ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4"

Transcript

1 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 27 ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4 5. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α.Σ.Π.) 5 6. ΟΡΙΣΜΟΙ 6 7. ΈΓΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 7 8. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 7 9. ΈΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΕΙΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ GMCERT ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΕΥΘΥΝΕΣ- ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ GMCERT ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 27 Έκδοση / Τροποποίηση: Σύνταξη: Ηµ/νία:

2 ΣΕΛΙ Α 2 ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Γενικός Κανονισµός Πιστοποίησης αναφέρεται στις διαδικασίες που εφαρµόζει ο Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης GMCert Ο.Ε. για την αξιολόγηση και την πιστοποίηση Επιχειρηµατιών που συµµετέχουν στις δραστηριότητες οιουδήποτε σταδίου παραγωγής, παρασκευής και διανοµής των παρακάτω προϊόντων, εξαιρουµένων των χώρων µαζικής εστίασης 1 : α) Ζωντανά ή αµεταποίητα γεωργικά προϊόντα, (περιλαµβανοµένων των υδατοκαλλιεργειών) και φύκια β) Μεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας για χρήση ως τρόφιµα, περιλαµβανοµένων των ζυµών και των φυκιών. γ) Ζωοτροφές περιλαµβανοµένων των ζυµών και ιχθυοτροφές. δ) Αγενές Φυτικό Πολλαπλασιαστικό Υλικό και σπόροι για Καλλιέργεια στα πλαίσια της Εθνικής και Κοινοτικής νοµοθεσίας και τις υποχρεώσεις της GMCert Ο.Ε. Παρουσιάζει τη διαδικασία και τις συνθήκες χορήγησης, διατήρησης και ανανέωσης των Εγγράφων Πιστοποίησης, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του GMCert και των κατόχων των πιστοποιητικών, καθώς και τους ισχύοντες οικονοµικούς όρους. Ο παρών Γενικός Κανονισµός του GMCert αποτελεί κείµενο µε το οποίο πρέπει να συµµορφώνεται κάθε επιχειρηµατίας ο οποίος εντάσσεται στο Σύστηµα Ελέγχου και Πιστοποίησης του GMCert. 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCert Ο Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης GMCert Ο.Ε. λειτουργεί µε τη µορφή Οµόρρυθµης Εταιρείας και ιδρύθηκε το 2008 µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ο GMCert δραστηριοποιείται στα εξής: Στον έλεγχο των µονάδων παραγωγής, παρασκευής και εισαγωγής από τρίτες χώρες ή/και αποθήκευσης προϊόντων βιολογικής γεωργίας κτηνοτροφίας - υδατοκαλλιέργειας, ώστε να κρίνει κατά πόσο πληρούν τις απαιτήσεις της κείµενης εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας και των κανονισµών. Στην πιστοποίηση των παραγόµενων προϊόντων βιολογικής γεωργίας που συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις των Καν. (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 και της κείµενης εθνικής νοµοθεσίας µε τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους. Ο GMCert παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας βάσει του πεδίου πιστοποίησής του σε όλες τις ενδιαφερόµενες µονάδες παραγωγής, παρασκευής και εισαγωγής από τρίτες χώρες ή/και αποθήκευσης, προϊόντων βιολογικής γεωργίας κτηνοτροφίας 1 Οι δραστηριότητες αυτές, εξού θα αναφέρονται ως πεδία πιστοποίησης του GMCert.

3 ΣΕΛΙ Α 3 ΑΠΟ 27 - υδατοκαλλιέργειας. Οι υπηρεσίες πιστοποίησης που προσφέρει καταγράφονται στο ελεγχόµενο έγγραφο: Ε 04 «Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Πιστοποίησης» Οι ειδικές απαιτήσεις για την πιστοποίηση της συµµόρφωσης προϊόντων βιολογικής γεωργίας που ακολουθεί ο GMCert στηρίζονται: Στους Καν. (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 µε τις όποιες προσθήκες και τροποποιήσεις τους, που αναφέρονται στο βιολογικό τρόπο παραγωγής και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής. Οι απαιτήσεις των Κανονισµών αυτών εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών ή εθνικών διατάξεων που διέπουν την παραγωγή, την παρασκευή, την αποθήκευση, την εισαγωγή από τρίτες χώρες, την επισήµανση και τον έλεγχο των προϊόντων. Στην κείµενη κοινοτική και εθνική Νοµοθεσία µε τις όποιες προσθήκες και τροποποιήσεις τους. Στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC για τους φορείς πιστοποίησης που λειτουργούν συστήµατα πιστοποίησης προϊόντων. Ο GMCert, ως Οργανισµός Ελέγχου και Πιστοποίησης, φέρει κάλυψη αστικής ευθύνης για τις δραστηριότητες πιστοποίησης που προσφέρει. Υποχρεούται να ικανοποιεί απαιτήσεις τρίτων για δικαστικές αποφάσεις από πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη διάρκεια άσκησης των δραστηριοτήτων του ως Οργανισµός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων. 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ο GMCert λειτουργεί ως ανεξάρτητος Οργανισµός Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Η ανεξαρτησία και αµεροληψία του GMCert διασφαλίζεται από την οργανωτική του διάρθρωση, τη λειτουργία του Ανεξάρτητου Συµβουλίου Πιστοποίησης και το νοµικό πλαίσιο της ίδρυσης του GMCert. Για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, αντικειµενικότητας και αµεροληψίας, ο GMCert έχει επιπλέον υιοθετήσει τις ακόλουθες ρυθµίσεις: Το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες του GMCert δεν εµπλέκονται στο σχεδιασµό, στην παραγωγή, παρασκευή, αποθήκευση ή/και εισαγωγή από Τρίτες Χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από τον GMCert. Το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες του GMCert που συµµετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης, δεν έχουν καµία οικονοµική, εµπορική ή άλλου είδους σχέση µε επιχειρήσεις που αξιολογούνται από τον GMCert ή εµπορικούς ανταγωνιστές αυτών. Το προσωπικό του Φορέα (µόνιµο-εξωτερικοί συνεργάτες), είναι υποχρεωµένο να δηλώνει την οποιαδήποτε σχέση µε άλλες επιχειρήσεις παραγωγής και επεξεργασίας βιολογικών προϊόντων, οι οποίες αξιολογούνται και επιτηρούνται από τον ίδιο το Φορέα.

4 ΣΕΛΙ Α 4 ΑΠΟ 27 Ο GMCert βρίσκεται διαρκώς σε εγρήγορση ώστε να αναγνωρίζει τα αίτια που προκαλούν προφανή κίνδυνο εµφάνισης φαινοµένων που επηρεάζουν την ανεξάρτητη και αµερόληπτη λειτουργία του, αξιολογεί τη σοβαρότητα του κάθε διακριτού ως άνω κινδύνου και των επιπτώσεων που επιφέρει και λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξαλείψει το κίνδυνο ή να τον µειώσει σε αποδεκτό επίπεδο. Κάθε ενδιαφερόµενος για ένταξη στο σύστηµα πιστοποίησης (πρόσωπο, επιχείρηση ή φορέας) έχει άµεση και ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες πιστοποίησης του GMCert. Οι οικονοµικοί όροι του GMCert για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης είναι κοινοί για τους συµβεβληµένους µε αυτόν επιχειρηµατίες. Οι ισχύοντες κανονισµοί, τιµοκατάλογοι και λοιπά ενηµερωτικά έγγραφα είναι προσβάσιµα από κάθε ενδιαφερόµενο. Οι ελεγκτές του GMCert τυγχάνουν της έγκρισης των συµβεβληµένων µε αυτόν επιχειρηµατιών και οι αποφάσεις για την πιστοποίηση των προϊόντων λαµβάνονται από πρόσωπα που δεν συµµετείχαν στον έλεγχο της επιχείρησης. Σε περίπτωση που συγκεκριµένος ελεγκτής δεν τυγχάνει της έγκρισης επιχειρηµατία, ο τελευταίος διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει αιτιολογηµένα να εξαιρεθεί του ελέγχου του. Επιπροσθέτως, ο Φορέας είναι ανεξάρτητος και δε συµµετέχει σε οποιοδήποτε είδος παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις των οποίων τα προϊόντα αυτός πιστοποιεί. Οι διαδικασίες και τα πρότυπα τα οποία ο Φορέας ακολουθεί σε όλα τα στάδια της πιστοποίησης των προϊόντων είναι προσβάσιµα και διαθέσιµα σε κάθε ενδιαφερόµενο. Επιπλέον ισόνοµη αντιµετώπιση τυγχάνουν όλες οι συµβαλλόµενες επιχειρήσεις, όσον αφορά θέµατα επιβολής κυρώσεων. 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο Φορέας λειτουργεί σε αυστηρά πλαίσια εµπιστευτικότητας και εχεµύθειας όσον αφορά υποθέσεις, πληροφορίες και έγγραφα των συµβαλλόµενων. Ο GMCert εξασφαλίζει την εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα έναντι των συµβεβληµένων µε αυτόν επιχειρηµατιών, σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του. Το Ανεξάρτητο Συµβούλιο Πιστοποίησης (Α.Σ.Π.), καθώς και όλοι οι εµπλεκόµενοι εξωτερικοί συνεργάτες του, ευθύνονται και είναι υπόλογοι για τη διαχείριση εγγράφων και δεδοµένων, καθώς και για κάθε πληροφόρηση που θα υποπέσει στην αντίληψη ή θα περιέλθει στην κατοχή τους κατά τη συνεργασία τους µε τον GMCert. Η πληροφόρηση αυτή είναι αυστηρά εµπιστευτικής φύσης και χρησιµοποιείται µόνο για τους σκοπούς υλοποίησης του συγκεκριµένου έργου που αναλαµβάνουν.

5 ΣΕΛΙ Α 5 ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α.Σ.Π.) Το Ανεξάρτητο Συµβούλιο Πιστοποίησης (Α.Σ.Π.) του GMCert, το οποίο συστήνεται και λειτουργεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας Α.Σ.Π (Κ 01), συγκαλείται µε ευθύνη του Γενικού ιευθυντή τουλάχιστον µία φορά ανά δωδεκάµηνο για τη δειγµατοληπτική αξιολόγηση της αντικειµενικής και αµερόληπτης απονοµής των χορηγούµενων εγγράφων πιστοποίησης σε ενταγµένες στον GMCert µονάδες. Επίσης, ελέγχει όλες τις περιπτώσεις παραπόνων-ενστάσεων και διαφορών, την οικονοµική ανεξαρτησία του φορέα και την οικονοµική ανεξαρτησία των επιθεωρητών του φορέα. Σε περίπτωση που το Α.Σ.Π. αντιληφθεί περίπτωση µη τήρησης της αντικειµενικότητας και αµεροληψίας από τον GMCert, τότε σε συνεργασία µε το Γεν. ιευθυντή αναζητούν τη γενεσιουργό αιτία και το Τµήµα Πιστοποίησης επανελέγχει όλα τα έγγραφα πιστοποίησης στα οποία εµπλέκεται η γενεσιουργός αιτία του προβλήµατος (εξέταση κατά περίπτωση). Έχει επίσης εισηγητικό και γνωµοδοτικό χαρακτήρα προς τη ιοίκηση του GMCert στα ακόλουθα θέµατα: Θέµατα πολιτικής στην πιστοποίηση των προϊόντων. Κανονισµό και ιαδικασίες Πιστοποίησης Ζητήµατα αµεροληψίας και αντικειµενικότητας ιασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης κάθε ενδιαφεροµένου προς τις υπηρεσίες του GMCert. Εισηγείται τη συγκρότηση Ειδικών Τεχνικών Επιτροπών, για την παροχή γνωµοδότησης σε αυτό κατά την κρίση του και κατά περίπτωση (σε θέµατα τεχνικά ή σε θέµατα υποστήριξης ως προς την συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065). Το Α.Σ.Π. διασφαλίζει την αµεροληψία αναφορικά µε τη λήψη αποφάσεων, µέσω αντιπροσώπευσης των ενδιαφερόµενων µερών, καθώς και φυσικών προσώπων δίχως να κυριαρχεί κάποιο από τα συµµετέχοντα µέρη ή συµφέροντα. Το Α.Σ.Π. δύναται να αποτελείται από µέλη οργανώσεων και φορέων παραγωγών, συνεταιρισµών, καταναλωτών, διατροφολόγων, γεωπόνων και εµπόρων. Τα µέλη του Α.Σ.Π. διαθέτουν γνώση ή/και εµπειρία ή/και ευρεία επιστηµονική κατάρτιση τουλάχιστον σε έναν από τους παρακάτω τοµείς: α) Σε θέµατα που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες του GMCert. β) Στη Βιολογική Γεωργία και γενικότερα στο βιολογικό τρόπος παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης ή/και εισαγωγής από τρίτες χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας. γ) Σε θέµατα συστηµάτων Ποιότητας.

6 ΣΕΛΙ Α 6 ΑΠΟ 27 δ) Στην κείµενη εθνική και κοινοτική νοµοθεσία και στους σχετικούς εθνικούς και κοινοτικούς κανονισµούς που αφορούν την πιστοποίηση προϊόντων βιολογικής γεωργίας. 6. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ορισµοί-ορολογία που χρησιµοποιούνται από το Φορέα Ελέγχου και Πιστοποίησης GΜCert είναι οι προβλεπόµενοι από την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω ορισµοί: «Κανονισµοί»: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήµανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 και Κανονισµός 889/2008 σχετικά µε τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήµανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήµανση και τον έλεγχο των προϊόντων «Φορέας»: Ο ιδιωτικός Φορέας GΜCert, που λειτουργεί στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται στον έλεγχο και πιστοποίηση προϊόντων παραγόµενων µε βιολογικές µεθόδους. «Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης»: καλείται το αποδεικτικό έγγραφο της συµµόρφωσης των ενταγµένων στον GMCert Επιχειρήσεων στον τοµέα των δραστηριοτήτων τους προς τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 834/2007 βάσει του άρθρου 29 παρ. 1 και του Καν. (ΕΚ) 889/2008. «Πιστοποιητικό Προϊόντος»: καλείται το ενιαίο έγγραφο πιστοποίησης για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας. Με το εν λόγω έγγραφο πιστοποίησης παρέχεται γραπτή διαβεβαίωση ότι τα παραγόµενα προϊόντα συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις των Καν. (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 και της υπ αριθ Κ.Υ.Α. Ο τύπος, το περιεχόµενο και ο χρόνος έκδοσης του εγγράφου αυτού καθορίζεται µε την υπ αριθ /2006 Υ.Α. «Επισήµανση»: Οι αναφορές, ενδείξεις, σήµατα κατασκευαστή ή εµπορικά σήµατα, εικόνες ή σήµατα που φέρει κάθε συσκευασία, έγγραφο, επιγραφή, ετικέτα, δακτύλιος ή ταινία που συνοδεύει το προϊόν σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 2 του Καν. (ΕΚ) 834/2007. «Σήµα»: Το σύµβολο που προβλέπεται από τους Καν. (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 και αυτό που προβλέπεται από την Κ.Υ.Α /2006 και που όταν χρησιµοποιούνται αποδεικνύουν ότι το προϊόν συµµορφώνεται µε τους Καν. (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008. «Συµβεβληµένες επιχειρήσεις»: Οι επιχειρήσεις που εµπλέκονται στις διαδικασίες παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης, εισαγωγής από τρίτες χώρες ή/και εµπορίας προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, οι οποίες έχουν υπογράψει σύµβαση συνεργασίας µε τον εγκεκριµένο, σύµφωνα µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, Φορέα, για ένταξή τους στο σύστηµα ελέγχου και πιστοποίησης.

7 ΣΕΛΙ Α 7 ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Το Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης που χορηγεί ο GMCert εκδίδεται για την απόδειξη της συµµόρφωσης της Επιχείρησης στον τοµέα των δραστηριοτήτων της προς τις απαιτήσεις του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 και δεν αποτελεί έγγραφο για την εµπορία των προϊόντων, για την οποία απαιτείται επιπλέον το Πιστοποιητικό Προϊόντος. Το Πιστοποιητικό Προϊόντος που χορηγεί ο GMCert επιβεβαιώνει ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 2 του Καν. (ΕΚ) 834/2007 παρήχθησαν, παρασκευάσθηκαν, εισήχθησαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Καν. (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 όπως ισχύουν κάθε φορά και ότι ο κάτοχος του εν λόγω εγγράφου τηρεί τους κανόνες σήµανσης σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει η υπ αριθ /2006 ΚΥΑ. 8. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η διαδικασία χορήγησης των εγγράφων πιστοποίησης περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: Α. ΑΙΤΗΣΗ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γ. ΕΓΚΡΙΣΗ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ α.1.ο ενδιαφερόµενος για ένταξη επιχειρηµατίας υποβάλλει στον GMCert αίτηση, συµπληρώνει ερωτηµατολόγιο για την αξιολόγηση του συστήµατος παραγωγής, παρασκευής, εισαγωγής από Τρίτες Χώρες ή/και αποθήκευσης προϊόντων βιολογικής γεωργίας που εφαρµόζει, υπογράφει υπεύθυνη δήλωση, παραλαµβάνει τον παρόντα Κανονισµό Υπηρεσιών Πιστοποίησης, ενηµερωτικό υλικό και ενηµερώνεται για το κόστος της πιστοποίησης. Σε περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση που επιθυµεί να ενταχθεί στο Σύστηµα Ελέγχου και Πιστοποίησης του Φορέα, έχει προηγουµένως πιστοποιήσει τα προϊόντα της σε άλλον εγκεκριµένο Φορέα και επιθυµεί να γίνει η µεταγραφή των παραγωγικών του συντελεστών στον GΜCert, τότε ο GΜCert αιτείται από τον αντίστοιχο Φορέα, αντίγραφο του φακέλου της επιχείρησης. α.2.ο ενδιαφερόµενος για ένταξη στο Σύστηµα Ελέγχου και Πιστοποίησης επιχειρηµατίας, εντός το αργότερο ενός µήνα από την ηµεροµηνία υποβολής της Αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών, υπογράφει µε τον GMCert ιδιωτικό συµφωνητικό συνεργασίας, στο οποίο δηλώνει την συµφωνία του µε τον παρόντα Κανονισµό και τους όρους που καθορίζονται στο συµφωνητικό αυτό. α.3.εντός δεκαηµέρου από την υπογραφή του Ιδιωτικού Συµφωνητικού θα πρέπει ο επιχειρηµατίας να αποστείλει Έντυπο γνωστοποίησης επιχειρηµατία στη ιεύθυνση Αγροτικής

8 ΣΕΛΙ Α 8 ΑΠΟ 27 Ανάπτυξης στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκεται η έδρα της εκµετάλλευσής του. Επικυρωµένο αντίγραφο του εν ο λόγω εντύπου καταθέτει o παραγωγός και στον GMCert. Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η αξιολόγηση του εφαρµοζόµενου συστήµατος παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης ή/και εισαγωγής από Τρίτες Χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας έναντι των ισχυουσών απαιτήσεων γίνεται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065, την σχετική Εθνική Νοµοθεσία και τις ειδικές απαιτήσεις των ΚΑΝ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα. Για την αξιολόγηση ενός συστήµατος παραγωγής, παρασκευής, εισαγωγής από τρίτες χώρες ή/και αποθήκευσης προϊόντων βιολογικής γεωργίας εξετάζονται: η συµµόρφωσή του µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας ή/και του κανονισµού βάσει του οποίου θα διενεργηθεί η αξιολόγηση, ο βιολογικός τρόπος παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης ή/και εισαγωγής από Τρίτες Χώρες, η αποτελεσµατικότητά του αναφορικά µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Η µη εκπλήρωση µιας προδιαγραµµένης απαίτησης ορίζεται ως µη συµµόρφωση, η οποία ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκει (Απόκλιση-Παρατυπία-Παράβαση) µπορεί: να αρθεί µετά από την υλοποίηση των αναγκαίων διορθωτικών µέτρων που προτείνει ο ενταγµένος επιχειρηµατίας εντός αυστηρά καθορισµένου χρονικού διαστήµατος. να οδηγήσει στη µη χορήγηση, στην ανάκληση ή αναστολή των εγγράφων πιστοποίησης µε επακόλουθο την απόσυρση των µη συµµορφούµενων προϊόντων από την αγορά, την αφαίρεση των ενδείξεων, πιστοποιητικών κλπ., να οδηγήσει στην επανεκκίνηση της περιόδου µετατροπής των παραγωγικών συντελεστών µετά από την σύµφωνη γνώµη της Αρχής Εποπτείας µε παράλληλη ενηµέρωση της Επιβλέπουσας Αρχής, να οδηγήσει στην παραποµπή του εν λόγω επιχειρηµατία στην Πρωτοβάθµια Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών και Παραβάσεων του Υπουργείου Α.Α. & Τροφίµων για την επιβολή επιπλέον διοικητικών και οικονοµικών κυρώσεων,

9 ΣΕΛΙ Α 9 ΑΠΟ 27 Η αξιολόγηση του τρόπου παραγωγής και παρασκευής προϊόντων βιολογικής γεωργίας περιλαµβάνει: α) τη διενέργεια ελέγχων ένταξης, επιτήρησης, καθώς και επιπρόσθετους ελέγχους στις µονάδες παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης και εισαγωγής από τρίτες χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας των ενταγµένων επιχειρήσεων. Οι έλεγχοι αυτοί µπορεί να είναι είτε αναγγελθέντες, είτε αιφνίδιοι. Για τη διετέλεση των Αιφνίδιων ελέγχων ο πελάτης ειδοποιείται 24 ώρες πριν τον έλεγχο. β) εργαστηριακές δοκιµές δειγµατοληπτικά, για την ανάλυση και ανίχνευση µη επιτρεπόµενων από τους ΚΑΝ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 ουσιών. Οι αναλύσεις πραγµατοποιούνται οπωσδήποτε εκεί που υπάρχουν υπόνοιες χρήσης. Αναφορικά µε τον Αρχικό Έλεγχο (Έλεγχο Ένταξης), αυτός πραγµατοποιείται το αργότερο εντός εξήντα (60) ηµερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού συνεργασίας και σκοπός του είναι η επιβεβαίωση των στοιχείων που δηλώθηκαν στην αίτηση, ο καθορισµός από τον Συµβαλλόµενο όλων των πρακτικών µέτρων που πρέπει να ληφθούν για τη διασφάλιση της τήρησης των διατάξεων των ΚΑΝ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008, καθώς και ο καθορισµός όλων των µέτρων προφύλαξης που πρέπει να ληφθούν για να περιοριστεί ο κίνδυνος επιµόλυνσης και των µέτρων καθαρισµού των αποθηκευτικών χώρων σε όλη την αλυσίδα παραγωγής του επιχειρηµατία. Αρχικός Έλεγχος µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε περίπτωση που µεταβληθεί ένας συντελεστής της παραγωγικής διαδικασίας ο οποίος δύναται να επηρεάζει το παραγόµενο προϊόν. Στα πλαίσια της αξιολόγησης για τη συµµόρφωση ενός επιχειρηµατία µε το Σύστηµα Ελέγχου του GMCert καθώς και µε την κείµενη εθνική και κοινοτική νοµοθεσία για την παραγωγή, παρασκευή, αποθήκευση ή και εισαγωγή από τρίτες χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας, ο GMCert προβαίνει στο σύνολο των συµβεβληµένων επιχειρήσεων σε Πλήρεις φυσικούς ελέγχους (Ετήσιοι Έλεγχοι), οι οποίοι είναι προγραµµατισµένοι και πραγµατοποιούνται τουλάχιστον µία φορά ετησίως. Ο έλεγχος αυτός γίνεται τουλάχιστον µια φορά ετησίως εντός της καλλιεργητικής περιόδου των καλλιεργούµενων ειδών ή εφόσον πρόκειται για µονάδα ζωικής παραγωγής, εντός του έτους εκτροφής ή για µονάδα παρασκευής, εντός της παρασκευαστικής περιόδου.

10 ΣΕΛΙ Α 10 ΑΠΟ 27 Ο επιχειρηµατίας, για τους προγραµµατισµένους ελέγχους, ενηµερώνεται γραπτά ή προφορικά από τον GMCert, τουλάχιστον µία εβδοµάδα πριν την καθορισµένη ηµεροµηνία πραγµατοποίησης του ελέγχου, για τη σύνθεση της οµάδας ελέγχου, την ηµεροµηνία διεξαγωγής και το πρόγραµµα ελέγχου. Σε περίπτωση που ο επιχειρηµατίας δεν εγκρίνει τη συγκεκριµένη οµάδα, θα πρέπει να ενηµερώσει τον GMCert τουλάχιστον δύο ηµέρες πριν την προγραµµατισµένη πραγµατοποίηση του ελέγχου και να αιτιολογήσει τη στάση του αυτή. Για την αξιολόγηση ενός επιχειρηµατία, δύναται επίσης να πραγµατοποιούνται Επιπρόσθετοι έλεγχοι. Επιπρόσθετοι Έλεγχοι πραγµατοποιούνται στο 10% κατ ελάχιστο ετησίως των συµβεβληµένων µε τον GMCert Επιχειρηµατιών και σε περιπτώσεις που υπάρχουν υπόνοιες για µη συµµόρφωση του επιχειρηµατία µε την κείµενη εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. Τουλάχιστον το 10% όλων των ελέγχων είναι Αιφνίδιοι. Κατά τη διάρκεια των ελέγχου είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί η ενδεδειγµένη ειγµατοληψία από τον ελεγκτή προκειµένου να πραγµατοποιηθεί εργαστηριακή ανάλυση των δειγµάτων για την ανίχνευση µη επιτρεπόµενων από τους ΚΑΝ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 ουσιών. Βάσει του προγράµµατος δειγµατοληψιών, οι ελεγκτές του GMCert πραγµατοποιούν δειγµατοληψίες στο 5% κατ ελάχιστο ετησίως των επιχειρηµατιών που ελέγχονται από τον GMCert και οπωσδήποτε όπου υπάρχουν υπόνοιες για χρήση απαγορευµένων προϊόντων. Για τον έλεγχο συγκροτείται από το Τµήµα Ελέγχων του GMCert η οµάδα ελέγχου, η οποία αποτελείται από έναν ή περισσότερους ελεγκτές, παριστάµενους ή/και ειδικούς επιστήµονες ανάλογα µε το αντικείµενο δραστηριότητας και το µέγεθος της προς έλεγχο επιχείρησης. Οι οµάδες ελέγχου συγκροτούνται ώστε να διαθέτουν την απαιτούµενη γνώση, εξειδίκευση και εµπειρία ως προς τις εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις της νοµοθεσίας και του ελέγχου. Ο GMCert διασφαλίζει την αµεροληψία και αντικειµενικότητα των ελεγκτών, ωστόσο ο επιχειρηµατίας έχει το δικαίωµα να ζητήσει εγγράφως την αντικατάσταση µέλους ή/και µελών της οµάδας ελέγχου εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι και τεκµηριώσει το σχετικό αίτηµα. Εάν ο επιχειρηµατίας επιθυµεί, δύναται να παρίσταται κατά τη διάρκεια του ελέγχου σύµβουλος, ο οποίος έχει συµµετάσχει στην ανάπτυξη και σχεδιασµό του βιολογικού τρόπου παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης η/και εισαγωγής από τρίτες χώρες. Ο σύµβουλος θα παρίσταται ως παρατηρητής, χωρίς δυνατότητα παρέµβασης στη διαδικασία του ελέγχου. Μετά την ολοκλήρωση του κάθε ελέγχου, ο ελεγκτής παραδίδει στο Τµήµα Ελέγχων την έκθεση ελέγχου και το Τµήµα Ελέγχων την ανασκοπεί, την εγκρίνει και την παραδίδει στο Τµήµα Πιστοποίησης του GMCert. Η απόφαση λαµβάνεται από τον Υπεύθυνο Πιστοποίησης, ενώ οι αποφάσεις ελέγχονται δειγµατοληπτικά από το Α.Σ.Π. κατά τη διάρκεια των Συνεδριάσεών του.

11 ΣΕΛΙ Α 11 ΑΠΟ 27 Στην περίπτωση όπου κατά τον έλεγχο εντοπισθούν µη συµµορφώσεις, ο επιχειρηµατίας καλείται να καταθέσει τα πιθανά σχόλια του και τις όποιες επιφυλάξεις του. Η έκθεση ελέγχου και τα σχετικά έντυπα ελέγχου παραδίδονται στο Τµήµα Ελέγχων του GMCert. Στην περίπτωση εύρεσης αποκλίσεων από τους ελεγκτές του GMCert και µετά το πέρας του καθορισµένου χρονικού διαστήµατος που έχουν ορίσει οι ελεγκτές για την άρση των αποκλίσεων, ο επιχειρηµατίας ενηµερώνει το Τµήµα Ελέγχων του GMCert για την πορεία εφαρµογής των διορθωτικών µέτρων. Το Τµήµα Ελέγχων µε τη σειρά του αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα εφαρµογής των διορθωτικών µέτρων και ενηµερώνει τον επιχειρηµατία για το αποτέλεσµα της αξιολόγησης. Εάν κριθεί απαραίτητο, ο Υπεύθυνος Ελέγχων µπορεί να αποφασίσει επανέλεγχο της µη συµµορφούµενης µονάδας. Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια ελέγχου ή κατά την αξιολόγηση της Έκθεσης Ελέγχου από το Τµήµα Ελέγχων του GMCert διαπιστωθούν παρατυπίες ή παραβάσεις βάσει της κείµενης εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας, η Έκθεση παραπέµπεται στον Υπεύθυνο Πιστοποίησης του GMCert για να επιβληθούν στον µη συµµορφούµενο επιχειρηµατία οι προβλεπόµενες κυρώσεις, σύµφωνα µε τον κατάλογο κυρώσεων του GMCert. Μετά το πέρας των ελέγχων ένα αντίγραφο της Έκθεσης Ελέγχου κρατά ο ελεγχόµενος Επιχειρηµατίας. Γ. ΕΓΚΡΙΣΗ Μετά την επιβεβαίωση της άρσης των µη συµµορφώσεων ο Υπεύθυνος Πιστοποίησης του GMCert αποφασίζει για τη χορήγηση ή µη των Εγγράφων Πιστοποίησης. Ο GMCert δεν προβαίνει στη χορήγηση των Εγγράφων Πιστοποίησης µέχρι τη διαπίστωση, µέσω αξιολόγησης, της αποτελεσµατικής άρσης όλων των µη συµµορφώσεων.. ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η χορήγηση των Εγγράφων Πιστοποίησης εγκρίνεται από τον Υπεύθυνο Πιστοποίησης του GMCert µετά από αξιολόγηση της Έκθεσης Ελέγχου, όταν το σύστηµα παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης ή/και εισαγωγής από τρίτες χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας συµµορφώνεται πλήρως µε την κείµενη κοινοτική και εθνική νοµοθεσία και όταν έχουν δροµολογηθεί ικανοποιητικές διορθωτικές ενέργειες. Το Πιστοποιητικό Προϊόντος που χορηγεί ο GMCert πιστοποιεί ότι τα παραγόµενα προϊόντα του Επιχειρηµατία συµµορφώνονται µε τους Καν. (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 και τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους, καθώς και µε την υπ αριθ /2006 Κ.Υ.Α. Το Πιστοποιητικό Προϊόντος αφορά αποκλειστικά τον επιχειρηµατία στον οποίο χορηγήθηκε και µόνο τα είδη και την ποσότητα των προϊόντων βιολογικής γεωργίας που αυτό καλύπτει.

12 ΣΕΛΙ Α 12 ΑΠΟ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Α) Εφόσον πρόκειται για νωπά φυτικά προϊόντα, εκδίδεται κατά την έναρξη της συγκοµιδής και µε διάρκεια ισχύος ανάλογη µε το είδος του προϊόντος και τη διάρκεια της περιόδου συγκοµιδής τους ή/και τη διάρκεια συντήρησης τους. Θα ταυτοποιούνται το όνοµα και η διεύθυνση του επιχειρηµατία, το είδος των προϊόντων καθώς και η εκτιµώµενη παραγόµενη ποσότητα αυτών για τη συγκεκριµένη παραγωγική περίοδο. Τα αναφερόµενα προϊόντα θα αναγράφονται µε την κοινή και επιστηµονική τους ονοµασία και θα γίνεται αναφορά στην ποικιλία τους. Β) Εφόσον πρόκειται για µεταποιηµένα γεωργικά φυτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα που έχουν παρασκευαστεί κυρίως από ένα ή περισσότερα συστατικά φυτικής ή/και ζωικής προέλευσης και προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, εκδίδεται κατά την έναρξη της παρασκευαστικής τους περιόδου και µε διάρκεια ισχύος όση και η διάρκεια αυτής ή εφόσον πρόκειται για γάλα και προϊόντα µε βάση το γάλα λαµβάνονται υπόψη η περίοδος άλµεξης κατά είδος ζώου. Για τα ζώα και τα προϊόντα κρέατος θα αναγράφονται τα στοιχεία ταυτοποίησης όσον αφορά την ιχνηλασιµότητα. Γ) Όσον αφορά τις ζωοτροφές, θα αναγράφονται λεπτοµερώς το στοιχεία που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 7 του ΚΑΝ (ΕΚ) 889/2008. Εντός δεκαηµέρου από την έκδοση του κάθε Εγγράφου Πιστοποίησης, ο GMCert αποστέλλει επικυρωµένο αντίγραφο αυτού στον ΕΛ.Γ.Ο. ΗΜΗΤΡΑ.

13 ΣΕΛΙ Α 13 ΑΠΟ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η διατήρηση των Εγγράφων Πιστοποίησης προϋποθέτει τη συνεχή τήρηση από τον επιχειρηµατία των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πιστοποιηµένο σύστηµα παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης ή/και εισαγωγής από Τρίτες Χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Για το σκοπό αυτό ο GMCert προβαίνει σε ετήσιους και επιπρόσθετους ελέγχους, καθώς και στις απαιτούµενες δειγµατοληψίες. Επιπλέον ανάγκη για έλεγχο προκύπτει εφόσον: γίνουν σηµαντικές τροποποιήσεις στο σύστηµα παραγωγής και παρασκευής προϊόντων βιολογικής γεωργίας, οι οποίες µπορεί να επηρεάσουν την συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις της κείµενης κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας. Σε αυτή την περίπτωση, κατά την κρίση του Υπεύθυνου Τµήµατος Ελέγχων, ενδέχεται να επαναληφθεί ο αρχικός έλεγχος, υπάρχουν στοιχεία που τον καθιστούν αναγκαίο (όπως π.χ. υπόνοιες, καταγγελίες, παράπονα πελατών, παραβάσεις που διαπιστώνονται από την Αρµόδια Επιβλέπουσα Αρχή κ.λ.π.) Η συχνότητα διεξαγωγής των ελέγχων καθορίζεται από το Τµήµα Ελέγχων του GMCert λαµβάνοντας υπόψη το είδος της παραγωγικής διαδικασίας, το µέγεθος και την τοποθεσία της µονάδας, την επικινδυνότητα των παραγόµενων προϊόντων, το ιστορικό της επιχείρησης, την περίοδο παραγωγής και το εύρος της περιόδου συγκοµιδής. Εάν κατά τους ελέγχους εντοπισθούν µη συµµορφώσεις, αυτές πρέπει να αίρονται σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα που ορίζεται από τους ελεγκτές στην περίπτωση εύρεσης αποκλίσεων ή από τον Υπεύθυνο Πιστοποίησης σε περίπτωση αναστολής/ανάκλησης της έκδοσης Πιστοποιητικών ή/και βεβαιώσεων. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω διαστήµατος, η µη άρση των αποκλίσεων αποτελεί αιτία για την ενεργοποίηση της διαδικασίας κυρώσεων. Το χρονικό διάστηµα για την άρση των αποκλίσεων, δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες. Κάθε επιχειρηµατίας που έχει πιστοποιηθεί από τον GMCert υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως το Τµήµα Πιστοποίησης του GMCert για οποιαδήποτε σχεδιαζόµενη τροποποίηση του εφαρµοζόµενου συστήµατος παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης ή/και εισαγωγής από τρίτες χώρες, προϊόντων βιολογικής γεωργίας και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να γνωστοποιούνται εντός δεκαηµέρου οι αλλαγές αυτές από τον επιχειρηµατία και στην ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης στην οποία υπάγεται. Το Τµήµα Πιστοποίησης του GMCert κρίνει σε ποιο βαθµό είναι σηµαντικές οι σχεδιαζόµενες τροποποιήσεις και αποφασίζει εάν χρειάζεται να γίνει πρόσθετη αξιολόγηση ή ακόµα και Αρχικός Έλεγχος. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα παραδείγµατα σηµαντικών τροποποιήσεων: αλλαγή ιδιοκτησίας ή έδρας της επιχείρησης, αλλαγή υπευθύνων για την εφαρµογή του συστήµατος παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης ή/και εισαγωγής από τρίτες χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας και την αποδέσµευση των προϊόντων,

14 ΣΕΛΙ Α 14 ΑΠΟ 27 αλλαγή τοποθεσίας µονάδων παραγωγής παρασκευής, αποθήκευσης ή/και εισαγωγής από τρίτες χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας, προσθήκη νέας κατηγορίας προϊόντων, άλλες τροποποιήσεις κατά περίπτωση. Ο εντοπισµός κατά τη διάρκεια ελέγχου τροποποιήσεων του εφαρµοζόµενου συστήµατος παραγωγής παρασκευής, αποθήκευσης, εισαγωγής από τρίτες χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν τη συµµόρφωση της επιχείρησης µε τις απαιτήσεις των ΚΑΝ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 και για τις οποίες δεν ενηµερώθηκε ο GMCert, αποτελεί αιτία για την ενεργοποίηση της διαδικασίας κυρώσεων. 11. ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η διάρκεια ισχύος των χορηγουµένων πιστοποιητικών εξαρτάται από το είδος του προϊόντος, αλλά δεν είναι µεγαλύτερη του ενός (1) έτους. Εφόσον πρόκειται για νωπά φυτικά προϊόντα η διάρκεια ισχύος είναι ανάλογη µε το είδος του προϊόντος και τη διάρκεια της περιόδου συγκοµιδής τους ή/και τη διάρκεια συντήρησης τους. Εφόσον πρόκειται για µεταποιηµένα γεωργικά φυτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα που έχουν παρασκευαστεί κυρίως από ένα ή περισσότερα συστατικά φυτικής ή/και ζωικής προέλευσης και προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση η διάρκεια ισχύος είναι όση και η διάρκεια της παρασκευαστικής τους περιόδου, ή εφόσον πρόκειται για γάλα και προϊόντα µε βάση το γάλα λαµβάνονται υπόψη η περίοδος άλµεξης κατά είδος ζώου. 12. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΕΙΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο GMCert θα παρέχει στους συµβεβληµένους µε αυτόν επιχειρηµατίες το δικαίωµα χρήσης του Ενιαίου Εθνικού Σήµατος αναγνώρισης πιστοποιηµένων προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας στην επισήµανση ή/και διαφήµιση των προϊόντων τους όταν αυτό εκδοθεί, υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση συµµόρφωσης της επιχείρησης είναι θετική για τα εν λόγω προϊόντα και έχουν λάβει άδεια χρήσης σήµατος από τον GMCert. Στην επισήµανση ή/και διαφήµιση των πιστοποιηµένων από τον GMCert προϊόντων, µπορεί να χρησιµοποιείται προαιρετικά το δικό του Λογότυπο.

15 ΣΕΛΙ Α 15 ΑΠΟ 27 RGB 142,193,26 Έλεγχος Πιστοποίηση: RGB 112,168,22 Το Λογότυπο του GMCert τοποθετείται µόνο σε πιστοποιηµένα προϊόντα σε διαστάσεις αναλογικές ως προς το ανωτέρω υπόδειγµα. Εφόσον, η χρησιµοποίηση του λογότυπου σε διάφορα είδη καθιστά απαραίτητη τη σµίκρυνση, το ελάχιστο µέγεθος είναι: Αν το λογότυπο χρησιµοποιείται σε φόντο τέτοιο που το καθιστά δυσδιάκριτο, χρησιµοποιείται ένα λευκό εξωτερικό πλαίσιο ως περίγραµµα γύρω από το λογότυπο. Ο λογότυπος της βιολογικής παραγωγής της ΕΕ είναι σύµφωνος µε το ακόλουθο υπόδειγµα: Η τρόπος χρήσης του Κοινοτικού λογότυπου θα πρέπει να είναι σύµφωνος µε όσα προβλέπονται από τους Καν. (ΕΚ) 834/ 2007 και 889/2008 όπως τροποποιούνται και ισχύουν. Όλα τα προαναφερθέντα σήµατα ή/και λογότυπα διατίθενται από τον GMCert στις ενταγµένες σε αυτόν επιχειρήσεις σε ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή. Η επιχείρηση µπορεί να παραλάβει τα σήµατα ή/και λογότυπα είτε απευθείας από τα γραφεία της εταιρίας, είτε µέσω ταχυδροµείου. Ο λογότυπος της ένδειξης που αναφέρεται στο βιολογικό τρόπο παραγωγής πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από τον κωδικό αριθµό έγκρισης του GMCert (GR-BIO-10). Οι ανωτέρω ενδείξεις µπορούν να αναγράφονται µεταφρασµένες και σε άλλες γλώσσες. Το σήµα Συµµόρφωσης µπορεί να χρησιµοποιείται σε οποιαδήποτε προβολή του επιχειρηµατία (διαφηµιστικά έντυπα, ιστοσελίδα κ.λ.π.). και µόνον για τα προϊόντα που περιλαµβάνει η Άδεια Χρήσης Σήµατος. Όταν χρησιµοποιείται σε διαφηµιστικά έντυπα πρέπει να συνδέεται σαφώς µε τα πιστοποιηµένα προϊόντα. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση επιθυµεί ο επιχειρηµατίας και δεν αναφέρεται στον παρόντα Κανονισµό, θα πρέπει να επικοινωνεί µε το Τµήµα Πιστοποίησης του GMCert. Τα όσα αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ισχύουν και για το λογότυπο του GMCert. Το Λογότυπο του GMCert είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του GMCert. Το Έγγραφο Πιστοποίησης, το κοινοτικό λογότυπο, το εθνικό σήµα και το λογότυπο του GMCert αφορούν αποκλειστικά την επιχείρηση στην οποία χορηγήθηκε και µόνο για την ποσότητα των

16 ΣΕΛΙ Α 16 ΑΠΟ 27 προϊόντων για τα οποία έχει πιστοποιηθεί ότι συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της κείµενης εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας που διέπει την παραγωγή, παρασκευή, εισαγωγή από τρίτες χώρες ή και αποθήκευση προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Το Πιστοποιητικό Προϊόντος και τα Λογότυπα δεν πρέπει να αναπαράγονται και να δηµοσιεύονται χωρίς την άδεια του GMCert. Ο επιχειρηµατίας είναι υποχρεωµένος να διακόψει άµεσα τη χρήση των Εγγράφων Πιστοποίησης όταν λήξει ο χρόνος ισχύος τους ή µετά την κάλυψη της αναγραφόµενης ποσότητας της εκτιµώµενης παραγωγής στο Πιστοποιητικό Προϊόντος ή µετά από αιτιολογηµένη απαίτηση του GMCert (π.χ. ανάκληση πιστοποιητικού) και να επιστρέψει την άδεια χρήσης σήµατος και λογότυπου του GMCert. 13. ΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η επιχείρηση έχει σε κάθε χρονική στιγµή το δικαίωµα, εάν επιθυµεί, να αποποιηθεί της χρήσης των Εγγράφων Πιστοποίησης. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως το αίτηµα της στον GMCert και να επιστρέψει τη χορηγηθείσα άδεια χρήσης σήµατος και λογότυπου του GMCert, καθώς και τα πιστοποιητικά. 14. ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Όταν ένας επιχειρηµατίας πιστεύει ή έχει υπόνοιες ότι ένα προϊόν που έχει παραγάγει, παρασκευάσει, εισαγάγει ή παραλάβει από άλλον επιχειρηµατία δεν είναι σύµφωνο µε τους κανόνες βιολογικής παραγωγής, κινεί διαδικασίες είτε για να αφαιρέσει από το εν λόγω προϊόν κάθε αναφορά στη µέθοδο βιολογικής παραγωγής είτε για να διαχωρίσει και να ταυτοποιήσει το προϊόν. Μπορεί να το µεταποιήσει ή να το συσκευάσει ή να το διαθέσει στην αγορά µόνον αφού εξαλειφθούν οι αµφιβολίες, εκτός εάν το προϊόν διατεθεί στην αγορά χωρίς αναφορά στη µέθοδο βιολογικής παραγωγής. Εάν υπάρχει παρόµοια αµφιβολία, ο επιχειρηµατίας ενηµερώνει άµεσα τον GMCert. Ο GMCert µπορεί να απαιτήσει να µην διατεθεί το προϊόν στην αγορά µε ενδείξεις της βιολογικής µεθόδου παραγωγής µέχρι να βεβαιωθεί, βάσει των πληροφοριών που λαµβάνει από τον επιχειρηµατία ή από άλλες πηγές, ότι δεν υπάρχουν πλέον αµφιβολίες. Όταν ο GMCert έχει βάσιµες υπόνοιες ότι ένας επιχειρηµατίας προτίθεται να διαθέσει στην αγορά προϊόν που δεν είναι σύµφωνο µε τους κανόνες βιολογικής παραγωγής αλλά φέρει ένδειξη βιολογικού τρόπου παραγωγής, µπορεί να ζητήσει από τον επιχειρηµατία να µην διαθέσει προσωρινά το προϊόν στην αγορά µε αυτή την ένδειξη, για χρονικό διάστηµα που ορίζει ο GMCert και το οποίο δεν ξεπερνά τις τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες. Πριν λάβει αυτή την απόφαση, ο GMCert δίνει στον επιχειρηµατία την δυνατότητα να διατυπώσει τις

17 ΣΕΛΙ Α 17 ΑΠΟ 27 παρατηρήσεις του. Η απόφαση αυτή συµπληρώνεται µε την υποχρέωση να αφαιρεθεί από το προϊόν κάθε αναφορά στη βιολογική µέθοδο παραγωγής, εάν ο GMCert έχει τη βεβαιότητα ότι το προϊόν δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της βιολογικής παραγωγής. Εάν, όµως, η υπόνοια δεν επιβεβαιωθεί εντός της ορισθείσας προθεσµίας, η προαναφερθείσα απόφαση ακυρώνεται το αργότερο µέχρι τη λήξη της εν λόγω προθεσµίας. Ο επιχειρηµατίας συνεργάζεται πλήρως µε τον GMCert για να εξαλειφθεί η υπόνοια. Την εν λόγω απόφαση την παίρνει ο Γενικός ιευθυντής. Η εξέταση τέτοιου είδους υποθέσεων γίνεται το πολύ µέσα σε τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες. 15. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Ένας Επιχειρηµατίας, ενταγµένος σε Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης, δύναται να αποχωρήσει από αυτόν και να συµβληθεί µε άλλον Οργανισµό υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) να καταγγείλει εγγράφως την σύµβαση που έχει συνάψει µε τον πρώτο Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης, β) να ενηµερώσει σχετικά τις Αρµόδιες Αρχές Εποπτείας και Επίβλεψης αναφέροντας µε σαφήνεια τους λόγους καταγγελίας καθώς και το όνοµα του Οργανισµού στον οποίο προτίθεται να ενταχθεί, γ) να έχει εξοφλήσει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από τους σχετικούς όρους της καταγγελλόµενης σύµβασης και δ) να υποβάλλει νέα αίτηση ένταξης του στο Σύστηµα Ελέγχου του νέου Οργανισµού. Ο GMCert στον οποίο ο «επιχειρηµατίας» υποβάλλει αίτηµα ένταξης, οφείλει να ζητά εγγράφως αντίγραφο του τηρούµενου ατοµικού φακέλου από τον Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης στον οποίο ήταν ενταγµένος ο αιτών επιχειρηµατίας, καθώς και σχετική βεβαίωση αναφερόµενη στο καθεστώς ελέγχου του εν λόγω επιχειρηµατία. Βασικές προϋποθέσεις αποδοχής του αιτήµατος ένταξης από τον GMCert είναι: Α) να µην εκκρεµεί διενέργεια οποιασδήποτε µορφής ελέγχου προγραµµατισθείσας προ της ηµεροµηνίας καταγγελίας της Σύµβασης, Β) να µην υπάρχουν εκκρεµότητες που να αφορούν διαδικασίες αξιολόγησης ευρηµάτων ελέγχων, χηµικών αναλύσεων ή διαδικασίες επιβολής κυρώσεων προ της ηµεροµηνίας καταγγελίας της σύµβασης, Γ) να µην υφίσταται διοικητική κύρωση απαγόρευσης χρήσης των σχετικών όρων, ενδείξεων, σηµάτων και λογοτύπων ή/και απαγόρευση άσκησης δραστηριότητας για την παραγωγή, παρασκευή, αποθήκευση, εµπορία και εισαγωγή από τρίτες χώρες, προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Σε καµία περίπτωση ο GMCert, δε θα προβεί σε αποδοχή αιτήµατος ένταξης χωρίς να τηρηθούν οι ανωτέρω αναφερόµενες διαδικασίες και προϋποθέσεις. Ο GMCert δεσµεύεται, σε περίπτωση που συµβεβληµένος µε αυτόν επιχειρηµατίας επιθυµεί την αποχώρηση του, να συνεργάζεται αντίστοιχα.

18 ΣΕΛΙ Α 18 ΑΠΟ 27 Αν ένας Επιχειρηµατίας θέλει να αποχωρήσει από τον GMCert χωρίς να συνεχίσει την πιστοποίησή του σε άλλον Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης πρέπει να ενηµερώσει γραπτώς και αιτιολογηµένα την πρόθεσή του αυτή στον GMCert.

19 ΣΕΛΙ Α 19 ΑΠΟ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ GMCert ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Ο συµβαλλόµενος µε τον GMCert επιχειρηµατίας δικαιούται: Να ζητήσει αιτιολογηµένα, έως και δύο ηµέρες πριν την πραγµατοποίηση προγραµµατισµένου ελέγχου, την αλλαγή της ηµεροµηνίας όπως καθορίστηκε από το τµήµα ελέγχων του GMCert. Το Τµήµα Ελέγχων δεν υποχρεούται να αποδεχθεί την πρόταση για την αλλαγή της ηµεροµηνίας. Σε περίπτωση που το αίτηµα γίνει δεκτό, η νέα ηµεροµηνία που θα οριστεί δεν θα ξεπερνά τον ένα (1) µήνα από την προηγούµενη. Να ζητήσει αιτιολογηµένα και τουλάχιστον δύο ηµέρες πριν την πραγµατοποίηση του ελέγχου, την αντικατάσταση ελεγκτή που έχει οριστεί από τον GMCert. Το αίτηµα εξετάζεται και εγκρίνεται/απορρίπτεται από τον Υπεύθυνο Ελέγχων. Να ζητήσει τα αποτελέσµατα ή συµπεράσµατα που προκύπτουν από τη διεξαγωγή ελέγχου στις εγκαταστάσεις του, συµπεριλαµβανοµένου αντιγράφου των αποτελεσµάτων των εργαστηριακών αναλύσεων. Να διατυπώνει και να καταγράφει τις όποιες επιφυλάξεις ή αντιρρήσεις του σε όλα τα έντυπα του GMCert που υπογράφει. Να κάνει ένσταση εντός δέκα πέντε (15) εργάσιµων ηµερών σχετικά µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου ή τυχόν επιπτώσεις σε αυτά από τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας πιστοποίησης. 17. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο κάτοχος των Εγγράφων Πιστοποίησης µπορεί να τα χρησιµοποιήσει για επαγγελµατικούς σκοπούς, ειδικότερα σε περιπτώσεις πώλησης των παραγόµενων προϊόντων, προσφορών, συµφωνιών, επιβεβαίωσης παραγγελιών, για σκοπούς προβολής και για απόδειξη της συµµόρφωσης του συστήµατος παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης ή/και εισαγωγής από τρίτες χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας της επιχείρησής του µε την κείµενη κοινοτική και εθνική νοµοθεσία ως προς την οποία έχει πιστοποιηθεί. Επιπλέον ο κάτοχος του λογότυπου του GMCert έχει το δικαίωµα να τον χρησιµοποιεί για επαγγελµατικούς σκοπούς, ειδικότερα σε περιπτώσεις προσφορών, συµφωνιών, επιβεβαίωσης παραγγελιών, για σκοπούς προβολής και για απόδειξη της συµµόρφωσης των συγκεκριµένων προϊόντων του µε τις αντίστοιχες απαιτήσεις. 18. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Α) Ο ενταγµένος Επιχειρηµατίας υποχρεούται: να εφαρµόζει συνεχώς τις διαδικασίες που προβλέπονται από το εγκεκριµένο σύστηµα παραγωγής παρασκευής, αποθήκευσης και εισαγωγής από τρίτες χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας και να τηρεί τους Καν. (ΕΚ) 834/2007, 889/2008 και την υπ' αριθ /2006 Κ.Υ.Α. όπως τροποποιούνται και ισχύουν,

20 ΣΕΛΙ Α 20 ΑΠΟ 27 να εφαρµόζει εντός του καθορισµένου χρονικού διαστήµατος και µε αποτελεσµατικό τρόπο τις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες για την άρση των µη συµµορφώσεων που εντοπίζονται και να παρέχει τη σχετική πληροφόρηση στον GMCert, να ειδοποιεί άµεσα τον GMCert εάν το σύστηµα παραγωγής, παρασκευής, εισαγωγής από τρίτες χώρες ή/και αποθήκευσης προϊόντων βιολογικής γεωργίας της επιχείρησής του δεν ικανοποιεί περαιτέρω τις απαιτήσεις των κανονισµών βάσει των οποίων έχει πιστοποιηθεί, να µην επιφέρει τροποποιήσεις του εφαρµοζόµενου συστήµατος παραγωγής παρασκευής, εισαγωγής από τρίτες χώρες ή/και αποθήκευσης προϊόντων βιολογικής γεωργίας χωρίς γραπτή ενηµέρωση του Τµήµατος Πιστοποίησης του GMCert και την αντίστοιχη έγγραφη έγκριση, να πληροφορεί τους ελεγκτές του GMCert µε ακρίβεια και κατ αληθή τρόπο για όλα τα στοιχεία που αφορούν την επιχείρησή του και να διευκολύνει τις διαδικασίες ελέγχου λαµβάνοντας τα κατάλληλα οργανωτικά µέτρα και επιτρέποντας στους ελεγκτές να ελέγχουν όλες τις µονάδες και να παρακολουθούν τις απαραίτητες διεργασίες της επιχείρησης, θέτοντας στη διάθεση των ελεγκτών όλα τα σχετικά µε τον έλεγχο έγγραφα και έντυπα καθώς και το υπεύθυνο προσωπικό, να αναγράφει τα ακριβή προσωπικά του στοιχεία στην αίτηση που καταθέτει στον GMCert και να προβαίνει σε γραπτή ενηµέρωση του GMCert σε περίπτωση που κάποιο από τα προσωπικά του στοιχεία µεταβληθεί. να τηρεί λογιστικά βιβλία όπως απαιτείται από τα άρθρα 66 και 83 του ΚΑΝ (ΕΚ) 889/2008, να καταθέτει στον GMCert λεπτοµερές πρόγραµµα παραγωγής φυτικών προϊόντων ανά αγροτεµάχιο ή λεπτοµερές πρόγραµµα εκτροφής των ζώων και σχέδιο διασποράς της κόπρου στα αγροτεµάχια που διαθέτει και έχουν ενταχθεί στο σύστηµα ελέγχου. Τα προγράµµατα αυτά κατατίθενται όσον αφορά την φυτική παραγωγή ένα µήνα πριν την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου, όσον αφορά την ζωική παραγωγή ένα µήνα τουλάχιστον πριν από τη λήξη της παραγωγικής περιόδου που αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης ελέγχου, για δε την παρασκευή προϊόντων βιολογικής γεωργίας ένα µήνα πριν την ηµεροµηνία έναρξης των σχετικών εργασιών παρασκευής. Θα πρέπει να τηρεί αντίγραφο του καλλιεργητικού σχεδίου το οποίο θα επιδεικνύει στον ελεγκτή κατά τον έλεγχο και όποτε του ζητηθεί σε εξουσιοδοτηµένο από τον GMCert πρόσωπο, όταν απαιτείται, να προβαίνει σε σπορά των φυτικών του ειδών, οπωσδήποτε µετά την χορήγηση της άδειας χρήσης µη βιολογικού σπόρου σποράς ή/και κονδύλων πατάτας από την αρµόδια /νση της περιφερειακής ενότητας στην οποία ανήκει. να τηρεί ηµερολόγιο εργασιών σύµφωνα µε το πρόγραµµα καλλιεργειών ανά αγροτεµάχιο / εκτροφής ανά κατηγορία ζώων / παρασκευής, να τηρεί βιβλίο εισροών, να τηρεί βιβλίο παραγωγής και πώλησης προϊόντων ανά αγροτεµάχιο / ανά εκτροφή / ανά παρασκευή,

21 ΣΕΛΙ Α 21 ΑΠΟ 27 να τηρεί αρχείο παραπόνων των πελατών του σχετικά µε πιστοποιηµένα προϊόντα, καθώς και των αντίστοιχων διορθωτικών ενεργειών που έχουν υλοποιηθεί, να τηρεί όλα τα προαναφερθέντα αρχεία για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια, να γνωστοποιεί την έναρξη της δραστηριότητάς του σχετικά µε το βιολογικό τρόπο παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης ή/και εισαγωγής από τρίτες χώρες εντός δέκα (10) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης µε τον GMCert στη ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης στην οποία ανήκει η έδρα της εκµετάλλευσης ή επιχείρησής του και επικυρωµένο αντίγραφο αυτής να αποστέλλει στον GMCert, να µεταφέρει και να διαθέτει τα προϊόντα που παράγει σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ΚΑΝ. (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008, να αποδέχεται σε περιπτώσεις αποκλίσεων, παρατυπιών και παραβάσεων την επιβολή των κυρωτικών µέτρων που του επιβάλλονται είτε από τον GMCert, είτε από τις αρµόδιες Αρχές Επίβλεψης και Εποπτείας, να τηρεί τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισµού, Να γνωρίζει και να τηρεί τις απαιτήσεις της κείµενης εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας που αφορούν τη συγκεκριµένη δραστηριότητα για την οποία ελέγχεται, Β) Επιπλέον των παραπάνω υποχρεώσεων, ο κάτοχος Εγγράφων Πιστοποίησης υποχρεούται: να δηλώνει ότι κατέχει και να προβάλλει τα Έγγραφα Πιστοποίησης της επιχείρησής του µόνο για τα προϊόντα για τα οποία έχει πιστοποιηθεί, να µη χρησιµοποιεί τα έγγραφα πιστοποίησης και να µην κάνει οποιαδήποτε δήλωση που αφορά την πιστοποίηση του µε τρόπο που µπορεί να εκληφθεί από τον GMCert ως παραπλανητικός, να διακόψει άµεσα και εντός το πολύ τριών (3) εργάσιµων ηµερών από τη στιγµή που θα λάβει επίσηµη ενηµέρωση από τον GMCert, κάθε χρήση, διαφήµιση και αναφορά στα Έγγραφα Πιστοποίησης, εάν αυτά ανακληθούν, να επιστρέψει άµεσα στον GMCert οποιαδήποτε έγγραφα πιστοποίησης εάν αυτά ανακληθούν. σε περίπτωση ανάκλησης/αναστολής των πιστοποιητικών που του έχουν χορηγηθεί, να ενηµερώνει άµεσα και εγγράφως τους αγοραστές των προϊόντων του και να εξασφαλίζει ότι αφαιρούνται από αυτά οι ενδείξεις όροι, σήµατα, λογότυποι, κλπ., να αποστείλει εντός το αργότερο πέντε (5) ηµερών από τη λήψη της εντολής απόσυρσης γραπτή δέσµευση προς την Επιβλέπουσα Αρχή σχετικά µε την υλοποίηση της διαδικασίας απόσυρσης, να αναπαράγει στο σύνολό τους αντίγραφα των εγγράφων πιστοποίησής του σε τρίτους.

22 ΣΕΛΙ Α 22 ΑΠΟ 27 Ο επιχειρηµατίας ο οποίος παράγει προϊόντα βιολογικής γεωργίας ύποπτα για µη συµµόρφωση (π.χ. περιφερειακές γραµµές όταν υπάρχει γειτνίαση µε καλλιέργειες συµβατικού τρόπου παραγωγής): α) υποχρεούται να τηρεί διαχωρισµένους αποθηκευτικούς χώρους στους οποίους θα υπάρχει σχετική επισήµανση για τα ύποπτα για µη συµµόρφωση προϊόντα, β) υποχρεούται να τηρεί λογαριασµούς και παραστατικά από όπου θα προκύπτει η πώληση των ύποπτων προϊόντων ως συµβατικών,

23 ΣΕΛΙ Α 23 ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ - ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ GMCert Ο GMCert πραγµατοποιεί τις αξιολογήσεις και ελέγχους µε τρόπο αντικειµενικό, εχέµυθο και αµερόληπτο. Το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες του GMCert που συµµετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης έχουν την κατάλληλη µόρφωση και εµπειρία και λειτουργούν µέσα στα πλαίσια των διαδικασιών, των κανονισµών και της ήλωσης Εµπιστευτικότητας του GMCert. Ο GMCert έχει την ευθύνη της επιλογής, εκπαίδευσης, αξιολόγησης και επίβλεψης των ελεγκτών, της οργάνωσης του ελέγχου και της λήψης των αποφάσεων αναφορικά µε τη συµµόρφωση του συστήµατος παραγωγής, παρασκευής, εισαγωγής από τρίτες χώρες ή/και αποθήκευσης προϊόντων βιολογικής γεωργίας ως προς τις ισχύουσες απαιτήσεις. Ο GMCert παρέχει οδηγίες στις οµάδες ελέγχου και εξασφαλίζει ενιαίο τρόπο αντιµετώπισης στην εφαρµογή των απαιτήσεων της κείµενης κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας και των κανονισµών. Ο GMCert γνωστοποιεί στον ελεγχόµενο κάθε φορά τη σύνθεση της οµάδας ελέγχου και προβαίνει σε αντικατάσταση µέλους ή µελών αυτής εάν ζητηθεί αιτιολογηµένα. Σε περίπτωση που συµβεβληµένος επιχειρηµατίας τεκµηριώσει παράπονα για την αντικειµενικότητα συγκεκριµένου ελέγχου, ο GMCert προβαίνει σε νέο έλεγχο µε έξοδα του επιχειρηµατία και διαφορετική σύνθεση οµάδας ελέγχου. Στην περίπτωση δικαίωσης του επιχειρηµατία ο GMCert αναλαµβάνει τα έξοδα του ελέγχου. Ο GMCert ενηµερώνει την Αρµόδια Επιβλέπουσα Αρχή για όλα τα χορηγούµενα Έγγραφα Πιστοποίησης καθώς και σε κάθε περίπτωση ανάκλησης/αναστολής του χορηγηθέντος πιστοποιητικού, όπως προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία. Ο GMCert ενηµερώνει την Αρµόδια Επιβλέπουσα Αρχή σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών ή παραβάσεων σε συµβεβληµένους µε αυτόν επιχειρηµατίες, αποστέλλοντας αντίγραφο του πρακτικού ελέγχου. Ο GMCert παρέχει οποιαδήποτε διευκόλυνση για τη διενέργεια ελέγχου δεύτερου µέρους. Τα χορηγούµενα από τον GMCert πιστοποιητικά ισχύουν σε όλα ανεξαιρέτως τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο GMCert δεν είναι υπεύθυνος στην περίπτωση που τρίτες χώρες δεν αναγνωρίζουν ή αναγνωρίζουν εν µέρει τα χορηγηθέντα πιστοποιητικά. Ο GMCert δεν ευθύνεται σε περίπτωση που εγερθούν απαιτήσεις για ευθύνη λόγω ζηµιών από ελαττωµατικά προϊόντα της πιστοποιηµένης επιχείρησης. Ο GMCert διατηρεί κατάλογο ενταγµένων µονάδων, καθώς επίσης και κατάλογο πιστοποιηµένων προϊόντων. Σε περίπτωση που ο ελεγκτής έχει οποιαδήποτε αµφιβολία που σχετίζεται µε την ασφάλεια των υπό έλεγχο προϊόντων και προκειµένου να µην υποστεί κίνδυνο η δηµόσια υγεία από την κατανάλωση µη ασφαλούς προϊόντος που φέρει το σήµα του, ο GMCert διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης ή και αναστολής του πιστοποιητικού, εφ όσον τα ευρήµατα και οι όποιες

24 ΣΕΛΙ Α 24 ΑΠΟ 27 αµφιβολίες τεκµηριωθούν. Για να είναι σε θέση ο ελεγκτής να παρατηρήσει µη συµµορφώσεις που αφορούν την ασφάλεια τροφίµων, ο GMCert είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού του (Συστήµατα HACCP, Πρότυπο ISO 22000:2005). Παρόλα αυτά, επειδή ο GMCert ευθύνεται για την πιστοποίηση του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και για τις σχετικές ενδείξεις σε αυτά τα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής και επειδή οι έλεγχοι για την ασφάλεια τροφίµων πραγµατοποιούνται από επίσηµους αρµόδιους φορείς ή από φορείς που είναι εξουσιοδοτηµένοι να ελέγχουν ιδιωτικά πρότυπα, ο Φορέας δε θεωρεί υπόλογους τους ελεγκτές του για µη αξιολόγηση ή µη εύρεση µησυµµορφώσεων που εµπίπτουν στον τοµέα της ασφάλειας τροφίµων. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν παρατυπίες που αφορούν την ασφάλεια των τροφίµων, ο GMCert ενηµερώνει τις αρµόδιες Αρχές και αποστέλλει στον ΕΛ.Γ.Ο. ΗΜΗΤΡΑ τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 6, παράγραφος 3,5 της υπ' αριθ /2006 Κ.Υ.Α. O GMCert διακόπτει τη διαδικασία πιστοποίησης, σε περίπτωση που επιχειρηµατίας προσπαθήσει καθ οιοδήποτε τρόπο να επηρεάσει την κρίση του Επιθεωρητή ή του αρµοδίου για χορήγηση πιστοποίησης προσώπου (π.χ. µε απειλές ή δωροδοκία), λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα και ενηµερώνει σχετικά εγγράφως το Ανεξάρτητο Συµβούλιο Πιστοποίησης. Ο GMCert διατηρεί το δικαίωµα της άµεσης ανάκλησης της χορηγηθείσας πιστοποίησης, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο Επιχειρηµατίας έχει αποδεδειγµένη σχέση οποιασδήποτε µορφής µε τον ελεγκτή που επιθεωρεί τη µονάδα του ή/και µε το πρόσωπο που είναι αρµόδιο για την απόφαση συµµόρφωσης. O GMCert δύναται να καταγγείλει το Ιδιωτικό Συµφωνητικό Συνεργασίας (Ε 43), όταν ένας Επιχειρηµατίας δεν έχει εκπληρώσει/δεν είναι συνεπής µε τις οικονοµικές του υποχρεώσεις ή εάν δεν ανταποκρίνεται σε δύο έγγραφες ειδοποιήσεις του GMCert σε διάστηµα δύο (2) µηνών. Ο GMCert δύναται να απορρίψει αίτηση επιχειρηµατία, αν από την ανασκόπησή της προκύψει ότι τίθεται σε κίνδυνο η αµεροληψία και ακεραιότητά του. Τεκµηριωµένη απάντηση µε τους λόγους απόρριψης αποστέλλεται στον αιτούντα. 20. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Ο GMCert µπορεί να προβεί σε ανάκληση/αναστολή των χορηγηθέντων εγγράφων πιστοποίησης ως αποτέλεσµα επιβολής κύρωσης. Την απόφαση για ανάκληση των πιστοποιητικών τη λαµβάνει ο Υπεύθυνος Πιστοποίησης του GMCert. Εάν κατά τη διενέργεια ελέγχου διαπιστωθεί µη συµµόρφωση του επιχειρηµατία µε την κείµενη εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, ανάλογα µε τη σοβαρότητά της, είτε επιβάλλονται στον µη συµµορφούµενο επιχειρηµατία διορθωτικά µέτρα, είτε ενεργοποιείται η διαδικασία κυρώσεων και του επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις, σύµφωνα µε τον Κατάλογο Κυρώσεων του GMCert, ο οποίος διατίθεται µαζί µε τον παρόν Κανονισµό σε όλες

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ε εεε ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.Ε. «QWays» Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων και Συστημάτων Αγροπεριβαλλοντικού Χώρου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΔΠQWays-01Κ.30.0.01/11 διαδρομές

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Ο παρών Κανονισμός συμπληρώνει τον Κανονισμό Πιστοποίησης της QMSCERT και αφορά τις επιχειρήσεις ζωικής παραγωγής και τις μελισσοκομικές επιχειρήσεις. 2. Οι Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30.11.2010/4 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Καν. (ΕΚ) 834/2007 Έκδοση 17η 1 Οκτωβρίου 2011 Κωδ. Εντύπου: 160-1/17/01.10.2011 Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης σελ. 1 από 33 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 28 7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: +30 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ Ο παρόν οδηγός απευθύνεται στις επιχειρήσεις που επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ 3 ΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 5

ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ 3 ΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 5 ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Προϊόντων προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Agrisystems - σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες) τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Q-CERT ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Q-CERT 16/03/2011 1. Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1.1 Ο παρών κανονισμός περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2008 ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΣΕΛΙ Α 2 ΑΠΟ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Β.1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε. ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 03/01 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Ξ. Παπαϊωάννου / Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία Τροποποίησης: 2009-09-27

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Κ.Παναγιωτόπουλος Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS 3. Συστήματα Πιστοποίησης της Ποιότητας Ιχνηλασιμότητας των Αγροτικών Προϊόντων 3.4. Συστήματα Παραγωγής και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 3.4.1. Νομοθετικό πλαίσιο, Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων, στα τρόφιμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ» ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.) 2200/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Τύπος Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 20 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της εταιρείας 1.2 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 1 Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μελισσοκόμων σύστασε τον Φορέα Πιστοποίησης Μελισσοκομικών Κυπριακών Προϊόντων σε συνεργασία με ιδιωτική εταιρεία Ελέγχου και Πιστοποίησης. Στόχος μας είναι η προώθηση των κυπριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ) Σελ.: 2 / 8 Ι. ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ Στοιχεία Κατόχου: ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/06/1-10-2012 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 1-10-2012 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.04 15:21:14 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ψ4ΕΛ465ΦΘΗ-ΝΤΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ EΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 4 Απριλίου 2014 Πληροφορίες: Ασημάκης Ταξιάρχης Αρ. Πρωτ. 39723 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Κοιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) ΕΣΥ KO-22000/01/01/11-06-2008 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-22000 Έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ Αθήνα, 3/6/2015 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.4276/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 ΑΠΣ AT Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/03 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 2 1.1 Η Ταυτότητα του Φορέα:... 2 1.2 Αντικείμενο υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: Ω ΩΝΗ 1. Είναι πιστοποιηµένη η εταιρεία σας από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης για χρήση µη µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού στις ζωοτροφές µε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 Νοµικό Πλαίσιο 2.0 Αντικείµενο 3.0 Αµεροληψία, Ανεξαρτησία και Ακεραιότητα 4.0 Εφαρµοζόµενα Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα