Δημοζιεύζειρ ππωηόηςπων επεςνηηικών επγαζιών ζε ξενόγλωζζα επιζηημονικά πεπιοδικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημοζιεύζειρ ππωηόηςπων επεςνηηικών επγαζιών ζε ξενόγλωζζα επιζηημονικά πεπιοδικά"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Δημοζιεύζειρ ππωηόηςπων επεςνηηικών επγαζιών ζε ξενόγλωζζα επιζηημονικά πεπιοδικά Soulatanakis H. Mantaloufas M. and Platanou T. Lactate threshold and performance adaptations to 4-weeks of training in untrained swimmers: Volume versus intensity. Journal of strength and conditioning research. (Τπό δεκνζίεπζε) 2. Platanou T. and Varamenti E. Relationships between anthropometric and physiological characteristics with throwing velocity and on water jump of female water polo players. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. (Τπό δεκνζίεπζε) Beidaris, N., Botonis, P. and Platanou T. Physiological Responses and Performance Characteristics of 200 m. Continuous Swimming and 4x50m Broken Swimming with Different Resting Interval. XI World Symposium Biomechanics and Medicine in Swimming. Oslo, Norway. 4. Platanou, T. and Botonis, P. Throwing Accuracy of Water Polo Players of Different Training Age and Fitness Level in Static Position and after Previous Swimming. XI World Symposium Biomechanics and Medicine in Swimming. Oslo, Norway.. 5. Thanopoulos, V., Rozi, G. and Platanou, T. Lactate concentration Comparison Between 100m Freestyle and Tethered Swimming of Equal Duration. XI World Symposium Biomechanics and Medicine in Swimming. Oslo, Norway. 6. Messinis S. and Platanou T. Pacing device for swimming. Mechanical construction of constant speed. Journal of Physical Education and Sport Vol 26, 1, Varamenti E., Platanou Th. Description of the Anthropometric Characteristics of Elite Female Water Polo Players According to Competitive Level and Competitive Position. International Journal of Fitness Platanou T. Cardiovascular and metabolic requirements of water polo. Serb J Sports Sci, 3(3): (Invited Review Article) 9. Platanou T. Physiological demands of water polo goalkeeping. Journal of Science and Medicine in Sport. 12: Platanou T. The effectiveness of feedback with the use of timeout at the "man up" situation in the water polo game. Science in Swimming II, Varamenti E., Platanou T. Comparison of Anthropometrical, Physiological and Technical Characteristics of Elite Senior and Junior

2 Female Water Polo Players: A Pilot Study. The Open Sports Medicine Journal, 2: Platanou T., Soultanakis H. Effect of dietary carbohydrate content on blood glucose levels of swimmers during training. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 48 : Platanou T. and Geladas N. The influence of game duration and playing position on match play exercise intensity in elite water polo players. Journal of Sports Science, 24(11): Platanou T. Simple In water vertical jump testing in water polo players. Kinesiology, 1: Soultanakis H., Vartelatos G., Platanou T. The impact of swimming and rock climbing on blood lipids and body composition in middle-aged men. International Journal of Fitness, 2: Platanou T., & Geladas N. The influence of competitiveness level on match play exercise intensity in elite water polo players. In Vilas-Boas, J.P., Alves, F., Marques A. (Eds). Biomechanics and Medicine in Swimming X, (pp ). Porto: Portuguese journal of sport science. 17. Soultanakis H., Platanou T. The impact of velocity on pull and recovery times in freestyle swimming. Portuguese Journal of Sport Sciences, Vol.6, Supl. 2: Soultanakis H., Platanou T. Δnergy expenditure and food intake of competitive swimmers during training. Portuguese Journal of Sport Sciences, Vol.6, Supl. 2: Platanou T. On water and dry land vertical jump in water polo players. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 45: Platanou T. Time-motion analysis of international-level water polo players. Journal of Human Movement Studies, 46: Platanou T. Analysis of the Extra man offence in water polo. Journal of Human Movement Studies, 46: Thanopoulos V., Nikolopoulos G., Kaloupsis S., Heropoulou H., Diafas V., Platanou T. Assessment of sport orientation in the field of water sports Biomechanics and Medicine in Swimming ΙX, Platanou T. and Thanopoulos V. Time Analysis of the goalkeeper movements in water polo. Kinesiology, 1/2002, Platanou T. and Nikolopoulos G. Physiological demands of water polo games with different level of competitiveness. Biomechanics and Medicine in Swimming ΙX,

3 Geladas N. and Platanou T. Energy demands in elite Water Polo players participating in games of different duration. Journal of Sports Science, 501: Platanou T. and Thanopoulos V. (2000) Vremenska Analiza Pokreta Golmana U Vaterpolu, Fizicka Kultura, 1-4, Δημοζιεύζειρ ππωηόηςπων επεςνηηικών επγαζιών ζε ελληνικά επιζηημονικά πεπιοδικά Πλαηάνος Θ. Φπζηνινγηθέο απαηηήζεηο ηεο Τδαηνζθαίξηζεο. Κινηζιολογία. (Invited Review Article) Κακπηώηεο. Πλαηάνος Θ. (2008) Καηεπζπλόκελε Δπηθέληξσζε ηεο Πξνζνρήο ε πγθεθξηκέλε Φάζε Παξνπζίαζεο Γεμηόηεηαο Μέζσ Κηλνύκελνπ ρεδίνπ Πξνηύπνπ. 10o Πανελλήνιο Σσνέδριο Αθληηικής Ψστολογίας Πλαηάνος Θ. θαη Αλαζηαζηάδεο Μ. ύγθξηζε θπζηθώλ θαη θπζηνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ειιήλσλ θαιαζνζθαηξηζηώλ θαη πδαηνζθαηξηζηώλ. Φσζική Αγφγή, Αθληηιζμό, Υγεία : Καινπςήο. θαη Πλαηάνος Θ. πγθξηηηθή κειέηε ζσκαηνκεηξηθώλ ζηνηρείσλ Τδαηνζθαηξηζηώλ θαη Κσπειαηώλ επηπέδνπ εζληθήο νκάδαο. Φσζική Αγφγή, Αθληηιζμό, Υγείa,16-17: Νηθνιόπνπινο Γ., Θαλόπνπινο Β., Πλαηάνος Θ. θαη Μαξθόπνπινο Π. Πξν-Αγσληζηηθό άγρνο θαη εμέηαζε ηνπ αζιεηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ ζηνλ Τγξό ηίβν. Φσζική Αγφγή, Αθληηιζμός, Υγεία, 8-9: Πλαηάνος Θ., Νηθνιόπνπινο Γ. θαη. Καινπςήο. Πεξηγξαθηθή Καηαηνκή Αλζξσπνκεηξηθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Διιήλσλ Τδαηνζθαηξηζηώλ. Αθληηική Απόδοζη και Υγεία, 1: 4,

4 Δημοζιεύζειρ πεπιλήψεων επεςνηηικών επγαζιών ζε ππακηικά επιζηημονικών ζςνεδπίων Platanou T and Botonis P. Factors that determine water polo players ability to resist against maximal external weight during eggbeater function. 16 th Annual Congress of the ECSS, Liverpool, England. 2. Papamargaritis T., Platanou T. First shooting choice and final execution in water polo penalty. 16 th Annual Congress of the ECSS, Liverpool, England. 3. Μπνηώλεο Π., Πλαηάνος Θ. Η απόδνζε ζε επαλαιακβαλόκελα ζπξηλη ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ παηρληδηνύ ζηελ Τδαηνζθαίξηζε. πλέδξην Αζιεηηθήο Δπηζηήκεο. Δ.Κ.Π.Α Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ. Αζήλα, Διιάο. 4. Θαλόπνπινο Β., Πλαηάνος Θ., Dopsaj M. & Ρόδε Γ. πγθέληξσζε γαιαθηηθνύ, παξάκεηξνη γαιαθηηθνύ θαη θαξδηαθή πρλόηεηα ζε αγόξηα θαη θνξίηζηα κεηά από ηεζη 4Υ50 κ. ειεπζέξνπ κέγηζηεο έληαζεο. Σσνέδριο Αθληηικής Δπιζηήμης. Δ.Κ.Π.Α Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ. Αζήλα, Διιάο. 5. Πλαηάνος Θ., Μπνηώλεο Π. Η επίδξαζε δηαθνξεηηθώλ ακπληηθώλ ζπζηεκάησλ ζηελ έληαζε ηνπ αγώλα ζηελ Τδαηνζθαίξηζε. Σσνέδριο Αθληηικής Δπιζηήμης. Δ.Κ.Π.Α Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ. Αζήλα, Διιάο. 6. Μεζζήλεο., Μπεηληάξεο Ν., Μεζζήλεο., Ναππαθηίηνπ Γ. & Πλαηάνος Θ. Φπζηνινγηθέο απνθξίζεηο θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζηα 100 κ. ύπηην κε «Υεξάθηα» θαη ρσξίο. Σσνέδριο Αθληηικής Δπιζηήμης. Δ.Κ.Π.Α Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ. Αζήλα, Διιάο. 7. Μπνηώλεο Π., Πλαηάνος Θ. Πνζνζηηαία αλαινγία δηαθνξεηηθώλ ακπληηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ παηρληδηνύ ζηελ Τδαηνζθαίξηζε. Σσνέδριο Αθληηικής Δπιζηήμης. Δ.Κ.Π.Α Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ. Αζήλα, Διιάο. 8. Ληαπάθε Π., Πλαηάνος Θ., Θαλόπνπινο Β. Δπηδξάζεηο ηεο Πεξηνξηζκέλεο ζπρλόηεηαο αλαπλνήο ζηηο θπζηνινγηθέο απνθξίζεηο ζηελ θνιύκβεζε. Σσνέδριο Αθληηικής Δπιζηήμης. Δ.Κ.Π.Α Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ. Αζήλα, Διιάο. 9. Πεηάζεο Δ., Πλαηάνος Θ. Σξαπκαηηζκνί Τδαηνζθαηξηζηώλ θαη ε ζρέζε κε ηε ζέζε ηνπο ζην παηρλίδη. Σσνέδριο Αθληηικής Δπιζηήμης. Δ.Κ.Π.Α Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ. Αζήλα, Διιάο Platanou T., Botonis P., Babanas N. Comparison in the number of

5 offensive actions and successful shots in water polo game before and after the rules change of FSFV Conference. Belgrade, Serbia. 11. Platanou T., Botonis P. and Tsangozis S. Comparison in the effectiveness of extra man between men and women in European Champion FSFV Conference. Belgrade, Serbia. 12. Platanou T and Botonis P. Legs frequency in the eggbeater function with hands in and out of the water with different external loads in Water- Polo. 15 th Annual Congress European College of Sport Science. Antalya, Turkey. 13. Papamargaritis T. and Platanou T. Goalkeeper s reaction time compared with shooter s action time in penalty condition in water polo. 15 th Annual Congress European College of Sport Science. Antalya, Turkey. 14. Beidaris, N., Botonis, P. and Platanou T. Physiological Responses and Performance Characteristics of 200 m. Continuous Swimming and 4x50m Broken Swimming with Different Resting Interval. XI World Symposium Biomechanics and Medicine in Swimming. Oslo, Norway. 15. Platanou, T. and Botonis, P. Throwing Accuracy of Water Polo Players of Different Training Age and Fitness Level in Static Position and after Previous Swimming. XI World Symposium Biomechanics and Medicine in Swimming. Oslo, Norway. 16. Thanopoulos, V., Rozi, G. and Platanou, T. Lactate concentration Comparison Between 100m Freestyle and Tethered Swimming of Equal Duration. XI World Symposium Biomechanics and Medicine in Swimming. Oslo, Norway. 17. Μεζζήλεο., Μεζζήλεο π. & Πλαηάνος Θ. Μεραληθή Καηαζθεπή γηα ηε ξύζκηζε ηεο ηαρύηεηαο θνιύκβεζεο ζην πξόζζην θαη ζηελ πεηαινύδα. 4 ν πλέδξην ΔΛΔΜΒΙΟ. Ισάλληλα. Διιάδα Platanou T., Thanopoulos V., Platanou E., Karamanis N., Rozi G. The relation between the shoot distance and the sprint performance of waterpolo players. 11 th International Conference of Sport Kinetics. Halkidiki, Greece. 19. Thanopoulos V., Platanou T., Rozi G. Maximum accumulation of lactic acid in freestyle and tethered swimming. 11 th International Conference of Sport Kinetics. Halkidiki, Greece. 20. Messinis S., Platanou T. Mechanical construction of constant speed swimming in backstroke. 11 th International Conference of Sport Kinetics. Halkidiki, Greece. 21. Πλαηάνος Θ., Βαξακέληε Δ., θαλδάιεο Γ., Κάζδαγιεο Μ. Η επίδξαζε ηεο αλαηξνθνδόηεζεο θαη ηνπ ξπζκνύ ζηελ

6 απνηειεζκαηηθόηεηα ζηνλ Παίθηε παξαπάλσ. 17 ο Φσζικής Αγφγής και Αθληηιζμού. Κνκνηελή. Διιάο. Γιεθνές Σσνέδριο 22. Πλαηάνος Θ., Βαξακέληε Δ. Φπζηνινγηθά θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πδαηνζθαηξηζηξηώλ πςεινύ επηπέδνπ. 17 ο Γιεθνές Σσνέδριο Φσζικής Αγφγής και Αθληηιζμού. Κνκνηελή. Διιάο. 23. Βαξακέληε E., Πλαηάνος Θ. Πεξηγξαθή αλζξσπνκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ειιελίδσλ πδαηνζθαηξηζηξηώλ αλά αγσληζηηθό επίπεδν θαη αλά αγσληζηηθή ζέζε. 17 ο Γιεθνές Σσνέδριο Φσζικής Αγφγής και Αθληηιζμού. Κνκνηελή. Διιάο Platanou T., Kottis K., Varamenti E. Throwing accuracy of water polo players of different age and swimming performance, in static position and after previous swimming. 13 th Annual Congress European College of Sport Science. Estoril, Portugal. 25. Platanou T. The effectiveness of feedback with the use of timeout at the "man up" situation in the water polo game. Science in Swimming II, Poland. 26. Πλαηάνος Θ. Δπζηνρία ηνπ ζνπη από ζηάζε θαη ζε θίλεζε πδαηνζθαηξηζηώλ δηαθνξεηηθήο πξνπνλεηηθήο ειηθίαο. 16 ο Γιεθνές Σσνέδριο Φσζικής Αγφγής και Αθληηιζμού. Κνκνηελή. Διιάο Platanou T., Varamenti E., Soultanakis H. Anthropometric profile of elite Greek female water polo players.12 th Annual Congress European College of Sport Science. Jyväskylä, Finland. 28. Platanou T., Grasso G., Cufino B., Giannouris G. Comparison of the offensive action in water polo games with the old and new rules. 12 th Annual Congress European College of Sport Science. Jyväskylä, Finland. 29. Πλαηάνος Θ. Υξνληθή αλάιπζε θαη έληαζε ησλ ελεξγεηώλ ηνπ ηεξκαηνθύιαθα ζην παηρλίδη ηεο πδαηνζθαίξηζεο. 2 ο Σσνέδριο ΔΛΔΜΒΙΟ Δλληνικής Δηαιρίας Δμβιομητανικής. Οιπκπία. Διιάο. 30. νπιηαλάθε Δ., Πλαηάνος Θ. Μεραληθνί παξάγνληεο ηεο ηαρύηεηαο ζηελ θνιύκβεζε: Η επίδξαζε ηνπ ρξόλνπ ηξαβήγκαηνο θαη επαλαθνξάο ζην ειεύζεξν. 2 ο Σσνέδριο ΔΛΔΜΒΙΟ Δλληνικής Δηαιρίας Δμβιομητανικής. Οιπκπία. Διιάο Platanou T. Geladas N. The influence of competitiveness level on match play exercise intensity in elite water polo players. X World Symposium Biomechanics and Medicine in Swimming. Porto, Portugal. 32. Soultanakis H., Platanou T. The impact of velocity on pull and recovery times in freestyle swimming. X World Symposium Biomechanics and Medicine in Swimming. Porto, Portugal.

7 33. Soultanakis H., Platanou T. Δnergy expenditure and food intake of competitive swimmers during training. X World Symposium Biomechanics and Medicine in Swimming. Porto, Portugal. 34. Soultanakis H., Giatsiou V., Afenthra E., Platanou T. The effect of skipping a breakfast on blood glucose levels and performance of swimmers. 11 th Annual Congress European College of Sport Science. Lausanne, Switzerland. 35. Soultanakis H., Vartelatos G., Platanou T. The impact of swimming and rock climbing on blood lipids and body composition in middle-aged men. 11 th Annual Congress European College of Sport Science. Lausanne, Switzerland Platanou T. A new protocol to assess the lactate threshold in water polo 10 th Annual Congress European College of Sport Science. Belgrade, Serbia. 37. Platanou T., Thanopoulos V. Comparing three different crawl style techniques in water polo in relation to age. 10 th Annual Congress European College of Sport Science. Belgrade, Serbia. 38. Soultanakis H., Mandaloufas M., Nikolopoulos G. and Platanou T. The effect of sprint and endurance training on lactate threshold, peak lactate and velocity in swimming. 10 th Annual Congress European College of Sport Science. Belgrade, Serbia Platanou T. and Soultanaki E. Physiological demands of water polo goalkeepers. Pre Olympic Thessaloniki Platanou T. On and off water vertical jump in water polo players.8 th Annual Congress European College of Sport Science, p. 60, Salzburg, Austria. 41. Platanou T. On water vertical jump testing in water polo players. 7 th IOC Olympic World Congress on Sport Sciences. Athens, Greece Platanou T. and Nikolopoulos G. Energy demands in water polo with two or more goals difference. IX World Symposium Biomechanics and Medicine in Swimming. Saint Etienne, France. 43. Platanou T. Time motion analysis of international level water polo players participating in the 10 th FINA World Cup 7 th Annual Congress of the European College of Sport Science. Athens, Greece. 44. Thanopoulos V., Nikolopoulos G., Kaloupsis S., Heropoulou H., Diafas V., Platanou T. Assessment of sport orientation in the field of water sports IX World Symposium Biomechanics and Medicine in

8 Swimming. Saint Etienne, France. 45. Kampiotis S., Platanou T. (2002). The estimation of kinesthesia regarding three movement areas of different amplitude in the leg. 7 th Annual Congress of the European College of Sport Science, p.952, Athens. 46. Chairopoulou C., Anastasiadis M., Platanou T. (2002). The effect of rhythm on performance efficiency for open and closed activities in children 7 th Annual Congress of the European College of Sport Science, p.394, Athens Πλαηάνος Θ. θαη Αλαζηαζηάδεο Μ. ύγθξηζε θπζηθώλ θαη θπζηνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ειιήλσλ θαιαζνζθαηξηζηώλ θαη πδαηνζθαηξηζηώλ. Πρακηικά 2 οσ Σσνεδρίοσ ηης Δλληνικής Δηαιρίας Αθληηικής Δπιζηήμης, Θεζζαινλίθε, Διιάο Platanou T. Time motion assessment in highly competitive water polo players. Proceedings 6 th Annual Congress of the European College of Sport Science. p.505, Cologne, Germany Πλαηάνος Θ., Υνύκαο Υ. Υξνληθή αλάιπζε ηεο θίλεζεο ηνπ ηεξκαηνθύιαθα ηεο Τδαηνζθαίξηζεο. 7 ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ. Journal Exercise and Society, 22: 146, Κνκνηελή, Διιάο. 50. Geladas N. and Platanou T. Energy demands in elite Water Polo players participating in games of different duration Proceedings 4 th Annual Congress of the European College of Sport Science. p.120, Rome, Italy Κακπηώηεο,. θαη Πλαηάνος, Θ. Σξεηο δηαθνξεηηθέο κέζνδνη εμάζθεζεο: Υαξαθηεξηζκόο θαη αληίιεςε ηεο έληαζεο ηεο άζθεζεο (RPE) από καζεηέο καζήηξηεο Γπκλαζίνπ, αλαξηεκέλε αλαθνίλσζε. Πεξηιήςεηο από ην 6 ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ. Περιοδικό Άθληζη και Κοινφνία. 20: 173, Κνκνηελή Πλαηάνος, Θ. θαη. Κακπηώηεο. Κνιπκβεηέο κε Κνιπκβεηέο Τδαηνζθαηξηζηέο. Υξόλνο πξνεηνηκαζίαο ζηελ Τδαηνζθαίξηζε, αλαξηεκέλε αλαθνίλσζε. Γ Πανελλήνιο Σσνέδριο Καθηγηηών Φσζικής Αγφγής, Αζήλα Πλαηάνος, Θ. Μεηαβαηηθό άγρνο ζηελ Τδαηνζθαίξηζε, αλαξηεκέλε αλαθνίλσζε. Περιλήυεις ηοσ Β Πανελλήνιοσ Σσνεδρίοσ Καθηγηηών Φσζικής Αγφγής, ζει.46, Αζήλα.

Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών ΕΠ του Τµήµατος κατά την τελευταία πενταετία.

Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών ΕΠ του Τµήµατος κατά την τελευταία πενταετία. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 401 Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών ΕΠ του Τµήµατος κατά την τελευταία πενταετία. 12.12.1. Βιβλία/ Μονογραφίες: 2006

Διαβάστε περισσότερα

Mailing address: University of Athens Faculty of Physical Education & Sport Sciences 41 Ethnikis Antistaseos, 17237 Dafni, Athens, Greece

Mailing address: University of Athens Faculty of Physical Education & Sport Sciences 41 Ethnikis Antistaseos, 17237 Dafni, Athens, Greece Ο Θεοδώρου Απόστολος Ph.D είναι Λέκτορας στα Αθλητικά Άλματα στον τομέα Κλασικού Αθλητισμού του ΤΕΦΑΑ Αθηνών. Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής του ΤΕΦΑΑ Αθηνών το 1992. Το 1994 απόκτησε το μεταπτυχιακό του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ. Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνύ Πξνπνλεηηθήο Καιαζνζθαίξηζεο ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ - ΓΙΑΚΡΙΔΙ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ. Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνύ Πξνπνλεηηθήο Καιαζνζθαίξηζεο ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ - ΓΙΑΚΡΙΔΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: e-mail: ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ magic.paok@gmail.com www.magic-camp.com ΠΟΤΓΔ M.Sc. (1996) Ph.D. (2002) ΗΝDIANA UNIVERSITY, Health Physical Education and Recreation,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ. Βιογραφικό Σημείωμα. Απόστολου Σ. Θεοδώρου

Α. Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ. Βιογραφικό Σημείωμα. Απόστολου Σ. Θεοδώρου Βιογραφικό Σημείωμα Απόστολου Σ. Θεοδώρου Αθήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα 1. Προσωπικά Στοιχεία 2. Σπουδές 3. Διδακτικό έργο σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 4. Ερευνητική δραστηριότητα 4.1. Συμβουλευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Παντελή Νικολαΐδη Διδάσκων 407/80 Γενικής Φυσικής Αγωγής

Βιογραφικό σημείωμα Παντελή Νικολαΐδη Διδάσκων 407/80 Γενικής Φυσικής Αγωγής Βιογραφικό σημείωμα Παντελή Νικολαΐδη Διδάσκων 407/80 Γενικής Φυσικής Αγωγής Εκπαίδευση 2005-2008 : Διδακτορικός Τίτλος σπουδών (PhD.) στην Εργοφυσιολογία, Πανεπιστήμιο της Πράγας, Εκπόνηση Διδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Απριλίου Μαΐου 2010 ΤΕΥΧΟΣ 42

Έκδοση Απριλίου Μαΐου 2010 ΤΕΥΧΟΣ 42 NEWSLETTER Έκδοση Απριλίου Μαΐου 2010 ΤΕΥΧΟΣ 42 Αγαπητές-οι φίλες-οι, Στις σελίδες του 42 ου ηλεκτρονικού µας περιοδικού µπορείτε να περιηγηθείτε και να διαβάσετε τα ακόλουθα: ΠΕΕΡΙΙΕΕΧΟΜΕΕΝΑ ΑΑππόό ττοονν

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχίο Φυσικής Αγωγής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 1990.

Πτυχίο Φυσικής Αγωγής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 1990. Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΦΟΤΟΛΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ., Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών Αποκατάσταση Αθλητικών Κακώσεων 1.ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Κωφοτόλης Όνομα: Νικόλαος Όνομα πατρός: Δημήτριος Όνομα μητρός: Ελένη Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδωράκης Γιάννης του Χρήστου

Θεοδωράκης Γιάννης του Χρήστου 1 Θεοδωράκης Γιάννης του Χρήστου Ο Γιάννης Θεοδωράκης είναι καθηγητής Αθλητικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Διετέλεσε μεταξύ των άλλων αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2008-2012), μέλος

Διαβάστε περισσότερα

TEAM SPORTS (BASKETBALL, VOLLEYBALL, FOOTBALL) Short papers presented during the 18 th International Congress of Physical Education and Sport

TEAM SPORTS (BASKETBALL, VOLLEYBALL, FOOTBALL) Short papers presented during the 18 th International Congress of Physical Education and Sport ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ (ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ, ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού TEAM SPORTS (BASKETBALL, VOLLEYBALL, FOOTBALL)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάμπρος Σ. Συντώσης, PhD

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάμπρος Σ. Συντώσης, PhD ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάμπρος Σ. Συντώσης, PhD Καθηγητής Διατροφής - Διαιτολογίας Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα Καθηγητής Διατροφής και Μεταβολισμού Ιατρική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Αγγελούσης. Νικόλαος ΣΠΟΥΔΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Αγγελούσης. Νικόλαος ΣΠΟΥΔΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Βιογραφικό σημείωμα Ν. Αγγελούση 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Αγγελούσης Όνομα: Νικόλαος Όνομα πατρός: Γεώργιος Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής του Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. Διεύθυνση εργασίας: Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Μιχαλοπούλου Μαρία Ph.D. Κομοτηνή, 2013

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Μιχαλοπούλου Μαρία Ph.D. Κομοτηνή, 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Μιχαλοπούλου Μαρία Ph.D. Κομοτηνή, 2013 Περιεχόμενα 1 Προσωπικά Στοιχεία 3 2 Ακαδημαϊκά Στοιχεία 3 Σπουδές 3 Εργασιακή Εξέλιξη 4 3 Διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΣΙΔΥΣΔΙΣ Γρ Σ.Α.Βεκιάρη. Α. Γιεθνή περιοδικά με κρίζη (με αζηερίζκο είναι ηα περιοδικά με

ΓΗΜΟΣΙΔΥΣΔΙΣ Γρ Σ.Α.Βεκιάρη. Α. Γιεθνή περιοδικά με κρίζη (με αζηερίζκο είναι ηα περιοδικά με ΓΗΜΟΣΙΔΥΣΔΙΣ Γρ Σ.Α.Βεκιάρη ISI) Α. Γιεθνή περιοδικά με κρίζη (με αζηερίζκο είναι ηα περιοδικά με 1. Vekiari, S.A., Oreopoulou, V., Tzia, Thomopoulos, C., 1993. Isolation of natural antioxidants from Oregano,

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Βιβλίο περιλήψεων. Επιμέλεια: Γ. Μπογδάνης, PhD

3 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Βιβλίο περιλήψεων. Επιμέλεια: Γ. Μπογδάνης, PhD 3 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Βιβλίο περιλήψεων Επιμέλεια: Γ. Μπογδάνης, PhD ΑΘΗΝΑ, 8-9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 3 ο Συνέδριο Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης, Αθήνα 8,9 Νοεμβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Antonis Hatzigeorgiadis

Antonis Hatzigeorgiadis Antonis Hatzigeorgiadis Items Number Books 2 Book Chapters 13 Articles in International Peer-Reviewed Journals Indexed in 42 Bibliographical Databases (e.g. SPORTDISCUS) Articles in Journals not Indexed

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δογάνη Γεωργίου, καθηγητή ΤΕΦΑΑ. Email: doganis@phed.auth.gr Τηλ. Εργασίας: 2310992211

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δογάνη Γεωργίου, καθηγητή ΤΕΦΑΑ. Email: doganis@phed.auth.gr Τηλ. Εργασίας: 2310992211 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δογάνη Γεωργίου, καθηγητή ΤΕΦΑΑ Email: doganis@phed.auth.gr Τηλ. Εργασίας: 2310992211 19.06.2013 Θέση: Βιογραφικό Δογάνη Γεωργίου, καθηγητή ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΤΣΙΓΓΙΛΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΤΣΙΓΓΙΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΤΣΙΓΓΙΛΗ Περιεχόµενα 2 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 2. ΣΠΟΥ ΕΣ...3 3. ΕΡΓΑΣΙΑ...4 4. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ...4 5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ - ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ...5 5.1. ηµοσιευµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Πίνακας επιλεγµένων βιογραφικών στοιχείων. Βράµπας Σ. Ιωάννης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Πίνακας επιλεγµένων βιογραφικών στοιχείων. Βράµπας Σ. Ιωάννης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Για κάθε άτοµο που αναφέρεται στους πίνακες Γ.1.1 και Γ.1.2 του εντύπου υποβολής να: Συµπληρωθούν ο πίνακας βιογραφικών στοιχείων και ο πίνακας δηµοσιεύσεων Πίνακας επιλεγµένων βιογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΜΑΝΟΥΗΛ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΜΑΝΟΥΗΛ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΜΑΝΟΥΗΛ 1 Περιεχόμενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ σελ. Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Προσωπικά στοιχεία..2 2. Σπουδές...2 3. Διδακτική δραστηριότητα. 3 4. Προεδρεία Οργανωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτημένες Ανακοινώσεις Poster Presentations

Αναρτημένες Ανακοινώσεις Poster Presentations Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή 4 Μαΐου 2012 Αναρτημένες Ανακοινώσεις Poster Presentations Σάββατο 19 Μαΐου 2012 Saturday 19 th, May 2012 14:00 15:45 1 ος Όροφος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ. 1 st Floor D.P.E.S.S.,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο 2. Πηστίο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτημένες Ανακοινώσεις. Posters 14:00 15:45 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗ & ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ SPORT TOURISM RECREATION AND OTHER SESSIONS

Αναρτημένες Ανακοινώσεις. Posters 14:00 15:45 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗ & ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ SPORT TOURISM RECREATION AND OTHER SESSIONS Αναρτημένες Ανακοινώσεις Posters Σάββατο 21 Μαΐου 2011 Saturday 21 st, May 2011 1 ος Όροφος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ. 1 st Floor D.P.E.S.S., D.U.Th. 14:00 15:45 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗ & ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ SPORT

Διαβάστε περισσότερα

21 st International Congress of Physical Education & Sport Komotini, 17 19 of May, 2013

21 st International Congress of Physical Education & Sport Komotini, 17 19 of May, 2013 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Democritus University of Thrace Department of Physical Education & Sport Science ΤΡΙΣΕΛΙΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ SHORT PAPERS 21 ου Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Λέθηνξαο, γλσζηηθό αληηθείκελν «ηαηηζηηθή» Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο. Παλεπηζηεκηνύπνιε, Γάιινο

Λέθηνξαο, γλσζηηθό αληηθείκελν «ηαηηζηηθή» Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο. Παλεπηζηεκηνύπνιε, Γάιινο Μηράιεο Ληλαξδάθεο Λέθηνξαο, γλσζηηθό αληηθείκελν «ηαηηζηηθή» Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκηνύπνιε, Γάιινο Ρέζπκλν, 74100 Σει. 28310 77703 e-mail: mlinardakis@edc.uoc.gr michalis.linardakis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή/Friday, 15.05.2015

Παρασκευή/Friday, 15.05.2015 Παρασκευή/Friday, 15.05.2015 Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations 11:00-12:30 ΑΙΘΟΥΣΑ 1/CONGRESS ROOM 1 (Θεωρία/Theory) 13:00-14:00 Πανεπιστημιακό Κολυμβητήριο/University s Swimming Pool (Πράξη/Practice)

Διαβάστε περισσότερα

Προφορικές Ανακοινώσεις. Oral Presentations

Προφορικές Ανακοινώσεις. Oral Presentations Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations ΑΙΘΟΥΣΑ 1 10:00 11:30 CONGRESS ROOM 1 Αθλητισμός, Αναψυχή & Τουρισμός Sports Recreation and Tourism ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Τριγώνης Ι. Ματσούκα Ο. CHAIREMEN: I. Trigonis

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΑΘΗΝΑ 2013 1 ΠEPIEXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

Προφορικές Ανακοινώσεις. Oral Presentations

Προφορικές Ανακοινώσεις. Oral Presentations Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations 11:30 13:30 ΑIΘΟΥΣΑ 1: ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ CONGRESS ROOM 1: PAPANIKOLAOU FOUNDATION: AMPHITHEATRE Μυοσκελετικές Κακώσεις και Παθήσεις Musculoskeletal Injuries

Διαβάστε περισσότερα