Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161 Α ) και λοιπές ρυθμίσεις».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161 Α ) και λοιπές ρυθμίσεις»."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ Λαμία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ρίθ. Πρωτ.5515 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛΔΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΜΙΣ ΘΗΝΩΝ Τ.Κ , Λαμία ΤΗΛ FAX: ΔΙΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΓΡΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΙ ΜΙΚΡΟΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΦΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙ ΤΙΣ ΝΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛΔΣ» Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 1. Του π.δ.100/2013 (ΦΕΚ 135 / ) περί Συγχωνεύσεως του Τ.Ε.Ι Λαμίας και του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ 190 / ). 2. Του ν.4046/2012 (ΦΕΚ 28 ) «Έγκριση των σχεδίων συμβάσεων χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδας, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας». 3. Του άρθρου 3, του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 ) «Διοικητικές πλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161 ) και λοιπές ρυθμίσεις». 4. Του π.δ.136/2011 (ΦΕΚ 267 ) «Περί καθορισμού κατωτάτου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ.87/2014 (ΦΕΚ 131 ). 5. Του π.δ.113/2010 (ΦΕΚ 194 ) «νάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 / ) «Δικαστική προστασία, κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)». 1

2 7. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 τ. / ), με το οποίο έγινε προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150 ), όπου στην παρούσα γίνεται ρητή αναφορά στα άρθρα του, όπως εν προκειμένω δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά και κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 και συνάδουν με την φύση των προμηθειών. 9. Του άρθρου 63, του ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51 ) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής». 10. Του Ν. 4270/2014 «ρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις)». 11. Του Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 12. Της Πράξης 6/ του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 38 ) «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ.6, του άρθρου 1, του ν.4046/2012». 13. Του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 ) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ». 14. Του ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 ), «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 37, του ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29 ) «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». 15. Τις, σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων, εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα παρούσας και γενικότερα κάθε άλλη διάταξη (Νόμου, Π.Δ., πόφασης κ.λπ.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 16. Την αριθ. 62/ / (Θέμα 21 ο ) (ΟΡΘΗ ΕΠΝΛΗΨΗ) (Δ: 66ΚΓΟΞ0- Γ) πόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την Έγκριση Προκήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Έγκριση Προκήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου έτους 2015, για τις ανάγκες των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας». 17. Την από (Δ: Ω7ΓΙΟΞ0-ΣΕΙ) πόφαση Δημοσιονομικής Δέσμευσης του Τμήματος Προϋπολογισμού & Δαπανών, του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. 18. Την αριθ.650/ (Δ: ΒΙΡ3ΟΞ0 2ΒΝ) πόφαση του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας σχετικά με τον Ορισμό Επιτροπών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 2

3 Π Ο Φ Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε την Προκήρυξη του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού Εννέα Χιλιάδων Ευρώ (9.000,00 ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΜΒΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ (που σήμερα είναι στην κατηγορία του 23%), σε βάρος του Κ..Ε.1261, για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Μικροαντικειμένων Γραφείου έτους 2015 για τις ανάγκες των τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας». Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι συνεταιρισμοί καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν παραστατικό εκπροσώπησης. Ο σφραγισμένος φάκελος προσφοράς μπορεί να αποσταλεί ή να κατατεθεί στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία, το αργότερο μέχρι την και ώρα π.μ. και θα φέρει ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα, καθώς και τα παρακάτω στοιχεία: «ΦΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΣ» Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛΔΣ «Προσφορά για την προμήθεια Γραφικής Ύλης και Μικροαντικειμένων Γραφείου έτους 2015 για τις ανάγκες των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας». ριθμός Διακήρυξης: 5515/ ο Χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας θηνών, Τ.Κ , Λαμία Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις και ώρα π.μ. στο Γραφείο Νο 118 στο Ισόγειο, του Νέου Διοικητηρίου, του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία. Στο φάκελο της προσφοράς τους οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν, επί ποινή απορρίψεως, Υπεύθυνη Δήλωση, της παρ. 4 του άρθρου 8, του ν. 1599/1986 (75 ), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναφέρουν ότι δέχονται όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών ανεπιφύλακτα. Επίσης, στο φάκελο της προσφοράς τους οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν συμπληρωμένους τους Πίνακες των υπό προμήθεια ειδών με τα οικονομικά στοιχεία, δηλαδή την τιμή προσφοράς τους, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω: Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής: ) Τιμή χωρίς Β) Ποσοστό Γ) Συνολικό κόστος με 1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς και ολογράφως και θα είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. 3

4 2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που δίνουν τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος. 3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής. 4. Κάθε είδους άλλη δαπάνη βαρύνει τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά. 5. Η τιμή χωρίς θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 6. Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας λήξης κατάθεσης των προσφορών. Προσφορές, οι οποίες δεν δέχονται τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού ή είναι υπό αίρεση ή επιφύλαξη δεν γίνονται δεκτές. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Όποιος από τους προσφέροντες επιθυμεί να παραστεί στο διαγωνισμό, πρέπει να το δηλώσει με την κατάθεση της προσφοράς του. ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΈΣ ΓΡΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΙ ΜΙΚΡΟΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΦΕΙΟΥ ΓΙ ΤΙΣ ΝΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛΔΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΓΡΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΙ ΜΙΚΡΟΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΦΕΙΟΥ ΓΙ Τ ΤΜΗΜΤ ΣΕ ΛΜΙ ΜΦΙΣΣ ΚΡΠΕΝΗΣΙ ΜΕ ΠΡΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ ΛΜΙΣ / ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΤΕΜΧΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕ ΦΠ 1 ΜΗΧΝΗ (23-13) ΣΥΣΚΕΥΣΙ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ ΜΗΧΝΗ (23-8) ΣΥΣΚΕΥΣΙ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ ΜΗΧΝΗ (6-4) ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜΧΙΩΝ ΜΗΧΝΗ 6ΜΜ ΣΕ ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜΧΙΩΝ 10 ΜΗΧΝΗ Ν. 126 ΜΕΣΙA ΣΥΣΚΕΥΣΙ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ ΜΗΧΝΗ Ν. 128 ΜΕΓΛ (24/8) ΣΥΣΚΕΥΣΙ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ ΜΗΧΝΗ Ν. 64 ΜΙΚΡ ΣΥΣΚΕΥΣΙ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ ΠΟΣΥΡΡΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΝΕΣ (ΠΛΗ) 5 4

5 / ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΤΕΜΧΙ ΠΟΣΟΣΣΤΟ ΜΕ ΦΠ 10 9 ΒΣΕΙΣ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΧΕΙΡΟΣ ΜΙΚΡΕΣ ΠΛΣΤΙΚΕΣ 7 ΒΙΒΛΙ ΔΙΕΚΠΕΡΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΦΩΝ 50 ΦΥΛΛΩΝ ΜΛΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ 18Χ25 cm ΒΙΒΛΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 200 ΦΥΛΛΩΝ 26Χ38 cm 3 12 ΒΙΒΛΙ ΤΕΤΡΔΙ 100 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΧΟΝΤΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΡΙΓΕ 17Χ25 cm 3 13 ΓΟΜΟΛΣΤΙΧΕΣ ΜΟΛΥΒΙΟΥ ΛΕΥΚΕΣ (ΜΕΓΛΕΣ) ΓΟΜΟΛΣΤΙΧΕΣ ΜΟΛΥΒΙΟΥ ΜΕΓΛΕΣ ΔΙΧΡΩΜΕΣ PELIKAN BR ΔΚΤΥΛΟΒΡΕΚΤΗΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΡΚΙ 3 16 ΔΙΚΟΡΕΥΤΕΣ ΜΕΓΛΟΙ ΔΙΚΟΡΕΥΤΕΣ ΜΙΚΡΟΙ ΝΤΟΧΗΣ ΜΕΤΛΛΙΚΟΙ 5 10 ΦΥΛΛΩΝ 5 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚ ΧΕΡΙΟΥ ΣΕΤ ΜΕ ΔΙΛΥΤΙΚΟ 20ml + 20ml 40 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΙΝΙ 4.2 mm ΜΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ PELIKAN ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΜΟΝΟ ΜΠΟΥΚΛΚΙ 20 ml ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΠΡΟΜΥΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΛΕΥΚΕΣ 4 ΣΤΗΛΕΣ (ΠΚΕΤ) 5 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ (ΠΚΕΤΟ ΤΩΝ 40) 2 ΕΥΡΕΤΗΡΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΠΙΡΛ ΠΛΣΤΙΚΟ 12Χ17 cm 3 24 ΘΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΟΥΤΙ ΚΟΦΤΟ ΠΛΣΤΙΚΟ ΚΡΦΙΤΣΕΣ ΝΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΤΩΝ ΚΟΝΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 50 5 ΚΛΣΕΡ ΝΥΛΟΝ Ν. 8/32 ΧΟΝΤΡ ΛΙΓΟ ΚΟΝΤ ΜΥΡ ΚΛΣΕΡ ΠΛΣΤΙΚ Ν. 8/34 ΠΡΣΙΝ ΚΟΛΕΣ LOGO Ή ΛΛΗ ΣΤΙΓΜΗΣ ΜΕΓΛΗΣ ΝΤΟΧΗΣ ΣΩΛΗΝΡΙΟ 2 GR ΚΟΛΕΣ UHU STICK ΜΕΣΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 5 30 ΚΟΛΕΣ UHU STICK ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 5 31 ΚΟΛΕΣ UHU ΡΕΥΣΤΗ ΜΕΣΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 5 32 ΚΟΛΛΕΣ ΔΙΠΛΕΣ ΝΦΟΡΣ ΠΚΕΤΟ 400 ΦΥΛΛΩΝ ΡΙΓΕ 60 gr ΚΟΥΤΙ ΡΧΕΙΟΥ 4 ΡΧΗ 11 cm ΠΡΕΣΠΝ ΛΣΤΙΧΟ 30 ΚΟΥΤΙ ΡΧΕΙΟΥ 4 ΡΧΗ 3 cm ΠΡΕΣΠΝ ΛΣΤΙΧΟ 30 ΚΟΥΤΙ ΡΧΕΙΟΥ 4 ΡΧΗ 5 cm ΠΡΕΣΠΝ ΛΣΤΙΧΟ 30 5

6 / ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΤΕΜΧΙ ΠΟΣΟΣΣΤΟ ΜΕ ΦΠ 36 ΜΡΚΔΟΡΟΙ ΔΙΦΝΕΙΣ ΣΕΤ ΤΩΝ 4 (ΔΙΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΤΩΝ 0,8 0,9 1) ΜΡΚΔΟΡΟΙ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΦΗΣ PILOT ΜΠΛΕ ΜΥΡΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΡΣΙΝΟ ΜΡΚΔΟΡΟΙ ΛΕΥΚΟΥ ΠΙΝΚ ΔΙΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΤΩΝ ΜΡΚΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΜΜΙΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟ ΠΡΣΙΝΟ ΜΡΚΔΟΡΟΙ ΧΟΝΤΡΗΣ ΓΡΦΗΣ ΔΙΛΥΤΟΙ PERMANENT ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΥΤΗ ΜΕΛΝΗ ΣΦΡΓΙΔΣ ΜΠΟΥΚΛΚΙ ΜΠΛΕ 30ml ΜΟΛΥΒΙ FABER CASTELL HB ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΤΟΣΙΕ ΣΕΜΙΝΡΙΩΝ ΔΙΠΛΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΠΙΣΤΡ ΞΥΣΤΡΕΣ ΜΟΛΥΒΙΩΝ ΜΕΤΛΛΙΚΕΣ ΠΙΝΚΙΔ ΣΕΜΙΝΡΙΟΥ ΜΕ ΚΛΙΠ ΤΥΠΟΥ CONNECT ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ ΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΠΚΕΤΟ ΤΩΝ 40 ΦΥΛΛΩΝ 8 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΕΙΔΙΚ ΓΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΦΝΕΣ ΓΛΚΤΟΥΧ 19Χ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΜΙΚΡ ΤΕΜΧΙ ΤΩΝ 15Χ ΣΠΙΡΛ ΠΛΣΤΙΚΟ ΔΙΜΕΤΡΟΥ 1 mm ΓΙ 140 ΦΥΛΛ ΠΚΕΤΟ 80 ΤΕΜΧΙΩΝ 5 ΣΠΙΡΛ ΠΛΣΤΙΚΟ ΔΙΜΕΤΡΟΥ 10 mm ΓΙ 80 ΦΥΛΛ ΠΚΕΤΟ 200 ΤΕΜΧΙΩΝ 1 ΣΠΙΡΛ ΠΛΣΤΙΚΟ ΔΙΜΕΤΡΟΥ 14 mm ΓΙ 120 ΦΥΛΛ ΠΚΕΤΟ 100 ΤΕΜΧΙΩΝ 1 ΣΠΙΡΛ ΠΛΣΤΙΚΟ ΔΙΜΕΤΡΟΥ 20 mm ΓΙ 180 ΦΥΛΛ ΠΚΕΤΟ 80 ΤΕΜΧΙΩΝ 2 ΣΠΙΡΛ ΠΛΣΤΙΚΟ ΔΙΜΕΤΡΟΥ 25 mm ΓΙ 230 ΦΥΛΛ ΠΚΕΤΟ 50 ΤΕΜΧΙΩΝ 3 ΣΠΙΡΛ ΠΛΣΤΙΚΟ ΔΙΜΕΤΡΟΥ 32 mm ΓΙ 290 ΦΥΛΛ ΠΚΕΤΟ 30 ΤΕΜΧΙΩΝ 5 ΣΠΙΡΛ ΠΛΣΤΙΚΟ ΔΙΜΕΤΡΟΥ 6 mm ΓΙ 120 ΦΥΛΛ ΠΚΕΤΟ 200 ΤΕΜΧΙΩΝ 1 ΣΠΙΡΛ ΠΛΣΤΙΚΟ ΔΙΜΕΤΡΟΥ 8 mm ΓΙ 60 ΦΥΛΛ ΠΚΕΤΟ 200 ΤΕΜΧΙΩΝ 3 ΣΤΥΛΟ ΔΙΡΚΕΙΣ ΔΙΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΤΩΝ BIC (ΜΠΛΕ 350-ΚΟΚΚΙΝ 100- ΠΡΣΙΝ 50) 500 ΣΤΥΛΟ ΔΙΡΚΕΙΣ ΔΙΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΤΩΝ PILOT FABER ΓΕΡΜΝΙΣ BPS-GP 0,7 ΜΕ ΛΣΤΙΧΟ ΜΠΛΕ - ΜΥΡΟ 50 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΦΩΝ ΓΙΓΣ Ν. 5 (KOYTIA ΤΩΝ 10) ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΦΩΝ ΔΙΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΟΥΤΙ 30 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΓΛΟΙ DOUBLE CLIPS ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 12 Ν. 309 ΜΕΣΙΟΙ (KOYTIA) 20 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΓΛΟΙ DOUBLE CLIPS ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 12 Ν. 310 ΜΕΓΛΟΙ (KOYTIA) 20 6

7 / ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΤΕΜΧΙ ΠΟΣΟΣΣΤΟ ΜΕ ΦΠ 63 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΓΛΟΙ DOUBLE CLIPS ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 12 Ν. 313 ΜΙΚΡΟΙ (KOYTIA) ΣΥΡΡΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΝΕΣ N ΣΥΡΡΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΝΕΣ ΜΕΓΛΕΣ 8 66 ΣΥΡΡΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΝΕΣ ΜΕΓΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 100 ΦΥΛΛΩΝ 3 67 ΣΦΟΥΓΓΡΙ ΜΡΚΔΟΡΟΥ ΠΙΝΚ ΤΙΝΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΤΟΣ ΠΛΤΟΥΣ 4,5 cm ΚΦΕ 5 69 ΤΜΠΟΝ ΣΦΡΓΙΔΣ 15Χ8,5 cm Ή ΠΡΟΜΟΙΟ ΠΛΣΤΙΚΟ 5 70 ΤΕΤΡΔΙ 5 ΘΕΜΤΩΝ 4 ΣΠΙΡΛ ΡΙΓΕ 2 71 ΤΕΤΡΔΙ ΣΠΙΡΛ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΓΡΜΜΕΣ ΤΣΝΤ ΓΙ ΡΧΕΙΟΘΗΚΗ 25Χ35 cm ΚΙ 5 cm ΠΧΟΣ 2 ΦΚΕΛΟΙ (DOSSIER) ΝΤΟΧΗΣ ΜΕ ΕΛΣΜ ΠΛΣΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΥ LEITZ ΜΕ ΔΙΦΝΕΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟ 300 ΦΚΕΛΟΙ (DOSSIER) ΜΕ 60 ΕΝΣΩΜΤΩΜΕΝΕΣ ΖΕΛΤΙΝΕΣ STORY BOOK ΜΕ ΣΟΥΠΛ ΜΛΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ 15 ΦΚΕΛΟΙ (DOSSIER) ΜΕ ΕΛΣΜ ΝΤΟΧΗΣ ΧΡΤΙΝΟΙ ΔΙΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΤΩΝ 25Χ35 cm 50 ΦΚΕΛΟΙ (DOSSIER) ΜΕ ΛΣΤΙΧΟ ΠΛΣΤΙΚΟΙ ΓΥΛΙΣΤΕΡΟΙ Ή ΜΤ ΝΤΟΧΗΣ 25Χ35 cm 50 ΦΚΕΛΟΙ (DOSSIER) ΜΕ ΛΣΤΙΧΟ ΧΡΤΙΝΟΙ ΝΤΟΧΗΣ ΠΡΕΣΠΝ 25Χ35 cm 100 ΦΚΕΛΟΙ ΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΗ ΓΩΝΙ ΝΥΛΟΝ ΧΡΤΙΝΟΙ ΠΛΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΦΚΕΛΟΙ ΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΗ ΓΩΝΙ ΧΡΤΙΝΟΙ ΦΚΕΛΟΙ ΔΙΕΚΠΕΡΙΩΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 24Χ17 cm 2000 ΦΚΕΛΟΙ ΔΙΕΚΠΕΡΙΩΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΔΙΣΤΣΕΩΝ 40Χ30 cm 2000 ΦΚΕΛΟΙ ΔΙΕΚΠΕΡΙΩΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΔΙΣΤΣΕΩΝ 4 31Χ22 cm ΦΚΕΛΟΙ ΧΡΤΙΝΟΙ ΝΤΟΧΗΣ ΜΕ ΥΤΙ 25Χ35 cm ΦΚΕΛΟΙ ΧΡΤΙΝΟΙ ΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 25Χ35 cm ΚΙ ΠΛΤΟΣ ΡΧΗΣ 10 cm ΧΡΚΕΣ ΜΕ ΡΙΓΕΣ ΠΛΣΤΙΚΟΙ 40 cm ΧΡΚΕΣ ΠΛΣΤΙΚΟΙ 10 cm ΧΡΚΕΣ ΠΛΣΤΙΚΟΙ 20 cm ΧΡΤΚΙ ΥΤΟΚΟΛΛΗΤ ΚΙΤΡΙΝ POST-IT 8Χ8 cm (ΠΚΕΤ) ΧΡΤΚΙ ΓΡΦΕΙΟΥ 10Χ10 ΛΕΥΚ (ΠΚΕΤ) 80 7

8 / ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΤΕΜΧΙ ΠΟΣΟΣΣΤΟ ΜΕ ΦΠ 90 ΧΡΤΟΘΗΚΕΣ ΓΡΦΕΙΟΥ ΠΛΣΤΙΚΟΣ ΚΥΒΟΣ 10/10 cm/cm 5 91 ΧΡΤΟΚΟΠΤΕΣ ΓΙ ΝΟΙΓΜ ΦΚΕΛΩΝ ΜΕΤΛΛΙΚΟΙ 5 92 ΧΡΤΟΚΟΠΤΕΣ ΓΙ ΝΟΙΓΜ ΦΚΕΛΩΝ ΠΛΣΤΙΚΟΙ ΧΡΤΟΚΟΠΤΕΣ ΞΥΡΦΚΙ ΜΕ ΝΤΛΛΚΤΙΚ ΜΕΓΛ 7 ΧΡΤΟΚΟΠΤΕΣ ΞΥΡΦΚΙ ΜΕ ΝΤΛΛΚΤΙΚ ΜΙΚΡ 7 ΨΛΙΔΚΙ ΓΡΦΕΙΟΥ ΜΕΤΛΛΙΚ ΜΙΚΡ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΥΤΗ ΜΠΛΟΚ ΜΙΛΙΜΕΤΡΕ 3 97 ΜΗΧΝΙΚ ΜΟΛΥΒΙ Ο, ΜΥΤΕΣ ΓΙ ΜΗΧΝΙΚ ΜΟΛΥΒΙ Ο, ΚΛΣΕΡ 4 31/45 (ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ) ΔΙΤΙΚ ΚΛΣΕΡ ΠΛΣΤΙΚ 4 10 ΘΕΜΤΩΝ ΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ 4 210Χ297 mm ΣΥΣΚΕΥΣΙ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 10Ο ΤΕΜ ΔΙΤΙΚ ΓΙ ΚΛΣΕΡ (ΠΚΕΤ) ΦΚΕΛΟΙ ΔΙΚΟΓΡΦΙΣ (ΠΚΕΤ) 2 8

9 Β. ΓΙ Τ ΤΜΗΜΤ ΣΕ ΨΧΝ ΘΗΒ ΜΕ ΠΡΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ ΨΧΝΩΝ / ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΤΕΜΧΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕ ΜΗΧΝΗ (23-13) 10 ΜΗΧΝΗ (23-8) 10 ΜΗΧΝΗ (50-10) ΚΟΥΤΙ 1Χ ΜΗΧΝΗ (6-4) ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜΧΙΩΝ 10 ΜΗΧΝΗ 6ΜΜ ΣΕ ΚΟΥΤΙ 10 ΜΗΧΝΗ Ν. 126 ΜΕΣΙA (ΚΟΥΤΙ) 50 ΜΗΧΝΗ Ν. 128 ΜΕΓΛ (24/8) ΣΕ ΚΟΥΤΙ 50 ΜΗΧΝΗ Ν. 64 ΜΙΚΡ (ΚΟΥΤΙ) 10 9 ΠΟΣΥΡΡΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΝΕΣ (ΠΛΗ) ΒΣΕΙΣ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΧΕΙΡΟΣ ΜΙΚΡΕΣ ΠΛΣΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙ ΔΙΕΚΠΕΡΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΦΩΝ 50 ΦΥΛΛΩΝ ΜΛΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ 18Χ25 cm ΓΟΜΟΛΣΤΙΧΕΣ ΜΟΛΥΒΙΟΥ ΛΕΥΚΕΣ (ΜΕΓΛΕΣ) ΔΙΚΟΡΕΥΤΕΣ ΜΕΓΛΟΙ ΔΙΚΟΡΕΥΤΕΣ ΜΙΚΡΟΙ ΝΤΟΧΗΣ ΜΕΤΛΛΙΚΟΙ 5 10 ΦΥΛΛΩΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚ ΧΕΡΙΟΥ ΣΕΤ ΜΕ ΔΙΛΥΤΙΚΟ ΘΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΟΥΤΙ ΚΟΦΤΟ ΠΛΣΤΙΚΟ ΚΡΦΙΤΣΕΣ ΝΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΤΩΝ ΚΟΝΤΕΣ (ΚΟΥΤΙ) ΚΛΣΕΡ ΠΛΣΤΙΚ Ν. 4/34 (τύπου skag) ΚΛΣΕΡ ΠΛΣΤΙΚ Ν. 8/34 (τύπου skag) ΚΟΛΕΣ UHU STICK ΜΕΣΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΥΤΙ ΡΧΕΙΟΥ 4 ΡΧΗ 11 cm ΠΡΕΣΠΝ ΛΣΤΙΧΟ 75 ΚΟΥΤΙ ΡΧΕΙΟΥ 4 ΡΧΗ 3 cm ΠΡΕΣΠΝ ΛΣΤΙΧΟ ΚΟΥΤΙ ΡΧΕΙΟΥ 4 ΡΧΗ 5 cm ΠΡΕΣΠΝ ΛΣΤΙΧΟ 75 ΜΡΚΔΟΡΟΙ ΛΕΥΚΟΥ ΠΙΝΚ ΔΙΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΤΩΝ ΜΡΚΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΜΜΙΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟ ΠΡΣΙΝΟ 20 9

10 / ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΤΕΜΧΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕ 26 ΜΕΛΝΗ ΣΦΡΓΙΔΣ ΜΠΟΥΚΛΚΙ ΜΠΛΕ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΜΙΚΡ ΤΕΜΧΙ ΤΩΝ 15Χ ΣΤΥΛΟ ΔΙΡΚΕΙΣ BIC (ΜΠΛΕ 850) ΣΤΥΛΟ ΔΙΡΚΕΙΣ PILOT FABER ΓΕΡΜΝΙΣ BPS-GP 0,7 ΜΕ ΛΣΤΙΧΟ ΜΠΛΕ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΦΩΝ ΓΙΓΣ Ν. 5 (KOYTIA) ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΓΛΟΙ DOUBLE CLIPS ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 12 Ν. 309 ΜΕΣΙΟΙ (KOYTIA) 30 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΓΛΟΙ DOUBLE CLIPS ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 12 Ν. 310 ΜΕΓΛΟΙ (KOYTIA) 30 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΓΛΟΙ DOUBLE CLIPS ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 12 Ν. 313 ΜΙΚΡΟΙ (KOYTIA) ΣΥΡΡΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΝΕΣ ΜΕΓΛΕΣ ΣΥΡΡΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΝΕΣ ΜΕΓΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 100 ΦΥΛΛΩΝ 5 36 ΣΦΟΥΓΓΡΙ ΜΡΚΔΟΡΟΥ ΠΙΝΚ ΤΙΝΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΤΟΣ ΠΛΤΟΥΣ 4,5 cm ΚΦΕ ΤΜΠΟΝ ΣΦΡΓΙΔΣ 15Χ8,5 cm Ή ΠΡΟΜΟΙΟ ΠΛΣΤΙΚΟ 5 ΦΚΕΛΟΙ (DOSSIER) ΝΤΟΧΗΣ ΜΕ ΕΛΣΜ ΠΛΣΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΥ LEITZ ΜΕ ΔΙΦΝΕΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟ 100 ΦΚΕΛΟΙ (DOSSIER) ΜΕ 60 ΕΝΣΩΜΤΩΜΕΝΕΣ ΖΕΛΤΙΝΕΣ STORY BOOK ΜΕ ΣΟΥΠΛ ΜΛΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ 75 ΦΚΕΛΟΙ (DOSSIER) ΜΕ ΛΣΤΙΧΟ ΠΛΣΤΙΚΟΙ ΓΥΛΙΣΤΕΡΟΙ Ή ΜΤ ΝΤΟΧΗΣ 25Χ35 cm 100 ΦΚΕΛΟΙ (DOSSIER) ΜΕ ΛΣΤΙΧΟ ΧΡΤΙΝΟΙ ΝΤΟΧΗΣ ΠΡΕΣΠΝ 25Χ35 cm 120 ΦΚΕΛΟΙ ΔΙΕΚΠΕΡΙΩΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 24Χ17 cm 500 ΦΚΕΛΟΙ ΔΙΕΚΠΕΡΙΩΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΔΙΣΤΣΕΩΝ 40Χ30 cm 300 ΦΚΕΛΟΙ ΔΙΕΚΠΕΡΙΩΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΔΙΣΤΣΕΩΝ 4 23Χ32 cm ΦΚΕΛΟΙ ΧΡΤΙΝΟΙ ΝΤΟΧΗΣ ΜΕ ΥΤΙ 25Χ35 cm ΧΡΤΚΙ ΥΤΟΚΟΛΛΗΤ ΚΙΤΡΙΝ POST-IT 8Χ8 cm (ΠΚΕΤ) ΧΡΤΚΙ ΓΡΦΕΙΟΥ 10Χ10 ΛΕΥΚ (ΠΚΕΤ) ΧΡΤΟΘΗΚΕΣ ΓΡΦΕΙΟΥ ΠΛΣΤΙΚΟΣ ΚΥΒΟΣ 10/10 cm/cm ΨΛΙΔΚΙ ΓΡΦΕΙΟΥ ΜΕΤΛΛΙΚ ΜΙΚΡ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΥΤΗ 10 ΦΚΕΛΟΙ ΔΙΕΚΠΕΡΕΩΣΗΣ ΜΕ ΦΥΣΛΙΔΕΣ 16Χ23cm 25.τεμ

11 / ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΤΕΜΧΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕ 52 ΦΚΕΛΟΙ ΠΛΣΤΙΚΟΙ ΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΛΣΜ ΔΙΦΝΟ ΚΛΥΜ ΔΙΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΤΩΝ ΚΙΜΩΛΙΕΣ ΛΕΥΚΕΣ 30 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ 1. Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία και στα Ψαχνά. 2. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 3. Όλα τα σχετικά με την παράδοση έξοδα (μεταφορικά, φορτοεκφορτωτικά κ.λπ.) βαρύνουν τον μειοδότη. 4. Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η Επιτροπή αγορών για υλικά που λειτουργεί για το σύνολο των εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. 5. Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157, παρ.1β, του ν. 4281/2014. Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να παραλάβουν το πρωτότυπο Τεύχος της Διακήρυξης μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας, του Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛΔΣ, 3 ο Χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας θηνών, Τ.Κ , Λαμία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες από 9:00π.μ. έως 13:00μ.μ., στα τηλέφωνα και Διανέμεται δωρεάν. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση στην ηλεκτρονική διεύθυνση στην κατηγορία Προκηρύξεις, σύμφωνα με τον Ν. 4013/2011, καθώς και στον ιστότοπο (Πρόγραμμα Διαύγεια), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 ), Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛΔΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΝΣΤΣΙΟΥ ΚΘΗΓΗΤΗΣ 11

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.11.2014 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 6872 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προϋπολογισμού & Δαπανών Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002276821 2014-09-08

14PROC002276821 2014-09-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 28.8.2014 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5270 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προϋπολογισμού & Δαπανών Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 5-3-2014 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:3067 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002666635 2015-03-26

15PROC002666635 2015-03-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. «Αναρτητέα στο Διαδίκτυο & στο Μητρώο»

Α Π Ο Φ Α Σ Η. «Αναρτητέα στο Διαδίκτυο & στο Μητρώο» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Α Ν Α Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Σ Η Σ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δ10/2014 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού»

Διακήρυξη Δ10/2014 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Σέρρες: 13 / 07 / 2015 4 Η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Α. Π.: 8162 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Δ10/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Εθν.Οδού Σερρών-Δράμας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 3-12-2014. Αριθμ. Πρωτ. 56763

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 3-12-2014. Αριθμ. Πρωτ. 56763 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ08/2014 Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ08/2014 Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Σέρρες: 13 / 07 / 2015 4 Η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Α. Π.: 8165 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Δ08/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Εθν. Οδού Σερρών-Δράμας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 11786 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 5-6-2013 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003007421 2015-09-01

15PROC003007421 2015-09-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 Η Υ. ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΤΑΥΡΩΠΟΥ Τ.Κ. 43100,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την Σελίδα 1 / 17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1178 Αθήνα: 28/05/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την «Προμήθεια Αναλωσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33000000-0)» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33000000-0)» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ : 374690-2 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.01 10:04:10 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαμία, 24/06/2014 Αριθμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002039727 2014-05-12

14PROC002039727 2014-05-12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 12.5.2014 ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 10826 ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 14PROC002039727 2014-05-12 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τον αριθμό πρωτοκόλλου)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τον αριθμό πρωτοκόλλου) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τον αριθμό πρωτοκόλλου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ. οικ. 5668 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 367 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 7-0-0 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 63.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας

Διαβάστε περισσότερα

Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451-450 FAX : 2610 369176

Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451-450 FAX : 2610 369176 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 8098 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 29-4-2013 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 25-6-14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Β/15252 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. H Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. H Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΣ ΛΕΥΚ Σ ΤΜΗΜ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ρ. ποφ. ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 75-0/3-04-04 ριθ. Πρωτ.οικ.4447/6887/08-05-04

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002557962 2015-02-04

15PROC002557962 2015-02-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002867049 2015-06-23

15PROC002867049 2015-06-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1131/2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικά 125.000 (συμπεριλαμβανομένων των φόρων)

Συνολικά 125.000 (συμπεριλαμβανομένων των φόρων) 15PROC002572984 ΣΧΕΔΙΟ 2015-02-12 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ:6ΞΛΧ4690ΒΜ-6ΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 31 /07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Β/ 18351 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.Μ.: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 14-07-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Αριθ. Διακήρυξης: 1/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002434997 2014-11-28

14PROC002434997 2014-11-28 Ορθή επανάληψη ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού Μαρούσι, 28/11/2014. Eύη Ζήγρα Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του, Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ»,

Ο Πρόεδρος του, Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα