Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 2388/TY 109 ( ) εισηγητικό έγγραφο του Τμήματος Οδοποιίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα : Έγκριση του 3 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (άνευ υπερβάσεως τακτοποιητικού χαρακτήρα) του έργου «Αποφόρτιση του χειμάρρου Κραυσίδωνα από όμβρια ύδατα του αστικού ιστού και συλλογή-εκτροπή-εκβολή αυτών στη θάλασσα» και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Φώτης Λαμπρινίδης Σελίδα 1 από 8

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Βόλος Αρ. Πρωτ: 2388/TY 109 ΠΡΟΣ: Τον Αντιδήμαρχο Βόλου κ. Φώτη Λαμπρινίδη Πληροφορίες: Αλ. Λουκιπούδης Τηλέφωνο: ΘΕΜΑ: Έγκριση του 3 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (άνευ υπερβάσεως τακτοποιητικού χαρακτήρα) του έργου «Αποφόρτιση του χειμάρρου Κραυσίδωνα από όμβρια ύδατα του αστικού ιστού και συλλογή-εκτροπή-εκβολή αυτών στη θάλασσα» Σας υποβάλλουμε τον 3 ο Α.Π. του παραπάνω έργου με αιτιολογική έκθεση. Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ αριθ 449/2009 Α.Δ.Σ. Ο παρών Α.Π. είναι άνευ υπερβάσεως, έχει τακτοποιητικό χαρακτήρα και έχει ήδη προεγκριθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας (Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή με το υπ αριθ Α.Π 5182/ έγγραφο Το Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του 3 ου Α.Π Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α Σελίδα 2 από 8

3 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΡΑΥΣΙΔΩΝΑ ΑΠΟ ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ - ΕΚΤΡΟΠΗ ΕΚΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ/Ξ ΛΕΩΝ Α.Τ.Ε. Κ. ΤΣΟΛΗΣ Α.Τ.Ε. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Συνοδεύει τον 3 ο Α.Π.Ε. Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1. Με την υπ αριθμ. 449/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΜΒ. 2. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ταμείο ΕΤΠΑ της Ευρωπαικής Ενωσης μεσω του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ. Επίσης καθορίστηκε ως τρόπος επιλογής του αναδόχου δημοπρασία με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας. 3. Η δημοπράτηση του έργου (επίδοση οικονομικών προσφορών) έγινε στις με το σύστημα προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας. 4. Μειοδότρια η Κ/Ξ ΛΕΩΝ Α.Τ.Ε-Κ.ΤΣΟΛΗΣ Α.Ε.. Με συνολική προσφερόμενη δαπάνη εργασιών , Με την υπ αριθμ. 286/2010 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών στην μειοδότρια Κοινοπραξία. 6. Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπογράφηκε την για ποσό ,15 για εργασίες, ,87 για αναθεώρηση και ,40 για Φ.Π.Α. 7. Ως συμβατική προθεσμία για την ολοκλήρωση και περαίωση του έργου ορίσθηκε χρόνος δέκα οκτώ (18) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 8. Με την υπ αριθμ. 404 / 2010 ΑΔΣ του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε ο 1 ος ΑΠΕ του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Α.Π.Ε. Ο 3ος Α.Π.Ε., ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Δημοσίων Έργων για να περιλάβει κατά κύριο λόγο αυξομειώσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης : Οι αυξομειώσεις ποσοτήτων οφείλονται αφ ενός σε αποκλίσεις της προμέτρησης των εργασιών του έργου (προφανή σφάλματα της προμέτρησης) που Σελίδα 3 από 8

4 διαπιστώθηκαν κατόπιν σύνταξης και ελέγχου των επιμετρήσεων του έργου αλλά και ακριβέστερων προμετρήσεων των προς εκτέλεση εργασιών και αφ ετέρου στην εφαρμογή της μελέτης στο έδαφος και κατά συνέπεια στην αντιμετώπιση των δυσχερειών λόγω υπογείων δικτύων ΟΚΩ. Ο παρών Α.Π.Ε. έχει συνταχθεί έτσι ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών (Άρθρο 57 παρ.4 Ν. 3669/08). Κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας προέκυψε : 1. Στην κατηγορία εργασιών ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ α. Η ανάγκη αυξομείωσης ορισμένων συμβατικών ποσοτήτων εργασιών εντός της ΟΜΑΔΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (όπως εμφανίζονται στο σώμα του Α.Π.Ε.), όπως προέκυψαν με την πρόοδο του έργου μετά τη σύνταξη αναλυτικών επιμετρήσεων αλλά και προμετρήσεων των προς εκτέλεση εργασιών που αναλύονται ως εξής : 1. Αυξήσεις ποσοτήτων εμφανίζονται στα κονδύλια ΑΤ1 (εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων ), ΑΤ 8 (φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος σκυροδέματος), ΑΤ 13 (Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφής με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης), ΑΤ 18 (εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου), ΑΤ 19 (Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου), ΑΤ 20 (Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα) λόγω των ιδιαίτερων δυσχερειών (καταπτώσεις παρειών ορυγμάτων ) που αντιμετωπίσθηκαν κατά την τοποθέτηση των αγωγών του έργου λόγω της ύπαρξης πληθώρας υπογείων δικτύων (κυρίως επί της οδού Αλαμάνας εντός της οποίας διέρχονται κεντρικά δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, καλώδια μέσης και υψηλής τάσης της ΔΕΗ, καλώδια του ΟΤΕ, καλώδια οπτικών ινών ιδιωτικών εταιριών καθώς και δίκτυο φυσικού αερίου.) 2. Μειώσεις ποσοτήτων εμφανίζονται στα κονδύλια ΑΤ 2 (Εκσκαφές ορυγμάτων δικτύων πλάτους 3-5 μέτρα), ΑΤ 3 (Εκσκαφές ορυγμάτων δικτύων έως 3 μέτρα ), ΑΤ 5 (Εκσκαφές ορυγμάτων δικτύων πλάτους 3-5 μέτρα με πλευρική απόθεση προϊόντων), ΑΤ 9 (ΟΚΩ), ΑΤ 10 (προσωρινές γεφυρώσεις), ΑΤ 11 (Αποξήλωση υφιστάμενων αγωγών 200χλστ.), ΑΤ 12 ( Επίχωση ορυγμάτων με θραυστό υλικό λατομείου ), ΑΤ 14 (Στρώση Αμμου σκύρων μεταβλητού πάχους), ΑΤ 15 (κοκκώδες υλικό 0-200mm), AT 16 (Κατασκευή επιχωμάτων), ΑΤ 17 (προμήθεια δανείων Ε1-Ε4), ΑΤ 21 (Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα), ΑΤ 27 (Αντλητικά συγκροτήματα ισχύος 2 έως 5 HP), ΑΤ 28 (Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης) και ΑΤ 29 (Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου), όπως προέκυψαν κατόπιν ολοκλήρωσης των σχετικών εργασιών καθώς και σύνταξης των αναλυτικών επιμετρήσεων. 2. Στην κατηγορία εργασιών ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ α. Η ανάγκη αυξομείωσης ορισμένων συμβατικών ποσοτήτων εργασιών εντός της ΟΜΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ (όπως εμφανίζονται στο σώμα του Α.Π.Ε.), όπως Σελίδα 4 από 8

5 προέκυψαν με την πρόοδο του έργου μετά τη σύνταξη αναλυτικών επιμετρήσεων αλλά και προμετρήσεων των προς εκτέλεση εργασιών που αναλύονται ως εξής : 1.Αυξήσεις ποσοτήτων εμφανίζονται στα κονδύλια ΑΤ 32 (Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος ), ΑΤ 33 ( καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων ), ΑΤ 37 (Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 περιβλημάτων αγωγών), ΑΤ 38 ( Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επίπεδων επιφανειών ), ΑΤ 50 (Aγωγοί αποχέτευσης ομβρίων D1000 ), AT 51 (Αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων D1100 ) ΑΤ 53 (Επισκευή διακλάδωσης Φ125), ΑΤ 65 (Προμήθεια και τοποθέτηση αγωγού Φ315 για σύνδεση υδροσυλλογής), και ΑΤ 66 (χυτοσιδηρό κάλυμμα φρεατίου από ελατό χυτοσίδηρο) λόγω : α. Των ιδιαίτερων δυσχερειών που αντιμετωπίσθηκαν κατά την τοποθέτηση των αγωγών του έργου λόγω της ύπαρξης πληθώρας υπογείων δικτύων αλλά και της ανάγκης καθαίρεσης υφιστάμενων εμποδίων (κυρίως επί της οδού Αλαμάνας εντός της οποίας διέρχονται κεντρικά δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, καλώδια μέσης και υψηλής τάσης της ΔΕΗ, καλώδια του ΟΤΕ, καλώδια οπτικών ινών ιδιωτικών εταιριών καθώς και δίκτυο φυσικού αερίου), που απαίτησαν την προσαρμογή της μελέτης κατά περίπτωση για τη διέλευση ή την παράκαμψή τους καθώς και για τη σύνδεση των υφιστάμενων αγωγών ομβρίων των καθέτων οδών στη συμβολή τους με το νέο δίκτυο. β. Των ιδιαίτερων δυσχερειών που αντιμετωπίζονται στη διέλευση της οδού Λαρίσης όπου απαιτείται ιδιαίτερη αντιμετώπιση λόγω της πυκνής και βαριάς κυκλοφορίας στον κόμβο που επιβάλει την κατασκευή μισή - μισή με διπλό σωληνωτό αγωγό D Αυξήσεις ποσοτήτων εμφανίζονται στα κονδύλια, ΑΤ 40 ( Σιδηροί οπλισμοί S500s ), ΑΤ 41 ( Δομικά πλέγματα S500s ), ΑΤ 43 (Στεγάνωση αρμών ), ΑΤ 52 (πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο ), όπως προέκυψαν κατόπιν προόδου των σχετικών εργασιών σε ποσοστό 95 % για την κατασκευή του δικτύου και της Δεξαμενής ομβρίων και τη σύνταξη των αναλυτικών επιμετρήσεων και οφείλονται σε ανακριβή προμέτρηση κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης. 3. Αυξήσεις ποσοτήτων εμφανίζονται στα κονδύλια ΑΤ 71 (Σιδηρές θύρες ανοιγόμενες), ΑΤ 77 (Επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντοκονίαμα), ΑΤ 78 (Επιχρίσματα τριπτά-τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα), ΑΤ 80 (Οπτοπλινθοδομές), ΑΤ 82 (Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά), όπως προέκυψαν κατόπιν σύνταξης ακριβέστερων προμετρήσεων για την ολοκλήρωση της Δεξαμενής ομβρίων. 4.Μειώσεις ποσοτήτων εμφανίζονται στα κονδύλια ΑΤ 34 (Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16), ΑΤ 35 (Σκυρόδεμα C16/20 ), ΑΤ 36 (Σκυρόδεμα C20/25 ), ΑΤ 39 (Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών ), ΑΤ 42 ( Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος), ΑΤ 44 (Αγωγοί ομβρίων διαμέτρου D 400), ΑΤ 45 (Αγωγοί ομβρίων διαμέτρου D 500), ΑΤ 46 (Αγωγοί ομβρίων διαμέτρου D 600), ΑΤ 47 (Αγωγοί ομβρίων διαμέτρου D 700), ΑΤ 48 ( Αγωγοί ομβρίων διαμέτρου D800), AT 54 (Αγωγοί αποχέτευση Φ125 ), ΑΤ 55 (Επισκευή αγωγού αποχέτευσης διατομής Φ200), ΑΤ 61 (Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια διαμέτρου 1,20μ), ΑΤ 63 (φρεάτιο υδροσυλλογής), ΑΤ 64 (Αγωγός Φ200 για σύνδεση φρετίου υδροσυλλογής), ΑΤ 67 (βαθμίδες από χυτοσίδηρο) ΑΤ 72 (Κατασκευές από λαμαρίνα), ΑΤ 73 ( Ειδικά τεμάχια ), ΑΤ 74 ( Αντισκωριακή προστασία ), ΑΤ 75 ( Βαφή χαλύβδινων κατασκευών ), ΑΤ 76 ( Επιχρίσματα τριπτά ) και ΑΤ 81 (Απομόνωση στοιχείων χωρίς στερέωση των πλακών), όπως προέκυψαν κατόπιν ολοκλήρωσης του 95 % των σχετικών εργασιών καθώς και σύνταξης των αναλυτικών Σελίδα 5 από 8

6 επιμετρήσεων αλλά και προμετρήσεων των υπολοιπόμενων εξ αυτών για την ολοκλήρωση του έργου. 3. Στην κατηγορία εργασιών ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ α. Η ανάγκη αυξομείωσης ορισμένων συμβατικών ποσοτήτων εργασιών εντός της ΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (όπως εμφανίζονται στο σώμα του Α.Π.Ε.), όπως προέκυψαν με την πρόοδο του έργου μετά τη σύνταξη αναλυτικών επιμετρήσεων αλλά και προμετρήσεων των προς εκτέλεση εργασιών που αναλύονται ως εξής : 1. Αυξήσεις ποσοτήτων εμφανίζονται στα κονδύλια ΑΤ 135 (Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων πάχους 50 mm ) όπως προέκυψαν κατόπιν προόδου των σχετικών εργασιών σε ποσοστό 100 % για την κατασκευή του δικτύου και τη σύνταξη των σχετικών αναλυτικών επιμετρήσεων και οφείλονται στην εφαρμογή της μελέτης στο έδαφος 2.Μειώσεις ποσοτήτων εμφανίζονται στο κονδύλιο, ΑΤ 136 (Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων ), ΑΤ 137 (Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων ), ΑΤ 138 ( Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη ), ΑΤ 139 ( Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου ή νησίδας με τσιμεντόπλακες ) και ΑΤ 140 ( Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα) όπως προέκυψε κατόπιν ολοκλήρωσης του 100 % των σχετικών εργασιών καθώς και σύνταξης των αναλυτικών επιμετρήσεων αλλά και προμετρήσεων των υπολοιπόμενων εξ αυτών για την ολοκλήρωση του έργου. Το κονδύλι των απροβλέπτων μειώνεται κατά 6.474,66 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2 ου ΑΠΕ και παραμένει υπόλοιπο απροβλέπτων 5.297,61. Με το ποσό των απροβλέπτων καλύπτονται οι επί πλέον διαφορές ποσοτήτων εργασιών της προμέτρησης του έργου. Η συνολική δαπάνη (με Φ.Π.Α.) του παρόντος 3 ου Α.Π.Ε. είναι ,41 ήτοι σε ισοζύγιο με τον 2 ο ΑΠΕ. Αναλύονται στη συνέχεια ανά ομάδα εργασιών οι προτεινόμενες αυξομειώσεις δαπανών, σχετικά με το τεχνικό αντικείμενο του έργου σύμφωνα με τον 3 ο Α.Π.Ε. 1 η ΟΜΑΔΑ : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Στην ομάδα αυτή προτείνεται μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης με τον 2 ο ΑΠΕ κατά ,97. 2 η ΟΜΑΔΑ : ΤΕΧΝΙΚΑ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ Στην ομάδα αυτή προτείνεται αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης με τον 2 Ο ΑΠΕ κατά ,72. 3Η ΟΜΑΔΑ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σελίδα 6 από 8

7 Στην ομάδα αυτή προτείνεται μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης με τον 2 ο ΑΠΕ κατά 8.543,75. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Όπως ήδη αναφέρθηκε, προτείνεται μείωση του κονδυλίου των απροβλέπτων κατά 6.474,66 για την κάλυψη μέρους των προτεινόμενων αυξήσεων συμβατικών κονδυλίων. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Δεν προτείνεται καμιά αύξηση στο κονδύλι της αναθεώρησης. Η συνολική δαπάνη του παρόντος 3 ου Α.Π.Ε., που είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την εγκεκριμένη αναλύεται όπως παρακάτω : ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ 1 ος Α.Π.Ε. 2 ος Α.Π.Ε. 3 ος Α.Π.Ε. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , , , , ,00 ΓΕ & ΟΕ , , , ,71 987,66 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ , , , , ,66 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ , , , ,87 0 Φ.Π.Α , , , ,40 0 ΣΥΝΟΛΑ , , , ,41 0 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σύμφωνα με την παραπάνω αιτιολόγηση και επειδή: Ο 3 ος Α.Π.Ε συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας όπως αναφέρεται παραπάνω με σκοπό να περιλάβει κατά κύριο λόγο αυξομειώσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών οι οποίες είναι απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου. Η εκτέλεση των εργασιών του 3 ου Α.Π.Ε θα γίνει με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης από τον ίδιο ανάδοχο, ο οποίος τους αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη. Εισηγούμαστε, Σελίδα 7 από 8

8 1. Την έγκριση του 3 ου Α.Π.Ε για του έργου συνολικής δαπάνης εργασιών ,14 πλέον Φ.Π.Α ,40 και αναθεώρησης ,87 ήτοι συνολικού ποσού ,41, σε ισοζύγιο με την ήδη εγκεκριμένη δαπάνη, όπως συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και υπογράφτηκαν χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος, Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α ΑΛ. ΛΟΥΚΙΠΟΥΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ Σελίδα 8 από 8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 10864/ΤΥ734

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος. Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βόλος. Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 51516/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ : Έγκριση τευχών δημοπράτησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ», προεκτιμώμενης αμοιβής 311.083,42 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 521 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 521 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 521 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. 36 / 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. 36 / 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. 36 / 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ 14REQ002396310 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2014-11-12 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ

ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την έγκριση των στόχων και δράσεων της ΔΕΥΑΜΒ ενόψει της κατάρτισης της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόλου». Με την υπ αριθμ. 66/ 2011 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 15-10-2009 ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 15-10-2009 ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 15-10-2009 ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ- ΧΑΜΟΜΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ- ΧΑΜΟΜΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2/ 2013 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012. Αριθμός Απόφασης 145/2012 Θέμα 2 ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807, Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για κατάθεση αίτησης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υ.Π.Ε.Κ.Α. με κωδικό πρόσκλησης 2.12 για τη θεματική προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807, Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνές,27/08/2014. Τη Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Προς: ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Αχαρνές,27/08/2014. Τη Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Προς: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 136 73 Αχαρνές Συντάκτης: Κων/νος Φωτιάδης Τηλ.: (+30) 210 2415368 Fax: (+30) 210 2415369 Προς: Αχαρνές,27/08/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 #

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 4/ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 3A / 2012 ΝΟΜΟΣ 14REQ002372482 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-31 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: «Κατασκευή, αποκατάσταση και συντήρηση γεφυριών και αγροτικών δρόμων από βλάβες από θεομηνίες» Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ) ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ) ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «Ν ο 3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 400.000,00 πλέον ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. 19 / 15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 15.243,45

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓIOY ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓIOY ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 56 /2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓIOY ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ Δ. Ε. Τ Ρ Ι Γ Λ Ι Α Σ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ Δ. Ε. Τ Ρ Ι Γ Λ Ι Α Σ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ Δ. Ε. Τ Ρ Ι Γ Λ Ι Α Σ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 53/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ α.

Διαβάστε περισσότερα