ATM AND WDM INTEGRATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ATM AND WDM INTEGRATION"

Transcript

1 ATM AND WDM INTEGRATION Δίκτυα Υπολογιστών ΔΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ A.M.:Μ6/10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΔΑ ABSTRACT 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3 1. Εισαγωγή 4 2.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΤΜ Οι βασικές αρχές της διαχείρισης ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΤΜ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ATM Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΤΜ ΣΗΜΕΡΑ 8 3. Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ WDM ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ WDM ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ WDM 12 4.ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ATM ΚΑΙ WDM 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4.1 RUNNING ATM OVER WDM TESTING OVER ATM ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ(χρήσιμα διαγράμματα) 21 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 23

3 3 ABSTRACT This present study deals with issues of integration technologies of Asynchronous Transfer Mode data (ATM) and multiplexing field wavelength(wdm). The asynchronous transfer mode (Asynchronous Transfer Mode, ATM) is a modern application of the method of transfer. It combines the efficiency of transferring packets with the reliability of a transfer in a circuit. In order to transmit data, it is using fixed size packets of 53 bytes, the so-called cells (κυψέλες). The technology of wavelength multiplexing WDM (Wavelength Division Multiplexing) relies on the fact that in every optical fiber, the optical signal that is transferred has a specific frequency, while it is possible by the same optical fiber to pass multiple different signals of different frequency (wavelength), some of each one individually is capable of representing specific data flow. According to these data, achievement of parallel signal transmission in optical fibers is fulfilled. The wavelength multiplexing technique is essentially is the technique of transmitting information through optical fibers which allows the simultaneous transmission of characters. The optical level, that belongs the WDM, owns the characteristic of acting as a level of integration for many different networks (such as ATM, IP and SONNET), while maintaining a level of integration and multitude combinations of protocols. The variables compared with the control test (δοκιμές) and the monitoring of ATM systems / WDM that have to be taken into account (essentially are parameters)is the ratio of signal to noise, power of the channel, the main wavelength in conjunction with size of the channel, the optical power, the diffusion of colors and the dispersion of polarization. The new ATM, multi-service switching technology must have the standards of the transmission equipment, such as SDH ADMs and DXCSs. Furthermore it is necessary to provide functionality, protection and direct interconnection of the optical fibers in the WDM equipment, in order to be already available in ATM switches The utilization of ATM technology, although it has been decreased significantly compared to earlier times, through integration with WDM gives useful information for data transfer through optical fiber and is a handbook for subsequent technologies. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία πραγματεύεται θέματα ενοποίησης των τεχνολογιών του ασύγχρονου τρόπου µμετάδοσης δεδομένων (ΑΤΜ) και της πολυπλεξίας στο πεδίο µήκους κύµατος (WDM). Ο ασύγχρονος τρόπος μεταφοράς (Asynchronous Transfer Mode, ATM) είναι σύγχρονη εφαρμογή της τεχνικής της μεταγωγής. Συνδυάζει την αποδοτικότητα της μεταγωγής πακέτων με την αξιοπιστία της μεταγωγής σε κύκλωμα. Για τη μετάδοση των δεδομένων, χρησιμοποιεί σταθερού μεγέθους πακέτα των 53 bytes, τις επονομαζόμενες κυψέλες (cells).η τεχνολογία πολυπλεξίας μήκους κύματος WDM (Wavelength Division Multiplexing) εναπόκειται στo γεγονός ότι σε κάθε οπτική ίνα το οπτικό σήμα που διαδίδεται έχει μια συγκεκριμένη συχνότητα, ενώ παράλληλα είναι δυνατόν από την ίδια οπτική ίνα να περάσουν πολλαπλά διαφορετικά σήματα διαφορετικής συχνότητας (λ), εκ των οποίων κάθε ένα ξεχωριστά έχει τη δυνατότητα να αντιπροσωπεύει συγκεκριμένη ροή δεδομένων. Με βάση αυτά τα στοιχειά επέρχεται η επίτευξη παράλληλης μετάδοσης σήματος και στις οπτικές ίνες. Η πολυπλεξία μήκους κύματος είναι ουσιαστικά η τεχνική μετάδοσης πληροφορίας διαμέσω οπτικών ινών η οποία επιτρέπει την παράλληλη μετάδοση χαρακτήρων. Το οπτικό επίπεδο, στο οποίο ανήκει το WDM, έχει το

4 4 χαρακτηριστικό να λειτουργεί ως επίπεδο ενοποίησης για πολλά διαφορετικά δίκτυα (όπως ΑΤΜ, ΙP και SONET), ενώ παράλληλα είναι επίπεδο ενοποίησης και για πληθώρα συνδυασµών πρωτοκόλλων. Οι μεταβλητές σε σχέση µε τον έλεγχο δοκιμών(tests) αλλά και παρακολούθησης των συστημάτων ΑΤΜ/WDM που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη(ουσιαστικά είναι παράμετροι) είναι ο λόγος σήµατος με θόρυβο, η ισχύς του καναλιού, το κύριο µήκος κύµατος σε συνδυασμό με το μέγεθος του καναλιού, η οπτική ισχύς, η διάχυση των χρωμάτων καθώς και η διασπορά της πόλωσης. Η νέα ATM,πολλαπλών υπηρεσιών μεταγωγής, τεχνολογία οφείλει να έχει τη τα standards του εξοπλισμού μετάδοσης, όπως SDH ADMs και DXCSs. Επιπλέον κρίνεται αναγκαίο για να προβλεφθεί η λειτουργικότητα, η προστασία και η άμεση διασύνδεση των ινών στο WDM εξοπλισμό, να είναι διαθέσιμα ήδη σε συστήματα μεταγωγής ΑΤΜ H χρησιμοποίηση της τεχνολογίας ATM, παρόλο που έχει ελαττωθεί σημαντικά σε σχέση με τους προηγούμενους χρόνους, διαμέσω της ενοποίησης με τα WDM προσδίδει καίρια πληροφόρηση για τη μεταφορά δεδομένων διαμέσω των οπτικών ινών και αποτελεί εγχειρίδιο για τις μετέπειτα τεχνολογίες. 1. Εισαγωγή Η υψηλή τεχνολογία, η πληροφορική, η ανάγκη για ταχύτητα, ποιότητα και ασφάλεια έχει χαρακτηρίσει την περίοδο μετά από το 2000 ως δεκαετία επίτευξης και ανάπτυξης δικτύων ταχύτερων περισσότερο αξιόπιστων και κυρίως ποιοτικότερων.οι απαιτήσεις της κοινωνίας της Πληροφορικής για μεγαλύτερο εύρος ζώνης για μικρότερη εξασθένηση σήµατος και προστασία από ηλεκτρομαγνητικές παρεµβολές σε συνδυασμό με μεγαλύτερη απόσταση µμεταξύ επαναληπτών, οδήγησαν στη ραγδαία ανάπτυξη νέας δικτυακής τεχνολογίας με καινοτομίες. Σημαντικό ρολό σε όλα τα παραπάνω, στον τοµέα των δικτύων, έπαιξε (σήμερα σε μικρότερο βαθμό) η τεχνολογία ΑΤΜ (Asynchronous Transfer Mode ή Ασύγχρονος Τρόπος Μετάδοσης Δεδομένων) και η τεχνολογία WDM (Wavelength Division Multiplexing ή Πολυπλεξία στο Πεδίο του Μήκους Κύµατος). Η προσπάθεια ενοποίησης(integration) της ΑTM επάνω στη WDM δημιούργησε προοπτικές για γρηγορότερα και ασφαλέστερα δίκτυα. Η συγκεκριμένη εργασία αναλύει την ενοποίηση ΑΤΜ και WDM. Γίνεται αρχική αναφορά στον Ασύγχρονο Τρόπο Μετάδοσης Δεδομένων, και μετέπειτα στην Πολυπλεξία στο Πεδίο του Μήκους Κύματος.Με την ανάλυση των δυο

5 5 τεχνολογιών προχωρούμε στην ενοποίηση τους και παράλληλα αντλούμε συμπεράσματα και στοιχειά από τη διαδικασία αυτή. Η ενοποίηση ATM και WDM αποτελεί πρακτικό εγχειρίδιο για επόμενες τεχνολογίες και ενοποιήσεις οι οποίες εξελιχτήκαν περαιτέρω.ανάλογο παράδειγμα είναι και το IP OVER WDM. Τέλος η οπτική τεχνολογία μέσω αυτών των ενοποιήσεων αυξάνει την χωρητικότητα των δικτύων, επιτρέποντας στους παροχείς μετάδοσης τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων διαμέσω συγκεκριμένων ινών., οριοθετώντας χαμηλότερες τιμές και οικονομικότερο εύρος ζώνης. Επομένως, οι τεχνολογίες που ενοποιούνται, όπως η ATM πάνω σε WDM, δίδουν τη δυνατότητα στα δίκτυα και την τεχνολογία οπτικών ινών να αυξήσουν την ποιότητα ζωής και να δώσουν πρόσβαση στον κάθε ένα σε υψηλές ευρυζωνικές υπηρεσίες λόγω της τεράστιας αύξησης στη χωρητικότητα των οπτικών ινών. 2.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΤΜ Ο ασύγχρονος τρόπος μετάδοσης (Asynchronous Transfer Mode - ΑΤΜ) είναι μια σχετικά νέα τεχνολογία μεταγωγής κυψελίδας και πολυπλεξίας με μεγάλες δυνατότητες που επιτρέπει μεταφορά δεδομένων συγκεκριμένου μεγέθους. Η ΑΤΜ δίνει δυνατότητα διασύνδεσης LAN υψηλών ταχυτήτων, μεταφορά φωνής και βίντεο, αλλά και υποστήριξη των μελλοντικών απαιτητικών εφαρμογών πολυμέσων, τόσο στο επιχειρησιακό περιβάλλον βραχυπρόθεσμα, όσο και στο περιβάλλον των απλών συνδρομητών. (ΠΗΓΗ:.Επιχειρησιακή Διαδικτύωση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Γιώργος Διακονικολάου, 2007) Στα δίκτυα ΑΤΜ, η πληροφορία τοποθετείται σε κυψελίδες καθορισμένου μεγέθους των 48 bytes (8 bits per byte) με 5 bytes για την επικεφαλίδα της κυψελίδας. Αντίθετα με τη μεταγωγή πακέτου, η ΑΤΜ είναι σχεδιασμένη για δικτυακή υποστήριξη εφαρμογών υψηλών απαιτήσεων. Η τεχνολογία ΑΤΜ, εφαρμόζεται επίσης σε ευρύ φάσμα δικτυακών συσκευών (networking devices), από συνδέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και σταθμών εργασίας, μέχρι και μεταγωγείς κορμού ATM. Η ΑΤΜ επιπλέον δίδει δυνατότητα για νοητά κυκλώματα (virtual circuits), τα οποία είναι συνδέσεις όπου τα τελικά σημεία και η διαδρομή καθορίζονται χωρίς δέσμευση εύρους ζώνης,αλλά με κατανομή του όταν το ίδιο είναι απαιτητό σε

6 6 συγκεκριμένες στιγμές. Παράλληλα η τεχνολογία ATM καθορίζει διάφορες κλάσεις υπηρεσιών (classes of service) ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας μεγάλης ποικιλίας εφαρμογών. Η ΑΤΜ παράλληλα αποτελεί τεχνολογία καθορισμένη από διεθνή πρότυπα τα οποία έχουν πιστοποιηθεί και από την International Telecommunications Union - Telecommunications (ITU-T) (την πρώην CCITT). Τέλος, το ATM forum αποτελεί τον οργανισμό που διαχειρίζεται ποικιλοτρόπως όλο το ευρυ φάσμα της ATM. (ΠΗΓΕΣ:http://www.broadband-forum.org/),( Regis J. Bates, Donald W. Gregory 2007) ΠΗΓΗ:www. auth.gr, τμημα Πληροφορικής ΑΠΘ 2.1 Οι βασικές αρχές της διαχείρισης Οι βασικές αρχές της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, το οποίο παρουσίασε το ATM forum είναι: 1.Η ATM θεωρείται ως ειδικό πακέτο προσανατολισμένο στον τρόπο μεταφοράς που βασίζεται σε σταθερές κυψέλες μήκους. Κάθε κυψέλη αποτελείται από ένα τομέα της ενημέρωσης και μια κεφαλίδα, που χρησιμοποιείται κυρίως για τον προσδιορισμό του εικονικού καναλιού και εκτελεί την κατάλληλη δρομολόγηση. Η ακεραιότητα ακολουθίας διατηρείται ανά εικονικό κανάλι.

7 7 2.ΑΤΜ είναι connection-oriented. Οι τιμές της κεφαλίδας αποδίδονται σε κάθε τμήμα της σύνδεσης για την πλήρη διάρκεια της σύνδεσης 3. Όλες οι υπηρεσίες (φωνή, εικόνα, δεδομένα,) μπορούν να μεταφερθούν μέσω των ATM, συμπεριλαμβανομένων και των connectionless υπηρεσιών. Για να φιλοξενήσει διάφορες υπηρεσίες μια λειτουργία προσαρμόζεται ώστε οι παροχές να χωρέσουν τις πληροφορίες όλων των υπηρεσιών σε ΑΤΜ κυψέλες και να παρέχει την υπηρεσία με ειδικά χαρακτηριστικά (π.χ. ρολόι ανάκτησης, την κυψελική διαδικασία εξόρυξης απώλεια). (ΠΗΓΗ:ATM forum-δικτυακός τόπος) 2.2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΤΜ Η τεχνολογία ATM αποτελεί ένα είδος ευέλικτης λύσης στην αυξανόμενη ανάγκη για ποιότητα υπηρεσιών σε δίκτυα, στα οποία υποστηρίζονται πολλαπλοί τύποι πληροφοριών(όπως δεδομένα, φωνή, και σε πραγματικό χρόνο βίντεο και ήχος). Με την ΑΤΜ, κάθε ένας από αυτούς τους τύπους πληροφοριών μπορεί να περάσει μέσα από μια μόνο σύνδεση δικτύου. Η ATM μπορεί να προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα: * υψηλής ταχύτητας επικοινωνία * Σύνδεση με προσανατολισμό υπηρεσιών, παρόμοια με παραδοσιακή τηλεφωνία *Υψηλή ταχύτητα (βάσει όμως κ του υλικού μεταγωγής) *Ένα ενιαίο, καθολικό, διαλειτουργικό δικτύου μεταφορών *Μια μόνο σύνδεση δικτύου που μπορεί να αναμειγνύεται με αξιοπιστία φωνής, βίντεο και δεδομένων

8 8 * Η ευέλικτη και αποτελεσματική κατανομή του εύρους ζώνης του δικτύου.(πηγη: ATM networks,concepts and Protocols, Sumit Kasera,2006) 2.3 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ATM *Πρότυπα που έχουν αντικατασταθεί από δομές Qos (ΠΗΓΗ:Triple play,building the converged network,hens & Caballero,σελ 177) *Όχι ευρέως διαθέσιμη *Όχι οικονομική 2.4 Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΤΜ ΣΗΜΕΡΑ Η Τεχνολογία ΑΤΜ αποτέλεσε προκάτοχο αλλά και το δρόμο για νέες μορφές δικτύων. Η αποκατάσταση αρχιτεκτονικών για ασύγχρονου τρόπου μεταφοράς δεδομένων (ΑΤΜ) εναπόκειται στην ικανότητα επιβίωσης των δικτύων που έχουν ενεργά μελετηθεί σε αυτή τη δεκαετία. Η αξιοπιστία τους είναι κρίσιμη για τα πρόσφατα και μελλοντικά δίκτυα που θα προωθήσουν την εποχή της πληροφορίας. Επιπλέον, τα ATM είναι ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες για το σχεδιασμό και τη διαχείριση των δικτύων. Από τις αρχές της εποχής του δικτύου τηλεπικοινωνιών, πολλά συστήματα αποκατάστασης έχουν αναπτυχθεί όπως η plesiochronous ψηφιακή ιεραρχία (PDH), η Σύγχρονη Ψηφιακή Ιεραρχία (SDH), το σύγχρονο οπτικό δίκτυο (SONET), μισθωμένων γραμμών και ούτω καθεξής, και ερευνήθηκαν σε πολλές εφημερίδες και βιβλία. Οι νέες τεχνολογίες δικτύωσης πρέπει να επικεντρωθούν σε νέες τεχνικές αποκατάστασης επάνω στα δίκτυα ATM. Αυτό περιλαμβάνει τα πενιχρά αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν σχετικά με την επίδραση της αποτυχίας και την κατάσταση της ανάλυσης αστοχίας. Στη συνέχεια, τα προγράμματα αποκατάστασης κατηγοριοποιούνται και σύντομη εισαγωγή. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν κεντρικό έλεγχο, αυτόματο διακόπτη προστασίας (ΑΔΠ), αυτο-ίασης δακτύλιο (SHR), αυτο-ίασης δίκτυο (SHN) και το αποτυχίας ανθεκτικά εικονικό μονοπάτι (FRVP). Προκειμένου να επιτευχθεί επαρκής πιθανότητα αποκατάστασης με ελάχιστο κόστος σε ένα σύστημα πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός του δικτύου συνεπώς, έχουν ενταχθεί τα θέματα του σχεδιασμού του δικτύου. Εν κατακλείδι, τα δίκτυα ATM (και στην εξέλιξη τους μέσω οπτικών

9 9 ινών,wdm), μέσω της αποκατάστασης των αδυνάτων σημείων τους δημιουργούν νέους τύπους τεχνολογιών δικτύων. (ΠΗΓΗ: Άρθρο Kawamura, R.; NTT Opt. Network Syst. Labs., Japan 2009, IEEE.) 3. Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ WDM Στον τομέα των οπτικών ινών των επικοινωνιών, μήκος κύματος πολυπλεξίας (WDM) ονομάζεται η τεχνολογία που πολυπλέκει μια σειρά οπτικών σημάτων του μεταφορέα σε μια ενιαία οπτική ίνα χρησιμοποιώντας διαφορετικά μήκη κύματος του φωτός σε λέιζερ. Η τεχνική αυτή επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία πάνω από το ένα σκέλος των ινών, καθώς και τον πολλαπλασιασμό της χωρητικότητας. Ο όρος πολυπλεξία μήκους κύματος-τμήματος εφαρμόζεται συνήθως σε ένα οπτικό φορέα (που συνήθως περιγράφεται από μήκος κύματος του), ενώ η συχνότητα της πολυπλεξίας εφαρμόζεται συνήθως σε έναν φορέα (που είναι πιο συχνά περιγράφεται από τη συχνότητα).το μήκος κύματος και η συχνότητα είναι δεμένα μαζί(πλεγμένα εξού κ πολυπλεξία), μέσω σε μια άμεσα αντίστροφη σχέση, οπότε οι δύο όροι περιγράφουν πράγματι η ίδια έννοια. Πριν αναλύσουμε όμως την τεχνολογία WDM είναι σημαντική η προκαταρκτική ανάλυση των οπτικών ινών. 3.1 ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ Μια οπτική ίνα είναι μια λεπτή, ευέλικτη, διαφανής ίνα που λειτουργεί ως κυματαγωγός, ώστε να μεταδοθεί το φως μεταξύ των δύο άκρων της ίνας. Το πεδίο της εφαρμοσμένης επιστήμης και της μηχανικής που ασχολούνται με το σχεδιασμό και την εφαρμογή των οπτικών ινών που είναι γνωστό ως Fiber Optics. Οι οπτικές ίνες που χρησιμοποιούνται ευρέως είναι οι οπτικές ίνες των επικοινωνιών, οι οποίες επιτρέπουν την μετάδοση σε μεγαλύτερες αποστάσεις και σε υψηλότερο εύρος ζώνης (ταχύτητες δεδομένων) από ό, τι άλλες μορφές επικοινωνίας ινών που χρησιμοποιούνται αντί των μεταλλικών συρμάτων, επειδή τα σήματα ταξιδεύουν μαζί τους με λιγότερη απώλεια και είναι επίσης δεν επιδέχονται ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Οι ίνες χρησιμοποιούνται επίσης για φωτισμό, και είναι τυλιγμένες σε δέσμες, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά εικόνων, επιτρέποντας έτσι την προβολή σε στενούς χώρους. Ενώ ειδικά σχεδιασμένα ίνες που

10 10 χρησιμοποιούνται για ποικίλες άλλες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των αισθητήρων λέιζερ και των ινών λέιζερ. Η Οπτική Ίνα αποτελείται συνήθως από ένα διαφανές πυρήνα που περιβάλλεται από ένα διαφανές υλικό επικάλυψης με χαμηλότερο δείκτη διάθλασης. Το φώς διατηρείται στον πυρήνα από τη συνολική εσωτερική αντανάκλαση. Αυτό δίδει τη δυνατότητα στην ίνα να ενεργήσει ως κυματοδηγός. Οι ίνες οι οποίες υποστηρίζουν πολλές διαδρομές διάδοσης ή εγκάρσιους τρόπους μετάδοσης ονομάζονται multimode ίνες (MMF), ενώ εκείνες που μπορούν να υποστηρίξουν ένα μόνο τρόπο ονομάζονται μονότροπες ίνες (SMF). Οι Multi-mode ίνες έχουν γενικά μεγαλύτερη διάμετρο πυρήνα, και χρησιμοποιούνται για μικρές αποστάσεις ως μέσα επικοινωνίας και για εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλή ισχύς όταν πρέπει να διαβιβάζονται. Οι Single-mode ίνες που χρησιμοποιούνται για τις περισσότερες συνδέσεις επικοινωνίας για απόσταση μεγαλύτερη από μέτρα (3.440 πόδια). Η ένωση των μηκών των οπτικών ινών είναι πιο πολύπλοκη από την ένωση ενός ηλεκτρικού καλωδίου. Τα άκρα των ινών πρέπει να είναι προσεκτικά σχισμένα, και στη συνέχεια, συγκολλημένα μαζί με μηχανικό τρόπο ή με σύντηξη μαζί με θερμότητα. (ΠΗΓΗ:FUNDAMENTAL OF OPTICAL FIBERS,JOHN.A.BUCK,2004,περίληψη) 3.2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Η χρήση των Οπτικών ινών είναι ευρεία και στο κομμάτι των δικτύων αλλά και των επικοινωνιών με πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω αλλά και με επιπλέον τα οποία συνοψίζονται παρακατω:1.ασφαλεια σήματος 2.χαμηλο κόστος για μεγάλες αποστάσεις 3.χαμηλη εξασθένηση σε μεγάλες αποστάσεις 4.μεγαλο εύρος 5.ανοσια σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές 6.μικρο βάρος και διάμετρος των καλωδίων 7.ηλεκτρικη μόνωση.(πηγη: Textbook on optical fiber communication and its applications, S. C. Gupta,2004,σελ 3-7)Η οπτική ίνα διαθέτει πολλά χαρακτηριστικά που την κάνουν ένα εξαιρετικό φυσικό μέσο

11 11 για υψηλής ταχύτητας δικτύωση. Το παρακάτω σχήμα δείχνει την εξασθένηση (και τη διασπορά) ως χαρακτηριστικά των οπτικών ινών. ΠΗΓΗ: Optical WDM Networks,2006, Mukherjee, Biswanath,κεφ ΣΥΣΤΗΜΑ WDM Ένα WDM σύστημα χρησιμοποιεί ένα πολυπλέκτη στον πομπό για να ενταχθούν τα σήματα μαζί, και έναv αποπολυπλέκτη στο δέκτη για να τα χωρίζουνε. Με το σωστό είδος οπτικών ινών είναι δυνατόν να έχουμε μια συσκευή που κάνει και τα δύο ταυτόχρονα, και μπορεί να λειτουργήσει ως ένας οπτικός πολυπλέκτη. Οι οπτικές συσκευές φιλτραρίσματος που χρησιμοποιούνται είναι κατά τα etalons, με σταθερή κατάσταση μιας συχνότητας μέσω των συμβολόμετρων Fabry-Perot με τη μορφή λεπτής μεμβράνης με λεπτό οπτικό γυαλί. Η έννοια δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1970 και το 1978 όταν τα WDM συστήματα υλοποιήθηκαν στο εργαστήριο. Το πρώτο WDM σύστημα συνδύαζε μόνο δύο σήματα. Τα σύγχρονα συστήματα μπορούν να διαχειριστούν έως και 160 μηνύματα και μπορεί να διευρυνθεί επομένως βάση 10 Gbit / s το σύστημα πάνω από ένα ζεύγος ινών για πάνω από 1,6 Tbit / s. Τα WDM συστήματα είναι δημοφιλή στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, διότι τους

12 12 επιτρέπουν να επεκτείνουν τη χωρητικότητα του δικτύου. Η χωρητικότητα ενός συγκεκριμένου συνδέσμου μπορεί να επεκταθεί με την απλή αναβάθμιση των πολυπλεκτών και αποπολυπλεκτών σε κάθε άκρο. Τα περισσότεροι WDM συστήματα λειτουργούν με καλώδια, τα οποία έχουν έναν πυρήνα διάμετρο 9 μm. Ορισμένες μορφές WDM μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν σε πολλαπλά καλώδια οπτικών ινών που έχουν πυρήνα διαμέτρου 50 ή 62,5 μm. Τα WDM συστήματα χωρίζονται σε διάφορα μήκη κύματος, συμβατικά, Χονδροειδής Πολυπλεξίας και σε πυκνά WDM. Συμβατικά WDM συστήματα παρέχουν μέχρι και 8 κανάλια στο 3ο μετάδοση παράθυρο (C-Band), από ίνες πυριτίου γύρω στα 1550 nm. Η Dense Wavelength πολύπλεξη διαίρεσης (DWDM) χρησιμοποιεί το ίδιο παράθυρο μετάδοσης, αλλά με πυκωοτερους διαυλους.βεβαια σε κάθε καναλι τα σχέδια διαφέρουν, αλλα συνηθως ένα σύστημα WDM α θα χρησιμοποιεί 40 κανάλια σε 100 GHz διάστημα ή 80 κανάλια σε 50 GHz διάστημα. Ορισμένες τεχνολογίες είναι σε θέση των 25 GHz διάστημα και ονομάζονται εξαιρετικά πυκνές WDM. Νέες επιλογές ενίσχυσης (Raman ενίσχυσης) επιτρέπουν την επέκταση της χρηστικότητας μήκη κύματος με την L-band, λιγότερο ή περισσότερο διπλασιασμό αυτών των αριθμών. Χονδροειδής Πολυπλεξία (CWDM), σε αντίθεση με τα συμβατικά WDM και DWDM χρησιμοποιεί η αυξημένη διαυλοποίηση να επιτρέψουν λιγότερο εξελιγμένα και, συνεπώς, φθηνότερα σχέδια πομποδέκτη. WDM, DWDM και CWDM βασίζονται στην ίδια ιδέα της χρήσης πολλαπλών μήκων κύματος του φωτός σε μια ενιαία ίνα, αλλά διαφέρουν ως προς την απόσταση μεταξύ των μηκών κύματος, τον αριθμό των σταθμών, καθώς και τη δυνατότητα να συμπληρώσει την πολυπλεξία σημάτων στο οπτικό χώρο.(πηγη: : Optical WDM Networks,2006, Mukherjee, Biswanath.(Από διαφ. Θεμ.ενοτητες) ΣΥΣΤΗΜΑ WDM

13 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ WDM Σε σχέση με τις παλαιότερες τεχνολογίες όπως Ethernet, token bus, token ring, ARPANET, SNA (IBM), DNA (DEC),SDH/SONET, FDDI, DQDB, Gigabit Ethernet, η τεχνολογία WDM αποτελείται από 1. συνδέσεις σημείου-προς-σημείο2. τοπολογία Broadcast: παθητική star / λεωφορείο LANs / MANs 3.απασχολεί μήκος κύματοςδρομολόγησης κόμβων για τη δημιουργία μιας σύνδεσης σε ένα δεδομένο WANs μήκος κύματος. Βασικά χαρακτηριστικά-πλεονεκτήματα των WDM: Φυσικές τοπολογίες Bus,tree,ring,passive star.επιπλέον η WDM έχει ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος, και ο κόμβος επιλέγει το ίδιο μήκος κύματος για να λάβει την επιθυμητή πληροφορίες multicasting "δωρεάν". Παράλληλα μέχρι και σήμερα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πολύ πέραν της αρχικής test development.τέλος σχέση με τις τεχνολογίες FDM και TDM, η WDM προσφέρει μεγαλύτερες ταχύτητες, χαμηλότερο κόστος στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι αλλαγές στην ταχύτητα µμετάδοσης δεν συνεπάγονται και αλλαγές σε δοµικά συστατικά του δικτύου, Τα δίκτυα WDM µπορούν µέσα από τις ίνες τους να μεταδώσουν ταυτόχρονα διαφορετικά και ανεξάρτητα σήµατα π.χ. OC-3 για ήχο/ φωνή σε ένα µήκος κύµατος, σήµατα αναλογικού βίντεο σε άλλο και OC12 ATM σε κάποιο άλλο µέσα στην ίδια ίνα.(πηγη: DattaDept. of Electronics and Electrical Communication Engg.Indian Institute of Technology,www.phy.iitkgp.ernet.in).Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τη σημαντικότητα και τα πλεονεκτήματα των WDM σήμερα:

14 14 4.ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ATM ΚΑΙ WDM ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι WDM και ΑΤΜ τεχνολογίες μπορούν να ενοποιηθούν λόγω της αγάπης του εύρους ζώνης. Καθώς όλο και περισσότερες εφαρμογές που χρησιμοποιούν τη φωνή και βίντεο καθώς και ο αυξανόμενος όγκος των δεδομένων που υπάρχει απλά δεν μπορεί να καλυφθεί από το υπάρχον εύρος ζώνης. Επιπλέον οι ανάγκες του Internet για εύρος ζώνης μεγαλώνουν καθημερινά. Παράλληλα, οι νέες τεχνολογίες καλούνται να παρέχουν καλύτερες ποιοτικά υπηρεσίες ούτως ώστε,και πέραν των άλλων να ανταποκριθούν στις αυστηρές απαιτήσεις της φωνής, του βίντεο και αλλα και με τον τεράστιο όγκο των δεδομένων στο δίκτυό τους. Τα καλά νέα είναι ότι η λύση των προβλημάτων αυτών είναι διαθέσιμη τουλάχιστον εδώ και μια δεκαετια, ενώ παράλληλα έχει δώσει ώθηση και στις νέες τεχνολογίες. Ο συνδυασμός της πυκνής Wave Division Multiplexing (DWDM) και Asynchronous Transfer Mode (ATM) λύνει το εύρος ζώνης και και την ποιότητα των υπηρεσιών με οικονομικό, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο. Η DWDM κάνει τη βέλτιστη χρήση των διευκολύνσεων, επιτρέποντας στις οπτικές ίνες που συνδέονται να μεταφέρουν πολλά κανάλια ταυτόχρονα, παρέχοντας δυνατότητες μετάδοσης 4-16 φορές αρχικά(σήμερα ακόμη μεγαλύτερες ταχύτητες) μεγαλύτερες από αυτές της παραδοσιακής πολυπλεξίας (TDM και FDM). Η χρήση του DWDM επέτρεψε στους παρόχους να μεταφέρουν IP, ATM και SONET πάνω από το οπτικό στρώμα. Αυτή η ενωτική δυνατότητα επιτρέπει στον μεταφορέα την ευελιξία να ανταποκριθεί στις όλο και αυξανόμενες απαιτήσεις πάνω στα δίκτυα. Με DWDM, υπάρχει ανάγκη για λιγότερα στοιχεία του δικτύου και λιγότερους χώρους εγκατάστασης, βελτιώνοντας έτσι την αξιοπιστία και την ασφαλεια του δικτύου. Η DWDM επιτρέπει παράκαμψη της στιβάδας του SONET, η οποία αυξάνει απόδοση και αξιοπιστία μειώνοντας παράλληλα και το κόστος. Παρολαυτά η δοκιμή έλεγχος αλλα και η αντιμετώπιση πιθ. προβλημάτων του DWDM δικτύων απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Αν και σήμερα χρησιμοποιείται συνεχώς η ενοποίηση IP πάνω σε WDM,η αρχικά σκέψη για ATM over WDM κρίνεται απαραίτητη. Για παράδειγμα η εικόνα ενός MAN με βάση τις ενοποιήσεων σε WDM φαίνεται και από το παρακάτω σχήμα

15 15 Επομένως το ΑΤΜ είναι μια σωστή λύση στα Μητροπολιτικά Δίκτυα, υποστηρίζοντας εφαρμογές όπως το xdsl, το VoIP και το Frame Relay. 4.1 RUNNING ATM OVER WDM Ο σχεδιασμός αρχιτεκτονικής ενοποίησης και την υλοποίηση του οπτικά διαφανούς πολυπλεξίας (WDM) με ασύγχρονη μεταφορά ATM αποτελεί τον διακόπτη για όλα τα οπτικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας. Με τη χρήση της WDM τεχνολογίας, η πολυπλοκότητα σύρμα όσο και πυκνωτής μπορούν να μειωθούν από O (N2) σε O (N). Με τη χρήση ολοκληρωμένων φωτονικών συσκευών και ιδιαίτερα με την παράλληλη επεξεργασία και χρησιμοποίηση αγωγού ελέγχου ηλεκτρονικών κυκλωμάτων,μπορεί να επιτευχθεί πολύ υψηλή ταχύτητα και υψηλή απόδοση λειτουργίας. Αρκετές βασικές συνιστώσες, συμπεριλαμβανομένου και ενός κελιού συγχρονιστής, μιας φωτονικής VCI μονάδας, ενός μετατροπέα μήκους κύματος, ενός οπτικού συγκεντρωτή, και μιας WDM μνήμη μπορούν σήμερα να εξυπηρετήσουν περαιτέρω στην ενοποίηση. Σήμερα βεβαία γίνεται λόγος στην ενοποίηση και ενός διακόπτη 3Μ,ο όποιος αποτελεί συνιστώσα όλων των παραπάνω. Όλες οι φωτονικές διατάξεις κατάλληλες για τη δημιουργία μεγάλης κλίμακας και χαμηλού κόστους φωτονικών μεταγωγέων ΑΤΜ.(στο 2010 αντιστοίχως γίνεται κε με την IP τεχνολογία) Ο συνδυασμός των δύο ΑΤΜ και WDM τεχνολογιών δίδει σήμερα την τελική έκδοση για οπτικά δίκτυα με σχεδόν απεριόριστη ικανότητα ενώ αποτελεί εγχειρίδιο για όλες τις νέες

16 16 τεχνολογίες..(πηγη: On the optically transparent WDM ATM multicast (3M) switches,f.s. CHOA, H.J. CHAO.) 4.2 TESTING OVER ATM To testing ATM over WDM αποτελείται από τις ίδιες έννοιες που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της κυκλοφορίας δεδομένων πάνω από SONET και IP σήμερα. Σε κάθε περίπτωση η τήρηση των ποιοτικών φραγμών είναι επιτακτικη. Πλέον η WDM τεχνολογια είναι πιο περίπλοκη λογά των πολλαπλων παράλληλων συνδέσεων επανω στην ιδια ίνα.. Η δοκιμή και ο έλεγχος των DWDM συστημάτων είναι η ανάγκη να χαρακτηρίζει και τη μέτρηση των διαφόρων παραμέτρων ως συνάρτηση του μήκους κύματος. Οι θεμελιώδεις δοκιμες και ελεγχος μετρήσεων είναι οι εξής: 1.Σήμα-Θόρυβος: Ο καλύτερος δείκτης της συνολικής απόδοσης του καναλιού. 2.Ισχύς Καναλιου: Οπτική ισχύς σε κάθε κανάλι. Επιβεβαιώνει την ίση κατανομή πάνω από το εύρος ζώνης των οπτικών ενισχυτών που χρησιμοποιούνται. 3.Κανάλι μήκος κύματος και η απόσταση μεταξύ κέντρου: Κέντρο μήκους κύματος του κάθε καναλιού. Ανιχνεύει και μεταβιβάζει σε πηγές λέιζερ. 4.Crosstalk: Το επίπεδο του ανεπιθύμητου σήματος (θόρυβος συν εισφορές από άλλα κανάλια) στην ζώνη διέλευσης του υπό δοκιμή καναλιού. 5. Συνολική οπτική ισχύς: Οι αρνητικές επιπτώσεις των μη-γραμμικών φαινόμενων στην οπτική ίνα εξαρτάται από τη συνολική ισχύ που μεταφέρονται. Πρέπει να δοθεί προσοχή, διότι οι οπτικές μετρητές ενέργειας που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι βελτιστοποιημένες για τα χαμηλά επίπεδα ισχύος που συνδέονται με το ενιαίο δίκτυο (+6 dbm). Τα WDM συστήματα ενισχύουν διάφορους οπτικούς μεταφορείς ταυτόχρονα (+30 db). \ 6.Χρωματική διασπορά: Αναλογία ιόντων του δείκτη διάθλασης της ίνας με το μήκος κύματος. Μεταβλητή που πρέπει να ελέγχεται σε ολόκληρη την οπτική διαδρομή. 7.Πόλωση Mode Dispersion (PMD): Διάφορα σημεία πόλωσης του οπτικού πεδίου διαδίδουν σήμα σε διαφορετικές ταχύτητες. Το PMD επηρεάζει την ποιότητα της μετάδοσης στη διάδοση παλμών σήματος και αυξάνει το ποσοστό σφάλματος

17 17 δυαδικών ψηφίων (BER). Αυτές οι παράμετροι πρέπει να ελέγχεται μετά την εγκατάσταση γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να φθείρονται οι ίνες, να συστρέφονται ή να καταπονούνται υπερβολικά. Επιπλέον tests πρέπει να γίνονται συνεχώς διότι τα αποτελέσματα επηρεάζονται από το χρόνο, τη θερμοκρασία, την πίεση, και άλλες περιβαλλοντικές συνθήκες. Η αξιοπιστία από τα runnings t του δικτυού είναι κρίσιμη για τα μελλοντικά δίκτυα που θα προωθήσουν την εποχή της πληροφορίας. Επιπλέον, είναι ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες για το σχεδιασμό και τη διαχείριση των δικτύων. Από τις αρχές της εποχής του δικτύου τηλεπικοινωνιών, πολλά συστήματα αποκατάστασης έχουν αναπτυχθεί όπως PDH, SDH, SONET, μισθωμένων γραμμών, και τα οποία βασιστήκαν σε νέες τεχνικές αποκατάστασης για δίκτυα ATM. Πρώτον, λογά εισαγωγής των μελετών για τις δοκιμές.. Αυτό περιλαμβάνει κυρίως τα αποτελέσματα από δοκιμές που δημοσιεύθηκαν σχετικά με την επίδραση της αποτυχίας και την κατάσταση της ανάλυσης αστοχίας. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα αυτά για το πώς θα αποκατασταθούν προβλήματα κατηγοριοποιούνται. Προκειμένου να επιτευχθεί επαρκής πιθανότητα αποκατάστασης με ελάχιστο κόστος, κρίνεται απαραίτητο ένα τμήμα ελέγχου ώστε να δοκιμάζονται τα θέματα του σχεδιασμού του δικτύου.(πηγη: Architectures for ATM network survivability,kawamura,r.nttopt.networksyst.labs.,japan,version2009) Τέλος οι δοκιμές αυτές βοηθούν πολύ στο 2010 για επίλυση προβλημάτων αφού, η ομοιότητα με προβλήματα της Ενοποίησης ATM κ WDM, κρίνονται σημαντικά στην ενοποίηση νέων τεχνολογιών στις οπτικές ίνες.

18 18 (ΠΗΓΗ: 4.3 ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ Με την πρόοδο της τεχνολογίας και των δοκιμών,όπως και η ATM over WDM,η οπτικές ίνες έφτασαν σε νέα τεχνολογικά προϊόντα και τεχνολογίες όπως πο παρακάτω,οι οποίες χρησιμοποιούνται συνεχώς στην σημερινή τροπολογία δικτύωσης. TDM (DS-n) over PDH over Contiguous Concatenated SONET/SDH over WDM ATM over SONET/SDH over WDM GbE over LAPS over CC SONET/SDH over WDM IP Data over Ethernet over LAPS over CC SONET/SDH over WDM IP Data over ATM over CC SONET/SDH over WDM IP Data over PPP over Concatenated SONET/SDH over WDM IP Data over GbE over GFP-F over Virtual Concatenated SONET/SDH over WDM IP Data over FC (FICON, ESCON) over VC SONET/SDH over WDM Storage area networks (SAN) over GFP over SONET/SDH over WDM

19 19 Video over digital video interface (DVI) including compression over GFP over SONET/SDH over WDM Other data services over GFP-T over SONET/SDH over WDM STM-n over OTN over WDM IP Data over GbE over OTN over WDM (ΠΗΓΗ:Chapter 8 - NG-S over DWDM, OTN over DWDM, and Experimental Networks By Stamatios V. Kartalopoulos) και (W.Simpson PPP OVER SONET IETF RFC, Mαιος 1994). Αξιόλογη αναφορά θα πρέπει να γίνει στην ενοποίηση IP over WDM. IP over WDM - Protocol stacks 1 IP AAL5 ATM SONET/SDH WDM IP 2 PPP HDLC SONET/SDH WDM IP 3 SDL SONET/SDH WDM IP: Internet Protocol [1] W. Simpson, PPP over SONET/SDH, IETF AAL5: ATM Adaptation Layer 5 RFC 1619, May ATM: Asynchronous Transfer Mode SONET: Synchronous Optical NETwork PPP: Point-to-Point Protocol [2] J. Manchester, J. Anderson, B. Doshi and S. Dravida, IP over SONET, IEEE Communications Magazine, Vol. 36, No. 5, May 1998, pp HDLC: High-level Data Link Control WDM: Wavelength Division Multiplexing SDL: Simplified Data Link provides length-based delineation instead of flag-based delineation January 11 5 ΠΗΓΗ:(J MANCHESTER,J ANDERSON,B.DOSHI AND B.DRAVIDA,IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE.,1998.) Όπως το ATM έτσι και το IP είναι μια τεχνολογία μετάδοσης και μπορεί να

20 20 προσαρμοσθεί στο WDM. Το βασικό ζήτημα σε αντίθεση με την τεχνολογία ATM είναι σε ποια μορφή θα ανταπεξέλθει το IP: IP over ATM over SONET, IP over SONET (ή POS), ή IP over Gigabit Ethernet ή 10 Gigabit Ethernet ή IP over DWDM. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ATM και WDM μπορούν μέσω τις συνένωσης τους να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της κοινωνίας της Πληροφορικής για συνεχείς διευρύνσεις του εύρους ζώνης.. Οι απαιτήσεις δοκιμών για αυτή τη συνένωση βέβαια περισσότερο επιτακτικές από αυτές των παλαιοτέρων τεχνολογιών TDM και FDM που αναφέραμε, διότι στην ενοποίηση ATM over WDM οι δοκιμές πρέπει να εκτελούνται επί τόπου. Ειδικά, η διάσταση του φάσματος στις οπτικές ίνες πρέπει να εξεταστεί καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός δικτύου, από το σχεδιασμό έως την εγκατάσταση συμπεριλαμβάνοντας πάντοτε τη συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων. Βασικές εξελίξεις από αυτή την ενοποίηση των ATM over WDM αποτελούν οι νέες αρχιτεκτονικές πρωτόκολλων, βελτιωμένες αντιστοιχίσεις δεδομένων, και η αποτελεσματική συσχέτιση των πόρων με την επιβίωση των δικτύων. Στην πραγματικότητα, οι επιχειρήσεις, έχουν ήδη αρχίσει να θέτουν στον τομέα των οπτικών ινών ορισμένες από αυτές τις λύσεις, όπως να επιδιώκουν βελτίωση ποιότητας και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον για νέες διασυνδέσεις δεδομένων με νέους τρόπους ενοποιήσεις επάνω στα WDM. Κρίνεται φρόνιμο να αναφερθεί ότι από την ενοποίηση των δυο τεχνολογιών ATM και WDM, πρόεκυψε η βελτιστοποίηση της IP τεχνολογίας πάνω στα DWDM στρώματα,ενώ με τη βελτίωση της μεταγωγής στα διάφορα υποσυστήματα στις οπτικές ίνες, οι φορείς μπορούν μεταδίδουν δεδομένα μέσα από συγκεκριμένο οπτικό «μονοπάτι». Εν τω μεταξύ, επιπλέον της τυποποίησης και των προσπαθειών υλοποίησης των σημερινών τεχνολογιών εν έτη 2010,είναι σημαντικό το γεγονός ότι από τη διδασκαλία των ATM πρόεκυψε χρήσιμο υλικό για τον συντονισμό με τα υψηλότερα στρώματα IP- MPLS κατά τη μεταφορά δεδομένων.

21 21 Παράλληλα, η ενοποίηση ώθησε στη μείωση του κόστους της DWDM τεχνολογίας. Ίσως σήμερα η τεχνολογία ATM να θεωρείται ένα είδος μουσειακής,για τα δίκτυα,τεχνολογίας. Παρόλαυτα από την τήρηση,δρομολόγηση και συνολικά την προσπάθεια ενοποίησης ATM over WDM,προκύπτουν νέες προτάσεις-standards για τις νέες τεχνολογίες όπως: 1.Μεγιστοποίηση της χρησιμοποίησης του εύρους ζώνης 2. Βέλτιστη ανάλυση µήκους κύµατος 3. No speedup, διότι σχόλασα που δεν απαιτούν επιτάχυνση είναι πιο αποδοτικά σε ευέλικτα (scalable) δίκτυα όπως το ΑΤΜ/WDM 4. Η τεχνολογία WDM πολλαπλών συνδέσεων (crossconnect) αναπτύσσεται συνήθως σε σχηματισμό (constellation) ενός σταδίου και µη μπλοκαρίσματος, όπου τα οπτικά σήµατα δεν επαναδροµολογούνται ούτε και επαναµεταδίδονται µέσα στον πυρήνα µμεταγωγής. Οι διαδικασίες πολύ γρήγορων αποφάσεων απαιτούν ότι τα στοιχεία πολλαπλών συνδέσεων πρέπει να συνεισφέρουν ελάχιστη καθυστέρηση στη µμετάδοση. 5. Μεγάλος αριθµός εισόδων 6.Στην απλότητα σχεδιασμού, διότι, Η απόδοση ενός συστήµατος ATM/WDM µε όρους ταχύτητας επηρεάζεται απευθείας από την απλότητα του σχεδιασµού του Hardware του. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ(χρήσιμα διαγράμματα )

22 22 (ΠΗΓΗ :Enabling Technologies,κεφ 2,2008) Diagram of the UNI ATM Cell GFC VPI VPI VCI VCI VCI PT CLP HEC Payload and padding if necessary (48 bytes) (ΠΗΓΗ:Wikipedia)

23 23 (ΠΗΓΗ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 1.Regis J. Bates, Donald W. Gregory 2007 EDITION, ATM TECHNOLOGY 2. 1.http://www.broadband-forum.org/

24 τμημα Πληροφορικής ΑΠΘ 4. ATM networks, Concepts and Protocols, Sumit Kasera, ΆρθροKawamura, R.; NTT Opt. Network Syst. Labs. Japan 2009, IEEE. 6. FUNDAMENTAL OF OPTICAL FIBERS, JOHN.A.BUCK, 2004, περίληψη7. Textbook on optical fiber communication and its applications, S. C. Gupta,2004,σελ 3-7) 8. Optical WDM Networks,2006, Mukherjee, Biswanath,κεφ DattaDept. of Electronics and Electrical Communication Engg.Indian Institute of Technology On the optically transparent WDM ATM multicast (3M) switches,f.s. CHOA, H.J. CHAO. 12.Architectures for ATM network survivability,kawamura,r.nttopt.networksyst.labs.,japan,version Chapter 8 - NG-S over DWDM, OTN over DWDM, and Experimental Networks By Stamatios V. Kartalopoulos 14. J MANCHESTER,J ANDERSON,B.DOSHI AND B.DRAVIDA,IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE., W.Simpson PPP OVER SONET IETF RFC, Μαιος 1994). 16. Enabling Technologies,κεφ 2, Δικτυακος τοπος Wikipedia, Επιχειρισιακή Διαδικτύωση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Γιώργος Διακονικολάου, 2007

25 25

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων (407/80) gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 1 Θέματα διάλεξης Στόχοι ΑΤΜ Αρχιτεκτονική ΑΤΜ Κατακόρυφα επίπεδα (planes) Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 5: Automated Teller Machine- ΑΤΜ (1)

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 5: Automated Teller Machine- ΑΤΜ (1) Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 5: Automated Teller Machine- ΑΤΜ (1) Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικά δίκτυα (4) Αγγελική Αλεξίου

Ευρυζωνικά δίκτυα (4) Αγγελική Αλεξίου Ευρυζωνικά δίκτυα (4) Αγγελική Αλεξίου alexiou@unipi.gr 1 Αποτελεσματική χρήση του φάσματος Πολυπλεξία και Διασπορά Φάσματος 2 Αποτελεσματική χρήση του φάσματος Η αποτελεσματική χρήση του φάσματος έγκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένα ικτυακά ΣυστήµαταΚορµού (Backbone Networks)

Ολοκληρωµένα ικτυακά ΣυστήµαταΚορµού (Backbone Networks) Ολοκληρωµένα ικτυακά ΣυστήµαταΚορµού (Backbone Networks) Βασικές τεχνολογίες για δίκτυα κορµού (backbone networks) ο συνδυασµός της οπτικής τεχνολογίας WDM µε δικτυακές τεχνολογικές βαθµίδες υψηλοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΥΝΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΥΝΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΥΝΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιβλέπων καθηγητής:τσιαντης Λεωνίδας Τμήμα τηλεπληροφορικής και διοίκησης Τ.ε.ι Ηπειρου Άρτα 2005 Σπουδαστές: Κοτρώτσιος Λουκάς Παλιάτσας θεόδωρος Θέματα Επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Πολυπλεξία με Διαίρεση Μήκους Κύματος Εφαρμογές σε Μητροπολιτικά Δίκτυα

Πτυχιακή Εργασία Πολυπλεξία με Διαίρεση Μήκους Κύματος Εφαρμογές σε Μητροπολιτικά Δίκτυα Πτυχιακή Εργασία Πολυπλεξία με Διαίρεση Μήκους Κύματος Εφαρμογές σε Μητροπολιτικά Δίκτυα Τζιουμάκης Η. Αθανάσιος Εισηγητής: Δρ. Χρήστος Βασιλόπουλος Τμήμα Η.Υ.Συστημάτων Τ.Ε.Ι. Πειραιά 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 22 Ε.Παπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Ενότητα Γ ρ. Ε. Μάγκος Φυσικά Μέσα Μετάδοσης bit: Ηλεκτροµαγνητικό κύµα που µεταδίδεται σε ένα.

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικά Δίκτυα. Δομή των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων. Εισαγωγή

Οπτικά Δίκτυα. Δομή των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων. Εισαγωγή Οπτικά Δίκτυα Εισαγωγή University of Patras, GREECE, contact: kvlachos@ceid.upatras.gr Δομή των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων University of Patras, GREECE, contact: kvlachos@ceid.upatras.gr 2 1 Τυπική αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

SONET/SDH. SDH Synchronous Digital Hierarchy. Εισαγωγή οµή ικτύου SONET/SDH Πλαισίωση Πλαισίωση SONET Πλαισίωση SDH Τοπολογίες SONET/SDH

SONET/SDH. SDH Synchronous Digital Hierarchy. Εισαγωγή οµή ικτύου SONET/SDH Πλαισίωση Πλαισίωση SONET Πλαισίωση SDH Τοπολογίες SONET/SDH ίκτυα Πρόσβασης Ευρείας Ζώνης SDH Synchronous Digital Hierarchy, Τµήµα Επιστήµης & Τεχνολογίας Τηλ/νιών SONET/SDH Εισαγωγή οµή ικτύου SONET/SDH Πλαισίωση Πλαισίωση SONET Πλαισίωση SDH Τοπολογίες SONET/SDH

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 1: Εισαγωγή

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 1: Εισαγωγή Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 1: Εισαγωγή Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πραγματικός κόσμος είναι ένας αναλογικός κόσμος. Όλα τα μεγέθη παίρνουν τιμές με άπειρη ακρίβεια. Π.χ. το ηλεκτρικό σήμα τάσης όπου κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: ATM / IP over ATM / LANE / VLAN

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: ATM / IP over ATM / LANE / VLAN Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: ATM / IP over ATM / LANE / VLAN Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Ευάγγελος Α. Κοσμάτος ATM Asynchronous Transfer Mode

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Γεώργιος Αγαπίου, PhD. Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Θεµάτων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων ΤΕΕ Εισαγωγή Πολλοί ήταν αυτοί που περίµεναν την έλευση

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών I

Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Υπολογιστών I Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Δικτύων Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 19 Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.6 Frame Relay 6.7 ATM 6.8 xdsl 6.9 Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα 6.10 Κριτήρια Επιλογής τεχνολογιών WAN Σελ. 205-216 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο Ορισμός Ένα δίκτυο ευρείας περιοχής (Wide Area Network, WAN) είναι ένα σύνολο υπολογιστών που εκτείνονται σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική

Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή- PCM Ιεραρχίες PDH-SDH. Τα κυκλώματα που χρησιμοποιούν διαφορετική διόδευση μετάδοσης σε κάθε κατεύθυνση καλούνται κανάλια.

Αναδρομή- PCM Ιεραρχίες PDH-SDH. Τα κυκλώματα που χρησιμοποιούν διαφορετική διόδευση μετάδοσης σε κάθε κατεύθυνση καλούνται κανάλια. Συστήματα Μετάδοσης Αναδρομή- PCM Ιεραρχίες PDH-SDH ΜΕΤΑΔΟΣΗ - 1 Ένα Σύστημα Μετάδοσης παρέχει κυκλώματα μεταξύ των κόμβων του δικτύου. Τα κυκλώματα που χρησιμοποιούν διαφορετική διόδευση μετάδοσης σε

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γίνεται η µετάδοση των δεδοµένων µέσω οπτικών ινών:

Πώς γίνεται η µετάδοση των δεδοµένων µέσω οπτικών ινών: 1 ΔΟΜΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ Κάθε οπτική ίνα αποτελείται από τρία μέρη: Την κεντρική γυάλινη κυλινδρική ίνα, που ονομάζεται πυρήνας(core core) και είναι το τμήμα στο οποίο διαδίδεται το φως. Την επικάλυψη (απλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 4: Τεχνικές Μετάδοσης ΜΕΤΑΓΩΓΗ Τεχνική µεταγωγής ονομάζεται ο τρόπος µε τον οποίο αποκαθίσταται η επικοινωνία ανάµεσα σε δύο κόµβους με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

PDH ΠΛΗΣΙΟΧΡΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ (PLESIOCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY)

PDH ΠΛΗΣΙΟΧΡΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ (PLESIOCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY) 1 PDH ΠΛΗΣΙΟΧΡΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ (PLESIOCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY) ΙΑΠΩΝΙΑ Β.ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5η τάξη 397200 Kbit/s 274176 Kbit/s 564992 Kbit/s Χ 4 Χ 6 Χ 4 4η τάξη 97728 Kbit/s Χ 3 Χ 3 139264 Kbit/s Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΑΝΙΗΛ Α.Μ 3014 Επιβλέπων Καθηγητής κ. ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ Νext Generation Network (NGN) εννοούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ενότητα # 6: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras Σκοποί ενότητας Εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικά δίκτυα. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς Φυσικός - Ραδιοηλεκτρολόγος

Οπτικά δίκτυα. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς Φυσικός - Ραδιοηλεκτρολόγος Οπτικά δίκτυα Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς Φυσικός - Ραδιοηλεκτρολόγος Δίκτυο Υπολογιστών Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι μια συλλογή συσκευών που μπορούν να αποθηκεύσουν και να επεξεργαστούν δεδομένα, και είναι

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ρ Θεοδώρου Παύλος pavlos@aegean.gr Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ - κεφ.9 (1/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 1 Εισαγωγή Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #5: Πρωτόκολλο ΑΤΜ

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #5: Πρωτόκολλο ΑΤΜ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #5: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής Δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνίες οπτικών ινών

Τηλεπικοινωνίες οπτικών ινών Τηλεπικοινωνίες οπτικών ινών Ενότητα 1: Εισαγωγικά θέματα Βλάχος Κυριάκος Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Σκοποί ενότητας Ο σκοπός της ενότητας είναι να εισάγει το σπουδαστή στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ενότητα # 7: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras Σκοποί ενότητας Εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα 1 3.3.1 Τι είναι ένα Δίκτυο Υπολογιστών Δίκτυο Υπολογιστών/Επικοινωνιών: ένα σύνολο συνδεδεμένων μεταξύ τους συσκευών με φυσικές συνδέσεις οι οποίες μπορούν να παράγουν, να στέλνουν,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 8: SONET και SDH

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 8: SONET και SDH Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 8: SONET και SDH Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 14. Ποιος είναι ο ρόλος των καρτών δικτύου (Network Interface Card, NIC); Απάντηση: Οι κάρτες δικτύου χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Μεταγωγής & Διαδίκτυα: Μέρος Α. Διάρθρωση. Δίκτυα Μεταγωγής: Βασική αρχή λειτουργίας (1/2) Ευάγγελος Παπαπέτρου

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Μεταγωγής & Διαδίκτυα: Μέρος Α. Διάρθρωση. Δίκτυα Μεταγωγής: Βασική αρχή λειτουργίας (1/2) Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Μεταγωγής & Διαδίκτυα: Μέρος Α 1 Ευάγγελος Παπαπέτρου 2 Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων 3 Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά Δίκτυα. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων.

Τοπικά Δίκτυα. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Τοπικά Δίκτυα Περίληψη Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Αναμεταδότες, Γέφυρες, Μεταγωγείς, δρομολογητές και Πύλες (repeaters, hubs, bridges, switches, routers,

Διαβάστε περισσότερα

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI.

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 40 Σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά και δικτυακά πρωτόκολλα Εικόνα 1.5.1 Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Οι γέφυρες λειτουργούν τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 9. Ευχαριστίες 15

Περιεχόμενα. Πρόλογος 9. Ευχαριστίες 15 1 Περιεχόμενα Πρόλογος 9 Ευχαριστίες 15 1 Εισαγωγή 17 1.1 Πλεονεκτήματα της Οπτικής Ίνας ως Μέσο Μετάδοσης 21 1.2 Βασικές Τεχνικές Πολύπλεξης 24 1.3 Ιστορική Εξέλιξη των Οπτικών Δικτύων Βασικοί Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 7: Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ (μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα και Μετάδοση Δεδομένων Μάνος Ρουμελιώτης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τηλεφωνικό Σύστημα και Μετάδοση Δεδομένων Μάνος Ρουμελιώτης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τηλεφωνικό Σύστημα και Μετάδοση Δεδομένων Μάνος Ρουμελιώτης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας http://www.etl.uom.gr/mr/ 18/10/2004 1 Μέσα Μετάδοσης Διαφόρων τύπων χάλκινα καλώδια Οπτικές ίνες Ασύρματη μετάδοση 18/10/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING)

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) Α. Α. Οικονομίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασυνδεδεμένο δίκτυο διασύνδεση δικτύων που το καθένα διατηρεί την ταυτότητά του χρησιμοποιώντας ειδικούς μηχανισμούς διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος?

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος? Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 68 Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Απάντηση : Στα δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος (circuit switching networks), η μετάδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Ενότητα 5: Εισαγωγή στα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Αν. καθηγήτρια Μαλαματή Λούτα e-mail: louta@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης Ενότητα 10: Οπτικές Τηλεπικοινωνίες Διατάξεις και Τεχνολογίες Δικτύου

Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης Ενότητα 10: Οπτικές Τηλεπικοινωνίες Διατάξεις και Τεχνολογίες Δικτύου Δίκτυα Ευρείας Ζώνης Ενότητα 10: Οπτικές Τηλεπικοινωνίες Διατάξεις και Τεχνολογίες Δικτύου Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοποί ενότητας Σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN).

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN). Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος 1. Τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης Πρωτόκολλα LAN ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Τεχνολογίες, Πρότυπα, Υποδομές, Υπηρεσίες

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Τεχνολογίες, Πρότυπα, Υποδομές, Υπηρεσίες Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Τεχνολογίες, Πρότυπα, Υποδομές, Υπηρεσίες Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών Διαφάνεια 1 1 Διαχωρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:.

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ως προς τον χρήστη το WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το LAN. 2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφάλαιο 12 Επικοινωνίες Δίκτυα Διαδίκτυο και ιστοσελίδες ΜΕΡΟΣ Α 1. Επικοινωνίες Αναλογικό Σήμα (analog signal) Eίναι ένα σήμα το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς μέσα στο χρόνο. Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

15. ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑ Γενικά Πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας (FDM)

15. ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑ Γενικά Πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας (FDM) 15. ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑ 15.1. Γενικά Ο όρος «πολυπλεξία» (multiplexing) αναφέρεται στην ταυτόχρονη μετάδοση περισσοτέρων από ένα σημάτων μέσα από το ίδιο τηλεπικοινωνιακό μέσο (χάλκινο καλώδιο, οπτικό καλώδιο κλπ.).

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: PDH, SDH, WDM

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: PDH, SDH, WDM Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: PDH, SDH, WDM Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 1 Optical Networking «Τεχνική µε την οποία συνδυάζεται η τεχνολογία οπτικών ινών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικά Δίκτυα Επικοινωνιών

Οπτικά Δίκτυα Επικοινωνιών Οπτικά Δίκτυα Επικοινωνιών Ενότητα 3: Τεχνολογίες Διαδικτύου Πάνω από το Οπτικό Στρώμα Βλάχος Κυριάκος Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΙΙ: Βασικοί τύποι δικτύων

Εισαγωγή ΙΙ: Βασικοί τύποι δικτύων Εισαγωγή ΙΙ: Βασικοί τύποι δικτύων Tηλεφωνικό δίκτυο Ethernet LAN Internet ATM Τηλεφωνικό ίκτυο (Τ ) Χρονολόγιο σηµαντικών σταθµών: 1839 Τηλέγραφος (Cooke, Wheatstone) 1844 Κώδικας Morse ( --) 1850-1860

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm

Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm Μέτσιος Κων/νος Εξαμ. Ι Παπαδοπούλου Μαρία Εξαμ. Ι Επιβλέπων καθηγητής: Αναλυτή Κατερίνα Ορισμός του BISDN BISDN σημαίνει Broadband Integrated

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Πηγή Θορύβου Αποτέλεσµα Θορύβου=16 µονάδες Συνολικό Αποτέλεσµα Θορύβου: 16-12=4 µονάδες Ποµπός έκτης Αποτέλεσµα Θορύβου=12 µονάδες Θόρυβος & Παρεµβολές σε Συνεστραµµένες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικός, Ευρυζωνικότερος, Ευρυζωνικότατος! Ευθύµιος Παπαϊωάννου, Γενικός ιευθυντής, Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.

Ευρυζωνικός, Ευρυζωνικότερος, Ευρυζωνικότατος! Ευθύµιος Παπαϊωάννου, Γενικός ιευθυντής, Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Ευρυζωνικός, Ευρυζωνικότερος, Ευρυζωνικότατος! Ευθύµιος Παπαϊωάννου, Γενικός ιευθυντής, Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Ευρυζωνικός, Ευρυζωνικότερος, Ευρυζωνικότατος! Ηευρυζωνική υποδοµή δεν είναι αυτοσκοπός,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

.1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης. .2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου. .3 Δίκτυα Μεταγωγής και Διαδίκτυα. .4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση

.1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης. .2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου. .3 Δίκτυα Μεταγωγής και Διαδίκτυα. .4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης 1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης 2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου Ευάγγελος Παπαπέτρου 3 Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση 5 ΕΠαπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 6: Συσκευές τηλεπικοινωνιών και δικτύωσης (Θ) Ενεργά στοιχεία δικτύων Δύο συστήματα Η/Υ μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας: Δια-αποδιαμορφωτές

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 07 Νοεμβρίου 2013 Οδηγίες Τα θέματα ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 4: Frame Relay

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 4: Frame Relay Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 4: Frame Relay Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα

Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα 5.1 ΤοΠρωτόκολλο ALOHA Αλγόριθµοι επίλυσης συγκρούσεων µε βάση το δυαδικό δένδρο 5.2 ίκτυα Ethernet Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 5.3 ίκτυα Token Ring - Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.5 Τοπικά ίκτυα 5-1

Διαβάστε περισσότερα

(Light Emitting Diodes)

(Light Emitting Diodes) ΕξαρτήµαταΟπτικών ικτύων Πηγές Φωτεινής δέσµης ίοδοι Εκϖοµϖής Φωτός(LED) Συσκευές Laser ίοδοι Εκποµπής Φωτός (LED) (Light Emitting Diodes) - Παράγουν δεδοµένα µε χαµηλό ρυθµό (Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικά δίκτυα (3) Αγγελική Αλεξίου

Ευρυζωνικά δίκτυα (3) Αγγελική Αλεξίου Ευρυζωνικά δίκτυα (3) Αγγελική Αλεξίου alexiou@unipi.gr 1 Δίκτυα - Βασικές έννοιες 2 Δομές και τοπολογίες δικτύων Ευρυζωνικά Δίκτυα Α. Αλεξίου 3 Data flow Simplex mode: μονοκατευθυντική επικοινωνία. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Επικοινωνίας Δεδομένων. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 6 ο

Μοντέλο Επικοινωνίας Δεδομένων. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 6 ο Μοντέλο Επικοινωνίας Δεδομένων Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 6 ο Εισαγωγή Με τη βοήθεια επικοινωνιακού σήματος, κάθε μορφή πληροφορίας (κείμενο, μορφή, εικόνα) είναι δυνατόν να μεταδοθεί σε απόσταση. Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM 1 ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΒΑΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 111 110 101 100 000 001 010 011 Αναλογικό σήµα είγµατα αναλογικού σήµατος στην κλίµακα κβαντοποίησης Κωδικοποίηση διαστηµάτων 100 111

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 36 Διάρθρωση 1 Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγωγή (Switching)

Μεταγωγή (Switching) Μεταγωγή (Switching) Πως σχηματίζουμε διαδίκτυα Περίληψη Μεταγωγή Κυκλωμάτων (Circuit switching) Μεταγωγή Πακέτων (Packet switching) Μεταγωγή Εικονικών Κυκλωμάτων (Virtual circuit switching) Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά δίκτυα και δίκτυα κορμού. Αλέξανδρος Σταυδάς Tέταρτος Κύκλος

Αστικά δίκτυα και δίκτυα κορμού. Αλέξανδρος Σταυδάς Tέταρτος Κύκλος Αστικά δίκτυα και δίκτυα κορμού Αλέξανδρος Σταυδάς Tέταρτος Κύκλος Προστασία στa SONET/SDH Οπτικές ίνες σε χρήση και οπτικές ίνες προστασίας Γραμμικές τοπολογίες προστασίας Δύο κόμβοι συνδέονται με δύο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 9: MPLS

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 9: MPLS Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 9: MPLS Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΙΜΠΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΞΙΝΟΣ

ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΙΜΠΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΞΙΝΟΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΙΜΠΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΞΙΝΟΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ Τι είναι οι οπτικές ίνες λοιπόν; Οι οπτικές ίνες, είναι πολύ λεπτά νήματα από πλαστικό ή γυαλί, όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ. Δημουλάς Βασίλειος Δ/νση Δικτύου Πρόσβασης και Μετάδοσης Υποδ/νση Ανάπτυξης Δικτύου Μετάδοσης

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ. Δημουλάς Βασίλειος Δ/νση Δικτύου Πρόσβασης και Μετάδοσης Υποδ/νση Ανάπτυξης Δικτύου Μετάδοσης ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Δημουλάς Βασίλειος Εξέλιξη Δικτύων Μετάδοσης σε Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας Λογική Αρχιτεκτονική Δικτύου GSM/GPRS Βασικές Υφιστάμενες Υπηρεσίες Νέες

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η ιδάσκουσα: Παντάνο Ρόκου Φράνκα Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8 η : Το Φυσικό Επίπεδο Το Φυσικό Επίπεδο ιάδοση Σήµατος Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα Οπτικές Ίνες Γραµµές

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΚΥΨΕΛΩΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΚΥΨΕΛΩΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΚΥΨΕΛΩΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» FEASIBILITY STUDY AND LAB MEASUREMENTS OF A CELLULAR TELECOMMUNICATIONS TRANSCEIVER Δεσπότης Χρήστος Δάλατζης

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Α ΛΥΚΕΙΟΥ) ΚΕΦ. 8 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 2014-2015 Καθηγητής ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ e-mail: vczioulas@yahoo.com site: http://www.zioulas.gr ΚΕΦ.8 ΔΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Τηλεφωνικού ικτύου

Αρχιτεκτονική Τηλεφωνικού ικτύου ίκτυα Πρόσβασης Ευρείας Ζώνης Το ο ίκτυο Πρόσβασης: Το τηλεφωνικό δίκτυο, Τµήµα Επιστήµης & Τεχνολογίας Τηλ/νιών Αρχιτεκτονική Τηλεφωνικού ικτύου Analog / Digital PABX PABX Αναλογικές Συσκευές σε Αναλογικά

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1 Δίκτυα ATM Εισαγωγή Εικονικά κυκλώματα Πακέτα και κελιά Δρομολόγηση και προώθηση Ιεραρχία πρωτοκόλλων Επίπεδα προσαρμογής Ποιότητα υπηρεσίας Υποστήριξη IP Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα δικτυακών τεχνολογιών. Ethernet Internet ATM

Παραδείγµατα δικτυακών τεχνολογιών. Ethernet Internet ATM Παραδείγµατα δικτυακών τεχνολογιών Ethernet Internet ATM Τοπικά δίκτυα (LANs) Τα πιο απλά δίκτυα Κάθε υπολογιστής έχει όνοµα διεύθυνση δικτύου (Internet) διεύθυνση τοπικού δικτύου (Ethernet) alice 28 35

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Βασικές έννοιες μετάδοσης Διαμόρφωση ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης Ενότητα 9: Σύγχρονη Ψηφιακή Ιεραρχία (SDH)

Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης Ενότητα 9: Σύγχρονη Ψηφιακή Ιεραρχία (SDH) Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης Ενότητα 9: Σύγχρονη Ψηφιακή Ιεραρχία (SDH) Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοποί ενότητας Εισαγωγικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Περικλής Χατζημίσιος

Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Περικλής Χατζημίσιος Δίκτυα Υπολογιστών Στοιχεία επικοινωνίας (Α/Π Εργαστήριο) email: peris@it.teithe.gr http://www.it.teithe.gr/~peris/networks_lab /Networks_lab.htm Σύγγραμμα - Σημειώσεις Douglas Comer «Διαδίκτυα με TCP/IP»

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτα, Πλαίσια και Ανίχνευση Σφαλμάτων

Πακέτα, Πλαίσια και Ανίχνευση Σφαλμάτων ΔΙΚΤΥΑ Π. Φουληράς Πακέτα, Πλαίσια και Ανίχνευση Σφαλμάτων Οποιοδήποτε δικτυακό σύστημα παραχωρεί σε μία εφαρμογή αποκλειστική χρήση των μεριζομένων πόρων θέτει σε εμπλοκή τους άλλους υπολογιστές για απαράδεκτα

Διαβάστε περισσότερα