ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/ FAX: 2310/ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011"

Transcript

1 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/ FAX: 2310/ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για τον σχεδιασµό, προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήµατος διατάξεων µέτρησης, καταγραφής, τηλεµετάδοσης και διαχείρισης ενδείξεων κατανάλωσης ύδατος 750 καταναλωτών της ΕΥΑΘ Α.Ε. στην Βιοµηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ) προκηρύσσει ανοικτό µε σφραγισµένες προσφορές µειοδοτικό διαγωνισµό για τον σχεδιασµό, προµήθεια θέση σε λειτουργία συστήµατος διατάξεων µέτρησης, καταγραφής, τηλεµετάδοσης και διαχείρισης ενδείξεων κατανάλωσης νερού 750 καταναλωτών της ΕΥΑΘ Α.Ε. στην Βιοµηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισµού ,00 (διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ), µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Ο χρόνος υλοποίησης ανέρχεται σε 9 µήνες. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα Γραφεία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Τσιµισκή 98, 4 ος όροφος, στις 3/5/2012 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10 πµ µε τους όρους και προϋποθέσεις όπως περιγράφονται στα παρακάτω άρθρα. Άρθρο 2 ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Η Ε.Υ.Α.Θ Α.Ε προτίθεται να αντικαταστήσει 750 υδροµετρητές καταναλωτών της στην Βιοµηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΒΙΠΕΘ) µε νέους και να εγκαταστήσει σύστηµα ασύρµατης λήψης ενδείξεων κατανάλωσης και περαιτέρω διαχείρισης αυτών των ενδείξεων. Ο υποψήφιος ανάδοχος, θα σχεδιάσει, προµηθεύσει, εγκαταστήσει και θέσει σε αποδοτική λειτουργία το εν λόγω σύστηµα. Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 3 ο ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές: Ελληνικές και Αλλοδαπές Επιχειρήσεις (ατοµικές επιχειρήσεις ή εταιρείες)

2 εγκατεστηµένες στα κράτη- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη µέλη που έχουν υπογράψει την Συµφωνία περί ηµοσίων Συµβάσεων (G.P.A.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε τον Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α 139/ ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους-µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή κράτους µέλους που έχει υπογράψει την Σ..Σ. (GPA) του ΠΟΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτος µέλος που έχει υπογράψει την Σ..Σ (GPA) του ΠΟΕ ή τέλος σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε., εφόσον έχουν εκτελέσει έργα ή υπηρεσίες παρόµοιες ποιοτικώς και ποσοτικώς µε τις δηµοπρατούµενες. Κοινοπραξίες µεταξύ των ανωτέρω περιπτώσεων, σε οποιοδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους. Β. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: Β.1. Τυπικά ικαιολογητικά 1.1 Ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα: Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας Πιστοποιητικό αρµοδίας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό τους επάγγελµα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή που θα βρίσκεται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων και εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 1.2 Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα: Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι υπ αριθµ & περιπτώσεις του εδαφίου 1.1 του παρόντος άρθρου. 2

3 1.2.4 Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες διεπαγγελµατικές οργανώσεις Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά των εδαφίων 1.1 και 1.2 Στην προκειµένη περίπτωση το απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή το ισοδύναµο έγγραφο θα αφορά τον διαχειριστή ή τον υπεύθυνο του Νοµικού Προσώπου. 1.4 Οι συνεταιρισµοί: Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1.1.1, και 1.1.4του εδ. 1.1 του παρόντος άρθρου Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργεί νόµιµα ο συνεταιρισµός. 1.5 Οι ενώσεις Προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για καθένα προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση Η ένωση προµηθευτών υποβάλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές - παρέχοντες υπηρεσίες που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται για ολόκληρη την προσφορά. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του αρµόδιου για την ιοίκηση της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. οργάνου ύστερα από πρόταση της /νσης Οικονοµικού. 2. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπροσώπους τους υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 3. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. 4. Τα έγγραφα που κατατίθενται από αλλοδαπούς, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα θα είναι νοµίµως µεταφρασµένα στην Ελληνική. 5. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, όταν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην υπηρεσία που εκτελεί το διαγωνισµό και δεν έχει λήξει η ισχύς τους. Αυτό όµως πρέπει να αναφέρεται ρητά στην προσφορά. 6. Όλα τα πιστοποιητικά συµµετοχής υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε επικυρωµένα αντίγραφα. 3

4 Β.2. Τεχνικά Στοιχεία Εµπειρίας Κάθε ενδιαφερόµενος µαζί µε τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό επί ποινή αποκλεισµού, καλείται να υποβάλλει και τα κατωτέρω δικαιολογητικά, τα οποία αποτελούν, µαζί µε τα παραπάνω, τα τυπικά δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η εµπειρία στο ίδιο ή παρόµοιο αντικείµενο σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα του παρόντος άρθρου. 1. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος µε κατάλογο των εκτελεσθέντων έργων και υπηρεσιών, παρόµοιων ποσοτικώς και ποιοτικώς µε τις δηµοπρατούµενες, που έχει προσφέρει από έως την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισµού. Αναλυτικότερα τα στοιχεία θα περιλαµβάνουν: -Τεχνική Περιγραφή του έργου - Κύριος του έργου/φορέας ανάθεσης της σύµβασης - Ηµεροµηνίες έναρξης-περαίωσης των εργασιών - Τελική αξία των εργασιών χωρίς ΦΠΑ - Υπηρεσίες που παρείχε ο διαγωνιζόµενος Τα πιστοποιητικά θα έχουν εκδοθεί από τους αρµόδιους φορείς ανάθεσης των εργασιών και θα συνοδεύονται σε περίπτωση εκτέλεσής τους στο εξωτερικό από επικυρωµένες επίσηµες µεταφράσεις στην Ελληνική γλώσσα. Θα πιστοποιείται η εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση των έργων ή υπηρεσιών. Συγκεκριµένα : α. εάν πρόκειται για αναθέτουσες αρχές, ως αποδεικτικά στοιχεία θα υποβληθούν πιστοποιητικά συντασσόµενα ή θεωρούµενα από την αρµόδια αρχή. β. εάν πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς, ως αποδεικτικά στοιχεία θα υποβληθούν πιστοποιητικά που θα συνταχθούν από το φορέα. 2. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 τόσο για τον υποψήφιο ανάδοχο όσο και για τους κατασκευαστικούς οίκους του επιµέρους εξοπλισµού του συστήµατος και συγκεκριµένα υδροµετρητές, σύστηµα AMR (εξοπλισµός, λογισµικό). 3. Θα πρέπει επίσης, να διαθέτει αποδεδειγµένη, µε πιστοποιητικά, κατάλληλη τεχνική ικανότητα, δηλαδή γνώση και εµπειρία σε έργα συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου-τηλεµετρίας δικτύων, ή/και εγκαταστάσεων, ύδρευσης ή/και αποχέτευσης αντίστοιχου µεγέθους και πολυπλοκότητας και κατ ελάχιστον σε 3 έργα αυτοµατισµών-τηλεµετρίας ανάλογης κλίµακας (50% κατ ελάχιστον το κάθε ένα) από τις 1/1/2006 και µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισµού. Ο προσδιορισµός της κλίµακας καθορίζεται από το ύψους του προϋπολογισµού. Για τα εν λόγω έργα απαιτούνται βεβαιώσεις καλής εγκατάστασης και λειτουργίας από τους αντίστοιχους φορείς για τους οποίους υλοποιήθηκαν. Τα έργα αυτά θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ή να βρίσκονται τουλάχιστον στο τελικό στάδιο της υλοποίησης τους και εποµένως να προκύπτει η ικανότητα του αναδόχου. Παράλληλα θα πρέπει να αποδεικνύεται, µε πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, η παρουσία του υποψήφιου αναδόχου στην Ελληνική ή διεθνή αγορά, ενώ θα πρέπει να διαθέτει την απαιτούµενη οργάνωση και µέσα. Για το λόγο αυτό ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να επισυνάψει στην προσφορά του έγγραφα βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η µορφή της εταιρείας του, αν είναι η ίδια κατασκευάστρια ή η σχέση µε τις κατασκευάστριες εταιρείες των βασικών µονάδων του συστήµατος (υδροµετρητές, δικτυακός εξοπλισµός, λογισµικό διαχείρισης). Ο υπεύθυνος του έργου, θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πενταετή (5) εµπειρία σε αντίστοιχα έργα. Εναλλακτικά ο υποψήφιος προµηθευτής θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις αποδοχής συνεργασίας µε αντίστοιχους εξωτερικούς συνεργάτες σε περίπτωση ανάληψης του έργου. Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται µε κατάλληλα πιστοποιητικά και θα αποτελούν στοιχεία 4

5 αποδοχής της υποψηφιότητας στον εν λόγω διαγωνισµό. 4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται η δυνατότητα να διαθέσει η προσφέρουσα εταιρεία ή κοινοπραξία, το επιστηµονικό προσωπικό που προτίθεται να απασχολήσει, για την εκτέλεση των υπηρεσιών, προµηθειών της παρούσας διακήρυξης. Ειδικότερα για το επιστηµονικό δυναµικό που θα απασχολήσει, θα κατατεθούν πλήρη βιογραφικά σηµειώµατα. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας τα παραπάνω πρέπει να διατίθενται από ένα τουλάχιστον µέλος. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό περισσότερων της µιας επιχείρησης του ιδίου οµίλου σε διαφορετικά διαγωνιζόµενα σχήµατα, αποτελεί αιτία αποκλεισµού όλων των επιχειρήσεων του οµίλου αυτού, που συµµετέχουν στο διαγωνισµό. Επίκληση πόρων τρίτων Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι επικαλούνται και κάνουν χρήση της τεχνικής ή/και της επαγγελµατικής ικανότητας οικονοµικών φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 54 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, οι Οικονοµικοί αυτοί φορείς θα πρέπει να πληρούν όρους συµµετοχής όµοιους µε τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό και ειδικότερα να έχουν βάση εγκατάστασης σε κράτος µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτους που έχει υπογράψει Συµφωνία Σύνδεσης µε την Ε.Ε. Σε αυτήν την περίπτωση οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα στοιχεία για τους οικονοµικούς φορείς των οποίων τους πόρους επικαλούνται (θα πρέπει να συµπεριληφθούν στο Φάκελο ικαιολογητικών) : Α) Όλα τα νοµίµως επικυρωµένα πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα τα οποία η παρούσα προκήρυξη αναφέρει ότι θα πρέπει να υποβληθούν από κάθε συµµετέχουσα εταιρία ή στην περίπτωση κοινοπραξίας/σύµπραξης από κάθε εταιρεία µέλος της, στα οποία θα τίθεται ο όρος «οικονοµικός φορέας». Περίπτωση κοινοπραξίας/σύµπραξης οικονοµικών φορέων δεν υφίσταται. Β) Απόφαση του.σ. ή του αρµόδιου καταστατικού οργάνου του οικονοµικού φορέα, µε την οποία θα εγκρίνεται η παροχή προς τον συµµετέχοντα στο διαγωνισµό της χρηµατοοικονοµικής ή/και της τεχνικής ή/και της επαγγελµατικής ικανότητας του φορέα, ώστε να είναι στη διάθεση του αναδόχου καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης. Στην απόφαση αυτή ο οικονοµικός φορέας θα δεσµεύεται ρητά να διαθέσει στον ανάδοχο τους συγκεκριµένους πόρους. Η σχετική απόφαση θα πρέπει να είναι λεπτοµερής και να εξειδικεύει τους συγκεκριµένους πόρους που θα είναι διαθέσιµοι µε ρητή προς τούτο δέσµευση, σε τρόπο ώστε να είναι δυνατό στην ΕΥΑΘ ΑΕ να προβεί στην αξιολόγηση και εκτίµηση της σηµασίας των σχετικών πόρων κατά το στάδιο του διαγωνισµού και να διαπιστώσει κατά την εκτέλεση της σύµβασης την υλοποίηση αυτής της δέσµευσης. Επίσης στην απόφαση αυτή ο οικονοµικός φορέας θα δεσµεύεται ρητά ότι θα ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο µε τον ΠΥ έναντι της ΕΥΑΘ ΑΕ για τους συγκεκριµένους αυτούς πόρους. Γ) Αποδεικτικό της σχέσης µεταξύ του αναδόχου και του οικονοµικού φορέα, θεωρηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι παραπάνω υποχρεώσεις του οικονοµικού φορέα ή/και δεν υποβληθούν τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά, η επίκληση δε θα λαµβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση των προσφορών. Επίσης η µη τήρηση των δηλωθέντων για την σχέση µε τον οικονοµικό φορέα, δίδει στην ΕΥΑΘ ΑΕ το δικαίωµα της εφαρµογής των διατάξεων για έκπτωση του αναδόχου. Οι δηλώσεις και τα έγγραφα του αναδόχου και των οικονοµικών φορέων που αφορούν την επίκληση πόρων, θα αποτελέσουν περιεχόµενο της σύµβασης. Κάθε οικονοµικός φορέας θα δύναται να διαθέτει την ικανότητα του και τις υπηρεσίες του σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα, προς ένα µόνο υποψήφιο ανάδοχο. 5

6 Άρθρο 4 ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές. 2. Οι προσφορές υποβάλλονται: 2.1 Με παράδοση τους στο τµήµα Προµηθειών,.Υ. & Αποθηκών, ή µε αποστολή τους ταχυδροµικώς επί αποδείξει ή µέσω εταιριών διακίνησης εντύπων. Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να φτάσει στο τµήµα Προµηθειών,.Υ. & Αποθηκών, την προηγούµενη εργάσιµη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 2.2 Με παράδοση της προσφοράς απευθείας στην Επιτροπή ιαγωνισµού αµέσως πριν από την έναρξη της διαδικασίας του διαγωνισµού. 3. Τα δείγµατα (όπως ορίζονται παρακάτω στο σχετικό άρθρο) θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύουν την προσφορά, επί ποινή αποκλεισµού. 4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου ή αφορούν προµηθευτές των οποίων η συµµετοχή στους διαγωνισµούς της ΕΥΑΘ ΑΕ έχει αποκλεισθεί, δεν λαµβάνονται υπόψη. 5. Προσφορές που δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τα ανωτέρω επιστρέφονται. Άρθρο 5 ο ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Αποστέλλονται στη διεύθυνση: ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ &ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 98, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλέφωνο: , Fax : Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, όπου θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α. «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» για τον σχεδιασµό, προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήµατος αυτόµατης µέτρησης, καταγραφής, τηλεµετάδοσης και διαχείρισης ενδείξεων κατανάλωσης νερού στην περιοχή της Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης. β. Ο πλήρης τίτλος της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.) γ. Ο αριθµός της διακηρύξεως (Νο 11/2011) δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ε. Τα στοιχεία του αποστολέα Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να τοποθετηθούν όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία (όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, η εγγυητική επιστολή συµµετοχής ). Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τις λοιπές ενδείξεις του 6

7 κυρίως φακέλου. Το περιεχόµενο του φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθορίζεται παρακάτω στην ενότητα των Τεχνικών Προδιαγραφών. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω µεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραφηµένη από τον προσφέροντα το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να την µονογράψει και να την σφραγίσει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Άρθρο 6 ο ΑΠΟ ΟΧΗ ΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση αναφέρει ρητά στην προσφορά του τα σηµεία εκείνα που τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρει στην προσφορά τους όρους του, που είναι διαφορετικοί από αυτούς της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. ιευκρινήσεις δίδονται µόνο όταν αυτές ζητούνται από την αρµόδια επιτροπή, είτε ενώπιον της είτε έπειτα από έγγραφο της Εταιρίας, κατόπιν σχετικής γνώµης της επιτροπής. Σηµειώνεται πως, από τις ανωτέρω διευκρινήσεις, λαµβάνονται υπ όψιν µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Άρθρο 7 ο ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 2. Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή να είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 3. Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν καταρχήν: 3.1. Την ηµεροµηνία έκδοσης 3.2. Τον εκδότη 3.3 Την επωνυµία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προς την οποία απευθύνεται 3.4.Τον αριθµό της εγγύησης 3.5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 7

8 3.6.Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 3.7. Τους όρους ότι: Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας Προµηθειών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. που διενεργεί το διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 4.Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 4.1 Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης (Συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). 4.2 Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόµενη κατά τα ανωτέρω αξία µπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται µέχρι ποσοστό 5%. 4.3 Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 και τα ακόλουθα: Την σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τα προς προµήθεια υλικά ή τις ζητούµενες υπηρεσίες Τον χρόνο ισχύος της εγγύησης (4 µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού). 4.4 Τα αναγκαία στοιχεία εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την προσφορά είναι: Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µε µόνη την δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται Ο αριθµός της διακήρυξης (Νο 11/2011) ή ο πλήρης τίτλος του διαγωνισµού Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση (17.220,00 ) Η ηµεροµηνία έκδοσης της. Τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται. Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων. 5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης 5.1 Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. 5.2 Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 5.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της Παρ.3. και τα ακόλουθα: Τον αριθµό της παραγγελίας της σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια υλικά Τον χρόνο ισχύος της εγγύησης (αορίστου χρόνου). 5.4 Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα κατατίθεται και για κάθε επαύξηση του αντικειµένου της σύµβασης. 6. Εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται µε την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης 8

9 καλής εκτέλεσης και µέσα σε δέκα (10) µέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. 7. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 8. Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 9. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ενός τουλάχιστον µηνός από την ισχύ της προσφοράς. 10. Τυχόν παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών θα συνοδεύεται από αντίστοιχη παράταση της ισχύος των εγγυήσεων συµµετοχής. Άρθρο 8 ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Τµήµα Προµηθειών,.Υ. & Αποθηκών ως εξής: 1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της διενέργειας του διαγωνισµού. Επί της ένστασης αποφαίνεται το Τµήµα Προµηθειών το αργότερο τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 2. Ένσταση κατά της διαδικασίας παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά συµµετοχής προµηθευτή στον διαγωνισµό ως και κατά του τύπου η του περιεχοµένου των προσφορών, υποβάλλεται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισµού και µέχρι τις επόµενες τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από τη διενέργειά του. Μπορεί επίσης να υποβληθεί σε τρείς (3) εργάσιµες ηµέρες από σχετική ανακοίνωση της επιτροπής (Λήξη της προθεσµίας η µµ). Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται, εντός της αυτής προθεσµίας υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο, στον προµηθευτή κατά του οποίου στρέφεται. 3. Επί των ενστάσεων της παραγράφου 2 αποφαίνεται το αρµόδιο για την κατακύρωση όργανο. 4. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε φροντίδα τους. Άρθρο 9 ο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο διαγωνισµός θα έχει κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπ όψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία: 1. Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. 2. Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 3. Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό. 9

10 4. Κάθε άλλο, κατά την κρίση της Επιτροπής, ουσιώδες στοιχείο από το οποίο εξασφαλίζεται η καλή εκτέλεση της προµήθειας του υλικού. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή µε την χαµηλότερη τιµή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή και που είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σηµεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. Άρθρο 10 ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για 90 ηµέρες από την επόµενη διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου στη διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται για όσο χρόνο συµφωνηθεί µεταξύ της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και των προµηθευτών. Σε καµία περίπτωση ο υποψήφιος ανάδοχος δεν µπορεί να έχει αξιώσεις αναθεώρησης τιµών πριν την λήξη της ισχύος της προσφοράς ή µετά την υπογραφή της σύµβασης. Άρθρο 11 ο ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 12 ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 13 ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 1. Με την προσφορά, η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίδεται ανά µονάδα και συνολικά, σύµφωνα µε το αντίστοιχο άρθρο του Προϋπολογισµού. Στην τιµή περιλαµβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α, για παράδοση και τοποθέτηση των υλικών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό του ΦΠΑ µε το οποίο επιβαρύνεται η τιµή αναφέρεται χωριστά. Σε 10

11 διαφορετική περίπτωση και µε βάση την αρχή της αποδοχής των όρων της διακήρυξης, ο ΦΠΑ που αναλογεί, λογίζεται ότι έχει συνυπολογισθεί και ενσωµατωθεί στην τιµή προσφοράς. 2. Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε ευρώ. 3. Οι τιµές των προσφορών αναγράφονται αριθµητικώς και ολογράφως, σε περίπτωση δε ασυµφωνίας ισχύει η τιµή που αναγράφεται ολογράφως. 4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 14 ο ΓΛΩΣΣΑ Όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που θα περιέλθουν στην Εταιρία θα είναι συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα. Κατατεθειµένα έγγραφα σε άλλη γλώσσα τα οποία δεν θα συνοδεύονται από νόµιµα επικυρωµένη µετάφραση τους στα Ελληνικά δεν λαµβάνονται υπ όψιν και θεωρούνται ως µη προσκοµισθέντα. Εξαίρεση στις µεταφράσεις αποτελούν οι διεθνείς τεχνικοί όροι και τα σύµβολα. Άρθρο 15 ο ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ Η Επιτροπή διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών στην καθορισµένη από την διακήρυξη ηµεροµηνία και ώρα. Προσφορές που υποβάλλονται µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στο Τµήµα Προµηθειών για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία, παρουσία µόνο αυτών που υπέβαλαν εµπρόθεσµα προσφορές ή των εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων τους: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Εφόσον θεωρηθούν επαρκή, η επιτροπή έχει την δυνατότητα αποσφράγισης και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών αυθηµερόν ή σε διαφορετική ηµεροµηνία από αυτήν της διεξαγωγής του διαγωνισµού (κατά την κρίση της). Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται µετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης και την κρίση τυχόν ενστάσεων και εφόσον κρίθηκαν αποδεκτές οι αντίστοιχες τεχνικές προσφορές. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή καταχωρεί αυτούς που υπέβαλαν προσφορά και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν σε πρακτικό, το οποίο υπογράφει. Οι παρευρισκόµενοι στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό. Κατά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών θα λάβουν γνώση και των τιµών που προσφέρθηκαν. Η µη παρουσία ενός η περισσοτέρων εκ των συµµετεχόντων δεν αναστέλλει την διενέργεια του διαγωνισµού. Άρθρο 16 ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΘ Α.Ε., θα κληθεί ο προµηθευτής που προκρίθηκε, µε σχετικό έγγραφο, για την υπογραφή της σύµβασης, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών. Συγχρόνως, θα πρέπει να προσκοµίσει και την εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης. 11

12 Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος ανάληψης των εργασιών αρχίζει να υπολογίζεται µετά από 10 ηµέρες από την σχετική κοινοποίηση. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση κατακύρωσης δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση κηρύσσεται έκπτωτος µετά από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΘ Α.Ε. ενώ η εγγυητική επιστολή συµµετοχής εκπίπτει υπέρ της Ε Υ Α Θ Α.Ε. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. δύναται στη συνέχεια να προχωρήσει στην κατακύρωση του διαγωνισµού στον επόµενο προµηθευτή ή παρέχοντα υπηρεσίες ή να επαναλάβει την διαδικασία. Άρθρο 17 ο ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Για την εξόφληση των τιµολογίων τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: 1. Πρωτόκολλο τµηµατικής παραλαβής σύµφωνα µε το άρθρο 7 της ΕΣΥ. 2. Τιµολόγιο του προµηθευτή µε την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 3. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. 4. Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της ιακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο. Άρθρο 18 ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Η επίλυση των διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν µεταξύ της ΕΥΑΘ ΑΕ. και των προµηθευτών, Ελλήνων ή αλλοδαπών κατά την διενέργεια του διαγωνισµού ή κατά την εκτέλεση των συµβάσεων υπάγεται στην αρµοδιότητα των ικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. Οι έννοµες σχέσεις που δηµιουργούνται από την ιακήρυξη και την Σύµβαση διέπονται από το Ελληνικό ίκαιο. Άρθρο 19 ο ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δικαιούται µε απόφαση του αρµόδιου για την διοίκηση οργάνου της ύστερα από γνωµοδότηση του τµήµατος Προµηθειών,.Υ. & Αποθηκών, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, να κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο για το σύνολο ή µέρος της σύµβασης όταν: 1. εν εκτελεί ή αδυνατεί να εκτελέσει την παραγγελία. 2. Τα παραδιδόµενα υλικά, υπηρεσία έχουν ελαττώµατα, δεν πληρούν τις συµβατικές προδιαγραφές και γενικά δεν έχουν τις συνοµολογηθείσες ιδιότητες ή επιδόσεις. 3. Σε κάθε άλλη περίπτωση που αθετούνται οι όροι της σύµβασης. Σε περίπτωση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου καταπίπτει υπέρ της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά το µέρος που ισχύει. Σε κάθε περίπτωση και ασχέτως της κήρυξης του προµηθευτή ως εκπτώτου, της κατάπτωσης της εγγύησης και της επιβολής ποινικής ρήτρας η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζηµίας που υπέστη από την αθέτηση εκ µέρους του προµηθευτή των συµβατικών του υποχρεώσεων. 12

13 Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια και δεν προσήλθε µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σύµβαση και να προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, και η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. αποδεσµεύεται από κάθε υποχρέωση έναντι του προµηθευτή και δύναται να εκτελέσει την προµήθεια ή υπηρεσία µε άλλους προµηθευτές µε όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. η οποία δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε άλλης ζηµίας που υπέστη από την µη υπογραφή της σύµβασης. Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα του προσωρινού ή οριστικού αποκλεισµού του προµηθευτή από µελλοντικές συνεργασίες. Ο αποκλεισµός κηρύσσεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του Τµήµατος Προµηθειών,.Υ. & Αποθηκών, το οποίο προηγουµένως υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. µπορεί να δεχτεί την εκπρόθεσµη παράδοση µε ταυτόχρονη επιβολή ποινικής ρήτρας ποσού ίσου προς το 0,5% της αξίας των υλικών ή των υπηρεσιών των οποίων καθυστερεί η παράδοση για κάθε εβδοµάδα και µέχρι δέκα (10) εβδοµάδες. Μετά τις δέκα (10) εβδοµάδες και εφόσον εξακολουθεί η καθυστέρηση, το ποσοστό της ποινικής ρήτρας αυξάνεται σε 1% για κάθε εβδοµάδα και µέχρι πέντε (5) εβδοµάδες. Μετά ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Αντικειµενική ανωτέρα βία, την ευθύνη της απόδειξης της οποίας φέρει ο προµηθευτής απαλλάσσει αυτόν των συνεπειών από την µη συµµόρφωση προς τους όρους της σύµβασης ή την µη υπογραφή της. Αν παρέλθουν άπρακτες οι συµβατικές προθεσµίες παράδοσης εξ υπαιτιότητας της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. παρατείνεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης χωρίς συνέπεια για τον προµηθευτή. Άρθρο 20 ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 1. Αν η αδυναµία υπογραφής ή εµπρόθεσµης εκτέλεσης της σύµβασης οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιήσει στην ΕΥΑΘ Α.Ε. τα περιστατικά και τους λόγους που συνιστούν αυτή την αδυναµία, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την επέλευσή τους. 2. Η ανωτέρα βία αποδεικνύεται µε στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία οφείλει να υποβάλλει ο προµηθευτής εντός είκοσι (20) ηµερών, άλλως στερείται του δικαιώµατος να επικαλεσθεί την ανωτέρα βία. 3. Η ύπαρξη ανωτέρας βίας απαλλάσσει τον προµηθευτή από τις συνέπειες λόγω µη συµµόρφωσής του προς τους όρους της σύµβασης ή της υπογραφής της. Άρθρο 21 ο ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1. Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη παροχής συµπληρωµατικών υπηρεσιών, προµηθειών εξοπλισµού (αρµοδιότητας ΕΥΑΘ ΑΕ) που δεν προβλέπονται από τη σύµβαση, η ΕΥΑΘ ΑΕ δύναται να αναθέσει απευθείας (µε διαπραγµάτευση) την παροχή των υπηρεσιών, προµηθειών αυτών στον ίδιο Π.Υ., σύµφωνα µε το άρθρο 4 του «Κανονισµού Προµηθειών Λήψεως Υπηρεσιών Μισθώσεων & Εκµισθώσεων» της ΕΥΑΘ ΑΕ και µετά από Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της. 2. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία από την ΕΥΑΘ ΑΕ η παροχή συµπληρωµατικών υπηρεσιών, προµηθειών εξοπλισµού για την πραγµατοποίηση εργασιών ευρύτερης συντήρησης επισκευής της εγκατάστασης ή αντικατάστασης-προσθήκης εξοπλισµού και γενικότερα βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας της που δεν προβλέπονται από τη 13

14 συναφθείσα σύµβαση και οι εργασίες αυτές κρίνονται απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωση της αρχικής σύµβασης και δεν είναι δυνατόν να διαχωρισθούν από τεχνική ή οικονοµική άποψη από την αρχική σύµβαση χωρίς να δηµιουργηθούν σοβαρά προβλήµατα, τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για τη σύνταξη σχετικής τεχνικής έκθεσης, την υλοποίηση των παραπάνω εργασιών ή εγκαταστάσεων-αντικαταστάσεων µε δικά του µέσα και υλικά είτε µε αυτά που θα χορηγηθούν από την ΕΥΑΘ ΑΕ. Το επιπλέον τίµηµα που θα καταβληθεί στον ανάδοχο θα καθοριστεί ανάλογα µε το κόστος των υλικών και των µέσων που τυχόν θα διατεθούν από τον Π.Υ., καθώς και µε τη φύση και το είδος των εργασιών που θα απαιτηθούν, µετά από διαπραγµάτευση και κατόπιν έγκρισης από το.σ. της ΕΥΑΘ ΑΕ. 3. Ο καθορισµός των τιµών των εν λόγω συµπληρωµατικών εργασιών θα γίνει από την Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης της σύµβασης και µε βάση τα πραγµατικά στοιχεία κόστους της έρευνας αγοράς και µετά από έγκριση από το.σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε. Άρθρο 22 ο ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΕΥΑΘ ΑΕ έχει τη δυνατότητα αυξοµείωσης του περιεχοµένου της σύµβασης µέχρι -20% και +30%, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον «Κανονισµό Προµηθειών Λήψεως Υπηρεσιών Μισθώσεων & Εκµισθώσεων» της ΕΥΑΘ ΑΕ και την κείµενη νοµοθεσία και µετά από Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της, µε ανάλογη τροποποίηση του συνολικού τιµήµατος. 14

15 Β. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Β.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 1 ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Η Ε.Υ.Α.Θ Α.Ε προτίθεται να αντικαταστήσει 750 υδροµετρητές καταναλωτών της στην Βιοµηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΒΙΠΕΘ) µε νέους και να εγκαταστήσει σύστηµα ασύρµατης λήψης ενδείξεων κατανάλωσης και περαιτέρω διαχείρισης αυτών των ενδείξεων. Η λύση θα πρέπει να επιτρέψει στην ΕΥΑΘ να ελέγξει 750 υδροµετρητές, µε δυνατότητα επέκτασης του συστήµατος, εγγυώµενη ότι θα µπορεί να ελεγχθούν όλοι σε πραγµατικό χρόνο. Η τεχνική λύση θα πρέπει να επιτύχει την ασύρµατη διαχείριση των µετρητών του δικτύου νερού της ΒΙΠΕΘ η οποία θα βασίζεται σε Ασύρµατη µετάδοση ενδείξεων κατανάλωσης στο Επιχειρησιακό Κέντρο Τιµολόγησης (ΕΚΤ) της ΕΥΑΘ στην Εγνατία 127 (κεντρικά γραφεία της εταιρείας), σε Η/Υ που θα εγκατασταθεί για το σκοπό αυτό. Το προς εγκατάσταση σύστηµα Αυτόµατης Ανάγνωσης εδοµένων (Automatic Meter Reading, AMR), προορίζεται για την µέτρηση του παρεχόµενου πόσιµου νερού σε καταναλωτές της ΕΥΑΘ στην περιοχή της ΒΙΠΕΘ. Ο υποψήφιος ανάδοχος, θα σχεδιάσει, προµηθεύσει, εγκαταστήσει και θέσει σε αποδοτική λειτουργία το εν λόγω σύστηµα. Άρθρο 2ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝ ΕΙΞΕΩΝ Στην ΒΙΠΕΘ βρίσκονται περί τους 750 καταναλωτές ύδρευσης της ΕΥΑΘ οι καταναλώσεις των οποίων καταγράφονται µε επισκέψεις υπαλλήλων και εξωτερικών συνεργατών της εταιρείας σε τετράµηνη βάση. Αναλυτικότερα, ο λήπτης της ένδειξης επισκέπτεται το χώρο που βρίσκεται τοποθετηµένος ο υδροµετρητής του καταναλωτή και καταγράφει την ένδειξη που εµφανίζεται τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή στον εν λόγω υδροµετρητή σε φορητή ηλεκτρονική συσκευή (PDA). Με την ολοκλήρωση της καταγραφής των ενδείξεων τα δεδοµένα µεταφέρονται (download) σε βάση δεδοµένων που υπάρχει για σκοπό αυτό, και κατόπιν µεταφέρονται στην κεντρική βάση δεδοµένων τιµολόγησης της εταιρείας. Οι εν λόγω βάσεις είναι άµεσα συνδεδεµένες µε το κεντρικό πληροφοριακό σύστηµα της ΕΥΑΘ (ERP Solution 2, της εταιρείας Singular Logic, που βασίζεται σε Microsoft SQL server 2008). Στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της ΕΥΑΘ της µείωσης του λειτουργικού της κόστους, της βελτίωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας και της αποδοτικότερης διαχείρισης του παρεχόµενου ύδατος που προωθείται και διανέµεται στο σύστηµα ύδρευσης του ευρύτερου πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης η εταιρεία σκοπεύει να αναβαθµίσει τον τρόπο καταγραφής, επεξεργασίας και τιµολόγησης των ενδείξεων κατανάλωσης των πελατών της. Άρθρο 3 ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AMR Η αρχιτεκτονική του νέου συστήµατος αναλύεται στα ακόλουθα επίπεδα και αντίστοιχο εξοπλισµό. Υδροµετρητές συσκευές οι οποίες καταγράφουν την συνολική κατανάλωση ύδατος. 15

16 Local Transmitters (LT, Τοπική Μεταδότες) συσκευές οι οποίες καταγράφουν την συνολική κατανάλωση των υδροµετρητών µέσω παλµών και ακροδεκτών εξόδου επικοινωνίας και µεταδίδουν µέσω RF τις πληροφορίες. Concentrators (συγκεντρωτές-αναµεταδότες) συσκευές οι οποίες συλλέγουν τις πληροφορίες και τις µεταβιβάζουν µέσω GSM/GPRS ή άλλη ασύρµατη τεχνολογία στον κεντρικό Server Κεντρικό Server (Κεντρικό εξυπηρετητή) µε το σχετικό λογισµικό που θα παραλαµβάνει, θα επεξεργάζεται και διαχειρίζεται τις πληροφορίες. Η βασική δοµή της προτεινόµενης από τον υποψήφιο ανάδοχο λύσης θα πρέπει να αντιστοιχεί στην παραπάνω αρχιτεκτονική. Τονίζεται ότι το προτεινόµενο σύστηµα δύναται να έχει ενοποιηµένα ένα ή περισσότερα επίπεδα της παραπάνω αρχιτεκτονικής σε ένα επίπεδο εξοπλισµού (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά υδροµετρητής και τοπικός µεταδότης σε µια συσκευή). Το αναπτυγµένο σύστηµα θα πρέπει να βασίζεται στην συγκέντρωση των δεδοµένων τα οποία προέρχονται από τους µετρητές στην συσκευή συγκέντρωσης πληροφοριών (concentrator), µέσω GSM/GPRS/3G ή άλλης ασύρµατης τεχνολογίας, και έπειτα στον SERVER όπου όλα τα δεδοµένα θα αποθηκεύονται θα επεξεργάζονται και έπειτα θα παρουσιάζονται, επιτρέποντας έτσι τον έλεγχο των δεδοµένων. Η πρώτη συσκευή (Local Transmitter) θα πρέπει να είναι άµεσα συνδεδεµένη µέσω διάταξης µαγνητικών παλµών (REED) ή οπτικών παλµών (OPTO) µε τον υδροµετρητή και θα παρέχει όλα τα δεδοµένα στον concentrator µέσω ασύρµατης τεχνολογίας RF (όχι συνδροµητική σε τηλεπικοινωνιακό πάροχο ασύρµατη επικοινωνία). Η δεύτερη συσκευή (Concentrator) θα πρέπει να δέχεται δεδοµένα, και να «επικοινωνεί» µέσω τεχνολογίας GSM/GPRS/3G µε τον κεντρικό Server του συστήµατος που βρίσκεται στο Κέντρο Λήψης Ενδείξεων Κατανάλωσης της ΕΥΑΘ (Εγνατία 127). Ο Concentrator µε αυτό τον τρόπο θα πρέπει να µπορεί και έχει αµφίδροµη επικοινωνία: προς το ασύρµατο µετρητικό κεντρικό σύστηµα (Κέντρο Λήψης Ενδείξεων) µέσω του δικτύου GSM/GPRS/3G και προς τους υδροµετρητές επίσης µέσω RF τεχνολογίας. Οι Local Transmitters θα πρέπει να χρησιµοποιούν RF τεχνολογίας συχνότητες µε σκοπό να επικοινωνήσουν µε το concentrator (συσκευή που επικοινωνεί µε τον κεντρικό Server). Σε κάθε περίπτωση η χρήση οποιαδήποτε συχνότητας ή συχνοτήτων απαιτεί την εξασφάλιση µε ευθύνη του αναδόχου, κατά το στάδιο υλοποίησης της πρότασης, όλων των αναγκαίων αδειοδοτήσεων εκεί που αυτές απαιτούνται ή σχετικών απαλλαγών εκεί που αυτές εφαρµόζονται. Άρθρο 4 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AMR Ο ανάδοχος υποχρεούται να θέσει ε λειτουργία το σύστηµα AMR και να το συντηρεί για το σύνολο του χρονικού διαστήµατος της 2ετούς εγγύησης. Οι λειτουργικές απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά του συστήµατος AMR αναλύονται ως εξής: Αυτόµατη καταγραφή ενδείξεων κατανάλωσης Τηλεµετάδοση ενδείξεων κατανάλωσης και ειδοποιήσεων (alarms) Λήψη, επεξεργασία και διαχείριση των λειτουργικών δεδοµένων αλλά και δεδοµένων διαχείρισης του συστήµατος AMR ιαλειτουργικότητα µε ανοιχτά πληροφοριακά συστήµατα. 16

17 Καταγραφή Ενδείξεων Το σύστηµα AMR θα πρέπει να διαθέτει την δυνατότητα της αυτόµατης καταγραφής ενδείξεων κατανάλωσης σε συχνότητα που θα µπορεί να κυµαίνεται κατ ελάχιστο από 1/4 της ώρας µέχρι και 4 µήνες µε ανάλογη βέβαια ενεργειακή κατανάλωση για το AMR σύστηµα και ειδικότερα για τον σύστηµα υδροµετρητή-τοπικό µεταδότη και αναµεταδότη συγκεντρωτή. Τηλεµετάδοση ενδείξεων κατανάλωσης και ειδοποιήσεων (alarms) Τα δεδοµένα ενδείξεων κατανάλωσης θα µεταδίδονται µέσω του τοπικού µεταδότη από το χώρο του υδροµετρητή στον συγκεντρωτή (Concentrator), από όπου θα µεταδίδονται στον Κέντρο Λήψης Ενδείξεων Κατανάλωσης της ΕΥΑΘ (Εγνατία 127). Η τηλεµετάδοση θα γίνεται ενεργειακά αυτόνοµα µε µπαταρία που διαθέτει η διάταξη τόσο του LT όσο και του Concentrator. Ο χρόνος αυτονοµίας θα είναι πέντε (5) χρόνια για συνήθη χρήση (ορίζεται µια µετάδοση ανά µήνα). Ο υποψήφιος ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ορίσει τον εκτιµώµενο χρόνο ζωής της µπαταρίας τουλάχιστον για τα κάτωθι διαστήµατα αποστολής ενδείξεων: 1 µέρα, 1 µήνας, 4 µήνες. Η τηλεµετάδοση, από τον υδροµετρητή µέχρι τον Concentrator θα γίνεται ανεξάρτητα καλωδιακών υποδοµών µε ασύρµατη τεχνολογία η οποία θα διαθέτει τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις χρήσης για το εν λόγω έργο (µε ευθύνη του αναδόχου) ή απαλλαγή της ανάγκης αδειοδότησης. Επίσης, η χρησιµοποιούµενη τεχνολογία από τον Concentrator στο Κέντρο Λήψης Ενδείξεων Κατανάλωσης θα είναι GSM/GPRS/3G. Τονίζεται η απαίτηση ύπαρξης επιπέδου concentrator για την ελαχιστοποίηση του αριθµού των ασύρµατων συνδέσεων µε το Κέντρο Λήψης Ενδείξεων. Επίσης, θα παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας της διάταξης, επί τόπου της εγκατάστασης του concentrator, µε Η/Υ µέσω σειριακής θύρας ή θύρας USB, για την άµεση συλλογή δεδοµένων. Ο προµηθευτής θα εξασφαλίσει τη συµβατότητα της τηλεµετάδοσης για οποιαδήποτε από τις εφαρµοζόµενες σήµερα από τις τεχνολογίες GSM στην Ελλάδα. Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που θα χρησιµοποιηθεί από την ΕΥΑΘ, θα είναι δική της επιλογή, µετά από πρόταση του αναδόχου, και το καταγραφικό θα έχει δυνατότητα να δεχθεί κάρτα SIM από οποιοδήποτε πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Το όλο λογισµικό της αποστολής δεδοµένων θα πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα αποστολής όλων των τιµών ενός 24ώρου για χρονική πυκνότητα τιµών 4 ανά ώρα. Η συχνότητα αποστολής των ενδείξεων θα προκαθορίζεται επιλεγόµενα από τον χειριστή. Σε περίπτωση αδυναµίας του συστήµατος για την αποστολή των δεδοµένων θα γίνεται επαναποστολή µετά από ορισµένο χρονικό διάστηµα. Σε κάθε περίπτωση (επιτυχούς ή µη επιτυχούς αποστολής των δεδοµένων) τα δεδοµένα θα παραµένουν διαθέσιµα στον concentrator µέχρι και 1 µήνα. Κατ επιλογήν του χειριστή του συστήµατος και σε βάρος του χρόνου αυτονοµίας, θα µπορεί να µειώνεται ο χρόνος αποστολή δεοµένων κατανάλωσης. Τέλος, το σύστηµα θα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί και µε συσκευές κινητών τηλεφώνων (τουλάχιστον µε 2 αριθµούς κινητής τηλεφωνίας) για αποστολή δεδοµένων συναγερµών ALARMS απευθείας σε αυτά. Απαραίτητες ειδοποίησης ( alarms ) Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει την δυνατότητα αποστολής alarms όπως υπερβολικής κατανάλωσης, εξωτερικής παρέµβασης, βλαβών κτλ. Αναλυτικότερα, η µονάδα συλλογής δεδοµένων θα πρέπει να επιτρέπει τη διαχείριση καταστάσεων ειδοποιήσεων, µε τη συνεχή επικοινωνία µε την βάση και την δυνατότητα αποστολής γραπτών µηνυµάτων στους διαχειριστές. Με τον τρόπο αυτό έχουµε προβλέψει τους ακόλουθους τύπους ειδοποιήσεων: 17

18 Ειδοποιήσεις µέτρησης (λόγω µεγαλύτερων ή µικρότερων τιµών των παραµέτρων που έχουν τεθεί) Ειδοποιήσεις µπαταρίας (λόγω µέτρησης της ισχύος της µπαταρίας) Ειδοποιήσεις παρεµβάσεων (λόγω ανοίγµατος του περιβλήµατος). Ειδοποιήσεις κατάστασης αισθητήρων (λόγω κοµµένων καλωδίων ή δυσλειτουργίας των αισθητήρων) Μέτρηση ειδοποιήσεων Μία από τις πτυχές που πρέπει να αξίζουν µεγαλύτερη προσοχή είναι η ανάγκη αλλαγών στον ρυθµό της απόκτησης δεδοµένων, βάση του επιπέδου των µετρήσεων του σταθµού. Αυτό πρέπει να εφαρµόζεται στην προτεινόµενη µονάδα συλλογής δεδοµένων. Κύκλος ζωής της µπαταρίας Οι µπαταρίες του εξοπλισµού πρέπει να έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 5 έτη για αποστολή µηνυµάτων σε µηνιαία βάση. Προστασία του περιβάλλοντος Το σύνολο του εξοπλισµού στο πεδίο, τοπικός µεταδότης θα διαθέτει προστασία IP68. Λήψη, επεξεργασία και διαχείριση των λειτουργικών δεδοµένων αλλά και δεδοµένων διαχείρισης του συστήµατος AMR Τα δεδοµένα θα λαµβάνονται στον Η/Υ του Κέντρου Λήψης Ενδείξεων Καταναλώσης της ΕΥΑΘ (Εγνατία 127). Το λογισµικό του Κεντρικού Συστήµατος AMR πρέπει να βασίζεται σε αρχιτεκτονική client/server και σε µία συναφή βάση δεδοµένων (ενδεικτικά SQL Server). Το σύστηµα θα συλλέγει τα δεδοµένα από τις αποµακρυσµένες µονάδες και θα τα αποθηκεύει στην βάση δεδοµένων του Server. Το περιβάλλον χρήσης θα πρέπει να είναι εγκατεστηµένο µε τέτοιο τρόπο (ενδεικτικά σε ένα WEB Server) µε στόχο την εύκολη χρήση και την ανάγκη για χαµηλές απαιτήσεις εύρους ζώνης. Το περιβάλλον χρήσης θα βασίζεται κατ ελάχιστον σε 3 µονάδες που περιγράφονται κατωτέρω, όλες τους περιλαµβανόµενες στο Server: Μονάδα απεικόνισης Μονάδα διαµόρφωσης Μονάδα συντήρησης Όπως ήδη αναφέρθηκε, αυτό το περιβάλλον χρήσης αποτελείται από µια οµάδα δυναµικών ιστοσελίδων χρησιµοποιώντας ένα κανονικό πρόγραµµα περιήγησης στο διαδίκτυο, το οποίο θα απλοποιεί την πρόσβαση στις πληροφορίες για µια οµάδα χρηστών και εργαζοµένων µε διαφορετικά επίπεδα κατάρτισης. Η πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργικές µονάδες θα προστατεύεται από ένα όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Το σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει πολλαπλούς χρήστες µέσω WAN και LAN. εδοµένου ότι αναγνωρίζεται η κρισιµότητα της εφαρµογής εστιάζεται η προσοχή στην ανάπτυξη της ποιότητας της λύσης σύµφωνα µε τις ακόλουθες παραµέτρους: στιβαρότητα της πλατφόρµας και της αντίστοιχης υποδοµής. απόδοση της εφαρµογής, η οποία µετριέται από τρία ξεχωριστά στοιχεία: (α) Μέγιστο και τον µέσο χρόνο απόκρισης για κάθε συνδιαλλαγή. (β) Ποσότητα διακινούµενων στοιχείων παράλληλων συνδιαλλαγών. (c) Μέγιστος αριθµός παράλληλων συνδιαλλαγών ασφάλεια όλων των ζωτικής σηµασίας δεδοµένων και αποφυγή εισβολών 18

19 συνέπεια και διαθεσιµότητα όλων των δεδοµένων των συνδιαλλαγών διαλειτουργικότητα του συστήµατος. Ορισµένες πρόσθετες εργασίες-εφαρµογές πρέπει να είναι διαθέσιµες στην πλατφόρµα λογισµικού για να επιτευχθεί η καλύτερη ποιότητα της λύσης και να επιτύχουµε τις µετρήσεις του προηγούµενου συστήµατος όπως: υνατότητα αυτο-ανάκτησης µέσω ενηµέρωσης της βάσης δεδοµένων (roll back) Ικανότητα παροχής αντιγράφων ασφαλείας/ανάκτησης υνατότητα επέκτασης του συστήµατος για την υποστήριξη σε περίπτωση αύξησης του αριθµού των υδροµετρητών (σηµείων λήψης ενδείξεων). ιαχείριση και έλεγχος της βάσης δεδοµένων Αρχείο εύρεσης σφαλµάτων για όλες τις αλλαγές υνατότητα αυτοδιάγνωσης µε πλήρη αρχεία καταγραφής σφαλµάτων Ανιχνευσιµότητα όλων των ρυθµίσεων και των αλλαγών υνατότητα αυτόµατης αλλαγής θερινής / χειµερινής ώρας Συµβατότητα µε άλλα λογισµικά διαχείρισης ανοιχτής διεπαφής. Άρθρο 5 ο ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AMR 5.1. Τοπικοί Μεταδότες Ο τοπικός µεταδότης (Local Transmitter, LT) είναι µια ασύρµατη συσκευή, η οποία συνδέεται µε τον µετρητή χρησιµοποιώντας διάταξη µαγνητικών ή οπτικών παλµών (REED ή OPTO). Η λήψη των παλµών µέσω της εν λόγω διάταξης επιτρέπει στο LT να µετρήσει την κατανάλωση του χρήστη. Η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε µπαταρία και έχει την δυνατότητα να «διαβάζει» µέχρι 2 ψηφιακές εισόδους την ίδια στιγµή και δηµιουργεί ένα δίκτυο όπου βρίσκονται και άλλες συσκευές, στην ακτίνα λήψης. Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συχνότητα Λειτουργίας 868 MHz (ενδεικτική) ή άλλη κατάλληλη για τέτοιου είδος εφαρµογές Είσοδοι 2 ψηφιακοί Τοπολογία του δικτύου RF που Mesh ή Star ίκτυο συνδέεται Επικοινωνία ιαµόρφωση των παραµέτρων, χρονικά βήµατα αποστολής δεδοµένων Ισχύς Μπαταρίες Λιθίου Αυτονοµία Εξαρτάται στο µέγεθος του δικτύου και την συχνότητα επικοινωνίας (5 χρόνια για επικοινωνία σε µηνιαία βάση) Προστασία IP Συγκεντρωτές-Αναµεταδότες (Concentrators) H µονάδα συλλογής δεδοµένων (concentrator, gateway-repeater) που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασµένη για την τοποθέτηση της, σε αποµακρυσµένες τοποθεσίες, χωρίς ηλεκτρική παροχή και να στηρίζεται στις επικοινωνίες GSM/GPRS/3G. 19

20 Η µονάδα αυτή θα πρέπει να είναι συµβατή µε διάφορους τύπους µετρητών, διάφορων προµηθευτών, και να µπορεί να ενσωµάτωση νέα χαρακτηριστικά όπως η παρακολούθηση στάθµης ύδατος ή η ανίχνευση παρεµβάσεων και εν γένει να µπορεί να αναβαθµιστεί ενσωµατώνοντας αισθητήρες ποιότητας νερού µε νέες τεχνολογίες. Επίσης η µονάδα συλλογής δεδοµένων θα πρέπει να πληροί ένα σύνολο χαρακτηριστικών και στοιχείων σε µηχανικό επίπεδο όπως, αντοχή σε παραµόρφωση, χτυπήµατα, κραδασµούς. κτλ. Χαρακτηριστικά Μονάδας Συλλογής εδοµένων Αναλογικά κανάλια εισόδου (4-20mA, 0-5V, ωµικό) υνατότητα τροφοδοσίας ακροδεκτών στα 12VDC (περίοδοι τροφοδοσίας ρεύµατος µε δυνατότητα ρύθµισης 0-500ms) Ψηφιακά κανάλια µε µετρητές (αναγνωστικού ή οπτικού τύπου) Εσωτερικές µπαταρίες 3,6V (2 µονάδες), µε συνολική χωρητικότητα του 1,8Ah ή ανάλογης χωρητικότητας για αυτονοµία σύµφωνα µε την παρούσα τεχνική προδιαγραφή. Μόντεµ GSM/GPRS QuadBand Εύκολα προσβάσιµη SimHolder Εσωτερική κεραία ισχυρής λήψης Μνήµη: 128 Kb δεδοµένων ή ανάλογης χωρητικότητας για καταγραφή δεδοµένων τουλάχιστον 30 ηµερών, σε ρυθµό 15 λεπτών. Εσωτερικό ρολόι µε δυνατότητα συγχρονισµού µε δίκτυο GSM. Καταγραφικό δεδοµένων που παραµετροποιείται εξ αποστάσεως µέσω GSM/GPRS/3G και τοπικά µέσω PC µε διεπαφή USB. υνατότητα εργασίας κατόπιν αίτησης του κεντρικού ή κατά τη διάρκεια διακοπής της επικοινωνίας µε το καταγραφικό δεδοµένων (συνήθως σε καταστάσεις συναγερµού), 5.3. Λογισµικό ιαχείρισης Ενδείξεων Το λογισµικό θα είναι εύκολο και φιλικό προς τον χρήστη. Ο χειριστής θα µπορεί να εισάγει δεδοµένα, να ελέγχει υδατικά ισοζύγια, να παρακολουθεί συναγερµούς ανά πελάτη, περιοχή, διαδροµή κλπ. Το λογισµικό θα έχει την δυνατότητα εξαγωγής όλων των καταγεγραµµένων στοιχείων, την ανάλυση τους και την εξαγωγής του στο σύστηµα τιµολόγησης της υπηρεσίας για την άµεση έκδοση των λογαριασµών. Ο χειριστής θα µπορεί κατ επιλογή να τροποποιεί όλες τις παραµέτρους του συστήµατος. Το λογισµικό θα ειδοποιεί τον χειριστή για τυχόν µηνύµατα συναγερµών διαρροών ή επέµβασης στον υδροµετρητή. Το λογισµικό δεν θα έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις για την εγκατάσταση του και θα τρέχει σε οποιοδήποτε υπολογιστή µε λειτουργικό περιβάλλον Windows. Στο λογισµικό θα πρέπει να αποθηκεύονται κατά ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία, δεδοµένα και παράµετροι, τα οποία θα µπορούν να διαφοροποιούνται από το διαχειριστή του λογισµικού: Αριθµός µετρητή, ηµεροµηνία και διεύθυνση εγκατάστασης. Κατηγορία, τύπος και διάµετρος µετρητή. Κατάσταση µετρητή. Στοιχεία καταναλωτή. 20

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια, 20.12.2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΘΕΜΑ : Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεματικής. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία,

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την παρούσα Προκήρυξη. Λόγω τεχνικών απαιτήσεων της ιστοσελίδας μας, όλα τα κείμενα σχετικά με την προκήρυξη περιέχονται αναγκαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα