ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ""

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ Διάρκεια του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ....4 ΟΜΑ Α Α. Ερωτήσεις Γενικών Γνώσεων... 4 ΟΜΑ Α B. Ερωτήσεις Ειδικών Γνώσεων Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων (Στοχοθεσία Εξεταστέας Ύλης Πρακτικού Μέρους) Σελίδα 2 από 16

3 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. Οι εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Τεχνικός Εξυπηρέτησης Πελατών» διεξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της αριθμ. 2944/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β 1098/2014), η οποία εκδόθηκε βάσει της διάταξης της παρ. 5, του άρθρου 25, του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 193/2013), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 1, του άρθρου 11, του Ν. 4229/ 2014 (Φ.Ε.Κ. Α 8/2014) και ισχύει. 2. Διάρκεια του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Η διάρκεια εξέτασης του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Τεχνικός Εξυπηρέτσης Πελατών» καθορίζεται σε τρεις (3) ώρες. Σελίδα 3 από 16

4 3. Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ. ΟΜΑ Α Α. Ερωτήσεις Γενικών Γνώσεων 1. Τι καλούµε αθροιστική συχνότητα και τι διάµεσο; 2. Τι γνωρίζετε για την έρευνα µε αλληλογραφία; Πότε ενδείκνυται η διεξαγωγή της; 3. Ποια είδη δειγµατοληψίας υπάρχουν; 4. Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η κατανοµή 20 υπαλλήλων ενός Καταστήµατος Ταχυδροµικής Επιχείρησης ως προς τις απουσίες τους λόγω αδείας ασθενείας. Να βρεθεί η µέση τιµή χ. ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Σας δίνονται οι παρακάτω οµαδοποιηµένες παρατηρήσεις µηνιαίων αποδοχών 500 υπαλλήλων µιας Ταχυδροµικής Επιχείρησης για να παρουσιάσετε το αντίστοιχο ιστόγραµµα. Τάξεις µισθών Συχνότητες σε Ευρώ (f1) ΣΥΝΟΛΟ Τι είναι η ποσοτική και τι η ποιοτική µέθοδος στην έρευνα; Σε ποιες περιπτώσεις χρησιµοποιείται η κάθε µία Σελίδα 4 από 16

5 απ αυτές; 7. Να αναλυθεί η µέθοδος της τυχαίας δειγµατοληψίας. 8. Τι καλούµε ιάµεσο; Να βρείτε τη ιάµεσο των Παρατηρήσεων 7, 9, 4, 5, 8, 16, 2, Κατά την έκδοση ταχυδροµικής επιταγής ποιο είναι το έσοδο που δηµιουργείται για την ταχυδροµική επιχείρηση; 10. Συµφωνείτε ότι κάθε πληρωµή ταχυδροµικής επιταγής δηµιουργεί έξοδο; Αιτιολογήστε σύντοµα την απάντησή σας. 11. Ποια η διαφορά µεταξύ των µεταβατικών λογαριασµών του ενεργητικού και του κυκλοφορούντος ενεργητικού; 12. Ποια είναι τα βασικά λογιστικά βιβλία; 13. Είναι απαραίτητο το stock σε µια ταχυδροµική επιχείρηση; Αιτιολογήστε την απάντησή σας και αναφέρετε ένα παράδειγµα. 14. Ποιο είναι το συνοδευτικό στοιχείο διακίνησης αγαθών και πότε εκδίδεται αυτό; 15. Ποιο είναι το συνοδευτικό στοιχείο διακίνησης αγαθών από την Κεντρική Αποθήκη προς το Κατάστηµα της Ταχυδροµικής Επιχείρησης; 16. Αναφέρετε δύο συντελεστές Φ.Π.Α. για προϊόντα ή υπηρεσίες ταχυδροµικής επιχείρησης. 17. Πώς προκύπτει το αποτέλεσµα χρήσης; 18. Τι είναι ισολογισµός; 19. Τι είναι ενεργητικό και τι παθητικό; 20. Αναφέρετε τα βασικά στοιχεία του ενεργητικού και του Παθητικού. 21. Οι ταχυδροµικές επιχειρήσεις που λειτουργούν µε τη µορφή Ανώνυµης Εταιρείας ποια µέθοδο λογιστικών εγγραφών χρησιµοποιούν; Αναφέρετε συνοπτικά τι γνωρίζετε για τη µέθοδο αυτή. 22. Ποια είναι η σχέση ενεργητικού και παθητικού; 23. Τι είναι αντιλογισµός και πότε εφαρµόζεται; 24. Ποιοι παράγοντες προσδιορίζουν το αποτέλεσµα χρήσης µιας ταχυδροµικής επιχείρησης; 25. Ποια είναι η χρησιµότητα των λογαριασµών; 26. Τι καλούµε έξοδο και τι έσοδο σε µία επιχείρηση; 27. Τι είναι δαπάνη και σε τι διαφέρει από το κόστος; 28. Πώς προκύπτει το αποτέλεσµα εκµεταλλεύσεως και γιατί είναι σηµαντικό για την οικονοµική µονάδα; 29. Η πώληση ενός φιλοτελικού προϊόντος είναι λογιστικό γεγονός; ικαιολογήστε την απάντησή σας µε βάση τα χαρακτηριστικά του λογιστικού γεγονότος. 30. Πότε διενεργείται απογραφή στο Ταχυδροµικό Κατάστηµα και πού αποσκοπεί; 31. Ποιες είναι οι πηγές δικαίου; 32. Μια ταχυδροµική επιχείρηση µε τη µορφή Α.Ε. είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 33. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση : Μια ταχυδροµική επιχείρηση δραστηριοποιείται : Α) στον πρωτογενή τοµέα Β) στη µεταποίηση Γ) στον τοµέα των υπηρεσιών 34. Τι είναι ιδιωτικό και τι δηµόσιο δίκαιο; Σελίδα 5 από 16

6 35. Η αγορά γραµµατοσήµων ή άλλων προϊόντων µιας ταχυδροµικής επιχείρησης από έναν Οµόρρυθµο εταίρο µιας επιχείρησης που λειτουργεί µε τη µορφή Ο.Ε. και η οποία βάσει ειδικής αδείας µπορεί να τα µεταπωλήσει, είναι εµπορική πράξη; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 36. Ποιες διακρίσεις των δικαιωµάτων γνωρίζετε; 37. Τι ονοµάζουµε εµπορικό δίκαιο και ποια είναι η σχέση του µε άλλους κλάδους δικαίου; 38. Η έννοια και η διαίρεση των πηγών δικαίου. 39. Τι είναι δικαιοπραξία; 40. Τι είναι οικονοµική πίστη; 41. Τι είναι δίκαιο και ποιες είναι οι βασικές διακρίσεις του δικαίου (ονοµαστικά); 42. Ποια είναι η διαφορά ανάµεσα στο νόµο και το έθιµο; 43. Έµπορος κατά το τυπικό και το ουσιαστικό σύστηµα. 44. Ποια είναι η έννοια και ποια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ο.Ε.; 45. Ποια είναι η έννοια της ετερόρρυθµης εταιρείας; 46. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα µιας Α.Ε.; 47. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της Ε.Π.Ε.; 48. Ποιες είναι οι διαφορές µιας Ο.Ε. και µιας Ε.Ε.; 49. Ποιες είναι οι δραστηριότητες που εντάσσονται στο χώρο του Μάρκετινγκ; 50. Τι είναι Μάρκετινγκ; 51. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία που χρησιµοποιεί µια ταχυδροµική επιχείρηση για τις έρευνές της, ως πρωτογενή ή δευτερογενή. Αιτιολογήστε : Ερωτηµατολόγια, παράπονα, υποδείξεις αναφορές, αιτήσεις αναζήτησης ταχυδροµικών αντικειµένων, δηµοσιεύµατα στον τύπο. 52. Αναφέρετε τρόπους µε τους οποίους ο ερευνητής επιλέγει το δείγµα του. 53. Σε ποιες περιπτώσεις ο ερευνητής αvαγκάζεται να καταφύγει στην προσωπική συνέντευξη; 54. Ποιος είναι ο ρόλος της συσκευασίας; 55. Πώς πρέπει να γίνεται η παρουσίαση και η επίδειξη του προϊόντος; 56. Αναφέρετε πηγές συλλογής δευτερογενών δεδοµένων. 57. Τι είναι έρευνα αγοράς; 58. Τι εννοούµε όταν λέµε «αγορά στόχος»; Αναφέρετε ένα παράδειγµα αγοράς στόχου για ένα νέο φιλοτελικό προϊόν. 59. Αναφέρετε τι ορίζεται ως µίγµα µάρκετινγκ. Αναφερθείτε συνοπτικά σε κάθε ένα από τα στοιχεία του µίγµατος αυτού. 60. Περιγράψτε τα στάδια ζωής του εποχιακού προϊόντος «χριστουγεννιάτικη κάρτα» µιας ταχυδροµικής επιχείρησης. 61. Ποιοι λόγοι επιβάλλουν την έρευvα ως απαραίτητο στοιχείο του Μάρκετινγκ; 62. Με ποιες έρευνες συγκεντρώνονται τα πρωτογενή εδοµένα; 63. Όταν στη δειγµατοληψία χρησιµοποιούµε τον όρο «στατιστικά τυχαίο αντιπροσωπευτικό όρο»,τι εννοούµε; 64. Τι είναι τµηµατοποίηση αγοράς; 65. Ποιοι λόγοι επιβάλλουν την τµηµατοποίηση της αγοράς; 66. Τι είναι η συστηµατική δειγµατοληψία; Σελίδα 6 από 16

7 67. Με βάση ποια κριτήρια θα µπορούσε µια ταχυδροµική επιχείρηση να τµηµατοποιήσει την αγορά της; 68. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της σωστής τµηµατοποίησης µιας αγοράς; 69. Αναφέρετε τα 4 χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών (services). 70. Γιατί πρέπει, από πλευράς πυρoπρoστασiας, να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση κινδύνου και στη σηµατοδότηση των θέσεων των πυροσβεστήρων και των χώρων συγκέντρωσης του προσωπικού; 71. Τι ονοµάζεται «τρίγωνo φωτιάς»; Σε ποια στοιχεία του τριγώνου επενεργούν και πώς δρουν αντίστοιχα το νερό, η άµµος, και η σκόνη CO2; 72. Τι είναι απαραίτητο για την εκδήλωση πυρκαγιάς; Ποιες είναι οι κατηγορίες των πυρκαγιών; 73. Τι γνωρίζετε για τους πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα; 74. ώστε οδηγίες για τη µεταφορά ενός ογκώδους ταχυδροµικού δέµατος. 75. Γιατί πρέπει, από πλευράς πυροπροστασίας, να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη διαµερισµατοποίηση των χώρων και στην εξασφάλιση δρόµων αποµάκρυνσης του προσωπικού; 76. Αναφέρετε µερικά προϊόντα στην ετικέτα των οποίων θα βρούµε ως σύµβολο ένδειξης κινδύνου µία φλόγα. Τι σηµασία θα έχει αυτό το σύµβολο; Ποιους κινδύνους θα περιγράφει, ποια είναι τα σωστά προληπτικά µέτρα που πρέπει να λάβουµε σε σχέση µε τη χρήση του προϊόντος αυτού; 77. Τι είναι εργονοµικός σχεδιασµός µιας θυρίδας συναλλαγής, τι περιλαµβάνει και πού στοχεύει; 78. Αναφέρετε έξι (6) είδη ατοµικής προστασίας για εργαζόµενους σε τµήµατα ιανοµής και Θυρίδες Ταχυδροµικών Γραφείων, τα οποία χρησιµοποιούν ή διαθέτουν: σάκους οχήµατα 2 & 4 τροχών ανελκυστήρες/ανυψωτικά ταξινοµητές σκάλες καταπακτές µικρά και µεγάλα δέµατα υλικών. 79. Αναφέρετε τουλάχιστον 2 βλαπτικούς παράγοντες για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων που πρέπει να διερευνώνται και να αντιµετωπίζονται σε ένα ταχυδροµικό κατάστηµα. 80. Συνήθεις θόρυβοι στους χώρους εργασίας: από πού προέρχονται, ποια είναι η επίδρασή τους στους εργαζόµενους, πώς µειώνονται; 81. Περιγράψτε σε χώρο εργασίας τα σήµατα απαγόρευσης, προειδοποίησης και υποχρέωσης (σχήµα, χρώµα και τι σηµαίνουν). 82. Πότε χρησιµοποιούνται τα µέσα ατοµικής προστασίας και ποια είναι τα είδη τους; 83. Αναφέρετε τρεις αιτίες εργατικών ατυχηµάτων σε ένα ταχυδροµικό κατάστηµα. 84. Ποιες είναι οι βασικές αρχές για την εξάλειψη ή µείωση των επαγγελµατικών κινδύνων στο χώρο εργασίας; 85. Πότε χρησιµοποιούµε τους πυροσβεστήρες, ποια είναι τα είδη τους και πού τους τοποθετούµε; Σελίδα 7 από 16

8 ΟΜΑ Α B. Ερωτήσεις Ειδικών Γνώσεων 1 Τι είναι ο κρατικός προϋπολογισµός; 2. Τι είναι το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν; (ορισµός) 3. Τι είναι τα ενδιάµεσα και τι τα τελικά αγαθά; Ποια περιλαµβάνονται στο Α.Ε.Π.; 4. Οι ταχυδροµικές επιχειρήσεις επιδοτούνται από το Κράτος; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 5. Τι είναι οι µεταβιβαστικές πληρωµές; 6. Τι περιλαµβάνουν οι µισθοί και τι οι πρόσοδοι Περιουσίας; 7. Τι είναι τα αποθέµατα σε µια ταχυδροµική επιχείρηση ; Πότε έχουµε µεταβολή αποθεµάτων; 8. Ποιες οι αδυναµίες του Α.Ε.Π., ως δείκτη οικονοµικής ευηµερίας; 9. Αναφέρετε αν η εκµετάλλευση των συντελεστών Παραγωγής σε µια επιχείρηση σχετίζεται µε την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας. Αιτιολογήστε σύντοµα την απάντησή σας. 10. Αναπτύξτε συνοπτικά το νόµο της ζήτησης στην ταχυδροµική αγορά. 11. Αναπτύξτε συνοπτικά το νόµο της προσφοράς στην ταχυδροµική αγορά. 12. Αναπτύξτε συνοπτικά την έννοια των οικονοµικών µονάδων στην αγορά. 13. Ποιες είναι οι κύριες κατηγορίες παραγωγικών συντελεστών σε µια επιχείρηση; 14. Τι καλείται «εισόδηµα» και ποιες είναι οι κατηγορίες του εισοδήµατος; 15. Τι είναι φοροδιαφυγή και ποιες οι συνέπειές της για τη χώρα; 16. Από τι πρέπει να συνοδεύεται και ποιες είναι οι ενέργειες του Τεχνικού Εξυπηρέτησης Πελατών µιας Ταχυδροµικής Επιχείρησης για τη συµπλήρωση συνοδευτικών στοιχείων δέµατος εξωτερικού, τόσο από την πλευρά του «αποστολέα» όσο και αυτήν του ταµία του Ταχυδροµικού Καταστήµατος; 17. Αναφέρετε τις κυριότερες πηγές εσόδων µιας ταχυδροµικής επιχείρησης. 18. Τι γνωρίζετε για την εργασία ως συντελεστή παραγωγής σε µια επιχείρηση; 19. Τι είναι ο Πληθωρισµός; Ποιοι ευνοούνται και ποιοι πλήττονται από αυτόν; 20. Τι περιλαµβάνουν τα κέρδη µιας Ταχυδροµικής Επιχείρησης; 21. Ποια κατά τη γνώµη σας είναι τα στοιχεία που διαµορφώvουv το εξωτερικό περιβάλλον στον κλάδο των ταχυδροµικών επιχειρήσεων; 22. Τι είναι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, ποια είναι τα αίτια που τις δηµιουργούν και ποιοι παράγοντες συµβάλλουν στην ανάπτυξή τους; 23. ώστε την έννοια του πλήρους ή τέλειου ανταγωνισµού και αναφέρετε χαρακτηριστικά του. 24. ώστε τον ορισµό του Μονοπωλίου και αναπτύξτε τους βασικούς λόγους που οδηγούν στην εµφάνιση και διατήρηση µονοπωλιακών επιχειρήσεων. 25. Αναφέρετε δύο τουλάχιστον µορφές αγοράς. Σε τι διαφέρουν; 26. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα των µεγάλων ταχυδροµικών επιχειρήσεων; 27. Πώς λειτουργεί η ταχυδροµική αγορά για προϊόντα και υπηρεσίες; 28. Αναφέρετε 2 στοιχεία που συνθέτουν το κόστος Παραγωγής ενός προϊόντος. 29. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της ανεργίας; 30. ώστε τον ορισµό του Ολιγοπωλίου και αναλύστε τα χαρακτηριστικά του. 31. Τι είναι τα δηµόσια αγαθά; Αναφέρετε παραδείγµατα. 32. Τι καλείται οργανόγραµµα µιας ταχυδροµικής επιχείρησης; ώστε ένα παράδειγµα σχεδιάζοντας ένα απλό Σελίδα 8 από 16

9 διάγραµµα oργανoγράµµατoς. 33. Γιατί είναι απαραίτητο η επιχείρηση να διαθέτει όραµα; 34. Tι είναι ταχυδροµική επιχείρηση; 35. Τι είναι η τυπική οργάνωση σε µια ταχυδροµική επιχείρηση; 36. Τι είναι η άτυπη οργάνωση σε µια ταχυδροµική επιχείρηση; 37. Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν το ηθικό των εργαζοµένων σε µια ταχυδροµική επιχείρηση; 38. Το όραµα και η αποστολή µιας ταχυδροµικής επιχείρησης παραµένει σταθερό και αµετακίνητο ή επιδέχεται αλλαγές και βελτιώσεις; 39. Τι απαιτείται από τα µέλη µιας οµάδας εργασίας στην Ταχυδροµική επιχείρηση; 40. Ποια είναι τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει µια περιγραφή θέσης εργασίας; 41. Αναφέρετε ποιες είναι οι κύριες δραστηριότητες των σύγχρονων ταχυδροµικών επιχειρήσεων. 42. Στις παρακάτω καταστάσεις περιγράφονται χειρισµοί ενός προϊσταµένου ταχυδροµικής επιχείρησης για την αντιµετώπιση συγκρούσεων. Αναφέρετε τη στρατηγική συγκρούσεων που υιοθετεί σε κάθε περίπτωση: α)καταβάλλει προσπάθεια να µην αναµειγνύεται ποτέ σε συγκρούσεις έτσι ώστε να έχει το κεφάλι του ήσυχο β)προσπαθεί να εντοπίσει τα βαθύτερα αίτια σε µια σύγκρουση και να ικανοποιήσει µε τον καλύτερο τρόπο τις επιδιώξεις όλων των ενδιαφεροµένων µερών γ)προτείνει λύσεις οι οποίες ικανοποιούν εν µέρει όλα τα εµπλεκόµενα µέρη δ)προσπαθεί µε την πυγµή και την ισχύ της θέσης του προϊστάµενου να σταµατήσει τη σύγκρουση και να επιβάλει τη θέλησή του. 43. Ποιος είναι ο ρόλος του ηγέτη και ποιες οι διαφορές από τον Manager; 44. Η ιοίκηση βάσει στόχων (Management by objective M.B.O.) είναι από τις κύριες τεχνικές παρακίνησης. Εξηγήστε γιατί. 45. Περιγράψτε µία παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή ταχυδροµικών υπηρεσιών. 46. Τι είναι τα διαγράµµατα ροής εργασιών σε µία θυρίδα ταχυδροµικού καταστήµατος; 47. Αναφέρετε δύο συστήµατα οργάνωσης σε µια ταχυδροµική επιχείρηση. 48. Με ποιο τρόπο οι ταχυδροµικές επιχειρήσεις µπορούν να συµβάλλουν στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου (e-commerce); 49. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα της οµαδικής λήψης αποφάσεων στην ταχυδροµική επιχείρηση; 50. Αντιστοιχίστε τους «όρους» της αριστερής στήλης µε τις συνοπτικές ερµηνείες της δεξιάς. α.το Ταχυδροµικό Κατάστηµα 1.η καθηµερινή µορφή εξυπηρέτησης του πελάτη µας β.το Ταχυδροµικό Πρακτορείο 2.κοινωνική µορφή ποιοτικής εξυπηρέτησης του πελάτη µας γ.ο Αγροτικός ιανοµέας 3.η εναλλακτική µορφή ποιοτικής εξυπηρέτησης του πελάτη µας 51.Τι εννοούµε µε τον όρο «επιστολικό ταχυδροµείο»; 52.Ποιες είναι οι επιστολές Α προτεραιότητας, πότε επιδίδονται,πού και πότε κατατίθενται; 53.Ποιες είναι οι επιστολές Β προτεραιότητας, πότε επιδίδονται, πού και πότε κατατίθενται; Σελίδα 9 από 16

10 54.Πώς γίνεται η πληρωµή επιταγών σε αγράµµατους παραλήπτες; 55.Πώς γίνεται η πληρωµή των επιταγών σε Ανώνυµες Εταιρείες; 56.Πώς γίνεται η πληρωµή επιταγών σε τυφλούς; 57.Πότε ένα αντικείµενο χαρακτηρίζεται ως αζήτητο; 58.Πώς πραγµατοποιείται η εξακρίβωση των στοιχείων του παραλήπτη ενός ταχυδροµικού αντικειµένου; 59. Τα άχρηστα ή αζήτητα αντικείµενα πρέπει να καταστρέφονται ή πρέπει να διατηρούνται και γιατί; Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: α)τι είναι και σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι «ταχυδροµικές επιταγές»; β) Τι διάρκεια ισχύος έχουν οι ταχυδροµικές επιταγές; 2. Αναφέρετε τις κατηγορίες επιταγών των οποίων η αποστολή /παραλαβή έχει «ατέλεια». 61. Τι είναι απαραίτητο να διαθέτει η θυρίδα ταχυδροµικού καταστήµατος, προκειµένου να µπορεί να εκτελέσει την εργασία του ο τεχνικός εξυπηρέτησης; 62. Ποια από τα προϊόντα των σύγχρονων Ταχυδροµικών Επιχειρήσεωv µπορούν να χαρακτηριστούν ως καιvοτοµικά και ποια ως µοναδικά; 63. Τι σηµαίvει προσωπική παραγωγικότητα σε µια ταχυδροµική επιχείρηση; 64. Σε τι διακρίνονται τα αντικείµενα επιστολικού ταχυδροµείου; 65. Ποιες είναι οι περιπτώσεις «ατελούς αλληλογραφίας»; 66. Ποιοι είναι οι «γενικοί όροι» παραδοχής δεµάτων και ειδικότερα ως προς το περιεχόµενο; 67. Ποιος είναι ο σκοπός της υπηρεσίας ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ; Ισχύουν για την κατηγορία αυτή διαφορετικές διαδικασίες, απ' ό,τι για τα αντικείµενα ειδικής διαχείρισης (συστηµένα κλπ.) ; 68. Ποιες κατηγορίες επιταγών εσωτερικού γνωρίζετε; 69. Ποιες είναι οι συναφείς µε το έργο της συναλλαγής εργασίες και ποια η συµβολή τους στην ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών; 70. Η διαχείριση του δελτίου Αλλαγής ιεύθυνσης Πελάτη είναι έργο του υπαλλήλου συναλλαγής; Σε τι εξυπηρετεί; 71. Ποιοι είναι οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους η πρόβλεψη ζήτησης είναι αναγκαία στη ιοίκηση Παραγωγής µιας ταχυδροµικής επιχείρησης; 72. Σχολιάστε την τοποθέτηση: «Η προσωπική ποιότητα είναι σηµαντική για την ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης, της αποδοτικότητας και της συµπεριφοράς του ατόµου». 73. Σχολιάστε την πρόταση: «Το σύστηµα Ποιότητας της Ταχυδροµικής Επιχείρησης συµβάλλει στην δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος για την επιχείρηση». 74. Σχολιάστε την πρόταση: «Το σύστηµα Ποιότητας της Ταχυδροµικής Επιχείρησης οδηγεί στην αποτελεσµατική εκµετάλλευση των πόρων της επιχείρησης και τη µείωση του κόστους». 75. Σχολιάστε την πρόταση: «Το σύστηµα Ποιότητας της Ταχυδροµικής Επιχείρησης αυξάνει το µερίδιο αγοράς και την κερδοφορία της επιχείρησης». 76. Τι είναι ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης και ποιος είναι ο ρόλος και οι αρµοδιότητές του; 77. Ποια είναι η έννοια της «τεχνικής ποιότητας» και ποια της «αvθρώπιvης»; ώστε από ένα παράδειγµα από µια ταχυδροµική επιχείρηση. 78. Αναφέρετε δύο κριτήρια µε τα οποία χαρακτηρίζεται ως «καλή» η ποιότητα σε µια ταχυδροµική επιχείρηση. 79. Τι είναι η «διοίκηση ολικής ποιότητας» (ΤQM); 80. Πώς προσδιορίζεται η έννoια της ποιότητας για µια σύγχροvη Tαχυδροµική Επιχείρηση; Σελίδα 10 από 16

11 81. Ποιος είναι ο τελικός στόχος ενός συστήµατος ολικής ποιότητας σε µια ταχυδροµική επιχείρηση; 82. Τι περιέχει ένα πρότυπο ποιότητας και ποια η σηµασία του για την Ταχυδροµική επιχείρηση; 83. Ποια είναι η τριλογία ποιότητας κατά τον Juran (απλή αναφορά); Γιατί κατά τον Crosby H ποιότητα είναι δωρεάν ; 84. Σχεδιάστε και περιγράψτε τον κύκλο του Deming. 85. Αναφέρετε ποια είναι τα εµπόδια, κατά τον Deming, που δε βοηθούν στην ανάπτυξη αποτελεσµατικού µάνατζµεντ ποιότητας. 86. Nα αναφέρετε 2 λόγους για τους οποίους µια ταχυδροµική επιχείρηση αποτυγχάνει να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες. 87. Να αναφέρετε 2 εσωτερικά και 2 εξωτερικά πλεονεκτήµατα που προκύπτουν για µια ταχυδροµική επιχείρηση από την εφαρµογή Συστήµατος Ποιότητας κατά ISO Τι είναι ISO 9000; 89. Αναφέρετε συνοπτικά ποια είναι τα τρία συστήµατα ποιοτικού ελέγχου. 90. Ποιοι είναι κατά τη γνώµη σας οι δύο σοβαρότεροι λόγοι για τους οποίους η Ταχυδροµική Επιχείρηση χρειάζεται ένα τυποποιηµένο σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας; 91. Με τι σχετίζεται το Κόστος πρόληψης ποιότητας και τι κόστη περιλαµβάνει; 92. Περιγράψτε την τεχνική της συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking). Ποια τα οφέλη από την αξιοποίησή της από µια Ταχυδροµική Επιχείρηση; 93. ώστε την έννοια του όρου «σύµβαση εργασίας» σε µια ταχυδροµική επιχείρηση. 94. ώστε την έννοια του όρου «εργοδότης» στην ταχυδροµική αγορά. 95. Προσδιορίστε την έννοια του «ιευθυντικού ικαιώµατος» στην ταχυδροµική επιχείρηση. 96. Τι καλείται συλλογική σύµβαση εργασίας σε µια ταχυδροµική επιχείρηση; 97. Τι ονοµάζεται ατοµική σύµβαση εργασίας σε µια ταχυδροµική επιχείρηση; 98. Ποια είδη συνδικαλιστικών οργανώσεων γνωρίζετε ; 99. Τι είναι η Γ.Σ.Ε.Ε.; 100. Τι γνωρίζετε για την καταγγελία µίας συλλογικής σύµβασης εργασίας; 101. Τι εννοούµε µε τον όρο «ευνοϊκότερη ρύθµιση» στη συλλογική σύµβαση εργασίας; 102. Ποιες µορφές απεργίας γνωρίζετε; 103.Ποια είναι τα είδη των συλλογικών συµβάσεων εργασίας και ποιες κατηγορίες εργαζοµένων αφορούν αυτά; 104. Ποια διαδικασία ακολουθείται για να τεθεί σε ισχύ µία συλλογική σύµβαση εργασίας; 105. Τι γνωρίζετε για την «αρχή της ελευθερίας της εργασίας»; 106. Τι γνωρίζετε για την «αρχή της ίσης µεταχείρισης»; 107. ώστε την έννοια του όρου «ανυπαίτια αδυναµία εκπλήρωσης της παροχής εργασίας» Αναφέρετε µε συντοµία τις κυριότερες υποχρεώσεις του εργοδότη Αναφέρετε µε συντοµία τις κυριότερες υποχρεώσεις του εργαζόµενου Ποια θεωρείτε ότι είναι τα βασικά σηµεία για µια συλλογική σύµβαση εργασίας; 111. Ποια είναι η σχέση νόµου και συλλογικής σύµβασης εργασίας; 112. Τι είναι Εργατικό δίκαιο; Ποιες είναι οι πηγές αυτού; 113. ώστε τους ορισµούς των παρακάτω όρων:α) υπάλληλος,β) εργάτης. Ποιο είναι το κριτήριο για τη διάκριση µεταξύ τους; Σελίδα 11 από 16

12 114. Ποια είναι η έννοια της σύµβασης εργασίας και ποια η διαφορά της από την σχέση εργασίας; 115. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να είναι έγκυρη η σύναψη της σύµβασης εργασίας; 116. Υπάρχουν επιπτώσεις στη σύµβαση εργασίας από τη Νοµική µεταβολή στο πρόσωπο του εργοδότη; Ποια η τύχη της συµβάσεως; 117. Ποιος µισθός είναι ο νόµιµος και ποιος ο συµβατικός; 118. ώστε την έννοια του µισθού και αναφέρετε τις διακρίσεις του µε κριτήριο τον τρόπο καθορισµού του Τι είναι η καταγγελία της εργασιακής σχέσης και ποια τα είδη της καταγγελίας; 120. Πότε οφείλεται µειωµένη αποζηµίωση στην περίπτωση τακτικής καταγγελίας της σύµβασης εργασίας; 121. Σε ποιες περιπτώσεις απαγορεύεται η καταγγελία της σύµβασης εργασίας; 122. Ποιες είναι οι συνέπειες από τη µη τήρηση των προϋποθέσεων της καταγγελίας; 123. Τι είναι εργατικό ατύχηµα και ποιες οι συνέπειες του χαρακτηρισµού ενός ατυχήµατος ως εργατικού; 124. ώστε την έννοια του όρου «εργαζόµενος» στην ταχυδροµική επιχείρηση. 125.Αναφέρετε σκοπούς που εξυπηρετούν οι καθορισµένοι στόχοι πωλήσεων µιας ταχυδροµικής επιχείρησης Αναφέρετε χαρακτηριστικά των στόχων των πωλήσεων µιας ταχυδροµικής επιχείρησης Αναφέρετε γιατί είναι σηµαντικό το στάδιο «κλείσιµο πώλησης» σε µια ταχυδροµική επιχείρηση Ποια είναι η έννοια της διαφήµισης σε µια ταχυδροµική επιχείρηση; 129. Τι επιδιώκουν οι ηµόσιες Σχέσεις σε µια ταχυδροµική επιχείρηση; 130. Ποιες κατηγορίες αντιρρήσεων γνωρίζετε; 131. Αvαφέρετε τα βασικά επίπεδα ακρόασης. 132.Πώς πρέπει να γίνεται ο χειρισµός των παραπόνων του πελάτη σε ένα ταχυδροµικό κατάστηµα; 133.Πώς µπορεί να αντιµετωπιστεί θετικά η άσχηµη συµπεριφορά του εκνευρισµένου προϊσταµένου ενός ταχυδροµικού καταστήµατος; 134. Πώς µπορεί να αντιµετωπιστεί θετικά η άσχηµη συµπεριφορά του οργισµένου πελάτη στη θυρίδα συναλλαγής του ταχυδροµικού καταστήµατος; 135.Τι γνωρίζετε για την αναφορά ενός υπαλλήλου θυρίδας συναλλαγής ταχυδροµικού καταστήµατος; Πώς υποβάλλεται; µόνο γραπτά γραπτά ή προφορικά µόνο προφορικά 136. Γιατί η καλή επικοινωνία συµβάλλει στην ανάπτυξη της παραγωγικότητας µιας ταχυδροµικής επιχείρησης ; 137. Τι είναι ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία σε µια ταχυδροµική επιχείρηση; 138. Αναφέρετε τέσσερα (4) µέσα ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας σε µια ταχυδροµική επιχείρηση Αναφέρετε 4 µέσα επικοινωνίας µιας ταχυδροµικής επιχείρησης µε τους πελάτες της Ποια στάδια ακολουθεί το εξερχόµενο έγγραφο ενός ταχυδροµικού καταστήµατος; 141. Ποια είναι η σηµασία της διαπίστωσης των αναγκών του Πελάτη για την επιχείρηση; 142. Ποια είναι η σηµασία της άµεσης ανταπόκρισης στα παράπονα των πελατών της για µια Ταχυδροµική επιχείρηση; 143. Ποια είναι η σηµασία της καινοτοµίας για µια Ταχυδροµική Επιχείρηση; 144. Ποια είδη πωλητών γνωρίζετε µε κριτήριο το ρόλο τους; 145. Αναφερθείτε στο σκοπό του εµπορικού σήµατος για µια ταχυδροµική επιχείρηση. Σελίδα 12 από 16

13 146. Γιατί στις οργανώσεις επιχειρήσεις η επικοινωνία έχει ζωτική σηµασία; 147. Ορίστε την έννοια της πληροφορίας και τη σηµασία της Ποια είναι τα βασικά εµπόδια επικοινωνίας που οφείλονται στο δέκτη; 149. Ποια είναι τα βασικά εµπόδια επικοινωνίας που οφείλονται στον ποµπό; 150. «Η µη λεκτική επικοινωνία εκφράζει συχνά το αληθινό σήµα των συναισθηµάτων του ποµπού». Σχολιάστε την πρόταση Γιατί η τηλεφωνική επικοινωνία είναι σηµαντική στο να προλαβαίνουµε τα παράπονα των πελατών; 152. Πώς µπορεί ο λάθος τρόπος οµιλίας στην τηλεφωνική επικοινωνία να επηρεάσει αρνητικά το αποτέλεσµα της ενέργειας που έχουµε σχεδιάσει; 153. Σε περίπτωση που σχεδιάζουµε την αρχική τηλεφωνική επικοινωνία µε έναν υποψήφιο πελάτη ποια βήµατα προσέγγισής του θα ακολουθήσουµε; 154. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα προσέγγισης νέων πελατών µέσω τηλεφώνου; 155. Αναφέρετε τα στάδια της πώλησης Αναφέρετε τεχνικές «κλεισίµατος της πώλησης» Τι περιλαµβάνει το µείγµα επικοινωνίας µιας επιχείρησης; 158. Σχολιάστε την πρόταση «Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός προϊόντος στο στάδιο της ανάπτυξης είναι η γρήγορη επέκταση του προϊόντος σε νέες αγορές» Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες των δικτύων διαvοµής των προϊόντων; 160. Ποιες είναι οι σηµαντικότερες διαφορές µεταξύ «προϊόντος» και «υπηρεσίας»; Αναφέρετε παραδείγµατα από µια σύγχρονη Ταχυδροµική Επιχείρηση Να αναφέρετε τρία (3) παραδείγµατα από ταχυδροµικά προϊόντα που βρίσκονται σε διαφορετική φάση σύµφωνα µε τον «κύκλο ζωής» του προϊόντος Τι γνωρίζετε για τα παράπονα των πελατών και πώς πρέπει να γίνεται ο χειρισµός τους; 163. Ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ της διαφήµισης και της προσωπικής πώλησης; 164. Περιγράψτε συνοπτικά τα στάδια της προσωπικής πώλησης. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της προσωπικής πώλησης; 165. Η Ταχυδροµική Επιχείρηση, στην οποία υποθετικά εργάζεστε, εισάγει µια νέα υπηρεσία/προϊόν. Αναφέρετε 2 τρόπους τυχαίας αναζήτησης πελατών για τη νέα υπηρεσία/προϊόν και περιγράψτε τους συνοπτικά Πώς γίνεται ο εντοπισµός των υποψηφίων πελατών; 167. Πιστεύετε ότι οι πωλητές χρειάζονται να παρακινηθούν για να εκτελέσουν την εργασία τους αποτελεσµατικότερα; Αν ναι, αναφέρετε δύο κίνητρα τα οποία θεωρείτε αποτελεσµατικά Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη η εκπαίδευση των πωλητών; Αν ναι, αναφέρετε δύο θέµατα στα οποία πρέπει να εκπαιδευτούν Πιστεύετε ότι αν ο πωλητής εξασφαλίσει την παραγγελία, η ενασχόλησή του µε τον πελάτη Τελειώνει ή πρέπει να ακολουθήσει και µετέπειτα παρακολούθηση του πελάτη; Αιτιολογήστε σύντοµα την απάντησή σας Τι επιδιώκει µια Ταχυδροµική Επιχείρηση µε τη διαφήµισή της; 171. Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες διαφηµιστικής συµπεριφοράς; 172. Αναφέρετε τα µέσα που χρησιµοποιεί η διαφήµιση Ποια είναι η σηµασία της κάλυψης των αναγκών των πελατών από την Ταχυδροµική Επιχείρηση; Σελίδα 13 από 16

14 174. Ποια είναι η σηµασία των πωλήσεων για την ανάπτυξη της Ταχυδροµικής επιχείρησης; 175. Τι είναι το πρόγραµµα Μάρκετινγκ (Marketing Plan); 176. Ποια είναι η σηµασία του προγράµµατος Μάρκετινγκ για την ταχυδροµική επιχείρηση; 177. Πώς γίνεται ο χειρισµός των αντιρρήσεων; 178. Πώς γίνεται ο χειρισµός των παραπόνων του πελάτη; 179. Αvαφέρετε ως Τεχνικός Εξυπηρέτησης Πελατών Ταχυδροµικής Επιχείρησης 3 βασικές αρχές επικοιvωvίας µε τους πελάτες σας Ποιοι είναι οι ουσιώδεις κανόνες της προφορικής επικοινωνίας; 181. Τι γνωρίζετε για τη τεχνική της διαπραγµάτευσης; 182. Τι είναι επικοινωνία και ποια είναι τα στoιxεία της; 183. Ποιες είναι οι δύο βασικές διακρίσεις των επικοινωνιών; 184. Αναφέρετε δύο είδη αγοραστικής συµπεριφοράς( συµπεριφοράς του καταναλωτή). Με ποια αγοραστικά κριτήρια ή χαρακτηριστικά του καταναλωτή συνδέονται; 185. Ποια είναι η σηµασία για την ταχυδροµική επιχείρηση της εξυπηρέτησης µετά την πώληση (After Sales Service); 186. Τι γνωρίζετε για την έρευνα µε το τηλέφωνο; Ποια τα πλεoνεκτήµατα και ποια τα µειοvεκτήµατά της; Σε ποιες κυρίως περιπτώσεις ενδείκνυται η εφαρµογή της; 187. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να διεξαχθεί έρευνα µε αλληλογραφία; Ποια είναι τα πλεοvεκτήµατα και ποια τα µειοvεκτήµατά της; 188. Τι ονοµάζουµε «καταναλωτική συµπεριφορά» και πώς διαµορφώνεται; 189. Ποιες είναι οι ερωτήσεις που θα πρέπει να βάζουµε στον εαυτό µας για την προετοιµασία µιας συνάντησης; 190. Ποια είναι η θεµελιώδης σχέση µεταξύ προφορικού και µη προφορικού µηνύµατος; 191. Κατά την αποκωδικοποίηση του µηνύµατος από τον δέκτη, ποιοι είναι οι «θόρυβοι» (εµπόδια) που µπορούν να επηρεάσουν την επικοινωνία; 192. Ποια είναι τα στοιχεία της ενεργητικής ακρόασης; 193. Ποιος είναι ο σκοπός των οργανωµένων ερωτήσεων κατά τη συνάντησή µας µε πελάτες; 194. Ποια πρέπει να είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός πωλητή σε µια Ταχυδροµική Επιχείρηση; Σελίδα 14 από 16

15 4. Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων (Στοχοθεσία Εξεταστέας Ύλης Πρακτικού Μέρους) Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι της ειδικότητας Τεχνικός Εξυπηρέτησης Πελατών, εξετάζονται σε γενικά θέματα επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού μέρους της ειδικότητας. Α. Γενικές γνώσεις - Είναι άριστος γνώστης του Τιµολογίου προϊόντων υπηρεσιών - Ακολουθεί πιστά τις διαδικασίες του έργου του - Είναι αποτελεσµατικός και γρήγορος στην εκτέλεση του έργου του - Αποδεικνύει την εξυπηρέτηση και τα οφέλη από κάθε προϊόν υπηρεσία - Πιστεύει βαθιά στην αξία των προϊόντων υπηρεσιών της επιχείρησης - Επιβεβαιώνει καθηµερινά ότι είναι άξιος να εκπροσωπεί την επιχείρηση - Ενδιαφέρεται για τους πελάτες και ιδιαίτερα τους δυσαρεστηµένους - Κινεί την προσοχή των πελατών και προκαλεί το ενδιαφέρον τους - Ξεπερνά τις αντιρρήσεις του πελάτη µετατρέποντας τες σε επιθυµία αγοράς - Προστατεύει και υποστηρίζει τα προϊόντα υπηρεσίες της επιχείρησης - ιευκολύνει τον πελάτη σε σχέση µε την επιχείρηση - Έχει πάντα ενθουσιασµό, παρά τις δυσκολίες και τα προβλήµατα - Είναι ευχάριστος, συνεπής, ακριβής και ειλικρινής - Υπόσχεται αλλά και δεσµεύεται σε ό,τι αφορά προϊόντα υπηρεσίες - Αξιοποιεί τις διαπροσωπικές σχέσεις που δηµιουργεί - Είναι σύµβουλος, συνεργάτης και λύτης προβληµάτων του πελάτη -Εργάζεται πάντα µε ταχύτητα ευελιξία στόχους ποιότητα πρόγραµµα - Ακούει πάντα προσεκτικά τον πελάτη και του δίνει δίκιο, αν το αξίζει. - Ενηµερώνει πάντα µε προσοχή το βιβλίο πελατών - Αναζητά πληροφορίες αξιοποιώντας τη νέα τεχνολογία - Συγκεντρώνει και χειρίζεται πληροφορίες - Γνωρίζει το σύστηµα εσωτερικής επικοινωνίας της Επιχείρησης - ιαχέει προς κάθε κατεύθυνση την πληροφορία µε κάθε πρόσφορο τρόπο - Μεταβιβάζει τις οδηγίες που δίνονται από τον Προϊστάµενο - Έχει γνώση της αγγλικής ταχυδροµικής ορολογίας - Επιλέγει, αναλύει και συνθέτει πληροφορίες από την εγχώρια αγορά -Συντάσσει και προωθεί τεκµηριωµένα υπηρεσιακά ενηµερωτικά σηµειώµατα - Συντάσσει, ενηµερώνει και ταξινοµεί πίνακες, βιβλία, εκθέσεις κ.α. - Εφαρµόζει διατάξεις και εσωτερικούς κανονισµούς λειτουργίας - Γνωρίζει να χειρίζεται περιπτώσεις πλαστότητας ή απόπειρας ληστείας - Ελέγχει τη γνησιότητα τραπεζογραµµατίων, επιταγών, postcheques κ.α. - Τηρεί τις εγκύκλιες οδηγίες και κανόνες της Επιχείρησης Β. Ειδικές γνώσεις - Παραλαµβάνει τα ταχυδροµικά αντικείµενα. Σελίδα 15 από 16

16 - ιαχωρίζει και σφραγίζει τα ταχυδροµικά αντικείµενα - Ταξινοµεί τα ταχυδροµικά αντικείµενα (Α & Β προτεραιότητας) - Καταχωρεί τα ταχυδροµικά αντικείµενα ειδικής διαχείρισης - ιενεργεί τιµολογιακό έλεγχο των ταχυδροµικών αντικειµένων - ιαχειρίζεται τα απροπλήρωτα αντικείµενα - ιαφυλάσσει το απόρρητο της αλληλογραφίας - Παραλαµβάνει τα ταχυδροµικά αντικείµενα από την ταξινόµηση - Επιδίδει τα ταχυδροµικά αντικείµενα στον παραλήπτη - Εξασφαλίζει την άριστη κατάσταση του ταχυδροµικού αντικειµένου - ιασφαλίζει την επίδοση των αντικειµένων ειδικής διαχείρισης - Ανοίγει τα γραµµατοκιβώτια του Καταστήµατος, όταν απαιτείται - Φυλάσσει και επιστρέφει τα µη επιδοθέντα ταχυδροµικά αντικείµενα - Εκδίδει δεύτερο ειδοποιητήριο για ανεπίδοτα αντικείµενα ειδικής διαχείρισης - ιαβιβάζει περαιτέρω µη επιδοθέντα αντικείµενα - Ενηµερώνει το πληροφοριακό σύστηµα ιχνηλάτησης - Συµπληρώνει τα απαιτούµενα υπηρεσιακά έντυπα - Ελέγχει την ακρίβεια των παραστατικών στοιχείων - Υπολογίζει µε ακρίβεια το καθηµερινό ύψος χρηµατεφοδιασµού - Ενηµερώνει έγκαιρα τον υπόλογο διαχειριστή - Καταχωρεί στο ηµερήσιο φύλλο συναλλαγών κάθε δοσοληψία - ιασφαλίζει την εσωτερική διακίνηση χρηµατικών ποσών - Τηρεί καθαρά όλα τα διαχειριστικά του στοιχεία - Καταχωρεί χωρίς ξέσµατα, διαγραφές ή παραποµπές - Τακτοποιεί τις διαχειριστικές διαφορές που προκύπτουν - Συµπληρώνει τα απαιτούµενα υπηρεσιακά έντυπα - Προετοιµάζει τα παραστατικά και κλείνει ταµείο καθηµερινά - Καταµετράει καθηµερινά τις πάγιες που είναι χρεωµένος - Παραδίδει στο διαχειριστή το υπόλοιπο του ταµείου του και τα παραστατικά - Εφοδιάζεται µε επάρκεια κέρµατα και χαρτονοµίσµατα - Εφοδιάζεται µε όλα τα διαχειριστικά έντυπα του έργου του - ιευκολύνει τους πελάτες κατά τη διενέργεια δοσοληψιών - ιαχειρίζεται περαιτέρω τις απλήρωτες εντολές πληρωµής -Χειρίζεται περαιτέρω θέµατα εισπράξεων µε ειδικό τρόπο (συναλλαγµατικές ) -Συµπληρώνει τα διαχειριστικά έντυπα χωρίς ξέσµατα, διαγραφές ή παραποµπές - ιασφαλίζει τις προκαταβολές της διαχείρισής του - Χειρίζεται αποτελεσµατικά το µηχανογραφικό εξοπλισµό Σελίδα 16 από 16

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

1 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 ο Κ Ε Φ Α Α Ι Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ Α. ΕΡΩΤΗΕΙ ΚΕΙΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε (σωστό) ή µε (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Κάθε σύνολο ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing)"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing)" 1 η

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1141. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβία 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίε : Γ. Εμμανουήλ Τηλέφωνο : 210 3610065 FΑΧ : 210 3615052

Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1141. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβία 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίε : Γ. Εμμανουήλ Τηλέφωνο : 210 3610065 FΑΧ : 210 3615052 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβία 10 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Κεφάλαιο 12 Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών! Μονοπώλιο είναι η κατάσταση στην οποία µια µόνο επιχείρηση εξυπηρετεί ολόκληρη την αγορά! Ο µονοπωλητής σε αντίθεση µε την ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΞ6Η-Ψ. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010

ΑΔΑ : 4ΙΞ6Η-Ψ. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Επιλογή Προσωπικού Ιωάννης Νικολάου inikol@aueb.gr Λέκτορας Οργανωσιακής Συµπεριφοράς Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Τα Στάδια της Συστηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Mini MBA ιοίκηση Μονάδων Υγείας Κ ο λ λ έ γ ι ο R e n é D e s c a r t e s

Mini MBA ιοίκηση Μονάδων Υγείας Κ ο λ λ έ γ ι ο R e n é D e s c a r t e s Mini MBA ιοίκηση Μονάδων Υγείας Κ ο λ λ έ γ ι ο R e n é D e s c a r t e s σ τ ο Γ α λ λ ι κ ό Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο Α θ η ν ώ ν Σίνα 31, 10680 Αθήνα - Τηλ-Φαξ: 210-3614065 email: info@cnam.gr Τι είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287 Ελεγκτική ναυτιλιακών επιχειρήσεων Πρόλογος των συγγραφέων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενική εισαγωγή στον Έλεγχο 1. 0 Έννοια και είδη του ελέγχου. 19 1. 0. 0 Σύντοµη εισαγωγή. 19 1. 0. 1 Έλεγχος και ελεγκτική 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC)

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) προώθηση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ενότητα 1: Τα κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7 ΟΥ & 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΑ.Λ Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις σηµειώνοντας το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΩΦ-ΦΒΠ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, 27/1/2012 Αρ. Πρωτ. Φ2-226

ΑΔΑ: ΒΟΧΩΦ-ΦΒΠ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, 27/1/2012 Αρ. Πρωτ. Φ2-226 Αθήνα, 27/1/2012 Αρ. Πρωτ. Φ2-226 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ' Ταχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος ΠΡΟΣ : Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη Τηλέφ.: 2103893256 FAX: 2103301789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (Logistics)"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (Logistics) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (Logistics)" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

θέση: 1. Να γνωρίζει τις λειτουργίες που αναδεικνύουν τα ασκήσεων, ερωτήσεων βασισμένες στο Keybook. πλεονεκτήματα του που περιέχει το

θέση: 1. Να γνωρίζει τις λειτουργίες που αναδεικνύουν τα ασκήσεων, ερωτήσεων βασισμένες στο Keybook. πλεονεκτήματα του που περιέχει το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΟΙΚΗΗ. ιδασκαλία Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (Μικροοικονομία Μακροοικονομία) με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή υνολική ιάρκεια 48 ώρες ΚΩ ΙΚΟ 1 2 Εισαγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece + Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece Πρόγραµµα σεµιναρίου ü Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking)

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ.

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Ετοιµάστηκε ειδικά από την ICAP για την Τράπεζα της Ελλάδος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ :ICAP A.E. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. Το λογισµικό «Λογιστήριο ΝΠΔΔ» έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από την Anadelta Software για να καλύψει τις

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου

Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου 12 Δεκεμβρίου 2013 ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1.Κατανόηση Βασικών Αρχών Μάνατζμεντ & Λήψη Αποφάσεων. 2.Κατανόηση Συστήματος Εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Τι είναι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις; Διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζομένων που στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ i. Ποιες βασικές λειτουργικές μονάδες εμπλέκονται πριν και μετά την πώληση ii. Ποια άτομα επηρεάζουν ή παίρνουν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις. Μ. Σουρέλη - Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών - 2009

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις. Μ. Σουρέλη - Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών - 2009 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Μάθημα 1: Εισαγωγή Μάρκετινγκ και Πωλήσεις ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; ουάου ΙΑΦΗΜΙΣΗ; ΠΩΛΗΣΕΙΣ; ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Αναγνωρίζει και αναλύει τις επιθυμίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1

8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1 8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1 8.1 ΟΡΙΣΜΟΣ...8-1 8.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...8-3 8.3 ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ...8-5 8.4 ΣΤΑ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...8-7 8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας Project Training & Consulting Ltd Διοργάνωση Σεμιναρίων Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μπορείτε να εκπαιδεύσετε όλα τα στελέχη του μόνο από 590,00 (η προσφορά ισχύει έως τέλος Μαρτίου 2015) Επίκαιρη Πρόταση για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Άρθρο 1 Κανονισμός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Με τον κανονισμό αυτό ρυθμίζεται η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νέας Σμύρνης. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15

Πίνακας Περιεχομένων. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15 Περιεχόμενα 15 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15 ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: Η σύνταξη μιας περιγραφής εργασίας...25 Η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

1. Στρατηγικός Σχεδιασµός και Στόχοι για τον εκσυγχρονισµό των ιχθυοσκαλών.

1. Στρατηγικός Σχεδιασµός και Στόχοι για τον εκσυγχρονισµό των ιχθυοσκαλών. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΙΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ Εισαγωγικό Σηµείωµα Ο Οργανισµός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ αµέσως µετά την ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:..

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

Η Λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας

Η Λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η Λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας 3.1 Η «Συμμετοχική» ή «Αφανής» εταιρεία. Έννοια - Χαρακτηριστικά 3.2 Η λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας 3.2.1 Η μέθοδος του τελικού μερισμού 3.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής Είναι το πρώτο κεφάλαιο που εξετάζει τα οικονομικά φαινόμενα από μια διαφορετική οπτική, τη μακροοικονομική, και προσεγγίζει

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/3/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

www.ivepe.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ενηµερώσου και δήλωσε συµµετοχή σήµερα ΙΒΕΠΕ

www.ivepe.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ενηµερώσου και δήλωσε συµµετοχή σήµερα ΙΒΕΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Tώρα που η υψηλή ανεργία αποτελεί σκληρή πραγµατικότητα, τώρα που η εξειδίκευση και η κατάρτιση σε νέους τοµείς είναι απαραίτητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 2 ΠΟΙΟΣ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν: στη διαπίστωση των τωρινών και

Διαβάστε περισσότερα

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τα 4P Προϊόντων Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Νοέμβριος 2004 Περιεχόμενα ιαδικασία Βασικά Στοιχεία ς ιαφήμιση 2 ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργοδότες

Οδηγός για Εργοδότες EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Εταιρικό Βραβείο Οδηγός για Εργοδότες εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης (EIPIL)

Διαβάστε περισσότερα

20-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

20-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 20-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. ιευθυνση : Ύδρας 6 36100 Καρπενήσι Τηλέφωνο : 2237350030

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1561 17 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85038/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗ Α.Ε. ΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΗΜΗΤΡΑ ΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Από τον Φεβρουάριο του 2006, που ιδρύθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική T.E.I Κρήτης, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και στην Ελεγκτική Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 ΖΗΣΗΣ Β., Ph.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 8η: Έρευνα αγοράς στο Διαδίκτυο Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τις ερωτήσεις που ακολουθούν και είναι κατάλληλες για το διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, επιμελήθηκαν ο κ. Γεώργιος Κολλίντζας, διευθυντής σπουδών των ομώνυμων Πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα