ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 890 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /17529/2017 Έγκριση του συστήματος χρέωσης τελών, για την παραλαβή και διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων, τα οποία καταπλέουν στην θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της «Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης (Ο.Λ.Α.) Α.Ε.». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον ν. 2932/2001 (Φ.Ε.Κ. 145Α / ): «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις», άρθρο δέκατο έβδομοεικοστό πρώτο, όπως ισχύει. 2. Τον ν. 3429/2005 (Φ.Ε.Κ. 314Α / ): «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 7 και 10, παρ. 3.α. 3. Το ν. 3469/2006 (Φ.Ε.Κ. 131Α / ): «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», άρθρο Το ν. 3622/2007 (Φ.Ε.Κ. 281Α / ): «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις.», άρθρο 20, παρ Το ν. 4150/2013 (Φ.Ε.Κ. 102Α / ): «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις». 6. Το ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85Α / ): «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», άρθρο πρώτο, υποπαράγραφος Γ.2, περίπτωση 3.β. 7. Το π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 Α / ): «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», άρθρα 41 και Το π.δ. 111/2014 (Φ.Ε.Κ. 178Α / Διορθ. Σφαλμ. στο Φ.Ε.Κ. 25 Α / ): «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών». 9. Το π.δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114 Α / ) «... Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...». 10. Το π.δ. 73/2015 (Φ.Ε.Κ. 116 Α / ): «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 11. Το π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. 210 Α / ): «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 12. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ /ΕΞ2016/16/ (Φ.Ε.Κ. 3696Β / ) απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου». 13. Την με αριθμ. πρωτ /41/09/09/ (Φ.Ε.Κ. 412Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ αριθμ. 2007/71/ΕΚ οδηγίας. Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 3418/07/02 (Φ.Ε.Κ. 712Β ) κοινής υπουργικής απόφασης "Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου"», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο Την αριθ. πρωτ /05/14/ απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου έγκρισης του Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων των Πλοίων, που καταπλέουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας της Ο.Λ.Α. Α.Ε. 15. Το αριθ. πρωτ. 228/ έγγραφο της Ο.Λ.Α. Α.Ε., με συνημμένη την 117/13/14/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, με την οποία εγκρίθηκε το σύστημα χρέωσης τελών παραλαβής και διαχείρισης υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων, τα οποία καταπλέουν στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. 16. Το αριθ. πρωτ. 588/ έγγραφο της Ο.Λ.Α. Α.Ε., με συνημμένη την 23/03/15/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, με την οποία εγκρίθηκε το σύστημα χρέωσης τελών παραλαβής και διαχείρισης στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων, τα οποία καταπλέουν στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. 17. Το αριθ. πρωτ /21046/2015/ έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

2 7604 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 890/ Το αριθ. πρωτ. ΓΡ.Δ.ΥΠ ΕΞ 2015/ έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών/Γραφείο Υπουργού. 19. Το αριθ. πρωτ /21768/2016/ έγγραφο της Υπηρεσίας μας, με το οποίο ζητήθηκε η επαναδιατύπωση συγκεκριμένων σημείων του εν θέματι συστήματος. 20. Το αριθ. πρωτ. 552/ έγγραφο της Ο.Λ.Α. Α.Ε. 21. Το αριθ. πρωτ /46104/2016/ έγγραφο της Υπηρεσίας μας. 22. Το αριθ. πρωτ /64067/2016/ έγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γραφείο Υπουργού. 23. Το αριθ. πρωτ /64691/2016/ έγγραφο της Υπηρεσίας μας. 24. Το αριθ. πρωτ /71329/16/ έγγραφο της Υπηρεσίας μας. 25. Το αριθ. πρωτ /72764/2016/ έγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ο.Π. Δ. 26. Το αριθ. πρωτ. Μ.Α.Δ.Κ.Α ΕΞ 2016/ έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών/Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας/Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών. 27. Το αριθ. πρωτ. 2095/ έγγραφο της Ο.Λ.Α. Α.Ε., με συνημμένη την 87/12/16/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. 28. Το αριθ. πρωτ /90064/16/ έγγραφο της Υπηρεσίας μας. 29. Το αριθ. πρωτ. Μ.Α.Δ.Κ.Α ΕΞ 2016/ έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών/Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας/Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών. 30. Το αριθ. πρωτ /5400/2017/Αριθ. Σχεδ /03/2017/ έγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ ΔΙ.ΠΡ.Ο.Π. Δ. 31. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Την έγκριση του συστήματος τελών χρήσης εγκαταστάσεων παραλαβής και διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων, που καταπλέουν στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. (Ο.Λ.Α. Α.Ε.), ως ακολούθως: Άρθρο 1 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του παρόντος είναι ο προσδιορισμός και η τιμολόγηση (ανά κατηγορία πλοίων) των τελών και δικαιωμάτων, που αφορούν την χρήση εγκαταστάσεων παραλαβής και διαχείρισης των υγρών και στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων, που καταπλέουν στους λιμένες αρμοδιότητας της Ο.Λ.Α. Α.Ε., αλλά και τους λιμένες, που έχουν υπαχθεί ή πρόκειται να υπαχθούν στο εγκεκριμένο με την αριθμ. πρωτ /05/14/ απόφαση Υ.Ν.Α. σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων της Ο.Λ.Α. Α.Ε., ως και στο εκάστοτε εγκεκριμένο, μελλοντικά, όμοιο σχέδιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ /41/09/09/ (Φ.Ε.Κ. 412 Β / ) κοινής υπουργικής απόφασης και της αριθμ. 2000/59/ΕΚ Οδηγίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ Ο προσδιορισμός της κατηγορίας πλοίων και η τιμολόγηση ισχύουν σε όλη την έκταση της περιοχής αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, αλλά και στους λιμένες που έχουν υπαχθεί ή πρόκειται να υπαχθούν στο εγκεκριμένο, με αριθμ. πρωτ /05/14/ απόφαση Υ.Ν.Α., σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων Ο.Λ.Α. Α.Ε., ως και στο εκάστοτε εγκεκριμένο, μελλοντικά, όμοιο σχέδιο, όπως αυτό καθορίζεται από την κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 3 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΛΟΙΩΝ Α. ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΕΛΗ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟ- ΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ 3.1. ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΣΥ- ΧΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥΣ Τα πλοία που εκτελούν προγραμματισμένα δρομολόγια, με συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς, κατατάσσονται σε διάφορες υποκατηγορίες, με κριτήριο τα επιμέρους στοιχεία έκαστου πλοίου, όπως: τύπος πλοίου, ιπποδύναμη, είδος καυσίμου, ώρες πλεύσης, αποθηκευτική ικανότητα καταλοίπων, σχεδιασμός και κατασκευή πλοίου, δρομολόγια κ. ά. Για τα πλοία αυτά προβλέπεται σταθερό τέλος, το οποίο έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, π.χ. το τέλος αντιπροσωπεύει μία παράδοση έως 15 κυβικών μέτρων (κ.μ.), πετρελαιοειδών καταλοίπων το μήνα. Εάν το πλοίο χρειαστεί συμπληρωματικές υπηρεσίες, όπως π.χ. παράδοση πρόσθετων ποσοτήτων αποβλήτων ή προκύπτει διαφορά μεταξύ του ποσού των τελών που έχει καταβληθεί από το πλοίο με το εκάστοτε κόστος παράδοσης, τότε χρεώνεται επιπρόσθετα για τις εν λόγω υπηρεσίες. Τα τέλη αυτά θα εισπράττονται μέσα στις πέντε (05) πρώτες ημέρες του μήνα, από το Γραφείο ευκολιών υποδοχής αποβλήτων, με παραστατικά της Ο.Λ. Α. Α.Ε Ε/Γ - Ο/Γ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ημερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων. (Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν δρομολόγια) Εννιά ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (9,76 )/ημέρα αντιστοιχεί στο 80% του εκάστοτε κόστους παράδοσης (σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) και αντιπροσωπεύει μία (01) παράδοση, μέχρι 7 κ.μ., στο αυτό ημερολογιακό τρίμηνο (για το οποίο έχουν καταβληθεί τα εν λόγω τέλη), για κάθε πλοίο, κάθε φορά και για απασχόληση του βυτιοφόρου μέχρι δύο (02) ώρες. μίας (01) παράδοσης, στο αυτό ημερολογιακό τρίμηνο

3 Τεύχος Β 890/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7605 ή προκύπτει διαφορά μεταξύ του ποσού των τελών που έχει καταβληθεί από το πλοίο με το 80% του εκάστοτε κόστους παράδοσης, θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση, σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Στην κατηγορία αυτή παρέχεται η δυνατότητα να παραδίδουν ταυτόχρονα δύο (02) πλοία, για συνολική απασχόληση του βυτιοφόρου μέχρι δύο (2) ώρες, σε κάθε διπλή παράδοση. Σε αυτήν την περίπτωση το ημερήσιο σταθερό τέλος μειώνεται ως ακολούθως: Τέσσερα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (4,88 )/ημέρα αντιστοιχεί στο 40% του εκάστοτε κόστους παράδοσης (σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) και αντιπροσωπεύει μία (01) παράδοση, μέχρι 3,5 κ.μ., στο αυτό ημερολογιακό τρίμηνο (για το οποίο έχουν καταβληθεί τα εν λόγω τέλη), για κάθε πλοίο, κάθε φορά και για απασχόληση του βυτιοφόρου μέχρι μία (1) ώρα. μίας (01) παράδοσης, στο αυτό ημερολογιακό τρίμηνο ή προκύπτει διαφορά, μεταξύ του ποσού των τελών που έχει καταβληθεί από το πλοίο, με το 40% του εκάστοτε κόστους παράδοσης, θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση, σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Σε περίπτωση διπλής παράδοσης (από δύο πλοία), ο χρόνος και η ποσότητα ενός εκάστου πλοίου μειώνεται στο ήμισυ (δηλαδή 1 ώρα και 3,5 κ.μ.) και τυχόν υπέρβαση των στοιχείων αυτών επιβαρύνει, ανάλογα, το κάθε πλοίο χωριστά Ε/Γ ΤΑΧΥΠΛΟΑ (Υ/Δ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ) Ημερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων (Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν δρομολόγια) Δώδεκα ευρώ και είκοσι λεπτά (12,20 )/ημέρα Για τα υγρά πετρελαιοειδή κατάλοιπα το σταθερό τέλος αντιστοιχεί στο εκάστοτε κόστος παράδοσης (σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) και αντιπροσωπεύει μία (01) παράδοση, μέχρι 15 κ.μ., στο αυτό ημερολογιακό τρίμηνο (για το οποίο έχουν καταβληθεί τα εν λόγω τέλη), για κάθε πλοίο, κάθε φορά και για απασχόληση του βυτιοφόρου μέχρι δύο (02) ώρες. ή ωρών, ή τα πλοία αυτά χρειασθούν περισσότερες της μίας (01) παράδοσης, στο αυτό ημερολογιακό τρίμηνο ή προκύπτει διαφορά μεταξύ του ποσού των τελών, που έχει καταβληθεί από το πλοίο, με το εκάστοτε κόστος παράδοσης, θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση, σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Στην κατηγορία αυτή παρέχεται η δυνατότητα να παραδίδουν ταυτόχρονα δύο (02) πλοία, για συνολική απασχόληση του βυτιοφόρου μέχρι δύο (02) ώρες, σε κάθε διπλή παράδοση. Σε αυτήν την περίπτωση το ημερήσιο σταθερό τέλος μειώνεται ως ακολούθως: Έξι ευρώ και δέκα λεπτά (6,10 )/ημέρα αντιστοιχεί στο 50% του εκάστοτε κόστους παράδοσης (σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) και αντιπροσωπεύει μία (01) παράδοση, μέχρι 7,5 κ.μ., στο αυτό ημερολογιακό τρίμηνο (για το οποίο έχουν καταβληθεί τα εν λόγω τέλη), για κάθε πλοίο, κάθε φορά και για απασχόληση του βυτιοφόρου μέχρι μία (01) ώρα. μίας (01) παράδοσης, στο αυτό ημερολογιακό τρίμηνο ή προκύπτει διαφορά μεταξύ του ποσού των τελών που έχει καταβληθεί από το πλοίο με το 50% του εκάστοτε κόστους παράδοσης, θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση, σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Σε περίπτωση διπλής παράδοσης (από δύο πλοία), ο χρόνος και η ποσότητα ενός εκάστου πλοίου μειώνεται στο ήμισυ (δηλαδή 1 ώρα και 7,5 κ.μ.) και τυχόν υπέρβαση των στοιχείων αυτών επιβαρύνει, ανάλογα, το κάθε πλοίο χωριστά Ε/Γ - Ο/Γ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Τα πλοία αυτά κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με την ποσότητα παραγωγής καταλοίπων που έχουν και την αποθηκευτική ικανότητα καταλοίπων που διαθέτουν. Η κατάταξη γίνεται άπαξ, για κάθε πλοίο και δίδεται από τον τύπο: Ρω λ = x Ps Sω Όπου Ρω = 1% της μηνιαίας κατανάλωσης καυσίμου σε κ.μ. Sω = αποθηκευτική ικανότητα καταλοίπων του πλοίου σε κ.μ. Ps = Σταθερά Ασφαλείας = 0,8 Εάν η τιμή του λ είναι μεγαλύτερη του 0,5, το πλοίο εντάσσεται στην υποκατηγορία Α. Εάν η τιμή του λ είναι μικρότερη ή ίση του 0,5, το πλοίο εντάσσεται στην υποκατηγορία Β Α ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (λ μεγαλύτερο του 0,5) Ημερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων (Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν δρομολόγια) Τριάντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτά (36,60 )/ημέρα αντιστοιχεί στο εκάστοτε κόστος παράδοσης (σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) και αντιπροσωπεύει μία (01) παράδοση μέχρι 15 κ.μ., στον αυτό ημερολογιακό μήνα (για τον οποίο έχουν καταβληθεί τα εν λόγω τέλη), για κάθε πλοίο, κάθε φορά και για απασχόληση του βυτιοφόρου μέχρι δύο (2) ώρες. μίας (01) παράδοσης, στον αυτόν ημερολογιακό μήνα ή προκύπτει διαφορά μεταξύ του ποσού των τελών, που έχει καταβληθεί από το πλοίο, με το εκάστοτε κόστος παράδοσης, θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση, σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

4 7606 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 890/ Β ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (λ μικρότερο ή ίσο του 0,5) Ημερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων (Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν δρομολόγια) Δεκαοκτώ ευρώ και τριάντα λεπτά (18,30 )/ημέρα αντιστοιχεί στο εκάστοτε κόστος παράδοσης (σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) και αντιπροσωπεύει μία (01) παράδοση μέχρι 15 κ.μ., στο αυτό ημερολογιακό δίμηνο (για το οποίο έχουν καταβληθεί τα εν λόγω τέλη), για κάθε πλοίο, κάθε φορά και για απασχόληση του βυτιοφόρου μέχρι δύο (2) ώρες. μίας (01) παράδοσης, στο αυτό ημερολογιακό δίμηνο ή προκύπτει διαφορά μεταξύ του ποσού των τελών, που έχει καταβληθεί από το πλοίο, με το εκάστοτε κόστος παράδοσης, θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση, σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ ΜΕ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΛΟΕΣ Ημερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων (Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν κρουαζιέρες κι εφόσον έχουν τουλάχιστον τρεις αφίξεις το μήνα στα λιμάνια, που εντάσσονται στο Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων της Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Τριάντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτά (36,60 )/ημέρα αντιστοιχεί στο εκάστοτε κόστος παράδοσης (σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) και αντιπροσωπεύει μία (01) παράδοση μέχρι 15 κ.μ., στον αυτό ημερολογιακό μήνα (για τον οποίο έχουν καταβληθεί τα εν λόγω τέλη), για κάθε πλοίο, κάθε φορά και για απασχόληση του βυτιοφόρου μέχρι δύο (02) ώρες. μίας (01) παράδοσης, στον αυτό ημερολογιακό μήνα ή προκύπτει διαφορά μεταξύ του ποσού των τελών, που έχει καταβληθεί από το πλοίο, με το εκάστοτε κόστος παράδοσης, θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση, σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ Δ/Ξ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ Ημερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων (Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν πλόες) Εννέα ευρώ και σαράντα λεπτά (9,40 )/ημέρα αντιστοιχεί στο 77% του εκάστοτε κόστους παράδοσης (σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) και αντιπροσωπεύει μία (01) παράδοση, μέχρι 2 κ.μ., στο αυτό ημερολογιακό τρίμηνο (για το οποίο έχουν καταβληθεί τα εν λόγω τέλη), για κάθε πλοίο, κάθε φορά και για απασχόληση του βυτιοφόρου μέχρι δύο (02) ώρες. μίας (01) παράδοσης, στο αυτό ημερολογιακό τρίμηνο ή προκύπτει διαφορά μεταξύ του ποσού των τελών, που έχει καταβληθεί από το πλοίο, με το 77% του εκάστοτε κόστους παράδοσης, θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση, σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ΡΥΜΟΥΛΚΑ Ημερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων (Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν πλόες) Τέσσερα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (4,15 )/ημέρα αντιστοιχεί στο 68% του εκάστοτε κόστους παράδοσης (σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) και αντιπροσωπεύει μία (01) παράδοση, μέχρι 5 κ.μ., στο αυτό ημερολογιακό εξάμηνο (για το οποίο έχουν καταβληθεί τα εν λόγω τέλη), για κάθε πλοίο, κάθε φορά και για απασχόληση του βυτιοφόρου μέχρι δύο (02) ώρες. μίας (01) παράδοσης, στο αυτό ημερολογιακό εξάμηνο ή προκύπτει διαφορά μεταξύ του ποσού των τελών, που έχει καταβληθεί από το πλοίο, με το 68% του εκάστοτε κόστους παράδοσης, θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση, σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών Φορτηγά πλοία κάτω των Κ.Ο.Χ. με συχνούς καταπλόες (τουλάχιστον 2 μηνιαίως) στα λιμάνια, που εντάσσονται στο Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων της Ο.Λ.Α. Α.Ε. Ημερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων (Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν δρομολόγια) Επτά ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (7,33 )/ημέρα αντιστοιχεί στο 60% του εκάστοτε κόστους παράδοσης (σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) και αντιπροσωπεύει μία (01) παράδοση, μέχρι 5 κ.μ., στο αυτό ημερολογιακό τρίμηνο (για το οποίο έχουν καταβληθεί τα εν λόγω τέλη), για κάθε πλοίο, κάθε φορά και για απασχόληση του βυτιοφόρου μέχρι δύο (02) ώρες. μίας (01) παράδοσης, στο αυτό ημερολογιακό τρίμηνο ή προκύπτει διαφορά μεταξύ του ποσού των τελών, που έχει καταβληθεί από το πλοίο, με το 60% του εκάστοτε κόστους παράδοσης, θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση, σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (με άδεια μεταφοράς άνω των 12 επιβατών) (Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν πλόες) Τα σκάφη αυτά διαχωρίζονται σε ελλιμενιζόμενα, για τα οποία προβλέπεται μηνιαίο σταθερό τέλος και σε διερχόμενα, για τα οποία προβλέπεται σταθερό τέλος, ανά άφιξη. Για τα ελλιμενιζόμενα σκάφη:

5 Τεύχος Β 890/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7607 Πενήντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά (54,90 )/ μήνα Για τα διερχόμενα σκάφη: Πενήντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά (54,90 )/ άφιξη Το τέλος αυτό αντιστοιχεί στο 5% του εκάστοτε κόστους παράδοσης (σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών). Σχετικά με τα υγρά πετρελαιοειδή κατάλοιπα, τα σκάφη αυτά θα παραδίδουν τα κατάλοιπά τους σε δεξαμενές, που θα τοποθετηθούν σε κατάλληλους χώρους, κατόπιν υπόδειξης της Ο.Λ.Α. Α.Ε. Σε περίπτωση που προκύπτει διαφορά μεταξύ του ποσού των τελών που έχει καταβληθεί από το πλοίο, με το 5% του εκάστοτε κόστους παράδοσης, θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση, σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Σε περίπτωση που χρειασθούν βυτιοφόρο όχημα για απ' ευθείας παράδοση, θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση, σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ΛΑΝΤΖΕΣ Μηνιαίο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων (Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν πλόες) Το μηνιαίο τέλος υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων θα προκύπτει από τον εξής τύπο: Τριάντα τρία ευρώ (33,00 )/μήνα Το τέλος αυτό αντιστοιχεί στο 3% του εκάστοτε κόστους παράδοσης, σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Σχετικά με τα υγρά πετρελαιοειδή κατάλοιπα, τα σκάφη αυτά θα παραδίδουν τα κατάλοιπα τους σε δεξαμενές, που θα τοποθετηθούν σε κατάλληλους χώρους, κατόπιν υπόδειξης της Ο.Λ.Α. Α.Ε. Σε περίπτωση που προκύπτει διαφορά μεταξύ του ποσού των τελών που έχει καταβληθεί από το πλοίο, με το 3% του εκάστοτε κόστους παράδοσης, θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση, σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Σε περίπτωση που χρειασθούν βυτιοφόρο όχημα για απ' ευθείας παράδοση, θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση, σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ - ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ < 12 επιβατών Τα αλιευτικά σκάφη και τα σκάφη αναψυχής, με άδεια μεταφοράς μέχρι δώδεκα (12) επιβατών, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής σταθερών τελών, σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 3, της υπ αριθ /41/09/09/ (Φ.Ε.Κ. 412Β / ) κοινής υπουργικής απόφασης. Σε ότι αφορά τα υγρά πετρελαιοειδή κατάλοιπα, τα αλιευτικά σκάφη και τα σκάφη αναψυχής θα εξυπηρετούνται με δεξαμενή, που θα τοποθετηθεί σε κατάλληλο σημείο, μετά από υπόδειξη της Ο.Λ.Α. Α.Ε., κατά τρόπο ώστε να απορρίπτουν οι χρήστες εκεί τα πετρελαιοειδή κατάλοιπα. Σε περίπτωση, κατά την οποία τα σκάφη αυτά χρειαστούν βυτιοφόρο όχημα, για την παράδοση καταλοίπων απ' ευθείας στο βυτιοφόρο, η παράδοση αυτή θα χρεώνεται πρόσθετα και θα τιμολογείται σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Τα ανωτέρω σκάφη (αναψυχής με άδεια μεταφοράς άνω των 12 επιβατών, λάντζες, αλιευτικά και αναψυχής με άδεια μεταφοράς κάτω των 12 επιβατών) θα παραδίδουν τα κατάλοιπά τους σε δεξαμενές, που θα τοποθετηθούν σε κατάλληλους χώρους, κατόπιν υπόδειξης της Ο.Λ.Α. Α.Ε. Η υπηρεσία παραλαβής των καταλοίπων από την ανωτέρω δεξαμενή θα παρέχεται δωρεάν, με μέριμνα του αναδόχου, σε τακτά χρονικά διαστήματα και όχι πέραν των έξι (06) μηνών. Σε περίπτωση που χρειαστούν βυτιοφόρο όχημα για απευθείας παράδοση, θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση, σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Τα τέλη εισπράττονται από τον Φορέα Διαχείρισης του Λιμένα και διανέμονται μεταξύ του Φορέα και του Αναδόχου. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οι κατωτέρω παρατηρήσεις αφορούν όλα τα αναφερόμενα τέλη. α) Τα ημερήσια προαναφερόμενα τέλη υπολογίζονται επί όλων των ημερολογιακών ημερών του μήνα (30 ημέρες), ανεξαρτήτως των αφίξεων που πραγματοποιούν στους χώρους αρμοδιότητας της Ο.Λ.Α. Α.Ε., κατά τη χρονική περίοδο που τα πλοία αυτά εκτελούν πλόες (Η παραμονή ολίγων ωρών της ημέρας χρεώνεται ως ακέραια μέρα). Κατά τις χρονικές περιόδους, που δεν θεωρούνται αξιόπλοα, δεν καταβάλλουν τέλη. β) Σε περίπτωση κατά την οποία, πλοίο εντεταγμένο στο σύστημα ανταποδοτικού τέλους, αποσυρθεί για οποιοδήποτε λόγο από τους πλόες και έχει παραδώσει ή προτίθεται να παραδώσει τα πετρελαιοειδή κατάλοιπά του και τα απόβλητά του, χωρίς να έχει καταβάλλει το σύνολο των τελών που του αναλογούν, για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που αντιστοιχεί στην κατηγορία του, θα χρεώνεται και με το υπόλοιπο των τελών που θα κατέβαλλε, εάν συνέχιζε τους πλόες. γ) Έκδοση τελωνειακής άδειας για την παράδοση πετρελαιοειδών αποβλήτων. Κάθε παράδοση πετρελαιοειδών καταλοίπων απαιτεί Τελωνειακή Άδεια, η έκδοση της οποίας θα γίνεται με μέριμνα του Αναδόχου, ενώ το σχετικό κόστος, ενενήντα ευρώ (90,00 ), θα επιβαρύνει το εξυπηρετούμενο πλοίο. δ) Οι δεξαμενές που θα εγκατασταθούν στους προβλήτες, όπως προβλέπεται στις προαναφερόμενες παραγράφους, θα τοποθετηθούν χωρίς επιπλέον επιβάρυνση της Ο.Λ.Α. Α.Ε., σε χώρο που θα υποδείξει η Ο.Λ.Α. Α.Ε. και έχοντας εξασφαλίσει κάθε πιθανή, σχετική αδειοδότηση ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΠΛΟΕΣ Για τα πλοία που εκτελούν έκτακτους πλόες υιοθετήθηκε το σύστημα χρέωσης που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση Εταιρειών Υποδοχής Καταλοίπων (EUROSHORE) και ήδη εφαρμόζεται σε Ευρωπαϊκά λιμάνια. Το σύστημα αυτό, προβλέπει την πληρωμή τέλους, εξαρτώμενου από το μέγεθος του πλοίου, με την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι. Στην περίπτωση που το πλοίο παραδώσει τα απόβλητά του στις ευκολίες υποδοχής και αφού προσκομισθούν τα παραστατικά εξόφλησης των τιμολογίων, που αφορούν στις πραγματοποιηθείσες παραλαβές,

6 7608 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 890/ το τέλος επιστρέφεται στο πλοίο αφού παρακρατηθεί ποσοστό 15% του τέλους, για το κόστος λειτουργίας των ευκολιών υποδοχής και ποσοστό 5%, για το κόστος ανάπτυξης - λειτουργίας και συντήρησης της μηχανογραφικής εφαρμογής. Η χρέωση για την παράδοση των αποβλήτων πραγματοποιείται ανάλογα με τον τύπο και τις ποσότητες των παραδιδόμενων αποβλήτων. Ωστόσο, εάν το πλοίο δεν παραδώσει απόβλητα, το τέλος παρακρατείται από την Ο.Λ.Α. Α.Ε. και τους αναδόχους των υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων. Τα τέλη αυτά θα εισπράττονται με την άφιξη του πλοίου, από το Γραφείο ευκολιών υποδοχής αποβλήτων, με παραστατικά της Ο.Λ.Α. Α.Ε ΤΕΛΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ Κάθε πλοίο, που καταπλέει στις λιμενικές εγκαταστάσεις, οι οποίες εντάσσονται στο Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων της Ο.Λ.Α. Α.Ε. (φορτηγά, δεξαμενόπλοια, επιβατηγά, κρουαζιερόπλοια, κ.ά.) θα καταθέτει, μέσω του νόμιμου εκπροσώπου του το Έντυπο του Παραρτήματος II της υπ αριθ /41/09/09/ (Φ.Ε.Κ. 412 Β / ) κοινής υπουργικής απόφασης και θα καταβάλλει τέλος διαχείρισης υγρών αποβλήτων. Σε περίπτωση οφειλής ή καθυστέρησης καταβολής των τελών, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 10, του άρθρου 20, του ν. 3622/2007. Το τέλος για τα πλοία υπολογίζεται με τον τύπο: Τ= σ Τ x σ Μ όπου: Τ = τέλος σ Τ = σταθερός συντελεστής διαχείρισης υγρών αποβλήτων = 200 σ Μ = συντελεστής ανάλογος του μεγέθους του πλοίου (Κ.Ο.Χ.) Ο συντελεστής σ Μ δίνεται από τον κάτωθι πίνακα: ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΟΙΟΥ σ Μ Κ.Ο.Χ. = Κ.Ο.Χ. = Κ.Ο.Χ. = Κ.Ο.Χ. = Κ.Ο.Χ. = Κ.Ο.Χ. = > Επομένως: Τ = 200 x σ Μ (ευρώ) Επομένως το τέλος διαμορφώνεται, ανάλογα με το μέγεθος του πλοίου ως κάτωθι: ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ σε Πλοία έως Κ.Ο.Χ. 200 x Πλοία από έως και Κ.Ο.Χ. 200 x Πλοία από έως και Κ.Ο.Χ. 200 x Πλοία από έως και Κ.Ο.Χ. Πλοία από έως και Κ.Ο.Χ. Πλοία μεγαλύτερα των Κ.Ο.Χ. 200 x x x Τα τέλη αυτά θα εισπράττονται με την άφιξη του πλοίου, από το Γραφείο ευκολιών υποδοχής αποβλήτων, με παραστατικά της Ο.Λ.Α. Α.Ε. Εάν το πλοίο δεν παραδώσει απόβλητα (κατά ANNEX Ι της Δ.Σ. MARPOL 73/78), παρακρατείται ολόκληρο το ποσό των προκαταβαλλόμενων τελών, εκ των οποίων ποσοστό 5% θα αποδίδεται στην ανάδοχο εταιρεία υγρών παραλαβής και διαχείρισης υγρών αποβλήτων, με μέριμνα και δαπάνες της οποίας, θα αναπτυχθεί και θα λειτουργήσει μηχανογραφική εφαρμογή παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων των πλοίων, σύμφωνα με την Α.Π /01/09 Εγκύκλιο της ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν./ Γ.Γ.Λ.Λ.Π./Δ.Λ.Π. Εάν το πλοίο παραδώσει απόβλητα (κατά ANNEX Ι της Δ.Σ. MARPOL 73/78), το τέλος επιστρέφεται αφού παρακρατηθούν τα ακόλουθα ποσοστά: - Ποσοστό 15% του τέλους, θα παρακρατείται από την Ο.Λ.Α. Α.Ε., προκειμένου να καλυφθούν τα κόστη που επιβαρύνονται, οι υπηρεσίες ευκολιών υποδοχής, από τη συγκεκριμένη διαδικασία. - Επίσης, ένα επιπλέον ποσοστό 5% του τέλους, θα παρακρατείται από την Ο.Λ.Α. Α.Ε. για να διατεθεί, αποκλειστικά, για την ανάπτυξη-λειτουργία και συντήρηση της μηχανογραφικής εφαρμογής παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων των πλοίων, σύμφωνα με την Α.Π /01/09 Εγκύκλιο της ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν./Γ.Γ.Λ.Λ.Π./Δ.Λ.Π. Το ποσοστό αυτό (5% του τέλους υγρών αποβλήτων) θα αποδίδεται στην ανάδοχο εταιρεία των υγρών αποβλήτων, με μέριμνα και δαπάνες της οποίας, θα αναπτυχθεί και θα λειτουργήσει η ανωτέρω εφαρμογή. Η επιστροφή του υπολοίπου από τα προκαταβαλλόμενα τέλη θα γίνεται, αφού προσκομισθούν από τον εκπρόσωπο του πλοίου τα παραστατικά παράδοσης των καταλοίπων και εξόφλησης των υπηρεσιών αυτών. Από τα υγρά κατάλοιπα, κατά ANNEX Ι της Δ.Σ. MARPOL 73/78, που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο, εξαιρούνται τα Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια. Δηλαδή όταν τα πλοία θα παραδίδουν μόνο Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια δεν θα γίνεται επιστροφή του προκαταβαλλόμενου τέλους. Με το σύστημα αυτό, παρέχεται σοβαρό κίνητρο στα πλοία, να παραδώσουν τα απόβλητά τους και να μην τα απορρίψουν στην θάλασσα, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 8, παρ. 2, της υπ αριθ /41/09/09/ (Φ.Ε.Κ. 412 Β / ) κοινής υπουργικής απόφασης. Επίσης, ο Φορέας Διαχείρισης θα λαμβάνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), επί των εκδιδόμενων από τον ανάδοχο τιμολογίων, που αφορούν τις, τυχόν, προσαυξήσεις των τακτικών πλοίων και τις παραδόσεις των έκτακτων πλοίων. Από το συνολικό αυτό ποσό θα αφαιρούνται, τυχόν, εκδιδόμενα από τον Ανάδοχο πιστωτικά τιμολόγια, καθώς και το κόστος της Τελωνειακής Άδειας.

7 Τεύχος Β 890/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7609 Β. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Για την επαρκή εξυπηρέτηση όλων των ανωτέρω πλοίων και δεδομένου, ότι ορισμένες κατηγορίες πλοίων δύνανται να παραδίδουν ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες αποβλήτων, θεωρήθηκε σκόπιμο η κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους του κόστους να πραγματοποιηθεί από τους ίδιους τους χρήστες, με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Για το λόγο αυτό, προσφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες, με πρόσθετες χρεώσεις, στα εξυπηρετούμενα πλοία: 1. Παραλαβή υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων, με βυτιοφόρο αυτοκίνητο του Αναδόχου, με μέσα άντλησης του παραδίδοντος πλοίου. (Προσάρτημα Ι της Δ.Σ. MARPOL 73/78) Τιμή, κατ αποκοπή, για παραλαβή μέχρι 15 κ.μ., για δύο (02) ώρες: Χίλια ενενήντα οκτώ ευρώ (1.098,00 ) Χρέωση ανά επιπλέον κυβικό μέτρο, πέραν των 15 κ.μ.: Πενήντα ευρώ (50,00 ) Χρέωση για κάθε επιπλέον ώρα, πέραν του δίωρου: Εκατόν δέκα ευρώ (110,00 ) Στις ανωτέρω τιμές προστίθεται το κόστος της Τελωνειακής Άδειας: Ενενήντα ευρώ (90,00 ) 2. Παραλαβή υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων με Δ/Ξ του Ανάδοχου (Προσάρτημα Ι της Δ.Σ. MARPOL 73/78) Τιμή σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του Ανάδοχου. 3. Παραλαβή απόβλητων λιπαντικών ελαίων με βυτιοφόρο του Ανάδοχου (Προσάρτημα Ι της Δ.Σ. MARPOL 73/78) Η παραλαβή Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.), σε εφαρμογή του π.δ. 82/2004, που πληρούν τις προδιαγραφές του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης (αμιγώς Α.Λ.Ε.), θα γίνεται άνευ χρέωσης. Σε περίπτωση που δεν πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές, θα παραλαμβάνονται ως πετρελαιοειδή κατάλοιπα και θα χρεώνονται σύμφωνα με την περίπτωση Παράδοση γαλακτωματοποιημένων πετρελαιοειδών κατάλοιπων (Προσάρτημα Ι της Δ.Σ. MARPOL 73/78) Τιμή σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του Ανάδοχου. 5. Παραλαβή βοθρολυμάτων με βυτιοφόρο αυτοκίνητο (Προσάρτημα IV της Δ.Σ. MARPOL 73/78) Τιμή κατ αποκοπή, για παραλαβή μέχρι 15 κ.μ., για δύο ώρες: Τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00 ) Χρέωση ανά επιπλέον κυβικό, πέραν των 15 κ.μ.: Πενήντα ευρώ (50,00 ) Χρέωση για κάθε επιπλέον ώρα, πέραν του δίωρου: Εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 ) 6. Παραλαβές με αντλητικά μέσα του Ανάδοχου Όλες οι παραλαβές υγρών αποβλήτων θα γίνονται με αντλητικά μέσα του εξυπηρετούμενου πλοίου. Σε περίπτωση αδυναμίας του εξυπηρετούμενου πλοίου και εφόσον είναι δυνατή η απάντληση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει δικά του αντλητικά μέσα, με πρόσθετη χρέωση, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του Ανάδοχου. 7. Παράδοση επικίνδυνων αποβλήτων (Προσάρτημα II της Δ.Σ. MARPOL 73/78) Εφόσον υπάρξει ανάγκη παράδοσης αποβλήτων πλοίων, τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες των επικίνδυνων υγρών αποβλήτων, η παραλαβή αυτών θα πραγματοποιείται κατόπιν αναγνώρισης των απόβλητων αυτών, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του Ανάδοχου. 8. Προσαύξηση των ανωτέρω χρεώσεων για εργασία εκτός εργασίμων ημερών και ωρών Για την επαρκή εξυπηρέτηση των πλοίων, χωρίς να προκαλούνται σε αυτά αναίτιες καθυστερήσεις, αρκετά συχνά αιτείται παράδοση απόβλητων, εκτός εργασίμων ημερών και ωρών. Προσαύξηση των προσφερόμενων τιμών, για εργασία εκτός εργασίμων ημερών και ωρών, ως εξής: 40% επιπλέον, για υπερωριακή απασχόληση εντός εργασίμων ημερών 60% επιπλέον, για απασχόληση Σάββατο, Κυριακή και επίσημες αργίες. Ωράριο λειτουργίας: 07:00-15:00 εργασίμων ημερών. 9. Αναίτια κίνηση συλλεκτικού μέσου Σε περίπτωση κατά την οποία ζητηθεί η παράδοση κατάλοιπων και αυτή δεν πραγματοποιηθεί, με υπαιτιότητα του παραδίδοντος πλοίου, η αναίτια αυτή κίνηση του συλλεκτικού μέσου θα χρεώνεται ως κανονικά πραγματοποιηθείσα παραλαβή. 10. Χρόνος απασχόλησης των μέσων περισυλλογής Ο χρόνος απασχόλησης των συλλεκτικών μέσων υπολογίζεται από την άφιξη του συλλεκτικού μέσου στη θέση του εξυπηρετούμενου πλοίου, έως την αναχώρηση του από αυτό. 11. Έκδοση Τελωνειακής Άδειας για την παράδοση πετρελαιοειδών κατάλοιπων Κάθε παράδοση πετρελαιοειδών κατάλοιπων απαιτεί Τελωνειακή Άδεια, η έκδοση της οποίας θα γίνεται με μέριμνα του Ανάδοχου, ενώ το σχετικό κόστος, ενενήντα ευρώ (90,00 ), θα επιβαρύνει το εξυπηρετούμενο πλοίο. 12. Τιμολόγηση υπηρεσιών για την παράδοση πετρελαιοειδών κατάλοιπων στις περιπτώσεις της «TRANSIT» διέλευσης πλοίων Σε περιπτώσεις «TRANSIT» διέλευσης πλοίων, για την εξυπηρέτηση ειδικών-περιορισμένων αναγκών (αλλαγή πληρωμάτων, τροφοδοσία, κ.τ.λ.), θα παρέχεται έκπτωση 30% επί της ανωτέρω τιμολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη έκπτωση ισχύει και για την περίπτωση των σταθερών τελών της παραγράφου Α, του άρθρου 3 της παρούσας. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η παραλαβή όλων των κατάλοιπων θα γίνεται από τα πλοία με μέσα και φροντίδα του Ανάδοχου, οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου υπάρχει σχετικό αίτημα από πλοίο και ανεξάρτητα της μικρής ή μεγάλης ποσότητας κατάλοιπων που διαθέτουν και της περιεκτικότητας των κατάλοιπων σε πετρελαιοειδή, έτσι ώστε σε καμιά περίπτωση να μην προκύπτει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στα πλοία.

8 7610 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 890/ Η υποχρέωση αυτή ισχύει για όλες τις ημέρες, Σάββατα, Κυριακές και αργίες. Επίσης, η προαναφερόμενη υποχρέωση ισχύει για την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε πλοίου ανεξαρτήτως σημαίας, τύπου και μεγέθους μέσα στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Α. Α.Ε. Το αίτημα για την παραλαβή πρέπει να υποβάλλεται από το εξυπηρετούμενο πλοίο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του, τουλάχιστον σαράντα οχτώ (48) ώρες, προ της εργασίας παραλαβής των κατάλοιπων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ειδικά για τα επικίνδυνα κατάλοιπα και για όσα εξ' αυτών απαιτείται η έκδοση άδειας διασυνοριακής μεταφοράς, το αίτημα για την παραλαβή τους πρέπει να υποβάλλεται από το εξυπηρετούμενο πλοίο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον, προ της εργασίας παραλαβής, για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων από τον Ανάδοχο, εκτός έκτακτων περιπτώσεων και θα τηρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη διεθνή, εσωτερική και κοινοτική νομοθεσία (Σύμβαση Βασιλείας ν. 2203/1994 (Φ.Ε.Κ. 58Α ), Κανονισμός 1013/2006 ΕΕ), όπως ισχύει. Οι ως άνω τιμές και επιβαρύνσεις αφορούν και τα πλοία που εκτελούν προγραμματισμένα δρομολόγια, με συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς, όταν υπερβαίνουν τα καθοριζόμενα στοιχεία (αριθμός παραδόσεων, χρόνος απασχόλησης, ποσότητα κ.τ.λ.). Γ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Από τα ανωτέρω συστήματα χρέωσης δίνεται η δυνατότητα εξαιρέσεων, που προβλέπονται από το άρθρο 9 της υπ αρ. πρωτ /41/09/09/ (Φ.Ε.Κ. 412Β / ) κοινής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Ο Ανάδοχος, σε συνεργασία με την Ο.Λ.Α. Α.Ε., παρακολουθεί και διατηρεί τα σχετικά στοιχεία, που αφορούν τα πλοία, τα οποία έχουν εξαιρεθεί από τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από τα άρθρα 6, 7 παρ. 1 και 8 της υπ αρ. πρωτ /41/09/09/ (Φ.Ε.Κ. 412 Β / ) κοινής υπουργικής απόφασης. Η Ο.Λ.Α. Α.Ε. μεριμνά για την αποστολή σχετικής ενημέρωσης στη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τουλάχιστον μία (01) φορά καθ έτος, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 5, της /41/09/09/ (Φ.Ε.Κ. 412 Β / ) κοινής υπουργικής απόφασης. Δ. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Η ισχύς των τελών και τιμολογίων θα είναι ετήσια και θα αναπροσαρμόζεται την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, σύμφωνα με τον ετήσιο πληθωρισμό, με βάση τον μέσο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή δωδεκαμήνου, στο οποίο γίνεται η αναπροσαρμογή. Το ποσό της αναθεώρησης θα δίδεται από τον παρακάτω τύπο: ΔΚΤ Τ = Το x (0, x 0,80) ΔΚΤ 0 Όπου: Τ = Τελική τιμή εφαρμοζόμενου τιμολογίου, τιμής μονάδος τιμολογίου, με την οποία θα πληρώνεται ο ανάδοχος από τα πλοία, το συγκεκριμένο έτος, στην οποία περιλαμβάνεται και το ποσό αναθεώρησης. Το = Αρχική σταθερή τιμή μονάδος τιμολογίου της Ο.Λ.Α. Α.Ε. Δ.Κ.Τ. = Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του έτους που γίνεται η αναπροσαρμογή, όπως αυτός ανακοινώνεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή Δ.Κ.Τ. 0 = Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του έτους που έγινε ο διαγωνισμός, όπως αυτός ανακοινώνεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή Ο υπολογισμός των αναπροσαρμοζόμενων τιμολογίων θα γίνεται από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο και θα υποβάλλεται στο αρμόδιο τμήμα της Ο.Λ.Α. Α.Ε., προς έλεγχο και εν συνεχεία έγκριση από το Δ.Σ. της Ο.Λ.Α. Α.Ε. και εν συνεχεία κοινοποίηση των αναπροσαρμοσμένων τιμολογίων στους ενδιαφερόμενους φορείς. Άρθρο 4 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΛΟΙΩΝ 4.1. ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΣΥΧΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΕΛΛΙΜΕ- ΝΙΣΜΟΥΣ Τα πλοία που εκτελούν προγραμματισμένα δρομολόγια με συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς, περαιτέρω κατατάσσονται σε διάφορες υποκατηγορίες με κριτήρια, τα επιμέρους στοιχεία ενός εκάστου πλοίου όπως: τύπος πλοίου, ιπποδύναμη, είδος καυσίμου, ώρες πλεύσης, αποθηκευτική ικανότητα καταλοίπων, σχεδιασμός και κατασκευή πλοίου, δρομολόγια, αριθμός επιβατών κ.α. Για τα πλοία αυτά προβλέπεται σταθερό τέλος το οποίο έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα. Εάν το πλοίο χρειαστεί συμπληρωματικές υπηρεσίες, όπως π.χ. παράδοση πρόσθετων ποσοτήτων αποβλήτων, τότε χρεώνεται επιπρόσθετα για τις εν λόγω υπηρεσίες σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων. Τα τέλη αυτά θα εισπράττονται μέσα στις πέντε (5) πρώτες ημέρες του μήνα, από το Γραφείο ευκολιών υποδοχής αποβλήτων, με παραστατικά της Ο.Λ. Α. Α.Ε. Στο τέλος κάθε μήνα θα γίνεται η εκκαθάριση μεταξύ Ο.Λ.Α. Α.Ε. και Αναδόχου, διανεμομένων των τελών που αφορούν στον τρέχοντα μήνα, σε ποσοστά 10% και 90% αντίστοιχα, με την έκδοση από τον Ανάδοχο σχετικών παραστατικών που θα επιβαρύνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα ΦΠΑ. Η ΟΛΑ Α.Ε. θα εξοφλεί τα παραστατικά του αναδόχου μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα. Σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης των τιμολογίων του αναδόχου από την ΟΛΑ Α.Ε., τα οφειλόμενα ποσά θα επιβαρύνονται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΕΛΗ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΤΙΣΜΕΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΣΥΧΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥΣ 1. Ε/Γ - Ο/Γ ανοικτού τύπου Ημερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής στερεών καταλοίπων (Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν δρομολόγια)

9 Τεύχος Β 890/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7611 Εκατόν είκοσι πέντε ευρώ και οκτώ λεπτά (125,08 )/ ημέρα Το τέλος αυτό αντιστοιχεί στο 62,54%) του εκάστοτε κόστους παράδοσης και αντιπροσωπεύει μία παράδοση, έως τρία (3) κ.μ. οικιακού τύπου απορριμμάτων, πλαστικών, αποβλήτων τροφίμων την ημέρα, μη συμπιεσμένων, εντός εργασίμων ημερών και ωρών και για απασχόληση του εξοπλισμού μέχρι μία (1) ώρα. Το τέλος αυτό χρεώνεται ανά ημέρα, ανεξαρτήτως δρομολογίων. Αν για οποιονδήποτε λόγο κάποιο πλοίο δεν πραγματοποιήσει δρομολόγιο, δεν χρεώνεται. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνει πέραν των εργασίμων ωρών ή ημερών ή τα πλοία αυτά χρειαστεί να παραδώσουν επιπλέον ποσότητα ή προκύπτει διαφορά μεταξύ του ποσού των τελών που έχει καταβληθεί από το πλοίο με το 62,54%) του εκάστοτε κόστους παράδοσης, θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση, σύμφωνα με το τιμολόγιο παραλαβής στερεών καταλοίπων. 2. Ε/Γ Ταχύπλοα (Υ/Δ και ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ) Μηνιαίο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής στερεών καταλοίπων (Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν δρομολόγια) Διακόσια πενήντα ευρώ (250,00 )/μήνα Το τέλος αυτό αντιστοιχεί στο προσαυξημένο κατά 25% εκάστοτε κόστος παράδοσης και αντιπροσωπεύει μία παράδοση, έως τρία (3) κ.μ. οικιακού τύπου απορριμμάτων, πλαστικών, αποβλήτων τροφίμων, μη συμπιεσμένων, ανά ημέρα, εντός εργασίμων ημερών και ωρών και για απασχόληση του εξοπλισμού μέχρι μία (1) ώρα. Το τέλος αυτό χρεώνεται ανά μήνα, ανεξαρτήτως δρομολογίων. Αν για οποιονδήποτε λόγο, κάποιο πλοίο δεν πραγματοποιήσει δρομολόγιο, δεν χρεώνεται. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνει πέραν των εργασίμων ωρών ή ημερών ή τα πλοία αυτά χρειαστεί να παραδώσουν επιπλέον ποσότητα ή προκύπτει διαφορά μεταξύ του ποσού των τελών που έχει καταβληθεί από το πλοίο με το προσαυξημένο κατά 25% εκάστοτε κόστος παράδοσης, θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση, σύμφωνα με το τιμολόγιο παραλαβής στερεών καταλοίπων. 3. Ε/Γ - Ο/Γ κλειστού τύπου Σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής στερεών καταλοίπων ανά άφιξη (Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν δρομολόγια) Σαράντα ευρώ (40,00 )/άφιξη Το τέλος αυτό αντιστοιχεί στο 20% του εκάστοτε κόστους παράδοσης και αντιπροσωπεύει μία παράδοση, έως τρία (3) κ.μ. οικιακού τύπου απορριμμάτων, πλαστικών, αποβλήτων τροφίμων, μη συμπιεσμένων, ανά άφιξη, εντός εργασίμων ημερών και ωρών και για απασχόληση του εξοπλισμού μέχρι μία (1) ώρα. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνει πέραν των εργασίμων ωρών ή ημερών ή τα πλοία αυτά χρειαστεί να παραδώσουν επιπλέον ποσότητα ή προκύπτει διαφορά μεταξύ του ποσού των τελών που έχει καταβληθεί από το πλοίο με το 20% του εκάστοτε κόστους παράδοσης, θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση, σύμφωνα με το τιμολόγιο παραλαβής στερεών καταλοίπων. 4. Κρουαζιερόπλοια με τακτικούς πλόες Σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής στερεών καταλοίπων ανά άφιξη Τριακόσια είκοσι ευρώ (320,00 )/άφιξη Το τέλος αυτό αντιστοιχεί στο προσαυξημένο κατά 60% εκάστοτε κόστος παράδοσης και αντιπροσωπεύει μία παράδοση έως τρία (3) κ.μ., ανά άφιξη, οικιακού τύπου απορριμμάτων, πλαστικών, αποβλήτων τροφίμων, μη συμπιεσμένων, εντός εργασίμων ημερών και ωρών και για απασχόληση του εξοπλισμού μέχρι μία (1) ώρα. Το τέλος αυτό χρεώνεται ανά άφιξη, ανεξαρτήτως δρομολογίων. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνει πέραν των εργασίμων ωρών ή ημερών ή τα πλοία αυτά χρειαστεί να παραδώσουν επιπλέον ποσότητα ή προκύπτει διαφορά μεταξύ του ποσού των τελών που έχει καταβληθεί από το πλοίο με το προσαυξημένο κατά 60% εκάστοτε κόστος παράδοσης, θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση, σύμφωνα με το τιμολόγιο παραλαβής στερεών καταλοίπων. 5. Ρυμουλκά, Υδροφόρα και Δ/Ξ εφοδιασμού πλοίων. Μηνιαίο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής στερεών καταλοίπων (Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν πλόες) Εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (145,93 )/μήνα Το τέλος αυτό αντιστοιχεί στο 72,97%) του εκάστοτε κόστους παράδοσης και αντιπροσωπεύει μία παράδοση, ανά δέκα πέντε (15) ημέρες, έως τρία (3) κ.μ., οικιακού τύπου απορριμμάτων, πλαστικών, αποβλήτων τροφίμων, μη συμπιεσμένων και για απασχόληση του εξοπλισμού μέχρι μία (1) ώρα. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνει πέραν των εργασίμων ωρών ή ημερών ή τα πλοία αυτά χρειαστεί να παραδώσουν επιπλέον ποσότητα ή προκύπτει διαφορά μεταξύ του ποσού των τελών που έχει καταβληθεί από το πλοίο 72,97% του εκάστοτε κόστους παράδοσης, θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση, σύμφωνα με το τιμολόγιο παραλαβής στερεών καταλοίπων. 6. Φορτηγά πλοία κάτω των ΚΟΧ με συχνούς καταπλόες (τουλάχιστον 2 μηνιαίως) στα λιμάνια που εντάσσονται στο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων της Ο.Λ.Α. Α.Ε. Μηνιαίο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής στερεών καταλοίπων (Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν δρομολόγια) Διακόσια οκτώ ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (208,47 )/μήνα Το τέλος αυτό αντιστοιχεί στο προσαυξημένο κατά 4,24% εκάστοτε κόστος παράδοσης και αντιπροσωπεύει μία παράδοση έως τρία (3) κ.μ., οικιακού τύπου απορριμμάτων, πλαστικών, αποβλήτων τροφίμων, μη συμπιεσμένων, ανά δέκα πέντε (15) ημέρες και για απασχόληση του εξοπλισμού μέχρι μία (1) ώρα. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνει πέραν των εργασίμων ωρών ή ημερών ή τα πλοία αυτά χρειαστεί να παραδώσουν επιπλέον ποσότητα ή προκύπτει διαφορά μεταξύ του ποσού των τελών που έχει καταβληθεί από το πλοίο με το προσαυξημένο κατά 4,24% εκάστοτε κόστος παράδοσης, θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση, σύμφωνα με το τιμολόγιο παραλαβής στερεών καταλοίπων.

10 7612 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 890/ Σκάφη αναψυχής με άδεια μεταφοράς άνω των 12 επιβατών (Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν πλόες) Τα σκάφη αυτά διαχωρίζονται σε ελλιμενιζόμενα, για τα οποία προβλέπεται μηνιαίο σταθερό τέλος και σε διερχόμενα, για τα οποία προβλέπεται σταθερό τέλος ανά άφιξη. Για τα ελλιμενιζόμενα σκάφη: Εκατόν σαράντα ευρώ (140,00 )/μήνα Για τα διερχόμενα σκάφη: Εκατόν σαράντα ευρώ (140,00 )/άφιξη Το τέλος αυτό αντιστοιχεί στο 70% του εκάστοτε κόστους παράδοσης και αντιπροσωπεύει μία παράδοση μέχρι τρία (3) κ.μ., οικιακού τύπου απορριμμάτων, πλαστικών, αποβλήτων τροφίμων, μη συμπιεσμένων απορριμμάτων, τον μήνα και για απασχόληση του εξοπλισμού μέχρι μία (1) ώρα, για τα ελλιμενιζόμενα και ανά άφιξη, για τα διερχόμενα. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνει πέραν των εργασίμων ωρών ή ημερών ή τα πλοία αυτά χρειαστεί να παραδώσουν επιπλέον ποσότητα ή προκύπτει διαφορά μεταξύ του ποσού των τελών που έχει καταβληθεί από το πλοίο με το 70% του εκάστοτε κόστους παράδοσης, θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση, σύμφωνα με το τιμολόγιο παραλαβής στερεών καταλοίπων. 8. Λάντζες Μηνιαίο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής στερεών καταλοίπων (Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν πλόες) Είκοσι ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (20,85 )/μήνα Το τέλος αυτό αντιστοιχεί στο 10,43%) του εκάστοτε κόστους παράδοσης και αντιπροσωπεύει μία παράδοση έως τρία (3) κ.μ., οικιακού τύπου απορριμμάτων, πλαστικών, αποβλήτων τροφίμων, μη συμπιεσμένων, τον μήνα και για απασχόληση του εξοπλισμού μέχρι μία (1) ώρα. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνει πέραν των εργασίμων ωρών ή ημερών ή τα πλοία αυτά χρειαστεί να παραδώσουν επιπλέον ποσότητα ή προκύπτει διαφορά μεταξύ του ποσού των τελών που έχει καταβληθεί από το πλοίο με το 10,43% του εκάστοτε κόστους παράδοσης, θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση, σύμφωνα με το τιμολόγιο παραλαβής στερεών καταλοίπων. 9. Αλιευτικά Σκάφη-Σκάφη αναψυχής < 12 επιβατών Για τα αλιευτικά σκάφη και τα σκάφη αναψυχής, με άδεια επιβατών μέχρι δώδεκα (12) επιβατών, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής σταθερών τελών, σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 3 της αριθ /41/09/09/ (Φ.Ε.Κ. 412 Β / ) κοινής υπουργικής απόφασης. Τα σκάφη αυτά εξαιρούνται από την καταβολή τέλους και πληρώνουν τίμημα παράδοσης αποβλήτων, κάθε φορά που παραδίδουν στην ευκολία υποδοχής, σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο τιμολόγιο. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οι κατωτέρω παρατηρήσεις αφορούν όλα τα προαναφερόμενα τέλη. α) Όπου προβλέπονται ημερήσια τέλη, αυτά υπολογίζονται επί όλων των ημερολογιακών ημερών του μήνα (30 ημέρες), ανεξαρτήτως των αφίξεων που πραγματοποιούν στους χώρους αρμοδιότητας της Ο.Λ.Α. Α.Ε., κατά τη χρονική περίοδο που τα πλοία εκτελούν πλόες (Η παραμονή ολίγων ωρών της ημέρας χρεώνεται ως ακέραια μέρα). Κατά τις χρονικές περιόδους που δεν θεωρούνται αξιόπλοα δεν καταβάλλουν τέλη. β) Για τα Υπολείμματα Φορτίου και τα Σφάγια ζώων- Ζωϊκά Υποπροϊόντα, η χρέωση των υπηρεσιών παραλαβής και διάθεσης των αποβλήτων αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του Ανάδοχου. γ) Τα containers (κοντέινερς) που θα εγκατασταθούν στους προβλήτες, όπως προβλέπεται στις προαναφερόμενες παραγράφους, αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου. Επίσης, ο ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει, ότι τα containers που τοποθετεί στους προβλήτες για τη συλλογή των απορριμμάτων, δεν προκαλούν οποιαδήποτε μορφή ρύπανσης στον χερσαίο ή θαλάσσιο χώρο, όπως οσμές, διαρροές υγρών ή στερεών. δ) Σε περίπτωση μεταβολών των κατηγοριών των αποβλήτων σύμφωνα με την Δ.Σ. MARPOL ή εφόσον προκύψουν νέα είδη αποβλήτων, που παράγονται από τα πλοία που προσέρχονται στην περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Α. Α.Ε. και για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα θα γίνονται οι ανάλογες τροποποιήσεις ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΕΛΗ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΕΡΕ- ΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΠΛΟΕΣ Για τα πλοία που εκτελούν έκτακτους πλόες υιοθετήθηκε το σύστημα χρέωσης που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση Εταιρειών Υποδοχής Καταλοίπων (EUROSHORE) και ήδη εφαρμόζεται σε Ευρωπαϊκά λιμάνια. Το σύστημα αυτό προβλέπει την πληρωμή τέλους, εξαρτώμενου από το μέγεθος του πλοίου για τα φορτηγά πλοία, τα δεξαμενόπλοια και τα επισκευαζόμενα και τον αριθμό πληρωμάτων και επιβατών για τα επιβατηγά και τα κρουαζιερόπλοια, με την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι. Στην περίπτωση που το πλοίο παραδώσει τα απόβλητά του στις ευκολίες υποδοχής και αφού προσκομισθούν τα παραστατικά εξόφλησης των τιμολογίων που αφορούν στις πραγματοποιηθείσες παραλαβές, το τέλος επιστρέφεται στο πλοίο αφού παρακρατηθεί ποσοστό 15% του τέλους για το κόστος λειτουργίας των ευκολιών υποδοχής και ποσοστό 5% του τέλους για το κόστος ανάπτυξης-λειτουργίας και συντήρησης της μηχανογραφικής εφαρμογής. Η χρέωση για την παράδοση των αποβλήτων πραγματοποιείται ανάλογα με τον τύπο και τις ποσότητες των παραδιδόμενων αποβλήτων. Ωστόσο εάν το πλοίο δεν παραδώσει απόβλητα, το τέλος παρακρατείται από τον Ο.Λ.Α. Α.Ε. και τον Ανάδοχο. Τα τέλη αυτά θα εισπράττονται με την άφιξη του πλοίου, από το Γραφείο ευκολιών υποδοχής αποβλήτων, με παραστατικά του Ο.Λ.Α. Α.Ε. Το συνολικό ποσό που θα προκύπτει από την παρακράτηση του 15% της περίπτωσης παράδοσης στερεών αποβλήτων και από τη μη επιστροφή των προκαταβαλλόμενων τελών (περίπτωση μη παράδοσης καταλοίπων από το πλοίο), αφαιρουμένου του ποσοστού 5% του τέλους το οποίο θα αποδίδεται στον Ανάδοχο για την ανάπτυξη και λειτουργία της ανωτέρω εφαρμογής, θα

11 Τεύχος Β 890/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7613 δημιουργήσει το ταμείο του γραφείου ευκολιών υποδοχής αποβλήτων. Στο τέλος κάθε μήνα θα γίνεται η εκκαθάριση μεταξύ Ο.Λ.Α. Α.Ε. και Αναδόχου διανεμομένων των τελών που αφορούν στις αφίξεις του τρέχοντος μηνός, σε ποσοστά 10% και 90% αντίστοιχα, με την έκδοση από τον Ανάδοχο σχετικών παραστατικών που επιβαρύνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα ΦΠΑ. Η Ο.Λ.Α. Α.Ε. θα εξοφλεί τα παραστατικά του αναδόχου μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα. Σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης των τιμολογίων του αναδόχου από την Ο.Λ.Α. Α.Ε., τα οφειλόμενα ποσά θα επιβαρύνονται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας ΠΑΓΙΑ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΠΛΟΕΣ Κάθε πλοίο που καταπλέει στις λιμενικές εγκαταστάσεις, που εντάσσονται στο Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων της Ο.Λ.Α. Α.Ε. (φορτηγά, δεξαμενόπλοια, επιβατηγά, κρουαζιερόπλοια κ.ά.) καταθέτει μέσω του νόμιμου εκπροσώπου του το Έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ, της αριθ /41/09/09/ (Φ.Ε.Κ. 412Β / ) κοινής υπουργικής απόφασης και καταβάλλει τέλος διαχείρισης. Το τέλος υπολογίζεται από τους Κ.Ο.Χ. για τα φορτηγά πλοία, τα δεξαμενόπλοια και τα επισκευαζόμενα και τον αριθμό πληρωμάτων και επιβατών, για τα επιβατηγά και τα κρουαζιερόπλοια. α. Φορτηγά πλοία, Δεξαμενόπλοια και Επισκευαζόμενα Τ = σ Τ x σ Μ όπου: Τ = τέλος σ Τ = σταθερός συντελεστής διαχείρισης στερεών αποβλήτων: = 150 για φορτηγά και δεξαμενόπλοια και = 200 για επισκευαζόμενα πλοία σ Μ = συντελεστής ανάλογος του μεγέθους του πλοίου (Κ.Ο.Χ.) ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΟΙΟΥ σ Μ Κ.Ο.Χ. = Κ.Ο.Χ. = Κ.Ο.Χ. = Κ.Ο.Χ. = Κ.Ο.Χ. = Κ.Ο.Χ. = > Επομένως: Τ = 150 x σ Μ (ευρώ) και 200 x σ Μ (ευρώ) Επομένως το τέλος διαμορφώνεται, ανάλογα με το μέγεθος και το είδος του πλοίου ως κάτωθι: α.1 ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Πλοία έως Κ.Ο.Χ 150 x Πλοία από έως Κ.Ο.Χ 150 x Πλοία από έως Κ.Ο.Χ 150 x Πλοία από έως Κ.Ο.Χ 150 x Πλοία από έως Κ.Ο.Χ 150 x Πλοία μεγαλύτερα των Κ.Ο.Χ 150 x α.2 ΠΛΟΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Πλοία έως Κ.Ο.Χ 200 x Πλοία από έως 200 x Κ.Ο.Χ Πλοία από έως 200 x Κ.Ο.Χ Πλοία από έως 200 x Κ.Ο.Χ Πλοία από έως 200 x Κ.Ο.Χ Πλοία μεγαλύτερα των Κ.Ο.Χ 200 x β. ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΣ ΠΛΟΙΟΥ Πλήθος έως και 250 άτομα 250 Πλήθος από 251 έως και 500 άτομα 500 Πλήθος από 501 έως και 1000 άτομα 800 Πλήθος από 1001 έως και 2000 άτομα 1500 Πλήθος από 2001 έως και 3000 άτομα 2000 Πλήθος από 3001 και άνω 3000 Με τον κατάπλου του πλοίου στο λιμάνι, το τέλος εισπράττεται - πέραν των άλλων λιμενικών τελών - από το Γραφείο Αποβλήτων της Ο.Λ.Α. Α.Ε. Εάν το πλοίο δεν παραδώσει τα στερεά κατάλοιπά του, παρακρατείται ολόκληρο το ποσό των προκαταβαλλόμενων τελών, εκ των οποίων ποσοστό 5% θα αποδίδεται στην ανάδοχο εταιρεία, με μέριμνα και δαπάνες της οποίας θα αναπτυχθεί και θα λειτουργήσει η ανωτέρω εφαρμογή. Εάν το πλοίο παραδώσει τα στερεά απόβλητά του, το τέλος επιστρέφεται, αφού παρακρατηθούν τα ακόλουθα ποσοστά: ποσοστό 15% του τέλους, θα παρακρατείται από την Ο.Λ.Α. Α.Ε., προκειμένου να καλυφθούν τα κόστη που επιβαρύνονται, οι υπηρεσίες ευκολιών υποδοχής, από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Επίσης ένα επιπλέον ποσοστό 5% του τέλους, θα παρακρατείται από την Ο.Λ.Α. Α.Ε., για να διατεθεί αποκλειστικά για την ανάπτυξη-λειτουργία και συντήρηση μηχανογραφικής εφαρμογής παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων των πλοίων, σύμφωνα με την Α.Π /01/09 εγκύκλιο του ΥΘΥΝΑΛ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΠ. Το ποσοστό αυτό θα αποδίδεται στην ανάδοχο εταιρεία, με μέριμνα και δαπάνες της οποίας θα αναπτυχθεί και θα λειτουργήσει η ανωτέρω εφαρμογή.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ( για πλοία που εκτελούν τακτικούς πλόες ) Οδηγός Διαδικασιών υποχρεώσεων περισυλλογής καταλοίπων 2013 Σελίδα 1 ΑΡΘΡΟ 5 ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ

ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ Σύμφωνα με τη Νομοθεσία οι διάφορες κατηγορίες πλοίων που προσεγγίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. (για το έτος 2011)

ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. (για το έτος 2011) ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. (για το έτος 2011) Σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία οι διάφορες κατηγορίες πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 01/09/2014 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. Στην Καβάλα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 01/09/2014 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. Στην Καβάλα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΤ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΟΛΠ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΟΛΠ Α.Ε. 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΚΟΠΟΣ... 4 ΑΡΘΡΟ 2 -. ΠΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25685 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1882 25 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση Τελών και Τιμολογίων Παραλαβής και Δι αχείρισης Αποβλήτων Πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 14 Δεκεμβρίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 14 Δεκεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 14 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. ΔΜ/Φ.231.01/10241 ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & Ν.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 4 Απριλίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1035360/2772/434/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκής Γραμμής για τρία έτη»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκής Γραμμής για τρία έτη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Μυτιλήνη 2 Ιουνίου 2010 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθ. πρωτ.: ΔΜ/Φ.231.41/4895 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:22/2006

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:22/2006 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:22/2006 ΘΕΜΑ : «Χορήγηση Επιδόµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.). Από 1/1/2006». Σχετ: Τις µε αρ.9/98, 29/00, 2/04 Εγκύκλιοι. Σας κοινοποιούµε την µε αρ.φ11321/5505/422/27-3-2006

Διαβάστε περισσότερα

1) Τις διατάξεις του Ν. 1642/1986 «για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125Α), όπως ισχύει και ειδικότερα:

1) Τις διατάξεις του Ν. 1642/1986 «για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125Α), όπως ισχύει και ειδικότερα: ΠΟΛ.1024/21.1.1993 Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας που επιβαρύνει την παράδοση αγαθών εμπορικού χαρακτήρα, αυτοκινήτων κ.λπ., σε αγοραστή υποκείμενο ή μη στο φόρο εγκαταστημένο εκτός Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32811 30 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3142 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 158964/Ζ1 Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Tαχ. Kώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: Kων. Σταυροπούλου Τηλέφωνο : FAX :

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Tαχ. Kώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: Kων. Σταυροπούλου Τηλέφωνο : FAX : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1013654/971/169/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προσθήκη στην Υπουργική Απόφαση 30854/3809/ (3498 Β ) - Ανασχεδιασμός τεχνικής βάσης Εφάπαξ Παροχών ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Προσθήκη στην Υπουργική Απόφαση 30854/3809/ (3498 Β ) - Ανασχεδιασμός τεχνικής βάσης Εφάπαξ Παροχών ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1914/1990 και ανήλθε σε δραχµές εκατόν σαράντα έξι δισεκατοµµύρια διακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38497 30 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3846 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 186921/1876 Τροποποίηση του παραρτήματος II του άρθρου 18 του Π.δ. 116/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π. Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 27/11.11.2014 Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ΑΘΗΝΑ, 11 /11/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/151/1487082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 606 7 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση αναθεώρησης του Κανονισμού Οργάνωσης και Λει τουργίας του Τμήματος Περιβαλλοντικών Ευκολιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /8-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1164/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /8-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1164/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /8-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1164/2013 ΘΕΜΑ: 73 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ στις Περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 Λιμάνι Χερσονήσου Ιούνιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8475 7 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 92. Απαγόρευση συνέχισης της χρήσης του τίτλου «Επιμελητήριο».

Διαβάστε περισσότερα

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας.

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19.8.2013 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 105 63 Πληροφορίες: Δ. Γρουζής Τηλ. : 210-3332990 Ε-mail:dgrouzis@mnec.gr ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ AΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ AΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12)- Τμήματα Α και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8475 7 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 92. Απαγόρευση συνέχισης της χρήσης του τίτλου «Επιμελητήριο».

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκών Γραμμών για τρία έτη»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκών Γραμμών για τρία έτη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Μυτιλήνη, 1 Απριλίου 2010 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθ. πρωτ.: ΔΜ/Φ.231.01/3106 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 70/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 28.144,99 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% 6.473,35 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 34.618,34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Διακήρυξη Δημοπρασίας 2. Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1084/2015 ΘΕΜΑ: 26 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ στις Περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. Τιμολόγιο δικαιωμάτων για διέλευση εμπορευμάτων μέσα στους λιμενικούς χώρους αρμοδιότητας του Ο.Λ.Α ΑΕ, χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Αθήνα, 29/10/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 110697/859 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32161 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3061 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 3133.1-76888 - 2016 Καθορισμός τύπου Δελτίου Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.),

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 10.02.2004 Προς : ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. Υπόψη: Γενικού ιευθυντή, κ. Umberto Reni

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΠΑ2 ΝΙΓΡΙΤΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:9197/14-10-2016 ΑΡ.ΦΑΚ ΑΔΑ: Δ/ΝΣΗ : ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 24/02/2016 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 24/02/2016 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 24/02/2016 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθ. 5 ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 12112/20.6.2013 Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1521/21-06-2013) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΛΟΝΗΣ) ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22945 8 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2112 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας χρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.03 10:13:19 EET Reason: Location: Athens : 6 4653 7-1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Ανάπτυξης Αριθμ / Τροποποίηση της υπ αριθμ / απόφασης (Β

Υπ. Ανάπτυξης Αριθμ / Τροποποίηση της υπ αριθμ / απόφασης (Β Υπ. Ανάπτυξης Αριθμ. 49901/21.11.2012 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 47718/08 11 2011απόφασης (Β Υπ. Ανάπτυξης Αριθμ. 49901/21.11.2012 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 47718/08 11 2011απόφασης (Β 2669) «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 28/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 135934 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. ΑΠΟΦΑΣΗ O YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. ΑΠΟΦΑΣΗ O YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 02 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)).

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) Τμήμα Εσόδων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ6/1/8858/31-1-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών

ΘEMA: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ-ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Να σταλεί και με e-mail ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ. 1036903/2169/20/0016 ΠΟΛ : 1049 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4438, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ (ΑΡ.

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4438, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ (ΑΡ. Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4438, 4.4.2014 Ν. 43(Ι)/2014 43(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2013 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 6ΚΦ3ΟΛΖΛ-ΧΤΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 9/ πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης 45

ΑΔΑ 6ΚΦ3ΟΛΖΛ-ΧΤΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 9/ πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης 45 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ 6ΚΦ3ΟΛΖΛ-ΧΤΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 9/16-06-2014 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης 45 Αριθµ. Απόφ. 75/2014 Θέµα: «Ρύθµιση οφειλών σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ Αποφάσεις Δ.Σ./ Ο.Λ.Π. Α.Ε. 305/10-11-2005 ( ΦΕΚ 1842/Β/28-12-2005), 1/4-1-2006

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 22 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών στον «MAΝANA ΔΗΜΗ ΤΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Αριθμ. Φ.: 514.1/2014/Αριθμ. Σχ.: 3317 Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 55 «Συμπλήρωση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 18». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ. :11526, Αθήνα Πληροφορίες : Σ. Τασόγλου, Μ. Χρυσή Τηλέφωνο : Fax :

Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ. :11526, Αθήνα Πληροφορίες : Σ. Τασόγλου, Μ. Χρυσή Τηλέφωνο : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/07/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 130464 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC E Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Εναπόθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και αξιοποίησης προιόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

(όπως εγκρίθηκε με την 180 / Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε. και τροποποιήθηκε με την 171/ Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε.)

(όπως εγκρίθηκε με την 180 / Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε. και τροποποιήθηκε με την 171/ Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε.) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 6 ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (όπως εγκρίθηκε με την 180 / 29-9-2010 Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε. και τροποποιήθηκε με την 171/25-7-2011

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Ημερομηνία 06/01/2016 Αρ. Μελέτης: 1/2016 Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 29.450,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1) Τεχνική Έκθεση 2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3)

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 31/

Συνεδρίαση 31/ Συνεδρίαση 31/9.5.2016 Θέμα 1: Καθορισμός κανόνων υπολογισμού των τακτικών εκ των προτέρων εισφορών που καταβάλλουν τα υποκαταστήματα τρίτων χωρών, σύμφωνα με το εσωτερικό άρθρο 98 του άρθρου 2 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.03 10:35:44 EET Reason: Location: Athens : 0 4653 7-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 8-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3794 Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ -

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΣΠΑΝΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «YΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 5 ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ KAI ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 5 ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ KAI ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 5 ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ KAI ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/Β /14-10-2010), 62/14-3-2011 (ΦΕΚ 669/B/26-4-2011), 77/28-3-2011(ΦΕΚ 853/B/16-5-2011),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής των Δημοπρασιών Πώλησης Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας για το έτος 2017, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα