ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1 απφ 16

2 1. Ννκηθφ Πιαίζην Αληηθείκελν Δηαπηζηεχζεηο Ακεξνιεςία, Αλεμαξηεζία θαη Αθεξαηφηεηα Εηδηθνί Καλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο Καηάινγνο Πηζηνπνηεκέλσλ Πξντφλησλ Δηαδηθαζία Υνξήγεζεο Πηζηνπνηεηηθνχ Δηαηήξεζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Αλαλέσζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Ιζρχο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δηθαηψκαηα Πειαηψλ Τπνρξεψζεηο Πειαηψλ Τπνρξεψζεηο - Επζχλεο ηεο EUROCHECK Ερεκχζεηα & Εκπηζηεπηηθφηεηα Αλαζηνιή/Αλάθιεζε Πηζηνπνίεζεο Ελζηάζεηο Πιεξσκή Πξνυπνινγηζκφο θφζηνπο Αλαζεσξήζεηο ηνπ Παξφληνο Καλνληζκνχ Υξήζε Λνγφηππνπ ηνπ ΕΤΔ απφ 16

3 1. Μνκηθφ Πιαίζην Η EUROCHECK ηδξχζεθε ην 2008 σο Οκφξξπζκε Εηαηξεία. Η εηαηξεία εδξεχεη ζηε γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ λνκνχ Αηηηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Δήκν Υατδαξίνπ, επί ηεο νδνχ Λεσθφξνπ Αζελψλ 225. Σα θεθάιαηα γηα ηελ ίδξπζή ηεο πξνέξρνληαη απφ ηα κέιε ηεο θαη ηζνχληαη κε ην πνζφ ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ηνπο θαη πνζνζηφ κεηνρψλ αληίζηνηρν ηεο εηζθνξάο ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο. Η EUROCHECK σο δίθηπν θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα εμαζθαιίδεη έζνδα γηα ηε βησζηκφηεηά ηεο κέζσ: (α) Επηζεψξεζεο, ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη δνθηκψλ (ζε ηδηφθηεηα εξγαζηήξηα ή εξγαζηήξηα ηξίησλ), πηζηνπνίεζεο ηεο θαηαζηάζεσο κεραλεκάησλ έξγνπ (ΜΕ), κεραλψλ θαη νρεκάησλ. (β) Πηζηνπνίεζεο ηεο θαηαζηάζεσο δνρείσλ ππφ πίεζε, δηθηχσλ ζσιελψζεσλ, αλειθπζηήξσλ πξνζψπσλ ή πξντφλησλ θαζψο επίζεο θαη κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ. (γ) Επηζεσξήζεηο, εθπφλεζε θαη έγθξηζε κειεηψλ θαζψο θαη ε έθδνζε θάζε είδνπο πηζηνπνηεηηθψλ θαη` εμνπζηνδφηεζε θαη γηα ινγαξηαζκφ Τπνπξγείσλ, Οξγαληζκψλ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Δεκνζίνπ Δηθαίνπ ελ` γέλεη, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Δηεζλείο πκβάζεηο, ηελ Εζληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία θαη ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. (δ) Έθδνζεο θαη θσδηθνπνίεζεο ηερληθψλ θαλφλσλ θαη θαλνληζκψλ, ε έθδνζε άιισλ ηερληθψλ εληχπσλ, ε αλάπηπμε ηερλνινγίαο θαη ε αθνκνίσζε ηερλνγλσζίαο κε ίδηα δξαζηεξηφηεηα ή θαη κε ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, Εξεπλεηηθά θέληξα ή ηλζηηηνχηα θαζψο θαη ζε άιινπο παξεκθεξείο Οξγαληζκνχο ζηελ Ειιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. (ε) πκκεηνρήο ζε εηαηξίεο, Ιδξχκαηα ή Οξγαληζκνχο νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή θαη αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο. (ζη) Παξνρήο ππεξεζηψλ, νξγάλσζεο, εθπαίδεπζεο θαη πξαγκαηνπνίεζεο ζεκηλαξίσλ ζε ζέκαηα ειέγρσλ θαη πηζηνπνηήζεσλ θαη ηεο πξαγκαηνπνίεζεο πηζηνπνηήζεσλ ζε θάζε είδνπο επηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνχο. (δ) Παξνρήο «εμσηεξηθψλ Τπεξεζηψλ πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο» Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο ε εηαηξεία κπνξεί λα: ζπκκεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε νπνηνπδήπνηε εηαηξηθνχ ηχπνπ κε φκνην ή παξεκθεξή ζθνπφ. ζπλεξγάδεηαη κε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή κε άιιεο επηρεηξήζεηο θαη εηαηξίεο νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο θαη Οξγαληζκνχο πθηζηάκελνπο ή ζπζηαζεζφκελνπο ζηελ πκεδαπή ή ηελ αινδαπή θαη πνπ έρνπλ ηνλ ίδην ή ζπλαθή ζθνπφ κε απηφλ ηεο παξνχζαο εηαηξείαο 3 απφ 16

4 λα ηδξχεη ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία ή γξαθεία νπνπδήπνηε ζηελ Ειιάδα ή ην εμσηεξηθφ θνπφο ηεο ίδξπζεο ηεο EUROCHECK είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ηερληθά ηθαλνχ, έγθπξνπ, αμηφπηζηνπ θαη ακεξφιεπηνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο ζα θαιχπηεη ηνλ πνιπδηάζηαην θαη πεξίπινθν ρψξν ηεο πηζηνπνίεζεο ηεο θαηαζηάζεσο κεραλεκάησλ έξγνπ (ΜΕ) ζηελ Ειιάδα. Η αλάγθε ησλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ κεραλήκαηα έξγσλ, γηα πηζηνπνίεζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο, ηθαλνπνηείηαη κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο, δεδνκέλνπ φηη απηή δξαζηεξηνπνηείηαη πάλσ: ζηνλ έιεγρν ηεο θαηαιιειφηεηαο αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ πξντφλησλ κε ηελ εγθαζίδξπζε θνηλψλ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ Δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηάο ηνπο, ζηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ έξεπλαο θαη εθαξκνγήο λέσλ ηερλνινγηψλ, ζηε δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ γηα ην ζπλερή θαη αδηάιεηπην εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ, ζηελ άκεζε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ γηα ηε δηαθίλεζε πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ, ζηε δεκηνπξγία έγθπξνπ, δηαθεθξηκέλνπ θαη θνηλά απνδεθηνχ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ, θαη ζηε δηαξθή πξνζπάζεηα γηα ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη δηεξεχλεζε παξάιιεια πεδίσλ γηα πεξαηηέξσ ζπλεξγαζία. Η χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ηεο EUROCHECK είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, γηαηί: ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη πηζηνπνίεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ε νπνία ζα θαιχπηεη ηφζν ζηνλ αξρηθφ έιεγρν, φζν θαη ηνλ πεξηνδηθφ επαλέιεγρν. Η EUROCHECK θέξεη αζθάιεηα αζηηθήο επζχλεο γηα ηηο ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο πνπ πξνζθέξεη θαη έρεη ζπλεξγαζία κε αζθαιηζηηθφ θνξέα, κε ηνλ νπνίν έρεη ππνγξάςεη αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, κε αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα αζηηθήο επζχλεο πνπ πξνζθέξεη. Η δηαδηθαζία απηή, δηαζθαιίδεη ηνπο εκπιεθνκέλνπο (πειάηεο θαη ρξήζηεο) ζε ζέκαηα αζθάιεηαο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο πεξί κεραλψλ, θαζψο θαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία. Η EUROCHECK, παξέρεη ππεξεζίεο ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 4 απφ 16

5 Οη εηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξντφλησλ κε ηππνπνηεηηθά έγγξαθα αλαθέξνληαη ζε Εηδηθνχο Ιαλνληζκνχο Πηζηνπνίεζεο. Οη ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο πνπ πξνζθέξεη, θαηαγξάθνληαη ζην ειεγρφκελν έγγξαθν Ε-02.0 «Σηκνθαηάινγνο Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο» Σν χζηεκα Δηαρείξηζεο Πνηφηεηαο (.Δ.Π), αλαθνξηθά θαη κε ηηο αλαθεξφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, παξνπζηάδεηαη ζην εγρεηξίδην ηεο EUROCHECK. Η EUROCHECK εμαζθαιίδεη φηη νη αλσηέξσ δξαζηεξηφηεηεο δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε άιιεο δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαη δελ ππνλνκεχεηαη ε ακεξνιεςία, αλεμαξηεζία θαη αθεξαηφηεηα ησλ απνθάζεψλ ηεο. Οη ελδηαθεξφκελνη - γηα πηζηνπνίεζε πξντφλησλ - θνξείο ζα αλαθέξνληαη σο "ΠΕΛΑΣΕ". 2. Αληηθείκελν Δηαπηζηεχζεηο Ο παξψλ Γεληθφο Kαλνληζκφο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηεο EUROCHECK σο δηαπηζηεπκέλνο Φνξέαο Ειέγρνπ Αλπςσηηθψλ Μεραλεκάησλ, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ πειαηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε δηαπίζηεπζε ηεο EUROCHECK. Αθνξά επίζεο ηηο Δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη ε EUROCHECK γηα ηνπο Ειέγρνπο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πηζηνπνίεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ ηππνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ εθάζηνηε Εηδηθφ Ιαλνληζκφ Πηζηνπνίεζεο. Η EUROCHECK γηα ηελ αμηφπηζηε παξνρή ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ, θέξεη ηηο θάησζη Δηαπηζηεχζεηο: α) Δηαπίζηεπζε θαηά ΕΜ (ISO/IEC 17020) σο Φνξέαο Ειέγρνπ, Σχπνπ Α, απφ ην Εζληθφ πκβνχιην Δηαπίζηεπζεο (Ε.Τ.Δ.) γηα ηνλ θάησζη ζθνπφ: Δξαζηεξηνπνίεζε ηεο EUROCHECK σο εγθεθξηκέλνπ θνξέα γηα ην αληηθείκελν: «Αλπςσηηθά κεραλήκαηα-αξρηθφο θαη πεξηνδηθφο έιεγρνο ΠΔ. 70/90 (ΦΕΙ 31/Α/90, Αξζξν 59) θαη ΤΑ 15085/593 «Ιαλνληζκφο Ειέγρσλ Αλπςσηηθψλ Λεραλεκάησλ» (ΦΕΙ /08/2003) φπσο ηα κεραλήκαηα απηά πξζδηνξίδνληαη ζην 126/ Επίζεκν Πεδίν Εθαξκνγήο Δηαπίζηεπζεο ηνπ ΕΤΔ. Ο παξψλ Γεληθφο Ιαλνληζκφο ηεο EUROCHECK απνηειεί θείκελν κε ην νπνίν πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη θάζε πειάηεο πξνο ηνλ νπνίν ρνξεγείηαη πηζηνπνηεηηθφ ηεο ζπκκφξθσζεο πξντφληνο. 5 απφ 16

6 3. Ακεξνιεςία, Αλεμαξηεζία θαη Αθεξαηφηεηα Η EUROCHECK ιεηηνπξγεί σο αλεμάξηεηνο Φνξέαο Ειέγρνπ Αλπςσηηθψλ Μεραλεκάησλ. Η αλεμαξηεζία θαη ακεξνιεςία ηεο, δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ νξγαλσηηθή ηεο δηάξζξσζε, ην λνκηθφ πιαίζην ηεο ίδξπζήο ηεο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ θαη ηελ αλαζθφπεζε απφ ηε δηνίθεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο πνπ εθαξκφδεη. Γηα θάζε έξγν εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή πξνζσπηθνχ ή/θαη εμσηεξηθψλ εγθεθξηκέλσλ ζπλεξγαηψλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζε θακία εκπνξηθή, νηθνλνκηθή ή άιινπ είδνπο πίεζε κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν απφ ηνλ πειάηε ή νπνηνλδήπνηε άιιν θαη πνπ ζα επεξέαδε ηελ ηερληθή ηνπο θξίζε. Όινη νη πειάηεο αληηκεησπίδνληαη ηζφηηκα, ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ. Η EUROCHECK ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο σο Φνξέαο Ειέγρνπ Αλπςσηηθψλ Μεραλεκάησλ, Σχπνπ Α, δελ εκπιέθεηαη θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ γηα ην ζρεδηαζκφ, παξαγσγή, εγθαηάζηαζε ή δηάζεζε ησλ πξνο πηζηνπνίεζε πξντφλησλ. Επίζεο δελ εκπιέθεηαη ζηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή πζηεκάησλ Πνηφηεηαο ησλ ελδηαθεξφκελσλ επηρεηξήζεσλ. 4. Εηδηθνί Ιαλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο Οη δηαδηθαζίεο ηεο δηαρείξηζεο θαη ρνξήγεζεο Πηζηνπνηεηηθνχ πνπ εθαξκφδεη ε EUROCHECK γηα ηνλ Ειεγρν θαη Πηζηνπνίεζε Πξντφλησλ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ηνπ αληίζηνηρνπ Εηδηθνχ θαλνληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Πξνίφλησλ θαη ησλ ηππνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ΕΚΠΠ. Η ζπλνιηθή Δηαρείξηζε θαη ε Υνξήγεζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ πκκφξθσζεο ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ ΕΝ (ISO/IEC 17020) ηηο Οδεγίεο Εθαξκνγήο ΕΑ-5/01 Καζνδήγεζεο ηεο ΕΑ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΕΝ (ISO/IEC 17020) θαη ησλ Καλνληζκψλ Δηαπίζηεπζεο ηνπ Εζληθνχ πκβνπιίνπ Δηαπίζηεπζεο (Ε.Τ.Δ.). Σν Πηζηνπνηεηηθφ ηεο EUROCHECK γηα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, ππνδειψλεη φηη ην πξντφλ απηφ ηθαλνπνηεί θαζνξηζκέλα πξφηππα, πξνδηαγξαθέο ή άιια ηππνπνηεηηθά έγγξαθα θαη απαηηήζεηο ηνπ πζηήκαηνο Πηζηνπνίεζεο. Η EUROCHECK δχλαηαη λα εθδίδεη Εηδηθφ Ιαλνληζκφ Πηζηνπνίεζεο (Ε.Ι.Π.) γηα επηιεγκέλα πεδία εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Η ζπλερήο ζπκκφξθσζε ησλ πηζηνπνηεζέλησλ πξντφλησλ Πειαηψλ κε ηα αληίζηνηρα ηερληθά πξφηππα απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ εθάζηνηε Πειάηε. Η EUROCHECK δχλαηαη λα πξνηείλεη ηελ εθαξκνγή ή ηε ζπκκφξθσζε ηνπ πξντφληνο Πειάηε θαη κε επηπιένλ πξφηππα, εθφζνλ θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ην επηβάιινπλ. 6 απφ 16

7 Η EUROCHECK δχλαηαη λα ζπλεξγάδεηαη γηα ηελ ρνξήγεζε Πηζηνπνηεηηθψλ πκκφξθσζεο κε άιινπο Φνξείο Πηζηνπνίεζεο ή δηεζλείο νξγαληζκνχο. Επίζεο, δχλαηαη λα ζπλάπηεη κε απηνχο ζπκθσλίεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο Πηζηνπνηεηηθψλ ή/θαη λα αλαγλσξίδεη Πηζηνπνηεηηθά θαη ήκαηα πκκφξθσζεο άιισλ επξσπατθψλ ή δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη δηθηχσλ. 5. Ιαηάινγνο Πηζηνπνηεκέλσλ Πξντφλησλ Η EUROCHECK ηεξεί Καηάινγν Πηζηνπνηεκέλσλ απφ απηήλ Πξντφλησλ σο πξνο ηππνπνηεηηθά έγγξαθα, κε ζθνπφ ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο ρνξήγεζεο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαηήξεζεο ησλ εθδνζέλησλ ππ' απηήο Πηζηνπνηεηηθψλ. Ο Καηάινγνο Πηζηνπνηεκέλσλ Πξντφλησλ πεξηιακβάλεη ην φλνκα ηνπ Πειάηνπ, ηελ θαηεγνξία ή ην είδνο ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ, ηνλ αξηζκφ πιαηζίνπ, ηα Πξφηππα ζχκθσλα κε ηα νπνία έγηλαλ νη έιεγρνη ή νη δνθηκέο θαη ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε, θαζψο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ (π.ρ. Κνηλνηηθέο Οδεγίεο, Καλνληζκνί, θ.ι.π.) θαη θξαηείηαη ειεθηξνληθά. 6. Δηαδηθαζία Υνξήγεζεο Πηζηνπνηεηηθνχ Η δηαδηθαζία ρνξήγεζεο Πηζηνπνηεηηθνχ πκκφξθσζεο Αλπςσηηθνχ Μεραλήκαηνο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα: Πξνζθνξά-χκβαζε Επηζεψξεζε Έγθξηζε Υνξήγεζε Πξνζθνξά χκβαζε (Τπνγξαθή ζπκθσλίαο) Η ελδηαθεξφκελε γηα έιεγρν/πηζηνπνίεζε επηρείξεζε αηηείηαη απφ ηελ EUROCHECK ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο. Εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ππεξεζίεο ειέγρνπ/πηζηνπνίεζεο ππνβάιινληαη είηε πξνθνξηθά κέζσ ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ είηε γξαπηά απφ ηνλ πειάηε. Καηφπηλ ηεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απφ πειάηε, εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε αλάιεςεο ή φρη ηνπ έξγνπ απφ ηελ EUROCHECK θαη ζηε ζπλέρεηα απνζηέιιεηαη ε πξνζθνξά πνπ απνηειεί θαη ζχκβαζε εθφζσλ ππάξρεη ελππφγξαθε απνδνρή ηνπ πειάηε. Εθφζσλ δεηεζεί απφ ηνλ πειάηε επηπιένλ ελεκέξσζε αθνινπζεί ε απνζηνιή, θαηά πεξίπησζε ησλ παξαθάησ εγγξάθσλ: α. Γεληθφο Καλνληζκφο Πηζηνπνίεζεο ηεο EUROCHECK (ΓΙΠ). β. Ελεκεξσηηθά θπιιάδηα ηεο EUROCHECK. γ. Σηκνθαηάινγνο Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο (Ε-02.0) 7 απφ 16

8 δ. Άιια έληππα φπσο απαηηνχληαη απφ ηελ Εηδηθή Δηαδηθαζία Πηζηνπνίεζεο θαηά πεξίπησζε. Με ηελ επηζηξνθή ηεο πξνζθνξάο-ζχκβαζεο θαη ηεο ελππφγξαθεο απνδνρήο απφ ηνλ πειάηε, ην αξκφδην ηκήκα εμεηάδεη ηελ πιεξφηεηά ηεο θαη επηθνηλσλεί κε ηνλ πειάηε ζηελ πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ή ειιεηπνχο πιεξνθφξεζεο. Η ππνγξαθή ηεο Πξνζθνξάο-χκβαζεο απφ ηνλ πειάηε δειψλεη ηελ ζπκθσλία ηνπ κε ηνλ παξφληα Γεληθφ Ιαλνληζκφ θαη ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν, πνπ δηαθέξεη θαηά πεξίπησζε θαη θαηά πειάηε. Καηφπηλ αλνίγεηαη ν Φάθεινο Εξγνπ ηνπ πειάηε πνπ πεξηέρεη φια ηα ζρεηηθά κε απηφλ έγγξαθα θαη ζηε ζπλέρεηα θαζνξίδνληαη απφ θνηλνχ νη ζρεηηθέο ιεπηνκέξηεο πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζή ηνπ έξγνπ. Αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο Η Πηζηνπνίεζε δηελεξγείηαη ζην πιαίζην εθαξκνγήο Εηδηθνχ Καλνληζκνχ Πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο παξέρεη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ειέγρνπο θαη δνθηκέο, δηαδηθαζία, θ.η.ι.. Κάζε Πξνζθνξά-χκβαζε αθνξά νιφθιεξν ην έξγν πνπ ζπκθσλείηαη απφ ηνλ πειάηε. Η Πξνζθνξά-χκβαζε πεξηγξάθεη ην αληηθείκελν ηεο πηζηνπνίεζεο θαη ηα ηππνπνηεηηθά έγγξαθα ζχκθσλα κε ηα νπνία δηελεξγείηαη ε επηζεψξεζε. Η αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο γίλεηαη κε ηε κέξηκλα ηεο EUROCHECK θαη ε Πηζηνπνίεζε Πξντφληνο ζεκαίλεη, φηη ην πηζηνπνηεζέλ πξντφλ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο θαζνξηζκέλνπ ηππνπνηεηηθνχ εγγξάθνπ (πξφηππν, πξνδηαγξαθή, θψδηθαο πξαθηηθήο, θαλνληζηηθφ έγγξαθν), θαζψο θαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο Γεληθνχ Καλνληζκνχ θαη ηνπ ζρεηηθνχ Εηδηθνχ Καλνληζκνχ Πηζηνπνίεζεο. Η αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ έλαληη ησλ ηζρπνπζψλ απαηηήζεσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΕΜ (ISO/IEC 17020). Γηα ηελ αμηνιφγεζε ελφο αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο εμεηάδνληαη: ε ζπκκφξθσζε ηνπ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο ή/θαη ηνπ θαλνληζκνχ βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα δηελεξγεζεί ε αμηνιφγεζε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο Η κε εθπιήξσζε κηαο πξνδηαγξακκέλεο απαίηεζεο νξίδεηαη σο κε ζπκκφξθσζε ε νπνία κπνξεί : 1. λα αξζεί κεηά απφ ηελ πινπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ πνπ επηβάιιεη ε EUROCHECK, 2. λα νδεγήζεη ζηελ απφξξηςε ηεο πηζηνπνίεζεο 8 απφ 16

9 3. λα νδεγήζεη ζηελ αλαζηνιή ή αλάθιεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ήδεο πηζηνπνηεκέλεο επηρείξεζεο. Γηα ηελ επηζεψξεζε ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Πηζηνπνίεζεο ε νκάδα επηζεψξεζεο, ε νπνία απνηειείηαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ππεπζχλνπο Ειέγρσλ θαη Δνθηκψλ. Οη νκάδεο επηζεψξεζεο ζπγθξνηνχληαη ψζηε λα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε γλψζε, εμεηδίθεπζε θαη εκπεηξία σο πξνο ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο θαη ηεο επηζεψξεζεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επηζεψξεζεο ν επηθεθαιήο επηζεσξεηήο παξαδίδεη ζηνλ Τπεχζπλν Πηζηνπνίεζεο ηα έληππα επηζεψξεζεο. Εάλ ν Τπεχζπλνο Πηζηνπνίεζεο θξίλεη απφ ηα επξήκαηα ησλ επηζεσξεηψλ φηη απαηηνχληαη δηνξζσηηθά κέηξα απφ ηνλ πειάηε γηα ηελ άξζε κε ζπκκνξθψζεσλ γλσζηνπνηεί ηα δηνξζσηηθά κέηξα ζηνλ πειάηε. Ο πειάηεο θαιείηαη λα θαηαζέζεη ηα πηζαλά ζρφιηα ηνπ θαη λα πεξηγξάςεη ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο ζα πξνβεί εληφο θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ηελ άξζε ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ πνπ εληνπίζζεθαλ. Απφθαζε Η ηειηθή απφθαζε γηα ηελ απνλνκή Πηζηνπνηεηηθνχ ιακβάλεηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Πηζηνπνίεζεο. Υνξήγεζε Σν Πηζηνπνηεηηθφ αθνξά απνθιεηζηηθά ζπγθεθξηκέλν αλπςσηηθφ κεράλεκα ηνπ πειάηε. Όια ηα έγγξαθα ηα νπνία ρνξεγνχληαη απφ ηελ EUROCHECK θαη απνηεινχλ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο απνηεινχλ ηδηνθηεζία ηεο EUROCHECK. 7. Δηαηήξεζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Η ηζρχο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ πκκφξθσζεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα, γηα ην νπνίν έρεη εθδνζεί, πξνυπνζέηεη ηελ ζπλερή δέζκεπζε απφ ηνλ πειάηε φηη δελ έρεη πξνβεί ζε ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ηζρχνπζεο απαηηήζεηο φπσο: α) κεηαηξνπή β) ζνβαξή επηζθεπή θαη γ) ζπλαξκνιφγεζε / απνζπλαξκνιφγεζε Καζ φιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ν πειάηεο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ην Σκήκα Πηζηνπνίεζεο γηα νπνηαδήπνηε ζρεδηαδφκελε ηξνπνπνίεζε, 9 απφ 16

10 επί ηνπ κεραλήκαηνο. Σν Σκήκα Πηζηνπνίεζεο θξίλεη ζε πνην βαζκφ είλαη ζεκαληηθέο νη επηδησθφκελεο ηξνπνπνηήζεηο θαη απνθαζίδεη εάλ ρξεηάδεηαη λα γίλεη πξφζζεηε αμηνιφγεζε. 8. Αλαλέσζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Έλα κήλα πξηλ ηελ ιήμε ηεο ηζρχνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ ν πειάηεο πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ζηελ ΚΡΟΝΟ ηελ πξφζεζή ηνπ γηα αλαλέσζε ή δηαθνπή ηεο ρξήζεο ηνπ. 9. Θζρχο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Η δηάξθεηα ηζρχνο ησλ ρνξεγνχκελσλ πηζηνπνηεηηθψλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ αλαθνξά ζηνλ πίλαθα 1, ηεο Τ.Α /593 «Καλνληζκφο Ειέγρσλ Αλπςσηηθψλ Μεραλεκάησλ» (ΦΕΚ 1186/ ) 10. Δηθαηψκαηα Πειαηψλ Ο θάηνρνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Ειέγρνπ Αλπςσηηθψλ Μεραλεκάησλ έρεη ην δηθαίσκα λα ην ρξεζηκνπνηεί γηα επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο, εηδηθφηεξα ζε πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ, ζπκθσληψλ, επηβεβαίσζεο παξαγγειηψλ, γηα ζθνπνχο πξνβνιήο θαη γηα απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ ηνπ κε ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο. 10 απφ 16

11 11. Τπνρξεψζεηο Πειαηψλ Ο θάηνρνο Πηζηνπνηεηηθνχ πκκφξθσζεο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη εληφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηηο θαηάιιειεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ άξζε ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ πνπ εληνπίδνληαη θαη λα παξέρεη ηε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε ζηελ EUROCHECK. λα δειψλεη φηη θαηέρεη θαη λα πξνβάιιεη ην Πηζηνπνηεηηθφ πκκφξθσζεο ηεο επηρείξεζήο ηνπ κφλν γηα ηα πξντφληα γηα ηα νπνία έρεη πηζηνπνηεζεί λα κε ρξεζηκνπνηεί ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ θαη λα κελ θάλεη νπνηαδήπνηε δήισζε πνπ αθνξά ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ κε ηξφπν πνπ κπνξεί λα εθιεθζεί απφ ηελ EUROCHECK σο παξαπιαλεηηθφο λα δηαθφςεη εληφο ην πνιχ κηαο εβδνκάδαο θάζε ρξήζε, δηαθήκηζε θαη αλαθνξά ζην Πηζηνπνηεηηθφ πκκφξθσζεο, εάλ απηφ αλαθιεζεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν λα επηζηξέςεη άκεζα νπνηαδήπνηε έγγξαθα πηζηνπνίεζεο εάλ ην ρνξεγεζέλ πηζηνπνηεηηθφ αλαθιεζεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δηαθφπηεη ακέζσο θάζε ρξήζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ πκκφξθσζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ε κε-ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ηππνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο βάζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ζπκκφξθσζεο, ηεξεί ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία θαη ζρεηηθφ αξρείν γηα ηα παξάπνλα απφ πειάηεο ηνπ θαη ηηο αληίζηνηρεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ έρεη ιάβεη γηα ηελ δηεπζέηεζε ηνπ παξαπφλνπ. λα αλαγλσξίδεη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρεη ρνξεγήζεη ε EUROCHECK ζε άιιεο επηρεηξήζεηο λα δηεπθνιχλεη ηηο δηαδηθαζίεο επηζεψξεζεο ιακβάλνληαο ηα θαηάιιεια νξγαλσηηθά κέηξα θαη ζέηνληαο ζηε δηάζεζε ησλ επηζεσξεηψλ φια ηα ζρεηηθά κε ηελ επηζεψξεζε έγγξαθα θαη έληππα θαζψο θαη ην ππεχζπλν πξνζσπηθφ λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ 12. Τπνρξεψζεηο - Επζχλεο ηεο EUROCHECK 12.1 Τπνρξεψζεηο Η EUROCHECK πξαγκαηνπνηεί ηηο αμηνινγήζεηο θαη επηζεσξήζεηο κε ηξφπν αληηθεηκεληθφ, ερέκπζν θαη ακεξφιεπην. Σν πξνζσπηθφ θαη νη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηεο EUROCHECK πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο έρνπλ ηελ θαηάιιειε κφξθσζε, εμεηδίθεπζε θαη εκπεηξία θαη 11 απφ 16

12 ιεηηνπξγνχλ κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ θαλνληζκψλ θαη ηεο Δήισζεο Εκπηζηεπηηθφηεηαο. Η EUROCHECK έρεη ηελ επζχλε ηεο επηινγήο, εθπαίδεπζεο, αμηνιφγεζεο θαη επίβιεςεο ησλ επηζεσξεηψλ, ηεο νξγάλσζεο ηεο επηζεψξεζεο θαη ηεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε ηε ζπκκφξθσζε ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ σο πξνο ηηο ηζρχνπζεο απαηηήζεηο. Η EUROCHECK παξέρεη θαζνδήγεζε ζηηο νκάδεο επηζεψξεζεο θαη εμαζθαιίδεη εληαίν ηξφπν αληηκεηψπηζεο ζηελ εξκελεία ησλ απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ θαλνληζκψλ. ε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο ηεθκεξηψζεη παξάπνλα γηα ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ζπγθεθξηκκέλεο επηζεψξεζεο, ε EUROCHECK πξνβαίλεη ζε λέα επηζεψξεζε κε δηθά ηεο έμνδα θαη δηαθνξεηηθή ζχλζεζε νκάδαο επηζεψξεζεο. Σα ρνξεγνχκελα απφ ηελ EUROCHECK πηζηνπνηεηηθά ηζρχνπλ ζε φια αλεμαηξέησο ηα θξάηε-κέιε ηεο Επξσπατθήο Ελσζεο. Η EUROCHECK δελ είλαη ππεχζπλε ζηελ πεξίπησζε πνπ ηξίηεο ρψξεο δελ αλαγλσξίδνπλ ή αλαγλσξίδνπλ ελ κέξεη ηα ρνξεγεζέληα πηζηνπνηεηηθά Επζχλε Η EUROCHECK θέξεη θάιπςε αζηηθήο επζχλεο γηα ηηο ππεξεζίεο ειέγρσλ/πηζηνπνίεζεο ηηο νπνίεο πξνζθέξεη. Η EUROCHECK δελ επζχλεηαη γηα πηζαλά αηπρήκαηα, αζηνρίεο, θαηαζηξνθέο, θ.ι.π., πνπ δχλαηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ ρξήζε ησλ δνθηκαζζέλησλ ή πηζηνπνηεκέλσλ κεραλεκάησλ έξγσλ ηνπ πειάηνπ. ε θακία πεξίπησζε δελ επζχλεηαη γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ. Η EUROCHECK δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεχζπλε γηα ηε κε αλαγλψξηζε ελ κέξεη ή θαζ νινθιεξία ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ πκκφξθσζεο πνπ έρεη εθδφζεη. 13. Ερεκχζεηα & Εκπηζηεπηηθφηεηα Η EUROCHECK εμαζθαιίδεη ηελ ερεκχζεηα θαη εκπηζηεπηηθφηεηα έλαληη ησλ πειαηψλ ηνπ, ζε φια ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηνπ. Η EUROCHECK θαζψο θαη φινη νη εκπιεθφκελνη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηεο, επζχλνληαη θαη είλαη ππφινγνη γηα ηε δηαρείξηζε εγγξάθσλ θαη δεδνκέλσλ, θαζψο θαη θάζε πιεξνθφξεζεο πνπ ζα έιζεη ζηελ αληίιεςε ή πεξηέξρεηαη ζηελ θαηνρή ηνπο θαηά ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηελ EUROCHECK σο απζηεξά εκπηζηεπηηθήο θχζεο. Η πιεξνθφξεζε απηή ζα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο πινπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλνπλ. 12 απφ 16

13 πγθεθξηκέλα: Η EUROCHECK ρεηξίδεηαη κε απφιπηε ερεκχζεηα θάζε έγγξαθν ή/θαη πξντφλ πειαηψλ πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ. Όιεο νη πιεξνθνξίεο θαζψο θαη πεξηερφκελα εγγξάθσλ ή/θαη ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ πνπ ηπρφλ έξρνληαη ζε γλψζε ηεο EUROCHECK ή/θαη ησλ επηζεσξεηψλ ηνπ παξακέλνπλ απνιχησο εκπηζηεπηηθέο. Οινη νη επηζεσξεηέο θαη ην πξνζσπηθφ ηεο EUROCHECK ιεηηνπξγνχλ απζηεξά κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαη δεζκεχνληαη απφ Δήισζε Εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ππνγξαθή ζπκβάζεσλ ζπλεξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ επηβάιιεηαη λνκηθά ε δηάζεζε πιεξνθνξηψλ ζε ηξίην κέξνο, ε EUROCHECK ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ πειάηε. Η EUROCHECK σο δηαπηζηεπκέλνο Φνξέαο Ειέγρνπ ηεξεί δηαδηθαζίεο Δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο θάζε είδνπο εκπηζηεπηηθήο πιεξνθφξεζεο πειαηψλ ηνπ. Η EUROCHECK, θαζψο θαη φινη νη εκπιεθφκελνη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηνπ δειψλνπλ απφιπηε ερεκχζεηα θαη απαιιαγή απφ θάζε δηθαίσκα κεξίζκαηνο φζνλ αθνξά: α) ηηο θάζε είδνπο γλψζεηο θαη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαζψο θαη πεξηερφκελα εγγξάθσλ θαη κέζσλ ειεθηξνληθήο απνζήθεπζεο ζηνηρείσλ, β) εθεπξέζεηο, αλαθαιχςεηο θαη θαηλνηνκίεο, πνπ ηπρφλ ζα ππνπέζνπλ ζηελ αληίιεςή ηνπο θαη ηα νπνία απνηεινχλ ηδηνθηεζία ησλ πειαηψλ ηεο. Με ηελ αλσηέξσ δήισζε δελ κεηψλεηαη ε επζχλε ηνπ πειάηνπ λα εμαζθαιίδεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ αζθάιεηα θαη ειεγρφκελε δηαθίλεζε, γλσζηνπνίεζε θαη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ηεο πλεπκαηηθήο θαη εκπνξηθήο/βηνκεραληθήο ηνπ ηδηνθηεζίαο. Η EUROCHECK σο δηαπηζηεπκέλνο Φνξέαο Ειέγρνπ ηεξεί δηαδηθαζίεο Δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο θάζε είδνπο εκπηζηεπηηθήο πιεξνθφξεζεο πειαηψλ ηνπ. 14. Αλαζηνιή/Αλάθιεζε Πηζηνπνίεζεο Η EUROCHECK δχλαηαη λα πξνβεί ζηελ πξνζσξηλή Αλαζηνιή ή/θαη νξηζηηθή Αλάθιεζε ηεο πηζηνπνίεζεο. ηελ πεξίπησζε Αλάθιεζεο ηεο πηζηνπνίεζεο, ν πειάηεο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη εθ λένπ αίηεζε πηζηνπνίεζεο εάλ επηζπκεί ηελ εθ λένπ πηζηνπνίεζε. ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί ε Αλαζηνιή ηεο πηζηνπνίεζεο, ν απαξαίηεηνο ρξφλνο ππνβνιήο δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ απφ κέξνπο ηνπ πειάηε δχλαηαη λα δηαθέξεη, ιφγσ ηεο αηηίαο πνπ ηελ πξνθαιεί. Αλάινγα κε ηνλ ιφγν, ηεξείηαη ν παξαθάησ πίλαθαο γηα ηελ νξηζηηθή Αλάθιεζε ηεο Πηζηνπνίεζεο θαηφπηλ Αλαζηνιήο. 13 απφ 16

14 Ιαηάζηαζε πνπ απαηηεί ηελ Αλαζηνιή Επηζπκία ηνπ πειάηε Ο θνξέαο πηζηνπνίεζεο θαζνξίδεη φηη ην πξντφλ είλαη επηθίλδπλν Παξαβίαζε πθηζηάκελεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο Με θαηαβνιή ηειψλ Αδπλακία εθπιήξσζεο άιισλ απαηηήζεσλ ηεο Πηζηνπνίεζεο Επηηαθηηθή αλάγθε ζπκκφξθσζεο κε λέεο απαηηήζεηο Αληηθαλνληθή/παξαπιαλεηηθή ρξήζε ηεο Πηζηνπνίεζεο (ήκα ή Πηζηνπνηεηηθφ) Αιιαγέο ζε πηζηνπνηεκέλα πξντφληα πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκκφξθσζε απηψλ κε ηηο απαηηήζεηο πηζηνπνίεζεο Υνξήγεζε ςεπδνχο πιεξνθφξεοεο ζηελ EUROCHECK φζνλ αθνξά ην πξντφλ ππφ πηζηνπνίεζε Λέγηζηε επηηξεπηή πεξίνδνο Αλαζηνιήο πξηλ απφ ηελ Αλάθιεζε ηεο Πηζηνπνίεζεο 10 εκεξνινγηαθέο εκέξεο Άκεζε Αλάθιεζε 60 εκεξνινγηαθέο εκέξεο 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο εκεξνινγηαθέο εκέξεο Δηαπξαγκαηεχζηκε κε Σκήκα Πηζηνπνίεζεο 90 εκεξνινγηαθέο εκέξεο 90 εκεξνινγηαθέο εκέξεο Άκεζε Αλάθιεζε Η πξνζσξηλή Αλαζηνιή γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ πειάηε θαη θαζνξίδνληαη νη φξνη γηα ηελ άξζε ηεο Αλαζηνιήο. ηελ πεξίπησζε Αλαζηνιήο ηεο Πηζηνπνίεζεο, δελ επηηξέπεηαη απφ ηνλ πειάηε ε πξνβνιή ηεο Πηζηνπνίεζεο θαη ε ρξήζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ. Ο θαηάινγνο πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ ζεκαίλεηαη θαηάιιεια απφ ηελ EUROCHECK, ψζηε λα γλσζηνπνηείηαη ε Αλαζηνιή. ηελ πεξίπησζε πνπ δε ζπκκνξθσζεί ν πειάηεο κε ηνπο ζπκθσλεζέληεο φξνπο γηα ηελ άξζε ηεο Αλαζηνιήο, ε EUROCHECKπξνβαίλεη ζε νξηζηηθή Αλάθιεζε ηεο Πηζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ Πίλαθα. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί δε ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθά, ε EUROCHECK κπνξεί λα δψζεη λέα δηνξία κέρξη 30 εκεξψλ γηα ηελ επηβνιή δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ πξηλ ηελ νξηζηηθή Αλάθιεζε ηεο Πηζηνπνίεζεο. Η νξηζηηθή Αλάθιεζε θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ πειάηε. ηελ πεξίπησζε απηή, ε επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ζηελ EUROCHECK φια ηα πξσηφηππα Πηζηνπνηεηηθά. Η EUROCHECK γλσζηνπνηεί ηελ Αλάθιεζε ζην επξχ θνηλφ κε θάζε κέζν πνπ θξίλεη απηφ ζθφπηκν. 14 απφ 16

15 Η EUROCHECK κέζσ ηνπ Γεληθνχ Δηεπζπληή απνθαζίδεη θαηά πεξίπησζε γηα ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο αλαθνξηθά κε ηα πξντφληα πνπ έρνπλ ήδε πηζηνπνηεζεί φπσο, ελεκέξσζε ηεο Αξκφδηαο Αξρήο, επεμεγεκαηηθή ήκαλζε, άιιεο ελέξγεηεο, θαηά πεξίπησζε. Επηζηνιή Αλάθιεζεο κπνξεί λα ζηαιεί κε ζπζηεκέλν γξάκκα (ή κε ηζνδχλακν κέζν) ζην άιιν κέξνο, αλαθέξνληαο ηνπο ιφγνπο θαη ηελ εκεξνκελία ηεο ιήμεο ηεο ζπκθσλίαο. 15. Ελζηάζεηο Καηά ησλ απνθάζεσλ ηεο EUROCHECK γηα ζέκαηα πηζηνπνίεζεο, ν εθάζηνηε ελδηαθεξφκελνο ή ν έρσλ έλλνκν ζπκθέξνλ δχλαηαη λα αζθήζεη πξνζθπγή ζηελ EUROCHECK, εληφο δχν κελψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ή απφ ηελ εκεξνκελία πνπ απνδεδεηγκέλα έιαβε γλψζε. Γηα ηελ πξνζθπγή απνθαζίδεη ε Επηηξνπή Ελζηάζεσλ. ηελ Επηηξνπή Ελζηάζεσλ δχλαηαη λα πξνζθαινχληαη γηα ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ επί ηερληθψλ ζεκάησλ εμσηεξηθνί ζχκβνπινη θαη εκπεηξνγλψκνλεο ησλ νπνίσλ εμαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία απφ ηελ έλζηαζε ππφ εμέηαζε. Ο πειάηεο ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κε ηα κέιε ηεο Επηηξνπήο Ελζηάζεσλ θαη δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο ηεθκεξησκέλεο αίηεζεο γηα ηελ απνκάθξπλζε κέινπο ηεο. ηελ πεξίπησζε απνδνρήο ηεο αίηεζεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Επηηξνπήο Ελζηάζεσλ, ην κέινο αληηθαζίζηαηαη απφ εκπεηξνγλψκσλα πνπ δηαηεξεί ηελ αλεμαξηεζία ηνπ απφ ηελ ππφ εμέηαζε πεξίπησζε. ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο έλζηαζεο απφ θαηαλαισηή, ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ν ελδηαθεξφκελνο απφ ηνλ Τπεχζπλν Πηζηνπνίεζεο. Η ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξνζθπγήο θαη εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Οη απνθάζεηο ηεο Επηηξνπήο Ελζηάζεσλ είλαη ηεθκεξησκέλεο θαη ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ν πξνζθεχγσλ θαη θάζε άκεζα ελδηαθεξφκελν κέινο εληφο 5 εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηνπο. Σπρφλ έμνδα γηα ηελ εμέηαζε έλζηαζεο απφ ηελ EUROCHECK ρξεψλνληαη ζηνλ ππνβάιινληα θαηά πεξίπησζε. Μέρξη λα εθδνζεί ε αλσηέξσ απφθαζε ηζρχεη ε πξνεγνχκελε απφθαζε ηνπ Τπεπζχλνπ Πηζηνπνίεζεο. 16. Πιεξσκή Πξνυπνινγηζκφο θφζηνπο Σα θφζηε γηα ηελ ρνξήγεζε θαη ηελ δηαηήξεζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ ηηκνθαηάινγν ππεξεζηψλ Ειέγρσλ θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο EUROCHECK. Η κε ηήξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ απφ ηνλ πειάηε απνηειεί αηηία ιχζεο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη αλάθιεζεο ηνπ ρνξεγεζέληνο πηζηνπνηεηηθνχ. 15 απφ 16

16 17. Αλαζεσξήζεηο ηνπ Παξφληνο Ιαλνληζκνχ Ο παξψλ Γεληθφο Kαλνληζκφο Πηζηνπνίεζεο κπνξεί λα ππνζηεί αιιαγέο ή αλαζεσξήζεηο, κεξηθψο ή ζην ζχλνιφ ηνπ. Σπρφλ αιιαγέο ή αλαζεσξήζεηο γλσζηνπνηνχληαη γξαπηψο ζηνπο πειάηεο πνπ έρεη ρνξεγεζεί Πηζηνπνηεηηθφ πκκφξθσζεο, θαζνξίδνληαο θαη ηα ρξνληθά φξηα πξνζαξκνγήο ησλ ζηηο θαηλνχξγηεο απαηηήζεηο. ε πεξηπηψζεηο δηαθσλίαο κε ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο αιιαγέο, ν πειάηεο κπνξεί εγγξάθσο λα δεηήζεη ηελ δηαθνπή ηεο πηζηνπνίεζεο. 18. Υξήζε Κνγφηππνπ ηνπ ΕΤΔ Η EUROCHECK δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί ην Εζληθφ Λνγφηππν Δηαπίζηεπζεο ηνπ ΕΤΔ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Καλνληζκνχ Δηαπίζηεπζεο ηνπ ΕΤΔ (ΕΤΔ ΚΑΔ/02/03/ ). ε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ ΕΛΔ, αθνινπζείηαη πάληα απφ ηνλ Αξηζ. ηνπ πηζηνπνεηηθνχ Δηαπίζηεπζεο ηνπ ΕΤΔ θαη ην είδνο απηήο θαη ε ζέζε ηνπ ζα βξίζθεηαη πιεζίνλ ησλ γσληψλ ηνπ εγγξάθνπ θαη δελ εθδίδεηαη κε ηελ επζχλε ηνπ ΕΤΔ. 16 απφ 16

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ Αζήλα, 2013 ΞΙΔΗΝΓΝΡΗΘΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΑΡΑΘΔΠΖ ΘΙΔΗΠΡΩΛ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΚΗΠΘΩΠΖ 30 ΔΡΩΛ ΚΔ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΡΝ ΔΞΗ ΡΖΠ ΝΓΝ ΚΔΓΑΙΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ 2 ΠΡΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΑΘΗΛΖΡΝ ΞΝ ΠΡΔΓΑΕΔΗ ΡΝ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ «ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011)

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS Με ηε ζχκβαζε απηή ε «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.», ε νπνία είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αηφινπ 86), εθδίδεη ζην φλνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ

ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΜΑΛΗ ΠΤΡΙΓΧΝ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΑΡΑΓΗ ΔΡΙΔΣΣΑ (Α.Μ. 4002) Καβάια, 2012

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΘΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΘΘ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΘΚΕ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΕΠΕΝΔΤΘ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ «Παξνρή από ηελ εηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο (ΟΣΔ Α.Δ.)» ηεο ππεξεζίαο ρνλδξηθήο κε ηελ νλνκαζία Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Δηθνληθά Μεξηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (Το έγγπαθο αςηό ζςνιζηά βοήθημα ηεκμηπίυζηρ και δεν έσει νομική ιζσύ)

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (Το έγγπαθο αςηό ζςνιζηά βοήθημα ηεκμηπίυζηρ και δεν έσει νομική ιζσύ) Απιθ. 261611/7-3-2007 Κοινή Απόθαζη ηυν Υποςπγών Οικονομίαρ και Οικονομικών, Δζυηεπικών Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ και Αποκένηπυζηρ, Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Τποθίμυν και Ανάπηςξηρ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (Το έγγπαθο

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγφο πινπνίεζεο έξγσλ Γηθαηνχρσλ

Νδεγφο πινπνίεζεο έξγσλ Γηθαηνχρσλ Ξ.Δ.Ξ. ΑΡΡΗΘΖΠ, Ξ.Δ.Ξ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ, Ξ.Δ.Ξ. ΘΟΖΡΖΠ ΘΑΗ ΛΖΠΥΛ ΑΗΓΑΗΝ, Ξ.Δ.Ξ. ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ - ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΘΑΗ ΖΞΔΗΟΝ, Ξ.Δ.Ξ. ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ -ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ - ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ

ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 0. ΔΙΑΓΩΓΗ... 6 0.1 Όκηινο ΔΛΤΑ...6 0.2 Φάξηεο Υπνρξεώζεωλ Καηαλαιωηή...6 0.3 Πεξηπηώζεηο πνπ δελ ηζρύεη ν Φάξηεο Υπνρξεώζεωλ Καηαλαιωηή...8 0.4

Διαβάστε περισσότερα