ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP"

Transcript

1 ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1

2 ΜΑΘΗΜΑ 10 νλ ΕΙΔΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ & ΣΡΟΠΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΗ 2

3 Είδε & ηξόπνη θσηνγξάθηζεο Φσηνγξάθηζε πνξηξαίηνπ Φσηνγξαθία δξόκνπ Αξρηηεθηνληθή θσηνγξαθία Φσηνγξαθία macro Υπνβξύρηα θσηνγξάθηζε Αεξνθσηνγξαθία Φσηνγξαθία studio Φσηνγξάθηζε κε flash Φσηνγξάθηζε Αζιεηηθώλ αγώλσλ Νπθηεξηλή θσηνγξάθηζε Ο θαηάινγνο είλαη πνιύ καθξύο 3

4 Κάπνηα από ηα είδε έρνπλ λα θάλνπλ κε ην ηη θσηνγξαθίδνπκε, θάπνηα κε ην πώο θσηνγξαθίδνπκε, θάπνηα κε ην πνπ θσηνγξαθίδνπκε, θάπνηα από πνπ θσηνγξαθίδνπκε θαη ζίγνπξα ηα πεξηζζόηεξα ζπλδπάδνπλ πεξηζζόηεξα από έλα είδε. Σθνπόο δελ είλαη λα κάζνπκε ζε βάζνο όια απηά ηα είδε θαη λα αλαθεξζνύκε ζε έθηαζε ζε όιν ηνλ εμνπιηζκό θαη ηηο ηερληθέο πνπ ζα ρξεηαζηεί θάπνηνο γηα λα αζρνιεζεί κε όια ηα είδε, αιιά λα παξνπζηάζνπκε θαη λα θάλνπκε γλσζηά αξθεηά από απηά κε απιό ηξόπν, ώζηε λα θηλήζνπκε ην ελδηαθέξνλ ζε θάπνηνπο γηα λα αζρνιεζνύλ κε θάπνην ή θάπνηα από ηα είδε απηά ή ηνπο ηξόπνπο θσηνγξάθηζεο. 4

5 Υπνκνλή - Μειέηε - Πεηξακαηηζκόο - Εκπεηξία Όπνηνο ζέιεη λα αζρνιεζεί κε έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο θσηνγξάθηζεο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηα βαζηθά ζηάδηα πνπ νδεγνύλ ζε επηηπρεκέλεο θσηνγξαθίζεηο. Φξεηάδεηαη ππνκνλή γηαηί πνηέ δελ είλαη εύθνιν, κειέηε γηα λα απνθηήζεηο ηηο βαζηθέο γλώζεηο, πεηξακαηηζκόο γηα λα εθαξκόζεηο ζηελ πξάμε όζα έκαζεο θαη λα αλαθαιύςεηο θαηλνύξγηα θαη ηέινο κε όια απηά έξρεηαη ε εκπεηξία πνπ ζα ζνπ δώζεη ηε δπλαηόηεηα λα θηάζεηο ζε μερσξηζηέο θσηνγξαθίεο!! 5

6 Αρτιηεκηονική θωηογραθία Πεξηιακβάλεη ηε θσηνγξάθηζε θηηξίσλ θαη εζσηεξηθώλ ρώξσλ. Η νπηηθή γσλία ηεο θσηνγξαθηθήο ιήςεο, ν θσηηζκόο θαη νη ηδηαηηεξόηεηεο ελόο εζσηεξηθνύ ρώξνπ ή κηαο εμσηεξηθήο πξόζνςεο, απνηεινύλ ηα θύξηα αληηθείκελα κειέηεο γηα απηό ην είδνο θσηνγξάθηζεο. 6

7 Τη; Πώο; Πόηε; Τα θηίξηα γύξσ καο, παιηά ή θαηλνύξγηα, θιαζζηθά ή κνληέξλα, αλαθαηληζκέλα ή εγθαηαιειεηκκέλα, παιάηηα, εθθιεζίεο, θαιύβεο... όια ηνπο είλαη πεγή έκπλεπζεο γηα ην θσηνγξάθν. Μπνξνύκε λα ηα θσηνγξαθίζνπκε ην πξσί, ην απόγεπκα ή ην βξάδπ, εμσηεξηθά ή εζσηεξηθά ζεκεία ηνπ ρώξνπ, ηνπο θήπνπο πνπ ηα πεξηβάινπλ, ή κηθξέο ηνπο ιεπηνκέξεηεο. Πόξηεο, παξάζπξα, θξάθηεο, ζηέγεο, πιαθόζηξσηα... Φξεζηκνπνηνύκε ζπλήζσο επξπγώλην θαθό όηαλ ζέινπκε λα θσηνγξαθίζνπκε νιόθιεξν ην θηίξην θαη ηειεθαθό όηαλ επηθεληξσλόκαζηε ζηηο ιεπηνκέξεηεο. 7

8 Η ρξήζε επξπγώληνπ θαθνύ θαη κάιηζηα από ρακειά γηα λα θσηνγξαθίζνπκε έλα ςειό θηίξην δεκηνπξγεί παξακνξθώζεηο. Οη θάζεηεο γξακκέο όζν αλεβαίλνπλ πξνο ηα πάλσ θπξηώλνπλ πξνο ηα κέζα ελώ νιόθιεξν ην θηίξην δείρλεη λα γέξλεη πξνο ηα πίζσ. Απηό κπνξεί λα κελ ελνριεί κηα εξαζηηερληθή θσηνγξάθηζε αιιά ζε κηα επαγγεικαηηθή θσηνγξάθηζε γηα ζθνπνύο δηαθήκηζεο ζίγνπξα ελνριεί. Έρνπλ θαηαζθεπαζηεί εηδηθνί θαθνί ειέγρνπ ηεο πξννπηηθήο γηα λα δηνξζώλνπλ απηέο ηηο παξακνξθώζεηο. 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 Φωηογραθία macro 14

15 15

16 Φσηνγξαθία macro Τα ινπινύδηα, νη πεηαινύδεο, ηα δνπδνύληα, θέξκαηα, θνζκήκαηα... είλαη κόλν κεξηθά από ηα ζέκαηα πνπ επηιέγνπκε λα θσηνγξαθίζνπκε ζηα πξώηα θσηνγξαθηθά βήκαηά καο. Κάπνηνη εμαθνινπζνύλ λα θσηνγξαθίδνπλ έρνληαο ζαπκάζηα απνηειέζκαηα. Γηαηί άξαγε; Μελ πάεη ν λνπο ζαο ζε παλάθξηβν ή/θαη εμεηδηθεπκέλν εμνπιηζκό, κεραλέο full frame, θαθνύο macro, ηξίπνδεο, ring flash θαη ό,ηη άιιν έρεη εηδηθά θαηαζθεπαζηεί γη απηό ηνλ ζθνπό. Ο ιόγνο είλαη γηαηί κε ππνκνλή, ζπλερή πξνζπάζεηα θαη πεηξακαηηζκό, έρνπλ απνθηήζεη ηεξάζηηα εκπεηξία ζην ζέκα πνπ αγαπνύλ θαη αθόκα θαη κε κεραλέο compact πεηπραίλνπλ ην ζθνπό ηνπο. 16

17 Οη θσηνγξαθίεο απηνύ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε θαιύηεξε απόδεημε θαη επηβεβαίσζε όηη ε θσηνγξαθία «νπάνπ» δελ πξνέξρεηαη πάληα από παλάθξηβε κεραλή αιιά θαη από κηα κεραλή compact γηαηί απιά θάπνηνο θσηνγξάθηζε κε δήιν, ππνκνλή, παξαηεξεηηθόηεηα θαη πξνπάλησλ είρε ηα κάηηα αλνηθηά γηα λα εληνπίζεη ην ζέκα, λα ην απνκνλώζεη, λα βξεη κηα θαιή γσληά θαη λα ην θσηνγξαθίζεη. Όιεο νη θσηνγξαθίεο ηνπ θεθαιαίνπ απηνύ αλήθνπλ ζην θίιν Λνΐδν Οηθνλνκίδε - EFIAP θαη ηξαβήρηεθαλ κε κεραλή compact. 17

18 18

19 Close-up OR Macro Θα πξέπεη λα πνύκε όηη θσηνγξαθίεο macro νλνκάδνληαη απηέο ζηηο νπνίεο ην κέγεζνο ηνπ εηδώινπ ζηνλ αηζζεηήξα είλαη ίζν κε ην κέγεζνο ηνπ αληηθεηκέλνπ (1:1) ή κεγαιύηεξν κέρξη 10 θνξέο 10:1. Φσηνγξαθίεο πνπ παίξλνπκε κε θαθνύο zoom νη νπνίνη αλαθέξνπλ όηη θσηνγξαθίδνπλ macro, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη θσηνγξαθίεο close-up γηαηί ε κεγέζπλζε είλαη κηθξόηεξε από 1:1. Σηηο κηθξέο ςεθηαθέο κεραλέο όπνπ ππάξρεη ε επηινγή macro ε απόζηαζε εζηίαζεο θηάλεη κέρξη ηα 2-3 εθαηνζηά. Απηό καο επηηξέπεη λα θσηνγξαθίδνπκε κηθξέο ιεπηνκέξεηεο από ην ζέκα καο. 19

20 20

21 Τι πρέπει να προζέτοσμε Σηε θσηνγξάθηζε macro ε απόζηαζε κεραλήο - αληηθεηκέλνπ είλαη πνιύ κηθξή. Απηό ζεκαίλεη κηθξό βάζνο πεδίνπ γη απηό πξέπεη λα θιείζνπκε ην δηάθξαγκα ηεο κεραλήο καο (f16, f22) γηα λα πεηύρνπκε ηθαλνπνηεηηθή επθξίλεηα όινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ή ζην ζεκείν εθείλν ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ καο ελδηαθέξεη. Τν γεγνλόο όηη θσηνγξαθίδνπκε από θνληά απμάλεη ηελ πηζαλόηεηα λα επεξεάδεηαη ε θσηεηλόηεηα ηεο ζθελήο. Γη απηό πξέπεη λα είκαζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί θαη αλ ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηήζνπκε reflector έηζη ώζηε λα θσηίζνπκε ην αληηθείκελν από δηάθνξεο θαηεπζύλζεηο. Υπάξρεη πάληα θαη ε ιύζε ηνπ flash, εμεηδηθεπκέλνπ ή απινύ. 21

22 Τν ηξίπνδν είλαη έλα βαζηθό εξγαιείν ζηε θσηνγξάθηζε macro ή close-up γηα ηνπο αθόινπζνπο ιόγνπο: Οη κηθξέο απνζηάζεηο θάλνπλ πην έληνλε ηελ αλάγθε γηα ζηαζεξή απόζηαζε κεραλήο-αληηθεηκέλνπ. Η αλάγθε θιεηζηνύ δηαθξάγκαηνο νδεγεί ζε αξγέο ηαρύηεηεο άξα θίλδπλνο θνπλήκαηνο. Η ζέζε ή ε γσληά από ηελ νπνία ζα πάξνπκε ηε θσηνγξαθία, κπνξεί λα επεξεάδεη ηελ ηζνξξνπία καο. Τν βάξνο κηαο κεραλήο SLR κε έλα θαθό macro θαη flash είλαη αξθεηό θαη ζίγνπξα ζα πξνθαιέζεη θνύλεκα ηεο κεραλήο κε αλεπηζύκεηα απνηειέζκαηα. 22

23 Κολπάκια!!! Καηά ηε θσηνγξάθηζε macro ή close-up ινπινπδηώλ θαη εληόκσλ κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θάπνηεο εύθνιεο θαη πξαθηηθέο ηερληθέο γηα λα έρνπκε μερσξηζηά απνηειέζκαηα. Πάξηε καδί ζαο έλα ζπξέη κε λεξό γηα λα ξίρλεηε ζηαγόλεο ζηα ινπινύδηα. Με έλα ραξηόλη κπνξείηε λα απνκνλώζεηε ην ζέκα ζαο θαη λα πεηύρεηε απιό θόλην. Έλα άζπξν ραξηόλη γίλεηαη έλαο θαιόο αλαθιαζηήξαο. Υπάξρνπλ ζπξέη κε ηα νπνία κπνξείηε λα παγώζεηε πξνζσξηλά ηα έληνκα γηα λα είλαη επθνιόηεξε ε θσηνγξάθηζε. 23

24 Νπθηεξηλή θσηνγξάθηζε Η θσηνγξάθηζε δελ είλαη απνθιεηζηηθό πξνλόκην ηεο κέξαο. Μπνξνύκε λα θσηνγξαθίζνπκε θαη πξηλ ηελ αλαηνιή θαη θαηά ηελ αλαηνιή θαη ζηε δύζε αιιά θαη κεηά ηε δύζε ηνπ ήιηνπ. Ο ζπλδπαζκόο ηνπ θπζηθνύ θσηηζκνύ ιίγν κεηά ην ειηνβαζίιεκα καδί κε ην ηερληθό θσηηζκό ηεο πόιεο καο δίλνπλ καγεπηηθέο θσηνγξαθίεο. Σν θεθάιαην γηα ηε λπθηεξηλή θσηνγξάθηζε βαζίζηεθε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ θίινπ Μηράιε Μαθξή EFIAP, πάλσ ζην ίδην ζέκα, ηελ νπνία κπνξείηε λα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νκίινπ καο 24

25 Η λπρηεξηλή θσηνγξαθία είλαη πξαγκαηηθά γνεηεπηηθή. Τα ππέξνρα θνθθηλσπά ρξώκαηα ηνπ ήιηνπ πνπ δύεη, ηα κνβ κεηά ην ειηνβαζίιεκα ή ηα θώηα ηεο πόιεο ην βξάδπ είλαη όλησο εληππσζηαθά. Φξεηάδνληαη όκσο θαη κηθξά «θόιπα» γηα λα απνηππσζνύλ ζε θσηνγξαθίεο. Παξόηη κηιάκε γηα λπρηεξηλή θσηνγξαθία, ε θαιύηεξε ώξα γηα θσηνγξάθηζε (ηνπιάρηζηνλ όζνλ αθνξά έλα θιαζηθό ηνπίν) δελ ζεσξείηαη ε λύρηα, αιιά ην ρξνληθό δηάζηεκα ακέζσο κεηά ηε δύζε ηνπ ήιηνπ θαη γηα πεξίπνπ 30 έσο 60 ιεπηά. Τελ ώξα απηή, ην ιηγνζηό πιένλ θπζηθό θσο ηζνξξνπεί κε ην ηερλεηό θαη ζαλ απνηέιεζκα έρνπκε κηα πην νκνηόκνξθα θσηηζκέλε εηθόλα. 25

26 Γηα ηηο λπρηεξηλέο ιήςεηο απαηηνύληαη ηα αθόινπζα: Τν ηξίπνδν ή άιιε ζηαζεξή βάζε. Η ρξήζε ηειεθνληξόι ή απηόκαηεο ρξνλνκέηξεζεο & ιήςεο. Υπνζηήξημε κεγάισλ ρξόλσλ έθζεζεο από ηε θσηνγξαθηθή καο (κεξηθά δεπηεξόιεπηα). 26

27 Η ζεσξία ιέεη, θαη εγώ ην αθνινπζώ, όηη είλαη ζθόπηκν λα ρξεζηκνπνηείηαη όζν ην δπλαηό πην θιεηζηό δηάθξαγκα, ώζηε ηα θώηα λα γξάθνπλ θαιύηεξα. Σπλήζσο βάδσ δηάθξαγκα f8 θαη πάλσ. Επίζεο, ην πεξίγξακκα ησλ θώησλ (αλ κπνξνύκε λα κηιήζνπκε γηα πεξίγξακκα) θαίλεηαη θαιύηεξν. 27

28 Έλα από ηα κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα κε ηε λπρηεξηλή θσηνγξάθηζε είλαη ε κεγάιε δηαθνξά/αληίζεζε αλάκεζα ζηελ έληαζε ηνπ θσηόο. Απηό νθείιεηαη ζηνλ πνιύ αλνκνηόκνξθν θσηηζκό πνπ δέρεηαη ην ζέκα καο. Γηα ην ιόγν απηό, αξθεηέο από ηηο θσηνγξαθηθέο κεραλέο ζπρλά «μεγειηνύληαη» ζε ζπλζήθεο λύρηαο ζηε θσηνκέηξεζε θαη θάλνπλ ιάζε. Έηζη κέξνο ηεο θσηνγξαθίαο είλαη είηε πνιύ θσηηζκέλν (θακέλν) είηε πνιύ ζθνηεηλό. Αξθεηά δηαθνξεηηθό από όηη ην βιέπεη ην κάηη. Σηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ρξεηάδεηαη κείσζε ηεο έθζεζεο θη απηό γηαηί ην θσηόκεηξν, ιακβάλνληαο ππ όςηλ ηηο κεγάιεο ζθνηεηλέο πεξηνρέο, απμάλεη ηελ έθζεζε κε απνηέιεζκα νη θσηεηλόηεξεο πεξηνρέο λα είλαη ππεξεθηεζεηκέλεο θαη νη ζθνηεηλέο πεξηνρέο όρη ηόζν ζθνηεηλέο όζν πξέπεη. 28

29 Μηα ρξήζηκε ηερληθή γηα επίιπζε ηνπ πξναλαθεξζέληνο πξνβιήκαηνο είλαη ε θσηνκέηξεζε spot, αλ ε κεραλή καο δηαζέηεη απηή ηε ιεηηνπξγία. Πάξηε κέηξεζε spot από ην θύξην ζέκα (αλ ππάξρεη ηέηνην) ή κέηξεζε από έλα ζεκείν κεζαίνπ ηόλνπ (νύηε από ηα πην θσηεηλά ζεκεία ηνπ θάδξνπ, νύηε από ηα ζθνηεηλά). Σε θάζε πεξίπησζε θαιό είλαη λα γίλεηαη bracketing, δειαδή ιήςεηο κε έθζεζε (+/-) 1 θαη (+/-) 2 stop, από ηελ πξνηεηλόκελε έθζεζε ηνπ θσηόκεηξνπ ηεο κεραλήο καο. 29

30 30

31 White Balance Έλα άιιν πξόβιεκα είλαη ε ρξσκαηηθή απόδνζε. Οη πεξηζζόηεξεο κεραλέο αδπλαηνύλ λα απνδώζνπλ ζσζηά ην ρξώκα ηνπ θσηόο. Σπλήζσο νη λπρηεξηλέο θσηνγξαθίεο έρνπλ κηα πνξηνθαιί, θαθέ ρξνηά. Γη απηό αθήζηε ην Auto White Balance ζηελ άθξε θαη πξνζπαζήζηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ξύζκηζε tungsten, fluoresent ή αθόκε λα πεηξακαηηζηείηε κε ηε ρεηξνθίλεηε ηζνξξνπία ιεπθνύ (White Balance). Τξαβήμηε κηα πξόρεηξε ιήςε, δείηε ηα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα, μαλα ξπζκίζηε θαη ζπλερίζηε. Αλ ε κεραλή ζαο, ζαο επηηξέπεη λα ξπζκίζεηε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ρξώκαηνο ζε βαζκνύο Kelvin, ηόηε λα ην θάλεηε επηιέγνληαο ζπλήζσο κεηαμύ Kelvin. 31

32 Όηαλ ν θπζηθόο θσηηζκόο είλαη ρακειόο αλαδεηθλύεηαη ν ηερλεηόο θσηηζκόο θαη έηζη έρνπκε θαιύηεξν έιεγρν θαη πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο. Απηόο κπνξεί λα πξνέξρεηαη από κηα πεγή (θιαο, θεξί, θαθό, ιάκπα, θώηα απηνθηλήηνπ, ππξνηέρλεκα θιπ) ή από πνιιέο ή θαη από ζεηξέο νιόθιεξεο (ζεηξά θσηηζηηθώλ, επηγξαθέο, θώηα θηηξίνπ θιπ). Μπνξεί λα είλαη έκκεζνο (από αληαλάθιαζε/δηάρπζε ζε δηάθνξεο επηθάλεηεο) ή άκεζνο (από ηελ πεγή κόλν ή κέζσ θίιηξσλ). Μπνξεί επίζεο λα είλαη θαη θηλνύκελνο (π.ρ. θηλνύκελνο θαθόο, θηλνύκελν όρεκα). Απηόο ν ηειεπηαίνο ηερληθόο θσηηζκόο ζέιεη αξθεηή πξνζνρή, αιιά δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα όκνξθα εθθέ κε ηηο κεγάιεο εθζέζεηο πνπ επηηξέπεη/ επηβάιιεη ε λύρηα. 32

33 Μηα άιιε δπλαηόηεηα είλαη ε κίμε ησλ κεζόδσλ απηώλ, π.ρ. Φξήζε ηνπ θιαο καδί κε ρξήζε κεγάιεο έθζεζεο ζε θάηη ηερλεηά θσηηζκέλν. Έηζη αθηλεηνπνηείηαη όηη είλαη ζηελ αθηίλα δξάζεο ηνπ θιαο (θνληά) θαη θαηαγξάθεηαη "θπζηθά" ην καθξύηεξν πεξηβάιινλ, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη θαη ζε θίλεζε. Εδώ ρξεηάδεηαη εκπεηξία γηα ηε ζσζηή αηζζεηηθά κείμε δπν δηαθνξεηηθώλ θσηηζκώλ. Μηα άιιε πιεπξά ηνπ ηερλεηνύ θσηηζκνύ πνπ ζέιεη πξνζνρή, είλαη νη ζθηέο πνπ δεκηνπξγνύληαη, αλάινγα θαη κε ηελ θαηεύζπλζε θσηηζκνύ. Μπνξεί νη ζθηέο από κόλεο ηνπο λα απνηεινύλ εμαίξεην ζέκα αιιά ππάξρεη ν θίλδπλνο λα θαηαζηξέςνπλ θάηη. Ο θσηηζκόο θαη ν ρεηξηζκόο ηνπ είλαη ίζσο ην ζεκαληηθόηεξν θεθαιαίν ηεο θσηνγξαθίαο 33

34 34

35 Πνιύ ζεκαληηθό γηα ηε λπρηεξηλή θσηνγξάθηζε είλαη θαη ην ISO speed. Όζν κεγαιύηεξν, ηόζνο κηθξόηεξνο ρξόλνο έθζεζεο ρξεηάδεηαη, αιιά ππάξρεη θίλδπλνο λα εκθαληζηεί ζόξπβνο. Μεγάιν ISO ελδείθλπηαη γηα θσηνγξαθίεο ρσξίο ζηήξημε (ρσξίο ηξίπνδν). Γηα κεγάιεο εθζέζεηο κελ μερλάηε λα ελεξγνπνηείηε ην Noise Reduction ηεο θσηνγξαθηθήο ζαο. 35

36 Κάπνηνη ελδεηθηηθνί ρξόλνη έθζεζεο πνπ κπνξείηε λα δνθηκάζεηε ζε manual mode (ISO 100 θαη δηάθξαγκα f/11): Τξνρηέο από θώηα απηνθηλήησλ sec

37 Ππξνηερλήκαηα sec

38 Επηγξαθή... 0,5 sec

39 Τνπίν ιίγν κεηά ηε δύζε sec

40 Φσηνγξαθία Sport Έλα πνιύ ελδηαθέξνλ είδνο θσηνγξάθηζεο είλαη ε θσηνγξαθία αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ. Η δξάζε, ε αγσλία, νη ςειέο ηαρύηεηεο, ηα ζπλαηζζήκαηα, ζπλζέηνπλ έλα ζθεληθό πνπ δίδεη θσηνγξαθίεο κνλαδηθήο νκνξθηάο. Εδώ ΝΑΙ ν ηερληθόο εμνπιηζκόο έρεη ζεκαζία. Εδώ δελ κπνξνύκε λα πεηύρνπκε απνδεθηό έζησ απνηέιεζκα ρσξίο ηε ρξήζε κεραλώλ θαη θαθώλ ςειώλ πξνδηαγξαθώλ. Αλάινγα κε ην άζιεκα είλαη θαη ε επηινγή θαθώλ, κηθξήο ή κεγάιεο εζηηαθήο απόζηαζεο. 40

41 Όια όκσο εμαξηώληαη από ην ηη ζέινπκε λα θσηνγξαθίζνπκε. Πνηνο είλαη ν ζθνπόο καο, πνηα ε απνζηνιή καο. Κιεηζηνί ρώξνη κε ηερληθό θσηηζκό καο αλαγθάδνπλ λα ρξεζηκνπνηνύκε γξήγνξνπο θαθνύο (κεγάιν κέγηζην δηάθξαγκα f2.8) θαη ςειά ISO. Σηελ πεξίπησζε απηή, νη θάξηεο κε ςειέο ηαρύηεηεο είλαη πνιύ ρξήζηκεο γηαηί έρνπκε επαλαιακβαλόκελεο ιείςεηο. Τν κνλόπνδν είλαη ρξήζηκν γηαηί κπνξνύκε λα ζηεξίμνπκε ηε κεραλή κε απηό θαη ηαπηόρξνλα είλαη θαη επέιηθην. 41

42 Τη πξέπεη λα γλσξίδνπκε Τν πξώην είλαη ην ίδην ην άζιεκα. Να ην έρνπκε παξαθνινπζήζεη μαλά θαη μαλά, λα γλσξίδνπκε πσο παίδεηαη θαη όζνλ ην δπλαηό ηνπο θαλόλεο. Να είκαζηε ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπκε ηελ θαιή θάζε θαη αλ είλαη δπλαηό λα κπνξνύκε λα πξνβιέπνπκε ηη ζα αθνινπζήζεη. Να μέξνπκε ηνπο θαιύηεξνπο παίρηεο ή νδεγνύο θαη ηνπο πην εληππσζηαθνύο. Απηνί ζα δώζνπλ ηηο θαιύηεξεο θαη ηηο πην εληππσζηαθέο θσηνγξαθίεο. 42

43 Τν λα γλσξίδνπκε ηνλ εμνπιηζκό καο, ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ, ηα όξηά ηνπ θαη λα κπνξνύκε λα ηνλ ρεηξηδόκαζηε ρσξίο θαλ λα ζθεθηνύκε. Η θάζε ζηηγκή είλαη θξίζηκε, κηα γθξηκάηζα, έλα βιέκκα, κηα θαιή κπαιηά, κηα θίλεζε, έλα αηύρεκα... όια είλαη ζέκα ελόο θιάζκαηνο ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. Μελ ηα ράζεηε γηαηί δελ είζηε απόιπηα εμνηθεησκέλνη κε ηε κεραλή ζαο. 43

44 Τα παξαιεηπόκελα Αθόκε θαη ηελ ώξα ηεο πξνζέξκαλζεο ή ζηελ αλάπαπια αιιά θαη κεηά ην ηέινο ελόο αγώλα πξέπεη λα έρνπκε ηα κάηηα καο «αλνηθηά»... όιν θαη θάηη ελδηαθέξνλ κπνξεί λα πξνθύςεη. Αο κελ μερλάκε όηη ζηα ζπνξ ζπκκεηέρνπλ άλζξσπνη, ηα παξαθνινπζνύλ άλζξσπνη θαη νη άλζξσπνη έρνπλ αηζζήκαηα, ηα νπνία εθδειώλνληαη κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, ςάμηε ηνπο δείηε ηνπο, εγθισβίζηε ηνπο. Γέιην, ραξά, ιύπε, ζπκόο, ρεηξνλνκίεο, ζπλζήκαηα, παλό! Μηα άζθεζε ζηελ πξνζέξκαλζε πνπ πξνθαιεί ελδηαθέξνλ, θάηη πνπ ζπκβαίλεη ζηηο θεξθίδεο, ε αληίδξαζε ηνπ πξνπνλεηή, όια ελδηαθέξνπλ. 44

45 Μελ μεράζεηε: Τη αγώλα θσηνγξαθίζαηε; Πνηνη αγσλίζηεθαλ; Πνπ; Πόηε; Πνην ήηαλ ην απνηέιεζκα; Χάμηε θαη ζα βξείηε θάηη λα θσηνγξαθίζεηε γηα λα απαληήζεηε ζ απηέο ηηο εξσηήζεηο. Μπνξεί κε κηα θσηνγξαθία, κπνξεί κε πεξηζζόηεξεο. 45

46 46

47 47

48 Οη θσηνγξαθίεο από αγώλεο απηνθηλήηνπ αλήθνπλ ζην θίιν ηάζε Επζηαζίνπ 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κάποιες βασικές έννοιες

Εισαγωγή. Κάποιες βασικές έννοιες Εισαγωγή Κάζε πιεπξά ηνπ ρόκππ ηεο εξαζηηερληθήο αζηξνλνκίαο απνζθνπεί ζηε ζπιινγή θαη θαηαγξαθή θσηόο. Δίηε παξαηεξνύκε είηε θσηνγξαθίδνπκε, απηό πνπ νπζηαζηηθά θάλνπκε είλαη λα ζπιιέγνπκε «εμσγήηλα»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ 1 ΓΔΙΔ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΚΟΠΙΗ ΟΤ ΒΙΒΙΟΤ ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ ΔΤΡΔΖΡΗΟ ΠΡΟΟΓΟ ει. 3 Γεληθέο παξαηεξήζεηο 5 Απόςεηο ππνςεθίσλ νδεγώλ γηα ην εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν 1. Διέγρεηε ζπζηεκαηηθά ηα ειαζηηθά ζαο... Διέγρεηε πάληα ηα ειαζηηθά ζαο πξηλ βγείηε ζην δξόκν. Βεβαησζείηε όηη θάλεηε ηελ παξαθάησ ηππηθή

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ PLC»

«ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ PLC» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔXNOΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ «ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ PLC» «LIBRARY ALARM SYSTEM CONTROLLED BY A PLC»

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Σν δεηλ επηθηλδύλσο. απαηηεί ΑΦΑΛΔΗΑ

Σν δεηλ επηθηλδύλσο. απαηηεί ΑΦΑΛΔΗΑ Σν δεηλ επηθηλδύλσο. απαηηεί ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΔΝΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ Σν ζύζηεκα «Αλαβάηεο Μεραλή» Μεραλή Αλαβάηεο Δμσηεξηθνί παξάγνληεο Απμεκέλε πξνζνρή Αιθνόι Φάξκαθα σκαηηθή θνύξαζε Δξσηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Ση Δίλαη ην Flash. Σν θεληθό (Stage)

ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Ση Δίλαη ην Flash. Σν θεληθό (Stage) Ση Δίλαη ην Flash ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Σν πξόγξακκα Flash ηεο εηαηξείαο Macromedia είλαη έλα θνξπθαίν πξόγξακκα δεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο δηαλπζκαηηθώλ γξαθηθώλ θαη animation γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα:

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: a. - Σε πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη ην ιηπώδε ηζηό, ην επίπεδν ηεο ρνιεζηεξόιεο

Διαβάστε περισσότερα

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΑΙΟΤ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΓΑΚΩΝ: ΠΑΡΑΓΔΙΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ-ΜΗΛΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑ «Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 Παξαζθεπάο

Διαβάστε περισσότερα