Ενημεπωηική Επιζηολή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενημεπωηική Επιζηολή"

Transcript

1 Απ. Ππωηοκόλλος Εξ. : Γ.Π Ημ/νία: 17/05/2010 Ενημεπωηική Επιζηολή Ππορ: - Τπνπξγό Μεηαθνξώλ, Δπηθνηλσληώλ θαη Γηθηύσλ, θ. Γ. Ρέππα. - Γεληθό Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ Μεηαθνξώλ, Δπηθνηλσληώλ θαη Γηθηύσλ, θ. Υ. Σζηόθα. Κοινοποίηζη: - θ. Θ. Πάγθαιν, Αληηπξόεδξν Κπβέξλεζεο. - θ. Υ. Πακπνύθε, Τπνπξγό Δπηθξαηείαο παξά ηνλ Πξσζππνπξγό. - θ. Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ, Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ. - θ. Λ. Καηζέιε, Τπνπξγό Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο. - θ. Σ. Μπηξκπίιε, Τπνπξγό Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. - θ. Υ. Καζηαλίδε, Τπνπξγό Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. - θ. Μ. Υξπζνρντδε, Τπνπξγό Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. - θ. Π. Γξάθν, Πξόεδξν Έλσζεο Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ Διιάδαο. - θ. Κσλ/λν Κξόθν, Σαμίαξρν, Γηνηθεηή Σξνραίαο Αηηηθήο. - θ. Λ. Ραθηληδή, Γεληθό Δπηζεσξεηή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο. - θ. Ν. ηαζόπνπιν, Πξόεδξν ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Γηαπίζηεπζεο ηεο Διιάδνο. - θ. Ν. Αιαβάλν, Πξόεδξν ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο. - Όινπο ηνπο Γηαπηζηεπκέλνπο ζην Τπνπξγείν Μεηαθνξώλ, Δπηθνηλσληώλ θαη Γηθηύσλ, Γεκνζηνγξάθνπο. Θέμα: Δπηθείκελε ηξνπνινγία ηνπ Ν.2963/2001 γηα ηα ΚΣΔΟ, ππνβάζκηζε βαζηθώλ θξηηεξίσλ πνηόηεηαο ησλ ΚΣΔΟ - θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο Γηαπίζηεπζεο ηνπο από ην Δζληθό ύζηεκα Γηαπίζηεπζεο ηεο Διιάδαο (Δ.Τ.Γ.) θαηά ην εηδηθό πξόηππν ISO Αμηόηηκε Κύξηε Τπνπξγέ Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ θ. Γεκήηξε Ρέππα, αο απνζηέιινπκε απηή ηελ επηζηνιή κεηά από πνιιέο άθαξπεο πξνζπάζεηεο λα ζπλαληεζνύκε κε εζάο ή ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα θ. Υάξε Σζηόθα θαη λα ζπδεηήζνπκε καδί ζαο ζρεηηθά κε ηελ πξόζεζε

2 ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ ζαο λα κεηαβιεζεί ην ηζρύνλ λνκνζεηηθό πιαίζην γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ΚΣΔΟ πξνο ην ραιαξόηεξν, αζαθέο θαη κε απνδεθηό. Θεσξνύκε δεδνκέλν όηη νη πξνζέζεηο ζαο είλαη ε όπνηα αιιαγή λα επηδξάζεη ζεηηθά πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο εμαζθάιηζεο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ηεο πγηνύο αλάπηπμεο, ηεο αδηάβιεηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο εμάιεηςεο θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο ζηνλ θιάδν ησλ ΚΣΔΟ θαη ελ ηέιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκνύ. Ωζηόζν νη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπκε γηα ηηο επηθείκελεο αιιαγέο από ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο, δελ καο αθήλνπλ πεξηζώξηα αηζηνδνμίαο θαη αλ επαιεζεπηνύλ, αδηθνύλ ηε ζπλνιηθή πξνζπάζεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξώλ, Τπνδνκώλ θαη Γηθηύσλ γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα, ηελ πξνζηαζία ηνπο Πεξηβάιινληνο θαη ηελ εμάιεηςε ηεο δηαθζνξάο, ε νπνία δπζηπρώο απνθέξεη ηδίξνπο εθαηνκκπξίσλ επξώ ζε επίνξθνπο θξαηηθνύο ιεηηνπξγνύο θαη ζε αζπλείδεηνπο ηδηώηεο επηρεηξεκαηίεο, ελώ ζηεξεί παξάιιεια ζεκαληηθά έζνδα από ην Γεκόζην. Πιεξνθνξνύκαζηε όηη νη ζρεηηθέο εηζεγήζεηο πνπ ιακβάλεηε από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ ζηνρεύνπλ πξνο ιάζνο θαηεύζπλζε θαη κε ζθνπό λα θαηαξγήζνπλ ηελ βαζηθή ππνρξέσζε ΓΙΑΠΙΣΔΤΗ ησλ ΚΣΔΟ θαηά ην δηεζλέο εηδηθό πξόηππν πνηόηεηαο ISO από ην Δ.Τ.Γ. θαη ηελ αληηθαηάζηαζε από ηελ ππνδεέζηεξε θαη πνιύ πην ραιαξή δηαδηθαζία ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ θαηά ISO 9001, όπσο ηα ζπλεξγεία επηζθεπήο νρεκάησλ. Οη πιεξνθνξίεο αλαθέξνπλ όηη επηιέγεηαη ε θαηεύζπλζε ηεο ππνβάζκηζεο ησλ θξηηεξίσλ πνηόηεηαο ζηα ΚΣΔΟ ώζηε λα εμππεξεηεζνύλ νη έθδειεο αδπλακίεο ησλ Ννκαξρηώλ επί ζεηξά εηώλ ζην λα νξγαλώζνπλ θαη ζπκκνξθώζνπλ ηα δεκόζηα ΚΣΔΟ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηζρύνληα Ν.2963/2001 Γηαπίζηεπζε ησλ ΚΣΔΟ από ην Δ.Τ.Γ.. Αςηό από μόνο ηος θα οδηγήζει ζηην πλήπη εξομοίωζη ηων Σςνεπγείων επιζκεςήρ οσημάηων και ηων ΚΤΕΟ και ζε ππωηοθανή ςποβάθμιζη ηος θεζμού ΚΤΕΟ από ηην εθαπμογή ηος έωρ ζήμεπα, θαζώο όρη κόλν δελ ζα σζήζεη ηα Γεκόζηα ΚΣΔΟ λα αλαβαζκηζηνύλ ζην επίπεδν ησλ Ιδησηηθώλ θαη όπσο επηβάιιεη ε ηζρύνπζα λνκνζεζία αιιά αληίζεηα, ζα ηα ππνβαζκίζεη όια, Γεκόζηα θαη Ιδησηηθά ΚΣΔΟ, θαη ζα δώζεη ηελ επθαηξία ζε ηπρόλ θαηξνζθόπνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζήκεξα ζε ηδησηηθά ΚΣΔΟ λα ππνβαζκίζνπλ θαη ηηο δηθέο ηνπο ππεξεζίεο, κε όηη απηό ζπλεπάγεηαη ζε επίπεδν πιεξόηεηαο ηερληθώλ ειέγρσλ νρεκάησλ θαη Οδηθήο Αζθάιεηαο, θαζώο θαη πάηαμεο ηεο δηαθζνξάο. Απνιύησο ζπληεηαγκέλνο κε απηή ηελ άπνςε είλαη ν Γεληθόο Δπηζεσξεηήο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θ. Λέαλδξνο Ραθηληδήο, ν νπνίνο έρεη ελεκεξώζεη αξθεηέο θνξέο από ην 2008 θαη έσο ζήκεξα ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΤΜΔ. Όπσο επίζεο θαη κε ζρεηηθή επηζηνιή πξνο εζάο από ηνλ πεξαζκέλν Ιαλνπάξην ζηελ νπνία πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηελ θαηάζηαζε θαη, ζαο θαιεί λα ΜΗΝ θαηαξγήζεηε ηελ ηζρύνπζα δηάηαμε πνπ ππνρξεώλεη γηα ΓΙΑΠΙΣΔΤΗ θαη λα ΜΗΝ ππνθύςεηε ζηηο πηέζεηο πνπ ζαο αζθνύλ πνηθηιώλπκα ζπκθέξνληα, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ αθόκα πξνζθνξόηεξν έδαθνο αλάπηπμεο δηαθνξάο ζηνλ θιάδν ησλ ΚΣΔΟ. αο επηζπλάπηνπκε επίζεο λεόηεξε απαληεηηθή επηζηνιή ηνπ θπξίνπ Λ. Ραθηληδή ζε ζρεηηθό δηθό καο εξώηεκα.

3 Σελ αλαγθαηόηεηα ηεο ΓΙΑΠΙΣΔΤΗ ζάο έρεη επηζεκάλεη επίζεο ν πξόεδξνο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Γηαπίζηεπζεο ηεο Διιάδνο θαζεγεηήο Νηθόιανο ηαζόπνπινο, κε επηζηνιή ηνπ πξνο εζάο ζηηο 28/11/2009, ηελ νπνία επίζεο ζαο επηζπλάπηνπκε. Με απηή ηελ επηζηνιή ν θύξηνο ηαζόπνπινο ζαο εμεγεί ηελ ηξαγηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρνπλ πεξηέιζεη όια ηα Γεκόζηα ΚΣΔΟ θαη θάπνηα από ηα Ιδησηηθά, εμαηηίαο ηεο αλνρήο ηεο Πνιηηείαο, ζαο πεξηγξάθεη επίζεο όηη πνιινί από ηνπο ειέγρνπο νρεκάησλ ζήκεξα γίλνληαη «δη αιιεινγξαθίαο» θαη ζαο πξνηείλεη έλα πιήξεο, επηζηεκνληθά θαη ηερλνθξαηηθά ηεθκεξησκέλν πιαίζην, ΓΙΑΠΙΣΔΤΗ ησλ ΚΣΔΟ. Σέινο, ην Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο, κε πξόζθαηε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηνπ θ. Γηάλλε Αιαβάλνπ, ηνπνζεηείηαη ππεύζπλα θαη ηεθκεξησκέλα απέλαληη ζηα δεδνκέλα ελόο θιάδνπ ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε πξνρσξεκέλε ζήςε θαη ζαο θαιεί λα επηβάιιεηε ζε όια ηα ΚΣΔΟ, Ιδησηηθά θαη Γεκόζηα, λα ΓΙΑΠΙΣΔΤΘΟΤΝ, θαζώο κόλν απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ηελ αξηηόηεηα ησλ ηερληθώλ ειέγρσλ ησλ νρεκάησλ θαη ηελ πιήξσζε αλάγθεο αιιειναλαγλώξηζεο ησλ δειηίσλ ηερληθώλ ειέγρσλ ΚΣΔΟ κεηαμύ ησλ ρσξώλ κειώλ ηεο Δ.Δ.. αο επηζπλάπηνπκε θαη απηή ηελ επηζηνιή. Όπσο όια δείρλνπλ, ην Τπνπξγείν Μεηαθνξώλ Δπηθνηλσληώλ θαη Γηθηύσλ βξίζθεηαη ιίγεο κόιηο εκέξεο πξηλ λνκνζεηήζεη γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΣΔΟ. Γπζηπρώο, νη απόςεηο ηνπ Γεληθνύ Δπηζεσξεηή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Γηαπίζηεπζεο Α.Δ αιιά θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο δελ θαίλεηαη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππόςε, ζε απηή ηελ εμαηξεηηθά θξίζηκε ζηηγκή γηα ηνλ ζεζκό ησλ ΚΣΔΟ. Καλέλαο από απηνύο ηνπο εθπξνζώπνπο επίζεκσλ θαη έγθπξσλ ζπλαξκόδησλ θνξέσλ ηεο πνιηηείαο δελ έρεη θιεζεί γηα λα δηαβνπιεπζνύλ κε ην Τπνπξγείν θαη λα εθζέζεη ηηο ζέζεηο ηνπ. Σν ίδην έρεη ζπκβεί θαη κε ηνλ δηθό καο ύλδεζκν, ν νπνίνο ζαο δηαβίβαζε ζρεηηθέο απόςεηο, πξνηάζεηο θαη εηζεγήζεηο αξθεηέο θνξέο έσο ζήκεξα. Αληίζεηα, γίλεηαη αληηιεπηό όηη ην Τπνπξγείν Μεηαθνξώλ, Δπηθνηλσληώλ θαη Γηθηύσλ δείρλεη λα επεξεάδεηαη έληνλα από αηεθκεξίσηεο πξνηάζεηο θαη απόςεηο κηαο κηθξήο ζπληερλίαο νξηζκέλσλ επίνξθσλ ιεηηνπξγώλ ε νπνία ιπκαίλεηαη ηα Γεκόζηα ΚΣΔΟ, όπνπ ην θαθειάθη βαζηιεύεη εδώ θαη ρξόληα θαη έρεη θαηαζηήζεη απηή ηελ ππεξεζία ζηηο αληηιήςεηο ησλ πνιηηώλ, σο κία από ηηο πην δηεθζαξκέλεο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα, ζύκθσλα θαη κε ηηο εθζέζεηο ηεο Μ.Κ.Ο. «Γηεζλήο Γηαθάλεηα Διιάο». Η αξλεηηθή αληίιεςε ησλ Πνιηηώλ γίλεηαη επίζεο αληηιεπηή θαη από ην κέγεζνο ηεο απόρήο ησλ ηδηνθηεηώλ νρεκάησλ από ηνλ ηερληθό έιεγρν ησλ νρεκάησλ ηνπο ζηα ΚΣΔΟ, ζε πνζνζηό άλσ ηνπ 50% ηα ηειεπηαία 3 έηε ή, 2.7 εθ. αλέιεγθησλ νρεκάησλ θαηά ηα έηε Έληνλεο θαηαγξάθνληαη ζηελ θαηάξγεζε ηεο ΓΙΑΠΙΣΔΤΗ θαη ζηελ απνδνρή ηεο ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ θαη νη επηξξνέο νξηζκέλσλ ηδησηώλ επηρεηξεκαηηώλ ζηα ΚΣΔΟ, νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ ην ζεζκό ησλ Ιδησηηθώλ ΚΣΔΟ, κόλν σο επθαηξία γξήγνξνπ θαη εύθνινπ πινπηηζκνύ κε ελέξγεηεο πάλσ ή θαη θάησ από ην ηξαπέδη θαη αδηαθνξώληαο πιήξσο γηα ην δεκόζην ζπκθέξνλ

4 ηεο ρώξαο θαη ησλ πνιηηώλ. Θέινπλ λα θάλνπλ ηα ΚΣΔΟ ηνπο λα ιεηηνπξγνύλ όπσο ηα Γεκόζηα, ή θαη ηα ζπλεξγεία επηζθεπήο κε ό,ηη απηό ζπλεπάγεηαη. Γελ ζεσξνύκε άιισζηε ηπραίν όηη εθπξόζσπνη γλσζηώλ ηδησηηθώλ εηαηξεηώλ ΚΣΔΟ, ζπλδηθαιηζηέο ησλ Γεκόζησλ ΚΣΔΟ θαζώο θαη νξηζκέλνη πςειόβαζκνη ζήκεξα ππεξεζηαθνί παξάγνληεο ηνπ ππνπξγείνπ ζαο, παλεγπξίδνπλ εδώ θαη εβδνκάδεο γηα ην όηη ε ππνρξέσζε ΓΙΑΠΙΣΔΤΗ επηηέινπο θαηαξγείηαη θαη όηη ζηε ζέζε ηεο έξρεηαη ε απινύζηεξε ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ, ε νπνία ζεσξνύλ ζίγνπξν όηη ζα σθειήζεη ηα παξακάγαδα πνπ έρνπλ ζηεζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα εληόο θαη εθηόο ησλ ΚΣΔΟ. ύκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία, ε Διιάδα δηαζέηεη ζήκεξα 57 παξάλνκα θαη κε εμνπιηζκέλα επαξθώο Γεκόζηα θαη 130 λόκηκα - δηαπηζηεπκέλα Ιδησηηθά ιεηηνπξγνύληα ΚΣΔΟ, ελώ παξάιιεια δεθάδεο αηηήζεηο αλάπηπμεο λέσλ γξακκώλ ειέγρνπ Ιδησηηθώλ παξακέλνπλ πνιύ θαηξό ζε εθθξεκόηεηα κε απόιπηε επζύλε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ ζαο. Η ρώξα καο θάζε ρξόλν ζξελεί λεθξνύο θπξίσο ζηηο ειηθίεο από 18 έσο 44 εηώλ θαη ρηιηάδεο βαξηά ηξαπκαηίεο, ιόγσ ησλ δεθάδσλ ρηιηάδσλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ πνπ ζεκεηώλνληαη. Παξάιιεια, ε ρώξα καο δηαηεξεί αξλεηηθή πξσηηά θαη κεηαμύ ησλ ρσξώλ κειώλ ηεο ΔΔ ζε ζέκαηα αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο, κε ηηο ηηκέο ξύπσλ λα θπκαίλνληαη ζηαζεξά πάλσ από ηα όξηα ζπλαγεξκνύ ηεο Δ.Δ.. Δπίζεο, ζύκθσλα κε δεκνζηεπκέλα απνηειέζκαηα κειεηώλ ηνπ Δπξσπατθνύ Οξγαληζκνύ Πεξηβάιινληνο (Μάξηηνο 2009), πξνθύπηεη όηη θάζε ρξόλν ζεκεηώλνληαη πξόσξνη ζάλαηνη ιόγν απμεκέλεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο ησλ αζηηθώλ θέληξσλ ηεο ρώξαο καο. Θεσξνύκε όηη πνιιέο από απηέο ηηο ζηαηηζηηθέο ζα κπνξνύζαλ λα ήηαλ πνιύ δηαθνξεηηθέο θαη θαιύηεξεο γηα ηελ ρώξα καο αλ ε ιεηηνπξγία ησλ ΚΣΔΟ ήηαλ απηή πνπ επηβάιιεη ε ηζρύνπζα λνκνζεζία. Σα ΚΣΔΟ επηηεινύλ πνιύ ζεκαληηθό δεκόζην ιεηηνύξγεκα θαη έηζη επηβάιιεηαη λα αληηκεησπίδνληαη από θάζε άκεζα ή έκκεζα εκπιεθόκελν. Με ηελ νξζή, αμηόπηζηε θαη αδηάβιεηε ιεηηνπξγία ηνπο δύλαηαη λα εμαζθαιίζνπλ ζεκαληηθέο θνηλσληθέο αμίεο ηδίσο ζε όηη αθνξά ηελ Οδηθή αζθάιεηα ην Πεξηβάιινλ θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηώλ θαη θαηαλαισηώλ από αζέκηηα θαηλόκελα εμαπάηεζεο ηνπο. Αληίζεηα, έσο ζήκεξα θάπνηνη εμαθνινπζνύλ λα ζεζαπξίδνπλ ζηελ πιάηε όισλ καο, κε ηελ αλνρή ελνρή ηεο Πνιηηείαο επί ζεηξά εηώλ έσο θαη ζήκεξα. Σέινο, ζεσξνύκε όηη θάζε επηρείξεζε ππνβάζκηζεο ηνπ ζεζκνύ ζα ππνλνκεύζεη παξάιιεια θαη από ηώξα θάζε κειινληηθή πξννπηηθή θαη ζηόρνπο κείσζεο λεθξώλ από αηπρήκαηα ζηε ρώξα καο, θαζώο θαη ηεο «πξάζηλεο» δηαρείξηζεο ησλ εθπεκπόκελσλ ξύπσλ ησλ θπθινθνξνύλησλ νρεκάησλ. Οκνίσο, θαη γηα ηα λέα πεδία ηερληθώλ ειέγρσλ Βαξέσλ Ορεκάησλ ζηα Ι.ΚΣΔΟ θαη ησλ ηερληθώλ ειέγρσλ ΚΣΔΟ-ΜΟΣΟ πνπ έπξεπε λα έρνπλ μεθηλήζεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο πξν θαηξνύ.

5 Δίλαη θαηά ηελ γλώκε καο επηβεβιεκέλν, λα αθνύζεηε θαη λα ιάβεηε ππόςε ζαο ηηο ηεθκεξησκέλεο γλώκεο ησλ επίζεκσλ θνξέσλ πξηλ λνκνζεηήζεηε. Παξακέλνπλε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίλεζε θαη ζπλεξγαζία. Με εθηίκεζε, Γηα ην σκαηείν Παλειιήληνο ύλδεζκνο Ιδησηηθώλ ΚΣΔΟ Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Συνημμένα οι με απ. ππωη.: - ΓΔΓΓ Φ. 607/08/6649-5/5/2010 Δπηζηνιή Απάληεζε ηνπ Γεληθνύ Δπηζεσξεηή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο πξνο ηνλ Παλειιήλην ύλδεζκν ΙΚΣΔΟ / Δπηζηνιή ηεο ΔΤΓ πξνο ην Τπ. Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ & Γηθηύσλ, / Δπηζηνιή ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο πξνο ην Τπ. Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ & Γηθηύσλ,

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λεπηέξεο Απγελάθεο Βνπιεπηήο ΝΓ Ζξαθιείνπ

Λεπηέξεο Απγελάθεο Βνπιεπηήο ΝΓ Ζξαθιείνπ Λεπηέξεο Απγελάθεο Βνπιεπηήο ΝΓ Ζξαθιείνπ Αμίδεη λα ζώζνπκε κηα αλζξώπηλε Εσή Σξνραία αηπρήκαηα, βειηησηηθέο παξεκβάζεηο ζην νδηθό δίθηπν ηνπ λνκνύ Ζξαθιείνπ θαη ελίζρπζε ηεο ηερλεηήο αζηπλόκεπζεο Ζξάθιεην,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη.

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη. 1 ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ ΘΔΜΑ: «Τν λνκηθό θαζεζηώο θαη ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηωλ 24 εηαηξηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη λνκίκωο ζηελ Διιάδα θαηά ην κεηαβαηηθό ζηάδην ηνπ αξ.50 παξ.12 ηνπ Ν.4002/2011» Καιεκέξα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ Α.Κ.Ρ. 109/2005 Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ [1] Σν ζέκα ηεο πξόζζεηεο επηβάξπλζεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο θαη Πεξηβάιινληνο Αζήλα 2010 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΤΙΟΠΟΤΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο 2 0 1 4 πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΓΗΑ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΗΓΗΩΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΤΓΑΠ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΝΔΡΟΤ

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΓΗΑ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΗΓΗΩΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΤΓΑΠ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΝΔΡΟΤ seke2012.blogspot.gr seke.eydap@gmail.com. Οθηώβξηνο, 2013 ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΓΗΑ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΗΓΗΩΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΤΓΑΠ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΝΔΡΟΤ Είκαη ν Κώζηαο Λπκπέξεο, εξγαδόκελνο ζηελ ΕΤΔΑΠ από ην 1995. Εξγάδνκαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΥΣΖ ΔΠΗ ΣΟΛΖ πξσηνθαλή αλ απηό ζα ήηαλ απαξαίηεην -,

ΑΝΟΗΥΣΖ ΔΠΗ ΣΟΛΖ πξσηνθαλή αλ απηό ζα ήηαλ απαξαίηεην -, ΑΝΟΗΥΣΖ ΔΠΗΣΟΛΖ Τελ 8-2-2013 εθηειέζηεθε κε ηξόπν αξηζηνηερληθό έλα πξνζρεδηαζκέλν θαη θαιά κειεηεκέλν έγθιεκα θαηά ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, θνηλσλίαο θαη επηρεηξεκαηηθόηεηαο. Αηθληδηαζηηθά θαη ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ Παξνπζίαζε ζηελ θνπή πίηηαο ηνπ Ν.Δ.Δ. 10 Ιαλνπαξίνπ 2013 Γξ. Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο Πξόεδξνο Ναπηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο ΚΑΛΗ ΥΡΟΝΙΑ ΜΔ ΤΓΔΙΑ, ΔΤΣΤΥΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ

ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ Σνπ ηδησηηθνύ δηεζλνύο ζπιινγηθνύ επελδπηηθνύ ζρήκαηνο κε ηελ επσλπκία «EMMA DELTA Ltd», πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΔΗ ΔΡΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ & ΠΗΛΟΣΗΚΑ ΔΡΓΑ

ΤΜΒΑΔΗ ΔΡΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ & ΠΗΛΟΣΗΚΑ ΔΡΓΑ ΤΜΒΑΔΗ ΔΡΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ & ΠΗΛΟΣΗΚΑ ΔΡΓΑ Στα τέρηα τες θσβέρλεσες, ιίστα κε θτίρηα τοσ Δεκοσίοσ, ποσ τρίδοσλ ελεργεηαθής αλαβάζκησες Σελ πξώηε ιίζηα κε θηίξηα ηνπ Δεκνζίνπ, ηα νπνία έρνπλ ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Νεθηάξηνο Καληαλνιέωλ 1, Αηθαηεξίλε Αιηαθίδνγινπ 2 1. ΠΔ12 - MSc Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δ.Μ.Π. Τπεύζπλνο ρνιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ.... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ... 4 1.Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα.... 4 2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. Έηνο: 2012-2013 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑ 1 ζει. 3 ΔΡΩΣΗΜΑ 2 ζει. 7 ΔΡΩΣΗΜΑ 3 ζει. 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ»

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» 4 ε εξγαζία αθαδεκατθνύ έηνπο 2012-13: «εκεξηλή θαηάζηαζε θαη πξννπηηθέο ηεο ζύγρξνλεο ειιελόγισζζεο εθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα