ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΝΤΟΣ SCI)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΝΤΟΣ SCI)"

Transcript

1 ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ (ΕΚΤΟΣ SCI) ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΝΤΟΣ SCI) ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ (ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ) ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ (ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ) V. Kavvadias, C. Paschalidis, E. Vavoulidou, D. Petropoulos, A. Koriki "Effects of Soil Amended with Cadmium and Lead on Growth, Yield, and Metal Accumulation and Distribution in Parsley" Communications in Soil Science and Plant Analysis, 43: , 2012, Copyright Taylor & Francis Group, LLC ISSN: print / online DOI: / V. Kavvadias, C. Paschalidis, G. Akrivos, D. Petropoulos "Nitrogen and Potassium Fertilization Responses of Potato (Solanum tuberosum) cv. Spunta" Communications in Soil Science and Plant Analysis, 43: , 2012, Copyright Taylor & Francis Group, LLC ISSN: print / online DOI: / D. Petropoulos, S. Drakopoulos «COMPATIVE ANALYSIS OF THE STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF THE AGRICULTURAL SECTORS OF GREECE AND THE NEW MEMBER- STATES OF THE EUROPEAN UNION», AGRICULTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT, AGRICULTURAL ACADEMY SOFIA,(ISSN ) 6/2008. Kitsaki, K. C., Drossopoulos, J. B., Aivalakis, G., Anastasiadou, F. and Delis, C. (1999). In vitro studies of ABA and ethephon induced abscission in olive organs. Journal of Horticultural Science and Biotechnology. 74(1): Flemetakis, E., Efrose, C. R., Desbrosses, G., Dimou, M., Delis, C., Aivalakis, G., Udvardi, K. M., and Katinakis P. (2004). Induction and spatial organization of polyamine biosynthesis during nodule development in Lotus japonicus. Molecular Plant Microbe Interactions. 17(12): Stavrianakou, S., Liakoura, V., Levizou, E., Karageorgou, P., Delis, C., Liakopoulos, G., Karabourniotis, G. and Manetas, Y. (2004) Allelopathic effects of water-soluble leaf epicuticular material from Dittrichia viscosa on seed germination of 16 neighboring species, weeds and cultivated plants. Allelopathy Journal. 14(1): Πετρόπουλος, «Η ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, (ISSN: ), τεύχος 11/2007 Κανάκης, Α. Γ. και Συρράκος, Γ. Λ Μεριστωµατικός πολλαπλασιασµός των ποικιλιών αµπέλου (Vitis vinifera). Γουστολίδι και Κολινιάτικο. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, 30 (1): Καvάκης, Α.Γ. και Henshaw, G. G Ιn vitro επίκτητη οργανογένεση στην πιπεριά (Capsicum annuum L.). I. Επίδραση µερικών παραγόντων και ΙΙ. Ιστολογικές και µορφολογικές µεταβολές. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-Σειρά I-Τόµος 13 Τεύχος 2/2002, σελ.: Velissariou D. and Davison A. W. (1996). The adverse effects of ozone on six Greek wheat varieties and five F1 lines of maize. (Abstract) Phytopathol. Mediterr. 1996, 35, p 215 Velissariou D. and Kyriazi A. (1996). A Greek clover variety - biological indicator for ozone toxicity. (Abstract) Phytopathol. Mediterr. 1996, 35, pp Velissariou D. (1996). First record of Photochemical PANs (Peroxy-Acetyl Nitrates) toxicity on commercial lettuce in Greece. (Abstract) Phytopathol. Mediterr. 1996, 35, p 228 1

2 D. Petropoulos, «NEW DATA CONCERNING GREEK AGRICULTURE TILL THE YEAR 2010», AGRICULTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT, AGRICULTURAL ACADEMY, NATIONAL CENTER FOR AGRARIAN SCIENCES, SOFIA (ISSN ) 1/2004. Delis, C., Dimou, E., Efrose, C. R., Flemetakis, M., Aivalakis, G and Katinakis, P. (2005) Ornithine decarboxylase and arginine decarboxylase gene transcripts are co-localized in developing tissues and expanding cells of Glycine max etiolated seedlings. Plant Physiology and Biochemistry. 43(1): Καvάκης, Α.Γ. και Henshaw, G. G Ιn vitro σωµατική εµβρυoγέvεση στην πιπεριά (Capsicum annuum L.). I. Μερικοί παράγοvτες που την επηρεάζουν και ΙΙ. Ιστολογικές και µορφολογικές µεταβολές. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ- Σειρά I-Τόµος 12 Τεύχος 4/2001, σελ.: Velissariou D., Venouziou J. and Papas K. (2000). Cases of necrotic symptoms on Greek crop plants. Is air pollution a cause for many of them? A case study at Gomfi, trikala, Thessaly. (Abstract) Phytopathol. Mediterr. 2000, 39, p 322. D. Petropoulos, «AGRICULTURE SECTOR AND AGRICULTURE POLITIC. PROBLEMS AND POSSIBILITIES.», AGRICULTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT, AGRICULTURAL ACADEMY, SOFIA (ISSN ) 7/1998. Dimou M, Flemetakis E, Delis C, Aivalakis G, Spyropoulos G K. and Katinakis P. (2005) Genes coding for a putative cell-wall invertase and two putative monosaccharide/h + transporters are expressed in roots of etiolated Glycine max seedlings. Plant Science 169 (4): (I.F: 2,469) Καvάκης, Α Ο γεωργικός περλίτης ως υπόστρωµα ριζoβόλησης βλαστώv φράoυλας από ιστoκαλλιέργεια. ΓΕΩΡΓIΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, 15: Tsopelas P., Xenopoulos S. and Velissariou D. (2000). Factors affecting tree mortality in the natural fir forests of Greece. (Abstract) Phytopathol. Mediterr. 2000, 39, p 323. D. Petropoulos, «TRANSFORMATION OF CAP AND STRUCTURAL POLICY OF THE EUROPEAN UNION», AGRICULTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT, AGRICULTURAL ACADEMY, SOFIA (ISSN ) 3/1995 Dimou M, Flemetakis E, Delis C, Aivalakis G, Spyropoulos KG, Katinakis P. (2005). Coexpression of two sugar transporters in primary and lateral roots of etiolated Glycine max seedlings. Plant Growth Regulation 45 (3): Καvάκης, Α. και Σταυρακάκης, Μ Αvαγέvεση επίκτητωv βλαστώv σε in vitro καλλιέργειες βλαστικώv κoρυφώv και µεριστωµάτωv αµπελιoύ παρoυσία τoυ θειoδιαζoυρόv. ΓΕΩΡΓIΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, 19: Velissariou D., (2000). Establishment of the Critical Levels of ozone in Europe and its effects on crop plants, forests and natural vegetation. (Abstract) Phytopathol. Mediterr. 2000, 39, p 338. D. Petropoulos, «STRUCTURAL PROBLEMS OF GREEK AGRICULTURE AND THEIR SURMOUNT», AGRICULTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT, AGRICULTURAL ACADEMY SOFIA, (ISSN ) 2/1995. Delis, C., Dimou, M., Flemetakis, E., Aivalakis, G and Katinakis, P. (2006). A root and hypocotyl specific gene coding for copper containing amine oxidase is related to cell expansion in soybean seedlings. Journal of Experimental Botany. 57(1) Σταυρακάκης, Μ. και Καvάκης, Α Σύγχρovες µέθoδoι ταχέως πoλλαπλασιασµoύ µερικώv πoικιλιώv και υπoκειµέvωv αµπέλoυ πoυ καλλιεργoύvται στηv Ελλάδα. In vitro καλλιέργεια βλαστικώv κoρυφώv. ΓΕΩΡΓIΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, 21: Velissariou D., Skretis L. (2001). Phytotoxic ozone concentrations in the fir forest of the Parnis National Park. (Abstract) Phytopathol. Mediterr. 2001, 40(1), p 83. 2

3 Andreou A., Zobanakis G., Georgopoulos E. and Likothanassis S. Forecasting Exchange Rates via Local Approximation Methods and Neural Networks, Journal of European Research Studies, vol. 1, issue 4, October- December, pp. 5-33, Costas Delis, Afrodite Krokida, Sofia Georgiou, Luis M. Pena, Nektarios Kavroulakis, Efstathia Ioannou, Vassilios Roussis, Anne E. Osbourn and Kalliope K. Papadopoulou. Role of lupeol synthase in Lotus japonicus nodule formation. (2011). New Phytologist, 189(1) Κανάκης, Α. και Σταυρακάκης, Μ Αναγένεση επίκτητων βλαστών από in vitro καλλιέργεια µεριστωµατικών εκφύτων µερικών ποικιλιών και υποκειµένων αµπέλου (Vitis sp.) καλλιεργουµένων στην Ελλάδα. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, 22: Velissariou D., Kyritsi B., Skretis L. and Panoutsos D., (2001). Dust deposition on leaves of grapevines and olive trees around the construction works of the new Athens airport in the agricultural area of Spata. (Abstract) Phytopathol. Mediterr. 2001, 40(1), p 84. Georgopoulos E., Likothanassis S. and Adamopoulos A., Evolving Artificial Neural Networks using Genetic Algorithms, Neural Network World, 4/00, pp , Georgios Tsaniklidis, Costas Delis, Georgios Liakopoulos, Ioannis Karapanos, Panayotis Katinakis, Harold Christopher Passam, and Georgios Aivalakis. (2012). Induced parthenocarpic cherry tomato fruits did not shown significant differences in L-ascorbate content but showed different pattern in GalLDH and GME expression. (Accepted for publication to Plant Growth Regulation). Καvάκης, Α. (1988). Iστoκαλλιέργεια. I. Μια σύγχρovη µέθoδoς πoλλαπλασιασµoύ τωv φυτώv (τα φυτά τoυ σωλήvα). ΑΓΡΟΤIΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 3: Bem F., Velissariou D., Panagopoulos J. and Skretis L. (2001). Study of the role of the UV-b radiation on symptom expression on tomato plants infected by Cucumber mosaic virus (CMV) (Abstract) Phytopathol. Mediterr. 2001, 40(1), p 84. Likothanassis S., Georgopoulos E. and Adamopoulos A., Structure Determination and Training of Neural Networks using Evolution Programs, Neural, Parallel and Scientific Computations Journal, volume 8, no. 1 pp , March Lambrakis N., Andreou A., Polydoropoulos P., Georgopoulos E. and Bountis T. Nonlinear Analysis and Forecasting of a Brackish Karstic Spring, International Journal of Water Resources Research, vol. 36, no. 4, pp , Καvάκης, Α. (1988). Iστoκαλλιέργεια. II. Μέθoδoι και φάσεις της ιστoκαλλιέργειας. Τρόπoι απόκτησης φυτώv δια της ιστoκαλλιέργειας και παράγovτες πoυ επηρεάζoυv τις in vitro καλλιέργειες. ΑΓΡΟΤIΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 5: Velissariou D., Skretis L., Paspatis E. & Alexandrakis A. (2001). Accumulation of nitrates in lettuce leaves due to nitrogen fertilization. (Abstract) Phytopathol. Mediterr. 2001, 40(1), p 84. 3

4 Andreou A., Georgopoulos E. and Likothanassis S. Exchange Rates Forecasting: A Hybrid Algorithm Based on Genetically Optimized Adaptive Neural Networks, Computational Economics Journal, Kluwer Academic Publishers, volume 20, issue 3, pp , December Andreou A., Zobanakis G, Georgopoulos E. and Likothanassis S. In Search of a Warning Strategy against Exchange - Rate Attacks: Forecasting Tactics using Artificial Neural Networks, Journal of Discrete Dynamics in Nature and Society, vol. 5/2, pp , Καvάκης, Α. (1989). Iστoκαλλιέργεια: εvδoγεvείς παράγovτες πoυ τηv επηρεάζoυv. Αvατoµικές και µoρφoλoγικές αλλαγές στη διάρκεια της µoρφoγέvεσης. ΓΕΩΡΓIΑ και ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 2: Asimakopoulou A., Velissariou D. and Georgopoulos V. (2001). Calcium levels in peach fruits showing symptoms of the disorder known as "blossom end rot". (Abstract) Phytopathol. Mediterr. 2001, 40(1), p 85. Adamopoulos A., Georgopoulos E. and Likothanassis S., Evolutionary Neural Networks for Timeseries Prediction, WSEAS Transactions on Biology and Biomedicine, Vol. 1, Issue 1, pp , Vassilopoulos P., Georgopoulos E. F., Dionysopoulos V., Modelling fatigue life of multidirectional GFRP laminates under constant amplitude loading with artificial neural networks, in Advanced Composites Letters, Vol. 15, No. 2, pp 43-51, Καvάκης, Α. (1992). Σύγχρovες µέθoδoι πoλλαπλασιασµoύ τoυ αµπελιoύ µε in vitro καλλιέργειες. ΓΕΩΡΓIΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦIΑ, 5: Velissariou D. and Skretis L. (2001). Phytotoxic effects of ambient ozone on two indicator clover clones in Attica Greece. (Abstract) Phytopathol. Mediterr. 2001, 40(2), p 198. Lambros V. Skarlas, Grigorios N. Beligiannis, Efstratios F. Georgopoulos and Adam V. Adamopoulos, Intelligent Modelling of the Electrical Activity of the Human Heart, Journal of Signal Processing, e-version, Vol. 1, pp , 2004 Vassilopoulos P., Georgopoulos E. F., Dionysopoulos V., Artificial neural networks in spectrum fatigue life prediction of composite materials, International Journal of Fatigue, 29 (1), p.20-29, Jan Velissariou D., Asimakopoulou A. and Kolokoutsas A. (2006) Physiological stress on clover due to tropospheric ozone toxicity. Phytopathol. Mediterr. (2006) 45, 75 Vol. 45, No. 1 April,

5 Dimitrakopoulos, C., K. Theofilatos, E. Georgopoulos, S. Likothanassis, A. Tsakalidis ans S. Mavroudi, Efficient Computational Construction of weighted Protein-Protein Interaction Networks by Using Adaptive Filtering Techniques Combined with Natural Selection-Based Heuristic Algorithms, International Journal of Systems Biology and Biomedical Technologies (IJSBBT) Volume 1, Issue 2, pages 20-34, Prof. dr. ing. NICOLAE BATAGA, ing. SORIN SUTEU Institutul Politehnic Cluj Napoca, Dr. ing. DIMITRIOS KARAMOUSAΝTAS, DETERMINAREA ANALITICO EXPERIMENTALA A COEFICIENTULI DE RESISTENTA A AERULUI C X AL AUTOMOBILELOR Grecia RIA nr. 2 3 /1993 Revista ιnginerilor de automobile SIAR (Περιοδικό των µηχανικών αυτοκινήτων) Vassilopoulos P., Georgopoulos E. and Keller T. Comparison of genetic programming with conventional methods for fatigue life modeling of FRP composite materials International Journal of Fatigue, 30 (9), p , Sep Petroutsatou, C., Georgopoulos, S., Lambropoulos, S. and Pantouvakis, P. Early Cost Estimating of Road Tunnel Construction Using Neural Networks, in Journal of Construction Engineering and Management, American Society of Civil Engineers (ASCE), Volume: 138 Issue: 6 Pages: DOI: /(ASCE)CO Published: JUN Velissariou D., Salmas I., Katsampoulas K., Panageas E. and Kelaidi G. (2006). First measurements and biomonitoring of phytotoxic ozone levels within Messinia district, Greece. Phytopathol. Mediterr. (2006) 45, 184 Vol. 45, No. 2 August, 2006 Velissariou D. and Salmas I. (2008). Ozone measurements and its effects on bioindicators and chlorophyll content of Greek fir on Mount Taygetos. Phytopathol. Mediterr. (2008) 47, 162, Vol. 47, No. 2 August,

6 Assoc. Prof. dr. ing. Dimitrios KARAMOUSANTAS Technological Education Institute of Kalamata Greece. Prof. dr. ing. Ioan TENU, conf. dr. ing. Constantin NEAGU Universitatea Technica ''Gh. Asachi'' Iasi CONSTRUCTIA, FUNCTIONAREA SI REGLAREA RIDICATORULUI HIDRAULIC AL TRACTORULUI U 650. MECANIZAREA AGRICULTURII Nr. 9/2000 ISSN (Εκµηχάνιση της γεωργίας) Revista tehnico stintifica editata de Editura AGRIS REDACTIA REVISTELOR AGRICOLE cu sprijinul AGENTIEI NATIONALE DE CONSULTANTA AGRICOLA Anul L (Anul XI serie noua) (Τεχνο επιστηµονικό περιοδικό) D. KARAMUSANTAS, N. FILIP The official Journal of the Technical University of Cluj AN EXPERIMENTAL METHOD USED FOR EVALUATE THE PLATE SIEVES VIBRATION USED TO THE CLEANING SYSTEM OF THE HARVESTING MACHINES. Napoca is ''ACTA TECHNICA NAPOCENSIS''Scientifique Journal of the Technical University of Cluj Napoca included in the volume nr. 43/2000 ISSN Chong, C. and Kanakis, A. G Influence of growth regulators on ionic thiocyanate content of cruciferous vegetable crops. J. Amer. Soc. Hort. Sci., 107: Kanakis, A. and Demetriou, K In vitro shoot regeneration of globe artichoke from shoot apices treated with thidiazuron and from mature zygotic embryos treated with cytokinins. J. Hort. Sci., 68:

7 D. KARAMUSANTAS, N. FILIP, N. CORDOS The official Journal of the Technical University of ClujSOME ASPECTS REGARDING THE CLEANING SIEVE VIBRATIONS FROM C 12 HARVESTING MACHINES Napoca is ''ACTA TECHNICA NAPOCENSIS'' Scientifique Journal of the Technical University of Cluj Napoca included in the volume nr. 43/2000 ISSN Karamousantas, D., Varzakas, Th., Kanakis, A. and Dalamagas, B Noise Levels Produced by Agricultural Machinery and Farming Processes. International Journal of Acoustics and Vibration, 14 (4): DR. ASSOC. PROF. ING. DIMITRIOS KARAMUSANTAS Technological Education Institute of Kalamata PROF. DR. ING. TENU IOAN Universitatea Tehnica ''Gh. Asachi'' Iasi PROF. DR. ING. TRAIAN NEAGU Universitatea de Stiinte si Medicina Veterinara Iasi MASINA PENTRU STROPIT IN VII SI LIVEZI INTENSIVE LUCRARI STINTIFICE ANUL XXXXIII VOL.2 (43/2000) REVISTA DIN UNIVERSITATEA AGRONOMICA SI DE MEDICINA VETERINARA ''ION IONESCU DE LA BRAD'' IASI, ISSN Prof. Assoc. dr. Dimitrios KARAMOUSANTAS *, dr. ing. Grigore MOLDOVAN ** * Technological Educational Institute of Kalamata, Greece ** Statiunea de Cercetari Agricole Turda INFLUENTA CALIBRARI ASUPRA Effective insulator maintenance scheduling using artificial neural networks Author(s): Karamousantas D. C.; Chatzarakis G. E.; Oikonomou D. S.; et al. Source: IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION Volume: 4 Issue: 4 Pages: DOI: /iet-gtd Published: APR 2010 Electricity demand load forecasting of the Hellenic power system using an ARMA model Author(s): Pappas S. Sp.; Ekonomou L.; Karampelas P.; et al. Source: ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH Volume: 80 Issue: 3 Pages: DOI: /j.epsr

8 VALORII CULTURALE, A SEMANATULUI DE PRECIZIE SI A COSTULUI SEMINTEI DE PORUMB CEREALE SI PLANTE TEHNICE Nr. 3 / 2001 Revista tehnico stiintifica editata de Editura AGRIS REDACTIA REVISTELOR AGRICOLE cu sprijinul AGENTIEI NATIONALE DE CONSULTANTA AGRICOLA Anul LI (Anul XII serie noua)issn MICHAEL CZYBORRA *, SIMION POPESCU *, DIMITRIOS KARAMOUSANTAS ** * Transilvania University of Brasov Romania ** TEI Kalamata Greece PARTICULARITIES OF THE DYNAMICS OF AN AGRICULTURAL TRACTOR EQUIPPED WITH FRONT LOADER POLISH ACADEMY OF SCIENCES BRANCH IN LUBLIN COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE Volume I ISSN Lublin 2001 Published: MAR 2010 Noise Levels Produced by Agricultural Machinery and Different Farming Processes Author(s): Karamousantas Dimitrios; Varzakas Theodoros; Kanakis Andreas; et al. Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF ACOUSTICS AND VIBRATION Volume: 14 Issue: 4 Pages: Published: DEC ) Life Expectancy Evaluation of the Wood Poles Which Support the Hellenic Electrical Distribution Network Author(s): Christodoulou C. A.; Ekonomou L.; Stefanou K. A.; et al. Source: JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES Volume: 23 Issue: 5 Pages: DOI: /(ASCE)CF Published: SEP-OCT

9 SIMION POPESCU *, MICHAEL CZYBORRA *, DIMITRIOS KARAMOUSANTAS ** * Transilvania University of Brasov Romania ** TEI Kalamata Greece CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF THE KINEMATICS AND DYNAMICS OF FRONT LOADERS MOUNTED ON AGRICULTURAL TRACTORS POLISH ACADEMY OF SCIENCES BRANCH IN LUBLIN COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE Volume I ISSN KARAMOUSANTOS DIMITROS, NEAGU GABRIELA, TENU IOAN, BALAN OVIDIU. Technological Education of Kalamata Grecia; Technical University Gh. Asachi Iasi, faculty of Mechanics Iasi,B-dul Mangeron nr.63-65,romania. STUDIES CONCERNING THE OPTIMISATION OF TRAINING MECHANISMS OF PLANE SIEVES FROM THE COMPONENCE OF THE CLEANING MACHINE FOR SEEDS.ROMANIAN ACADEMY BRANCH OFFICE OF IASI MODELLING AND OPTIMIZATION IN THE MACHINES BUILDING FIELD.VOLUME 1 MOCM 7 20 Measurement of the electromagnetic field radiating by commercial ESD generators with the Pellegrini target on insulating material Author(s): Fotis G. P.; Christodoulou C. A.; Pippis C. D.; et al. Source: MEASUREMENT Volume: 42 Issue: 7 Pages: DOI: /j.measurement Published: AUG 2009 Times Cited: 1 (from Web of Science) Measurement of the electromagnetic field radiating by commercial ESD generators with the Pellegrini target on insulating material Author(s): Fotis G. P.; Christodoulou C. A.; Pippis C. D.; et al. Source: MEASUREMENT Volume: 42 Issue: 7 Pages: DOI: /j.measurement

10 IOAN TENU*, DIMITRIS KARAMOUSANTAS**, STAMATIE VALENTIN*** *Technical University Gh. Asachi Iasi, faculty of Mechanics Iasi,B-dul Mangeron nr.63-65,romania. ** Technological Education of Kalamata Grecia ***INMA, BUCURESTI THE NEW CONCEPTIONS IN MANUFACTURING OF SPRINKLING MACHINE FOR INTENSIVE ORCHARDS AND VINEYARDS BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IASI. Publicat de universitatea Tehnica Gh. Asachi, Iasi, Tomul L (liv0, Fasc. VI B2, Sectia Constructii de masini. Barnes J.D., Velissariou D., Davison A.W. and Holevas C.D. (1990). Comparative ozone sensitivity of old and modern Greek cultivars of spring wheat. New Phytologist, 116, , (Impact factor 5,249) Αναφορές 61 (53) Velissariou D., Barnes J.D. and Davison A.W. (1992). Has inadvertent selection by plant breeders affected the O3 sensitivity of modern Greek cultivars οf spring wheat? Agriculture, Ecosystems and Environment, 38, 79-89, (Impact factor 2,980) Αναφορές 24 (23) DIMITRIOS C. KARAMOUSANTAS, GEORGE E. CHATZARAKIS, GEORGE N. KORRES AND PETER J. KATSIKAS OBTAINING STATE EQUATIONS FOR PLANAR NONDEGENERATE LINEAR ELECTRIC CIRCUITS USING MESH ANALYSIS WITH VIRTUAL VOLTAGE SOURCES THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING EDUCATION Holevas C.D. and Velissariou D.E. (1986). Airborne Fluoride injury to Vegetation in Greece. In : "How are effects of air pollutants on agricultural crops influenced by interaction with other limiting factors". CEC, Concerted Velissariou D., Davison A.W., Barnes J.D., Pfirrmann T., MacLean D.C. and Holevas C.D. (1992). Effects of air pollution on Pinus halepensis Mill. 1. Pollution levels in Attica, Greece. Atmospheric Environment Vol.26A, No 3, pp , (Impact factor 3,423) Αναφορές 66 (48) Gimeno B.S., Velissariou D., Barnes J.D., Inclan R., Pena J.M. & Davison A.W. (1992). Danos visibles por ozono en aciculas de Pinus halepensis Mill. en Grecia y Espana. Ecologia, No 6, pp ,

11 Action Effects of Air Pollution on Terrestrial and Aquatic Ecosystems, pp , RISO, Denmark, Holevas C.D. and Velissariou D.E. (1987). A case of abnormal ripening of peach fruit, probably caused by Fluoride air pollution. In : "Pollution climates in Europe and their perception by Terrestrial ecosystems". CEC Air Pollution Research Report No 6, pp , Liebefeld Bern, Gimeno B.S., Salleras J. M., Porcuna J.L., Reinert R., Velissariou D. & Davison A.W. (1992). Assessment of Ozone induced visible injuries on different commercial crops along the Spanish eastern Mediterranean coast. A survey. In : Effects of Air Pollution on Agricultural Crops in Europe, Results of the European Open-Top Chambers Project, Air Pollution Research Report 46, Edited by : Jager HJ, Unsworth M, Temmerman L De, Mathy P, Published by : CEC, Brussels, pp ISBN Αναφορές 9 Αναφορές 32 Fumagalli, I., Gimeno, B. S., Velissariou, D., De Temmerman, L., and Mills, G. (2001). Evidence of ozone-induced adverse effects on crops in the Meditteranean region. Atmospheric Environment 35 (2001) (Impact factor 3,423) Αναφορές 87 (66) Darras A.I., V. Demopoulos and D. Tzoumi, Chlormequat chloride pulse treatments increase vase life and reduce stem break phenomenon of cut gerbera flowers. XI International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, Antalya Turkey, March 2012, Acta Horticulturae (submitted) Davison AW, Velissariou D, Barnes JD, Gimeno B, & Inclan R (1995). The use of Aleppo pine, (Pinus halepensis Mill.) as a bioindicator of ozone stress in Greece and Spain. Bioindicators of Environmental Health, Ecovision World Monograph Series, 1995 SPB Academic Publishing, Amsterdam, The Netherlands, Edited by : Munawar M, Hanninen O, Roy S, Karenlampi L & Brown Darras A.I., V. Demopoulos, V.Bali, I. Katsiloulis and E. Kratimenou, Brief pulses of UV-C irradiation improves flowering of ornamental plants. XI International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, Antalya Turkey, March 2012, Acta Horticulturae (submitted) 11

12 D, pp , ISBN Αναφορές 20 (12) Gimeno BS, Salleras JM, Porcouna JL, Reinert R, Velissariou D and Davison AW (1995). The use of watermelon as an ozone bioindicator. Bioindicators of Environmental Health, Ecovision World Monograph Series, 1995 SPB Academic Publishing, Amsterdam, The Netherlands, Edited by : Munawar M, Hanninen O, Roy S, Karenlampi L & Brown D, pp ISBN Αναφορές 13 (5) Velissariou D. and Kyriazi A. (1996). A sensitive clover variety-bioindicator for ozone. Responses to antioxidant protection. In : Critical Levels for Ozone in Europe: Testing and Finalizing the Concepts. United Nations Economic Commission for Europe Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution, Edited by : Karenlampi L & Skarby L. Published by : University of Kuopio press, pp ISBN Αναφορές 2 Velissariou D., Gimeno B., Badiani M., Fumagalli I. and Davison A.W. (1996). Records of O 3 visible injury in the ECE Mediterranean region. In : Critical Levels for Ozone in Europe: Testing and Finalizing the Concepts. United Nations Economic Commission for Europe Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution, Darras A.I. and V. Demopoulos, Abiotic elicitor treatments stimulate changes in polyphenol oxidase (PPO) activity in cut gerbera flowers. XI International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, Antalya Turkey, March 2012, Acta Horticulturae (submitted) Darras A.I., V. Demopoulos, and C.A. Tiniakou, UV-C irradiation induces defence responses and improves vase life of cut gerbera flowers. Postharvest Biology and Technology 64: Varzakas T., E. Manolopoulou and V. Demopoulos, Detection of aflatoxins, trichothecenes and zearalenone in food and animal feed by reversed phase HPLC and SPE. 1 st International Symposium on Mycotoxins in Nuts and Dried Fruits, Damghan Iran, September 2011 Acta Holticulturae (submitted) 12

13 Edited by : Karenlampi L. & Skarby L. Published by : University of Kuopio press, pp ISBN Αναφορές 27 (20) Velissariou D. (1999). Toxic effects and losses of commercial value of lettuce and other vegetables, due to photochemical air pollution in agricultural areas of Attica Greece. In : Critical Levels for Ozone - Level II. United Nations Economic Commission for Europe Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution, Edited by : Fuhrer J. & Acherman B. Published by : Swiss Agency for the Environment, Forests and Landscape (SAEFL), Bern, 1999 (UM- 115-E). pp Αναφορές 13 (10) Velissariou D. and Skretis L. (1999). Critical levels exceedances and ozone biomonitoring in the Greek fir forest (Abies cephalonica loud.) at the Parnis mountain national park in Attica, Greece. In : Critical Levels for Ozone - Level II. United Nations Economic Commission for Europe Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution, Edited by : Fuhrer J. & Acherman B. Published by : Swiss Agency for the Environment, Forests and Landscape (SAEFL), Bern, 1999 (UM-115-E). pp Αναφορές 5 Demopoulos V., E. Manolopoulou, T. Varzakas, A. Monas and E. Souliotis, Effect of copper on aflatoxin contamination in dried figs. 1 st International Symposium on Mycotoxins in Nuts and Dried Fruits, Damghan Iran, September 2011 Acta Holticulturae (submitted) Demopoulos V., M.Zokos, A. Kotsiras, E. Tsiavtari E. Manolopoulou and T. Varzakas, Relationship between dried figs nutrition and aflatoxin Β 1 contamination. 1 st International Symposium on Mycotoxins in Nuts and Dried Fruits, Damghan Iran, September 2011 Acta Holticulturae (submitted) 13

14 Barnes J., Gimeno B., Davison A., Dizengremel P., Gerant D., Bussoti F. and Velissariou D. (2000). Air pollution impacts on pine forests in the Mediterranean Basin. In : "Ecology, Biogeography and Management of Pinus halepensis and P. brutia Forest Ecosystems in the Mediterranean Basin. Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands. Edited by : G. Ne'eman and L. Trabaud. pp ISBN Αναφορές 23 (10) Holevas, C. D.; Chitzanidis, A.; Pappas, A. C.; Tzamos, E. C.; Elena, K.; Psallidas, P. G.; Alivizatos, A. S.; Panagopoulos, C. G.; Kyriakopoulou, P. E.; Bem, F. P.; Lascaris, D. N.; Velissariou, D. E.; Vloutoglou, I.; Analytis, S. C.; Paplomatas, E. J.; Aspromougos, J. S.; Varveri, C. (2000) Disease agents of cultivated plants observed in Greece from 1981 to Annales de l'institut Phytopathologique Benaki. Volume 19, Issue 1, p.1. Αναφορές 6 (2) Kavvadias V.,Paschalidis Ch.,Velissariou D., Vasileiadis St., Koriki A., Triantaphylopoulos A. (2008). Forest floor and soil properties in a fir ecosystem of Taygetos Mountain in Peloponnese. Ecology and Future Vol.VII., 2, p.13-18, Darras A.I., V. Demopoulos, Bali V. and C.A. Tiniakou, Photomorphogenic reactions in geranium (Pelargonium x hortotum) plants following brief exposure to ultraviolet-c (UV-C) irradiation. Plant Growth Regulation (in press) Darras A.I., V. Demopoulos, E. Kazana and C.A. Tiniakou, Effect of UV-C irradiation on Botrytis cinerea floret specking and quality of cut gerbera flowers. 28 th International Horticultural Congress, Lisbon Portugal, August 22-25, Acta Holticulturae (accepted) Demopoulos V., E. Manolopoulou, A. Monas and E. Souliotis, Effect of copper on the contamination in dried figs. Abstracts of the 14 th National Phytopathological Congress, Dalamanara Argolidas, October 2008, Phytopathologia Mediterranea 48:

15 Demopoulos V., E. Karkoula, P. Magiatis, E. Melliou, A. Kotsiras and C. Mouroutoglou, Correlation of oleocanthal and oleacein concentration with pungency and bitterness in cv. Koroneiki virgin olive oil. 2 nd Symposium of Horticulture in Europe, Angers France, July 2012, Abstracts p Demopoulos V., N. Mavroidis and E. Anastasopoulos Organoleptic Assessment of Olive Oil Produced During the Cultivation Period of in Messini (Messinia, Greece), Tel Aviv, June 2012 (oral presentation) Demopoulos V., E. Manolopoulou, A. Monas and E. Souliotis, Effect of copper on the contamination in dried figs. Abstracts of the 14 th National Phytopathological Congress, Dalamanara Argolidas, October 2008, Phytopathologia Mediterranea 48: Savvas D., V. Karagianni, A. Kotsiras, V. Demopoulos, I. Karkamitsi and P. Pakou, Interactions between ammonium and ph of the nutrient solution supplied to hydroponically grown gerbera (Gerbera jamesonii). Plant and Soil 254: Darras A.I., V. Demopoulos and D. Tzoumi, Chlormequat chloride pulse treatments increase vase life and reduce stem break phenomenon of cut gerbera flowers. XI International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, Antalya Turkey, March 2012 (Poster presentation) Darras A.I., V. Demopoulos, V.Bali, I. Katsiloulis and E. Kratimenou, Brief pulses of UV-C irradiation improves flowering of ornamental plants. XI International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, Antalya Turkey, March 2012 (Poster presentation) Darras A.I. and V. Demopoulos, Abiotic elicitor treatments stimulate changes in polyphenol oxidase (PPO) activity in cut gerbera flowers. XI International Symposium Demopoulos V.P. and B.N. Ziogas, Studies on the mechanism of expression of a major gene mutation for resistance to triadimenol in the filamentous phytopathogenic ascomycete Nectria haematococca var. cucurbitae. Pesticide Biochemistry and Physiology, 50, Demopoulos V.P., B.N. Ziogas and S.G. Georgopoulos, The expression of a triadimenol resistance mutation in Nectria haematococca var. cucurbitae on media containing triadimenol diastereoisomers. Pesticide Science, 34, Kalamarakis A.E., V.P. Demopoulos, B.N. Ziogas and S.G. Georgopoulos, A highly mutable major gene for triadimenol resistance in Nectria haematococca var. cucurbitae. 15

16 on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, Antalya Turkey, March 2012 (Oral presentation) Varzakas T., E. Manolopoulou and V. Demopoulos, Detection of aflatoxins, trichothecenes and zearalenone in food and animal feed by reversed phase HPLC and SPE. 1 st International Symposium on Mycotoxins in Nuts and Dried Fruits, Damghan Iran, September 2011 (Invited oral presentation) Demopoulos V., E. Manolopoulou, T. Varzakas, A. Monas and E. Souliotis, Effect of copper on aflatoxin contamination in dried figs. 1 st International Symposium on Mycotoxins in Nuts and Dried Fruits, Damghan Iran, September 2011 (Poster presentation) Demopoulos V., E. Manolopoulou, T. Varzakas, S. Sotiropoulos, C. Paschalidis and M.Zokos, The relationship between aflatoxin Β 1 contamination and dried figs nutrition. 1 st International Symposium on Mycotoxins in Nuts and Dried Fruits, Damghan Iran, September 2011 (Poster presentation) Σάββας., Γ. Ντάτση, Χ.Κ. Κοντοπούλου, Α. Ροπάκης, Α. Κώτσιρας, Β. ηµόπουλος και. Χανής, Βελτιστοποίηση της διαχείρισης της άρδευσης σε καλλιέργεια αγγουριάς σε τρεις διαφορετικούς τύπους ελαφρόπετρας. 25 o Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήµης Οπωροκηπευτικών, Λεµεσός, Νοέµβριος 2011 Netherlands Journal of Plant Pathology, 95 (suppl. 1), Mary K. Mastorakis and Joe E. Winstead (1992): «Effects of Simulated Rain Acidified by Nitric Acid on Wisconsin Fast Plants ( Brassica rapa L. )». Journal of the Kentucky Academy of Science, Volume 53 (1-2) : 85 16

17 Κώτσιρας Α., Ε. Μανωλοπούλου, Χ. Μουρούτογλου, Β. ηµόπουλος, Ε. Κάρτσωνας, Α. Κανάκης και Α. Αλεξόπουλος, Επίδραση της πυκνότητας φύτευσης στην παραγωγή και την ποιότητα τριών ποικιλιών φράουλας σε υδροπονικό σύστηµα βαθειάς επίπλευσης. 25 o Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήµης Οπωροκηπευτικών, Λεµεσός, Νοέµβριος 2011 άρρας Α., Β. ηµόπουλος, Ε. Καζανά και Χ. Τηνιακού, Η επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας στην εκδήλωση της µετασυλλεκτικής κηλίδωσης (Botrytis cinerea) σε δρεπτά άνθη ζέρµπερας. Περιλήψεις 15 ου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου, Κέρκυρα, Οκτώβριος, σ. 187 ηµόπουλος Β., Σ. Σωτηρόπουλος Χ. Πασχαλίδης και Μ. Ζώκος, Συσχέτιση της συγκέντρωσης της αφλατοξίνης B 1 µε τη θρεπτική κατάστασης των ξηρών σύκων. Περιλήψεις 15 ου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου, Κέρκυρα, Οκτώβριος, σ. 150 Darras A.I., V. Demopoulos, E. Kazana and C.A. Tiniakou, The effect of UV-C irradiation on Botrytis cinerea postharvest floret specking of cut gerbera flowers. Abstracts of 28 th International Horticultural Congress, Lisbon Portugal, August 2010, Volume II, p. 420 Σάββας., Β. Καραγιάννη, Α. Κώτσιρας, Β. ηµόπουλος, Ι. Καρκαµίση και Π. Πάκου, Επίδραση αναλογίας παροχής αµµωνιακού προς ολικό άζωτο και ph θρεπτικού διαλύµατος τροφοδοσίας σε 17

18 υδροπονική καλλιέργεια ζέρµπερας. Πρακτικά Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήµης των Οπωροκηπευτικών, Ιωάννινα, Οκτώβριος 2003 Demopoulos V.P., B.N. Ziogas and S.G. Georgopoulos, Stereospecificity of a triadimenol resistance mutant in Nectria haematococca var. cucurbitae and its effect on sensitivity to triadimefon. Proceedings of the 10 th International Symposium on Systemic Fungicides and Antiifungal Compounds, H. Lyr and C. Polter (Eds), ISBN , Εκδoτικός Οίκος Ulmer, pp ηµόπουλος Β.Π., Γ. Αϊβαλάκις και Β.Ν. Ζιώγας, Βιοχηµικός µηχανισµός έκφρασης µιας µεταλλαγής για ανθεκτικότητα στο triadimenol στον φυτοπαθογόνο ασκοµύκητα Nectria haematococca var. Cucurbitae. Περιλήψεις 6 ου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου, Πάτρα, Οκτώβριος, 1992 σ

CURRICULUM VITAE. Personal Details. Surname : Tzortzakis

CURRICULUM VITAE. Personal Details. Surname : Tzortzakis CURRICULUM VITAE Personal Details Surname : Tzortzakis Name : Nikolaos Father s name : Georgios Day of birth : 8 July 1974 Place of birth : Chania - Crete Nationality : Greek Marital status : Single Military

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 από 16 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : Λιακόπουλος ΟΝΟΜΑ : Γεώργιος ΙΔΙΟΤΗΤΑ : Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : Γεώργιος ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ : Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος Οιχαλιώτης του Δημητρίου Αθήνα - 12 Απριλίου 1962 ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος Οιχαλιώτης του Δημητρίου Αθήνα - 12 Απριλίου 1962 ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κωνσταντίνος Οιχαλιώτης του Δημητρίου Αθήνα - 12 Απριλίου 1962 Έγγαμος με δυο παιδιά Αντιοχείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΩΔ. ΠΡOΤΑΣΗΣ ID ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΩΔ. ΠΡOΤΑΣΗΣ ID ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ 1 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. aspete01 152 RAINFADYN 2 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. aspete02 425 NANOBIAS DEVELOPMENT OF A NEW STATISTICAL DESCRIPTION OF RAIN RATE AND RAIN FADE DYNAMICS OVER EARTH-SPACE LINKS ON THE GROUNDS OF EXPERIMENTAL

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΑΤΑΚΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΑΤΑΚΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΑΤΑΚΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΑΤΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 30-6-1983: Απολυτήριο Λυκείου (17,8/20) 21-10-1988: Πτυχίο Γεωπονίας Α.Π.Θ με βαθμό 8,54 Άριστα. 24-11-1988:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα: Καρατζάς Γεώργιος του Παύλου Ημερ. Γεννήσεως: 12 Ιουνίου, 1958 Διεύθυνση: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100, Χανιά Τηλ.: 28210-37792, Fax: 28210-37846

Διαβάστε περισσότερα

Στρατιωτική θητεία : Δόκιμος Έφεδρος Ανθυποσμηναγός 1984-1986 e-mail : ikalavru@cc.uoi.gr;ikalabro@yahoo.com

Στρατιωτική θητεία : Δόκιμος Έφεδρος Ανθυποσμηναγός 1984-1986 e-mail : ikalavru@cc.uoi.gr;ikalabro@yahoo.com I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο : Dr ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ Όνομα Πατέρα : Κωνσταντίνος Έτος Γέννησης : 1960 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος - πατέρας ενός αγοριού. Στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. Name :Dr. Spyridon Michail Lionakis

CURRICULUM VITAE. Name :Dr. Spyridon Michail Lionakis Name :Dr. Spyridon Michail Lionakis CURRICULUM VITAE Personal information SURNAME: Lionakis FIRST NAME: Spyridon (Spiros) FATHER S NAME: Michail DATE OF BIRTH: 11 June 1947 MARITAL STATUS: Married two

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : thomi-1@otenet.gr, thomidis@cp.teithe.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : thomi-1@otenet.gr, thomidis@cp.teithe.gr 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : Θωμίδης Όνομα : Θωμάς Τόπος και έτος γεννήσεως : Νάουσα, 23-1-1974 Τηλέφωνο : 6976636616 Οικογενειακή κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση : Ιωάννη Καποδίστρια 4, Πυλαία, 55535

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙ Η

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙ Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙ Η Γεωπόνου (M.Sc., Ph.D.) Επίκουρου Καθηγητή.Π.Θ. Ορεστιάδα, 2013 [1] Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνοµα: Χρήστος Επώνυµο: Χατζησαββίδης Όνοµα πατρός: Αλέξανδρος Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ ΤΟΥ DR ΘΕΟΔΩΡΟΥ KAΡYΩTH, ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ

ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ ΤΟΥ DR ΘΕΟΔΩΡΟΥ KAΡYΩTH, ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ 1 ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ ΤΟΥ DR ΘΕΟΔΩΡΟΥ KAΡYΩTH, ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ HMEΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 13-10-1951 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Φαλάνη - ΛΑΡIΣΗΣ OIKOΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Παvτρεμέvoς Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟIΚIΑΣ : Εθvικής Αvτίστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Φ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Φ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Φ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2003 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Γεωργόπουλος Όνοµα: Ευστράτιος Όνοµα πατέρα: Φώτιος Όνοµα µητέρας:

Διαβάστε περισσότερα

Ever Excelling Semper Excellens

Ever Excelling Semper Excellens 1 UNIVERSITY OF THE AEGEAN Business School (BS) Ever Excelling Semper Excellens THE RESEARCH PROFILE OF THE ACADEMIC COMMUNITY OF BS 2004-2009 Editor: Prof. John Karkazis Dean December 2009 Chios, Greece

Διαβάστε περισσότερα

ALEXOPOULOU 3 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 51 MEDART 4 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 112 TIDOPE: TCOE 5 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 64 LACUNH 6 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 73 CONSMON 7 ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 285 TS(A)L:LTI

ALEXOPOULOU 3 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 51 MEDART 4 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 112 TIDOPE: TCOE 5 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 64 LACUNH 6 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 73 CONSMON 7 ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 285 TS(A)L:LTI 1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμες Εκπαίδευσης, Επιστήμες Πολιτισμού-Εικαστικές Επιστήμες Καλές Τέχνες "Arts and Humanities, Education, Civilisation" ΑΡΙΘΜ. Α/Α ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Πρόγραμμα Περιβάλλοντος (Environment and Climate), EE proj. Cont.

1.2. Πρόγραμμα Περιβάλλοντος (Environment and Climate), EE proj. Cont. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονομα : Ευθυμία Επώνυμο: Παπαδοπούλου-Μουρκίδου Ημερομηνία και Τόπος Γέννησης: 29 Μαίου, 1948, Γεωργιανή Καβάλας Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εργαστήριο Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE Personal data Name:

CURRICULUM VITAE Personal data Name: CURRICULUM VITAE Personal data Name: Dimitrios KATSANTONIS Date of birth: 28 th July 1972 Nationality: Greek Marital status: Married Work address: Hellenic Agricultural Organization, Cereal Institute,

Διαβάστε περισσότερα

THE INTERCULTURAL DIMENSION OF PRE-SCHOOL EDUCATION: THE CASE OF EPIRUS

THE INTERCULTURAL DIMENSION OF PRE-SCHOOL EDUCATION: THE CASE OF EPIRUS 1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμες Εκπαίδευσης, Επιστήμες Πολιτισμού-Εικαστικές Επιστήμες Καλές Τέχνες "Arts and Humanities, Education, Civilisation" Α/Α ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Γεώργιος Δ. Δούνιας Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Βιογραφικό Σημείωμα. Γεώργιος Δ. Δούνιας Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου Βιογραφικό Σημείωμα Γεώργιος Δ. Δούνιας Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΧΙΟΣ Φεβρουάριος 2014 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ο Γιώργος Δημ. Δούνιας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Αποφοίτησε από το Γενικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα 10-02-2012 Α.Π. 314

Λάρισα 10-02-2012 Α.Π. 314 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Θεοφράστου 1 41335 Λάρισα Τηλ.: 2410 671290, 2410 671300 Fax.: 2410 671321 E-mail: gramateia.lar@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γκανάτσιος Στέργιος. Βιογραφικό Σηµείωµα Γκανάτσιος Στέργιος ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γκανάτσιος Στέργιος. Βιογραφικό Σηµείωµα Γκανάτσιος Στέργιος ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Γκανάτσιος Στέργιος Πατριάρχου Φωτίου B'-11, 50100 Κοζάνη (Ελλάδα) +30 2461068257, +302461068124 ganatsios@teikoz.gr ; stergios3@hol.gr ; ganatsios.stergios@gmail.com Φύλο Άρρεν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΜΠΡΑΧΙΜ-ΑΒΡΑΑΜ ΧΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΜΠΡΑΧΙΜ-ΑΒΡΑΑΜ ΧΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΜΠΡΑΧΙΜ-ΑΒΡΑΑΜ ΧΑ Καθηγητής στο αντικείμενο Σποροπαραγωγή Καλλιεργούμενων Φυτών και Πολλαπλασιαστικό υλικό, στο Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών, Σχολή Τεχνολογικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. Dr. Konstantinos X. SOULIS

CURRICULUM VITAE. Dr. Konstantinos X. SOULIS Address: Agricultural University of Athens Laboratory of Agricultural Hydraulics Iera Odos, 75 str. 11855 Athens, GREECE Tel: +302105294070 Mob: +306977023603 e-mail: soco@aua.gr k.soulis@gmail.com CURRICULUM

Διαβάστε περισσότερα

Ph.D. Supervision. This C.V. cannot be used, copied, reproduced, manufactured, or disseminated in any form

Ph.D. Supervision. This C.V. cannot be used, copied, reproduced, manufactured, or disseminated in any form 1BCurriculum Vitae 2BPanayiotis Α. Νektarios 3BAssociate Professor 4BLab. Floriculture and Landscape Architecture 5BDept. of Crop Science 6BAgricultural University of Athens Tel. +30 210 5294554 Fax. +30

Διαβάστε περισσότερα

5. Languages English (excellent) French (good)

5. Languages English (excellent) French (good) ANDREAS E. VOLOUDAKIS 1. Personal Information Birth Place: New Haven, Connecticut, USA Birth Date: 8 December, 1963 Nationality: Greek Address: Agricultural University of Athens Department of Crop Science

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Maria Papafotiou (Ph.D)

Dr. Maria Papafotiou (Ph.D) Curriculum Vitae Dr. Maria Papafotiou (Ph.D) Professor of Floriculture & Landscape Architecture Head of the Laboratory of Floriculture & Landscape Architecture Agricultural University of Athens Sept. 2014

Διαβάστε περισσότερα

INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION ANNUAL REPORT 2007

INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION ANNUAL REPORT 2007 INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION ANNUAL REPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007 CONTENTS 1. Organisational Chart page 1 Preface page 3 2. Activity Report/Perspective 2.1 Activity Report 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα Νικολάου Ε. Κουτίνα

Βιογραφικό Σηµείωµα Νικολάου Ε. Κουτίνα Βιογραφικό Σηµείωµα Νικολάου Ε. Κουτίνα Ατοµικά Στοιχεία Ηµεροµηνία Γέννησης : 13 Μαΐου 1955 Τόπος : Αργυροπούλι Λάρισας Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαµος µε δύο παιδιά /νση κατοικίας : Αθανασίου ιάκου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Σ Ν. Μ Α Ρ Κ Ο Γ Λ Ο Υ

Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Σ Ν. Μ Α Ρ Κ Ο Γ Λ Ο Υ Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Σ Ν. Μ Α Ρ Κ Ο Γ Λ Ο Υ Επικ. Καθηγητής Γεωργικής Φαρμακολογίας, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα E-mail: markan@aua.gr Σ Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΡ. ΑΡΑΠΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΡ. ΑΡΑΠΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΡ. ΑΡΑΠΗ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΑΡΑΠΗΣ Όνομα : Γεράσιμος Διεύθυνση κατοικίας : Πραξιτέλους 36, 16777 Ελληνικό. Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 14 Μαρτίου 1954, Πειραιάς. Υπηκοότητα:

Διαβάστε περισσότερα

RESEARCH PROJECTS Post Doctoral (Expert scientist- Research Responsible) National participant & member of the Steering Committee Project coordinator

RESEARCH PROJECTS Post Doctoral (Expert scientist- Research Responsible) National participant & member of the Steering Committee Project coordinator RESEARCH PROJECTS Post Doctoral (Expert scientist- Research Responsible), (1994-1997) at the University of Thessaly, Volos, Greece, in a research project funded by European Union (Project AIR3-CT93-0936:

Διαβάστε περισσότερα