ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ"

Transcript

1 ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ «Π.Μ.. ΜΟΝΣΕΛΑ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» 6η Διεθμήπ Επιζηημξμική Διημεοίδα Εκπαιδερηικξύ ςεδιαζμξύ «κιώδεπ εκπαιδερηικό ζύζηημα: Μξμηέλα διαςείοιζηπ ητμ ζρμόοτμ ηηπ Εκπαιδερηικήπ Μξμάδαπ με ηιπ δξμέπ ηηπ εκπαιδερηικήπ αγξοάπ» Παοαζκερή 6 & άββαηξ 7 Ιξρμίξρ 2014 Αίθξρζα Πξλλαπλώμ Υοήζετμ, Κηήοιξ «Κλεόβξρλξπ» Παμεπιζηήμιξ Αιγαίξρ Λ. Δημξκοαηίαπ 1 ΡΟΔΟ Επιζηημξμική Επιηοξπή Ποξεδοείξ: Καζεγεηήξ Ακαζηάζημξ Κμκηάθμξ ρμποόεδοξπ: Καζεγεηήξ Φναγθίζθμξ Καιαβάζεξ Αμηιποόεδοξπ: Γιέκε Θεμδςνμπμύιμο, Ακαπιενώηνηα Καζεγήηνηα, Πνόεδνμξ Σ.Γ.Π.Α.Γ.. Μέλη: Καζεγεηήξ Καιαβάζεξ Φναγθίζθμξ, Σ.Γ.Π.Α.Γ.., Πακ/μίμο Αηγαίμο Καζεγήηνηα Καΐια Μανία, Σ.Γ.Π.Α.Γ.., Πακ/μίμο Αηγαίμο Καζεγεηήξ Πμιεμηθόξ Νηθήηαξ, Σ.Γ.Π.Α.Γ.., Πακ/μίμο Αηγαίμο Καζεγεηήξ Κμκηάθμξ Ακαζηάζημξ, Σ.Γ.Π.Α.Γ.., Πακ/μίμο Αηγαίμο Καζεγεηήξ Υαηδεγεςνγίμο Ιςάκκεξ, Σ.Γ.Π.Α.Γ.., Πακ/μίμο Αηγαίμο Καζεγήηνηα Δεμεηναθμπμύιμο Αγγειηθή, Σ.Γ.Π.Α.Γ.., Πακ/μίμο Αηγαίμο Ξακζάθμο Πμηίηζα, Ακαπιενώηνηα Καζεγήηνηα, Σ.Γ.Π.Α.Γ.., Πακ/μίμο Αηγαίμο Θεμδςνμπμύιμο Γιέκε, Ακαπιενώηνηα Καζεγήηνηα, Σ.Γ.Π.Α.Γ.., Πακ/μίμο Αηγαίμο Φεζάθεξ Γεώνγημξ, Γπίθμονμξ Καζεγεηήξ, Σ.Γ.Π.Α.Γ.., Πακ/μίμο Αηγαίμο ηαμάηεξ Πακαγηώηεξ, Γπίθμονμξ Καζεγεηήξ, Σ.Γ.Π.Α.Γ.., Πακ/μίμο Αηγαίμο Παπαβαζηιείμο Βαζίιεημξ, Λέθημναξ Σ.Γ.Π.Α.Γ.., Πακ/μίμο Αηγαίμο αΐηεξ Υνήζημξ, Ομ. Καζεγεηήξ, Π.Σ.Δ.Γ., Γζκηθμύ & Καπμδηζηνηαθμύ Πακ/μίμο Αζεκώκ Καζεγεηήξ Μεσμάνεξ Μηπάιεξ, Σμ. Γπηθμηκςκίαξ θαη Μ.Μ.Γ., Γζκηθμύ θαη Καπμδηζηνηαθμύ Πακ/μίμο Αζεκώκ Καζεγεηήξ Μπμοδάθεξ Ιςζήθ, Π.Σ.Δ.Γ., Πακ/μίμο Παηνώκ Καζεγεηήξ Γθόβανεξ Υνήζημξ, Π.Σ.Δ.Γ., Πακ/μίμο Θεζζαιίαξ Ακδνεαδάθεξ Νηθόιαμξ, Ακαπιενςηήξ Καζεγεηήξ, Π.Σ.Δ.Γ., Πακ/μίμο Κνήηεξ Λημκανάθεξ Ακηώκεξ, Ακαπιενςηήξ Καζεγεηήξ, Γ.Α.Π. Κέθεξ Βαζίιεημξ, Γπίθμονμξ Καζεγεηήξ ημο Σμήμαημξ Δεμόζηαξ Δημίθεζεξ ημο Πακηείμο Πακ/μίμο Λαμπνόπμοιμξ Υανίιαμξ, Γπίθμονμξ Καζεγεηήξ, Π.Σ.Δ.Γ., Πακ/μίμο Παηνώκ Μπαμπάιεξ Θςμάξ, Γπίθμονμξ Καζεγεηήξ, Π.Σ.Δ.Γ., Πακ/μίμο Αζεκώκ Μμύηζημξ Ακδνέαξ, Δν. δηδάζθςκ, ελςηενηθόξ ζοκενγάηεξ Π.Μ.., Πακ/μίμο Αηγαίμο Ράπηεξ Νηθόιαμξ, Δν. δηδάζθςκ, ελςηενηθόξ ζοκενγάηεξ Π.Μ.. Πακ/μίμο Αηγαίμο Μεκαηζήξ Ιςάκκεξ, Δν. Νμμηθόξ, δηδάζθςκ, ελςηενηθόξ ζοκενγάηεξ Π.Μ.. Πακ/μίμο Αηγαίμο Υιαπάκεξ Γεώνγημξ, Δν. δηδάζθςκ, ελςηενηθόξ ζοκενγάηεξ Π.Μ.., Πακ/μίμο Αηγαίμο Οογαμτηική Επιηοξπή Καζεγεηήξ Ακαζηάζημξ Κμκηάθμξ (πνόεδνμξ) Κανίθε Υνοζάκζε (γναμμαηεία) Αθνίβμο Γοαγγειία Ακδνηώηε Μανηάκκα Ανγονίμο Μανία Βμγηαηδήξ Ακαζηάζημξ Γθμομπίιε Μανία Θεμιόγμξ Υνήζημξ Καμεκίδμο Ναηάζα Κακηίκμο Καηενίκα Κναζζμπμύιμο Αιελάκδνα Κύνμο Όιγα Κςκζηακηίκμο Μαίνε Μάδανεξ Βαζίιεημξ-Ιζίδςνμξ Πηκκίθα Βαζηιεία έιιεκα Υνηζηίκα Σενδμύδε Μανία Φναγθμύιε Μανία Υαιηάζμο Βηθηςνία Υαιηάζμο Γοαγγειία

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 6 & 7 Ιξρμίξρ 2014 Παοαζκερή, 06/06/ :00 17:00 Γγγναθέξ 17:00 17:30 Έκανλε Υαηνεηηζμμί 1η ρμεδοία (17:30-18:45) Πνμεδνείμ: Ακαζηάζημξ Κμκηάθμξ, Μηπάιεξ Μεσμάνεξ 17:30-18:00 Φναγθίζθμξ Καιαβάζεξ Οη ζοκ-ακηαγςκηζηηθέξ ζπέζεηξ μέζα θαη γύνς από ηε ζπμιηθή μμκάδα 18:00-18:45 La forme scolaire du siècle dernier a-telle définitivement explosé? (Θνομμαηίζηεθε μνηζηηθά ε μμνθή ημο Alain Bouvier ζπμιείμο ημο πνμεγμύμεκμο αηώκα;) 18:45-19:00 Δηάιεημμα Καθέξ 2η ρμεδοία (19:00-20:00) Πνμεδνείμ: Ακαζηάζημξ Κμκηάθμξ Φναγθίζθμξ Καιαβάζεξ 19:00-19:45 Symbiosis which Complements, or Parasitism which Weakens? International Mark Bray Perspectives on Relationships between the Shadow Education and Schooling 19:45-20:00 οδήηεζε 20:00 Σέιμξ ενγαζηώκ άββαηξ, 07/06/2014 9:30-10:00 Πνμζέιεοζε 3η ρμεδοία (09:30-11:15) Πνμεδνείμ: Φναγθίζθμξ Καιαβάζεξ, Υνήζημξ αΐηεξ 10:00-10:45 Education & Numérique comes out of the Jean-Baptiste Touchard shadow 10:45 11:15 Η «ζομπιενςμαηηθή δηδαζθαιία» μέζα από Μηπάιεξ Μεσμάνεξ ηηξ ρεθηαθέξ αθεγήζεηξ ηςκ απμδεθηώκ ηεξ 11:15-11:30 Δηάιεημμα Καθέξ 4η ρμεδοία (11:30 13:30) Πνμεδνείμ: Ακαζηάζημξ Κμκηάθμξ, Φναγθίζθμξ Καιαβάζεξ 11:30-12:00 θηώδεξ εθπαηδεοηηθό ζύζηεμα: Δηενεοκώκηαξ απόρεηξ θμηηεηώκ θαη Πακαγηώηεξ Ι. ηαμάηεξ εθπαηδεοηηθώκ γηα ηεκ παναπαηδεία ζηεκ Γιιάδα 12:00-12:30 Δηενεοκώκηαξ ηηξ δοκαηόηεηεξ ακάπηολεξ Πακαγηώηεξ Παπαγεςνγάθεξ ημο θμηκςκηθμύ νόιμο ημο ζπμιείμο ζε Γοαγγειία Παπαδάημο, πενηόδμοξ μηθμκμμηθήξ θνίζεξ: Ο ζεζμόξ Υνήζημξ αΐηεξ ημο Κμηκςκηθμύ Φνμκηηζηενίμο 12:30-13:00 13:00-13:30 οδήηεζε Πανέμβαζε θμνέςκ εθπαηδεοηηθώκ (Ο.Λ.Μ.Γ., Δ.Ο.Γ. θ.α.)...οκέπεηα ζηεκ επόμεκε ζειίδα

3 5η ρμεδοία (16:00 20:00) Πνμεδνείμ: Φναγθίζθμξ Καιαβάζεξ, Πακαγηώηεξ Ι. ηαμάηεξ 16:00-17:00 Πνμζέιεοζε 17:00-17:45 Ora Kwo Students Learning in Mainstream Schooling and Private Supplementary Tutoring: Implications for Teachers and Teacher Educators 17:45-18:05 Some thoughts concerning education as Theodor Rütter spotlight on shadow education 18:05-18:30 θηώδεξ Γθπαηδεοηηθό ύζηεμα: Ακαζηάζημξ Κμκηάθμξ Αμθηζβήηεζε ή θμπημόηεηα; Δηθαίςμα ή Αοζαηνεζία; 18:30-19:00 Πανέμβαζε επαγγειμαηηθώκ θμνέςκ (Έκςζε ηδημθηεηώκ θνμκηηζηενίςκ, Γ..Γ.Γ. θ.α.) 19:00-20:00 οδήηεζε-ομπενάζμαηα 20:00 Σέιμξ ενγαζηώκ εμενίδαξ ημοξ ζομμεηέπμκηεξ θαη ζηηξ ζομμεηέπμοζεξ ζα δμζμύκ Βεβαηώζεηξ Παναθμιμύζεζεξ. ημειώζειπ:

4 ΠΕΡΙΛΗΦΕΙ ΕΙΗΓΗΕΩΝ Καθηγηηήπ Φοαγκίζκξπ Καλαβάζηπ, Σ.Ε.Π.Α.Ε.. Παμ/μίξρ Αιγαίξρ «Οι ζρμ-αμηαγτμιζηικέπ ζςέζειπ μέζα και γύοτ από ηη ζςξλική μξμάδα.» Γίκαη δύζθμιμ κα ζομπενηιεθζεί ζε έκα ιεηημονγηθό ζοιιμγηζμό ε δηαπείνηζε ηςκ ζοκόνςκ ακάμεζα ζε εζςηενηθέξ ιεηημονγίεξ, ακάμεζα ζηηξ ζπέζεηξ γύνς από μηα ζπμιηθή μμκάδα θαη ακάμεζα ζε ιεηημονγίεξ θαη ζε ζπέζεηξ. Αθόμα πημ δύζθμιμ είκαη κα πενηγναθμύκ αοηέξ μη ζύκζεηεξ ζπέζεηξ μεηαλύ νεηώκ, επίζεμςκ, ζηςπενώκ θαη άηοπςκ δηενγαζηώκ θαη δηαδηθαζηώκ, μη μπμίεξ θαζώξ δηεηζδύμοκ μη μεκ ζηηξ δε πνμθαιμύκ εκαιιαγέξ νόιςκ ηςκ πνςηαγςκηζηώκ θαη μεηαημπίδμοκ ηα ζύκμνα δεμημονγώκηαξ μηα εοέιηθηε θαη εύζναοζηε ζοκμνηαθή δώκε. Τπάνπεη επμμέκςξ ε ακάγθε γηα πημ δοκαμηθέξ θαη εοέιηθηεξ ζεςνίεξ γηα ηεκ πενηγναθή ηεξ πμιοπιμθόηεηαξ ηεξ ζπμιηθήξ μμκάδαξ, ςξ εκόξ μνγακηζμμύ ζημκ μπμίμ ημ θαηκόμεκμ ηεξ μάζεζεξ πνμζπαζεί κα εκανμμκηζηεί με ηα θμηκςκηθά ζηενεόηοπα θαη ηηξ γναμμηθέξ δηαηοπώζεηξ ημο δημηθεηηθμύ θαηαμενηζμμύ ηςκ ανμμδημηήηςκ. Γπηζηεμμιμγηθό εμπόδημ ζηεκ ακάπηολε κέςκ ζεςνηώκ απμηειεί ε ζηενεμηοπηθή ακηίιερε γηα ηε μάζεζε ςξ αημμηθήξ οπόζεζεξ ζε ακηίζεζε με ηεκ αμθίζεμε έκκμηα ηεξ μάζεζεξ ςξ ακαδοόμεκεξ ηδηόηεηαξ εκόξ αιιειεπηδναζηηθμύ ζοζηήμαημξ με εζςηενηθέξ δηαδηθαζίεξ θαη ελςηενηθέξ ζπέζεηξ. Πανόμμημο ηύπμο επηζηεμμιμγηθά εμπόδηα μδήγεζακ ζηεκ θαηαζθεοή ηςκ κέςκ επηζηεμμκηθώκ όνςκ όπςξ glocalization (πμο πνμθύπηεη από ηεκ ηαοηόπνμκε δηαδηθαζία ηεξ παγθμζμημπμίεζεξ θαη ηεξ ημπηθόηεηαξ) ή coopetion (πμο πνμθύπηεη από ηεκ ηαοηόπνμκε δηαδηθαζία ημο ακηαγςκηζμμύ θαη ζοκενγαζίαξ), μη μπμίμη δεκ ακηηζημηπμύκ απιά ζε εκδηάμεζεξ έκκμηεξ αιιά ζε ακαδοόμεκεξ ηδηόηεηεξ αιιειέκδεηςκ θαη αιιειεπηδναζηηθώκ ζοζηεμάηςκ. ε αοηό ημ είδμξ ηςκ εκκμηώκ μη δοζθμιίεξ αθμνμύκ ημκ πνμζδημνηζμό ηεξ ζοκύπανλεξ θαη ηεξ ηαοηόπνμκεξ αιιειμ-δηείζδοζεξ ηςκ ζηόπςκ θαη ηςκ αληαθώκ ακαθμνώκ, ηςκ ηοπηθώκ δηαδηθαζηώκ θαη ηςκ άηοπςκ δηενγαζηώκ, θαζώξ θαη ηεκ εκαιιαγή ηςκ νόιςκ μεηαλύ ημοξ. ημ πιαίζημ ηεξ δηεπηζηεμμκηθήξ ζεςνίαξ ηεξ πμιοπιμθόηεηαξ, αοηό ημ κέμ είδμξ εκκμηώκ μπμνεί κα μαξ βμεζήζεη κα πενηγνάρμομε ηε δηαθοβένκεζε μηαξ ζπμιηθήξ μμκάδαξ, ώζηε κα είκαη ζε ζέζε κα πνμζδημνίδεη ηα όνηα θαη ηηξ δηαζοκδέζεηξ με ηηξ ακεπίζεμεξ δναζηενηόηεηεξ πμο ακαπηύζζμκηαη ζημκ πενίγονό ηεξ θαη κα δηαπεηνίδεηαη ημοξ ηαοηόπνμκα απμθιίκμκηεξ θαη ζομπιενςμαηηθμύξ νόιμοξ πςνίξ κα απμνοζμίδεη ημκ βαζηθό μαζεζηαθό πνμζακαημιηζμό ημο θμηκςκηθμύ θαη δεμμθναηηθμύ ζπμιείμο. Prof. Alain Bouvier, ποώημ Πούηαμηπ και μέλξπ ηηπ Γαλλικξύ Αμώηαηξρ ρμβξρλίξρ Εκπαίδερζηπ, Διερθρμηήπ ηηπ Revue internationale d'éducation de Sèvres «La forme scolaire du siècle dernier a-t-elle définitivement explosé» («Θορμμαηίζηηκε ξοιζηικά η μξοθή ηξρ ζςξλείξρ ηξρ ποξηγξύμεμξρ αιώμα;») Des sociologues comme Guy Vincent ont décrit la «forme scolaire» des pays occidentaux héritée du XIXe siècle, inspirée des communautés religieuses et stabilisée tout au long du XXe siècle, au moins jusqu à la fin des années En ce début de XXIe siècle, on assiste à ce qui semble être son explosion, même s il en reste d importantes traces et de solides vestiges : on construit encore, ici où là, des écoles inspirées de ce modèle. Pourtant, aux temps et lieux uniques d enseignement - la salle de classe, fermée, au sein de laquelle tout se joue entre les élèves et leur maître - se substituent des temps et lieux multiples et ouverts d apprentissages interactifs. Le temps de l apprentissage formel, celui décidé par les pouvoirs publics, perd de son importance par rapport aux temps d apprentissages non formels (non organisés, au gré des expériences de la vie, dont celles sur le Web) et informels (à travers des activités programmées en dehors des pouvoirs organisateurs de l école). En France par exemple, le temps consacré au périscolaire (organisé souvent par des associations en liaison avec l enseignement scolaire) et au parascolaire (conçu pour des usages individuels, à l initiative des familles, en complément de l enseignement) devient plus conséquent que celui du temps scolaire. «L école de l ombre», conceptualisée par Mark Bray, qui s est d abord développée en Asie, s est étendue en Europe, notamment en France. À travers les multiples réseaux et les différentes formes d apprentissages proposées aux élèves, à l école et en dehors, organisés ou pas, à travers la généralisation de l emploi du numérique favorisant le nomadisme, l école du marché, c est-à-dire directement payée par les parents en plus des autres possibilités scolaires devient prépondérante. Elle se développe de plus en plus

5 vite. Jusqu où ira cette évolution qui échappe aux professionnels de l éducation? Qui veille à la qualité, à la cohérence, à la pertinence de ce patchwork qui est proposé? Quel élève vise-t-il? Pour former quel citoyen? Il est temps, sans doute que les professionnels de l éducation s emparent de ce sujet, en espérant qu il ne soit pas trop tard. Peut-on dessiner une nouvelle forme scolaire pour le XXIe siècle ou doit-on s en remettre à la jungle éducative régulée par le marché? Prof. Mark Bray, Παμεπιζηήμιξ ηξρ Hong Kong, επικεθαλήπ ηηπ UNESCO ζηξμ ηξμέα ηηπ ργκοιηικήπ Εκπαίδερζηπ Διερθρμηήπ ηξρ Κέμηοξρ Μελεηώμ ηηπ ργκοιηικήπ Εκπαίδερζηπ (CERC) «Symbiosis which Complements, or Parasitism which Weakens? International Perspectives on Relationships between the Shadow Education and Schooling» Around the world, recent decades have brought considerable expansion of the shadow education system of private supplementary tutoring. This tutoring is provided in a range of formats. Some is institutionalised, e.g. through frontistiria and comparable bodies, while some is provided informally by university students, teachers and others. The phenomenon of shadow education has long been familiar in Greece, which is estimated to have the highest shadow education enrolment rate in Europe. However, neither in Greece nor in other countries has the phenomenon received adequate research attention. This presentation will provide a comparative framework for understanding the nature and implications of shadow education in societies of different types. It will draw on examples from around the world, noting that shadow education has now become a global phenomenon. The presentation will especially focus on the relationships between the shadow education activities and schooling. In some contexts, shadow education is viewed as symbiotic and complementary to schooling; but in other contexts it is viewed as a parasite that weakens the schools. These observations lead to questions for planners and managers of education systems. How can the positive dimensions be encouraged and the negative dimensions discouraged? Are forms of regulation desirable for the shadow education sector, and if so what should be the structure and content of the regulations? Should schools be encouraged to collaborate with the shadow education sector, and if so how? Or should schools distance themselves from the shadow, and do their best to provide all the services needed and desired by societies so that shadow education is not necessary? Jean-Baptiste Touchard, Directeur Général de TxtNet.com Directeur Technique de l'opération Education & Numérique «Education & Numérique(E&Ns) shadow in the light» In this talk, I would like to tell you about our analysis of the French landscape regarding «shadow» learning based on our experience with E&N project. When I say we, I represent E&N, an association of : Teachers, some of which are Authors of Digital Learning Objects (DLOs) distributed over the Internet. Publishers, with a long experience in classical paper school textbooks publishing Web Applications designers and Digital Information producers. We started this association about two years ago and presented our first prototype for the first time last year, here, in Rhodes. We publicly launched our service in September E&N service mainly consists of : An on-line DLO Authoring Tool, designed for simplicity of use, yet allowing the production of ambitious digital contents. A web site designed for the teachers and learners to get access to a selection of DLOs. A public catalogue of all the DLOs procuced by the authors who decided to put them «on-line» under a Creative Commons Licence. A series of push tools such as a letter of information, a Twitter feed and various information relays, buzz pushers, All the code is Open Source and the DLOs are published under a Creative Commons license. The access is free for the authors and for the learners. We have here a political statement considering that access to education should be free for everyone. I will not talk here about our underlying business model, but will be very

6 happy to address this in our informal meetings with anyone interested about the financial aspects of our project. To get back to our workshop concern, we see our initiative as a bottom-up initiative in the sense that French Ministry of National Education and more generally state administrations have no initiative in our project. We are in the shadow, yet under the spotlights. Since last September : 500+ authors opened an account on the authoring platform, They created over DLOs Downloaded about times Over people signed up to receive our push informations. Our first school year is about to end and we begin to receive interesting phone calls of people wanting to know more about us. Καθηγηηήπ Μιςάληπ Μευμάοηπ, Σμήμα Επικξιμτμίαπ & Μ.Μ.Ε., Ε.Κ.Π.Α. «Η ζρμπληοτμαηική διδαζκαλία μέζα από ηιπ σηθιακέπ αθηγήζειπ ητμ απξδεκηώμ ηηπ» ηεκ εηζήγεζε, μεηά από εηζαγςγή ζηηξ δοκαηόηεηεξ πμο δηαζέημοκ μη ρεθηαθέξ αθεγήζεηξ ζήμενα, πανμοζηάδμκηαη μη ζπεηηθέξ με ημ θνμκηηζηήνημ θαη ημ ηδηαίηενμ ρεθηαθέξ ηζημνίεξ θμηηεηνηώκ θαη θμηηεηώκ δηαθόνςκ Πακεπηζηεμηαθώκ Σμεμάηςκ. Έηζη, πένα από ηε ζεςνία θαη ηα ζηαηηζηηθά ζημηπεία, επηπεηνείηαη μηα «βηςμαηηθή» γκςνημία με ημ ζέμα, μέζα από ζε «πνώημ πνόζςπμ» ρεθηαθέξ αθεγήζεηξ. Παμαγιώηηπ Ι. ηαμάηηπ, Επίκξροξπ Καθηγηηήπ Σ.Ε.Π.Α.Ε.. Παμ/μίξρ Αιγαίξρ «κιώδεπ εκπαιδερηικό ζύζηημα: Διεοερμώμηαπ απόσειπ θξιηηηώμ και εκπαιδερηικώμ για ηημ παοαπαιδεία ζηημ Ελλάδα» ε πμηθίιεξ ζοδεηήζεηξ μεηαλύ γμκέςκ, πακζμμμιμγείηαη όηη ε παναπαηδεία απμηειεί ζύγπνμκε μάζηηγα μηθμκμμηθήξ αθαίμαλεξ ηεξ ειιεκηθήξ μηθμγέκεηαξ. Γπίζεξ, ιέγεηαη όηη ε παναπαηδεία ακαπηύζζεηαη εθμεηαιιεοόμεκε ηηξ αδοκαμίεξ ημο δεμόζημο εθπαηδεοηηθμύ ζοζηήμαημξ, πνμθεημέκμο κα δεμημονγήζεη δμμέξ μη μπμίεξ, ζοζηεμαηηθά θαη μνγακςμέκα, ακαιαμβάκμοκ οπμζηενηθηηθό νόιμ ζηεκ εθπαίδεοζε ηςκ μαζεηώκ θαη ηεκ πνμεημημαζία ημοξ ώζηε κα εηζαπζμύκ με αζθάιεηα ζηεκ ηνηημβάζμηα εθπαίδεοζε, ζεμεηώκμκηαξ επηηοπίεξ ζηηξ πακειιαδηθέξ ελεηάζεηξ. ημ πιαίζημ αοηό, ηδνύμκηαη θαη ιεηημονγμύκ κόμημα θνμκηηζηήνηα ή μηθμδηδαζθαιεία θαζώξ θαη ηδηαίηενα μαζήμαηα, πανάκμμα ςξ επί ημ πιείζημκ. Η ζομμεημπή ηςκ μαζεηώκ, θονίςξ ηεξ Γ Λοθείμο, ζηα ζθηώδε αοηά παναεθπαηδεοηηθά ζοζηήμαηα, ηείκεη κα απμηειέζεη ζύγπνμκε πναγμαηηθόηεηα ελαηηίαξ πμηθίιςκ ακηηιήρεςκ θαη πναθηηθώκ. ηεκ πανμύζα ένεοκα ελεηάδμκηαη, με εμηδμμεμέκεξ ζοκεκηεύλεηξ, απόρεηξ θμηηεηώκ θαη εθπαηδεοηηθώκ, ακαθμνηθά με ημ θαηκόμεκμ ηεξ παναπαηδείαξ ζηεκ Γιιάδα, θαηά ηεκ ηειεοηαία δεθαπεκηαεηία θαη ακαδεηθκύμκηαη ζημηπεία γηα ηηξ δηαδηθαζίεξ, ημ πνόκμ θαη ηα πμζά πμο δαπακώκηαη γηα ηεκ εκίζποζε ηςκ ζογθεθνημέκςκ ηδηςηηθώκ πνςημβμοιηώκ, μη μπμίεξ ζοκδέμκηαη με ηεκ ακάπηολε μηαξ επηπεηνεμαηηθήξ, παναεθπαηδεοηηθήξ δναζηενηόηεηαξ. Ακάιμγεξ δναζηενηόηεηεξ θαη εηδηθά όζεξ ιεηημονγμύκ πανάκμμα, απμηειμύκ ζοπκά πανάγμκηεξ άκζεζεξ ηεξ εγπώνηαξ παναμηθμκμμίαξ θαη θμνμδηαθογήξ θαζώξ θαη «μνγακηζμμύξ» εθμεηάιιεοζεξ γμκέςκ, μαζεηώκ θαη εθπαηδεοηηθώκ, πανά ηε ζομβμιή ημοξ ζε επηηοπή μαζεζηαθά απμηειέζμαηα. Παμαγιώηηπ Παπαγετογάκηπ, Δ/μηήπ Π.Ε. Κξοιμθίαπ, Δο. Παμ/μίξρ Αιγαίξρ Εραγγελία Παπαδάηξρ, Τπξδιερθύμηοια ςξλικήπ Μξμάδαπ Π.Ε. Υοήζηξπ αΐηηπ, Ομόηιμξπ Καθηγηηήπ Παμεπιζηημίξρ Αθημώμ «Διεοερμώμηαπ ηιπ δρμαηόηηηεπ αμάπηρνηπ ηξρ κξιμτμικξύ οόλξρ ηξρ ζςξλείξρ ζε πεοιόδξρπ ξικξμξμικήπ κοίζηπ: Ο θεζμόπ ηξρ Κξιμτμικξύ Φοξμηιζηηοίξρ» Απμηειεί θμηκή παναδμπή όηη ε ακάπηολε μηαξ πώναξ δεκ ελανηάηαη μόκμ από εμπνάγμαηα αγαζά όπςξ είκαη ημ έδαθμξ θαη ημ οπέδαθμξ αιιά θαη από ηεκ πμηόηεηα ηεξ πανεπόμεκεξ εθπαίδεοζεξ ζηα κέα θονίςξ άημμα. Η εθπαίδεοζε μνγακώκεηαη ζε ηδηαίηενα εθπαηδεοηηθά ηδνύμαηα, ηα ζπμιεία, ηα μπμία επηδηώθμοκ ζογθεθνημέκμοξ ζηόπμοξ. Μηα ζπμιηθή μμκάδα γηα κα πναγμαημπμηήζεη ημοξ ζηόπμοξ ηεξ πνέπεη κα ιεηημονγεί απμηειεζμαηηθά. Καη γηα κα ζομβεί αοηό πνέπεη κα δηαζέηεη, εθηόξ ηςκ άιιςκ, θαηάιιειμ δηδαθηηθό πνμζςπηθό, επανθή μηθμκμμηθή οπμζηήνηλε θαζώξ θαη ηθακή δημίθεζε ε μπμία πνμγναμμαηίδεη, δηεοζύκεη θαη ζοκημκίδεη ηηξ δναζηενηόηεηεξ ημο ζογθεθνημέκμο ακζνώπηκμο δοκαμηθμύ. Γπηθεκηνώκμκηαξ ημ εκδηαθένμκ μαξ ζημκ μηθμκμμηθό ημμέα παναηενμύμε όηη ε πμιηηεία θαη γεκηθόηενα ε θμηκςκία ζηενίδεη ημ ζπμιείμ με πανμπέξ θαη πόνμοξ

7 όπςξ είκαη μη οιηθμηεπκηθέξ οπμδμμέξ, ημ εθπαηδεοηηθό πνμζςπηθό, βηβιία, πνμγνάμμαηα θιπ. ε πενηόδμοξ όμςξ μηθμκμμηθήξ θνίζεξ, όπςξ αοηή πμο βηώκεη ε πώνα μαξ ηεκ ηειεοηαία πεκηαεηία, ημ ζπμιείμ θαιείηαη κα ακαδείλεη πενηζζόηενμ ημκ θμηκςκηθό ημο νόιμ, πανέπμκηαξ ζηεκ θμηκςκία αμθίδνμμα γκώζεηξ θαη οπενεζίεξ πμο ελ ακηηθεημέκμο ζηενείηαη ε ηειεοηαία ιόγς ηεξ μηθμκμμηθήξ ύθεζεξ, ε μπμία ακελανηήηςξ αηηημιμγίαξ πιήηηεη ζε μεγαιύηενμ βαζμό ηα παμειόηενα θμηκςκηθμμηθμκμμηθά ζηνώμαηα. Πανάιιεια από ημοξ ζθμπμύξ ημο, ημ ζπμιείμ πανέπεη ακηηζηαζμηζηηθή αγςγή αμβιύκμκηαξ ηηξ ακαπόδναζηα γκςζηηθέξ ακηζόηεηεξ πμο πνμθύπημοκ από ηηξ αημμηθέξ θαη θμηκςκηθέξ δηαθμνέξ ηςκ μαζεηώκ θαη ηςκ μηθμγεκεηώκ ημοξ. ηεκ πνμμπηηθή αοηή από ηε δεθαεηία ημο 80 ε ειιεκηθή εθπαίδεοζε ζηηξ δύμ πνώηεξ βαζμίδεξ είπε οημζεηήζεη πνμγνάμμαηα εκηζποηηθήξ δηδαζθαιίαξ γηα ηηξ πενηπηώζεηξ γκςζηηθά αδύκαμςκ μαζεηώκ. Ωζηόζμ ηα πνμγνάμμαηα αοηά, γηα πμιιμύξ ιόγμοξ, θαίκεηαη πςξ δεκ θαηόνζςζακ κα ακηαπμθνηζμύκ ζημοξ ζθμπμύξ γηα ημοξ μπμίμοξ δεμημονγήζεθακ. ηεκ πανμύζα μηθμκμμηθή θνίζε, πανάιιεια με ημ επίζεμμ εθπαηδεοηηθό ζύζηεμα, έπεη ανπίζεη κα ακαπηύζζεηαη έκα είδμξ εθπαίδεοζεξ με ηε μμνθή ηςκ θμηκςκηθώκ θνμκηηζηενίςκ μέζα από ηεκ ημπηθή αοημδημίθεζε ζημ πιαίζημ ακάπηολεξ θαη πνμώζεζεξ μηα θμηκςκηθήξ πμιηηηθήξ πνμξ ημο μαζεηέξ ηεξ ημπηθήξ θμηκςκίαξ επηπεηνώκηαξ κα θαιύρεη έκα πηζακό θεκό ημο θμηκςκηθμύ νόιμο ημο ζπμιείμο. Γηδηθόηενα ηα πνμγνάμμαηα αοηά εζηηάδμκηαη ζηε δεοηενμβάζμηα εθπαίδεοζε ιόγς αθεκόξ ηεξ πνμμπηηθήξ εηζαγςγήξ ηςκ μαζεηώκ ζηεκ ηνηημβάζμηα εθπαίδεοζε θη αθεηένμο ζηεκ έλμδμ ηςκ κέςκ αηόμςκ ζηεκ αγμνά ενγαζίαξ. θμπόξ ηεξ ενγαζίαξ αοηήξ είκαη κα δηενεοκήζεη ηηξ δοκαηόηεηεξ ακάπηολεξ ημο θμηκςκηθμύ νόιμο ημο ζπμιείμο ζε πενηβάιιμκ μηθμκμμηθήξ θνίζεξ μέζα από πανάιιειεξ δμμέξ όπςξ είκαη ηα Κμηκςκηθά Φνμκηηζηήνηα. Prof. Ora Kwo, The University of Hong Kong «Students Learning in Mainstream Schooling and Private Supplementary Tutoring: Implications for Teachers and Teacher Educators» While increasing volumes of research are available on the scale and costs of private supplementary tutoring, less is known about its pedagogical dimensions. This paper reports on a study conducted in Hong Kong which has particularly high rates of private tutoring. It was found that 53.8% of sampled Grade 9 students and 71.8% of sampled Grade 12 students were receiving supplementary tutoring. The paper begins with the quantitative picture solicited through questionnaires to a sample of students in Grades 9 and 12, and then turns to data from interviews. The students who received tutoring were asked to compare their teachers and tutors, and to indicate what they sought from the tutors that they did not find in their schooling. The students who did not receive tutoring were also interviewed on their learning experiences without tutoring support. Especially pertinent to the paper were the patterns and ways in which students perceived learning with and without tutoring. The paper will lead to insights into teaching and teacher education, The implications of this Hong Kong study are likely to resonate in many other parts of the world amidst processes of government-led reform, as wellintentioned top-down innovations may be subverted by conflicting expectations and the divergent agendas of students, teachers and tutors. Prof. Dr. Theodor Rütter, Ordinarius emeritus of educational theory, University Stuttgart, Germany «The shadow education system, the Über-Ich, and the conscience» The shadow education system is explained here as socialisation nonméthodique, which means the not planned but nevertheless systematic influence of human society on its individuals, inducing to them that which Sigmund Freud called Über-Ich and Norbert Elias self-control-apparatus, or conscience. But our conscience, which Jean Jacques Rousseau characterized as our originalité naturelle and Immanuel Kant as our praktische Vernunft, is not the Über-Ich, but its antagonist. In contrary to shadow education, which is an inducation because it in-ducates, in-duces the Über-Ich into the individuals, civilizing and equalizing them socialisation méthodique as not only planned, but lightfull education is a true e-ducation because it educates, e- duces, e-ducares the individual out of their collective Über-Ich forward or better to say back to their natural originality, that means, to their personal, personally free conscience, the antagonist to Über-Ich. So far the theory. On the contrary, the practice, the established educational system in our schools, is not enlightened, it is much more sophisticated than socratic, much more

8 shadow than light, because common practice induces Über-Ich much more than educing out of it. If this explication is right what is to do? This question belongs to the necessary ethical discourse not only about our schools, but in our schools. Καθηγηηήπ Αμαζηάζιξπ Κξμηάκξπ, Σ.Ε.Π.Α.Ε.. Παμ/μίξρ Αιγαίξρ «κιώδεπ Εκπαιδερηικό ύζηημα: Αμθιζβήηηζη ή κξπιμόηηηα; Δικαίτμα ή Αρθαιοεζία;» Πμηα είκαη ε ζθμπημόηεηα, ημ κόεμα θαη ε πνεζημόηεηα εκόξ θαημπηνηθμύ εθπαηδεοηηθμύ ζοζηήμαημξ; Πμηεξ ακάγθεξ ηεξ θμηκςκίαξ θαη πμηεξ ακηηιήρεηξ εοκμμύκ ηε ζέζμηζε εκόξ ζθηώδμοξ εθπαηδεοηηθμύ ζοζηήμαημξ; Πμηεξ παναδμπέξ θαη πμηεξ θαηαζηάζεηξ μδεγμύκ ζε παναίηεζε από ημ δηαθςηηζηηθό αίηεμα γηα ηζόηημε εθπαίδεοζε ςξ θμηκςκηθό αγαζό; Πμηα εμπόδηα μνζώκμκηαη ςξ πνμξ ηεκ αοημπμίεζε, αοημννύζμηζε, ακάπηολε θαη ελέιηλε ημο επίζεμμο εθπαηδεοηηθμύ ζοζηήμαημξ; Η ζοζηεμηθή εκηνμπία ημο επίζεμμο ζπμιηθμύ ζοζηήμαημξ παναπέμπεη ζε θμηκςκηθή εγθαηάιεηρε ημο πονεκηθμύ κμήμαημξ ημο ζπμιείμο, ημ μπμίμ μθείιεη κα πανέπεη ίζεξ μμνθςηηθέξ εοθαηνίεξ ζε όιμοξ θαη ζηεκ άδειε απμδμπή ημο κέμο παναδείγμαημξ ζηεκ εθπαίδεοζε αιιά θαη ζηε γεκηθόηενε ιεηημονγία ηεξ θμηκςκίαξ. Γηα πανάδεηγμα, είκαη ανθεηά πανάδμλμ κα μεκ επηιέγεηαη ε ηδηςηηθή πνςημβμοιία ζηεκ εθπαίδεοζε αιιά ακηίζεηα, μηα με ηοπηθή εθπαηδεοηηθή πναθηηθή, ζοπκά με ζεζμηθή, ε μπμία ακηιεί οιηθμύξ θαη άοιμοξ πόνμοξ από ημ επίζεμμ εθπαηδεοηηθό ζύζηεμα δηαηανάζζμκηαξ, με αοηό ημκ ηνόπμ, ηε ιεηημονγία ημο θαη δηαζηνεβιώκμκηαξ ηηξ οπενεζίεξ ημο γηα όιε ηεκ θμηκςκία.

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ.

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. Ζηαιία Γιβεηία Μη ζηόπμη μαξ Να πνμβιεμαηηζημύμε γηα ηεκ απανπή ημο ζύμπακημξ. Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ.

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. "ΥΓΕΙΑ" Η ςημζθιήνοκζε είκαη μία από ηηξ ζοκεζέζηενεξ αηηίεξ βανεθμΐαξ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά)

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Δήμηηοα Κξγκίδξρ, Κξζμηηόοιζζα Τηλ.: 2310 99 1290, Fax: 2310 99 5061 e-mail: info@educ.auth.gr Κτίριο: Πύργος (3 ος όροφος) Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηωκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηωκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/17 16-10-2009 1 Πίκαθαξ Πενηεπμμέκωκ Ειζαγωγή... 3 Περιγραθή λογιζμικών

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη Το πράζινο ηζάι Τμ πνάζηκμ ηζάη (Camellia Sinensis) είκαη γκςζηό εδώ θαη 5.000 πνόκηα ζημοξ Κηκέδμοξ. Μέζς ηεξ Κίκαξ έθζαζε ζηεκ Ιαπςκία, ζηεκ Ικδία θαη ζηεκ Ικδμκεζία. Σηεκ Γονώπε ημ έθενακ από ηεκ Κίκα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α 4ε Γξαπηή Εξγαζία Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α Εξσηήζεηο: Α1. Πνην ζηηι εγεζίαο ζεσξείηε όηη «αλαδύεηαη» από ηηο επηρεηξεζηαθέο επηρεηξεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε;

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών Ιnfo Point περιόδου Απριλίου-Μαΐου 2015. Στο διάστημα αυτό συμπληρώθηκαν 140 ερωτηματολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ ΓΤΡΩΠΗ 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ: ΑΘΕΚΑ ΙΖΘΑΚΜ ή ΙΝΜΘΜΚΖΑ ή ΒΓΚΓΠΖΑ Νηήζε γηα

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή κειέηε IR ΚΑΙ UV/VIS ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΣΟΤ ΤΜΠΛΟΚΟΤ Co-BLM ΠΑΡΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΑ DNA Υανάθαιπμξ Υνζζημδμφθμο

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο»

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΟΠΝ είκαη ε θαηάζηαζε πμο δεμημονγείηαη όηακ ε παιηκδνόμεζε

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο (SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο SEO Η βελτιστοποίηση µηχανών αναζήτησης είναι ένα σύνολο µεθοδολογιών που στοχεύουν στην ευνοϊκής κατάταξή ενός

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I

Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη THE RESEARCH Η ΕΡΕΥΝΑ Questionnaire for students Ερωτηµατολόγιο για µαθητές Questionnaire for teachers Ερωτηµατολόγιο για

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΑΡΙΟΣ ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ marios.skarvelakis@d-waste.com Ποιοι είμαστε ; Η D-Waste είναι μία ελληνική εταιρεία που πρωτοπορεί στην ανάπτυξη εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon

Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon Διάλεξη 4 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ- ΠΤΕΑ Εφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση & την Ειδική Αγωγή Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Limerick - Θίμενηθ Ονηζμόξ: πεκηάζηηπμ ζαηηνηθό πμίεμα. Σύμθςκα με ημκ Rodari (1994), είκαη έκα είδμξ ημο «πανάιμγμο» ζοζηεμαημπμηεμέκμ θαη θςδηθμπμηεμέκμ θαη εγγιέδηθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΠΜ ΙΑΘΕΙΑ ΒΑΟΖΔΓΠΑΖ ΟΠΑ ΓΡΞΩΝΑΖΗΑ ΝΞΜΠΡΝΑ 1 Πξ ποόγοαμμά μαπ: 1 μ μένμξ : Γίκεηαη δηάιελε με ηα ελήξ ζέμαηα : - Οη κέμη είκαη ώνημμη θαη μπμνμύκ θαη εκδηαθένμκηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

a few words... λίγα λόγια για το 3ο πριν από µας

a few words... λίγα λόγια για το 3ο πριν από µας λίγα λόγια Συναντηθήκαµε στον δρόµο, στα αµφιθέατρα, σε χώρους πολιτικής ζύµωσης, διαφορετικοί µεταξύ µας, προσπαθώντας να δηµιουργήσουµε κάτι δυνατό µέσα από τις επιθυµίες µας. Ξεκινήσαµε από τον Νοέµβρη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες Intellectual Capital for Communities A. Bounfour & L. Edvinsson, Elsevier, 2005 Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 23 Νοεµβρίου 2007 ιανοητικό κεφάλαιο για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΟΜΑΔΑ 38 Παπαδοπούλου Αθανασία Ρουσοπούλου Νίκη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΟΜΑΔΑ 38 Παπαδοπούλου Αθανασία Ρουσοπούλου Νίκη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΟΜΑΔΑ 38 Παπαδοπούλου Αθανασία Ρουσοπούλου Νίκη ONLINE MARKETING ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ DELL l Αµερικανική πολυεθνική εταιρεία τεχνολογίας υπολογιστών. l Έχει βάση στο Τέξας

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Προσφέροντας Εύκολα και Αποτελεσματικά Giving Easily and Efficiently ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ www.desmos.org info@desmos.org T: 2108119365 Μάρτιος 2013 Πώς γεννήθηκε ο Δεσμός; Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α / C E R T I F I C A T E S Με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο With respect for the human and the environment ΕΛΟΤ 1801

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?)

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) «Τάξη 2.0 Άλμα στο μέλλον, άνευ φοράς» Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) Δημήτρης Γιάντσης Γενικός Διευθυντής 20 Μαρτίου 2010 «Τάξη 2.0» Φωτογραφία: http://salnk.eduportal.gr 2 Τι ΔΕΝ είναι η «Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Γίντσης Αλέξανρος (3479)

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Γίντσης Αλέξανρος (3479) «Mουσικοί κύκλοι» ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΗΣ Γ -Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ MAKEY-MAKEY ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟ SCRATCH ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization. MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining

Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization. MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization 1 MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Διαρκής εκπαίδευση σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες Σετνική τολή Ασγόροσ Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων Γκδεηθηηθή βηβιημγναθία 1. Ζιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε θαηνηθίαο, ΤΑΠ ΓΜΣΔΔ 1997

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS As per attachments A.G.M. Decisions Attachments: 1. Dilosi Katochis 2. Dilosi Katochis 3. Dilosi Katochis 4. Announcement Non Regulated

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Chasandra, Mary; Tsiaousi, Louisa; Zisi, Vasiliki; Karatzaferi,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E.

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E. Σχόλια του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης της Αγοράς στις 19/9/2013 Παρατήρηση 1 από EFT Hellas

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ -ΣΟΜΔΑ ΑΗΘΖΣΖΡΗΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΥΔΠΑ Γζεοεοκηήξ Καεδβδηήξ Ν. Γεςνβζάδδξ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 1. Σύντομη παρουσίαση της Grant Thornton 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Τα ανοικτά Δεδομένα στην Κοινωνία της Γνώσης

Τα ανοικτά Δεδομένα στην Κοινωνία της Γνώσης Τα ανοικτά Δεδομένα στην Κοινωνία της Γνώσης Δρ. Χαράλαμπος Μπράτσας, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας Μαθηματικό ΑΠΘ @bratsas, @okfngr http://okfn.gr Ανοικτά δεδομένα; Ανοικτά είναι τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Xτίσιμο μαθήματος αποκλειστικά από ανοιχτό εκπαιδευτικό πολυμεσικό υλικό διαθέσιμο στο Διαδίκτυο (Εργαστήριο)

Xτίσιμο μαθήματος αποκλειστικά από ανοιχτό εκπαιδευτικό πολυμεσικό υλικό διαθέσιμο στο Διαδίκτυο (Εργαστήριο) Xτίσιμο μαθήματος αποκλειστικά από ανοιχτό εκπαιδευτικό πολυμεσικό υλικό διαθέσιμο στο Διαδίκτυο (Εργαστήριο) Α. Ανδρεάτος (1) & Σ. Κατσούλης (2) (1) Τομέας Πληροφορικής και Υπολογιστών, Σχολή Ικάρων aandreatos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014

Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κάλυψη : Πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα