ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/02/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/02/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/02/20 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ., 8569 Ε..Τ.Α.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Διαχ/σης κινητής και ακίνητης Περιουσίας Πληροφορίες : Φωτ. Χουρδάκη Γ. Φέτση Τηλέφωνο : FAX : Θέμα: «Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός προϋπολογισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων εξοπλισμού) των Τομέων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), για χρονικό διάστημα ενός () έτους, με μονομερές δικαίωμα εκ μέρους του ΕΤΑΑ παράτασης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων για ένα () επιπλέον έτος, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή» ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο Στις 08 Φεβρουαρίου 20και Φεβρουαρίου 20 Ημερομηνία δημοσίευσης στο τεύχος διακηρύξεων Δημόσιων συμβάσεων της εφημερίδας της κυβέρνησης Στις Φεβρουαρίου 20 ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τόπος Διαγωνισμού ΕΤΑΑ Μάρνη 22, 04 33, Αθήνα Ημερομηνία Διαγωνισμού Ημέρα Διαγωνισμού Ώρα Διαγωνισμού 0/03/20 Τρίτη :00π.μ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟΝ 2 ο ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΧΡΙ 0 ΜΑΡΤΙΟΥ 20 ΚΑΙ ΩΡΑ 0:30 π.μ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ, ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΠΕΡΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΗΤΟΙ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 20

2 ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπ όψη τις διατάξεις: ) Ν.2286/95 προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 2) Τον Ν.2362/95 περί δημοσίου λογιστικού, το ΠΔ 8/ περί ΚΠΔ. 3) Το ΠΔ 370/95 προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό δίκαιο. 4) Το αρ. 24 του Ν 298/94 παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως σήμερα ισχύει. 5) Το Ν 2522/97 Ασφαλιστικά μέτρα για Δημόσια Έργα-Κρατικές Προμήθειες. 6) Το Π.Δ. 66/2003 προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της ) Το Π.Δ. 60/2007 8) Το Π.Δ. 75/979 9) του Ν. 3586/07 άρθρο 6 παράγ. 9 (ΦΕΚ 5/ τΑ) «Υποχρεωτική Ασφάλιση ακινήτων». 0)Ν 3655/ σύσταση Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) Καθώς και τις αποφάσεις: Α) Υπ αριθ. 830/ (Φ.Ε.Κ. 226/Β/2007) απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου». Β) την υπ αρίθμ 28 η / Θέμα 23 ο Συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ Γ) την με αριθμ. πρτ. 4873/395/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με θέμα «Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών». Δ) την με αριθμό 09/ , Θέμα 8 ο, απόφαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων των Τομέων του ΕΤΑΑ (ακινήτων εξοπλισμού), για χρονικό διάστημα ενός () έτους με ημερομηνία έναρξης την επόμενη της έγγραφης προς το διαγωνιζόμενο αναγγελίας του αποτελέσματος κατακύρωσης του διαγωνισμού, με δυνατότητα ανανέωσης () έτος ακόμα. Αναλυτικά τα προς ασφάλιση περιουσιακά στοιχεία περιγράφονται στο Παράρτημα Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.. Η διενέργεια του πιο πάνω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στον τόπο χρόνο που ορίζεται στην σελ. της παρούσας διακήρυξης. 2. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει δημόσια. 3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: α) όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα β) ενώσεις ασφαλιστικών εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά γ) κοινοπραξίες ασφαλιστικών εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και δ) συνεταιρισμοί που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα τουλάχιστον κατά τα τρία (3) τελευταία χρόνια εφ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης 4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρατήματα Α, Β, Δ και Ε που επισυνάπτονται και θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη της διακήρυξης. 5. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό αυτές παρέχονται από την Υπηρεσία σύμφωνα με τις παραγράφους β, γ, δ του άρθρου 0 του ΠΔ 8/ Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης αυτής παρέχονται από την Υπηρεσία, Τμήμα Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του ΕΤΑΑ, κα Φωτεινή Χουρδάκη και κα Φέτση Γεωργία, Μάρνη 22, Αθήνα, τ.κ , ο όροφο, τηλ , fax Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Ταμείου, 2

3 7. Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί στις οικονομικές εφημερίδες ΕΞΠΡΕΣ, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΕΡΔΟΣ, στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 8. Τα έξοδα δημοσίευσης, στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Αντικείμενο της διακήρυξης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συμπληρωματικοί γενικοί όροι διαγωνισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Πίνακες ιδιόκτητων κτιρίων του ΕΤΑΑ/Τομέων και εξοπλισμός αυτών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων εξοπλισμού) των Τομέων του ΕΤΑΑ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οι Υπηρεσίες θα παρέχονται για χρονικό διάστημα ενός () έτους με ημερομηνία έναρξης την επόμενη της έγγραφης προς το διαγωνιζόμενο αναγγελίας του αποτελέσματος κατακύρωσης του διαγωνισμού με μονομερές δικαίωμα εκ μέρους του ΕΤΑΑ παράτασης ενός () επιπλέον έτους. Οι ασφαλιστικές καλύψεις για τα κτίρια και τον εξοπλισμό τους θα είναι έναντι κινδύνων:. Πυρκαγιά 2. Σεισμό 3. Ζημιά από Καπνό 4. Βραχυκύκλωμα 5. Ευρεία Έκρηξη 6. Κεραυνό 7. Θύελλα 8. Καταιγίδα 9. Πλημμύρα 0. Διάρρηξη, Υπερχείλιση ή Διαρροή Δεξαμενών, Σωληνώσεων Ύδρευσης, Αποχέτευσης ή Κλιματισμού. Κακόβουλη Βλάβη 2. Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές 3. Τρομοκρατικές Ενέργειες 4. Πρόσκρουση Οχήματος 5. Πτώση Αεροσκαφών ή Αντικειμένων από αυτό 6. Κλοπή Διαρρήξεως σε Α κίνδυνο 7. Αποκομιδή Συντριμμάτων 8. Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων ανεξαρτήτως αιτίας 9. Θραύση Υαλοπινάκων 20. Πυρηνική Ενέργεια 2. Καθίζηση Εδάφους 22. Λοιπές ζημίες αγαθών 23. Παγετό Καθεστώς ιδιοκτησίας και χρήσης Ιδιόκτητα: Εκμισθωμένα ή Κενά Ιδιόκτητα: Ιδιοχρησιμοποιούμενα Μισθωμένα Χρησιδάνειο Πακέτο ασφάλειας Ασφάλεια Πυρός και Πρόσθετων Κινδύνων (για τα κτίρια) Ασφάλεια Πυρός και Πρόσθετων Κινδύνων (για κτίρια, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό) και Ασφάλεια Γενικής Αστικής Ευθύνης Ασφάλεια Γενικής Αστικής Ευθύνης + Ασφάλεια Πυρός και Πρόσθετων Κινδύνων (για τον εξοπλισμό) Ασφάλεια Πυρός και Πρόσθετων Κινδύνων (για κτίριαεγκαταστάσεις και εξοπλισμό) και Ασφάλεια Γενικής Αστικής Ευθύνης 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 8/2007 στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίγραφα..2 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι διακόσιες δέκα (20) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη..3 Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:.3. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.3.2 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.3.3 Ο αριθμός της διακήρυξης..3.4 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.3.5 Τα στοιχεία του αποστολέα.4 Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:.4. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής.5 Τα Τεχνικά Στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (Prospectus φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κλπ) θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 6-9, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55, κ.ο.κ.).5. Τα Οικονομικά Στοιχεία επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»..5.2 Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου..5.3 Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου..5.4 Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώσει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου..6 Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. - Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια επιτροπή του ΕΤΑΑ - Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. - Οι δικαιούμενοι που παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν..6. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από την Επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται με τα άλλα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως. 7

8 .6.2 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί..6.3 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού..7. Οι συμμετέχουσες υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 6, παρ. του ΠΔ 8/2007 όπως περιγράφονται κατωτέρω: α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 25 του ΠΔ 8/2007. β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 599/986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής κατά την ημερομηνία υποβολής προσφορών, στην οποία : i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν. ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση () του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ανωτέρω ΠΔ. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες καταστάσεις στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ανωτέρω ΠΔ. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ανωτέρω ΠΔ. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του δεν τελούν σε κάποια κατάσταση από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ανωτέρω ΠΔ. οι τυχόν νομικοί περιορισμοί της λειτουργίας της επιχείρησης εάν έχει επιβληθεί στον συμμετέχοντα η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 8, 34 και 39 του ΠΔ 8/2007. iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 8/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ίδιου ΠΔ. γ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης..8 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 8/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6, παράγραφος 2 ανάλογα στην κατηγορία στην οποία ανήκουν οι συμμετέχοντες, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 6 του ίδιου ΠΔ. Επιπλέον από τις επιχειρήσεις απαιτούνται: Α) Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης Β) Ισολογισμούς και λοιπές οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων ετών μετά του αντίστοιχου Πιστοποιητικού Ελέγχου αυτών και δήλωση κύκλου εργασιών για τις χρήσεις των τριών τελευταίων ετών ανά κλάδο ασφάλισης. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο 3 ισολογισμών, υποβάλει τους ισολογισμούς εφόσον υπάρχουν ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. Γ) Πιστοποιητικό εκδόσεως του τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, από το οποίο θα προκύπτουν οι κλάδοι ασφάλισης για τους οποίους έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας και η μη ανάκληση της. Δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 599/86 στην οποία θα δηλώνουν: α) το ποσοστό της ιδίας κράτησης β) Ότι έχουν εξασφαλίσει ποσοστό αντασφαλιστικής υποστήριξης κατ ελάχιστο 60% του ορίου κάλυψης. γ) Τους αντασφαλιστές, συμβατικούς και προαιρετικούς καθώς και το ποσοστό συμμετοχής καθενός εξ αυτών στο συγκεκριμένο έργο. δ) Την αξιολόγηση των αντασφαλιστών τους από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Standars & Poors ή AM Best ή άλλο ισοδύναμο οίκο.[η ηγήτρια εταιρεία (leader) πρέπει να έχει αξιολόγηση τουλάχιστον κατηγορίας Α και να έχει ποσοστό ανάληψης κινδύνου κατ ελάχιστον 5%. Οι λοιποί αντασφαλιστές που συμμετέχουν στον κίνδυνο πρέπει να έχουν αξιολόγηση τουλάχιστον κατηγορία Α- (Α minus)] και ε) Ότι οι αντασφαλιστές που θα χρησιμοποιήσουν έχουν λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης, τους αποδέχονται και έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τον εν λόγω κίνδυνο. 8

9 Ε) Περιγραφή της υποδομής τους (υποκαταστήματα πανελλαδικά και στο εξωτερικό, απασχολούμενο προσωπικό, ειδίκευση αυτού, οργάνωση λειτουργίας της εταιρείας κλπ) ΣΤ) Πιστοποιητικό ISO ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας. Ζ) Κατάλογο των κυριότερων υπηρεσιών ασφάλισης παρόμοιου μεγέθους καθώς και είδους ασφάλισης που έχουν παρασχεθεί κατά την τελευταία τριετία με αναφορά του ονόματος των ασφαλιζομένων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, του ποσού ασφάλισης και της ημερομηνίας / διάρκειας για την οποία έγινε η ασφάλιση. Η παροχή των υπηρεσιών θα αποδεικνύεται: - Εάν αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμοδία αρχή και - Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας με βεβαίωση του αγοραστή ή εάν τούτο δεν είναι δυνατόν με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα. Η) Πιστοποιητικό Περιθωρίων Φερεγγυότητας για την εταιρική χρήση του 2008 από το οποίο να προκύπτει σχέση προς 3 μεταξύ του αναγκαίου περιθωρίου φερεγγυότητας και του υπαρκτού περιθωρίου φερεγγυότητας της εταιρείας. Αν αυτό δεν έχει ακόμα εκδοθεί, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση και το αντίστοιχο πιστοποιητικό του Θ) Πιστοποιητικό Καλύψεως των Τεχνικών Αποθεμάτων της ασφαλιστικής εταιρείας της εταιρικής χρήσης Αν αυτό δεν έχει ακόμα εκδοθεί, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση και το αντίστοιχο πιστοποιητικό του Ι) Πρόσφατη αξιολόγηση της εταιρείας από αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο διεθνή οίκο..9η μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 8/2007 συνιστά λόγο αποκλεισμού του αναδόχου από το διαγωνισμό.0 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που ορίζονται στο ΠΔ 8/2007 μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου που γίνεται ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής στην οποία να αναφέρονται τα ακόλουθα: α) Η επιχείρηση τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας, β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό, γ) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας δ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς το ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, ε) Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά της παροχής πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. Επισημαίνεται ότι:.. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης θα απορρίπτονται...2 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες...3 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες...4 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 2. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 2.2 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, ήτοι έξι χιλιάδες πεντακόσια ΕΥΡΩ (6.500,00 ) 2.3 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα (Παράρτημα Δ) και να ισχύει τουλάχιστον επί ένα () μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η Διακήρυξη αυτή. 2.4 Για την καλή εκτέλεση των όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 0% της αξίας του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Επισημαίνεται ότι η ισχύς της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. 2.5 Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα. 2.6 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο αρ. 25 του ΠΔ 8/2007 (Κ.Π.Δ.). 9

10 3. ΤΙΜΕΣ 3. Οι τιμές για τις ζητούμενες υπηρεσίες πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. 3.2 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ω απαράδεκτες. 3.3 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 3.4 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για όλα τα περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα και εξοπλισμό) ανά τομέα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Παράδειγμα: ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ Χ.ΧΧΧ ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ Χ.ΧΧΧ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ Χ.ΧΧΧ ΕΤΑΑ/ΕΝΙΑΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Χ.ΧΧΧ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΑ:ΧΧ.ΧΧΧ 3.5 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες 3.6 Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:. Τιμή μονάδας σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών. 2. Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η τιμή της προσφοράς με κρατήσεις. 3.7 Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να παρέχουν, εφόσον τους ζητηθεί από την Υπηρεσία, στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών. 4. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Οι ενστάσεις και οι διοικητικές προσφυγές διέπονται από το άρθρο 5 του ΠΔ8/ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η διάρκεια ασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) (ακινήτων και πάσης φύσεως εξοπλισμού), ορίζεται για ένα () έτος με ημερομηνία έναρξης την επόμενη της έγγραφης προς το διαγωνιζόμενο αναγγελίας του αποτελέσματος κατακύρωσης του διαγωνισμού. Το ΕΤΑΑ έχει το δικαίωμα μονομερώς ανανέωσης παράτασης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων για ένα () ακόμη έτος. 6. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα εκδίδονται ανά τομέα. Η δαπάνη των ασφαλιστηρίων συμβολαίων βαρύνει τους τομείς του οποίους αφορούν, οι οποίοι θα καταβάλλουν έκαστος τα ασφάλιστρα που του αντιστοιχούν. Η υποβολή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων όλων των Τομέων θα γίνεται από τη Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων Τμήμα Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του ΕΤΑΑ. Το ΕΤΑΑ δύναται με μονομερή δήλωσή του να διακόψει αζημίως οποτεδήποτε την ισχύ της ασφαλιστικής σύμβασης, με έγγραφη προειδοποίηση εξήντα (60) ημερών. 7. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ Κράτηση 3% στα καθαρά ασφάλιστρα για το ΜΤΠΥ. Κρατήσεις 2,4% χαρτόσημο στο ποσό των κρατήσεων του ΜΤΠΥ. Κρατήσεις 8% στα καθαρά ασφάλιστρα για παρακράτηση φόρου. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ Κρατήσεις 8% στα καθαρά ασφάλιστρα για παρακράτηση φόρου. 8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 0

11 Ο διαγωνιζόμενος που θα προκριθεί υποχρεούται, την επομένη της έγγραφης ειδοποίηση από την αναθέτουσαςαρχή για την ανάθεση της ασφάλισης, να προβεί στην κάλυψη της ασφαλιστικής ευθύνης έναντι των ασφαλιζομένων κινδύνων. Για τα τυχόν νέα περιουσιακά στοιχεία που θα αποκτά το ΕΤΑΑ κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου, η ασφαλιστική ευθύνη της αναδόχου εταιρείας έναντι αυτών θα αρχίζει άμεσα με την κοινοποίηση προς αυτήν σχετικής έγγραφης αναγγελίας: Το ΕΤΑΑ δικαιούται:. Να εξαιρέσει από την ασφάλιση παραρτήματα περιουσιακών στοιχείων ή περιουσιακά του στοιχεία, επειδή αυτά αποδεσμεύτηκαν από τις κτήσεις του ή δεν επιθυμεί την ασφάλισή τους και να αναλάβει το ίδιο το ΕΤΑΑ τους κινδύνους για αυτά. 2. Να ασκήσει τα δικαιώματά του αυτά κατά την ανεξέλεγκτη κρίση του και χωρίς να γεννάται καμία αξίωση από τον Ανάδοχο, είτε πριν από την ανάθεση είτε και κατά τη διάρκεια ισχύος των ασφαλιστικών συμβάσεων.

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΤΩΝ 2

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΤΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΤΣΜΕΔΕ) ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ & ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. ) ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Πρόκειται για οικοδομή σε ιδιόκτητο οικόπεδο, με φέροντα οργανισμό και οροφή από οπλισμένο σκυρόδεμα, που αποτελείται από τους χώρους που αναλυτικά περιγράφονται πιο κάτω, εκ των οποίων το υπόγειο, ισόγειο και πατάρι ισογείου συνολικής επιφάνειας.640, (663,49+65,53+360,98) έχουν ανακατασκευασθεί το έτος 2000, ενώ οι υπερκείμενοι ΟΡΟΦΟΙ συνολικής επιφανείας 2.573,73, (606,52+58,76+558,89+408,48+408,48+9,60) έχουν κατασκευαστεί το έτος 938. Η οικοδομή βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κολοκοτρώνη, Άνθιμου Γαζή και Καρύτση, συνορεύει από τη μία πλευρά με λιθόκτιστη κεραμοσκεπή οικοδομή (εφημερίδα ΕΣΤΙΑ) και από την άλλη πλευρά με οικοδομή με φέροντα οργανισμό και οροφή από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το κτίριο διαθέτει πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως, σύστημα πυρανίχνευσης στο ισόγειο και πυρόσβεσης σε συγκεκριμένους χώρους στο υπόγειο και περιλαμβάνει τους εξής χώρους: Α) Υπόγειο στο οποίο υπάρχει το λεβητοστάσιο της κεντρικής θέρμανσης (Φυσικό Αέριο), οκτώ (8) χώροι αρχείων του Ταμείου, δύο (2) μηχανοστάσια ανελκυστήρων, τρία (3) συγκροτήματα W.C., ένας χώρος μετασχηματιστή ΔΕΗ, ένας () χώρος υποσταθμού ΔΕΗ, μία () αποθήκη κυλικείου, ένα () W.C. κυλικείου και τέσσερις (4) απολήξεις κλιμακοστασίων. Η συνολική επιφάνεια του υπογείου είναι 663,49. Β) Ισόγειο στο οποίο υπάρχουν χώροι Γραφείων των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε., του Ε.Τ.Α.Α. και ένας χώρος που εκτείνεται και στο πατάρι του Ισογείου (χαρακτηρισμός ως κυλικείο χρησιμοποιούμενος σας αποθηκευτικός χώρος. Η συνολική επιφάνεια του Ισογείου είναι 65,53. Στο ισόγειο βρίσκεται ένα ΑΤΜ της Τρ. Αττικής. Γ) Ημιώροφος στον οποίο υπάρχουν χώροι Γραφείων του Τομέα Υγείας Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. και 3 χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων (κλιματισμός). Η συνολική επιφάνεια του ημιώροφου είναι 360,98. Δ) Πέντε ορόφους με τα Γραφεία των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε του Ε.Τ.Α.Α. εκ των οποίων ο πρώτος έχει συνολική επιφάνεια 606,52, ο δεύτερος 58,76, ο τρίτος 558,89, ο τέταρτος 408,48, ο πέμπτος 408,48. Τέλος υπάρχει δώμα επιφανείας 9,60 Περιγραφή και αξία εξοπλισμού ) Έπιπλα και σκεύη γραφείων των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α., δηλαδή γραφεία, τραπέζια, καθίσματα, πολυθρόνες, ντουλάπες, κλασσεροθήκες, γραφική ύλη, έντυπα, γραφομηχανές, αριθμομηχανές και λοιπά έπιπλα και σκεύη γραφείου, κλιματιστικά μηχανήματα, μηχανήματα αναπαραγωγής εγγράφων (φωτοαντιγραφικά) FAX και 2 τηλεφωνικά κέντρα. Η αξία αυτού του εξοπλισμού υπολογίστηκε σε ) Δύο (2) συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, δύο (2) Servers HP 9000, δύο (2) Line Printers HP, ένα () Laser Hp, ένα () Norkstation HP, 0 PCS Η/Υ και εκτυπωτές συνολικής αξίας Ήτοι η συνολική αξία του Η ασφάλιση του εξοπλισμού περιλαμβάνει γενικά κάθε τι που βρίσκεται ή θα βρεθεί μέσα στο κτίριο. Στο κτίριο στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες των Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ του ΕΤΑΑ, ενώ ο χώρος του κυλικείου χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός. 3

14 Α/ Α 2 ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Α) ΚΤΙΡΙΟ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΓΕΙΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΗΜΙΩΡΟΦΟΣ Β) ΚΤΙΡΙΟ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ος έως και 5 ος ΟΡΟΦΟΣ + ΔΩΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ /.640,00.050, , ,73.000, ,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (κλοπή σε Α κίνδυνο ) ΧΡΗΜ/ΤΙΟ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΝΑΙ ,00 2) ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΟΜΗΡΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) Πρόκειται για 0όροφη οικοδομή με δύο Υπόγεια και Ισόγειο, συνολικής επιφανείας 8.085,08 (722,70+60,66+699,76+65,06+65,06+65,06+ 65,06+ 65,06+65,06 +65,06+ 65, ,74+565,74) και φέροντα οργανισμό και οροφή από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στο δεύτερο από τα δύο υπόγεια λειτουργεί πλυντήριο αυτοκινήτων, ενώ στο Ισόγειο υπάρχουν εγκαταστάσεις αντλιών πετρελαίου και βενζίνης. Οι οκτώ (8) υπερκείμενοι όροφοι ( ος έως 8 ος ), χρησιμοποιούνται για στάθμευση αυτοκινήτων, ενώ οι δύο τελευταίοι (9 ος και 0 ος ), χρησιμοποιούνται ως χώροι αρχείων των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. Η οικοδομή βρίσκεται στην οδό Ομήρου 2 και συνορεύει με οικοδομές της ίδιας κατασκευής (Ινστιτούτο Γκαίτε και Αρχαιολογική Εταιρεία). Το κτίριο διαθέτει πυροσβεστικά μέσα (πυροσβεστικές φωλιές και πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως. Έτος κατασκευής της οικοδομής 96. Περιγραφή και αξία εξοπλισμού Το κτίριο έχει έξη ανελκυστήρες, από τους οποίους οι τέσσερις είναι ανελκυστήρες μεταφοράς αυτοκινήτων και οι δύο είναι μεταφοράς προσωπικού. Υπάρχουν επίσης αντλίες βενζίνης, πλυντήρια και λιπαντήρια αυτοκινήτων, ηλεκτρογεννήτρια ανυψωτικών μηχανημάτων, αντλίες απορρόφησης λυμάτων πλυντηρίου και άλλα μηχανήματα των οποίων η συνολική αξία υπολογίστηκε σε 38.00,00. Το ακίνητο εκμισθώνεται, πλην του 9 ου και 0 ου ορόφου που ιδιοχρησιμοποιούνται ως χώροι αρχείων των Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ του ΕΤΑΑ. ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ / ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΧΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΔΟΥ ΟΜΗΡΟΥ 2 ΑΘΗΝΑ 8.085,08 950, , ,00 3) ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 7 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Πρόκειται για οικοδομή ιδιοκτησίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α., συνολικής επιφάνειας 266,45, με φέροντα οργανισμό και οροφή από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η οικοδομή βρίσκεται στην οδό Μαυρομματαίων 7 και αποτελείται από: Α) Υπόγειο με δύο (2) λεβητοστάσια κεντρικής θέρμανσης, τρία (3) πλυντήρια, δέκα έξι (6) αποθήκες διαμερισμάτων και δύο διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως αρχεία των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.. Β) Ισόγειο με κατοικία θυρωρού και γραφεία. Γ) Έξι ορόφους από τους οποίους οι τέσσερις είναι πλήρεις και οι δύο σε εσοχή, που περιλαμβάνουν κατοικίες, ιατρεία και γραφεία. Δ) Δώμα Η οικοδομή συνορεύει με ακίνητα της ίδιας κατασκευής και χρήσης. Έτος κατασκευής της οικοδομής

15 Περιγραφή και αξία εξοπλισμού Το συγκεκριμένο εκμισθώνεται πλην των δύο υπογείων διαμερισμάτων, που χρησιμοποιούνται ως χώροι αρχείων των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ / ΚΤΙΡΙΟ ΟΔΟΥ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 7 ΑΘΗΝΑ 2.66,45.000, ,00 4) ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΛΑΔΑ 23 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Πρόκειται για οικοδομή ιδιοκτησίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α., συνολικής επιφάνειας 323,66 (56,90+42,4+24,35), με φέροντα οργανισμό από λιθοδομή και οπτοπλινθοδομή και οροφή από οπλισμένο σκυρόδεμα, που αποτελείται από Ισόγειο και ο όροφο με χρήση κατοικίας. Το ακίνητο βρίσκεται στην οδό Κλαδά 23 στο Ν. Κόσμο και συνορεύει με οικοδομές της ίδιας χρήσης. Έτος κατασκευής της οικοδομής 948. Περιγραφή και αξία εξοπλισμού Το ακίνητο χρησιμοποιείται ως χώρος αρχείων των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ / ΚΤΙΡΙΟ ΟΔΟΥ ΚΛΑΔΑ 23 Ν. ΚΟΣΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ 323,66.000, ,00 5) ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Πρόκειται για κατοικία ιδιοκτησίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α., επιφάνειας 74,33 στο 5 ο όροφο και 9,5 στον 6 ο όροφο (σύνολο 93, 84 ) σε πολυώροφη οικοδομή, με φέροντα οργανισμό και οροφή από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η οικοδομή βρίσκεται στην οδό Ι. Δροσοπούλου, περιλαμβάνει αποκλειστικά κατοικίες και συνορεύει με οικοδομές παρόμοιας κατασκευής και χρήσης. Έτος κατασκευής της οικοδομής 948 Περιγραφή και αξία εξοπλισμού Το συγκεκριμένο διαμέρισμα εκμισθώνεται. ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΤΙΡΙΟ ΟΔΟΥ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ / ΣΕ 80,55.000, ,00 6) ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ 8 ΣΤΟΝ ΒΥΡΩΝΑ Πρόκειται για οικοδομή ιδιοκτησίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α., συνολικής επιφάνειας.476,3 (38,80+335,07+329,63+329,63+329,63+3,37), με φέροντα οργανισμό και οροφή από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η οικοδομή βρίσκεται στην οδό Εμπεδοκλέους 8 στο Βύρωνα και αποτελείται από: Α) Υπόγειο όροφο συνολικής επιφάνειας 38,80 που περιλαμβάνει δύο καταστήματα, διαμέρισμα θυρωρού και λεβητοστάσιο. Β) Ισόγειο όροφο συνολικής επιφάνειας 335,07 με τρία (3) καταστήματα και ένα () διαμέρισμα. Γ) Τρεις ορόφους με κατοικίες συνολικής επιφάνειας 988,89. Δ) Δώμα Η οικοδομή κατασκευάστηκε το έτος 967 και συνορεύει με οικοδομές παρόμοιας κατασκευής και χρήσης. Περιγραφή και αξία εξοπλισμού Το συγκεκριμένο ακίνητο εκμισθώνεται, πλην των δύο (2) καταστημάτων του υπογείου τα οποία χρησιμοποιούνται ως χώροι αρχείων των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΤΙΡΙΟ ΟΔΟΥ ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ 8 ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ ΚΗ /.476,3.000, ,00 5

16 7) 2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 33 ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πρόκειται για 2 αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες ( αποθήκη και διαμέρισμα) των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α., συνολικής επιφάνειας 69,35 (82+87,35). Η οικοδομή βρίσκεται Σίφνου 33, στην Αγ. Παρασκευή, στο οικοδομικό τετράγωνο που περιβάλλεται από τις οδούς Κορυτσάς, Πεντέλης, Πάρου και Σίφνου και έχει πρόσοψη επί της οδού Σίφνου. Η αποθήκη συνολικής επιφανείας 87,35 βρίσκεται στο υπόγειο και συνορεύει Βορειοανατολικά με πρασιά προσόψεως της οδού Σίφνου από όπου έχει και ιδιαίτερη είσοδο, νοτιοανατολικά με αποθήκη του υπογείου, Νοτιοδυτικά με ακάλυπτο χώρο κήπο και Βορειοδυτικά με πρασιά οικοδομής και πράσινο προς την οδό Κορυτσάς. Το διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 82,00 βρίσκεται στον πρώτο όροφο. Έτος κατασκευής της οικοδομής 97. Περιγραφή και αξία εξοπλισμού Το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου εκμισθώνεται, ενώ η υπόγεια αποθήκη χρησιμοποιείται ως χώρος αρχείου των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ / 2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΔΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 33 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 33 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 82,00.000, ,00 87,35.000, ,00 8) 2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 28 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Πρόκειται για 2 αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α., συνολικής επιφάνειας 83,00 (6,00+77,00). Α) Ένα διαμέρισμα Δ ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Βελεστίνου 28 Αθήνα, συνολικής επιφάνειες 77,00 και Β) Αποθήκη του υπογείου συνολικής επιφάνειες 6,00 Η οικοδομή κατασκευάστηκε το έτος 97 και συνορεύει με οικοδομές παρόμοιας κατασκευής και χρήσης. Περιγραφή και αξία εξοπλισμού Το συγκεκριμένο είναι κενό. ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ / 2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΔΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 28 ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΟΔΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 28 ΑΘΗΝΑ ΣΕ 77,00.000, ,00 6,00.000, ,00 9) ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 8 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Πρόκειται για τρία (3) ακίνητα, σε οικόπεδο επί της λεωφόρου Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 8 (πρώην Λεωφόρο Φαλήρου, κατόπιν κατονομασθείσης Λεωφόρο Βασιλέως Παύλου και νυν Λεωφόρο Αλέξανδρου Παπαναστασίου) στη θέση «Καστέλα» του Δήμου Πειραιά. Τα ακίνητα έχουν ως εξής: Α) Ακατοίκητη, παλαιά, λιθόκτιστη, διατηρητέα κατοικία, με κεραμοσκεπή και πανταχόθεν ελεύθερη, που κατασκευάστηκε το έτος 880 και αποτελείται από υπόγειο 24,95, ισόγειο 23,22, πρώτο όροφο 28,6 και δεύτερο όροφο 49,36. Β) Νεώτερο ακατοίκητο κτίσμα (εκπαιδευτήριο), με φέροντα οργανισμό και οροφή από οπλισμένο σκυρόδεμα, που αποτελείται από ισόγειο 74,37 και ο όροφο 29,95 που κατασκευάστηκε το έτος 955 και συνορεύει από τη μία πλευρά με πολυκατοικία. Γ) Νεότερο ισόγειο ακατοίκητο κτίσμα (τουαλέτες εκπαιδευτηρίου) επιφάνειας 20,65, που κατασκευάστηκε το έτος 955. Περιγραφή και αξία εξοπλισμού Τα ακίνητα είναι κενά. 6

17 ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ / ΣΕ ΠΑΛΑΙΟ ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 8 632, ,00 2 ΝΕΟΤΕΡΟ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 8 204, ,00 3 ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 8 20,65 0) ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ & ΚΟΡΥΤΣΑΣ 6 ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΤΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Πρόκειται για διαμέρισμα ιδιοκτησίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α., συνολικής επιφάνειας 55,25 Βρίσκεται στον Β όροφο πολυκατοικίας στα Νέα Παλάτια Ωρωπού (οδών Μαρμαρά και Κορυτσάς 6). Έτος κατασκευής της οικοδομής 968. Περιγραφή και αξία εξοπλισμού Το συγκεκριμένο ακίνητο εκμισθώνεται. ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΩΡΩΠΟΥ ΟΔΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ 8 &ΚΟΡΥΤΣΑΣ 6 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ / 55,25.000, ,00 ) ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 4 ΚΑΙ ΔΑΓΚΛΗ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ Πρόκειται για γραφεία ιδιοκτησίας των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α., συνολικής επιφανείας 04, στον τρίτο όροφο πολυώροφης οικοδομής, με φέροντα οργανισμό και οροφή από οπλισμένο σκυρόδεμα, που κατασκευάστηκε το έτος 99. Στο Ισόγειο της οικοδομής βρίσκονται 4 καταστήματα (κενά). Στους υπόλοιπους ορόφους υπάρχουν γραφεία και κατοικίες. Η οικοδομή βρίσκεται επί της Παπαϊωάννου 4 και Δαγκλή στο Αγρίνιο. Περιγραφή και αξία εξοπλισμού Η αξία του εξοπλισμού των γραφείων των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στο Αγρίνιο υπολογίστηκε σε 2.000,00 και το φυλασσόμενο ποσό ανέρχεται στα.000,00. ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 4 ΚΑΙ ΔΑΓΚΛΗ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ / ΕΞΟΠΛΙΣ ΜΟΥ ΧΡΗΜ/ΤΙΟ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 04,00.000, , ,00 ΝΑΙ.000,00 2) ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 38 ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Πρόκειται για διαμπερές γραφείο ιδιοκτησίας των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α., συνολικής επιφάνειας 92,97, στον ο όροφο πολυώροφης οικοδομής, με φέροντα οργανισμό και οροφή από οπλισμένο σκυρόδεμα, που κατασκευάστηκε το έτος 99. Στο Ισόγειο της οικοδομής υπάρχει ένα Τεχνικό γραφείο και μία θέση στάθμευσης. Στους υπόλοιπους ορόφους υπάρχουν γραφεία και κατοικίες. Η οικοδομή βρίσκεται στην οδό Κ. Παλαιολόγου 38 στην Αλεξανδρούπολη. Το Γραφείο Αλεξανδρούπολης επεκτάθηκε σε νέο παρακείμενο μισθωμένο χώρο (μεσοτοιχία της ίδιας οικοδομής που βρίσκεται το ιδιόκτητο ακίνητο μας στην Αλεξανδρούπολη) και αποτελείται από 2 γραφεία και λουτρό συνολικής επιφάνειας 46,7. Περιγραφή και αξία εξοπλισμού Η αξία του εξοπλισμού των γραφείων των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στην Αλεξανδρούπολη υπολογίστηκε σε 2.000,00 (ιδιόκτητος και μισθωμένος χώρος) και το φυλασσόμενο ποσό ανέρχεται στα 50,00. 7

18 ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜ/ΤΙΟ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 38 ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 92,97.000, , ,00 ΝΑΙ 50,00 3) 2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΑΗ 65 ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ Πρόκειται για γραφεία ιδιοκτησίας των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α., συνολικής επιφάνειας 56,30, στον πρώτο όροφο πολυώροφης οικοδομής γραφείων και κατοικιών, με φέροντα οργανισμό και οροφή από οπλισμένο σκυρόδεμα, που κατασκευάστηκε το έτος 978. Στο Ισόγειο της οικοδομής βρίσκεται ένα κατάστημα πωλήσεων ειδών ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ένα κατάστημα ψιλικών και ζαχαρωδών ειδών και ένα κατάστημα πωλήσεως ταπετσαριών και πλαστικών δαπέδων. Στους υπόλοιπους ορόφους υπάρχουν γραφεία, ιατρεία και κατοικίες. Η οικοδομή βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κοραή & Πλάτωνος (είσοδος από Κοραή 65) στο Βόλο και συνορεύει με άλλη πολυώροφη οικοδομή. Περιγραφή και αξία εξοπλισμού Η αξία του εξοπλισμού των γραφείων των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στον Βόλο υπολογίστηκε σε ,00 και το φυλασσόμενο ποσό ανέρχεται στα 500,00. ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΡΑΗ 65 ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙ Α / ΑΚΙΝΗΤΟ Υ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜ/ΤΙΟ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 56,30.000, , ,00 ΝΑΙ 500,00 4) 2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 28 ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Πρόκειται για γραφεία ιδιοκτησίας των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α., συνολικής επιφάνειας 67,35, στο 3 Ο και 4 Ο όροφο πολυώροφης οικοδομής με φέροντα οργανισμό και οροφή από οπλισμένο σκυρόδεμα, που κατασκευάστηκε το έτος 979. Στο Ισόγειο της οικοδομής βρίσκεται ένα κατάστημα υποδημάτων και ένα κατάστημα με είδη προικός. Στους υπόλοιπους ορόφους υπάρχουν γραφεία και ιατρεία. Η οικοδομή βρίσκεται στην οδό Σμύρνης 28 στο Ηράκλειο. Περιγραφή και αξία εξοπλισμού Η αξία του εξοπλισμού των γραφείων των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στο Ηράκλειο υπολογίστηκε σε ,00 και το φυλασσόμενο ποσό ανέρχεται στα 500,00. ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 28 ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙ Α / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜ/ΤΙΟ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 67,35.000, , ,00 ΝΑΙ 500,00 5) ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΕΥΞΙΔΟΣ 8 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πρόκειται για 8όροφη οικοδομή ιδιοκτησίας των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α., συνολικής επιφάνειας 2.030,85, που κατασκευάστηκε το έτος 980 και βρίσκεται στην οδό Ζεύξιδος 8 στην Θεσσαλονίκη και αποτελείται από: 8

19 ) Υπόγειο στο οποίο υπάρχει το λεβητοστάσιο της κεντρικής θέρμανσης με την αποθήκη πετρελαίου, καθώς και αρχεία των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 2) Ισόγειο με πατάρι στα οποία στεγάζονται γραφεία των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 3) ος & 2 ο όροφο στους οποίους επίσης στεγάζονται γραφεία των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 4) 3 ο, 4 ο, 5 ο, 6 ο, 7 ο & 8 ο όροφο που σήμερα είναι κενοί. 5) Δώμα Περιγραφή και αξία εξοπλισμού Η αξία του εξοπλισμού στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός του οδοντιατρείου καθώς και η εγκατάσταση P.C. για τις ανάγκες της μηχανογράφησης του Γραφείου των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στη Θεσσαλονίκη, που στεγάζεται στο υπόγεια, ο και 2 ο όροφο, υπολογίστηκε σε ,00 και το φυλασσόμενο ποσό ανέρχεται στα ,00. ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΖΕΥΞΙΔΟΣ 8 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜ/ΤΙΟ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 2.030,85.000, , ,00 ΝΑΙ ,00 6) ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΖΕΡΒΑ 7-9 ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Πρόκειται για Γραφεία ιδιοκτησίας των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α., συνολικής επιφάνειας 54,60, στον 4 ο όροφο πολυώροφης οικοδομής, με φέροντα οργανισμό και οροφή από οπλισμένο σκυρόδεμα, που κατασκευάστηκε το έτος 989. Στο Ισόγειο της οικοδομής υπάρχει κατάστημα, γραφείο ταξιδίων και κομμωτήριο. Στους υπόλοιπους ορόφους υπάρχουν γραφεία. Η οικοδομή βρίσκεται στην οδό Ν. Ζέρβα 7-9 στα Ιωάννινα. Περιγραφή και αξία εξοπλισμού Η αξία του εξοπλισμού των Γραφείων των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στα Ιωάννινα υπολογίστηκε σε 2.000,00 και το φυλασσόμενο ποσό ανέρχεται στα 4.000,00. ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Ν. ΖΕΡΒΑ 7-9 ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜ/ΤΙΟ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 54,60.000, , ,00 ΝΑΙ 4.000,00 7) 2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΒΕΡΩΦ 2Β ΚΑΙ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΣΤΗ ΚΑΒΑΛΑ Πρόκειται για δύο διαμερίσματα ιδιοκτησίας των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α., συνολικής επιφάνειας 98,00, στον 2 ο όροφο 5όροφης οικοδομής γραφείων, με φέροντα οργανισμό και οροφή από οπλισμένο σκυρόδεμα, που κατασκευάστηκε το έτος 98. Στο Ισόγειο της οικοδομής υπάρχει κατάστημα νεωτερισμών, ένα κατάστημα πωλήσεως υποδημάτων και ένα κατάστημα πωλήσεως γραφομηχανών αριθμομηχανών. Στους υπόλοιπους ορόφους υπάρχουν γραφεία επαγγελματιών, συλλόγων και κατοικίες. Η οικοδομή βρίσκεται στην οδό Αβέρωφ 2β και Ομονοίας στην Καβάλα και συνορεύει με μια παλιά πέτρινη καπναποθήκη, που χρησιμοποιείται σήμερα ως αποθήκη ειδών υγιεινής και με ένα ισόγειο κινηματογράφο. Περιγραφή και αξία εξοπλισμού Η αξία του εξοπλισμού των Γραφείων των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στην Καβάλα υπολογίστηκε σε 2.000,00 και το φυλασσόμενο ποσό ανέρχεται στα 50,00. 9

20 ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΒΕΡΩΦ 2Β ΚΑΙ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜ/ΤΙΟ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕ ΝΟ ΠΟΣΟ 98,00.000, , ,00 ΝΑΙ 50,00 8) 3 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 2Α ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 38 ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Πρόκειται για 4 γραφεία ιδιοκτησίας των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α., συνολικής επιφάνειας 26,00, στον 2 ο όροφο 4όροφης οικοδομής, με φέροντα οργανισμό και οροφή από οπλισμένο σκυρόδεμα, που κατασκευάστηκε το έτος 990. Περιγραφή και αξία εξοπλισμού Η αξία του εξοπλισμού των Γραφείων των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στην Καλαμάτα υπολογίστηκε σε 6.000,00 και το φυλασσόμενο ποσό ανέρχεται στα ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 2 Α ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 38 ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙ Α / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜ/ΤΙΟ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 26,00.000, , ,00 ΝΑΙ 0.000,00 9) 2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Πρόκειται για γραφεία των 2 δωματίων ιδιοκτησίας των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α., συνολικής επιφάνειας 8,79, στον 3 ο όροφο πολυώροφης οικοδομής, με φέροντα οργανισμό και οροφή από οπλισμένο σκυρόδεμα, που κατασκευάστηκε το έτος 987. Στο ισόγειο της οικοδομής υπάρχουν καταστήματα (φαρμακείο, εμπορικά). Στους υπόλοιπους ορόφους υπάρχουν γραφεία. Η οικοδομή βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Ρούφου Ταλιαδούρου και Κολοκοτρώνη στην Καρδίτσα. Περιγραφή και αξία εξοπλισμού Η αξία του εξοπλισμού των Γραφείων των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στην Καρδίτσα υπολογίστηκε σε 6.000,00 και το φυλασσόμενο ποσό ανέρχεται στα.000,00. ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜ/ΤΙΟ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 8,79.000, , ,00 ΝΑΙ.000,00 20) 2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Α. ΑΝΔΡΕΑΔΗ 2 ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΟΤΟΚΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ Πρόκειται για 2 διαμερίσματα ιδιοκτησίας των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α., συνολικής επιφάνειας 86,45, στον ο όροφο πολυώροφης οικοδομής, με φέροντα οργανισμό και οροφή από οπλισμένο σκυρόδεμα, που κατασκευάστηκε το έτος 966. Στο ισόγειο της οικοδομής υπάρχει ένα καφεκοπτείο, ένα κατάστημα πώλησης γλυκών και τυροπιτών και ένα ψιλικατζίδικο. Στους ορόφους στεγάζονται το Πρωτοδικείο Κέρκυρας και κατοικίες. Το ακίνητο που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Ι. Θεοτόκη και Ανδρέα Ανδρεάδη 2 στην Κέρκυρα, συνορεύει με πολυκατοικία στο ισόγειο της οποίας υπάρχει κατάστημα πώλησης σιδηρών αντικειμένων. 20

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Α. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ Τηλέφωνο : 28210 22308 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα