HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ"

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ AÑ. ÖÕËËÏÕ 1562 Τρίτη 29 Ιουνίου 2010 ôïò 6ï ôçë.: ÔéìÞ: 0,10 åõñþ άνειο µετά από 2 έτη Στην τελική ευθεία ο δήµος Άνω Λιοσίων Óåë. 3 Τέλος στη συγκοινωνιακή αποµόνωση των οικισµών του ήµου Μάνδρας - Νέα γραµµή Χ63 Εxpress «Μάνδρα -οικισµός ΤΙΤΑΝ- Σταθµός Μετρό Αιγάλεω» Óåë. 3-8 άνειο 4 εκ. ευρώ Επαγρύπνηση από τις Αρχές Για την προστασία των δασών τη φετινή αντιπυρική περίοδο ζήτησε η δήµαρχος Μάνδρας Ι. Κριεκούκη Óåë.. 6 Φαντασία και έµπνευση Στις καλοκαιρινές γιορτές των Παιδικών Σταθµών Άνω Λιοσίων Από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων παίρνει ο δήµος Ασπροπύργου Τα λεφτά υπάρχουν αλλά µε τη βοήθεια του δανείου τα έργα θα ολοκληρωθούν συντοµότερα, ανέφερε ο δήµαρχος Ν. Μελετίου Φωτιά σε εργοστάσιο επίπλων στον Ασπρόπυργο ÓÐÏÑ Óåë. 2-4 Στον αέρα το ραντεβού στον Ακράτητο Ανω Λιοσίων Óåë. 2-9 Óåë. 7 Óåë

2 2 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Τρίτη 29 Ιουνίου 2010 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ ÁôôéêÞ Τρίτη 29/06/2010 Καιρός: Γενικά αίθριος και µόνο τις µεσηµβρινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα βόρεια είναι πιθανόν να εκδηλωθεί πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεµοι: Μεταβλητοί 3 µε 4 µποφόρ. Θερµοκρασία: Από 19 έως 31 βαθµούς κελσίου. - Ñ Ç Ó ÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ÍÏÌÁÑ ÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÄÇÌÏÓ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÅÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (Äéïßêçóç): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: (Éáôñåßá): Á' ÂÏÇÈÅÉÅÓ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ÉÊÁ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÅÕÄÁÐ: 1022 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): êáé (Áèçíþí) ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ Παύλος, Παυλίνα, Πώλ, Παυλίκος, Πουλίκος, Πέτρος, Πετρής, Πετράς, ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá -Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò-áñ éóõíôüêôçò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, ÐåñéêëÞò Ìáñáãêüò Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò Íôßíïò Ñïýóóçò, ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Èåñìïðõëþí & Óôñ. ÌáêñõãéÜííç, Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò :20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Èåñìïðõëþí & Óôñ. ÌáêñõãéÜííç, Áóðñüðõñãïò. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. άνειο 4 εκ. ευρώ Από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων παίρνει ο δήµος Ασπροπύργου Τα λεφτά υπάρχουν αλλά µε τη βοήθεια του δανείου τα έργα θα ολοκληρωθούν συντοµότερα, ανέφερε ο δήµαρχος Ν. Μελετίου Πρόταση υποβολής αιτήµατος προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων για δάνειο, ύψους 4 εκ. ευρώ ήρθε πριν λίγες ηµέρες στο ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου προς ψήφιση. Το δάνειο αφορά 4 διαφορετικές δράσεις µε εκχώρηση αντισταθµιστικών οφελών από τον ΕΣ ΚΝΑ µε τον οποίο στις 10 Ιουνίου, ο δήµος σύναψε τη σύµβαση για τα έτη Η καθυστέρηση των συµβάσεων δεν ήταν θέµα µόνο του δήµου Ασπροπύργου, αφού και αλλού υπήρχε διαφωνία ως προς την τελική ρύθµιση του ποσού των αντισταθµιστικών οφελών. Σύµβαση ευρώ µε τον ΕΣ ΚΝΑ Η πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου κα Α. Τσίγκου ανέγνωσε την εισήγηση του θέµατος, αναφέροντας ότι α- φορά την ένταξη στο Ε.Π. του ετήσιου ποσού που επιχορηγείται ο δήµος από τον ΕΣ ΚΝΑ. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Στις 10/6/10 υπογράφηκε η σύµβαση αναγνώρισης δικαιωµάτων µεταξύ δήµου ΕΣ ΚΝΑ. Η σύµβαση αναφέρεται στα έτη και το ποσό σύµβασης ανέρχεται στα ευρώ ετησίως, αποδιδόµενο στο δήµο τµηµατικά κατά τη διάρκεια κάθε έτους. Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, το παραπάνω ποσό πρέπει να ενταχθεί στον τρέχοντα προ πολογισµό και σε συγκεκριµένες δράσεις του δήµου, π.χ. διάφορα έργα, που εντάσσονται στο πρόγραµµα αντισταθµιστικών οφελών». Ο ιευθυντής της Οικονοµικής Υπηρεσίας του δήµου κ. εδούσης συµπλήρωσε ότι πρέπει να υποβληθεί αίτηµα, ώστε να επιχορηγηθεί ο δήµος και να υλοποιήσει τις συγκεκριµένες δράσεις, που αφορούν: α) χρηµατοδότηση προµήθειας ενός (1) απορριµµατοφόρου και ενός (1) λεωφορείου για τη µεταφορά προσωπικού, ποσού ευρώ (1ο θέµα συνεδρίασης), β) χρηµατοδότηση του έργου "Αστική Ανάπλαση - ηµιουργία Αστικού Άλσους στην περιοχή "Αεροδρόµιο". Ασπρ/ γου, ποσού ευρώ (2ο θέµα συνεδρίασης), γ) χρηµατοδότηση του έργου "Ασφαλτοστρώσεις οδών ποσού ευρώ (3ο θέµα συνεδρίασης), δ) χρηµατοδότηση "Αγορών - Απαλλοτριώσεων ακινήτων" ποσού ευρώ (4ο θέµα συνεδρίασης). Ο κ.. Χατζηδηµητρίου στη γενική του τοποθέτηση α- νέφερε ότι είναι σύστηµα της δηµοτικής αρχής σε κάθε προεκλογική περίοδο να ζητάει δάνειο. Θύµισε το 2002 µε 2 εκ. ευρώ δάνεια, το 2006 µε 6 εκ. δάνεια και τώρα το 2010 µε 4 εκ. ευρώ. Το αξιοπερίεργο είναι, όπως σηµείωσε ο κ. Χατζηδηµητρίου, ότι πριν λίγες ηµέρες στον απολογισµό ισολογισµό του 2009, που παρουσιάστηκε στο ηµοτικό Συµβούλιο, εισπραχθέντα ήταν 48 εκ. ευρώ, άρα ο δήµος είναι πλούσιος και δε θα πρεπε να λαµβάνει δάνεια. Ο κ. Χατζηδηµητρίου εξέφρασε την ανησυχία του για το µέλλον των σηµερινών εργαζοµένων του δήµου, αλλά και της δυνατότητας νέων προσλήψεων, λόγω της αναλογίας τακτικών εσόδων τοκοχρεολυσίων, συνέχεια σελ. 4 Επαγρύπνηση από τις Αρχές Για την προστασία των δασών τη φετινή αντιπυρική περίοδο ζήτησε η δήµαρχος Μάνδρας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Hπροστασία των δασών και ο συντονισµός των αρχών σε έκτακτη ανάγκη ήταν το θέµα του Σ.Τ.Ο ( Συντονιστικό Τοπικό Όργανο) που συγκάλεσε την η δήµαρχος Μάνδρας µε τους εµπλεκόµενους φορείς, στην αίθουσα του δηµοτικού συµβουλίου. Κατά την εισήγησή της η ήµαρχος Γιάννα Κριεκούκη ανέφερε τις δράσεις προετοιµασίας του δήµου για τη νέα περίοδο. «Σύµφωνα µε τα πεπραγµένα ο δήµος ήδη έχει µεριµνήσει για τον καθαρισµό των βασικών δασικών δρόµων και των α- γροτικών οδών. Σε κοµβικά σηµεία του δάσους ο δήµος έχει ενισχύσει τις υποδοµές για την άντληση νερού. Συνολικά εγκαταστάθηκαν πέντε νέες πλαστικές υδατοδεξαµενές. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 9

3 Τρίτη 29 Ιουνίου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-3 άνειο µετά από 2 έτη Στην τελική ευθεία ο δήµος Άνω Λιοσίων Στη λήψη δανείου µε ιδιωτικό πιστωτικό ίδρυµα κατέληξε η δηµοτική αρχή Άνω Λιοσίων και την απόφαση αυτή πιστοποίησε το ηµοτικό Συµβούλιο το πρωί της περασµένης Παρασκευής. Μετά από επανειληµµένες προσπάθειες για το δάνειο των 8 εκ. ευρώ, ο δήµαρχος Χ. Παππούς ανέφερε ότι µόνο µία τράπεζα απάντησε και προχωρούν τις διαδικασίες. Ζήτησε συγκεκριµένα την οµόφωνη απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, δηλώνοντας ότι η εκταµίευση θα γίνει σε λίγες ηµέρες. Η παράταξη του κ. Β. Χριστοφιλάκη, η οποία είχε ψηφίσει και στην προηγούµενη συνεδρίαση την πρόταση λήψης δανείου, ψήφισε και πάλι θετικά. Ο ίδιος ο επικεφαλής της παράταξης σηµείωσε ότι τάσσεται υπέρ αυτής, γιατί περιµένει την πληρωµή των οφειλοµένων προς µερίδα εργαζοµένων και των ασφαλιστικών εισφορών του ΙΚΑ. Ζήτησε επιπλέον η επιµέρους εκταµίευση του ποσού να περνάει από τη δηµαρχιακή επιτροπή. Μετά από 2 χρόνια προσπάθειας, όπως σηµείωσε ο κ. Παππούς, το θέµα προχωρά και πρόκειται για ένα δάνειο ευρώ 15ετούς διάρκειας και ευρώ 5ετούς διάρκειας µε εκχώρηση από τα αντισταθµιστικά οφέλη του ΕΣ ΚΝΑ. Ωστόσο, από την πλευρά της διοίκησης δεν αποσαφηνίστηκε πού ακριβώς θα απορροφηθεί το δάνειο. Τέρµα στην ταλαιπωρία των οικιστών και εκατοντάδων εργαζόµενων κατοίκων της πόλης αναµένεται να δοθεί µε την νέα γραµµή X63 του ΟΑΣΑ που λειτουργεί από το Σάββατο 26 Ιουνίου 2010 µε δροµολόγιο express «Μάνδρα -οικισµό ΤΙΤΑΝ- Σταθµό Μετρό Αιγάλεω». Μετά από συνεχείς και έντονες προσπάθειες της δηµοτικής αρχής και µετά την παρέµβαση της ηµάρχου Γιάννας Κριεκούκη πριν λίγες µέρες στον υφυπουργό Μεταφορών κ. Σηφουνάκη, υπήρξε τελικά αίσια έκβαση στο αίτηµα του δήµου να συνδεθούν µε τη δηµόσια συγκοινωνία οι αποµακρυσµένοι οικισµοί της πόλης µε το κέντρο της Μάνδρας, µε τερµατικό σταθµό το ΜΕΤΡΟ του Αιγάλεω, ώστε να εξυπηρετούνται καθηµερινά οι µετακινήσεις των επιβατών στην πρωτεύουσα. Η νέα λεωφορειακή γραµµή του ΟΑΣΑ, προέκυψε µετά την τροποποίηση και την επέκταση της πρότερης γραµ- Το θέµα ψηφίστηκε οµόφωνα, αλλά θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι έλειπαν από την πλευρά της αντιπολίτευσης οι δηµοτικοί σύµβουλοι Α. Παπαδάτου, Χ. Κουράση, Σ. Αγγέλου, Ι. Κορδώνης. Ο κ. Π. ρόλιας, προσφάτως παραιτηθείς από τις θέσεις που κατείχε δεν προέβη στην αιτιολογία της παραίτησής του, διότι βιαζόταν ο δήµαρχος και η εκκρεµότητα έµεινε ανοιχτή για την επό- µενη συνεδρίαση. Γ. Κρυστάλλη ÓÇÌÅÉÁ ÄÉÁÍÏÌÇÓ ÔÇÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ "ÈÑÉÁÓÉÏ" ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ - ÏÔÅ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ñïëüé -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá - Äçìáñ åßï - ÉÊÁ - ÊÅÐ ÅËÅÕÓÉÍÁ - ÓôÜóç ëåùöïñåßùí - ÅËÁÉÏÕÑÃÉÊÇ - ÊÅÐ - ÉÊÁ - ÏÔÅ - Åìðïñéêü ÊÝíôñï ÉËÉÏÍ - Äçìáñ åßï - Åöïñßá - ÓôÜóç ÔÁÎÉ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ðë. Çñþùí - Íïìáñ ßá - Ðïëåïäïìßá - Åêêëçóßá Áãßùí Áðïóôüëùí ÌÁÍÄÑÁ -Äçìáñ åßï -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá ÌÁÃÏÕËÁ -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá - Äçìáñ åßï -ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï ÁÍÙ ËÉÏÓÉÁ -Äçìáñ åßï -Åöïñßá -ÉÊÁ -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá -ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá -Áóôõíïìéêü ÔìÞìá ÆÅÖÕÑÉ - Äçìáñ åßï Τρίτη 29 Ιουνίου 2010 Åëåõóßíá Παππά Ιωάννα - Νικολάου Νέζη 44 Ôçë Áóðñüðõñãïò Γκιόκας Αναστάσιος - Λ. ηµοκρατίας ÌÜíäñá Ιγνατιάδου Ειρήνη - Γκλιάτη íù Ëéüóéá - Æåöýñé Π. Αναστασίου - Μ. Αλεξάνδρου Ãéá ïðïéáäþðïôå áëëáãþ äåí åõèýíåôáé ç åöçìåñßäá Τέλος στη συγκοινωνιακή αποµόνωση των οικισµών του ήµου Μάνδρας - Νέα γραµµή Χ63 Εxpress «Μάνδρα -οικισµός ΤΙΤΑΝ- Σταθµός Μετρό Αιγάλεω» ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛ. 8

4 4 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Τρίτη 29 Ιουνίου Εγκαινιάζεται η νέα πλατεία «Αρκαδίας» και ο αναπλασµένος περιβάλλων χώρος Αύριο Τετάρτη 30/6 στο συνοικισµό Παραλίας Ασπροπύργου Τη νέα Πλατεία που διαµόρφωσε στο συνοικισµό Παραλίας Ασπροπύργου αποδίδει στο Λαό και τη Νεολαία της Παραλίας ο ήµος Ασπροπύργου. Η νέα Πλατεία, θα ονοµασθεί «Αρκαδίας», προς τιµήν του τόπου καταγωγής της πλειονότητας των κατοίκων της περιοχής, που εδώ και πολλές δεκαετίες, µετανάστευσαν στον Ασπρόπυργο, από την ορεινή Αρκαδία, κι έγιναν ενεργοί και δραστήριοι πολίτες του. Την κορδέλα των εγκαινίων, στους χώρους που διαµορφώθηκαν εξ υπαρχής ή αναπλάστηκαν µε πόρους του ήµου, θα κόψει ο ήµαρχος της πόλης, Νικόλαος Μελετίου. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί, το απόγευµα της Τετάρτης, 30 Ιουνίου, παραµονή της εορτής των Αγίων Αναργύρων, οπότε και πανηγυρίζει ο φερώνυµος Ιερός Ναός της Παραλίας. Θα προηγηθεί η περιφορά της εικόνας των Αγίων, και θα ακολουθήσει των εγκαινίων, η καθιερωµένη πια, πανηγυρική εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύλλογος Κατοίκων Παραλίας, µε τη στήριξη του ήµου Ασπροπύργου, στον περίβολο της Εκκλησίας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, τα έργα που θα εγκαινιασθούν, αφορούσαν διαπλάτυνση της οδού Αγίων Αναργύρων, µαζί µε αντιπληµµυρικά έργα, ασφαλτοστρώσεις, διανοίξεις οδών, αναβάθµιση των δοµών που ήδη λειτουργούν στην Παραλία, όπως του Β Κ.Α.Π.Η. και των Σχολείων, ενίσχυση του πρασίνου, µε δενδροφυτεύσεις, σε συνεργασία µε το Σύλλογο Κατοίκων, καθώς και επίστρωση µε χλοοτάπητα, και διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου της Παραλίας, έδρα του Πρωταθλητή φέτος, στην Α Κατηγορία της Ε.Π.Σ..Α., «Αία Παραλίας», που θα εκπροσωπεί την πόλη στο περιφερειακό ηµι-επαγγελµατικό πρωτάθληµα. Συνέχεια από σελ. 2 που ορίζει το Σχέδιο «Καλλικράτης» και στην περίπτωση του δήµου Ασπροπύργου δείχνει να µην είναι η επιθυµητή. Σ αυτή του την παρατήρηση ο κ. Χατζηδηµητρίου πρόσθεσε: «εγώ πιστεύω ότι παίρνουµε δάνεια για να µείνει ένα κοµµάτι να το χρησιµοποιήσουµε αλλιώς, ό- πως ξέρουµε να το χρησιµοποιούµε». Τα δάνεια έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα, ανέφερε ο κ. Κ. Τσίγκος Ο κ. Κ. Τσίγκος απάντησε ότι δε γίνεται προεκλογική περίοδος χωρίς δαπάνες ολοκλήρωσης κάποιων έργων κι ο ίδιος τάχθηκε για ακόµη µία φορά υπέρ των δανείων, ό- ταν αυτά έχουν, όπως είπε, αναπτυξιακό χαρακτήρα. Το πρώτο θέµα, που αφορούσε την προµήθεια ενός (1) απορριµµατοφόρου και ενός (1) λεωφορείου για τη µεταφορά προσωπικού ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Για το δεύτερο θέµα, που αφορούσε την «Αστική Ανάπλαση - ηµιουργία Αστικού Άλσους στην περιοχή «Αεροδρόµιο»» ο κ. Χατζηδηµητρίου παρατήρησε ότι σε παλιότερη συνεδρίαση του.σ. πριν 1 µήνα η δηµοτική αρχή είχε πει ότι υπάρχουν τα χρήµατα για το έργο αυτό, ενώ τώρα αναγκαζόµαστε να πάρουµε δάνειο για να το ολοκληρώσουµε. Τα λεφτά υπάρχουν αλλά µε τη βοήθεια του δανείου τα έργα θα ολοκληρωθούν συντοµότερα, ανέφερε ο δήµαρχος Ν. Μελετίου Ο δήµαρχος κ. Ν. Μελετίου απάντησε ότι τα λεφτά υπάρχουν, αφού ο δήµος θα τα εισπράττει κάθε χρόνο, αλλά µε τη βοήθεια του δανείου µπορεί να ολοκληρωθεί συντοµότερα. Και αυτό ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Στο τρίτο θέµα που αφορούσε ασφαλτοστρώσεις οδών, διευκρινίστηκε, µετά από σχετικό ερώτηµα ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγµή συγκεκριµένοι οδοί, αλλά θα υλοποιείται έργο όπου υπάρχει ανάγκη. Και αυτό το θέµα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Στη συζήτηση για την τέταρτη και τελευταία χρηµατοδότηση "Αγορών - Απαλλοτριώσεων ακινήτων", ο κ. Χατζηδηµητρίου ζήτησε περισσότερες πληροφορίες επί της διαδικασίας του αιτήµατος προς το Τ.Π.. και ο κ. εδούσης απάντησε: Υποβάλλεται αίτηµα στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων µαζί µε την απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, όλα τα έγγραφα σχετικά µε τα υπόλοιπα δάνεια του δήµου, οι µελέτες και οι εκθέσεις εκτι- µήσεως για τα ακίνητα ή η απόφαση δικαστηρίου για την τιµή µονάδος, η εξασφάλιση προς το Τ.Π.. ότι ισχύει η εκχώρηση από τον ΕΣ ΚΝΑ για την εξυπηρέτηση του δανείου, ισολογισµός, απολογισµός και προ πολογισµός του τρέχοντος και των προηγούµενων ετών. Αν το Τ.Π. αποφασίσει ότι ο δήµος έχει τη δανειοληπτική ι- κανότητα, θα επανέλθει το θέµα σε νέα συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Και το τελευταίο θέµα, όπως τα προηγούµενα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Γ. Κρυστάλλη Έκλεψαν χαλκό στον Ασπρόπυργο Ποσότητα χαλκού ήταν η λεία έξι ενόπλων που εισέβαλαν την Κυριακή σε αποθήκη στον Ασπρόπυργο, όπου φυλασσόταν το εν λόγω µετάλλευµα. Οι δράστες µπήκαν λίγο µετά τις 20:30 στην α- ποθήκη και, αφού απείλησαν υπάλληλο µε τα όπλα τους, πήραν το χαλκό και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Οι δράστες παραµένουν ασύλληπτοι. Να σηµειώσουµε ότι η αξία του χαλκού αποτελεί ι- διαίτερο δέλεαρ για τους επίδοξους δράστες, αφού εκτιµάται ότι κυµαίνεται στις ευρώ ο τόνος. Γι αυτό το λόγο, τέτοια περιστατικά είναι ιδιαίτερα συχνά και αν δε ληφθούν τα απαιτούµενα µέτρα θα συνεχίσουν και µάλιστα µε αυξητική τάση. Η διαχείριση αστικών λυµάτων στην Ελλάδα - Σε έκθεση του ΥΠΕΚΑ Μ ε στόχο την ενηµέρωση των πολιτών, η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δηµοσίευσε την Έκθεση Κατάστασης ως προς τη διαχείριση των αστικών λυµάτων στην Ελλάδα. Στην Έκθεση παρουσιάζεται η εξέλιξη της εφαρµογής της Οδηγίας 91/271/ΕΚ στην Ελλάδα, για τη συλλογή, ε- πεξεργασία και διάθεση των αστικών λυµάτων, τη διαχείριση της παραγόµενης ιλύος από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων και την επεξεργασία των υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων, µε έτος αναφοράς το Η Έκθεση υποβάλλεται και στα αρµόδια όργανα της Ευρωπα κής Ένωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 16 της άνω Οδηγίας.

5 Τρίτη 29 Ιουνίου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-5 ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Συνεχίζεται η προσπάθεια για την ολοκλήρωση του νέου Ιερού Ναού Με λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Στυλιανού τίµησε την εορτή των Αγίων Πάντων ο εφηµέριος και το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο του οµώνυµου Ιερού Ναού στο Ζεφύρι. Τη λιτάνευση της εικόνας ακολούθησαν στους δρόµους της Συνοικίας η ήµαρχος Ζεφυρίου Φωτεινή Γιαννοπούλου και αρκετός κόσµος. Στο µέτωπο της ανέγερσης του νέου Ιερού Ναού, ο ηµοτικός Σύµβουλος και πρώην Αντιδήµαρχος Παναγιώτης Καλτσάς, επανεξελέγη Πρόεδρος του Συλλόγου Ανέγερσης, ο ο- ποίος συνδράµει την προσπάθεια για την υλοποίηση ενός στόχου των κατοίκων Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης ΕΒΕ Άνω Λιοσίων Ζεφυρίου καλεί όλους τους συναδέλφους να πάρουν µαζικά µέρος στην απεργία της Τρίτης 29 Ιούνη και στην απεργιακή συγκέντρωση του Π.Α.ΜΕ. στις 11 π.µ. στο Σύνταγµα. Συνάδελφοι, Η κατάσταση που αντιµετωπίζουµε χειροτερεύει µέρα µε τη µέρα. - Η δουλειά µας λιγοστεύει, ο τζίρος πέφτει. - Χρήµατα δεν υπάρχουν, αδυνατούµε να καλύψουµε ακό- µα και τα έξοδά µας. - Το εισόδηµά µας µειώνεται συνεχώς, χιλιάδες µικροεπιχειρήσεις βάζουν λουκέτο. - Οι ακάλυπτες επιταγές, οι συναλλαγµατικές σηµειώνουν κάθε εβδοµάδα και νέα ρεκόρ χιλιάδες ασφαλισµένοι στον ΟΑΕΕ δεν µπορούν να πληρώσουν τις εισφορές τους και απειλούνται µε δικαστικές διώξεις. - Οι κατασχέσεις για χρέη στις τράπεζες και οι εξώσεις βρίσκονται σε ηµερήσια διάταξη χιλιάδες οφειλέτες είναι στις λίστες του «Τειρεσία». Οι δυσκολίες για τους αυτοαπασχολούµενους δεν είναι σηµερινή κατάσταση, γιατί πάνω από µια δεκαετία τα πράγ- µατα συνεχώς χειροτερεύουν. Οι εργαζόµενοι και οι αυτοαπασχολούµενοι δεν ευθύνονται για τα ελλείµµατα και τα χρέη που δηµιούργησε η πολιτική των κυβερνήσεων του της συνοικίας. Οι εργασίες προχωρούν µε ταχείς ρυθµούς και ήδη έχει ολοκληρωθεί η θε- µελίωση και το ηµιυπόγειο. Ο εφηµέριος Ιωάννης Λευκαδίτης και τα µέλη του Συλλόγου δραστηριοποιούνται τώρα για την εξεύρεση των πόρων που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν το έργο µε τους ίδιους ρυθµούς. Το εγχείρηµα δεν είναι εύκολο, τόσο λόγω της οικονοµικής κρίσης, όσο και λόγω του γεγονότος ότι οι κάτοικοι της συνοικίας δεν έχουν µεγάλες οικονοµικές δυνατότητες. Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες η προσπάθεια συνεχίζεται και όλοι ελπίζουν ότι σύντοµα θα γίνει το επιπλέον βήµα που θα τους φέρει πιο κοντά στον κοινό στόχο. ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΠΑΣΟΚ και της Ν.. Τα µέτρα για το ασφαλιστικό σε συνδυασµό µε την αύξηση της φορολογίας και τη µείωση µισθών και συντάξεων καταδικάζουν σε εξαθλίωση και χρεοκοπία τα λα κά στρώµατα και τους µικρούς ΕΒΕ. Προσπαθούν να µας πείσουν ότι ο τζίρος των καταστηµάτων κινδυνεύει από τις απεργίες και τις κινητοποιήσεις. Είναι ψέµα και το ξέρουν, είναι συνειδητοί ψεύτες. Ο τζίρος πέφτει από την επέκταση των πολυεθνικών πολυκαταστηµάτων, από το γεγονός ότι οι εργαζόµενοι δεν έχουν χρήµατα για να αγοράσουν.σήµερα πληρώνουµε: - τις συµφωνίες του Μάαστριχτ, της ΟΝΕ και της ευρωπα κής ολοκλήρωσης - τα αποτελέσµατα της απελευθέρωσης των αγορών - τις επιπτώσεις από την παγκόσµια καπιταλιστική κρίση Συνάδελφοι εν υπάρχει προοπτική κάτω από την κυριαρχία των µονοπωλίων. Θα µας αναγκάσουν να δουλεύουµε όλο και πιο σκληρά, για όλο και µικρότερο µεροκάµατο, θα µας σπρώχνουν στο κλείσιµο και την ανεργία. Γι αυτό πρέπει να επιλέξουµε τώρα: ή αυτοί ή εµείς. Όλοι την Τρίτη 29 Ιούνη στην απεργία. Να κλείσουµε τα µαγαζιά µας, να πάρουµε µέρος στην απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγµα στις 11 π.µ. µαζί µε το Π.Α.ΜΕ. Το Σ της Ένωσης ΕΒΕ Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου Νέο ιοικητικό Συµβούλιο στον ΟΛΕ Νέο ιοικητικό Συµβούλιο προέκυψε στον Οργανισµό Λιµένος Ελευσίνας, η σύνθεση του νέου δεκαµελούς. Σ. του Οργανισµού έχει ως εξής: Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Κωνσταντίνος Σπηλιωτόπουλος, Αρχιτέκτων/ Μηχανικός Μέλη Ανδρέας Συρίγος, Επίτιµος Αρχηγός Εµπορικού Ναυτικού Ελπίδα Χονδρίδου, ικηγόρος Αθανάσιος ένδιας, ικηγόρος Θεµιστοκλής Γιαννικάκης, Ιατρός ΙΚΑ Ανδρέας Μαραγκός, Καθηγητής Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού Νίκη Παπαχρήστου, Υπάλληλος Υπουργείου Οικονοµικών Μελέτης Μουστάκας, εκπρόσωπος του Εµπορικού και Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Πειραιώς Παναγιώτης Γκαµηλιάρης, εκπρόσωπος των ε- ργαζοµένων Χρήστος Αδάµ, εκπρόσωπος της ΟΦΕ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ THΛ. FAX: KIN ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το.Σ. του Συλλόγου µας µε τη συνδροµή του ήµου & µε αφορµή την εορτή των Αγίων Αναργύρων διοργανώνει για 8η συνεχή χρονιά την ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 & ΩΡΑ 21:00 στην Πλατεία του Ι. Ναού ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ µε τη συµµετοχή του "Μουσικού Εργαστηρίου του Πνευµατικού Κέντρου" & των χορευτικών τµηµάτων του Συλλόγου µας. Σας προσκαλούµε να συµµετάσχετε στο παραδοσιακό µας γλέντι µε µεζέδες & ποτό. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Για το.σ. Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΤΟΥΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

6 6 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Τρίτη 29 Ιουνίου 2010 Σύγχρονη Θεατρική ηµιουργία στο Παλαιό Ελαιουργείο Ο Πολιτιστικός Οργανισµός του ή- µου Ελευσίνας διοργανώνει τον Ιούλιο «15ήµερο Σύγχρονης Θεατρικής ηµιουργίας», στο Παλαιό Ελαιουργείο, εγκαινιάζοντας έναν νέο θεσµό καλλιτεχνικής συνάντησης και εναλλακτικής δηµιουργικής έκφρασης στην περιοχή µας. Από τις 14 έως τις 28 Ιουλίου νέοι πρωτοπόροι δηµιουργοί, ερασιτεχνικοί θίασοι και πειραµατικές οµάδες θα παρουσιάσουν στο Παλαιό Ελαιουργείο τους καρπούς των προσπαθειών και της έρευνας τους, δίνοντας στο θεατρόφιλο κοινό την δυνατότητα να έρθει σε επαφή µε τα νέα ρεύµατα και τάσεις του καλλιτεχνικού γίγνεσθαι της χώρας. Οι παραστάσεις θα έχουν συµβολική τιµή ενίσχυσης για τις οµάδες 5 ευρώ. Φωτιά σε εργοστάσιο επίπλων στον Ασπρόπυργο ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 14 Ιουλίου ΠΕΡΣΕΣ-Θέατρο των ViVi 16 Ιουλίου 50'00''- ΙΗΓΗΜΑΤΑ- Οµάδα 5 19 Ιουλίου 2010 «Άννα 11/Μ» - ΜΗΧΑΝΗ ΤΕΧΝΗΣ 21 Ιουλίου OSHIDORI/Απλές χειρονοµίες για τη χαρά και τη λύπη-dance THEATER GROUPE 23 Ιουλίου Έρωτας ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ- Θέατρο ωµατίου 26 Ιουλίου Οι γερόντισσες και η θάλασσα- Καλλιτεχνική Εταιρεία επωδός 28 Ιουλίου «ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» - ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΙΚΟ ΡΩΜΕΝΟ- ρυός Τόποι. Στις φλόγες τυλίχθηκε χθες στη 01:00 τα ξηµερώµατα η αποθήκη ενός εργοστασίου επίπλων που βρίσκεται επί της οδού Κριεζή, στην περιοχή του Ασπροπύργου. Στο σηµείο έσπευσαν 10 οχήµατα της Πυροσβεστικής µε 30 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Μέχρι στιγµής, δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία που προκάλεσε τη φωτιά, ενώ σηµαντικές υλικές ζηµιές υπέστη ο εσωτερικός χώρος της αποθήκης και το εµπόρευµα. ΕΡΓΑΤΟ ΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΚΕ- Α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΗ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ Η ΓΣΕΕ για την Τρίτη 29/6/10 έχει κηρύξει 24ωρη Πανελλαδική Πανεργατική Απεργιακή κινητοποίηση µετά την απόφαση της Κυβέρνησης για ισοπεδωτικές αλλαγές στα εργασιακά και τα ασφαλιστικά µας δικαιώµατα. ηµόσιο Τοµέα, την φορολογική επιδροµή στα εισοδήµατα των εργαζοµένων καθώς και την επιβολή υπέρογκων έµµεσων φόρων, ετοιµάζεται για νέα πιο σφοδρή επίθεση ενάντια στους εργαζόµενους του Ιδιωτικού Τοµέα. Συνάδελφοι, Με άλλοθι τη διεθνή κρίση και τα προβλήµατα της Ελληνικής Οικονοµίας, καθηµερινά βοµβαρδιζόµαστε από συνταγές και προτάσεις που µονότονα και προκλητικά απαιτούν, ως µαγική λύση για την έξοδο από την κρίση να τα πληρώσουν οι εργαζόµενοι, οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι. Το Μνηµόνιο που συνυπέγραψε η Ελληνική Κυβέρνηση µε την Τρόικα, γίνεται θηλιά στο λαιµό των εργαζοµένων και ολόκληρης της κοινωνίας. Ο µηχανισµός στήριξης που µας επέβαλλαν δεν έχει καµία σχέση µε τη διάσωση της οικονοµίας αλλά µόνο µε την διασφάλιση των δανειστών της χώρας µας και τη διάσωση του χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου και των κερδοσκόπων, όλων αυτών δηλαδή που µας οδήγησαν στην σηµερινή κρίση, µαζί µε τις εγκληµατικές πολιτικές των διαδοχικών κυβερνήσεων. Σήµερα όλο αυτό το σκηνικό από το.ν.τ. και την κεντρική Ευρωπα κή Τράπεζα γίνεται εργαλείο για την ανατροπή και την κατεδάφιση όλων των µισθολογικών, εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων, που κατέκτησαν µε αιµατηρούς αγώνες οι εργαζόµενοι και τα συνδικάτα τον τελευταίο αιώνα. Η Κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες. Υπό την κηδεµονία της Τρόικας, χωρίς να διασφαλίζει έστω και την παραµικρή ελπιδοφόρα διέξοδο από την σηµερινή κρίση, ζητά από τους εργαζόµενους και την κοινωνία να επωµιστούν τα βάρη της κρίσης. Σήµερα µετά και τις περικοπές των αποδοχών στον Στις εργασιακές σχέσεις: - Πάγωµα µισθών για 3 χρόνια. - Κατάργηση 13ου και 14ου µισθού. - Κατάργηση κατώτατου µισθού από 740 σε 595 σε νεοπροσλαµβανόµενους. - Κατάργηση της ιαιτησίας (ΟΜΕ ). - Αύξηση του ποσοστού απολύσεων. - Μείωση έως το 50% των αποζηµιώσεων και χορήγηση σε 6 δόσεις. Στο Ασφαλιστικό: - Κατάργηση του ηµόσιου χαρακτήρα του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης. - Μείωση των συντάξεων µέσω µείωσης του ποσοστού αναπλήρωσης και υπολογισµού ολόκληρου του εργασιακού βίου. - Επιβολή νέου ΛΑΦΚΑ. - Κατάργηση 35ετίας για πλήρη σύνταξη και θεσµοθέτηση 40ετίας. - Μείωση κατά 6% στις συντάξεις για κάθε έτος πριν τα 40 έτη εργασίας. - Μείωση των επικουρικών συντάξεων. - Κατάργηση βαρέων και ανθυγιεινών µε αποχαρακτηρισµό πολλών επαγγελµάτων. Συνάδελφοι, Η οργή µας είναι µεγάλη. Αυτή η οργή πρέπει να γίνει συλλογική και µαζική φωνή διαµαρτυρίας. Εµείς οι εργαζόµενοι στη υτική Αττική, ένα από τα πιο δυνα- µικά και αγωνιστικά κοµµάτια της εργατικής τάξης, έχουµε ύψιστο καθήκον να πάρουµε την υπόθεση στα χέρια µας. Έχουµε χρέος να παραδώσουµε στα παιδιά µας ένα καλύτερο µέλλον. Το δρόµο τον ξέρουµε πολύ καλά και δεν είναι άλλος από το δρόµο του αγώνα. Όσα κατακτήσαµε µέχρι σήµερα δε µας τα χάρισε κανείς. Τα κερδίσαµε και δεν είµαστε διατεθειµένοι να τα παραχωρήσουµε. Είναι η ώρα να απαντήσουµε µαζικά για να µην ισοπεδωθούν τα πάντα και όσες φορές οι εργαζόµενοι το έκαναν κέρδισαν. Να υπερασπίσουµε τις κατακτήσεις ενός αιώνα. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ στις 29/6/10 και ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ στις 11:00 π.µ. Πούλµαν θα αναχωρήσουν από το δηµοτικό πάρκινγκ στις 09:45. Με αγωνιστικούς χαιρετισµούς Για τη ιοίκηση Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓ. ΛΙΓΓΟΣ

7 Τρίτη 29 Ιουνίου 2010 Νέα σύνθεση στο.σ. του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας Πρόεδρος ο Νικόλαος Ηλιόπουλος Νέα σύνθεση απέκτησε χθες το ιοικητικό Συµβούλιο του Εργατο παλληλικού Κέντρου Ελευσίνας υτικής Αττικής µετά την αποχώρηση του ιονύσιου Σκαρµούτσου, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε και συνεπώς αποχώρησε από τη θέση του Προέδρου. Το νέο.σ. έχει ως εξής: 1.ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ:ΜΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3.ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΛΙΓΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4.ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5.ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6.ΤΑΜΙΑΣ:ΝΤΑΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 7.ΕΦΟΡΟΣ:ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΜΑΡΙΑ 8.ΜΕΛΟΣ: ΑΝΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 9.» ΚΑΡΑΠΟΥΡΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 10.» ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 11.» ΓΚΟΣ ΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 12.» ΤΟΥΡΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 13.» ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 14.» ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ 15.» ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ. Παράταση έως τις 31 Ιουλίου ζητάει το ΒΕΑ Για τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το δηµόσιο Περαιτέρω παράταση έως 31 Ιουλίου 2010 της δυνατότητας ρύθµισης ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το δηµόσιο µε ευνο κούς όρους ζητάει το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθήνας. Το επιµελητήριο µε έγγραφό του προς το υπουργείο Οικονοµικών ζητάει περαιτέρω παράταση ενός µηνός, δηλαδή µέχρι 31 Ιουλίου 2010, της προθεσµίας ρύθµισης ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το δηµόσιο. Υπενθυµίζεται ότι ήδη έχει ήδη δοθεί παράταση από 31 Μα- ου 2010 σε 30 Ιουνίου Οι λόγοι του αιτήµατος της νέας παράτασης έχουν να κάνουν µε την δυνατότητα σύνδεσης της ρύθµισης µε το πρόγραµµα του ΤΕΜΠΜΕ για χρέη προς το δηµόσιο, που µόλις ξεκίνησε µετά από δίµηνη καθυστέρηση. Μία νέα παράταση θα αποβεί και προς όφελος του δηµοσίου αλλά κύρια θα προσφέρει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται λόγω συγκυρίας να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους. ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Γεµάτες αθωότητα, φαντασία και έµπνευση ήταν οι καλοκαιρινές γιορτές των Παιδικών και Βρεφικών Σταθµών του ήµου Άνω Λιοσίων κατά τη διάρκεια των οποίων, γονείς, συγγενείς και εκπρόσωποι της ηµοτικής Αρχής, χειροκρότησαν µε θ- έρµη τους λιλιπούτειους δηµότες της πόλης. Οι γιορτές που ξεκίνησαν την Παρασκευή 4 Ιουνίου και ο- λοκληρώθηκαν την Τετάρτη 23 Ιουνίου, πραγµατοποιήθηκαν στα προαύλια των Παιδικών Σταθµών και σε αυτές συµµετείχαν τα παιδιά του 1ου και του 2ου Παιδικού Σταθµού, καθώς και τα παιδιά από τον Βρεφικό της Λίµνης και τους Παιδικούς Σταθµούς των συνοικιών Αγίου Νικολάου και Αγίου Ιωάννη. Στις άρτια δοµηµένες και καλοδουλεµένες γιορτές, που στήθηκαν µε µεράκι από τους παιδαγωγούς και τους εργαζόµενους των Βρεφικών και Παιδικών Σταθµών, τα παιδιά µέσα από ευφάνταστα θεατρικά δρώµενα, τραγούδια, ποιήµατα και χορούς, χάρισαν στους γονείς και σε όλους εκείνους που βρέθηκαν κοντά τους για να τα ενθαρρύνουν, µοναδικές στιγµές, γεµάτες χάρη, ζωντάνια και αυθορµητισµό. Χαιρετίζοντας τους γονείς και τους παιδαγωγούς ο Πρόεδρος των Παιδικών Σταθµών κος Κωνσταντίνος Κοκκόριας θ- εώρησε σκόπιµο να κάνει έναν σύντοµο απολογισµό για τις δράσεις τις εκπαιδευτικής χρονιάς που έφτασε στο τέλος της, αλλά και για τους στόχους της επόµενης, υπογραµµίζοντας τα εξής: Απολογισµός και στόχοι από τον πρόεδρο των Παιδικών Σταθµών «Οι σηµαντικοί στόχοι που καλούµαστε να υλοποιήσουµε µέσα από τους Βρεφονηπιακούς Σταθµούς του ήµου µας είναι δύο: -Πρώτον η παιδοψυχοσωµατική ανάπτυξη του παιδιού - εύτερον η σιγουριά των γονιών για την ασφάλεια των παιδιών τους και η πεποίθηση ότι τα εµπιστεύονται σε εξειδικευµένο και κατάλληλο προσωπικό. Για τον πρώτο στόχο τα όσα θα δούµε µέσα από τις γιορτές των παιδιών είναι µια απόδειξη ότι τον πετύχαµε. Εξάλλου α- κριβώς γι αυτό το λόγο την χρονιά που διανύσαµε τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν: -Ειδικές θεατρικές παραστάσεις, κουκλοθέατρο, χριστουγεννιάτικες και αποκριάτικες εκδηλώσεις και άλλα προγράµ- µατα εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Παράλληλα όµως µε αυτά, πραγµατοποιήθηκαν και άλλα προγράµµατα όπως: ÈÑÉÁÓÉÏ-7 Φαντασία και έµπνευση Στις καλοκαιρινές γιορτές των Παιδικών Σταθµών Άνω Λιοσίων -Εµβολιασµός του προσωπικού των Βρεφονηπιακών Σταθµών -Μαθήµατα από ειδικούς επιστήµονες για τις Πρώτες Βοήθειες και την ασφάλεια των Παιδιών -Μαθήµατα από Ψυχολόγους και Κοινωνιολόγους του ΚΕΨΥΧΙ ΑΛ θεωρητικής και βιωµατικής εκπαίδευσης του προσωπικού. -Πρόγραµµα για την προσέγγιση ξένων γλωσσών -Οδοντιατρικές εξετάσεις και µαθήµατα στοµατικής υγιεινής σε συνεργασία µε τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής. Για όλα τα παραπάνω είχαµε δεσµευθεί τον περασµένο Ιούνιο να τα κάνουµε πράξη και τα υλοποιήσαµε. Από τον Σεπτέµβριο θα ξεκινήσουµε την εφαρ- µογή νέων προγραµµάτων και θα φέρουµε σε επαφή τους γονείς µε εξειδικευµένους ψυχολόγους και κοινωνιολόγους µε στόχο να λύσουν απορίες ή τυχόν προβλήµατα που τους α- πασχολούν σε σχέση µε τα παιδιά τους, καθώς και να αποκτήσουν µέσα από διάλογο πολύτιµες γνώσεις, για την ανάπτυξή τους. Επίσης θα εντάξουµε στους Βρεφονηπιακούς Σταθµούς πρωτοποριακά προγράµµατα της UNICEF και άλλων φορέων, που έχουν σχέση µε το παιδί και την ανάπτυξή του και θα προσχωρήσουµε στην έκδοση ειδικού συµβουλευτικού εντύπου για τους γονείς, που θα αφορά στην φροντίδα του παιδιού και στην οµαλή ένταξή του στους Βρεφονηπιακούς Σταθµούς µε τίτλο: «εκάλογος Γονέων» κατέληξε ο Πρόεδρος, ο οποίος ευχαρίστησε θερµά τους παιδαγωγούς και το προσωπικό των Σταθµών, για την αγάπη και την φροντίδα που δίνουν απλόχερα στα παιδιά. Λειτουργία και θεµελίωση Βρεφονηπιακών Σταθµών Τέλος, ο ήµαρχος Άνω Λιοσίων Χρήστος Παππούς, ευχό- µενος καλό καλοκαίρι σε γονείς και παιδιά, τόνισε πως η ηµοτική Αρχή θα συνεχίσει µε τον ίδιο ζήλο την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει, προκειµένου να καλυφθούν όλες οι ανάγκες φιλοξενίας των µικρών δηµοτών σε Βρεφονηπιακούς Σταθµούς. «Στα άµεσα πλάνα µας είναι, η παράδοση του Ειδικού Βρεφονηπιακού Σταθµού και της Σχολής Γονέων στον Άγιο Ιωάννη, η λειτουργία του νέου Βρεφονηπιακού Σταθµού στη Ζωφριά και στον Άγιο Γεώργιο, ενώ σε δυο µήνες, ανα- µένεται η θεµελίωση Βρεφονηπιακού Σταθµού στη Ζωφριά, µε πόρους που εξασφαλίστηκαν από την Ευρωπα κή Ένωση, µέσω των Περιφερειακών Προγραµµάτων», κατέληξε ο ή- µαρχος.

8 8 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 29 Ιουνίου 2010 συνέχεια απο σελ. 3 Συµµετοχή στη σηµερινή απεργία Από ΠΟΕΣΥ και ΕΣΗΕΑ Την ίδια µέρα της απόφασης του ΟΑΣΑ για την έγκριση της λεωφορειακής γραµµής X63 (Πέµπτη 24 Ιουνίου), η ήµαρχος µε γραπτή επιστολή τής ενηµερώνει άµεσα τους προέδρους των Οικισµών και των Εξωρα στικών Συλλόγων του δήµου, αναφέροντας τα εξής: «Παρακαλούµε όπως µεριµνήσετε γα την άµεση ενηµέρωση των οικιστών που κατοικούν στις περιοχές από όπου θα γίνεται το νέο δροµολόγιο, ώστε η νέα διαδροµή να χρησιµοποιηθεί άµεσα και αποτελεσµατικά, ευεργετώντας τους ίδιους και καλύπτοντας την ανάγκη τους για εύκολη µετακίνηση. Επισηµαίνουµε ότι η βιωσιµότητα και διατήρηση της συγκεκριµένης λεωφορειακής γραµµής σε δύσκολους οικονοµικά καιρούς εξαρτάται από την αξιοποίηση της από όλους τους οικιστές». Από την πλευρά του ο πρόεδρος Νικόλαος Μίγκος και ο γενικός γραµµατέας Βασίλειος Παπαλεξόπουλος του Συλλόγου Πανόραµα του ήµου Μάνδρας εκφράζει µε επιστολή του δηµόσια τις ευχαριστίες του προς τη ηµοτική Αρχή του ήµου Μάνδρας. Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής: «Ένα ακόµη µεγάλο ευχαριστώ στη ηµοτική Αρχή του ήµου Μάνδρας της οποίας οι συντονισµένες προσπάθειες απέφεραν καρπούς. Είναι πολλά χρόνια τώρα που τα.σ του οικισµού µας µε κατά καιρούς ενέργειες προσπαθούσαν να φέρουν το Αστικό στους οικισµούς, αλλά,και ήταν µόνοι τους και προσέκρουαν σε γραφειοκρατικές δικαιολογίες. Από το Σάββατο 26 Ιουνίου δροµολογήθηκε η νέα γραµµή x63 EXPRESS από και προς τους οικισµούς, µε πλήρες δροµολόγια. Η Επιτυχία αυτή γίνετε ακόµη µεγαλύτερη επειδή ακριβώς όλοι γνωρίζουµε τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες που περνάµε και σαν χώρα, και οι υπηρεσίες µε τις περικοπές που αναγκαστικά γίνονται, και ως λαός που αισθανόµαστε αυτή τη κρίση. Για το λόγο αυτό οφείλουµε να αναγνωρίσουµε αυτή τη προσπάθεια και να πούµε ευχαριστώ τόσο στη ηµοτική Αρχή όσο και στον ΟΑΣΑ, που µε τον τρόπο αυτό δείχνουν την κοινωνική τους πολιτική. Γνωρίζοντας ότι 40 χρόνια όλοι οι κάτοικοι των οι\ κισµών έχουν συνηθίσει αναγκαστικά σε ένα τρόπο µεταφοράς µε τα Ι.Χ τους καλούµε να αγκαλιάσουν αυτή τη προσπάθεια προς όφελος των ιδίων, των υπολοίπων κατοίκων της περιοχής, ακόµη και του περιβάλλοντος». Η αλληλουχία µεταξύ των στάσεων είναι η εξής: Από Αφετηρία : Αγ. Παντελεήµων, Παλαιοκούντουρα, Πανόραµα, Αγ. Σωτήρας, Αγ. Χαράλαµπος, Κοροπούλη, Κτηνιατρείο, Σχολείο, Πλατεία Μάνδρας. Από το Σταθµό Μετρό Αιγάλεω: Τράπεζα, Πλ. Ζερβονικόλα, Κτηνιατρείο, Κοροπούλη, Όσιος αύιδ, Αγ. Σωτήρας, Πανόραµα, οδ.πεύκης, οδ. Ηλιοτρόπιου, οδ. Πασχαλιάς, οδ.παπαρούνας, Αφετηρία. Αναλυτικά, τα δροµολόγια θα είναι τα εξής: (4.30) > 5:30 ΤΙΤΑΝ > 6.50 ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ (5:10) > 6:10 ΤΙΤΑΝ > 7.30 ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ (5.50) > 6:50 ΤΙΤΑΝ > 8.10 ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ (6.30) > 7:30 ΤΙΤΑΝ > 8.50 ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 8:30 ΤΙΤΑΝ > 9.50 ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 9:10 ΤΙΤΑΝ > ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 9:50 ΤΙΤΑΝ > ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 10:30 ΤΙΤΑΝ > ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 11:10 ΤΙΤΑΝ > ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 11:50 ΤΙΤΑΝ > ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 12:30 ΤΙΤΑΝ > ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 13:10 ΤΙΤΑΝ > ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 13:50 ΤΙΤΑΝ > ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 14:30 ΤΙΤΑΝ > ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 15:10 ΤΙΤΑΝ > ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 15:50 ΤΙΤΑΝ > ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 16:50 ΤΙΤΑΝ > ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ > (20.30) 17:30 ΤΙΤΑΝ > ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ > (21.10) 18:10 ΤΙΤΑΝ > ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ > (21.50) 18:50 ΤΙΤΑΝ > ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ > (22.30) Π. Μαραγκός Τη συµµετοχή τους στη σηµερινή απεργία ανακοίνωσαν τόσο η ΠΟΕΣΥ όσο και η ΕΣΗΕΑ. Η ΠΟΕΣΥ στην ανακοίνωσή της αναφέρει τα εξής: Απέναντι στις µεθοδεύσεις της κυβέρνησης που ε- πιχειρεί να επαναφέρει τον εργασιακό µεσαίωνα µε την κατάργηση θεµελιωδών δικαιωµάτων, την α- ποδόµηση ασφαλιστικών κατακτήσεων, την υπονόµευση των ΣΣΕ µε την εισαγωγή ελαστικών µορφών εργασίας, το ιοικητικό Συµβούλιο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.) αποφάσισε τη συµµετοχή των δηµοσιογράφων στην 24ωρη Πανεργατική απεργία της Τρίτης, 29 Ιουνίου. Οι δηµοσιογράφοι και οι εργαζόµενοι στον Τύπο α- παιτούν την απόσυρση του αντιασφαλιστικού νο- µοσχεδίου που επιβάλλουν Ε.Ε. και.ν.τ. και δηλώνουν ότι τα ασφαλιστικά δικαιώµατα, που προέκυψαν από τους σκληρούς αγώνες δεκαετιών, δεν είναι διαπραγµατεύσιµα. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ. υπογραµµίζει ιδιαίτερα τον κίνδυνο των απολύσεων που η κυβέρνηση υποδαυλίζει συζητώντας απαράδεκτα µέτρα ό- πως η µείωση των αποζηµιώσεων - και δηλώνει ότι δεν θα δεχθεί καµία αλλαγή των εργασιακών σχέσεων σε βάρος των εργαζοµένων στον Τύπο. Ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε σή- µερα οµόφωνα να κηρύξει 24ωρη απεργία σε όλα τα Μέσα Ενηµέρωσης την Τρίτη, 29 Ιουνίου, αντιδρώντας µαζί µε όλα τα εργατικά συνδικάτα της χώρας στην α- πειλή για τα ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων. Το.Σ. της ΕΣΗΕΑ απαιτεί να αποσυρθεί το αντιασφαλιστικό νοµοσχέδιο και καλεί την κυβέρνηση να σεβαστεί τα δικαιώµατα και τις προσδοκίες των ασφαλισµένων. Η ΕΣΗΕΑ απορρίπτει κάθε σχέδιο που οδηγεί σε αύξηση των ορίων ηλικίας, µείωση των συντάξεων και περιορισµό των κατακτήσεων στην περίθαλψη. Το.Σ. υπογραµµίζει ιδιαίτερα τον κίνδυνο µαζικής αύξησης των απολύσεων µετά το νοµοσχέδιο, που διευκολύνει τις οµαδικές απολύσεις και µειώνει τις α- ποζηµιώσεις απόλυσης. Υπογραµµίζει ότι η πολιτική της κατεδάφισης του δηµόσιου ασφαλιστικού συστήµατος, της αύξησης της ανεργίας και της «ελαστικοποίησης» των εργασιακών σχέσεων, που προωθούν η κυβέρνηση, η Ε.Ε. και το ΝΤ, θα βρουν απέναντί τους τη µαζική αντίσταση των εργαζοµένων. Το.Σ. της ΕΣΗΕΑ καλεί τους δηµοσιογράφους να συµµετάσχουν στα εργατικά συλλαλητήρια της Τρίτης, 29 Ιουνίου 2010.

9 Τρίτη 29 Ιουνίου 2010 ÈÑÉÁÓÉÏ-9 Συνέδριο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Οικονοµίας Συνέδριο µε θέµα τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις, που προωθούν την αλλαγή της διαδικασίας µε την οποία ο δηµόσιος το- µέας προµηθεύεται προ όντα, υπηρεσίες, έργα και το πλαίσιο συνεργασίας δηµόσιου και ιδιωτικού το- µέα, µε την εισαγωγή περιβαλλοντικών κριτηρίων, συνδιοργανώνουν τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ). Το συνέδριο, µε τίτλο "Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις (Π Σ): το ηµόσιο πρωταγωνιστής του πρασινίσµατος της εγχώριας αγοράς", θα λάβει χώρα την Τετάρτη 30 Ιουνίου (Μεσογείων 119) και τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής ιεύθυνσης Περιβάλλοντος της ΕΕ. Στην ανακοίνωση του υπουργείου επισηµαίνεται ότι, βάσει των στοιχείων της ΕΕ, οι δαπάνες του δηµόσιου τοµέα σε προ όντα και υπηρεσίες αντιστοιχούν περίπου στο 17% του ευρωπα κού ΑΕΠ, γεγονός που αναδεικνύει ότι οι δηµόσιοι φορείς ως µεγάλοι καταναλωτές οφείλουν να χρησιµοποιούν την αγοραστική τους δύναµη για αγαθά και υπηρεσίες που σέβονται το περιβάλλον και συµβάλλουν σηµαντικά στη βιώσιµη ανάπτυξη. Ως τέτοια αναφέρονται τα εξής: προµήθειες ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού υλικού, συσκευές πληροφορικής, κατασκευές, προ όντα κλωστο φαντουργίας, τρόφιµα, ενέργεια, χαρτί, έπιπλα, µεταφορές και υλικά καθαρισµού. «Οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις θα οδηγήσουν στην εξοικονόµηση πόρων προς ωφέλεια του περιβάλλοντος, συµβάλλοντας στην αναχαίτιση των ε- πιπτώσεων, όπως είναι οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, η ρύπανση, η µείωση της βιοποικιλότητας και η εξάντληση του φυσικού αποθέµατος. Ακόµη, θα αποτελέσουν µια σηµαντική αφετηρία και για τους προµηθευτές του ηµόσιου τοµέα, ώστε να προσαρµόσουν ανάλογα τη δραστηριότητά τους και τελικά να βρεθούν προετοιµασµένοι σε µια διεθνή αγορά που ήδη προσανατολίζεται προς την κατεύθυνση αυτή», τονίζει το ΥΠΕΚΑ. Σκοπός του συνεδρίου είναι να βοηθήσει αφ' ενός το στελεχιακό δυναµικό του δηµοσίου να ε- φαρµόσει µια πολιτική οικολογικών αγορών βάσει των δυνατοτήτων της νοµοθεσίας της ΕΕ, αφ' ετέρου να θέσει τις βάσεις µε εκπρόσωπους διευθύνσεων προµηθειών του δηµόσιου τοµέα, της πανεπιστηµιακής κοινότητας, των επιµελητηρίων και των περιβαλλοντικών και καταναλωτικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για το Σχεδιασµό ενός Εθνικού Σχεδίου ράσης για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις. «Το ΥΠΕΚΑ έχει προτείνει, για λόγο αυτό, τη σύσταση διυπουργικής επιτροπής, στην οποία θα συµµετέχουν και το υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το υπουργείο Οικονοµικών, το υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και, τέλος, το υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης. Σχετική µε τις Π Σ νοµοθετική ρύθµιση έχει ήδη κάνει το ΥΠΕΚΑ στο νόµο "Μέτρα για τη βελτίωση της ε- νεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ε- νεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις", που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή», καταλήγει η ανακοίνωση. Συνέχεια από σελ. 2 Η µία εξ αυτών δόθηκε στο δήµο από την ΚΕ ΚΕ και τοποθετήθηκε στον Άγιο Γιάννη Κορακά. Οι άλλες δύο διασφαλίστηκαν από χορηγίες των εργοστασίων της περιοχής µας που συνδράµουν στην προσπάθεια της πυρασφάλειας. Επιπλέον κατασκευάστηκε µια τσιµεντοδεξαµενή στο Καραούλι για τον ανεφοδιασµό των εναέριων µέσων. Στο στόλο του Εργοταξίου, υπάρχουν τρεις (3) υδροφόρες, ένα πυροσβεστικό όχηµα και µία (1) αντλία άµεσης επέµβασης που προσαρµόζεται σε τροχήλατο όχηµα. Επίσης, στο δήµο έχει δροµολογηθεί η προµήθεια του εξοπλισµού για τους εθελοντές (γιλέκα φωτεινής ένδειξης, φακός, φάρος για οχήµατα) και ολοκληρώνεται η έκδοση ειδικών ταυτοτήτων για τους εθελοντές της νέας περιόδου, ώστε να ενηµερωθούν οι αρχές (Αστυνοµία, Πυροσβεστική που πραγµατοποιούν έλεγχο στα δάση. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και µε τις πινακίδες των ι- διωτικών οχηµάτων που χρησιµοποιούνται για τις περιπολίες», είπε η δήµαρχος Μάνδρας. Ο ασάρχης κ. Χρ. Γκάτσης, ο ιοικητής της Πυροσβεστικής Ελευσίνας κ.. Καβέτσος και ο προ στάµενος της Πυροσβεστικής Βιλλίων κ. Γ. Παπανικολάου ανέλυσαν τη χωροταξική διάταξη των δυνάµεων, των αρµοδιοτήτων τους καθώς και των πυροσβεστικών οχηµάτων και έδωσαν οδηγίες στους οικιστές σε περίπτωση πυρκαγιάς. Στη συνέχεια της συζήτησης πήραν το λόγο οι πρόεδροι των οικισµών οι οποίοι έκαναν τις δικές τους προτάσεις και ζήτησαν παρεµβάσεις από το δήµο και το δασαρχείο για διάνοιξη συγκεκριµένων βοηθητικών δρό- µων, επισηµαίνοντας τους κινδύνους πυρκαγιάς από διερχόµενους επισκέπτες, σκουπίδια κ.α. Επίσης σε παρέµβασή της η δήµαρχος Μάνδρας α- νέφερε ότι την προηγούµενη βδοµάδα συναντήθηκε µε τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώµατος αντιστράτηγο κ. Στυλιανό Στεφανίδη, στο αρχηγείο της Πυροσβεστικής, µε τον οποίο συζήτησαν το πλαίσιο της δράσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Όπως ενηµέρωσε η κ. Κριεκούκη εξέθεσε στον Αρχηγό την παρούσα κατάσταση και αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα συντονισµένης δράσης, σηµειώνοντας ό- τι τα δάση της ευρύτερης περιοχής πρέπει πάση θυσία να διασωθούν, καθώς αποτελούν στόχο κύκλων συµφερόντων. Από την πλευρά του Αρχηγού η δήµαρχος έλαβε τις α- παραίτητες διαβεβαιώσεις ότι οι υπηρεσίες θα ενισχυθούν επαρκώς, και κατά προτεραιότητα, ώστε να αποφθεχθούν οι κίνδυνοι για τη φετινή χρονιά. Η δήµαρχος ενηµέρωσε επίσης τους παρευρισκόµενους ότι ο δήµος εξασφάλισε χορηγία µεγάλης εταιρείας καυσίµων, προκειµένου να καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες για τη µετάβαση των εθελοντών της δασοπροστασίας στις περιοχές που θα ορίζονται βάσει του προγράµµατος των περιπολιών, ζήτηµα που και αποτέλεσε κύριο µέληµά της, ειδικά στην παρούσα φάση της οικονοµικής κρίσης. Τέλος, ζήτησε από τις αρχές επαγρύπνηση, ανέφερε ότι ο δήµος θα προχωρήσει σε καθαρισµό δρόµων και περιοχών µε τη συµβολή του προσωπικού του δήµου, ι- διωτών και των εθελοντών και επεσήµανε ότι το φετινό στοίχηµα είναι δύσκολο και απαιτεί τη συµβολή όλων. Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν οι αντιδήµαρχοι Μάνδρας κ.κ. Γ. Γιάννου, Θ. Κυδώνης, Μ. Μαρούγκα, ο ιοικητής της Πυροσβεστικής κ. ηµ. Καβέτσος, ο προ στά- µενος της Πυροσβεστικής Βιλλίων κ. Γ. Παπανικολάου, ο ασάρχης κ. Χρ. Γκάτσης και ο ιοικητής Μηχανικού Νέας Περάµου, αντισυνταγµατάρχης κ. Μαρκογιαννάκης. Σηµαντική ήταν η συµµετοχή των προέδρων των ε- ξωρα στικών συλλόγων και οικισµών της πόλης, οι ο- ποίοι δήλωσαν µεγάλο ενδιαφέρον να αναλάβουν δράση. Το παρών έδωσαν οι κ.κ. Ευάγγελος Πατάλας (Παλαιοκούντουρα - Μεταµόρφωσης Αγίας Σωτήρας), Σπύρος Μητρόπουλος (Σύλλογος Αγίων Αναργύρων), Θωµάς Καµονάχος (Βίλιζα-Θέα - Παλαιοχωρίου ο Προφήτης Ηλίας), Νίκος Καριώτης (Αρχαία Ερένεια - Άγιος Γεώργιος Πατέρα), Νίκος Μίγκος (Οικισµός Πανόραµα), Γιάννης Γουριωτόπολος (Μακριά Άµµο "Αγία Παρασκευή»), Γιάννης ούκας (Αγροτοδασικός Σύλλογος Μάνδρας) και ο Πέτρος Μαρκαντώνης (Σύλλογος Ν. Ελβετία Εργ. Κατοικιών).

10 10 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 29 Ιουνίου 2010 Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ Στον αέρα το ραντεβού στον Ακράτητο Ανω Λιοσίων Στο ακουστικό της περιµένει η διοίκηση του Ακράτητου Άνω Λιοσίων, για να οριστεί η συνάντηση µε τον δήµαρχο της πόλης Χρήστο Παππού. Η συνάντηση ήταν να πραγµατοποιηθεί την περασµένη Παρασκευή, αλλά το βαρύ πρόγραµµα του δηµάρχου δεν επέτρεψε να τα πουν οι δύο πλευρές. Το ραντεβού αυτό είναι κρίσιµο για την µετέπειτα πορεία του συλλόγου και για τους στόχους ενόψει της νέας χρονιάς. Αναφορικά µε τους παίκτες, για την ώρα µόνο ο Άρης Ψιµουλάκης έχει φύγει ενώ αναµένεται να εγκαταλείψουν το σύλλογο και άλλοι "µονοχρονίτες". Πάντως ο σύλλογος δεν έχει δεχθεί ακόµη καµία πρόταση για τους Τσεκάι και Λούπα, που είχαν απασχολήσει τον Μανδραικό. ΠΑΡΑ Ι ΟΥΝ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙ Α ΣΤΟΝ ΗΜΑΡΧΟ ΡΟΥΣΣΗ Πλήρη αδιαφορία των µελών του σωµατείου κατέγραψε και η τρίτη γενική συνέλευση του Ειδυλλιακού. Κανείς στα Βίλλια δεν έδειξε ενδιαφέρον να αναλάβει τα ηνία της οµάδας και ο Ειδυλλιακός µπαίνει σε νέες περιπέτειες µε άγνωστο αποτέλεσµα. Το µόνο σίγουρο είναι ότι η σφραγίδα του συλλόγου θα παραδοθεί στον δήµαρχο κ Ρούση µήπως και εκείνος βρει κάποια λύση. Αγώνες αεροβόλων ο "Π.Μελάς" στο Βύρωνα Ο ΠΣΑΤ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΑΓΩΝΑ Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Αθλητικών Συντακτών, συµµετέχει στην24ωρη απεργία της Τρίτης 29 Ιουνίου, που κήρυξε η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζοµένων Ενώσεων στα Μ.Μ.Ε, αντιδρώντας µαζί µε όλα τα συνδικάτα της χώρας στην απειλή για τα ασφαλιστικά δικαιώµατα των ε- ργαζοµένων. Τα αιτήµατα της Συντονιστικής Επιτροπής των Συνεργαζόµενων Ενώσεων στα Μ.Μ.Ε, είναι η απόσυρση του αντιασφαλιστικού νοµοσχεδίου και κάθε σχέδιο που οδηγεί σε αύξηση των ορίων ηλικίας, µείωση των συντάξεων και περιορισµό των κατακτήσεων για περίθαλψη. Τέλος, όπως υπογραµµίζεται ο κίνδυνος της αύξησης των µαζικών α- πολύσεων και κατά συνέπεια και της ανεργίας, που προωθούν η κυβέρνηση, η Ε. Ε. και το ΝΤ, θα βρουν απέναντι τους τη µαζική αντίσταση των εργαζοµένων. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Επιστροφή και πάλι στα αεροβόλα όπλα µε τον αγώνα Α κατηγορίας που διοργανώνει ο Σκοπευτικός Σύλλογος Πειραιά "Παύλος Μελάς" το Σαββατοκύριακο 3-4 Ιουλίου 2010 στο Σκοπευτήριο του Βύρωνα. Οι διοργανωτές ελπίζουν ότι θα καταφέρουν να τραβήξουν από τις παραλίες τους σκοπευτές για έναν αγώνα που γίνεται παράλληλα µε το Παγκόσµιο Κύπελλο σταθερού στόχου του Βελιγραδίου. Το πρόγραµµα: Σάββατο 3/7/2010, 09:00 αεροβόλο πιστόλι (ΑΓΕΝ) και Κυριακή 4/7/ :00 αεροβόλο τουφέκι (ΑΓΕΝ). εύτερη σειρά θα γίνει µόνον όταν συµπληρωθεί η πρώτη. Οι δηλώσεις συµµετοχής θα γίνονται δεκτές µέχρι και την Παρασκευή 2/7/2010 στις 15:00 στο φαξ 210/ Σε µια µεταγραφή που θα ενισχύσει την επιθετική γραµµή της οµάδας προχώρησε ο Αστέρας Μαγούλας. Τα χρώµατα της οµάδας θα φορέσει ο σέντερ φορ της Γρίβας που πέρσι αγωνίστηκε στον Α.Ο Κορωπίου στο περιφερειακό πρωτάθληµα ενώ έχει αγωνιστεί και στον Α.Ο Μυκόνου.α

11 Τρίτη 29 Ιουνίου 2010 Πήρε παίκτες ο Πανελευσινιακός... Τους πρώτους ποδοσφαιριστές- παρακαταθήκη των "οδηγιών της τριανδρίας" που διέλυσε ο πρόεδρος του Πανελευσινιακού Μιχάλης Φωτάρας- απέκτησε και τυπικά η ο- µάδα της Ελευσίνας. Συγκεκριµένα, τη φανέλα µε το στάχυ θα φ- ορέσει του χρόνου ο µέσος Ντελµεκούρας από τους Αγίους Αναργύρους (είχε αγωνιστεί και παλαιότερα στον Πανελευσινιακό) και το δεξί µπάκ του Ελευσινιακού Κύριλλος Χορτσιανίτης. Έργα αθλητικών υποδοµών στη Μαγούλα ύο ειδήσεις για τις αθλητικές υποδοµές στο ήµο Μαγούλας έκρυβε η συνάντηση και η τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο ήµαρχος Θεόφιλος Ρόκας και ο πρόεδρος του Αστέρα Μαγούλας Αντώνης Ρόκας. Είδηση πρώτη, ότι σύντοµα, στο δηµοτικό στάδιο Μαγούλας θα ξεκινήσουν εργασίες ανακατασκευής του χλοοτάπητα. Το γήπεδο δεν είναι σε καλή κατάσταση καθώς εκεί προπονούνται και η ανδρική αλλά και οι ακαδηµίες του Αστέρα Μαγούλα και το χορτάρι είναι καταπονηµένο και µε αρκετές λακούβες. Στην Ελευσίνα ο Αρης Ψιµουλάκης... Σε µια ακόµη µεταγραφή προχώρησε ο Πανελευσινιακός. Τη µεσαία γραµµή της οµάδας θα ε- νισχύσει ο Άρης Ψιµουλάκης που τα δύο τελευταία χρόνια αγωνίστηκε στον Ακράτητο Άνω Λιοσίων. Ο πολυσύνθετος ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί επίσης σε Ελευσινιακό και Αστέρα Τρίπολης. ΡΟΚΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ( ΕΞΙΑ) ΜΕ ΤΟ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Ο πρόεδρος ζήτησε από τον δήµαρχο µε επιτακτικό τρόπο την ανακατασκευή τονίζοντας του ότι "µε τέτοιο γήπεδο δεν µπορείς να κάνεις πρωταθλητισµό". Ο δήµαρχος, που είναι ένθερµος οπαδός του Αστέρα, όχι µόνο συµφώνησε αλλά προχώρησε και ένα βήµα παραπάνω βγάζοντας και δεύτερη είδηση. Ότι κοντά στο γήπεδο θα κατασκευαστεί ένα βοηθητικό γήπεδο για τις προπονήσεις για να µην επιβαρύνεται τόσο το δηµοτικό στάδιο. όπως πληροφορήθηκα ο δήµαρχος έχει πάρει ήδη και τις εγκρίσεις µελετών. ***Την Τετάρτη θα γίνει έκτακτο συµβούλιο και η διοίκηση θα αποφασίσει ποιός θα αναλάβει τις τύχες της οµάδας. Ο ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΜΕ ΜΑΝΙΚΑ ΘΕΛΕΙ ΦΟΥΦΟΥΛΑ Τέλος καλό, όλα καλά στη Φυλή µε τον Αντώνη Μανίκα. Η πολύωρη συνάντηση των διοικούντων τον Θρασύβουλο µε τον 51χρονο προπονητή είχε επιτυχηµένη κατάληξη, καθώς µετά το πέρας αυτής «έπεσαν» και οι υπογραφές για συµβόλαιο διάρκειας ενός έτους. Ετσι κατ' ουσίαν ενεργοποιήθηκε η συµφωνία των δύο πλευρών όταν ο Μανίκας είχε αναλάβει τους «πράσινους» εν όψει των πλέι άουτ, κρατώντας τους µε άνεση στην κατηγορία. Ο Αντώνης Μανίκας (φωτό πάνω) έµεινε στη Φυλή και πλέον θέλει να φέρει σε αυτή τον Κώστα Φούφουλα (φωτό δεξιά ) Μετά τη διευθέτηση της πολύ σηµαντικής αυτής εκκρεµότητας στον Θρασύβουλο, πλέον, αφοσιώνονται στο να «τρέξει» ο προγραµµατισµός για την προσεχή σεζόν, επιδιώκοντας άµεσα να κλείσουν όλα τα εσωτερικά µέτωπα στο ρόστερ, αλλά και να δροµολογήσουν τα µεταγραφικά. Το βέβαιο είναι ότι οι κάκιστες οικονοµικές συγκυρίες επιτάσσουν ένα «σφιχτό» µπάτζετ, χωρίς τα λεγόµενα µεγάλα συµβόλαια, όµως αυτό διόλου συνεπάγεται ότι η οµάδα δεν θα είναι ανταγωνιστική. Θέλει Φούφουλα Στο µέτωπο της ενίσχυσης οι πληροφορίες της στήλης αναφέρουν ότι σε περίοπτη θέση στη λίστα του Αντώνη Μανίκα είναι ο Κώστας Φούφουλας. Ο 26χρονος (25/10/1984) κεντρικός στόπερ αναζητάει τον επό- µενο σταθµό της ποδοσφαιρικής του καριέρας µετά το άδοξο φινάλε µε τον Ολυµπιακό Βόλου και το συγκρότηµα της Φυλής του έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον. Θυµίζουµε ότι ο Φούφουλας είχε αφήσει τον Ηρακλή για τους Βολιώτες τον περασµένη Γενάρη, ύστερα από µια µικρή περιπέτεια υπέγραψε, αλλά τον Μάιο έλυσε το συµβόλαιό του. «Τσικίνιο, µείνε» Σε ό,τι αφορά τους ποδοσφαιριστές του υπάρχοντος ρόστερ, ο Μανίκας θέλει οπωσδήποτε να κρατήσει στο δυνα- µικό τον Τσικίνιο Ντελγκάδο. Ο Πορτογάλος µεσοεπιθετικός ανήκει στην Ξάνθη και θα γίνουν προσπάθειες παράτασης του δανεισµού του από τους ακρίτες. Βέβαια, µε βάση τη νέα οικονοµική πολιτική θα προταθεί στον 30χρονο µείωση αποδοχών και αν τη δεχτεί, θα συνεχίσει. ÈÑÉÁÓÉÏ-11 Ο ΓΑΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΑ Α ΘΑ ΒΡΕΙ ΤΟΝ ΡΟΜΟ ΤΗΣ NEOΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΝΕΛΑΒΕ Ο ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΙ ΗΣ Επανερχόµεθα µετά το ρεπορτάζ για τη γυναικεία οµάδα του ΓΑΣ Μάνδρας µε σχόλια και άλλα.ακούσαµε πολλά την εβδο- µάδα που εφυγε για το συγκρότηµα της υτικής Αττικής. Μετά από επτά χρόνια στον ΓΑΣ Μάνδρας, ο Γιώργος ιολέτης αποφάσισε φέτος να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου για να αναλάβει την ανδρική οµάδα του Παννεαπολικού. «Η σκέψη να σταµατήσω σαν προπονητής από την οµάδα υπήρχε πριν την έναρξη της περσινής περιόδου, πίστευα ό- µως ότι έπρεπε να µείνω κι αυτή τη χρονιά η οποία ήταν οµολογουµένως δύσκολη για την οµάδα για πολλούς λόγους. Χάρις στην διοικητική σταθερότητα και τις προσπάθειες όλων των κοριτσιών που ήταν φέτος στην οµάδα καταφέραµε να φ- τάσουµε στο τέλος του µαραθώνιου του πρωταθλήµατος. Όλοι µας θέλαµε να τερµατίσουµε λίγο ψηλότερα, αλλά έµεινα ευχαριστηµένος από το γεγονός ότι µέχρι την τελευταία α- γωνιστική η οµάδα αγωνιζόταν για το καλύτερο. Στην οµάδα της Μάνδρας εργάστηκα επτά χρόνια, έξι από αυτά σαν προπονητής του γυναικείου τµήµατος. Παράλληλα µε το γυναικείο δούλευα και σε κάποιο τµήµα των υποδοµών (ακαδηµίες, παγκορασίδες, κορασίδες). Στα χρόνια που βρισκόµουν στο σύλλογο κερδίσαµε το τελευταίο που διοργανώθηκε πρωτάθληµα της Β ΕΣΚΑΝΑ, και την χρονιά ήµασταν φιναλίστ στο κύπελλο της Ενωσης. Με εξαίρεση την τελευταία χρονιά συµµετείχαµε κάθε χρόνο στα πλέι οφ. Το κυριότερο όµως επίτευγµα θεωρώ την οργάνωση των τµηµάτων υποδοµής. Τα προβλήµατα είναι µια µεγάλη συζήτηση για το σύνολο του γυναικείου αλλά και του µπάσκετ γενικότερα. Σίγουρα η απόσταση είναι ένα µεγάλο πρόβληµα τόσο για το θέµα µετακινήσεων όσο και για την προσέλκυση αθλητριών µε µεταγραφή, όσο και για τις παραστάσεις που προσλαµβάνουν οι µικρότερες αθλήτριες. Στο µέλλον τόσο του γυναικείου όσο και του αντρικού βλέπω επιστροφή σε ροµαντικές εποχές, δυστυχώς ό- µως είναι πλέον λίγοι οι ροµαντικοί παράγοντες. Την επόµενη χρονιά θα εργαστώ στο αντρικό του Παννεαπολικού στην Γ ΕΣΚΑΝΑ. Θα ήθελα επίσης να εργαστώ και σε κάποιο τµήµα µε µικρά παιδιά. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την πρόεδρο του ΓΑΣ Μάνδρας, Μαρία ούκα για την συνεργασία µας αυτά τα επτά χρόνια καθώς και όλες τις αθλήτριες που δούλεψαν µαζί µου ό- λα αυτά τα χρόνια. Αγάπησα τον χώρο του γυναικείου µπάσκετ παρά τα προβλήµατα και τις δυσκολίες του και θα εξακολουθώ να τον παρακολουθώ διατηρώντας το δικαίωµα παρέµβασης», τόνισε ο Γιώργος ιολέτης. Η ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΘΡΙΑΣΙΟ ΕΝ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ 24ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η ΠΟΕΣΥ ΚΑΙ Η ΕΣΗΕΑ.

12 12 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 29 Ιουνίου 2010 Κ ό σ µ ο ς Κ ό σ µ ο ς Κ ό σ µ ο ς Κ ό σ µ ο ς Επεκτείνεται σε όλες τις πολιτείες το δικαίωµα οπλοκατοχής στις ΗΠΑ Το Ανώτατο ικαστήριο των ΗΠΑ επέκτεινε σε όλες τις πολιτείες και τις πόλεις της αµερικανικής επικράτειας το δικαίωµα οπλοκατοχής. Με ψήφους 5 υπέρ και 4 κατά το ικαστήριο έκρινε ως συνταγµατικό το δικαίωµα όλων των Αµερικανών σε κάθε πολιτεία και πόλη των ΗΠΑ να κατέχουν όπλα. Το 2008, το Ανώτατο ικαστήριο, σε ιστορική απόφαση είχε κρίνει ότι οι Αµερικανοί έχουν το δικαίωµα να κατέχουν όπλα για αυτοάµυνα. Η εν λόγω απόφαση έρχεται σε εξέταση υπόθεσης που αφορά την απαγόρευση κατοχής όπλου στο Σικάγο εδώ και 28 χρόνια. Παραιτήσεις στην Επιτροπή που ερευνούσε υποθέσεις παιδεραστίας από ιερείς στο Βέλγιο Ο επικεφαλής της ανεξάρτητης επιτροπής που ήταν επιφορτισµένη µε την αντιµετώπιση των υποθέσεων κακοποίησης ανηλίκων στους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας στο Βέλγιο δήλωσε ότι παραιτείται και ότι η επιτροπή στα- µατά τη λειτουργία της µετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η έφοδος της αστυνοµίας στην αρχιεπισκοπή Μαλίν-Βρυξελλών. Ο πρόεδρος της επιτροπής, Πέτερ Αντριένσενς, δήλωσε ότι οι Αρχές εκµεταλλεύτηκαν την εµπιστοσύνη των σχεδόν 500 θυµάτων που έχουν καταγγείλει κακοποιήσεις τους τελευταίους δύο µήνες. Πρόσθεσε ότι η επιτροπή χρησιµοποιήθηκε ως «δόλωµα» από εισαγγελείς που ήθελαν να µιλήσουν σε θύµατα που δεν επιθυµούσαν να απευθυνθούν στην αστυνοµία. Οι Αρχές «έδρασαν µε αυτόν τον τρόπο ε- ξαιτίας της γνώµης ότι κινούµασταν σε λάθος δρόµο ή ότι προσπαθούσαµε να καλύψουµε τις υποθέσεις. Και αυτό ενώ εγώ θέλησα να εργαστώ µε πλήρη διαφάνεια» δήλωσε σε δηµοσιογράφους. Στις 24 Ιουνίου η αστυνοµία πραγµατοποίησε έφοδο στην αρχιεπισκοπή Μαλίν-Βρυξελλών και προχώρησε σε κατάσχεση υπολογιστών και εκκλησιαστικών εγγράφων, ενώ άνοιξε ακόµα και τάφο επισκόπου. Οι φάκελοι µε τις υποθέσεις που διατηρούσε η επιτροπή κατασχέθηκαν στην έφοδο. Ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣτ' αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτο» τον τρόπο που πραγµατοποιήθηκε η έφοδος. Μπλόκο σε Ισραηλινό αεροπλάνο έστησε η Τουρκία Τη διέλευση ισραηλινού στρατιωτικού αεροσκάφους από τον εναέριο χώρο της µπλόκαρε η Τουρκία σε αντίποινα για την αιµατηρή επίθεση στη διεθνή νηοποµπή που µετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας. ηµόσια «συγγνώµη» του Ισραήλ για το ρεσάλτο στο Στόλο της Ελευθερίας επιµένει να ζητά ο Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι επιβλήθηκε «απαγόρευση» πτήσης σε ισραηλινό στρατιωτικό αεροσκάφος µετά την επιδροµή της 31ης Μα ου, κατά την οποία σκοτώθηκαν εννέα Τούρκοι πολίτες που επέβαιναν στο πλοίο «Mavi Marmara» της διεθνούς νηοποµπής. Στην παρούσα φάση δεν είναι σαφές εάν θα επηρεαστούν και άλλες στρατιωτικές πτήσεις - το αεροσκάφος που δεν έλαβε άδεια εισόδου στον τουρκικό εναέριο χώρο επρόκειτο να µεταφέρει περισσότερους από 100 αξιωµατούχους στην Πολωνία για επίσκεψη στο Αουσβιτς. Τελικά το αεροσκάφος ακολούθησε εναλλακτική πορεία. Οι πρώτες πληροφορίες σχετικά µε το περισατικό (που δεν είναι σαφές πότε σηµειώθηκε) ήλθαν στη δηµοσιότητα από την ισραηλινή εφηµερίδα Yediot Ahronot. Ερωτηθείς σχετικά στο περιθώριο των εργασιών της G20 στο Τορόντο, ο Ταγίπ Ερντογάν επιβεβαίωσε ότι η απαγόρευση σχετίζεται µε τα γεγονότα της 31ης Μα ου. Τούρκοι αξιωµατούχοι άφησαν να εννοηθεί ό- τι πρόκειται για µεµονωµένη περίπτωση και δεν πρόκειται για γενικευµένη απαγόρευση στις πτήσεις ισραηλινών στρατιωτικών αεροσκαφών στον τουρκικό εναέριο χώρο, αναφέρει το BBC. Έκρηξη µε νεκρούς και τραυµατίες στο νότιο Πακιστάν Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Χα ντεραµπάντ του νοτίου Πακιστάν, όταν φορτηγό που µετέφερε χηµικά εξερράγη. Σύµφωνα µε την αστυνοµία, πρόκειται πιθανώς για ατύχηµα. «Φαίνεται ότι η έκρηξη προκλήθηκε στα χηµικά λόγω της ζέστης, µιας και δεν έχουµε βρει ακόµα στοιχεία που να δείχνουν ότι επρόκειτο για βόµβα ή για επίθεση αυτοκτονίας» δήλωσε ο αρχηγός της α- στυνοµίας της πόλης, Φαγιάζ Λεγκάρι στο Reuters. «Η έκρηξη σηµειώθηκε σε βυτιοφόρο που βρισκόταν σε χώρο στάθµευσης πρατηρίου καυσίµων» δήλωσε ο ίδιος.οι τραυµατίες ξεπερνούν τους τριάντα. Εγκρίθηκε µε δηµοψήφισµα το νέο Σύνταγµα της Κιργιζίας Εγκρίθηκε µε δηµοψήφισµα το νέο Σύνταγµα της Κιργιζίας, ανακοίνωσε η επικεφαλής της προσωρινής κυβέρνησης Ρόζα Οτουνµπάγεβα, λέγοντας ότι η χώρα ξεκινά µια πορεία «για την εγκατάσταση µιας πραγµατικής δηµοκρατίας των πολιτών». «Πιστεύουµε ότι το δηµοψήφισµα είναι έγκυρο. Το νέο Σύνταγµα της ηµοκρατίας της Κιργιζίας εγκρίθηκε» δήλωσε. Σύµφωνα µε στοιχεία της εκλογικής επιτροπής της Κιργιζίας -από το 50,45% των εκλογικών τµηµάτων-, το 89,65% όσων ψήφισαν τάχθηκαν υπέρ του νέου Συντάγµατος. Η επικεφαλής της προσωρινής κυβέρνησης δήλωσε ότι το 65% των πολιτών προσήλθε στις κάλπες. Νωρίτερα, η εκλογική επιτροπή της χώρας είχε πει ότι η προσέλευση έφτανε το 57,74%.Η Οτουνµπάγεβα τόνισε ότι η κυβέρνησή της θα υποστηρίξει την άφιξη µιας α- στυνοµικής δύναµης του Οργανισµού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) για να βοηθήσει στη διατήρηση της σταθερότητας στο νότιο τµήµα της χώρας. ΓΑΜΟΣ Ο Καλο δης ηµήτριος του Γεωργίου και της Παλάση το γένος Ευσταθιάδη που κατοικεί στον Ασπρόπυργο και η Ευθυµιάδου Ειρήνη του Σεργκέι Ευθυµιάδη και της Μαρίας το γένος Ευθυµιάδη, πρόκειται να έλθουν σε γάµου που θα γίνει στον Ασπρόπυργο. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο υτ. Αττικής ανακοινώνει και προσκαλεί τους Πολίτες και Φορείς εκπροσώπησής τους στο Νοµαρχιακό Κατάστηµα υτ. Αττικής - Γραφείο Προέδρου Ν.Σ. στην Ελευσίνα και στην οδό Ηρ. Πολυτεχνείου 78, προκειµένου να λάβουν γνώση της υπ' αρ. 3268/ Απόφασης Νοµάρχη υτ. Αττικής έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του επαγγελµατικού εργαστηρίου κατασκευής ξύλινων επίπλων και ξυλουργικών προ όντων για την οικοδο- µή - µετά τµήµατος βαφείου-ιδιοκτησίας «Χ. ΚΥΡΙΑΖΗ- ΑΙΚ.ΠΑΜΑΛΙ ΟΥ Ο.Ε.» που θα εγκατασταθεί επί της οδού Ρόδων 204 στην Π.Ε. Πανόραµα και ΟΤ Π 580 στα Άνω Λιόσια. Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσης, σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. Η.Π.37111/2021/2003, βαρύνουν τον φορέα υλοποίησης ή λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ. ΜΙΧΑΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΓΑΜΟΣ Ο ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΜΗΤΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΚΚΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ Η MASTROBAT- TISTA CARLA TOY AGOSTINO KAI THΣ DANIELA ΤΟ ΓΕΝΟΣ DE FILIPIS ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΡΩΜΗΣ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟ ΟΞΟ ΝΑΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ ΩΡΩΝ ΣΤΗ ΡΩΜΗ. ΓΑΜΟΣ Ο ΑΧΟΜΠΑΝΤΖΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΑΙ Η ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙ ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. Από την 1η Ιουλίου Νέες µειώσεις στην περιαγωγή εντός Ευρωπα κής Ένωσης Οι χρεώσεις για περιαγωγή φωνής και δεδο- µένων εντός της ΕΕ µειώνονται εκ νέου την 1η Ιουλίου, έπειτα από πιέσεις της Ευρωπα κής Επιτροπής. Για τις κλήσεις φωνής, η ανώτατη χρέωση για τις εξερχόµενες κλήσεις διαµορφώνεται στα 0,39 ευρώ το λεπτό, χωρίς το ΦΠΑ, από τα 0,43 ευρώ σήµερα, ενώ οι εισερχόµενες κλήσεις θα χρεώνονται 0,15 ευρώ το λεπτό από 0,19 ευρώ σήµερα.

13 Τρίτη 29 Ιουνίου 2010 Å ë ë Ü ä á Å ë ë Ü ä á Å ë ë Ü ä á Å ë ë Ü ä á ÈÑÉÁÓÉÏ-13 Στον πάγο για 3 χρόνια οι µισθοί Νοµοθετική ρύθµιση για τριετές πάγωµα µισθών στο ι- διωτικό τοµέα, σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανάλογη απόφαση στις διαπραγµατεύσεις των κοινωνικών εταίρων, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής. Ερωτηθείς, εχθές, εάν η κυβέρνηση σχεδιάζει να προχωρήσει σε τέτοια κίνηση, ο κ. Πεταλωτής είπε: «Αυτό είναι µια απόφαση, που έχει ληφθεί. Το πώς θα εξειδικευτεί είναι θέµα νοµοτεχνικό». Ο κ. Πεταλωτής είπε ακόµη πως «φυσικά δεν υπάρχει καµία διάσταση µε τα µέλη της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ», πρόσθεσε ότι δεν έχει τεθεί θέµα εσωκοµ- µατικής πειθαρχίας, ωστόσο παρέπεµψε στην ψηφοφορία της επόµενης εβδοµάδας, «για να δούµε πώς θα εξελιχθεί» και «για να µη µιλάµε µε εικασίες». Ερωτηθείς εάν υπάρχει θέµα πρόωρων εκλογών, σε περίπτωση διαρροών στην ψήφιση του ασφαλιστικού απάντησε αρνητικά λέγοντας: «εν υπάρχει κανένα θέµα πρόωρων εκλογών, εµάς αυτό που µας ενδιαφέρει είναι να κάνουµε τις µεγάλες αλλαγές, να βγάλουµε τη χώρα από την κρίση, ώστε µετά να µπορέσουµε να εφαρµόσουµε το πρόγραµµα για το οποίο δεσµευτήκαµε». Σε ερώτηση εάν τίθεται θέµα αλλαγών στη συζήτηση µέσα στην εβδοµάδα, επισήµανε ότι για τα εργασιακά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συµβούλιο είπε ότι υπάρχει περιθώριο για να υπάρξει σύγκλιση µε τους κοινωνικούς εταίρους. Ο κ. Πεταλωτής αναφέρθηκε στην «καταστροφική» κατάσταση, «που άφησε πίσω της η προηγούµενη κυβέρνηση της Ν» και υπογράµµισε ότι «ξεκινώντας µε αυτές τις δύσκολες συνθήκες δεν πρόκειται να κάνουµε πίσω για κανέναν και για τίποτα». Για το εάν θα µάθουν οι πολίτες τι ακριβώς ζητήθηκε από την τρόικα, ο κ. Πεταλωτής τόνισε ότι «βεβαίως, θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα» και ότι ούτως ή άλλως η κυβέρνηση έχει αναγάγει τη διαβούλευση σε θεσµό εξαιρετικής προτεραιότητας. Επισήµανε, τέλος, ότι «περιοριστήκαµε στις αναγκαίες επώδυνες αλλαγές και προβήκαµε στο µάξιµουµ των επιλογών, που είχαµε ώστε αυτό το σύστηµα να είναι δίκαιο και βιώσιµο». Προβλήµατα στις µετακινήσεις των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς Λόγω της πανελλαδικής απεργίας Προβλήµατα στις µετακινήσεις του θα αντιµετωπίσει σήµερα το επιβατικό κοινό, εξαιτίας της συµµετοχής των εργαζοµένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχουν εξαγγείλει για αύριο, οι δυο κορυφαίες συνδικαλιστικές οργανώσεις ΓΣΕΕ και Α Ε Υ. Συγκεκριµένα, τα τρένα του ΟΣΕ και ο προαστιακός θα ακινητοποιηθούν, καθώς οι εργαζόµενοι πραγµατοποιούν 24ωρη απεργία. Θα κινηθούν µόνο οι αµαξοστοιχίες των λεγόµενων κοινωνικών αναγκών. Το πρόγραµµα των δροµολογίων του ΟΣΕ επηρεάζεται και σήµερα αλλά και την Τετάρτη, εξαιτίας της απεργίας. Για το λόγο αυτό, καλό θα είναι οι επιβάτες να ενηµερώνονται από τα κατά τόπους γραφεία του Οργανισµού. Το τραµ θα λειτουργήσει από τις 6 το πρωί έως τις 12 το βράδυ, τα λεωφορεία της ΕΘΕΛ θα κινηθούν από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, το µετρό και ο ηλεκτρικός σιδηρόδροµος θα κινηθούν από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευµα και τα τρόλε από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην απεργία συµµετέχει και η ΟΣΥΠΑ, γεγονός που σηµαίνει ότι θα δηµιουργηθούν προβλήµατα στις πτήσεις εσωτερικού, ενώ στην απεργία δεν συµµετέχουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, µε αποτέλεσµα όλες οι πτήσεις του εξωτερικού να πραγµατοποιηθούν κανονικά. Σε καθολική αλλαγή του ασφαλιστικού συστήµατος προχωρεί η κυβέρνηση µε το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο Το νοµοσχέδιο, που θα εξετασθεί σήµερα, Παρασκευή, στο Υπουργικό Συµβούλιο προβλέπει ανατροπές στο ισχύον ασφαλιστικό σύστηµα, επηρεάζοντας ακόµη και κατηγορίες ασφαλισµένων που θεωρούσαν πως έχουν ώριµα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα. Κυρίως αλλάζει τον τρόπο υπολογισµού των συντάξεων και εξοµοιώνει πλήρως το ασφαλιστικό καθεστώς ανδρών γυναικών, αλλά και ε- ργαζοµένων στον ιδιωτικό και στον δηµόσιο τοµέα της οικονοµίας. Όλες οι αλλαγές επέρχονται από το 2011 και µέχρι το 2015 θα αλλάξουν το σκηνικό στο σύνολο σχεδόν των ασφαλισµένων.σύµφωνα µε το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο που δηµοσιεύεται σήµερα στις εφηµερίδες «Τα Νέα» και «Το Βήµα» οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται στο συνταξιοδοτικό σύστηµα είναι οι εξής: Ενοποιήσεις των ασφαλιστικών φορέων και συγκρότηση τριών µεγάλων φορέων κοινωνικής ασφάλισης, µισθωτών, αυτοαπασχολούµενων και αγροτών, σε βάθος δεκαετίας. Καθιερώνεται ο νέος τρόπος υπολογισµού των συντάξεων µε τον υπολογισµό τους, υποχρεωτικά από την 1/1/2011 και για το τµήµα εργασίας από το 2011 και µετά, µε τους νέους χαµηλούς συντελεστές που, σε βάθος 40ετίας, θα δίνουν χαµηλότερες συντάξεις (ποσοστό α- ναπλήρωσης περί το 64% µαζί µε τη βασική σύνταξη των 360 ευρώ, έναντι 70% και 80% που είναι σήµερα στα 35χρόνια ασφάλισης). Ειδικότερα προβλέπεται ότι από και εφεξής καθιερώνεται βασική σύνταξη το ύψος της οποίας για το έτος 2010 καθορίζεται στο πόσο των 360 ευρώ τον µήνα. Καθιερώνεται αναλογική σύνταξη το ποσό της οποίας α- ναλογεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για τα έτη ασφάλισης απο και εφεξής κάθε ασφαλισµένου που θεµελιώνει δικαίωµα σύνταξης µετά την σε φορείς κυρίας ασφάλισης ή στο δηµόσιο. Καθιερώνεται το 65ο έτος ως κανονική ηλικία συνταξιοδότησης στον ιδιωτικό τοµέα (σταδιακά έως το 2015). Το 60ό έτος ως ελάχιστη ηλικία για την καταβολή σύνταξης µε 40 χρόνια ασφάλισης. Επίσης προβλέπεται αύξηση, για τους ασφαλισµένους από 1/1/83 και µετά της 35ετίας (από τα 58 στα 60) και της 37ετίας (χωρίς όριο σήµερα) στα 40έτη µέχρι το Καθιερώνεται η προσαύξηση συντάξεων πέραν των 35 ετών στο δηµόσιο. Προβλέπεται ότι ο υπάλληλος µε αίτηση του- που υποβάλλεται 6 µήνες πριν από τη συµπλήρωση των 35 ετών πραγµατικής και συντάξιµης δηµόσιας υπηρεσίας καθώς και του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αποχώρησης µπορεί να ζητήσει να παραµείνει στην υπηρεσία έως 5 επιπλέον έτη και έως τη συµπλήρωση κατ ανώτατο όριο του 65ου έτους της ηλικίας. Από την 1η Ιανουαρίου 2011 οι µητέρες µε ανήλικα τέκνα θα δικαιούνται σύνταξη µε το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος συµπλήρωσης τουλάχιστον του 50ού έτους της ηλικίας τους και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά η ανηλικότητα του παιδιού και ο απαιτούµενος συντάξι- µος χρόνος. Κάθε σύνταξη πριν από το 65ο έτος υπόκειται σε πέναλτι πρόωρης εξόδου 6% το χρόνο ή 1/200 τον µήνα. Εξαίρεση αποτελούν όσοι έχουν 40ετία και εξέρχονται στο 60ό έτος και οι ασφαλισµένοι στα Βαρέα (ΒΑΕ). Η ανώτατη σύνταξη θα µειωθεί κατά περίπου 230 ευρώ, από σε Αυτό θα γίνει µέσω του νέου ΛΑΦΚΑ, ο οποίος θα αρχίσει να περικόπτει αποδοχές ήδη από τα ευρώ. Õ ã å ß á Õ ã å ß á Õ ã å ß á - Η σοκολάτα ρίχνει την υψηλή πίεση, όπως η σωµατική άσκηση. Ένα κοµµάτι σοκολάτα τη µέρα µπορεί να έχει το ίδιο αποτέλεσµα µε µισή ώρα καθηµερινή σωµατική άσκηση, όσον α- φορά τη µείωση της υψηλής πίεσης του αίµατος, σύµφωνα µε µια νέα αυστραλιανή επιστηµονική έρευνα. Η µελέτη, υπό τη δρα Κάριν Ριντ του πανεπιστηµίου της Αδελα δας, η οποία δηµοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό "BMC Medicine", σύµφωνα µε τη βρετανική "Τέλεγκραφ", α- ναφέρει ότι σε όσους πάσχουν από υψηλή πίεση, η σοκολάτα µπορεί να µειώσει την πιθανότητα εµφράγµατος ή εγκεφαλικού µέχρι και 20% µέσα σε µια πενταετία. Η σοκολάτα - ειδικά η µαύρη- περιέχει τις χηµικές ουσίες φλαβονόλες που µε φυσικό τρόπο διευρύνουν το αιµοφόρα αγγεία και διευκολύνουν έτσι τη ροή του αίµατος, ρίχνοντας την πίεσή του. " εν είναι ανάγκη να παίρνει κανείς πάντα φ- άρµακα για τη µείωση της πίεσης. Υπάρχουν και τροφές που βοηθάνε σε αυτό", δήλωσε η κα Ριντ. Εκατοµµύρια άνθρωποι στον κόσµο υποφέρουν από υπέρταση (υψηλή πίεση) και εκτιµάται ότι οι µισοί από αυτούς δεν το ξέρουν, καθώς ποτέ δεν είχαν τη σχετική ιατρική διάγνωση. Περίπου ένας στους δέκα ανθρώπους µε υπέρταση δεν µπορεί να ε- λέγξει την πάθηση µε φάρµακα, παρουσιάζοντας έτσι µεγαλύτερο κίνδυνο. Η αυστραλιανή µελέτη βρήκε ότι η κατανάλωση σοκολάτας µπορεί να ρίξει την πίεση µέχρι 5% σε όσους έχουν υπέρταση, ενώ δεν επηρεάζει όσους έχουν φυσιολογική πίεση και έτσι δεν προκαλεί υπόταση (χαµηλή πίεση). Όπως είπαν οι ερευνητές, θα χρειαστούν κι άλλες έρευνες για να καθοριστεί η ιδανική ποσότητα σοκολάτας, που επιφέρει τη µεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια. Προηγούµενες έρευνες έχουν δείξει ότι ωφέλεια για την υγεία µπορεί να υπάρξει από ένα κοµµατάκι (έξι γραµµάρια) τη µέρα µέχρι µια ολόκληρη σοκολάτα (100 γραµµάρια). Οι άνθρωποι µε υψηλή πίεση έχουν σε µόνιµη βάση συστολική πίεση πάνω από 140 ή διαστολική πάνω από 90. Η φυσιολογική πίεση είναι περίπου 90/60. Οι έρευνες δείχνουν ότι η σοκολάτα ρίχνει γύρω στις 5 µονάδες τη συστολική πίεση, πράγµα που ι- σοδυναµεί µε το αποτέλεσµα το οποίο έχει µισή ώρα σωµατικής άσκησης µέτριας έντασης (γρήγορο περπάτηµα, κολύµπι κ.α.). Μια άλλη έρευνα, που είχε παρουσιαστεί νωρίτερα φέτος, είχε δείξει ότι οι άνθρωποι που τρώνε µια σοκολάτα την εβδοµάδα, έχουν 22% µικρότερη πιθανότητα να πάθουν εγκεφαλικό. Από την άλλη πάντως, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη άλλες πιθανές αρνητικές συνέπειες από την κατανάλωση σοκολάτας, όπως η παχυσαρκία.

14 14 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 29 Ιουνίου 2010 ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÍÔÁÉ Ενοικιάζεται κατάστηµα 85 τ. µ.. ισόγειο µε άδεια συνάθροισης κοινού επί της ΠΕΟΑΘ εντός Μάνδρας, ενοίκιο λογικό τηλ. επικοινωνίας (29.6) Ενοικιάζεται διαµέρισµα στη Μάνδρα 85 τ.µ. ανεξάρτητη είσοδο, θέση πάρκινγκ, αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα, τιµή λογική. Τη , (22.6) Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα ισόγειο δυοµισάρι µε αυτόνοµη θέρµανση. Τηλέφωνα επικοινωνίας: (18.6) Ενοικιάζεται διαµέρισµα στη Μάνδρα τριάρι καινούριο, α- νεξάρτητο, µε αυτόνοµη θέρµανση και αποθήκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας: (18.6) Ενοικιάζεται µονοκατοικία 100 τ.µ. στην Ελευσίνα Αγησιλάου και Τριπτολέµου γωνία. ιαθέτει µεγάλη αυλή και α- ποθηκευτικό χώρο, σε πολύ καλή κατάσταση. Τηλέφωνο ε- πικοινωνίας: & (10.6) Ενοικιάζεται διαµέρισµα στον Ασπρόπυργο (δίπλα στο 1ο Γυµνάσιο) οδός Καποδιστρίου, 4ου ορόφου ρετιρέ µε 2 κρεβ., ηλιακό, υπόγειο πάρκινγκ. Τηλ (8.6) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο,διαµέρισµα τετάρτου ορόφου 60 τ.µ διαθέτει γκαράζ, ηλιακό και αυτόνοµη θέρµανση. Τηλέφωνο επικοινωνίας (2.6) Ενοικιάζονται γεώτρηση µε άφθονο νερό και 50 στρεµ. χωράφια στο δήµο Πλαταιών και γεώτρηση µε άφθονο νερό και 100 στρέµµατα χωράφια. Τηλ (31.5) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο πλησίον του Εµπορικού Κέντρου διαµέρισµα 54 τ.µ. νεόδµητο του 2009 ενός δω- µατίου, επιπλωµένο µε γκαράζ, αυτόνοµη αποθήκη, ηλιακό τριπλής ενέργειας, τριπλή θωρακισµένη πόρτα, κήπο µε γκαζ ον, µπόιλερ, τζάκι, πολλά extra. Eνδιαφέροµαι για ιατρούς νοσηλευτές, καθηγητές, σπουδαστές, δηµοσίους υπαλλήλους. Ενοικιάζεται στην τιµή των 450 ευρώ (όµορφο περιβάλλον). Τηλ (31.5) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα πρώτου ορόφου 70 τ.µ. οδός Κολοκοτρώνη 2. Τηλέφωνο επικοινωνίας (27.5) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου, γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών µέτρων επιπλωµένη. Τιµή 280 ευρώ τηλ: , (11.5) Ενοικιάζεται γωνιακό κτίριο στην Ελευσίνα120 τ.µ. µε αυλή πρασίνου 100 τ.µ. σε απόσταση 50 µέτρων από τη θάλασσα. Οδός Μιαούλη 1 και Κανελλοπούλου 23. Επίσης διατίθεται ε- ξοπλισµός εστιατορίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας Ενοικιάζεται κατάστηµα 50 τετραγωνικών τετραγωνικών µέτρων περίπου επι της οδού Γεωργίου Παύλου και Παγκάλου γωνία (πλακόστρωτο) στην Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: (30.4) Ενοικιάζεται 1ος όροφος µονοκατοικίας στην Αγία Σωτήρα Μάνδρας, 95 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό, Τηλ ( 29.4) ÌÁÑÉÁ ÄÉÁÌÁÍÔÇ ÊÕÑÉÁÊÏÓ ËÁÔÁÓ ÕËÉÊÁ ÏÉÊÏÄÏÌÙÍ ÔéìÝò ëïãéêýò Ôçë.: Êéí.: Ενοικιάζεται διαµέρισµα 130τ.µ. βορεινά του γηπέδου Ασπροπύργου, Αγ. Γεωργίου 26. Τηλ. 210/ , ( ) ÅíïéêéÜæåôáé επαγγελµατικός χώρος 90τ.µ. στην οδό Καρα σκάκη 34Α στον Ασπρόπυργο (έναντι Τεχνικού Λυκείου). Τηλ (14.4) ÅíïéêéÜæåôáé åðáããåëìáôéêüò þñïò 500 ô.ì. óôçí Á' Âéïìç áíéêþ Æþíç Áóðñïðýñãïõ ìå ãñáöåßá 50ô.ì., âéïìç áíéêü äüðåäï (äéáèýôåé ãåñáíïãýöõñá 2.5 ôüíùí), ðåñéöñáãìýíïò þñïò. ÅðéðëÝïí äéáèýôåé ðñïáýëéï þñï. Ôçë: (23.3) ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ óôçí ðåñéï Þ ôçò Åëåõóßíáò, éóüãåéï êáôüóôçìá 85 ô.ì. óõí 85 ô.ì. õðüãåéï. Ïäüò Êõðñáßïõ 86 & ÔÜóïõ Ôüóêá. ÔçëÝöùíï åðéêïéíùíßáò: (5.3) ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ óôçí Åëåõóßíá óôç èýóç Ìðëüêï åðáããåëìáôéêüò þñïò 500 ô.ì. ìå õðüóôåöï, öùò, íåñü, åðß ôçò Ëåùöüñïõ Êïñßíèïõ 257. Ôçë :00-17:00 (22.2) ÐÙËÇÓÅÉÓ ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφε-µπαρ (πρώην Πλάτωνας) στην Ελευσίνα µε 30χρονη συνεχή λειτουργία. Τηλέφωνα επικοινωνίας: & (15.6) Πωλείται Οικόπεδο, 1200 τ.µ άρτιο οικοδοµήσιµο, στην περιοχή Σκούρτα ερβενοχωρίων. Τιµή ευρώ. Τηλ. επικοινωνίας (10/6) Ðùëïýíôáé στον Ασπρόπυργο θέση Άγιος Λουκάς 2 αγροτε- µάχια τ.µ. και 400 τ.µ.. Τηλ (1.6) Πωλείται αυτοκινούµενη καντίνα σε άριστη κατάσταση. Πληροφορίες στο (27.5) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Αγ. Τριάδα: πωλείται αγροτεµάχιο τ.µ ολόκληρο ή τµηµατικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται ή ενοικιάζεται αγροτεµάχιο 1000 τ.µ. επί ασφάλτου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: (21.5) Ðùëåßôáé διαµέρισµα 90 τ.µ. στον Ασπρόπυργο στην οδό Αγ. Σοφίας και Θρασυβούλου. Τηλ (21.5) Πωλείται οικόπεδο (εκτός σχεδίου) 496 τ.µ. στους Αγίους Θεοδώρους, πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης και στη θάλασσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας , τιµή συζητήσιµη. (3.5) ÐÙËÅÉÔÁÉ äéáìýñéóìá óôç Ìáãïýëá (ÈÝóç ÐÜôçìá) 90 ô.ì. 2 èýóåéò ãêáñüæ êáé 2 áðïèþêåò. ÔéìÞ óõæçôþóéìç. Ôçë (29.3) Ðùëåßôáé ìïíïêáôïéêßáôñéþí äéáìåñéóìüôùí óå ïéêüðåäï 265 ô. ì., óôçí ðåñéï Þ íù Öïýóá Áóðñïðýñãïõ, ðëçóßïí ôçò Ëåïöþñïõ ÍÁÔÏ. Ôï ïßêçìá äéáèýôåé öùò êáé íåñü. ÔéìÞ åõêáéñßáò. Ôçë. Åðéêïéíùíßáò; Ðùëåßôáé åðé åßñçóç, êïììùôþñéï óôçí ðåñéï Þ ôùí ÌåãÜñùí ðñüóöáôá áíáêáéíéóìýíï ìå ìåãüëï ðåëáôïëüãéï. ÔéìÞ: åõñþ (óõæçôþóéìç). Ôçë. Åðéêïéíùíßáò: (06/04) Ðùëåßôáé Áãñüêôçìá 4.5 óôñåììüôùí áðï áñáêôçñéóìýíï áðï ôï Äáóáñ åßï, åíôüò âéïìç áíéêþò æþíçò, óôïííïìü Âïéùôßáò (10 ëì áðï ôï ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï). Ôçë. Åðéêïéíùíßáò , êéí: (18.3) ÐÙËÅÉÔÁÉ ïéêüðåäï 500 ô.ì. óôïí Áóðñüðõñãï üëï Þ ôï ìéóü åíôüò ó åäßïõ óôï êýíôñï ôïõ ïéêéóìïý ÑïõðÜêé. Ôï ïéêüðåäï äéáèýôåé êôçìáôïëüãéï, íåñü, ó Ýäéï. Ôçë , (1.3) ÆÇÔÏÕÍÔÁÉ «Από ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΕΡΜΩΝ ΕΚΜΕ TMUCB METKA ζητούνται εξειδικευµένοι σωληνουργοί, συγκολλητές ARGON και βοηθοί, κάτοικοι Θριασίου Πεδίου. Για επικοινωνία τηλ , κα Χήρα Καλλιόπη». (9.6) Æçôåßôáé áðü âéïìç áíßá óôç ÌÜíäñá ÁôôéêÞò 1) ïäçãüò à Êáôçãïñßáò êáé Üíù. äåéá ìç áíïäçãïý åéñéóôïý ìç áíþìáôïò åêôåëýóåùò ôå íéêþí Ýñãùí åðéèõìçôþ. Ðñïõðçñåóßá ôïõëü éóôïí 2 Ýôç. ÁðïóôïëÞ âéïãñáöéêþí óôï fax: êáé ôçë êáé 2) ïäçãüò 5çò êáôçãïñßáò ìå ðñïûðçñåóßá ôïõëü éóôïí 3 Ýôç. ÁðïóôïëÞ âéïãñáöéêþí óôï fax: êáé ôçë (15.3) Æçôåßôáé κοπέλα για καφενείο στο κέντρο του Ασπροπύργου. Τηλ (2.6) Ðáñáäßäïíôáé ìáèþìáôá Ðáñáäßäïíôáé ìáèþìáôá ÐëçñïöïñéêÞò ãéá ðñïåôïéìáóßá ECDL êáéé IT Cambridge. Åðßóçò, ÌáèçìáôéêÜ Äçìïôéêïý, ÌáèçìáôéêÜ-ÖõóéêÞ- çìåßá Á-Â-& à Ãõìíáóßïõ. Ôçë (9.2) Êõñßá áíáëáìâüíåé ôç öýëáîç ðáéäéþí Þ çëéêéùìýíùí, åîùôåñéêýò åñãáóßåò óå ãñáöåßï -åðé åßñçóç óôéò ðåñéï Ýò Áóðñïðýñãïõ, Åëåõóßíáò, Ìáãïýëáò ê.ëð.. Ôçë (9.3) Öéëüëïãïò ìå åîáåôþ åìðåéñßá ðáñáäßäåé ìáèþìáôá Äçìïôéêïý - Ãõìíáóßïõ -Ëõêåßïõ óå ëïãéêýò ôéìýò. ÐáñÝ ïíôáé äùñåüí óçìåéþóåéò êáé öùôïôõðßåò. Ôçë (12.2) Ôå íéêü Ãñáöåßá ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: Êéíçôü ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: FAX: ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÐÏËÉÔÉÊÏÓ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ TÇË. ÃÑÁÖ ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇÇ ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: Fax: Êéíçôü: Ãñáöåßï: íèç - öõôü Ðñùôüôõðåò áíèïóõíèýóåéò, åíôõðùóéáêïß óôïëéóìïß, ìïíáäéêü äþñá. ÃéÜííçò - Íüôá ÌáõñÜêç. Åõáããåëéóôñßáò 38 Áóðñüðõñãïò Ôçë: ÔÏÐÏÃÑÁÖÉÊÅÓ ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ Ð. ÐÇËÉ ÏÓ 28çò Ïêôùâñßïõ 5-7 2ïò üñïöïò - Íßêáéá ÔÇË: ÊÉÍ

15 Τρίτη 29 Ιουνίου 2010 ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ ANÄÑÅÁÓ ÔÓÅÊÏÕÑÁÓ M.D. ÈÑÉÁÓÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÄÉÄÁÊÔÏÑ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÌÉLANO ÅÉÄÉÊ. ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁKÇ ÊËÉÍÉÊÇ ÐÁÍÅÐ. PARMA ÐÏËÕÅÔÇ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁÊÇ ÅÉÑÏYÑÃÉÊÇ ÅÌÐÅÉÑÉÁ ÓÅ ÁÃÃËÉÁ, ÉÔÁËÉÁ ÊÁÉ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ô. ÅÐÉÌÅËÇÔÇÓ - ÍÏÓ, ÔÑÉÐÏËÅÙÓ, - GREWE LEIGHTON HOSPITAL ÁÃÃËÉÁ - ÄÕÔÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ - «ÈÑÉÁÓÉÏ» ÅËÅÕÓÉÍÁÓ Êéíçôü: Ïéêßá: Éóéäþñïõ ÔñéâÝëëá 4 ΗΛΙΑΣ Ν. ΑΤΑΛΛΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τ. Ιατρός Νοσοκοµείου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ιατρός Τ.Μ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (πρω νό ωράριο) Συµβάσεις µε ταµεία ηµοσίου, Τ.Υ..Κ., ΝΑΤ, ιπλώµατα Οδηγών. Ωράριο ιατρείου: κάθε µέρα (κατόπιν ραντεβού) εκτός Πέµπτης Σ/κ 6:00 8:30 µ.µ. Τηλ. : , Κιν gmail Nέα διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 16β Ασπρόπυργος ÁÐÏÔÑÉ ÙÓÇ ÌÅ ÁÊÔÉÍÅÓ LASER 4.9 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Από το Κέντρο Εργασίας Ατόµων µε Αναπηρία Άνω Λιοσίων ζητούνται νέοι και νέες, άνω των 17 ετών για τη διάθεση του Ανθολογίου µε τις Αληθινές ιδακτικές Ιστορίες, καθώς και των διαφόρων αποτελεσµάτων εργασιοθεραπείας των µελών του Κ.Ε.Α. Πληροφορίες στα τηλ: , και ώρες 09:00 16:00. (ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 1 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 13341) ÐÙËÏÕÍÔÁÉ ÐÏËÕÔÅËÇ ÏÑÏÖÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁÔÁ 112 Ô.Ì. ÓÔÏÍ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏ ÌÅ 3Õ/Ä, ÌÅÃÁËÅÓ ÂÅÑÁÍÔÅÓ, ÁÐÏÈÇÊÅÓ, ÊËÅÉÓÔÁ PARKING. ÁÍÁÍÉÁÄÇÓ (17.4) ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 115 τ.µ. ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΓΚΑΡΑΖ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (18.6) ÐÁÍÔÁÆÇ ÅÕÇ ØÕ ÏËÏÃÏÓ Áðüöïéôïò ÖéëïóïöéêÞò Ó ïëþò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ÁÔÏÌÉÊÇ - ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁÊÇ ÓÕÌÂÏÕËÅÕÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 23, Áóðñüðõñãïò (1ïò üñïöïò) Ôçë Êéí ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: Μονοκατοικία στην Ελευσίνα 100 τµ, αυτόνοµη, µε αυλή επι της οδού Αγησιλάου 2 και Τριπτολέµου γωνία. Πληροφορίες : και IREM HELLAS ΑΛΦΑ ΠΙ ΑΤΕ Για το Έργο Αναβάθµισης Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας των ΕΛ.ΠΕ ζητούνται οι παρακάτω ειδικότητες: Ηλεκτροσυγκολλητές (TIC και ηλεκτρόδιο) και Μονταδόροι σωληνουργοί (µε γνώσεις σχεδίου). Θα προτιµηθούν οι έχοντες εµπειρία σε αντίστοιχα διυλιστηριακά Έργα. Πληροφορίες : Τηλ: Fax: (2.6) ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏ ËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ - ÕÐÅÑÇ ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÊÏ - ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ - LASER ÁÐÏÔÑÉ ÙÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë:

16 16 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 29 Ιουνίου 2010

Εάν έλεγα κάτι άλλο εκτός από την παραμονή θα έλεγα ψέματα. Επειδή υποβιβάζονται οχτώ ομάδες οπωσδήποτε η παραμονή είναι ο μόνος μας στόχος.

Εάν έλεγα κάτι άλλο εκτός από την παραμονή θα έλεγα ψέματα. Επειδή υποβιβάζονται οχτώ ομάδες οπωσδήποτε η παραμονή είναι ο μόνος μας στόχος. Ανοίγει αύριο η αυλαία του 4ου ομίλου της Football League 2 στην οποία συμμετέχουν η ΑΕΜ και ο Άρης Αιτωλικού. Το cityvoice.gr βρέθηκε στην προπόνηση της ομάδας του Μεσολογγίου η οποία προετοιμάζεται ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

Πως όμως τα ταλεντάκια της Παιανίας κατάφεραν μέσα σε μερικούς μόλις μήνες να γίνουν μέλη της πρώτης ομάδας του «τριφυλλιού»;

Πως όμως τα ταλεντάκια της Παιανίας κατάφεραν μέσα σε μερικούς μόλις μήνες να γίνουν μέλη της πρώτης ομάδας του «τριφυλλιού»; Η νέα ποδοσφαιρική χρονιά ξεκίνησε για τον Παναθηναϊκό με πολλές δυσκολίες, καθώς δεν υπήρχε η οικονομική άνεση για ακριβές κινήσεις... Έτσι, ο Ζεσουάλδο Φερέιρα αποφάσισε να δουλέψει ακόμα περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

1 ος Δηµόσιος Απολογισµός της Διοίκησης του Σ.Π.Α.Π. 2011

1 ος Δηµόσιος Απολογισµός της Διοίκησης του Σ.Π.Α.Π. 2011 1 ος Δηµόσιος Απολογισµός της Διοίκησης του Σ.Π.Α.Π. 2011 Γιώργος Πατούλης Πρόεδρος Σ.Π.Α.Π. Δήµαρχος Αµαρουσίου Πέµπτη 22 Μαρτίου 2012 2 Μαρτίου 2011: Αναλάβαµε ως Δήµος Αµαρουσίου τη Διοίκηση του Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 ΈΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.27 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας. Προς. Θέμα: «Γενική Συνέλευση 24 Σεπτέμβρη, Απεργία 26 Σεπτέμβρη»

Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας. Προς. Θέμα: «Γενική Συνέλευση 24 Σεπτέμβρη, Απεργία 26 Σεπτέμβρη» Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας Αντωνοπούλου 66 Βόλος, T.K. 382 21 Τηλέφωνα: 24210)20483 (Κάθε Δευτέρα 19:00-21:00) 6936)584278 Fax: 24210)20483 e-mail: elme.mag@gmail.com Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου Η συνεδρίαση έγινε στις 30/10/2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.00 µ.µ στο Κοινοτικό κατάστηµα Ατσιποπούλου, υπό την Προεδρία του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 1 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΥΡΓΟΣ Οδός: Δραγατσανίου 34 & Παπαφλέσσα Τηλ: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαξ: 26210 34004 Πρακτικό 22 ης συνεδρίασης του ΔΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 29-08-2012: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΠΟΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ.1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συζήτηση και λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός δραστηριοτήτων AYΓΟΥΣΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αντιδημαρχίας ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ

Απολογισμός δραστηριοτήτων AYΓΟΥΣΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αντιδημαρχίας ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ Απολογισμός δραστηριοτήτων AYΓΟΥΣΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αντιδημαρχίας ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ Ευαγγελία Σαρρή Αντιδήμαρχος Βρεφονηπιακών Σταθμών και Μέριμνας Υπερηλίκων Koυντουριώτου 98-100 3ος όροφος τηλ.επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Επικαιρότητα

Αθήνα Επικαιρότητα Επικαιρότητα Αθήνα 8-11-2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία ηµάρχου για εκδήλωση βράβευσης του Σ.Π.Α.Π. ηµαρχείο Αµαρουσίου, Τετάρτη 23 Νοεµβρίου µ.µ.

Οµιλία ηµάρχου για εκδήλωση βράβευσης του Σ.Π.Α.Π. ηµαρχείο Αµαρουσίου, Τετάρτη 23 Νοεµβρίου µ.µ. Οµιλία ηµάρχου για εκδήλωση βράβευσης του Σ.Π.Α.Π ηµαρχείο Αµαρουσίου, Τετάρτη 23 Νοεµβρίου 2011 6µ.µ. Φίλες και φίλοι, Όταν πριν από εννέα µήνες αναλάβαµε τη ιοίκηση του Συνδέσµου ήµων για την Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 29 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου η οποία έγινε την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010 στο Δημοτικό Μέγαρο.

Πρακτικά 29 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου η οποία έγινε την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010 στο Δημοτικό Μέγαρο. Πρακτικά 29 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου η οποία έγινε την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010 στο Δημοτικό Μέγαρο. Παρόντες 1. Ανδρέας Χρίστου - Δήμαρχος 2. Τσολάκη Ευανθία - Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγαπητοί γονείς Είχαμε επισημάνει στην αρχή της σχολικής χρονιάς ότι η νέα χρονιά, βρίσκει τα σχολεία σε χειρότερη κατάσταση από την περσινή, τους γονείς

Διαβάστε περισσότερα

(Ε.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΒΕ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ «Η ΑΝΟΙΞΗ» ΚΑΙ Ο.Ε.Σ.Θ.)

(Ε.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΒΕ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ «Η ΑΝΟΙΞΗ» ΚΑΙ Ο.Ε.Σ.Θ.) ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ: 1. Τ.Ε.Ι. Σ.Μ.Υ. 2. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 3. ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ (Ε.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΒΕ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 439 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 439 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 439 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» No 51 - Δεκέμβριος 2007 Περιοδική ενημερωτική έκδοση για τα μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.

«Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» No 51 - Δεκέμβριος 2007 Περιοδική ενημερωτική έκδοση για τα μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» No 51 - Δεκέμβριος 2007 Περιοδική ενημερωτική έκδοση για τα μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. Για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια, η καθιερωμένη γιορτή και κοπή της πίτας της Ένωσης Συντακτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1-

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΡΙΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΩΡΑ 4.

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΡΙΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΩΡΑ 4. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΡΙΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΩΡΑ 4.30ΜΜ Παρόντες: 1. κ. Γιώργος Πατούλης ήµαρχος Αµαρουσίου, Πρόεδρος 2. κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005. Πάροδος Ηρακλέους 116 Εγλυκάδα Τηλ. 2610 640022,6944784065 EMAIL athlopol@otenet.

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005. Πάροδος Ηρακλέους 116 Εγλυκάδα Τηλ. 2610 640022,6944784065 EMAIL athlopol@otenet. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005 Πάροδος Ηρακλέους 116 Εγλυκάδα Τηλ. 2610 640022,6944784065 EMAIL athlopol@otenet.gr Πρόταση συνεργασίας Χορηγία και υποστήριξη της Ακαδημίας ποδοσφαίρου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 13 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 13 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.13/13-7-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2011 Περί αγοράς οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Άρµατος. Σήµερα, στις 25 του µήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκαεννέα (19) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 3/10: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ

ΝΕΑ ΗΜΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 3/10: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ 3/10: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ Πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Γυµνασίου Λιβαδίου, παρουσία του Νοµάρχη Λάρισας κ. Λουκά Κατσαρού, πλήθους κόσµου και µαθητών. Παρευρέθηκαν επίσης η Έπαρχος Ελασσόνας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στην Καρδίτσα σήµερα την 22α του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Συλλόγου Volley Α.Ο. Παλλήνη

Συνοπτική Παρουσίαση Συλλόγου Volley Α.Ο. Παλλήνη Συνοπτική Παρουσίαση Συλλόγου Volley Α.Ο. Παλλήνη O σύλλογός µας ιδρύθηκε πριν από 24 χρόνια µε σκοπό την προώθηση του αθλήµατος της πετοσφαίρισης και για να προσφέρει στην νεολαία της Παλλήνης µια δηµιουργική

Διαβάστε περισσότερα

2) Πρόσληψη υδρονοµέων άρδευσης και καθορισµός αρδευτικής περιόδου έτους Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης.

2) Πρόσληψη υδρονοµέων άρδευσης και καθορισµός αρδευτικής περιόδου έτους Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Πεδιάδας Τηλέφωνο: 2891340108 & 2891340138 Τηλεοµοιότυπο: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 23 03-2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α. ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ.Σ., ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ.Σ., ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.Σ., ΒΕΡΝΑ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.Σ., ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.Σ.

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ.Σ., ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ.Σ., ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.Σ., ΒΕΡΝΑ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.Σ., ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.Σ. Αριθµ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 37273/20-07-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 15 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 220/2012 ΘΕΜΑ Αιτήµατα για σύναψη συµβάσεων µίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σήµερα απεργούν τα ΜΜΕ, αύριο και µεθαύριο παραλύει η χώρα

Σήµερα απεργούν τα ΜΜΕ, αύριο και µεθαύριο παραλύει η χώρα http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=318871 enet.gr, 04:42 Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2011 ΓΣΕΕ, Α Ε Υ και ΠΑΜΕ καλούν στη µεγάλη 48ωρη απεργία, την Τετάρτη και Πέµπτη Σήµερα απεργούν τα ΜΜΕ, αύριο και µεθαύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ. ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΜΕ Ι «ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 12-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.πρωτ: 8278/5-7-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.πρωτ: 8278/5-7-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.πρωτ: 8278/5-7-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 12 / 29-6-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Η διοίκηση της Alpha Bank αδιαφορεί και η υπερδιευθύντρια κα Κονιδάρη δίνει κάλπικες εγγυήσεις

Η διοίκηση της Alpha Bank αδιαφορεί και η υπερδιευθύντρια κα Κονιδάρη δίνει κάλπικες εγγυήσεις Η διοίκηση της Alpha Bank αδιαφορεί και η υπερδιευθύντρια κα Κονιδάρη δίνει κάλπικες εγγυήσεις Ο αγώνας μας για την περιφρούρηση της εύρυθμης λειτουργίας του κλάδου σύνταξης ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ και την αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για την 24ωρη απεργία του δημόσιου στην Αλεξανδρούπολη

Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για την 24ωρη απεργία του δημόσιου στην Αλεξανδρούπολη Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για την 24ωρη απεργία του δημόσιου στην Αλεξανδρούπολη Με βασικό σύνθημα: Απαιτούμε, βροντοφωνάζουμε όλοι μαζί: «πάρτε πίσω το νόμο λαιμητόμο» πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 13-05-2015 Αριθµ. Απόφασης: 281 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση ανακήρυξης του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155 1 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155 email: info@ddy.gr, website: www.ddy.gr ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY ΜΑΡΟΥΣΙ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ANΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ. : 213-2022103 FAX : 213-2022139

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 262 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 262 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 15/6/2015 με αριθμ. 14 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 262 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν.

Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν. Κυρίες και κύριοι, Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν. Όπως όλοι ξέρουµε ο κύριος Χαν, ως Προϊστάµενος στη Γενική ιεύθυνση Περιφερειακής και Πολεοδοµικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 9 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 9 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.9/29-4-2015 έκτακτης κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2016 Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πειραιά Χαραλαμπία Ζηλάκου

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2016 Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πειραιά Χαραλαμπία Ζηλάκου ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2016 Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πειραιά Χαραλαμπία Ζηλάκου ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΖΗΛΑΚΟΥ 1 ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Για δεύτερη χρονιά, διοργανώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 19 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 19 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 19 ης /07-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

1) Να διερευνηθεί από το.σ της Οµοσπονδίας η δυνατότητα η µεγάλη Γενική Απεργία της Τετάρτης 26/9/2012 µε απόφασή της να επεκταθεί είτε σε 48ωρη κλαδι

1) Να διερευνηθεί από το.σ της Οµοσπονδίας η δυνατότητα η µεγάλη Γενική Απεργία της Τετάρτης 26/9/2012 µε απόφασή της να επεκταθεί είτε σε 48ωρη κλαδι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 24-09-2012 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ. 14 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ- Ε.Τ.Α.Α Μάρνη 22-Αθήνα ΠΡΟΣ Τηλ. 2105217301 (Πρόεδρος).Σ ΠΟΠΟΚΠ - 2103740409 (Γραµµατέας) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 29-07-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Γ.Α.Σ. Η ΕΛΕΥΣΙΣ σε συνεργασία µε την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. διοργανώνει το ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ «ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ 2014» στις κατηγορίες

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Γ.Α.Σ. Η ΕΛΕΥΣΙΣ σε συνεργασία µε την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. διοργανώνει το ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ «ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ 2014» στις κατηγορίες Αριθµ. Πρωτ. 507 Ελευσίνα, 31.07.2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Γ.Α.Σ. Η ΕΛΕΥΣΙΣ σε συνεργασία µε την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. διοργανώνει το ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ «ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ 2014» στις κατηγορίες Εφήβων Νεανίδων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 125 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ - ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΜΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΑ. Επιμέλεια football-academies Πέμπτη, 11 Δεκέμβριος 2014

ΟΠΑΠ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 125 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ - ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΜΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΑ. Επιμέλεια football-academies Πέμπτη, 11 Δεκέμβριος 2014 Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα στήριξης 125 ερασιτεχνικών ακαδημιών ποδοσφαίρου σε όλη την Ελλάδα, παρουσίασε η ΟΠΑΠ Α.Ε. Δείτε ποιες ακαδημίες έχουν δικαίωμα συμμετοχής, πως μπορεί μια ακαδημία να δηλώσει

Διαβάστε περισσότερα

3 ο TΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΛΕΥ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ

3 ο TΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΛΕΥ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ 3 ο TΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΛΕΥ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ 1. Εισαγωγή ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ο Τουρνουά Βόλεϊ Κορασίδων Πορταριά Πηλίου Χρονική περίοδος από 26 /12/ 2013 έως 29/12/ 2013. Προχωρώντας μεθοδικά, στοχευμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες και παρεµβάσεις της ιοικούσας Επιτροπής και του Προέδρου του ΤΕΕ σε θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ραστηριότητες και παρεµβάσεις της ιοικούσας Επιτροπής και του Προέδρου του ΤΕΕ σε θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ραστηριότητες και παρεµβάσεις της ιοικούσας Επιτροπής και του Προέδρου του ΤΕΕ σε θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1 ραστηριότητες και παρεµβάσεις της ιοικούσας Επιτροπής και του Προέδρου του ΤΕΕ σε θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ιουνίου 2016 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ιουνίου 2016 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 13/6/2016 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή 500 περίπου συνέδρων ολοκληρώθηκε στις 12 Ιουνίου το τριήμερο Ανοικτό Συνέδριο Κοινωνίας Πολιτών για την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Με επιτυχία και μεγάλη προσέλευση επισήμων, εκπροσώπων τοπικών αρχών και πλήθους κόσμου ξεκίνησε το Σάββατο 11 Αυγούστου 2012, στο

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 11/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 11/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 11/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή (20η) του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 453 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 453 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 14 / 17-07-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 453 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του

Διαβάστε περισσότερα

24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005

24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/11/2005 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 803/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των τελών διαφήµισης

ΑΠΟΝΤΕΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 803/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των τελών διαφήµισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 13-12-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Όραµα της Διοίκησης είναι η υλοποίηση των επιταγών των άρθρων 2 & 3 του Καταστατικού του Οµίλου µας και του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22/ 2011 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22/ 2011 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22/ 2011 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 244 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΡΟΜΗ ΓΡΑΜΜΉΣ Νο 14 Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ- ΖΑΛΟΓΓΟΥ- Π.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΓΓΚΛΕΖΙΚΟ-ΝΈΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΕΟ

ΙΑ ΡΟΜΗ ΓΡΑΜΜΉΣ Νο 14 Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ- ΖΑΛΟΓΓΟΥ- Π.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΓΓΚΛΕΖΙΚΟ-ΝΈΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΕΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.14/2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 103/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για έγκριση χειµερινών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

TEYXOΣ 3 A 15νθήμερο ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 Παρασκευή 1 Ιουλίου: Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας

TEYXOΣ 3 A 15νθήμερο ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 Παρασκευή 1 Ιουλίου: Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας TEYXOΣ 3 A 15νθήμερο ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 Παρασκευή 1 Ιουλίου: Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Πραγματοποιήθηκε αναλυτική ενημέρωση εκ μέρους του Προέδρου της Ελληνικής Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Νο 122 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Νο 122 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Νο 122 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Πρακτικά: 122 ο.σ. ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Ηµεροµηνία: 04.03.2014 Τόπος: Ακαδηµίας 39, Αθήνα ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Χαιρετισμός. Αγαπητές φίλες και φίλοι, Χαιρετισμός Αγαπητές φίλες και φίλοι, Με μεγάλη μας χαρά, σας παρουσιάζουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχει σχεδιάσει ο Δήμος μας με την επιμέλεια του Ν.Π. ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ και σε συνεργασία με Συλλόγους

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.πρωτ: 8864 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.πρωτ: 8864 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.πρωτ: 8864 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 12 / 29-6-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 28/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 28/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ.248 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 28/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκλογή των µελών του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Παπαδοπούλου Στέλλα, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Παπαδοπούλου Στέλλα, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕΖΞΩΕ6-ΠΚ5 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 13 ης / 06 Ιουνίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 214/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Σήμερα 30 Μαΐου 2016, ημέρα Δεύτερα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, 07

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 20/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 20/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Ελληνική 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ.82/2011 Από το Πρακτικό 20/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη Αριθ.αποφ. 335 /27-04-15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 22 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ στις αποφ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 22 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ στις αποφ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 22 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ στις 21-9-2011 Θέµα α.α. αποφ. Περίληψη Αποφάσεων ΕΗ 1 ο Λήψη απόφασης συµµετοχής υποβολής πρότασης του ήµου Σαρωνικού: α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155 1 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155 email: info@ddy.gr, website: www.ddy.gr ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY ΜΑΡΟΥΣΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΘΕΜΑ: 20 ο Τρικάλων. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΘΕΜΑ: Επιλογή πιστωτικού ιδρύµατος προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 50/23-12-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 613/2015 ΘΕΜΑ. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας δηµοπρασιών και

Διαβάστε περισσότερα

26-29 Μαΐου 2011, Μ.Ε.Κ. Παιανίας Επιστολή Χαιρετισµός Η αναµφισβήτητη επιτυχία της InterAigis 09, της 1 ης ιεθνούς Έκθεσης Πολιτικής Προστασίας. Ασφάλειας, Πυρασφάλειας και Ειδικού Εξοπλισµού Οργανισµών

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθµ. 14/26-04-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης Αριθµ. Απόφ. 174/2013 ΘΕΜΑ : «Υιοθέτηση ψηφίσµατος ήµου Πυλαίας Χορτιάτη για το «πάρκο κεραιών» Χορτιάτη» Στα

Διαβάστε περισσότερα

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 167/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /24-8-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 845/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /24-8-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 845/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /24-8-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 845/2012 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Π.Ε. Τρικάλων. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ Τετάρτη 21/03/2012

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ Τετάρτη 21/03/2012 www.goneis-acharnes.gr Αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο ΑΧΑΡΝΕΣ 28/03/2012 ΠΡΑΞΗ 23 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ Τετάρτη 21/03/2012 To Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων ευχαρίστησε για την παρουσία τους τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια και τα παραμύθια τους για το ασφαλιστικό.

Η αλήθεια και τα παραμύθια τους για το ασφαλιστικό. ΟΙ ΝΕΕΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ;) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥΣ Η αλήθεια και τα παραμύθια τους για το ασφαλιστικό. Προέχει η εργασία και η προστασία των μισθών γιατί οι αξιοπρεπείς

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα.

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. Αθήνα 16-9-2013 Επικαιρότητα 14-16/9/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 6ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ -ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ Σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 24 Μαρτίου 2011 και ώρα 12:30 µ.µ. συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα