Αποτελέσματα α τριμήνου 2017: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 48,1 εκατ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελέσματα α τριμήνου 2017: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 48,1 εκατ."

Transcript

1 Αποτελέσματα α τριμήνου 2017: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 48,1 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Το α τρίμηνο 2017 είναι το τρίτο κατά σειρά κερδοφόρο τρίμηνο, με τα Κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται σε Ευρώ 48,1 εκατ., ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων προβλέψεων για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου και της διατηρήσεως της υψηλής λειτουργικής κερδοφορίας. - Τα Κύρια Αποτελέσματα προ Προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 4,6% σε ετήσια βάση ή 1,2% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν κατά το α τρίμηνο 2017 σε Ευρώ 305,1 εκατ. - Τα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 7,2% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 279 εκατ. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων διαμορφώνεται σε 46,3%, ποσοστό που συνιστά την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. - Διατήρηση της κύριας λειτουργικής κερδοφορίας παρά τη συνεχιζόμενη απομόχλευση του Ισολογισμού. Μείωση του Ενεργητικού κατά 6% σε ετήσια βάση και διαμόρφωσή του σε Ευρώ 64,1δισ. Τα Δάνεια μετά από Συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 44,2 δισ. έναντι Ευρώ 45,8 δισ. το προηγούμενο έτος. Τα χρεόγραφα μειώθηκαν κατά Ευρώ 2,1 δισ. ή 20,9% σε ετήσια βάση. - Ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της Τραπέζης διαμορφώθηκε σε 17,3%, λαμβανομένης υπ όψιν της θετικής επιπτώσεως από την πώληση των δραστηριοτήτων στη Σερβία. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε Ευρώ 8,8 δισ., τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώνεται σε Ευρώ 5,7. - Τα υπόλοιπα καταθέσεων ανήλθαν σε Ευρώ 33,1 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2017 έναντι Ευρώ 32,9 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των καταθέσεων παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 28,1 δισ. - Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω το α τρίμηνο 2017 κατά Ευρώ 1,3 δισ., σε Ευρώ 17 δισ. Τον Μάρτιο 2017, η χρηματοδότηση μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) διαμορφώθηκε σε Ευρώ 12,2 δισ., μειωμένη κατά Ευρώ 1 δισ. από τον Δεκέμβριο Ο Δείκτης Δανείων σε Καθυστέρηση σε επίπεδο Ομίλου ανήλθε σε 38,1% στο τέλος Μαρτίου Ο Δείκτης Καλύψεως Δανείων σε Καθυστέρηση διαμορφώθηκε σε 69%, ενώ ο αντίστοιχος συνολικός Δείκτης Καλύψεως, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανέρχεται σε 124%. Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων ανήλθε σε 53,8% σε επίπεδο Ομίλου. - Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το α τρίμηνο 2017, μειωμένες κατά 18,8% σε τριμηνιαία βάση, ανήλθαν σε Ευρώ 247 εκατ. και αντιστοιχούν σε 164 μονάδες βάσεως έναντι 201 μονάδες βάσεως στο προηγούμενο τρίμηνο. Χρηματοοικονομική επίδοση - Το Καθαρό Έσοδο Τόκων μειώθηκε κατά 1,5% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε Ευρώ 482,5 εκατ., επηρεασμένο αρνητικά από τη χαμηλότερη συνεισφορά των δανείων και του μικρότερου ημερολογιακού τριμήνου, που αντιστάθμισε το όφελος από τη μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες. 1

2 - Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 75,7 εκατ. το α τρίμηνο 2017, μειωμένα κατά 6,7% σε σύγκριση με την ενισχυμένη εποχική επίδοση του δ τριμήνου Τα επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 262,7 εκατ. μειωμένα κατά 3,7% σε ετήσια βάση και 7,7% σε τριμηνιαία βάση, καθώς συνεχίζεται ο εξορθολογισμός του δικτύου. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων μειώθηκε σε 46,3% το α τρίμηνο. - Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 246,8 εκατ. το α τρίμηνο 2017 ή σε 164 μονάδες βάσεως ως ποσοστό του μέσου όρου χορηγήσεων. - Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 48,1 εκατ. το α τρίμηνο Βασικά Χαρακτηριστικά Ισολογισμού - Απομόχλευση Ενεργητικού κατά Ευρώ 0,8 δισ. σε τριμηνιαία βάση και διαμόρφωσή του σε Ευρώ 64,1 δισ., κυρίως λόγω μειώσεως των υπολοίπων δανείων και του επενδυτικού χαρτοφυλακίου. - Τα υπόλοιπα καταθέσεων ανήλθαν σε Ευρώ 33,1 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2017, αυξημένα κατά Ευρώ 0,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση. Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των καταθέσεων παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 28,1 δισ., καθώς η εισροή καταθέσεων επιχειρήσεων αντιστάθμισε τις εκροές από τις καταθέσεις Ιδιωτών. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα υπόλοιπα των καταθέσεων, σε σταθερό ρυθμό ανακάμψεως, αυξήθηκαν κατά Ευρώ 0,1 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. - Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε κατά Ευρώ 1,3 δισ. το α τρίμηνο 2016 και ανήλθε σε Ευρώ 17 δισ., ως αποτέλεσμα των αυξημένων διατραπεζικών συναλλαγών, της περαιτέρω μειώσεως του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και των εισροών καταθέσεων στις θυγατρικές στη Νοτιανατολική Ευρώπη. - Το α τρίμηνο 2017, τα Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά Ευρώ 111 εκατ. Ο Δείκτης Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 38,1% για τον Όμιλο στο τέλος Μαρτίου Αντιστοίχως, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά Ευρώ 123 εκατ. έναντι αυξήσεως Ευρώ 50 εκατ. των νέων Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων διαμορφώθηκε σε 53,8% στο τέλος Μαρτίου Οι συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 15,9 δισ. και αντιστοιχούν στο 26,4% του δανειακού χαρτοφυλακίου. O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε: «Το πρώτο τρίμηνο του 2017 ήταν το τρίτο κατά σειρά κερδοφόρο τρίμηνο για την Τράπεζα, κατά το οποίο, παρά τη συνεχιζόμενη απομόχλευση του ισολογισμού, διατηρήθηκε η υψηλή λειτουργική κερδοφορία, ισχυροποιήθηκε περαιτέρω η κεφαλαιακή μας βάση και συνεχίσθηκε η μείωση της χρηματοδοτήσεώς μας από τις Κεντρικές Τράπεζες. Τα λειτουργικά έξοδα υποχώρησαν σημαντικά σε ετήσια βάση, ενώ ο δείκτης λειτουργικής αποδοτικότητας συνιστά την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Παράλληλα, επιτύχαμε αποκλιμάκωση των νέων μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων και συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για μείωση του συνόλου τους και την διαρκή βελτίωση της ποιότητος του δανειακού μας χαρτοφυλακίου. Η εφαρμογή του σχεδίου αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης συνεχίσθηκε επιτυχώς, με την ολοκλήρωση της πωλήσεως των δραστηριοτήτων μας στη Σερβία, στο πλαίσιο της αποεπενδύσεως από μη κύριες δραστηριότητες. Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογήσεως αναμένεται να συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Ελληνική Οικονομία προκειμένου να επανέλθει σε ρυθμό αναπτύξεως εντός του 2017.» 2

3 ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε εκατ. Ευρώ) Τέλος Τριμήνου (YoY) Τέλος Τριμήνου (QoQ) YoY (%) QoQ (%) Καθαρό Έσοδο Τόκων 482,5 476,0 1,4% 482,5 490,1-1,5% Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες 75,7 77,1-1,8% 75,7 81,2-6,7% Αποτελέσματα Χρημ/κών Πράξεων 33,5 3,0 33,5 16,0 Λοιπά Έσοδα 9,6 11,2-14,7% 9,6 14,9-36,0% Λειτουργικά Έσοδα 601,3 567,3 6,0% 601,3 602,2-0,2% Κύρια Λειτουργικά Έσοδα 567,8 564,3 0,6% 567,8 586,2-3,1% Δαπάνες Προσωπικού (116,4) (126,2) -7,8% (116,4) (125,1) -6,9% Γενικά Έξοδα (120,9) (121,1) -0,2% (120,9) (134,9) -10,4% Αποσβέσεις (25,4) (25,3) 0,2% (25,4) (24,7) 2,8% Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα (262,7) (272,7) -3,7% (262,7) (284,6) -7,7% Έξοδα Συγχωνεύσεως (7,0) (0,5) (7,0) (3,9) Έκτακτα Έξοδα 2 (9,6) (27,9) (9,6) (66,9) Λειτουργικά Έξοδα (279,2) (301,0) -7,2% (279,2) (355,5) -21,4% Κύρια Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων 305,1 291,7 4,6% 305,1 301,6 1,2% Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων 322,1 266,3 20,9% 322,1 246,8 30,5% Ζημίες Απομειώσεως (246,8) (255,9) -3,6% (246,8) (303,9) -18,8% Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων 75,3 10,4 75,3 (57,1) Φόρος Εισοδήματος (28,0) (14,9) (28,0) 61,8 Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες 47,2 (4,5) 47,2 4,7 δραστηριότητες Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες 0,9 2,3 0,9 15,4 Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους 48,2 (2,2) 48,2 20,1 Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους που αναλογεί στους Μετόχους 48,1 (2,2) 48,1 20, Καθαρό Έσοδο Τόκων/Μέσο Ενεργητικό (NIM) 3,0% 2,8% 3,0% 3,0% Δείκτης Εξόδων/Εσόδων 46,3% 48,3% 46,3% 48,6% Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 17,2% 16,3% 17,2% 17,1% Δείκτης Δάνεια προς Καταθέσεις 134% 148% 134% 135% YoY (%) Ενεργητικό ,0% Χορηγήσεις (μετά από συσσωρευμένες προβλέψεις) ,6% Χρεόγραφα ,9% Καταθέσεις ,9% Ίδια Κεφάλαια ,4% Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ,5% 1 Αναμορφωμένα συγκριτικά στοιχεία για το α τρίμηνο 2016, λόγω τροποποιήσεως της παρουσιάσεως της Αlpha Bank Srbija A.D. ως διακοπείσας δραστηριότητας. 2 Τα Έκτακτα Έξοδα περιλαμβάνουν κυρίως τις απομειώσεις παγίων ύψους Ευρώ 47 εκατ. στο δ τρίμηνο 2016 και ζημίες του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού της Alpha Bank Cyprus Ltd,ύψους Ευρώ 31 εκατ. 3

4 Η Ελλάδα προχωρά ένα βήμα μπροστά, παρά τη διατήρηση της υφέσεως στο πρώτο τρίμηνο του 2017 Κύριες Εξελίξεις και Επισκόπηση Αποτελεσμάτων Τα προγράμματα προσαρμογής που εφαρμόσθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών αντιμετώπισαν σε μεγάλο βαθμό τις δημοσιονομικές ανισορροπίες και τις ανισορροπίες στον εξωτερικό τομέα. Συγκεκριμένα, το 2016, η Ελλάδα επέτυχε πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβερνήσεως 3,9% του ΑΕΠ, λόγω της αυξήσεως των εσόδων και του περιορισμού των δαπανών. Το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, αν και συρρικνώνεται (2016:-0,6% του ΑΕΠ), είναι -και εκτιμάται ότι θα παραμείνει- ελλειμματικό, καθώς οι τιμές πετρελαίου ανακάμπτουν το Η φορολογία που επιβλήθηκε στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, καθώς και οι παρατεταμένες διαπραγματεύσεις ανέκοψαν τη δυναμική της αναπτύξεως. Οι επενδύσεις παρέμειναν περιορισμένες και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα συσσωρεύθηκαν εκ νέου στο πρώτο τρίμηνο του 2017, περιορίζοντας τις συνθήκες ρευστότητας. Ως αποτέλεσμα, το πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 1,1% στο τέταρτο τρίμηνο του 2016 σε ετήσια βάση, ενώ σημείωσε μικρότερη πτώση κατά 0,5% στο πρώτο τρίμηνο του Οι ενδείξεις ανακάμψεως πληθαίνουν μετά το Eurogroup στη Μάλτα τον Απρίλιο του 2017, όπου μία συμφωνία επί της αρχής επετεύχθη μεταξύ της Ελλάδος και των δανειστών. Είναι ενδεικτικό ότι ο δείκτης οικονομικού κλίματος ενισχύθηκε τον Απρίλιο του 2017, αφού διατηρήθηκε σχεδόν αμετάβλητος το 2016 και στο πρώτο τρίμηνο του Επιπλέον, η βιομηχανική παραγωγή, οι λιανικές πωλήσεις, η καθαρή ροή προσλήψεων-απολύσεων καταγράφουν ήδη ανοδική πορεία από την αρχή του έτους. Το ποσοστό ανεργίας βαίνει μειούμενο αν και παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο (Φεβ.2017: 23,2%). Ωστόσο, η αναμενόμενη καλή χρονιά για τον τουρισμό το 2017 εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω την απασχόληση και θα μειώσει την ανεργία. Το ευνοϊκό περιβάλλον αντανακλάται, επίσης, στη μείωση του spread των ελληνικών ομολόγων έναντι των γερμανικών και στην ανοδική επίδοση των χρηματιστηριακών δεικτών. Η καλή δημοσιονομική επίδοση και η επικύρωση των μέτρων από το Ελληνικό Κοινοβούλιο αποδεικνύουν την προσήλωση στο δημοσιονομικό στόχο. Δημιουργούνται, συνεπώς, οι συνθήκες για τον καθορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελαφρύνσεως του χρέους, τα οποία είναι απαραίτητα για τη βιωσιμότητά του. Αυτή η εξέλιξη ενισχύει την προοπτική για κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας, περιορίζοντας τα μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας που σχετίζονται με την επίτευξη υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων μακροπρόθεσμα, οδηγώντας σε ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης των επενδυτών και των καταναλωτών. Η αναζωπύρωση των επενδύσεων, συνδυαζόμενη με βελτίωση της απασχολήσεως και της παραγωγικότητας, αποτελεί τη βάση για βιώσιμη ανάπτυξη. Αύξηση του Δείκτη CET1 το α τρίμηνο, σε 17,3%, λαμβανομένης υπ όψιν της θετικής επιπτώσεως από την πώληση των δραστηριοτήτων στη Σερβία Στο τέλος Μαρτίου 2017, τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της Τραπέζης ανήλθαν σε Ευρώ 8,6 δισ., με αποτέλεσμα ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) να αυξηθεί κατά 12 μονάδες βάσεως το α τρίμηνο, σε 17,2%, επηρεασμένος θετικά από τα αποτελέσματα της περιόδου, τη βελτίωση στην αποτίμηση των τίτλων του διαθεσίμου προς πώληση χαρτοφυλακίου και τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου της αγοράς παρά την αρνητική επίπτωση από την ετήσια απόσβεση των Αναβαλλoμένων Φορολογικών Απαιτήσεων κατά 17 μονάδες βάσεως λόγω της εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙΙ. Λαμβανομένης υπ όψιν της θετικής επιπτώσεως από την πώληση των δραστηριοτήτων στη Σερβία, η οποία ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2017, ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώνεται σε 17,3% στο τέλος Μαρτίου Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, ο Δείκτης ανέρχεται σε 17,2% μετά την προσαρμογή για την πώληση των δραστηριοτήτων στη Σερβία. Οι Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις στο τέλος Μαρτίου 2017 ανήλθαν σε Ευρώ 4,5 δισ., ενώ οι Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις που δύνανται να μετασχηματισθούν σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 3,4 δισ. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια αποτελούν τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και ανήλθαν σε Ευρώ 8,8 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2017, ενώ η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώθηκε σε Ευρώ 5,7. Περαιτέρω μείωση της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες κυρίως λόγω αυξήσεως των διατραπεζικών συναλλαγών Τα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 50,3 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2017, μειωμένα κατά 0,5% ή κατά Ευρώ 0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα κυρίως του χαμηλότερου πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου αγοράς. Το α τρίμηνο 2017, το ύψος της χρηματοδοτήσεως της Τραπέζης από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω κατά Ευρώ 1,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε Ευρώ 17 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα της αυξήσεως των διατραπεζικών συναλλαγών κατά Ευρώ 0,7 δισ., των εισροών καταθέσεων κατά Ευρώ 0,1 δισ. στις θυγατρικές μας στο εξωτερικό, καθώς και της μειώσεως των υπολοίπων χορηγήσεων. H χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε Ευρώ 12,2 δισ. στο τέλος Μαρτίου, μειωμένη κατά Ευρώ 1 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Τον Μάιο 2017, η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω κατά Ευρώ 0,5 δισ., κυρίως 4

5 λόγω της συνεχιζόμενης αυξήσεως των διατραπεζικών συναλλαγών και της ενισχύσεως της ρευστότητας από την πώληση ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF). Το ύψος των ενεχύρων για περαιτέρω χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα ανήλθε σε Ευρώ 3,7 δισ. τον Μάιο Χαμηλότερο Καθαρό Έσοδο Τόκων λόγω του συντομότερου ημερολογιακά τριμήνου Το α τρίμηνο, τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων, ενίσχυσαν περαιτέρω τα Λειτουργικά Έσοδα Μείωση Λειτουργικών Εξόδων κατά 3,7% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα του εξορθολογισμού του Δικτύου Τα Δάνεια σε Καθυστέρηση μειώνονται. Πτώση στα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα Το α τρίμηνο 2017, το Καθαρό Έσοδο Τόκων μειώθηκε κατά Ευρώ 7,6 εκατ. ή 1,5% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε Ευρώ 482,5 εκατ., επηρεασμένο αρνητικά από το μικρότερο ημερολογιακά τρίμηνο κατά Ευρώ 11 εκατ. και τη χαμηλότερη συνεισφορά των δανείων, η οποία αντιστάθμισε το όφελος από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες. Η μείωση των μέσων υπολοίπων το α τρίμηνο 2017 επέφερε αρνητική συνεισφορά Ευρώ 6 εκατ., ενώ η μείωση της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες απέδωσε Ευρώ 8 εκατ. στο Καθαρό Έσοδο Τόκων. Η ανατιμολόγηση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων συνεχίσθηκε και στο α τρίμηνο 2017, με τα επιτόκια των νέων προθεσμιακών καταθέσεων να ανέρχονται σε 68 μονάδες βάσεως από 75 μονάδες βάσεως στο τέλος του δ τριμήνου Τα υποκείμενα επιτόκια (Euribor), τα οποία διαμορφώνονται σήμερα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, καταγράφοντας αρνητικές τιμές, επηρεάζουν αντιστοίχως τα περιθώρια καταθέσεων Όψεως και Ταμιευτηρίου. Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες μειώθηκαν κατά 6,7% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 75,7 εκατ., συγκριτικά με την καλή εποχική επίδοση των αμοιβών και προμηθειών από χορηγήσεις το δ τρίμηνο Η θετική συνεισφορά από τις αυξημένες συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών διατηρήθηκε, με αύξηση κατά Ευρώ 1 εκατ. σε τριμηνιαία βάση. Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 33,5 εκατ. και τα Λοιπά Έσοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 9,6 εκατ. Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 3,7% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 262,7 εκατ., κυρίως λόγω της μειώσεως των Δαπανών Προσωπικού, με τον αντίστοιχο δείκτη Εξόδων/Εσόδων να ανέρχεται σε 46,3% για το πρώτο τρίμηνο Στο τέλος Μαρτίου 2017, οι Δαπάνες Προσωπικού μειώθηκαν κατά 7,8% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 116,4 εκατ. Ο αριθμός του Προσωπικού μειώθηκε από Εργαζομένους στο τέλος Μαρτίου 2016 σε Εργαζομένους στο τέλος του Μαρτίου 2017 (-13,1% σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα της πωλήσεως των θυγατρικών Alpha Bank Srbija A.D. και Ionian Hotel Enterprises, καθώς και του επιτυχούς Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού (VSS) της Alpha Bank Cyprus Ltd. Τα Γενικά Έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 120,9 εκατ., μειωμένα κατά 0,2% σε ετήσια βάση. Στο τέλος Μαρτίου 2017, το Δίκτυο του Ομίλου αριθμούσε 692 Καταστήματα, μειωμένο κατά 21,5% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα του εξορθολογισμού του Δικτύου στην Ελλάδα και της πωλήσεως της θυγατρικής μας στη Σερβία. Το α τρίμηνο του 2017, τα νέα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα σημείωσαν πτώση κατά Ευρώ 123 εκατ., έναντι αυξήσεως ύψους Ευρώ 50 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, με τον αντίστοιχο Δείκτη να ανέρχεται σε 53,8% στο τέλος Μαρτίου 2017 και τον Δείκτη Καλύψεως να ανέρχεται σε 49%. Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού Κινδύνου ως ποσοστό των χορηγήσεων (CoR), μειώθηκαν σε 164 μονάδες βάσεως έναντι 201 μονάδων βάσεως το προηγούμενο τρίμηνο Το α τρίμηνο του 2017, τα Δάνεια σε Καθυστέρηση μειώθηκαν κατά Ευρώ 101 εκατ. σε τριμηνιαία βάση έναντι αυξήσεως των νέων καθυστερήσεων ύψους Ευρώ 225 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Στο τέλος Μαρτίου 2017, ο Δείκτης καθυστερήσεων ανήλθε σε 38,1% σε επίπεδο Ομίλου, ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων ανήλθε σε 69%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 124%. Σε επίπεδο Ομίλου, ο Δείκτης Καθυστερήσεων των επιχειρηματικών, των στεγαστικών και των καταναλωτικών δανείων στο τέλος Μαρτίου 2017 διαμορφώθηκε σε 39,2%, 34,9% και 42,1%, ενώ το σχετικό απόθεμα των προβλέψεων ανήλθε σε 78%, 48% και 83%, αντιστοίχως. Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το α τρίμηνο 2017 ανήλθαν σε Ευρώ 246,8 εκατ. έναντι Ευρώ 303,9 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Ως αποτέλεσμα, το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CοR) μειώθηκε σε 164 μονάδες βάσεως έναντι 191 μονάδων βάσεως κατά μέσο όρο για το Στο τέλος Μαρτίου 2017, το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων για τον Όμιλο ανήλθε σε Ευρώ 15,9 δισ., ενώ ο Δείκτης Αποθέματος Προβλέψεων ως προς το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε σε 26,4%. 5

6 Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 60 δισ. στο τέλος Μαρτίου Τα υπόλοιπα των χορηγήσεων στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 51,3 δισ., ενώ οι χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ανήλθαν σε Ευρώ 8,4 δισ. Αμετάβλητα τα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα το α τρίμηνο Σταθερός ρυθμός ανακάμψεως για τις καταθέσεις εκτός Ελλάδος Το α τρίμηνο 2017, οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου σημείωσαν αύξηση κατά Ευρώ 0,1 δισ. και ανήλθαν σε Ευρώ 33,1 δισ. Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των καταθέσεων παρέμειναν σταθερά σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 28,1 δισ., καθώς οι εκροές καταθέσεων από ιδιώτες, σε συμφωνία με τον κλάδο, λόγω αβεβαιότητας ως προς την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογήσεως, αντισταθμίστηκαν από την εισροή καταθέσεων από Επιχειρήσεις. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα υπόλοιπα των καταθέσεων αυξήθηκαν κατά Ευρώ 140,0 εκατ. ή 3,4% σε τριμηνιαία βάση, και ανήλθαν σε Ευρώ 4,3 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2017, κυρίως λόγω εισροών καταθέσεων προθεσμίας στη θυγατρική Τράπεζα του Ομίλου στην Κύπρο. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις σε επίπεδο Ομίλου βελτιώθηκε περαιτέρω σε 134% στο τέλος Μαρτίου 2017 έναντι 135% το δ τρίμηνο 2016, ενώ στην Ελλάδα μειώθηκε σε 135% από 136% αντιστοίχως. Η Alpha Bank είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα η οποία προχώρησε σε σύσταση κοινοπραξιών για τη διαχείριση μη εξυπηρετουμένων χαρτοφυλακίων τόσο Ιδιωτών όσο και Μεγάλων Επιχειρήσεων Την 10 Μαΐου 2017, η Pillarstone, η πανευρωπαϊκή πλατφόρμα για την υποστήριξη των τραπεζών στην διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση που συστάθηκε από την KKR Credit, έλαβε άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος για τη διαχείριση των μη εξυπηρετουμένων χαρτοφυλακίων εκ μέρους των τραπεζών. Ως αποτέλεσμα της εγκρίσεως, η Pillarstone θα ξεκινήσει τις επαφές με μια σειρά ελληνικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπεγράφη τον Μάιο του 2016 μεταξύ των KKR, EBRD, Alpha Bank και Eurobank. Αρχικά θα ανατεθεί στην πλατφόρμα η διαχείριση επιλεγμένων Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων Μεγάλων Επιχειρήσεων με σκοπό την λειτουργική τους αναδιάρθρωση, την ανάπτυξη και την κεφαλαιακή τους ενίσχυση. Τη δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου, η CEPAL, η πρώτη πλατφόρμα με άδεια διαχειρίσεως Μη Εξυπηρετουμένων Δανείων στην Ελλάδα, μία κοινοπραξία μεταξύ της Centerbridge Partners και της Alpha Bank, ξεκίνησε επισήμως τη λειτουργία της. Η Alpha Bank έχει ήδη αναθέσει στη CEPAL χαρτοφυλάκιο ύψoυς Ευρώ 500 εκατ., το οποίο αποτελείται από στεγαστικά, καταναλωτικά και δάνεια Μικρών Επιχειρήσεων, με τα ¾ του χαρτοφυλακίου να αποτελούνται από δάνεια με εξασφαλίσεις. Η Alpha Bank θα διαθέσει επιπλέον Ευρώ 3,5 δισ. στη CEPAL εντός των επόμενων 12 μηνών, ενώ η πρόθεση είναι να αυξηθούν περαιτέρω τα δάνεια που θα δοθούν για διαχείριση, με γνώμονα την επίδοση της εν λόγω πλατφόρμας. Δραστηριότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα Λειτουργικά Έσοδα για το α τρίμηνο 2017 μειώθηκαν κατά 8,4% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 70,1 εκατ., ενώ τα Λειτουργικά Έξοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 41,6 εκατ., μειωμένα κατά περίπου 10,7%, μη λαμβανομένου υπ όψιν του κόστους για το Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού (Voluntary Separation Scheme) της Alpha Bank Cyprus Ltd, το οποίο επιβάρυνε το αποτέλεσμα κατά το α τρίμηνο Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων μειώθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 28,5 εκατ. Οι δραστηριότητες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατέγραψαν ζημίες προ Φόρων Ευρώ 4,7 εκατ. το α τρίμηνο 2017, επηρεασμένες αρνητικά από το επίπεδο των προβλέψεων Ευρώ 36,3 εκατ. (+7,4% σε ετήσια βάση), το οποίο παραμένει ακόμα σε υψηλά επίπεδα της τάξεως των 172 μονάδων βάσεως ως ποσοστό του μέσου όρου χορηγήσεων. Το δίκτυο Καταστημάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αριθμούσε 186 Καταστήματα στο τέλος Μαρτίου 2017 έναντι 269 το προηγούμενο έτος, ως αποτέλεσμα του εξορθολογισμού του Δικτύου και της πωλήσεως της θυγατρικής μας στη Σερβία. Στην Κύπρο, τα υπόλοιπα δανείων για το α τρίμηνο 2017 ανήλθαν σε Ευρώ 5,3 δισ. (-0,1% σε ετήσια βάση), ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά Ευρώ 346 εκατ. σε ετήσια βάση (+20,2%) σε Ευρώ 2,1 δισ. Στη Ρουμανία, τα υπόλοιπα των δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 2,8 δισ. (-2,8% σε ετήσια βάση), ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά Ευρώ 283 εκατ. σε ετήσια βάση (+19,2%) σε Ευρώ 1,8 δισ. Στην Αλβανία, τα δάνεια ανήλθαν σε Ευρώ 361 εκατ. (-1,1% σε ετήσια βάση) και οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 8,4% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 437 εκατ. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στις δραστηριότητές μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη έχει βελτιωθεί σημαντικά, από 173% στο τέλος Μαρτίου 2016 σε 139% το Μάρτιο Αθήναι, 31 Μαΐου

7 Ορισμοί Ορισμοί όπως απεικονίζονται στην «Ετήσια Οικονομική Έκθεση (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007)» Όρος Ορισμός Συντόμευση 1 Δάνεια ή Συνολικές χορηγήσεις ή Συνολική αξία Δανείων προ απομειώσεως, σε συμφωνία με τη σημείωση 41 στις ετήσιες Δανειακό χαρτοφυλάκιο ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, για την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου 2 Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα Σύνολο εξόδων μείον τα έξοδα συγχωνεύσεως και εκτάκτων εξόδων 3 Ζημίες απομειώσεως ή προβλέψεις για κάλυψη πιστωτικού κινδύνου Ζημίες απομειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου LLPs 4 Κύρια Λειτουργικά Έσοδα Λειτουργικά Έσοδα (6) μείον τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων 5 Λειτουργικά Έξοδα Σύνολο εξόδων 6 Λειτουργικά Έσοδα Σύνολο Εσόδων συμπεριλαμβανομένης της αναλογίας κερδών/ζημιών από συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες 7 Συσσωρευμένες προβλέψεις ή απόθεμα Συσσωρευμένες προβλέψεις απομειώσεως, σε συμφωνία με τη σημείωση 41 στις ετήσιες προβλέψεων ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου LLRs Εναλλακτικοί Δείκτες Μετρήσεως Αποδόσεως (ΕΔΜΑ) ΕΔΜΑ Υπολογισμός Συντόμευση Αποτελέσματα προ Προβλέψεων Λειτουργικά Έσοδα (6) μείον Λειτουργικά Έξοδα (5) της περιόδου PPI Δάνεια μετά από Συσσωρευμένες προβλέψεις Δάνεια (1) στο τέλος της περιόδου μείον Συσσωρευμένες προβλέψεις (7) στο τέλος της περιόδου Δάνεια σε καθυστέρηση (under EBA) Το μέρος των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων που δεν ταξινομούνται ως Ρυθμισμένα EBA NPLs Δάνεια σε καθυστέρηση (under IFRS) Μη εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ) είναι εκείνα που πληρούν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια: - Είναι σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών,- Είναι σε στάδιο δικαστικών ενεργειών NPLs Δείκτης Δανείων σε Καθυστέρηση Δάνεια σε καθυστέρηση (NPLs) ως προς τις συνολικές χορηγήσεις (1) στο τέλος της περιόδου αναφοράς Δείκτης Αποθέματος Προβλέψεων ως προς το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου Συσσωρευμένες προβλέψεις (7) ως προς τις Συνολικές χορηγήσεις (1) στο τέλος της περιόδου Δείκτης Δάνεια προς Καταθέσεις Υπόλοιπα Δανείων μετά από συσσωρευμένες προβλέψεις ως προς τα υπόλοιπα των καταθέσεων στο τέλος της περιόδου LDR Δείκτης Εξόδων/Εσόδων Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα (2) της περιόδου ως προς τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα (4) της αντίστοιχης περιόδου C/I Δείκτης Καλύψεως Δανείων σε Καθυστέρηση Συσσωρευμένες προβλέψεις (7) ως προς τα δάνεια σε καθυστέρηση στο τέλος της περιόδου Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, όπως Κατηγορίας 1 (CET1) ισχύει, ως προς το Σταθμισμένο έναντι Κινδύνων Ενεργητικό (RWAs) CET1 Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (fully loaded CET1) Δείκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ή Ενσώματη Λογιστική Αξία Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο Κάλυψη Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων Κύρια Αποτελέσματα προ Προβλέψεων Μη Eξυπηρετούμενα Aνοίγματα Οφειλές υπό ρύθμιση Mη Eξυπηρετουμένων Aνοιγμάτων Πιστοδοτήσεις αβέβαιης εισπράξεως (under EBA) Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ως ποσοστό των χορηγήσεων Ρυθμισμένα ανοίγματα Σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό (RWAs) Συνολικός Δείκτης Καλύψεως των Δανείων σε Καθυστέρηση, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων Συνολικός Δείκτης Καλύψεως των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων Δάνεια μετά από Συσσωρευμένες προβλέψεις Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 (με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ) ως προς το Σταθμισμένο έναντι Κινδύνων Ενεργητικό (RWAs) Υπόλοιπο των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων (MEA) ως προς τα Δάνεια προ απομειώσεως(1) στο τέλος της περιόδου αναφοράς Τα κεφάλαια και αποθεματικά που αναλογούν στους Μετόχους μείον την υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια, τα Δικαιώματα τρίτων, τα Υβριδικά κεφάλαια και τις προνομιούχες μετοχές Ενσώματη Λογιστική Αξία ως προς τον αριθμό των μετοχών Καθαρό έσοδο τόκων της περιόδου, ετησιοποιημένο ως προς το μέσο ενεργητικό της αντίστοιχης περιόδου Συσσωρευμένες προβλέψεις (7) ως προς το υπόλοιπο των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων (MEA) στο τέλος της περιόδου αναφοράς Κύρια Λειτουργικά Έσοδα (4) της περιόδου μείον τα επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα (2) της αντίστοιχης περιόδου Mη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα είναι εκείνα που πληρούν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια: α) Ανοίγματα που έχουν άνω των 90 ημερών καθυστέρηση, β) Θεωρείται ότι ο οφειλέτης δεν είναι πιθανό να εκπληρώσει πλήρως τις πιστωτικές του υποχρεώσεις χωρίς τη ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη οποιουδήποτε καθυστερούμενου ποσού ή από τον αριθμό των ημερών καθυστερήσεως Οι οφειλές υπό ρύθμιση μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων, συνιστούν τα κάτωθι: α) Ανοίγματα τα οποία έχουν ταξινομηθεί ως μη εξυπηρετούμενα λόγω ευνοϊκών τροποποιήσεων των συμβατικών όρων του δανείου, β) Ανοίγματα τα οποία είχαν ήδη ταξινομηθεί ως μη εξυπηρετούμενα πριν την ευνοϊκή τροποποίηση των συμβατικών όρων του δανείου, γ) Ανοίγματα υπό ρύθμιση, τα οποία έχουν αναταξινομηθεί από τα υπό ρύθμιση εξυπηρετούμενα ανοίγματα και τα οποία έχουν υποστεί επιπρόσθετα μέτρα ανοχής ή βρίσκονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 ημερών Οι πιστοδοτήσεις που παρουσιάζουν αδυναμία πληρωμής (Unlikely to pay) και ανήκουν στην περίμετρο των ΜΕΑ με καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών (Άρθρο 178 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013). Προβλέψεις για κάλυψη πιστωτικού κινδύνου (3) της περιόδου, ως προς τo μέσο σύνολο των δανείων προ απομειώσεως (1) της αντίστοιχης περιόδου Ρυθμισμένα ανοίγματα χαρακτηρίζονται τα ανοίγματα στα οποία έχουν εφαρμοστεί μέτρα ανοχής. Ως μέτρα ανοχής ορίζονται οι παραχωρήσεις που έχουν δοθεί σε οφειλέτες, οι οποίο εμφανίζουν οικονομικές δυσκολίες ή αναμένεται να εμφανίσουν οικονομικές δυσκολίες, εάν δεν τους δοθούν οι εν λόγω παραχωρήσεις Το ενεργητικό και τα εκτός ισολογισμού στοιχεία σταθμισμένα με τους συντελεστές που προβλέπει ο Κανονισμός 575/2013, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου αντισυμβαλλομένου, του κινδύνου αγοράς και του λειτουργικού κινδύνου Συσσωρευμένες προβλέψεις (7) συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ως προς το υπόλοιπο των Δανείων προ απομειώσεως σε Καθυστέρηση στο τέλος της περιόδου Συσσωρευμένες προβλέψεις (7) συμπεριλαμβανομένης και της αξίας των σχετικών εξασφαλίσεων ως προς το υπόλοιπο των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στο τέλος της περιόδου αναφοράς Δάνεια (1) στο τέλος της περιόδου μείον Συσσωρευμένες προβλέψεις (7) στο τέλος της περιόδου FL CET 1 NIM Core PPI ΜΕΑ FNPEs UtP CoR RWAs 7

8 Η Τράπεζα Ο Όμιλος Alpha Bank είναι ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στην εγχώρια τραπεζική αγορά. Προσφέρει ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της λιανικής τραπεζικής, της τραπεζικής μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, της διαχειρίσεως κεφαλαίων και του private banking, της διαθέσεως ασφαλιστικών προϊόντων, της επενδυτικής τραπεζικής, των χρηματιστηριακών εργασιών και της διαχειρίσεως ακίνητης περιουσίας. Μητρική Εταιρία και βασική Τράπεζα του Ομίλου είναι η Alpha Bank, η οποία ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο. Η Alpha Bank, Τράπεζα εμπιστοσύνης και σταθερό σημείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, είναι μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες, με ευρύτατο Δίκτυο άνω των σημείων εξυπηρετήσεως στην Ελλάδα κι έναν από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην Ευρώπη. Σημαντικοί πρόσφατοι σταθμοί στη μακρά και επιτυχή διαδρομή του Ομίλου είναι: Η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση της Τραπέζης κατά Ευρώ εκατ., την , με σημαντική υπερκάλυψη της αιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα οι ιδιώτες μέτοχοι να αποτελούν πλέον τη συντριπτική πλειοψηφία της μετοχικής βάσεως της Alpha Bank. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citibank, την Η εξαγορά του συνόλου των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους Ευρώ 940 εκατ., από την Τράπεζα, η οποία, πρώτη μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, προέβη στην αποπληρωμή της συμμετοχής του, τον Απρίλιο Η επιτυχής ολοκλήρωση της Αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τραπέζης, ύψους Ευρώ 1,2 δισ., την Η ολοκλήρωση της νομικής συγχωνεύσεως δι απορροφήσεως της Εμπορικής Τραπέζης, την ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Alpha Bank Finsbury Δημήτριος Κωστόπουλος Edward Simpkins/Andrew Hughes Διευθυντής Τηλ.: Διεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές και Αναλυτές Έλενα Κατωπόδη Υποδιευθύντρια Διεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές και Αναλυτές Τηλ.:

Αποτελέσματα εννεαμήνου 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 22,2 εκατ.

Αποτελέσματα εννεαμήνου 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 22,2 εκατ. Αποτελέσματα εννεαμήνου 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 22,2 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Επίτευξη κερδοφορίας κατά το εννεάμηνο 2016 ως αποτέλεσμα της αποκλιμακώσεως των προβλέψεων για την κάλυψη πιστωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α εξαμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 3,9 εκατ.

Αποτελέσματα α εξαμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 3,9 εκατ. Αποτελέσματα α εξαμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 3,9 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Τα Κύρια Αποτελέσματα προ Προβλέψεων 1 διατηρήθηκαν αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 297,4 εκατ. Το Καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ.

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Αποτελέσματα α τριμήνου 204 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων - Επιτυχής Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ,2 δισ. που ενίσχυσε την κεφαλαιακή θέση της Alpha Bank και επέτρεψε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Αξιοσημείωτη επίδοση στη Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive Assessment - CA ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ.

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Συνεχιζόμενη ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2014 σε Ευρώ 1.051 εκατ., αυξημένη κατά 49% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 12,8 εκατ.

Αποτελέσματα α τριμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 12,8 εκατ. Αποτελέσματα α τριμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 12,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Επιστροφή στην κερδοφορία το α τρίμηνο 2016 ως αποτέλεσμα της αποκλιμακώσεως των προβλέψεων για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Οριακές κεφαλαιακές ανάγκες, ήτοι μόλις Ευρώ 263 εκατ., μετά τον Έλεγχο της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού (Asset

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2015

Αποτελέσματα Έτους 2015 Αποτελέσματα Έτους 2015 Κύριες Εξελίξεις - Ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσεως ως αποτέλεσμα της επιτυχούς Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 2,56 δισ. με πλήρη κάλυψη των αναγκών του δυσμενούς σεναρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου Συνολικές ζημιές 6δισ. από το PSI μετά την επαναγορά ομολόγων. Ενέργειες της Τράπεζας για την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων της 1,9δισ. σωρευτικά από την αρχή της κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 06 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά,9 δισ. από την αρχή του έτους Αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές πλήρως καλυμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 2015

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET στο 7,5% μετά την άντληση κεφαλαίων, τις υπο ολοκλήρωση κεφαλαιακές ενέργειες και την αποπληρωμή των CCs Εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015

Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014 Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015 Δηλώσεις Διοίκησης «Την περίοδο που η ελληνική οικονομία εξέρχεται από την ύφεση, η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα 362 εκατ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας ηλώσεις ιοίκησης «Με ικανοποίηση διαπιστώνω πως η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να σημειώνει ουσιαστική πρόοδο. Η Τράπεζα εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα A Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα A Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016 Τα εγχώρια οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανέκαμψαν σημαντικά σε τριμηνιαία βάση. Εξάλειψη ζημιών στην Ελλάδα Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2015

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2015 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 205 09.03.206 Άνοδος 5% στα προ προβλέψεων κέρδη 205 στα.25 εκατ Μείωση των νέων δανείων σε καθυστέρηση στο 4 ο 3μηνο 5 Θωράκιση ισολογισμού με αυξημένες προβλέψεις,6

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2010

Αποτελέσματα Έτους 2010 Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 113εκ. 1 το 2010, μειωμένα κατά 69% έναντι του 2009 Βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα 32εκ. το 2010 έναντι ζημιών 44εκ. το 2009

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 06 Σημαντική μείωση της χρηματοδότησης από το μηχανισμό ELA και εξάλειψη της εξάρτησης από τον Πυλώνα ΙΙ & ΙΙΙ Η ΕΤΕ αξιοποίησε τη ρευστότητα ύψους περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016

Δηλώσεις Διοίκησης. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Επιστροφή σε Κερδοφορία, Συνέχιση Μείωσης NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Δηλώσεις Διοίκησης «Η εφαρμογή του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης της χώρας μας διασφαλίζει τη σταδιακή

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 457 εκατ. σε εξέλιξη πλήρως εγγυημένη από τον ιδιωτικό τομέα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 7,8 δισ. λαμβάνοντας υπ όψιν την ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Καθαρά κέρδη 2010 προ των εκτάκτων φορολογικών υποχρεώσεων στα 485εκατ., ( 50% έναντι του 2009). Καθαρά κέρδη 2010 μετά την έκτακτη φορολογία στα 406 εκατ. ( 56% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 138,5 ΕΚΑΤ «H δυναμική πορεία του Ομίλου Πειραιώς συνεχίσθηκε και το 1 ο 3μηνο του 2008, παρά το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον. Ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Ικανοποιητική ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα, ο καλύτερος του κλάδου Δάνεια προς καταθέσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2011 Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Τα προγράμματα κεφαλαιακής ενίσχυσης των 4 συστημικών τραπεζών της χώρας, τα οποία έχουν δρομολογηθεί και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα: Θετική κερδοφορία για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο γεγονός που αποτελεί ένδειξη της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος Κέρδη α τριμήνου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010 Καθαρά κέρδη α 3μήνου 2010 στα 21 εκατ. Προ προβλέψεων κέρδη 3μήνου: 465 εκατ. ( 30% σε σχέση με το α 3μηνο του 2009) Οργανικά έσοδα στην Ελλάδα σταθερά σε υψηλά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Άνοδος 17% στα προ προβλέψεων κέρδη 9μήνου 2015 στα 875 εκατ. Θωράκιση ισολογισμού με αυξημένες προβλέψεις ύψους 2,1 δισ.

Άνοδος 17% στα προ προβλέψεων κέρδη 9μήνου 2015 στα 875 εκατ. Θωράκιση ισολογισμού με αυξημένες προβλέψεις ύψους 2,1 δισ. Αποτελέσματα ου 6μήνου & 9μήνου 205 3.0.205 Άνοδος 7% στα προ προβλέψεων κέρδη 9μήνου 205 στα 875 εκατ. Θωράκιση ισολογισμού με αυξημένες προβλέψεις ύψους 2, δισ. το 9μηνο 205 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/8/2016

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/8/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 564,37 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,48%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 24,67 εκατ. εκ των οποίων 0,93 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%)

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%) Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%) Το 2007 αποτελεί έτος ορόσημο για την Alpha Bank, καθώς δημιουργούμε μία σταθερή λειτουργική βάση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου το Δίκτυό

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Συστηµατική Υλοποίηση του Λειτουργικού Μετασχηµατισµού Ανάληψη προβλέψεων αποµείωσης οµολόγων ύψους 843,9 εκ. 29 Νοεµβρίου Προβλέψεις αποµείωσης των κρατικών οµολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%)

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%) Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0) Η επιτυχηµένη πορεία µας συνεχίσθηκε και το 2006 µε τα αποτελέσµατα να υπερβαίνουν τις προσδοκίες µας. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 Δηλώσεις Διοίκησης Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 «Το 2013 ήταν το 6 ο συνεχόμενο έτος ύφεσης για την ελληνική οικονομία και όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 20 Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ Αθήνα - 19 Νοεμβρίου 20 Δήλωση Προέδρου Δ.Σ., Μιχάλη Σάλλα Η συμπλήρωση ενός έτους από την πλήρη εκδήλωση της οικονομικής κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω Ενίσχυση του Ισολογισμού

Περαιτέρω Ενίσχυση του Ισολογισμού Αποτελέσματα A Τριμήνου 2009 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 86 εκατ. με αύξηση των προβλέψεων Ευρώ 157 εκατ. Συνεχιζόμενη έμφαση στην ενδυνάμωση του Ισολογισμού με Δείκτη Κεφαλαίων Πρώτης Διαβαθμίσεως 10% και Δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2013 Δηλώσεις Διοίκησης Στα 3,2 δισ τα καθαρά κέρδη του Ομίλου το 9μηνο 2013 Ενισχύεται η προοπτική εξόδου από την ύφεση «Η ελληνική οικονομία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2007 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2007 +66% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 313 εκατ. σε εκατ. 9μηνο 07 9μηνο 06 % Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 313 791 +66% Καθαρά κέρδη από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών της ASPIS BANK και των θυγατρικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2012 28 Νοεμβρίου 2012 - Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ - ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2011 Αναπροσαρμογή αξίας ομολόγων και λοιπών απαιτήσεων έναντι του Ελληνικού Δημοσίου: Ονομαστική αξία επιλέξιμων τίτλων για το PSI+ 14,8 δισ. Λογιστική απομείωση της αξίας του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2012 Δημόσια πρόταση για την απόκτηση όλων των κοινών μετοχών της Eurobank: Δημιουργία ενός διευρυμένου τραπεζικού ομίλου με μεγαλύτερη σταθερότητα και βιωσιμότητα, ικανό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ου 3ΜΗΝΟΥ 205 BΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 205 - Καθαρά κέρδη 3μήνου για την Τράπεζα 23 εκατ. Δηλώσεις Διοίκησης «Η επίτευξη συμφωνίας με τους θεσμικούς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Α 3μηνο 2009 Αθήνα, 29 Μαΐου 2009 σε εκατ. Α 3μηνο 2009 Α 3μηνο 2008 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα Καθαρά κέρδη Finansbank Καθαρά κέρδη ΝΑ Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα