70,46 36,44 12,78 10,13 7,72 7,15 5,92 4,97 4,50 3,89 3,87 3,13 3,11 3,03 3,01 2,14 1,97 1,69 1,65 1,55 1,51 1,20 0,82 0,56 0,47 0,31 0,29 0,25 0,13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "70,46 36,44 12,78 10,13 7,72 7,15 5,92 4,97 4,50 3,89 3,87 3,13 3,11 3,03 3,01 2,14 1,97 1,69 1,65 1,55 1,51 1,20 0,82 0,56 0,47 0,31 0,29 0,25 0,13"

Transcript

1 3 Τ Ρ Ι Τ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η & Τ Ο Μ Ε Α Κ Η Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η Τ Η Σ Β Ο Η Θ Ε Ι Α Σ 65

2 Γ-1 Γεωγραφική Κατανοµή της Bοηθειας Γ-1. Πολιτικές και σχεδιασµός της γεωγραφικής κατανοµής της βοήθειας και κατηγορίες χωρών Τα προγράµµατα διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας αποτελούν µέρος της αναπτυξιακής διπλωµατίας και ουσιαστικό εργαλείο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασµού και προγραµµατισµού της αναπτυξιακής βοήθειας για το 2008, µε στόχο την αποτελεσµατικότερη διαχείριση της βοήθειας, η ελληνική αναπτυξιακή στρατηγική επικεντρώθηκε σε περιορισµένο αριθµό επωφελούµενων χωρών και σηµαντικών τοµέων προτεραιότητας (χώρες στόχοι και τοµείς στόχοι), ώστε να επιτευχθεί υψηλότερος βαθµός αποτελεσµατικότητος των χρηµατοδοτικών παρεµβάσεών της. (βλέπε το σύνολο των επιλέξιµων αποδεκτριών χωρών ODA στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [V]). Προγράµµατα που δεν εντάσσονται στους κατωτέρω τοµείς - στόχους και χώρες - στόχους, δεν χρηµατοδοτήθηκαν, εκτός εάν οι απαιτήσεις και οι ανάγκες της διεθνούς ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής συγκυρίας και τα εθνικά συµφέροντα το επέβαλαν. Ωστόσο, επιλέξιµος προς υλοποίηση ήταν και αριθµός προγραµµάτων Προστασίας Αντιµετώπισης Φυσικών Καταστροφών, είτε αυτοτελώς, είτε ως ειδική δράση προγραµµάτων ανθρωπιστικής βοήθειας, ιδίως σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας. Επιλέξιµος για χρηµατοδότηση, ήταν επίσης και αριθµός προγραµµάτων εντός Ελλάδος που στόχευαν: στην προώθηση της αναπτυξιακής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινής γνώµης και στην εξοικείωση της µε την έννοια της ανθρωπιστικής/αναπτυξιακής βοήθειας που χορηγεί τόσο η Ελλάδα όσο και η Ε. Ε, στην προώθηση του εθελοντισµού και στη προετοιµασία στελεχών στον τοµέα της αναπτυξιακής συνεργασίας, καθώς και στην καταπολέµηση του trafficking. Γενικότερα, η Ελλάς ακολουθεί τις διεθνώς αποδεκτές στρατηγικές ανάπτυξης στη διαδικασία παροχής αναπτυξιακής βοήθειας. Προϋπόθεση για την επιλογή µιας χώρας ως αποδέκτριας, είναι η εκπεφρασµένη από πλευράς της βούληση να αναπτυχθεί, εντός του διεθνώς παραδεκτού πλαισίου αναπτυξιακής στρατηγικής. Να αποδίδει δηλαδή προτεραιότητα στη µείωση της φτώχειας, στην ενίσχυση των δηµοκρατικών θεσµών, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της χρηστής διοίκησης και της αειφορίας του περιβάλλοντος. Με την πάροδο των ετών ολοένα και µεγαλύτερο τµήµα της παρεχόµενης βοήθειας παρέχεται στις Λιγότερο Ανεπτυγµένες Χώρες (ΛΑΧ) της Ασίας και της Αφρικής. Αυτό αποτελεί δέσµευση της ιεθνούς Κοινότητας και ασφαλώς της Ελλάδος. Κατ αυτήν την έννοια το Ελληνικό στρατηγικό πλαίσιο στις κατευθυντήριες γραµµές πολιτικής του, περιλαµβάνει νέες πρωτοβουλίες που απευθύνονται στις ΛΑΧ, µεταξύ των οποίων και η ετήσια αύξηση της παρεχόµενης ODA. 66

3 Το 2008 περιελήφθησαν στην προκήρυξη της HELLENIC AID και οκτώ (8) οριζόντιες δράσεις, ήτοι: Προγράµµατα επισιτιστικής ασφάλειας. Λόγω της διεθνούς συγκυρίας, η επισιτιστική ασφάλεια ορίζεται ως τοµέας βασικής προτεραιότητας της Ελληνικής διµερούς κρατικής αναπτυξιακής συνεργασίας, πέραν της συνεισφοράς της Χώρας σε ανάλογα προγράµµατα ιεθνών Οργανισµών (πολυµερής βοήθεια). Ενθαρρύνεται συνεπώς η υποβολή προγραµµάτων που αφορούν τόσο στην παροχή άµεσης επισιτιστικής βοήθειας, όσο και µακροπρόθεσµες δράσεις για την επίτευξη επισιτιστικής ασφάλειας. Τα προγράµµατα που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της οριζόντιας αυτής δράσης, θα αξιολογηθούν κατά προτεραιότητα, ανάλογα και µε την εξέλιξη της τρέχουσας επισιτιστικής κρίσης. Προγράµµατα σχετιζόµενα µε τη µετανάστευση στοχεύοντας στην ενεργότερη συµµετοχή των εν Ελλάδι µεταναστών σε προγράµµατα που απευθύνονται στις χώρες προέλευσης, την αξιοποίησή τους δηλαδή ως «γέφυρες» µεταξύ των χωρών προέλευσης και προορισµού. ράσεις αιχµής σχετικά µε το περιβάλλον µε έµφαση στις κλιµατικές αλλαγές. Ανθρώπινη ασφάλεια µε έµφαση σε δράσεις καταπολέµησης του trafficking. Προγράµµατα «Βοήθειας στο Εµπόριο» των αναπτυσσόµενων χωρών, ειδικότερα για Εµπορικές Υποδοµές και την Οικοδόµηση Παραγωγικών Ικανοτήτων ώστε να προωθηθεί η µεταφορά τεχνογνωσίας σε επιχειρήσεις των αναπτυσσόµενων χωρών - εταίρων. Χρηστή διακυβέρνηση µε έµφαση στην οικοδόµηση θεσµών και διοικητικών ικανοτήτων. Μεταφορά τεχνογνωσίας και πιλοτική προβολή καινοτόµων λύσεων στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των µεθόδων εξοικονόµησης ενέργειας. Μεταφορά τεχνογνωσίας και προβολή καινοτόµων λύσεων στον τοµέα των ιχθυοκαλλιεργειών. Στην έννοια της οριζόντιας δράσης περιλαµβάνεται η υλοποίηση ενός ενιαίου προγράµµατος σε ικανό αριθµό χωρών σε µια ή περισσότερες γεωγραφικές περιφέρειες. Η οριζόντια δράση επικεντρώνεται στις χώρες στόχευσης, µπορεί όµως να περιλαµβάνει και άλλες επιλέξιµες χώρες στις ευρύτερες περιοχές ενδιαφέροντος της Ελλάδος, εφόσον υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση της σχετικής πρότασης. Στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών προωθείται συνεργασία µε την USAID στους ακόλουθους τοµείς: Aνανεώσιµες πηγές ενέργειας σε συµβαλλόµενες χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας στην βάση Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ USAID και Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Οι προτεινόµενες δράσεις περιλαµβάνουν την εκτίµηση και αξιολόγηση Ανανεώσιµης Ενέργειας στην Ενεργειακή Κοινότητα, τον στρατηγικό σχεδιασµό, οικοδόµηση ικανοτήτων και µεταφορά τεχνογνωσίας. Τουρισµός στα υτικά Βαλκάνια µέσω περιφερειακού προγράµµατος και εθνικών δράσεων που στοχεύουν στην προώθηση αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης και, περαιτέρω, σε οικονοµική ανάπτυξη και συνεργασία στην περιοχή. Βελτίωση της ασφάλειας των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων (property rights) στα υτικά Βαλκάνια µε δράσεις που στοχεύουν στην καταγραφή και βελτίωση των διαδικασιών απόκτησης ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων σε ακίνητα. 67

4 Γ-1.2 Χώρες προτεραιότητος ή συγκέντρωσης της βοήθειας Βάσει του στρατηγικού σχεδιασµού της Ελλάδος, επελέγησαν οι κάτωθι χώρες - στόχοι για το ΑΦΡΙΚΗ Αγκόλα, Αίγυπτος, Αιθιοπία, Ερυθραία, Κένυα, ηµοκρατία του Κονγκό, Λαϊκή ηµοκρατία του Κονγκό, Μποτσουάνα, Νότιος Αφρική, Ζιµπάµπουε. (Το Σουδάν παραµένει χώρα προτεραιότητος, στο βαθµό που οι συνθήκες ασφαλείας επιτρέπουν την επιτόπια υλοποίηση προγραµµάτων, ενώ σε χώρες της Υποσαχαρικής Αφρικής µπορούν κατά περίπτωση να συνεχισθούν προγράµµατα χορήγησης επισιτιστικής και ανθρωπιστικής βοήθειας που άρχισαν να υλοποιούνται σε προηγούµενες περιόδους). ΑΣΙΑ - ΝΟΤΙΑ & ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΙΑ, ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ Αζερµπαϊτζάν, Αρµενία, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργιζία, Ουζµπεκιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκµενιστάν, Κίνα. (Το Αφγανιστάν παραµένει χώρα προτεραιότητος, στο βαθµό που οι συνθήκες ασφαλείας επιτρέπουν την επιτόπια υλοποίηση προγραµµάτων) ΑΣΙΑ - ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ Ιορδανία, Παλαιστινιακή Αρχή, Συρία. (Ο Λίβανος παραµένει χώρα προτεραιότητος, η βοήθεια χορηγείται µέσω ειδικών προκηρύξεων, ενώ το Ιράκ παραµένει χώρα προτεραιότητος, στο βαθµό που οι συνθήκες ασφαλείας επιτρέπουν την επιτόπια υλοποίηση προγραµµάτων). ΕΥΡΩΠΗ Αλβανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Ουκρανία, Π.Γ..Μ, Σερβία. 68

5 Το έτος 2008 χορηγήθηκε στις αναπτυσσόµενες χώρες δωρεάν διµερής κρατική αναπτυξιακή βοήθεια (ODA) ύψους 312,17 ολ. ΗΠΑ ή 216,43 ΕΥΡΩ (ΠΙΝΑΚΕΣ [1Β] & [2]). ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΑ ODA ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ ΕΤΟΣ 2008 ΑΛΒΑΝΙΑ ΣΕΡΒΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΚΙΝΑ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ ΣΥΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΒΑΝΟΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 12,78 10,13 7,72 7,15 5,92 4,97 4,50 3,89 3,87 36,44 70,46 ΧΩΡΕΣ ΑΙΘΙΟΠΙΑ ΙΟΡ ΑΝΙΑ ΑΡΜΕΝΙΑ ΣΟΥ ΑΝ ΜΟΛ ΑΒΙΑ ΚΟΝΓΚΟ Λ.. ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ ΙΡΑΚ ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ ΠΓ Μ ΚΕΝΥΑ ΚΟΝΓΚΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ΚΙΡΓΙΖΙΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ ΑΓΚΟΛΑ ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 3,13 3,11 3,03 3,01 2,14 1,97 1,69 1,65 1,55 1,51 1,20 0,82 0,56 0,47 0,31 0,29 0,25 0,13 0,13 0,06 0,02 0, ΕΚΑΤ. ΟΛ. ΗΠΑ 69

6 Από το συνολικό ποσό των 312,17 ολ. ΗΠΑ ή 216,43 ΕΥΡΩ, ποσοστό περίπου 62% (194,86 ολ. ΗΠΑ ή 135,10 ΕΥΡΩ) διοχετεύθηκε στις χώρες προτεραιότητας της Ελλάδος του έτους Ειδικότερα, τα ποσά που δαπανήθηκαν κατά χώρα προτεραιότητας εµφαίνoνται στην ανωτέρω ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ. Οι κυριότερες δράσεις αναπτυξιακής συνεργασίας της Ελλάδος το έτος 2008, στις χώρες προτεραιότητας, διαµορφώθηκαν ως κατωτέρω (βλέπε επίσης ΠΙΝΑΚΕΣ [3] και [4] και ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ [Γ] ΚΑΙ [ ]). 70

7 Γ Α Φ Ρ Ι Κ Η H παρασχεθείσα διµερής ODA προς τις χώρες της Αφρικής παρουσίασε αυξητικές τάσεις διαχρονικά, όπως εµφαίνεται στη ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ που ακολουθεί. ΕΚΑΤ. ΟΛ. ΗΠΑ ,66 ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΑ ODA ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΕΤΗ ,81 14,30 17,02 29,68 44, ΕΤΟΣ 71

8 Αντιστοίχως, η παρασχεθείσα διµερής ODA προς τις χώρες της Υποσαχαρικής Αφρικής παρουσίασε αυξητικές τάσεις διαχρονικά, όπως εµφαίνεται στη ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ που ακολουθεί. ΕΚΑΤ. ΟΛ. ΗΠΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΑ ODA ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΚΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΕΤΗ ,05 7,98 9,62 12,66 16,86 24, ΕΤΟΣ Αξιοσηµείωτο γεγονός αποτελεί η αύξηση της διµερούς βοήθειας που παρασχέθηκε από την Ελλάδα στις χώρες της Αφρικής (2007 = 29,68 ολ. ΗΠΑ ή 21,68 ΕΥΡΩ, 2008 = 44,28 ολ. ΗΠΑ ή 30,70 ΕΥΡΩ, δηλαδή περίπου κατά 50%), καθώς και ειδικότερα, στις χώρες της Υποσαχαρικής Αφρικής (2007 = 16,86 ολ. ΗΠΑ ή 12,32 ΕΥΡΩ, 2008 = 24,85 ολ. ΗΠΑ ή 17,22 ΕΥΡΩ, δηλαδή περίπου κατά 48%). Η εικόνα που διαµορφώθηκε, ως προς τις χώρες προτεραιότητας της Ελλάδος για το έτος 2008, ήταν η ακόλουθη: ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΑ ODA ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΕΤΟΣ 2008 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 12,75 ΑΙΘΙΟΠΙΑ ΣΟΥ ΑΝ 3,11 2,98 ΧΩΡΕΣ ΚΟΝΓΚΟ Λ.. ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ Ν. ΑΦΡΙΚΗ ΚΕΝΥΑ ΚΟΝΓΚΟ. 1,97 1,68 1,52 1,20 0,80 ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ ΑΓΚΟΛΑ 0,13 0,06 0, ΕΚΑΤ. ΟΛ. ΗΠΑ 72

9 ΑΓΚΟΛΑ Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Α/Α Είδος Βοήθειας 1. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ (κατασκευή & επισκευή διαφόρων έργων & υποδοµών κ.α.) 0,00 0,00 2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ ΙΑ (υποστήριξη προϋπολογ. & ισοζ. πληρωµών κ.α.) 0,00 0,00 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 0,01 0,02 4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.) 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0,01 0,02 Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Κωδ. & Τοµέας Βοήθειας ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ , ,25 (Υποτροφίες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης) ΣΥΝΟΛΟ , ,25 Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα κατά το έτος 2008 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Παρασχεθείσα δωρεάν ODA κατά τα έτη έτος 2004 έτος 2005 έτος 2006 έτος 2007 έτος 2008 ΣΥΝΟΛΟ 0,03 0,04 0,30 0,37 0,02 0,03 0,06 0,08 0,01 0,02 0,42 0,54 73

10 ΑΙΓΥΠΤΟΣ Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Α/Α Είδος Βοήθειας 1. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ (κατασκευή & επισκευή διαφόρων έργων & υποδοµών κ.α.) 0,05 0,08 2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ ΙΑ (υποστήριξη προϋπολογ. & ισοζ. πληρωµών κ.α.) 0,24 0,35 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 8,23 11,87 4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.) 0,32 0,46 ΣΥΝΟΛΟ 8,84 12,76 Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Κωδ. & Τοµέας Βοήθειας ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ , , ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ , , ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 3.000, , ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ , , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 5.625, , ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ , , ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ , , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ , , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ , , ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙCT) 7.500, , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ , , ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ , , ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ , , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 3.333, , ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ , ,81 (Υποτροφίες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης) ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ/ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ , , ΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΟΙ ΤΟΜΕΙΣ , ,65 ΣΥΝΟΛΟ , ,91 Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα κατά το έτος 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ MEDIES «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ / ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ AΤΖΕΝΤΑ 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ MEDWET. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2008 ΕΠΙΤΕΛΕΣΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΟ ΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η Η ΟΡΑΤΑ ΚΑΘΩΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΤΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΕΝΩ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΟΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΝΑ ΕΣΤΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ (MED EUWI) - ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ 74

11 Υ ΑΤΟΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ Υ ΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ - ΑΤΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΚΠΑ) ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΊ ΕΝΑ ΝΕΟ ΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝ Ο-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑKH ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΙΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤOΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ CIHEAM ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΑΥΞΗΣΗ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚOΤΗΤΑΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ 20 ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΚΑΪΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΥΒΙΑΣ ΣΤΟ ΑΣΣΟΥΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Παρασχεθείσα δωρεάν ODA κατά τα έτη έτος 2004 έτος 2005 έτος 2006 έτος 2007 έτος 2008 ΣΥΝΟΛΟ 0,88 1,10 3,01 3,74 2,61 3,27 5,07 6,94 8,84 12,76 20,41 27,81 75

12 ΑΙΘΙΟΠΙΑ Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Α/Α Είδος Βοήθειας 1. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ (κατασκευή & επισκευή διαφόρων έργων & υποδοµών κ.α.) 0,01 0,02 2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ ΙΑ (υποστήριξη προϋπολογ. & ισοζ. πληρωµών κ.α.) 0,00 0,00 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 1,18 1,71 4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.) 0,96 1,38 ΣΥΝΟΛΟ 2,15 3,11 Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Κωδ. & Τοµέας Βοήθειας ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ , , ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ , , ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ , , ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 9.247, , ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ , , ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ , ,98 (Υποτροφίες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης) ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ , , ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ , , ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΙΣ ΩΡΗΤΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ 5.610, ,74 ΣΥΝΟΛΟ , ,64 Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα κατά το έτος 2008 ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( ΑΑ) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ - ΑΤΕΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ CATERING AND TOURISM TRAINING INSTITUTE ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΓΟΡΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΣΕ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ HIV/AIDS ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΠΟΥΛΜΠΟΥΛΟ - ΑΜΧΑΡΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ W.F.P. ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Παρασχεθείσα δωρεάν ODA κατά τα έτη έτος 2004 έτος 2005 έτος 2006 έτος 2007 έτος 2008 ΣΥΝΟΛΟ 1,28 1,59 1,20 1,49 0,93 1,17 1,78 2,43 2,15 3,11 7,34 9,79 76

13 ΕΡΥΘΡΑΙΑ Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Α/Α Είδος Βοήθειας 1. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ (κατασκευή & επισκευή διαφόρων έργων & υποδοµών κ.α.) 0,00 0,00 2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ ΙΑ (υποστήριξη προϋπολογ. & ισοζ. πληρωµών κ.α.) 0,00 0,00 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 0,05 0,07 4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.) 0,04 0,06 ΣΥΝΟΛΟ 0,09 0,13 Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Κωδ. & Τοµέας Βοήθειας ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ , , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΙ , ,32 ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ , , ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΙΣ ΩΡΗΤΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ 2.000, ,75 ΣΥΝΟΛΟ , ,01 Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα κατά το έτος 2008 ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ - ΑΤΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΣΕ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ HIV/AIDS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ W.F.P. ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Παρασχεθείσα δωρεάν ODA κατά τα έτη έτος 2004 έτος 2005 έτος 2006 έτος 2007 έτος 2008 ΣΥΝΟΛΟ 0,63 0,78 0,56 0,70 0,56 0,70 0,04 0,05 0,09 0,13 1,88 2,36 77

14 ΚΕΝΥΑ Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Α/Α Είδος Βοήθειας 1. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ (κατασκευή & επισκευή διαφόρων έργων & υποδοµών κ.α.) 0,00 0,00 2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ ΙΑ (υποστήριξη προϋπολογ. & ισοζ. πληρωµών κ.α.) 0,00 0,00 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 0,38 0,55 4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.) 0,45 0,65 ΣΥΝΟΛΟ 0,83 1,20 Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Κωδ. & Τοµέας Βοήθειας ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ , , ΒΑΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ , , ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 9.247, , ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ , ,06 (Υποτροφίες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης) ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ , ,91 ΣΥΝΟΛΟ , ,92 Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα κατά το έτος 2008 ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( ΑΑ) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ - ΑΤΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ-Ο ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΒΑΠΤΙΣΤΩΝ ΤΗΣ KANDARIAS ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ - ΘΡΕΨΗ ΥΠΟΣΙΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΛΕΥΡΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ W.F.P. ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Παρασχεθείσα δωρεάν ODA κατά τα έτη έτος 2004 έτος 2005 έτος 2006 έτος 2007 έτος 2008 ΣΥΝΟΛΟ 0,14 0,18 0,14 0,17 0,14 0,18 0,34 0,47 0,83 1,20 1,59 2,20 78

15 ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΝΓΚΟ Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Α/Α Είδος Βοήθειας 1. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ (κατασκευή & επισκευή διαφόρων έργων & υποδοµών κ.α.) 0,05 0,06 2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ ΙΑ (υποστήριξη προϋπολογ. & ισοζ. πληρωµών κ.α.) 0,05 0,07 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 0,46 0,67 4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.) 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0,56 0,80 Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Κωδ. & Τοµέας Βοήθειας ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ , , ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑ Ι ΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ , ,85 περιλαµβάνεται το AIDS ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ , , ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ , ,79 (Υποτροφίες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης) ΣΥΝΟΛΟ , ,20 Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα κατά το έτος 2008 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ - ΑΤΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΟΥ ΙΑΘΕΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ AIDS ΠΟΥ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ Παρασχεθείσα δωρεάν ODA κατά τα έτη έτος 2004 έτος 2005 έτος 2006 έτος 2007 έτος 2008 ΣΥΝΟΛΟ 0,41 0,51 0,51 0,63 0,18 0,23 0,36 0,50 0,56 0,80 2,02 2,67 79

16 ΛΑΪΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΝΓΚΟ Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Α/Α Είδος Βοήθειας 1. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ (κατασκευή & επισκευή διαφόρων έργων & υποδοµών κ.α.) 0,01 0,02 2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ ΙΑ (υποστήριξη προϋπολογ. & ισοζ. πληρωµών κ.α.) 0,02 0,03 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 0,63 0,91 4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.) 0,70 1,01 ΣΥΝΟΛΟ 1,36 1,97 Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Κωδ. & Τοµέας Βοήθειας ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ , , ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ , , ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ΒΑΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α , , ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ 255,15 368, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ , , ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ , ,79 (Υποτροφίες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης) ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ , ,93 ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ , ,98 Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα κατά το έτος 2008 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ - ΑΤΕΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΓΕΛΑ ΩΝ - ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ 14 ΑΓΕΛΑ ΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - 2 ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ - ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΙΝΣΑΣΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΗΛΘΕ ΩΡΗΘΕΝ ΑΠO ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΣΑΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ W.F.P. ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Παρασχεθείσα δωρεάν ODA κατά τα έτη έτος 2004 έτος 2005 έτος 2006 έτος 2007 έτος 2008 ΣΥΝΟΛΟ 0,26 0,32 0,28 0,35 2,02 2,54 0,74 1,01 1,36 1,97 4,66 6,19 80

17 ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Α/Α Είδος Βοήθειας 1. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ (κατασκευή & επισκευή διαφόρων έργων & υποδοµών κ.α.) 0,00 0,00 2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ ΙΑ (υποστήριξη προϋπολογ. & ισοζ. πληρωµών κ.α.) 0,00 0,00 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 0,00 0,00 4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.) 0,04 0,06 ΣΥΝΟΛΟ 0,04 0,06 Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Κωδ. & Τοµέας Βοήθειας ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ , ,08 ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ , ,08 Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα κατά το έτος 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ W.F.P. ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Παρασχεθείσα δωρεάν ODA κατά τα έτη έτος 2004 έτος 2005 έτος 2006 έτος 2007 έτος 2008 ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06 0,06 0,09 81

18 ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Α/Α Είδος Βοήθειας 1. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ (κατασκευή & επισκευή διαφόρων έργων & υποδοµών κ.α.) 0,00 0,00 2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ ΙΑ (υποστήριξη προϋπολογ. & ισοζ. πληρωµών κ.α.) 0,00 0,00 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 1,06 1,52 4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.) 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1,06 1,52 Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Κωδ. & Τοµέας Βοήθειας ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ , , ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ , , ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΙΚΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ , , ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ , , ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙCT) 7.500, , ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 7.219, ,85 (Υποτροφίες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης) ΣΥΝΟΛΟ , ,11 Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα κατά το έτος 2008 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ ΑΤΕΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΚΑΣΤΩΝ ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( ΑΑ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΑΥΞΗΣΗ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ Παρασχεθείσα δωρεάν ODA κατά τα έτη έτος 2004 έτος 2005 έτος 2006 έτος 2007 έτος 2008 ΣΥΝΟΛΟ 0,28 0,34 0,67 0,83 0,93 1,17 0,66 0,90 1,06 1,52 3,60 4,76 82

19 ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Α/Α Είδος Βοήθειας 1. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ (κατασκευή & επισκευή διαφόρων έργων & υποδοµών κ.α.) 0,00 0,00 2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ ΙΑ (υποστήριξη προϋπολογ. & ισοζ. πληρωµών κ.α.) 0,25 0,36 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 0,09 0,14 4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.) 0,82 1,18 ΣΥΝΟΛΟ 1,16 1,68 Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Κωδ. & Τοµέας Βοήθειας ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ , , ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ , , ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ , , ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ , ,87 (Υποτροφίες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης) ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ , ,17 ΣΥΝΟΛΟ , ,66 Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα κατά το έτος 2008 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ - ΑΤΕΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ Π.Ο.Υ. ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΧΟΛΕΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩ W.F.P. Παρασχεθείσα δωρεάν ODA κατά τα έτη έτος 2004 έτος 2005 έτος 2006 έτος 2007 έτος 2008 ΣΥΝΟΛΟ Εκατ. 0,18 0,23 0,36 0,45 0,20 0,25 0,41 0,56 1,16 1,68 2,31 3,17 83

20 ΣΟΥ ΑΝ Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Α/Α Είδος Βοήθειας 1. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ (κατασκευή & επισκευή διαφόρων έργων & υποδοµών κ.α.) 0,06 0,09 2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ ΙΑ (υποστήριξη προϋπολογ. & ισοζ. πληρωµών κ.α.) 0,20 0,29 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 1,03 1,48 4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.) 0,78 1,12 ΣΥΝΟΛΟ 2,07 2,98 Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Κωδ. & Τοµέας Βοήθειας ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ , , ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ , , ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ , , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 9.900, , ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ , , ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ Υ ΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ , , ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ , ,31 (Υποτροφίες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης) ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘ./ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛ , , ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΣΕ ΕΙ ΟΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ , , ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΙΣ ΩΡΗΤΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ 5.610, ,74 ΣΥΝΟΛΟ , ,47 Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα κατά το έτος 2008 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ - ΑΤΕΙ ΕΚΑΠΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΩΝ Η.Ε ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΣΟΥ ΑΝ ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ.Α.Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Υ ΑΤΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΝΤΑΡΦΟΥΡ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ W.F.P. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ-ΕΡΥΘΡΑΣ ΗΜΙΣΕΛΗΝΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ HIV/AIDS Παρασχεθείσα δωρεάν ODA κατά τα έτη έτος 2004 έτος 2005 έτος 2006 έτος 2007 έτος 2008 ΣΥΝΟΛΟ 0,76 0,95 0,89 1,11 0,76 0,96 2,05 2,80 2,07 2,98 6,53 8,80 84

21 Γ Α Σ Ι Α Ν Ο Τ Ι Α & Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Α Σ Ι Α, Α Π Ω Α Ν Α Τ Ο Λ Η H παρασχεθείσα διµερής ODA προς τις χώρες της Ασίας παρουσίασε αυξητικές τάσεις διαχρονικά, όπως εµφαίνεται στη ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ που ακολουθεί. 70 ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΑ ODA ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ΕΤΗ ,14 ΕΚΑΤ. ΟΛ. ΗΠΑ ,33 42,32 48,76 44,21 54, ΕΤΟΣ 85

22 Αντιστοίχως, η παρασχεθείσα διµερής ODA προς τις χώρες της Νότιας & Κεντρικής Ασίας παρουσίασε µεικτή εικόνα διαχρονικά, όπως εµφαίνεται στη ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ που ακολουθεί. ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΑ ODA ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΕΤΗ ,94 31, ,40 ΕΚΑΤ. ΟΛ. ΗΠΑ ,40 18,28 18, ΕΤΟΣ Η συνολική διµερής ODA που παρασχέθηκε το έτος 2008 στις χώρες της Ασίας ανήλθε σε 66,14 ολ. ΗΠΑ (βλέπε και ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ [Β]). Η εικόνα που διαµορφώθηκε, ως προς τις χώρες προτεραιότητος της Ελλάδος, ήταν η ακόλουθη: ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΑ ODA ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΕΤΟΣ 2008 ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 10,13 ΚΙΝΑ 7,72 ΓΕΩΡΓΙΑ 4,47 ΑΡΜΕΝΙΑ 3,01 ΧΩΡΕΣ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 0,53 0,44 ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ 0,30 ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ 0,29 ΚΙΡΓΙΖΙΑ 0,13 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 0, ΕΚΑΤ. ΟΛ. ΗΠΑ 86

23 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Α/Α Είδος Βοήθειας 1. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ (κατασκευή & επισκευή διαφόρων έργων & υποδοµών κ.α.) 0,00 0,00 2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ ΙΑ (υποστήριξη προϋπολογ. & ισοζ. πληρωµών κ.α.) 0,01 0,02 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 0,19 0,27 4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.) 0,01 0,01 ΣΥΝΟΛΟ 0,21 0,30 Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Κωδ. & Τοµέας Βοήθειας ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ , , ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ , , ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗ 8.000, , ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ , , ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ , , ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ 9.731, , ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ , , ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ/ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ , , ΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 5.000, ,89 ΣΥΝΟΛΟ , ,31 Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα κατά το έτος 2008 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ - ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΠO ΤΟ ΝΑΓΚΟΡΝΟ-ΚΑΡΑΜΠΑΧ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΑΣΕ ΣΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΜΕ" ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΣΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΑΞΙ ΙΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΙ ΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗ FORUM ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Κ-Μ ΟΣΕΠ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕ Κ-Μ ΟΣΕΠ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΣΕΠ Παρασχεθείσα δωρεάν ODA κατά τα έτη έτος 2004 έτος 2005 έτος 2006 έτος 2007 έτος 2008 ΣΥΝΟΛΟ 0,25 0,32 0,52 0,64 0,16 0,20 0,23 0,31 0,21 0,30 1,37 1,77 87

24 ΑΡΜΕΝΙΑ Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Α/Α Είδος Βοήθειας 1. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ (κατασκευή & επισκευή διαφόρων έργων & υποδοµών κ.α.) 0,31 0,44 2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ ΙΑ (υποστήριξη προϋπολογ. & ισοζ. πληρωµών κ.α.) 0,00 0,00 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 1,51 2,18 4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.) 0,27 0,39 ΣΥΝΟΛΟ 2,09 3,01 Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας κατά το έτος 2008 Κωδ. & Τοµέας Βοήθειας ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ , , ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ , , ΒΑΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α 650,00 937, ΒΑΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ , , ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ , , ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ , , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ , , ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ , , ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ , , ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ 9.731, , ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ , , ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ , ,84 (Υποτροφίες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης) ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ/ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 9.896, , ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ , ,41 ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΣΕ ΕΙ ΟΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 8.000, ,02 ΣΥΝΟΛΟ , ,84 Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα κατά το έτος 2008 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ - ΑΤΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» ΣΤΟ ΑΛΑΒΕΡΝΤΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΡΕΒΑΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΑΤΖΑΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΜΟΡΦΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο. ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο 88

25 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΣΕΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΕΞΑΓΩΓΗ FORUM ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Κ-Μ ΟΣΕΠ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕ Κ-Μ ΟΣΕΠ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΣΕΠ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΙΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤOΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ CIHEAM ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ W.F.P. ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ) Παρασχεθείσα δωρεάν ODA κατά τα έτη έτος ,61 2,00 έτος ,60 1,99 έτος ,17 1,47 έτος ,94 5,40 89 έτος ,09 3,01 ΣΥΝΟΛΟ 10,41 13,87

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007 ΕΤΟΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007 ΕΤΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ..Α.Σ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( )

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( ) Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ VELTI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Ε Κ Τ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Β Ο Η Θ Ε Ι Α Σ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Ε Κ Τ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Β Ο Η Θ Ε Ι Α Σ 6 Ε Κ Τ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Β Ο Η Θ Ε Ι Α Σ 171 ΣΤ-1 Φωτογραφικό Υλικό από τις ραστηριότητες Αναπτυξιακής Βοήθειας Στο φωτογραφικό υλικό που ακολουθεί παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2007-13

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2007-13 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2007-13 ρ. Πάνος Λιβέρης, Υπεύθυνος Συµβούλου ιευθ.υποστήριξης Προγραµµάτων ηµοσίου Ε.Π. Υγεία-Πρόνοια 2000-06 Εργαλεία εφαρµογής Ευρεία ανάλυση προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 Π Ε Μ Π Τ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Β Ο Η Θ Ε Ι Α Σ 171

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 Π Ε Μ Π Τ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Β Ο Η Θ Ε Ι Α Σ 171 Π Ε Μ Π Τ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Β Ο Η Θ Ε Ι Α Σ 171 E-1 ιµερής Πολυµερής ODA Ε-1.1 Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια ιεθνείς Ροές Η παρασχεθείσα προς τις αναπτυσσόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 80 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Π Ο Φ Α Σ Η

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2008-2010 6/3/2008 9:47 πµ 1 ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 6/3/2008 9:47 πµ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή <ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ> ή < ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ> γίνεται στην 1 η οθόνη (combo box)

Η επιλογή <ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ> ή < ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ> γίνεται στην 1 η οθόνη (combo box) Μενού Πληροφόρηση ιοίκησης Βήµατα Πλοήγησης Γενικά Η επιλογή ή < ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ> γίνεται στην 1 η οθόνη (combo box) Η πλοήγηση στα κατώτερα επίπεδα ακολουθείται µε εναλλαγή των οθονών µε

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Θεµατικός Κύκλος Τίτλος Εναρξη Λήξη ιάρκεια (Ωρες) Κωδικός (Επικοινωνία) Αφορά Χρηµ.

Α/Α Θεµατικός Κύκλος Τίτλος Εναρξη Λήξη ιάρκεια (Ωρες) Κωδικός (Επικοινωνία) Αφορά Χρηµ. Α/Α Θεµατικός Κύκλος Τίτλος Εναρξη Λήξη ιάρκεια (Ωρες) Κωδικός (Επικοινωνία) Αφορά Χρηµ. 1 13/01/2014 15/01/2014 21 80001Μ14 2 15/01/2014 17/01/2014 21 80002Μ14 3 20/01/2014 22/01/2014 21 80004Μ14 4 ΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 66 ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ 67 Ο ΕΡΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣ ΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 68 68 69 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία και ο σηµαντικός ρόλος της Υ..Α.Σ. (Υπηρεσία ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας)

ιεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία και ο σηµαντικός ρόλος της Υ..Α.Σ. (Υπηρεσία ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας) ιεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία και ο σηµαντικός ρόλος της Υ..Α.Σ. (Υπηρεσία ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας) Η Ελλάδα διαθέτει 15ετή εµπειρία στη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία. Είναι επίσηµο µέλος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 16/09/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 17/04/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΘ. Κ. Ι. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΘ. Κ. Ι. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Απολογισµός Πεπραγµένων 2011

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Απολογισµός Πεπραγµένων 2011 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Θεµατικοί Τοµείς: Μελέτες & Έρευνες ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Απολογισµός Πεπραγµένων 2011 Σχεδιασµός, Παρακολούθηση & Εφαρµογή Προγραµµάτων Αποτελεσµατικότητα, Ποιότητα & Εσωτερικός Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ Σ ΚΑΤΑΡΤ ΙΖΟΜΕΝ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΈΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΙΑΡΚΕΙ Α Α / Α ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ε.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η Κ.

ΑΡΙΘΜΟ Σ ΚΑΤΑΡΤ ΙΖΟΜΕΝ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΈΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΙΑΡΚΕΙ Α Α / Α ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ε.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η Κ. Α / Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ε.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η Κ.ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ - ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΟΜΑ Α ΣΤΟΧΟΥ ΙΑΡΚΕΙ Α (ΩΡΕΣ) ΑΡΙΘΜΟ Σ ΚΑΤΑΡΤ ΙΖΟΜΕΝ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΈΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΕΝΕΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ & ΧΩΡΕΣ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ & ΧΩΡΕΣ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ & ΧΩΡΕΣ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» Εισήγηση: Σταμάτης Μηλίγγος Εμπειρογνώμων, Πρεσβευτής Α, Δ/ντής ΥΔΑΣ - 3 Μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις του αιώνα που μόλις ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) NUTS III (ΕΛΛΑ Α) ΕΒΡΟΣ ΡΟ ΟΠΗ ΞΑΝΘΗ NUTS II (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) KARDJALI HASKOVO ΡΑΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 1999-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.461.530,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31.03.2016,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 1 Συνολική παρουσία Υπουργείου Εξωτερικών ανά τον κόσμο ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ/ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΘ-ΝΝΨ. Αθήνα: 22/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1926

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΘ-ΝΝΨ. Αθήνα: 22/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1926 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ (Η σειρά των φορέων και υπηρεσιών είναι αλφαβητική. Ο κατάλογος παραµένει ανοχιτός για συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΠΑΠΑΘΕΟ ΩΡΟΥ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Π. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΠΑΠΑΘΕΟ ΩΡΟΥ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Π. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-11 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΤΡΙΤΗ 20 17.00-21.00 12.00-14.00 13.00-16.00 14.00-17.00 10.00-12.00 18.00-20.00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

URBAN II URBAN II

URBAN II URBAN II URBAN II 2000 2006 URBAN II 2000 2006 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩ Πρόγραµµα Συνολικό κόστος Σύνολο ηµ. απ. Κοινοτική Συµµετοχή Εθνική Συµµετοχή Αναµενόµεν η Ιδιωτική Συµµετοχή Πέραµα 12.733.334

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ GENERAL HOSPITAL OF NAOUSSA ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΤΣΑΚΠΟΥΝΙ ΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ GENERAL HOSPITAL OF NAOUSSA ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΤΣΑΚΠΟΥΝΙ ΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ GENERAL HOSPITAL OF NAOUSSA ATRION HEALTH ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΤΣΑΚΠΟΥΝΙ ΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 1 από 9 12/10/2016 10:04 µµ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενική Γραµµατεία ιαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Ειδική Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ «ΑΝΩΤΡΟΠΙΑΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΤΙΚΕΣ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΑΠΑΣ

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ «ΑΝΩΤΡΟΠΙΑΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΤΙΚΕΣ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΑΠΑΣ Ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ «ΑΝΩΤΡΟΠΙΑΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 18ΑΝΩ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΤΙΚΕΣ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΑΠΑΣ Ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ Ηµ/νία: 12/07/2007 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΑΕΙ) Σελίδα 1 από 10 ΣΥΝΟΛΟ 32781 21088 6191 3651 1187 479 1400 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ 4616 3504 410 300 91 42

Διαβάστε περισσότερα

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα.

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα. Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201. Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας

Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201. Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201 www.praksis.gr info@praksis.gr Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας Η εμπειρία μας Η PRAKSIS είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έντυπο Υποβολής Πρότασης Κωδικός * Επωνυµία Φορέα Ηµεροµηνία * Αριθµός Συστηµένου * * Συµπληρώνονται από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές ραστηριότητες που απαιτούν προώθηση

Οικονοµικές ραστηριότητες που απαιτούν προώθηση Οικονοµικές ραστηριότητες που απαιτούν προώθηση Θα σας διαβάσω ορισµένους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας και θα ήθελα να µου πείτε πόσο σηµαντικό είναι να γίνουν παρεµβάσεις ή ενέργειες προώθησης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης. του ήµου Τανάγρας

Τοπικό Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης. του ήµου Τανάγρας ΑΝΙΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Τοπικό Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης του ήµου Τανάγρας Α) Γενικά στοιχεία για το / τη ηµότη ηµοτική Ενότητα Κατοικίας: Φύλο : Γυναίκα Άνδρας Ηλικία : Εθνικότητα : Ανήκετε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ Τον Ιούλιο του 2004, υποβλήθηκε στην Ε.Ε. το τελικό προτεινόµενο κείµενο για την αναθεώρηση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Το προτεινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002 Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 21-22 Φεβρουαρίου 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

253 0 30 0 196 0 27 0 0 0 0 0 20206 11388 8788 3716 10929 7293 489 379 314 127 3 0 18998 11325 7925 3688 10629 7267 444 370 314 127 3 0 T.E.I.

253 0 30 0 196 0 27 0 0 0 0 0 20206 11388 8788 3716 10929 7293 489 379 314 127 3 0 18998 11325 7925 3688 10629 7267 444 370 314 127 3 0 T.E.I. sed10pin8 Ηµ/νία: 02/02/2011 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σελίδα 1 από 7 ------------------------------------------------------------- ------------ ---------- ------------

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πρόκειται να προχωρήσει άµεσα στη δηµοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

31.410,00 0001 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΤΕ 22.910,00 0002 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 8.500,00 0234 60.98.09 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Σ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

31.410,00 0001 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΤΕ 22.910,00 0002 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 8.500,00 0234 60.98.09 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Σ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Ε.Ι.Ο. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2002 ΕΞΟ Α 2η Τροποποίηση και αναµόρφωση ( Σ 777/18.12.2002+A121) 0210 ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 0211 60.98.00 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣΧΡΟΝΟΕΠΙ ΟΜΑΕΠΙ ΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Quality Services Ltd

Advanced Quality Services Ltd ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/04 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΉΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΘ. Κ. Ι. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟ, ΠΡΟΕ ΡΟ.Ε ΚΑΘ. Κ. Α. ΑΝ ΡΕΟΥ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΘ. Κ. Ι. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟ, ΠΡΟΕ ΡΟ.Ε ΚΑΘ. Κ. Α. ΑΝ ΡΕΟΥ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ) ηµιουργία, επέκταση, αποπεράτωση, εκσυγχρονισµός: χώρων παραγωγής, αποθήκευσ, διάθεσ,

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100%

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100% 5.3.3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Σηµείο 5.3.3.1.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) ΜΕΤΡΟ 19: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Leader (ΤΑΠΤοΚ) ΤΟΥ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΠΡΟΤΕΤΑΙΟΤΗΤΑ 4: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1225-22/7/2011 (Α Α: 4ΑΣΦΝ-ΛΧΦ),

1225-22/7/2011 (Α Α: 4ΑΣΦΝ-ΛΧΦ), ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ανακοίνωση Πρόγραµµα ελέγχου πληρότητας απαιτούµενων δικαιολογητικών των κατατεθειµένων αιτήσεων για τη χρηµατοδότηση Σχεδίων ράσης από Μ.Κ.Ο./γυναικείες οργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΟΜΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ RESTART Μετά από ένα µεγάλο διάστηµα χωρίς µεγάλες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων.

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΟΜΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ RESTART Μετά από ένα µεγάλο διάστηµα χωρίς µεγάλες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων. ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΟΜΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ RESTART 2016-2020 RESTART.. Μετά από ένα µεγάλο διάστηµα χωρίς µεγάλες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων. Για ένα πλαίσιο εφαρµογής µε πιο απλούς κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΣ LOBBYING ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΚΑΚΙΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΕΘΝΕΣ LOBBYING ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΚΑΚΙΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ Ι ΑΝΙΚΟ MARKETING MIX ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΙΕΘΝΕΣ LOBBYING ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΚΑΚΙΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΠΛΑΝΙ ΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ EFAPCO ΑΝΤΙΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΘ. Κ. Π. ΤΣΑΡΤΑ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΘ. Κ. Π. ΤΣΑΡΤΑ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ε04588 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 15.026.411,45 Ε8458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 2.907.023,63

Ε04588 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 15.026.411,45 Ε8458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 2.907.023,63 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 6 Μαίου 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 19688/ Ε-3014 /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100%

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100% 5.3.4.1. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 61, 62, 63 (α) και 64 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 37 και σηµείο 5.3.4.1 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός αριθµός: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 3.1.1 Ανταλλαγές νέων µε χώρες γειτονικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος 2007 R1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ 2000-2006 Σ Τ Ο Χ Ο Σ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 67,000.00 1,225.00 0219 12,425.00 10,000.00 260.00 02250 3,330.00 1.00 10,800.00 900.00 02450 2,500.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 67,000.00 1,225.00 0219 12,425.00 10,000.00 260.00 02250 3,330.00 1.00 10,800.00 900.00 02450 2,500. 02110 02120 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 67,00 12,425.00 48,78 1,225.00 18,22 11,20 6,540.24 1,225.00 0219 02240 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Α.Π.Θ.

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Α.Π.Θ. Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Α.Π.Θ. Τα Συλλογικά Όργανα που συστήνονται στο Πανεπιστήµιο είτε προβλέπονται από Σχετικές ιατάξεις είτε λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τελευταία εικοσαετία Δράσεις Κεντρικού σχεδιασμού και προώθησης Ξεκομμένες αποσπασματικές δράσεις κυρίως ευρωπαϊκής χρηματοδότησης Υπερίσχυση κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

sed11sp4f : 10/11/2011 1 8 : 14:17:32 user ,

sed11sp4f : 10/11/2011 1 8 : 14:17:32 user  , ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ sed11sp4f Ηµ/νία: 10/11/2011 Σελίδα 1 από 8 ------------------------------------------ -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- -------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 07/11/2001. Ενέργειες ημοσιότητας για την λειτουργία της ράσης ΙΑΥΓΕΙΑ

ΚΤΠΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 07/11/2001. Ενέργειες ημοσιότητας για την λειτουργία της ράσης ΙΑΥΓΕΙΑ 1 ΔΜ 2 ΔΜ 3 ΨΣ 4 ΨΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ενέργειες ημοσιότητας για την λειτουργία της ράσης ΙΑΥΓΕΙΑ Μελέτη προσδιορισμού μοντέλου δεδομένων της δράσης ΙΑΥΓΕΙΑ 240.772,50 ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 79.950,00

Διαβάστε περισσότερα

Καταβάλλεται από όλες τις επιχειρήσεις και ηµικρατικούς οργανισµούς Εξαιρούνται: Κυβέρνηση και Αυτοεργοδοτούµενοι.

Καταβάλλεται από όλες τις επιχειρήσεις και ηµικρατικούς οργανισµούς Εξαιρούνται: Κυβέρνηση και Αυτοεργοδοτούµενοι. ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΑνΑ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2 ο Παγκύπριο Συνέδριο για τη Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισµό Νίκη Ματθαίου Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου ΑνΑ 18 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

Prepared by Chrysses Nicolaides

Prepared by Chrysses Nicolaides ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Prepared by Chrysses Nicolaides Προφίλ Συµβούλων CNE ΟΜΑ Α Business ΕΡΓΑΣΙΑΣ Development Ltd Συµβουλευτικές Υπηρεσίες Στρατηγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Συνοπτική παρουσίαση της πρότασης της PostScriptum information architecture για το έργο: Συλλογή, Ψηφιοποίηση και Τεκµηρίωση Περιεχοµένου - Ανάπτυξη Εφαρµογών Το Ζητούµενο ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΟΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΕΛΛΑ ΑΥΣΤΕΡΕΙΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΗΕΕυστερείσεσχέσηµετιςΗΠΑκαι Ιαπωνία στην καινοτοµία. Η διαφορά διευρύνεται.

Διαβάστε περισσότερα