ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Αρ. Πρωτ.: ΕΛΕ_2012_0281 Λαμία,19/04/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Αρ. Πρωτ.: ΕΛΕ_2012_0281 Λαμία,19/04/2012"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΕΛΕ_2012_0281 Λαμία,19/04/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1268/1982 «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Α 87/1982), 2. Το Π.Δ. 432/1981 περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών Αξιοποιήσεως κονδυλίων για εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Β1/819 (ΦΕΚ Β 920/ ) και την Κ.Υ.Α. ΚΑ/679 (ΦΕΚ 826/Β/ ), που κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α 156/2009) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α 71/2010). 3. Το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α 156/ ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α 71/2010). 4. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος, εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων » (ΦΕΚ Α 267/ ). 5. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αρ /739/ΦΕΚ 1291/τ.Β / «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. Σελίδα 1 / 25

2 6. Το Π.Δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας», όπως ισχύει. 7. Τον Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α 156/ ) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 8. Του ισχύοντος Οδηγού Χρηματοδότησης και διαχείρισης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, ο οποίος εγκρίθηκε με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και της Διοικούσας Επιτροπής, που ελήφθη κατά τη 17η/ Συνεδρίαση Διοικούσας Επιτροπής. 9. Την με αριθ. Πρωτ. 720/ Απόφαση Ένταξης Πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με Κωδικό έργου MIS Την με αρ. 73/ απόφαση Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού με την οποία εγκρίθηκε η διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας», Υποέργο 1 «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας» και είναι ενταγμένη στο Πακέτο Εργασίας 6 «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ και επιμέρους πράξεων κατά ISO», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ ( ), Άξονας Προτεραιότητας 6: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου», προϋπολογισμού δαπάνης εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (9.500 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάπτυξη και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για την αποτύπωση και αποτίμηση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας και των επιμέρους πράξεων, Σελίδα 2 / 25

3 σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001: 2008 στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας», Υποέργο 1 «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας», Πακέτο Εργασίας 6 «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ και επιμέρους πράξεων κατά ISO», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή και Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας κ. Δημήτριο Παναγιωτόπουλο, το οποίο διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας και υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ ( ), Άξονας Προτεραιότητας 6: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου», με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο- Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Το ζητούμενο έργο, οι προδιαγραφές του, οι φάσεις υλοποίησης, τα παραδοτέα και η σύνθεση της ομάδας εκτέλεσης του έργου δίνονται αναλυτικά στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας προκήρυξης. 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (9.500,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. Η συνολική δαπάνη που προκαλείται βαρύνει αποκλειστικά τις πιστώσεις της πράξης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας». 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών, τα οποία μπορούν να εκτελέσουν το ζητούμενο έργο με τις προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους της παρούσας προκήρυξης. 4. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σελίδα 3 / 25

4 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 και ώρα 11:30 π.μ. στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Υψηλάντου 101, 1 ος όροφος, Λαμία, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών που έχει συγκροτηθεί με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. 5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Αντίτυπα του τεύχους της προκήρυξης δίνονται από τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, Υψηλάντου 101 (1ος όροφος), Λαμία, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, από την αρμόδια υπάλληλο κ. Μαλάμω Πατρίκου (τηλ , fax: και Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης δίνονται από τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας στα τηλέφωνα: και Ειδικές και Τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό δίνονται από το Γραφείο Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ), Υψηλάντου 101 (1ος όροφος), Λαμία, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, από τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Νικόλαο Καρανικόλα (τηλ , fax: και 6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά σε δύο (2) αντίγραφα που θα αφορά στο σύνολο του ζητούμενου έργου, όπως αυτό ορίζεται στο Παράρτημα Ι με την αναλυτική περιγραφή. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Γραφείο Πρωτοκόλλου, στην παρακάτω διεύθυνση, μέχρι την Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 και ώρα 11:30 π.μ. Εξωτερικά στον φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία: Σελίδα 4 / 25

5 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑ ISO στο πλαίσιο του έργου «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Αρ. Πρωτ. ΕΛΕ_2012_0281 / ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Υψηλάντου 101 (1ος όροφος), Λαμία Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού 10/05/2012 Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής (ΕΛΤΑ ή ιδιωτικό ταχυδρομείο) ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να έχει φτάσει στην υπηρεσία μέχρι τον προβλεπόμενο ανωτέρω χρόνο λήξης της προθεσμίας. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 7. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που μπορούν να αναφέρονται και στην Αγγλική και πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και μονογραμμένες, να μη φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην προαναφερθείσα διεύθυνση μέχρι την ημερομηνία και ώρα που ορίζει η προκήρυξη και παραλαμβάνονται με απόδειξη (αρ. πρωτοκόλλου). Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει στην εξωτερική του όψη τις κάτωθι ενδείξεις : Α) Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα Β) Την επωνυμία της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό Γ) Τον αρ. πρωτ. της παρούσας προκήρυξης Δ) Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Ε) Τα στοιχεία του αποστολέα Σελίδα 5 / 25

6 Σε ένα από τα δυο αντίγραφα θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του έτερου αντιγράφου σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ τους. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρεις ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι και ειδικότερα : 1. Φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά», το περιεχόμενο του οποίου περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 8 περίπτωση Ι της παρούσας. 2. Φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», που είναι σφραγισμένος επί ποινή αποκλεισμού και περιέχει την Τεχνική Προσφορά, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, των συμμετεχόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 περίπτωση ΙΙ της παρούσας. 3. Φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», που είναι σφραγισμένος επί ποινή αποκλεισμού και περιέχει την Οικονομική Προσφορά των συμμετεχόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 περίπτωση ΙΙΙ της παρούσας. 8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ι. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Σε ξεχωριστό σφραγισμένο υποφάκελο εντός του κυρίως φακέλου με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα, στο ένα εκ των οποίων θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», και περιλαμβάνει τα εξής: α) Αντίγραφο ισχύοντος Πιστοποιητικού Ποιότητας του διαγωνιζομένου σύμφωνα με την τρέχουσα έκδοση του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001 (για το σχεδιασμό και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης). β) Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αποδείξουν την εμπειρία τους σε ανάπτυξη Συστημάτων Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 κατά την τελευταία πενταετία. Για το σκοπό αυτό, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν πίνακα με τα σχετικά έργα (επωνυμία εταιρείας, έτος υλοποίησης, υπηρεσίες που πιστοποιήθηκαν και αριθμός προσωπικού των υπηρεσιών αυτών). Για την απόδειξη της εμπειρίας θα πρέπει οι διαγωνιζόμενοι να υποβάλουν σχετικά πιστοποιητικά (βεβαιώσεις συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης) που θα έχουν εκδοθεί από τον εργοδότη ή αντίγραφα συμβάσεων σε έργα ανάπτυξης και εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Σελίδα 6 / 25

7 Πέραν των προαναφερομένων, ξεχωριστά από τους φακέλους Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς, απαιτείται να υποβάλουν : Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους 1. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, επιμελητήριο ή επαγγελματική ένωση και κατέχουν όλες τις νόμιμες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας, τις οποίες μπορούν να θέσουν στη διάθεση της αναθέτουσας αρχής, μόλις τους ζητηθεί. 2. Δεν έχουν καταδικασθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 3. Δεν βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό και δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικός συμβιβασμός. 4. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική τους διαγωγή βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου και δεν έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα. 5. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι. και ότι η υποβαλλόμενη προσφορά 1. Συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα 2. Τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν είναι αληθή και ακριβή. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : Να δηλώνεται ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού, δεσμεύεται να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών: α) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου β) φορολογική ενημερότητα Σελίδα 7 / 25

8 γ) ασφαλιστική ενημερότητα ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο εντός του κυρίως φακέλου με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα, στο ένα εκ των οποίων θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», η τεχνική προσφορά του διαγωνιζόμενου, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που θα περιλαμβάνει τη μεθοδολογία υλοποίησης των φάσεων του έργου, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών, τη σύνθεση της ομάδας εκτέλεσης του έργου και το ρόλο εκάστου μέλους αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα της παρούσας. Ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. ΙΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο εντός του κυρίως φακέλου με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» υποβάλλεται σε δυο αντίγραφα, στο ένα εκ των οποίων θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσας προκήρυξης. Στον πίνακα οικονομικής προσφοράς πρέπει να εμφανίζεται το κόστος της προσφοράς (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι τιμές που προτείνονται από τον προσφέροντα είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προσφέροντα για 120 ήμερες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία. Αύξηση των τιμών των υπηρεσιών από τυχόν λάθη και παραλείψεις από την πλευρά του αναδόχου δεν γίνονται αποδεκτές. Στο συνολικό ποσό της οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνονται και όλα τα τυχόν έξοδα που θα χρειαστεί να αναλάβει ο ανάδοχος. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Οι τιμές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά σε Ευρώ. Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι και κάθε δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιμές θα περιλαμβάνεται ΦΠΑ (23%), οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη. Σελίδα 8 / 25

9 9. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ι. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια την ημέρα, ώρα και στον τόπο που ορίζεται ανωτέρω από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού του Ειδικού Λογαριασμού παρουσία των συμμετεχόντων αυτοπροσώπως ή των αντιπροσώπων τους, οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν εξουσιοδότηση, που τους δίνει το δικαίωμα να παρευρίσκονται κατά την αποσφράγιση των προσφορών. ΙΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού σε κλειστή συνεδρίασή της με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που : εμπεριέχουν ορθά τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας είναι τεχνικά αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους όρους της προκήρυξης. Οι αποδεκτές τεχνικές προσφορές βαθμολογούνται βάσει των κριτηρίων i = 1, 2, 3 του παρακάτω πίνακα: α/α i Κριτήρια αξιολόγησης για κάθε προσφορά n 1 Προτεινόμενη μεθοδολογία υλοποίησης του έργου (δομή, ευκρίνεια και πληρότητα μεθοδολογίας, δομή ομάδας εργασίας) 2 Εμπειρία του Διαγωνιζόμενου Βαθμολογία προσφοράς n για κριτήριο i: βi,n ( ) Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου i: σi (%) 45% 45% Σελίδα 9 / 25 Σταθμισμένη βαθμολογία προσφοράς n για κριτήριο i: σi βi,n

10 και της ομάδας έργου σε συναφή έργα ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας 3 Προτεινόμενη μεθοδολογία διαχείρισης του έργου (σαφήνεια παραδοτέων, χρονική σειρά ενεργειών, προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα έργου) Συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς n 10% Bn = σ1 β1,n + σ2 β2,n + σ3 β3,n Η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις όπου καλύπτονται επακριβώς οι απαιτήσεις της προκήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις τις προκήρυξης. Η σταθμισμένη βαθμολογία μίας προσφοράς ως προς κάποιο κριτήριο είναι το γινόμενο του συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τον βαθμό που έλαβε η προσφορά για το συγκεκριμένο κριτήριο. Τέλος, η συνολική βαθμολογία του τεχνικού μέρους κάθε προσφοράς, Bn, είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών σε όλα τα κριτήρια. Η τελική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, η Επιτροπή του διαγωνισμού θα αξιολογήσει τις προσφορές σύμφωνα με τα παρακάτω: Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα. Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας Προσφοράς με βάση τον τύπο Λ n=κ n/b n, όπου Σελίδα 10 / 25

11 Κ n το συνολικό κόστος της Προσφοράς n, χωρίς ΦΠΑ, B n η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς n, Λ n ο συνολικός δείκτης κατάταξης της Προσφοράς n, ο οποίος στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μικρότερο Λn. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να ζητά διευκρινίσεις επί των όρων της προσφοράς κάθε ενδιαφερόμενου κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των προσφορών και μέχρι το πέρας της αξιολόγησής τους και αυτό θα σημειώνεται στο σχετικό πρακτικό. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές, εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 10. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η επιτροπή του διαγωνισμού υποβάλλει στο αρμόδιο για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού όργανο (Επιτροπή Ερευνών) τη γνωμοδότησή της μαζί με ολόκληρο το φάκελο του διαγωνισμού. Η Επιτροπή Ερευνών διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει εναλλακτικά : Α. Την κατακύρωση του διαγωνισμού σε ένα ανάδοχο και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Β. Την επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων της προκήρυξης. Γ. Τη ματαίωση του διαγωνισμού και την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Δ. Την οριστική ματαίωση του διαγωνισμού. Πέρα των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ενδεικτικά για τους κάτωθι λόγους : α) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, Σελίδα 11 / 25

12 β) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζόμενων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, γ) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο. Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται, επίσης, με αιτιολογημένη απόφασή της να ανακαλέσει την παρούσα προκήρυξη και να ματαιώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού τόσο πριν ή όσο και μετά την κατακύρωσή του. Στην περίπτωση της επανάληψης ή της οριστικής ματαίωσης του διαγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. Η κατακύρωση ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα διαγωνιζόμενο. Ο διαγωνιζόμενος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα που θα λάβει τη σχετική πρόσκληση, να προσκομίσει στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού: α) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, β) Φορολογική Ενημερότητα, γ) Ασφαλιστική Ενημερότητα. Ο προσωρινός Μειοδότης, ο οποίος προσκόμισε τα ανωτέρω υπό α), β), γ) δικαιολογητικά και αναδείχθηκε Μειοδότης, είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, πρέπει να καλύπτει ποσοστό 10% της συνολικής αμοιβής του, μη συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων φόρων, όπως αυτή θα προσδιορίζεται από τη σχετική σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Ο Μειοδότης που θα επιλεγεί θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με τον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας που θα βασίζεται στους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση μη επιθυμίας ή αδυναμίας του επιλεγέντος Μειοδότη να συνάψει σύμβαση τότε καλείται ο πρώτος επιλαχών. Σελίδα 12 / 25

13 Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο της πράξης. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) του Μειοδότη με την Αναθέτουσα Αρχή θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. 11. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εννέα (9) μήνες (270 ημερολογιακές ημέρες) από την υπογραφή της σύμβασης. Τα παραδοτέα κάθε φάσης θα μπορούν να παραδίδονται σταδιακά και πάντως θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες και να έχουν παραδοθεί όλα τα προβλεπόμενα από την παρούσα και τη σύμβαση παραδοτέα μέσα στο χρονικό διάστημα των εννέα (9) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που δεν έχει παραδώσει το υπό ανάθεση έργο εντός του προβλεπόμενου κατά τα ανωτέρω χρόνου. Το ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου ποιότητας για την αποτύπωση και αποτίμηση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους πράξεων του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, θα πρέπει να εγκατασταθεί στον χώρο της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους πράξεων του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, στην Λαμία και στη Λειβαδιά, μαζί με όλα τα απαιτούμενα εγχειρίδια και την εκπαίδευση των χρηστών του σε χώρους που θα υποδειχθούν στον ανάδοχο με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει τακτικά και κάθε φορά που του ζητείται για την πρόοδο του έργου την αρμόδια επιτροπή, που φέρει την ευθύνη για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης και την παραλαβή του έργου και να συμμορφώνεται στις υποδείξεις και στις συστάσεις της. Η Επιτροπή αυτή θα ελέγχει τα παραδοτέα και θα πρέπει να διατυπώσει εγγράφως τις παρατηρήσεις της εντός δέκα ημερών από την παράδοσή τους. Εάν τα παραδοτέα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του έργου, τότε η επιτροπή θα εκδίδει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. Αντίθετα, εάν τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται στις ως άνω προδιαγραφές του έργου, η επιτροπή θα ζητά την επανάληψη των εργασιών και την επανάληψη της παράδοσης των διορθωμένων παραδοτέων εντός ταχθείσας προθεσμίας. Εάν ο ανάδοχος δεν εκπληρώσει τις Σελίδα 13 / 25

14 υποχρεώσεις του και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται στις ως άνω προδιαγραφές εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η Επιτροπή Ερευνών, κατόπιν σύστασης της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, θα κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο και θα προβαίνει σε νέο διαγωνισμό, εφόσον εξακολουθεί να έχει ενδιαφέρον για την εκτέλεση του έργου. Η οριστική παραλαβή του συνολικού έργου θα γίνει μετά την παράδοση και του τελευταίου παραδοτέου και εφόσον διαπιστωθεί ότι το έργο στο σύνολό του είναι σύμφωνο με τους όρους της παρούσας, του επισυναπτόμενου παραρτήματος και της προσφοράς του αναδόχου, οπότε η αρμόδια επιτροπή θα συντάξει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, το οποίο θα διαβιβάσει αρμοδίως για την προώθηση της πληρωμής του «Αναδόχου» σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω. 12. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει τμηματικά με τον ακόλουθο τρόπο: Μετά την ολοκλήρωση των 2 πρώτων φάσεων του έργου (φάση Α και Β ) σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους γενικούς και τεχνικούς όρους του διαγωνισμού, θα καταβληθεί το 50% της ολικής αξίας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Στη συνέχεια, μετά την οριστική διεκπεραίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών από τον ανάδοχο και την οριστική παραλαβή (ημερομηνία λήψης Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της επιθεώρησης αν καθυστερεί η έκδοση του Πιστοποιητικού) από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής θα καταβληθεί το υπόλοιπο 50%. Αύξηση των τιμών από τυχόν λάθη και παραλείψεις από την πλευρά του αναδόχου δεν γίνεται αποδεκτή. Προϋπόθεση πληρωμής συνιστά η βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής για την προσήκουσα παράδοση των παραδοτέων, καθώς και η έγκαιρη και επαρκής χρηματοδότηση του έργου. Η εξόφληση θα γίνει από τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού κατά κανόνα εντός 30 μερών από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου από τον ανάδοχο με προϋπόθεση την έγκαιρη και επαρκή χρηματοδότηση του έργου από το φορέα χρηματοδότησης. Σελίδα 14 / 25

15 Κατά τη διαδικασία της πληρωμής ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ζητηθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας. Η εξόφληση θα γίνει με επιταγή της Τράπεζας Πειραιώς. Τον ανάδοχο βαρύνουν: Τα μεταφορικά κ.λ.π. έξοδα μέχρι τον τόπο και χώρο των υπό ανάθεση εργασιών, οι αμοιβές και ασφαλιστικές εισφορές για την εργασία του τυχόν προσωπικού του και των συνεργατών του και όλοι οι φόροι και τα τέλη που βαρύνουν τους προμηθευτές. Δυνάμει της παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 2187/94 (ΦΕΚ 16α/8-2-94), στον ανάδοχο γίνεται παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής αξίας των υπό παροχή υπηρεσιών. 13. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ Σε περίπτωση μη εκτελέσεως ή μη καλής και εμπροθέσμου εκτελέσεως της συμβάσεως, ο ανάδοχος θα βαρύνεται με ποινική ρήτρα ίση με το 10 % της αξίας των μη εκτελεσθεισών εργασιών και θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση οιασδήποτε ζημίας της αναθέτουσας αρχής. 14. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί του έργου μεταβιβάζεται επ αόριστον στην αναθέτουσα αρχή για πλήρη και απόλυτη χρήση και εκμετάλλευση από τη γέννησή του. Ο ανάδοχος έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία (know how) που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση του έργου σε παρόμοια έργα που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασμό τρίτων. 15. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως ως εξής: α) Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής Σελίδα 15 / 25

16 συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού ένσταση με αυτή την αιτία απορρίπτεται ως απαράδεκτη. H ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Ερευνών συνοδευόμενη από τη σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Ενστάσεων και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή τη νομιμότητα της διενέργειας του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Επιτροπή Ερευνών και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ενστάσεων. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό κοινοποιείται με επιμέλεια του ενιστάμενου υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. γ) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης με οποιοδήποτε τρόπο στους συμμετέχοντες. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά με επιμέλεια του ενιστάμενου σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Ερευνών και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ενστάσεων το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Γραμματείας της Επιτροπής Ερευνών. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς από την αναθέτουσα αρχή με φροντίδα τους. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας των υπηρεσιών, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι Σελίδα 16 / 25

17 μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζονται το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών. 16. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το κείμενο της προκήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο σχετικά με το διαγωνισμό, εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται επιτόπιους ελέγχους από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας. Το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτους τους προμηθευτές χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση αν αυτοί δεν εκπληρώνουν εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνουν πλημμελώς τις συμβατικές τους υποχρεώσεις ή παραβιάζουν ουσιώδη όρο της παρούσας προκήρυξης. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Λαμίας. Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας (www.ucg.gr), του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας (http://elke.ucg.gr) και της ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας (http://dasta.ucg.gr). Η παρούσα προκήρυξη παραδίδεται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Σελίδα 17 / 25

18 Αν. Kαθηγητής Δημήτριος Παναγιωτόπουλος Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Σελίδα 18 / 25

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΛΕ_2012_0281 / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας είναι μια νεοσύστατη δομή και αποτελεί ενέργεια συνένωσης, μετεξέλιξης και εξορθολογισμού των δομών του Πανεπιστημίου που αφορούν στη σταδιοδρομία των φοιτητών του και τη σύνδεση του Ιδρύματος με την αγορά εργασίας. Ο ρόλος της ΔΑΣΤΑ επικεντρώνεται κυρίως στην ανάπτυξη στρατηγικής και πολιτικής του Ιδρύματος για τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας και τη σταδιοδρομία των φοιτητών του, στο συντονισμό των δομών και των δραστηριοτήτων που βρίσκονται κάτω από την επίβλεψή της, καθώς και στη διασφάλιση βιωσιμότητας των δομών αυτών. Η ΔΑΣΤΑ αποτελεί σε μεγάλο βαθμό την κύρια πύλη σύνδεσης του Ιδρύματος με την αγορά εργασίας. Οι δραστηριότητες της ΔΑΣΤΑ απευθύνονται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και στους προσφάτως αποφοιτήσαντες. Ο κεντρικός στόχος είναι να προσφέρει στους φοιτητές, με οργανωμένο τρόπο, τη δυνατότητα να γνωρίσουν το περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας και, παράλληλα, να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση τους στον επαγγελματικό στίβο. Υπό την επίβλεψη της ΔΑΣΤΑ βρίσκονται οι εξής επιμέρους πράξεις, κάθε μία από τις οποίες έχει τη δική της διοικητική οργάνωση και λειτουργία σύμφωνα με το οργανόγραμμα του Πανεπιστημίου και την κείμενη νομοθεσία: Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας. Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας. Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας. Αντικείμενο -Προδιαγραφές Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για: Σελίδα 19 / 25

20 1. Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης. 2. Ανάλυση της απαιτουμένης οργανωτικής δομής με περιγραφή των αρμοδιοτήτων ανά μονάδα και ανά θέση εργασίας. 3. Τυποποίηση των βασικών και υποστηρικτικών διαδικασιών για το σύνολο των λειτουργιών της υπηρεσίας. 4. Σχεδιασμός εντύπων και υποδειγμάτων. 5. Ανάπτυξη συστήματος στοχοθέτησης (ανάπτυξη στόχων και προσδιορισμός δεικτών μέτρησης). 6. Εκπαίδευση και υποστήριξη της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους πράξεών της στην εφαρμογή του Συστήματος. Συγκεκριμένα το προσωπικό της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους πράξεών της, θα πρέπει να εκπαιδευτεί στην εφαρμογή του συστήματος, στη δημιουργία αρχείων για την παρακολούθηση της επίδοσης του συστήματος και στη διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων λειτουργίας του συστήματος. 7. Διενέργεια πλήρους κύκλου εσωτερικών επιθεωρήσεων για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με το Πρότυπο. 8. Υποστήριξη της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους πράξεων για την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από Διαπιστευμένο Φορέα. Ειδικότερα, αντικείμενο των υπηρεσιών του Αναδόχου αποτελούν: Η μελέτη - σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία (συμπεριλαμβανόμενης της εσωτερικής εκπαίδευσης του προσωπικού) Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο EN ISO 9001:2008, στη ΔΑΣΤΑ και τις επιμέρους πράξεις του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας (Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας). Η υποστήριξη της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους πράξεων κατά τη διαδικασία πιστοποίησης σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο EN ISO 9001:2008 από το διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης. Περιεχόμενα τεχνικής προσφοράς Σελίδα 20 / 25

21 Στην τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνονται τα εξής: α) Μεθοδολογική προσέγγιση Η μεθοδολογική προσέγγιση θα περιέχει την αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο διαγωνιζόμενος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο, λαμβάνοντας υπόψη του την παρακάτω βασική μεθοδολογία υλοποίησης οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρότασή του. Το συνολικό έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις υλοποίησης: Φάση Α : Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης Στη φάση αυτή, θα συνταχθεί μια έκθεση αποκλίσεων (gap analysis), ενώ θα αποσταλούν στη ΔΑΣΤΑ και στις επιμέρους πράξεις του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, ένας πίνακας με τις απαραίτητες κατά ISO 9001 διαδικασίες, καθώς και ένα αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης και εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ποιότητας. Φάση Β : Σχεδιασμός & ανάπτυξη συστήματος ποιότητας Στο πλαίσιο της φάσης αυτής, θα αναπτυχθεί το διεργασιακό σύστημα ποιότητας των υπηρεσιών της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους πράξεων του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, και θα λάβει χώρα η ανάπτυξη της τεκμηρίωσης του συστήματος ποιότητας, η δομή της οποίας θα προταθεί από τον Ανάδοχο. Σε κάθε περίπτωση, στην τεκμηρίωση θα περιλαμβάνονται: εγχειρίδιο ποιότητας (quality manual) εγχειρίδιο διαδικασιών (procedures manual) διαγράμματα αλληλεπίδρασης διαδικασιών Κάθε διαδικασία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα έντυπα και, όπου απαιτείται μεγαλύτερη εξειδίκευση, από οδηγίες εργασίας-ελέγχου, έτσι ώστε να καλύπτεται επαρκώς το αντικείμενο της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Ως κατευθυντήρια γραμμή για την ανάπτυξη του συστήματος ποιότητας, ισχύει ότι πρέπει να είναι εξαιρετικά απλή, λιτή και χρηστική, δίνοντας ειδικό βάρος στην κατάρτιση των εντύπων. Σελίδα 21 / 25

22 Φάση Γ : Υποστήριξη εφαρμογής συστήματος ποιότητας Στο πλαίσιο της Φάσης Γ, θα λάβουν χώρα: Η ενσωμάτωση της συνολικής τεκμηρίωσης στην πρακτική λειτουργία των υπηρεσιών της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους πράξεων του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας (βάσει και σχετικών εκπαιδεύσεων-ενημερώσεων του εμπλεκόμενου προσωπικού) Η διενέργεια των εσωτερικών επιθεωρήσεων (ο ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη της τροποποίησης της τεκμηρίωσης του συστήματος ποιότητας ανάλογα με τα ευρήματα των εσωτερικών επιθεωρήσεων) Η ανασκόπηση του συστήματος ποιότητας, η οποία θα γίνει με σκοπό να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το βαθμό εφαρμογής του συστήματος ποιότητας και να ληφθούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες ενόψει της επικείμενης πιστοποίησης Φάση Δ : Πιστοποίηση συστήματος ποιότητας Πρόκειται για την καταληκτική φάση του έργου. Η πιστοποίηση του συστήματος ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, θα λάβει χώρα από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Η επιλογή φορέα πιστοποίησης, δεν θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης σύμβασης και θα επιλεχθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο σε συνεργασία με τη ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστήμιου Στερεάς Ελλάδας. Υποστήριξη κατά την επιθεώρηση του συστήματος ποιότητας. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση για α) τη σύνταξη της αίτησης προς τον φορέα πιστοποίησης και β) την πλήρη άρση των μη συμμορφώσεων-παρατηρήσεων που τυχόν προκύψουν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης πιστοποίησης. Το έργο ολοκληρώνεται και θεωρείται επιτυχώς περαιωμένο με την λήψη του πιστοποιητικού (ISO 9001:2008). Σελίδα 22 / 25

23 Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω δομή και την αναλυτικότερη περιγραφή των επιμέρους φάσεων, ο κάθε διαγωνιζόμενος καλείται να αναπτύξει την προτεινόμενη από αυτόν μεθοδολογία υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου. Ιδιαίτερη έμφαση να δοθεί στην αναλυτική-συγκεκριμένη περιγραφή των παραδοτέων κάθε φάσης υλοποίησης. Δεν περιγράφεται ως ξεχωριστή φάση η ενημέρωση - εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους πράξεων του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας στο σύστημα ποιότητας, αν και αποτελεί μια από τις πλέον σημαντικές εργασίες που θα πρέπει να ολοκληρώσει ο ανάδοχος. Θα πρέπει να προβλεφθούν συγκεκριμένες ενημερώσεις και εκπαιδεύσεις, ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε επιμέρους φάσης καθ όλη τη διάρκεια του έργου. Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει την ευχέρεια να περιγράψει αναλυτικά τις προτεινόμενες από αυτόν ενημερώσεις - εκπαιδεύσεις και να τις εντάξει σε όποια από τις ανωτέρω φάσεις κρίνει σκόπιμο, περιγράφοντας παράλληλα τα συγκεκριμένα παραδοτέα. Το εκπαιδευτικό υλικό, θα πρέπει να προετοιμαστεί και να παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή (παρουσίαση), λαμβάνοντας υπόψη ότι θα χρησιμοποιείται και στη συνέχεια για εσωτερική εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους πράξεων του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας. β) Διαχείριση έργου-ανάπτυξη συνολικής λύσης Στην ενότητα αυτή θα γίνει πλήρης αναφορά στην προτεινόμενη μεθοδολογία διαχείρισης έργου. Μαζί με την αναφορά, θα υποβληθεί ένα Χρονοδιάγραμμα Έργου, το οποίο θα αναφέρει την χρονική σειρά υλοποίησης των φάσεων που έχουν περιγραφεί στη Μεθοδολογία Υλοποίησης, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται. γ) Ομάδα έργου-σχήμα διοίκησης έργου Ο Διαγωνιζόμενος θα προτείνει την Ομάδα Έργου που θα ασχοληθεί με την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης, εάν αυτή του ανατεθεί. Η ομάδα έργου θα πρέπει να αποτελείται από στελέχη με μεγάλη εμπειρία και με τα απαραίτητα προσόντα, ώστε να διασφαλίζεται η ολοκλήρωση του έργου και να αποφευχθεί η σπατάλη χρόνου επικοινωνίας μεταξύ στελεχών. Τυχόν αλλαγή του προσωπικού, θα τελεί υπό έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. Σελίδα 23 / 25

24 Στην καταγραφή της ομάδας του έργου, θα πρέπει να αναφερθεί ρητώς ο Υπεύθυνος του Έργου από την πλευρά του αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την απευθείας επικοινωνία με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, τη διευθέτηση ζητημάτων που άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωμής του έργου, συμμετέχοντας ενεργά στην υλοποίησή του. δ) Υπεύθυνος Έργου Για τον Υπεύθυνο Έργου από πλευράς του αναδόχου, θα πρέπει να γίνει ειδική αναφορά με λεπτομερή στοιχεία, τίτλους σπουδών, γενικά και ειδικά προσόντα, τις μέχρι σήμερα δραστηριότητές του και τα έτη ενασχόλησής του με έργα ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας. ε) Στελέχη Ομάδας Έργου Θα πρέπει να γίνει αναλυτική αναφορά στα στελέχη του αναδόχου που θα απασχοληθούν στο Έργο, καθώς και στην εμπειρία και τους τίτλους σπουδών που αυτά διαθέτουν. Τα στελέχη που θα απασχοληθούν στο Έργο, συμπεριλαμβανομένου και του Υπευθύνου του έργου, θα αναφέρονται ονομαστικά και θα παρατίθενται για το καθένα τα εξής στοιχεία (σε μορφή πίνακα): Οι τίτλοι σπουδών και η εξειδίκευση και εμπειρία των στελεχών σε παρόμοια έργα. Φάσεις του έργου που θα απασχοληθούν Σχέση με την εταιρεία (μέτοχος, υπάλληλος με αποκλειστική απασχόληση / σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, συνεργάτης με σύμβαση έργου, κλπ.) Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας και οι επιμέρους πράξεις, σε περίπτωση που διαπιστώσουν την αδυναμία συγκεκριμένων στελεχών να επιτελέσουν επιτυχώς τον προβλεπόμενο υποστηρικτικό τους ρόλο, μπορεί να ζητήσουν την αντικατάστασή τους από νέα στελέχη που θα τεθούν και πάλι υπό την έγκρισή τους. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να ικανοποιήσει το αίτημα εντός 10 (δέκα) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ενημέρωσή του. Σελίδα 24 / 25

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α. Στοιχεία του Προσφέροντος: Ονοματεπώνυμο: Τίτλος: Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Fax.: Α.Φ.Μ.: Β. Οικονομική Προσφορά: Περιγραφή Αριθμητικά Οικονομική Προσφορά (σε Ευρώ) Ολογράφως Συνολική αμοιβή χωρίς ΦΠΑ Ποσόν ΦΠΑ (Φόρου Προστιθέμενης Αξίας) Συνολική αμοιβή με ΦΠΑ Ημερομηνία, /.. /2012 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Σφραγίδα Υπογραφή) Σελίδα 25 / 25

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 ΑΔΑ: ΩΛΑΓ469143-ΘΤΓ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Αρ. Πρωτ.: 2553 Σέρρες: 28/5/2015

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Πληροφορίες: κα Ανθούλα Βασιλείου, ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ, Τηλέφωνo: 2821037673, 2821037616, e-mail: avasil@mred.tuc.

Τεχνικές Πληροφορίες: κα Ανθούλα Βασιλείου, ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ, Τηλέφωνo: 2821037673, 2821037616, e-mail: avasil@mred.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37073 / Fax (28210) 37082

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063 Fax: 28210-37082, email: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063 Fax: 28210-37082, email: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Χανιά, 13/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 375 Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ & ΑΝΑΠΤ.-ΕΚΜ/ΣΗΣ Πάτρα, 03-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

/ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ & ΑΝΑΠΤ.-ΕΚΜ/ΣΗΣ Πάτρα, 03-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (O.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Τόπος Έργου: Πάτρα Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ & ΑΝΑΠΤ.-ΕΚΜ/ΣΗΣ Πάτρα, 03-04-2012 Αριθ. Πρωτ.: 3851 Αρ. Σχεδ.: 2528 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37073-37033 / Fax (28210) 37082

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Χανιά, 14/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 411 Γενικές Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 1. του ισχύοντος Οδηγού Χρηµατοδότησης και ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 1. του ισχύοντος Οδηγού Χρηµατοδότησης και ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ηράκλειο, 23/12/2010 Αρ. πρωτ. 5321 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. του ισχύοντος Οδηγού Χρηµατοδότησης και ιαχείρισης του Ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37073-37063 / Fax (28210) 37082

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.16

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.16 Αθήνα, 16/9/2014 Αρ. Πρωτ. :451-16-09-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.16 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 236/ Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους Ελλάδας και Βουλγαρίας και εκτελείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κων/νου 11 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 ΑNΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ A.A.E. O.T.A. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9457/27-06-2013 Τεύχος Διακήρυξης Του έργου Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών φιλοξενίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων συναντήσεων επικοινωνιακών γεγονότων της

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Πατρών

Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Πατρών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 36925 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 2-11-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού»

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΕΡΓΟ Γ ΚΠΣ: «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προβολή & διαφήμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

10.570,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 2/7/2014 και ώρα 11:30 Κριτήριο Ανάθεσης:

10.570,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 2/7/2014 και ώρα 11:30 Κριτήριο Ανάθεσης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Δράσεις δημοσιότητας Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΑΠ» της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ευρώ. Για την ανάθεση των υπηρεσιών: Έκδοση βιβλίου. Ώρα

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ευρώ. Για την ανάθεση των υπηρεσιών: Έκδοση βιβλίου. Ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ Χανιά, 30/5/2008 Αρ. Πρωτ.: 152 Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ευρώ Για την ανάθεση των υπηρεσιών:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΖ046ΗΚΥ-ΕΕΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37046 / Fax (28210) 37081-82

Διαβάστε περισσότερα

«Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

«Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ, 30/07/2014 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 17696 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ:1759 ΑΘΗΝΑ,16/6/2011 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟ- ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα