ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 162/09/ Π ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 162/09/ Π ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 162/09/ Π ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΑΛΑΝ ΡΙ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

2 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 162/09/ Π ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 (ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 (ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ) - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ) - ΤΕΥΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ /σµός ΕΣΦΑ 162/09/ Π Τεύχος Ι Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Σελ. 2 από 15

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Η εταιρία ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε., εφεξής καλούµενη ΕΣΦΑ, προκειµένου να επιλέξει εταιρία Μακροχρόνιας Μίσθωσης Υπηρεσιακών Αυτοκινήτων, προκηρύσσει ιεθνή Ανοικτό ιαγωνισµό και σας καλεί να υποβάλετε την προσφορά σας, σε σφραγισµένο φάκελο, το αργότερο µέχρι την ΧΧ η ΧΧΧΧΧΧΧ 2009 και ώρα 13:00, στη διεύθυνση ΕΣΦΑ Α.Ε., Λ. Μεσογείων , Χαλάνδρι, µε την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ ΧΧΧ/09/ Π «ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΟΨΗ /ΝΤΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. 1.2 ικαίωµα συµµετοχής έχουν Ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρίες ή κοινοπραξίες αυτών, ή συµπράξεις αυτών, µε εµπειρία στην Παροχή Υπηρεσιών Μακροχρόνιας Μίσθωσης Αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή έχουν Συµφωνία Σύνδεσης µε την Ε.Ε. και έχουν κεντρική διοίκηση ή την έδρα τους σε κράτος µέλος της Ε.Ε., ή του Ε.Ο.Χ. ή σε χώρα µε Συµφωνία Σύνδεσης µε την Ε.Ε. και πληρούν αντίστοιχα µε τις προαναφερόµενες Ελληνικές, κριτήρια εγγραφής στα επαγγελµατικά µητρώα του κράτους που είναι εγκατεστηµένες. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΝ ΘΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ. 1.3 Οι Κοινοπραξίες εταιριών, δεν υποχρεούνται να λάβουν συγκεκριµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Κάθε Φυσικό ή Νοµικό Πρόσωπο που συµµετέχει σε Κοινοπραξία πρέπει να υποβάλει µε την ΠΡΟΣΦΟΡΑ τα δικαιολογητικά του Άρθρου 8 του παρόντος. Η Κοινοπραξία υποβάλει κοινή ΠΡΟΣΦΟΡΑ, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη που τη συνιστούν, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Κάθε µέλος της Κοινοπραξίας αναλαµβάνει ευθύνη έναντι του ΕΣΦΑ ατοµικά, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον και δηλώνει υπεύθυνα ότι τα µέλη της Κοινοπραξίας θα υπογράψουν σχετικό Συµφωνητικό Σύστασης της Κοινοπραξίας σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ιακήρυξη. Στην περίπτωση αυτή η ευθύνη εκάστου των µελών της Κοινοπραξίας έναντι του ΕΣΦΑ εξακολουθεί να ισχύει ατοµικά, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, µέχρι πλήρους εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Εταιρία που συµµετέχει στο ιαγωνισµό ως µέλος Κοινοπραξίας ως ανωτέρω, δεν µπορεί να συµµετάσχει στο ιαγωνισµό και ατοµικά. 1.4 Τα έξοδα δηµοσίευσης του Παρόντος ιαγωνισµού (σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες) Χ.ΧΧΧ,ΧΧ, πλέον Φ.Π.Α., βαρύνουν τον ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ και θα αφαιρεθούν από τον πρώτο Λογαριασµό που θα υποβάλει. 2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ιαγωνισµός διέπεται από την Ελληνική Νοµοθεσία και την οδηγία 2004/17/ΕΚ όπως ενσωµατώθηκε στο Ελληνικό ίκαιο µε το Προεδρικό ιάταγµα 59/2007, η οποία εφαρµόζεται γενικώς σε όλες τις σχέσεις µεταξύ ΕΣΦΑ και προσφερόντων ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. Οποιαδήποτε αντιδικία θα υπόκειται στη δικαιοδοσία των ικαστηρίων της Αθήνας. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ιακήρυξη και τον ισχύοντα Κανονισµό Ανάθεσης & Εκτέλεσης Προµηθειών (ΦΕΚ 1037/Β/ /Απόφαση Αριθ. 1/Γ/12808) όπως κατωτέρω περιγράφεται. Σηµειώνεται ρητά ότι η ΣΥΜΒΑΣΗ που θα υπογραφεί, υπόκειται στην διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων του Νόµου 3310/2005 (ΦΕΚ 30/ Τεύχος Α ) όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του από το Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279/ Τεύχος Α ) [βλ. ΚΥΑ 20977/ (ΦΕΚ Β 1673/2007)]. 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ /σµός ΕΣΦΑ 162/09/ Π Τεύχος Ι Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Σελ. 3 από 15

4 3.1 O ΕΣΦΑ, προκειµένου να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες, προτίθεται να προβεί στη µακροχρόνια µίσθωση, χωρίς εξαγορά, υπηρεσιακών αυτοκινήτων. Τα αυτοκίνητα αυτά είναι επιβατικού τύπου (υβριδικά, συµβατικά, jeep) για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων του ΕΣΦΑ. Ο τύπος των αυτοκινήτων, ο ακριβής εξοπλισµός, το χρονικό διάστηµα µίσθωσης καθώς επίσης και το ετήσιο χιλιοµετρικό όριο προσδιορίζονται στο Παράρτηµα 1 - Πίνακες Αυτοκινήτων. 3.2 Ασφαλιστική Κάλυψη των Αυτοκινήτων Τα αυτοκίνητα θα καλύπτονται ασφαλιστικά ως εξής : - Αστική Ευθύνη του εκάστοτε οδηγού προς Τρίτους (Υλικές Ζηµιές Σωµατικές Βλάβες) και µέχρι τα εκάστοτε οριζόµενα από τον Νόµο ποσά υποχρεωτικής ασφάλισης - Πυρκαγιά οχήµατος - Αστική Ευθύνη Πυρκαγιάς - Ολική Κλοπή - Μερική Κλοπή Κλοπή ηχοσυστήµατος και GPS (εάν αυτό υπάρχει) - Ιδιες ζηµίες οχήµατος (Μικτή ασφάλιση) µε απαλλαγή 300,00 - Κακόβουλες βλάβες ιδίου οχήµατος (χωρίς απαλλαγή) - Θραύση κρυστάλλων (για το ποσό των 1.500,00 ) - Φυσικά φαινόµενα (συµπεριλαµβανοµένων των ζηµιών από χαλάζι) (χωρίς απαλλαγή) - Προσωπικό ατύχηµα οδηγού (για το ποσό των ) - Κάλυψη Αστικής Ευθύνης εντός Πορθµείων - Αστική Ευθύνη σε Κλειστούς Χώρους - Αστική Ευθύνη κατά τη µεταφορά - Κάλυψη από ανασφάλιστο - Προστασία bonus malus - Νοµική Προστασία αυτοκινήτου και οδηγού (για το ποσό των ,00 ) - Τροµοκρατικών Ενεργειών, Στάσεων, Απεργιών (ασφαλιζόµενο κεφάλαιο ίσο µε την αξία του εκάστοτε οχήµατος) - Αντικατάσταση Αερόσακων 3.3 Πρόσθετες Απαιτήσεις α. Αλλαγή των ελαστικών (για όλα τα αυτοκίνητα), µε τη συµπλήρωση χιλιοµέτρων. β. Τα συνεργεία για την τεχνική εξυπηρέτηση των αυτοκινήτων (SERVICE), θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτηµένα. γ. Όλα τα αυτοκίνητα θα πρέπει να διαθέτουν: υδραυλικό τιµόνι, ΑΒS, αερόσακο οδηγού και συνοδηγού, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικές κλειδαριές, ηλεκτρικούς καθρέφτες, σύστηµα κλιµατισµού και ράδιο CD και ό,τι επιπλέον περιγράφεται στο Παράρτηµα 1 - Πίνακες Αυτοκινήτων. δ. Κατά τη διάρκεια του service (τακτικός έλεγχος) το αυτοκίνητο θα αντικαθίσταται µε µέριµνα και έξοδα της εταιρίας µακροχρόνιας µίσθωσης, σε περιπτώσεις όπου ο τακτικός έλεγχος διαρκεί για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών. Σε περίπτωση µη αντικατάστασης θα υπάρχει ποινική ρήτρα 200 για κάθε ηµέρα καθυστέρησης. ε. Τα αυτοκίνητα θα είναι ασφαλισµένα σε µία από τις παρακάτω Ασφαλιστικές Εταιρείες: I. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ II. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ III. INTERAMERICAN Α.Ε. IV. GENERALI HELLAS Α.Ε. V. ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ VI. COMMERCIAL VALUE VII. ΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ VIII. VICTORIA Α.Ε.Ε. IX. AIG GREECE X. GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ στ. Σε περίπτωση υπέρβασης των συµβατικών χιλιοµέτρων για ένα αυτοκίνητο να υπάρχει δυνατότητα συµψηφισµού µε /σµός ΕΣΦΑ 162/09/ Π Τεύχος Ι Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Σελ. 4 από 15

5 άλλο αυτοκίνητο που έχει διατρέξει λιγότερα χιλιόµετρα προς αποφυγή ρητρών, ίδιου κυβισµού. ζ. Σε περίπτωση βλάβης του αυτοκινήτου, αυτό θα αντικαθίσταται, εντός το πολύ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών και µέχρι την επισκευή του, από παρόµοιο αυτοκίνητο. Σε περίπτωση µη αντικατάστασης θα υπάρχει ποινική ρήτρα 200 για κάθε ηµέρα καθυστέρησης. η. Τα αυτοκίνητα του Παραρτήµατος 1- Πίνακες Αυτοκινήτων, θα πρέπει να παραδοθούν εντός εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών από λήψης της σχετικής ανάθεσης. Σε περίπτωση αδυναµίας του Υποψηφίου να παραδώσει κάποιο από τα αυτοκίνητα εντός της οριζόµενης προθεσµίας των εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών, θα πρέπει στο Φάκελο Α ( ικαιολογητικά Συµµετοχής) να συµπεριληφθεί υπεύθυνη δήλωση που να αιτιολογεί την αδυναµία αυτή και να ορίζει δεσµευτικά τον ακριβή χρόνο παράδοσης των αυτοκινήτων. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος παράδοσης των αυτοκινήτων δεν µπορεί να υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες. Τυχόν αδυναµία του ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ να παραδώσει τα αυτοκίνητα σύµφωνα µε τα πιο πάνω οριζόµενα στην ίδια παράγραφο, επιφέρει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και ο ΕΣΦΑ αποκτά το δικαίωµα να µισθώσει αντίστοιχο αυτοκίνητο σε βάρος και για λογαριασµό του ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ. 4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4.1 Οι ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ υποβάλλονται µέσα σε φάκελο σφραγισµένο, στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς : α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα β. Ο πλήρης τίτλος του ΕΣΦΑ δηλαδή: ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΧΑΛΑΝ ΡΙ γ. Ο αριθµός και ο τίτλος του ιαγωνισµού δ. Η ηµεροµηνία υποβολής των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ε. Τα στοιχεία του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, των οποίων οι φάκελοι υποβάλλονται ανοικτοί, δεν γίνονται αποδεκτές. 4.2 Μέσα στο Φάκελο ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία σε δύο (2) ξεχωριστούς φακέλους και ειδικότερα ως εξής : Ι) ΦΑΚΕΛΟΣ Α - ικαιολογητικά Συµµετοχής Στο φάκελο αυτόν τοποθετούνται σε ένα (1) πρωτότυπο όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο Άρθρο 8. ΙΙ) ΦΑΚΕΛΟΣ Β Οικονοµική Προσφορά Στο φάκελο αυτόν τοποθετούνται σε ένα (1) πρωτότυπο όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο Άρθρο 9. Ο Φάκελος Β (Οικονοµική Προσφορά) θα πρέπει εµφανώς να φέρει την ένδειξη ότι περιέχει οικονοµικά στοιχεία. Για το σκοπό αυτό, ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ πρέπει να χρησιµοποιήσει την Κόκκινη Ετικέτα που παρέχεται µε το παρόν ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ή να χρησιµοποιήσει άλλη ευδιάκριτη ετικέτα, που να υποδεικνύει τα περιεχόµενα µε σαφήνεια. Οι δύο παραπάνω Φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 4.3 Κάθε ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ θα προετοιµάσει την ΠΡΟΣΦΟΡΑ του αυστηρά σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ιακήρυξης και τα λοιπά ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (βλέπε Άρθρο 7). Οι ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην ΠΡΟΣΦΟΡΑ οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ πρέπει κατά τον έλεγχο να τη µονογράψει και να τη σφραγίσει. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ επίσης απορρίπτεται αν είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση. /σµός ΕΣΦΑ 162/09/ Π Τεύχος Ι Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Σελ. 5 από 15

6 5. ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη των έξι (6) µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ οφείλουν να παρατείνουν το χρόνο ισχύος της προσφοράς τους µετά από έγγραφο αίτηµα του ΕΣΦΑ σε οποιαδήποτε στιγµή πριν τη λήξη ισχύος της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ειδάλλως οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ θα θεωρείται ότι αποποιούνται κάθε δικαιώµατός τους ή απαίτησης κατά του ΕΣΦΑ σχετικά µε το ιαγωνισµό. 6. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 6.1 Προκειµένου να συµµετάσχουν στο ιαγωνισµό οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ, πρέπει να καταθέσουν, κατά την υποβολή της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, µέσα στο Φάκελο Α, Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα (Παράρτηµα 3 Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής) του παρόντος, ύψους. ( ΧΧ.ΧΧΧ,00) Ευρώ, διάρκειας επτά (7) µηνών από την τελευταία ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 6.2 Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού, θα πρέπει να υποβληθεί από τον ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ εντός δέκα εργάσιµων (10) ηµερών από τη γραπτή ανάθεση, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ύψους ίσου µε το 10% του συνολικού κόστους ανάθεσης, χωρίς το Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα (Παράρτηµα 4 Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης). 6.3 Οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ θα πρέπει να επεκτείνουν την ισχύ της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής τους µετά από γραπτό αίτηµα του ΕΣΦΑ, οποιαδήποτε στιγµή πριν το τέλος της ισχύος της. Εάν ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ δεν συµµορφωθεί προς τα ανωτέρω, αποποιείται παντός δικαιώµατος ή απαιτήσεως που µπορεί να έχει έναντι του ΕΣΦΑ που σχετίζεται µε το ιαγωνισµό. 6.4 Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής του ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ θα επιστραφεί σ' αυτόν µετά την παραλαβή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης από το ΕΣΦΑ και την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής των άλλων ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ θα επιστραφούν µετά την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ µε τον ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής των ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ των οποίων η Προσφορά απορρίφθηκε, επιστρέφονται αµέσως µετά την τελική απόρριψη της προσφοράς τους. 6.5 Σε περίπτωση που ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη ΣΥΜΒΑΣΗ όπως ορίζεται στο Άρθρο 14 (ΑΝΑΘΕΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) ή/και δεν υποβάλει την απαιτούµενη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, τότε η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής θα καταπέσει υπέρ του ΕΣΦΑ, ως ποινή που ρητά ορίζεται δια του παρόντος, ανεξάρτητα από το εάν ο ΕΣΦΑ έχει υποστεί ζηµίες ή απώλειες ή όχι. Τα ίδια θα ισχύουν και για οποιονδήποτε ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, στην περίπτωση που αυτός αποσύρει ή/και µεταβάλει την ΠΡΟΣΦΟΡΑ του µετά την ηµεροµηνία λήξης παραλαβής των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Η ως άνω ποινή δεν συνδέεται µε τυχόν αποζηµιώσεις λόγω ζηµιών που υπέστη ο ΕΣΦΑ, λόγω της µη υπογραφής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 6.6 Οι Εγγυητικές Επιστολές θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από µία ή περισσότερες τράπεζες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή από Πιστωτικό Ίδρυµα που έχει άδεια διενέργειας Τραπεζικών Εργασιών. Εάν το κείµενο των Εγγυητικών Επιστολών δεν είναι γραµµένο στην Ελληνική ή στην Αγγλική, θα συνοδεύεται από επίσηµη επικυρωµένη µετάφραση, από Αρµόδια Αρχή, στην Ελληνική ή στην Αγγλική. 6.7 Στην περίπτωση Κοινοπραξίας, οι Εγγυητικές Επιστολές περιλαµβάνουν και τον όρο ότι καλύπτουν τις υποχρεώσεις όλων των µελών της, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον έναντι του ΕΣΦΑ. 7. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥΣ Τα ακόλουθα τεύχη, που στη συνέχεια αναφέρονται συνολικά ως Τεύχη ιαγωνισµού, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του ιαγωνισµού. Σε περίπτωση αντιθέσεων µεταξύ των όρων των Τευχών του ιαγωνισµού, θα ισχύσει η ακόλουθη σειρά προτεραιότητας ισχύος: ΙΑΚΗΡΥΞΗ µε τα Παραρτήµατα της (ΤΕΥΧΟΣ Ι) ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ) /σµός ΕΣΦΑ 162/09/ Π Τεύχος Ι Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Σελ. 6 από 15

7 - ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΕΥΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 8. ΦΑΚΕΛΟΣ Α - ικαιολογητικά Συµµετοχής Ο Φάκελος Α θα περιέχει ένα (1) πρωτότυπο από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, αριθµηµένα και µε τη σειρά που περιγράφεται παρακάτω: 8.1 εόντως συµπληρωµένη Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, σύµφωνα µε το Άρθρο 6 και το υπόδειγµα του Παραρτήµατος 3 - Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής, του παρόντος. 8.2 Επικυρωµένο αντίγραφο των Πρακτικών της Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλου αρµόδιου κατά το νόµο ή το καταστατικό για λήψη αποφάσεων Οργάνου, όπου θα αναφέρονται : α) Η απόφαση συµµετοχής στο ιαγωνισµό σύµφωνα µε τους Όρους και ιατάξεις της παρούσας ιακήρυξης και των Τευχών του ιαγωνισµού. β) Ο διορισµός Νόµιµου Εκπροσώπου εξουσιοδοτηµένου να υπογράψει και να υποβάλει την ΠΡΟΣΦΟΡΑ και να εκπροσωπήσει τον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ µέχρι και την ηµεροµηνία υπογραφής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 8.3 ήλωση υπογεγραµµένη από το Νόµιµο Εκπρόσωπο ότι ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ έχει µελετήσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα του όρους της ιακήρυξης του ιαγωνισµού και των λοιπών Τευχών. 8.4 Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος δεόντων υπογεγραµµένη και σφραγισµένη για την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή i) της Ασφαλιστικής Κάλυψης και ii) των Πρόσθετων Απαιτήσεων του Άρθρου 3 της ιακήρυξης. 8.5 Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/86 υπογεγραµµένη από το Νόµιµο Εκπρόσωπο ότι όλα τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι αληθή και ως εκ τούτου δεν είναι ένοχος παροχής ψευδών στοιχείων και πληροφοριών. 8.6 ήλωση υπογεγραµµένη από το Νόµιµο Εκπρόσωπο, τον οποίο θα έχει ορίσει το αρµόδιο Όργανο του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, ότι αποδέχεται την ισχύ του Πληρεξουσίου χωρίς όρους ή επιφυλάξεις καθώς και Ένορκη ήλωση του Νόµιµου Εκπροσώπου ότι δεν έχει καταδικαστεί για παράπτωµα σχετικό µε την επαγγελµατική του δραστηριότητα. 8.7 Κατάλογο εταιριών (ΝΠ ή ΝΠΙ ) στις οποίες έχουν παρασχεθεί παρόµοιες υπηρεσίες. 8.8 Τα παρακάτω νοµιµοποιητικά έγγραφα : i) Ως προς τις Ανώνυµες Εταιρίες: - Το φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως όπου δηµοσιεύθηκε η άδεια συστάσεως και το καταστατικό. - Τα φύλλα της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως όπου δηµοσιεύθηκαν οι µέχρι σήµερα τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού. - Απόσπασµα Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του ισχύοντος ιοικητικού Συµβουλίου. - Πρακτικό του ιοικητικού Συµβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώµα καθώς και για τις υπογραφές που δεσµεύουν την εταιρία. - Το φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως όπου ανακοινώνονται τα ονόµατα των µελών του νέου.σ. - Πρακτικό του ιοικητικού Συµβουλίου το οποίο να εξουσιοδοτεί τον υπογράφοντα την προσφορά εκ µέρους του προσφέροντος. ii) Ως προς τις Εταιρίες Περιορισµένης Ευθύνης: - Αντίγραφο του καταστατικού (συµβολαιογραφικό έγγραφο). - Το φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως όπου δηµοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού. - Οι τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού (συµβόλαια). - Τα φύλλα της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως όπου δηµοσιεύθηκαν οι τροποποιήσεις. /σµός ΕΣΦΑ 162/09/ Π Τεύχος Ι Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Σελ. 7 από 15

8 iii) Ως προς τη νοµιµοποίηση Οµορρύθµων και Ετερορρύθµων Εταιριών: - Αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρίας που έχει δηµοσιευθεί νόµιµα στο Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας. - Αντίγραφα των τυχόν τροποποιήσεων του καταστατικού που έχουν δηµοσιευθεί στο Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας. 8.9 Για κάθε µορφή Εταιρίας ή προσωπικής επιχείρησης, υπεύθυνη δήλωση ή άλλο επίσηµο έγγραφο που θα αποδεικνύει ότι: i) δεν τελεί υπό πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη παρόµοια κατάσταση και δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης των προαναφεροµένων. ii) δεν έχει καταδικαστεί για παράπτωµα σχετικό µε την επαγγελµατική δραστηριότητα και συµπεριφορά. iii) δεν έχει διαπράξει καµία εµπορική απάτη Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τις αρµόδιες Αρχές της χώρας ότι ο προσφέρων είναι ενήµερος, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού, ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης, Φορολογικές υποχρεώσεις, εισφορές σε Επαγγελµατικές ενώσεις ή ότι άλλο απαιτείται και προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας Επικυρωµένα αντίγραφα των ετησίων ισολογισµών των τριών (3) τελευταίων ετών Τραπεζικές βεβαιώσεις που να βεβαιώνουν την πιστοληπτική ικανότητα Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει όλους τους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό Πρόσθετα δικαιολογητικά αφορόντα Κοινοπραξίες Σε περίπτωση υπoβολής αίτησης συµµετοχής στo ιαγωνισµό εκ µέρους Κοινοπραξίας, εκτός από τα δικαιλογητικά πoυ απαιτούνται σύµφωνα µε τις ανωτέρω παραγράφους τoυ παρόντος Άρθρου, θα υποβληθούν επιπρόσθετα τα ακόλουθα δικαιολογητικά : Αποφάσεις ή πρακτικά τωv Αρµοδίων κατά τo Καταστατικό ή το Νόµο οργάνων πoυ δεσµεύουν τις επιχειρήσεις πoυ συµµετέχουν στηv Κοινοπραξία για : α. Τηv έγκριση συµµετοχής τους σε σύµπραξη µε τα άλλα µέρη της Κοινοπραξίας στo ιαγωνισµό. β. Τον ορισµό εκπροσώπων, πoυ θα υπογραφούν δικαιολογητικά, από αυτούς πoυ έχουν δικαίωµα vα υπογράφουν σύµφωνα µε τo καταστατικό της κάθε εταιρίας γ. Τον ορισµό Εκπροσώπου πoυ θα τα υπoβάλλει δ. Αποδοχή της εις ολόκληρον ευθύνης ενός εκάστου κοινοπρακτούντος µέλους. ε. Τον ορισµό του επικεφαλής (Leader) της Κοινοπραξίας (µε µερίδιο στην Κοινοπραξία κατ ελάχιστον 50%) Έγγραφα πoυ, κατά τον Νόµο τoυ Κράτους όπου θα συστήνεται Κοινοπραξία, θα αποδεικνύουν τη σύσταση της Κοινοπραξίας (συµβολαιογραφικό ή ιδιωτικό συµφωνητικό) ή δεσµευτική δήλωση πρόθεσης σύστασης Κοινοπραξίας, όπου θα αναφέρεται η αποδοχή της εις ολόκληρον ευθύνης ενός εκάστoυ κoιvoπρακτoύvτoς µέλους Συµβολαιογραφική πράξη εξουσιοδότησης κοινού εκπροσώπου, ή άλλη πράξη σύµφωνα µε τηv Νοµοθεσία της χώρας πoυ συστήνεται η Κοινοπραξία, και δήλωση αποδοχής, καθώς και πλήρη στοιχεία τoυ εκπροσώπου, για vα είναι εφικτή η επικοινωνία µαζί τoυ Όλοι oι συµµετέχοντες σε Κοινοπραξία θα είναι αλληλέγγυα και εις oλόκληρov υπεύθυνοι απέναντι στo ΕΣΦΑ /σµός ΕΣΦΑ 162/09/ Π Τεύχος Ι Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Σελ. 8 από 15

9 για όλες τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και για κάθε υπoχρέωση πoυ θα απορρέει από τη ΣΥΜΒΑΣΗ ή από τον ελληνικό Νόµο. Η αποδοχή της κατά τα ανωτέρω εις oλόκληρov ευθύνης ενός εκάστoυ κoιvoπρακτoύvτoς πρέπει vα µνηµονεύεται (εκτός από τηv απόφαση ή τo πρακτικό τoυ αρµόδιου οργάνου κάθε επιχείρησης, πoυ κατά τo Καταστατικό ή τον Νόµο δεσµεύει τηv επιχείρηση, όπως αναφέρονται στηv παράγραφο τoυ παρόντος και στo συµφωνητικό σύστασης Κοινοπραξίας ή δεσµευτική δήλωση της παραγράφου ), και σε δήλωση πoυ θα υπoβληθεί από κάθε µία κoιvoπρακτoύσα επιχείρηση, υπογραφόµενη από τo νόµιµο εκπρόσωπό της. 9. ΦΑΚΕΛΟΣ Β Οικονοµική Προσφορά Ο φάκελος Β θα πρέπει εµφανώς να φέρει την ένδειξη ότι περιέχει οικονοµικά στοιχεία. Για τον σκοπό αυτό, ο προσφέρων πρέπει να χρησιµοποιήσει την κόκκινη ετικέτα που παρέχεται µε το παρόν τεύχος διακήρυξης ή να χρησιµοποιήσει άλλη ευδιάκριτη ετικέτα, που να υποδεικνύει τα περιεχόµενα µε σαφήνεια. Η Οικονοµική προσφορά θα πρέπει να περιέχει : i) Το µηνιαίο κόστος µίσθωσης, για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα όπως προσδιορίζονται στο Παράρτηµα 2 - Πίνακας Υποβολής Οικονοµικής Προσφοράς, σε Ευρώ (ολογράφως και αριθµητικώς) και σε περίπτωση διαφοράς θα ισχύει η ολόγραφη τιµή. ii) Το Φ.Π.Α. iii) Τυχόν επιβάρυνση για υπέρβαση του ετήσιου χιλιοµετρικού ορίου iv) Υπεύθυνη ήλωση ότι i) το µηνιαίο κόστος µίσθωσης είναι και το τελικό ποσό που θα καταβάλει ο ΕΣΦΑ στον ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ για τη µίσθωση κάθε αυτοκινήτου. Στο παραπάνω µηνιαίο κόστος µίσθωσης περιλαµβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το µίσθωµα του αυτοκινήτου, οι ασφαλιστικές καλύψεις και οι πρόσθετες απαιτήσεις του άρθρου 3 ανωτέρω, τα τέλη κυκλοφορίας, κάθε είδους φόροι και τέλη, όλα τα διαχειριστικά και λειτουργικά έξοδα του υποψηφίου ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ κλπ. και ii) οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές και δεν θα υπόκεινται σε αυξήσεις για οποιαδήποτε λόγο, για όλο το διάστηµα της µίσθωσης Η οικονοµική προσφορά θα είναι δεόντως υπογεγραµµένη και σφραγισµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του προσφέροντος. 10. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αµέσως µετά το χρόνο λήξης της ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών, η υπηρεσία του ΕΣΦΑ που τις παρέλαβε (Κεντρική Γραµµατεία) θα τις παραδώσει στην Επιτροπή Αποσφράγισης και Αξιολόγησης (που θα ονοµάζεται στη συνέχεια Επιτροπή Αξιολόγησης) και η οποία θα αποσφραγίσει τον Φάκελο Α ( ικαιολογητικά Συµµετοχής) των προσφορών στις 13:30µ.µ. της ηµεροµηνίας διενέργειας του ιαγωνισµού, ήτοι την ΧΧ/ΧΧ/2009. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ που υποβάλλονται καθ' οιονδήποτε τρόπο µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ δεν γίνονται αποδεκτές. Εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι των προσφερόντων που συµµετέχουν στο ιαγωνισµό µπορούν να παραστούν στη διαδικασία αποσφράγισης εάν το επιθυµούν. Η αποσφράγιση γίνεται σύµφωνα µε την παρακάτω διαδικασία: H Επιτροπή Αποσφράγισης θα αποσφραγίσει τους Φακέλους Α και θα προσυπογράψει το περιεχόµενό τους. Στη συνέχεια θα ελεγχθεί η πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, βάσει των απαιτήσεων του ιαγωνισµού. Η µη υποβολή των απαιτούµενων δικαιολογητικών που αναγράφονται στα Άρθρα 8.1, 8.3, 8.4 και 8.14 σύµφωνα µε τους όρους του ιαγωνισµού καθιστά την προσφορά απορριπτέα. Η Επιτροπή Αποσφράγισης διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους προσφέροντες να υποβάλουν µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες, από την ηµέρα γνωστοποίησής τους (µε τηλεοµοιοτυπία) ελλείποντα δικαιολογητικά. Αν τα υπόψη /σµός ΕΣΦΑ 162/09/ Π Τεύχος Ι Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Σελ. 9 από 15

10 δικαιολογητικά δεν υποβληθούν εµπρόθεσµα ο ΕΣΦΑ επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει τις σχετικές προσφορές. Κατά το στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών δυνατόν να ζητηθεί από τους προσφέροντες να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να παρέχουν περαιτέρω δικαιολογητικά ή πληροφορίες, αλλά µόνο για τα συγκεκριµένα σηµεία που ζητούνται από το ΕΣΦΑ. Οι προσφέροντες θα πρέπει ν απαντήσουν γραπτά το αργότερο σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής του ερωτήµατος του ΕΣΦΑ, άλλως ο ΕΣΦΑ επιφυλάσσεται του δικαιώµατος ν απορρίψει τις προσφορές αυτών που δεν απάντησαν εµπρόθεσµα. Αυτές οι απαντήσεις δεν επιτρέπεται να τροποποιούν την αρχικά υποβληθείσα προσφορά και δε συνιστούν δικαίωµα αντιπροσφοράς στον προσφέροντα. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Εάν υποβληθούν απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των Φακέλων Α, θα αποσφραγισθούν οι Φάκελοι Β (Οικονοµικές Προσφορές), µόνο για τις ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ που θα έχουν γίνει αποδεκτές από την παραπάνω διαδικασία. Ο ΕΣΦΑ διατηρεί το δικαίωµα να µην αναθέσει τη ΣΥΜΒΑΣΗ ως αποτέλεσµα αυτού του ιαγωνισµού, ή να επαναλάβει τον ιαγωνισµό ή οποιαδήποτε φάση αυτού, ή να ακυρώσει τον ιαγωνισµό, ή να ενεργήσει διαφορετικά, χωρίς καµία υποχρέωση απέναντι στον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ. 11. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η πλέον συµφέρουσα για το ΕΣΦΑ προσφορά (µηνιαίου κόστους/αυτοκίνητο). 12. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τα αυτοκίνητα θα παραδοθούν στις κατά τόπους εγκαταστάσεις του ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 Πίνακες Αυτοκινήτων. 13. ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 Πίνακες Αυτοκινήτων. 14. ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ιαγωνισµός ολοκληρώνεται µε τηv έγκριση τωv αποτελεσµάτων της αξιολόγησης τωv ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ από το ΕΣΦΑ. Η έγκριση µπορεί vα περιλαµβάνει ενδεχόµενες βελτιώσεις στηv ΠΡΟΣΦΟΡΑ πoυ έχει υπoβάλει o ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ. Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ θα λάβει από το ΕΣΦΑ µε τηλεοµοιοτυπία, Επιστολή Πρόθεσης Ανάθεσης, η οποία θα περιλαµβάνει τις τυχόν προτεινόµενες βελτιώσεις, όπως προαναφέρθηκαν. Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ, µε τηv παραλαβή της ανωτέρω Επιστολής Πρόθεσης Ανάθεσης και τo αργότερο µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της, θα υπoβάλει στο ΕΣΦΑ επιστολή αποδοχής χωρίς καµία επιφύλαξη. Στη συνέχεια, θα αποσταλεί από το ΕΣΦΑ Επιστολή Ανάθεσης. Η ΣΥΜΒΑΣΗ θα υπoγραφεί αφoύ o ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ υποβάλει στο ΕΣΦΑ, µέσα σε δέκα (10) ΗΜΕΡΕΣ από της Επιστολής Ανάθεσης, τα ακόλουθα δικαιολογητικά : α- Πρακτικά τoυ ιοικητικού Συµβουλίου τoυ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ή άλλου αρµοδίου οργάνου λήψης αποφάσεων, δεόντως υπογεγραµµένων όπου θα δηλώνεται: (i) (ii) Η απόφασή τους vα αποδεχθούν τηv ανάθεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Ο διορισµός ενός Νοµίµου Εκπροσώπου, o οποίος θα πρέπει vα είναι εξουσιοδοτηµένος vα υπογράψει τη ΣΥΜΒΑΣΗ και αυτού πoυ θα ενεργεί για λογαριασµό τoυ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. β- ήλωση υπογεγραµµένη από τo Νόµιµο Εκπρόσωπο πoυ θα αποδέχεται τηv ισχύ τoυ πληρεξούσιου χωρίς όρους ή επιφυλάξεις. γ- Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης όπως αναφέρεται στo Άρθρο 6 «ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ» και στο /σµός ΕΣΦΑ 162/09/ Π Τεύχος Ι Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Σελ. 10 από 15

11 Παράρτηµα 4 Υπόδειγµα Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης, του παρόντος. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ θα πρέπει να υποβάλει όλα τα κατά το Νόµο οριζόµενα για τη σύσταση της Κοινοπραξίας και σύµφωνα µε το Άρθρο 8.14 της παρούσης. Σε περίπτωση πoυ o ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ δεv αποδεχθεί τηv Επιστολή Πρόθεσης Ανάθεσης µέσα στo χρόνο τωv δύο (2) εργασίµων ηµερών, ή αδυνατεί vα παράσχει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, µέσα στις αναφερόµενες, παραπάνω, δέκα (10) ΗΜΕΡΕΣ, από της Επιστολής Αναθέσεως, ο ΕΣΦΑ, θα έχει τo δικαίωµα vα ακυρώσει τηv Ανάθεση στον εv λόγω ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ, και vα καταπέσει υπέρ του ΕΣΦΑ η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής τoυ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ. O ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ πριν από την υπογραφή της Σύµβασης πρέπει να υποβάλει στο ΕΣΦΑ δια του νοµίµου εκπροσώπου του, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/05, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005 κατά του ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ. 15. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15.1 Η πληρωµή θα γίνεται έναντι µηνιαίου τιµολογίου του ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ το οποίο θα εξοφλείται εντός σαράντα πέντε (45) ηµερών µετά την προσκόµισή του στο ΕΣΦΑ (Λ. Μεσογείων , Χαλάνδρι, ΑΦΜ ΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ) αφού προηγουµένως πιστοποιηθεί από τον αρµόδιο υπάλληλο του ΕΣΦΑ ως προς την ορθότητα των χρεώσεων Οι τιµές θα παραµείνουν σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης 16. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ α) Ο ΕΣΦΑ διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει, να τροποποιήσει ή να αναβάλει το ιαγωνισµό, σε οποιοδήποτε στάδιο, για οποιοδήποτε λόγο χωρίς καµία υποχρέωση έναντι παντός. β) Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλουν προσφορά για µέρος των αυτοκινήτων γ) Σε περίπτωση αδυναµίας του ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ να παραδώσει τα αυτοκίνητα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο (η) του Άρθρου 3.3 της ιακήρυξης, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και ο ΕΣΦΑ αποκτά το δικαίωµα να µισθώσει αντίστοιχο αυτοκίνητο σε βάρος και για λογαριασµό του ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ. δ) Όλη η αλληλογραφία σχετικά µε το ιαγωνισµό και οι προσφορές θα είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. ε) Σχετική σύµβαση /-εις θα υπογραφεί /-ούν µε το /τους µειοδότη /-τες. 17. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ιεύθυνση Προµηθειών, κα Αικ. ασκαλοπούλου, Τηλ. : , Fax : Για την Εταιρία ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. Αικατερίνη ασκαλοπούλου ιευθύντρια Προµηθειών ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. /σµός ΕΣΦΑ 162/09/ Π Τεύχος Ι Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Σελ. 11 από 15

12 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 162/09/ Π ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 162/09/ Π ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΑΛΑΝ ΡΙ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 /σµός ΕΣΦΑ 162/09/ Π Τεύχος Ι Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Σελ. 12 από 15

13 1α) Πίνακας Υπηρεσιακών Αυτοκινήτων Α/Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΧΛΜ. ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 1 1 Κεντρικά 2 1 Πάτηµα JEEP PATRIOT LIMITED 2.4L Manual (Chrysler), ερµάτινα καθίσµατα χρώµατος Μπεζ, Χρώµα : Μπεζ - Χρυσαφί Μεταλιζέ TOYOTA AURIS TRENDY, 5D Χρώµα : Ασηµί cc Έτη cc Έτη 3 3 Πάτηµα OPEL CORSA cc Έτη 4 1 Πάτηµα OPEL ASTRA S/W cc Έτη 5 1 Κεντρικά 6 1 Κεντρικά 7 1 Κεντρικά TOYOTA AURIS TRENDY, 5D Χρώµα : Ασηµί AUDI A3 SB 1.8 TFSI AMBITION QUATTRO, 6-ταχ., Ηλεκτρική γυάλινη οροφή (Κωδ. 3FB),5D Χρώµα : Λευκό OPEL ASTRA 5d (εξοπλισµού επιπέδου ESSENTIA) cc Έτη cc Έτη cc Έτη 8 1 Πάτηµα OPEL CORSA cc Έτη 9 2 Πάτηµα OPEL CORSA cc Έτη 10 1 Κεντρικά 11 1 Πάτηµα 12 1 Κεντρικά * MERCEDES C200K Χρώµα : Ασηµί "IRRIDIUM" * AUDI A3 SB 1.8 TFSI AMBITION QUATTRO 160 HP, 5D * AUDI A3 SB 1.8 TFSI AMBITION QUATTRO 160 HP cc Έτη cc Έτη cc Έτη * (α/α 10) MERCEDES C200K Ταπετσαρία : Επένδυση ύφασµα Brighton Γκρι Reef, ερµάτινο τιµόνι και επιλογέας ταχυτήτων, Αλεξήλια πίσω παραθύρων, ερµάτινο τιµόνι πολλαπλών λειτουργιών, Ηλεκτρικά εκτεινόµενο αλεξήλιο για το πίσω παρµπριζ, Χρώµα : Μεταλλικό Ασηµί - Irridium * (α/α 11) AUDI A3 SB 1.8 TFSI AMBITION QUATTRO 160 HP Εσωτερική ταπετσαρία : ύφασµα Dynamic µαύρο / κόκκινο (Κωδ. MR), Ένδειξη πίεσης ελαστικών : (Κωδ. 7Κ6), Αισθητήρας φωτός/βροχής και εσωτερικός καθρέπτης αυτόµατα αντιθαµβωτικός (Κωδ. PU7), Εσωτερικός κρυφός φωτισµός & φωτιζόµενοι καθρέπτες στα σκιάδια (Κωδ. QQ4), Λειτουργία συγκράτησης οχήµατος σε ανηφόρα (Κωδ. UG1), Ράγες οροφής από αλουµίνιο (Κωδ. 3S1), Χρώµα : Μαύρο (Κωδ. Α2) * (α/α 12) AUDI A3 SB 1.8 TFSI AMBITION QUATTRO 160 HP Ηχητικό σύστηµα στάθµευσης πίσω, αυτόµατως σταθεροποιητής ταχύτητας, ηλεκτρική ρύθµιση καθίσµατος οδηγού, κεντρικό υποβραχιόνιο εµπρός, αισθητήρας φωτός βροχής και εσωτ. καθρέπτης αυτόµατα αντιθαµβωτικός, Χρώµα : Μαύρο Λαµπερό /σµός ΕΣΦΑ 162/09/ Π Τεύχος Ι Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Σελ. 13 από 15

14 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 162/09/ Π ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1β) Πίνακας Υπηρεσιακών Υβριδικών Αυτοκινήτων (HONDA CIVIC HYBRID) Α/Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΧΛΜ. ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 1 7 Κεντρικά cc Έτη 2 1 Κεντρικά HONDA CIVIC HYBRID CVT 4Θ, Αισθητήρες Παρκαρίσµατος cc Έτη 3 3 Πάτηµα 4 1 Ν. Ρεβυθούσα 5 1 Ν. Λιόσια 6 2 Ν. Μεσήµβρια 7 1 Αµπελιά 8 1 Σιδηρόκαστρο 9 1 Ξάνθη ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 162/09/ Π /σµός ΕΣΦΑ 162/09/ Π Τεύχος Ι Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Σελ. 14 από 15

15 ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1γ) Εναλλακτικός Πίνακας Υπηρεσιακών Υβριδικών Αυτοκινήτων (HONDA INSIGHT ELEGANCE) Α/Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΧΛΜ. ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 1 7 Κεντρικά cc Έτη 2 1 Κεντρικά HONDA INSIGHT ELEGANCE 4Θ, Αισθητήρες Παρκαρίσµατος cc Έτη 3 3 Πάτηµα 4 1 Ν. Ρεβυθούσα 5 1 Ν. Λιόσια 6 2 Ν. Μεσήµβρια 7 1 Αµπελιά 8 1 Σιδηρόκαστρο 9 1 Ξάνθη /σµός ΕΣΦΑ 162/09/ Π Τεύχος Ι Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Σελ. 15 από 15

Δ/σμός ΔΕΣΦΑ 446/14/ΔΔΠ Τεύχος Ι Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Σελ. 2 από 12

Δ/σμός ΔΕΣΦΑ 446/14/ΔΔΠ Τεύχος Ι Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Σελ. 2 από 12 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 446/14/ΔΔΠ ΜΙΣΘΩΣΗ 22 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Μάρτιος 2014 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 119/08/ Π

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 119/08/ Π ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 119/08/ Π ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ 9ΘΕΣΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΑΛΑΝ ΡΙ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) ΑΕ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 389/13/ΔΔΠ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) ΑΕ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 389/13/ΔΔΠ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) ΑΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 389/13/ΔΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟMAΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ ΑΕ. ΑΘΗΝΑ, IOYΛΙΟΣ 2013 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε.

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 154/09/ Π ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

GR-Χαλάνδρι: Οχήματα εκτός δρόμου 2012/S 129-214656. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Προμήθειες

GR-Χαλάνδρι: Οχήματα εκτός δρόμου 2012/S 129-214656. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Προμήθειες 1/8 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214656-2012:text:el:html GR-Χαλάνδρι: Οχήματα εκτός δρόμου 2012/S 129-214656 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) ΑΕ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 359/13/ΔΔΠ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) ΑΕ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 359/13/ΔΔΠ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) ΑΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 359/13/ΔΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 653/10/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 653/10/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 653/10/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Νο 616/09/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Νο 616/09/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Νο 616/09/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Φ.Α. ΜΕΣΗΣ (19BAR) ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/112014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/112014 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/112014 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΟΜΑ ΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ / ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ(ΔΕΠΑ) ΑΕ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.647/10/ΔΠ. για τη

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ(ΔΕΠΑ) ΑΕ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.647/10/ΔΠ. για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ(ΔΕΠΑ) ΑΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.647/10/ΔΠ για τη «ΣΥΝΑΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ KAI ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S09/022015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S09/022015 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S09/022015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ / ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 652/10/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΠΑ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 652/10/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 652/10/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S06/012015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S06/012015 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S06/012015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΗΣ, ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Οµαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραµµα του ανθρώπινου δυναµικού της ΑΝΚΟ»

«Οµαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραµµα του ανθρώπινου δυναµικού της ΑΝΚΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 Ανοικτός ιαγωνισµός για την επιλογή αναδόχου για το Έργο «Οµαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραµµα του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 03/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 03/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Ξεροκαµάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες: Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα Τηλέφωνο: 2843340360

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣEIΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣEIΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργικός σχεδιασµός για την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού για το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ:6436/13/03.12 Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού για την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΠΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΠΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΠΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. Διακήρυξη ΠΔ 45 / 14 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ 150 ΚΟΙΝΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ & 25 ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ Α.Μ.Ε.Α., ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν-Κ.Υ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ Ταχ. /νση: ΚΝΩΣΣΟΥ 2-4 Ταχ. Κώδικας: 72 100 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Μαρία Σηµαιάκη Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα