ATM AND WDM INTEGRATION

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ATM AND WDM INTEGRATION"

Transcript

1 ATM AND WDM INTEGRATION Δίκτυα Υπολογιστών ΔΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ A.M.:Μ6/10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΔΑ ABSTRACT 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3 1. Εισαγωγή 4 2.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΤΜ Οι βασικές αρχές της διαχείρισης ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΤΜ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ATM Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΤΜ ΣΗΜΕΡΑ 8 3. Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ WDM ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ WDM ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ WDM 12 4.ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ATM ΚΑΙ WDM 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4.1 RUNNING ATM OVER WDM TESTING OVER ATM ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ(χρήσιμα διαγράμματα) 21 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 23

3 3 ABSTRACT This present study deals with issues of integration technologies of Asynchronous Transfer Mode data (ATM) and multiplexing field wavelength(wdm). The asynchronous transfer mode (Asynchronous Transfer Mode, ATM) is a modern application of the method of transfer. It combines the efficiency of transferring packets with the reliability of a transfer in a circuit. In order to transmit data, it is using fixed size packets of 53 bytes, the so-called cells (κυψέλες). The technology of wavelength multiplexing WDM (Wavelength Division Multiplexing) relies on the fact that in every optical fiber, the optical signal that is transferred has a specific frequency, while it is possible by the same optical fiber to pass multiple different signals of different frequency (wavelength), some of each one individually is capable of representing specific data flow. According to these data, achievement of parallel signal transmission in optical fibers is fulfilled. The wavelength multiplexing technique is essentially is the technique of transmitting information through optical fibers which allows the simultaneous transmission of characters. The optical level, that belongs the WDM, owns the characteristic of acting as a level of integration for many different networks (such as ATM, IP and SONNET), while maintaining a level of integration and multitude combinations of protocols. The variables compared with the control test (δοκιμές) and the monitoring of ATM systems / WDM that have to be taken into account (essentially are parameters)is the ratio of signal to noise, power of the channel, the main wavelength in conjunction with size of the channel, the optical power, the diffusion of colors and the dispersion of polarization. The new ATM, multi-service switching technology must have the standards of the transmission equipment, such as SDH ADMs and DXCSs. Furthermore it is necessary to provide functionality, protection and direct interconnection of the optical fibers in the WDM equipment, in order to be already available in ATM switches The utilization of ATM technology, although it has been decreased significantly compared to earlier times, through integration with WDM gives useful information for data transfer through optical fiber and is a handbook for subsequent technologies. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία πραγματεύεται θέματα ενοποίησης των τεχνολογιών του ασύγχρονου τρόπου µμετάδοσης δεδομένων (ΑΤΜ) και της πολυπλεξίας στο πεδίο µήκους κύµατος (WDM). Ο ασύγχρονος τρόπος μεταφοράς (Asynchronous Transfer Mode, ATM) είναι σύγχρονη εφαρμογή της τεχνικής της μεταγωγής. Συνδυάζει την αποδοτικότητα της μεταγωγής πακέτων με την αξιοπιστία της μεταγωγής σε κύκλωμα. Για τη μετάδοση των δεδομένων, χρησιμοποιεί σταθερού μεγέθους πακέτα των 53 bytes, τις επονομαζόμενες κυψέλες (cells).η τεχνολογία πολυπλεξίας μήκους κύματος WDM (Wavelength Division Multiplexing) εναπόκειται στo γεγονός ότι σε κάθε οπτική ίνα το οπτικό σήμα που διαδίδεται έχει μια συγκεκριμένη συχνότητα, ενώ παράλληλα είναι δυνατόν από την ίδια οπτική ίνα να περάσουν πολλαπλά διαφορετικά σήματα διαφορετικής συχνότητας (λ), εκ των οποίων κάθε ένα ξεχωριστά έχει τη δυνατότητα να αντιπροσωπεύει συγκεκριμένη ροή δεδομένων. Με βάση αυτά τα στοιχειά επέρχεται η επίτευξη παράλληλης μετάδοσης σήματος και στις οπτικές ίνες. Η πολυπλεξία μήκους κύματος είναι ουσιαστικά η τεχνική μετάδοσης πληροφορίας διαμέσω οπτικών ινών η οποία επιτρέπει την παράλληλη μετάδοση χαρακτήρων. Το οπτικό επίπεδο, στο οποίο ανήκει το WDM, έχει το

4 4 χαρακτηριστικό να λειτουργεί ως επίπεδο ενοποίησης για πολλά διαφορετικά δίκτυα (όπως ΑΤΜ, ΙP και SONET), ενώ παράλληλα είναι επίπεδο ενοποίησης και για πληθώρα συνδυασµών πρωτοκόλλων. Οι μεταβλητές σε σχέση µε τον έλεγχο δοκιμών(tests) αλλά και παρακολούθησης των συστημάτων ΑΤΜ/WDM που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη(ουσιαστικά είναι παράμετροι) είναι ο λόγος σήµατος με θόρυβο, η ισχύς του καναλιού, το κύριο µήκος κύµατος σε συνδυασμό με το μέγεθος του καναλιού, η οπτική ισχύς, η διάχυση των χρωμάτων καθώς και η διασπορά της πόλωσης. Η νέα ATM,πολλαπλών υπηρεσιών μεταγωγής, τεχνολογία οφείλει να έχει τη τα standards του εξοπλισμού μετάδοσης, όπως SDH ADMs και DXCSs. Επιπλέον κρίνεται αναγκαίο για να προβλεφθεί η λειτουργικότητα, η προστασία και η άμεση διασύνδεση των ινών στο WDM εξοπλισμό, να είναι διαθέσιμα ήδη σε συστήματα μεταγωγής ΑΤΜ H χρησιμοποίηση της τεχνολογίας ATM, παρόλο που έχει ελαττωθεί σημαντικά σε σχέση με τους προηγούμενους χρόνους, διαμέσω της ενοποίησης με τα WDM προσδίδει καίρια πληροφόρηση για τη μεταφορά δεδομένων διαμέσω των οπτικών ινών και αποτελεί εγχειρίδιο για τις μετέπειτα τεχνολογίες. 1. Εισαγωγή Η υψηλή τεχνολογία, η πληροφορική, η ανάγκη για ταχύτητα, ποιότητα και ασφάλεια έχει χαρακτηρίσει την περίοδο μετά από το 2000 ως δεκαετία επίτευξης και ανάπτυξης δικτύων ταχύτερων περισσότερο αξιόπιστων και κυρίως ποιοτικότερων.οι απαιτήσεις της κοινωνίας της Πληροφορικής για μεγαλύτερο εύρος ζώνης για μικρότερη εξασθένηση σήµατος και προστασία από ηλεκτρομαγνητικές παρεµβολές σε συνδυασμό με μεγαλύτερη απόσταση µμεταξύ επαναληπτών, οδήγησαν στη ραγδαία ανάπτυξη νέας δικτυακής τεχνολογίας με καινοτομίες. Σημαντικό ρολό σε όλα τα παραπάνω, στον τοµέα των δικτύων, έπαιξε (σήμερα σε μικρότερο βαθμό) η τεχνολογία ΑΤΜ (Asynchronous Transfer Mode ή Ασύγχρονος Τρόπος Μετάδοσης Δεδομένων) και η τεχνολογία WDM (Wavelength Division Multiplexing ή Πολυπλεξία στο Πεδίο του Μήκους Κύµατος). Η προσπάθεια ενοποίησης(integration) της ΑTM επάνω στη WDM δημιούργησε προοπτικές για γρηγορότερα και ασφαλέστερα δίκτυα. Η συγκεκριμένη εργασία αναλύει την ενοποίηση ΑΤΜ και WDM. Γίνεται αρχική αναφορά στον Ασύγχρονο Τρόπο Μετάδοσης Δεδομένων, και μετέπειτα στην Πολυπλεξία στο Πεδίο του Μήκους Κύματος.Με την ανάλυση των δυο

5 5 τεχνολογιών προχωρούμε στην ενοποίηση τους και παράλληλα αντλούμε συμπεράσματα και στοιχειά από τη διαδικασία αυτή. Η ενοποίηση ATM και WDM αποτελεί πρακτικό εγχειρίδιο για επόμενες τεχνολογίες και ενοποιήσεις οι οποίες εξελιχτήκαν περαιτέρω.ανάλογο παράδειγμα είναι και το IP OVER WDM. Τέλος η οπτική τεχνολογία μέσω αυτών των ενοποιήσεων αυξάνει την χωρητικότητα των δικτύων, επιτρέποντας στους παροχείς μετάδοσης τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων διαμέσω συγκεκριμένων ινών., οριοθετώντας χαμηλότερες τιμές και οικονομικότερο εύρος ζώνης. Επομένως, οι τεχνολογίες που ενοποιούνται, όπως η ATM πάνω σε WDM, δίδουν τη δυνατότητα στα δίκτυα και την τεχνολογία οπτικών ινών να αυξήσουν την ποιότητα ζωής και να δώσουν πρόσβαση στον κάθε ένα σε υψηλές ευρυζωνικές υπηρεσίες λόγω της τεράστιας αύξησης στη χωρητικότητα των οπτικών ινών. 2.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΤΜ Ο ασύγχρονος τρόπος μετάδοσης (Asynchronous Transfer Mode - ΑΤΜ) είναι μια σχετικά νέα τεχνολογία μεταγωγής κυψελίδας και πολυπλεξίας με μεγάλες δυνατότητες που επιτρέπει μεταφορά δεδομένων συγκεκριμένου μεγέθους. Η ΑΤΜ δίνει δυνατότητα διασύνδεσης LAN υψηλών ταχυτήτων, μεταφορά φωνής και βίντεο, αλλά και υποστήριξη των μελλοντικών απαιτητικών εφαρμογών πολυμέσων, τόσο στο επιχειρησιακό περιβάλλον βραχυπρόθεσμα, όσο και στο περιβάλλον των απλών συνδρομητών. (ΠΗΓΗ:.Επιχειρησιακή Διαδικτύωση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Γιώργος Διακονικολάου, 2007) Στα δίκτυα ΑΤΜ, η πληροφορία τοποθετείται σε κυψελίδες καθορισμένου μεγέθους των 48 bytes (8 bits per byte) με 5 bytes για την επικεφαλίδα της κυψελίδας. Αντίθετα με τη μεταγωγή πακέτου, η ΑΤΜ είναι σχεδιασμένη για δικτυακή υποστήριξη εφαρμογών υψηλών απαιτήσεων. Η τεχνολογία ΑΤΜ, εφαρμόζεται επίσης σε ευρύ φάσμα δικτυακών συσκευών (networking devices), από συνδέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και σταθμών εργασίας, μέχρι και μεταγωγείς κορμού ATM. Η ΑΤΜ επιπλέον δίδει δυνατότητα για νοητά κυκλώματα (virtual circuits), τα οποία είναι συνδέσεις όπου τα τελικά σημεία και η διαδρομή καθορίζονται χωρίς δέσμευση εύρους ζώνης,αλλά με κατανομή του όταν το ίδιο είναι απαιτητό σε

6 6 συγκεκριμένες στιγμές. Παράλληλα η τεχνολογία ATM καθορίζει διάφορες κλάσεις υπηρεσιών (classes of service) ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας μεγάλης ποικιλίας εφαρμογών. Η ΑΤΜ παράλληλα αποτελεί τεχνολογία καθορισμένη από διεθνή πρότυπα τα οποία έχουν πιστοποιηθεί και από την International Telecommunications Union - Telecommunications (ITU-T) (την πρώην CCITT). Τέλος, το ATM forum αποτελεί τον οργανισμό που διαχειρίζεται ποικιλοτρόπως όλο το ευρυ φάσμα της ATM. (ΠΗΓΕΣ:http://www.broadband-forum.org/),( Regis J. Bates, Donald W. Gregory 2007) ΠΗΓΗ:www. auth.gr, τμημα Πληροφορικής ΑΠΘ 2.1 Οι βασικές αρχές της διαχείρισης Οι βασικές αρχές της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, το οποίο παρουσίασε το ATM forum είναι: 1.Η ATM θεωρείται ως ειδικό πακέτο προσανατολισμένο στον τρόπο μεταφοράς που βασίζεται σε σταθερές κυψέλες μήκους. Κάθε κυψέλη αποτελείται από ένα τομέα της ενημέρωσης και μια κεφαλίδα, που χρησιμοποιείται κυρίως για τον προσδιορισμό του εικονικού καναλιού και εκτελεί την κατάλληλη δρομολόγηση. Η ακεραιότητα ακολουθίας διατηρείται ανά εικονικό κανάλι.

7 7 2.ΑΤΜ είναι connection-oriented. Οι τιμές της κεφαλίδας αποδίδονται σε κάθε τμήμα της σύνδεσης για την πλήρη διάρκεια της σύνδεσης 3. Όλες οι υπηρεσίες (φωνή, εικόνα, δεδομένα,) μπορούν να μεταφερθούν μέσω των ATM, συμπεριλαμβανομένων και των connectionless υπηρεσιών. Για να φιλοξενήσει διάφορες υπηρεσίες μια λειτουργία προσαρμόζεται ώστε οι παροχές να χωρέσουν τις πληροφορίες όλων των υπηρεσιών σε ΑΤΜ κυψέλες και να παρέχει την υπηρεσία με ειδικά χαρακτηριστικά (π.χ. ρολόι ανάκτησης, την κυψελική διαδικασία εξόρυξης απώλεια). (ΠΗΓΗ:ATM forum-δικτυακός τόπος) 2.2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΤΜ Η τεχνολογία ATM αποτελεί ένα είδος ευέλικτης λύσης στην αυξανόμενη ανάγκη για ποιότητα υπηρεσιών σε δίκτυα, στα οποία υποστηρίζονται πολλαπλοί τύποι πληροφοριών(όπως δεδομένα, φωνή, και σε πραγματικό χρόνο βίντεο και ήχος). Με την ΑΤΜ, κάθε ένας από αυτούς τους τύπους πληροφοριών μπορεί να περάσει μέσα από μια μόνο σύνδεση δικτύου. Η ATM μπορεί να προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα: * υψηλής ταχύτητας επικοινωνία * Σύνδεση με προσανατολισμό υπηρεσιών, παρόμοια με παραδοσιακή τηλεφωνία *Υψηλή ταχύτητα (βάσει όμως κ του υλικού μεταγωγής) *Ένα ενιαίο, καθολικό, διαλειτουργικό δικτύου μεταφορών *Μια μόνο σύνδεση δικτύου που μπορεί να αναμειγνύεται με αξιοπιστία φωνής, βίντεο και δεδομένων

8 8 * Η ευέλικτη και αποτελεσματική κατανομή του εύρους ζώνης του δικτύου.(πηγη: ATM networks,concepts and Protocols, Sumit Kasera,2006) 2.3 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ATM *Πρότυπα που έχουν αντικατασταθεί από δομές Qos (ΠΗΓΗ:Triple play,building the converged network,hens & Caballero,σελ 177) *Όχι ευρέως διαθέσιμη *Όχι οικονομική 2.4 Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΤΜ ΣΗΜΕΡΑ Η Τεχνολογία ΑΤΜ αποτέλεσε προκάτοχο αλλά και το δρόμο για νέες μορφές δικτύων. Η αποκατάσταση αρχιτεκτονικών για ασύγχρονου τρόπου μεταφοράς δεδομένων (ΑΤΜ) εναπόκειται στην ικανότητα επιβίωσης των δικτύων που έχουν ενεργά μελετηθεί σε αυτή τη δεκαετία. Η αξιοπιστία τους είναι κρίσιμη για τα πρόσφατα και μελλοντικά δίκτυα που θα προωθήσουν την εποχή της πληροφορίας. Επιπλέον, τα ATM είναι ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες για το σχεδιασμό και τη διαχείριση των δικτύων. Από τις αρχές της εποχής του δικτύου τηλεπικοινωνιών, πολλά συστήματα αποκατάστασης έχουν αναπτυχθεί όπως η plesiochronous ψηφιακή ιεραρχία (PDH), η Σύγχρονη Ψηφιακή Ιεραρχία (SDH), το σύγχρονο οπτικό δίκτυο (SONET), μισθωμένων γραμμών και ούτω καθεξής, και ερευνήθηκαν σε πολλές εφημερίδες και βιβλία. Οι νέες τεχνολογίες δικτύωσης πρέπει να επικεντρωθούν σε νέες τεχνικές αποκατάστασης επάνω στα δίκτυα ATM. Αυτό περιλαμβάνει τα πενιχρά αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν σχετικά με την επίδραση της αποτυχίας και την κατάσταση της ανάλυσης αστοχίας. Στη συνέχεια, τα προγράμματα αποκατάστασης κατηγοριοποιούνται και σύντομη εισαγωγή. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν κεντρικό έλεγχο, αυτόματο διακόπτη προστασίας (ΑΔΠ), αυτο-ίασης δακτύλιο (SHR), αυτο-ίασης δίκτυο (SHN) και το αποτυχίας ανθεκτικά εικονικό μονοπάτι (FRVP). Προκειμένου να επιτευχθεί επαρκής πιθανότητα αποκατάστασης με ελάχιστο κόστος σε ένα σύστημα πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός του δικτύου συνεπώς, έχουν ενταχθεί τα θέματα του σχεδιασμού του δικτύου. Εν κατακλείδι, τα δίκτυα ATM (και στην εξέλιξη τους μέσω οπτικών

9 9 ινών,wdm), μέσω της αποκατάστασης των αδυνάτων σημείων τους δημιουργούν νέους τύπους τεχνολογιών δικτύων. (ΠΗΓΗ: Άρθρο Kawamura, R.; NTT Opt. Network Syst. Labs., Japan 2009, IEEE.) 3. Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ WDM Στον τομέα των οπτικών ινών των επικοινωνιών, μήκος κύματος πολυπλεξίας (WDM) ονομάζεται η τεχνολογία που πολυπλέκει μια σειρά οπτικών σημάτων του μεταφορέα σε μια ενιαία οπτική ίνα χρησιμοποιώντας διαφορετικά μήκη κύματος του φωτός σε λέιζερ. Η τεχνική αυτή επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία πάνω από το ένα σκέλος των ινών, καθώς και τον πολλαπλασιασμό της χωρητικότητας. Ο όρος πολυπλεξία μήκους κύματος-τμήματος εφαρμόζεται συνήθως σε ένα οπτικό φορέα (που συνήθως περιγράφεται από μήκος κύματος του), ενώ η συχνότητα της πολυπλεξίας εφαρμόζεται συνήθως σε έναν φορέα (που είναι πιο συχνά περιγράφεται από τη συχνότητα).το μήκος κύματος και η συχνότητα είναι δεμένα μαζί(πλεγμένα εξού κ πολυπλεξία), μέσω σε μια άμεσα αντίστροφη σχέση, οπότε οι δύο όροι περιγράφουν πράγματι η ίδια έννοια. Πριν αναλύσουμε όμως την τεχνολογία WDM είναι σημαντική η προκαταρκτική ανάλυση των οπτικών ινών. 3.1 ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ Μια οπτική ίνα είναι μια λεπτή, ευέλικτη, διαφανής ίνα που λειτουργεί ως κυματαγωγός, ώστε να μεταδοθεί το φως μεταξύ των δύο άκρων της ίνας. Το πεδίο της εφαρμοσμένης επιστήμης και της μηχανικής που ασχολούνται με το σχεδιασμό και την εφαρμογή των οπτικών ινών που είναι γνωστό ως Fiber Optics. Οι οπτικές ίνες που χρησιμοποιούνται ευρέως είναι οι οπτικές ίνες των επικοινωνιών, οι οποίες επιτρέπουν την μετάδοση σε μεγαλύτερες αποστάσεις και σε υψηλότερο εύρος ζώνης (ταχύτητες δεδομένων) από ό, τι άλλες μορφές επικοινωνίας ινών που χρησιμοποιούνται αντί των μεταλλικών συρμάτων, επειδή τα σήματα ταξιδεύουν μαζί τους με λιγότερη απώλεια και είναι επίσης δεν επιδέχονται ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Οι ίνες χρησιμοποιούνται επίσης για φωτισμό, και είναι τυλιγμένες σε δέσμες, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά εικόνων, επιτρέποντας έτσι την προβολή σε στενούς χώρους. Ενώ ειδικά σχεδιασμένα ίνες που

10 10 χρησιμοποιούνται για ποικίλες άλλες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των αισθητήρων λέιζερ και των ινών λέιζερ. Η Οπτική Ίνα αποτελείται συνήθως από ένα διαφανές πυρήνα που περιβάλλεται από ένα διαφανές υλικό επικάλυψης με χαμηλότερο δείκτη διάθλασης. Το φώς διατηρείται στον πυρήνα από τη συνολική εσωτερική αντανάκλαση. Αυτό δίδει τη δυνατότητα στην ίνα να ενεργήσει ως κυματοδηγός. Οι ίνες οι οποίες υποστηρίζουν πολλές διαδρομές διάδοσης ή εγκάρσιους τρόπους μετάδοσης ονομάζονται multimode ίνες (MMF), ενώ εκείνες που μπορούν να υποστηρίξουν ένα μόνο τρόπο ονομάζονται μονότροπες ίνες (SMF). Οι Multi-mode ίνες έχουν γενικά μεγαλύτερη διάμετρο πυρήνα, και χρησιμοποιούνται για μικρές αποστάσεις ως μέσα επικοινωνίας και για εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλή ισχύς όταν πρέπει να διαβιβάζονται. Οι Single-mode ίνες που χρησιμοποιούνται για τις περισσότερες συνδέσεις επικοινωνίας για απόσταση μεγαλύτερη από μέτρα (3.440 πόδια). Η ένωση των μηκών των οπτικών ινών είναι πιο πολύπλοκη από την ένωση ενός ηλεκτρικού καλωδίου. Τα άκρα των ινών πρέπει να είναι προσεκτικά σχισμένα, και στη συνέχεια, συγκολλημένα μαζί με μηχανικό τρόπο ή με σύντηξη μαζί με θερμότητα. (ΠΗΓΗ:FUNDAMENTAL OF OPTICAL FIBERS,JOHN.A.BUCK,2004,περίληψη) 3.2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Η χρήση των Οπτικών ινών είναι ευρεία και στο κομμάτι των δικτύων αλλά και των επικοινωνιών με πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω αλλά και με επιπλέον τα οποία συνοψίζονται παρακατω:1.ασφαλεια σήματος 2.χαμηλο κόστος για μεγάλες αποστάσεις 3.χαμηλη εξασθένηση σε μεγάλες αποστάσεις 4.μεγαλο εύρος 5.ανοσια σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές 6.μικρο βάρος και διάμετρος των καλωδίων 7.ηλεκτρικη μόνωση.(πηγη: Textbook on optical fiber communication and its applications, S. C. Gupta,2004,σελ 3-7)Η οπτική ίνα διαθέτει πολλά χαρακτηριστικά που την κάνουν ένα εξαιρετικό φυσικό μέσο

11 11 για υψηλής ταχύτητας δικτύωση. Το παρακάτω σχήμα δείχνει την εξασθένηση (και τη διασπορά) ως χαρακτηριστικά των οπτικών ινών. ΠΗΓΗ: Optical WDM Networks,2006, Mukherjee, Biswanath,κεφ ΣΥΣΤΗΜΑ WDM Ένα WDM σύστημα χρησιμοποιεί ένα πολυπλέκτη στον πομπό για να ενταχθούν τα σήματα μαζί, και έναv αποπολυπλέκτη στο δέκτη για να τα χωρίζουνε. Με το σωστό είδος οπτικών ινών είναι δυνατόν να έχουμε μια συσκευή που κάνει και τα δύο ταυτόχρονα, και μπορεί να λειτουργήσει ως ένας οπτικός πολυπλέκτη. Οι οπτικές συσκευές φιλτραρίσματος που χρησιμοποιούνται είναι κατά τα etalons, με σταθερή κατάσταση μιας συχνότητας μέσω των συμβολόμετρων Fabry-Perot με τη μορφή λεπτής μεμβράνης με λεπτό οπτικό γυαλί. Η έννοια δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1970 και το 1978 όταν τα WDM συστήματα υλοποιήθηκαν στο εργαστήριο. Το πρώτο WDM σύστημα συνδύαζε μόνο δύο σήματα. Τα σύγχρονα συστήματα μπορούν να διαχειριστούν έως και 160 μηνύματα και μπορεί να διευρυνθεί επομένως βάση 10 Gbit / s το σύστημα πάνω από ένα ζεύγος ινών για πάνω από 1,6 Tbit / s. Τα WDM συστήματα είναι δημοφιλή στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, διότι τους

12 12 επιτρέπουν να επεκτείνουν τη χωρητικότητα του δικτύου. Η χωρητικότητα ενός συγκεκριμένου συνδέσμου μπορεί να επεκταθεί με την απλή αναβάθμιση των πολυπλεκτών και αποπολυπλεκτών σε κάθε άκρο. Τα περισσότεροι WDM συστήματα λειτουργούν με καλώδια, τα οποία έχουν έναν πυρήνα διάμετρο 9 μm. Ορισμένες μορφές WDM μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν σε πολλαπλά καλώδια οπτικών ινών που έχουν πυρήνα διαμέτρου 50 ή 62,5 μm. Τα WDM συστήματα χωρίζονται σε διάφορα μήκη κύματος, συμβατικά, Χονδροειδής Πολυπλεξίας και σε πυκνά WDM. Συμβατικά WDM συστήματα παρέχουν μέχρι και 8 κανάλια στο 3ο μετάδοση παράθυρο (C-Band), από ίνες πυριτίου γύρω στα 1550 nm. Η Dense Wavelength πολύπλεξη διαίρεσης (DWDM) χρησιμοποιεί το ίδιο παράθυρο μετάδοσης, αλλά με πυκωοτερους διαυλους.βεβαια σε κάθε καναλι τα σχέδια διαφέρουν, αλλα συνηθως ένα σύστημα WDM α θα χρησιμοποιεί 40 κανάλια σε 100 GHz διάστημα ή 80 κανάλια σε 50 GHz διάστημα. Ορισμένες τεχνολογίες είναι σε θέση των 25 GHz διάστημα και ονομάζονται εξαιρετικά πυκνές WDM. Νέες επιλογές ενίσχυσης (Raman ενίσχυσης) επιτρέπουν την επέκταση της χρηστικότητας μήκη κύματος με την L-band, λιγότερο ή περισσότερο διπλασιασμό αυτών των αριθμών. Χονδροειδής Πολυπλεξία (CWDM), σε αντίθεση με τα συμβατικά WDM και DWDM χρησιμοποιεί η αυξημένη διαυλοποίηση να επιτρέψουν λιγότερο εξελιγμένα και, συνεπώς, φθηνότερα σχέδια πομποδέκτη. WDM, DWDM και CWDM βασίζονται στην ίδια ιδέα της χρήσης πολλαπλών μήκων κύματος του φωτός σε μια ενιαία ίνα, αλλά διαφέρουν ως προς την απόσταση μεταξύ των μηκών κύματος, τον αριθμό των σταθμών, καθώς και τη δυνατότητα να συμπληρώσει την πολυπλεξία σημάτων στο οπτικό χώρο.(πηγη: : Optical WDM Networks,2006, Mukherjee, Biswanath.(Από διαφ. Θεμ.ενοτητες) ΣΥΣΤΗΜΑ WDM

13 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ WDM Σε σχέση με τις παλαιότερες τεχνολογίες όπως Ethernet, token bus, token ring, ARPANET, SNA (IBM), DNA (DEC),SDH/SONET, FDDI, DQDB, Gigabit Ethernet, η τεχνολογία WDM αποτελείται από 1. συνδέσεις σημείου-προς-σημείο2. τοπολογία Broadcast: παθητική star / λεωφορείο LANs / MANs 3.απασχολεί μήκος κύματοςδρομολόγησης κόμβων για τη δημιουργία μιας σύνδεσης σε ένα δεδομένο WANs μήκος κύματος. Βασικά χαρακτηριστικά-πλεονεκτήματα των WDM: Φυσικές τοπολογίες Bus,tree,ring,passive star.επιπλέον η WDM έχει ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος, και ο κόμβος επιλέγει το ίδιο μήκος κύματος για να λάβει την επιθυμητή πληροφορίες multicasting "δωρεάν". Παράλληλα μέχρι και σήμερα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πολύ πέραν της αρχικής test development.τέλος σχέση με τις τεχνολογίες FDM και TDM, η WDM προσφέρει μεγαλύτερες ταχύτητες, χαμηλότερο κόστος στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι αλλαγές στην ταχύτητα µμετάδοσης δεν συνεπάγονται και αλλαγές σε δοµικά συστατικά του δικτύου, Τα δίκτυα WDM µπορούν µέσα από τις ίνες τους να μεταδώσουν ταυτόχρονα διαφορετικά και ανεξάρτητα σήµατα π.χ. OC-3 για ήχο/ φωνή σε ένα µήκος κύµατος, σήµατα αναλογικού βίντεο σε άλλο και OC12 ATM σε κάποιο άλλο µέσα στην ίδια ίνα.(πηγη: DattaDept. of Electronics and Electrical Communication Engg.Indian Institute of Technology,www.phy.iitkgp.ernet.in).Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τη σημαντικότητα και τα πλεονεκτήματα των WDM σήμερα:

14 14 4.ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ATM ΚΑΙ WDM ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι WDM και ΑΤΜ τεχνολογίες μπορούν να ενοποιηθούν λόγω της αγάπης του εύρους ζώνης. Καθώς όλο και περισσότερες εφαρμογές που χρησιμοποιούν τη φωνή και βίντεο καθώς και ο αυξανόμενος όγκος των δεδομένων που υπάρχει απλά δεν μπορεί να καλυφθεί από το υπάρχον εύρος ζώνης. Επιπλέον οι ανάγκες του Internet για εύρος ζώνης μεγαλώνουν καθημερινά. Παράλληλα, οι νέες τεχνολογίες καλούνται να παρέχουν καλύτερες ποιοτικά υπηρεσίες ούτως ώστε,και πέραν των άλλων να ανταποκριθούν στις αυστηρές απαιτήσεις της φωνής, του βίντεο και αλλα και με τον τεράστιο όγκο των δεδομένων στο δίκτυό τους. Τα καλά νέα είναι ότι η λύση των προβλημάτων αυτών είναι διαθέσιμη τουλάχιστον εδώ και μια δεκαετια, ενώ παράλληλα έχει δώσει ώθηση και στις νέες τεχνολογίες. Ο συνδυασμός της πυκνής Wave Division Multiplexing (DWDM) και Asynchronous Transfer Mode (ATM) λύνει το εύρος ζώνης και και την ποιότητα των υπηρεσιών με οικονομικό, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο. Η DWDM κάνει τη βέλτιστη χρήση των διευκολύνσεων, επιτρέποντας στις οπτικές ίνες που συνδέονται να μεταφέρουν πολλά κανάλια ταυτόχρονα, παρέχοντας δυνατότητες μετάδοσης 4-16 φορές αρχικά(σήμερα ακόμη μεγαλύτερες ταχύτητες) μεγαλύτερες από αυτές της παραδοσιακής πολυπλεξίας (TDM και FDM). Η χρήση του DWDM επέτρεψε στους παρόχους να μεταφέρουν IP, ATM και SONET πάνω από το οπτικό στρώμα. Αυτή η ενωτική δυνατότητα επιτρέπει στον μεταφορέα την ευελιξία να ανταποκριθεί στις όλο και αυξανόμενες απαιτήσεις πάνω στα δίκτυα. Με DWDM, υπάρχει ανάγκη για λιγότερα στοιχεία του δικτύου και λιγότερους χώρους εγκατάστασης, βελτιώνοντας έτσι την αξιοπιστία και την ασφαλεια του δικτύου. Η DWDM επιτρέπει παράκαμψη της στιβάδας του SONET, η οποία αυξάνει απόδοση και αξιοπιστία μειώνοντας παράλληλα και το κόστος. Παρολαυτά η δοκιμή έλεγχος αλλα και η αντιμετώπιση πιθ. προβλημάτων του DWDM δικτύων απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Αν και σήμερα χρησιμοποιείται συνεχώς η ενοποίηση IP πάνω σε WDM,η αρχικά σκέψη για ATM over WDM κρίνεται απαραίτητη. Για παράδειγμα η εικόνα ενός MAN με βάση τις ενοποιήσεων σε WDM φαίνεται και από το παρακάτω σχήμα

15 15 Επομένως το ΑΤΜ είναι μια σωστή λύση στα Μητροπολιτικά Δίκτυα, υποστηρίζοντας εφαρμογές όπως το xdsl, το VoIP και το Frame Relay. 4.1 RUNNING ATM OVER WDM Ο σχεδιασμός αρχιτεκτονικής ενοποίησης και την υλοποίηση του οπτικά διαφανούς πολυπλεξίας (WDM) με ασύγχρονη μεταφορά ATM αποτελεί τον διακόπτη για όλα τα οπτικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας. Με τη χρήση της WDM τεχνολογίας, η πολυπλοκότητα σύρμα όσο και πυκνωτής μπορούν να μειωθούν από O (N2) σε O (N). Με τη χρήση ολοκληρωμένων φωτονικών συσκευών και ιδιαίτερα με την παράλληλη επεξεργασία και χρησιμοποίηση αγωγού ελέγχου ηλεκτρονικών κυκλωμάτων,μπορεί να επιτευχθεί πολύ υψηλή ταχύτητα και υψηλή απόδοση λειτουργίας. Αρκετές βασικές συνιστώσες, συμπεριλαμβανομένου και ενός κελιού συγχρονιστής, μιας φωτονικής VCI μονάδας, ενός μετατροπέα μήκους κύματος, ενός οπτικού συγκεντρωτή, και μιας WDM μνήμη μπορούν σήμερα να εξυπηρετήσουν περαιτέρω στην ενοποίηση. Σήμερα βεβαία γίνεται λόγος στην ενοποίηση και ενός διακόπτη 3Μ,ο όποιος αποτελεί συνιστώσα όλων των παραπάνω. Όλες οι φωτονικές διατάξεις κατάλληλες για τη δημιουργία μεγάλης κλίμακας και χαμηλού κόστους φωτονικών μεταγωγέων ΑΤΜ.(στο 2010 αντιστοίχως γίνεται κε με την IP τεχνολογία) Ο συνδυασμός των δύο ΑΤΜ και WDM τεχνολογιών δίδει σήμερα την τελική έκδοση για οπτικά δίκτυα με σχεδόν απεριόριστη ικανότητα ενώ αποτελεί εγχειρίδιο για όλες τις νέες

16 16 τεχνολογίες..(πηγη: On the optically transparent WDM ATM multicast (3M) switches,f.s. CHOA, H.J. CHAO.) 4.2 TESTING OVER ATM To testing ATM over WDM αποτελείται από τις ίδιες έννοιες που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της κυκλοφορίας δεδομένων πάνω από SONET και IP σήμερα. Σε κάθε περίπτωση η τήρηση των ποιοτικών φραγμών είναι επιτακτικη. Πλέον η WDM τεχνολογια είναι πιο περίπλοκη λογά των πολλαπλων παράλληλων συνδέσεων επανω στην ιδια ίνα.. Η δοκιμή και ο έλεγχος των DWDM συστημάτων είναι η ανάγκη να χαρακτηρίζει και τη μέτρηση των διαφόρων παραμέτρων ως συνάρτηση του μήκους κύματος. Οι θεμελιώδεις δοκιμες και ελεγχος μετρήσεων είναι οι εξής: 1.Σήμα-Θόρυβος: Ο καλύτερος δείκτης της συνολικής απόδοσης του καναλιού. 2.Ισχύς Καναλιου: Οπτική ισχύς σε κάθε κανάλι. Επιβεβαιώνει την ίση κατανομή πάνω από το εύρος ζώνης των οπτικών ενισχυτών που χρησιμοποιούνται. 3.Κανάλι μήκος κύματος και η απόσταση μεταξύ κέντρου: Κέντρο μήκους κύματος του κάθε καναλιού. Ανιχνεύει και μεταβιβάζει σε πηγές λέιζερ. 4.Crosstalk: Το επίπεδο του ανεπιθύμητου σήματος (θόρυβος συν εισφορές από άλλα κανάλια) στην ζώνη διέλευσης του υπό δοκιμή καναλιού. 5. Συνολική οπτική ισχύς: Οι αρνητικές επιπτώσεις των μη-γραμμικών φαινόμενων στην οπτική ίνα εξαρτάται από τη συνολική ισχύ που μεταφέρονται. Πρέπει να δοθεί προσοχή, διότι οι οπτικές μετρητές ενέργειας που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι βελτιστοποιημένες για τα χαμηλά επίπεδα ισχύος που συνδέονται με το ενιαίο δίκτυο (+6 dbm). Τα WDM συστήματα ενισχύουν διάφορους οπτικούς μεταφορείς ταυτόχρονα (+30 db). \ 6.Χρωματική διασπορά: Αναλογία ιόντων του δείκτη διάθλασης της ίνας με το μήκος κύματος. Μεταβλητή που πρέπει να ελέγχεται σε ολόκληρη την οπτική διαδρομή. 7.Πόλωση Mode Dispersion (PMD): Διάφορα σημεία πόλωσης του οπτικού πεδίου διαδίδουν σήμα σε διαφορετικές ταχύτητες. Το PMD επηρεάζει την ποιότητα της μετάδοσης στη διάδοση παλμών σήματος και αυξάνει το ποσοστό σφάλματος

17 17 δυαδικών ψηφίων (BER). Αυτές οι παράμετροι πρέπει να ελέγχεται μετά την εγκατάσταση γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να φθείρονται οι ίνες, να συστρέφονται ή να καταπονούνται υπερβολικά. Επιπλέον tests πρέπει να γίνονται συνεχώς διότι τα αποτελέσματα επηρεάζονται από το χρόνο, τη θερμοκρασία, την πίεση, και άλλες περιβαλλοντικές συνθήκες. Η αξιοπιστία από τα runnings t του δικτυού είναι κρίσιμη για τα μελλοντικά δίκτυα που θα προωθήσουν την εποχή της πληροφορίας. Επιπλέον, είναι ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες για το σχεδιασμό και τη διαχείριση των δικτύων. Από τις αρχές της εποχής του δικτύου τηλεπικοινωνιών, πολλά συστήματα αποκατάστασης έχουν αναπτυχθεί όπως PDH, SDH, SONET, μισθωμένων γραμμών, και τα οποία βασιστήκαν σε νέες τεχνικές αποκατάστασης για δίκτυα ATM. Πρώτον, λογά εισαγωγής των μελετών για τις δοκιμές.. Αυτό περιλαμβάνει κυρίως τα αποτελέσματα από δοκιμές που δημοσιεύθηκαν σχετικά με την επίδραση της αποτυχίας και την κατάσταση της ανάλυσης αστοχίας. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα αυτά για το πώς θα αποκατασταθούν προβλήματα κατηγοριοποιούνται. Προκειμένου να επιτευχθεί επαρκής πιθανότητα αποκατάστασης με ελάχιστο κόστος, κρίνεται απαραίτητο ένα τμήμα ελέγχου ώστε να δοκιμάζονται τα θέματα του σχεδιασμού του δικτύου.(πηγη: Architectures for ATM network survivability,kawamura,r.nttopt.networksyst.labs.,japan,version2009) Τέλος οι δοκιμές αυτές βοηθούν πολύ στο 2010 για επίλυση προβλημάτων αφού, η ομοιότητα με προβλήματα της Ενοποίησης ATM κ WDM, κρίνονται σημαντικά στην ενοποίηση νέων τεχνολογιών στις οπτικές ίνες.

18 18 (ΠΗΓΗ: 4.3 ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ Με την πρόοδο της τεχνολογίας και των δοκιμών,όπως και η ATM over WDM,η οπτικές ίνες έφτασαν σε νέα τεχνολογικά προϊόντα και τεχνολογίες όπως πο παρακάτω,οι οποίες χρησιμοποιούνται συνεχώς στην σημερινή τροπολογία δικτύωσης. TDM (DS-n) over PDH over Contiguous Concatenated SONET/SDH over WDM ATM over SONET/SDH over WDM GbE over LAPS over CC SONET/SDH over WDM IP Data over Ethernet over LAPS over CC SONET/SDH over WDM IP Data over ATM over CC SONET/SDH over WDM IP Data over PPP over Concatenated SONET/SDH over WDM IP Data over GbE over GFP-F over Virtual Concatenated SONET/SDH over WDM IP Data over FC (FICON, ESCON) over VC SONET/SDH over WDM Storage area networks (SAN) over GFP over SONET/SDH over WDM

19 19 Video over digital video interface (DVI) including compression over GFP over SONET/SDH over WDM Other data services over GFP-T over SONET/SDH over WDM STM-n over OTN over WDM IP Data over GbE over OTN over WDM (ΠΗΓΗ:Chapter 8 - NG-S over DWDM, OTN over DWDM, and Experimental Networks By Stamatios V. Kartalopoulos) και (W.Simpson PPP OVER SONET IETF RFC, Mαιος 1994). Αξιόλογη αναφορά θα πρέπει να γίνει στην ενοποίηση IP over WDM. IP over WDM - Protocol stacks 1 IP AAL5 ATM SONET/SDH WDM IP 2 PPP HDLC SONET/SDH WDM IP 3 SDL SONET/SDH WDM IP: Internet Protocol [1] W. Simpson, PPP over SONET/SDH, IETF AAL5: ATM Adaptation Layer 5 RFC 1619, May ATM: Asynchronous Transfer Mode SONET: Synchronous Optical NETwork PPP: Point-to-Point Protocol [2] J. Manchester, J. Anderson, B. Doshi and S. Dravida, IP over SONET, IEEE Communications Magazine, Vol. 36, No. 5, May 1998, pp HDLC: High-level Data Link Control WDM: Wavelength Division Multiplexing SDL: Simplified Data Link provides length-based delineation instead of flag-based delineation January 11 5 ΠΗΓΗ:(J MANCHESTER,J ANDERSON,B.DOSHI AND B.DRAVIDA,IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE.,1998.) Όπως το ATM έτσι και το IP είναι μια τεχνολογία μετάδοσης και μπορεί να

20 20 προσαρμοσθεί στο WDM. Το βασικό ζήτημα σε αντίθεση με την τεχνολογία ATM είναι σε ποια μορφή θα ανταπεξέλθει το IP: IP over ATM over SONET, IP over SONET (ή POS), ή IP over Gigabit Ethernet ή 10 Gigabit Ethernet ή IP over DWDM. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ATM και WDM μπορούν μέσω τις συνένωσης τους να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της κοινωνίας της Πληροφορικής για συνεχείς διευρύνσεις του εύρους ζώνης.. Οι απαιτήσεις δοκιμών για αυτή τη συνένωση βέβαια περισσότερο επιτακτικές από αυτές των παλαιοτέρων τεχνολογιών TDM και FDM που αναφέραμε, διότι στην ενοποίηση ATM over WDM οι δοκιμές πρέπει να εκτελούνται επί τόπου. Ειδικά, η διάσταση του φάσματος στις οπτικές ίνες πρέπει να εξεταστεί καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός δικτύου, από το σχεδιασμό έως την εγκατάσταση συμπεριλαμβάνοντας πάντοτε τη συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων. Βασικές εξελίξεις από αυτή την ενοποίηση των ATM over WDM αποτελούν οι νέες αρχιτεκτονικές πρωτόκολλων, βελτιωμένες αντιστοιχίσεις δεδομένων, και η αποτελεσματική συσχέτιση των πόρων με την επιβίωση των δικτύων. Στην πραγματικότητα, οι επιχειρήσεις, έχουν ήδη αρχίσει να θέτουν στον τομέα των οπτικών ινών ορισμένες από αυτές τις λύσεις, όπως να επιδιώκουν βελτίωση ποιότητας και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον για νέες διασυνδέσεις δεδομένων με νέους τρόπους ενοποιήσεις επάνω στα WDM. Κρίνεται φρόνιμο να αναφερθεί ότι από την ενοποίηση των δυο τεχνολογιών ATM και WDM, πρόεκυψε η βελτιστοποίηση της IP τεχνολογίας πάνω στα DWDM στρώματα,ενώ με τη βελτίωση της μεταγωγής στα διάφορα υποσυστήματα στις οπτικές ίνες, οι φορείς μπορούν μεταδίδουν δεδομένα μέσα από συγκεκριμένο οπτικό «μονοπάτι». Εν τω μεταξύ, επιπλέον της τυποποίησης και των προσπαθειών υλοποίησης των σημερινών τεχνολογιών εν έτη 2010,είναι σημαντικό το γεγονός ότι από τη διδασκαλία των ATM πρόεκυψε χρήσιμο υλικό για τον συντονισμό με τα υψηλότερα στρώματα IP- MPLS κατά τη μεταφορά δεδομένων.

21 21 Παράλληλα, η ενοποίηση ώθησε στη μείωση του κόστους της DWDM τεχνολογίας. Ίσως σήμερα η τεχνολογία ATM να θεωρείται ένα είδος μουσειακής,για τα δίκτυα,τεχνολογίας. Παρόλαυτα από την τήρηση,δρομολόγηση και συνολικά την προσπάθεια ενοποίησης ATM over WDM,προκύπτουν νέες προτάσεις-standards για τις νέες τεχνολογίες όπως: 1.Μεγιστοποίηση της χρησιμοποίησης του εύρους ζώνης 2. Βέλτιστη ανάλυση µήκους κύµατος 3. No speedup, διότι σχόλασα που δεν απαιτούν επιτάχυνση είναι πιο αποδοτικά σε ευέλικτα (scalable) δίκτυα όπως το ΑΤΜ/WDM 4. Η τεχνολογία WDM πολλαπλών συνδέσεων (crossconnect) αναπτύσσεται συνήθως σε σχηματισμό (constellation) ενός σταδίου και µη μπλοκαρίσματος, όπου τα οπτικά σήµατα δεν επαναδροµολογούνται ούτε και επαναµεταδίδονται µέσα στον πυρήνα µμεταγωγής. Οι διαδικασίες πολύ γρήγορων αποφάσεων απαιτούν ότι τα στοιχεία πολλαπλών συνδέσεων πρέπει να συνεισφέρουν ελάχιστη καθυστέρηση στη µμετάδοση. 5. Μεγάλος αριθµός εισόδων 6.Στην απλότητα σχεδιασμού, διότι, Η απόδοση ενός συστήµατος ATM/WDM µε όρους ταχύτητας επηρεάζεται απευθείας από την απλότητα του σχεδιασµού του Hardware του. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ(χρήσιμα διαγράμματα )

22 22 (ΠΗΓΗ :Enabling Technologies,κεφ 2,2008) Diagram of the UNI ATM Cell GFC VPI VPI VCI VCI VCI PT CLP HEC Payload and padding if necessary (48 bytes) (ΠΗΓΗ:Wikipedia)

23 23 (ΠΗΓΗ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 1.Regis J. Bates, Donald W. Gregory 2007 EDITION, ATM TECHNOLOGY 2. 1.http://www.broadband-forum.org/

24 τμημα Πληροφορικής ΑΠΘ 4. ATM networks, Concepts and Protocols, Sumit Kasera, ΆρθροKawamura, R.; NTT Opt. Network Syst. Labs. Japan 2009, IEEE. 6. FUNDAMENTAL OF OPTICAL FIBERS, JOHN.A.BUCK, 2004, περίληψη7. Textbook on optical fiber communication and its applications, S. C. Gupta,2004,σελ 3-7) 8. Optical WDM Networks,2006, Mukherjee, Biswanath,κεφ DattaDept. of Electronics and Electrical Communication Engg.Indian Institute of Technology On the optically transparent WDM ATM multicast (3M) switches,f.s. CHOA, H.J. CHAO. 12.Architectures for ATM network survivability,kawamura,r.nttopt.networksyst.labs.,japan,version Chapter 8 - NG-S over DWDM, OTN over DWDM, and Experimental Networks By Stamatios V. Kartalopoulos 14. J MANCHESTER,J ANDERSON,B.DOSHI AND B.DRAVIDA,IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE., W.Simpson PPP OVER SONET IETF RFC, Μαιος 1994). 16. Enabling Technologies,κεφ 2, Δικτυακος τοπος Wikipedia, Επιχειρισιακή Διαδικτύωση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Γιώργος Διακονικολάου, 2007

25 25

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Πολυπλεξία με Διαίρεση Μήκους Κύματος Εφαρμογές σε Μητροπολιτικά Δίκτυα

Πτυχιακή Εργασία Πολυπλεξία με Διαίρεση Μήκους Κύματος Εφαρμογές σε Μητροπολιτικά Δίκτυα Πτυχιακή Εργασία Πολυπλεξία με Διαίρεση Μήκους Κύματος Εφαρμογές σε Μητροπολιτικά Δίκτυα Τζιουμάκης Η. Αθανάσιος Εισηγητής: Δρ. Χρήστος Βασιλόπουλος Τμήμα Η.Υ.Συστημάτων Τ.Ε.Ι. Πειραιά 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Ενότητα Γ ρ. Ε. Μάγκος Φυσικά Μέσα Μετάδοσης bit: Ηλεκτροµαγνητικό κύµα που µεταδίδεται σε ένα.

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικά Δίκτυα. Δομή των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων. Εισαγωγή

Οπτικά Δίκτυα. Δομή των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων. Εισαγωγή Οπτικά Δίκτυα Εισαγωγή University of Patras, GREECE, contact: kvlachos@ceid.upatras.gr Δομή των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων University of Patras, GREECE, contact: kvlachos@ceid.upatras.gr 2 1 Τυπική αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Γεώργιος Αγαπίου, PhD. Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Θεµάτων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων ΤΕΕ Εισαγωγή Πολλοί ήταν αυτοί που περίµεναν την έλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΑΝΙΗΛ Α.Μ 3014 Επιβλέπων Καθηγητής κ. ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ Νext Generation Network (NGN) εννοούμε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.6 Frame Relay 6.7 ATM 6.8 xdsl 6.9 Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα 6.10 Κριτήρια Επιλογής τεχνολογιών WAN Σελ. 205-216 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικά δίκτυα. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς Φυσικός - Ραδιοηλεκτρολόγος

Οπτικά δίκτυα. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς Φυσικός - Ραδιοηλεκτρολόγος Οπτικά δίκτυα Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς Φυσικός - Ραδιοηλεκτρολόγος Δίκτυο Υπολογιστών Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι μια συλλογή συσκευών που μπορούν να αποθηκεύσουν και να επεξεργαστούν δεδομένα, και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γίνεται η µετάδοση των δεδοµένων µέσω οπτικών ινών:

Πώς γίνεται η µετάδοση των δεδοµένων µέσω οπτικών ινών: 1 ΔΟΜΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ Κάθε οπτική ίνα αποτελείται από τρία μέρη: Την κεντρική γυάλινη κυλινδρική ίνα, που ονομάζεται πυρήνας(core core) και είναι το τμήμα στο οποίο διαδίδεται το φως. Την επικάλυψη (απλή

Διαβάστε περισσότερα

PDH ΠΛΗΣΙΟΧΡΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ (PLESIOCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY)

PDH ΠΛΗΣΙΟΧΡΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ (PLESIOCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY) 1 PDH ΠΛΗΣΙΟΧΡΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ (PLESIOCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY) ΙΑΠΩΝΙΑ Β.ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5η τάξη 397200 Kbit/s 274176 Kbit/s 564992 Kbit/s Χ 4 Χ 6 Χ 4 4η τάξη 97728 Kbit/s Χ 3 Χ 3 139264 Kbit/s Χ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική

Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ενότητα # 6: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras Σκοποί ενότητας Εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ρ Θεοδώρου Παύλος pavlos@aegean.gr Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ - κεφ.9 (1/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 1 Εισαγωγή Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #5: Πρωτόκολλο ΑΤΜ

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #5: Πρωτόκολλο ΑΤΜ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #5: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 9. Ευχαριστίες 15

Περιεχόμενα. Πρόλογος 9. Ευχαριστίες 15 1 Περιεχόμενα Πρόλογος 9 Ευχαριστίες 15 1 Εισαγωγή 17 1.1 Πλεονεκτήματα της Οπτικής Ίνας ως Μέσο Μετάδοσης 21 1.2 Βασικές Τεχνικές Πολύπλεξης 24 1.3 Ιστορική Εξέλιξη των Οπτικών Δικτύων Βασικοί Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 8: SONET και SDH

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 8: SONET και SDH Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 8: SONET και SDH Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN).

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN). Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος 1. Τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης Πρωτόκολλα LAN ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm

Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm Μέτσιος Κων/νος Εξαμ. Ι Παπαδοπούλου Μαρία Εξαμ. Ι Επιβλέπων καθηγητής: Αναλυτή Κατερίνα Ορισμός του BISDN BISDN σημαίνει Broadband Integrated

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΙΙ: Βασικοί τύποι δικτύων

Εισαγωγή ΙΙ: Βασικοί τύποι δικτύων Εισαγωγή ΙΙ: Βασικοί τύποι δικτύων Tηλεφωνικό δίκτυο Ethernet LAN Internet ATM Τηλεφωνικό ίκτυο (Τ ) Χρονολόγιο σηµαντικών σταθµών: 1839 Τηλέγραφος (Cooke, Wheatstone) 1844 Κώδικας Morse ( --) 1850-1860

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:.

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ως προς τον χρήστη το WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το LAN. 2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Πηγή Θορύβου Αποτέλεσµα Θορύβου=16 µονάδες Συνολικό Αποτέλεσµα Θορύβου: 16-12=4 µονάδες Ποµπός έκτης Αποτέλεσµα Θορύβου=12 µονάδες Θόρυβος & Παρεµβολές σε Συνεστραµµένες

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1 Δίκτυα ATM Εισαγωγή Εικονικά κυκλώματα Πακέτα και κελιά Δρομολόγηση και προώθηση Ιεραρχία πρωτοκόλλων Επίπεδα προσαρμογής Ποιότητα υπηρεσίας Υποστήριξη IP Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM 1 ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΒΑΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 111 110 101 100 000 001 010 011 Αναλογικό σήµα είγµατα αναλογικού σήµατος στην κλίµακα κβαντοποίησης Κωδικοποίηση διαστηµάτων 100 111

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 07 Νοεμβρίου 2013 Οδηγίες Τα θέματα ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Βασικές έννοιες μετάδοσης Διαμόρφωση ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η ιδάσκουσα: Παντάνο Ρόκου Φράνκα Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8 η : Το Φυσικό Επίπεδο Το Φυσικό Επίπεδο ιάδοση Σήµατος Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα Οπτικές Ίνες Γραµµές

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Περικλής Χατζημίσιος

Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Περικλής Χατζημίσιος Δίκτυα Υπολογιστών Στοιχεία επικοινωνίας (Α/Π Εργαστήριο) email: peris@it.teithe.gr http://www.it.teithe.gr/~peris/networks_lab /Networks_lab.htm Σύγγραμμα - Σημειώσεις Douglas Comer «Διαδίκτυα με TCP/IP»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή Διδάσκων: Χρίστος Παναγιώτου Γιατί Δίκτυα Υπολογιστών; Επιχειρησιακές Εφαρμογές Π.χ., εξ αποστάσεως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Εξοικονόμηση χρημάτων από τον καταμερισμό

Διαβάστε περισσότερα

.1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης. .2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου. .3 Δίκτυα Μεταγωγής και Διαδίκτυα. .4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση

.1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης. .2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου. .3 Δίκτυα Μεταγωγής και Διαδίκτυα. .4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης 1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης 2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου Ευάγγελος Παπαπέτρου 3 Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση 5 ΕΠαπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 36 Διάρθρωση 1 Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπλεξία. http://diktya-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike

Πολυπλεξία. http://diktya-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπλεξία Ανάλυση σημάτων στο πεδίο χρόνου, συχνότητας, πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας, πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου (1.6 ενότητα σελ 19-20, 29-30 και στοιχεία από 2.1 ενότητα σελ. 52-58). http://diktya-epal-b.ggia.info

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Bluetooth is

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 20010-2011 Θέματα προς συζήτηση Είδη πολυπλεξίας Μεταγωγή Καθυστερήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Πτυχιακή Εργασία Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Σκοπός της σημερινής παρουσίασης είναι να παρουσιαστεί και να αναλυθεί η δομή και ο τρόπος λειτουργίας ενός δικτύου Hot Spot. Υπεύθυνος Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Το επίπεδο σύνδεσης αποτελείται από δύο υποεπίπεδα: Το υποεπίπεδο ελέγχου προσπέλασης μέσων (Medium Access Control) Το υποεπίπεδο λογικού ελέγχου σύνδεσης (Logical Link Control) To υποεπίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 Εργαστήριο 6 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 1. Στόχος Στόχος της παρούσης εργαστηριακής συνάντησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ AWMN - YME ( 2012 ) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες Εναλλακτικά δίκτυα διασύνδεσης υποδομών Ομιλητής ΕΑΒ : Αγγελής

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος Φύλλο εργασίας Παραθέτουμε μια ομάδα ερωτήσεων ανασκόπησης του μαθήματος και μια ομάδα ερωτήσεων κρίσης για εμβάθυνση στο αντικείμενο του μαθήματος. Θεωρούμε ότι μέσα στην τάξη είναι δυνατή η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Π. Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013. Στόχος: 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013 Άσκηση 4 Η κατανόηση βασικών εννοιών όσον αφορά τη μετάδοση πολυμεσικής πληροφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - διαφάνεια 1 - Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ιαµορφωτής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικό Σήµα Οπτική Ίνα διαµορφωτής: διαµορφώνει τη φέρουσα συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES ΤΕΛΟΣ 1 ΠΗΓΕΣ METROMOLITAN NETWORK)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES ΤΕΛΟΣ 1 ΠΗΓΕΣ METROMOLITAN NETWORK) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES METROMOLITAN NETWORK) ΠΗΓΕΣ ΤΕΛΟΣ 1 ΙΕΕΕ 802.11 Τι είναι η ISM (Industrial Scientific and Medical ) ζώνη; Ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 2: Επίπεδο 1 «φυσικό στρώμα»

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 2: Επίπεδο 1 «φυσικό στρώμα» ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 2: Επίπεδο 1 «φυσικό στρώμα» Φυσικό στρώμα: Προσδιορίζει τις φυσικές διεπαφές των συσκευών Μηχανικό Ηλεκτρικό Λειτουργικό Διαδικαστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία)

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) 4 ο Εξάμηνο Μέρος 1 Διδάσκων: Μαδεμλής Ιωάννης M.Sc Ηλεκτρονικός Μηχανικός 1 ΠΡΟΦΙΛ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βασική βιβλιογραφία: «Επικοινωνίες Υπολογιστών & Δεδομένων», William Stallings,

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 6 Τεχνικές πoλυπλεξίας - CDMA

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 6 Τεχνικές πoλυπλεξίας - CDMA Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 6 Τεχνικές πoλυπλεξίας - CDMA 1 Πολυπλεξία Η πολυπλεξία επιτρέπει την παράλληλη μετάδοση δεδομένων από διαφορετικές πηγές χωρίς αλληλοπαρεμβολές. Τρία βασικά είδη TDM/TDMA

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 1ο - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 1-1 Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυο (Network) Δύο οι περισσότεροι υπολογιστές ή άλλα πληροφορικά μέσα (π.χ. εκτυπωτές,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ

Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ ρ. Ε. Μάγκος Ενότητες Μαθήµατος 1. Επίπεδο 2 στο Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης)

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) TEI Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) Ανάλυση Πρωτοκόλλων Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Δρ. Αναστάσιος Πολίτης Καθηγητής Εφαρμογών anpol@teiser.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 5: Δίκτυα επικοινωνίας Τι είναι δίκτυο; Δίκτυο είναι μια ομάδα υπολογιστών συνδεδεμένων μεταξύ τους ενσύρματα ή ασύρματα, η οποία επιτρέπει σε πολλούς

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Σύστημα μετάδοσης με οπτικές ίνες Tο οπτικό φέρον κύμα μπορεί να διαμορφωθεί είτε από αναλογικό

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση μαθήματος Γενικές Πληροφορίες

Διάρθρωση μαθήματος Γενικές Πληροφορίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ.Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διάρθρωση μαθήματος Γενικές Πληροφορίες MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου MYE006-ΠΛΕ-065 Ασύρματα Δίκτυα 2 Διάρθρωση μαθήματος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.)

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.) Δίκτυα Πρόσβασης Τί είναι δίκτυο πρόσβασης Αποτελεί το τελευταίο τμήμα του δικτύου Ενώνει τον τελικό χρήστη με τα σημεία απόληξης του βασικού δικτύου Χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνολογίες Υπηρεσία πρόσβασης:

Διαβάστε περισσότερα

8 η ιάλεξη: σε δίκτυα δεδομένων

8 η ιάλεξη: σε δίκτυα δεδομένων Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών 8 η ιάλεξη: Βασικές αρχές δρομολόγησης Βασικές αρχές δρομολόγησης σε δίκτυα δεδομένων ρομολόγηση (Routing) Μεταφορά μηνυμάτων μέσω του διαδικτύου από μία πηγή σε ένα προορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 3: Μέσα Μετάδοσης Εισαγωγή Το μέσο μετάδοσης είναι ο φορέας μέσα από τον οποίο λαμβάνει χώρα η μετάδοση των σημάτων. Για να κατανοήσουμε καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 12: Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες διαδικτύου MPLS Φώτης Βαρζιώτης

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 12: Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες διαδικτύου MPLS Φώτης Βαρζιώτης 1 Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 12: Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες διαδικτύου MPLS Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΤΜ FRAME RELAY

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΤΜ FRAME RELAY ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΤΜ FRAME RELAY Επόπτης καθηγητής πτυχιακής εργασίας Λάππας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet)

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Περίληψη Πως τα διάφορα δίκτυα διαφέρουν μεταξύ τους Πως συνδέονται ανομοιογενή δίκτυα μεταξύ τους Εικονικά κυκλώματα συνδεδεμένα σε σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 6 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 Πολύπλεξη ΗΠολύπλεξηείναι η µετάδοση διαφορετικών ρευµάτων πληροφορίας µέσα από την ίδια φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Εισαγωγή

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Εισαγωγή ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εισαγωγή Σκοπός του μαθήματος Μελέτη της αρχιτεκτονικής και της λειτουργίας των δικτύων κινητών και προσωπικών επικοινωνιών. Το αντικείμενο είναι τεράστιο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής 2 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μπαρμπάκος Δημήτριος Τζούτζης Έλτον-Αντώνιος Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Κώτσος Λαμία 2013 Περιεχόμενα 1. Οπτική πηγή 1.1 Χαρακτηριστικές καμπύλες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΘΕΜΑ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 1. Στο μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 16/11/2011 10:31 (31) καθ. Τεχνολογίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ (ANALOGUE) ΨΗΦΙΑΚΟ (DIGITAL) 16/11/2011 10:38 (38) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τηλεφωνίας (σταθερής, κινητής) Δίκτυα αισθητήρων

ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τηλεφωνίας (σταθερής, κινητής) Δίκτυα αισθητήρων ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τηλεφωνίας (σταθερής, κινητής) Δίκτυα αισθητήρων Περισσότερο θα εστιάσουμε στα δίκτυα υπολογιστών τα οποία μπορούμε να τα κατατάξουμε σε κατηγορίες ανάλογα την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Internet protocol stack Encapsulation Connection oriented VS connectionless services Circuit Switching Packet Switching Store-and-forward switches

Internet protocol stack Encapsulation Connection oriented VS connectionless services Circuit Switching Packet Switching Store-and-forward switches Internet protocol stack Encapsulation Connection oriented VS connectionless services Circuit Switching Packet Switching Store-and-forward switches ultiplexing: TD, FD, Statistical multiplexing, CDA OSI

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Ασφάλειας

Στρατηγικές Ασφάλειας Στρατηγικές Ασφάλειας Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Διδάσκων: Σ. Κοντογιάννης Least/(Most) Privileges Defense in Depth Συγκεντρωτική Στρατηγική Weakest Link Strategy Fail Safe Stance Fail Safe Stance

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 7 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 7 η Το Πρότυπο OSI (Open Systems Interconnection Reference Model) Σχηµατισµό των επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα