ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1 απφ 16

2 1. Ννκηθφ Πιαίζην Αληηθείκελν Δηαπηζηεχζεηο Ακεξνιεςία, Αλεμαξηεζία θαη Αθεξαηφηεηα Εηδηθνί Καλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο Καηάινγνο Πηζηνπνηεκέλσλ Πξντφλησλ Δηαδηθαζία Υνξήγεζεο Πηζηνπνηεηηθνχ Δηαηήξεζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Αλαλέσζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Ιζρχο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δηθαηψκαηα Πειαηψλ Τπνρξεψζεηο Πειαηψλ Τπνρξεψζεηο - Επζχλεο ηεο EUROCHECK Ερεκχζεηα & Εκπηζηεπηηθφηεηα Αλαζηνιή/Αλάθιεζε Πηζηνπνίεζεο Ελζηάζεηο Πιεξσκή Πξνυπνινγηζκφο θφζηνπο Αλαζεσξήζεηο ηνπ Παξφληνο Καλνληζκνχ Υξήζε Λνγφηππνπ ηνπ ΕΤΔ απφ 16

3 1. Μνκηθφ Πιαίζην Η EUROCHECK ηδξχζεθε ην 2008 σο Οκφξξπζκε Εηαηξεία. Η εηαηξεία εδξεχεη ζηε γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ λνκνχ Αηηηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Δήκν Υατδαξίνπ, επί ηεο νδνχ Λεσθφξνπ Αζελψλ 225. Σα θεθάιαηα γηα ηελ ίδξπζή ηεο πξνέξρνληαη απφ ηα κέιε ηεο θαη ηζνχληαη κε ην πνζφ ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ηνπο θαη πνζνζηφ κεηνρψλ αληίζηνηρν ηεο εηζθνξάο ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο. Η EUROCHECK σο δίθηπν θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα εμαζθαιίδεη έζνδα γηα ηε βησζηκφηεηά ηεο κέζσ: (α) Επηζεψξεζεο, ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη δνθηκψλ (ζε ηδηφθηεηα εξγαζηήξηα ή εξγαζηήξηα ηξίησλ), πηζηνπνίεζεο ηεο θαηαζηάζεσο κεραλεκάησλ έξγνπ (ΜΕ), κεραλψλ θαη νρεκάησλ. (β) Πηζηνπνίεζεο ηεο θαηαζηάζεσο δνρείσλ ππφ πίεζε, δηθηχσλ ζσιελψζεσλ, αλειθπζηήξσλ πξνζψπσλ ή πξντφλησλ θαζψο επίζεο θαη κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ. (γ) Επηζεσξήζεηο, εθπφλεζε θαη έγθξηζε κειεηψλ θαζψο θαη ε έθδνζε θάζε είδνπο πηζηνπνηεηηθψλ θαη` εμνπζηνδφηεζε θαη γηα ινγαξηαζκφ Τπνπξγείσλ, Οξγαληζκψλ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Δεκνζίνπ Δηθαίνπ ελ` γέλεη, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Δηεζλείο πκβάζεηο, ηελ Εζληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία θαη ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. (δ) Έθδνζεο θαη θσδηθνπνίεζεο ηερληθψλ θαλφλσλ θαη θαλνληζκψλ, ε έθδνζε άιισλ ηερληθψλ εληχπσλ, ε αλάπηπμε ηερλνινγίαο θαη ε αθνκνίσζε ηερλνγλσζίαο κε ίδηα δξαζηεξηφηεηα ή θαη κε ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, Εξεπλεηηθά θέληξα ή ηλζηηηνχηα θαζψο θαη ζε άιινπο παξεκθεξείο Οξγαληζκνχο ζηελ Ειιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. (ε) πκκεηνρήο ζε εηαηξίεο, Ιδξχκαηα ή Οξγαληζκνχο νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή θαη αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο. (ζη) Παξνρήο ππεξεζηψλ, νξγάλσζεο, εθπαίδεπζεο θαη πξαγκαηνπνίεζεο ζεκηλαξίσλ ζε ζέκαηα ειέγρσλ θαη πηζηνπνηήζεσλ θαη ηεο πξαγκαηνπνίεζεο πηζηνπνηήζεσλ ζε θάζε είδνπο επηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνχο. (δ) Παξνρήο «εμσηεξηθψλ Τπεξεζηψλ πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο» Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο ε εηαηξεία κπνξεί λα: ζπκκεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε νπνηνπδήπνηε εηαηξηθνχ ηχπνπ κε φκνην ή παξεκθεξή ζθνπφ. ζπλεξγάδεηαη κε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή κε άιιεο επηρεηξήζεηο θαη εηαηξίεο νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο θαη Οξγαληζκνχο πθηζηάκελνπο ή ζπζηαζεζφκελνπο ζηελ πκεδαπή ή ηελ αινδαπή θαη πνπ έρνπλ ηνλ ίδην ή ζπλαθή ζθνπφ κε απηφλ ηεο παξνχζαο εηαηξείαο 3 απφ 16

4 λα ηδξχεη ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία ή γξαθεία νπνπδήπνηε ζηελ Ειιάδα ή ην εμσηεξηθφ θνπφο ηεο ίδξπζεο ηεο EUROCHECK είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ηερληθά ηθαλνχ, έγθπξνπ, αμηφπηζηνπ θαη ακεξφιεπηνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο ζα θαιχπηεη ηνλ πνιπδηάζηαην θαη πεξίπινθν ρψξν ηεο πηζηνπνίεζεο ηεο θαηαζηάζεσο κεραλεκάησλ έξγνπ (ΜΕ) ζηελ Ειιάδα. Η αλάγθε ησλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ κεραλήκαηα έξγσλ, γηα πηζηνπνίεζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο, ηθαλνπνηείηαη κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο, δεδνκέλνπ φηη απηή δξαζηεξηνπνηείηαη πάλσ: ζηνλ έιεγρν ηεο θαηαιιειφηεηαο αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ πξντφλησλ κε ηελ εγθαζίδξπζε θνηλψλ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ Δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηάο ηνπο, ζηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ έξεπλαο θαη εθαξκνγήο λέσλ ηερλνινγηψλ, ζηε δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ γηα ην ζπλερή θαη αδηάιεηπην εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ, ζηελ άκεζε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ γηα ηε δηαθίλεζε πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ, ζηε δεκηνπξγία έγθπξνπ, δηαθεθξηκέλνπ θαη θνηλά απνδεθηνχ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ, θαη ζηε δηαξθή πξνζπάζεηα γηα ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη δηεξεχλεζε παξάιιεια πεδίσλ γηα πεξαηηέξσ ζπλεξγαζία. Η χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ηεο EUROCHECK είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, γηαηί: ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη πηζηνπνίεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ε νπνία ζα θαιχπηεη ηφζν ζηνλ αξρηθφ έιεγρν, φζν θαη ηνλ πεξηνδηθφ επαλέιεγρν. Η EUROCHECK θέξεη αζθάιεηα αζηηθήο επζχλεο γηα ηηο ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο πνπ πξνζθέξεη θαη έρεη ζπλεξγαζία κε αζθαιηζηηθφ θνξέα, κε ηνλ νπνίν έρεη ππνγξάςεη αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, κε αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα αζηηθήο επζχλεο πνπ πξνζθέξεη. Η δηαδηθαζία απηή, δηαζθαιίδεη ηνπο εκπιεθνκέλνπο (πειάηεο θαη ρξήζηεο) ζε ζέκαηα αζθάιεηαο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο πεξί κεραλψλ, θαζψο θαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία. Η EUROCHECK, παξέρεη ππεξεζίεο ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 4 απφ 16

5 Οη εηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξντφλησλ κε ηππνπνηεηηθά έγγξαθα αλαθέξνληαη ζε Εηδηθνχο Ιαλνληζκνχο Πηζηνπνίεζεο. Οη ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο πνπ πξνζθέξεη, θαηαγξάθνληαη ζην ειεγρφκελν έγγξαθν Ε-02.0 «Σηκνθαηάινγνο Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο» Σν χζηεκα Δηαρείξηζεο Πνηφηεηαο (.Δ.Π), αλαθνξηθά θαη κε ηηο αλαθεξφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, παξνπζηάδεηαη ζην εγρεηξίδην ηεο EUROCHECK. Η EUROCHECK εμαζθαιίδεη φηη νη αλσηέξσ δξαζηεξηφηεηεο δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε άιιεο δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαη δελ ππνλνκεχεηαη ε ακεξνιεςία, αλεμαξηεζία θαη αθεξαηφηεηα ησλ απνθάζεψλ ηεο. Οη ελδηαθεξφκελνη - γηα πηζηνπνίεζε πξντφλησλ - θνξείο ζα αλαθέξνληαη σο "ΠΕΛΑΣΕ". 2. Αληηθείκελν Δηαπηζηεχζεηο Ο παξψλ Γεληθφο Kαλνληζκφο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηεο EUROCHECK σο δηαπηζηεπκέλνο Φνξέαο Ειέγρνπ Αλπςσηηθψλ Μεραλεκάησλ, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ πειαηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε δηαπίζηεπζε ηεο EUROCHECK. Αθνξά επίζεο ηηο Δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη ε EUROCHECK γηα ηνπο Ειέγρνπο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πηζηνπνίεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ ηππνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ εθάζηνηε Εηδηθφ Ιαλνληζκφ Πηζηνπνίεζεο. Η EUROCHECK γηα ηελ αμηφπηζηε παξνρή ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ, θέξεη ηηο θάησζη Δηαπηζηεχζεηο: α) Δηαπίζηεπζε θαηά ΕΜ (ISO/IEC 17020) σο Φνξέαο Ειέγρνπ, Σχπνπ Α, απφ ην Εζληθφ πκβνχιην Δηαπίζηεπζεο (Ε.Τ.Δ.) γηα ηνλ θάησζη ζθνπφ: Δξαζηεξηνπνίεζε ηεο EUROCHECK σο εγθεθξηκέλνπ θνξέα γηα ην αληηθείκελν: «Αλπςσηηθά κεραλήκαηα-αξρηθφο θαη πεξηνδηθφο έιεγρνο ΠΔ. 70/90 (ΦΕΙ 31/Α/90, Αξζξν 59) θαη ΤΑ 15085/593 «Ιαλνληζκφο Ειέγρσλ Αλπςσηηθψλ Λεραλεκάησλ» (ΦΕΙ /08/2003) φπσο ηα κεραλήκαηα απηά πξζδηνξίδνληαη ζην 126/ Επίζεκν Πεδίν Εθαξκνγήο Δηαπίζηεπζεο ηνπ ΕΤΔ. Ο παξψλ Γεληθφο Ιαλνληζκφο ηεο EUROCHECK απνηειεί θείκελν κε ην νπνίν πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη θάζε πειάηεο πξνο ηνλ νπνίν ρνξεγείηαη πηζηνπνηεηηθφ ηεο ζπκκφξθσζεο πξντφληνο. 5 απφ 16

6 3. Ακεξνιεςία, Αλεμαξηεζία θαη Αθεξαηφηεηα Η EUROCHECK ιεηηνπξγεί σο αλεμάξηεηνο Φνξέαο Ειέγρνπ Αλπςσηηθψλ Μεραλεκάησλ. Η αλεμαξηεζία θαη ακεξνιεςία ηεο, δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ νξγαλσηηθή ηεο δηάξζξσζε, ην λνκηθφ πιαίζην ηεο ίδξπζήο ηεο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ θαη ηελ αλαζθφπεζε απφ ηε δηνίθεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο πνπ εθαξκφδεη. Γηα θάζε έξγν εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή πξνζσπηθνχ ή/θαη εμσηεξηθψλ εγθεθξηκέλσλ ζπλεξγαηψλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζε θακία εκπνξηθή, νηθνλνκηθή ή άιινπ είδνπο πίεζε κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν απφ ηνλ πειάηε ή νπνηνλδήπνηε άιιν θαη πνπ ζα επεξέαδε ηελ ηερληθή ηνπο θξίζε. Όινη νη πειάηεο αληηκεησπίδνληαη ηζφηηκα, ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ. Η EUROCHECK ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο σο Φνξέαο Ειέγρνπ Αλπςσηηθψλ Μεραλεκάησλ, Σχπνπ Α, δελ εκπιέθεηαη θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ γηα ην ζρεδηαζκφ, παξαγσγή, εγθαηάζηαζε ή δηάζεζε ησλ πξνο πηζηνπνίεζε πξντφλησλ. Επίζεο δελ εκπιέθεηαη ζηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή πζηεκάησλ Πνηφηεηαο ησλ ελδηαθεξφκελσλ επηρεηξήζεσλ. 4. Εηδηθνί Ιαλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο Οη δηαδηθαζίεο ηεο δηαρείξηζεο θαη ρνξήγεζεο Πηζηνπνηεηηθνχ πνπ εθαξκφδεη ε EUROCHECK γηα ηνλ Ειεγρν θαη Πηζηνπνίεζε Πξντφλησλ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ηνπ αληίζηνηρνπ Εηδηθνχ θαλνληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Πξνίφλησλ θαη ησλ ηππνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ΕΚΠΠ. Η ζπλνιηθή Δηαρείξηζε θαη ε Υνξήγεζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ πκκφξθσζεο ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ ΕΝ (ISO/IEC 17020) ηηο Οδεγίεο Εθαξκνγήο ΕΑ-5/01 Καζνδήγεζεο ηεο ΕΑ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΕΝ (ISO/IEC 17020) θαη ησλ Καλνληζκψλ Δηαπίζηεπζεο ηνπ Εζληθνχ πκβνπιίνπ Δηαπίζηεπζεο (Ε.Τ.Δ.). Σν Πηζηνπνηεηηθφ ηεο EUROCHECK γηα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, ππνδειψλεη φηη ην πξντφλ απηφ ηθαλνπνηεί θαζνξηζκέλα πξφηππα, πξνδηαγξαθέο ή άιια ηππνπνηεηηθά έγγξαθα θαη απαηηήζεηο ηνπ πζηήκαηνο Πηζηνπνίεζεο. Η EUROCHECK δχλαηαη λα εθδίδεη Εηδηθφ Ιαλνληζκφ Πηζηνπνίεζεο (Ε.Ι.Π.) γηα επηιεγκέλα πεδία εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Η ζπλερήο ζπκκφξθσζε ησλ πηζηνπνηεζέλησλ πξντφλησλ Πειαηψλ κε ηα αληίζηνηρα ηερληθά πξφηππα απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ εθάζηνηε Πειάηε. Η EUROCHECK δχλαηαη λα πξνηείλεη ηελ εθαξκνγή ή ηε ζπκκφξθσζε ηνπ πξντφληνο Πειάηε θαη κε επηπιένλ πξφηππα, εθφζνλ θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ην επηβάιινπλ. 6 απφ 16

7 Η EUROCHECK δχλαηαη λα ζπλεξγάδεηαη γηα ηελ ρνξήγεζε Πηζηνπνηεηηθψλ πκκφξθσζεο κε άιινπο Φνξείο Πηζηνπνίεζεο ή δηεζλείο νξγαληζκνχο. Επίζεο, δχλαηαη λα ζπλάπηεη κε απηνχο ζπκθσλίεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο Πηζηνπνηεηηθψλ ή/θαη λα αλαγλσξίδεη Πηζηνπνηεηηθά θαη ήκαηα πκκφξθσζεο άιισλ επξσπατθψλ ή δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη δηθηχσλ. 5. Ιαηάινγνο Πηζηνπνηεκέλσλ Πξντφλησλ Η EUROCHECK ηεξεί Καηάινγν Πηζηνπνηεκέλσλ απφ απηήλ Πξντφλησλ σο πξνο ηππνπνηεηηθά έγγξαθα, κε ζθνπφ ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο ρνξήγεζεο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαηήξεζεο ησλ εθδνζέλησλ ππ' απηήο Πηζηνπνηεηηθψλ. Ο Καηάινγνο Πηζηνπνηεκέλσλ Πξντφλησλ πεξηιακβάλεη ην φλνκα ηνπ Πειάηνπ, ηελ θαηεγνξία ή ην είδνο ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ, ηνλ αξηζκφ πιαηζίνπ, ηα Πξφηππα ζχκθσλα κε ηα νπνία έγηλαλ νη έιεγρνη ή νη δνθηκέο θαη ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε, θαζψο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ (π.ρ. Κνηλνηηθέο Οδεγίεο, Καλνληζκνί, θ.ι.π.) θαη θξαηείηαη ειεθηξνληθά. 6. Δηαδηθαζία Υνξήγεζεο Πηζηνπνηεηηθνχ Η δηαδηθαζία ρνξήγεζεο Πηζηνπνηεηηθνχ πκκφξθσζεο Αλπςσηηθνχ Μεραλήκαηνο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα: Πξνζθνξά-χκβαζε Επηζεψξεζε Έγθξηζε Υνξήγεζε Πξνζθνξά χκβαζε (Τπνγξαθή ζπκθσλίαο) Η ελδηαθεξφκελε γηα έιεγρν/πηζηνπνίεζε επηρείξεζε αηηείηαη απφ ηελ EUROCHECK ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο. Εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ππεξεζίεο ειέγρνπ/πηζηνπνίεζεο ππνβάιινληαη είηε πξνθνξηθά κέζσ ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ είηε γξαπηά απφ ηνλ πειάηε. Καηφπηλ ηεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απφ πειάηε, εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε αλάιεςεο ή φρη ηνπ έξγνπ απφ ηελ EUROCHECK θαη ζηε ζπλέρεηα απνζηέιιεηαη ε πξνζθνξά πνπ απνηειεί θαη ζχκβαζε εθφζσλ ππάξρεη ελππφγξαθε απνδνρή ηνπ πειάηε. Εθφζσλ δεηεζεί απφ ηνλ πειάηε επηπιένλ ελεκέξσζε αθνινπζεί ε απνζηνιή, θαηά πεξίπησζε ησλ παξαθάησ εγγξάθσλ: α. Γεληθφο Καλνληζκφο Πηζηνπνίεζεο ηεο EUROCHECK (ΓΙΠ). β. Ελεκεξσηηθά θπιιάδηα ηεο EUROCHECK. γ. Σηκνθαηάινγνο Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο (Ε-02.0) 7 απφ 16

8 δ. Άιια έληππα φπσο απαηηνχληαη απφ ηελ Εηδηθή Δηαδηθαζία Πηζηνπνίεζεο θαηά πεξίπησζε. Με ηελ επηζηξνθή ηεο πξνζθνξάο-ζχκβαζεο θαη ηεο ελππφγξαθεο απνδνρήο απφ ηνλ πειάηε, ην αξκφδην ηκήκα εμεηάδεη ηελ πιεξφηεηά ηεο θαη επηθνηλσλεί κε ηνλ πειάηε ζηελ πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ή ειιεηπνχο πιεξνθφξεζεο. Η ππνγξαθή ηεο Πξνζθνξάο-χκβαζεο απφ ηνλ πειάηε δειψλεη ηελ ζπκθσλία ηνπ κε ηνλ παξφληα Γεληθφ Ιαλνληζκφ θαη ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν, πνπ δηαθέξεη θαηά πεξίπησζε θαη θαηά πειάηε. Καηφπηλ αλνίγεηαη ν Φάθεινο Εξγνπ ηνπ πειάηε πνπ πεξηέρεη φια ηα ζρεηηθά κε απηφλ έγγξαθα θαη ζηε ζπλέρεηα θαζνξίδνληαη απφ θνηλνχ νη ζρεηηθέο ιεπηνκέξηεο πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζή ηνπ έξγνπ. Αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο Η Πηζηνπνίεζε δηελεξγείηαη ζην πιαίζην εθαξκνγήο Εηδηθνχ Καλνληζκνχ Πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο παξέρεη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ειέγρνπο θαη δνθηκέο, δηαδηθαζία, θ.η.ι.. Κάζε Πξνζθνξά-χκβαζε αθνξά νιφθιεξν ην έξγν πνπ ζπκθσλείηαη απφ ηνλ πειάηε. Η Πξνζθνξά-χκβαζε πεξηγξάθεη ην αληηθείκελν ηεο πηζηνπνίεζεο θαη ηα ηππνπνηεηηθά έγγξαθα ζχκθσλα κε ηα νπνία δηελεξγείηαη ε επηζεψξεζε. Η αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο γίλεηαη κε ηε κέξηκλα ηεο EUROCHECK θαη ε Πηζηνπνίεζε Πξντφληνο ζεκαίλεη, φηη ην πηζηνπνηεζέλ πξντφλ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο θαζνξηζκέλνπ ηππνπνηεηηθνχ εγγξάθνπ (πξφηππν, πξνδηαγξαθή, θψδηθαο πξαθηηθήο, θαλνληζηηθφ έγγξαθν), θαζψο θαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο Γεληθνχ Καλνληζκνχ θαη ηνπ ζρεηηθνχ Εηδηθνχ Καλνληζκνχ Πηζηνπνίεζεο. Η αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ έλαληη ησλ ηζρπνπζψλ απαηηήζεσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΕΜ (ISO/IEC 17020). Γηα ηελ αμηνιφγεζε ελφο αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο εμεηάδνληαη: ε ζπκκφξθσζε ηνπ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο ή/θαη ηνπ θαλνληζκνχ βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα δηελεξγεζεί ε αμηνιφγεζε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο Η κε εθπιήξσζε κηαο πξνδηαγξακκέλεο απαίηεζεο νξίδεηαη σο κε ζπκκφξθσζε ε νπνία κπνξεί : 1. λα αξζεί κεηά απφ ηελ πινπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ πνπ επηβάιιεη ε EUROCHECK, 2. λα νδεγήζεη ζηελ απφξξηςε ηεο πηζηνπνίεζεο 8 απφ 16

9 3. λα νδεγήζεη ζηελ αλαζηνιή ή αλάθιεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ήδεο πηζηνπνηεκέλεο επηρείξεζεο. Γηα ηελ επηζεψξεζε ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Πηζηνπνίεζεο ε νκάδα επηζεψξεζεο, ε νπνία απνηειείηαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ππεπζχλνπο Ειέγρσλ θαη Δνθηκψλ. Οη νκάδεο επηζεψξεζεο ζπγθξνηνχληαη ψζηε λα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε γλψζε, εμεηδίθεπζε θαη εκπεηξία σο πξνο ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο θαη ηεο επηζεψξεζεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επηζεψξεζεο ν επηθεθαιήο επηζεσξεηήο παξαδίδεη ζηνλ Τπεχζπλν Πηζηνπνίεζεο ηα έληππα επηζεψξεζεο. Εάλ ν Τπεχζπλνο Πηζηνπνίεζεο θξίλεη απφ ηα επξήκαηα ησλ επηζεσξεηψλ φηη απαηηνχληαη δηνξζσηηθά κέηξα απφ ηνλ πειάηε γηα ηελ άξζε κε ζπκκνξθψζεσλ γλσζηνπνηεί ηα δηνξζσηηθά κέηξα ζηνλ πειάηε. Ο πειάηεο θαιείηαη λα θαηαζέζεη ηα πηζαλά ζρφιηα ηνπ θαη λα πεξηγξάςεη ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο ζα πξνβεί εληφο θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ηελ άξζε ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ πνπ εληνπίζζεθαλ. Απφθαζε Η ηειηθή απφθαζε γηα ηελ απνλνκή Πηζηνπνηεηηθνχ ιακβάλεηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Πηζηνπνίεζεο. Υνξήγεζε Σν Πηζηνπνηεηηθφ αθνξά απνθιεηζηηθά ζπγθεθξηκέλν αλπςσηηθφ κεράλεκα ηνπ πειάηε. Όια ηα έγγξαθα ηα νπνία ρνξεγνχληαη απφ ηελ EUROCHECK θαη απνηεινχλ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο απνηεινχλ ηδηνθηεζία ηεο EUROCHECK. 7. Δηαηήξεζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Η ηζρχο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ πκκφξθσζεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα, γηα ην νπνίν έρεη εθδνζεί, πξνυπνζέηεη ηελ ζπλερή δέζκεπζε απφ ηνλ πειάηε φηη δελ έρεη πξνβεί ζε ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ηζρχνπζεο απαηηήζεηο φπσο: α) κεηαηξνπή β) ζνβαξή επηζθεπή θαη γ) ζπλαξκνιφγεζε / απνζπλαξκνιφγεζε Καζ φιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ν πειάηεο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ην Σκήκα Πηζηνπνίεζεο γηα νπνηαδήπνηε ζρεδηαδφκελε ηξνπνπνίεζε, 9 απφ 16

10 επί ηνπ κεραλήκαηνο. Σν Σκήκα Πηζηνπνίεζεο θξίλεη ζε πνην βαζκφ είλαη ζεκαληηθέο νη επηδησθφκελεο ηξνπνπνηήζεηο θαη απνθαζίδεη εάλ ρξεηάδεηαη λα γίλεη πξφζζεηε αμηνιφγεζε. 8. Αλαλέσζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Έλα κήλα πξηλ ηελ ιήμε ηεο ηζρχνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ ν πειάηεο πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ζηελ ΚΡΟΝΟ ηελ πξφζεζή ηνπ γηα αλαλέσζε ή δηαθνπή ηεο ρξήζεο ηνπ. 9. Θζρχο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Η δηάξθεηα ηζρχνο ησλ ρνξεγνχκελσλ πηζηνπνηεηηθψλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ αλαθνξά ζηνλ πίλαθα 1, ηεο Τ.Α /593 «Καλνληζκφο Ειέγρσλ Αλπςσηηθψλ Μεραλεκάησλ» (ΦΕΚ 1186/ ) 10. Δηθαηψκαηα Πειαηψλ Ο θάηνρνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Ειέγρνπ Αλπςσηηθψλ Μεραλεκάησλ έρεη ην δηθαίσκα λα ην ρξεζηκνπνηεί γηα επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο, εηδηθφηεξα ζε πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ, ζπκθσληψλ, επηβεβαίσζεο παξαγγειηψλ, γηα ζθνπνχο πξνβνιήο θαη γηα απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ ηνπ κε ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο. 10 απφ 16

11 11. Τπνρξεψζεηο Πειαηψλ Ο θάηνρνο Πηζηνπνηεηηθνχ πκκφξθσζεο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη εληφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηηο θαηάιιειεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ άξζε ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ πνπ εληνπίδνληαη θαη λα παξέρεη ηε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε ζηελ EUROCHECK. λα δειψλεη φηη θαηέρεη θαη λα πξνβάιιεη ην Πηζηνπνηεηηθφ πκκφξθσζεο ηεο επηρείξεζήο ηνπ κφλν γηα ηα πξντφληα γηα ηα νπνία έρεη πηζηνπνηεζεί λα κε ρξεζηκνπνηεί ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ θαη λα κελ θάλεη νπνηαδήπνηε δήισζε πνπ αθνξά ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ κε ηξφπν πνπ κπνξεί λα εθιεθζεί απφ ηελ EUROCHECK σο παξαπιαλεηηθφο λα δηαθφςεη εληφο ην πνιχ κηαο εβδνκάδαο θάζε ρξήζε, δηαθήκηζε θαη αλαθνξά ζην Πηζηνπνηεηηθφ πκκφξθσζεο, εάλ απηφ αλαθιεζεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν λα επηζηξέςεη άκεζα νπνηαδήπνηε έγγξαθα πηζηνπνίεζεο εάλ ην ρνξεγεζέλ πηζηνπνηεηηθφ αλαθιεζεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δηαθφπηεη ακέζσο θάζε ρξήζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ πκκφξθσζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ε κε-ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ηππνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο βάζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ζπκκφξθσζεο, ηεξεί ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία θαη ζρεηηθφ αξρείν γηα ηα παξάπνλα απφ πειάηεο ηνπ θαη ηηο αληίζηνηρεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ έρεη ιάβεη γηα ηελ δηεπζέηεζε ηνπ παξαπφλνπ. λα αλαγλσξίδεη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρεη ρνξεγήζεη ε EUROCHECK ζε άιιεο επηρεηξήζεηο λα δηεπθνιχλεη ηηο δηαδηθαζίεο επηζεψξεζεο ιακβάλνληαο ηα θαηάιιεια νξγαλσηηθά κέηξα θαη ζέηνληαο ζηε δηάζεζε ησλ επηζεσξεηψλ φια ηα ζρεηηθά κε ηελ επηζεψξεζε έγγξαθα θαη έληππα θαζψο θαη ην ππεχζπλν πξνζσπηθφ λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ 12. Τπνρξεψζεηο - Επζχλεο ηεο EUROCHECK 12.1 Τπνρξεψζεηο Η EUROCHECK πξαγκαηνπνηεί ηηο αμηνινγήζεηο θαη επηζεσξήζεηο κε ηξφπν αληηθεηκεληθφ, ερέκπζν θαη ακεξφιεπην. Σν πξνζσπηθφ θαη νη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηεο EUROCHECK πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο έρνπλ ηελ θαηάιιειε κφξθσζε, εμεηδίθεπζε θαη εκπεηξία θαη 11 απφ 16

12 ιεηηνπξγνχλ κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ θαλνληζκψλ θαη ηεο Δήισζεο Εκπηζηεπηηθφηεηαο. Η EUROCHECK έρεη ηελ επζχλε ηεο επηινγήο, εθπαίδεπζεο, αμηνιφγεζεο θαη επίβιεςεο ησλ επηζεσξεηψλ, ηεο νξγάλσζεο ηεο επηζεψξεζεο θαη ηεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε ηε ζπκκφξθσζε ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ σο πξνο ηηο ηζρχνπζεο απαηηήζεηο. Η EUROCHECK παξέρεη θαζνδήγεζε ζηηο νκάδεο επηζεψξεζεο θαη εμαζθαιίδεη εληαίν ηξφπν αληηκεηψπηζεο ζηελ εξκελεία ησλ απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ θαλνληζκψλ. ε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο ηεθκεξηψζεη παξάπνλα γηα ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ζπγθεθξηκκέλεο επηζεψξεζεο, ε EUROCHECK πξνβαίλεη ζε λέα επηζεψξεζε κε δηθά ηεο έμνδα θαη δηαθνξεηηθή ζχλζεζε νκάδαο επηζεψξεζεο. Σα ρνξεγνχκελα απφ ηελ EUROCHECK πηζηνπνηεηηθά ηζρχνπλ ζε φια αλεμαηξέησο ηα θξάηε-κέιε ηεο Επξσπατθήο Ελσζεο. Η EUROCHECK δελ είλαη ππεχζπλε ζηελ πεξίπησζε πνπ ηξίηεο ρψξεο δελ αλαγλσξίδνπλ ή αλαγλσξίδνπλ ελ κέξεη ηα ρνξεγεζέληα πηζηνπνηεηηθά Επζχλε Η EUROCHECK θέξεη θάιπςε αζηηθήο επζχλεο γηα ηηο ππεξεζίεο ειέγρσλ/πηζηνπνίεζεο ηηο νπνίεο πξνζθέξεη. Η EUROCHECK δελ επζχλεηαη γηα πηζαλά αηπρήκαηα, αζηνρίεο, θαηαζηξνθέο, θ.ι.π., πνπ δχλαηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ ρξήζε ησλ δνθηκαζζέλησλ ή πηζηνπνηεκέλσλ κεραλεκάησλ έξγσλ ηνπ πειάηνπ. ε θακία πεξίπησζε δελ επζχλεηαη γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ. Η EUROCHECK δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεχζπλε γηα ηε κε αλαγλψξηζε ελ κέξεη ή θαζ νινθιεξία ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ πκκφξθσζεο πνπ έρεη εθδφζεη. 13. Ερεκχζεηα & Εκπηζηεπηηθφηεηα Η EUROCHECK εμαζθαιίδεη ηελ ερεκχζεηα θαη εκπηζηεπηηθφηεηα έλαληη ησλ πειαηψλ ηνπ, ζε φια ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηνπ. Η EUROCHECK θαζψο θαη φινη νη εκπιεθφκελνη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηεο, επζχλνληαη θαη είλαη ππφινγνη γηα ηε δηαρείξηζε εγγξάθσλ θαη δεδνκέλσλ, θαζψο θαη θάζε πιεξνθφξεζεο πνπ ζα έιζεη ζηελ αληίιεςε ή πεξηέξρεηαη ζηελ θαηνρή ηνπο θαηά ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηελ EUROCHECK σο απζηεξά εκπηζηεπηηθήο θχζεο. Η πιεξνθφξεζε απηή ζα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο πινπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλνπλ. 12 απφ 16

13 πγθεθξηκέλα: Η EUROCHECK ρεηξίδεηαη κε απφιπηε ερεκχζεηα θάζε έγγξαθν ή/θαη πξντφλ πειαηψλ πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ. Όιεο νη πιεξνθνξίεο θαζψο θαη πεξηερφκελα εγγξάθσλ ή/θαη ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ πνπ ηπρφλ έξρνληαη ζε γλψζε ηεο EUROCHECK ή/θαη ησλ επηζεσξεηψλ ηνπ παξακέλνπλ απνιχησο εκπηζηεπηηθέο. Οινη νη επηζεσξεηέο θαη ην πξνζσπηθφ ηεο EUROCHECK ιεηηνπξγνχλ απζηεξά κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαη δεζκεχνληαη απφ Δήισζε Εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ππνγξαθή ζπκβάζεσλ ζπλεξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ επηβάιιεηαη λνκηθά ε δηάζεζε πιεξνθνξηψλ ζε ηξίην κέξνο, ε EUROCHECK ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ πειάηε. Η EUROCHECK σο δηαπηζηεπκέλνο Φνξέαο Ειέγρνπ ηεξεί δηαδηθαζίεο Δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο θάζε είδνπο εκπηζηεπηηθήο πιεξνθφξεζεο πειαηψλ ηνπ. Η EUROCHECK, θαζψο θαη φινη νη εκπιεθφκελνη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηνπ δειψλνπλ απφιπηε ερεκχζεηα θαη απαιιαγή απφ θάζε δηθαίσκα κεξίζκαηνο φζνλ αθνξά: α) ηηο θάζε είδνπο γλψζεηο θαη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαζψο θαη πεξηερφκελα εγγξάθσλ θαη κέζσλ ειεθηξνληθήο απνζήθεπζεο ζηνηρείσλ, β) εθεπξέζεηο, αλαθαιχςεηο θαη θαηλνηνκίεο, πνπ ηπρφλ ζα ππνπέζνπλ ζηελ αληίιεςή ηνπο θαη ηα νπνία απνηεινχλ ηδηνθηεζία ησλ πειαηψλ ηεο. Με ηελ αλσηέξσ δήισζε δελ κεηψλεηαη ε επζχλε ηνπ πειάηνπ λα εμαζθαιίδεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ αζθάιεηα θαη ειεγρφκελε δηαθίλεζε, γλσζηνπνίεζε θαη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ηεο πλεπκαηηθήο θαη εκπνξηθήο/βηνκεραληθήο ηνπ ηδηνθηεζίαο. Η EUROCHECK σο δηαπηζηεπκέλνο Φνξέαο Ειέγρνπ ηεξεί δηαδηθαζίεο Δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο θάζε είδνπο εκπηζηεπηηθήο πιεξνθφξεζεο πειαηψλ ηνπ. 14. Αλαζηνιή/Αλάθιεζε Πηζηνπνίεζεο Η EUROCHECK δχλαηαη λα πξνβεί ζηελ πξνζσξηλή Αλαζηνιή ή/θαη νξηζηηθή Αλάθιεζε ηεο πηζηνπνίεζεο. ηελ πεξίπησζε Αλάθιεζεο ηεο πηζηνπνίεζεο, ν πειάηεο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη εθ λένπ αίηεζε πηζηνπνίεζεο εάλ επηζπκεί ηελ εθ λένπ πηζηνπνίεζε. ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί ε Αλαζηνιή ηεο πηζηνπνίεζεο, ν απαξαίηεηνο ρξφλνο ππνβνιήο δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ απφ κέξνπο ηνπ πειάηε δχλαηαη λα δηαθέξεη, ιφγσ ηεο αηηίαο πνπ ηελ πξνθαιεί. Αλάινγα κε ηνλ ιφγν, ηεξείηαη ν παξαθάησ πίλαθαο γηα ηελ νξηζηηθή Αλάθιεζε ηεο Πηζηνπνίεζεο θαηφπηλ Αλαζηνιήο. 13 απφ 16

14 Ιαηάζηαζε πνπ απαηηεί ηελ Αλαζηνιή Επηζπκία ηνπ πειάηε Ο θνξέαο πηζηνπνίεζεο θαζνξίδεη φηη ην πξντφλ είλαη επηθίλδπλν Παξαβίαζε πθηζηάκελεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο Με θαηαβνιή ηειψλ Αδπλακία εθπιήξσζεο άιισλ απαηηήζεσλ ηεο Πηζηνπνίεζεο Επηηαθηηθή αλάγθε ζπκκφξθσζεο κε λέεο απαηηήζεηο Αληηθαλνληθή/παξαπιαλεηηθή ρξήζε ηεο Πηζηνπνίεζεο (ήκα ή Πηζηνπνηεηηθφ) Αιιαγέο ζε πηζηνπνηεκέλα πξντφληα πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκκφξθσζε απηψλ κε ηηο απαηηήζεηο πηζηνπνίεζεο Υνξήγεζε ςεπδνχο πιεξνθφξεοεο ζηελ EUROCHECK φζνλ αθνξά ην πξντφλ ππφ πηζηνπνίεζε Λέγηζηε επηηξεπηή πεξίνδνο Αλαζηνιήο πξηλ απφ ηελ Αλάθιεζε ηεο Πηζηνπνίεζεο 10 εκεξνινγηαθέο εκέξεο Άκεζε Αλάθιεζε 60 εκεξνινγηαθέο εκέξεο 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο εκεξνινγηαθέο εκέξεο Δηαπξαγκαηεχζηκε κε Σκήκα Πηζηνπνίεζεο 90 εκεξνινγηαθέο εκέξεο 90 εκεξνινγηαθέο εκέξεο Άκεζε Αλάθιεζε Η πξνζσξηλή Αλαζηνιή γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ πειάηε θαη θαζνξίδνληαη νη φξνη γηα ηελ άξζε ηεο Αλαζηνιήο. ηελ πεξίπησζε Αλαζηνιήο ηεο Πηζηνπνίεζεο, δελ επηηξέπεηαη απφ ηνλ πειάηε ε πξνβνιή ηεο Πηζηνπνίεζεο θαη ε ρξήζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ. Ο θαηάινγνο πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ ζεκαίλεηαη θαηάιιεια απφ ηελ EUROCHECK, ψζηε λα γλσζηνπνηείηαη ε Αλαζηνιή. ηελ πεξίπησζε πνπ δε ζπκκνξθσζεί ν πειάηεο κε ηνπο ζπκθσλεζέληεο φξνπο γηα ηελ άξζε ηεο Αλαζηνιήο, ε EUROCHECKπξνβαίλεη ζε νξηζηηθή Αλάθιεζε ηεο Πηζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ Πίλαθα. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί δε ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθά, ε EUROCHECK κπνξεί λα δψζεη λέα δηνξία κέρξη 30 εκεξψλ γηα ηελ επηβνιή δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ πξηλ ηελ νξηζηηθή Αλάθιεζε ηεο Πηζηνπνίεζεο. Η νξηζηηθή Αλάθιεζε θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ πειάηε. ηελ πεξίπησζε απηή, ε επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ζηελ EUROCHECK φια ηα πξσηφηππα Πηζηνπνηεηηθά. Η EUROCHECK γλσζηνπνηεί ηελ Αλάθιεζε ζην επξχ θνηλφ κε θάζε κέζν πνπ θξίλεη απηφ ζθφπηκν. 14 απφ 16

15 Η EUROCHECK κέζσ ηνπ Γεληθνχ Δηεπζπληή απνθαζίδεη θαηά πεξίπησζε γηα ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο αλαθνξηθά κε ηα πξντφληα πνπ έρνπλ ήδε πηζηνπνηεζεί φπσο, ελεκέξσζε ηεο Αξκφδηαο Αξρήο, επεμεγεκαηηθή ήκαλζε, άιιεο ελέξγεηεο, θαηά πεξίπησζε. Επηζηνιή Αλάθιεζεο κπνξεί λα ζηαιεί κε ζπζηεκέλν γξάκκα (ή κε ηζνδχλακν κέζν) ζην άιιν κέξνο, αλαθέξνληαο ηνπο ιφγνπο θαη ηελ εκεξνκελία ηεο ιήμεο ηεο ζπκθσλίαο. 15. Ελζηάζεηο Καηά ησλ απνθάζεσλ ηεο EUROCHECK γηα ζέκαηα πηζηνπνίεζεο, ν εθάζηνηε ελδηαθεξφκελνο ή ν έρσλ έλλνκν ζπκθέξνλ δχλαηαη λα αζθήζεη πξνζθπγή ζηελ EUROCHECK, εληφο δχν κελψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ή απφ ηελ εκεξνκελία πνπ απνδεδεηγκέλα έιαβε γλψζε. Γηα ηελ πξνζθπγή απνθαζίδεη ε Επηηξνπή Ελζηάζεσλ. ηελ Επηηξνπή Ελζηάζεσλ δχλαηαη λα πξνζθαινχληαη γηα ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ επί ηερληθψλ ζεκάησλ εμσηεξηθνί ζχκβνπινη θαη εκπεηξνγλψκνλεο ησλ νπνίσλ εμαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία απφ ηελ έλζηαζε ππφ εμέηαζε. Ο πειάηεο ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κε ηα κέιε ηεο Επηηξνπήο Ελζηάζεσλ θαη δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο ηεθκεξησκέλεο αίηεζεο γηα ηελ απνκάθξπλζε κέινπο ηεο. ηελ πεξίπησζε απνδνρήο ηεο αίηεζεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Επηηξνπήο Ελζηάζεσλ, ην κέινο αληηθαζίζηαηαη απφ εκπεηξνγλψκσλα πνπ δηαηεξεί ηελ αλεμαξηεζία ηνπ απφ ηελ ππφ εμέηαζε πεξίπησζε. ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο έλζηαζεο απφ θαηαλαισηή, ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ν ελδηαθεξφκελνο απφ ηνλ Τπεχζπλν Πηζηνπνίεζεο. Η ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξνζθπγήο θαη εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Οη απνθάζεηο ηεο Επηηξνπήο Ελζηάζεσλ είλαη ηεθκεξησκέλεο θαη ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ν πξνζθεχγσλ θαη θάζε άκεζα ελδηαθεξφκελν κέινο εληφο 5 εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηνπο. Σπρφλ έμνδα γηα ηελ εμέηαζε έλζηαζεο απφ ηελ EUROCHECK ρξεψλνληαη ζηνλ ππνβάιινληα θαηά πεξίπησζε. Μέρξη λα εθδνζεί ε αλσηέξσ απφθαζε ηζρχεη ε πξνεγνχκελε απφθαζε ηνπ Τπεπζχλνπ Πηζηνπνίεζεο. 16. Πιεξσκή Πξνυπνινγηζκφο θφζηνπο Σα θφζηε γηα ηελ ρνξήγεζε θαη ηελ δηαηήξεζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ ηηκνθαηάινγν ππεξεζηψλ Ειέγρσλ θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο EUROCHECK. Η κε ηήξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ απφ ηνλ πειάηε απνηειεί αηηία ιχζεο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη αλάθιεζεο ηνπ ρνξεγεζέληνο πηζηνπνηεηηθνχ. 15 απφ 16

16 17. Αλαζεσξήζεηο ηνπ Παξφληνο Ιαλνληζκνχ Ο παξψλ Γεληθφο Kαλνληζκφο Πηζηνπνίεζεο κπνξεί λα ππνζηεί αιιαγέο ή αλαζεσξήζεηο, κεξηθψο ή ζην ζχλνιφ ηνπ. Σπρφλ αιιαγέο ή αλαζεσξήζεηο γλσζηνπνηνχληαη γξαπηψο ζηνπο πειάηεο πνπ έρεη ρνξεγεζεί Πηζηνπνηεηηθφ πκκφξθσζεο, θαζνξίδνληαο θαη ηα ρξνληθά φξηα πξνζαξκνγήο ησλ ζηηο θαηλνχξγηεο απαηηήζεηο. ε πεξηπηψζεηο δηαθσλίαο κε ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο αιιαγέο, ν πειάηεο κπνξεί εγγξάθσο λα δεηήζεη ηελ δηαθνπή ηεο πηζηνπνίεζεο. 18. Υξήζε Κνγφηππνπ ηνπ ΕΤΔ Η EUROCHECK δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί ην Εζληθφ Λνγφηππν Δηαπίζηεπζεο ηνπ ΕΤΔ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Καλνληζκνχ Δηαπίζηεπζεο ηνπ ΕΤΔ (ΕΤΔ ΚΑΔ/02/03/ ). ε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ ΕΛΔ, αθνινπζείηαη πάληα απφ ηνλ Αξηζ. ηνπ πηζηνπνεηηθνχ Δηαπίζηεπζεο ηνπ ΕΤΔ θαη ην είδνο απηήο θαη ε ζέζε ηνπ ζα βξίζθεηαη πιεζίνλ ησλ γσληψλ ηνπ εγγξάθνπ θαη δελ εθδίδεηαη κε ηελ επζχλε ηνπ ΕΤΔ. 16 απφ 16

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ OROI TOY CHAT 1. ΔΓΓΡΑΦΖ Ζ εγγξαθή ζηηο ππεξεζίεο ηνπ site επηηξέπεηαη κφλν ζηνποελήιηθνπο, άλσ ησλ 18 εηψλ. Καηά ηελ εγγξαθή ηνπ ην κέινοππνρξενχηαη λα δειψλεη εάλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ Έθδνζε 1.4, Κέξθπξα 07/07/2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Πξννίκην 1.1 Πεξί ηνπ θαλνληζκνχ 1.2 θνπφο 1.3 Γεκνζηφηεηα 2. Οξηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ ηεο Παξίζε Μαξηάλλαο Τπεχζπλνο Καζεγεηήο: θ. Γθνηδακάλε Καηεξίλα Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαπίζηεσζη Εργαζηηρίφν Δοκιμών και Διακριβώζεφν ηφν Ενόπλφν Δσνάμεφν

Διαπίζηεσζη Εργαζηηρίφν Δοκιμών και Διακριβώζεφν ηφν Ενόπλφν Δσνάμεφν Διαπίζηεσζη Εργαζηηρίφν Δοκιμών και Διακριβώζεφν ηφν Ενόπλφν Δσνάμεφν Ιφάννης Σιηαράς Δνηης Διεύθσνζης Διαπίζηεσζης Εργαζηηρίφν Ε.Σ.Υ.Π/Ε.ΣΥ.Δ Κονδσλία Σφηηρίοσ Τμημαηάρτης Τμήμαηος Διαπίζηεσζης Μεηρολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. Οη «Gurus» ηεο Πνηφηεηαο... 8 2.3.1. Ζ Πξνζέγγηζε ηνπ Dr. Edward W.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS Με ηε ζχκβαζε απηή ε «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.», ε νπνία είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αηφινπ 86), εθδίδεη ζην φλνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Γεληθές παραηερήζεης: Α. Δπί ηεο αξρήο ε Δηαηξεία καο θξίλεη ζεηηθή ηελ εθθίλεζε εκπνξηθήο δηάζεζεο ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο VDSL, θαζψο ζεσξνχκε φηη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς

Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς . ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΕΛΛΑΔΟ - ΟΜΕ Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς Κενηπική ειζήγηζη ΟΣΜΕ ζηην Ημεπίδα με θέμα: «Ο Κλάδορ Μαπμάπος ζε Αναζήηηζη Διεξόδων από ηην Κπίζη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co Υοιτήτρια: Αρβανιτίδου

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ

ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΜΑΛΗ ΠΤΡΙΓΧΝ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΑΡΑΓΗ ΔΡΙΔΣΣΑ (Α.Μ. 4002) Καβάια, 2012

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο - Οξηζκνί 2 3 Πξνζδηνξηζκφο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.1 Οξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.2 Παξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΠΕΝΑΝΣΙ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000. ηαπξνύια Σξαγηαλλνύδε

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Απηή ε Πεξηγξαθή ππεξεζίαο ("Πεξηγξαθή ππεξεζίαο") ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ πειάηε ("εζείο" ή "Πειάηεο") θαη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Αλώλπκνο Μειεηεηηθή & Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Σπκκεηνρώλ Εηαηξία. Τκήκα Σπζηεκάησλ Δηαρείξηζεο & Πνηόηεηαο

Αλώλπκνο Μειεηεηηθή & Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Σπκκεηνρώλ Εηαηξία. Τκήκα Σπζηεκάησλ Δηαρείξηζεο & Πνηόηεηαο Αλώλπκνο Μειεηεηηθή & Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Σπκκεηνρώλ Εηαηξία Τκήκα Σπζηεκάησλ Δηαρείξηζεο & Πνηόηεηαο ΑΘΖΝΑ 2015 Πεξηερόκελα Υαηξεηηζκφο-Γηεχζπλζε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο & Πνηφηεηαο... 2 Γεληθά... 3 πζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γεληόγλοσ Χριζηίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, MBA, Παηηζίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αλώλπκνο Μειεηεηηθή & Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Σπκκεηνρώλ Δηαηξία. Γηεύζπλζε Καηάηαμεο Ξελνδνρεηαθώλ Καηαιπκάησλ θαη Σπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ISO

Αλώλπκνο Μειεηεηηθή & Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Σπκκεηνρώλ Δηαηξία. Γηεύζπλζε Καηάηαμεο Ξελνδνρεηαθώλ Καηαιπκάησλ θαη Σπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ISO Αλώλπκνο Μειεηεηηθή & Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Σπκκεηνρώλ Δηαηξία Γηεύζπλζε Καηάηαμεο Ξελνδνρεηαθώλ Καηαιπκάησλ θαη Σπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ISO ΑΘΖΝΑ 2015 Πεξηερόκελα Υαηξεηηζκφο-Γηεχζπλζε Καηάηαμεο Σνπξηζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Θεμαηικό Δπγαζηήπι 4: «Έλεγσορ αζθαλείαρ πποϊόνηων δομικών καηαζκεςών»

Θεμαηικό Δπγαζηήπι 4: «Έλεγσορ αζθαλείαρ πποϊόνηων δομικών καηαζκεςών» Θεμαηικό Δπγαζηήπι 4: «Έλεγσορ αζθαλείαρ πποϊόνηων δομικών καηαζκεςών» Αλάδνρνη Έξγνπ: Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Πεξηερόκελα: Η Τθηζηάκελε Καηάζηαζε Πεξηνρέο πξνο Βειηίσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Ολική Ποιότητα (MBA-TQM) Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ύγκριζη ηων προηύπων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 1 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8 ... 8

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 1 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8 ... 8 ΧΑΡΣΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ (Χ.Τ.Κ.) Περιεχόμενα Περιεχόμενα.... Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8... 8 5. ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΑ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα