Τακτική ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο λειτουργίας των κολλεγίων εποπτικών αρχών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τακτική ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο λειτουργίας των κολλεγίων εποπτικών αρχών"

Transcript

1 Τακτική ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο λειτουργίας των κολλεγίων εποπτικών αρχών Για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών κατά τη λειτουργία των κολλεγίων εποπτών, η Τράπεζα της Ελλάδος ακολουθεί τα οριζόμενα κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τον ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α 13), ο οποίος ενσωματώνει την Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Φερεγγυότητα ΙΙ), σε συνδυασμό με τον κατ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2015/35, και ιδίως το άρθρο 357 αυτού, αλλά και τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟΡΑ) σχετικά με την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο των σωμάτων εποπτών (EIOPA- BoS ). Στόχος των σχετικών διαδικασιών είναι η ανάπτυξη κοινών πρακτικών στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών που συνεργάζονται σε ένα κολλέγιο, ούτως ώστε να διασφαλίζεται μια συνεπής προσέγγιση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το εύρος των πληροφοριών που θα πρέπει να ανταλλάσσονται σε τακτική βάση. 1. Αξιολόγηση του εύρους των πληροφοριών που ανταλλάσσονται σε συστηματική βάση (1 η κατευθυντήρια γραμμή) Η Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να καθορίσει αν μέρος των πληροφοριών που ανταλλάσσονται σε συστηματική βάση, σύμφωνα με το άρθρο 357 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, δεν είναι αναγκαίες για τις δραστηριότητες του κολλεγίου εποπτικών αρχών, λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) τη σημασία των πληροφοριών λαμβανομένης υπόψη της φύσης, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των κινδύνων για τον όμιλο και επιμέρους συνδεδεμένες επιχειρήσεις εντός του ομίλου, β) τη σημασία των συνδεδεμένων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ομίλου και τη σημαντικότητά τους στην τοπική αγορά, γ) τις ειδικές ανάγκες των εποπτικών αρχών όσον αφορά τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης, τόσο σε επίπεδο μεμονωμένων επιχειρήσεων, όσο και σε επίπεδο ομίλου, δ) τα καθήκοντα της Τράπεζας της Ελλάδος, ως αρχής εποπτείας του ομίλου, όσον αφορά τον σχεδιασμό και τον συντονισμό των εποπτικών δραστηριοτήτων, ε) την αποφυγή επικαλύψεων καθηκόντων και αναφορών, στ) τους περιορισμούς των εποπτικών αρχών όσον αφορά την έγκαιρη ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών, ζ) την ύπαρξη και τη σπουδαιότητα διασυνοριακών ενδοομιλικών συναλλαγών που θα μπορούσαν πιθανώς να δημιουργήσουν κίνδυνο μετάδοσης εντός του ομίλου. 2. Πληροφορίες που παρέχονται από τις άλλες εποπτικές αρχές στην αρχή εποπτείας του ομίλου (2 η κατευθυντήρια γραμμή) Κατά τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο των συμφωνιών συντονισμού σχετικά με το εύρος των πληροφοριών που θα ανταλλάσσονται τακτικά στο πλαίσιο των κολλεγίων εποπτικών αρχών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 357 του Κανονισμού 1

2 (ΕΕ) 2015/35, η Τράπεζα της Ελλάδος και οι άλλες εποπτικές αρχές εντός του κολλεγίου εποπτών, λαμβάνουν υπόψη τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο Τεχνικό Παράρτημα 1 υπό το πρίσμα των στοιχείων που προβλέπονται ανωτέρω στην παράγραφο Πληροφορίες που παρέχονται από την αρχή εποπτείας του ομίλου στις άλλες εποπτικές αρχές (3 η κατευθυντήρια γραμμή) Κατά τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο των συμφωνιών συντονισμού σχετικά με το εύρος των πληροφοριών που θα ανταλλάσσονται στο πλαίσιο των κολλεγίων εποπτικών αρχών σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 357 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, η Τράπεζα της Ελλάδος και οι άλλες εποπτικές αρχές εντός του κολλεγίου εποπτών, λαμβάνουν υπόψη τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο Τεχνικό Παράρτημα 2 υπό το πρίσμα των στοιχείων που προβλέπονται ανωτέρω στην παράγραφο Ανταλλαγή επιλεγμένων δεδομένων (4 η κατευθυντήρια γραμμή) Η Τράπεζα της Ελλάδος και οι άλλες εποπτικές αρχές στο πλαίσιο του κολλεγίου εποπτικών αρχών, συμφωνούν επί ενός καταλόγου επιλεγμένων δεδομένων που θα ανταλλάσσονται στο πλαίσιο της συστηματικής ανταλλαγής πληροφοριών. Κατά τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο των συμφωνιών συντονισμού σχετικά με τον κατάλογο επιλεγμένων δεδομένων, η Τράπεζα της Ελλάδος και οι άλλες εποπτικές αρχές λαμβάνουν υπόψη τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο Τεχνικό Παράρτημα 3 υπό το πρίσμα των στοιχείων που προβλέπονται ανωτέρω στην παράγραφο 1. 2

3 ΤΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Πληροφορίες που παρέχονται από τις άλλες εποπτικές αρχές στην αρχή εποπτείας του ομίλου 1. Πληροφορίες που προκύπτουν από την έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης (SFCR) και καλύπτουν τα ακόλουθα τμήματα: 1.1. Αναφορικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα και τις επιδόσεις της επιχείρησης (άρθρο 293 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35): επωνυμία και νομική μορφή της επιχείρησης, κάθε σημαντική δραστηριότητα ή άλλα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, τα οποία είχαν σημαντική επίπτωση στην επιχείρηση Αναφορικά με το σύστημα διακυβέρνησης (άρθρο 294 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35): κάθε σημαντική αλλαγή στο σύστημα διακυβέρνησης που σημειώθηκε κατά την περίοδο αναφοράς Αναφορικά με τη διαχείριση κεφαλαίων (άρθρο 297 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35): ένδειξη ως προς το εάν η επιχείρηση χρησιμοποιεί ένα εσωτερικό υπόδειγμα ή ένα μερικό εσωτερικό υπόδειγμα για τον υπολογισμό της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας, περιγραφή κάθε στοιχείου που αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια και συνοπτική περιγραφή τυχόν σημαντικών περιορισμών που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα και τη δυνατότητα μεταβίβασης ιδίων κεφαλαίων εντός της επιχείρησης, τα ποσά της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας και της Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης στο τέλος της περιόδου αναφοράς, συνοδευόμενα, κατά περίπτωση, από ένδειξη ότι το τελικό ποσό της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας εξακολουθεί να υπόκειται σε εποπτική αξιολόγηση, κάθε ουσιαστική αλλαγή της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας και της Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης κατά την περίοδο αναφοράς, και τους λόγους κάθε μεταβολής, όσον αφορά ενδεχόμενη μη συμμόρφωση με την Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση της εν λόγω επιχείρησης: το χρονικό διάστημα και το ανώτατο ποσό κάθε μη συμμόρφωσης κατά την περίοδο αναφοράς, εξήγηση της προέλευσης και των επιπτώσεών της, των ενδεχόμενων διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν, σύμφωνα με την υποπερίπτωση (v) της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 51 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ και εξήγηση των επιπτώσεων των εν λόγω διορθωτικών μέτρων, σε περίπτωση που η μη συμμόρφωση με την Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση της επιχείρησης δεν επιλύθηκε στη συνέχεια: το ποσό που αφορά η μη συμμόρφωση κατά την ημερομηνία αναφοράς, όσον αφορά σε ενδεχόμενη σημαντική μη συμμόρφωση με την Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση της εν λόγω επιχείρησης κατά την περίοδο αναφοράς: το χρονικό διάστημα και το ανώτατο ποσό της κάθε σημαντικής μη συμμόρφωσης, επεξήγηση της προέλευσης και των επιπτώσεων της, καθώς και τα ενδεχόμενα 3

4 διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν, σύμφωνα με την υποπερίπτωση (εε) της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ν. 4364/2016, και εξήγηση των επιπτώσεων των εν λόγω διορθωτικών μέτρων, σε περίπτωση που η σημαντική μη συμμόρφωση με την Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση της επιχείρησης δεν επιλύθηκε στη συνέχεια: το ποσό που αφορά η μη συμμόρφωση κατά την ημερομηνία αναφοράς, 2. Πληροφορίες που προκύπτουν από την τακτική εποπτική έκθεση της επιχείρησης και καλύπτουν τα ακόλουθα τμήματα: 2.1. Περίληψη που επισημαίνει κάθε σημαντική αλλαγή που έχει ενδεχομένως επέλθει στη δραστηριότητα και τις επιδόσεις της επιχείρησης, στο σύστημα διακυβέρνησης, στο προφίλ κινδύνου, στην αποτίμηση της αξίας για τους σκοπούς της φερεγγυότητας και τη διαχείριση κεφαλαίων κατά την περίοδο αναφοράς, καθώς και συνοπτική εξήγηση των αιτιών και των επιπτώσεων αυτών των αλλαγών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 304 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/ Αναφορικά με τη δραστηριότητα και τις επιδόσεις (υπ αριθμ. 77/ Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής Τραπέζης της Ελλάδος): ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες αναφορικά με σημαντικές συναλλαγές εντός του ομίλου συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με: -το ποσό των συναλλαγών, -το ποσό των ανεξόφλητων υπολοίπων, εάν υπάρχουν, -σχετικούς όρους και συνθήκες των συναλλαγών Αναφορικά με το προφίλ κινδύνου (Άρθρου 309 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/35): όσον αφορά στη συγκέντρωση κινδύνων, πληροφορίες για τις συγκεντρώσεις σημαντικού κινδύνου στον οποίο είναι εκτεθειμένη η επιχείρηση και ανασκόπηση κάθε μελλοντικής συγκέντρωσης κινδύνου που αναμένεται κατά το χρονικό διάστημα του επιχειρηματικού σχεδιασμού, δεδομένης της στρατηγικής της επιχείρησης, καθώς και τον τρόπο διαχείρισης αυτών των συγκεντρώσεων κινδύνων. 3. Τα ακόλουθα ποσοτικά υποδείγματα: α) S β) S γ) S δ) S ε) S Το αποτέλεσμα του πλαισίου αξιολόγησης κινδύνου από την εποπτική διαδικασία επανεξέτασης. 4

5 ΤΕΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Πληροφορίες που παρέχονται από την αρχή εποπτείας του ομίλου στις άλλες εποπτικές αρχές 1. Πληροφορίες που προκύπτουν από την έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης του ομίλου επιχειρήσεων οι οποίες καλύπτουν τα ακόλουθα τμήματα: 1.1. Αναφορικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα και τις επιδόσεις του ομίλου (Άρθρο 359 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35): τυχόν σημαντικές εργασίες ή άλλα γεγονότα που έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς που έχουν σημαντική επίδραση στον όμιλο επιχειρήσεων Αναφορικά με το σύστημα διακυβέρνησης του ομίλου (Άρθρο 359 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35): τυχόν υλικές μεταβολές στο σύστημα διακυβέρνησης που έχουν λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς Αναφορικά με τη διαχείριση των κεφαλαίων του ομίλου (Άρθρο 359 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35): ένδειξη εάν ο όμιλος επιχειρήσεων χρησιμοποιεί ένα εσωτερικό υπόδειγμα ή ένα μερικό εσωτερικό υπόδειγμα για τον υπολογισμό της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητάς του, πληροφορίες σχετικά με τους στόχους, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζει ο όμιλος για τη διαχείριση των ιδίων κεφαλαίων του, συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης των σημαντικών αλλαγών σε κάθε κατηγορία κατά την περίοδο αναφοράς, περιγραφή κάθε στοιχείου που αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια και συνοπτική περιγραφή τυχόν σημαντικών περιορισμών που επηρεάζουν την διαθεσιμότητα και τη δυνατότητα μεταβίβασης ιδίων κεφαλαίων εντός του ομίλου, το ποσό της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας του ομίλου στο τέλος της περιόδου αναφοράς, συνοδευόμενο, κατά περίπτωση, από ένδειξη ότι το τελικό ποσό της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας εξακολουθεί να υπόκειται σε εποπτική αξιολόγηση, κάθε σημαντική μεταβολή στην Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας κατά την περίοδο αναφοράς, και τους λόγους για οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή, αναφορικά με τυχόν μη συμμόρφωση με την Ελάχιστη ενοποιημένη Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας του ομίλου κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς: την περίοδο και το ανώτατο ποσό κάθε μη συμμόρφωσης, επεξήγηση της προέλευσής της και των επιπτώσεων, τυχόν ληφθέντα μέτρα αποκατάστασης, όπως προβλέπεται από την υποπερίπτωση (εε) της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ν. 4364/2016 και επεξήγηση των συνεπειών τέτοιων μέτρων αποκατάστασης, αναφορικά με οποιαδήποτε ουσιώδη μη συμμόρφωση με την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας του ομίλου κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς: την περίοδο και το ανώτατο ποσό κάθε μη συμμόρφωσης, επεξήγηση της προέλευσής της και των επιπτώσεων, τυχόν ληφθέντα μέτρα αποκατάστασης, όπως προβλέπεται από την υποπερίπτωση (εε) της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ν. 4364/2016 και επεξήγηση των συνεπειών τέτοιων μέτρων αποκατάστασης, σε περίπτωση που η μη συμμόρφωση με την Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση του ομίλου δεν επιλύθηκε στη συνέχεια: το ποσό που αφορά η μη συμμόρφωση κατά την ημερομηνία αναφοράς. 5

6 2. Πληροφορίες που προκύπτουν από την τακτική εποπτική έκθεση του ομίλου και καλύπτουν τα ακόλουθα τμήματα: 2.1. Περίληψη που επισημαίνει κάθε σημαντική αλλαγή που έχει ενδεχομένως επέλθει στη δραστηριότητα και τις επιδόσεις του ομίλου, στο σύστημα διακυβέρνησης, στο προφίλ κινδύνου, στην αποτίμηση της αξίας για τους σκοπούς της φερεγγυότητας και τη διαχείριση κεφαλαίων κατά την περίοδο αναφοράς, καθώς και συνοπτική εξήγηση των αιτιών και των επιπτώσεων αυτών των αλλαγών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 304 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, 2.2. Αναφορικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα και τις επιδόσεις (Άρθρο 372 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/35): ανάλυση των συνολικών ασφαλιστικών επιδόσεων του ομίλου κατά την περίοδο αναφοράς, πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλιστικές επιδόσεις του ομίλου ανά σημαντική κατηγορία δραστηριότητας κατά την περίοδο αναφοράς σε σχέση με τις προβλέψεις και τους σημαντικούς παράγοντες που συμβάλλουν στις αποκλίσεις από τις προβλέψεις αυτές, προβλέψεις των ασφαλιστικών επιδόσεων του ομίλου, με πληροφορίες σχετικά με τους σημαντικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις εν λόγω ασφαλιστικές επιδόσεις, κατά την περίοδο σχεδιασμού της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, ανάλυση της συνολικής απόδοσης των επενδύσεων του ομίλου κατά την περίοδο αναφοράς καθώς και ανά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, προβλέψεις σχετικά με την αναμενόμενη απόδοση των επενδύσεων, με στοιχεία σχετικά με τους σημαντικούς παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αποδόσεις των επενδύσεων κατά την περίοδο σχεδιασμού της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, πληροφορίες για όλα τα σημαντικά έσοδα και έξοδα, εκτός από τα έσοδα και έξοδα αναλήψεων ή επενδύσεων, κατά την περίοδο σχεδιασμού της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ομίλου περιγραφή των δραστηριοτήτων και πηγών των κερδών ή ζημιών για κάθε σημαντική συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 212 του ν. 4364/ περιγραφή της συνεισφοράς κάθε θυγατρικής στην επίτευξη της στρατηγικής του ομίλου, ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τις σημαντικές συναλλαγές εντός του ομίλου από ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις του ομίλου και το ποσό των συναλλαγών κατά την περίοδο αναφοράς και τα ανεξόφλητα υπόλοιπά τους στο τέλος της περιόδου αναφοράς (άρθρο 372 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35) περιλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες των πράξεων και των συναλλαγών εντός του ομίλου και πληροφοριών που προκύπτουν από την υπ αριθμ. 77/ Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής Τραπέζης της Ελλάδος: - την εμπορική λογική για την λειτουργία ή τη συναλλαγή, - τους κινδύνους που αναλαμβάνονται από, και τις αμοιβές που διατίθενται σε, κάθε συμβαλλόμενο μέρος στην λειτουργία ή τη συναλλαγή, - τυχόν ειδικές πτυχές της λειτουργίας ή της συναλλαγής που είναι (ή ίσως καταστούν) μειονεκτικές για κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη, - τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων που ίσως έχουν προκύψει στη διαπραγμάτευση και στην εκτέλεση της λειτουργίας ή της συναλλαγής και τυχόν πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων που ίσως ανακύψουν στο μέλλον, - εάν η συναλλαγή συνδέεται με άλλες λειτουργίες ή συναλλαγές σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, τη λειτουργία και τον σχεδιασμό, την ιδιαίτερη επίδραση της κάθε 6

7 λειτουργίας ή συναλλαγής και τη συνολική καθαρή επίδραση των συνδεδεμένων λειτουργιών και συναλλαγών κάθε συμβαλλόμενου μέρους στη λειτουργία ή στη συναλλαγή και στον όμιλο, και - το βαθμό στον οποίο η λειτουργία ή συναλλαγή εξαρτάται από διαδικασίες εκκαθάρισης και συνθήκες κατά τις οποίες η λειτουργία ή η συναλλαγή μπορούν να εκτελεστούν Αναφορικά με το προφίλ κινδύνου (Άρθρο 372 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35): αναφορικά με την συγκέντρωση κινδύνων, πληροφορίες σχετικά με τις σημαντικές συγκεντρώσεις κινδύνων, στις οποίες ο όμιλος εκτίθεται, και μία περίληψη των τυχόν μελλοντικών προσδοκώμενων συγκεντρώσεων κινδύνων κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδιασμού, λαμβανομένης υπόψη της επιχειρηματικής στρατηγικής του ομίλου, και του τρόπου διαχείρισης αυτών των συγκεντρώσεων κινδύνων. Εάν η τακτική εποπτική έκθεση του ομίλου υποβάλλεται λιγότερο από μία φορά ετησίως, ο επόπτης ομίλου παρέχει στις άλλες εποπτικές αρχές το υπόδειγμα S g. 3. Τα ακόλουθα ποσοτικά υποδείγματα: α) S β) S γ) S δ) S ε) S στ) S ζ) S η) S θ) S ι) S ια) S ιβ) S To αποτέλεσμα του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων του ομίλου από τη διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης του ομίλου. 7

8 ΤΕΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Λίστα επιλεγμένων δεδομένων α/α Επιλεγμένα Δεδομένα Σε επίπεδο μεμονωμένης επιχείρησης Σε επίπεδο ομίλου 1 Κρατικά Ομόλογα 2 Εταιρικά ομόλογα- ρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 3 Εταιρικά Ομόλογα - Μη χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 4 Μετρητά & Καταθέσεις 5 Ίδια κεφάλαια 6 Συμμετοχές 7 Ακίνητη Περιουσία 8 Ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ζωής 9 Ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ζημιών 10 Τεχνικές Προβλέψεις ασφαλίσεων κατά ζημιών 11 Μεταβολή στις τεχνικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής 12 Αποδόσεις επενδύσεων 13 Συνολικός δείκτης καθαρών αποζημιώσεων (net combined ratio) 14 Αντασφαλισμένο Τμήμα Ασφαλίστρων 1) Επενδύσεις στα κρατικά ομόλογα ως ποσοστό των συνολικών επενδύσεων και μετρητών 8

9 Αυτός ο δείκτης είναι το ποσοστό των κρατικών ομολόγων που ανήκουν στην επιχείρηση ή τον όμιλο προς το συνολικό ποσό επενδύσεων και μετρητών που ανήκει στην επιχείρηση ή τον όμιλο. Το ποσό των κρατικών ομολόγων (ο αριθμητής) διαιρείται με το ποσό συνολικών επενδύσεων και μετρητών (ο παρονομαστής). Αυτός ο αριθμός θα είναι ένα ποσοστό μεταξύ του 0 και 100%. ρησιμοποιώντας τα υποδείγματα που ελήφθησαν από την τακτική εποπτική έκθεση, όπως απαιτείται από το άρθρο 24 ν. 4364/2016 και λαμβάνοντας υπόψη την αποτίμηση, όπως περιγράφεται από το άρθρο 50 του ίδιου νόμου, ο αριθμητής υπολογίζεται εξετάζοντας την πρώτη κατηγορία του Κώδικα Συμπληρωματικής Αναγνώρισης που αντιστοιχεί στην κατηγορία των κρατικών ομολόγων. Ο παρονομαστής αντιστοιχεί στο άθροισμα του ποσού που αναφέρεται στην κατηγορία των περιουσιακών στοιχείων ως «Επενδύσεις» και στο ποσό που εμπεριέχεται στην κατηγορία περιουσιακών στοιχείων ως «Μετρητά και Ισοδύναμα Μετρητών» στον ισολογισμό. 2) Επενδύσεις στα Εταιρικά Ομόλογα - ρηματοοικονομικές και Ασφαλιστικές δραστηριότητες ως ποσοστό των συνολικών επενδύσεων και μετρητών Αυτός ο δείκτης είναι το ποσοστό των χρηματοοικονομικών και σχετιζόμενων με ασφαλίσεις εταιρικών ομολόγων που ανήκουν στην επιχείρηση ή τον όμιλο, προς το συνολικό ποσό των επενδύσεων και χρημάτων που ανήκουν στην επιχείρηση ή τον όμιλο. Το ποσό των οικονομικών και σχετιζόμενων με ασφαλίσεις εταιρικών ομολόγων (ο αριθμητής) διαιρείται με το ποσό συνολικών επενδύσεων και μετρητών (ο παρονομαστής). Αυτός ο αριθμός θα είναι ένα ποσοστό μεταξύ του 0 και 100%. ρησιμοποιώντας τα υποδείγματα που προβλέπονται από το άρθρο 25 του ν. 4364/2016 και λαμβάνοντας υπόψη την αποτίμηση, όπως περιγράφεται από το άρθρο 50 του ίδιου νόμου, ο αριθμητής υπολογίζεται εξετάζοντας τη δεύτερη κατηγορία του Κώδικα Συμπληρωματικής Αναγνώρισης που αντιστοιχεί στην κατηγορία των εταιρικών ομολόγων. Μια επιπλέον εξέταση απαιτείται για την αναγνώριση του οικονομικού κλάδου του εκδότη με σκοπό να διαχωριστούν τα εταιρικά ομόλογα που εκδίδονται από εταιρείες που χαρακτηρίζονται ως χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (δραστηριότητες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ασφάλιση, αντασφάλιση, συνταξιοδοτικά, δραστηριότητες επικουρικές των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων ασφάλισης). Ο οικονομικός κλάδος του εκδότη αναγνωρίζεται βάσει του κώδικα ΝΑCE (ακρωνύμιο που χρησιμοποιείται για να αναδείξει τις ποικίλες στατιστικές ταξινομήσεις των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν από το 1970 στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Ο παρονομαστής αντιστοιχεί στο άθροισμα του ποσού που απαριθμείται στην κατηγορία των περιουσιακών στοιχείων ως «Επενδύσεις» και στο ποσό που εμπεριέχεται στην κατηγορία περιουσιακών στοιχείων ως «Μετρητά και Ισοδύναμα Μετρητών» στον ισολογισμό. 3) Επενδύσεις στα Εταιρικά Ομόλογα - Μη χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες ως ποσοστό των συνολικών επενδύσεων και μετρητών 9

10 Αυτός ο δείκτης είναι το ποσοστό των μη χρηματοοικονομικών και σχετιζόμενων με ασφαλίσεις εταιρικών ομολόγων που ανήκει στην επιχείρηση ή τον όμιλο προς το συνολικό ποσό των επενδύσεων και μετρητών που ανήκει στην επιχείρηση ή τον όμιλο. Το ποσό των μη χρηματοοικονομικών και σχετιζόμενων με ασφαλίσεις εταιρικών ομολόγων (ο αριθμητής) διαιρείται με το ποσό συνολικών επενδύσεων και μετρητών (ο παρονομαστής). Αυτός ο αριθμός θα είναι ένα ποσοστό μεταξύ του 0 και 100%. ρησιμοποιώντας τα υποδείγματα που προβλέπονται από το άρθρο 245 ν. 4364/2016 και λαμβάνοντας υπόψη την αποτίμηση, όπως περιγράφεται από το άρθρο 50 του ίδιου νόμου, ο αριθμητής υπολογίζεται εξετάζοντας τη δεύτερη κατηγορία του Κώδικα Συμπληρωματικής Αναγνώρισης που αντιστοιχεί στην κατηγορία των εταιρικών ομολόγων. Μια επιπλέον εξέταση απαιτείται για την αναγνώριση του οικονομικού κλάδου του εκδότη με σκοπό να διαχωριστούν τα εταιρικά ομόλογα που εκδίδονται από τις εταιρείες ταξινομημένα ως λοιπά εκτός χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων. Ο οικονομικός κλάδος του εκδότη αναγνωρίζεται βάσει του κώδικα ΝΑCE (ακρωνύμιο που χρησιμοποιείται για να αναδείξει τις ποικίλες στατιστικές ταξινομήσεις των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν από το 1970 στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Ο παρονομαστής αντιστοιχεί στο άθροισμα του ποσού που απαριθμείται στην κατηγορία των περιουσιακών στοιχείων ως «Επενδύσεις» και στο ποσό που εμπεριέχεται στην κατηγορία περιουσιακών στοιχείων ως «Μετρητά και Ισοδύναμα Μετρητών» στον ισολογισμό. 4) ρήματα και καταθέσεις ως ποσοστό των συνολικών επενδύσεων και μετρητών Αυτός ο δείκτης δείχνει το ποσοστό των συνολικών επενδύσεων και μετρητών ενός ομίλου ή επιχείρησης που τηρούνται σε μετρητά και άλλες παρόμοιες βραχυχρόνιες επενδύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν πιο ρευστές συγκριτικά με άλλα είδη επενδύσεων. Το ποσό των μετρητών και καταθέσεων (ο αριθμητής) διαιρείται με το ποσό συνολικών επενδύσεων και μετρητών (ο παρονομαστής). Αυτός ο αριθμός θα είναι ένα ποσοστό μεταξύ του 0 και 100%. ρησιμοποιώντας τα υποδείγματα που ελήφθησαν από την τακτική εποπτική έκθεση, όπως απαιτείται από το άρθρο 24 του ν. 4364/2016 και λαμβάνοντας υπόψη την αποτίμηση, όπως περιγράφεται από το άρθρο 50 του ίδιου νόμου, το ποσό που υπάγεται στην κατηγορία περιουσιακών στοιχείων ως «Μετρητά και Ισοδύναμα Μετρητών» προστίθεται με το ποσό που υπάγεται στην κατηγορία περιουσιακών στοιχείων ως «Καταθέσεις εκτός από τα ισοδύναμα των μετρητών» και διαιρείται στη συνέχεια με το άθροισμα του στοιχείου που υπάγεται στην κατηγορία περιουσιακών στοιχείων ως «Επενδύσεις» και το ποσό που υπάγεται στην κατηγορία περιουσιακών στοιχείων ως «Μετρητά και Ισοδύναμα Μετρητών» στον ισολογισμό. 5) Επενδύσεις σε ίδια κεφάλαια ως ποσοστό των συνολικών επενδύσεων και μετρητών Αυτός ο δείκτης δείχνει το ποσοστό των συνολικών επενδύσεων και μετρητών ενός ομίλου ή επιχείρησης που αποτελούν επενδύσεις σε ίδια κεφάλαια (οι οποίες γενικά έχουν αβέβαιες ροές εσόδων). 10

11 Το ποσό των επενδύσεων σε ίδια κεφάλαια (ο αριθμητής) διαιρείται με το ποσό των συνολικών επενδύσεων και μετρητών (ο παρονομαστής) και αυτός ο αριθμός θα είναι ένα ποσοστό μεταξύ 0 και 100%. ρησιμοποιώντας τα υποδείγματα που ελήφθησαν από την τακτική εποπτική έκθεση, όπως απαιτείται από το άρθρο 24 του ν. 4364/2016 και λαμβάνοντας υπόψη την αποτίμηση, όπως περιγράφεται από το άρθρο 50 του ίδιου νόμου, το ποσό που υπάγεται στην κατηγορία περιουσιακών στοιχείων ως «Ίδια κεφάλαια» διαιρείται με το άθροισμα του στοιχείου που υπάγεται στην κατηγορία περιουσιακών στοιχείων ως «Επενδύσεις» και το ποσό που υπάγεται στην κατηγορία περιουσιακών στοιχείων ως «Μετρητά και Ισοδύναμα Μετρητών» στον ισολογισμό. 6) Συμμετοχές ως ποσοστό των συνολικών επενδύσεων και μετρητών Αυτός ο δείκτης δείχνει το ποσοστό των συνολικών επενδύσεων και μετρητών ενός ομίλου ή επιχείρησης που αποτελεί συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις. Το ποσό των συμμετοχών (ο αριθμητής) διαιρείται με το ποσό των συνολικών επενδύσεων και μετρητών (ο παρονομαστής) και αυτός ο αριθμός θα είναι ένα ποσοστό μεταξύ 0 και 100%. ρησιμοποιώντας τα υποδείγματα που ελήφθησαν από την τακτική εποπτική έκθεση, όπως απαιτείται από το άρθρο 24 του ν. 4364/2016 και λαμβάνοντας υπόψη την αποτίμηση, όπως περιγράφεται από το άρθρο 50 του ίδιου νόμου, το ποσό που υπάγεται στην κατηγορία περιουσιακών στοιχείων ως «Συμμετοχές» διαιρείται με το άθροισμα του στοιχείου που υπάγεται στην κατηγορία περιουσιακών στοιχείων ως «Επενδύσεις» και το ποσό που υπάγεται στην κατηγορία περιουσιακών στοιχείων ως «Μετρητά και Ισοδύναμα Μετρητών» στον ισολογισμό. 7) Ακίνητη Περιουσία ως ποσοστό των συνολικών επενδύσεων και μετρητών Αυτός ο δείκτης δείχνει το ποσοστό των συνολικών επενδύσεων και μετρητών ενός ομίλου ή επιχείρησης που αποτελεί ακίνητη περιουσία. Το ποσό της ακίνητης περιουσίας (ο αριθμητής) διαιρείται με το ποσό των συνολικών επενδύσεων και μετρητών (ο παρονομαστής) και αυτός ο αριθμός θα είναι ένα ποσοστό μεταξύ 0 και 100%. ρησιμοποιώντας τα υποδείγματα που ελήφθησαν από την τακτική εποπτική έκθεση, άρθρο 24 του ν. 4364/2016 και λαμβάνοντας υπόψη την αποτίμηση, όπως περιγράφεται από το άρθρο 50 του ίδιου νόμου, το ποσό που υπάγεται στην κατηγορία περιουσιακών στοιχείων ως «Ακίνητη Περιουσία» (εκτός των ιδιοχρησιμοποιούμενων) διαιρείται με το άθροισμα του στοιχείου που υπάγεται στην κατηγορία περιουσιακών στοιχείων ως «Επενδύσεις» και το ποσό που υπάγεται στην κατηγορία περιουσιακών στοιχείων ως «Μετρητά και Ισοδύναμα Μετρητών» στον ισολογισμό. 8) Ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ζωής - ποσοστιαία αλλαγή από την αρχή της περιόδου Αυτός ο δείκτης δείχνει την ποσοστιαία αλλαγή από την αρχή της περιόδου των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων ζωής συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίσεων που συνδέονται με επενδύσεις, ασφαλίσεων υγείας των οποίων η 11

12 διαχείριση γίνεται με τεχνική βάση παρόμοια με εκείνη των ασφαλίσεων ζωής και εργασιών σχετικών με την αντασφάλιση ζωής και υγείας. Το ποσό των ανωτέρω συνολικών ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων τρέχοντος έτους (t) (αριθμητής) διαιρείται με το ποσό των συνολικών ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων προηγούμενου έτους (t-1) (παρονομαστής). Τότε το αποτέλεσμα μετατρέπεται σε ποσοστό αφαιρώντας 1 και πολλαπλασιάζοντας επί 100. ρησιμοποιώντας τα υποδείγματα που ελήφθησαν από την τακτική εποπτική έκθεση, όπως απαιτείται από το άρθρο 24 του ν. 4364/2016, το άθροισμα των ποσών που σχετίζονται με τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στις κατηγορίες εργασιών για υποχρεώσεις ασφαλίσεων ζωής και για υποχρεώσεις αντασφαλίσεων ζωής του τρέχοντος έτους (t) διαιρείται με το άθροισμα των ποσών που σχετίζονται με τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στις κατηγορίες εργασιών για υποχρεώσεις ασφαλίσεων ζωής και αντασφαλίσεων ζωής του προηγούμενου έτους (t-1). Τότε το αποτέλεσμα μετατρέπεται σε ποσοστό αφαιρώντας 1 και πολλαπλασιάζοντας επί ) Ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κλάδων ζημιών - ποσοστιαία αλλαγή από την αρχή της περιόδου Αυτός ο δείκτης δείχνει την ποσοστιαία αλλαγή των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων κατά ζημιών από την αρχή της περιόδου συμπεριλαμβανομένων πρωτασφαλίσεων, αναλογικών και μη αντασφαλίσεων. Το ποσό των ανωτέρω συνολικών ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων ασφαλίσεων κατά ζημιών για το τρέχον έτος (t) (αριθμητής) διαιρείται με το ποσό των συνολικών ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων ζημιών του προηγούμενου έτους (t-1) (παρονομαστής). Τότε το αποτέλεσμα μετατρέπεται σε ποσοστό αφαιρώντας 1 και πολλαπλασιάζοντας επί 100. ρησιμοποιώντας τα υποδείγματα που ελήφθησαν από την τακτική εποπτική έκθεση, όπως απαιτείται από το άρθρο 25 ν. 4364/2016, το άθροισμα των ποσών που σχετίζονται με τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στις κατηγορίες των εργασιών για υποχρεώσεις ασφαλίσεων κατά ζημιών και της μη αναλογικής αντασφάλισης ζημιών της τρέχουσας περιόδου (t) διαιρείται με το άθροισμα των ποσών που σχετίζονται με τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στις κατηγορίες για υποχρεώσεις ασφαλίσεων κατά ζημιών και της μη αναλογικής αντασφάλισης ζημιών. Τότε το αποτέλεσμα μετατρέπεται σε ποσοστό αφαιρώντας 1 και πολλαπλασιάζοντας επί ) Τεχνικές προβλέψεις κατά ζημιών - ποσοστό των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων ασφαλίσεων κατά ζημιών Αυτός ο δείκτης υπολογίζει το ποσό των τεχνικών προβλέψεων ζημιών συγκρινόμενο με το ποσό των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων ζημιών. Το άθροισμα (αριθμητής) των συνολικών τεχνικών προβλέψεων ζημιών (εξαιρουμένης της υγείας) και των συνολικών τεχνικών προβλέψεων υγείας (των οποίων η διαχείριση δε γίνεται με τεχνική βάση παρόμοια με εκείνη της ασφάλισης ζωής) διαιρείται με το άθροισμα των συνολικών ακαθάριστων εγγεγραμμένων 12

13 ασφαλίστρων ζημιών (παρονομαστής), όπως για παράδειγμα το ποσό των συνολικών ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων ασφαλίσεων ζημιών (συμπεριλαμβανομένων πρωτασφαλίσεων, αναλογικής και μη αναλογικής αντασφάλισης). Ο δείκτης υπολογίζεται σε ετησιοποιημένη βάση, όπου: ο αριθμητής υπολογίζεται ως μέσος όρος των αξιών στο τέλος του πραγματοποιηθέντος τριμήνου και στο καθένα από τα τρία προηγούμενα τρίμηνα ο παρονομαστής αντικατοπτρίζει την αξία ενός ολόκληρου χρόνου αναφοράς ή, για τριμηνιαία αναφορά, το άθροισμα των αξιών του πραγματοποιηθέντος τριμήνου και των προηγούμενων τριμήνων που χρειάζονται για να καλύψουν την περίοδο ενός ολόκληρου χρόνου. ρησιμοποιώντας τα υποδείγματα που ελήφθησαν από την τακτική εποπτική έκθεση, όπως απαιτείται από το άρθρο 24 ν. 4364/2016 και λαμβάνοντας υπόψη την αποτίμηση, όπως περιγράφεται από το άρθρο 50 του ίδιου νόμου, ο μέσος όρος των τεσσάρων τριμήνων του αθροίσματος των συνολικών ακαθάριστων τεχνικών προβλέψεων ζημιών (εξαιρουμένων προϊόντων υγείας) στον ισολογισμό διαιρείται με το άθροισμα των ποσών που σχετίζονται με τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα υπό τις διάφορες γραμμές των εργασιών για υποχρεώσεις ασφάλειας ζημιών και μη αναλογικής αντασφάλισης γενικών ασφαλίσεων στο σχετικό υπόδειγμα για την περίοδο (t), καλύπτοντας τα τέσσερα τρίμηνα που προηγούνται της τρέχουσας ημερομηνίας εκθέσεως του έτους. Τότε το αποτέλεσμα πολλαπλασιάζεται επί 100 για να μετατρέψει το τελικό αποτέλεσμα σε ποσοστιαία μορφή. 11) Αλλαγή στις τεχνικές προβλέψεις ζωής (συμπεριλαμβανομένων προϊόντων υγείας, εξαιρουμένων εργασιών συνδεδεμένων με επενδύσεις) - % μεταβολή έναντι του περασμένου έτους. Αυτός ο δείκτης υπολογίζει τη μεταβολή στις τεχνικές προβλέψεις ζωής συγκρίνοντας το τρέχον ποσό του έτους των τεχνικών προβλέψεων με τις τεχνικές προβλέψεις του προηγούμενου έτους. Οι τεχνικές προβλέψεις ζωής του τρέχοντος έτους (αριθμητής) διαιρείται με τις τεχνικές προβλέψεις ζωής του προηγούμενου έτους (παρονομαστής) και κατόπιν μετατρέπεται σε ποσοστό αφαιρώντας 1 και πολλαπλασιάζοντας επί 100. ρησιμοποιώντας τα υποδείγματα που ελήφθησαν από την τακτική εποπτική έκθεση, όπως απαιτείται από το άρθρο 24 ν. 4364/2016 και λαμβάνοντας υπόψη την αποτίμηση όπως περιγράφεται από το άρθρο 50 του ίδιου νόμου, το άθροισμα των συνολικών τεχνικών προβλέψεων ζωής (εξαιρουμένων προϊόντων υγείας και προϊόντων συνδεδεμένων με επενδύσεις) και συνολικών τεχνικών προβλέψεων υγείας (των οποίων η διαχείριση γίνεται με τεχνική βάση παρόμοια με εκείνη της ασφάλισης ζωής) της τρέχουσας περιόδου (t) στον ισολογισμό διαιρείται με το άθροισμα των συνολικών τεχνικών προβλέψεων ζωής (εξαιρουμένων προϊόντων υγείας και προϊόντων συνδεδεμένων με επενδύσεις) και συνολικών τεχνικών προβλέψεων υγείας (των οποίων η διαχείριση γίνεται με τεχνική βάση παρόμοια με εκείνη της ασφάλισης ζωής) στον ισολογισμό της προηγούμενης περιόδου (t-1). Αφαιρούμε 1 από το αποτέλεσμα και μετατρέπουμε το τελικό αποτέλεσμα σε ποσοστιαία μορφή. 12) Δείκτης αποδόσεων επενδύσεων 13

14 Αυτός ο δείκτης είναι ένας υπολογισμός των αποδόσεων επενδύσεων ενεργητικού συγκρινόμενο με το τελικό ποσό επενδύσεων. Ο δείκτης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να υπολογιστούν οι αποδόσεις επενδύσεων της επιχείρησης προοδευτικά συγκρίνοντας αυτές με προηγούμενες εκδοχές. Το άθροισμα των αποδόσεων επενδύσεων (ο αριθμητής) διαιρείται με τις συνολικές επενδύσεις (πέραν των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται σε προϊόντα συνδεδεμένα με επενδύσεις) (ο παρονομαστής). Ο αριθμητής, αποδόσεις επενδύσεων, υπολογίζει την αξία όλων των αποδόσεων των επενδύσεων, εκτός από τα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται σε προϊόντα συνδεδεμένα με επενδύσεις, όπως μερίσματα, τόκους, μισθώματα, καθαρά κέρδη και ζημίες. Ο παρανομαστής, συνολικές επενδύσεις (εκτός από τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε προϊόντα συνδεδεμένα επενδύσεις), υπολογίζει την αξία όλων των επενδύσεων εκτός από τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε προϊόντα συνδεδεμένα με επενδύσεις (ακίνητη περιουσία, συμμετοχές, ίδια κεφάλαια, ομόλογα, κεφάλαια επενδύσεων, παράγωγα, καταθέσεις εκτός από ισοδύναμα μετρητών, άλλες επενδύσεις). Ο δείκτης μπορεί να υπολογιστεί στη βάση του υποδείγματος που λαμβάνεται από την τακτική εποπτική έκθεση όπως απαιτείται από το άρθρο 24 ν. 4364/2016 και λαμβάνοντας υπόψη την αποτίμηση όπως περιγράφεται από το άρθρο 50 του ίδιου νόμου. Η αξία του αριθμητή μπορεί να ληφθεί από το σχετικό υπόδειγμα που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την απόδοση επενδύσεων από την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που ορίζεται στον Κώδικα Συμπληρωματικής Αναγνώρισης ως το άθροισμα όλων των μερισμάτων, τόκων, μισθωμάτων και καθαρών κερδών και ζημιών για όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που εντάσσονται στον τομέα αποδοτικότητας. Η αξία του παρονομαστή μπορεί να ληφθεί από το σχετικό υπόδειγμα που αντιπροσωπεύει την αξία όλων των επενδύσεων, εκτός από τα περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για προϊόντα συνδεδεμένα με επενδύσεις στον ισολογισμό. Ο δείκτης υπολογίζεται σε ετησιοποιημένη βάση όπου: ο αριθμητής θα αντιπροσωπεύει την αξία ολόκληρου του έτους αναφοράς ή για την τριμηνιαία έκθεση το ποσό των αξιών του πραγματοποιηθέντος τριμήνου και των προηγούμενων τριμήνων που χρειάζονται να καλύψουν την περίοδο ολόκληρου του έτους. ο παρονομαστής θα υπολογιστεί ως μέσος όρος των αξιών στο τέλος του πραγματικού τριμήνου και σε κάθε ένα από τα τρία προηγούμενα τρίμηνα. 13) Ακαθάριστος συνδυασμένος δείκτης (net combined ratio) Αυτός ο δείκτης είναι ένα μέτρο των ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιδόσεων ασφαλίσεων ζημιών μιας επιχείρησης ή ενός ομίλου. Το αποτέλεσμα εκφράζεται ως ένα ποσοστό και μία αξία κάτω του 100% δείχνει ότι η εταιρεία αποκομίζει κέρδη, ενώ ένας δείκτης άνω 100% σημαίνει ότι η εταιρεία καταβάλλει περισσότερα χρήματα σε αποζημιώσεις και έξοδα συγκριτικά με όσα εισπράττει από τα ασφάλιστρα. Ο ακαθάριστος συνδυασμένος δείκτης αποτελείται από τον δείκτη ζημιών και τον δείκτη εξόδων. Το άθροισμα των υφιστάμενων ζημιών και εξόδων (ο αριθμητής) διαιρείται με το ποσό των δεδουλευμένων ασφαλίστρων (ο παρονομαστής). 14

15 Ο δείκτης μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τα υποδείγματα που λαμβάνονται από την τακτική εποπτική έκθεση όπως απαιτείται από το άρθρο 24 ν. 4364/2016. Η αξία του αριθμητή μπορεί να εξαχθεί από το σχετικό υπόδειγμα όπου οι επιχειρήσεις και οι όμιλοι ζημιών δηλώνουν τις πληρωθείσες αποζημιώσεις στις κατηγορίες των εργασιών και των συνολικών εξόδων. Η αξία του παρονομαστή μπορεί να εξαχθεί από το σχετικό υπόδειγμα όπου οι επιχειρήσεις και οι όμιλοι δηλώνουν τα ακαθάριστα δεδουλευμένα ασφάλιστρα ανά κατηγορία εργασιών. 14) Αντασφαλισμένο τμήμα των ασφαλίστρων Ο δείκτης χρησιμοποιείται για να υπολογίσει το ποσό κατά το οποίο ο όμιλος ή η επιχείρηση είναι αντασφαλισμένοι. Το ποσό των ασφαλίστρων που εκχωρείται στον αντασφαλιστή (ο αριθμητής) διαιρείται με το συνολικό ποσό των δεδουλευμένων ασφαλίστρων (ο παρονομαστής). Ο δείκτης μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τα υποδείγματα που λαμβάνονται από την τακτική εποπτική έκθεση όπως απαιτείται από το άρθρο 24 του ν. 4364/2016. Ο αριθμητής μπορεί να υπολογιστεί, ετησίως και τριμηνιαίως, στη βάση του σχετικού υποδείγματος όπου οι επιχειρήσεις και οι όμιλοι δηλώνουν το αντασφαλισμένο μέρους του δεδουλευμένου ασφαλίστρου για τις ασφαλίσεις ζημιών και ζωής και ο παρονομαστής μπορεί να υπολογιστεί στη βάση του σχετικού υποδείγματος όπου οι επιχειρήσεις και οι όμιλοι δηλώνουν το συνολικό ποσό των δεδουλευμένων ασφαλίστρων για τις ασφαλίσεις ζημιών και ζωής. 15

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA-BoS-14/181 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA-BoS-14/177 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση EIOPA-BoS-15/109 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA-BoS-14/169 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία

Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Η παρούσα εφαρμόζεται: α) στις ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αναγνώριση και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA-BoS-14/179 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II.

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. EIOPA-BoS-14/174 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο της αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου EIOPA

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.1.2016 COM(2016) 25 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/28.32016 Θέμα: Εξαιρούμενες από ορισμένες διατάξεις του ν. 4364/2016 ασφαλιστικές επιχειρήσεις - ειδικές περιπτώσεις αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών και ειδικές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 77/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 77/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 77/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την υποβολή στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον Κίνδυνο βάσης (EIOPA-BoS-14-172/27.11.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον κίνδυνο ανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 80/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 80/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 80/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τα κεφάλαια (EIOPA-BoS-14-169/27.11.2014)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/14 23 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης. Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ 49. (1) Οι τράπεζες δύνανται να χρησιµοποιούν εξελιγµένες µεθόδους µέτρησης βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA-BoS-15/111 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-14/166 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40 Αριθμοδείκτες 2011 Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών EIOPA-BoS-14/146 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1,325,729.21 Στοιχεία Μείον: Αποσβέσεις 929,895.12 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 96,133,023.84

1,325,729.21 Στοιχεία Μείον: Αποσβέσεις 929,895.12 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 96,133,023.84 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την μέθοδο εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων EIOPA-BoS-14/180 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/6/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ"

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ" ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12854/05/Β/86/34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2011-30/06/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 63/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 63/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 63/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τη χρήση εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέμα: Διευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ.5) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 22, 23, 24, 25 και 28(6) της

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις IIA, Ιούλιος 2016 Dr. Stamatis Dritsas, CPA (GR), AAIA,CRP Deputy CEO, Head of Risk Advisory Services Sol Consulting

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/ )

(ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/ ) (ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 - ΙΒ 19 - ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18, ΙΒ19

Διαβάστε περισσότερα

δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε[2] Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε[2] Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ"

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ" ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12854/05/Β/86/34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

31,136,660.23 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

31,136,660.23 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί

Διαβάστε περισσότερα

«Φερεγγυότητα ΙΙ» (Οδηγία 2009/138/ΕΚ)

«Φερεγγυότητα ΙΙ» (Οδηγία 2009/138/ΕΚ) «Φερεγγυότητα ΙΙ» (Οδηγία 2009/138/ΕΚ) Γενικά χαρακτηριστικά - Σκοπός: ολιστική διαχείριση των κινδύνων, έµφαση όχι µόνο στους επιµέρους κινδύνους, αλλά και στην συνολικό επίπεδο λειτουργίας της ασφαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Νοέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 66 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 89/647/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την αναγνώριση από τις εποπτικές αρχές των συµβάσεων ανανέωσης οφειλής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 1.1.1*** εκ των οποίων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/02 23.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών των σχεδίων ανάκαμψης 1 Περιεχόμενα 1. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον ελάχιστο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-31/12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 30 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 20264/B/05/1989/8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΙΙ Νόμος 4364 /2016 8/2/2016

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΙΙ Νόμος 4364 /2016 8/2/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΙΙ Νόμος 4364 /2016 8/2/2016 1 ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΙΙ 2016 Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Β. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Γ. EIOPA STRESS TEST Δ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 2 Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ):

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 25081/B/05/1991/22

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.10.2016 L 295/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1904 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 30/6/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 30/6/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε.

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89.234,93 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 89.234,93 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.11.2016 L 306/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1994 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσέγγιση όσον αφορά την αναγνώριση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 123465801000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/09/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Οκτώβριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 74 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 1. Γενικά I. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (με το υπόδειγμα ΣΤ04), ανά εξάμηνο, στοιχεία οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε.

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/08 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30/6/08 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Υπολογισμός Δεικτών για το Σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2010 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, Κ.Δ.Π. 483/2012

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, Κ.Δ.Π. 483/2012 Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 483/2012 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ 144-2007-11 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.1.1*** Κεφ. I, Α, Α.1., 1 Αναγράφεται το ποσό των μερίδων των συνεταιριστικών (πληροφοριακό στοιχείο) τραπεζών που συμπεριλαμβάνεται στον κωδ.

Διαβάστε περισσότερα