ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Εγκατάσταση υποδομής δομημένης καλωδίωσης για data, voice και εν γένει ενοποιημένων επικοινωνιών (unified communications) καθώς και του συναφούς ενεργού εξοπλισμού σε κτίρια του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Η δομημένη καλωδίωση θα εγκατασταθεί στα δύο λειτουργούντα κτίρια του Οργανισμού και θα αποτελεί ενιαίο λειτουργικό σύνολο. Η ίδια καλωδίωση θα χρησιμοποιηθεί στο προσεχές μέλλον για την υλοποίηση συστήματος ενοποιημένων επικοινωνιών Τα δύο κτίρια είναι επί της οδού Φαβιέρου στην Αθήνα και συγκεκριμένα Φαβιέρου 30 (κεντρικό κτίριο Α), Φαβιέρου 28 (κτίριο Β). Μεταξύ των κτιρίων Α και Β διέρχεται η οδός Ακομινάτου. Η υπάρχουσα και προτεινόμενη διασύνδεση μεταξύ των κτιρίων Α και Β γίνεται εναέρια στο ύψος του 2ου ορόφου Το κτίριο Α έχει 6 ορόφους, ημιόροφο, ισόγειο και δώμα. Το κτίριο Β έχει 6 ορόφους και ισόγειο Ο σχεδιασμός και υλοποίηση του έργου καθώς και τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα πρέπει να πληρούν τα πρότυπα και τις προδιαγραφές EN-50173, EN-50174:2009 και ANSI/EIA/TIA 568-C και αυτό θα πρέπει να πιστοποιείται Επιγραμματικά, η τρέχουσα υποδομή περιλαμβάνει storage Dell Equalogic PS6000, servers Dell και virtual περιβάλλον vmware. Επίσης υπάρχουν και ανεξάρτητοι standalone servers Όλος ο παθητικός εξοπλισμός (πρίζες, καλώδια, patch panels, κλπ) θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή Όλος ο ενεργός εξοπλισμός θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή. Δεν απαιτείται κατάθεση δειγμάτων του ενεργού εξοπλισμού Θα εγκατασταθούν Σημεία Ασύρματης Πρόσβασης (Σ.Α.Π.) (Wireless Access Points) και στα δύο κτίρια ώστε να δημιουργηθεί ασφαλές ασύρματο τοπικό δίκτυο (wireless lan) σε όλο τον Οργανισμό. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε σχετική μελέτη που θα δείξει πόσα Σ.Α.Π. και που θα εγκατασταθούν Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει υλοποιήσει έργα ανάλογα με το εδώ περιγραφόμενο και αυτό θα πρέπει να αποδεικνύεται από σχετικό κατάλογο αυτών των έργων με περιληπτική περιγραφή του κάθε έργου, που θα συμπεριλάβει στην προσφορά του Ο Οργανισμός προτίθεται να προβεί στο προσεχές μέλλον, σε λύση ενοποιημένων επικοινωνιών (unified communications). Είναι ήδη σε εξέλιξη η μετάβαση στη χρήση της πλατφόρμας Office365. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει μελέτη για εφαρμογή λύσης ενοποιημένων επικοινωνιών, η 1

2 οποία θα αποτελεί ένα από τα παραδοτέα της σύμβασής του, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος του έργου. Στην τεχνική του προσφορά πρέπει να υπάρχει περιγραφή της προτεινόμενης λύσης με αναφορά στο απαιτούμενο υλικό και λογισμικό και στα χαρακτηριστικά δυνατότητες που η εν λόγω πρόταση μπορεί να υλοποιήσει. Η αναφορά σε πλεονεκτήματα μειονεκτήματα σε σχέση με ανταγωνιστικές λύσεις, είναι επιθυμητή. Στη μελέτη που θα παραδοθεί θα πρέπει να υπάρχει αναλυτικός πίνακας όλου του προτεινόμενου εξοπλισμού (υλικό + λογισμικό) με τιμές τιμοκαταλόγου, ώστε να είναι δυνατός και ο προϋπολογισμός υλοποίησης του έργου. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει υλοποιήσει ανάλογα έργα ενοποιημένων επικοινωνιών (unified communications) και αυτό θα πρέπει να αποδεικνύεται με παράθεση σχετικού καταλόγου και περιληπτική περιγραφή του κάθε έργου Το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο Οργανισμός, αφού σε συνεργασία με τον ανάδοχο, οριστικοποιήσει όλες τις προς εγκατάσταση θέσεις δικτύου, θα παραδώσει στον ανάδοχο, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, κατόψεις κάθε ορόφου όλων των κτιρίων με σημειωμένες τις επιθυμητές θέσεις εργασίας. Καθυστέρηση εκ μέρους του Οργανισμού να το κάνει, δημιουργεί και ανάλογη καθυστέρηση στην εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής που υποχρεούται να κάνει ο ανάδοχος Η μελέτη εφαρμογής πρέπει να περιλαμβάνει τις κατόψεις των ορόφων όλων των κτιρίων με σημειωμένες τις θέσεις εργασίας, περιγραφή της προτεινόμενης όδευσης της καλωδίωσης, τοποθέτησης των Σ.Α.Π., κατάλογο με τα είδη, τους τύπους και τις ποσότητες των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και όλων των εργασιών. Τυχόν αλλαγές στις θέσεις εργασίας ή την όδευση των καλωδίων, θα πρέπει να σημειωθούν ώστε να επικαιροποιηθούν οι κατόψεις στη μελέτη, που θα πρέπει να παραδοθεί με την οριστική παράδοση του έργου, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, μαζί με τα λοιπά παραδοτέα Παράλληλα με το έργο της εγκατάστασης της δομημένης καλωδίωσης, θα πρέπει να γίνει αποξήλωση και απομάκρυνση της παλαιάς δομημένης καλωδίωσης (καλώδια, κανάλια, πρίζες δικτύου) κατά το μέγιστο δυνατό, χωρίς να υπάρχει ουσιαστική διακοπή της λειτουργίας του δικτύου. Αυτό σημαίνει ότι λειτουργίες, όπως π.χ. το πρωτόκολλο, μπορούν να έχουν πολύ μικρό χρόνο διακοπής της εργασίας τους, ενώ άλλες εταιρικές λειτουργίες έχουν μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια. Τα δύο παλαιότερα επιδαπέδια racks (στο 2ο και 5ο όροφο του κτιρίου Α) που φιλοξενούσαν patch panels και ενεργό εξοπλισμό του παλαιού δικτύου, θα μεταφερθούν από τον ανάδοχο σε χώρο που θα του υποδειχθεί από την υπηρεσία. Οι εργασίες αποξήλωσης απομάκρυνσης της παλαιάς καλωδίωσης (και μόνον αυτές) είναι δυνατόν να ξεπεράσουν κατά 10% το χρονικό περιθώριο που θα δώσει ο ανάδοχος για την ολοκλήρωση του έργου, εφόσον προκύψουν αντικειμενικές τεχνικές δυσκολίες Οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ζημιά προκληθεί από τις εργασίες του αναδόχου σε οποιαδήποτε υποδομή του Οργανισμού κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, θα πρέπει να αποκαθίσταται άμεσα με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. 2

3 1.15. Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα μείωσης του τελικού αντικειμένου της σύμβασης έως και 30% από το εδώ περιγραφόμενο Η προσφορά κάθε υποψηφίου αναδόχου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει : Συμπληρωμένους τους πίνακες συμμόρφωσης (βλ. παρακάτω) με πρόσθετες στήλες για την απάντηση και τη σχετική παραπομπή. Αναλυτικά φυλλάδια (προσπέκτους) του παθητικού και ενεργού εξοπλισμού, που θα αναφέρουν τα χαρακτηριστικά και τις πιστοποιήσεις τους. Αντίγραφα των πιστοποιήσεων (όπου ζητείται). Υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναφέρεται ότι αρμόδιοι τεχνικοί του, έχουν ήδη κάνει αυτοψία στους χώρους που θα εγκατασταθεί η δομημένη καλωδίωση, τα σημεία ασύρματης πρόσβασης και ο ενεργός εξοπλισμός, έχουν εξετάσει τις δυνατότητες όδευσης της καλωδίωσης και εγκατάστασης των racks και των θέσεων εργασίας και ότι αν αναλάβει το έργο θα υποβάλει σχετική μελέτη εφαρμογής σύμφωνα με όσα ορίζονται στη διακήρυξη και στη σύμβαση που θα υπογραφεί. Πρόταση υλοποίησης λύσης ενοποιημένων επικοινωνιών (unified communications) Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των εργασιών υλοποίησης του έργου. 3

4 2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η διασύνδεση μεταξύ των κτιρίων θα γίνει με καλώδιο οπτικών ινών (multimode) και πιο συγκεκριμένα με ταυτόχρονη χρήση τεσσάρων Gigabit συνδέσεων. Σε κάθε κτίριο, η διασύνδεση μεταξύ των μεταγωγέων των ορόφων καθώς και με τους δύο κεντρικούς μεταγωγείς (σε failover σύνδεση) θα είναι επίσης με καλώδιο οπτικών ινών (multimode) και πιο συγκεκριμένα με δύο Gigabit συνδέσεις για κάθε μεταγωγέα ορόφου προς τον κεντρικό μεταγωγέα του κτιρίου ή του δικτύου (ανάλογα), διασφαλίζοντας έτσι και εφεδρεία σε περίπτωση βλάβης ή αστοχίας του ενός εκ των δύο καλωδίων ή κεντρικών μεταγωγέων. Η σχεδίαση θα πρέπει να ακολουθεί το αναθεωρημένο πρότυπο CENELEC-EN

5 3. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ 3.1. Οι ζητούμενες προς εγκατάσταση θέσεις εργασίας υπολογίζονται σε περίπου εξακόσιες (600) Η καλωδίωση αποτελείται από την κάθετη (vertical backbone wiring) και τις οριζόντιες (horizontal wiring) καλωδιώσεις. Η οριζόντια καλωδίωση, είναι το τμήμα του δικτύου που εκτείνεται από την πρίζα της θέσης εργασίας μέχρι τον Τοπικό Κατανεμητή. Περιλαμβάνει το υποσύστημα θέσης εργασίας, το Σύστημα Οριζόντιας καλωδίωσης, τους κατανεμητές και την τεκμηρίωση Δικτύου. Η φυσική τοπολογία του δικτύου, είναι τοπολογία αστέρα (star) με κέντρο τον αντίστοιχο κατανεμητή του ορόφου. Η κάθετη καλωδίωση κορμού (Vertical Backbone Wiring), είναι το τμήμα του δικτύου που παρέχει σύνδεση μεταξύ των Τοπικών και του Κεντρικού Κατανεμητή ή των Κεντρικών Κατανεμητών. Περιλαμβάνει την καλωδίωση κορμού και τους κατανεμητές. Η εγκατάσταση της καλωδίωσης θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα CENELEC-EN :2009 και ANSI/TIA/EIA 568.C2, C3 και αυτό να βεβαιωθεί. Η κάθετη καλωδίωση θα αποτελείται από οπτική ίνα τύπου multi mode (πολυτροπική) που καλύπτει τουλάχιστον τα πρότυπα μετάδοσης ΟΜ3 (M5Ε) (50/125), ANSI/TIA/EIA 568.C3 και το πρότυπο λειτουργίας 1000BASE-SX. Η οριζόντια καλωδίωση θα αποτελείται από καλώδιο χαλκού UTP CAT6, που πληροί τα πρότυπα EN :2009, ANSI/TIA/EIA 568.C2 και τα πρότυπα λειτουργίας 100BASE-TX και 1000BASE-T. Για την όδευση των καλωδίων θα γίνει χρήση ειδικών επίτοιχων καναλιών από αυτοσβενόμενο PVC, χωρίς τρύπες, κατάλληλων διαστάσεων, ανάλογα με το πλήθος των καλωδίων και τα σημεία στα οποία θα τοποθετηθούν (εντός υφιστάμενων ψευδοροφών, επίτοιχα). Η πληρότητα της χωρητικότητας των καναλιών δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα οριζόμενα πρότυπα. Η διέλευση της καλωδίωσης θα γίνει σε πλαστικά κανάλια τα οποία τηρούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις από λυχνίες φωτισμού και πηγές ηλεκτρομαγνητικής ισχύος όπως ορίζουν τα πρότυπα TIA/EIA- 568-Β και CENELEC-EN Σε διαφορετική περίπτωση θα ζητείται εναλλακτική όδευση. Στην πλευρά της θέσης εργασίας, τα καλώδια του οριζόντιου δικτύου καταλήγουν σε τηλεπικοινωνιακές πρίζες όπου και τερματίζονται πλήρως. Σε κάθε λήψη θέση εργασίας, από τον κατανεμητή θα καταλήγει ένα καλώδιο UTP cat6 4 ζευγών. Η κατανομή των τηλεπικοινωνιακών πριζών στα κτίρια γίνεται με βασικό γνώμονα την κατά το δυνατόν καλύτερη κάλυψη της παρούσας και μελλοντικής ανάγκης σε ενοποιημένες επικοινωνίες. 5

6 Όλες οι πρίζες δικτύου θα είναι τοποθετημένες χωνευτά σε επίτοιχο κανάλι που θα βρίσκεται σε ύψος ~60εκ. από το πάτωμα (εκτός αν η διαρρύθμιση του χώρου επιβάλλει διαφορετικά), θα είναι μονές και θα φέρουν θυρίδα με έγχρωμη ετικέτα επικαλυπτόμενη από προσθαφαιρούμενη ζελατίνα, όπου θα αναγράφεται ευκρινώς ο κωδικός κτιρίου, ορόφου και θέσης (π.χ. Α-Η-5 = κτίριο Α ημιόροφος θέση 5) σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα. Όλες οι πρίζες θα είναι μονές ακόμα και στις περιπτώσεις που είναι γειτνιάζουσες. Για κάθε πρίζα πρέπει να εξασφαλίζεται ελεύθερο μήκος καλωδίου 50εκ. από την πλευρά της πρίζας, που θα πρέπει να παραμένει σε ευθεία (όχι διπλωμένο). Για κάθε θέση εργασίας που θα εγκατασταθεί, θα παραδοθεί και καλώδιο σύνδεσης (patch cord) του υπολογιστή / εκτυπωτή ανάλογου και ικανού μήκους. Όλα τα patch cords θέσεων εργασίας θα είναι κατά προτίμηση χρώματος κόκκινου και θα τερματίζονται με συνδέσμους τύπου 8P8C (RJ-45). Η κάθετη καλωδίωση θα καταλήξει σε ανάλογα κεντρικά switches στο computer room (5ος όροφος κτιρίου Α). Η σήμανση του παθητικού εξοπλισμού (πρίζες, patch panels, κλπ) θα γίνει σύμφωνα με τον κώδικα του προτύπου ANSI/TIA/EIA 606Β ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ (WIRELESS LAN) Wireless access points (Σημεία Συσκευές Ασύρματης Πρόσβασης Σ.Α.Π.) Σε κάθε κτίριο θα τοποθετηθούν τα απαραίτητα ασύρματα σημεία πρόσβασης (wireless access points) που θα πρέπει να παρέχουν πλήρη κάλυψη σε κάθε ένα από τα δύο κτίρια (εκτίμηση: τουλάχιστον ένα ανά όροφο, ανά κτίριο). Θα πρέπει να γίνει η σχετική μελέτη και επιτόπιος έλεγχος που θα δείξει τον απαιτούμενο αριθμό Σ.Α.Π. Οι Σ.Α.Π. θα είναι τύπου thin ή controlled access point και θα τροφοδοτούνται μέσω Ethernet (PoE, PoE+). Ο έλεγχος και η παραμετροποίηση των Σ.Α.Π. θα γίνεται κεντρικά, μέσω του ειδικού ελεγκτή (controller) ή/και σε συνδυασμό με σύστημα κεντρικής διαχείρισης. Αν απαιτείται η εγκατάσταση παραμετροποίηση πρόσθετου λογισμικού (π.χ. Radius server), τότε να συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά. Ο ελεγκτής των Σ.Α.Π. θα πρέπει να υποστηρίζει τα πρωτόκολλα b/g/n, βελτιωμένη ασφάλεια πρόσβασης και διαχείρισης, πρωτόκολλα κρυπτογράφησης, ασφάλεια από εξωτερικές επιθέσεις, κλπ (βλ. σχετικό πίνακα συμμόρφωσης). Ο αρχικά προβλεπόμενος μέγιστος ταυτόχρονος αριθμός χρηστών του ασύρματου δικτύου δεν προβλέπεται να ξεπερνά τους πενήντα (50). Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει δυνατότητα αύξησης του πλήθους των ταυτόχρονα ενεργών χρηστών, χωρίς να απαιτείται αλλαγή του σχετικού εξοπλισμού, παρά μόνον ίσως της σχετικής αδειοδότησης. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία τοποθέτησης των Σ.Α.Π. ώστε να μη δημιουργηθεί πρόβλημα υπερέκθεσης εργαζομένων σε ΗΜ ακτινοβολία. 6

7 3.4. ΚΤΙΡΙΟ Α Κάθε όροφος (πλην ισογείου και δώματος) θα έχει τον δικό του κατανεμητή όπου θα καταλήγει η οριζόντια καλωδίωση του ορόφου. Οι θέσεις εργασίας του ισογείου και του δώματος θα τροφοδοτηθούν από τον ημιόροφο και τον 6 ο όροφο, αντίστοιχα. Ο κατανεμητής κάθε ορόφου θα συνδεθεί στους κεντρικούς μεταγωγείς του 5 ου ορόφου με διπλή καλωδίωση οπτικής ίνας. Από τα απαιτούμενα 6 racks, υπάρχουν ήδη 2 διαθέσιμα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Ο τοπικός κατανεμητής κάθε ορόφου θα αποτελείται από επίτοιχο ικρίωμα (rack) 19, 12U, διπλής καμπίνας (δηλ. αρθρωτό) με κλειδαριά, από λαμαρίνα πάχους ~ 1,5mm, ηλεκτροστατικής βαφής, πόρτα αφαιρούμενη και ρυθμιζόμενη για άνοιγμα δεξιά ή αριστερά, με διαφανές κρύσταλλο ασφαλείας ή plexiglas πάχους τουλάχιστον 5mm και κλειδαριά, αποσπώμενα πλαϊνά καλύμματα με κλειδαριά, με 4 κολώνες στήριξης εξοπλισμού, οπές διέλευσης καλωδίων επάνω και κάτω, οπές εξαερισμού, δυνατότητα τοποθέτησης ανεμιστήρων εξαερισμού επάνω, πολύμπριζο / -ζα (rack mount) για παροχή ισχύος στον προς τοποθέτηση εξοπλισμό το οποίο θα διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) ελεύθερες θέσεις μετά την τοποθέτηση του εξοπλισμού. Θα πρέπει να γίνουν και οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες για παροχή ρεύματος από τον ηλεκτρολογικό πίνακα κάθε ορόφου έως το rack (χωριστός ασφαλειοδιακόπτης στον πίνακα, καλώδιο, κανάλι διέλευσης όπου απαιτείται). Μέσα στο κάθε rack θα εγκατασταθούν πίνακες μεικτονόμησης (patch panels) όπου θα τερματιστεί η οριζόντια και η κάθετη καλωδίωση. Οι θέσεις της οριζόντιας και της κάθετης καλωδίωσης θα ομαδοποιηθούν χωριστά, με ανάλογη χρωματική σήμανση και σε κάθε θέση θα είναι εμφανής η αντιστοιχία της πρίζας (όπου αυτό έχει εφαρμογή). Επίσης, θα υπάρχουν οι ανάλογοι διαχειριστές καλωδίων (cable managers) για την τακτοποίηση των καλωδίων. Σε κάθε κατανεμητή θα εγκατασταθεί ένα switch 48 θυρών RJ θυρών SFP (οπτικής ίνας) (βλ. ενεργό εξοπλισμό) για τη διασύνδεση των θέσεων εργασίας του ορόφου και τη σύνδεση της κάθετης καλωδίωσης με το κεντρικό switch του δικτύου. Σε μερικούς ορόφους του Κτιρίου Α θα εγκατασταθεί και δεύτερο switch 24 ή 48 θυρών RJ45 + θυρών SFP προκειμένου να καλυφθούν όλες οι θέσεις εργασίας του ορόφου. Το κεντρικό patch panel και τα κεντρικά switches του δικτύου θα τοποθετηθoύν σε υπάρχον rack στον 5 ο όροφο του κτιρίου Α, όπου θα καταλήξει όλη η backbone καλωδίωση οπτικών ινών από όλα τα κτίρια. Στο patch panel θα πρέπει να υπάρχει εμφανής χρωματική διάκριση και σήμανση για κάθε όροφο και κτίριο (πρότυπο ΕΙΑ- 606Β). 7

8 Επίσης να προσφερθούν πολύμπριζα, ειδικά για εγκατάσταση σε rack, που θα χρησιμοποιηθούν στα δύο υπάρχοντα κεντρικά racks που θα φιλοξενούν servers και switches. Αν ο υποψήφιος ανάδοχος κρίνει ότι προκειμένου να υπάρχουν τουλάχιστον 2U ελεύθερα στο rack, μετά την τοποθέτηση παθητικού και ενεργητικού εξοπλισμού, πρέπει να χρησιμοποιηθούν μεγαλύτερα racks (>12U), τότε να προσφερθούν τα κατά τον προσφέροντα καταλληλότερα, τηρουμένων των υπολοίπων προδιαγραφών και με την προϋπόθεση ότι μπορούν να τοποθετηθούν στο χώρο που πρέπει ΚΤΙΡΙΟ Β Σε κάθε όροφο του κτιρίου Β θα εγκατασταθεί (πλην ισογείου και 6 ου ορόφου) κατανεμητής όπου θα καταλήγει η οριζόντια καλωδίωση του ορόφου του κτιρίου Β. Οι θέσεις εργασίας του ισογείου (2 θέσεις) και του 6 ου θα τροφοδοτηθούν, του μεν ισογείου από τον πρώτο, του δεν 6 ου από τον 5 ο. Ο κατανεμητής κάθε ορόφου θα συνδεθεί σε κεντρικό κατανεμητή του 2 ου ορόφου του κτιρίου Β, με διπλή καλωδίωση οπτικής ίνας. Τα απαιτούμενα racks, υπάρχουν ήδη διαθέσιμα (όχι εγκατεστημένα) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Θα πρέπει να γίνουν και οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες για παροχή ρεύματος από τον ηλεκτρολογικό πίνακα κάθε ορόφου έως το rack (χωριστός ασφαλειοδιακόπτης στον πίνακα, καλώδιο, κανάλι διέλευσης όπου απαιτείται). Μέσα στο rack θα εγκατασταθούν πίνακες μεικτονόμησης (patch panels) όπου θα τερματιστεί η οριζόντια και η κάθετη καλωδίωση. Οι θέσεις της οριζόντιας και της κάθετης καλωδίωσης θα ομαδοποιηθούν χωριστά στο patch panel, με ανάλογη χρωματική σήμανση. Κάθε θέση μεικτονόμησης θα έχει ετικέτα που θα αναγράφει της θέση εργασίας στην οποία αντιστοιχεί. Επίσης, θα υπάρχουν οι ανάλογοι διαχειριστές καλωδίων (cable managers) για την τακτοποίηση των καλωδίων. Στον κατανεμητή κάθε ορόφου θα εγκατασταθεί από ένα switch 48 θυρών RJ θυρών SFP (οπτικής ίνας) (βλ. ενεργό εξοπλισμό) για τη διασύνδεση των θέσεων εργασίας του ορόφου και τη σύνδεση της κάθετης καλωδίωσης με το κεντρικό switch του κτιρίου. Όπως προαναφέρεται στην παράγραφο 3.3, αν ο υποψήφιος ανάδοχος κρίνει ότι προκειμένου να υπάρχουν τουλάχιστον 2U ελεύθερα στο rack, μετά την τοποθέτηση παθητικού και ενεργητικού εξοπλισμού, πρέπει να χρησιμοποιηθούν μεγαλύτερα racks (>12U), τότε να προσφερθούν τα κατά τον προσφέροντα καταλληλότερα, τηρουμένων των υπολοίπων προδιαγραφών και με την προϋπόθεση ότι μπορούν να τοποθετηθούν στο χώρο που πρέπει. 8

9 3.6. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Από την πλευρά του κτιρίου Β, θα χρησιμοποιηθεί το ήδη υπάρχον εγκατεστημένο rack 42U στο 2ο όροφο, που περιέχει το δευτερεύον storage και τα patch panels της υπάρχουσας καλωδίωσης. Εκεί θα εγκατασταθεί το κεντρικό switch του κτιρίου Β που θα συγκεντρώσει την κάθετη (backbone) καλωδίωση οπτικών ινών του κτιρίου. Από αυτό το switch θα γίνει το uplink με τα κεντρικά switches του δικτύου που θα βρίσκονται στον 5ο όροφο του κτιρίου Α, με 4 καλώδια οπτικών ινών. Τα εν λόγω καλώδια πρέπει να είναι εσωτερικού / εξωτερικού τύπου (indoor - outdoor) με θερμοκρασία λειτουργίας -30 έως +70 βαθμούς Κελσίου, ελάχιστη ακτίνα κάμψης 210 mm, αντοχή σε εφελκυσμό μεγαλύτερη από 700Ν, αντοχή σε συνεχή πίεση μεγαλύτερη από 250 N/cm και αντοχή σε κρούση μεγαλύτερη από 1000N/10cm. Οι οπτικές ίνες θα πρέπει να εγκατασταθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή και σε περίπτωση που εκτίθενται σε εξωτερικό περιβάλλον (βλ. διασύνδεση κτιρίων) να προστατεύονται από σωλήνα εξωτερικού τύπου. Η ίνα θα πρέπει να έχει επένδυση απελευθέρωσης χαμηλού καπνού (LSZH) σύμφωνα με τα πρότυπα IEC , IEC και IEC για θέματα ασφαλείας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Με το τέλος της εγκατάστασης θα γίνει πιστοποίηση καλής λειτουργίας όλων των θέσεων του δικτύου, ενσύρματων και ασύρματων, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και ισχύοντα πρότυπα και η πιστοποίηση να παραδοθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Οι μετρήσεις θα πρέπει να γίνουν με όργανο πιστοποιημένο και πρόσφατα καλιμπραρισμένο. Αποτελέσματα ελέγχου καλωδίωσης χαλκού (μετρήσεις απόσβεσης /attenuation, ΝΕΧΤ κ.λ.π.) σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα ΕΙΑ/ΤΙΑ 569C.3. Αποτελέσματα ελέγχου πολυτροπικών οπτικών ινών (μετρήσεις απόσβεσης) με διαστάσεις 50/125 μm, δυνατότητα διπλής λειτουργίας σε 1300 και 850 nm, εύρος ζώνης 500 και 200 MHZ αντίστοιχα, η απόσβεση πρέπει να είναι το μέγιστο 1.2 και 3.5 db/km αντιστοίχως. Επίσης συνολική απώλεια ανά τερματισμό ίση περίπου με 0.5 db. Όσον αφορά το ασύρματο δίκτυο, η εκπεμπόμενη από τις Σ.Α.Π. ΗΜ ακτινοβολία δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα εθνικά οριζόμενα και από το E.T.S.I. (European Telecommunications Standards Institute) όρια. Επίσης θα παραδοθούν ενημερωμένες οι κατόψεις όλων των ορόφων και των δύο κτιρίων όπου θα εμφανίζονται με την αρίθμησή τους όλες οι τελικές θέσεις τοποθέτησης των πριζών δικτύου, στην περίπτωση που υπήρξαν απρόβλεπτες αλλαγές κατά την υλοποίηση, καθώς και όλες οι οδεύσεις των καλωδιώσεων ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Να παρέχονται τουλάχιστον είκοσι (20) έτη εγγύησης καλής λειτουργίας του παθητικού εξοπλισμού. 9

10 4. ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4.1. Όλα τα switches θα είναι rack mount με διπλά εσωτερικά redundant τροφοδοτικά και διπλούς ανεμιστήρες, θα συνοδεύονται από όλα τα τυχόν απαιτούμενα ειδικά καλώδια και εξαρτήματα για την εγκατάστασή τους στο rack και τη λειτουργία τους στο δίκτυο, καθώς και το απαραίτητο λογισμικό για τη διαχείρισή τους Όλα ανεξαιρέτως τα switches πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή Η ύπαρξη και προσφορά ασφαλούς (https) web based λογισμικού ενιαίας διαχείρισης όλου του ενσύρματου και ασύρματου δικτύου είναι επιθυμητή και αξιολογήσιμη Ενεργός εξοπλισμός αναλυτικά ανά κτίριο (χωρίς τα Σ.Α.Π.) ΟΡΟΦΟΣ ΚΤΙΡΙΟ Α' ΚΤΙΡΙΟ Β' Ισόγειο Ημιόροφος Core switch 2 1 ΣΥΝΟΛΟ SWITCHES ΟΡΟΦΩΝ 18 CORE SWITCHES 3 SERVERS' SWITCHES 1 WIRELESS CONTROLLER 2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ SWITCHES/CONTROLLERS ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η εγγύηση όλου του ενεργού εξοπλισμού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριών ετών, με αποκατάσταση βλάβης επιτόπου (on site) την επόμενη εργάσιμη, εφόσον η δήλωση της βλάβης γίνει το αργότερο μέχρι τις 15:00. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει δυνατότητα σύναψης ετήσιου συμβολαίου συντήρησης με τους ίδιους όρους, για τουλάχιστον 5 χρόνια μετά τη λήξη της εγγύησης και με ανάλογη εύλογη δαπάνη. 10

11 5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μελέτη εφαρμογής που περιλαμβάνει τις κατόψεις των ορόφων όλων των κτιρίων με σημειωμένες τις θέσεις εργασίας, περιγραφή της προτεινόμενης όδευσης της καλωδίωσης, κατάλογο με τα είδη, τους τύπους και τις ποσότητες των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και γενικότερα όλων των εργασιών. Μελέτη υλοποίησης συστήματος ενοποιημένων επικοινωνιών. Εγκατάσταση και πιστοποίηση της καλωδίωσης (racks, patch panels, κλπ, καλώδια, κανάλια, πρίζες) και των ασύρματων σημείων πρόσβασης. Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιάς δομημένης καλωδίωσης και επιδαπέδιων racks. Εγκατάσταση καλωδίωσης και συναφών υλικών για παροχή ισχύος (ηλεκτρολογική) στο rack κάθε ορόφου, κάθε κτιρίου (όπου απαιτείται κατά περίπτωση). Εγκατάσταση και configuration όλου του ενεργού εξοπλισμού lan και wireless lan και δημιουργία vlans με χρήση του πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ 802.1Q. Σχεδιασμός και εφαρμογή οποιασδήποτε αλλαγής απαιτείται συστήνεται (reconfiguration) σε υπάρχον λογισμικό υποδομής και εφαρμογών για την σωστή λειτουργία όλου του δικτύου με το νέο εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων δικτύων και απομακρυσμένων σταθμών εργασίας, αλλαγή gateway δικτύου και γενικότερα οποιαδήποτε αλλαγή ενημέρωση σε οιονδήποτε πόρο του δικτύου εφόσον απαιτείται ή συστήνεται καθώς και δημιουργία και εφαρμογή των απαραίτητων group policies. Στο rack που θα τοποθετηθεί ο νέος ενεργός εξοπλισμός και τα patch panels του δικτύου (core switches) υπάρχουν αυτή τη στιγμή ένας ενεργός server, παλαιός μη χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός (servers, storage) και ένα ups. Να γίνει μεταφορά του ενεργού server στο rack με τους υπόλοιπους ενεργούς servers και απομάκρυνση του μη ενεργού εξοπλισμού από το rack, ώστε αυτό να είναι διαθέσιμο για την εγκατάσταση των νέων core switches και κεντρικών patch panels του δικτύου. Εκπαίδευση του προσωπικού πληροφορικής του Οργανισμού στην παραμετροποίηση, διαχείριση και χρήση του νέου εξοπλισμού. 11

12 6. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 6.1. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Α. Γενικά χαρακτηριστικά Όλα τα υλικά (οπτική καλωδίωση και καλωδίωση χαλκού) που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του συστήματος δομημένης καλωδίωσης, να είναι του ίδιου κατασκευαστή. Η εγκατάσταση θα καλύπτεται πλήρως με εγγύηση και από τον κατασκευαστή των υλικών. Ο κατασκευαστικός οίκος των υλικών πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ISO-9001 και ISO (να κατατεθούν αντίγραφα των πιστοποιήσεων). Όλος ο προς εγκατάσταση εξοπλισμός θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπα που αναφέρονται στη συνέχεια. Η εγκατεστημένη καλωδίωση θα πρέπει να συνοδεύεται από τουλάχιστον 20ετή εγγύηση καλής λειτουργίας των υλικών, που θα δοθεί από τον κατασκευαστικό οίκο των υλικών (όχι τον εγκαταστάτη) μετά την ολοκλήρωση του έργου. Επίσης οι εγκαταστάτες του παθητικού εξοπλισμού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι από τον κατασκευαστικό οίκο του παθητικού εξοπλισμού. Η εγκατεστημένη καλωδίωση θα πρέπει να συνοδεύεται από 10ετή εγγύηση καλής λειτουργίας που θα δοθεί από τον εγκαταστάτη μετά την ολοκλήρωση του έργου. Αυτό σημαίνει ότι βλάβες που δεν οφείλονται σε κακή χρήση, αλλά σε αστοχία υλικού ή κακή εγκατάσταση, θα πρέπει να αποκαθίστανται εντός 48 ωρών από τον ανάδοχο, χωρίς καμία επιβάρυνση του Οργανισμού. Θα πρέπει να τηρηθούν οι αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ ισχυρών και ασθενών ρευμάτων για την ελαχιστοποίηση φαινομένων ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής. Όλα τα καλώδια και οι πρίζες της δομημένης καλωδίωσης θα φέρουν την κατάλληλη σήμανση για τη μονοσήμαντη αναγνώρισή τους σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΙΑ/ΤΙΑ ή άλλα αντίστοιχα πρότυπα που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα παραδοθεί τεκμηρίωση του συνόλου της δομημένης καλωδίωσης Η οριζόντια χάλκινη καλωδίωση θα πιστοποιηθεί με μετρήσεις για ταχύτητες Gigabit Ethernet 12

13 Η κάθετη (backbone) οπτική καλωδίωση θα πιστοποιηθεί με μετρήσεις για ταχύτητες Gigabit Ethernet Εγκατάσταση παροχής ισχύος (ηλεκτρικού ρεύματος) στο rack κάθε ορόφου με ιδιαίτερη καλωδίωση και χωριστό ασφαλειοδιακόπτη στον ηλεκτρολογικό πίνακα του ορόφου Β. Κανονισμοί που πρέπει να ακολουθήσει το σύστημα δομημένης καλωδίωσης EN :2007 (Information technology - Generic cabling systems - Part 1: General requirements) EN :2009 (Information technology - Cabling installation - Part 1: Installation specification and quality assurance) EN :2009 (Information technology - Cabling installation - Part 2: Installation planning and practices inside buildings) ANS/EIA/TIA-942: Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers ANSI/TIA/EIA-606Β: (Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings) 17. ANSI/TIA/EIA-568C: (Structured Cabling Standards) 18. Οι κατανεμητές (patch panels) χαλκού να είναι 1GB (EIA/TIA cat6) Γ. Οπτική Καλωδίωση πολύτροπη ίνα 19. Να αναφερθεί η εταιρεία κατασκευής και το μοντέλο / τύπος 20. Η οπτική ίνα να είναι τύπου multi mode (πολυτροπική) που καλύπτει τουλάχιστον τα πρότυπα μετάδοσης ΟΜ3 (M5Ε) (50/125), ANSI/TIA/EIA 568.C3 και το πρότυπο λειτουργίας 1000BASE-SX. Επίσης πρέπει να υποστηρίζει μετάδοση έως 10Gbps για κάλυψη μελλοντικών αναβαθμίσεων. 21. Τα οπτικά patch panels είναι αρθρωτού τύπου ύψους 1U και μπορούν να δεχτούν οποιοδήποτε τύπο οπτικών διεπαφών 22. Τα οπτικά patch panels είναι εξοπλισμένα με διπλούς συνδετήρες (duplex couples) Δ. Καλωδίωση Χαλκού 23. Να αναφερθεί η εταιρεία κατασκευής και το μοντέλο / τύπος 24. Τα χάλκινα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τύπου Unshielded Twisted Pair (UTP) Category6, σύμφωνα με τα πρότυπα EN :2009, ANSI/TIA/EIA 568.C1, C2 και τα πρότυπα λειτουργίας 100BASE-TX και 1000BASE-T. 25. Οι διεπαφές στους κατανεμητές να είναι τύπου 8P8C (RJ45), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568C. Ε. Γείωση Δομημένης Καλωδίωσης και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 26. Συμβατότητα με τον ισχύοντα κανονισμό ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ HD384, CENELEC HD

14 27. Όλα τα υλικά της γείωσης να είναι χάλκινα 28. Ο εξοπλισμός και τα ικριώματα θα συνδέονται σύμφωνα με το πρότυπο ANSI/TIA-942 και ΕΝ-50174, EIA/TIA 569B 29. Στο πίσω μέρος όλων των ικριωμάτων θα υπάρχει λωρίδα γείωσης με πάσα που να διασφαλίζουν επαφή μετάλλου με μέταλλο ΣΤ. Σύστημα Επισήμανσης (Labeling System) 30. Σύμφωνα με το πρότυπο TIA/EIA 606Β. Όλες οι σημάνσεις θα γίνουν με θερμικό εκτυπωτή με κατάλληλες ετικέτες σε όλα τα συστήματα υποδομής και τις οδεύσεις. 31. Όλα τα καλώδια (χάλκινα και οπτικά) θα επισημανθούν 32. Όλοι οι τερματισμοί στα patch panels θα επισημανθούν 33. Όλα τα ικριώματα θα επισημανθούν. 34. Ζ. Έλεγχος Δομημένης Καλωδίωσης Για την αποδοχή του συστήματος δομημένης καλωδίωσης, το σύστημα πρέπει να περάσει από έλεγχο πιστοποιημένων υπηρεσιών (testing certification services) για Κέντρα Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Center). Οι μετρήσεις θα πρέπει να γίνουν με όργανο πιστοποιημένο και πρόσφατα καλιμπραρισμένο (calibrated) και σύμφωνα με τα πρότυπα ANSI/TIA/EIA 568C (να κατατεθεί η σχετική πιστοποίηση). 35. Συνολική απώλεια ανά τερματισμό ίση περίπου με 0.5 db Ο ανάδοχος θα παρέχει όλα τα αποτελέσματα όλων των μετρήσεων - δοκιμών όλης της καλωδίωσης (χαλκού και οπτικών ινών) σε CD-ROM που θα περιέχει και το αντίγραφο του πρωτότυπου αρχείου του οργάνου μέτρησης καθώς και σε έντυπη μορφή. Η. Έλεγχοι Καλωδίωσης χαλκού (CAT 6) Όλα τα καλώδια χαλκού θα πρέπει να ελεγχτούν με βάση τα πρότυπα ANSI/TIA/EIA 568C, EN :2011 Όλα τα καλώδια πρέπει να ελεγχθούν για συνέχεια, σωστή σειρά στα ζεύγη, αντεστραμμένα ζεύγη, διαχωρισμένα ζεύγη, εξασθένηση, μόνωση, κλπ. Θ. Έλεγχοι Καλωδίωσης Οπτικών ινών 14

15 39. Όλα τα καλώδια χαλκού θα πρέπει να ελεγχθούν με βάση τα πρότυπα ANSI/TIA/EIA 568C, EN : Όλα τα καλώδια πρέπει να ελεγχθούν για συνέχεια, εξασθένηση, μόνωση, κλπ. 41. Αποτελέσματα ελέγχου πολυτροπικών οπτικών ινών (μετρήσεις απόσβεσης) με διαστάσεις 50/125 μm (OM3), δυνατότητα διπλής λειτουργίας σε 1300 και 850 nm, εύρος ζώνης 500 και 200 MHZ αντίστοιχα, η απόσβεση πρέπει να είναι το μέγιστο 1.2 και 3.5 db/km αντιστοίχως. Ι. Εργαλείο μέτρησης 42. Κατασκευαστής και μοντέλο του οργάνου 43. Ημερομηνία τελευταίας βαθμονόμησης (calibration) 44. Πιστοποιητικό βαθμονόμησης 45. Φάσμα συχνοτήτων της δοκιμής 6.2. ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ CORE SWITCHES 24 ΘΥΡΩΝ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 1. Τεμάχια 3 2. Όλοι οι προσφερόμενοι μεταγωγείς κεντρικοί και περιφερειακοί, πρέπει να προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή. Α. Αρχιτεκτονική 3. Ικανότητα ανάρτησης σε ικρίωμα (rack) 19 ιντσών 4. Ύψος του chassis 1 U 5. Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων (mac addresses) 6. Switching fabric capacity 85 Gbps 7. Forwarding rate 65 Mpps 8. Προσφερόμενη μνήμη DRAM 512 MB 9. Προσφερόμενη μνήμη Flash 64 MB 10. Δημιουργία στοίβας (stack) μέσω κατάλληλης θύρας και ξεχωριστού εξωτερικού καλωδίου με σκοπό τη διασύνδεση των 2 κεντρικών μεταγωγέων ώστε να σχηματίζουν μία ενιαία λογική συσκευή με κοινό backplane 64Gbps. Επίσης δημιουργία στοίβας μεταξύ των κεντρικών μεταγωγέων και του μεταγωγέα των εξυπηρετητών. Να συμπεριλαμβάνονται τα απαραίτητα modules και καλώδια. Β. Υποστηριζόμενα πρωτοκόλλα 15

16 Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 11. Gigabit Ethernet: IEEE 802.3z (1000Base-T, 1000Base-X) IEEE 802.3ab (1000Base-T) 12. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1D - Spanning Tree Protocol 13. Υποστήριξη IEEE 802.1Q - VLAN Trunking / Tagging 14. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1ΑΕ (MacSec) ή ισοδύναμο 15. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1X 16. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1AB ή συμβατό 17. Υποστήριξη Network Timing Protocol (NTP ή SNTP) 18. IPv4 και IPv6 Γ. Interfaces 19. USB θύρα διαχείρισης και σχετικό καλώδιο 20. Θύρες Gigabit Ethernet τύπου SFP Μετατροπείς για πολύτροπη οπτική ίνα (SX, LC) Υποστήριξη δυνατότητας προσθήκης αρθρώματος για επιπλέον Επιθυμητό Gigabit ή 10G θύρες Δ. Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων 23. Πλήθος υποστηριζόμενων VLANs Πλήθος υποστηριζόμενων VLAN IDs Δυνατότητα συνδυασμού έως και 8 θυρών Gigabit Ethernet σε μια λογική σύνδεση ταχύτητας έως 8 Gbps full duplex για σύνδεση σε άλλο switch/router 26. Δυνατότητα ελέγχου πλήθους των broadcast και multicast πακέτων ανά θύρα και να λαμβάνονται μέτρα (απενεργοποίηση θύρας ή/και αποστολή SNMP trap) σε περίπτωση επίθεσης (broadcast/multicast storm) από τη συγκεκριμένη θύρα 27. Δυνατότητα μεταγωγής Ethernet frames μεγέθους έως και 9216 bytes (jumbo frames) στις Gigabit Ethernet θύρες 28. Δυνατότητα δρομολόγησης IP κίνησης μεταξύ των VLANs (inter- VLAN IP routing) 29. Δυνατότητα δρομολόγησης IP κίνησης με χρήση static routes 30. Voice vlan 31. Υποστήριξη protocol based VLANs ή ισοδύναμο 32. Υποστήριξη dynamic VLANs 33. Υποστήριξη OSPFv3 ΣΤ. Quality of Service 34. Υποστήριξη κατηγοριοποίησης των εισερχόμενων πακέτων με βάση: το πεδίο Differentiated Services Code Point (DSCP) του IP πακέτου το πεδίο Class of Service (CoS) του Ethernet πλαισίου 35. Υποστήριξη πολλαπλών ουρών προτεραιότητας εξερχόμενης κίνησης ανά θύρα 36. Υποστήριξη ουράς απόλυτης προτεραιότητας (strict priority queuing) ανά θύρα Ζ. Διαχείριση 8 16

17 Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 37. Υποστήριξη SNMP v1, v2c και v3 38. Υποστήριξη Bridge MIB 39. Υποστήριξη RMON με τις 4 βασικές ομάδες: history, statistics, alarm και events 40. Υποστήριξη RMON-MIB και RMON2-MIB 41. Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης με πρωτόκολλο Telnet 42. Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης με πρωτόκολλο SSH 43. Δυνατότητα επιτόπιας διαχείρισης μέσω console port με χρήση command line interface 44. Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης με πρωτόκολλο WEB 45. LEDs πολλαπλών λειτουργιών για ένδειξη κατάστασης τόσο των θυρών όσο και του μεταγωγού 46. Υποστήριξη αναβάθμισης λειτουργικού συστήματος μέσω δικτύου με χρήση TFTP Η. Ασφάλεια 47. Υποστήριξη πρωτοκόλλων για authentication, authorization, accounting κατά την πρόσβαση των διαχειριστών στον μεταγωγέα: RADIUS TACACS+ 48. Υποστήριξη ασφάλειας πολλαπλών επιπέδων σε τοπική και απομακρυσμένη πρόσβαση στο μεταγωγέα για λόγους διαχείρισης Θ. Τροφοδοσία 49. Διπλό redundant hot swap τροφοδοτικό και τα σχετικά καλώδια ρεύματος ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΟΡΟΦΩΝ 24 και 48 ΘΥΡΩΝ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 1. Τεμάχια 48 θυρών Τεμάχια 24 θυρών 3 3. Όλοι οι προσφερόμενοι μεταγωγείς κεντρικοί και περιφερειακοί, πρέπει να προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή. Α. Αρχιτεκτονική 4. Ικανότητα ανάρτησης σε ικρίωμα (rack) 19 ιντσών 5. Ύψος του chassis 1 RU 6. Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων Switching Fabric Capacity 75 Gbps 8. Forwarding rate 85 Mpps 9. Προσφερόμενη μνήμη DRAM 128 MB 10. Προσφερόμενη μνήμη Flash 32 MB 11. Στους ορόφους που θα εγκατασταθούν περισσότερα από ένα switches θα δημιουργηθεί στοίβα (stack) μέσω ειδικού πρόσθετου αρθρώματος (module) ώστε να σχηματίζουν μία ενιαία λογική συσκευή με κοινό backplane 20Gbps. 17

18 Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Β. Υποστηριζόμενα πρωτοκόλλα 12. Gigabit Ethernet: IEEE 802.3z (1000Base-X) IEEE 802.3ab (1000Base-T) 13. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1D - Spanning Tree Protocol 14. Υποστήριξη IEEE 802.1Q - VLAN Trunking / Tagging 15. Υποστήριξη IEEE 802.3u (100Base-TX) 16. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.3at (PoE+) σε όλες τις RJ45 θύρες 17. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1ΑΕ (MacSec) ή ισοδύναμο 18. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1X 19. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1AB ή συμβατό 20. Υποστήριξη Network Timing Protocol (NTP ή SNTP) 21. IPv4 και IPv6 Γ. Interfaces 22. USB θύρα διαχείρισης και σχετικό καλώδιο 23. Θύρες Gigabit Ethernet τύπου 10/100/1000 PoE+ για τα 48 θυρών Θύρες Gigabit Ethernet τύπου 10/100/1000 PoE+ για τα 24 θυρών Θύρες Gigabit Ethernet τύπου SFP για τα 48 θυρών Θύρες Gigabit Ethernet τύπου SFP για τα 24 θυρών Μετατροπείς για πολύτροπη οπτική ίνα (SX, LC) 2 Δ. Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων 28. Πλήθος υποστηριζόμενων VLANs Πλήθος υποστηριζόμενων VLAN IDs Δυνατότητα συνδυασμού έως και 8 θυρών Gigabit Ethernet σε μια λογική σύνδεση ταχύτητας έως 8 Gbps full duplex για σύνδεση σε άλλο switch/router 31. Δυνατότητα ελέγχου πλήθους των broadcast και multicast πακέτων ανά θύρα και να λαμβάνονται μέτρα (απενεργοποίηση θύρας ή/και αποστολή SNMP trap) σε περίπτωση επίθεσης (broadcast/multicast storm) από τη συγκεκριμένη θύρα 32. Δυνατότητα μεταγωγής Ethernet frames μεγέθους έως και 9216 bytes (jumbo frames) στις Gigabit Ethernet θύρες 33. Υποστήριξη protocol based VLANs ή ισοδύναμο 34. Υποστήριξη dynamic VLANs 35. Διαθέσιμη συνολική ισχύς PoE των μεταγωγέων 48 θυρών 740W 36. Διαθέσιμη συνολική ισχύς PoE των μεταγωγέων 24 θυρών 370W Ε. Quality of Service 37. Υποστήριξη κατηγοριοποίησης των εισερχόμενων πακέτων με βάση: το πεδίο Differentiated Services Code Point (DSCP) του IP πακέτου το πεδίο Class of Service (CoS) του Ethernet πλαισίου 38. Υποστήριξη πολλαπλών ουρών προτεραιότητας εξερχόμενης κίνησης ανά θύρα 39. Υποστήριξη ουράς απόλυτης προτεραιότητας (strict priority queuing) ανά θύρα 4 18

19 Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση ΣΤ. Διαχείριση 40. Υποστήριξη SNMP v1, v2c και v3 41. Υποστήριξη Bridge MIB 42. Υποστήριξη RMON με τις 4 βασικές ομάδες: history, statistics, alarm και events 43. Υποστήριξη RMON-MIB και RMON2-MIB 44. Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης με πρωτόκολλο Telnet 45. Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης με πρωτόκολλο SSH 46. Δυνατότητα επιτόπιας διαχείρισης μέσω console port με χρήση command line interface 47. Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης με πρωτόκολλο WEB 48. LEDs πολλαπλών λειτουργιών για ένδειξη κατάστασης τόσο των θυρών όσο και του μεταγωγού 49. Υποστήριξη αναβάθμισης λειτουργικού συστήματος μέσω δικτύου με χρήση TFTP Ζ. Ασφάλεια 50. Υποστήριξη πρωτοκόλλων για authentication, authorization, accounting κατά την πρόσβαση των διαχειριστών στον μεταγωγέα: RADIUS TACACS+ 51. Υποστήριξη ασφάλειας πολλαπλών επιπέδων σε τοπική και απομακρυσμένη πρόσβαση στο μεταγωγέα για λόγους διαχείρισης Η. Τροφοδοσία 52. Διπλό redundant τροφοδοτικό και τα σχετικά καλώδια ρεύματος ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 1. Τεμάχια (ελεγκτή) 2. Ο ελεγκτής και οι συσκευές ασύρματης πρόσβασης θα είναι του ίδιου κατασκευαστή με τους μεταγωγείς του δικτύου. Ελεγκτής Ασύρματης Πρόσβασης Access Points Controller 3. Ικανότητα ανάρτησης σε ικρίωμα (rack) 19 ιντσών Απαίτηση 4. Ύψος του chassis 1 U 2 19

20 Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές 5. Λειτουργία σε cluster ή stack ή λειτουργικά ισοδύναμου με την προσθήκη επιπλέον ελεγκτών, που μπορούν να λειτουργούν σαν εφεδρικοί του υπάρχοντα ελεγκτή, με δυνατότητα συγχρονισμού και με πλήρως διαφανή λειτουργία, ως προς τα ασύρματα σημεία πρόσβασης και τους ασύρματα συνδεόμενους χρήστες του δικτύου. Θα πρέπει να προσφερθούν τουλάχιστον δύο (2) ελεγκτές ώστε να επιτυγχάνεται υψηλή διαθεσιμότητα. Κάθε ελεγκτής να υποστηρίζει πλήρως το σύνολο των Σ.Α.Π. που πρόκειται να εγκατασταθούν. Να περιγραφθεί ο τρόπος υλοποίησης υψηλής διαθεσιμότητας με την προσθήκη επιπλέον ασύρματου ελεγκτή. 6. Θύρες Gigabit Ethernet για σύνδεση στο LAN 4 7. Ενσωματωμένο τροφοδοτικό (η δυνατότητα 2 ου redundant τροφοδοτικού είναι επιθυμητή, όχι υποχρεωτική) 8. Δυνατότητα κλιμάκωσης πλήθους εξυπηρετούμενων σημείων πρόσβασης με ελάχιστο τα σημεία. 9. Αρχικό πλήθος ταυτόχρονων χρηστών ασύρματου δικτύου: 50 χρήστες και δυνατότητα αναβάθμισης για περισσότερους (έως max250 ανά wireless controller). 10. Εξυπηρέτηση συσκευών που διαθέτουν δυνατότητα ασύρματης δικτύωσης (π.χ.laptops, wifi printers, smart phones, blackberries, etc) που συμμορφώνονται με τα απαιτούμενα πρότυπα (βλ. παρακάτω) 11. Υποστήριξη ενοποιημένων επικοινωνιών με χαρακτηριστικά QoS σύμφωνα με το πρότυπο e/WMM (Wi-Fi Multimedia) για δημιουργία προτεραιοτήτων σε δεδομένα φωνής 12. Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων (ελεγχόμενων) access points του ελεγκτή. 13. Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός ταυτόχρονα εξυπηρετούμενων συνδεδεμένων χρηστών από τον ελεγκτή. 14. Δυνατότητα απενεργοποίησης των Σ.Α.Π. συγκεκριμένες ώρες του 24ώρου 15. Υποστήριξη δικτύωσης τύπου MESH, WDS ή ισοδύναμου μεταξύ των Σ.Α.Π. 16. Υποστήριξη δυναμικής επιλογής καναλιού εκπομπής από τα ασύρματα σημεία πρόσβασης προσφέροντας την βέλτιστη κάλυψη και απόδοση. 17. Δυνατότητα ανίχνευσης και αποφυγής παρεμβολών, μέσω κατάλληλων ασύρματων σημείων πρόσβασης, προερχόμενες από Wi- Fi πηγές (γειτονικά ασύρματα δίκτυα) και non Wi-Fi συσκευές (Bluetooth, DECT, Microwave Ovens, κλπ.) Απαίτηση Επιθυμητό 20

21 Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 18. Υποστήριξη αυτόματης προσαρμογής της ισχύος εξόδου στα ασύρματα σημεία πρόσβασης με στόχο την αντιμετώπιση αλλαγών στη δικτυακή εγκατάσταση, όπως προσθήκη νέων ή διακοπή λειτουργίας υπαρχόντων σημείων πρόσβασης 19. Να υποστηρίζεται πλήθος διαφορετικών SSIDs καθώς και υποστήριξη συσχετισμού των SSIDs με τα αντίστοιχα VLANs. Για κάθε SSID να μπορεί να διαμορφωθεί ανεξάρτητη πολιτική πιστοποίησης χρηστών και κρυπτογράφησης δεδομένων. Να αναφερθεί το πλήθος υποστήριξης και δημιουργίας διαφορετικών SSIDs. 20. Δυνατότητα απόκρυψης του SSID εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Επιθυμητό 21. Δυνατότητα υποστήριξης Web-based Captive Portal interface. Επιθυμητό 22. Υποστήριξη IPv6 23. Υποστήριξη a/b/g, n, u, e, h, 802.3ad ή 802.1AX, 802.1X, e 24. Υποστήριξη BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE- SX, 802.1Q 25. WPA / WPA2 (802.11i) 26. WEP TKIP 27. AES 28. SSL 29. TLS 30. HMAC (RFC2104) Προαιρετικό 31. EAP, EAP-TLS, PEAP 32. Υποστήριξη ΑΑΑ (Authentication, Authorization & Accounting) 33. Υποστήριξη ανίχνευσης και εντοπισμού μη εξουσιοδοτημένων σημείων πρόσβασης (rogue APs detection) 34. Υποστήριξη CAPWAP (RFC5416) Προαιρετικό 35. Secure (https) web based management console και CLI (Command Line) Σημεία - Συσκευές ασύρματης πρόσβασης (Σ.Α.Π. - wireless access points) 36. Τεμάχια όσα θα είναι απαιτούμενα από τη σχετική μελέτη Η μελέτη θα πρέπει να λάβει υπ όψη της τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά όρια εκπομπής ακτινοβολίας για εσωτερικούς χώρους, αθροιστικά για κάθε χώρο ώστε να μην ξεπεραστούν τα εν λόγω όρια. Βάσει της έντασης της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας και του χώρου που πρέπει να καλυφθεί, θα προκύψουν ο ελάχιστος και μέγιστος αριθμός Σ.Α.Π. που μπορούν να εγκατασταθούν για να καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες. 37. Συχνότητα λειτουργίας 2.4GHz και 5GHz 38. Πολλαπλές ενσωματωμένες κεραίες εκπομπής omnidirectional 360 ο. Να αναφερθεί ο αριθμός των κεραιών. 39. Κέρδος απολαβής κεραίας (να αναφερθεί τιμή σε db) 21

22 Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 40. Υποστήριξη διαφορετικών διαβαθμίσεων ισχύος μετάδοσης. Να αναφερθούν όλες οι διαβαθμίσεις που υποστηρίζονται ανάλογα και με τη συχνότητα εκπομπής. 41. Να αναφερθεί η ευαισθησία λήψης σε διαφορετικές ταχύτητες επικοινωνίας και πρωτόκολλα (π.χ. receive sensitivity xx db) 42. Συμφωνία με τα πρότυπα EN και ΕΝ Υποστήριξη a/b/g, n, h, 802.1X, e 44. WPA και WPA2 (802.11i) 45. Τροφοδοσία μέσω PoE / PoE+ (802.3af, 802.3at). 46. Να αναφερθεί σε Watt η απαιτούμενη ισχύς, της μονάδας ασύρματης πρόσβασης. Επιθυμητό 15Watt. 47. Υποστήριξη λειτουργίας ασύρματου σημείου πρόσβασης κάτω από τον έλεγχο ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών λειτουργίας ασύρματου δικτύου. 48. Πλήρης συμβατότητα με τον προτεινόμενο ελεγκτή ασύρματου δικτύου και υποστήριξη όλων των προαναφερθέντων λειτουργιών του εν λόγω ελεγκτή, ανωτέρω. 49. Να διαθέτει μία θύρα Gigabit Ethernet με δυνατότητα PoE/PoE+ 50. Υποστήριξη τεχνολογιών MIMO (multiple-inputs, multiple-outputs) 51. Secure (https) Web based management console Λογισμικό Ενιαίας Διαχείρισης Δικτύου Λογισμικό Ενιαίας Διαχείρισης Δικτύου 1. Να προσφερθεί λογισμικό που να έχει τη δυνατότητα ενιαίας κεντρικής διαχείρισης όλου του ενεργού εξοπλισμού του δικτύου, ενσύρματου και ασύρματου. Είναι προτιμητέο να είναι διαχειρίσιμο μέσω secure (https) web. Το λογισμικό μπορεί να είναι είτε αυτόνομο, είτε να περιλαμβάνεται σε ειδική συσκευή. Εφόσον απαιτούνται άδειες χρήσης, θα πρέπει να περιλαμβάνονται τόσες όσες απαιτούνται για την διαχείριση όλων των συσκευών του δικτύου και να υπάρχει δυνατότητα μελλοντικά για διαχείριση πρόσθετων συσκευών. Επίσης, είναι επιθυμητό να μπορεί να διαχειριστεί εξοπλισμό διαφορετικών κατασκευαστών δικτυακού εξοπλισμού. Επιθυμητό 22

23 2. Να διαθέτει τις ακόλουθες δυνατότητες: Αυτόματου προσδιορισμού όλων των πόρων του ενσύρματου και ασύρματου δικτύου. Εργαλεία εκτίμησης της ετοιμότητας της υποδομής. Μαζική ή/και επιλεκτική αναβάθμιση λογισμικού ενεργού εξοπλισμού ενσύρματου ή/και ασύρματου, κεντρικά. Αναφορές (reports) για την τεκμηρίωση της δραστηριότητας του ασύρματου δικτύου. Προγραμματισμένη απενεργοποίηση των σημείων ασύρματης πρόσβασης σε επίπεδο radio (αυτή η λειτουργία είναι επιθυμητό να υποστηρίζεται και από αυτά). Εντοπισμό και απόρριψη παράνομων ασύρματων συσκευών πρόσβασης (APs) καθώς και ασύρματων χρηστών. Επιθυμητό ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ Δομημένη καλωδίωση (καλώδια, κανάλια, πρίζες, συναφή υλικά). Θέσεις εργασίας, περίπου Πιστοποίηση δομημένης καλωδίωσης. Ο ανάδοχος, με την ολοκλήρωση του έργου, θα παραδώσει όλα τα αποτελέσματα όλων των μετρήσεων - δοκιμών όλης της καλωδίωσης (χαλκού και οπτικών ινών) σε CD-ROM που θα περιέχει και το αντίγραφο του πρωτότυπου αρχείου του οργάνου μέτρησης καθώς και σε έντυπη μορφή. Ασύρματο δίκτυο. Θέσεις Σ.Α.Π. όσες απαιτούνται από τη σχετική μελέτη. Ενδεικτικά, θεωρούμε ελάχιστο ένα Σ.Α.Π. ανά όροφο, ανά κτίριο Πιστοποίηση ασύρματου δικτύου ( να παραδοθεί συνολικά μαζί με την πιστοποίηση της καλωδίωσης) 1 Μελέτη εφαρμογής που θα περιλαμβάνει ενημερωμένες κατόψεις όλων των ορόφων και των τριών κτιρίων όπου θα εμφανίζονται με την αρίθμησή τους όλες οι τελικές θέσεις τοποθέτησης των πριζών δικτύου, στην περίπτωση που υπήρξαν απρόβλεπτες αλλαγές κατά την υλοποίηση, καθώς και όλες οι οδεύσεις 1 των καλωδιώσεων. Επίσης θα περιλαμβάνει και τα σημεία τοποθέτησης όλων των Σ.Α.Π. Να αναφερθούν οι πιστοποιήσεις πρότυπα που τηρήθηκαν. Η μελέτη θα παραδοθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Μελέτη πρότασης υλοποίησης ενοποιημένων επικοινωνιών που θα συμπεριλαμβάνει τιμές τιμοκαταλόγου των προϊόντων που προτείνει

24 7. Patch cords Cat6 διαφόρων μεγεθών (3μ, 5μ) για τη σύνδεση τελικών τερματικών συσκευών (υπολογιστές, εκτυπωτές) περίπου 500. Τα patch cords θα είναι του ίδιου κατασκευαστή με την οριζόντια και κάθετη καλωδίωση και σύμφωνα με τα πρότυπα TIA/EIA 568-C.2 Category 6 και ISO Class E. Να αντικατασταθούν όλα τα υπάρχοντα patch cords τερματικών συσκευών από τα νέα. 8. Patch cords Cat6 και οπτικών ινών, για τους κατανεμητές και τα switches, όσα απαιτούνται άμεσα και επιπλέον: - 50 χαλκού οπτικών ινών. 80 Τα patch cords θα είναι του ίδιου κατασκευαστή με την οριζόντια και κάθετη καλωδίωση και σύμφωνα με τα πρότυπα TIA/EIA 568-C.2 Category 6 και ISO Class E. 9. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για τους τοπικούς κατανεμητές και όπου τυχόν αλλού απαιτείται. Max 14 Νέα επίτοιχα ικριώματα (racks) εγκατεστημένα 4 και εγκατάσταση των 10. υπολοίπων υπαρχόντων (η νέων αν απαιτηθεί) Κεντρικά και περιφερειακά switches, controllers συνολικά 24. Κεντρικά switches 24 θυρών : 3 Switches ορόφων 48 θυρών : Switches ορόφων 24 θυρών : 3 Wireless controller : Σ.Α.Π. Wireless Access Points (όσα προκύψουν από την μελέτη) web based λογισμικό ενιαίας διαχείρισης όλου του ενσύρματου και ασύρματου 13. δικτύου, εφόσον προσφερθεί Εγκατάσταση και παραμετροποίηση των switches, του wireless lan και της 14. συνολικής υποδομής του δικτύου Απομάκρυνση παλαιών racks και παλαιάς δομημένης καλωδίωσης. 1 Εκπαίδευση του προσωπικού πληροφορικής του Οργανισμού στην 16. παραμετροποίηση, διαχείριση και χρήση του νέου εξοπλισμού. 1 24

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης για data και voice (Voip) και συναφούς ενεργού εξοπλισμού σε κτίρια του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Η δομημένη καλωδίωση θα εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Άσκηση 2 : Φυσικό στρώμα- δομημένη καλωδίωση- Θεωρητικό υπόβαθρο Τι είναι η δομημένη καλωδίωση; Μία εγκατάσταση δομημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ (τεχνολογία Wi Fi) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ (τεχνολογία Wi Fi) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 3.1. Access Points (AP) 3 3.1.1. Σύνδεση 4 3.1.2. Σηµάνσεις 5 3.1.3. Τεχνικά χαρακτηριστικά 5 3.2. PoE Injectors 5 3.2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) Τα επιδαπέδια SERVER-RACK Εσωτερικού Χώρου παρέχουν υψηλή ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ RACK 19 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: (Π600xΒ600)-(Π600xΒ800)-(Π600xΒ1000)-(Π800xΒ800)- (Π800xΒ1000) ΥΨΟΥΣ: 22U-27U-32U-37U-42U-47U Τα επιδαπέδια RACKS Εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή. Η LASNET αποτελεί μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες στον τομέα της δομημένης καλωδίωσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων.

Περιγραφή. Η LASNET αποτελεί μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες στον τομέα της δομημένης καλωδίωσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων. Περιγραφή Η LASNET αποτελεί μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες στον τομέα της δομημένης καλωδίωσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων. Τα στοιχεία που μας διακρίνουν είναι: Άρτια εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό,

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση πιλοτικού συστήματος ασύρματης διάδοσης δεδομένων μέσω διαδικτύου σε κτίρια του ΥΕΝ, ΑΕΝ και Λιμενικές Αρχές»

«Τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση πιλοτικού συστήματος ασύρματης διάδοσης δεδομένων μέσω διαδικτύου σε κτίρια του ΥΕΝ, ΑΕΝ και Λιμενικές Αρχές» Πειραιάς 24-05-2005 «Τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση πιλοτικού συστήματος ασύρματης διάδοσης δεδομένων μέσω διαδικτύου σε κτίρια του ΥΕΝ, ΑΕΝ και Λιμενικές Αρχές» 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Η ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ SERVER RACK 19 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: (Π600xΒ600)-(Π600xΒ800)-(Π600xΒ1000)-(Π800xΒ800)- (Π800xΒ1000) ΥΨΟΥΣ: 27U-32U-37U-42U-47U Τα επιδαπέδια SERVER RACKS

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. EΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 5 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά Οι οπτικές ίνες θα χρησιµοποιούνται σε κατακόρυφες καλωδιώσεις, όπου οι αποστάσεις µεταξύ των συνδεδεµένων σηµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 13PROC001748705 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/1832 2013-11-29 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 21/1/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & Α.Π. οικ.: 570 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Διεύθυνση : Κότσικα 1

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρότυπα ANSI/TIA/EIA 568 οργανώνονται σύμφωνα με τα υποσυστήματα καλωδιώσεων, τα οποία αποτελούνται από τα εξής τμήματα:

Τα πρότυπα ANSI/TIA/EIA 568 οργανώνονται σύμφωνα με τα υποσυστήματα καλωδιώσεων, τα οποία αποτελούνται από τα εξής τμήματα: Tα πλεονεκτήματα της δομημένη καλωδίωσης είναι: Συμβατότητα: Η δομημένη καλωδίωση χτίζει μια γέφυρα μεταξύ των συσκευών από τους διαφορετικούς κατασκευαστές επειδή παρέχει μια κοινή και συνεπή πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ 56 /2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΙΘ 56 /2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΣΥΣ ΑΡΙΘ 56 /2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Στην Αθήνα σήμερα 17/12/2014, ημέρα Τετάρτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Πηγή Θορύβου Αποτέλεσµα Θορύβου=16 µονάδες Συνολικό Αποτέλεσµα Θορύβου: 16-12=4 µονάδες Ποµπός έκτης Αποτέλεσµα Θορύβου=12 µονάδες Θόρυβος & Παρεµβολές σε Συνεστραµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 999935371 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΙΛΑ 50100 ΚΟΖΑΝΗ Τηλ. 2461068282, 2461068286 Fax. 2461039765 E-mail: elke@teiwm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον.

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Το Plugwise είναι ένα εύχρηστο σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε εργασιακούς χώρους. Μετράει την κατανάλωση ρεύµατος κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. οµηµένη Καλωδίωση. ρ Παναγιώτης Φουληράς. Μηχανικός ικτύων Η/Υ. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. e-mail: pfoul@uom.gr

Slide 1. οµηµένη Καλωδίωση. ρ Παναγιώτης Φουληράς. Μηχανικός ικτύων Η/Υ. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. e-mail: pfoul@uom.gr Slide 1 οµηµένη Καλωδίωση ρ Παναγιώτης Φουληράς Μηχανικός ικτύων Η/Υ Πανεπιστήµιο Μακεδονίας e-mail: pfoul@uom.gr Slide 2 Περιεχόµενα Σεµιναρίου 1. Εισαγωγή 2. ΕΙΑ/ΤΙΑ-568Α 3. ΕΙΑ/ΤΙΑ-569 4. UTP έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις για ένα Αξιόπιστο Τηλεπικοινωνιακό Σύστηµα Καλωδίωσης Υψηλών Επιδόσεων.

Προϋποθέσεις για ένα Αξιόπιστο Τηλεπικοινωνιακό Σύστηµα Καλωδίωσης Υψηλών Επιδόσεων. Φυσικό Επίπεδο OSI Προϋποθέσεις για ένα Αξιόπιστο Τηλεπικοινωνιακό Σύστηµα Καλωδίωσης Υψηλών Επιδόσεων. ηµήτρης Φιλίππου Business Development Manager NETPLEX ΕΠΕ IEEE & BICSI Member, R&M Cert. Instructor

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ. για την Ανάπτυξη Μητροπολιτικού Δικτύου Υψηλών Ταχυτήτων Δήμου Λευκάδας (ΜΑΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ)

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ. για την Ανάπτυξη Μητροπολιτικού Δικτύου Υψηλών Ταχυτήτων Δήμου Λευκάδας (ΜΑΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ) @ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ για την Ανάπτυξη Μητροπολιτικού Δικτύου Υψηλών Ταχυτήτων Δήμου Λευκάδας (ΜΑΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΝ... 3 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΕΥΣΗΣ... 5 ΧΑΡΤΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη προτύπου, κτιριακών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Εισαγωγή. Το έγγραφο αυτό συνιστά μια αναφορά που αναδεικνύει μόνο κάποια τα βασικά

Σύνοψη προτύπου, κτιριακών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Εισαγωγή. Το έγγραφο αυτό συνιστά μια αναφορά που αναδεικνύει μόνο κάποια τα βασικά Σύνοψη προτύπου, κτιριακών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό συνιστά μια αναφορά που αναδεικνύει μόνο κάποια τα βασικά σημεία του ANSI/TIA-568-C.1. Φυσικά η παρούσα αναφορά, δεν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Legrand Cabling System 2 ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ COMPUTER ROOM ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Legrand Cabling System 2 ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ COMPUTER ROOM ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Legrand Cabling System 2 ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ COMPUTER ROOM ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 lcs 2 από το computer room ως τη θέση εργασίας Τα συστήματα καλωδίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα. Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA

Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα. Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA ATZENTA Ασφάλεια Ασύρματου Δικτύου Ενσωμάτωση στα ήδη υπάρχοντα συστήματα ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού»

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» 1 Είδος προμήθειας:.. Προμηθευτής:.. Αρ. Διακήρυξης:.. Αρ. Σύμβασης :. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 26/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/128877 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4 3.1. Στήριξη υλικών 4 3.2. Επεκτασιµότητα 4 3.3. Εξαερισµός 4 3.4. Προστασία από είσοδο σκόνης ή άλλων αντικειµένων

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ. του ήµου Σητείας το οποίο εντάσσεται Ε,Π.

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση σχημάτων ασφαλείας σε ασύρματα δίκτυα

Υλοποίηση σχημάτων ασφαλείας σε ασύρματα δίκτυα Υλοποίηση σχημάτων ασφαλείας σε ασύρματα δίκτυα Φώτος Γεωργιάδης (fotos@uop.gr) Θανάσης Μακρής (thanos@uop.gr) 30/9/2005 Τρίπολη Γ κοινοτικό πλαίσιο στήριξης Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 Εργαστήριο 6 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 1. Στόχος Στόχος της παρούσης εργαστηριακής συνάντησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ Τα τυπικά εμπορικά περιβάλλοντα και οι απαιτήσεις αλλάζουν πολύ γρήγορα. Οι εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Δικτύων. Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων. Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07

Ασφάλεια Δικτύων. Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων. Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07 Ασφάλεια Δικτύων Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07 Περίμετρος Δικτύου Αποτελεί κρίσιμο ζήτημα η περιφρούρηση της περιμέτρου δικτύου Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ ΤΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚ 1.1. Ο ΔΕΔΔΕ πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια Εβδομήντα (70) Τηλεφωνικών Κέντρων για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του σε θέματα τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

dlan Powerline for business & consumer solutions Infocom World 2014 Petros Kontzinos

dlan Powerline for business & consumer solutions Infocom World 2014 Petros Kontzinos dlan Powerline for business & consumer solutions Infocom World 2014 Petros Kontzinos devolo dlan powerline Σύντομη προϊοντική παρουσίαση dlan Τι είναι το 500 dlan duo Powerline Highlights dlan Powerline

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Συντηρήσεων Πληροφορικής τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας Plugwise.

Περιγραφή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας Plugwise. Περιγραφή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας Plugwise. Ν. Καρελλά 44, 152 33 Χαλάνδρι, Τηλέφωνο 210-6839825, www.mitos-solutions.gr Σελίδα - 1 - Περιεχόμενα Περιεχόμενα...2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟ Π1.1: ΤΕΎΧΟΣ ΜΕΛΈΤΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟ Π1.1: ΤΕΎΧΟΣ ΜΕΛΈΤΗΣ Σκιάθου 17, Τ.Κ. 13562 Άγιοι Ανάργυροι τηλ.: 210-2385150, 210-2385151 e-mail: initia@initia.gr,, www.initia.gr «ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΎ ΣΥΜ ΒΟΎΛΟΥ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΔΉΜ Ο ΑΣΣΟΥ - ΛΕΧΑΙΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 04.09.2014, ώρα 15:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 04.09.2014, ώρα 15:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: supplies@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. :2310 Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

RACKS 19'' (KAMΠΙΝΕΣ) ΔΟΜ. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΑ RACK ΣΕΙΡΑ "ECONOMY" EΠΙΔΑΠΕΔΙA RACK ΣΕΙΡΑ "ECONOMY" ΜΕ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΤΗΣ

RACKS 19'' (KAMΠΙΝΕΣ) ΔΟΜ. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΑ RACK ΣΕΙΡΑ ECONOMY EΠΙΔΑΠΕΔΙA RACK ΣΕΙΡΑ ECONOMY ΜΕ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΤΗΣ RACKS 19'' (KAMΠΙΝΕΣ) ΔΟΜ. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΑ RACK ΣΕΙΡΑ "ECONOMY" RACK U ΡΑΦΙ (ΒxΠ) ΣΥΣΚ. 10110001 04-005-000E MONΟ 4U 60x46 1 10110002 04-005-001E MONΟ 6U 60x45 1 10110003 04-005-003E MONΟ 9U 60x45

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης 17/13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης 17/13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προμήθεια: Ηλεκτρονικών Ειδών Κ.Α. 70.7134.0001, 70.7135 Αριθ. Μελέτης 17/13

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Της Προµήθειας εξοπλισµού και υπηρεσιών για την εγκατάσταση του ERP (SAP) της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., προϋπολογισµού ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (85.000

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

20 GE + 4 GE Combo SFP + 2 10G Slots L3 Managed Stackable Switch

20 GE + 4 GE Combo SFP + 2 10G Slots L3 Managed Stackable Switch GTL-2691 Έκδοση υλικού (h/w): 1 Modules are to be ordered separately. 20 GE + 4 GE Combo SFP + 2 10G Slots L3 Managed Stackable Switch The LevelOne GEL-2691 is a Layer 3 Managed switch with 24 x 1000Base-T

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Ενότητα Γ ρ. Ε. Μάγκος Φυσικά Μέσα Μετάδοσης bit: Ηλεκτροµαγνητικό κύµα που µεταδίδεται σε ένα.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών «Διακήρυξη διενέργειας, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων και τεσσάρων (4) FAX, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Ν.Α. Ημαθίας, ποσού 35.000,00 (Βέροιας-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Θέση: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 95 /2013.. / 20 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές δικτύωσης κτιρίων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τεχνικές προδιαγραφές δικτύωσης κτιρίων Πανεπιστημίου Αιγαίου Τεχνικές προδιαγραφές δικτύωσης κτιρίων Πανεπιστημίου Αιγαίου Αθωράκιστου Συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης Κατηγορίας 6/Κλάσης Ε & Οπτικών Ινών (έκδοση Απρίλιος 2011) v.11.04.13 1. Περιγραφή Έργου Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι Αθήνα 15/7/2014 Α.Π.: 865 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης κεντρικών υπολογιστών (συντήρηση & επέκταση δομημένης καλωδίωσης) (CPV 50312110-9).

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης κεντρικών υπολογιστών (συντήρηση & επέκταση δομημένης καλωδίωσης) (CPV 50312110-9). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΔΑ: 7616469Η5-Β1Υ ΑΔΑΜ: ( Ε.. φ.) - Μ.Π.^. 14PROC0013679 014-06-30 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 7-06-014 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση ΝΑΙ ΝΑΙ

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση ΝΑΙ ΝΑΙ 1.1. Παράρτημα Α Τεχνικών Προδιαγραφών: Αναλυτικές προδιαγραφές Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση Γενικά ΑΠ1.1 ΑΠ1.2 Το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΟΥ (ΜΑΝ ΠΑΡΟΥ)

ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΟΥ (ΜΑΝ ΠΑΡΟΥ) @ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΟΥ (ΜΑΝ ΠΑΡΟΥ) 1 1 Εισαγωγή... Γενική Περιγραφή του Μητροπολιτικού Δικτύου (ΜΑΝ)... 4 Χάραξη Δικτύου... 5

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε. Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Περιεχόμενα Δ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 5 Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 6 Δ.1.1.1 Αρχιτεκτονική του Νέου ΟΠΣ 6 Δ.1.1.2 Ασφάλεια Δεδομένων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2.9 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ 2.9 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡ. 9 ΕΝΤΥΠΟ 2.9 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΟΜΗΜΈΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΑΡ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Υφιστάμενη Εγκαταστάσεις ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Εξαιρ. ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ Εξαιρ. ΦΠΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ1ο Α.1 Να αναφέρετε ονομαστικά τα πέντε (5) υποσυστήματα με τα οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΛΩΔΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ε.Μ.Π.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΛΩΔΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ε.Μ.Π. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΛΩΔΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ε.Μ.Π. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Υποδοµή τηλεπικοινωνιακού καλωδιακού

Διαβάστε περισσότερα

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac dlan 1200+ WiFi ac 2 dlan 1200+ WiFi ac Υφιστάμενη κατάσταση Οι φορητές συσκευές όλο πληθαίνουν καθημερινά. Όλο και περισσότεροι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΡΟΥΠ: 29.150,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Α ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Κ. Βασιλάκης Περιεχόμενα ενότητες που εξετάζονται Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας.

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας. Τι είναι το Data Center; Για την καλύτερη φιλοξενία (hosting ) των συνδρομητικών εφαρμογών και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών της, η interworks επένδυσε στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Σημείωση: Με δύο αποσπώμενες κεραίες. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Π1.1: ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Π1.1: ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σκιάθου 17, Τ.Κ. 13562 Άγιοι Ανάργυροι τηλ.: 210-2385150, 210-2385151 e-mail: initia@initia.gr, www.initia.gr «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

COMPONENTS STANDARD) 10 STANDARD) 11 1.1.4 ANSI/TIA/EIA/-568-A 22. 2.1.2 Εγκατάσταση Εισόδου (entrance facility) για το Πρότυπο ANSI/TIA/EIA-569 30

COMPONENTS STANDARD) 10 STANDARD) 11 1.1.4 ANSI/TIA/EIA/-568-A 22. 2.1.2 Εγκατάσταση Εισόδου (entrance facility) για το Πρότυπο ANSI/TIA/EIA-569 30 2012 Πτυχιακή εργασία Παρουσίαση προτύπων κανονισµών δοµηµένης καλωδίωσης Κωστομοίρης Αλέξης-Βασίλης ΑΤΕΙ Ηρακλείου Τμήμα Ηλεκτρολογίας Α.Μ 3600 26/4/2012 Εισαγωγή 5 1. Κεφάλαιο 1 ο : Ανάλυση και Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41419 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 9

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41419 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41419 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 1 / 56 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΒ469Η2Α-ΠΜ5. 15. Τις διατάξεις του άρ.37 του Ν.2072/97 ΦΕΚ 125/Α/1992 τ. Α.

ΑΔΑ: Β4ΛΒ469Η2Α-ΠΜ5. 15. Τις διατάξεις του άρ.37 του Ν.2072/97 ΦΕΚ 125/Α/1992 τ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 1-6-2012 Τµήµα: Οικονοµικής διαχείρισης και προµηθειών Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο:«Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των Κοσμητειών των Σχολών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο:«Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των Κοσμητειών των Σχολών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έργο:«Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. 10.7134.0010 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. 10.7134.0010 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. 10.7134.0010 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 82_/2014_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήματος Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά. Κεφάλαιο1 Κεφάλαιο2 Κεφάλαιο3 Κεφάλαιο4

Τμήματος Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά. Κεφάλαιο1 Κεφάλαιο2 Κεφάλαιο3 Κεφάλαιο4 Τμήματος Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Κεφάλαιο1 Κεφάλαιο2 Κεφάλαιο3 Κεφάλαιο4 Πτυχιακή Εργασία «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 08:30 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 08:30 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: 7ΟΡΘ469Β7Θ-6Ρ2 ΑΔΑΜ: 15PROC003029637 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση και παραμετροποίηση δικτύων Η/Υ με τη χρήση λογισμικού

Προσομοίωση και παραμετροποίηση δικτύων Η/Υ με τη χρήση λογισμικού Προσομοίωση και παραμετροποίηση δικτύων Η/Υ με τη χρήση λογισμικού Ασσιόγλου Γεώργιος 1 και Αριστειδάκης Ιωάννης 2 1, 2 Εκπαιδευτήρια Απόστολος Παύλος 1 gassi384@hotmail.com, 2 ionaris@gmail.com Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 01/10/2015 Αρ. πρωτ. 1147 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11/2015

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 01/10/2015 Αρ. πρωτ. 1147 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 01/10/2015 Αρ. πρωτ. 1147 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.700,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11/2015 Ο Φορέας Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

E-LINE METRO ETHERNET

E-LINE METRO ETHERNET ΥΠΗΡΕΣΙΑ E-LINE METRO ETHERNET ME ΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 1 από 11 1.1. Εισαγωγή Η υπηρεσία E-Line, είναι µία Point to Point (P2P) είτε µια Point to MultiPoint (P2MP) µε χρήση του πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία 3... 2. Εταιρεία 1... 4. Εταιρεία 2... 5. Εταιρεία 1... 6. Εταιρεία 2...12. Εταιρεία 3...13. Εταιρεία 4...14. Εταιρεία 5...

Εταιρεία 3... 2. Εταιρεία 1... 4. Εταιρεία 2... 5. Εταιρεία 1... 6. Εταιρεία 2...12. Εταιρεία 3...13. Εταιρεία 4...14. Εταιρεία 5... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ...2 Εταιρεία 3... 2 ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α...4 Εταιρεία 1... 4 Εταιρεία 2... 5 ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Β...5 εν υπάρχουν ειδικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ 2 2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ 3 2.1. Εφαρµοζόµενα πρότυπα 3 2.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά και χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες 3 2.3. Eγκατάσταση συστήµατος 4 2.4. Επεκτασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων Πράξη: Αναθέτουσα Αρχή: Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/2013

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 9/203 ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Το επίπεδο σύνδεσης αποτελείται από δύο υποεπίπεδα: Το υποεπίπεδο ελέγχου προσπέλασης μέσων (Medium Access Control) Το υποεπίπεδο λογικού ελέγχου σύνδεσης (Logical Link Control) To υποεπίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο ΣΥΝ ΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΙΚΤΥΟ (LAN) (Λειτουργικό Σύστηµα Windows 98/Millennium Ed.) Εισαγωγή Για να µπορεί ένας υπολογιστής να συνδεθεί σε τοπικό δίκτυο θα πρέπει κατ αρχήν να βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ /...1 1 Γενικά...2 1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...2 2 Τεχνική Έκθεση...3 2.1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 2.1.1 Γενικά...3 2.1.2 Τροφοδοσία Δ.Ε.Η. - Μετρητές...3 2.1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 05/12/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 05/12/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 05/12/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 13PROC001763060 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/οικ. 2013-12-05 2030 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων Απαντήσεις στο πλαίσιο του διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν για το έργο: Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, MIS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3757 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα