ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ"

Transcript

1 ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ «Π.Μ.. ΜΟΝΣΕΛΑ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» 6η Διεθμήπ Επιζηημξμική Διημεοίδα Εκπαιδερηικξύ ςεδιαζμξύ «κιώδεπ εκπαιδερηικό ζύζηημα: Μξμηέλα διαςείοιζηπ ητμ ζρμόοτμ ηηπ Εκπαιδερηικήπ Μξμάδαπ με ηιπ δξμέπ ηηπ εκπαιδερηικήπ αγξοάπ» Παοαζκερή 6 & άββαηξ 7 Ιξρμίξρ 2014 Αίθξρζα Πξλλαπλώμ Υοήζετμ, Κηήοιξ «Κλεόβξρλξπ» Παμεπιζηήμιξ Αιγαίξρ Λ. Δημξκοαηίαπ 1 ΡΟΔΟ Επιζηημξμική Επιηοξπή Ποξεδοείξ: Καζεγεηήξ Ακαζηάζημξ Κμκηάθμξ ρμποόεδοξπ: Καζεγεηήξ Φναγθίζθμξ Καιαβάζεξ Αμηιποόεδοξπ: Γιέκε Θεμδςνμπμύιμο, Ακαπιενώηνηα Καζεγήηνηα, Πνόεδνμξ Σ.Γ.Π.Α.Γ.. Μέλη: Καζεγεηήξ Καιαβάζεξ Φναγθίζθμξ, Σ.Γ.Π.Α.Γ.., Πακ/μίμο Αηγαίμο Καζεγήηνηα Καΐια Μανία, Σ.Γ.Π.Α.Γ.., Πακ/μίμο Αηγαίμο Καζεγεηήξ Πμιεμηθόξ Νηθήηαξ, Σ.Γ.Π.Α.Γ.., Πακ/μίμο Αηγαίμο Καζεγεηήξ Κμκηάθμξ Ακαζηάζημξ, Σ.Γ.Π.Α.Γ.., Πακ/μίμο Αηγαίμο Καζεγεηήξ Υαηδεγεςνγίμο Ιςάκκεξ, Σ.Γ.Π.Α.Γ.., Πακ/μίμο Αηγαίμο Καζεγήηνηα Δεμεηναθμπμύιμο Αγγειηθή, Σ.Γ.Π.Α.Γ.., Πακ/μίμο Αηγαίμο Ξακζάθμο Πμηίηζα, Ακαπιενώηνηα Καζεγήηνηα, Σ.Γ.Π.Α.Γ.., Πακ/μίμο Αηγαίμο Θεμδςνμπμύιμο Γιέκε, Ακαπιενώηνηα Καζεγήηνηα, Σ.Γ.Π.Α.Γ.., Πακ/μίμο Αηγαίμο Φεζάθεξ Γεώνγημξ, Γπίθμονμξ Καζεγεηήξ, Σ.Γ.Π.Α.Γ.., Πακ/μίμο Αηγαίμο ηαμάηεξ Πακαγηώηεξ, Γπίθμονμξ Καζεγεηήξ, Σ.Γ.Π.Α.Γ.., Πακ/μίμο Αηγαίμο Παπαβαζηιείμο Βαζίιεημξ, Λέθημναξ Σ.Γ.Π.Α.Γ.., Πακ/μίμο Αηγαίμο αΐηεξ Υνήζημξ, Ομ. Καζεγεηήξ, Π.Σ.Δ.Γ., Γζκηθμύ & Καπμδηζηνηαθμύ Πακ/μίμο Αζεκώκ Καζεγεηήξ Μεσμάνεξ Μηπάιεξ, Σμ. Γπηθμηκςκίαξ θαη Μ.Μ.Γ., Γζκηθμύ θαη Καπμδηζηνηαθμύ Πακ/μίμο Αζεκώκ Καζεγεηήξ Μπμοδάθεξ Ιςζήθ, Π.Σ.Δ.Γ., Πακ/μίμο Παηνώκ Καζεγεηήξ Γθόβανεξ Υνήζημξ, Π.Σ.Δ.Γ., Πακ/μίμο Θεζζαιίαξ Ακδνεαδάθεξ Νηθόιαμξ, Ακαπιενςηήξ Καζεγεηήξ, Π.Σ.Δ.Γ., Πακ/μίμο Κνήηεξ Λημκανάθεξ Ακηώκεξ, Ακαπιενςηήξ Καζεγεηήξ, Γ.Α.Π. Κέθεξ Βαζίιεημξ, Γπίθμονμξ Καζεγεηήξ ημο Σμήμαημξ Δεμόζηαξ Δημίθεζεξ ημο Πακηείμο Πακ/μίμο Λαμπνόπμοιμξ Υανίιαμξ, Γπίθμονμξ Καζεγεηήξ, Π.Σ.Δ.Γ., Πακ/μίμο Παηνώκ Μπαμπάιεξ Θςμάξ, Γπίθμονμξ Καζεγεηήξ, Π.Σ.Δ.Γ., Πακ/μίμο Αζεκώκ Μμύηζημξ Ακδνέαξ, Δν. δηδάζθςκ, ελςηενηθόξ ζοκενγάηεξ Π.Μ.., Πακ/μίμο Αηγαίμο Ράπηεξ Νηθόιαμξ, Δν. δηδάζθςκ, ελςηενηθόξ ζοκενγάηεξ Π.Μ.. Πακ/μίμο Αηγαίμο Μεκαηζήξ Ιςάκκεξ, Δν. Νμμηθόξ, δηδάζθςκ, ελςηενηθόξ ζοκενγάηεξ Π.Μ.. Πακ/μίμο Αηγαίμο Υιαπάκεξ Γεώνγημξ, Δν. δηδάζθςκ, ελςηενηθόξ ζοκενγάηεξ Π.Μ.., Πακ/μίμο Αηγαίμο Οογαμτηική Επιηοξπή Καζεγεηήξ Ακαζηάζημξ Κμκηάθμξ (πνόεδνμξ) Κανίθε Υνοζάκζε (γναμμαηεία) Αθνίβμο Γοαγγειία Ακδνηώηε Μανηάκκα Ανγονίμο Μανία Βμγηαηδήξ Ακαζηάζημξ Γθμομπίιε Μανία Θεμιόγμξ Υνήζημξ Καμεκίδμο Ναηάζα Κακηίκμο Καηενίκα Κναζζμπμύιμο Αιελάκδνα Κύνμο Όιγα Κςκζηακηίκμο Μαίνε Μάδανεξ Βαζίιεημξ-Ιζίδςνμξ Πηκκίθα Βαζηιεία έιιεκα Υνηζηίκα Σενδμύδε Μανία Φναγθμύιε Μανία Υαιηάζμο Βηθηςνία Υαιηάζμο Γοαγγειία

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 6 & 7 Ιξρμίξρ 2014 Παοαζκερή, 06/06/ :00 17:00 Γγγναθέξ 17:00 17:30 Έκανλε Υαηνεηηζμμί 1η ρμεδοία (17:30-18:45) Πνμεδνείμ: Ακαζηάζημξ Κμκηάθμξ, Μηπάιεξ Μεσμάνεξ 17:30-18:00 Φναγθίζθμξ Καιαβάζεξ Οη ζοκ-ακηαγςκηζηηθέξ ζπέζεηξ μέζα θαη γύνς από ηε ζπμιηθή μμκάδα 18:00-18:45 La forme scolaire du siècle dernier a-telle définitivement explosé? (Θνομμαηίζηεθε μνηζηηθά ε μμνθή ημο Alain Bouvier ζπμιείμο ημο πνμεγμύμεκμο αηώκα;) 18:45-19:00 Δηάιεημμα Καθέξ 2η ρμεδοία (19:00-20:00) Πνμεδνείμ: Ακαζηάζημξ Κμκηάθμξ Φναγθίζθμξ Καιαβάζεξ 19:00-19:45 Symbiosis which Complements, or Parasitism which Weakens? International Mark Bray Perspectives on Relationships between the Shadow Education and Schooling 19:45-20:00 οδήηεζε 20:00 Σέιμξ ενγαζηώκ άββαηξ, 07/06/2014 9:30-10:00 Πνμζέιεοζε 3η ρμεδοία (09:30-11:15) Πνμεδνείμ: Φναγθίζθμξ Καιαβάζεξ, Υνήζημξ αΐηεξ 10:00-10:45 Education & Numérique comes out of the Jean-Baptiste Touchard shadow 10:45 11:15 Η «ζομπιενςμαηηθή δηδαζθαιία» μέζα από Μηπάιεξ Μεσμάνεξ ηηξ ρεθηαθέξ αθεγήζεηξ ηςκ απμδεθηώκ ηεξ 11:15-11:30 Δηάιεημμα Καθέξ 4η ρμεδοία (11:30 13:30) Πνμεδνείμ: Ακαζηάζημξ Κμκηάθμξ, Φναγθίζθμξ Καιαβάζεξ 11:30-12:00 θηώδεξ εθπαηδεοηηθό ζύζηεμα: Δηενεοκώκηαξ απόρεηξ θμηηεηώκ θαη Πακαγηώηεξ Ι. ηαμάηεξ εθπαηδεοηηθώκ γηα ηεκ παναπαηδεία ζηεκ Γιιάδα 12:00-12:30 Δηενεοκώκηαξ ηηξ δοκαηόηεηεξ ακάπηολεξ Πακαγηώηεξ Παπαγεςνγάθεξ ημο θμηκςκηθμύ νόιμο ημο ζπμιείμο ζε Γοαγγειία Παπαδάημο, πενηόδμοξ μηθμκμμηθήξ θνίζεξ: Ο ζεζμόξ Υνήζημξ αΐηεξ ημο Κμηκςκηθμύ Φνμκηηζηενίμο 12:30-13:00 13:00-13:30 οδήηεζε Πανέμβαζε θμνέςκ εθπαηδεοηηθώκ (Ο.Λ.Μ.Γ., Δ.Ο.Γ. θ.α.)...οκέπεηα ζηεκ επόμεκε ζειίδα

3 5η ρμεδοία (16:00 20:00) Πνμεδνείμ: Φναγθίζθμξ Καιαβάζεξ, Πακαγηώηεξ Ι. ηαμάηεξ 16:00-17:00 Πνμζέιεοζε 17:00-17:45 Ora Kwo Students Learning in Mainstream Schooling and Private Supplementary Tutoring: Implications for Teachers and Teacher Educators 17:45-18:05 Some thoughts concerning education as Theodor Rütter spotlight on shadow education 18:05-18:30 θηώδεξ Γθπαηδεοηηθό ύζηεμα: Ακαζηάζημξ Κμκηάθμξ Αμθηζβήηεζε ή θμπημόηεηα; Δηθαίςμα ή Αοζαηνεζία; 18:30-19:00 Πανέμβαζε επαγγειμαηηθώκ θμνέςκ (Έκςζε ηδημθηεηώκ θνμκηηζηενίςκ, Γ..Γ.Γ. θ.α.) 19:00-20:00 οδήηεζε-ομπενάζμαηα 20:00 Σέιμξ ενγαζηώκ εμενίδαξ ημοξ ζομμεηέπμκηεξ θαη ζηηξ ζομμεηέπμοζεξ ζα δμζμύκ Βεβαηώζεηξ Παναθμιμύζεζεξ. ημειώζειπ:

4 ΠΕΡΙΛΗΦΕΙ ΕΙΗΓΗΕΩΝ Καθηγηηήπ Φοαγκίζκξπ Καλαβάζηπ, Σ.Ε.Π.Α.Ε.. Παμ/μίξρ Αιγαίξρ «Οι ζρμ-αμηαγτμιζηικέπ ζςέζειπ μέζα και γύοτ από ηη ζςξλική μξμάδα.» Γίκαη δύζθμιμ κα ζομπενηιεθζεί ζε έκα ιεηημονγηθό ζοιιμγηζμό ε δηαπείνηζε ηςκ ζοκόνςκ ακάμεζα ζε εζςηενηθέξ ιεηημονγίεξ, ακάμεζα ζηηξ ζπέζεηξ γύνς από μηα ζπμιηθή μμκάδα θαη ακάμεζα ζε ιεηημονγίεξ θαη ζε ζπέζεηξ. Αθόμα πημ δύζθμιμ είκαη κα πενηγναθμύκ αοηέξ μη ζύκζεηεξ ζπέζεηξ μεηαλύ νεηώκ, επίζεμςκ, ζηςπενώκ θαη άηοπςκ δηενγαζηώκ θαη δηαδηθαζηώκ, μη μπμίεξ θαζώξ δηεηζδύμοκ μη μεκ ζηηξ δε πνμθαιμύκ εκαιιαγέξ νόιςκ ηςκ πνςηαγςκηζηώκ θαη μεηαημπίδμοκ ηα ζύκμνα δεμημονγώκηαξ μηα εοέιηθηε θαη εύζναοζηε ζοκμνηαθή δώκε. Τπάνπεη επμμέκςξ ε ακάγθε γηα πημ δοκαμηθέξ θαη εοέιηθηεξ ζεςνίεξ γηα ηεκ πενηγναθή ηεξ πμιοπιμθόηεηαξ ηεξ ζπμιηθήξ μμκάδαξ, ςξ εκόξ μνγακηζμμύ ζημκ μπμίμ ημ θαηκόμεκμ ηεξ μάζεζεξ πνμζπαζεί κα εκανμμκηζηεί με ηα θμηκςκηθά ζηενεόηοπα θαη ηηξ γναμμηθέξ δηαηοπώζεηξ ημο δημηθεηηθμύ θαηαμενηζμμύ ηςκ ανμμδημηήηςκ. Γπηζηεμμιμγηθό εμπόδημ ζηεκ ακάπηολε κέςκ ζεςνηώκ απμηειεί ε ζηενεμηοπηθή ακηίιερε γηα ηε μάζεζε ςξ αημμηθήξ οπόζεζεξ ζε ακηίζεζε με ηεκ αμθίζεμε έκκμηα ηεξ μάζεζεξ ςξ ακαδοόμεκεξ ηδηόηεηαξ εκόξ αιιειεπηδναζηηθμύ ζοζηήμαημξ με εζςηενηθέξ δηαδηθαζίεξ θαη ελςηενηθέξ ζπέζεηξ. Πανόμμημο ηύπμο επηζηεμμιμγηθά εμπόδηα μδήγεζακ ζηεκ θαηαζθεοή ηςκ κέςκ επηζηεμμκηθώκ όνςκ όπςξ glocalization (πμο πνμθύπηεη από ηεκ ηαοηόπνμκε δηαδηθαζία ηεξ παγθμζμημπμίεζεξ θαη ηεξ ημπηθόηεηαξ) ή coopetion (πμο πνμθύπηεη από ηεκ ηαοηόπνμκε δηαδηθαζία ημο ακηαγςκηζμμύ θαη ζοκενγαζίαξ), μη μπμίμη δεκ ακηηζημηπμύκ απιά ζε εκδηάμεζεξ έκκμηεξ αιιά ζε ακαδοόμεκεξ ηδηόηεηεξ αιιειέκδεηςκ θαη αιιειεπηδναζηηθώκ ζοζηεμάηςκ. ε αοηό ημ είδμξ ηςκ εκκμηώκ μη δοζθμιίεξ αθμνμύκ ημκ πνμζδημνηζμό ηεξ ζοκύπανλεξ θαη ηεξ ηαοηόπνμκεξ αιιειμ-δηείζδοζεξ ηςκ ζηόπςκ θαη ηςκ αληαθώκ ακαθμνώκ, ηςκ ηοπηθώκ δηαδηθαζηώκ θαη ηςκ άηοπςκ δηενγαζηώκ, θαζώξ θαη ηεκ εκαιιαγή ηςκ νόιςκ μεηαλύ ημοξ. ημ πιαίζημ ηεξ δηεπηζηεμμκηθήξ ζεςνίαξ ηεξ πμιοπιμθόηεηαξ, αοηό ημ κέμ είδμξ εκκμηώκ μπμνεί κα μαξ βμεζήζεη κα πενηγνάρμομε ηε δηαθοβένκεζε μηαξ ζπμιηθήξ μμκάδαξ, ώζηε κα είκαη ζε ζέζε κα πνμζδημνίδεη ηα όνηα θαη ηηξ δηαζοκδέζεηξ με ηηξ ακεπίζεμεξ δναζηενηόηεηεξ πμο ακαπηύζζμκηαη ζημκ πενίγονό ηεξ θαη κα δηαπεηνίδεηαη ημοξ ηαοηόπνμκα απμθιίκμκηεξ θαη ζομπιενςμαηηθμύξ νόιμοξ πςνίξ κα απμνοζμίδεη ημκ βαζηθό μαζεζηαθό πνμζακαημιηζμό ημο θμηκςκηθμύ θαη δεμμθναηηθμύ ζπμιείμο. Prof. Alain Bouvier, ποώημ Πούηαμηπ και μέλξπ ηηπ Γαλλικξύ Αμώηαηξρ ρμβξρλίξρ Εκπαίδερζηπ, Διερθρμηήπ ηηπ Revue internationale d'éducation de Sèvres «La forme scolaire du siècle dernier a-t-elle définitivement explosé» («Θορμμαηίζηηκε ξοιζηικά η μξοθή ηξρ ζςξλείξρ ηξρ ποξηγξύμεμξρ αιώμα;») Des sociologues comme Guy Vincent ont décrit la «forme scolaire» des pays occidentaux héritée du XIXe siècle, inspirée des communautés religieuses et stabilisée tout au long du XXe siècle, au moins jusqu à la fin des années En ce début de XXIe siècle, on assiste à ce qui semble être son explosion, même s il en reste d importantes traces et de solides vestiges : on construit encore, ici où là, des écoles inspirées de ce modèle. Pourtant, aux temps et lieux uniques d enseignement - la salle de classe, fermée, au sein de laquelle tout se joue entre les élèves et leur maître - se substituent des temps et lieux multiples et ouverts d apprentissages interactifs. Le temps de l apprentissage formel, celui décidé par les pouvoirs publics, perd de son importance par rapport aux temps d apprentissages non formels (non organisés, au gré des expériences de la vie, dont celles sur le Web) et informels (à travers des activités programmées en dehors des pouvoirs organisateurs de l école). En France par exemple, le temps consacré au périscolaire (organisé souvent par des associations en liaison avec l enseignement scolaire) et au parascolaire (conçu pour des usages individuels, à l initiative des familles, en complément de l enseignement) devient plus conséquent que celui du temps scolaire. «L école de l ombre», conceptualisée par Mark Bray, qui s est d abord développée en Asie, s est étendue en Europe, notamment en France. À travers les multiples réseaux et les différentes formes d apprentissages proposées aux élèves, à l école et en dehors, organisés ou pas, à travers la généralisation de l emploi du numérique favorisant le nomadisme, l école du marché, c est-à-dire directement payée par les parents en plus des autres possibilités scolaires devient prépondérante. Elle se développe de plus en plus

5 vite. Jusqu où ira cette évolution qui échappe aux professionnels de l éducation? Qui veille à la qualité, à la cohérence, à la pertinence de ce patchwork qui est proposé? Quel élève vise-t-il? Pour former quel citoyen? Il est temps, sans doute que les professionnels de l éducation s emparent de ce sujet, en espérant qu il ne soit pas trop tard. Peut-on dessiner une nouvelle forme scolaire pour le XXIe siècle ou doit-on s en remettre à la jungle éducative régulée par le marché? Prof. Mark Bray, Παμεπιζηήμιξ ηξρ Hong Kong, επικεθαλήπ ηηπ UNESCO ζηξμ ηξμέα ηηπ ργκοιηικήπ Εκπαίδερζηπ Διερθρμηήπ ηξρ Κέμηοξρ Μελεηώμ ηηπ ργκοιηικήπ Εκπαίδερζηπ (CERC) «Symbiosis which Complements, or Parasitism which Weakens? International Perspectives on Relationships between the Shadow Education and Schooling» Around the world, recent decades have brought considerable expansion of the shadow education system of private supplementary tutoring. This tutoring is provided in a range of formats. Some is institutionalised, e.g. through frontistiria and comparable bodies, while some is provided informally by university students, teachers and others. The phenomenon of shadow education has long been familiar in Greece, which is estimated to have the highest shadow education enrolment rate in Europe. However, neither in Greece nor in other countries has the phenomenon received adequate research attention. This presentation will provide a comparative framework for understanding the nature and implications of shadow education in societies of different types. It will draw on examples from around the world, noting that shadow education has now become a global phenomenon. The presentation will especially focus on the relationships between the shadow education activities and schooling. In some contexts, shadow education is viewed as symbiotic and complementary to schooling; but in other contexts it is viewed as a parasite that weakens the schools. These observations lead to questions for planners and managers of education systems. How can the positive dimensions be encouraged and the negative dimensions discouraged? Are forms of regulation desirable for the shadow education sector, and if so what should be the structure and content of the regulations? Should schools be encouraged to collaborate with the shadow education sector, and if so how? Or should schools distance themselves from the shadow, and do their best to provide all the services needed and desired by societies so that shadow education is not necessary? Jean-Baptiste Touchard, Directeur Général de TxtNet.com Directeur Technique de l'opération Education & Numérique «Education & Numérique(E&Ns) shadow in the light» In this talk, I would like to tell you about our analysis of the French landscape regarding «shadow» learning based on our experience with E&N project. When I say we, I represent E&N, an association of : Teachers, some of which are Authors of Digital Learning Objects (DLOs) distributed over the Internet. Publishers, with a long experience in classical paper school textbooks publishing Web Applications designers and Digital Information producers. We started this association about two years ago and presented our first prototype for the first time last year, here, in Rhodes. We publicly launched our service in September E&N service mainly consists of : An on-line DLO Authoring Tool, designed for simplicity of use, yet allowing the production of ambitious digital contents. A web site designed for the teachers and learners to get access to a selection of DLOs. A public catalogue of all the DLOs procuced by the authors who decided to put them «on-line» under a Creative Commons Licence. A series of push tools such as a letter of information, a Twitter feed and various information relays, buzz pushers, All the code is Open Source and the DLOs are published under a Creative Commons license. The access is free for the authors and for the learners. We have here a political statement considering that access to education should be free for everyone. I will not talk here about our underlying business model, but will be very

6 happy to address this in our informal meetings with anyone interested about the financial aspects of our project. To get back to our workshop concern, we see our initiative as a bottom-up initiative in the sense that French Ministry of National Education and more generally state administrations have no initiative in our project. We are in the shadow, yet under the spotlights. Since last September : 500+ authors opened an account on the authoring platform, They created over DLOs Downloaded about times Over people signed up to receive our push informations. Our first school year is about to end and we begin to receive interesting phone calls of people wanting to know more about us. Καθηγηηήπ Μιςάληπ Μευμάοηπ, Σμήμα Επικξιμτμίαπ & Μ.Μ.Ε., Ε.Κ.Π.Α. «Η ζρμπληοτμαηική διδαζκαλία μέζα από ηιπ σηθιακέπ αθηγήζειπ ητμ απξδεκηώμ ηηπ» ηεκ εηζήγεζε, μεηά από εηζαγςγή ζηηξ δοκαηόηεηεξ πμο δηαζέημοκ μη ρεθηαθέξ αθεγήζεηξ ζήμενα, πανμοζηάδμκηαη μη ζπεηηθέξ με ημ θνμκηηζηήνημ θαη ημ ηδηαίηενμ ρεθηαθέξ ηζημνίεξ θμηηεηνηώκ θαη θμηηεηώκ δηαθόνςκ Πακεπηζηεμηαθώκ Σμεμάηςκ. Έηζη, πένα από ηε ζεςνία θαη ηα ζηαηηζηηθά ζημηπεία, επηπεηνείηαη μηα «βηςμαηηθή» γκςνημία με ημ ζέμα, μέζα από ζε «πνώημ πνόζςπμ» ρεθηαθέξ αθεγήζεηξ. Παμαγιώηηπ Ι. ηαμάηηπ, Επίκξροξπ Καθηγηηήπ Σ.Ε.Π.Α.Ε.. Παμ/μίξρ Αιγαίξρ «κιώδεπ εκπαιδερηικό ζύζηημα: Διεοερμώμηαπ απόσειπ θξιηηηώμ και εκπαιδερηικώμ για ηημ παοαπαιδεία ζηημ Ελλάδα» ε πμηθίιεξ ζοδεηήζεηξ μεηαλύ γμκέςκ, πακζμμμιμγείηαη όηη ε παναπαηδεία απμηειεί ζύγπνμκε μάζηηγα μηθμκμμηθήξ αθαίμαλεξ ηεξ ειιεκηθήξ μηθμγέκεηαξ. Γπίζεξ, ιέγεηαη όηη ε παναπαηδεία ακαπηύζζεηαη εθμεηαιιεοόμεκε ηηξ αδοκαμίεξ ημο δεμόζημο εθπαηδεοηηθμύ ζοζηήμαημξ, πνμθεημέκμο κα δεμημονγήζεη δμμέξ μη μπμίεξ, ζοζηεμαηηθά θαη μνγακςμέκα, ακαιαμβάκμοκ οπμζηενηθηηθό νόιμ ζηεκ εθπαίδεοζε ηςκ μαζεηώκ θαη ηεκ πνμεημημαζία ημοξ ώζηε κα εηζαπζμύκ με αζθάιεηα ζηεκ ηνηημβάζμηα εθπαίδεοζε, ζεμεηώκμκηαξ επηηοπίεξ ζηηξ πακειιαδηθέξ ελεηάζεηξ. ημ πιαίζημ αοηό, ηδνύμκηαη θαη ιεηημονγμύκ κόμημα θνμκηηζηήνηα ή μηθμδηδαζθαιεία θαζώξ θαη ηδηαίηενα μαζήμαηα, πανάκμμα ςξ επί ημ πιείζημκ. Η ζομμεημπή ηςκ μαζεηώκ, θονίςξ ηεξ Γ Λοθείμο, ζηα ζθηώδε αοηά παναεθπαηδεοηηθά ζοζηήμαηα, ηείκεη κα απμηειέζεη ζύγπνμκε πναγμαηηθόηεηα ελαηηίαξ πμηθίιςκ ακηηιήρεςκ θαη πναθηηθώκ. ηεκ πανμύζα ένεοκα ελεηάδμκηαη, με εμηδμμεμέκεξ ζοκεκηεύλεηξ, απόρεηξ θμηηεηώκ θαη εθπαηδεοηηθώκ, ακαθμνηθά με ημ θαηκόμεκμ ηεξ παναπαηδείαξ ζηεκ Γιιάδα, θαηά ηεκ ηειεοηαία δεθαπεκηαεηία θαη ακαδεηθκύμκηαη ζημηπεία γηα ηηξ δηαδηθαζίεξ, ημ πνόκμ θαη ηα πμζά πμο δαπακώκηαη γηα ηεκ εκίζποζε ηςκ ζογθεθνημέκςκ ηδηςηηθώκ πνςημβμοιηώκ, μη μπμίεξ ζοκδέμκηαη με ηεκ ακάπηολε μηαξ επηπεηνεμαηηθήξ, παναεθπαηδεοηηθήξ δναζηενηόηεηαξ. Ακάιμγεξ δναζηενηόηεηεξ θαη εηδηθά όζεξ ιεηημονγμύκ πανάκμμα, απμηειμύκ ζοπκά πανάγμκηεξ άκζεζεξ ηεξ εγπώνηαξ παναμηθμκμμίαξ θαη θμνμδηαθογήξ θαζώξ θαη «μνγακηζμμύξ» εθμεηάιιεοζεξ γμκέςκ, μαζεηώκ θαη εθπαηδεοηηθώκ, πανά ηε ζομβμιή ημοξ ζε επηηοπή μαζεζηαθά απμηειέζμαηα. Παμαγιώηηπ Παπαγετογάκηπ, Δ/μηήπ Π.Ε. Κξοιμθίαπ, Δο. Παμ/μίξρ Αιγαίξρ Εραγγελία Παπαδάηξρ, Τπξδιερθύμηοια ςξλικήπ Μξμάδαπ Π.Ε. Υοήζηξπ αΐηηπ, Ομόηιμξπ Καθηγηηήπ Παμεπιζηημίξρ Αθημώμ «Διεοερμώμηαπ ηιπ δρμαηόηηηεπ αμάπηρνηπ ηξρ κξιμτμικξύ οόλξρ ηξρ ζςξλείξρ ζε πεοιόδξρπ ξικξμξμικήπ κοίζηπ: Ο θεζμόπ ηξρ Κξιμτμικξύ Φοξμηιζηηοίξρ» Απμηειεί θμηκή παναδμπή όηη ε ακάπηολε μηαξ πώναξ δεκ ελανηάηαη μόκμ από εμπνάγμαηα αγαζά όπςξ είκαη ημ έδαθμξ θαη ημ οπέδαθμξ αιιά θαη από ηεκ πμηόηεηα ηεξ πανεπόμεκεξ εθπαίδεοζεξ ζηα κέα θονίςξ άημμα. Η εθπαίδεοζε μνγακώκεηαη ζε ηδηαίηενα εθπαηδεοηηθά ηδνύμαηα, ηα ζπμιεία, ηα μπμία επηδηώθμοκ ζογθεθνημέκμοξ ζηόπμοξ. Μηα ζπμιηθή μμκάδα γηα κα πναγμαημπμηήζεη ημοξ ζηόπμοξ ηεξ πνέπεη κα ιεηημονγεί απμηειεζμαηηθά. Καη γηα κα ζομβεί αοηό πνέπεη κα δηαζέηεη, εθηόξ ηςκ άιιςκ, θαηάιιειμ δηδαθηηθό πνμζςπηθό, επανθή μηθμκμμηθή οπμζηήνηλε θαζώξ θαη ηθακή δημίθεζε ε μπμία πνμγναμμαηίδεη, δηεοζύκεη θαη ζοκημκίδεη ηηξ δναζηενηόηεηεξ ημο ζογθεθνημέκμο ακζνώπηκμο δοκαμηθμύ. Γπηθεκηνώκμκηαξ ημ εκδηαθένμκ μαξ ζημκ μηθμκμμηθό ημμέα παναηενμύμε όηη ε πμιηηεία θαη γεκηθόηενα ε θμηκςκία ζηενίδεη ημ ζπμιείμ με πανμπέξ θαη πόνμοξ

7 όπςξ είκαη μη οιηθμηεπκηθέξ οπμδμμέξ, ημ εθπαηδεοηηθό πνμζςπηθό, βηβιία, πνμγνάμμαηα θιπ. ε πενηόδμοξ όμςξ μηθμκμμηθήξ θνίζεξ, όπςξ αοηή πμο βηώκεη ε πώνα μαξ ηεκ ηειεοηαία πεκηαεηία, ημ ζπμιείμ θαιείηαη κα ακαδείλεη πενηζζόηενμ ημκ θμηκςκηθό ημο νόιμ, πανέπμκηαξ ζηεκ θμηκςκία αμθίδνμμα γκώζεηξ θαη οπενεζίεξ πμο ελ ακηηθεημέκμο ζηενείηαη ε ηειεοηαία ιόγς ηεξ μηθμκμμηθήξ ύθεζεξ, ε μπμία ακελανηήηςξ αηηημιμγίαξ πιήηηεη ζε μεγαιύηενμ βαζμό ηα παμειόηενα θμηκςκηθμμηθμκμμηθά ζηνώμαηα. Πανάιιεια από ημοξ ζθμπμύξ ημο, ημ ζπμιείμ πανέπεη ακηηζηαζμηζηηθή αγςγή αμβιύκμκηαξ ηηξ ακαπόδναζηα γκςζηηθέξ ακηζόηεηεξ πμο πνμθύπημοκ από ηηξ αημμηθέξ θαη θμηκςκηθέξ δηαθμνέξ ηςκ μαζεηώκ θαη ηςκ μηθμγεκεηώκ ημοξ. ηεκ πνμμπηηθή αοηή από ηε δεθαεηία ημο 80 ε ειιεκηθή εθπαίδεοζε ζηηξ δύμ πνώηεξ βαζμίδεξ είπε οημζεηήζεη πνμγνάμμαηα εκηζποηηθήξ δηδαζθαιίαξ γηα ηηξ πενηπηώζεηξ γκςζηηθά αδύκαμςκ μαζεηώκ. Ωζηόζμ ηα πνμγνάμμαηα αοηά, γηα πμιιμύξ ιόγμοξ, θαίκεηαη πςξ δεκ θαηόνζςζακ κα ακηαπμθνηζμύκ ζημοξ ζθμπμύξ γηα ημοξ μπμίμοξ δεμημονγήζεθακ. ηεκ πανμύζα μηθμκμμηθή θνίζε, πανάιιεια με ημ επίζεμμ εθπαηδεοηηθό ζύζηεμα, έπεη ανπίζεη κα ακαπηύζζεηαη έκα είδμξ εθπαίδεοζεξ με ηε μμνθή ηςκ θμηκςκηθώκ θνμκηηζηενίςκ μέζα από ηεκ ημπηθή αοημδημίθεζε ζημ πιαίζημ ακάπηολεξ θαη πνμώζεζεξ μηα θμηκςκηθήξ πμιηηηθήξ πνμξ ημο μαζεηέξ ηεξ ημπηθήξ θμηκςκίαξ επηπεηνώκηαξ κα θαιύρεη έκα πηζακό θεκό ημο θμηκςκηθμύ νόιμο ημο ζπμιείμο. Γηδηθόηενα ηα πνμγνάμμαηα αοηά εζηηάδμκηαη ζηε δεοηενμβάζμηα εθπαίδεοζε ιόγς αθεκόξ ηεξ πνμμπηηθήξ εηζαγςγήξ ηςκ μαζεηώκ ζηεκ ηνηημβάζμηα εθπαίδεοζε θη αθεηένμο ζηεκ έλμδμ ηςκ κέςκ αηόμςκ ζηεκ αγμνά ενγαζίαξ. θμπόξ ηεξ ενγαζίαξ αοηήξ είκαη κα δηενεοκήζεη ηηξ δοκαηόηεηεξ ακάπηολεξ ημο θμηκςκηθμύ νόιμο ημο ζπμιείμο ζε πενηβάιιμκ μηθμκμμηθήξ θνίζεξ μέζα από πανάιιειεξ δμμέξ όπςξ είκαη ηα Κμηκςκηθά Φνμκηηζηήνηα. Prof. Ora Kwo, The University of Hong Kong «Students Learning in Mainstream Schooling and Private Supplementary Tutoring: Implications for Teachers and Teacher Educators» While increasing volumes of research are available on the scale and costs of private supplementary tutoring, less is known about its pedagogical dimensions. This paper reports on a study conducted in Hong Kong which has particularly high rates of private tutoring. It was found that 53.8% of sampled Grade 9 students and 71.8% of sampled Grade 12 students were receiving supplementary tutoring. The paper begins with the quantitative picture solicited through questionnaires to a sample of students in Grades 9 and 12, and then turns to data from interviews. The students who received tutoring were asked to compare their teachers and tutors, and to indicate what they sought from the tutors that they did not find in their schooling. The students who did not receive tutoring were also interviewed on their learning experiences without tutoring support. Especially pertinent to the paper were the patterns and ways in which students perceived learning with and without tutoring. The paper will lead to insights into teaching and teacher education, The implications of this Hong Kong study are likely to resonate in many other parts of the world amidst processes of government-led reform, as wellintentioned top-down innovations may be subverted by conflicting expectations and the divergent agendas of students, teachers and tutors. Prof. Dr. Theodor Rütter, Ordinarius emeritus of educational theory, University Stuttgart, Germany «The shadow education system, the Über-Ich, and the conscience» The shadow education system is explained here as socialisation nonméthodique, which means the not planned but nevertheless systematic influence of human society on its individuals, inducing to them that which Sigmund Freud called Über-Ich and Norbert Elias self-control-apparatus, or conscience. But our conscience, which Jean Jacques Rousseau characterized as our originalité naturelle and Immanuel Kant as our praktische Vernunft, is not the Über-Ich, but its antagonist. In contrary to shadow education, which is an inducation because it in-ducates, in-duces the Über-Ich into the individuals, civilizing and equalizing them socialisation méthodique as not only planned, but lightfull education is a true e-ducation because it educates, e- duces, e-ducares the individual out of their collective Über-Ich forward or better to say back to their natural originality, that means, to their personal, personally free conscience, the antagonist to Über-Ich. So far the theory. On the contrary, the practice, the established educational system in our schools, is not enlightened, it is much more sophisticated than socratic, much more

8 shadow than light, because common practice induces Über-Ich much more than educing out of it. If this explication is right what is to do? This question belongs to the necessary ethical discourse not only about our schools, but in our schools. Καθηγηηήπ Αμαζηάζιξπ Κξμηάκξπ, Σ.Ε.Π.Α.Ε.. Παμ/μίξρ Αιγαίξρ «κιώδεπ Εκπαιδερηικό ύζηημα: Αμθιζβήηηζη ή κξπιμόηηηα; Δικαίτμα ή Αρθαιοεζία;» Πμηα είκαη ε ζθμπημόηεηα, ημ κόεμα θαη ε πνεζημόηεηα εκόξ θαημπηνηθμύ εθπαηδεοηηθμύ ζοζηήμαημξ; Πμηεξ ακάγθεξ ηεξ θμηκςκίαξ θαη πμηεξ ακηηιήρεηξ εοκμμύκ ηε ζέζμηζε εκόξ ζθηώδμοξ εθπαηδεοηηθμύ ζοζηήμαημξ; Πμηεξ παναδμπέξ θαη πμηεξ θαηαζηάζεηξ μδεγμύκ ζε παναίηεζε από ημ δηαθςηηζηηθό αίηεμα γηα ηζόηημε εθπαίδεοζε ςξ θμηκςκηθό αγαζό; Πμηα εμπόδηα μνζώκμκηαη ςξ πνμξ ηεκ αοημπμίεζε, αοημννύζμηζε, ακάπηολε θαη ελέιηλε ημο επίζεμμο εθπαηδεοηηθμύ ζοζηήμαημξ; Η ζοζηεμηθή εκηνμπία ημο επίζεμμο ζπμιηθμύ ζοζηήμαημξ παναπέμπεη ζε θμηκςκηθή εγθαηάιεηρε ημο πονεκηθμύ κμήμαημξ ημο ζπμιείμο, ημ μπμίμ μθείιεη κα πανέπεη ίζεξ μμνθςηηθέξ εοθαηνίεξ ζε όιμοξ θαη ζηεκ άδειε απμδμπή ημο κέμο παναδείγμαημξ ζηεκ εθπαίδεοζε αιιά θαη ζηε γεκηθόηενε ιεηημονγία ηεξ θμηκςκίαξ. Γηα πανάδεηγμα, είκαη ανθεηά πανάδμλμ κα μεκ επηιέγεηαη ε ηδηςηηθή πνςημβμοιία ζηεκ εθπαίδεοζε αιιά ακηίζεηα, μηα με ηοπηθή εθπαηδεοηηθή πναθηηθή, ζοπκά με ζεζμηθή, ε μπμία ακηιεί οιηθμύξ θαη άοιμοξ πόνμοξ από ημ επίζεμμ εθπαηδεοηηθό ζύζηεμα δηαηανάζζμκηαξ, με αοηό ημκ ηνόπμ, ηε ιεηημονγία ημο θαη δηαζηνεβιώκμκηαξ ηηξ οπενεζίεξ ημο γηα όιε ηεκ θμηκςκία.

Saint Constantine & Saint Helen Sunday School Newsletter!

Saint Constantine & Saint Helen Sunday School Newsletter! Saint Constantine & Saint Helen Sunday School Newsletter!. DIALOGUE WITH FATHER LAMBROS. An important lesson that we learn in the Church is that we exist always in relation to other people. We exist in

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

National Report GREECE

National Report GREECE National Report GREECE WP4 Empirical Research Results IACM/FORTH May 2007 PREMA Work Package 4 Empirical Research Results 1 Table of Contents Introduction... 1 Samples and Study Types... 6 Major studies...

Διαβάστε περισσότερα

What's inside? Click here for other languages and formats

What's inside? Click here for other languages and formats Contents powered by... contents roadmap references authors What's inside? Click here for other languages and formats Introduction Key forces at play Model A phased process for innovation Stimulation Awakening

Διαβάστε περισσότερα

FARE - FACILITATING REFLECTIONS ON EQUITY IN LLL STRATEGY

FARE - FACILITATING REFLECTIONS ON EQUITY IN LLL STRATEGY Lifelong Learning Programme Transversal programme: Key Activity 1 Support for European cooperation in Education and Training (ECET-Part B) FARE - FACILITATING REFLECTIONS ON EQUITY IN LLL STRATEGY PROJECT

Διαβάστε περισσότερα

Virtual Music School User-centred plan

Virtual Music School User-centred plan Virtual Music School User-centred plan USER CENTER PLAN USER CENTER PLAN VEMUS Project IST 27952 User-centred plan Project Information Project No. IST-27952 Project acronym VEMUS Project title Virtual

Διαβάστε περισσότερα

The use of sources in teaching and learning history

The use of sources in teaching and learning history The use of sources in teaching and learning history The Council of Europe s activities in Cyprus Volume 1 Report of the workshops and workshop materials on: The use of sources in teaching and learning

Διαβάστε περισσότερα

D14+D15: RECOMMENDATIONS

D14+D15: RECOMMENDATIONS ura Contract no. 030145 Co-ordinating Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation CoRIn Co-ordination Action Support for the coherent development of policies Regions of Knowledge 2 D14+D15:

Διαβάστε περισσότερα

Measuring Employees Efficiency after e-skills Training & Certification

Measuring Employees Efficiency after e-skills Training & Certification IT Skills: The Business Gain Measuring Employees Efficiency after e-skills Training & Certification IT Skills: The Business Gain 1 2 ALBA Graduate Business School 2010 Contents Executive summary 4 1. Introduction

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY

PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY By MARIA RONTOU A thesis submitted to the University of Birmingham in part fulfilment for the degree of EdD Language Studies School

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) C. E. Chronaki MSc 1, A. Kouroubali PhD 1, L. Esterle MD, PhD 1,3, E. Orphanoudaki

Διαβάστε περισσότερα

The use of sources in teaching and learning history

The use of sources in teaching and learning history The use of sources in teaching and learning history The Council of Europe s activities in Cyprus Volume2 Report of the workshops and workshop materials on: The use of historical sources in teaching cultural

Διαβάστε περισσότερα

DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS

DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS EUROPEAN QUALITY OBSERVATORY DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS VERSION: 0.1 (DRAFT VERSION) LAST EDITOR: ITI -CERTH TEAM DATE: 2004-03-04. A.1 Version Version Date / Contributor Summary

Διαβάστε περισσότερα

Contents. Executive summary... 3

Contents. Executive summary... 3 Applied Research & Innovation Department IT Skills: The Business Gain Measuring Employees Efficiency after e-skills training & certification Dr. Evangelia Baralou Assistant Professor of Organizational

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model R E F E R E N C E D O C U M E N T R U R W O M B A C K PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF LETTERS MSC PROGRAMME IN COUNSELLING AND CAREER GUIDANCE LABORATORY OF EXPERIMENTAL PEDAGOGY

NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF LETTERS MSC PROGRAMME IN COUNSELLING AND CAREER GUIDANCE LABORATORY OF EXPERIMENTAL PEDAGOGY 1 NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF LETTERS MSC PROGRAMME IN COUNSELLING AND CAREER GUIDANCE LABORATORY OF EXPERIMENTAL PEDAGOGY CENTERS FOR VOCATIONAL GUIDANCE AND COUNSELLING PROCEEDINGS

Διαβάστε περισσότερα

Training Modules Multilateral Project SHIVAA 502901 LLP-1-2009-1-FR- GRUNDTVIG -GMP

Training Modules Multilateral Project SHIVAA 502901 LLP-1-2009-1-FR- GRUNDTVIG -GMP Training Modules Multilateral Project SHIVAA 502901 LLP-1-2009-1-FR- GRUNDTVIG -GMP Successful Help for Inclusion by Valorised Actions for Adults in the field of environment SHIVAA 502901-LLP-1-2009-1-FR-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

INDEX PREMISE 9 GERMANY 13. Interview to Young Dropout Short Premises 14

INDEX PREMISE 9 GERMANY 13. Interview to Young Dropout Short Premises 14 Project and Research Coordinator: Federica D Armini Partnership researcher and local coordinators: Zoe Albani (GR), Inta Baranovska (LV), Iveta Bebrisa (LV), Dave Ellis (UK), Alina Gravilita (RO), Marica

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή. 26 Ιουνίου 2011

Κυριακή. 26 Ιουνίου 2011 Κυριακή 26 Ιουνίου 2011 λευκή σελίδα LIFE LONG LEARNING, COMMUNITY AND OTHER SERVICES Exploring exclusion themes in the lives of adult learners: applying a biographical research approach with graduates

Διαβάστε περισσότερα

Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing. Evaluation plan

Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing. Evaluation plan Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing D7.1 Evaluation plan Document identifier D7 1 Evaluation Plan_final.docx Date 2014-09-29 WP WP7 Partners EPIRUS, DYSACT, IOE WP Lead

Διαβάστε περισσότερα

ILDE content created during the OU workshop

ILDE content created during the OU workshop ILDE content created during the OU workshop D4.1 Pilot workshops and enactments Design Package 1 Brainstorm 2: learning outcomes and outputs (Science) (Factors and concerns) Started on 24 October 2013

Διαβάστε περισσότερα

i.e.us (That is, Us!) Intercultural Educational Dialogues: What Unites Us, What Separates Us! Educational Activities (First Release)

i.e.us (That is, Us!) Intercultural Educational Dialogues: What Unites Us, What Separates Us! Educational Activities (First Release) Educational Activities (First Release) ieus i.e.us (That is, Us!) Intercultural Educational Dialogues: What Unites Us, What Separates Us! Educational Activities (First Release) Project name: Intercultural

Διαβάστε περισσότερα

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning WP1 1 Ιανουαρίου 2010 [LEARNING COMMUNITY - IMMIGRANTS AS EDUCATIONAL FACILITATORS PAVE THE WAY FOR IMMIGRANTS TO ACCESS LIFELONG LEARNING] Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής Πανεπιστήμιο & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Specification. For first certification 2014

Specification. For first certification 2014 Specification Edexcel GCSE in Greek (2GK01) Edexcel GCSE (Short Course) in Greek: Spoken Language (3GK0S) Edexcel GCSE (Short Course) in Greek: Written Language (3GK0W) For first certification 2014 Issue

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΤΡΑ COURSE HANDBOOK Contents Letter from the Editorial Group - Η Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos Eleni Skourtou Assistant Professor Department of Primary Education University of the

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Στέφανος Βλαχόπουλος - Θεμιστοκλής Γκόγκας (επιμ.) Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOY 2 ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Με την ευγενική χορηγία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα