ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1 απφ 16

2 1. Ννκηθφ Πιαίζην Αληηθείκελν Δηαπηζηεχζεηο Ακεξνιεςία, Αλεμαξηεζία θαη Αθεξαηφηεηα Εηδηθνί Καλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο Καηάινγνο Πηζηνπνηεκέλσλ Πξντφλησλ Δηαδηθαζία Υνξήγεζεο Πηζηνπνηεηηθνχ Δηαηήξεζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Αλαλέσζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Ιζρχο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δηθαηψκαηα Πειαηψλ Τπνρξεψζεηο Πειαηψλ Τπνρξεψζεηο - Επζχλεο ηεο EUROCHECK Ερεκχζεηα & Εκπηζηεπηηθφηεηα Αλαζηνιή/Αλάθιεζε Πηζηνπνίεζεο Ελζηάζεηο Πιεξσκή Πξνυπνινγηζκφο θφζηνπο Αλαζεσξήζεηο ηνπ Παξφληνο Καλνληζκνχ Υξήζε Λνγφηππνπ ηνπ ΕΤΔ απφ 16

3 1. Μνκηθφ Πιαίζην Η EUROCHECK ηδξχζεθε ην 2008 σο Οκφξξπζκε Εηαηξεία. Η εηαηξεία εδξεχεη ζηε γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ λνκνχ Αηηηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Δήκν Υατδαξίνπ, επί ηεο νδνχ Λεσθφξνπ Αζελψλ 225. Σα θεθάιαηα γηα ηελ ίδξπζή ηεο πξνέξρνληαη απφ ηα κέιε ηεο θαη ηζνχληαη κε ην πνζφ ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ηνπο θαη πνζνζηφ κεηνρψλ αληίζηνηρν ηεο εηζθνξάο ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο. Η EUROCHECK σο δίθηπν θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα εμαζθαιίδεη έζνδα γηα ηε βησζηκφηεηά ηεο κέζσ: (α) Επηζεψξεζεο, ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη δνθηκψλ (ζε ηδηφθηεηα εξγαζηήξηα ή εξγαζηήξηα ηξίησλ), πηζηνπνίεζεο ηεο θαηαζηάζεσο κεραλεκάησλ έξγνπ (ΜΕ), κεραλψλ θαη νρεκάησλ. (β) Πηζηνπνίεζεο ηεο θαηαζηάζεσο δνρείσλ ππφ πίεζε, δηθηχσλ ζσιελψζεσλ, αλειθπζηήξσλ πξνζψπσλ ή πξντφλησλ θαζψο επίζεο θαη κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ. (γ) Επηζεσξήζεηο, εθπφλεζε θαη έγθξηζε κειεηψλ θαζψο θαη ε έθδνζε θάζε είδνπο πηζηνπνηεηηθψλ θαη` εμνπζηνδφηεζε θαη γηα ινγαξηαζκφ Τπνπξγείσλ, Οξγαληζκψλ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Δεκνζίνπ Δηθαίνπ ελ` γέλεη, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Δηεζλείο πκβάζεηο, ηελ Εζληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία θαη ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. (δ) Έθδνζεο θαη θσδηθνπνίεζεο ηερληθψλ θαλφλσλ θαη θαλνληζκψλ, ε έθδνζε άιισλ ηερληθψλ εληχπσλ, ε αλάπηπμε ηερλνινγίαο θαη ε αθνκνίσζε ηερλνγλσζίαο κε ίδηα δξαζηεξηφηεηα ή θαη κε ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, Εξεπλεηηθά θέληξα ή ηλζηηηνχηα θαζψο θαη ζε άιινπο παξεκθεξείο Οξγαληζκνχο ζηελ Ειιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. (ε) πκκεηνρήο ζε εηαηξίεο, Ιδξχκαηα ή Οξγαληζκνχο νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή θαη αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο. (ζη) Παξνρήο ππεξεζηψλ, νξγάλσζεο, εθπαίδεπζεο θαη πξαγκαηνπνίεζεο ζεκηλαξίσλ ζε ζέκαηα ειέγρσλ θαη πηζηνπνηήζεσλ θαη ηεο πξαγκαηνπνίεζεο πηζηνπνηήζεσλ ζε θάζε είδνπο επηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνχο. (δ) Παξνρήο «εμσηεξηθψλ Τπεξεζηψλ πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο» Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο ε εηαηξεία κπνξεί λα: ζπκκεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε νπνηνπδήπνηε εηαηξηθνχ ηχπνπ κε φκνην ή παξεκθεξή ζθνπφ. ζπλεξγάδεηαη κε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή κε άιιεο επηρεηξήζεηο θαη εηαηξίεο νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο θαη Οξγαληζκνχο πθηζηάκελνπο ή ζπζηαζεζφκελνπο ζηελ πκεδαπή ή ηελ αινδαπή θαη πνπ έρνπλ ηνλ ίδην ή ζπλαθή ζθνπφ κε απηφλ ηεο παξνχζαο εηαηξείαο 3 απφ 16

4 λα ηδξχεη ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία ή γξαθεία νπνπδήπνηε ζηελ Ειιάδα ή ην εμσηεξηθφ θνπφο ηεο ίδξπζεο ηεο EUROCHECK είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ηερληθά ηθαλνχ, έγθπξνπ, αμηφπηζηνπ θαη ακεξφιεπηνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο ζα θαιχπηεη ηνλ πνιπδηάζηαην θαη πεξίπινθν ρψξν ηεο πηζηνπνίεζεο ηεο θαηαζηάζεσο κεραλεκάησλ έξγνπ (ΜΕ) ζηελ Ειιάδα. Η αλάγθε ησλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ κεραλήκαηα έξγσλ, γηα πηζηνπνίεζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο, ηθαλνπνηείηαη κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο, δεδνκέλνπ φηη απηή δξαζηεξηνπνηείηαη πάλσ: ζηνλ έιεγρν ηεο θαηαιιειφηεηαο αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ πξντφλησλ κε ηελ εγθαζίδξπζε θνηλψλ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ Δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηάο ηνπο, ζηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ έξεπλαο θαη εθαξκνγήο λέσλ ηερλνινγηψλ, ζηε δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ γηα ην ζπλερή θαη αδηάιεηπην εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ, ζηελ άκεζε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ γηα ηε δηαθίλεζε πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ, ζηε δεκηνπξγία έγθπξνπ, δηαθεθξηκέλνπ θαη θνηλά απνδεθηνχ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ, θαη ζηε δηαξθή πξνζπάζεηα γηα ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη δηεξεχλεζε παξάιιεια πεδίσλ γηα πεξαηηέξσ ζπλεξγαζία. Η χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ηεο EUROCHECK είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, γηαηί: ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη πηζηνπνίεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ε νπνία ζα θαιχπηεη ηφζν ζηνλ αξρηθφ έιεγρν, φζν θαη ηνλ πεξηνδηθφ επαλέιεγρν. Η EUROCHECK θέξεη αζθάιεηα αζηηθήο επζχλεο γηα ηηο ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο πνπ πξνζθέξεη θαη έρεη ζπλεξγαζία κε αζθαιηζηηθφ θνξέα, κε ηνλ νπνίν έρεη ππνγξάςεη αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, κε αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα αζηηθήο επζχλεο πνπ πξνζθέξεη. Η δηαδηθαζία απηή, δηαζθαιίδεη ηνπο εκπιεθνκέλνπο (πειάηεο θαη ρξήζηεο) ζε ζέκαηα αζθάιεηαο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο πεξί κεραλψλ, θαζψο θαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία. Η EUROCHECK, παξέρεη ππεξεζίεο ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 4 απφ 16

5 Οη εηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξντφλησλ κε ηππνπνηεηηθά έγγξαθα αλαθέξνληαη ζε Εηδηθνχο Ιαλνληζκνχο Πηζηνπνίεζεο. Οη ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο πνπ πξνζθέξεη, θαηαγξάθνληαη ζην ειεγρφκελν έγγξαθν Ε-02.0 «Σηκνθαηάινγνο Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο» Σν χζηεκα Δηαρείξηζεο Πνηφηεηαο (.Δ.Π), αλαθνξηθά θαη κε ηηο αλαθεξφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, παξνπζηάδεηαη ζην εγρεηξίδην ηεο EUROCHECK. Η EUROCHECK εμαζθαιίδεη φηη νη αλσηέξσ δξαζηεξηφηεηεο δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε άιιεο δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαη δελ ππνλνκεχεηαη ε ακεξνιεςία, αλεμαξηεζία θαη αθεξαηφηεηα ησλ απνθάζεψλ ηεο. Οη ελδηαθεξφκελνη - γηα πηζηνπνίεζε πξντφλησλ - θνξείο ζα αλαθέξνληαη σο "ΠΕΛΑΣΕ". 2. Αληηθείκελν Δηαπηζηεχζεηο Ο παξψλ Γεληθφο Kαλνληζκφο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηεο EUROCHECK σο δηαπηζηεπκέλνο Φνξέαο Ειέγρνπ Αλπςσηηθψλ Μεραλεκάησλ, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ πειαηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε δηαπίζηεπζε ηεο EUROCHECK. Αθνξά επίζεο ηηο Δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη ε EUROCHECK γηα ηνπο Ειέγρνπο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πηζηνπνίεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ ηππνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ εθάζηνηε Εηδηθφ Ιαλνληζκφ Πηζηνπνίεζεο. Η EUROCHECK γηα ηελ αμηφπηζηε παξνρή ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ, θέξεη ηηο θάησζη Δηαπηζηεχζεηο: α) Δηαπίζηεπζε θαηά ΕΜ (ISO/IEC 17020) σο Φνξέαο Ειέγρνπ, Σχπνπ Α, απφ ην Εζληθφ πκβνχιην Δηαπίζηεπζεο (Ε.Τ.Δ.) γηα ηνλ θάησζη ζθνπφ: Δξαζηεξηνπνίεζε ηεο EUROCHECK σο εγθεθξηκέλνπ θνξέα γηα ην αληηθείκελν: «Αλπςσηηθά κεραλήκαηα-αξρηθφο θαη πεξηνδηθφο έιεγρνο ΠΔ. 70/90 (ΦΕΙ 31/Α/90, Αξζξν 59) θαη ΤΑ 15085/593 «Ιαλνληζκφο Ειέγρσλ Αλπςσηηθψλ Λεραλεκάησλ» (ΦΕΙ /08/2003) φπσο ηα κεραλήκαηα απηά πξζδηνξίδνληαη ζην 126/ Επίζεκν Πεδίν Εθαξκνγήο Δηαπίζηεπζεο ηνπ ΕΤΔ. Ο παξψλ Γεληθφο Ιαλνληζκφο ηεο EUROCHECK απνηειεί θείκελν κε ην νπνίν πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη θάζε πειάηεο πξνο ηνλ νπνίν ρνξεγείηαη πηζηνπνηεηηθφ ηεο ζπκκφξθσζεο πξντφληνο. 5 απφ 16

6 3. Ακεξνιεςία, Αλεμαξηεζία θαη Αθεξαηφηεηα Η EUROCHECK ιεηηνπξγεί σο αλεμάξηεηνο Φνξέαο Ειέγρνπ Αλπςσηηθψλ Μεραλεκάησλ. Η αλεμαξηεζία θαη ακεξνιεςία ηεο, δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ νξγαλσηηθή ηεο δηάξζξσζε, ην λνκηθφ πιαίζην ηεο ίδξπζήο ηεο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ θαη ηελ αλαζθφπεζε απφ ηε δηνίθεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο πνπ εθαξκφδεη. Γηα θάζε έξγν εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή πξνζσπηθνχ ή/θαη εμσηεξηθψλ εγθεθξηκέλσλ ζπλεξγαηψλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζε θακία εκπνξηθή, νηθνλνκηθή ή άιινπ είδνπο πίεζε κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν απφ ηνλ πειάηε ή νπνηνλδήπνηε άιιν θαη πνπ ζα επεξέαδε ηελ ηερληθή ηνπο θξίζε. Όινη νη πειάηεο αληηκεησπίδνληαη ηζφηηκα, ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ. Η EUROCHECK ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο σο Φνξέαο Ειέγρνπ Αλπςσηηθψλ Μεραλεκάησλ, Σχπνπ Α, δελ εκπιέθεηαη θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ γηα ην ζρεδηαζκφ, παξαγσγή, εγθαηάζηαζε ή δηάζεζε ησλ πξνο πηζηνπνίεζε πξντφλησλ. Επίζεο δελ εκπιέθεηαη ζηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή πζηεκάησλ Πνηφηεηαο ησλ ελδηαθεξφκελσλ επηρεηξήζεσλ. 4. Εηδηθνί Ιαλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο Οη δηαδηθαζίεο ηεο δηαρείξηζεο θαη ρνξήγεζεο Πηζηνπνηεηηθνχ πνπ εθαξκφδεη ε EUROCHECK γηα ηνλ Ειεγρν θαη Πηζηνπνίεζε Πξντφλησλ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ηνπ αληίζηνηρνπ Εηδηθνχ θαλνληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Πξνίφλησλ θαη ησλ ηππνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ΕΚΠΠ. Η ζπλνιηθή Δηαρείξηζε θαη ε Υνξήγεζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ πκκφξθσζεο ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ ΕΝ (ISO/IEC 17020) ηηο Οδεγίεο Εθαξκνγήο ΕΑ-5/01 Καζνδήγεζεο ηεο ΕΑ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΕΝ (ISO/IEC 17020) θαη ησλ Καλνληζκψλ Δηαπίζηεπζεο ηνπ Εζληθνχ πκβνπιίνπ Δηαπίζηεπζεο (Ε.Τ.Δ.). Σν Πηζηνπνηεηηθφ ηεο EUROCHECK γηα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, ππνδειψλεη φηη ην πξντφλ απηφ ηθαλνπνηεί θαζνξηζκέλα πξφηππα, πξνδηαγξαθέο ή άιια ηππνπνηεηηθά έγγξαθα θαη απαηηήζεηο ηνπ πζηήκαηνο Πηζηνπνίεζεο. Η EUROCHECK δχλαηαη λα εθδίδεη Εηδηθφ Ιαλνληζκφ Πηζηνπνίεζεο (Ε.Ι.Π.) γηα επηιεγκέλα πεδία εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Η ζπλερήο ζπκκφξθσζε ησλ πηζηνπνηεζέλησλ πξντφλησλ Πειαηψλ κε ηα αληίζηνηρα ηερληθά πξφηππα απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ εθάζηνηε Πειάηε. Η EUROCHECK δχλαηαη λα πξνηείλεη ηελ εθαξκνγή ή ηε ζπκκφξθσζε ηνπ πξντφληνο Πειάηε θαη κε επηπιένλ πξφηππα, εθφζνλ θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ην επηβάιινπλ. 6 απφ 16

7 Η EUROCHECK δχλαηαη λα ζπλεξγάδεηαη γηα ηελ ρνξήγεζε Πηζηνπνηεηηθψλ πκκφξθσζεο κε άιινπο Φνξείο Πηζηνπνίεζεο ή δηεζλείο νξγαληζκνχο. Επίζεο, δχλαηαη λα ζπλάπηεη κε απηνχο ζπκθσλίεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο Πηζηνπνηεηηθψλ ή/θαη λα αλαγλσξίδεη Πηζηνπνηεηηθά θαη ήκαηα πκκφξθσζεο άιισλ επξσπατθψλ ή δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη δηθηχσλ. 5. Ιαηάινγνο Πηζηνπνηεκέλσλ Πξντφλησλ Η EUROCHECK ηεξεί Καηάινγν Πηζηνπνηεκέλσλ απφ απηήλ Πξντφλησλ σο πξνο ηππνπνηεηηθά έγγξαθα, κε ζθνπφ ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο ρνξήγεζεο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαηήξεζεο ησλ εθδνζέλησλ ππ' απηήο Πηζηνπνηεηηθψλ. Ο Καηάινγνο Πηζηνπνηεκέλσλ Πξντφλησλ πεξηιακβάλεη ην φλνκα ηνπ Πειάηνπ, ηελ θαηεγνξία ή ην είδνο ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ, ηνλ αξηζκφ πιαηζίνπ, ηα Πξφηππα ζχκθσλα κε ηα νπνία έγηλαλ νη έιεγρνη ή νη δνθηκέο θαη ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε, θαζψο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ (π.ρ. Κνηλνηηθέο Οδεγίεο, Καλνληζκνί, θ.ι.π.) θαη θξαηείηαη ειεθηξνληθά. 6. Δηαδηθαζία Υνξήγεζεο Πηζηνπνηεηηθνχ Η δηαδηθαζία ρνξήγεζεο Πηζηνπνηεηηθνχ πκκφξθσζεο Αλπςσηηθνχ Μεραλήκαηνο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα: Πξνζθνξά-χκβαζε Επηζεψξεζε Έγθξηζε Υνξήγεζε Πξνζθνξά χκβαζε (Τπνγξαθή ζπκθσλίαο) Η ελδηαθεξφκελε γηα έιεγρν/πηζηνπνίεζε επηρείξεζε αηηείηαη απφ ηελ EUROCHECK ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο. Εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ππεξεζίεο ειέγρνπ/πηζηνπνίεζεο ππνβάιινληαη είηε πξνθνξηθά κέζσ ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ είηε γξαπηά απφ ηνλ πειάηε. Καηφπηλ ηεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απφ πειάηε, εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε αλάιεςεο ή φρη ηνπ έξγνπ απφ ηελ EUROCHECK θαη ζηε ζπλέρεηα απνζηέιιεηαη ε πξνζθνξά πνπ απνηειεί θαη ζχκβαζε εθφζσλ ππάξρεη ελππφγξαθε απνδνρή ηνπ πειάηε. Εθφζσλ δεηεζεί απφ ηνλ πειάηε επηπιένλ ελεκέξσζε αθνινπζεί ε απνζηνιή, θαηά πεξίπησζε ησλ παξαθάησ εγγξάθσλ: α. Γεληθφο Καλνληζκφο Πηζηνπνίεζεο ηεο EUROCHECK (ΓΙΠ). β. Ελεκεξσηηθά θπιιάδηα ηεο EUROCHECK. γ. Σηκνθαηάινγνο Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο (Ε-02.0) 7 απφ 16

8 δ. Άιια έληππα φπσο απαηηνχληαη απφ ηελ Εηδηθή Δηαδηθαζία Πηζηνπνίεζεο θαηά πεξίπησζε. Με ηελ επηζηξνθή ηεο πξνζθνξάο-ζχκβαζεο θαη ηεο ελππφγξαθεο απνδνρήο απφ ηνλ πειάηε, ην αξκφδην ηκήκα εμεηάδεη ηελ πιεξφηεηά ηεο θαη επηθνηλσλεί κε ηνλ πειάηε ζηελ πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ή ειιεηπνχο πιεξνθφξεζεο. Η ππνγξαθή ηεο Πξνζθνξάο-χκβαζεο απφ ηνλ πειάηε δειψλεη ηελ ζπκθσλία ηνπ κε ηνλ παξφληα Γεληθφ Ιαλνληζκφ θαη ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν, πνπ δηαθέξεη θαηά πεξίπησζε θαη θαηά πειάηε. Καηφπηλ αλνίγεηαη ν Φάθεινο Εξγνπ ηνπ πειάηε πνπ πεξηέρεη φια ηα ζρεηηθά κε απηφλ έγγξαθα θαη ζηε ζπλέρεηα θαζνξίδνληαη απφ θνηλνχ νη ζρεηηθέο ιεπηνκέξηεο πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζή ηνπ έξγνπ. Αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο Η Πηζηνπνίεζε δηελεξγείηαη ζην πιαίζην εθαξκνγήο Εηδηθνχ Καλνληζκνχ Πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο παξέρεη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ειέγρνπο θαη δνθηκέο, δηαδηθαζία, θ.η.ι.. Κάζε Πξνζθνξά-χκβαζε αθνξά νιφθιεξν ην έξγν πνπ ζπκθσλείηαη απφ ηνλ πειάηε. Η Πξνζθνξά-χκβαζε πεξηγξάθεη ην αληηθείκελν ηεο πηζηνπνίεζεο θαη ηα ηππνπνηεηηθά έγγξαθα ζχκθσλα κε ηα νπνία δηελεξγείηαη ε επηζεψξεζε. Η αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο γίλεηαη κε ηε κέξηκλα ηεο EUROCHECK θαη ε Πηζηνπνίεζε Πξντφληνο ζεκαίλεη, φηη ην πηζηνπνηεζέλ πξντφλ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο θαζνξηζκέλνπ ηππνπνηεηηθνχ εγγξάθνπ (πξφηππν, πξνδηαγξαθή, θψδηθαο πξαθηηθήο, θαλνληζηηθφ έγγξαθν), θαζψο θαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο Γεληθνχ Καλνληζκνχ θαη ηνπ ζρεηηθνχ Εηδηθνχ Καλνληζκνχ Πηζηνπνίεζεο. Η αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ έλαληη ησλ ηζρπνπζψλ απαηηήζεσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΕΜ (ISO/IEC 17020). Γηα ηελ αμηνιφγεζε ελφο αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο εμεηάδνληαη: ε ζπκκφξθσζε ηνπ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο ή/θαη ηνπ θαλνληζκνχ βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα δηελεξγεζεί ε αμηνιφγεζε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο Η κε εθπιήξσζε κηαο πξνδηαγξακκέλεο απαίηεζεο νξίδεηαη σο κε ζπκκφξθσζε ε νπνία κπνξεί : 1. λα αξζεί κεηά απφ ηελ πινπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ πνπ επηβάιιεη ε EUROCHECK, 2. λα νδεγήζεη ζηελ απφξξηςε ηεο πηζηνπνίεζεο 8 απφ 16

9 3. λα νδεγήζεη ζηελ αλαζηνιή ή αλάθιεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ήδεο πηζηνπνηεκέλεο επηρείξεζεο. Γηα ηελ επηζεψξεζε ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Πηζηνπνίεζεο ε νκάδα επηζεψξεζεο, ε νπνία απνηειείηαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ππεπζχλνπο Ειέγρσλ θαη Δνθηκψλ. Οη νκάδεο επηζεψξεζεο ζπγθξνηνχληαη ψζηε λα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε γλψζε, εμεηδίθεπζε θαη εκπεηξία σο πξνο ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο θαη ηεο επηζεψξεζεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επηζεψξεζεο ν επηθεθαιήο επηζεσξεηήο παξαδίδεη ζηνλ Τπεχζπλν Πηζηνπνίεζεο ηα έληππα επηζεψξεζεο. Εάλ ν Τπεχζπλνο Πηζηνπνίεζεο θξίλεη απφ ηα επξήκαηα ησλ επηζεσξεηψλ φηη απαηηνχληαη δηνξζσηηθά κέηξα απφ ηνλ πειάηε γηα ηελ άξζε κε ζπκκνξθψζεσλ γλσζηνπνηεί ηα δηνξζσηηθά κέηξα ζηνλ πειάηε. Ο πειάηεο θαιείηαη λα θαηαζέζεη ηα πηζαλά ζρφιηα ηνπ θαη λα πεξηγξάςεη ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο ζα πξνβεί εληφο θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ηελ άξζε ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ πνπ εληνπίζζεθαλ. Απφθαζε Η ηειηθή απφθαζε γηα ηελ απνλνκή Πηζηνπνηεηηθνχ ιακβάλεηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Πηζηνπνίεζεο. Υνξήγεζε Σν Πηζηνπνηεηηθφ αθνξά απνθιεηζηηθά ζπγθεθξηκέλν αλπςσηηθφ κεράλεκα ηνπ πειάηε. Όια ηα έγγξαθα ηα νπνία ρνξεγνχληαη απφ ηελ EUROCHECK θαη απνηεινχλ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο απνηεινχλ ηδηνθηεζία ηεο EUROCHECK. 7. Δηαηήξεζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Η ηζρχο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ πκκφξθσζεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα, γηα ην νπνίν έρεη εθδνζεί, πξνυπνζέηεη ηελ ζπλερή δέζκεπζε απφ ηνλ πειάηε φηη δελ έρεη πξνβεί ζε ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ηζρχνπζεο απαηηήζεηο φπσο: α) κεηαηξνπή β) ζνβαξή επηζθεπή θαη γ) ζπλαξκνιφγεζε / απνζπλαξκνιφγεζε Καζ φιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ν πειάηεο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ην Σκήκα Πηζηνπνίεζεο γηα νπνηαδήπνηε ζρεδηαδφκελε ηξνπνπνίεζε, 9 απφ 16

10 επί ηνπ κεραλήκαηνο. Σν Σκήκα Πηζηνπνίεζεο θξίλεη ζε πνην βαζκφ είλαη ζεκαληηθέο νη επηδησθφκελεο ηξνπνπνηήζεηο θαη απνθαζίδεη εάλ ρξεηάδεηαη λα γίλεη πξφζζεηε αμηνιφγεζε. 8. Αλαλέσζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Έλα κήλα πξηλ ηελ ιήμε ηεο ηζρχνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ ν πειάηεο πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ζηελ ΚΡΟΝΟ ηελ πξφζεζή ηνπ γηα αλαλέσζε ή δηαθνπή ηεο ρξήζεο ηνπ. 9. Θζρχο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Η δηάξθεηα ηζρχνο ησλ ρνξεγνχκελσλ πηζηνπνηεηηθψλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ αλαθνξά ζηνλ πίλαθα 1, ηεο Τ.Α /593 «Καλνληζκφο Ειέγρσλ Αλπςσηηθψλ Μεραλεκάησλ» (ΦΕΚ 1186/ ) 10. Δηθαηψκαηα Πειαηψλ Ο θάηνρνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Ειέγρνπ Αλπςσηηθψλ Μεραλεκάησλ έρεη ην δηθαίσκα λα ην ρξεζηκνπνηεί γηα επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο, εηδηθφηεξα ζε πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ, ζπκθσληψλ, επηβεβαίσζεο παξαγγειηψλ, γηα ζθνπνχο πξνβνιήο θαη γηα απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ ηνπ κε ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο. 10 απφ 16

11 11. Τπνρξεψζεηο Πειαηψλ Ο θάηνρνο Πηζηνπνηεηηθνχ πκκφξθσζεο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη εληφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηηο θαηάιιειεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ άξζε ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ πνπ εληνπίδνληαη θαη λα παξέρεη ηε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε ζηελ EUROCHECK. λα δειψλεη φηη θαηέρεη θαη λα πξνβάιιεη ην Πηζηνπνηεηηθφ πκκφξθσζεο ηεο επηρείξεζήο ηνπ κφλν γηα ηα πξντφληα γηα ηα νπνία έρεη πηζηνπνηεζεί λα κε ρξεζηκνπνηεί ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ θαη λα κελ θάλεη νπνηαδήπνηε δήισζε πνπ αθνξά ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ κε ηξφπν πνπ κπνξεί λα εθιεθζεί απφ ηελ EUROCHECK σο παξαπιαλεηηθφο λα δηαθφςεη εληφο ην πνιχ κηαο εβδνκάδαο θάζε ρξήζε, δηαθήκηζε θαη αλαθνξά ζην Πηζηνπνηεηηθφ πκκφξθσζεο, εάλ απηφ αλαθιεζεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν λα επηζηξέςεη άκεζα νπνηαδήπνηε έγγξαθα πηζηνπνίεζεο εάλ ην ρνξεγεζέλ πηζηνπνηεηηθφ αλαθιεζεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δηαθφπηεη ακέζσο θάζε ρξήζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ πκκφξθσζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ε κε-ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ηππνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο βάζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ζπκκφξθσζεο, ηεξεί ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία θαη ζρεηηθφ αξρείν γηα ηα παξάπνλα απφ πειάηεο ηνπ θαη ηηο αληίζηνηρεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ έρεη ιάβεη γηα ηελ δηεπζέηεζε ηνπ παξαπφλνπ. λα αλαγλσξίδεη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρεη ρνξεγήζεη ε EUROCHECK ζε άιιεο επηρεηξήζεηο λα δηεπθνιχλεη ηηο δηαδηθαζίεο επηζεψξεζεο ιακβάλνληαο ηα θαηάιιεια νξγαλσηηθά κέηξα θαη ζέηνληαο ζηε δηάζεζε ησλ επηζεσξεηψλ φια ηα ζρεηηθά κε ηελ επηζεψξεζε έγγξαθα θαη έληππα θαζψο θαη ην ππεχζπλν πξνζσπηθφ λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ 12. Τπνρξεψζεηο - Επζχλεο ηεο EUROCHECK 12.1 Τπνρξεψζεηο Η EUROCHECK πξαγκαηνπνηεί ηηο αμηνινγήζεηο θαη επηζεσξήζεηο κε ηξφπν αληηθεηκεληθφ, ερέκπζν θαη ακεξφιεπην. Σν πξνζσπηθφ θαη νη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηεο EUROCHECK πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο έρνπλ ηελ θαηάιιειε κφξθσζε, εμεηδίθεπζε θαη εκπεηξία θαη 11 απφ 16

12 ιεηηνπξγνχλ κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ θαλνληζκψλ θαη ηεο Δήισζεο Εκπηζηεπηηθφηεηαο. Η EUROCHECK έρεη ηελ επζχλε ηεο επηινγήο, εθπαίδεπζεο, αμηνιφγεζεο θαη επίβιεςεο ησλ επηζεσξεηψλ, ηεο νξγάλσζεο ηεο επηζεψξεζεο θαη ηεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε ηε ζπκκφξθσζε ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ σο πξνο ηηο ηζρχνπζεο απαηηήζεηο. Η EUROCHECK παξέρεη θαζνδήγεζε ζηηο νκάδεο επηζεψξεζεο θαη εμαζθαιίδεη εληαίν ηξφπν αληηκεηψπηζεο ζηελ εξκελεία ησλ απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ θαλνληζκψλ. ε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο ηεθκεξηψζεη παξάπνλα γηα ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ζπγθεθξηκκέλεο επηζεψξεζεο, ε EUROCHECK πξνβαίλεη ζε λέα επηζεψξεζε κε δηθά ηεο έμνδα θαη δηαθνξεηηθή ζχλζεζε νκάδαο επηζεψξεζεο. Σα ρνξεγνχκελα απφ ηελ EUROCHECK πηζηνπνηεηηθά ηζρχνπλ ζε φια αλεμαηξέησο ηα θξάηε-κέιε ηεο Επξσπατθήο Ελσζεο. Η EUROCHECK δελ είλαη ππεχζπλε ζηελ πεξίπησζε πνπ ηξίηεο ρψξεο δελ αλαγλσξίδνπλ ή αλαγλσξίδνπλ ελ κέξεη ηα ρνξεγεζέληα πηζηνπνηεηηθά Επζχλε Η EUROCHECK θέξεη θάιπςε αζηηθήο επζχλεο γηα ηηο ππεξεζίεο ειέγρσλ/πηζηνπνίεζεο ηηο νπνίεο πξνζθέξεη. Η EUROCHECK δελ επζχλεηαη γηα πηζαλά αηπρήκαηα, αζηνρίεο, θαηαζηξνθέο, θ.ι.π., πνπ δχλαηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ ρξήζε ησλ δνθηκαζζέλησλ ή πηζηνπνηεκέλσλ κεραλεκάησλ έξγσλ ηνπ πειάηνπ. ε θακία πεξίπησζε δελ επζχλεηαη γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ. Η EUROCHECK δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεχζπλε γηα ηε κε αλαγλψξηζε ελ κέξεη ή θαζ νινθιεξία ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ πκκφξθσζεο πνπ έρεη εθδφζεη. 13. Ερεκχζεηα & Εκπηζηεπηηθφηεηα Η EUROCHECK εμαζθαιίδεη ηελ ερεκχζεηα θαη εκπηζηεπηηθφηεηα έλαληη ησλ πειαηψλ ηνπ, ζε φια ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηνπ. Η EUROCHECK θαζψο θαη φινη νη εκπιεθφκελνη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηεο, επζχλνληαη θαη είλαη ππφινγνη γηα ηε δηαρείξηζε εγγξάθσλ θαη δεδνκέλσλ, θαζψο θαη θάζε πιεξνθφξεζεο πνπ ζα έιζεη ζηελ αληίιεςε ή πεξηέξρεηαη ζηελ θαηνρή ηνπο θαηά ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηελ EUROCHECK σο απζηεξά εκπηζηεπηηθήο θχζεο. Η πιεξνθφξεζε απηή ζα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο πινπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλνπλ. 12 απφ 16

13 πγθεθξηκέλα: Η EUROCHECK ρεηξίδεηαη κε απφιπηε ερεκχζεηα θάζε έγγξαθν ή/θαη πξντφλ πειαηψλ πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ. Όιεο νη πιεξνθνξίεο θαζψο θαη πεξηερφκελα εγγξάθσλ ή/θαη ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ πνπ ηπρφλ έξρνληαη ζε γλψζε ηεο EUROCHECK ή/θαη ησλ επηζεσξεηψλ ηνπ παξακέλνπλ απνιχησο εκπηζηεπηηθέο. Οινη νη επηζεσξεηέο θαη ην πξνζσπηθφ ηεο EUROCHECK ιεηηνπξγνχλ απζηεξά κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαη δεζκεχνληαη απφ Δήισζε Εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ππνγξαθή ζπκβάζεσλ ζπλεξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ επηβάιιεηαη λνκηθά ε δηάζεζε πιεξνθνξηψλ ζε ηξίην κέξνο, ε EUROCHECK ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ πειάηε. Η EUROCHECK σο δηαπηζηεπκέλνο Φνξέαο Ειέγρνπ ηεξεί δηαδηθαζίεο Δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο θάζε είδνπο εκπηζηεπηηθήο πιεξνθφξεζεο πειαηψλ ηνπ. Η EUROCHECK, θαζψο θαη φινη νη εκπιεθφκελνη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηνπ δειψλνπλ απφιπηε ερεκχζεηα θαη απαιιαγή απφ θάζε δηθαίσκα κεξίζκαηνο φζνλ αθνξά: α) ηηο θάζε είδνπο γλψζεηο θαη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαζψο θαη πεξηερφκελα εγγξάθσλ θαη κέζσλ ειεθηξνληθήο απνζήθεπζεο ζηνηρείσλ, β) εθεπξέζεηο, αλαθαιχςεηο θαη θαηλνηνκίεο, πνπ ηπρφλ ζα ππνπέζνπλ ζηελ αληίιεςή ηνπο θαη ηα νπνία απνηεινχλ ηδηνθηεζία ησλ πειαηψλ ηεο. Με ηελ αλσηέξσ δήισζε δελ κεηψλεηαη ε επζχλε ηνπ πειάηνπ λα εμαζθαιίδεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ αζθάιεηα θαη ειεγρφκελε δηαθίλεζε, γλσζηνπνίεζε θαη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ηεο πλεπκαηηθήο θαη εκπνξηθήο/βηνκεραληθήο ηνπ ηδηνθηεζίαο. Η EUROCHECK σο δηαπηζηεπκέλνο Φνξέαο Ειέγρνπ ηεξεί δηαδηθαζίεο Δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο θάζε είδνπο εκπηζηεπηηθήο πιεξνθφξεζεο πειαηψλ ηνπ. 14. Αλαζηνιή/Αλάθιεζε Πηζηνπνίεζεο Η EUROCHECK δχλαηαη λα πξνβεί ζηελ πξνζσξηλή Αλαζηνιή ή/θαη νξηζηηθή Αλάθιεζε ηεο πηζηνπνίεζεο. ηελ πεξίπησζε Αλάθιεζεο ηεο πηζηνπνίεζεο, ν πειάηεο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη εθ λένπ αίηεζε πηζηνπνίεζεο εάλ επηζπκεί ηελ εθ λένπ πηζηνπνίεζε. ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί ε Αλαζηνιή ηεο πηζηνπνίεζεο, ν απαξαίηεηνο ρξφλνο ππνβνιήο δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ απφ κέξνπο ηνπ πειάηε δχλαηαη λα δηαθέξεη, ιφγσ ηεο αηηίαο πνπ ηελ πξνθαιεί. Αλάινγα κε ηνλ ιφγν, ηεξείηαη ν παξαθάησ πίλαθαο γηα ηελ νξηζηηθή Αλάθιεζε ηεο Πηζηνπνίεζεο θαηφπηλ Αλαζηνιήο. 13 απφ 16

14 Ιαηάζηαζε πνπ απαηηεί ηελ Αλαζηνιή Επηζπκία ηνπ πειάηε Ο θνξέαο πηζηνπνίεζεο θαζνξίδεη φηη ην πξντφλ είλαη επηθίλδπλν Παξαβίαζε πθηζηάκελεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο Με θαηαβνιή ηειψλ Αδπλακία εθπιήξσζεο άιισλ απαηηήζεσλ ηεο Πηζηνπνίεζεο Επηηαθηηθή αλάγθε ζπκκφξθσζεο κε λέεο απαηηήζεηο Αληηθαλνληθή/παξαπιαλεηηθή ρξήζε ηεο Πηζηνπνίεζεο (ήκα ή Πηζηνπνηεηηθφ) Αιιαγέο ζε πηζηνπνηεκέλα πξντφληα πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκκφξθσζε απηψλ κε ηηο απαηηήζεηο πηζηνπνίεζεο Υνξήγεζε ςεπδνχο πιεξνθφξεοεο ζηελ EUROCHECK φζνλ αθνξά ην πξντφλ ππφ πηζηνπνίεζε Λέγηζηε επηηξεπηή πεξίνδνο Αλαζηνιήο πξηλ απφ ηελ Αλάθιεζε ηεο Πηζηνπνίεζεο 10 εκεξνινγηαθέο εκέξεο Άκεζε Αλάθιεζε 60 εκεξνινγηαθέο εκέξεο 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο εκεξνινγηαθέο εκέξεο Δηαπξαγκαηεχζηκε κε Σκήκα Πηζηνπνίεζεο 90 εκεξνινγηαθέο εκέξεο 90 εκεξνινγηαθέο εκέξεο Άκεζε Αλάθιεζε Η πξνζσξηλή Αλαζηνιή γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ πειάηε θαη θαζνξίδνληαη νη φξνη γηα ηελ άξζε ηεο Αλαζηνιήο. ηελ πεξίπησζε Αλαζηνιήο ηεο Πηζηνπνίεζεο, δελ επηηξέπεηαη απφ ηνλ πειάηε ε πξνβνιή ηεο Πηζηνπνίεζεο θαη ε ρξήζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ. Ο θαηάινγνο πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ ζεκαίλεηαη θαηάιιεια απφ ηελ EUROCHECK, ψζηε λα γλσζηνπνηείηαη ε Αλαζηνιή. ηελ πεξίπησζε πνπ δε ζπκκνξθσζεί ν πειάηεο κε ηνπο ζπκθσλεζέληεο φξνπο γηα ηελ άξζε ηεο Αλαζηνιήο, ε EUROCHECKπξνβαίλεη ζε νξηζηηθή Αλάθιεζε ηεο Πηζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ Πίλαθα. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί δε ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθά, ε EUROCHECK κπνξεί λα δψζεη λέα δηνξία κέρξη 30 εκεξψλ γηα ηελ επηβνιή δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ πξηλ ηελ νξηζηηθή Αλάθιεζε ηεο Πηζηνπνίεζεο. Η νξηζηηθή Αλάθιεζε θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ πειάηε. ηελ πεξίπησζε απηή, ε επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ζηελ EUROCHECK φια ηα πξσηφηππα Πηζηνπνηεηηθά. Η EUROCHECK γλσζηνπνηεί ηελ Αλάθιεζε ζην επξχ θνηλφ κε θάζε κέζν πνπ θξίλεη απηφ ζθφπηκν. 14 απφ 16

15 Η EUROCHECK κέζσ ηνπ Γεληθνχ Δηεπζπληή απνθαζίδεη θαηά πεξίπησζε γηα ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο αλαθνξηθά κε ηα πξντφληα πνπ έρνπλ ήδε πηζηνπνηεζεί φπσο, ελεκέξσζε ηεο Αξκφδηαο Αξρήο, επεμεγεκαηηθή ήκαλζε, άιιεο ελέξγεηεο, θαηά πεξίπησζε. Επηζηνιή Αλάθιεζεο κπνξεί λα ζηαιεί κε ζπζηεκέλν γξάκκα (ή κε ηζνδχλακν κέζν) ζην άιιν κέξνο, αλαθέξνληαο ηνπο ιφγνπο θαη ηελ εκεξνκελία ηεο ιήμεο ηεο ζπκθσλίαο. 15. Ελζηάζεηο Καηά ησλ απνθάζεσλ ηεο EUROCHECK γηα ζέκαηα πηζηνπνίεζεο, ν εθάζηνηε ελδηαθεξφκελνο ή ν έρσλ έλλνκν ζπκθέξνλ δχλαηαη λα αζθήζεη πξνζθπγή ζηελ EUROCHECK, εληφο δχν κελψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ή απφ ηελ εκεξνκελία πνπ απνδεδεηγκέλα έιαβε γλψζε. Γηα ηελ πξνζθπγή απνθαζίδεη ε Επηηξνπή Ελζηάζεσλ. ηελ Επηηξνπή Ελζηάζεσλ δχλαηαη λα πξνζθαινχληαη γηα ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ επί ηερληθψλ ζεκάησλ εμσηεξηθνί ζχκβνπινη θαη εκπεηξνγλψκνλεο ησλ νπνίσλ εμαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία απφ ηελ έλζηαζε ππφ εμέηαζε. Ο πειάηεο ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κε ηα κέιε ηεο Επηηξνπήο Ελζηάζεσλ θαη δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο ηεθκεξησκέλεο αίηεζεο γηα ηελ απνκάθξπλζε κέινπο ηεο. ηελ πεξίπησζε απνδνρήο ηεο αίηεζεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Επηηξνπήο Ελζηάζεσλ, ην κέινο αληηθαζίζηαηαη απφ εκπεηξνγλψκσλα πνπ δηαηεξεί ηελ αλεμαξηεζία ηνπ απφ ηελ ππφ εμέηαζε πεξίπησζε. ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο έλζηαζεο απφ θαηαλαισηή, ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ν ελδηαθεξφκελνο απφ ηνλ Τπεχζπλν Πηζηνπνίεζεο. Η ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξνζθπγήο θαη εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Οη απνθάζεηο ηεο Επηηξνπήο Ελζηάζεσλ είλαη ηεθκεξησκέλεο θαη ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ν πξνζθεχγσλ θαη θάζε άκεζα ελδηαθεξφκελν κέινο εληφο 5 εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηνπο. Σπρφλ έμνδα γηα ηελ εμέηαζε έλζηαζεο απφ ηελ EUROCHECK ρξεψλνληαη ζηνλ ππνβάιινληα θαηά πεξίπησζε. Μέρξη λα εθδνζεί ε αλσηέξσ απφθαζε ηζρχεη ε πξνεγνχκελε απφθαζε ηνπ Τπεπζχλνπ Πηζηνπνίεζεο. 16. Πιεξσκή Πξνυπνινγηζκφο θφζηνπο Σα θφζηε γηα ηελ ρνξήγεζε θαη ηελ δηαηήξεζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ ηηκνθαηάινγν ππεξεζηψλ Ειέγρσλ θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο EUROCHECK. Η κε ηήξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ απφ ηνλ πειάηε απνηειεί αηηία ιχζεο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη αλάθιεζεο ηνπ ρνξεγεζέληνο πηζηνπνηεηηθνχ. 15 απφ 16

16 17. Αλαζεσξήζεηο ηνπ Παξφληνο Ιαλνληζκνχ Ο παξψλ Γεληθφο Kαλνληζκφο Πηζηνπνίεζεο κπνξεί λα ππνζηεί αιιαγέο ή αλαζεσξήζεηο, κεξηθψο ή ζην ζχλνιφ ηνπ. Σπρφλ αιιαγέο ή αλαζεσξήζεηο γλσζηνπνηνχληαη γξαπηψο ζηνπο πειάηεο πνπ έρεη ρνξεγεζεί Πηζηνπνηεηηθφ πκκφξθσζεο, θαζνξίδνληαο θαη ηα ρξνληθά φξηα πξνζαξκνγήο ησλ ζηηο θαηλνχξγηεο απαηηήζεηο. ε πεξηπηψζεηο δηαθσλίαο κε ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο αιιαγέο, ν πειάηεο κπνξεί εγγξάθσο λα δεηήζεη ηελ δηαθνπή ηεο πηζηνπνίεζεο. 18. Υξήζε Κνγφηππνπ ηνπ ΕΤΔ Η EUROCHECK δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί ην Εζληθφ Λνγφηππν Δηαπίζηεπζεο ηνπ ΕΤΔ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Καλνληζκνχ Δηαπίζηεπζεο ηνπ ΕΤΔ (ΕΤΔ ΚΑΔ/02/03/ ). ε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ ΕΛΔ, αθνινπζείηαη πάληα απφ ηνλ Αξηζ. ηνπ πηζηνπνεηηθνχ Δηαπίζηεπζεο ηνπ ΕΤΔ θαη ην είδνο απηήο θαη ε ζέζε ηνπ ζα βξίζθεηαη πιεζίνλ ησλ γσληψλ ηνπ εγγξάθνπ θαη δελ εθδίδεηαη κε ηελ επζχλε ηνπ ΕΤΔ. 16 απφ 16

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ GLOBALG.A.P.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ GLOBALG.A.P. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ GLOBALG.A.P. Άρθρο 1 Αντικείμενο τος Κανονισμού Ο παξψλ Καλνληζκφο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ Πξνηχπνπ GLOBALG.A.P.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ «ΟΞΤΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ» ΚΑΝ-02/3 ΚΩΔΙΚΟ: ΚΑΝ-02 ελίδα 1 από 20 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ηελ Αζήλα ζήκεξα. κεηαμχ ησλ θαησηέξσ ζπκβαιινκέλσλ: 1. Σεο αηνκηθήο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «ΚΟΤΣΟΤΠΑ Ν. ΙΩΑΝΝΗ ε νπνία εδξεχεη ζην Υαιάλδξη Αηηηθήο, νδφο Αηζρχινπ 27 α, 15234,

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ OTE TV Μέζυ Γοπςθόπος 1. Ανηικείμενο 1.1 Με ηελ παξνχζα ζχκβαζε ν ΟΣΔ παξαρσξεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν (ζην εμήο πλδξνκεηήο ) ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο OTE TV Μέζσ Γνξπθφξνπ (ζην εμήο «Τπεξεζία»),

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ OROI TOY CHAT 1. ΔΓΓΡΑΦΖ Ζ εγγξαθή ζηηο ππεξεζίεο ηνπ site επηηξέπεηαη κφλν ζηνποελήιηθνπο, άλσ ησλ 18 εηψλ. Καηά ηελ εγγξαθή ηνπ ην κέινοππνρξενχηαη λα δειψλεη εάλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα