ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ."

Transcript

1 Ανάθεζη Ημεπομηνία διεξαγυγήρ Κάλςτη Μέγεθορ δείγμαηορ Δπιλογή δείγμαηορ ςλλογή ζηοισείυν Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε από ηην ΓΝΩΝΩΝ Σςμβοςλεςηική (Α.Μ. ζην Δ..Ρ. 35) ηελ πεξίνδν κεηαμύ 23Mαξηίνπ θαη 30 Μαξηίνπ 2011 Σνπηθέο αγνξέο Φιώξηλαο θαη Ακπληαίνπ 600 άηνκα (96% βεβαηόηεηα 3% επηηξεπόκελε απόθιηζε θαη ηελ ηππηθή απόθιηζε βάζε ηεο παξαδνρήο γηα αλακελόκελε νκνηόκνξθε θαηαλνκή ζηηο πέληε βαζκίδεο) άηνκα θαηαλαισηέο ηνπ Ννκνύ Φιώξηλαο όισλ ησλ θαηεγνξηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ (θαηαζηήκαηα, ππεξεζίεο, θιπ) Αθνινπζήζεθε ε κέζνδνο ηεο ηπραίαο πνιπζηαδηαθήο ζηξσκαηνπνηεκέλεο δεηγκαηνιεςίαο. Σν δείγκα είλαη αληηπξνζσπεπηηθό ηνπ πιεζπζκνύ. Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ έγηλε κε πξνζσπηθέο ζπλεληεύμεηο ρξεζηκνπνηώληαο έλα δνκεκέλν εξσηεκαηνιόγην ην νπνίν είρε ζηαζκηζηεί ζε ζρεηηθό δείγκα πιεζπζκνύ.

2 Διζαγυγή Ο αληαγσληζκόο θαη νη αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη νη επηρεηξήζεηο, κεηαβάιινπλ δηαξθώο ηηο πξνηηκήζεηο θαη πξνζδνθίεο ησλ πειαηώλ, γεγνλόο πνπ δεκηνπξγεί λέα δεδνκέλα γηα ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνύληαη. Ζ κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηώλ από ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Ννκνύ απνηειεί έλα ζεκαληηθό θαη νπζηαζηηθό εξγαιείν αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη αληηκεηώπηζεο ηνπ νινέλα θαη απμαλόκελνπ αληαγσληζκνύ. Η έπεςνα αςηή ζηόσο έρεη ηελ επηθαηξνπνίεζε θαη ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηώλ ηνπ Ννκνύ Φιώξηλαο, κέζα από ηελ αλάιπζε ησλ δπν κειεηώλ πνπ έρνπλ πξνεγεζεί. Παξάιιεια απνζθνπεί ζηελ θαηάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ θαη ζρεδίσλ πνπ ζα πξνσζνύλ θαη ζα βειηηώλνπλ ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο από ηηο επηρεηξήζεηο, ελώ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό δξάζεσλ πνπ ζα απμάλνπλ ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ησλ ηνπηθώλ επηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ ν πειαηνθεληξηθόο ραξαθηήξαο ησλ ζύγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ, όζν θαη ε εθαξκνγή ησλ βαζηθώλ αξρώλ ζπλερνύο βειηίσζεο απνηεινύλ βαζηθνύο όξνπο ζηνλ αγώλα ησλ επηρεηξήζεσλ λα μεπεξάζνπλ ηελ παξνύζα θξίζε θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο όξνπο γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπο. Ζ επαλάιεςε κηαο ηέηνηαο κέηξεζεο είλαη ζύκθσλε πξνο αλάινγεο παλεπξσπατθέο πξαθηηθέο θαη εληαγκέλε ζην πλεύκα θαη ζηελ θηινζνθία ησλ πζηεκάησλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηεζνύλ νη δηαδηθαζίεο, πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη επηρεηξήζεηο, ώζηε λα εληζρπζεί αληίζηνηρα ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπο ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ κεηξήζηκσλ κεγεζώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηώλ. κοπόρ είλαη ε θαζηέξσζε θαη ελδπλάκσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηε βάζε ελόο ζπζηήκαηνο κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη απνδνηηθόηεηαο ηνπο, κέζσ ηεο αλαηξνθνδόηεζεο από ηνπο θαηαλαισηέο ηνπ Ννκνύ Φιώξηλαο. Οη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα αλαιύζνπλ πξνζεθηηθά ηηο πξνζδνθίεο ησλ θαηαλαισηώλ ηνπο ζε θάζε ζηάδην θαηαλάισζεο ηνπ πξντόληνο, λα αλαπηύμνπλ ππνζηεξηθηηθέο δηαδηθαζίεο, αμηνιόγεζε θαη ζπζηήκαηα θηλήηξσλ πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο. Σα ζεκαληηθόηεξα πιενλεθηήκαηα κηαο έξεπλαο κέηξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηώλ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο ζεκεία: 1. Σα πξνγξάκκαηα κέηξεζεο ηθαλνπνίεζεο, εθόζνλ απνηεινύλ ζπλερείο θαη ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ εηαηξηώλ βειηηώλνπλ ηελ επηθνηλσλία κε ην ζύλνιν ησλ πειαηώλ. 2. Οη επηρεηξήζεηο κπνξνύλ λα δνπλ θαηά πόζν νη ππεξεζίεο ηνπο αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηώλ. Δπηπξόζζεηα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα κειεηεζνύλ θαηά πόζν λέεο ελέξγεηεο, πξνζπάζεηεο θαη πξνγξάκκαηα έρνπλ αληίθηππν ζηελ πειαηεία ηεο επηρείξεζεο.

3 3. Δληνπίδνληαη νη θξίζηκεο δηαζηάζεηο ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ ζα πξέπεη λα βειηησζνύλ θαζώο θαη νη ηξόπνπ κε ηνπο νπνίνπο ζα επηηεπρζεί ε βειηίσζε απηή. 4. Πξνζδηνξίδνληαη ηα ζεκαληηθόηεξα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκό, ζύκθσλα κε ηηο απόςεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ πειαηώλ. ήκεξα νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο έρνπλ κεηαβιεζεί ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε κέηξεζή καο ην Ζ γεληθόηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, νη ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο θαη ην αβέβαην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ, ε απμαλόκελε αλεξγία πνπ εηδηθά γηα ηελ πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο απνηειεί ην πην ζεκαληηθό πξόβιεκα δεκηνπξγνύλ αλαζθάιεηα ζην θαηαλαισηηθό θνηλό θαη έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ησλ θαηαλαισηηθώλ ζπλεζεηώλ. ηελ παξνύζα έξεπλα ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ζνβαξά ππόςε όηη νη πεξηζζόηεξνη θαηαλαισηέο πξνηηκνύλ λα αγνξάδνπλ κε γλώκνλα ηελ ηηκή αθόκα πεξηζζόηε.ξν από όηη ζην παξειζόλ. Ζ ηηκή ησλ πξντόλησλ θαζνξίδεη ηελ δήηεζε θαη όρη ηόζν ε πνηόηεηα ηνπο. ήκεξα ιόγσ ησλ παξαπάλσ ηα πεξηζζόηεξα λνηθνθπξηά θαη θαηαλαισηέο πξνηηκνύλ λα αγνξάδνπλ πξντόληα πνπ είλαη πην θνληά ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο ηθαλόηεηα βάδνληαο ζε δεύηεξε κνίξα ηελ πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ. πκπεξαζκαηηθά κπνξνύκε λα πνύκε όηη ε ηηκή ησλ πξντόλησλ θαζνξίδεη ηελ δήηεζε θαη όρη ηόζν ε πνηόηεηα ηνπο. Απηό δελ ζεκαίλεη όηη ζα αγόξαδαλ νηηδήπνηε έρεη ρακειό θόζηνο,αληηζέησο δεηνύλ πνηθηιία ζηηο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο θαη πξντόληα ζπγθξίλνληαο ηελ πνηόηεηα θαη ηελ ηηκή ηνπο.εεηνύλ όζν πνηέ ηελ θαιύηεξε ηηκή ζε ζρέζε κε ηελ πνηόηεηα.( value for money) Γηα ην ιόγν απηό πνιινί θαηαλαισηέο αλαδεηνύλ πξντόληα θαη ππεξεζίεο ζε δηαθνξεηηθέο αγνξέο. ηελ πεξίπησζε ηνπ Ννκνύ Φιώξηλαο πνπ εξεπλνύκε βιέπνπκε όηη ην θαηαλαισηηθό θνηλό πξνηηκάεη θαη άιιεο αγνξέο. Απηό ζπκβαίλεη θπξίσο ζε δύν ιόγνπο: Ππώηον : Οη ηηκέο Γεύηεπον : Ζ κεγαιύηεξε πνηθηιία πνπ πξνζθέξνπλ νη άιιεο αγνξέο όπσο ηεο Θεο/λίθεο αιιά θαη ηεο Πηνιεκαΐδαο. Ωζηόζν θαη ε εύθνιε πξόζβαζε ζε άιιεο αγνξέο αλ θαη ζπγθεληξώλεη έλα κηθξό πνζνζηό ζηελ έξεπλα καο σο ιόγσ επηινγήο απνηειεί θύξην παξάγνληα. Ούηε νη ηηκέο αιιά νύηε θαη ηα πξντόληα από κόλα ηνπο ζα ήηαλ ηθαλά λα παξαζύξνπλ ην θαηαλαισηηθό θνηλό αλ ε πξόζβαζε δελ ήηαλ εύθνιε. Ωζηόζο η εύκολη ππόζβαζη ζηιρ άλλερ αγοπέρ θα ππέπει να έσει και «ανηαποδοηικό ηέλορ» και για ηην ίδια ηη Φλώπινα κςπίυρ μέζα από ηην ανάπηςξη ηος ηοςπιζμού πος θα θέπει ζηην πόλη ένα νέο καηαναλυηικό κοινό. Γηα ηελ θαιύηεξε αλάγλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζηελ εξώηεζε «Ποιερ άλλερ αγοπέρ επιζκέπηεζηε για να τυνίζεηε;» ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε όηη νη εξσηώκελνη έδηλαλ κόλν κηα απάληεζε. Σα πνζνζηά γηα ηηο αγνξέο ησλ θνπίσλ, ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Πηνιεκαΐδαο ζα κπνξνύζαλ λα είλαη πνιύ κεγαιύηεξα.

4 Γηα παξάδεηγκα όζνη επηζθέπηνληαη άιιεο αγνξέο πάλσ από δπν θαη ηξεηο θνξέο ην κήλα ελδερνκέλσο λα κνηξάδνπλ ηηο αγνξέο ηνπο αλάκεζα ζε Θεζζαινλίθε θαη θόπηα ή Πηνιεκαΐδα Κνδάλε θαη θόπηα. Πέξα από ηηο ζηαηηζηηθέο αλαιύζεηο, από ηηο πξνζσπηθέο ζπλεληεύμεηο θαη από ηηο ζεκεηώζεηο πνπ θξαηήζακε πξνθύπηεη όηη νη θάηνηθνη ηεο Φιώξηλαο ζεσξνύλ πνιύ αθξηβή ηελ αγνξά θαη ηηο ππεξεζίεο ζηε Φιώξηλα. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ δηαζθέδαζε ή ηνλ θαθέ. Από ηελ πξνζσπηθή επαθή θαη από ηελ επηηόπηα έξεπλα πάξα πνιινί θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Φιώξηλαο πξνηηκνύλ ηα θόπηα γηα βελδίλε ζρεδόλ ζε θαζεκεξηλό επίπεδν. Αθόκα θαη ε αλαδήηεζε άιισλ αγνξώλ γηα ηελ αλεύξεζε θαιύηεξεο ηηκήο επεξεάδεηαη από ην θόζηνο ηεο κεηαθνξάο δειαδή από ηελ ηηκή ηεο βελδίλεο. Σα παξαπάλσ απνηππώλνληαη θαη ζηελ αιιαγή θαηαλαισηηθήο ζπλήζεηαο ζην Γήκν Φιώξηλαο. Ζ κεηαζηξνθή ηνπ θόζκνπ από ηελ αγνξά ηεο Θεο/λίθεο ζηελ αγνξά ησλ θνπίσλ είλαη πηζαλό λα ζπκβαίλεη γηα δύν ιόγνπο : Ππώηον : Ζ αιιαγή ηεο θαηαλαισηηθήο ηθαλόηεηαο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ρακειέο ηηκέο ζηελ αγνξά ησλ θνπίσλ. Γεύηεπον : Σν αθξηβό θόζηνο ησλ κεηαθηλήζεσλ. Ζ θνληηλή απόζηαζε αιιά θαη ν αλεθνδηαζκόο κε θζελή βελδίλε ζηα θόπηα είλαη έλαο επηπιένλ ιόγνο. Σέινο ζηελ παξνύζα έξεπλα θαηαγξάθνπκε ην ρξεκαηηθό πνζό πνπ δηαζέηνπλ νη θαηαλαισηέο ηεο Φιώξηλαο αιιά θαη ην πόζν έρεη επεξεαζηεί ε θαηαλαισηηθή ηνπο ηθαλόηεηα ην ηειεπηαίν έλα ρξόλν. Δξγαιείν ρξήζηκν ηόζν γηα ηελ έξεπλα καο όζν θαη γηα κειινληηθέο. Ζ έξεπλα ηθαλνπνίεζεο πειαηώλ ησλ ηνπηθώλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Ννκνύ Φιώξηλαο, ζηεξίρζεθε ζε κηα πνιπθξηηεξηαθή πξνζέγγηζε κε ηηο πην θάησ εξεπλνύκελεο κεηαβιεηέο:

5 1.ςσνόηηηα αγοπών από καηαζηήμαηα ηηρ ηοπικήρ αγοπάρ Γπάθημα 1. ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑ 35,0% 30,0% 28,2% 30,3% 25,0% 20,0% 15,0% 19,5% 17,8% 10,0% 4,2% 5,0% 0,0% ΔΞ/ΔΑ Γπάθημα 2. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑ 35,0% 30,0% 28,8% 28,2% 30,3% 23,5% 29,9% 25,0% 19,5% 20,0% 15,0% 14,2% 17,8% ,0% 5,0% 0,0% 4,2% ΔΞ/ΔΑ 3,3% Έρεη κεησζεί ε ζπρλόηεηα αγνξώλ από ην Ννκό Φιώξηλαο ζε ζρέζε κε όηη ζπλέβαηλε ην Σν γεγνλόο απηό δηαθαίλεηαη ηόζν από ηελ αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ όζσλ δειώλνπλ όηη δελ ςσλίδνπλ θαζόινπ από ηελ αγνξά ηνπ Ννκνύ (2008: 14,2%, 2011: 19,5%) όζν θαη από ηελ πνιύ ζεκαληηθή κείσζε όζσλ όηη ςσλίδνπλ 6-7 θνξέο ηελ εβδνκάδα(2008: 29,9%, 2011: 17,8%).

6 Ζ κείσζε απηή ζρεηίδεηαη κε ηνλ πεξηνξηζκό ηεο αγνξαζηηθήο ηθαλόηεηαο. Αλαδεηθλύεη όκσο θαη ην γεγνλόο ησλ αδπλακηώλ ηεο αγνξάο ηεο Φιώξηλαο πνπ είραλ επηζεκαλζεί θαη από ηελ πξνεγνύκελε έξεπλα, αδπλακίεο νη νπνίεο επηδείλσζαλ ηε ζέζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξίνδν θξίζεο πνπ δηαλύνπκε. Από όηη δηαθαίλεηαη θαη από ηηο άιιεο εξσηήζεηο ππάξρεη κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ αηόκσλ πνπ θαηεπζύλνληαη πξνο ηηο αγνξέο ηεο Θεζζαινλίθεο, θαη κεγαιύηεξε αύμεζε πξνο ηελ αγνξά ηνπ Μνλαζηεξίνπ (FYROM) γηα ιόγνπο όπσο θζελέο ηηκέο αιιά θαη θζελά θαύζηκα ζε ζπλδηαζκό κε ηελ εύθνιε θαη άκεζε πξόζβαζε. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ αηόκσλ επηιέγνπλ ηελ αγνξά ηνπ Ννκνύ Φιώξηλαο 2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό από όηη είρε δείμεη ε αληίζηνηρε έξεπλα ηνπ Γπάθημα 3. ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΓΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Φλώπιναρ) 30,0% 28% 26,6% 25,0% 22,7% 20,0% 18% 15,0% 10,0% 4,7% 5,0% 0,0% ΔΞ/ΔΑ

7 Γπάθημα 4. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΓΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑ (ΒΑΗ: Γ. Φλώπιναρ) 35,0% 30,0% 32,1% 28% 26,6% 29,9% 25,0% 22,7% 20,0% 15,0% 15,5% 18,2% 18% ,0% 5,0% 0,0% 4,7% ΔΞ/ΔΑ 4,3% Οη ηάζεηο πνπ παξαηεξνύληαη ζην ζύλνιν ηνπ Ννκνύ θαηαγξάθνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ θαηαλαισηώλ ηεο αγνξάο ηεο Φιώξηλαο, κε ζεκαληηθή αύμεζε όζσλ δελ ςσλίδνπλ θαζόινπ από ηελ αγνξά ηεο πόιεο αιιά θαη κεγάιε κείσζε όζσλ επέιεγαλ ηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά ζρεδόλ θαζεκεξηλά γηα λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο (2008:29,9%, 2011: 18%). Γπάθημα 5. ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΜΤΝΣΑΙΟ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Αμςνηαίος) 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 40,6% 28,7% 17,2% 9,8% 3,7% ΔΞ/ΔΑ

8 Γπάθημα 6. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΜΤΝΣΑΙΟ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Αμςνηαίος) 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 40,6% 35,6% 28,7% 29,9% 21,8% 17,2% 11,5% 9,8% 3,7% 1,1% ΔΞ/ΔΑ Ζ κείσζε ηεο επηινγήο ηεο αγνξάο ηνπ Ακπληαίνπ αθνξά όιεο ηηο θαηεγνξίεο, θαηαγξάθεηαη νπζηαζηηθά κηα αληηζηνηρία ζε όηη παξαηεξείηαη κε ηνλ Ννκό ηεο Φιώξηλαο. ηελ πεξίπησζε ηνπ Ακπληαίνπ δελ δηαπηζηώλεηαη ε ξαγδαία κείσζε όζσλ δελ επηιέγνπλ ηελ ηνπηθή αγνξά(2008:11,5%, 2011: 9,8%) ζε ζρέζε κε όηη ζπκβαίλεη ζηνλ Γήκν ηεο Φιώξηλαο, σζηόζν κεηώλεηαη ζε πνιύ κεγάιν βαζκό ν αξηζκόο όζσλ δελ επηιέγνπλ θαζεκεξηλά ηελ ηνπηθή αγνξά (2008:29,9%, 2011: 17,2%). Σα πνζνζηά ηόζν ζηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο αιιά ηδηαίηεξα ζε απηή ηνπ Ακπληαίνπ θαηαδεηθλύνπλ ηελ κείσζε ηεο πξνηίκεζεο ησλ θαηαλαισηώλ πξνο ηα ηνπηθά θαηαζηήκαηα. Ζ ζηάζε απηή απνηειεί ππαλαρώξεζε ζε ζρέζε κε όηη είρε κεηξεζεί ζηελ αληίζηνηρε έξεπλα ηνπ Σν εύξεκα απηό κνινλόηη κπνξεί λα απνηειεί απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ηεο αγνξαζηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ πιεζπζκνύ ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο σζηόζν δηαηεξεί ηε ζεκαληηθόηεηα ηνπ θαζώο ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα ηεο πεξηνρήο αδπλαηνύλ λα αληηζηαζνύλ ζηηο επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.

9 2.Λόγοι πποηίμηζηρ ηοπικήρ αγοπάρ Γπάθημα 7. ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΑΓΟΡΑ ΝΟΜΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ 0,5 45,5% 0,4 0,3 0,2 0,1 0 6,5% 3% 2,2% 17,8% 0,7% 24,3% Γπάθημα 8. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΑΓΟΡΑ ΝΟΜΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ 45,5% ,5% 4,7% 10,6% 3% 32,1% 28,8% 24,3% 17,8% 2,2% 1,8% 0,7% 0,0% 21,9% Οη θαηαλαισηέο ηεο πόιεο ηεο Φιώξηλαο επηιέγνπλ ηελ ηνπηθή αγνξά ζε πνζνζηό 45,5% (2008: 32,1%) ιόγσ αλαγθαηόηεηαο, γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ ηνπηθή αγνξά ζε πνζνζηό 24,3%,(2008: 21,9%) θαη ιόγσ επθνιίαο πξόζβαζεο ζε πνζνζηό 17,8%. Σειεπηαία ζε πνζνζηά είλαη ε εμππεξέηεζε 3% (2008:10,6%) ε πνηθηιία πξνηόλησλ

10 2,2% (2008:1,8%) θαη νη ππεξεζίεο κεηά ηελ πώιεζε 0,7% Όπσο δηαπηζηώλεηαη από ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ νη θαηαλαισηέο επηιέγνπλ ηα θαηαζηήκαηα όρη ιόγσ θάπνησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ δηαζέηνπλ αιιά θαηά θύξην ιόγν εμαηηίαο ηεο αλαγθαηόηεηαο θαη ηεο επθνιίαο πξόζβαζεο. Οη ιόγνη απηνί ζπληζηνύλ νπζηαζηηθά έιιεηκκα αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο ηνπηθήο αγνξάο. Ζ ηειεπηαία έρεη ζαθέζηαηα επηδεηλσζεί θαζώο έρεη απμεζεί ην πνζνζηό (θαηά 13%) όζσλ δειώλνπλ όηη πξνηηκνύλ ηηο ηνπηθέο αγνξέο ιόγσ αλαγθαηόηεηαο, ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε έξεπλα ηνπ Ζ επηδείλσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο δηαθαίλεηαη θαη από ην γεγνλόο όηη αληίζηνηρε ππνρώξεζε ζεκεηώλνπλ θαη νη δείθηεο πνπ αθνξνύλ ηελ εμππεξέηεζε από ηα θαηαζηήκαηα ηνπ Ννκνύ. Σν γεγνλόο απηό ππνζθάπηεη απηή θαζεαπηή ηελ επηβίσζε ησλ ηνπηθώλ θαηαζηεκάησλ ζε πεξίπησζε πνπ μεπεξαζηνύλ νη ιόγνη αλαγθαηόηεηαο ή επθνιία πξόζβαζεο, όπσο δηαθαίλεηαη θαη από ην γεγνλόο ηεο πνιύ κεγάιεο δηαξξνήο θαηαλαισηώλ ζε αγνξέο ηνπ γεηηνληθνύ θξάηνπο. Σν γεγνλόο όηη ζεκαληηθό πνζνζηό ησλ θαηαλαισηώλ (24,3%) εκθαλίδεηαη ζπλεηδεηνπνηεκέλν ζε όηη αθνξά ηε ζηήξημε ηεο ηνπηθήο αγνξάο, απνηειεί ελζαξξπληηθό ζηνηρείν ρσξίο όκσο ζε θακία πεξίπησζε λα κπνξεί λα αλαπιεξώζεη ην ζεκαληηθό έιιεηκκα αληαγσληζηηθόηεηαο πνπ εκθαλίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο Σν ζηνίρεκα θαίλεηαη όηη είλαη θαζαξά ζηελ πιεπξά ησλ επηρεηξεκαηηώλ νη νπνίνη πξέπεη λα αλαδηαξζξώζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο κε έκθαζε ζε ηνκείο (εμππεξέηεζε, πνηόηεηα, πξνώζεζε, θιπ) πνπ κπνξεί λα απνδεηρζνύλ θαζνξηζηηθνί ζην λα πξνζειθύζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο. Σαπηόρξνλα ε πινπνίεζε εθζηξαηεηώλ αιιά θαη ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ζπλείδεζεο ζηήξημεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ ηελ αληίζηνηρε πξνζπάζεηα ησλ ηνπηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη επηρεηξεκαηηώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα κηα εθζηξαηεία πνπ ζα αλαδείθλπε ηηο ηδηόηεηεο ησλ ηνπηθώλ πξντόλησλ ηδηαίηεξα ζηα ηξόθηκα, θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηε ηνπηθή θνπιηνύξα, ζα ζπκβάιιεη ζην λα ζπγθεξαζηεί κε ηελ ηάζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηειεπηαία ηνπο θαηαλαισηέο, πνπ ζέινπλ λα γλσξίδνπλ από πνπ πξνέξρεηαη ην πξντόλ πνπ αγνξάδνπλ θαη ηη επηπηώζεηο έρεη ε παξαγσγή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Παξάιιεια κηα ζηξαηεγηθή ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο ηνπηθήο αγνξάο κπνξεί λα έρεη ζνβαξό αληίθηππν ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ εθκεηαιιεπόκελε βέβαηα θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλώκεο ζην ζέκα ηεο ππνζηήξημεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο.

11 Γπάθημα 9. ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΑΓΟΡΑ ΓΗΜΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Φλώπιναρ) 0,6 48,3% 0,4 0,2 0 8% 2% 2,3% 17% 0,6% 21,6% Γπάθημα 10. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΑΓΟΡΑ ΓΗΜΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Φλώπιναρ) 48,3% % 4,3% 12,3% 2% 33,7% 2,3% 21,4% 21,6% 17% 2,1% 0,6% 0,0% 26,2%

12 Γπάθημα 11. ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΑΓΟΡΑ ΓΗΜΟΤ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Αμςνηαίος) 36,6% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2% 6,5% 2,3% 20% 1% 31,8% Γπάθημα 12. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΑΓΟΡΑ ΓΗΜΟΤ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Αμςνηαίος) ,7% 2% 6,9% 6,5% 36,6% 28,9% 2,3% 1,1% 44,8% 20% 1% 0% 31,8% 12,6%

13 3. Υαπακηηπιζηικά άλλυν αγοπών Γπάθημα 13. ΑΓΟΡΔ ΠΡΟΣΙΜΗΗ 0,3 0,25 0,2 30% 24,5% 20,7% 0,15 11,5% 0,1 0,05 0 6,3% 2,2% 0,5% 4,5% Οη θαηαλαισηέο ηνπ Ννκνύ Φιώξηλαο επηιέγνπλ θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο ηηο αγνξέο : 1) ηεο Θεζζαινλίθεο, 2) Πηνιεκαίδαο 3) Μνλαζηήξη (FYROM). Ζ δηαβάζκηζε απηή αιιάδεη ζηελ πεξίπησζε ησλ θαηαλαισηώλ ηεο Φιώξηλαο πνπ ζηε δεύηεξε ζέζε ηεο πξνηίκεζεο ηνπο βξίζθεηαη ε αγνξά ηεο FYROM, αιιά θαη απηώλ ηνπ Ακπληαίνπ πνπ πξνηηκνύλ ηελ αγνξά ηεο Πηνιεκαίδαο σο πξώηε επηινγή. Γπάθημα 14. ΑΓΟΡΔ ΠΡΟΣΙΜΗΗ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Φλώπιναρ) 0,35 33,6% 0,3 0,25 0,2 18% 22,6% 0,15 0,1 0,05 0 7,3% 2,6% 0,6% 4,6% 10,3%

14 Γπάθημα 15. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΓΟΡΩΝ ΠΡΟΣΙΜΗΗ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Φλώπιναρ) 55,1% ,6% 18% 13,1% 7,3% 0,5% 2,1% 2,9% 2,6% 4,6% 0,6% 22,6% 19,3% 10,3% 3,7% 3% πγθξηηηθά κε ηελ έξεπλα ηνπ 2008 βιέπνπκε νη θαηαλαισηέο ηεο Φιώξηλαο λα κεηώλνπλ ηελ πξνηίκεζε ηνπο πξνο ηελ αγνξά ηεο Θεο/λίθεο, εμέιημε πνπ ζρεηίδεηαη κε κηα ζεηξά από παξάγνληεο, όπσο θόζηνο κεηαθίλεζεο, κείσζε αγνξαζηηθήο δύλακεο, θιπ. Απμεκέλα είλαη ηα πνζνζηά πξνηίκεζεο γηα ηελ αγνξά ηεο FYROM, (2011: 22,6% 2008:3%), όπσο θαη ηεο Πηνιεκαίδαο (2011: 18%, 2008:13%). Ζ αιιαγή απηή αλαδεηθλύεη ην όηη ηα θαηαζηήκαηα ηεο πεξηνρήο πξέπεη λα επελδύζνπλ ζε κηα ζεηξά από ππεξεζίεο αιιά θαη ελεκεξσηηθή θακπάληα πνπ ζα θξαηήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο ζηελ ηνπηθή αγνξά θαζώο ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε ηάζε απηή ζα εληζρπζεί αθόκε πεξηζζόηεξν. Απηό δηαθαίλεηαη θαη από ηελ επηδείλσζε ησλ ζρεηηθώλ δεηθηώλ όπσο θαηαγξάθνληαη ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε έξεπλα ηνπ Ζ αγνξά ηεο Πηνιεκαίδαο όπσο δηαθαίλεηαη θαη από ηελ πξώηε πξνηίκεζε πνπ θαηαιακβάλεη ζηνπο θαηαλαισηέο ηνπ Ακπληαίνπ, κπνξεί λα απνηειέζεη παξάδεηγκα ηνπηθήο αγνξάο πνπ παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη επηδείλσζε ησλ ζηνηρείσλ δηαηεξεί ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο αιιά θαη πξνζειθύεη θαηαλαισηέο.

15 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0, % Γπάθημα 16. ΑΓΟΡΔ ΠΡΟΣΙΜΗΗ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Αμςνηαίος) 3% 43,8% 1% 0% 4% 15,5% 13,7% Γπάθημα 17. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΓΟΡΩΝ ΠΡΟΣΙΜΗΗ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Αμςνηαίος) ,8% 40,2% 19% 14,9% 6,9% 3% 15,5% 13,7% 3,4% 4,6% 2,1% 4% 5,7% 1% 0% 8%

16 Γπάθημα 18. ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΑΛΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 47% 38% 8,5% 5,5% 1% ΔΞ/ΔΑ Γπάθημα 19. ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΑΛΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Φλώπιναρ) 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 48% 38,6% 7,6% 4,3% 4% ΔΞ/ΔΑ

17 Γπάθημα 20. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΑΛΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Φλώπιναρ) 70% 60% 50% 48% 62,5% 38,6% 40% 30% 20% 17,3% 7,6% 15% % 4,6% 4,3% 0,6% 4% 0% ΔΞ/ΔΑ ε ζρέζε κε ηελ έξεπλα ηνπ 2008 έρνπλ απμεζεί ηα πνζνζηά απηώλ δειώλνπλ όηη ςσλίδνπλ από ηηο ηξίηεο αγνξέο κε ζπρλόηεηα 2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα, κε ζεκαληηθή ππνρώξεζε ησλ πνζνζηώλ απηώλ πνπ ςσλίδνπλ από 0-1 θνξέο ηελ εβδνκάδα. Οη πεξηζζόηεξνη θαηαλαισηέο άλσ ηνπ 50% πιένλ αθήλνπλ ρξήκαηα ζε ηξίηεο αγνξέο κε κέζε ζπρλόηεηα 2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα. Τπάξρεη κηα αληηζηξνθή ηεο ζηάζεο πνπ είρε θαηαγξαθεί ην 2008 όπνπ ην 62,5% παξόιν πνπ επηζθέπηνληαλ ηξίηεο αγνξέο δελ αγόξαδε θάηη από εθεί. Ζ αδπλακία ησλ επηρεηξήζεσλ Φιώξηλαο θαη Ακπληαίνπ λα εληζρύζνπλ ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηνπο νδεγεί έλα όιν θαη κεγαιύηεξν πνζνζηό θαηαλαισηώλ ζην λα επηιέμνπλ ηξίηεο αγνξέο θαη ζαθέζηαηα ζε κηα απώιεηα εηζνδήκαηνο από ηελ ηνπηθή αγνξά.

18 Γπάθημα 21. ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΑΛΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Αμςνηαίος) 44% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 36,3% 10,5% 9,2% 0% ΔΞ/ΔΑ Γπάθημα 22. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΑΛΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Αμςνηαίος) 45% 40% 35% 30% 44% 37,9% 36,3% 25% 20% 15% 20,7% 10,5% 9,2% 10,3% 9,2% % 5% 0% 4,8% 0% ΔΞ/ΔΑ

19 Γπάθημα 23. ΛΟΓΟΙ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 0,6 54,2% 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 5,8% 6,5% 20,2% 3,3% 1,5% 8,5% Γπάθημα 24. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΛΟΓΩΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ,2% 43,4% 31,4% 6,5% 20,2% 1,5% 5,8% 1,1% 5,8% 3,3% 3,3% 0% 8,5% 15% Οη ιόγνη επηινγήο άιισλ αγνξώλ είλαη νη ηηκέο 54,2% γεγνλόο πνπ δηθαηνινγεί ηελ επηινγή ηεο αγνξάο ηεο FYROM, αιιά θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηώλνπλ ηα λνηθνθπξηά. Σν εύξεκα απηό αλαδεηθλύεη πιένλ όηη θπξίαξρν θξηηήξην ησλ θαηαλαισηώλ πιένλ είλαη νη ηηκέο, ελώ δεύηεξνο ιόγνο είλαη ε πνηθηιία πξντόλησλ.

20 Οη ηξίηεο αγνξέο πιένλ θαζίζηαληαη πεξηζζόηεξν ειθπζηηθέο όπσο δηαθαίλεηαη θαη από ηε κείσζε θαηά 50% ηνπ πνζνζηνύ απηώλ πνπ δειώλνπλ όηη δελ επηιέγσ ηξίηεο αγνξέο. Κάηη ηέηνην ην 2008 ην ππνζηήξηδε ην 15% ελώ ην 2011 κόλν ην 8,5% δειώλεη όηη δελ επηιέγεη ηξίηεο αγνξέο. 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Γπάθημα 25. ΛΟΓΟΙ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Φλώπιναρ) 55,6% 6,3% 6% 21% 3,6% 1% 6,4% Γπάθημα 26. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΛΟΓΩΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Φλώπιναρ) ,6% 43,3% 27,3% 21% 6,3% 1,6% 6% 4,3% 3,6% 4,3% 1% 0% 6,4% 19,3%

21 Γπάθημα 27. ΛΟΓΟΙ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Αμςνηαίος) 0,5 49,8% 0,4 0,3 0,2 0,1 4,4% 8,2% 17,6% 2,3% 2,8% 14,5% 0 Γπάθημα 28. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΛΟΓΩΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Αμςνηαίος) ,8% 43,7% 40,2% 17,6% 4,4% 8,2% 9,2% 0% 2,8% 2,3% 1,1% 0% 14,5% 5,7%

22 4. Αποηίμηζη καηαζηημάηυν/ Τπηπεζιών ανά κλάδο Γπάθημα 29. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΚΛΑΓΟΤ ΣΡΟΦΙΜΩΝ- ΠΟΣΩΝ Τρόφιμα- Ποτά 33,2% 30% 27,5% 8% 1,3% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΚΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο ηα αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 6,4% θαιή 37% κέηξηα 29,7% θαθή 26,3 δελ έρσ γλώκε 0,6% πνιύ θαιή γλώκε 13,5% θαιή 21,6% κέηξηα 31,4% θαθή 30,8% δελ έρσ γλώκε 12,7%

23 Γπάθημα 30. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΚΛΑΓΟΤ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΗ-ΤΠΟΓΗΗ Είδη Ζνδυςησ- Υπόδηςησ 40,7% 35,5% 19,3% 1% 3,5% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΚΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο ηα αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 0,6% θαιή 18,4% κέηξηα 44% θαθή 33% δελ έρσ γλώκε 4%. πνιύ θαιή γλώκε 2% θαιή 22,3% κέηξηα 31,5% θαθή 42,2% δελ έρσ γλώκε 2%

24 Γπάθημα 31. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΚΛΑΓΟΤ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ Ηλεκτρικζσ Συςκευζσ 28,8% 32,0% 27,5% 5,2% 6,5% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΚΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 4,3% θαιή 34%, κέηξηα 30,3% θαθή 24% δελ έρσ γλώκε 7,4%. πνιύ θαιή γλώκε 8% θαιή 14% κέηξηα 37,6% θαθή 37,3% δελ έρσ γλώκε 3,3%

25 Γπάθημα 32. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΚΛΑΓΟΤ ΒΙΒΛΙΩΝ- ΥΑΡΣΙΚΩΝ Βιβλία- Χαρτικά 30,7% 28,0% 20% 11,8% 9,5% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΚΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 12,3% θαιή 12,7%, κέηξηα 33% θαθή 18% δελ έρσ γλώκε 9,3% πνιύ θαιή γλώκε 9,2% θαιή 24,5% κέηξηα 32,4% θαθή 26,3% δελ έρσ γλώκε 7,6%

26 Γπάθημα 33. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΚΛΑΓΟΤ ΔΠΙΠΛΩΝ- ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΚΟΜΗΗ Ζπιπλα- Είδη Διακόςμηςησ 34,5% 32,2% 20% 9,5% 3,8% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΚΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 4,8% θαιή 22,2%, κέηξηα 33,7% θαθή 29,3% δελ έρσ γλώκε 10%. πνιύ θαιή γλώκε 1,5% θαιή 13,2% κέηξηα 36,8% θαθή 40,5% δελ έρσ γλώκε 8%

27 Γπάθημα 34. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΚΛΑΓΟΤ ΔΙΓΗ ΓΩΡΩΝ Είδη Δώρων 43,3% 21,3% 24,2% 3,7% 7,5% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΚΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 2,3% θαιή 22,4%, κέηξηα 46% θαθή 20,2% δελ έρσ γλώκε 8,1% πνιύ θαιή γλώκε 8,4% θαιή 17% κέηξηα 35% θαθή 35,8% δελ έρσ γλώκε 3,8%

28 Γπάθημα 35. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΚΛΑΓΟΤ ΤΦΑΜΑΣΩΝ Υφάςματα- Λευκά Είδη 34% 20,2% 25,3% 18,5% 2% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΚΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 2,3% θαιή 21,3% κέηξηα 34,1% θαθή 21% δελ έρσ γλώκε 21,3% πνιύ θαιή γλώκε 1,6% θαιή 17,2% κέηξηα 34,4% θαθή 37,7% δελ έρσ γλώκε 9%

29 Γπάθημα 36. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΚΛΑΓΟΤ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ- ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ Εργαλεία- Μηχανήματα 30,3% 31,5% 18% 17,2% 3% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΚΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 2,6% θαιή 17%, κέηξηα 32,7% θαθή 28,7% δελ έρσ γλώκε 19% πνιύ θαιή γλώκε 4% θαιή 21% κέηξηα 23,5% θαθή 39,5% δελ έρσ γλώκε 12%

30 Γπάθημα 37. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Υγείασ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ 2,2% ΚΑΚΗ 47,8% ΜΕΤΡΙΑ 27% ΚΑΛΗ 16,2% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 6,8% Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 6,5% θαιή 15% κέηξηα 23,5% θαθή 52,2% δελ έρσ γλώκε 2,8% πνιύ θαιή γλώκε 7,4% θαιή 19% κέηξηα 38% θαθή 34,6% δελ έρσ γλώκε 1%

31 Γπάθημα 38. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Εκπαίδευςησ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ 3,7% ΚΑΚΗ 32,5% ΜΕΤΡΙΑ 29,3% ΚΑΛΗ 32% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 2,5% Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 1,3% θαιή 33,7% κέηξηα 25,5% θαθή 35,5% δελ έρσ γλώκε 3%. πνιύ θαιή γλώκε 6,3 % θαιή 27,5% κέηξηα 39,2% θαθή 23% δελ έρσ γλώκε 4%

32 Γπάθημα 39. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Οικονομικά ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ 12,5% ΚΑΚΗ 30,7% ΜΕΤΡΙΑ 29,8% ΚΑΛΗ 23% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 4% Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 1,6% θαιή 16,4% κέηξηα 37,7% θαθή 35% δελ έρσ γλώκε 9,3%. πνιύ θαιή γλώκε 4,5% θαιή 29% κέηξηα 31% θαθή 33,5 % δελ έρσ γλώκε 2%

33 Γπάθημα 40. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Νομικά ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ 12,5% ΚΑΚΗ 30,7% ΜΕΤΡΙΑ 29,8% ΚΑΛΗ 23% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 4% Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 3,7% θαιή 21,6% κέηξηα 26,7% θαθή 33% δελ έρσ γλώκε 15% πνιύ θαιή γλώκε 5,5% θαιή 27,2% κέηξηα 38,8% θαθή 24% δελ έρσ γλώκε 4,5 %

34 Γπάθημα 41. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΤΝΔΡΓΔΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Συνεργεία Αυτοκινήτων ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ 15,5% ΚΑΚΗ 21,5% ΜΕΤΡΙΑ 29,6% ΚΑΛΗ 29,7% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 3,7% Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 4% θαιή 25,7% κέηξηα 33% θαθή 2% δελ έρσ γλώκε 17,3% πνιύ θαιή γλώκε 4% θαιή 42,2% κέηξηα 19,2% θαθή 25,3% δελ έρσ γλώκε 9,3%

35 Γπάθημα 42. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αθλητιςμοφ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ 14,5% ΚΑΚΗ 27,5% ΜΕΤΡΙΑ 27,3% ΚΑΛΗ 25,5% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 5,2% Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 6,8% θαιή 18,2% κέηξηα 3% θαθή 28,3% δελ έρσ γλώκε 16,7% πνιύ θαιή γλώκε 1,5% θαιή 47,5% κέηξηα 19% θαθή 25% δελ έρσ γλώκε 7%

36 Γπάθημα 43. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΛΟΙΠΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Άλλεσ Υπηρεςίεσ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ 29,2% ΚΑΚΗ 17,2% ΜΕΤΡΙΑ 28,8% ΚΑΛΗ 23,8% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 1% Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 0% θαιή 19,4% κέηξηα 31,1% θαθή 17% δελ έρσ γλώκε 32,5% πνιύ θαιή γλώκε 4,3% θαιή 37,4% κέηξηα 21,3% θαθή 18% δελ έρσ γλώκε 19%

37 Γπάθημα 44. ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟ ΣΙ ΣΙΜΔ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ 2,5% 5% Τιμζσ ΠΟΛΥ 56,7% 35,8% ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ 3,4% κέηξηα 36,6% θαζόινπ 57,3% δελ έρσ γλώκε 2,7% πνιύ 10% κέηξηα 33,5% θαζόινπ 54,5% δελ έρσ γλώκε 2%

38 Γπάθημα 45. ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ Ποικιλία Προϊόντων 3% 16,5% 36,3% 44% ΠΟΛΥ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ 12,3% κέηξηα 46% θαζόινπ 38,7 % δελ έρσ γλώκε 3% πνιύ 29,2% κέηξηα 39% θαζόινπ 28,6% δελ έρσ γλώκε 3,2%

39 Γπάθημα 46. ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ Ποιότητα Εξυπηρζτηςησ 7% 27,5% 22,5% 43% ΠΟΛΥ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ 19,3% κέηξηα 42,6% θαζόινπ 29,4% δελ έρσ γλώκε 8,7% πνιύ 32,5% κέηξηα 43,7% θαζόινπ 21,8% δελ έρσ γλώκε 2%

40 Γπάθημα 47. ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΤΚΟΛΙΑ ΠΡΟΒΑΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ Ευκολία ςτην Πρόςβαςη 4% 21,2% 37,5% 37,3% ΠΟΛΥ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ 33% κέηξηα 41% θαζόινπ 21,7% δελ έρσ γλώκε 4,5% πνιύ 51% κέηξηα 27% θαζόινπ 19,8% δελ έρσ γλώκε 2,2 %

41 Γπάθημα 48. ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟ ΣΙ ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΠΩΛΗΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ Υπηρεςίεσ μετά την Πώληςη 12,8% 12,2% 27,5% 47,5% ΠΟΛΥ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ 9,3% κέηξηα 47,3% θαζόινπ 29,4% δελ έρσ γλώκε 14% πνιύ 21,8% κέηξηα 47,5% θαζόινπ 21,7% δελ έρσ γλώκε 9%

42 5. ςγκπιηική αποηίμηζη καηαζηημάηυν Ν. Φλώπιναρ με αςηά άλλυν αγοπών Γπάθημα 49. ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΙ ΣΙΜΔ Τιμζσ 71% 15% 11,2% 2,8% ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: θαιύηεξε 16% ρεηξόηεξε 70,3% δελ ππάξρεη δηαθνξά 11,7% δελ έρσ γλώκε 2% θαιύηεξε 11,2% ρεηξόηεξε 71,5 % δελ ππάξρεη δηαθνξά 12% δελ έρσ γλώκε 5,3%

43 Γπάθημα 50. ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Ποικιλία Προϊόντων 61,5% 15% 20,5% 3% ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: θαιύηεξε 18% ρεηξόηεξε 42% δελ ππάξρεη δηαθνξά 35,5% δελ έρσ γλώκε 4,5% θαιύηεξε 13,5% ρεηξόηεξε 55,7% δελ ππάξρεη δηαθνξά 26,2% δελ έρσ γλώκε 4,6%

44 Γπάθημα 51. ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΔΤΚΟΛΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ 39,8% Ευκολία ςτην Πρόςβαςη 26,5% 0% 7,2% ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: θαιύηεξε 4% ρεηξόηεξε 29% δελ ππάξρεη δηαθνξά 23% δελ έρσ γλώκε 8% θαιύηεξε 39% ρεηξόηεξε 19% δελ ππάξρεη δηαθνξά 36,8% δελ έρσ γλώκε 5,2%

45 Γπάθημα 52. ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΠΩΛΗΗ Υπηρεςίεσ μετά την Πώληςη 39,8% 36,5% 11% 12,2% ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: θαιύηεξε 11,8% ρεηξόηεξε 41% δελ ππάξρεη δηαθνξά 33,2% δελ έρσ γλώκε 14% θαιύηεξε 9,6% ρεηξόηεξε 35,7% δελ ππάξρεη δηαθνξά 46,2% δελ έρσ γλώκε 8,5%

46 6. Οικονομική και Καηαναλυηική Ικανόηηηα Γπάθημα 53 Πόςο ςασ ζχει επηρεάςει η οικονομική κρίςη; 0,3% 5% 70,2% 24,5% ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΠΟΛΥ ΔΞ/ΔΑ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: θαζόινπ 6% ιίγν 26,3% πνιύ 67,4% ΓΞ/ΓΑ 0,3% θαζόινπ 2% ιίγν 19,3% πνιύ 78,7% ΓΞ/ΓΑ 0%

47 Γπάθημα 54 Η καταναλωτική ςασ ικανότα είναι ίδια με πριν ζνα χρόνο; 15,5% ΝΑΙ ΟΧΙ 84,5% Αν όσι; Γπάθημα 55 ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 4,2% 95,8% Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: ΥΔΗΡΟΣΔΡΖ 94,2% ΚΑΛΤΣΔΡΖ 5,8% ΥΔΗΡΟΣΔΡΖ 98,8% ΚΑΛΤΣΔΡΖ 1,2%

48 Γπάθημα 56 Ζχετε αλλάξει τισ καταναλωτικζσ ςυνήθειεσ τουσ τελευταίουσ μήνεσ; 12,8% ΝΑΙ ΟΧΙ 87,2% Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: ΝΑΗ 85% ΟΥΗ 15% ΝΑΗ 94% ΟΥΗ 6%

49 Γπάθημα 57 Ποια ζξοδα ζχετε μειώςει; 34,5% 40% 11% 10,2% 4,3% Ζξοδα διατροφήσ Προςωπικά έξοδα Ζξοδα διαςκέδαςησ Κανένα από τα παραπάνω Άλλο Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: Έμνδα δηαηξνθήο 11,3% Πξνζσπηθά έμνδα 33% Έμνδα δηαζθέδαζεο 38% Καλέλα από ηα παξαπάλσ 12,3% Άιιν 5,4% Έμνδα δηαηξνθήο 10,5% Πξνζσπηθά έμνδα 39% Έμνδα δηαζθέδαζεο 45,5% Καλέλα από ηα παξαπάλσ 4% Άιιν 1%

50 Γπάθημα 58 Ποιο σπημαηικό ποζό διαθέζαηε για τώνια (εκηόρ ζοςπεπμαπκεη) ηο ηελεςηαίο μήνα; 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 48,5% 30,8% 10% 4% και άνω 6,7% Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: % ,7% % ,6% 1001 θαη άλσ 4,7% % ,6% ,3% ,8% 1001 θαη άλσ 13,3%

51 Γπάθημα 59 Για ηην διαηποθή (ζε ζοςπεπ μάπκεη) ζαρ ποιο ποζό ξοδέταηε ηην ηελεςηαία εβδομάδα; 35% 38,2% 12% 10,3% 4,5% και άνω Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: ,3% ,7% % % 201 θαη άλσ 6% % ,7% ,5% ,8% 201θαη άλσ 1%

52 H έξεπλα απηή, έξρεηαη λα θαηαδείμεη ηελ κείσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Ννκνύ Φιώξηλαο, κε ζαθή επηδείλσζε ηεο ζέζεο ηνπο έλαληη ησλ άιισλ αγνξώλ. Ζ αγνξά ηνπ Ννκνύ Φιώξηλαο ζε ζρέζε κε όηη είρε θαηαγξαθεί ην 2008 ράλεη πιένλ από αγνξέο αληίζηνηρνπ κεγέζνπο θαη όρη από κεγαιύηεξεο. Αλ ην 2008 ν θαθόο δαίκνλαο ήηαλ ε Δγλαηία, ην 2011 ε επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ θαηαδεηθλπεη όηη ηα αίηηα εηλαη θαη άιια. Σηκνινγηαθή πνιηηηθή, εμππεξέηεζε, πνηόηεηα, απνηεινύλ ζηνηρεία ζηα νπνία νη δείθηεο έρνπλ επηδεηλσζεί, θαη αλ γηα θάπνηα από απηά ε επηδείλσζε εηλαη ινγηθή (ηηκέο) γηα κηα ζεηξά άιισλ παξαγόλησλ (εμππεξέηεζε, πξνζθεξόκελα πξνηόληα, θιπ) παξακέλεη επζύλε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ λα ηα αλαδείμνπλ. Αληαγσληζηηθέο αγνξέο πιένλ είλαη άιιεο ηνπηθέο θαη όρη απηέο ησλ κεγαιύηεξσλ πόιεσλ. Απηό βέβαηα ζε θάπνηεο δηθαηνινγείηαη ιόγσ πεξηνξηζκνύ ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ζαθέζηαηα θαηαγξάθεη επηδείλσζε θαζώο ην 84,5% δειώλεη όηη έρεη κεησζεί ε θαηαλαισηηθή ηνπ ηθαλόηεηα. ηελ θνξπθή ησλ κεηώζεσλ ζηέθνληαη ηα έμνδα δηαζθέδαζεο όπνπ ην 40% δειώλεη όηη ερεη κεηώζεη ζεκαληηθά όπσο θαη ηα πξνζσπηθά έμνδα θαηά 34%. ρεηηθά αιώβεην βγαίλεη ην πνζό πνπ δαπαλάηαη γηα ηξόθηκα, θιπ όπνπ ε κείσζε εθεί εηλζη ζεκαληηθά κηθξόηεξε. Σν 87,2% δειώλεη όηη έρεη αιιάμεη ηηο θαηαλαισηηθέο ηνπ ζπλήζεηεο ηνλ ηειεπηαίν ρξνλό, ελώ γηα ην 95,8% ε θαηαλαισηηθή ηνπ ηθαλόηεηα έρεη ρεηξνηεξεύζεη κε ην 70,2% λα δειώλεη όηη έρεη επεξεαζηεί από ηελ θξίζε. ε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ όινη νη δείθηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Ννκνύ Φιώξηλαο έρνπλ επηδεηλσζεί κε ην 71% λα δειώλεη όηη ηηκέο είλαη ρεηξόηεξεο από άιισλ αγνξώλ, ην 61,5% όηη ε πνηθηιία πξνηόλησλ εηλαη ρεηξόηεξε, θαη ην 76,3% λα δειώλεη όηη νη ππεξεζίεο κεηά ηελ πώιεζε εηλαη ίδηεο ή ρεηξνηεξεο. Ζ επηδείλσζε απηή νθείιεηαη ηόζν ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε αιιά θαη ζην γεγνλόο όηη παξόηη απηά ηα ζηνηρεία είραλ επηζεκαλζεί σο ζεκεία πνπ ζα έπξεπε λα εηραλ επηθεληξσζεί νη επηρεηξήζεηο, δελ έγηλε θάηη πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή κε απνηέιεζκα λα ππνκνλεπζεί νπζηαζηηθά ε αληαγσληζηηθόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ εμέιημε απηή ζε ζπθγθεθξηκέλνπο δείθηεο ππνδειώλεη όηη πνζνζηό άλσ ηνπ 50% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξσηώκελσλ δαπαλά ηα ρξήκαηα ηνπ ζε ηξίηεο αγνξέο. Σν πνζό απηό εηλαη 300 επξώ ην κήλα όπσο πξνθύπηεη από ην 78% ησλ εξσηώκελσλ πνπ δειώλεη όηη απηή εηλαη θάηα κέζν όξν ε ζρεηηθή δαπάλε ζε αγνξέο εθηόο ησλ ζνππεξκάξθεη. Οη επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο αδπλαηνύλ λα αληηζηαζνύλ ζηηο επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαζώο ηα κνλαδηθά όπια πνπ δηαζέηνπλ, εμππεξέηεζε, ππεξεζίεο κεηά ηελ πώιεζε, θιπ αμηνινγνύληαη αξλεηηθά από ηνπο θαηαλαισηέο. Οη πεξηζζόηεξνη θαηαλαισηέο άλσ ηνπ 50% πιένλ αθήλνπλ ρξήκαηα ζε ηξίηεο αγνξέο κε κέζε ζπρλόηεηα 2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα. ε ζρέζε κε ηελ έξεπλα ηνπ 2008 ππάξρεη κηα αληηζηξνθή ηεο ζηάζεο πνπ είρε θαηαγξαθεί ην 2008 όπνπ ην 62,5% παξόιν πνπ επηζθέπηνληαλ ηξίηεο αγνξέο δελ αγόξαδε θάηη από εθεί. Ζ αδπλακία ησλ επηρεηξήζεσλ Φιώξηλαο θαη Ακπληαίνπ λα εληζρύζνπλ ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηνπο, νδεγεί έλα όιν θαη κεγαιύηεξν πνζνζηό θαηαλαισηώλ ζην λα επηιέμνπλ ηξίηεο αγνξέο θαη ζαθέζηαηα ζε κηα απώιεηα εηζνδήκαηνο από ηελ ηνπηθή αγνξά.

53 Όπσο δηαπηζηώλεηαη από ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ νη θαηαλαισηέο επηιέγνπλ ηα θαηαζηήκαηα όρη ιόγσ θάπνησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ δηαζέηνπλ αιιά θαηά θύξην ιόγν εμαηηίαο ηεο αλαγθαηόηεηαο θαη ηεο επθνιίαο πξόζβαζεο. Οη ιόγνη απηνί ζπληζηνύλ νπζηαζηηθά έιιεηκκα αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο ηνπηθήο αγνξάο. Ζ ηειεπηαία έρεη ζαθέζηαηα επηδεηλσζεί θαζώο έρεη απμεζεί ην πνζνζηό (θαηά 13%) όζσλ δειώλνπλ όηη πξνηηκνύλ ηηο ηνπηθέο αγνξέο ιόγσ αλαγθαηόηεηαο, ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε έξεπλα ηνπ Ζ επηδείλσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο δηαθαίλεηαη θαη από ην γεγνλόο όηη αληίζηνηρε ππνρώξεζε ζεκεηώλνπλ θαη νη δείθηεο πνπ αθνξνύλ ηελ εμππεξέηεζε από ηα θαηαζηήκαηα ηνπ Ννκνύ. Σν γεγνλόο απηό ππνζθάπηεη απηή θαζεαπηή ηελ επηβίσζε ησλ ηνπηθώλ θαηαζηεκάησλ ζε πεξίπησζε πνπ μεπεξαζηνύλ νη ιόγνη αλαγθαηόηεηαο ή επθνιία πξόζβαζεο, όπσο δηαθαίλεηαη θαη από ην γεγνλόο ηεο πνιύ κεγάιεο δηαξξνήο θαηαλαισηώλ ζε αγνξέο ηνπ γεηηνληθνύ θξάηνπο. Σν γεγνλόο όηη ζεκαληηθό πνζνζηό ησλ θαηαλαισηώλ (24,3%) εκθαλίδεηαη ζπλεηδεηνπνηεκέλν ζε όηη αθνξά ηε ζηήξημε ηεο ηνπηθήο αγνξάο, απνηειεί ελζαξξπληηθό ζηνηρείν ρσξίο όκσο ζε θακία πεξίπησζε λα κπνξεί λα αλαπιεξώζεη ην ζεκαληηθό έιιεηκκα αληαγσληζηηθόηεηαο πνπ εκθαλίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο. Σν ζηνίρεκα θαίλεηαη όηη είλαη θαζαξά ζηελ πιεπξά ησλ επηρεηξεκαηηώλ νη νπνίνη πξέπεη λα αλαδηαξζξώζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο κε έκθαζε ζε ηνκείο (εμππεξέηεζε, πνηόηεηα, πξνώζεζε, θιπ) πνπ κπνξεί λα απνδεηρζνύλ θαζνξηζηηθνί ζην λα πξνζειθύζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο. Σαπηόρξνλα ε πινπνίεζε εθζηξαηεηώλ αιιά θαη ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ζπλείδεζεο ζηήξημεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ ηελ αληίζηνηρε πξνζπάζεηα ησλ ηνπηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη επηρεηξεκαηηώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα κηα εθζηξαηεία πνπ ζα αλαδείθλπε ηηο ηδηόηεηεο ησλ ηνπηθώλ πξντόλησλ ηδηαίηεξα ζηα ηξόθηκα, θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηε ηνπηθή θνπιηνύξα, ζα ζπκβάιιεη ζην λα ζπγθεξαζηεί κε ηελ ηάζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηειεπηαία ηνπο θαηαλαισηέο, πνπ ζέινπλ λα γλσξίδνπλ από πνπ πξνέξρεηαη ην πξντόλ πνπ αγνξάδνπλ θαη ηη επηπηώζεηο έρεη ε παξαγσγή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Παξάιιεια κηα ζηξαηεγηθή ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο ηνπηθήο αγνξάο κπνξεί λα έρεη ζνβαξό αληίθηππν ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ εθκεηαιιεπόκελε βέβαηα θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλώκεο ζην ζέκα ηεο ππνζηήξημεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο. Αλαιύνληαο όια ηα πην πάλσ ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα δηαηππώζνπκε έλα «κνληέιν» (κέζσ ηνπ ζπλδηαζκνύ ησλ βαζηθώλ παξακέηξσλ ησλ απαληήζεσλ ησλ θαηαλαισηώλ) πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίζνπκε ηελ πηζαλόηεηα λα επαλαιεθζεί ε πξνηίκεζε ηνπο ζηελ ηνπηθή αγνξά, ζα ιέγακε όηη νη ηηκέο, ε εμππεξέηεζε, ε αλαγθαηόηεηα αγνξάο, αιιά θαη ην after sales service απνηεινύλ παξάγνληεο πνπ σζνύλ ηνπο θαηαλαισηέο ζην λα πξνηηκήζνπλ ηελ ηνπηθή αγνξά. Ζ ζεκαζία ησλ παξαγόλησλ απηώλ είλαη ζεκαληηθή ζηελ πεξίπησζε ζύγθξηζεο κε θαηαζηήκαηα ηξίησλ αγνξώλ, επηηξέπνληαο ηελ ηνπηθή αγνξά λα δηαηεξεί έλα κεγάιν πνζνζηό ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ.

54 Σα επξήκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ έλα ζεκαληηθό εξγαιείν γηα ηηο επηρεηξήζεηο (θαηαζηήκαηα θαη ππεξεζίεο) θαη «ιόγνο» πηνζέηεζεο ηεο θηινζνθίαο «πξνζαλαηνιηζκνύ ζηνλ πειάηε» κεηά ηελ πξνζεθηηθή εξκελεία ησλ παξακέηξσλ πνπ αλαιύνληαη. Ζ κέηξεζε ηθαλνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηώλ, απνηειεί ηελ πιένλ αληηθεηκεληθή πιεξνθνξία ηεο αγνξάο θαη δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα αληηιεθζνύλ (ιεπηνκεξεηαθά) ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε, ώζηε λα δηακνξθώζνπλ αλάινγα ηα κειινληηθά ηνπο πξνγξάκκαηα

55 Πποηάζειρ 1. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, πνπ απνηειεί ζπλέρεηα ηεο αληίζηνηρεο πξσηνβνπιίαο ηνπ 2008, ζα πξέπεη λα απνηειέζεη βάζε κηαο εηήζηαο δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο ε νπνία ζα αμηνπνηεί δπλακηθά ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξνθεηκέλνπ, κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ζεηηθώλ ζπκπεξαζκάησλ-αμηνινγήζεσλ, λα εληζρπζνύλ θαη λα επηηαζνύλ νη ζεηηθέο γλώκεο ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπηθή αγνξά αιιά θαη λα πξνηηκεζεί έλαληη ησλ άιισλ αγνξώλ. 2. Οη ηνπηθνί παξαγσγνί θαη θαηαζηεκαηάξρεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθύζνπλ αγνξαζηέο, είλαη αλαγθαίν λα δηαθεκίζνπλ ηε ζρέζε ησλ πξντόλησλ κε ηε Φιώξηλα θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηε ηνπηθή ηζηνξία, δίλνληαο έκθαζε ζηελ ηάζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηειεπηαία ηνπο θαηαλαισηέο, πνπ ζέινπλ λα γλσξίδνπλ από πνπ πξνέξρεηαη ην πξντόλ πνπ αγνξάδνπλ θαη ηη επηπηώζεηο έρεη ε παξαγσγή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. 3. Δίλαη αλαγθαία ε εθπόλεζε αληίζηνηρεο έξεπλαο πνπ ζα θαηαγξάθεη ηηο πξνηηκήζεηο θαη ην πξνθίι ησλ επηζθεπηώλ ηνπ λνκνύ πνπ απνηειεί κηα άιιε ζεκαληηθή θαηεγνξία αγνξαζηηθνύ θνηλνύ γηα ηα θαηαζηήκαηα ηνπ Ννκνύ Φιώξηλαο 4. Μηα αληίζηνηρε έξεπλα είλαη απαξαίηεην λα γίλεη θαη κε ηνπο εκπόξνπο ηεο πεξηνρήο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνύλ νη απόςεηο, νη ζηάζεηο αιιά θαη νη αλάγθεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εθπνλεζνύλ αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο. 5. Δίλαη αλαγθαία ε εθπαίδεπζε ησλ επηρεηξεκαηηώλ ζε ζέκαηα θαη δεηήκαηα ζηα νπνία ε ηνπηθή αγνξά πζηεξεί, όπσο εμππεξέηεζε πειαηώλ, επηθνηλσληαθή πνιηηηθή θιπ.. 6. ηελ αγνξά ηξνθίκσλ πρ ν ζπλδπαζκόο ηνπ ηνπηθνύ πξντόληνο κε πνιηηηζηηθά ζύλνια ή ηνπηθέο αλαπαξαζηάζεηο, έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεγαιύηεξε ζπκβνιηθή πνηόηεηα θαη ηελ αύμεζε ηόζν ηεο ηειηθήο ηηκήο όζν θαη ηεο αγνξαζηηθήο θίλεζεο. Ζ δηαθνξνπνίεζε ή επέλδπζε απηή κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη θαη ην γεγνλόο όηη ηα πξντόληα απηά κπνξεί λα έρνπλ θαη πςειόηεξε ηηκή ιόγσ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ζρεηηθνύ θόζηνπο. Απηό κπνξεί λα ζπλδεζεί, κε απηό πνπ έρεη δηαπηζησζεί από άιιεο ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ ηνλίδνπλ όηη νη θαηαλαισηέο, ελδηαθέξνληαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν γηα ηνλ ηόπν θαη ηνλ ηξόπν παξαγσγήο ησλ ηξνθίκσλ, όρη κόλν γηα ιόγνπο πγείαο θαη αζθάιεηαο αιιά επίζεο ζηα πιαίζηα ηθαλνπνίεζεο κηαο ηάζεο λνζηαιγίαο γηα κηα πεξαζκέλε πεξίνδν πξαγκαηηθώλ ηξνθίκσλ.

56 7. Ηδηαίηεξα ζα πξέπεη λα αλαδεηρζνύλ θαη λα επηθνηλσλεζνύλ νη αδπλακίεο άιισλ αγνξώλ (αλώλπκα πξνηόληα, κε αζθαινί ηξόπνη παξαγσγήο, θιπ πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη ε ηνπηθή αγνξά. 8. Δίλαη αλαγθαίν λα επηδησρζεί απηό πνπ ν Deming (1986),νλόκαζε ππεξ-ηθαλνπνηεκέλνο θαηαλαισηήο, όξνο πνπ πξνρσξάεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ θαηαλαισηή έλα βήκα πην πέξα. Με ηελ θξάζε απηή ν Deming πξνηξέπεη ηηο επηρεηξήζεηο όρη απιά λα ηθαλνπνηνύλ ηνπο πειάηεο ηνπο (αθνύ απηό είλαη πιένλ δεδνκέλν όηη πξέπεη απαξαίηεηα λα γίλεηαη), αιιά λα ηνπο ππεξ-ηθαλνπνηεί. Ζ ζηξνθή ζηελ ππεξ ηθαλνπνίεζε κπνξεί λα απνηειέζεη κηα ζαθέζηαηα επηθεξδή πξαθηηθή γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ελώ ε ζεκαζία ηεο επηβεβαηώλεηαη θαη από άιιεο πεγέο (έξεπλα ηεο S&P) πνπ ππνγξακκίδνπλ ηε ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ θεξδνθνξία κηαο επηρείξεζεο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηώλ. 9. Ζ πηνζέηεζε κέηξσλ ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ ηνπηθώλ επηρεηξήζεσλ είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο θαζώο ν αληαγσληζκόο πξόθεηηαη λα εληαζεί πξνθαιώληαο κηα κεγάιε αλαθαηαλνκή ηνπ κεξηδίνπ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πξνο όθεινο ησλ κεγαιύηεξσλ. Ζ πηνζέηεζε ζύγρξνλσλ κεζόδσλ από ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο, όπσο θαζνξηζκόο πειαηώλ ζηόρσλ (target groups) - Σκεκαηνπνίεζε Αγνξάο, ζρεδηαζκόο εκπνξηθήο πνιηηηθήο, θιπ είλαη επηινγέο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ ηνπηθώλ επηρεηξήζεσλ. Μηα πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ πειάηε εηαηξεία είλαη απηή πνπ είλαη δεζκεπκέλε λα παξέρεη εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο θαη αληαγσληζηηθά πξντόληα θαη ππεξεζίεο κε ζηόρν λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ πειαηώλ ζε έλα ζαθέο θαζνξηζκέλν ηκήκα ηεο αγνξάο.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Ζ ΔΡΔΤΛΑ Όπσο είλαη γλσζηό ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη εηζέιζεη ζε κηα πεξίνδν ύθεζεο θάηη ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ 4 ΔΙΑΣΑΕΙ ΣΩΝ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ: Μια ζύγκπιζη μεηαξύ Ελλάδαρ και Γεπμανίαρ

ΟΙ 4 ΔΙΑΣΑΕΙ ΣΩΝ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ: Μια ζύγκπιζη μεηαξύ Ελλάδαρ και Γεπμανίαρ ΟΙ 4 ΔΙΑΣΑΕΙ ΣΩΝ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ: Μια ζύγκπιζη μεηαξύ Ελλάδαρ και Γεπμανίαρ Αξγπξνπνύινπ Μαξία- Ισάλλα 1 Hassebrauck Manfred 2 1. Τομέας Ψστολογίας, Πανεπιζηήμιο Αθηνών 2. Τομέας Κοινωνικής Ψστολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα