ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ παξαγσγή γεσξγηθώλ πξντόλησλ κε ηε βηνινγηθή κέζνδν, ηηο ππνρξεώζεηο ηεο a Cert Δπξσπατθόο Οξγαληζκόο Πηζηνπνίεζεο Α.Δ., θαζώο θαη ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε απηήλ επηρεηξήζεσλ. Άρθρο 2 Ο Φοπέαρ Ελέγσος και Πιζηοποίηζηρ a Cert A.E. 1. Ο Φνξέαο Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο a Cert Δπξσπατθόο Οξγαληζκόο Πηζηνπνίεζεο Α.Δ. (ζην εμήο θαινύκελνο a Cert ή απιώο Φνξέαο) ηδξύζεθε ην 2005 κε έδξα ηελ Θεζζαινλίθε. Ζ a Cert δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ Έιεγρν θαη Πηζηνπνίεζε Βηνινγηθώλ Πξντόλησλ. 2. ηόρνη ηεο a Cert: Ζ πξνώζεζε ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο θαη ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο Ζ δηαζθάιηζε ηεο παξαγσγήο πςειήο πνηόηεηαο ηξνθίκσλ πξνο όθεινο ησλ θαηαλαισηώλ Ζ πξνώζεζε ελόο αμηόπηζηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο 3. Αξρέο Ιεηηνπξγίαο ηεο a Cert: α. Δκπηζηεπηηθόηεηα-Δρεκύζεηα Ζ a Cert αλαιακβάλεη ηελ επζύλε λα ηεξεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξώλεη γηα ηηο επηρεηξήζεηο, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο, απόξξεηεο. Αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ηεο a Cert θαη ηξίηνπ κέξνπο γίλεηαη θαηόπηλ γξαπηήο ζπγθαηάζεζεο ηεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε ελεκέξσζεο ηεο επνπηεύνπζαο θαη ειέγρνπζαο αξρήο βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ε επηρείξεζε ιακβάλεη γλώζε γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη. β. Ακεξνιεςία-Αληηθεηκεληθόηεηα Ζ a Cert δελ εκπιέθεηαη ζηελ πξνκήζεηα, ζρεδηαζκό θαη πξνώζεζε πξντόλησλ ηνπ ηύπνπ πνπ πηζηνπνηεί. Δπίζεο, δελ ζπκκεηέρεη ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ. Σν πξνζσπηθό θαη νη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηεο a Cert, είλαη ειεύζεξνη από θάζε εκπνξηθή, νηθνλνκηθή θαη άιινπ είδνπο πίεζε πνπ ζα κπνξνύζε λα επεξεάζεη ηελ θξίζε ηνπο. Ζ a Cert παξέρεη ζηηο ελδηαθεξόκελεο επηρεηξήζεηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ εξκελεία ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηύπνπ. Ζ ζπλνιηθή ιεηηνπξγία θαη ην πεξηερόκελν ηνπ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο ηεο a Cert ειέγρεηαη από ηελ επνπηεύνπζα θαη ειέγρνπζα αξρή. ην πιαίζην ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ειέγρνληαη από ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ Αλεμαξηεζίαο (Δ.Δ.Α.) ε νπνία απνηειεί ζπιινγηθό όξγαλν ην νπνίν ζπγθξνηείηαη θαηόπηλ πξόζθιεζεο ηεο a Cert πξνο όια ηα ελδηαθεξόκελα κέξε, ιεηηνπξγεί σο αλεμάξηεην όξγαλν εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ δπν (2) θνξέο ην ρξόλν, ζύκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκό Ιεηηνπξγίαο ηεο Δ.Δ.Α.. Ζ ζύλζεζή ηεο είλαη ηέηνηα ώζηε λα κελ θπξηαξρεί θαλέλα αηνκηθό ζπκθέξνλ, ελώ ηαπηόρξνλα θαζίζηαηαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή όισλ ησλ ζεκαληηθά ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ. Πέξαλ ηνπ ειεγθηηθνύ ηεο έξγνπ, ε Δ.Δ.Α. ζπλεηζθέξεη ζηε δεκηνπξγία πνιηηηθήο θαη αξρώλ όζνλ αθνξά ην πεξηερόκελν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο. γ. Γηαθάλεηα Οη δηαδηθαζίεο ηηο νπνίεο ε a Cert εθαξκόδεη, εμαζθαιίδνπλ ηε δηαθάλεηα, κέζα από ζεηξά δεκνζηεύζεσλ ζηηο νπνίεο έρνπλ ειεύζεξε πξόζβαζε όινη νη ελδηαθεξόκελνη. Οη δεκνζηεύζεηο πεξηιακβάλνπλ εθηόο ησλ άιισλ ηνλ παξόληα Θαλνληζκό Πηζηνπνίεζεο θαη ηα παξαξηήκαηα απηνύ, Σηκνθαηαιόγνπο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη, Θαηάινγν Δληαγκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ, θαζώο θαη Κεηξών Πηζηνπνηεκέλσλ Πξντόλησλ. Δπηπιένλ, ηα δεκνζηεπκέλα έγγξαθα θαη όζεο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη από ηελ εζληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία, ππνβάιινληαη ζηηο αξκόδηεο αξρέο, έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο a Cert, έλαληη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. δ. Ο Φνξέαο δύλαηαη λα κελ πξνρσξήζεη ζε πηζηνπνίεζε, ζε πεξίπησζε πνπ ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζεώξεζεο, νηη δηαθπβεύεηαη ε αζθάιεηα ηνπ παξαγόκελνπ πξντόληνο θαη παξαβηάδεηαη ε ζρεηηθή λνκνζεζία πεξί παξαγσγήο, απνζήθεπζεο θαη δηάζεζεο ηξνθίκσλ. ε. Οη απαηηήζεηο, ε αμηνιόγεζε θαη ε απόθαζε γηα πηζηνπνίεζε ηνπ Φνξέα πεξηνξίδνληαη ζηα ζέκαηα εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη ξεηά κε ην εμεηαδόκελν αληηθείκελν πηζηνπνίεζεο. Άπθπο 3 Οπιζμοί «Κανονιζμοί»: Θαλνληζκόο (ΔΘ) αξηζ. 834/2007 θαη Θαλνληζκόο (ΔΘ) αξηζ. 889/2008 πεξί βηνινγηθνύ ηξόπνπ παξαγσγήο γεσξγηθώλ πξντόλησλ θαη ησλ ζρεηηθώλ ελδείμεσλ ζηα γεσξγηθά πξντόληα θαη ζηα είδε δηαηξνθήο. «Φοπέαρ»: Ο Φνξέαο ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο a Cert Δπξσπατθόο Οξγαληζκόο Πηζηνπνίεζεο Α.Δ. «Πιζηοποιηηικό Πποϊόνηορ»: Έγγξαθν ην νπνίν εθδίδεη ε a Cert Α.Δ. γηα ρξήζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ παξόληνο. Σν πηζηνπνηεηηθό αθνξά απνθιεηζηηθά ηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε θαη ηα πξντόληα ηα νπνία αλαγξάθνληαη ζε απηό θαη ππνδεηθλύεη όηη ε επηρείξεζε παξάγεη ή/θαη παξαζθεπάδεη ή/θαη εηζάγεη ηα πξντόληα πνπ αλαθέξνληαη ζε απηό ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Θαλνληζκώλ 834/2007 θαη 889/2008 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηώλ. ζ.1.9

2 «Μη ςμμόπθωζη»: Ζ απνπζία, ή ε απνηπρία εθαξκνγήο θαη δηαηήξεζεο, ελόο ή πεξηζζόηεξσλ απαηηήζεσλ ησλ Θαλνληζκώλ 834/2007 θαη 889/2008, ή ησλ απαηηήζεσλ πηζηνπνίεζεο ηεο a Cert Α.Δ., ή κηα θαηάζηαζε ε νπνία ζα κπνξνύζε, βάζεη δηαζέζηκσλ αληηθεηκεληθώλ ζηνηρείσλ, λα δεκηνπξγήζεη ακθηβνιία σο πξνο ηε ζπκκόξθσζε ηνπ πξντόληνο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Θαλνληζκνύ βάζεη ηνπ νπνίνπ ρνξεγείηαη ε πηζηνπνίεζε. «ήμα»: Σν λόκηκα θαηνρπξσκέλν ζύκβνιν ην νπνίν ρνξεγεί ε a Cert Α.Δ. γηα ρξήζε ζύκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκό Υξήζεο εκάησλ θαη ην νπνίν ππνδεηθλύεη όηη ε δξαζηεξηόηεηα κηαο επηρείξεζεο ή ην πξντόλ ζπκκνξθώλεηαη κε ηνπο Θαλνληζκνύο 834/2007 θαη 889/2008. Άπθπο 4 Διαδικαζία ένηαξηρ,, Χοπήγηζη και Επιηήπηζη Πιζηοποίηζηρ Α) Ζ Γηαδηθαζία έληαμεο πεξηιακβάλεη: 1. Αίηηζη: Γηθαίσκα αίηεζεο έρνπλ όιεο νη ελδηαθεξόκελεο επηρεηξήζεηο. Ο ελδηαθεξόκελνο παξαιακβάλεη από ηνλ Φνξέα, ή κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Φνξέα (www.a-cert.org), ηνλ θάθειν ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ ν νπνίνο πεξηιακβάλεη: α) ηνλ Θαλνληζκό Πηζηνπνίεζεο, β) Παξάξηεκα ηνπ Θαλνληζκνύ Πηζηνπνίεζεο, ην ζρεηηθό κε ην αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ ηελ πηζηνπνίεζε επηζπκεί, γ) Σηκνθαηάινγν ην ζρεηηθό κε ην αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ ηελ πηζηνπνίεζε επηζπκεί. δ) ην έληππν Αίηεζε Έληαμεο, ε) ην έληππν Γήισζε-Πεξηγξαθή Δπηρείξεζεο, ην ζρεηηθό κε ην αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ ηελ πηζηνπνίεζε επηζπκεί, θαη όζα έληππα ηεο a Cert ζπλδένληαη κε ηε Γήισζε-Πεξηγξαθή. Δπηπιένλ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Φνξέα δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή νη Θαλνληζκνί 834/2007 θαη 889/2008, 1804/1999, 1788/2001, 1452/2003, 392/2004, ε ΘΤΑ κε αξηζκό / γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Θαλνληζκώλ (ΔΘ) 834/2007 θαη 889/2008 γηα ηε Βηνινγηθή Γεσξγία θαη ε εθαξκνζηηθή ΤΑ / πνπ κπνξνύλ θαη λα απνζηαινύλ ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζε έληππε κνξθή. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ην θόζηνο απνζηνιήο βαξύλεη ηνλ παξαιήπηε. Ο ελδηαθεξόκελνο ζπκπιεξώλεη θαη θαηαζέηεη ζηελ a Cert A.E. ηα έληππα πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία δ) θαη ε). Ζ δηαδηθαζία απηή αθνινπζείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε κεηαβνιήο (κείσζεο ή επέθηαζεο) ηνπ αληηθεηκέλνπ πηζηνπνίεζεο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε επηρείξεζε πνπ αηηείηαη ηελ έληαμή ηεο ζην ζύζηεκα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο ηεο a Cert, έρεη πηζηνπνηεζεί από άιινλ εγθεθξηκέλν Φνξέα, ηόηε ε a Cert δεηά, από ηνλ Φνξέα, αληίγξαθν ηνπ θαθέινπ ηεο επηρείξεζεο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ απνδεηθλύνπλ ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθνληαη ηα πξντόληα ηεο επηρείξεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο ΘΤΑ / Θαηόπηλ, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο όπσο θαη ζε πεξηπηώζεηο έληαμεο επηρεηξήζεσλ πνπ δελ έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζην παξειζόλ. Θάζε επηρεηξεκαηίαο πνπ ζπλάπηεη ζπκθσλεηηθό κε ηνλ Φνξέα δελ κπνξεί λα έρεη ζπθσλεηηθό ζε ηζρύ κε άιινλ ΟΔ&Π γηα ηελ ίδηα θαηεγνξία δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. 2. Τπογπαθή Ιδιωηικού ςμθωνηηικού: Κεηά ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή θαη εληόο 30 εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηεο, ε ελδηαθεξόκελε επηρείξεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ν λόκηκνο εθπξόζσπόο ηεο, θαιείηαη λα ππνγξάςεη ζπκθσλεηηθό κε ηνλ Φνξέα. θνπόο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ είλαη ν πξνζδηνξηζκόο ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ, κε ζηόρν ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ Θαλνληζκώλ (ΔΘ) 834/2007 θαη 889/2008, ώζηε λα παξάγνληαη αμηόπηζηα βηνινγηθά πξντόληα θαη λα πξνζηαηεύεηαη ην πεξηβάιινλ. Κε ην ζπκθσλεηηθό ν Οξγαληζκόο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ειέγρεη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα εζληθή θαη Θνηλνηηθή λνκνζεζία ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ επηρεηξεκαηία, ε νπνία ζα ζπκβάιιεη ζηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηεο γεο θαη ηελ παξαγσγή βηνινγηθώλ πξντόλησλ, κε ηνπιάρηζηνλ κηα επηηόπηα επίζθεςε ηνλ ρξόλν θαη ν επηρεηξεκαηίαο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ηεο πηζηήο εθαξκνγήο ησλ Θαλνληζκώλ (ΔΘ) 834/2007 θαη 889/2008, όπσο ηζρύνπλ θάζε θνξά. Αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, απνηεινύλ: α) ν παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο, β) ην ζρεηηθό κε ην αληηθείκελν Παξάξηεκα ηνπ Θαλνληζκνύ Πηζηνπνίεζεο, γ) ν Θαλνληζκόο Υξήζεο εκάησλ ηνλ νπνίν θαη παξαιακβάλεη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, δ) ν ζρεηηθόο κε ην αληηθείκελν Σηκνθαηάινγνο θαη ε Αλάιπζε Οηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην πνζό πνπ θαηαβάιιεηαη εηεζίσο από ηελ επηρείξεζε γηα ην θόζηνο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ πηζηνπνίεζεο θαζώο επίζεο θαη ν ηξόπνο θαηαβνιήο ησλ ρξεκάησλ. ηελ πεξίπησζε ηεο θπηηθήο παξαγσγήο επηζπλάπηεηαη θαη ν θαηάινγνο αγξώλ. Κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζην ζύζηεκα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο ηνπ Φνξέα θαη παξάιιεια εγγξάθεηαη ζηνλ Θαηάινγν Δληαγκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ όπνπ θαη παξακέλεη εγγεγξακκέλε κέρξη ηε ρνξήγεζε πηζηνπνίεζεο. Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ηελ έλαξμε ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηεο ζρεηηθά κε ηνλ βηνινγηθό ηξόπν παξαγσγήο, εληόο 10 εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ ζηε Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ζηα δηνηθεηηθά όξηα ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε έδξα ηεο. Γηα ηελ γλσζηνπνίεζε ρξεζηκνπνηείηαη ην έληππν ηεο παξαγξάθνπ 8, ηνπ άξζξνπ 4, ηεο ΘΤΑ / , ην νπνίν ζπλνδεύεηαη από νδνηπνξηθό θαη ηνπνγξαθηθό ζθαξίθεκα ησλ αγξνηεκαρίσλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ απνζεθεπηηθώλ ρώξσλ ηεο εθκεηάιιεπζεο ή επηρείξεζεο θαζώο θαη από ην δηάγξακκα ξνήο πξνθεηκέλνπ πεξί παξαζθεπαζηηθώλ κνλάδσλ. Θεσξεκέλν αληίγξαθν ηνπ ελ ιόγσ εγγξάθνπ γλσζηνπνίεζεο πξνζθνκίδεη ν επηρεηξεκαηίαο ζηνλ Φνξέα κε ηνλ νπνίν έρεη ππνγξάςεη ζύκβαζε. 3. Αξιολόγηζη: ζ.2.9

3 Δληόο 60 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ, ν Φνξέαο πξνβαίλεη ζε επηηόπηα επηζεώξεζε ζύκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκό 889/2008, Σίηιν ΗV θαη κε ηηο δηαδηθαζία επηζεώξεζεο ηνπ θνξέα, θαη ε νπνία απνζθνπεί: ζηελ επαιήζεπζε ηνπ θαηαηεζεηκέλνπ εληύπνπ Γήισζε-Πεξηγξαθή Δπηρείξεζεο, θαζώο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλππνβάιινληαη από ηελ επηρείξεζε κε ηελ αίηεζε, ζηελ αμηνιόγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, ζύκθσλα κε ην πξόηππν ISO/IEC θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ Θαλνληζκώλ (ΔΘ) 834/2007 θαη 889/2008, σο πξνο ην βηνινγηθό ηξόπν παξαγσγήο θαη ηε δηαπίζησζε εθαξκνγήο ησλ απαηηήζεσλ ηεο θείκελεο εζληθήο θαη επξσπατθήο λνκνζεζίαο πεξί παξαγσγήο βηνινγηθώλ πξντόλησλ, ζηνλ εληνπηζκό κε ζπκκνξθώζεσλ θαη ηελ απαίηεζε ιήςεο δηνξζσηηθώλ κέηξσλ γηα ηελ άξζε απηώλ, ώζηε λα δηαζθαιηζζεί ε ζπκκόξθσζή ηεο επηρείξεζεο κε ηνλ Θαλνληζκό όζνλ αθνξά ην δεηνύκελν αληηθείκελν πξνο πηζηνπνίεζε. Ζ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο επηζεώξεζεο θαζνξίδεηαη από ηνλ Φνξέα ζε ζπλελλόεζε κε ηελ επηρείξεζε. Ζ επηρείξεζε ελεκεξώλεηαη γηα ηελ νξηζηηθή εκεξνκελία θαη ηε ζύλζεζε ηεο νκάδαο επηζεώξεζεο ε νπνία απνηειείηαη από έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο επηζεσξεηέο, ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ εκεξνκελία απηή επαλαθαζνξίδεηαη, δελ κπνξεί όκσο λα απέρεη δεθαπέληε (15) εκέξεο από ηελ πξώηε αλαθνηλσζείζα εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο. Ζ επηρείξεζε δύλαηαη λα δηαηππώζεη αληίξξεζε γηα κέινο ή κέιε ηεο νκάδαο επηζεώξεζεο, γξαπηώο θαη αηηηνινγεκέλα. ε πεξίπησζε απνδνρήο ηνπ αηηήκαηόο ηεο από ηνλ Φνξέα, ην κέινο ή ηα κέιε γηα ηα νπνία ππήξμε αληίξξεζε αληηθαζίζηαληαη. Ζ επηρείξεζε νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ζηνλ Φνξέα θάζε αληίξξεζε ηεο, είηε απηή αθνξά ηελ εκεξνκελία, είηε ηελ νκάδα επηζεώξεζεο, ην αξγόηεξν δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επηζεώξεζεο. ηελ επηζεώξεζε δύλαηαη λα παξίζηαηαη ζύκβνπινο ηεο επηρείξεζεο, εθόζνλ απηή ην επηζπκεί θαη ελεκεξώζεη έγθαηξα ηνλ Φνξέα. Ο ζύκβνπινο δελ έρεη δηθαίσκα παξέκβαζεο ζηε δηαδηθαζία επηζεώξεζεο. Ζ επηζεώξεζε έληαμεο πεξηιακβάλεη: πιήξε θπζηθό έιεγρν ησλ εληαζζόκελσλ παξαγσγηθώλ ζπληειεζηώλ θαη ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, απηνςία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, έιεγρν ινγηζηηθήο ηεθκεξίσζεο, ελδερνκέλσο δεηγκαηνιεςία γηα ηελ αλίρλεπζε πξντόλησλ απαγνξεπκέλσλ από ηνλ Θαλνληζκό ή γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ρξήζεο ηερληθώλ πνπ δελ ζπκθσλνύλ κε ηνλ Θαλνληζκό. Ζ δεηγκαηνιεςία θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή όηαλ ππάξρνπλ ππνςίεο γηα ρξήζε απαγνξεπκέλσλ πξντόλησλ, έιεγρν ησλ ιεπηέσλ κέηξσλ πξνθύιαμεο γηα ηελ απνθπγή επηκόιπλζεο από απαγνξεπκέλα πξντόληα ή νπζίεο. Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο επηζεώξεζεο ζπκπιεξώλεηαη έθζεζε επί ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο, θαη ν επηθεθαιήο επηζεσξεηήο ελεκεξώλεη ηνλ επηζεσξνύκελν γηα ην απνηέιεζκα ηεο επηζεώξεζεο παξαδίδνληαο αληίγξαθν ηεο έθζεζεο πνπ ζπληάζζεη. Δθόζνλ δηαπηζησζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζεώξεζεο κε ζπκκνξθώζεηο, ηόηε ε επηρείξεζε νθείιεη λα πξνβεί ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πνπ νξίδεη ν Φνξέαο ζε ζπκθσλία κε ηελ επηρείξεζε. Οη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο αμηνινγνύληαη από ηνλ Φνξέα ελδερνκέλσο θαη κε λέα επηζεώξεζε. Αλ ε επηρείξεζε απνηύρεη λα άξεη ηηο κε ζπκκνξθώζεηο εληόο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ δηαζηήκαηνο, απηό δύλαηαη λα νδεγήζεη ζε κε πηζηνπνίεζε ησλ πξντόλησλ ή/θαη ζε δηαθνπή ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Φνξέα. Β) Υοπήγηζη Πιζηοποίηζηρ: Ζ ζπγθεληξσζείζα ηεθκεξίσζε πνπ έρεη πεξηέιζεη ζηελ θαηνρή ηνπ Φνξέα κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο έληαμεο αιιά θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο κε ην πξνο πηζηνπνίεζε αληηθείκελν, αλαζθνπνύληαη από αλεμάξηεην αμηνινγεηή ν νπνίνο δύλαηαη λα απνηειεί θαη κέινο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ. Ο αμηνινγεηήο ζπκπιεξώλεη ην αληίζηνηρν έληππν αμηνιόγεζεο θαη ην παξαδίδεη ζηνλ Γηεπζπληή Πηζηνπνίεζεο ν νπνίνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε ρνξήγεζε πηζηνπνίεζεο. Κε ηελ απόθαζε ηνπ Γ.Π., πεξί ρνξήγεζεο πηζηνπνίεζεο, ε επηρείξεζε κεηεγγξάθεηαη ζην Κεηξών Δπηρεηξήζεσλ κε Πηζηνπνηεκέλα Πξντόληα ηεο a Cert A.E., ελώ παξάιιεια δύλαηαη λα ιάβεη Πηζηνπνηεηηθό Πξντόληνο. ε θακία πεξίπησζε ε πηζηνπνίεζε δελ ρνξεγείηαη αλ πξνεγνπκέλσο ν Φνξέαο δελ επαιεζεύζεη ηελ άξζε όισλ ησλ κε ζπκκνξθώζεσλ πνπ έρεη δηαπηζηώζεη. Ζ ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνύ ζεκαίλεη απηόκαηα θαη ρνξήγεζε αδείαο ρξήζεο ζεκάησλ θαη ινγνηύπσλ (Θνηλνηηθνύ ινγόηππν θαη ινγόηππν ηεο Α Cert). Ο Οξγαληζκόο ειέγρεη ηελ επηζήκαλζε ησλ βηνινγηθώλ πξντόλησλ πνπ πηζηνπνηεί κόλν σο πξνο ηελ ρξήζε ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θαη νπδεκία επζύλε θέξεη γηα ην ζύλνιν ησλ ελδείμεσλ ηεο επηζήκαλζεο ησλ πξντόλησλ. όπνπ θαη εθαξκόδεηαη ε γεληθή λνκνζεζία. Ζ νξζή ρνξήγεζε ησλ πηζηνπνηεηηθώλ ειέγρεηαη από ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ Αλεμαξηεζίαο. Γ) Δπιηήπηζη Πιζηοποίηζηρ: Κεηά ηε ρνξήγεζε πηζηνπνίεζεο, ε a Cert γηα λα δηαζθαιίζεη ηε ζπλερή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Θαλνληζκνύ θαη λα βεβαηώζεη ηε ζπκκόξθσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πηζηνπνηεκέλεο επηρείξεζεο πεξί ηνπ βηνινγηθνύ ηξόπνπ παξαγσγήο, παξαζθεπήο ή εηζαγσγήο από ηξίηεο ρώξεο, πξνβαίλεη ζε επηηήξεζε ηεο ρνξεγεζείζαο πηζηνπνίεζεο. Ζ επηηήξεζε πεξηιακβάλεη: 1) Σαθηηθέο Δπηζεσξήζεηο: Πξαγκαηνπνηνύληαη θαη ειάρηζην κηα θνξά ην ρξόλν θαη νπσζδήπνηε εληόο ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηόδνπ ησλ θαιιηεξγνύκελσλ εηδώλ γηα ηε θπηηθή παξαγσγή, εληόο ηνπ έηνπο εθηξνθήο γηα ηε δσηθή παξαγσγή θαη εληόο ηεο παξαζθεπαζηηθήο πεξηόδνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο παξαζθεπήο.. Ζ εκεξνκελία θαζνξίδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ επηρείξεζε. ε θάζε πεξίπησζε, ε επηζεώξεζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί εληόο δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ πξώηε ζπκθσλεζείζα εκεξνκελία. Ζ νκάδα επηζεώξεζεο πξνβαίλεη ζε πιήξε θπζηθό ζ.3.9

4 έιεγρν ηεο επηρείξεζεο, ηεο ινγηζηηθήο ηεθκεξίσζεο, θαη ελδερνκέλσο ζε δεηγκαηνιεςία ζύκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκό 889/2008, Άξζξν 65. 2) Έθηαθηεο επηζεσξήζεηο: Πξαγκαηνπνηνύληαη όπνηε θξίλεηαη ζθόπηκν από ηνλ Φνξέα θαη ηνπιάρηζηνλ ζε πνζνζηό 10% επί ησλ επηρεηξήζεσλ κε πηζηνπνηεκέλα πξντόληα. Ιόγν γηα έθηαθηε επηζεώξεζε κπνξεί λα απνηειέζεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία δεκηνπξγεί ππόλνηεο γηα ηελ αλαπνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Θαλνληζκνύ από θάπνηα επηρείξεζε, ή όπνπ ππάξρεη θίλδπλνο γηα αληηθαηάζηαζε πξντόλησλ βηνινγηθήο παξαγσγήο κε πξντόληα πνπ δελ έρνπλ παξαρζεί, παξαζθεπαζζεί ή εηζαρζεί από ηξίηεο ρώξεο ζύκθσλα κε ηνπο Θαλνληζκνύο (ΔΘ) 834/2007 θαη 889/2008. Οη επηζεσξήζεηο απηνύ ηνπ είδνπο κπνξνύλ λα γίλνπλ κε ελεκέξσζε ηεο επηρείξεζεο κηα εκέξα λσξίηεξα από ηε πξαγκαηνπνίεζή ηνπο θαη δελ δύλαηαη λα δεηεζεί αιιαγή ηεο θαζνξηζκέλεο εκεξνκελίαο έθηαθηεο επηζεώξεζεο. 3) Γεηγκαηνιεςίεο: Ο Φνξέαο πξαγκαηνπνηεί εηεζίσο δεηγκαηνιεςίεο ζην πνζνζηό επί ηνπ ζπλόινπ ησλ επηρεηξήζεσλ κε πηζηνπνηεκέλα πξντόληα όπσο νξίδεη ε ηζρύνπζα εζληθή λνκνζεζία. ε θάζε δεηγκαηνιεςία, ην πξνζσπηθό ηνπ Φνξέα ιακβάλεη δείγκα ην νπνίν απνζηέιιεηαη ζηελ a Cert. Ο Φνξέαο ζηε ζπλέρεηα πξνσζεί ην δείγκα γηα αλάιπζε ζε ζπλεξγαδόκελν δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην. Γηα ηελ πεξίπησζε επαιήζεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ δηαηεξείηαη αληίδεηγκα ζην εξγαζηήξην, έσο θαη 30 εκέξεο. Σν αθξηβέο δηάζηεκα εμαξηάηαη από ην είδνο δείγκαηνο θαη αληρλεπόκελσλ νπζηώλ. ε όιεο ηηο επηζεσξήζεηο, ε νκάδα επηζεώξεζεο ιακβάλεη ππνρξεσηηθά δείγκα γηα αλάιπζε εάλ δεκηνπξγεζνύλ ππόλνηεο γηα ρξήζε απαγνξεπκέλσλ πξντόλησλ ή πηζαλή κόιπλζε από απαγνξεπκέλα πξντόληα. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ επηηήξεζε πηζηνπνίεζεο δηαπηζησζνύλ κε ζπκκνξθώζεηο, αλάινγα κε ηελ έθηαζε θαη ηε βαξύηεηά ηνπο, ε επηρείξεζε νθείιεη λα πξνρσξήζεη ζηε ιήςε δηνξζσηηθώλ κέηξσλ εληόο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πνπ θαζνξίδεηαη ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ Φνξέα. Σα δηνξζσηηθά κέηξα ζα αμηνινγνύληαη από ηνλ Φνξέα, ελδερνκέλσο θαη κε επηπιένλ επηζεώξεζε. Αλ ε επηρείξεζε απνηύρεη λα άξεη ηηο κε ζπκκνξθώζεηο εληόο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ δηαζηήκαηνο, απηό απνηειεί αηηία γηα ηε επηβνιή θπξώζεσλ. Άπθπο 5 Πιζηοποιηηικά Θάζε επηρείξεζε ε νπνία εγγξάθεηαη ζην Κεηξών Δπηρεηξήζεσλ κε Πηζηνπνηεκέλα Πξντόληα, δηθαηνύηαη λα ιάβεη Πηζηνπνηεηηθό Πξντόληνο γηα ηα παξαγόκελα πξντόληα ηεο ζύκθσλα κε ηνπο Θαλνληζκνύο (ΔΘ) 834/2007 θαη 889/2008 θαη ην πξόηππν ISO/IEC α) Πηζηνπνηεηηθό Πξντόληνο: Δθδίδεηαη θαηόπηλ αηηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο θαη κόλνλ κεηά από ζεηηθή απόθαζε, πεξί ρνξήγεζεο πηζηνπνίεζεο, ηνπ Γηεπζπληή Πηζηνπνίεζεο γηα ηελ ελ ιόγσ επηρείξεζε. Κε ην πηζηνπνηεηηθό βεβαηώλεηαη ε ηήξεζε από ηνλ επηρεηξεκαηία ησλ δηαηάμεσλ ησλ Θαλνληζκώλ (ΔΘ) 834/2007 θαη 889/2008 θαη ε ζήκαλζε ησλ παξαγνκέλσλ πξντόλησλ σο βηνινγηθά, ε νπνία γίλεηαη όπσο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 8 ηεο ΘΤΑ κε αξηζκό / Παξέρεηαη δε, ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ Δζληθνύ ήκαηνο ηεο παξαγ. 1, ηνπ άξζξνπ 8, ηεο ΘΤΑ / , ζηνπο θαηόρνπο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ. ην πηζηνπνηεηηθό αλαγξάθεηαη ε επσλπκία θαη ε δηεύζπλζε ηεο επηρείξεζεο θαζώο θαη ηα αθόινπζα ζηνηρεία αλάινγα κε ην πξντόλ: - γηα ηα λσπά θπηηθά πξντόληα, ην είδνο κε ηελ θνηλή θαη ηελ επηζηεκνληθή ηνπ νλνκαζία όπσο θαη ε πνηθηιία θαη ε παξαγόκελε πνζόηεηα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξαγσγηθή πεξίνδν. Ζ ηζρύο ηνπ είλαη αλάινγε κε ην είδνο ηνπ πξντόληνο, ηε δηάξθεηα πεξηόδνπ ζπγθνκηδήο ηνπ όπσο επίζεο θαη ηε δηάξθεηα ζπληήξεζήο ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθό εθδίδεηαη θαηά ηελ έλαξμε ζπγθνκηδήο. - γηα κεηαπνηεκέλα πξντόληα θπηηθήο ή δσηθήο πξνέιεπζεο αλαγξάθεηαη ην είδνο ηνπ πξντόληνο κε δηάξθεηα ηζρύνο όζν ε παξαζθεπαζηηθή πεξίνδνο, ελώ εάλ πξόθεηηαη γηα γάια θαη πξντόληα κε βάζε ην γάια ιακβάλεηαη ππόςε ε πεξίνδνο άκειμεο θαηά είδνο δώνπ. Σν πηζηνπνηεηηθό εθδίδεηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο παξαζθεπαζηηθήο πεξηόδνπ. - γηα ηα δώα θαη ηα πξντόληα θξέαηνο αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο όζνλ αθνξά ηελ ηρλειαζηκόηεηα ζύκθσλα κε ηνπο Θαλνληζκνύο θαη ηελ εζληθή λνκνζεζία. Γηα ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ιακβάλεηαη ππόςε ην είδνο ηνπ πξντόληνο. - γηα ηηο δσνηξνθέο αλαγξάθνληαη ζηνηρεία ζύκθσλα κε ην Θεθάιαην 7 ηνπ Στηινπ ΗV ηνπ Θαλνληζκνύ 889/2008. Σν πηζηνπνηεηηθό εθδίδεηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο παξαζθεπαζηηθήο πεξηόδνπ θαη γηα ηε δηάξθεηα ηνπ ιακβάλεηαη ππόςε ην είδνο ηνπ πξντόληνο. ε όια ηα πηζηνπνηεηηθά γίλεηαη αλαθνξά ζην ζηάδην πηζηνπνίεζεο ζην νπνίν βξίζθνληαη ηα ελ ιόγσ πξντόληα. β) Όξνη ρξήζεο Πηζηνπνηεηηθώλ: Σν Πηζηνπνηεηηθό Πξντόληνο: ρξεζηκνπνηείηαη από ηελ επηρείξεζε γηα λα δειώζεη ηε ζπκκόξθσζε ησλ πξντόλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηό κε ηνλ Θαλνληζκό. δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε απνθιεηζηηθή επζύλε ηεο επηρείξεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ην επίζεκν θνξνινγηθό έγγξαθν πνπ ζπλνδεύεη ην πξντόλ πξέπεη λα αλαγξάθεη ηα εμήο ζηνηρεία: - ηελ νλνκαζία θαη ηελ πνζόηεηα ηνπ πξντόληνο, - αλαθνξά ζην βηνινγηθό ηξόπν παξαγσγήο θαη εηδηθά ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη, - ηελ νλνκαζία ή/θαη ηνλ θσδηθό ηνπ Φνξέα, ζ.4.9

5 - ηνλ αξηζκό ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ ρνξεγεί ε a Cert, ηζρύνπλ γηα όιε ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Όια ηα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη κε ηξόπν πνπ λα κελ ππνλνκεύεη ηελ αμηνπηζηία θαη ην θύξνο ηνπ Φνξέα. ε πεξίπησζε αλάθιεζήο ηεο πηζηνπνίεζεο ηα πξσηόηππα ησλ ρνξεγεζέλησλ πηζηνπνηεηηθώλ πξέπεη λα επηζηξέθνληαη ζηνλ Φνξέα. Άπθπο 6 Δικαιώμαηα και Υποσπεώζειρ Σςμβεβλημένων με ηην a Cert Επισειπήζεων α. Γικαιώμαηα: 1. Ζ ζπκβεβιεκέλε επηρείξεζε δύλαηαη λα αηηεζεί αηηηνινγεκέλα ηελ αιιαγή ηεο εκεξνκελίαο επηζεώξεζεο έληαμεο ή ηαθηηθήο επηζεώξεζεο επηηήξεζεο, εληόο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο. 2. Ζ ζπκβεβιεκέλε επηρείξεζε δύλαηαη λα αηηεζεί ηελ αιιαγή κέινπο ή κειώλ ηεο νκάδαο επηζεώξεζεο, εάλ θαη εθόζνλ κπνξεί λα ηεθκεξηώζεη ηελ αληίξξεζή ηεο, εληόο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο. 3. Ο παξηζηάκελνο εθπξόζσπνο ηεο επηρείξεζεο, δύλαηαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζεώξεζεο, λα θαηαγξάςεη ηηο επηθπιάμεηο ηνπ επί ησλ δηαπηζηώζεσλ ή/θαη ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο νκάδαο επηζεώξεζεο, θαζώο επίζεο θαη γηα ηνλ ηξόπν δεηγκαηνιεςίαο. Αθόκε, ν εθπξόζσπόο ηεο δύλαηαη λα θαηαγξάθεη ηηο επηθπιάμεηο ή αληηξξήζεηο ηνπ ζε όια ηα έληππα πνπ ζπλππνγξάθεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζεώξεζεο. 4. Ζ ζπκβεβιεκέλε επηρείξεζε δύλαηαη λα ιακβάλεη γλώζε ηεο ηεθκεξίσζεο πνπ ζπγθεληξώλεηαη από ηνλ επηθεθαιήο επηζεσξεηή θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επηζεώξεζεο. 5. Ζ ζπκβεβιεκέλε επηρείξεζε, δύλαηαη λα δεηήζεη επαιήζεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρεκηθήο αλάιπζεο, ζε πεξίπησζε δεηγκαηνιεςίαο, εληόο θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή ην θόζηνο επηβαξύλεη ηελ επηρείξεζε. 7. Ζ ζπκβεβιεκέλε επηρείξεζε, δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα ρνξεγνύκελα πηζηνπνηεηηθά θαη ζήκαηα γηα επαγγεικαηηθνύο ζθνπνύο, όπσο επίηεπμε ζπκθσληώλ, πεξηπηώζεηο πξνζθνξώλ, επηβεβαίσζε παξαγγειηώλ, γηα ζθνπνύο πξνβνιήο θαη γηα λα απνδεηθλύεη πσο ηα ζπγθεθξηκέλα πξντόληα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηύπσλ σο πξνο ηα νπνία είλαη πηζηνπνηεκέλα. β. Τποσπεώζειρ: Ζ ζπκβεβιεκέλε επηρείξεζε νθείιεη: 1. Λα ζπλεξγάδεηαη κε ηξόπν ώζηε λα δηεπθνιύλεη ην πξνζσπηθό ηνπ Φνξέα, ιακβάλνληαο ηα θαηάιιεια νξγαλσηηθά κέηξα, θαηά ηηο δηαδηθαζίεο επηζεώξεζεο έληαμεο θαη επηζεώξεζεο επηηήξεζεο, ελώ αλ δελ παξαβξίζθεηαη ν λόκηκνο εθπξόζσπόο ηεο, πξέπεη λα νξίδεη εθπξόζσπό ηεο ν νπνίνο ζα παξίζηαηαη θαζ όιε ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο επηζεώξεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε δηελέξγεηα ειέγρνπ ζηε κνλάδα θαζίζηαηαη αδύλαηε ή δπζρεξαίλεηαη από ππαηηηόηεηα ή/θαη θσιπζηεξγία ηνπ επηρεηξεκαηία απηό ινγίδεηαη σο άξλεζε ειέγρνπ θαη ε ππόζεζε παξαπέκπεηαη ζύκθσλα κε ηελ πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία, ζηα αξκόδηα όξγαλα γηα ηελ επηβνιή θπξώζεσλ. 2. Λα παξέρεη ειεύζεξε πξόζβαζε ζην πξνζσπηθό ηνπ Φνξέα θαη ζρεηηθνύο παξαηεξεηέο ζε όινπο ηνπο ρώξνπο παξαγσγήο, παξαζθεπήο, απνζήθεπζεο, ζηα ινγηζηηθά βηβιία θαη ζηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα. Δπίζεο, νθείιεη λα παξέρεη ζηνλ Φνξέα θάζε πιεξνθνξία πνπ θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο επηζεώξεζεο. 3. Λα ηεξεί όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ππό πηζηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θείκελεο εζληθήο θαη επξσπατθήο λνκνζεζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Θσδίθσλ Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο. 4. ε πεξίπησζε κε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο επηζεώξεζεο εληόο ησλ ρξνληθώλ πεξηζσξίσλ πνπ έρνπλ νξηζζεί, εμαηηίαο θσιύκαηνο ηεο επηρείξεζεο, ππαίηηα θαζίζηαηαη ε επηρείξεζε θαη θαηαινγίδεηαη ζε απηήλ άξλεζε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο επηζεώξεζεο. Αξκόδηα λα επηιεθζεί ηνπ ζέκαηνο είλαη ε Δπηηξνπή Θπξώζεσλ, ε νπνία απνθαζίδεη γηα ηελ επηβνιή θπξώζεσλ ζηελ ελ ιόγσ επηρείξεζε ζύκθσλα κε ηνλ Θαηάινγν Θπξώζεσλ ηνπ παξόληνο. 5. Ο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο επηρείξεζεο ή θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν, πξέπεη λα πξνζππνγξάθεη θαηά ηε πξαγκαηνπνίεζε ησλ επηζεσξήζεσλ όια ηα έγγξαθα ηα νπνία ηνπ ππνδεηθλύεη ην πξνζσπηθό ηνπ Φνξέα. Άξλεζε ππνγξαθήο, θαηαινγίδεηαη σο άξλεζε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο επηζεώξεζεο θαη παξαπέκπεηαη ζηελ Δπηηξνπή Θπξώζεσλ ε νπνία απνθαζίδεη γηα ηελ επηβνιή θπξώζεσλ. 6. Λα εθαξκόδεη ζπλερώο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο γηα ηελ νπνία ειέγρεηαη θαη πηζηνπνηείηαη, κε ηξόπν ώζηε λα ζπκκνξθώλεηαη πάληα κε ηνλ Θαλνληζκό βάζεη ηνπ νπνίνπ ρνξεγείηαη ε πηζηνπνίεζε. 7. Λα πξνβαίλεη ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ άξζε κε ζπκκνξθώζεσλ πνπ εληνπίδνληαη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηζεσξήζεσλ από ηoλ Φνξέα, εληόο θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο. Ζ κε άξζε ζπκκνξθώζεσλ εληόο ηνπ δηαζηήκαηνο απηνύ, απνηειεί αηηία γηα ηελ επηβνιή θπξώζεσλ. 8. Λα ελεκεξώλεη γξαπηώο ηνλ Φνξέα γηα θάζε αιιαγή ζηελ νπνία πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηηο εληαζζόκελεο ζην ζύζηεκα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο δξαζηεξηόηεηεο ή/ θαη κεζόδνπο παξαγσγήο ηεο. 9. Λα ελεκεξώλεη άκεζα ηνλ Φνξέα όηαλ δηαπηζηώλεη πσο ηα πξντόληα πνπ παξάγεη, παξαζθεπάδεη, εηζάγεη ή παξαιακβάλεη από άιιε επηρείξεζε δελ ηθαλνπνηνύλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ βάζεη ηνπ νπνίνπ είλαη πηζηνπνηεκέλα. 10. Γηα πξντόληα πνπ παξάγεη, παξαζθεπάδεη, ή εηζάγεη ε επηρείξεζε θαη γηα ηα νπνία ππάξρνπλ ππνςίεο γηα κε ζπκκόξθσζε πξνο ηνλ Θαλνληζκό, λα ηεξνύληαη από ηελ επηρείξεζε, παξαζηαηηθά πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ πώιεζή ηνπο σο ζπκβαηηθά. 11. Ζ ζπκβεβιεκέλε επηρείξεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ νξζή ρξήζε ησλ πηζηνπνηεηηθώλ πνπ ιακβάλεη από ηνλ Φνξέα. Οθείιεη λα δειώλεη πσο θαηέρεη ηα πηζηνπνηεηηθά κόλν γηα ηα πξντόληα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε απηά θαη λα ηα πξνβάιιεη νκνίσο. ε θάζε αλαθνξά ζηελ πηζηνπνίεζε ηνπ πξντόληνο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, ζ.5.9

6 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εληύπσλ, ησλ θπιιαδίσλ ή/θαη ησλ δηαθεκίζεσλ λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Φνξέα. 12. Λα δειώλεη ηα πξντόληα πνπ είλαη πηζηνπνηεκέλα κόλν σο πξνο ην πξόηππν γηα ην νπνίν έρεη ρνξεγεζεί πηζηνπνίεζε. 13. Λα κελ ρξεζηκνπνηεί ηελ πηζηνπνίεζε κε ηξόπν πνπ λα επηθέξεη θαθή θήκε ζηνλ Φνξέα, ή κε ηξόπν πνπ κπνξεί λα εθιεθζεί από ηνλ Φνξέα σο παξαπιαλεηηθή. 14. Λα δηαηεξεί αξρείν παξαπόλσλ θαζώο θαη αξρείν ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ παξαπόλσλ. Σα αξρεία ππόθεηληαη ζε έιεγρν από ηνπο επηζεσξεηέο ηνπ Φνξέα. 15. ε πεξίπησζε αλαζηνιήο ή αλάθιεζεο ησλ πηζηνπνηεηηθώλ, ε επηρείξεζε νθείιεη λα δηαθόςεη άκεζα ηε ρξήζε θάζε πηζηνπνηεηηθνύ, ηε δηαθήκηζε αιιά θαη θάζε αλαθνξά ζηελ πηζηνπνίεζε. 16. ε πεξίπησζε αλάθιεζεο πηζηνπνηεηηθνύ, ε επηρείξεζε νθείιεη λα επηζηξέςεη όια ηα πξσηόηππα ρνξεγεζέληα έγγξαθα πηζηνπνίεζεο. 17. Λα αλαγλσξίδεη ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπ Φνξέα πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζε άιιεο επηρεηξήζεηο. 18. Λα ζπζθεπάδεη θαη λα κεηαθέξεη ηα πξντόληα ηεο ζύκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκό 889/2008 (Σίηιν ΗΗ, Θεθάιαην 4). Λα παξαιακβάλεη πξντόληα από άιιεο επηρεηξήζεηο ζύκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκό 889/2008, Άξζξα 33 θηα ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη ππεξγνιάβνη ηεο επηρείξεζεο ειέγρνληαη από άιινλ εγθεθξηκέλν Φνξέα πηζηνπνίεζεο, λα επηηξέπεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θνξείο, ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο πνπ ειέγρνπλ. 20. Λα ηεξεί ηνπο όξνπο ηνπ παξόληνο Θαλνληζκνύ Πηζηνπνίεζεο θαζώο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ κε ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ Θαλνληζκνύ Πηζηνπνίεζεο. 21. Λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο πηζηνπνίεζεο θαη λα πξνβαίλεη ζηελ πινπνίεζε αιιαγώλ όηαλ ελεκεξώλεηαη ζρεηηθά από ηνλ Φνξέα. 22. Σα πηζηνπνηεκέλα πξντόληα πξέπεη λα θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο πξντόληνο ηεο πηζηνπνίεζεο πνπ θέξνπλ. 23. ε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί λα θαηαζέζεη αληίγξαθα ηεο πηζηνπνίεζήο ηνπ, λα παξέρεη αληίγξαθα όισλ ησλ εγγξάθσλ ηεο πηζηνπνίεζεο ή όπσο θαζνξίδεηαη απηό από ην εθάζηνηε ζρήκα πηζηνπνίεζεο. 24. Λα ελεκεξώλεη ηνλ Φνξέα γηα θάζε αιιαγή πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηελ ηθαλόηεηα ζπκκόξθσζήο ηνπ κε ηηο απαηηήζεηο πηζηνπνίεζεο, όπσο: αιιαγή λνκηθήο, εκπνξηθήο ή νξγαλσηηθήο θαηάζηαζεο, αιιαγή δηνίθεζεο, αιιαγή δηεύζπλζεο θαη ζεκείσλ παξαγσγήο. Άπθπο 7 Υποσπεώζειρ ηηρ a Cert Ο Φνξέαο ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο a Cert νθείιεη: 1. Λα ιεηηνπξγεί ζε όια ηα επίπεδα κε ηξόπν ακεξόιεπην, αληηθεηκεληθό, θαη ν νπνίνο δηαζθαιίδεη ηελ ερεκύζεηα ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο ρεηξίδεηαη. 2. Λα παξέρεη ζηνλ αηηνύληα θάζε πιεξνθνξία απαξαίηεηε γηα ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο. Λα γλσζηνπνηεί ζηνλ επηρεηξεκαηία ηνπο Θαλνληζκνύο (ΔΘ) 834/2007 θαη 889/2008 όπσο ηζρύνπλ θαη ηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζώο θαη θάζε πξνζζήθε ή/θαη ηξνπνπνίεζε πνπ γίλεηαη ζ απηόλ. Λα εθπιεξώλεη έλαληη ηνπ επηρεηξεκαηία όιεο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ ππέρεη ζύκθσλα κε ηνπο Θαλνληζκνύο (ΔΘ) 834/2007 θαη 889/2008, ηελ ΘΤΑ / θαη ηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ. 3. Λα ρξεζηκνπνηεί γηα θάζε εξγαζία πξνζσπηθό αμηνινγεκέλν σο ηθαλό θαη θαηάιιειν. 4. Λα εθπαηδεύεη, θαη λα επηβιέπεη ην πξνζσπηθό πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε επηζεσξήζεσλ. 5. Λα νξγαλώλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηζεσξήζεσλ θαη λα πξνβαίλεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε πηζηνπνίεζεο θαη επηβνιήο θπξώζεσλ. 6. Λα ελεκεξώλεη ηηο ζπκβεβιεκέλεο επηρεηξήζεηο γηα ηηο εκεξνκελίεο πξαγκαηνπνίεζεο επηζεώξεζεο θαη γηα ηε ζύλζεζε ηεο νκάδαο επηζεώξεζεο, γηα ηηο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Θπξώζεσλ, θαζώο θαη γηα ηηο εκεξνκελίεο εμέηαζεο ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγώλ από ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγώλ θαη ησλ απνθάζεσλ απηήο. 7. Λα εθδίδεη ηα έγγξαθα πηζηνπνίεζεο ηνπ άξζξνύ 5 ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ. 8. Λα εθδίδεη βεβαίσζε κεηά από αίηεζε ηνπ επηρεηξεκαηία, κε ηελ νπνία βεβαηώλεηαη όηη ν ελ ιόγσ επηρεηξεκαηίαο είλαη εληαγκέλνο ζην ζύζηεκα ειέγρνπ θαη ηεξεί ηηο απαηηήζεηο ησλ «Θαλνληζκώλ». Ζ βεβαίσζε ζα παξέρεηαη γηα θάζε ρξήζε εθηόο ηεο πεξίπησζεο ηεο εκπνξίαο ησλ παξαγόκελσλ πξντόλησλ. 9. Λα ηεξεί αηνκηθνύο θαθέινπο αλά ειεγρόκελν επηρεηξεκαηία νη νπνίνη είλαη δηαζέζηκνη ζηελ Δπνπηεύνπζα θαη Δπηβιέπνπζα Αξρή θαη ηνπο παξαδίδεη εηο απηήλ ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαγ. 1.2(δ) ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ΘΤΑ / Λα δηαβηβάδεη ζηνλ Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π. κέρξη 31 Ηαλνπαξίνπ εθάζηνπ έηνπο ζε εθαξκνγή ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Θαλνληζκνύ 834/2007 ηα θάησζη ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην πξνεγνύκελν έηνο: ζην ζύζηεκα έιεγρνπ, ζηνλ νπνίν εθηόο από νλνκαηεπώλπκν θαη δηεύζπλζε ζα αλαθέξνληαη νη εθηάζεηο θαηά θαιιηεξγνύκελν είδνο θαη ν αξηζκόο θαηά είδνο εθηξεθόκελσλ δώσλ, θαηά πεξίπησζε. β) ζπλνιηθή έθζεζε γηα ηνπο δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, γ) θαηάζηαζε πηζηνπνηεκέλσλ πξντόλησλ (είδνο, έθηαζε, πνζόηεηεο, πεξηνρή) θαη δ) θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ζα δεηεζεί από ηηο αξκόδηεο αξρέο. 11. Λα ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο ΟΔ&Π πξντόλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο αληαιιάζζνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνζηέιινληαο αληίγξαθν ηνπ ηεξνπκέλνπ αηνκηθνύ θαθέινπ ζε πεξίπησζε επηινγήο από ηνλ επηρεηξεκαηία δηαθνξεηηθνύ ΟΔ&Π ππεπζύλνπ γηα ηνλ έιεγρό ηνπ, κε παξάιιειε ελεκέξσζε ηεο Δπνπηεύνπζαο θαη Δπηβιέπνπζαο αξρήο. ζ.6.9

7 12. Λα ελεκεξώλεη ηελ επηβιέπνπζα αξρή γηα ηελ έθδνζε εγγξάθσλ πηζηνπνίεζεο, θαζώο θαη γηα ηελ αλαζηνιή ή ηελ αλάθιεζε πηζηνπνίεζεο ηελ επηβιέπνπζα θαη επνπηεύνπζα αξρή, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα εζληθή λνκνζεζία. 13 Λα παξέρεη δηεπθόιπλζε γηα ηε δηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ δεύηεξνπ κέξνπο. 14. ε πεξίπησζε επαλάιεςεο πξάμεο ηνπ Φνξέα, ύζηεξα από δηθαίσζε ππνβιεζείζαο έλζηαζεο ή πξνζθπγήο ζηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγώλ, ηα έμνδα βαξαίλνπλ ηνλ Φνξέα. 15. Ζ a Cert δελ επζύλεηαη ζε πεξηπηώζεηο πνπ εγεξζνύλ απαηηήζεηο ιόγσ θαηαλάισζεο κε αζθαιώλ ηξνθίκσλ από ηελ πηζηνπνηεκέλε επηρείξεζε. 16. Ο Φνξέαο ελεκεξώλεη ηνλ πειάηε ηνπ γξαπηώο όηαλ εγθαιείηαη από ηνλ λόκν λα δεκνζηεύζεη πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθέο ζε ηξίηνπο ζρεηηθά κε ηνλ πειάηε. 17. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνύλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ Θαλνληζκώλ, απηέο ζα δνζνύλ από ηερληθά θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθό ηνπ Φνξέα θαηόπηλ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο. 18. Ο Φνξέαο ελεκεξώλεη ηηο πηζηνπνηεκέλεο από απηόλ επηρεηξήζεηο κέζσ ή κέζσ ηνπ επίζεκνπ ηζηνρώξνπ ηνπ ή κέζσ ηαρπδξνκηθήο επηζηνιήο γηα ηηο αιιαγέο ζηηο απαηηήζεηο ηεο πηζηνπνίεζεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ πειάηε. Άπθπο 8 Πποζωπινά Μέηπα-Κςπώζειρ Ο Φνξέαο ζην πιαίζην ησλ κέηξσλ ειέγρνπ θαη πξόιεςεο θαη ζύκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκό 889/2008 Σίηιν ΗV, δύλαηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ αλαζηνιή ή/θαη ηελ αλάθιεζε ηεο ρνξεγεζείζαο πηζηνπνίεζεο. Αξκόδην όξγαλν γηα ηελ επηβνιή θπξώζεσλ είλαη ε Δπηηξνπή Θπξώζεσλ. Ζ απόθαζε ιακβάλεηαη κε βάζε ηνλ θαηάινγν θπξώζεσλ ηνπ Φνξέα θαη ζύκθσλα κε ηελ θείκελε εζληθή λνκνζεζία, θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο ζηελ επηρείξεζε θαη είλαη εθηειεζηέα από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζήο ηεο. ε πεξίπησζε αλαζηνιήο ηεο πηζηνπνίεζεο, ε επηρείξεζε δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηα ρνξεγεζέληα πηζηνπνηεηηθά θαη ην ζήκα ηνπ Φνξέα, ελώ νθείιεη λα δηαθόςεη ηε δηάζεζε όζσλ πξντόλησλ θέξνπλ ζήκα πνπ απνδεηθλύεη ηε ζπκκόξθσζή ηνπο πξνο ην πξόηππν πηζηνπνίεζεο. Δάλ ε επηρείξεζε πξνβεί ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο εληόο θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, ην νπνίν εμαξηάηαη από ηελ έθηαζε θαη ηε βαξύηεηα ηεο κε ζπκκόξθσζεο, νη νπνίεο απνδεδεηγκέλα άξνπλ ηε κε ζπκκόξθσζε, ηόηε παύεη ε αλαζηνιή πηζηνπνίεζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε πηζηνπνίεζε αλαθαιείηαη νξηζηηθά, ε επηρείξεζε ελεκεξώλεηαη γξαπηώο θαη εληόο επηά (7) εκεξώλ πξέπεη λα επηζηξέςεη όια ηα πξσηόηππα ησλ ρνξεγεζέλησλ πηζηνπνηεηηθώλ ζηελ a Cert. Δπίζεο, ν Φνξέαο δύλαηαη λα ελεκεξώζεη όια ηα ελδηαθεξόκελα κέξε γηα ηελ αλάθιεζε πηζηνπνίεζεο, κε όπνην κέζν θξίλεη θαηάιιειν. Όηαλ ν Φνξέαο ζεσξεί όηη πέξαλ ησλ θπξώζεσλ πνπ ν ίδηνο έρεη επηβάιεη ζηνλ παξαγσγό, είλαη απαξαίηεην λα ηνπ επηβιεζνύλ επηπιένλ δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο θπξώζεηο, ιόγσ ηεο ζνβαξόηεηαο ηεο παξάβαζεο, δηαβηβάδεη ην πξαθηηθό ειέγρνπ ζπλνδεπκέλν από ηεθκεξησκέλε έθζεζή ηνπ ζηε Γηεύζπλζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Ζ a Cert πηνζεηεί ηελ αθόινπζε δηαβάζκηζε όζνλ αθνξά ηε δηαπίζησζε θαηαζηάζεσλ πνπ παξεθθιίλνπλ ή ηείλνπλ λα παξεθθιίλνπλ ηεο νξζήο ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξνηύπσλ θαη ηεο πηζηνπνίεζεο: «Απόκλιζη» (Α): ε ήζζνλνο ζεκαζίαο κε ζπκκόξθσζε, πνπ δελ επεξεάδεη ην πξντόλ, θαη θαηά ηελ νπνία ε επηρείξεζε νθείιεη λα πξνβεί ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ακέζσο ή εληόο νξηζκέλεο πξνζεζκίαο ε νπνία θαζνξίδεηαη από ηνλ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο ζε ζπκθσλία κε ηελ επηρείξεζε. «Παπαηςπία» (ΠΑ) είλαη κε ζπκκόξθσζε πνπ αθνξά ηελ απνηπρία ηνπ ειεγρόκελνπ επηρεηξεκαηία λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ηεο θείκελεο θνηλνηηθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο. Οη ελ ιόγσ κε ζπκκνξθώζεηο δελ νθείινληαη ζε παξαπιαλεηηθέο θαη δόιηεο θαη δελ έρνπλ παξαηεηακέλα ή/θαη δηαξθή δπζκελή απνηειέζκαηα. «Παπάβαζη» (ΠΡ): είλαη κε ζπκκόξθσζε κείδνλνο ζεκαζίαο ε νπνία νθείιεηαη ζε πξόδειεο παξαβάζεηο κε παξαηεηακέλεο θαη ζεκαληηθέο επηπηώζεηο θαη επηθέξεη ζπγθεθξηκέλεο θπξώζεηο. ζ.7.9

8 Καηάλογορ Κςπώζεων ΓΙΑΒΑΘΜΙΗ * ΤΝΔΠΔΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Απόθιηζε (1) Α 1. Σν Πηζηνπνηεηηθό εθδίδεηαη ππό όξνπο. Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα ακέζσο ή εληόο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεη ν θνξέαο. 2. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα απαηηείηαη ζπκπιεξσκαηηθή επηζεώξεζε πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί επηηόπνπ ε ζπκκόξθσζε. Δπαλαιακβαλόκελε Απόθιηζε εληόο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ΠΑ 1. Κε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνύ/βεβαίσζεο 2. Δθόζνλ έρεη ρνξεγεζεί πηζηνπνηεηηθό απηό αλαθαιείηαη θαη ηα πηζηνπνηεκέλα πξντόληα ππνβηβάδνληαη ζηάδην. Απόζπξζε ησλ ζρεηηθώλ ελδείμεσλ κε επζύλε ηνπ επηρεηξεκαηία. 3. Δηζήγεζε ζηελ Δπηβιέπνπζα Αξρή γηα ππνβηβαζκό ηνπ ζηαδίνπ πηζηνπνίεζεο ζε αγξνηεκάρηα, δώα ηεο εθκεηάιιεπζεο. Παξαηππία ΠΑ 1. Κε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνύ γηα ηα παξαγόκελα πξντόληα πνπ επεξεάδνληαη από ηελ δηαπηζησζείζα παξαηππία. Κε ρνξήγεζε βεβαηώζεσλ. 2. Αλαζηνιή ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ή/θαη ηεο άδεηαο ρξήζεο ηνπ εζληθνύ ζήκαηνο ή/θαη ηνπ θνηλνηηθνύ ζήκαηνο 3. Δηζήγεζε ζηελ Δπηβιέπνπζα Αξρή γηα ππνβηβαζκό ηνπ ζηαδίνπ πηζηνπνίεζεο ζε αγξνηεκάρηα, δώα ηεο εθκεηάιιεπζεο. Παξάβαζε ΠΡ 1. Κε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνύ γηα ηα παξαγόκελα πξντόληα πνπ επεξεάδνληαη από ηελ δηαπηζησζείζα παξάβαζε. Κε ρνξήγεζε βεβαηώζεσλ. 2. Αλάθιεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ή/θαη ηεο άδεηαο ρξήζεο ηνπ εζληθνύ ζήκαηνο ή/θαη ηνπ θνηλνηηθνύ ζήκαηνο 3. Δηζήγεζε ζηελ Δπηβιέπνπζα Αξρή γηα ππνβηβαζκό ηνπ ζηαδίνπ πηζηνπνίεζεο ζε αγξνηεκάρηα, δώα ηεο εθκεηάιιεπζεο. 4. Δηζήγεζε ζηελ Δπηβιέπνπζα Αξρή γηα απνβνιή ηνπ επηρεηξεκαηία από ην ύζηεκα Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο ή ηελ αθαίξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο εκπνξίαο πξντόλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο γηα νξηζκέλν ρξόλν. (1) ε πεξίπησζε πνπ ν επηρεηξεκαηίαο δελ ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηηο ζπζηάζεηο ησλ δηελεξγνύλησλ ηνλ έιεγρν εληόο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηόηε ε απόθιηζε ινγίδεηαη σο παξαηππία Δηδηθά ζε πεξηπηώζεηο πνπ ε θξηζηκόηεηα κηαο θαηάζηαζεο επηβάιεη ηελ επείγνπζα δξάζε από πιεπξάο ηεο a Cert, ηόηε ν Φνξέαο κπνξεί λα πξνβεί ζηε ιήςε πξνζσξηλώλ κέηξσλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ ν Φνξέαο έρεη ηε βάζηκε ππνςία πσο κηα επηρείξεζε ηελ νπνία πηζηνπνηεί πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη ζηελ αγνξά πξντόλ πνπ δελ ζπκκνξθώλεηαη κε ηνλ Θαλνληζκό, αιιά θέξεη ελδείμεηο πεξί ηεο ζπκκόξθσζήο ηνπ, ηόηε κπνξεί λα αλαθαιέζεη ην πηζηνπνηεηηθό πνπ έρεη ρνξεγήζεη. Σα πξνζσξηλά κέηξα κπνξεί λα έρνπλ δηάξθεηα ην πνιύ δπν (2) εβδνκάδεο θαη θνηλνπνηνύληαη ζηελ επηρείξεζε κε θάζε πξόζθνξν ηξόπν. Δληόο ηνπ δηαζηήκαηνο απηνύ, ν Γηεπζπληήο Πηζηνπνίεζεο νθείιεη λα παξαπέκςεη ηελ ππόζεζε ζηελ Δπηηξνπή Θπξώζεσλ. Άπθπο 9 Ενζηάζειρ-Πποζθςγέρ Γηθαίσκα έλζηαζεο θαη πξνζθπγήο έρνπλ νη επηζεσξνύκελεο επηρεηξήζεηο, θαζώο θαη ηξίηα κέξε εάλ θαη εθόζνλ κπνξνύλ λα αηηηνινγήζνπλ ην έλλνκν ηνπ ζπκθέξνληόο ηνπο. Ζ έλζηαζε κπνξεί λα αθνξά πξάμε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα, ή απνηέιεζκα δεηγκαηνιεςίαο θαη κπνξεί λα ππνβιεζεί ρξεζηκνπνηώληαο ην εηδηθό έληππν πνπ δηαζέηεη ν Φνξέαο γηα ην ζθνπό απηό. Ωο έγθπξε ζεσξείηαη ε ππνβνιή ηεο έλζηαζεο, από ηνλ επηζεσξνύκελν, θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο πξάμεο ή θαηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηελ επηρείξεζε ησλ απνηειεζκάησλ εθόζνλ πξόθεηηαη γηα ρεκηθή αλάιπζε δεηγκάησλ. Γηα ηξίηα κέξε ν ρξόλνο ππνβνιήο θξίλεηαη θαηά πεξίπησζε από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή, θαη εθόζνλ αηηηνινγείηαη θαη θξηζεί από ηνλ Φνξέα έλλνκν ην ζπκθέξνλ ηεο, παξαπέκπεηαη ζηελ αξκόδηα Δπηηξνπή. Ζ πξνζθπγή κπνξεί λα αθνξά απόθαζε νξγάλνπ ηνπ Φνξέα θαη ππνβάιιεηαη ρξεζηκνπνηώληαο εηδηθό γηα ηνλ ζθνπό απηό έληππν. Ωο έγθπξε ζεσξείηαη ε ππνβνιή ηεο πξνζθπγήο όηαλ γίλεηαη εληόο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο ζηελ επηρείξεζε. Ζ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγώλ ζπλεδξηάδεη εληόο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηεο έλζηαζεο/πξνζθπγήο. Ο εληζηάκελνο ελεκεξώλεηαη εγγξάθσο από ηνλ Φνξέα γηα ηελ εκεξνκελία εμέηαζεο ηεο θαη κπνξεί λα αηηεζεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ζπλεδξίαζε. Αλ ην αίηεκά ηνπ γίλεη δεθηό από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή, ηόηε κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ ππνβιεζείζα έλζηαζε/πξνζθπγή. Κέρξη ηε ιήςε απόθαζεο από ηελ Δπηηξνπή, ηζρύνπλ νη απνθάζεηο θαηά ησλ νπνίσλ ζηξέθεηαη ε πξνζθπγή, θαζώο θαη νπνηαδήπνηε πξνζσξηλά κέηξα έρνπλ ππνβιεζεί. Ζ Δπηηξνπή δύλαηαη λα απαηηήζεη πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο, αλ θξηζεί απαξαίηεην, από ηνπο εκπιεθόκελνπο ή λα δεηήζεη ηελ ζπκκεηνρή εκπεηξνγλσκόλσλ ζηε δηεξεύλεζε ηεο ππό εμέηαζε ππόζεζεο. Ζ Δπηηξνπή νθείιεη λα ιάβεη απόθαζε εληόο δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηεο έλζηαζεο/πξνζθπγήο θαη o Φνξέαο ελεκεξώλεη αλάινγα ηνπο εληζηακελνπο/ πξνζθεπγνληεο κε ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο. ζ.8.9

9 Άπθπο 10 Λήξη Σςνεπγαζίαρ Ζ ζπλεξγαζία κεηαμύ ηεο a Cert θαη ηεο ζπκβεβιεκέλεο επηρείξεζεο κπνξεί λα ιάβεη ηέινο κε ηνπο εμήο ηξόπνπο: Κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζην Ηδησηηθό πκθσλεηηθό, θαη εθόζνλ δελ αηηεζεί αλαλέσζήο ηνπ ε επηρείξεζε. Κε θαηαγγειία ηνπ Ηδησηηθνύ πκθσλεηηθνύ εθ κέξνπο ηεο επηρείξεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε επηρείξεζε πξέπεη λα ελεκεξώζεη εγγξάθσο ηνλ Φνξέα, ελώ δεζκεύεηαη λα ηεξήζεη ηνπο όξνπο ηνπ πκθσλεηηθνύ ην νπνίν έρεη ππνγξάςεη όζνλ αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ηεο έλαληη ηεο a Cert A.E. Κε θαηαγγειία ηνπ Ηδησηηθνύ πκθσλεηηθνύ εθ κέξνπο ηεο a Cert. Ιόγνη πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε θαηαγγειία εθ κέξνπο ηνπ Φνξέα, απνηεινύλ: 1. Κε εθπιήξσζε ησλ νηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ 2. Ζ εηζήγεζε από ηελ Δπηηξνπή Θπξώζεσλ ζηελ Δπηβιέπνπζα Αξρή γηα ηελ απνβνιή ηνπ επηρεηξεκαηία από ην ύζηεκα Διέγρνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία ρξόληα ή ηελ αθαίξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο εκπνξίαο πξντόλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην έλα έηνο, ε νπνία κεηά από αμηνιόγεζε ηεο ηεθκεξίσζεο απνζηέιιεη ηελ ππόζεζε ζηελ Α βάζκηα Δπηηξνπή Δμέηαζεο Παξαηππηώλ & Παξαβάζεσλ κε παξάιιειε ελεκέξσζε ηεο Δπνπηεύνπζαο Αξρήο. Ζ a Cert Α.Δ., δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνζθύγεη ζηα αζηηθά δηθαζηήξηα πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπηζηεί ηα δηθαηώκαηά ηεο, όπσο θαη λα δεηήζεη πνηληθή δίσμε επαπεηινύκελε κέζσ ζπθνθαληηθήο δπζθεκίζεσο, από νπνηνδήπνηε κέζνλ (έγγξαθν, παξαδνζηαθό ή ςεθηαθό ηύπν, ξαδηόθσλν, θιπ). Άπθπο 11 Οικονομικοί Όποι Ζ a Cert αθνινπζεί εληαία ηηκνινγηαθή πνιηηηθή γηα όιεο ηηο ελδηαθεξόκελεο επηρεηξήζεηο. Γηα ην ζθνπό απηό εθδίδεη ηηκνθαηαιόγνπο αλάινγα κε ην επηζπκεηό αληηθείκελν πηζηνπνίεζεο, όπνπ αλαθέξνληαη ιεπηνκεξώο νη νηθνλνκηθνί όξνη ζπλεξγαζίαο. Θάζε εκεξνινγηαθό έηνο νη ηηκνθαηάινγνη δύλαηαη λα αλαζεσξνύληαη κε απόθαζε ηνπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ ρσξίο πξνεγνύκελε εηδνπνίεζε. Άπθπο 12 Δημοζιεύζειρ ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεώζεσλ έλαληη ηεο εζληθήο θαη επξσπατθήο λνκνζεζίαο ε a Cert, δεκνζηεύεη θαη παξέρεη ζηηο αξκόδηεο αξρέο πιεξνθνξίεο όπσο: Θαλνληζκό Πηζηνπνίεζεο Παξάξηεκα Θαλνληζκνύ Πηζηνπνίεζεο o Η Φπηηθή Παξαγσγή o ΗΗ Εσηθή Παξαγσγή o ΗΗΗ Παξαζθεπή Βηνινγηθώλ Πξντόλησλ θαη Εσνηξνθώλ o ΗV Δηζαγσγή Βηνινγηθώλ Πξντόλησλ Σηκνθαηαιόγνπο o Φπηηθήο Παξαγσγήο o Εσηθήο Παξαγσγήο o Παξαζθεπήο Βηνινγηθώλ Πξντόλησλ θαη Εσνηξνθώλ o Δηζαγσγήο από Σξίηεο Υώξεο Θαλνληζκό Υξήζεο εκάησλ Θαηάινγν Δληαγκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ Κεηξών Δπηρεηξήζεσλ κε Πηζηνπνηεκέλα Πξντόληα. ην Κεηξών πεξηιακβάλνληαη νη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο έρεη ρνξεγεζεί πηζηνπνίεζε από ηνλ Φνξέα, ελώ πεξηέρνληαη πιεξνθνξίεο όπσο ε επσλπκία, ε δξαζηεξηόηεηα ηεο θαη ηα πηζηνπνηεκέλα πξντόληα θαζώο θαη όπνηεο άιιεο πιεξνθνξίεο θαηά πεξίπησζε κπνξεί λα απαηηνύληαη. Κεηξών Πηζηνπνηεκέλσλ Πξντόλησλ. ην Κεηξών απηό θαηαρσξνύληαη όια ηα πξντόληα πνπ έρνπλ παξαρζεί, παξαζθεπαζζεί ή εηζαρζεί, θαηά θαηεγνξία θαη είδνο θαη ηα νπνία έρεη πηζηνπνηήζεη ν Φνξέαο. Άπθπο 13 Μεηαβολή Απαιηήζεων Οη θαλνληζκνί ηνπ Φνξέα αλαζθνπνύληαη θαη δύλαηαη λα αλαζεσξεζνύλ από ηε Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο όηαλ θξηζεί απαξαίηεην. Ο Φνξέαο αλαθνηλώλεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο πξνηεηλόκελεο αιιαγέο πξνο ηα ελδηαθεξόκελα κέξε, θαιώληαο ηα λα θαηαζέζνπλ ζρόιηα θαη πξνηάζεηο επί ησλ αιιαγώλ. Κεηά ηε ιήςε απόθαζεο γηα αιιαγέο ή αλαζεσξήζεηο, ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο πηζηνπνίεζεο, απηέο γλσζηνπνηνύληαη γξαπηώο ζηηο ζπκβεβιεκέλεο επηρεηξήζεηο. Ο Φνξέαο δύλαηαη λα πξνζαξκόζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ γηα πηζηνπνίεζε θαη λα εθαξκόζεη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Θαλνληζκνύ θαη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο όπσο επηβάιιεηαη από απηήλ. ζ.9.9

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1 απφ 16 1. Ννκηθφ Πιαίζην... 3 2. Αληηθείκελν Δηαπηζηεχζεηο... 5 3. Ακεξνιεςία, Αλεμαξηεζία θαη Αθεξαηφηεηα... 6 4. Εηδηθνί Καλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο... 6 5. Καηάινγνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ «ΤΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΜHTΡΩΟΤ ΔΜΠΟΡΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ»

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ «ΤΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΜHTΡΩΟΤ ΔΜΠΟΡΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ» ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ: «ΤΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΜHTΡΩΟΤ ΔΜΠΟΡΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ» Α. ΓΔΝΙΚΑ Τν Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκωλ πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία ελόο Δληαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ»

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ «ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Σύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο εηαηξίαο «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Δ.» κε ηελ από 15-05-2013 απόθαζή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο. Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ 2010

Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο. Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ 2010 Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ 2010 Οκάδα Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο, Δηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο Η 3 ε πξόηαζή καο ζηα πιαίζηα ηεο πξσηνβνπιίαο labs.pengv.gr 1

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Κσδ. Αξηζ.: ΔΚΠ Έθδνζε: 8 Ιζρύεη από: 24/09/2013 ειίδα 1 από 18 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Σξνπνπνηήζεθε από: Σερληθή Δπηηξνπή Δγθξίζεθε από: πκβνύιην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδηθαζία δέζκεπζεο, απόζπξζεο θα η α πα γόξεπζεο θπθινθνξίαο πξντόλησλ - Κπξώζεηο

Γηαδηθαζία δέζκεπζεο, απόζπξζεο θα η α πα γόξεπζεο θπθινθνξίαο πξντόλησλ - Κπξώζεηο Γηαδηθαζία δέζκεπζεο, απόζπξζεο θα η α πα γόξεπζεο θπθινθνξίαο πξντόλησλ - Κπξώζεηο Ζ κ ε ξ ί δ α Γ Υ Κ γ η α η η ο Δ μ ε ι ί μ ε η ο ζ η ε λ ν κ ν ζ ε ζ ί α R E A C H θα η C L P 5 Γεθεκβξίνπ 2011 Μέλιοσ

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα