cost Estimating of Road Tunnel Construction Using Neural Networks, in Journal of Construction Engineering and Management, American Society of Civil Engineers (ASCE), Volume: 138 Issue: 6 Pages: DOI: /(ASCE)CO Published: JUN Velissariou D., Salmas I., Katsampoulas K., Panageas E. and Kelaidi G. (2006). First measurements and biomonitoring of phytotoxic ozone levels within Messinia district, Greece. Phytopathol. Mediterr. (2006) 45, 184 Vol. 45, No. 2 August, 2006 Velissariou D. and Salmas I. (2008). Ozone measurements and its effects on bioindicators and chlorophyll content of Greek fir on Mount Taygetos. Phytopathol. Mediterr. (2008) 47, 162, Vol. 47, No. 2 August,

6 Assoc. Prof. dr. ing. Dimitrios KARAMOUSANTAS Technological Education Institute of Kalamata Greece. Prof. dr. ing. Ioan TENU, conf. dr. ing. Constantin NEAGU Universitatea Technica ''Gh. Asachi'' Iasi CONSTRUCTIA, FUNCTIONAREA SI REGLAREA RIDICATORULUI HIDRAULIC AL TRACTORULUI U 650. MECANIZAREA AGRICULTURII Nr. 9/2000 ISSN (Εκµηχάνιση της γεωργίας) Revista tehnico stintifica editata de Editura AGRIS REDACTIA REVISTELOR AGRICOLE cu sprijinul AGENTIEI NATIONALE DE CONSULTANTA AGRICOLA Anul L (Anul XI serie noua) (Τεχνο επιστηµονικό περιοδικό) D. KARAMUSANTAS, N. FILIP The official Journal of the Technical University of Cluj AN EXPERIMENTAL METHOD USED FOR EVALUATE THE PLATE SIEVES VIBRATION USED TO THE CLEANING SYSTEM OF THE HARVESTING MACHINES. Napoca is ''ACTA TECHNICA NAPOCENSIS''Scientifique Journal of the Technical University of Cluj Napoca included in the volume nr. 43/2000 ISSN Chong, C. and Kanakis, A. G Influence of growth regulators on ionic thiocyanate content of cruciferous vegetable crops. J. Amer. Soc. Hort. Sci., 107: Kanakis, A. and Demetriou, K In vitro shoot regeneration of globe artichoke from shoot apices treated with thidiazuron and from mature zygotic embryos treated with cytokinins. J. Hort. Sci., 68:

7 D. KARAMUSANTAS, N. FILIP, N. CORDOS The official Journal of the Technical University of ClujSOME ASPECTS REGARDING THE CLEANING SIEVE VIBRATIONS FROM C 12 HARVESTING MACHINES Napoca is ''ACTA TECHNICA NAPOCENSIS'' Scientifique Journal of the Technical University of Cluj Napoca included in the volume nr. 43/2000 ISSN Karamousantas, D., Varzakas, Th., Kanakis, A. and Dalamagas, B Noise Levels Produced by Agricultural Machinery and Farming Processes. International Journal of Acoustics and Vibration, 14 (4): DR. ASSOC. PROF. ING. DIMITRIOS KARAMUSANTAS Technological Education Institute of Kalamata PROF. DR. ING. TENU IOAN Universitatea Tehnica ''Gh. Asachi'' Iasi PROF. DR. ING. TRAIAN NEAGU Universitatea de Stiinte si Medicina Veterinara Iasi MASINA PENTRU STROPIT IN VII SI LIVEZI INTENSIVE LUCRARI STINTIFICE ANUL XXXXIII VOL.2 (43/2000) REVISTA DIN UNIVERSITATEA AGRONOMICA SI DE MEDICINA VETERINARA ''ION IONESCU DE LA BRAD'' IASI, ISSN Prof. Assoc. dr. Dimitrios KARAMOUSANTAS *, dr. ing. Grigore MOLDOVAN ** * Technological Educational Institute of Kalamata, Greece ** Statiunea de Cercetari Agricole Turda INFLUENTA CALIBRARI ASUPRA Effective insulator maintenance scheduling using artificial neural networks Author(s): Karamousantas D. C.; Chatzarakis G. E.; Oikonomou D. S.; et al. Source: IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION Volume: 4 Issue: 4 Pages: DOI: /iet-gtd Published: APR 2010 Electricity demand load forecasting of the Hellenic power system using an ARMA model Author(s): Pappas S. Sp.; Ekonomou L.; Karampelas P.; et al. Source: ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH Volume: 80 Issue: 3 Pages: DOI: /j.epsr

8 VALORII CULTURALE, A SEMANATULUI DE PRECIZIE SI A COSTULUI SEMINTEI DE PORUMB CEREALE SI PLANTE TEHNICE Nr. 3 / 2001 Revista tehnico stiintifica editata de Editura AGRIS REDACTIA REVISTELOR AGRICOLE cu sprijinul AGENTIEI NATIONALE DE CONSULTANTA AGRICOLA Anul LI (Anul XII serie noua)issn MICHAEL CZYBORRA *, SIMION POPESCU *, DIMITRIOS KARAMOUSANTAS ** * Transilvania University of Brasov Romania ** TEI Kalamata Greece PARTICULARITIES OF THE DYNAMICS OF AN AGRICULTURAL TRACTOR EQUIPPED WITH FRONT LOADER POLISH ACADEMY OF SCIENCES BRANCH IN LUBLIN COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE Volume I ISSN Lublin 2001 Published: MAR 2010 Noise Levels Produced by Agricultural Machinery and Different Farming Processes Author(s): Karamousantas Dimitrios; Varzakas Theodoros; Kanakis Andreas; et al. Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF ACOUSTICS AND VIBRATION Volume: 14 Issue: 4 Pages: Published: DEC ) Life Expectancy Evaluation of the Wood Poles Which Support the Hellenic Electrical Distribution Network Author(s): Christodoulou C. A.; Ekonomou L.; Stefanou K. A.; et al. Source: JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES Volume: 23 Issue: 5 Pages: DOI: /(ASCE)CF Published: SEP-OCT

9 SIMION POPESCU *, MICHAEL CZYBORRA *, DIMITRIOS KARAMOUSANTAS ** * Transilvania University of Brasov Romania ** TEI Kalamata Greece CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF THE KINEMATICS AND DYNAMICS OF FRONT LOADERS MOUNTED ON AGRICULTURAL TRACTORS POLISH ACADEMY OF SCIENCES BRANCH IN LUBLIN COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE Volume I ISSN KARAMOUSANTOS DIMITROS, NEAGU GABRIELA, TENU IOAN, BALAN OVIDIU. Technological Education of Kalamata Grecia; Technical University Gh. Asachi Iasi, faculty of Mechanics Iasi,B-dul Mangeron nr.63-65,romania. STUDIES CONCERNING THE OPTIMISATION OF TRAINING MECHANISMS OF PLANE SIEVES FROM THE COMPONENCE OF THE CLEANING MACHINE FOR SEEDS.ROMANIAN ACADEMY BRANCH OFFICE OF IASI MODELLING AND OPTIMIZATION IN THE MACHINES BUILDING FIELD.VOLUME 1 MOCM 7 20 Measurement of the electromagnetic field radiating by commercial ESD generators with the Pellegrini target on insulating material Author(s): Fotis G. P.; Christodoulou C. A.; Pippis C. D.; et al. Source: MEASUREMENT Volume: 42 Issue: 7 Pages: DOI: /j.measurement Published: AUG 2009 Times Cited: 1 (from Web of Science) Measurement of the electromagnetic field radiating by commercial ESD generators with the Pellegrini target on insulating material Author(s): Fotis G. P.; Christodoulou C. A.; Pippis C. D.; et al. Source: MEASUREMENT Volume: 42 Issue: 7 Pages: DOI: /j.measurement

10 IOAN TENU*, DIMITRIS KARAMOUSANTAS**, STAMATIE VALENTIN*** *Technical University Gh. Asachi Iasi, faculty of Mechanics Iasi,B-dul Mangeron nr.63-65,romania. ** Technological Education of Kalamata Grecia ***INMA, BUCURESTI THE NEW CONCEPTIONS IN MANUFACTURING OF SPRINKLING MACHINE FOR INTENSIVE ORCHARDS AND VINEYARDS BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IASI. Publicat de universitatea Tehnica Gh. Asachi, Iasi, Tomul L (liv0, Fasc. VI B2, Sectia Constructii de masini. Barnes J.D., Velissariou D., Davison A.W. and Holevas C.D. (1990). Comparative ozone sensitivity of old and modern Greek cultivars of spring wheat. New Phytologist, 116, , (Impact factor 5,249) Αναφορές 61 (53) Velissariou D., Barnes J.D. and Davison A.W. (1992). Has inadvertent selection by plant breeders affected the O3 sensitivity of modern Greek cultivars οf spring wheat? Agriculture, Ecosystems and Environment, 38, 79-89, (Impact factor 2,980) Αναφορές 24 (23) DIMITRIOS C. KARAMOUSANTAS, GEORGE E. CHATZARAKIS, GEORGE N. KORRES AND PETER J. KATSIKAS OBTAINING STATE EQUATIONS FOR PLANAR NONDEGENERATE LINEAR ELECTRIC CIRCUITS USING MESH ANALYSIS WITH VIRTUAL VOLTAGE SOURCES THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING EDUCATION Holevas C.D. and Velissariou D.E. (1986). Airborne Fluoride injury to Vegetation in Greece. In : "How are effects of air pollutants on agricultural crops influenced by interaction with other limiting factors". CEC, Concerted Velissariou D., Davison A.W., Barnes J.D., Pfirrmann T., MacLean D.C. and Holevas C.D. (1992). Effects of air pollution on Pinus halepensis Mill. 1. Pollution levels in Attica, Greece. Atmospheric Environment Vol.26A, No 3, pp , (Impact factor 3,423) Αναφορές 66 (48) Gimeno B.S., Velissariou D., Barnes J.D., Inclan R., Pena J.M. & Davison A.W. (1992). Danos visibles por ozono en aciculas de Pinus halepensis Mill. en Grecia y Espana. Ecologia, No 6, pp ,

11 Action Effects of Air Pollution on Terrestrial and Aquatic Ecosystems, pp , RISO, Denmark, Holevas C.D. and Velissariou D.E. (1987). A case of abnormal ripening of peach fruit, probably caused by Fluoride air pollution. In : "Pollution climates in Europe and their perception by Terrestrial ecosystems". CEC Air Pollution Research Report No 6, pp , Liebefeld Bern, Gimeno B.S., Salleras J. M., Porcuna J.L., Reinert R., Velissariou D. & Davison A.W. (1992). Assessment of Ozone induced visible injuries on different commercial crops along the Spanish eastern Mediterranean coast. A survey. In : Effects of Air Pollution on Agricultural Crops in Europe, Results of the European Open-Top Chambers Project, Air Pollution Research Report 46, Edited by : Jager HJ, Unsworth M, Temmerman L De, Mathy P, Published by : CEC, Brussels, pp ISBN Αναφορές 9 Αναφορές 32 Fumagalli, I., Gimeno, B. S., Velissariou, D., De Temmerman, L., and Mills, G. (2001). Evidence of ozone-induced adverse effects on crops in the Meditteranean region. Atmospheric Environment 35 (2001) (Impact factor 3,423) Αναφορές 87 (66) Darras A.I., V. Demopoulos and D. Tzoumi, Chlormequat chloride pulse treatments increase vase life and reduce stem break phenomenon of cut gerbera flowers. XI International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, Antalya Turkey, March 2012, Acta Horticulturae (submitted) Davison AW, Velissariou D, Barnes JD, Gimeno B, & Inclan R (1995). The use of Aleppo pine, (Pinus halepensis Mill.) as a bioindicator of ozone stress in Greece and Spain. Bioindicators of Environmental Health, Ecovision World Monograph Series, 1995 SPB Academic Publishing, Amsterdam, The Netherlands, Edited by : Munawar M, Hanninen O, Roy S, Karenlampi L & Brown Darras A.I., V. Demopoulos, V.Bali, I. Katsiloulis and E. Kratimenou, Brief pulses of UV-C irradiation improves flowering of ornamental plants. XI International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, Antalya Turkey, March 2012, Acta Horticulturae (submitted) 11

12 D, pp , ISBN Αναφορές 20 (12) Gimeno BS, Salleras JM, Porcouna JL, Reinert R, Velissariou D and Davison AW (1995). The use of watermelon as an ozone bioindicator. Bioindicators of Environmental Health, Ecovision World Monograph Series, 1995 SPB Academic Publishing, Amsterdam, The Netherlands, Edited by : Munawar M, Hanninen O, Roy S, Karenlampi L & Brown D, pp ISBN Αναφορές 13 (5) Velissariou D. and Kyriazi A. (1996). A sensitive clover variety-bioindicator for ozone. Responses to antioxidant protection. In : Critical Levels for Ozone in Europe: Testing and Finalizing the Concepts. United Nations Economic Commission for Europe Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution, Edited by : Karenlampi L & Skarby L. Published by : University of Kuopio press, pp ISBN Αναφορές 2 Velissariou D., Gimeno B., Badiani M., Fumagalli I. and Davison A.W. (1996). Records of O 3 visible injury in the ECE Mediterranean region. In : Critical Levels for Ozone in Europe: Testing and Finalizing the Concepts. United Nations Economic Commission for Europe Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution, Darras A.I. and V. Demopoulos, Abiotic elicitor treatments stimulate changes in polyphenol oxidase (PPO) activity in cut gerbera flowers. XI International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, Antalya Turkey, March 2012, Acta Horticulturae (submitted) Darras A.I., V. Demopoulos, and C.A. Tiniakou, UV-C irradiation induces defence responses and improves vase life of cut gerbera flowers. Postharvest Biology and Technology 64: Varzakas T., E. Manolopoulou and V. Demopoulos, Detection of aflatoxins, trichothecenes and zearalenone in food and animal feed by reversed phase HPLC and SPE. 1 st International Symposium on Mycotoxins in Nuts and Dried Fruits, Damghan Iran, September 2011 Acta Holticulturae (submitted) 12

13 Edited by : Karenlampi L. & Skarby L. Published by : University of Kuopio press, pp ISBN Αναφορές 27 (20) Velissariou D. (1999). Toxic effects and losses of commercial value of lettuce and other vegetables, due to photochemical air pollution in agricultural areas of Attica Greece. In : Critical Levels for Ozone - Level II. United Nations Economic Commission for Europe Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution, Edited by : Fuhrer J. & Acherman B. Published by : Swiss Agency for the Environment, Forests and Landscape (SAEFL), Bern, 1999 (UM- 115-E). pp Αναφορές 13 (10) Velissariou D. and Skretis L. (1999). Critical levels exceedances and ozone biomonitoring in the Greek fir forest (Abies cephalonica loud.) at the Parnis mountain national park in Attica, Greece. In : Critical Levels for Ozone - Level II. United Nations Economic Commission for Europe Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution, Edited by : Fuhrer J. & Acherman B. Published by : Swiss Agency for the Environment, Forests and Landscape (SAEFL), Bern, 1999 (UM-115-E). pp Αναφορές 5 Demopoulos V., E. Manolopoulou, T. Varzakas, A. Monas and E. Souliotis, Effect of copper on aflatoxin contamination in dried figs. 1 st International Symposium on Mycotoxins in Nuts and Dried Fruits, Damghan Iran, September 2011 Acta Holticulturae (submitted) Demopoulos V., M.Zokos, A. Kotsiras, E. Tsiavtari E. Manolopoulou and T. Varzakas, Relationship between dried figs nutrition and aflatoxin Β 1 contamination. 1 st International Symposium on Mycotoxins in Nuts and Dried Fruits, Damghan Iran, September 2011 Acta Holticulturae (submitted) 13

14 Barnes J., Gimeno B., Davison A., Dizengremel P., Gerant D., Bussoti F. and Velissariou D. (2000). Air pollution impacts on pine forests in the Mediterranean Basin. In : "Ecology, Biogeography and Management of Pinus halepensis and P. brutia Forest Ecosystems in the Mediterranean Basin. Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands. Edited by : G. Ne'eman and L. Trabaud. pp ISBN Αναφορές 23 (10) Holevas, C. D.; Chitzanidis, A.; Pappas, A. C.; Tzamos, E. C.; Elena, K.; Psallidas, P. G.; Alivizatos, A. S.; Panagopoulos, C. G.; Kyriakopoulou, P. E.; Bem, F. P.; Lascaris, D. N.; Velissariou, D. E.; Vloutoglou, I.; Analytis, S. C.; Paplomatas, E. J.; Aspromougos, J. S.; Varveri, C. (2000) Disease agents of cultivated plants observed in Greece from 1981 to Annales de l'institut Phytopathologique Benaki. Volume 19, Issue 1, p.1. Αναφορές 6 (2) Kavvadias V.,Paschalidis Ch.,Velissariou D., Vasileiadis St., Koriki A., Triantaphylopoulos A. (2008). Forest floor and soil properties in a fir ecosystem of Taygetos Mountain in Peloponnese. Ecology and Future Vol.VII., 2, p.13-18, Darras A.I., V. Demopoulos, Bali V. and C.A. Tiniakou, Photomorphogenic reactions in geranium (Pelargonium x hortotum) plants following brief exposure to ultraviolet-c (UV-C) irradiation. Plant Growth Regulation (in press) Darras A.I., V. Demopoulos, E. Kazana and C.A. Tiniakou, Effect of UV-C irradiation on Botrytis cinerea floret specking and quality of cut gerbera flowers. 28 th International Horticultural Congress, Lisbon Portugal, August 22-25, Acta Holticulturae (accepted) Demopoulos V., E. Manolopoulou, A. Monas and E. Souliotis, Effect of copper on the contamination in dried figs. Abstracts of the 14 th National Phytopathological Congress, Dalamanara Argolidas, October 2008, Phytopathologia Mediterranea 48:

15 Demopoulos V., E. Karkoula, P. Magiatis, E. Melliou, A. Kotsiras and C. Mouroutoglou, Correlation of oleocanthal and oleacein concentration with pungency and bitterness in cv. Koroneiki virgin olive oil. 2 nd Symposium of Horticulture in Europe, Angers France, July 2012, Abstracts p Demopoulos V., N. Mavroidis and E. Anastasopoulos Organoleptic Assessment of Olive Oil Produced During the Cultivation Period of in Messini (Messinia, Greece), Tel Aviv, June 2012 (oral presentation) Demopoulos V., E. Manolopoulou, A. Monas and E. Souliotis, Effect of copper on the contamination in dried figs. Abstracts of the 14 th National Phytopathological Congress, Dalamanara Argolidas, October 2008, Phytopathologia Mediterranea 48: Savvas D., V. Karagianni, A. Kotsiras, V. Demopoulos, I. Karkamitsi and P. Pakou, Interactions between ammonium and ph of the nutrient solution supplied to hydroponically grown gerbera (Gerbera jamesonii). Plant and Soil 254: Darras A.I., V. Demopoulos and D. Tzoumi, Chlormequat chloride pulse treatments increase vase life and reduce stem break phenomenon of cut gerbera flowers. XI International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, Antalya Turkey, March 2012 (Poster presentation) Darras A.I., V. Demopoulos, V.Bali, I. Katsiloulis and E. Kratimenou, Brief pulses of UV-C irradiation improves flowering of ornamental plants. XI International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, Antalya Turkey, March 2012 (Poster presentation) Darras A.I. and V. Demopoulos, Abiotic elicitor treatments stimulate changes in polyphenol oxidase (PPO) activity in cut gerbera flowers. XI International Symposium Demopoulos V.P. and B.N. Ziogas, Studies on the mechanism of expression of a major gene mutation for resistance to triadimenol in the filamentous phytopathogenic ascomycete Nectria haematococca var. cucurbitae. Pesticide Biochemistry and Physiology, 50, Demopoulos V.P., B.N. Ziogas and S.G. Georgopoulos, The expression of a triadimenol resistance mutation in Nectria haematococca var. cucurbitae on media containing triadimenol diastereoisomers. Pesticide Science, 34, Kalamarakis A.E., V.P. Demopoulos, B.N. Ziogas and S.G. Georgopoulos, A highly mutable major gene for triadimenol resistance in Nectria haematococca var. cucurbitae. 15

16 on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, Antalya Turkey, March 2012 (Oral presentation) Varzakas T., E. Manolopoulou and V. Demopoulos, Detection of aflatoxins, trichothecenes and zearalenone in food and animal feed by reversed phase HPLC and SPE. 1 st International Symposium on Mycotoxins in Nuts and Dried Fruits, Damghan Iran, September 2011 (Invited oral presentation) Demopoulos V., E. Manolopoulou, T. Varzakas, A. Monas and E. Souliotis, Effect of copper on aflatoxin contamination in dried figs. 1 st International Symposium on Mycotoxins in Nuts and Dried Fruits, Damghan Iran, September 2011 (Poster presentation) Demopoulos V., E. Manolopoulou, T. Varzakas, S. Sotiropoulos, C. Paschalidis and M.Zokos, The relationship between aflatoxin Β 1 contamination and dried figs nutrition. 1 st International Symposium on Mycotoxins in Nuts and Dried Fruits, Damghan Iran, September 2011 (Poster presentation) Σάββας., Γ. Ντάτση, Χ.Κ. Κοντοπούλου, Α. Ροπάκης, Α. Κώτσιρας, Β. ηµόπουλος και. Χανής, Βελτιστοποίηση της διαχείρισης της άρδευσης σε καλλιέργεια αγγουριάς σε τρεις διαφορετικούς τύπους ελαφρόπετρας. 25 o Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήµης Οπωροκηπευτικών, Λεµεσός, Νοέµβριος 2011 Netherlands Journal of Plant Pathology, 95 (suppl. 1), Mary K. Mastorakis and Joe E. Winstead (1992): «Effects of Simulated Rain Acidified by Nitric Acid on Wisconsin Fast Plants ( Brassica rapa L. )». Journal of the Kentucky Academy of Science, Volume 53 (1-2) : 85 16

17 Κώτσιρας Α., Ε. Μανωλοπούλου, Χ. Μουρούτογλου, Β. ηµόπουλος, Ε. Κάρτσωνας, Α. Κανάκης και Α. Αλεξόπουλος, Επίδραση της πυκνότητας φύτευσης στην παραγωγή και την ποιότητα τριών ποικιλιών φράουλας σε υδροπονικό σύστηµα βαθειάς επίπλευσης. 25 o Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήµης Οπωροκηπευτικών, Λεµεσός, Νοέµβριος 2011 άρρας Α., Β. ηµόπουλος, Ε. Καζανά και Χ. Τηνιακού, Η επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας στην εκδήλωση της µετασυλλεκτικής κηλίδωσης (Botrytis cinerea) σε δρεπτά άνθη ζέρµπερας. Περιλήψεις 15 ου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου, Κέρκυρα, Οκτώβριος, σ. 187 ηµόπουλος Β., Σ. Σωτηρόπουλος Χ. Πασχαλίδης και Μ. Ζώκος, Συσχέτιση της συγκέντρωσης της αφλατοξίνης B 1 µε τη θρεπτική κατάστασης των ξηρών σύκων. Περιλήψεις 15 ου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου, Κέρκυρα, Οκτώβριος, σ. 150 Darras A.I., V. Demopoulos, E. Kazana and C.A. Tiniakou, The effect of UV-C irradiation on Botrytis cinerea postharvest floret specking of cut gerbera flowers. Abstracts of 28 th International Horticultural Congress, Lisbon Portugal, August 2010, Volume II, p. 420 Σάββας., Β. Καραγιάννη, Α. Κώτσιρας, Β. ηµόπουλος, Ι. Καρκαµίση και Π. Πάκου, Επίδραση αναλογίας παροχής αµµωνιακού προς ολικό άζωτο και ph θρεπτικού διαλύµατος τροφοδοσίας σε 17

18 υδροπονική καλλιέργεια ζέρµπερας. Πρακτικά Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήµης των Οπωροκηπευτικών, Ιωάννινα, Οκτώβριος 2003 Demopoulos V.P., B.N. Ziogas and S.G. Georgopoulos, Stereospecificity of a triadimenol resistance mutant in Nectria haematococca var. cucurbitae and its effect on sensitivity to triadimefon. Proceedings of the 10 th International Symposium on Systemic Fungicides and Antiifungal Compounds, H. Lyr and C. Polter (Eds), ISBN , Εκδoτικός Οίκος Ulmer, pp ηµόπουλος Β.Π., Γ. Αϊβαλάκις και Β.Ν. Ζιώγας, Βιοχηµικός µηχανισµός έκφρασης µιας µεταλλαγής για ανθεκτικότητα στο triadimenol στον φυτοπαθογόνο ασκοµύκητα Nectria haematococca var. Cucurbitae. Περιλήψεις 6 ου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου, Πάτρα, Οκτώβριος, 1992 σ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Φ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Φ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Φ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2003 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Γεωργόπουλος Όνοµα: Ευστράτιος Όνοµα πατέρα: Φώτιος Όνοµα µητέρας:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

http://prlab.ceid.upatras.gr/index.php?module=laboratory&labpage=stuff_list

http://prlab.ceid.upatras.gr/index.php?module=laboratory&labpage=stuff_list Σκάρλας Λάμπρος Τηλέφωνο: 2610996985, 6972676101 email: skarlas@ceid.upatras.gr Βαθμίδα: Π.Δ. 407/1980 Μαθήματα 2008-2009: Ώρες Σπουδαστών URL Περιγραφή: Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Σπουδές ΠΡΟΓ/ΣΜΟΣ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens BV Issue: Dec.08 January Days/Ηµέρες 12-15 Advanced Vetting Inspections 4 Προηγµένο Σεµινάριο Ελέγχου εξαµενοπλοίων 20-21 Doing Business in Multicultural Environment

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

WiFi & Satcom FORUM 2009

WiFi & Satcom FORUM 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Φίλιππος

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D ƒ π ª À ƒ À Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Â ÎˆÛ 2009 , Ph.D : 2009 , 2009 Copyright ISBN: 978-9963-9599-4-5 : : Theopress Ltd.. 10 2113 (470.. - 399..).,,,,.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis The first board game for the environment and the planet page 1 ΚΕΑΝ Stavros Milionis 4 th InnoForum 2012, Athens, Greece Education and Vocational Training page 2 ΚΕΑΝ To know us better. Our branches Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνο εργασίας: (28210)- 37815 thodoros.glytsos@enveng.tuc.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνο εργασίας: (28210)- 37815 thodoros.glytsos@enveng.tuc.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Γλυτσός Θόδωρος Διεύθυνση: Γεωργίου Παπαδάκη 6, Χανιά Ημερομηνία Γέννησης: 17-6-1973 Τόπος Γέννησης: Αθήνα Οικογ. Κατάσταση Έγγαμος Τηλέφωνο εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΡ FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΡ FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΡ FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Ονομα: Επώνυμο: Στέφανος Γκούμας Ημερομ.Γέννησης: 25/8/1960 Οικογενειακή κατάσταση: Τόπος κατοικίας: Έγγαμος Παλιό Καβάλας Διεύθυνση κατοικίας: Παπαϊωάννου 45 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπυρίδων Α. Πετρόπουλος. Βιογραφικά Στοιχεία, Σπουδές, Επαγγελματική και Επιστημονική Δραστηριότητα, Συνοπτικό Υπόμνημα Ερευνητικών Εργασιών

Δρ. Σπυρίδων Α. Πετρόπουλος. Βιογραφικά Στοιχεία, Σπουδές, Επαγγελματική και Επιστημονική Δραστηριότητα, Συνοπτικό Υπόμνημα Ερευνητικών Εργασιών Δρ. Σπυρίδων Α. Πετρόπουλος Βιογραφικά Στοιχεία, Σπουδές, Επαγγελματική και Επιστημονική Δραστηριότητα, Συνοπτικό Υπόμνημα Ερευνητικών Εργασιών 2011 Περιεχόμενα 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...2 2. ΣΠΟΥΔΕΣ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία Τσερκέζου Πέρσα Ημερομηνία γέννησης: 23/06/1982 e-mail: petserke@med.uth.gr. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία Τσερκέζου Πέρσα Ημερομηνία γέννησης: 23/06/1982 e-mail: petserke@med.uth.gr. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Τσερκέζου Πέρσα Ημερομηνία γέννησης: 23/06/1982 e-mail: petserke@med.uth.gr Εκπαίδευση Ακαδημαϊκός τίτλος Γεωπονία Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

.1. 4.1.2. 4.2.1. 14.3.2. 22 25.4.2. 25.1. 27.2. 27.3. 27.5. 28

.1. 4.1.2. 4.2.1. 14.3.2. 22 25.4.2. 25.1. 27.2. 27.3. 27.5. 28 .. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 14.2.1. 14.2.2. 20.3. 22.3.1. 22.3.2. 22.4. 25.4.1. 25.4.2. 25. 27.1. 27.2. 27.3. 27.4. 28.5. 28.6. 28.7. 28.7.1. 28.7.2. 28.7.3. μ 29.7.4. μ 29 .. 30.1. 30.1.1. (PhD) 30.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς,, Πολυτεχνειούπολη, Χανιά 73100, Κρήτη Τηλ. (++30)-6976100691, Fax. -, email: athena.spyridaki@enveng.tu c.gr, aspyridaki@isc.tuc.gr http://www.enveng.tuc.gr/

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο: ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ. 2001 2003: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Επώνυμο: ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ. 2001 2003: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Επώνυμο: ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ Όνομα Τμήμα : ΗΡΑΚΛΗΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Μάθημα : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι & ΙΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βαθμίδα : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. Athens 15233, GR Tel.: +30 210. 68.42.951. Ph.D. in Economics (1980) Temple University (U.S.A.)

CURRICULUM VITAE. Athens 15233, GR Tel.: +30 210. 68.42.951. Ph.D. in Economics (1980) Temple University (U.S.A.) DR. MILTON NEKTARIOS Associate Professor of Insurance, University of Piraeus 80, Karaoli & Dimitriou Str., Piraeus, 185 34 GR. Tel.: +30 210. 414.22.71 E-mail: nektar2@otenet.gr DATE OF BIRTH November

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΟΡΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΟΡΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΟΡΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ :Βορδός ΟΝΟΜΑ :Νικόλαος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :Σάµου 6Α, Περιγίαλι Καβάλας Τ.Κ. 65201 E-MAIL :vordosn@yahoo.com ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ :6993582229

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ιεύθυνση: Ευελπίδων 47A και Λευκάδος 33, 113 62, Αθήνα. τηλ.: +302108203673, φαξ: +30218203684 e-mail: kandro@aueb.gr Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail.

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail. Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο / Όνομα Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Μπιτζιόπουλος Αριστειδης Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390

Διαβάστε περισσότερα

Λέκτορας Γεώργιος Γαλανός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Προσωπικά Στοιχεία. Γαλανός Γεώργιος. Mail: galgeorg@unipi.

Λέκτορας Γεώργιος Γαλανός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Προσωπικά Στοιχεία. Γαλανός Γεώργιος. Mail: galgeorg@unipi. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Προσωπικά Στοιχεία Γαλανός Γεώργιος Mail: galgeorg@unipi.gr 1 / 14 Σπουδές - Διδάκτωρ Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστημίου Πειραιά - Θέμα «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL

THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL 1 THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL Μαρίνα Κλεάνθους Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο : Δρ. ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ Όνομα : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Όνομα Πατέρα : Νικόλαος Όνομα Μητέρας : Άννα Ημερομηνία Γέννησης : 16 Σεπτεμβρίου 1973 (16/09/1973) Τόπος Γέννησης

Διαβάστε περισσότερα

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά. Κυματομηχανική Κωδικός

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά. Κυματομηχανική Κωδικός ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Κυματομηχανική Κωδικός CE0 μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Geotechnical Chamber of Greece (GCG) EMPLOYMENT SITUATION of the members of G.C.G.

Geotechnical Chamber of Greece (GCG) EMPLOYMENT SITUATION of the members of G.C.G. Geotechnical Chamber of Greece (GCG) EMPLOYMENT SITUATION of the members of G.C.G. GEOTECHNICAL CHAMBER OF GREECE (GCG) Total Number of Members: 32.591 (Sept 2010) FIVE MAJOR SCIENTIFIC FIELDS-SECTORS:

Διαβάστε περισσότερα

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ILATIC Project, Ημερίδα 14 Οκτωβρίου 2014, Λεμεσός Σκοπός Να αποτυπωθούν

Διαβάστε περισσότερα

MAIN EU POLICY(IES) TARGETED:

MAIN EU POLICY(IES) TARGETED: Project title: Development of integrated agroindustrial waste management politics maximizing materials recovery and energy exploitation INTEGRASTE PROJECT LOCATION: Patras BUDGET INFO: Total amount: 1.156.325

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 ΑΝΕΙΣΤΗΜΙΟ ΥΟΟΧΗΣ ΥΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΑΝΕΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΟ ΑΝΕΙΣΤΗΜΙΟ ΥΟΟΧΗΣ ΚΩΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑ ΣΟΥΩΝ ΕΙΕΟ ΣΟΥΩΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ (MΗΝΕΣ) 1 University

Διαβάστε περισσότερα

Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών

Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών Γρηγοριάδης Ν. Αν. Καθηγητής Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δαρδιώτης Ε. Λέκτορας Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Denmark

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Denmark ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Άννα Ορφανού 1, Δημήτριος Παύλου 1, Gareth Edwards 1, Διονύσης Μπόχτης 1 1 Department of Engineering, University

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Post graduate studies in the primary production sector

Post graduate studies in the primary production sector Post graduate studies in the primary production sector Prof. Dr Constantin VAMVAKAS Faculty of Bioscience Engineering - Dpt. of Animal Production Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center University

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ KAI ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Institute of Sound

Διαβάστε περισσότερα

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Ερευνητική ομάδα : Δήμος Τριάντης, Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Κίμων Αναστασιάδης, Καθηγητής Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

«Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου»

«Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου» ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ. www.neahygeia.gr/info@ispm.gr «Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου» Αικατερίνη Καστανιώτη Επίκουρος Καθηγήτρια Διοίκησης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment 2011 HWEA Wind Statistics Total installed MW per year 1626,5 1320,4 1154,6 996,0 748,9 849,5 602,5

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ρουμπελάκη Μαρία roumb@staff.teicrete.gr Βασικό πτυχίο 24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό 03-04-2008:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΩΤΗΡΙΑ-ΗΡΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ santonop@teipat.gr Σπουδές Πτυχίο Μαθηµατικού Τµήµατος, Πανεπιστήµιο Πάτρας και ιδακτορικό ίπλωµα µε βαθµό άριστα από το Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΡΙΖΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Δρ. ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΡΙΖΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΡΙΖΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ελευθερίου Βενιζέλου Τέρμα, Νέα Ιωνία Βόλου, Τ.Κ. 384 45 Τηλ. 2421 0-62246/ 6946481324 e-mail: hkalorizou@hotmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΠΟΥΔΕΣ Μεταδιδακτορικό (Post doc),

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

Project REPUBLIC MED ref: 1C MED12 73 Προσέγγιση και πρώτα αποτελέσματα

Project REPUBLIC MED ref: 1C MED12 73 Προσέγγιση και πρώτα αποτελέσματα Project REPUBLIC MED ref: 1C MED12 73 Προσέγγιση και πρώτα αποτελέσματα Δρ. Γ.Μ. Σταυρακάκης Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, Συντονιστής εταίρος Κίνητρα και Στόχοι [1/2] Ισόγειο και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ EMAIL 1 ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 2 ΓΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ EMAIL 1 ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 2 ΓΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ 1 ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠ, ΔΕΠ, ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS As per attachments A.G.M. Decisions Attachments: 1. Dilosi Katochis 2. Dilosi Katochis 3. Dilosi Katochis 4. Announcement Non Regulated

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ Χριστοφόρου Ανδρέας Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο. Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.Π), Επιστημονικός Συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών και μέλος του Rockefeller

Διαβάστε περισσότερα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Ο Συµεών Καραφόλας είναι καθηγητής της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, όπου εντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 1996 2002 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK PhD στα Οικονομικά Τίτλος Διατριβής: De-industrialisation and Industrial Policies in Greece Post Second World War 1995-1996 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Μεθοδολογία προσέγγισης του προβλήματος στο έργο PhoReSE ΤόλκουΑθανασία Χημικός Εργαστήριο Ανόργανης & Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

«Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος

«Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος «Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος Λέκτορας Μάρκετινγκ Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών 3ο Συμπόσιο Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, Ξενοδοχείο Intercontinental, 17-18 18 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Στα πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής, είναι σε εξέλιξη σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Προσωπικά Στοιχεία ΟΝΟΜΑ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5294552 FAX: 210-5294553 KINHTO: 6977-356013 E-mail: vissilia@aua.gr ΒΙΣΙΛΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, 2002

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, 2002 Πέτρος Καλαντώνης Ν. Σουκατζίδη 65, Δάσος Χαϊδαρίου Τηλ 210 5820912 6971613906 email: pkalant@teipir.gr Έγγαμος με δύο παιδιά Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρώθησαν το 1997 στο Πολεμικό Ναυτικό ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Ανακατασκευή Θραυσμένων Αντικειμένων

Αυτόματη Ανακατασκευή Θραυσμένων Αντικειμένων Αυτόματη Ανακατασκευή Θραυσμένων Αντικειμένων Κωνσταντίνος Παπαοδυσσεύς Καθηγητής ΣΗΜΜΥ, Δημήτρης Αραμπατζής Δρ. ΣΗΜΜΥ Σολομών Ζάννος Υ.Δ. ΣΗΜΜΥ Φώτιος Γιαννόπουλος Υ.Δ. ΣΗΜΜΥ Μιχαήλ Έξαρχος Δρ. ΣΗΜΜΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α-ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α-ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α-ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ACTION FOR BREAST CANCER SCREENING AND PREVENTION IN THE CROSS-BORDER

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures. Dimitris Gritzalis

Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures. Dimitris Gritzalis Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures Dimitris Gritzalis June 2003 Ημερίδα Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, Ιούνιος 2003 Οργάνωση της Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Ministry of Education and Religious Affairs, Culture and

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας και πρόσθετες πληροφορίες.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας και πρόσθετες πληροφορίες. Ημερίδα με θέμα «Έξυπνα ενεργειακά συστήματα για Αειφόρα Νοσοκομεία: Η εμπειρία του προγράμματοςgreen@hospital» θα πραγματοποιηθεί στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων στις 10.00 15.00 την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα