ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ."

Transcript

1 Ανάθεζη Ημεπομηνία διεξαγυγήρ Κάλςτη Μέγεθορ δείγμαηορ Δπιλογή δείγμαηορ ςλλογή ζηοισείυν Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε από ηην ΓΝΩΝΩΝ Σςμβοςλεςηική (Α.Μ. ζην Δ..Ρ. 35) ηελ πεξίνδν κεηαμύ 23Mαξηίνπ θαη 30 Μαξηίνπ 2011 Σνπηθέο αγνξέο Φιώξηλαο θαη Ακπληαίνπ 600 άηνκα (96% βεβαηόηεηα 3% επηηξεπόκελε απόθιηζε θαη ηελ ηππηθή απόθιηζε βάζε ηεο παξαδνρήο γηα αλακελόκελε νκνηόκνξθε θαηαλνκή ζηηο πέληε βαζκίδεο) άηνκα θαηαλαισηέο ηνπ Ννκνύ Φιώξηλαο όισλ ησλ θαηεγνξηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ (θαηαζηήκαηα, ππεξεζίεο, θιπ) Αθνινπζήζεθε ε κέζνδνο ηεο ηπραίαο πνιπζηαδηαθήο ζηξσκαηνπνηεκέλεο δεηγκαηνιεςίαο. Σν δείγκα είλαη αληηπξνζσπεπηηθό ηνπ πιεζπζκνύ. Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ έγηλε κε πξνζσπηθέο ζπλεληεύμεηο ρξεζηκνπνηώληαο έλα δνκεκέλν εξσηεκαηνιόγην ην νπνίν είρε ζηαζκηζηεί ζε ζρεηηθό δείγκα πιεζπζκνύ.

2 Διζαγυγή Ο αληαγσληζκόο θαη νη αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη νη επηρεηξήζεηο, κεηαβάιινπλ δηαξθώο ηηο πξνηηκήζεηο θαη πξνζδνθίεο ησλ πειαηώλ, γεγνλόο πνπ δεκηνπξγεί λέα δεδνκέλα γηα ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνύληαη. Ζ κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηώλ από ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Ννκνύ απνηειεί έλα ζεκαληηθό θαη νπζηαζηηθό εξγαιείν αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη αληηκεηώπηζεο ηνπ νινέλα θαη απμαλόκελνπ αληαγσληζκνύ. Η έπεςνα αςηή ζηόσο έρεη ηελ επηθαηξνπνίεζε θαη ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηώλ ηνπ Ννκνύ Φιώξηλαο, κέζα από ηελ αλάιπζε ησλ δπν κειεηώλ πνπ έρνπλ πξνεγεζεί. Παξάιιεια απνζθνπεί ζηελ θαηάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ θαη ζρεδίσλ πνπ ζα πξνσζνύλ θαη ζα βειηηώλνπλ ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο από ηηο επηρεηξήζεηο, ελώ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό δξάζεσλ πνπ ζα απμάλνπλ ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ησλ ηνπηθώλ επηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ ν πειαηνθεληξηθόο ραξαθηήξαο ησλ ζύγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ, όζν θαη ε εθαξκνγή ησλ βαζηθώλ αξρώλ ζπλερνύο βειηίσζεο απνηεινύλ βαζηθνύο όξνπο ζηνλ αγώλα ησλ επηρεηξήζεσλ λα μεπεξάζνπλ ηελ παξνύζα θξίζε θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο όξνπο γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπο. Ζ επαλάιεςε κηαο ηέηνηαο κέηξεζεο είλαη ζύκθσλε πξνο αλάινγεο παλεπξσπατθέο πξαθηηθέο θαη εληαγκέλε ζην πλεύκα θαη ζηελ θηινζνθία ησλ πζηεκάησλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηεζνύλ νη δηαδηθαζίεο, πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη επηρεηξήζεηο, ώζηε λα εληζρπζεί αληίζηνηρα ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπο ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ κεηξήζηκσλ κεγεζώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηώλ. κοπόρ είλαη ε θαζηέξσζε θαη ελδπλάκσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηε βάζε ελόο ζπζηήκαηνο κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη απνδνηηθόηεηαο ηνπο, κέζσ ηεο αλαηξνθνδόηεζεο από ηνπο θαηαλαισηέο ηνπ Ννκνύ Φιώξηλαο. Οη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα αλαιύζνπλ πξνζεθηηθά ηηο πξνζδνθίεο ησλ θαηαλαισηώλ ηνπο ζε θάζε ζηάδην θαηαλάισζεο ηνπ πξντόληνο, λα αλαπηύμνπλ ππνζηεξηθηηθέο δηαδηθαζίεο, αμηνιόγεζε θαη ζπζηήκαηα θηλήηξσλ πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο. Σα ζεκαληηθόηεξα πιενλεθηήκαηα κηαο έξεπλαο κέηξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηώλ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο ζεκεία: 1. Σα πξνγξάκκαηα κέηξεζεο ηθαλνπνίεζεο, εθόζνλ απνηεινύλ ζπλερείο θαη ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ εηαηξηώλ βειηηώλνπλ ηελ επηθνηλσλία κε ην ζύλνιν ησλ πειαηώλ. 2. Οη επηρεηξήζεηο κπνξνύλ λα δνπλ θαηά πόζν νη ππεξεζίεο ηνπο αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηώλ. Δπηπξόζζεηα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα κειεηεζνύλ θαηά πόζν λέεο ελέξγεηεο, πξνζπάζεηεο θαη πξνγξάκκαηα έρνπλ αληίθηππν ζηελ πειαηεία ηεο επηρείξεζεο.

3 3. Δληνπίδνληαη νη θξίζηκεο δηαζηάζεηο ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ ζα πξέπεη λα βειηησζνύλ θαζώο θαη νη ηξόπνπ κε ηνπο νπνίνπο ζα επηηεπρζεί ε βειηίσζε απηή. 4. Πξνζδηνξίδνληαη ηα ζεκαληηθόηεξα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκό, ζύκθσλα κε ηηο απόςεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ πειαηώλ. ήκεξα νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο έρνπλ κεηαβιεζεί ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε κέηξεζή καο ην Ζ γεληθόηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, νη ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο θαη ην αβέβαην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ, ε απμαλόκελε αλεξγία πνπ εηδηθά γηα ηελ πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο απνηειεί ην πην ζεκαληηθό πξόβιεκα δεκηνπξγνύλ αλαζθάιεηα ζην θαηαλαισηηθό θνηλό θαη έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ησλ θαηαλαισηηθώλ ζπλεζεηώλ. ηελ παξνύζα έξεπλα ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ζνβαξά ππόςε όηη νη πεξηζζόηεξνη θαηαλαισηέο πξνηηκνύλ λα αγνξάδνπλ κε γλώκνλα ηελ ηηκή αθόκα πεξηζζόηε.ξν από όηη ζην παξειζόλ. Ζ ηηκή ησλ πξντόλησλ θαζνξίδεη ηελ δήηεζε θαη όρη ηόζν ε πνηόηεηα ηνπο. ήκεξα ιόγσ ησλ παξαπάλσ ηα πεξηζζόηεξα λνηθνθπξηά θαη θαηαλαισηέο πξνηηκνύλ λα αγνξάδνπλ πξντόληα πνπ είλαη πην θνληά ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο ηθαλόηεηα βάδνληαο ζε δεύηεξε κνίξα ηελ πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ. πκπεξαζκαηηθά κπνξνύκε λα πνύκε όηη ε ηηκή ησλ πξντόλησλ θαζνξίδεη ηελ δήηεζε θαη όρη ηόζν ε πνηόηεηα ηνπο. Απηό δελ ζεκαίλεη όηη ζα αγόξαδαλ νηηδήπνηε έρεη ρακειό θόζηνο,αληηζέησο δεηνύλ πνηθηιία ζηηο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο θαη πξντόληα ζπγθξίλνληαο ηελ πνηόηεηα θαη ηελ ηηκή ηνπο.εεηνύλ όζν πνηέ ηελ θαιύηεξε ηηκή ζε ζρέζε κε ηελ πνηόηεηα.( value for money) Γηα ην ιόγν απηό πνιινί θαηαλαισηέο αλαδεηνύλ πξντόληα θαη ππεξεζίεο ζε δηαθνξεηηθέο αγνξέο. ηελ πεξίπησζε ηνπ Ννκνύ Φιώξηλαο πνπ εξεπλνύκε βιέπνπκε όηη ην θαηαλαισηηθό θνηλό πξνηηκάεη θαη άιιεο αγνξέο. Απηό ζπκβαίλεη θπξίσο ζε δύν ιόγνπο: Ππώηον : Οη ηηκέο Γεύηεπον : Ζ κεγαιύηεξε πνηθηιία πνπ πξνζθέξνπλ νη άιιεο αγνξέο όπσο ηεο Θεο/λίθεο αιιά θαη ηεο Πηνιεκαΐδαο. Ωζηόζν θαη ε εύθνιε πξόζβαζε ζε άιιεο αγνξέο αλ θαη ζπγθεληξώλεη έλα κηθξό πνζνζηό ζηελ έξεπλα καο σο ιόγσ επηινγήο απνηειεί θύξην παξάγνληα. Ούηε νη ηηκέο αιιά νύηε θαη ηα πξντόληα από κόλα ηνπο ζα ήηαλ ηθαλά λα παξαζύξνπλ ην θαηαλαισηηθό θνηλό αλ ε πξόζβαζε δελ ήηαλ εύθνιε. Ωζηόζο η εύκολη ππόζβαζη ζηιρ άλλερ αγοπέρ θα ππέπει να έσει και «ανηαποδοηικό ηέλορ» και για ηην ίδια ηη Φλώπινα κςπίυρ μέζα από ηην ανάπηςξη ηος ηοςπιζμού πος θα θέπει ζηην πόλη ένα νέο καηαναλυηικό κοινό. Γηα ηελ θαιύηεξε αλάγλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζηελ εξώηεζε «Ποιερ άλλερ αγοπέρ επιζκέπηεζηε για να τυνίζεηε;» ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε όηη νη εξσηώκελνη έδηλαλ κόλν κηα απάληεζε. Σα πνζνζηά γηα ηηο αγνξέο ησλ θνπίσλ, ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Πηνιεκαΐδαο ζα κπνξνύζαλ λα είλαη πνιύ κεγαιύηεξα.

4 Γηα παξάδεηγκα όζνη επηζθέπηνληαη άιιεο αγνξέο πάλσ από δπν θαη ηξεηο θνξέο ην κήλα ελδερνκέλσο λα κνηξάδνπλ ηηο αγνξέο ηνπο αλάκεζα ζε Θεζζαινλίθε θαη θόπηα ή Πηνιεκαΐδα Κνδάλε θαη θόπηα. Πέξα από ηηο ζηαηηζηηθέο αλαιύζεηο, από ηηο πξνζσπηθέο ζπλεληεύμεηο θαη από ηηο ζεκεηώζεηο πνπ θξαηήζακε πξνθύπηεη όηη νη θάηνηθνη ηεο Φιώξηλαο ζεσξνύλ πνιύ αθξηβή ηελ αγνξά θαη ηηο ππεξεζίεο ζηε Φιώξηλα. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ δηαζθέδαζε ή ηνλ θαθέ. Από ηελ πξνζσπηθή επαθή θαη από ηελ επηηόπηα έξεπλα πάξα πνιινί θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Φιώξηλαο πξνηηκνύλ ηα θόπηα γηα βελδίλε ζρεδόλ ζε θαζεκεξηλό επίπεδν. Αθόκα θαη ε αλαδήηεζε άιισλ αγνξώλ γηα ηελ αλεύξεζε θαιύηεξεο ηηκήο επεξεάδεηαη από ην θόζηνο ηεο κεηαθνξάο δειαδή από ηελ ηηκή ηεο βελδίλεο. Σα παξαπάλσ απνηππώλνληαη θαη ζηελ αιιαγή θαηαλαισηηθήο ζπλήζεηαο ζην Γήκν Φιώξηλαο. Ζ κεηαζηξνθή ηνπ θόζκνπ από ηελ αγνξά ηεο Θεο/λίθεο ζηελ αγνξά ησλ θνπίσλ είλαη πηζαλό λα ζπκβαίλεη γηα δύν ιόγνπο : Ππώηον : Ζ αιιαγή ηεο θαηαλαισηηθήο ηθαλόηεηαο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ρακειέο ηηκέο ζηελ αγνξά ησλ θνπίσλ. Γεύηεπον : Σν αθξηβό θόζηνο ησλ κεηαθηλήζεσλ. Ζ θνληηλή απόζηαζε αιιά θαη ν αλεθνδηαζκόο κε θζελή βελδίλε ζηα θόπηα είλαη έλαο επηπιένλ ιόγνο. Σέινο ζηελ παξνύζα έξεπλα θαηαγξάθνπκε ην ρξεκαηηθό πνζό πνπ δηαζέηνπλ νη θαηαλαισηέο ηεο Φιώξηλαο αιιά θαη ην πόζν έρεη επεξεαζηεί ε θαηαλαισηηθή ηνπο ηθαλόηεηα ην ηειεπηαίν έλα ρξόλν. Δξγαιείν ρξήζηκν ηόζν γηα ηελ έξεπλα καο όζν θαη γηα κειινληηθέο. Ζ έξεπλα ηθαλνπνίεζεο πειαηώλ ησλ ηνπηθώλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Ννκνύ Φιώξηλαο, ζηεξίρζεθε ζε κηα πνιπθξηηεξηαθή πξνζέγγηζε κε ηηο πην θάησ εξεπλνύκελεο κεηαβιεηέο:

5 1.ςσνόηηηα αγοπών από καηαζηήμαηα ηηρ ηοπικήρ αγοπάρ Γπάθημα 1. ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑ 35,0% 30,0% 28,2% 30,3% 25,0% 20,0% 15,0% 19,5% 17,8% 10,0% 4,2% 5,0% 0,0% ΔΞ/ΔΑ Γπάθημα 2. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑ 35,0% 30,0% 28,8% 28,2% 30,3% 23,5% 29,9% 25,0% 19,5% 20,0% 15,0% 14,2% 17,8% ,0% 5,0% 0,0% 4,2% ΔΞ/ΔΑ 3,3% Έρεη κεησζεί ε ζπρλόηεηα αγνξώλ από ην Ννκό Φιώξηλαο ζε ζρέζε κε όηη ζπλέβαηλε ην Σν γεγνλόο απηό δηαθαίλεηαη ηόζν από ηελ αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ όζσλ δειώλνπλ όηη δελ ςσλίδνπλ θαζόινπ από ηελ αγνξά ηνπ Ννκνύ (2008: 14,2%, 2011: 19,5%) όζν θαη από ηελ πνιύ ζεκαληηθή κείσζε όζσλ όηη ςσλίδνπλ 6-7 θνξέο ηελ εβδνκάδα(2008: 29,9%, 2011: 17,8%).

6 Ζ κείσζε απηή ζρεηίδεηαη κε ηνλ πεξηνξηζκό ηεο αγνξαζηηθήο ηθαλόηεηαο. Αλαδεηθλύεη όκσο θαη ην γεγνλόο ησλ αδπλακηώλ ηεο αγνξάο ηεο Φιώξηλαο πνπ είραλ επηζεκαλζεί θαη από ηελ πξνεγνύκελε έξεπλα, αδπλακίεο νη νπνίεο επηδείλσζαλ ηε ζέζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξίνδν θξίζεο πνπ δηαλύνπκε. Από όηη δηαθαίλεηαη θαη από ηηο άιιεο εξσηήζεηο ππάξρεη κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ αηόκσλ πνπ θαηεπζύλνληαη πξνο ηηο αγνξέο ηεο Θεζζαινλίθεο, θαη κεγαιύηεξε αύμεζε πξνο ηελ αγνξά ηνπ Μνλαζηεξίνπ (FYROM) γηα ιόγνπο όπσο θζελέο ηηκέο αιιά θαη θζελά θαύζηκα ζε ζπλδηαζκό κε ηελ εύθνιε θαη άκεζε πξόζβαζε. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ αηόκσλ επηιέγνπλ ηελ αγνξά ηνπ Ννκνύ Φιώξηλαο 2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό από όηη είρε δείμεη ε αληίζηνηρε έξεπλα ηνπ Γπάθημα 3. ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΓΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Φλώπιναρ) 30,0% 28% 26,6% 25,0% 22,7% 20,0% 18% 15,0% 10,0% 4,7% 5,0% 0,0% ΔΞ/ΔΑ

7 Γπάθημα 4. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΓΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑ (ΒΑΗ: Γ. Φλώπιναρ) 35,0% 30,0% 32,1% 28% 26,6% 29,9% 25,0% 22,7% 20,0% 15,0% 15,5% 18,2% 18% ,0% 5,0% 0,0% 4,7% ΔΞ/ΔΑ 4,3% Οη ηάζεηο πνπ παξαηεξνύληαη ζην ζύλνιν ηνπ Ννκνύ θαηαγξάθνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ θαηαλαισηώλ ηεο αγνξάο ηεο Φιώξηλαο, κε ζεκαληηθή αύμεζε όζσλ δελ ςσλίδνπλ θαζόινπ από ηελ αγνξά ηεο πόιεο αιιά θαη κεγάιε κείσζε όζσλ επέιεγαλ ηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά ζρεδόλ θαζεκεξηλά γηα λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο (2008:29,9%, 2011: 18%). Γπάθημα 5. ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΜΤΝΣΑΙΟ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Αμςνηαίος) 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 40,6% 28,7% 17,2% 9,8% 3,7% ΔΞ/ΔΑ

8 Γπάθημα 6. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΜΤΝΣΑΙΟ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Αμςνηαίος) 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 40,6% 35,6% 28,7% 29,9% 21,8% 17,2% 11,5% 9,8% 3,7% 1,1% ΔΞ/ΔΑ Ζ κείσζε ηεο επηινγήο ηεο αγνξάο ηνπ Ακπληαίνπ αθνξά όιεο ηηο θαηεγνξίεο, θαηαγξάθεηαη νπζηαζηηθά κηα αληηζηνηρία ζε όηη παξαηεξείηαη κε ηνλ Ννκό ηεο Φιώξηλαο. ηελ πεξίπησζε ηνπ Ακπληαίνπ δελ δηαπηζηώλεηαη ε ξαγδαία κείσζε όζσλ δελ επηιέγνπλ ηελ ηνπηθή αγνξά(2008:11,5%, 2011: 9,8%) ζε ζρέζε κε όηη ζπκβαίλεη ζηνλ Γήκν ηεο Φιώξηλαο, σζηόζν κεηώλεηαη ζε πνιύ κεγάιν βαζκό ν αξηζκόο όζσλ δελ επηιέγνπλ θαζεκεξηλά ηελ ηνπηθή αγνξά (2008:29,9%, 2011: 17,2%). Σα πνζνζηά ηόζν ζηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο αιιά ηδηαίηεξα ζε απηή ηνπ Ακπληαίνπ θαηαδεηθλύνπλ ηελ κείσζε ηεο πξνηίκεζεο ησλ θαηαλαισηώλ πξνο ηα ηνπηθά θαηαζηήκαηα. Ζ ζηάζε απηή απνηειεί ππαλαρώξεζε ζε ζρέζε κε όηη είρε κεηξεζεί ζηελ αληίζηνηρε έξεπλα ηνπ Σν εύξεκα απηό κνινλόηη κπνξεί λα απνηειεί απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ηεο αγνξαζηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ πιεζπζκνύ ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο σζηόζν δηαηεξεί ηε ζεκαληηθόηεηα ηνπ θαζώο ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα ηεο πεξηνρήο αδπλαηνύλ λα αληηζηαζνύλ ζηηο επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.

9 2.Λόγοι πποηίμηζηρ ηοπικήρ αγοπάρ Γπάθημα 7. ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΑΓΟΡΑ ΝΟΜΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ 0,5 45,5% 0,4 0,3 0,2 0,1 0 6,5% 3% 2,2% 17,8% 0,7% 24,3% Γπάθημα 8. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΑΓΟΡΑ ΝΟΜΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ 45,5% ,5% 4,7% 10,6% 3% 32,1% 28,8% 24,3% 17,8% 2,2% 1,8% 0,7% 0,0% 21,9% Οη θαηαλαισηέο ηεο πόιεο ηεο Φιώξηλαο επηιέγνπλ ηελ ηνπηθή αγνξά ζε πνζνζηό 45,5% (2008: 32,1%) ιόγσ αλαγθαηόηεηαο, γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ ηνπηθή αγνξά ζε πνζνζηό 24,3%,(2008: 21,9%) θαη ιόγσ επθνιίαο πξόζβαζεο ζε πνζνζηό 17,8%. Σειεπηαία ζε πνζνζηά είλαη ε εμππεξέηεζε 3% (2008:10,6%) ε πνηθηιία πξνηόλησλ

10 2,2% (2008:1,8%) θαη νη ππεξεζίεο κεηά ηελ πώιεζε 0,7% Όπσο δηαπηζηώλεηαη από ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ νη θαηαλαισηέο επηιέγνπλ ηα θαηαζηήκαηα όρη ιόγσ θάπνησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ δηαζέηνπλ αιιά θαηά θύξην ιόγν εμαηηίαο ηεο αλαγθαηόηεηαο θαη ηεο επθνιίαο πξόζβαζεο. Οη ιόγνη απηνί ζπληζηνύλ νπζηαζηηθά έιιεηκκα αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο ηνπηθήο αγνξάο. Ζ ηειεπηαία έρεη ζαθέζηαηα επηδεηλσζεί θαζώο έρεη απμεζεί ην πνζνζηό (θαηά 13%) όζσλ δειώλνπλ όηη πξνηηκνύλ ηηο ηνπηθέο αγνξέο ιόγσ αλαγθαηόηεηαο, ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε έξεπλα ηνπ Ζ επηδείλσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο δηαθαίλεηαη θαη από ην γεγνλόο όηη αληίζηνηρε ππνρώξεζε ζεκεηώλνπλ θαη νη δείθηεο πνπ αθνξνύλ ηελ εμππεξέηεζε από ηα θαηαζηήκαηα ηνπ Ννκνύ. Σν γεγνλόο απηό ππνζθάπηεη απηή θαζεαπηή ηελ επηβίσζε ησλ ηνπηθώλ θαηαζηεκάησλ ζε πεξίπησζε πνπ μεπεξαζηνύλ νη ιόγνη αλαγθαηόηεηαο ή επθνιία πξόζβαζεο, όπσο δηαθαίλεηαη θαη από ην γεγνλόο ηεο πνιύ κεγάιεο δηαξξνήο θαηαλαισηώλ ζε αγνξέο ηνπ γεηηνληθνύ θξάηνπο. Σν γεγνλόο όηη ζεκαληηθό πνζνζηό ησλ θαηαλαισηώλ (24,3%) εκθαλίδεηαη ζπλεηδεηνπνηεκέλν ζε όηη αθνξά ηε ζηήξημε ηεο ηνπηθήο αγνξάο, απνηειεί ελζαξξπληηθό ζηνηρείν ρσξίο όκσο ζε θακία πεξίπησζε λα κπνξεί λα αλαπιεξώζεη ην ζεκαληηθό έιιεηκκα αληαγσληζηηθόηεηαο πνπ εκθαλίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο Σν ζηνίρεκα θαίλεηαη όηη είλαη θαζαξά ζηελ πιεπξά ησλ επηρεηξεκαηηώλ νη νπνίνη πξέπεη λα αλαδηαξζξώζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο κε έκθαζε ζε ηνκείο (εμππεξέηεζε, πνηόηεηα, πξνώζεζε, θιπ) πνπ κπνξεί λα απνδεηρζνύλ θαζνξηζηηθνί ζην λα πξνζειθύζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο. Σαπηόρξνλα ε πινπνίεζε εθζηξαηεηώλ αιιά θαη ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ζπλείδεζεο ζηήξημεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ ηελ αληίζηνηρε πξνζπάζεηα ησλ ηνπηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη επηρεηξεκαηηώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα κηα εθζηξαηεία πνπ ζα αλαδείθλπε ηηο ηδηόηεηεο ησλ ηνπηθώλ πξντόλησλ ηδηαίηεξα ζηα ηξόθηκα, θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηε ηνπηθή θνπιηνύξα, ζα ζπκβάιιεη ζην λα ζπγθεξαζηεί κε ηελ ηάζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηειεπηαία ηνπο θαηαλαισηέο, πνπ ζέινπλ λα γλσξίδνπλ από πνπ πξνέξρεηαη ην πξντόλ πνπ αγνξάδνπλ θαη ηη επηπηώζεηο έρεη ε παξαγσγή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Παξάιιεια κηα ζηξαηεγηθή ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο ηνπηθήο αγνξάο κπνξεί λα έρεη ζνβαξό αληίθηππν ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ εθκεηαιιεπόκελε βέβαηα θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλώκεο ζην ζέκα ηεο ππνζηήξημεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο.

11 Γπάθημα 9. ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΑΓΟΡΑ ΓΗΜΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Φλώπιναρ) 0,6 48,3% 0,4 0,2 0 8% 2% 2,3% 17% 0,6% 21,6% Γπάθημα 10. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΑΓΟΡΑ ΓΗΜΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Φλώπιναρ) 48,3% % 4,3% 12,3% 2% 33,7% 2,3% 21,4% 21,6% 17% 2,1% 0,6% 0,0% 26,2%

12 Γπάθημα 11. ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΑΓΟΡΑ ΓΗΜΟΤ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Αμςνηαίος) 36,6% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2% 6,5% 2,3% 20% 1% 31,8% Γπάθημα 12. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΑΓΟΡΑ ΓΗΜΟΤ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Αμςνηαίος) ,7% 2% 6,9% 6,5% 36,6% 28,9% 2,3% 1,1% 44,8% 20% 1% 0% 31,8% 12,6%

13 3. Υαπακηηπιζηικά άλλυν αγοπών Γπάθημα 13. ΑΓΟΡΔ ΠΡΟΣΙΜΗΗ 0,3 0,25 0,2 30% 24,5% 20,7% 0,15 11,5% 0,1 0,05 0 6,3% 2,2% 0,5% 4,5% Οη θαηαλαισηέο ηνπ Ννκνύ Φιώξηλαο επηιέγνπλ θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο ηηο αγνξέο : 1) ηεο Θεζζαινλίθεο, 2) Πηνιεκαίδαο 3) Μνλαζηήξη (FYROM). Ζ δηαβάζκηζε απηή αιιάδεη ζηελ πεξίπησζε ησλ θαηαλαισηώλ ηεο Φιώξηλαο πνπ ζηε δεύηεξε ζέζε ηεο πξνηίκεζεο ηνπο βξίζθεηαη ε αγνξά ηεο FYROM, αιιά θαη απηώλ ηνπ Ακπληαίνπ πνπ πξνηηκνύλ ηελ αγνξά ηεο Πηνιεκαίδαο σο πξώηε επηινγή. Γπάθημα 14. ΑΓΟΡΔ ΠΡΟΣΙΜΗΗ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Φλώπιναρ) 0,35 33,6% 0,3 0,25 0,2 18% 22,6% 0,15 0,1 0,05 0 7,3% 2,6% 0,6% 4,6% 10,3%

14 Γπάθημα 15. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΓΟΡΩΝ ΠΡΟΣΙΜΗΗ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Φλώπιναρ) 55,1% ,6% 18% 13,1% 7,3% 0,5% 2,1% 2,9% 2,6% 4,6% 0,6% 22,6% 19,3% 10,3% 3,7% 3% πγθξηηηθά κε ηελ έξεπλα ηνπ 2008 βιέπνπκε νη θαηαλαισηέο ηεο Φιώξηλαο λα κεηώλνπλ ηελ πξνηίκεζε ηνπο πξνο ηελ αγνξά ηεο Θεο/λίθεο, εμέιημε πνπ ζρεηίδεηαη κε κηα ζεηξά από παξάγνληεο, όπσο θόζηνο κεηαθίλεζεο, κείσζε αγνξαζηηθήο δύλακεο, θιπ. Απμεκέλα είλαη ηα πνζνζηά πξνηίκεζεο γηα ηελ αγνξά ηεο FYROM, (2011: 22,6% 2008:3%), όπσο θαη ηεο Πηνιεκαίδαο (2011: 18%, 2008:13%). Ζ αιιαγή απηή αλαδεηθλύεη ην όηη ηα θαηαζηήκαηα ηεο πεξηνρήο πξέπεη λα επελδύζνπλ ζε κηα ζεηξά από ππεξεζίεο αιιά θαη ελεκεξσηηθή θακπάληα πνπ ζα θξαηήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο ζηελ ηνπηθή αγνξά θαζώο ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε ηάζε απηή ζα εληζρπζεί αθόκε πεξηζζόηεξν. Απηό δηαθαίλεηαη θαη από ηελ επηδείλσζε ησλ ζρεηηθώλ δεηθηώλ όπσο θαηαγξάθνληαη ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε έξεπλα ηνπ Ζ αγνξά ηεο Πηνιεκαίδαο όπσο δηαθαίλεηαη θαη από ηελ πξώηε πξνηίκεζε πνπ θαηαιακβάλεη ζηνπο θαηαλαισηέο ηνπ Ακπληαίνπ, κπνξεί λα απνηειέζεη παξάδεηγκα ηνπηθήο αγνξάο πνπ παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη επηδείλσζε ησλ ζηνηρείσλ δηαηεξεί ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο αιιά θαη πξνζειθύεη θαηαλαισηέο.

15 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0, % Γπάθημα 16. ΑΓΟΡΔ ΠΡΟΣΙΜΗΗ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Αμςνηαίος) 3% 43,8% 1% 0% 4% 15,5% 13,7% Γπάθημα 17. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΓΟΡΩΝ ΠΡΟΣΙΜΗΗ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Αμςνηαίος) ,8% 40,2% 19% 14,9% 6,9% 3% 15,5% 13,7% 3,4% 4,6% 2,1% 4% 5,7% 1% 0% 8%

16 Γπάθημα 18. ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΑΛΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 47% 38% 8,5% 5,5% 1% ΔΞ/ΔΑ Γπάθημα 19. ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΑΛΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Φλώπιναρ) 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 48% 38,6% 7,6% 4,3% 4% ΔΞ/ΔΑ

17 Γπάθημα 20. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΑΛΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Φλώπιναρ) 70% 60% 50% 48% 62,5% 38,6% 40% 30% 20% 17,3% 7,6% 15% % 4,6% 4,3% 0,6% 4% 0% ΔΞ/ΔΑ ε ζρέζε κε ηελ έξεπλα ηνπ 2008 έρνπλ απμεζεί ηα πνζνζηά απηώλ δειώλνπλ όηη ςσλίδνπλ από ηηο ηξίηεο αγνξέο κε ζπρλόηεηα 2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα, κε ζεκαληηθή ππνρώξεζε ησλ πνζνζηώλ απηώλ πνπ ςσλίδνπλ από 0-1 θνξέο ηελ εβδνκάδα. Οη πεξηζζόηεξνη θαηαλαισηέο άλσ ηνπ 50% πιένλ αθήλνπλ ρξήκαηα ζε ηξίηεο αγνξέο κε κέζε ζπρλόηεηα 2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα. Τπάξρεη κηα αληηζηξνθή ηεο ζηάζεο πνπ είρε θαηαγξαθεί ην 2008 όπνπ ην 62,5% παξόιν πνπ επηζθέπηνληαλ ηξίηεο αγνξέο δελ αγόξαδε θάηη από εθεί. Ζ αδπλακία ησλ επηρεηξήζεσλ Φιώξηλαο θαη Ακπληαίνπ λα εληζρύζνπλ ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηνπο νδεγεί έλα όιν θαη κεγαιύηεξν πνζνζηό θαηαλαισηώλ ζην λα επηιέμνπλ ηξίηεο αγνξέο θαη ζαθέζηαηα ζε κηα απώιεηα εηζνδήκαηνο από ηελ ηνπηθή αγνξά.

18 Γπάθημα 21. ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΑΛΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Αμςνηαίος) 44% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 36,3% 10,5% 9,2% 0% ΔΞ/ΔΑ Γπάθημα 22. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΑΛΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Αμςνηαίος) 45% 40% 35% 30% 44% 37,9% 36,3% 25% 20% 15% 20,7% 10,5% 9,2% 10,3% 9,2% % 5% 0% 4,8% 0% ΔΞ/ΔΑ

19 Γπάθημα 23. ΛΟΓΟΙ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 0,6 54,2% 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 5,8% 6,5% 20,2% 3,3% 1,5% 8,5% Γπάθημα 24. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΛΟΓΩΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ,2% 43,4% 31,4% 6,5% 20,2% 1,5% 5,8% 1,1% 5,8% 3,3% 3,3% 0% 8,5% 15% Οη ιόγνη επηινγήο άιισλ αγνξώλ είλαη νη ηηκέο 54,2% γεγνλόο πνπ δηθαηνινγεί ηελ επηινγή ηεο αγνξάο ηεο FYROM, αιιά θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηώλνπλ ηα λνηθνθπξηά. Σν εύξεκα απηό αλαδεηθλύεη πιένλ όηη θπξίαξρν θξηηήξην ησλ θαηαλαισηώλ πιένλ είλαη νη ηηκέο, ελώ δεύηεξνο ιόγνο είλαη ε πνηθηιία πξντόλησλ.

20 Οη ηξίηεο αγνξέο πιένλ θαζίζηαληαη πεξηζζόηεξν ειθπζηηθέο όπσο δηαθαίλεηαη θαη από ηε κείσζε θαηά 50% ηνπ πνζνζηνύ απηώλ πνπ δειώλνπλ όηη δελ επηιέγσ ηξίηεο αγνξέο. Κάηη ηέηνην ην 2008 ην ππνζηήξηδε ην 15% ελώ ην 2011 κόλν ην 8,5% δειώλεη όηη δελ επηιέγεη ηξίηεο αγνξέο. 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Γπάθημα 25. ΛΟΓΟΙ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Φλώπιναρ) 55,6% 6,3% 6% 21% 3,6% 1% 6,4% Γπάθημα 26. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΛΟΓΩΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Φλώπιναρ) ,6% 43,3% 27,3% 21% 6,3% 1,6% 6% 4,3% 3,6% 4,3% 1% 0% 6,4% 19,3%

21 Γπάθημα 27. ΛΟΓΟΙ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Αμςνηαίος) 0,5 49,8% 0,4 0,3 0,2 0,1 4,4% 8,2% 17,6% 2,3% 2,8% 14,5% 0 Γπάθημα 28. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΛΟΓΩΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Αμςνηαίος) ,8% 43,7% 40,2% 17,6% 4,4% 8,2% 9,2% 0% 2,8% 2,3% 1,1% 0% 14,5% 5,7%

22 4. Αποηίμηζη καηαζηημάηυν/ Τπηπεζιών ανά κλάδο Γπάθημα 29. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΚΛΑΓΟΤ ΣΡΟΦΙΜΩΝ- ΠΟΣΩΝ Τρόφιμα- Ποτά 33,2% 30% 27,5% 8% 1,3% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΚΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο ηα αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 6,4% θαιή 37% κέηξηα 29,7% θαθή 26,3 δελ έρσ γλώκε 0,6% πνιύ θαιή γλώκε 13,5% θαιή 21,6% κέηξηα 31,4% θαθή 30,8% δελ έρσ γλώκε 12,7%

23 Γπάθημα 30. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΚΛΑΓΟΤ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΗ-ΤΠΟΓΗΗ Είδη Ζνδυςησ- Υπόδηςησ 40,7% 35,5% 19,3% 1% 3,5% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΚΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο ηα αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 0,6% θαιή 18,4% κέηξηα 44% θαθή 33% δελ έρσ γλώκε 4%. πνιύ θαιή γλώκε 2% θαιή 22,3% κέηξηα 31,5% θαθή 42,2% δελ έρσ γλώκε 2%

24 Γπάθημα 31. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΚΛΑΓΟΤ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ Ηλεκτρικζσ Συςκευζσ 28,8% 32,0% 27,5% 5,2% 6,5% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΚΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 4,3% θαιή 34%, κέηξηα 30,3% θαθή 24% δελ έρσ γλώκε 7,4%. πνιύ θαιή γλώκε 8% θαιή 14% κέηξηα 37,6% θαθή 37,3% δελ έρσ γλώκε 3,3%

25 Γπάθημα 32. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΚΛΑΓΟΤ ΒΙΒΛΙΩΝ- ΥΑΡΣΙΚΩΝ Βιβλία- Χαρτικά 30,7% 28,0% 20% 11,8% 9,5% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΚΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 12,3% θαιή 12,7%, κέηξηα 33% θαθή 18% δελ έρσ γλώκε 9,3% πνιύ θαιή γλώκε 9,2% θαιή 24,5% κέηξηα 32,4% θαθή 26,3% δελ έρσ γλώκε 7,6%

26 Γπάθημα 33. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΚΛΑΓΟΤ ΔΠΙΠΛΩΝ- ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΚΟΜΗΗ Ζπιπλα- Είδη Διακόςμηςησ 34,5% 32,2% 20% 9,5% 3,8% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΚΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 4,8% θαιή 22,2%, κέηξηα 33,7% θαθή 29,3% δελ έρσ γλώκε 10%. πνιύ θαιή γλώκε 1,5% θαιή 13,2% κέηξηα 36,8% θαθή 40,5% δελ έρσ γλώκε 8%

27 Γπάθημα 34. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΚΛΑΓΟΤ ΔΙΓΗ ΓΩΡΩΝ Είδη Δώρων 43,3% 21,3% 24,2% 3,7% 7,5% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΚΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 2,3% θαιή 22,4%, κέηξηα 46% θαθή 20,2% δελ έρσ γλώκε 8,1% πνιύ θαιή γλώκε 8,4% θαιή 17% κέηξηα 35% θαθή 35,8% δελ έρσ γλώκε 3,8%

28 Γπάθημα 35. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΚΛΑΓΟΤ ΤΦΑΜΑΣΩΝ Υφάςματα- Λευκά Είδη 34% 20,2% 25,3% 18,5% 2% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΚΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 2,3% θαιή 21,3% κέηξηα 34,1% θαθή 21% δελ έρσ γλώκε 21,3% πνιύ θαιή γλώκε 1,6% θαιή 17,2% κέηξηα 34,4% θαθή 37,7% δελ έρσ γλώκε 9%

29 Γπάθημα 36. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΚΛΑΓΟΤ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ- ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ Εργαλεία- Μηχανήματα 30,3% 31,5% 18% 17,2% 3% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΚΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 2,6% θαιή 17%, κέηξηα 32,7% θαθή 28,7% δελ έρσ γλώκε 19% πνιύ θαιή γλώκε 4% θαιή 21% κέηξηα 23,5% θαθή 39,5% δελ έρσ γλώκε 12%

30 Γπάθημα 37. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Υγείασ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ 2,2% ΚΑΚΗ 47,8% ΜΕΤΡΙΑ 27% ΚΑΛΗ 16,2% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 6,8% Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 6,5% θαιή 15% κέηξηα 23,5% θαθή 52,2% δελ έρσ γλώκε 2,8% πνιύ θαιή γλώκε 7,4% θαιή 19% κέηξηα 38% θαθή 34,6% δελ έρσ γλώκε 1%

31 Γπάθημα 38. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Εκπαίδευςησ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ 3,7% ΚΑΚΗ 32,5% ΜΕΤΡΙΑ 29,3% ΚΑΛΗ 32% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 2,5% Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 1,3% θαιή 33,7% κέηξηα 25,5% θαθή 35,5% δελ έρσ γλώκε 3%. πνιύ θαιή γλώκε 6,3 % θαιή 27,5% κέηξηα 39,2% θαθή 23% δελ έρσ γλώκε 4%

32 Γπάθημα 39. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Οικονομικά ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ 12,5% ΚΑΚΗ 30,7% ΜΕΤΡΙΑ 29,8% ΚΑΛΗ 23% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 4% Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 1,6% θαιή 16,4% κέηξηα 37,7% θαθή 35% δελ έρσ γλώκε 9,3%. πνιύ θαιή γλώκε 4,5% θαιή 29% κέηξηα 31% θαθή 33,5 % δελ έρσ γλώκε 2%

33 Γπάθημα 40. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Νομικά ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ 12,5% ΚΑΚΗ 30,7% ΜΕΤΡΙΑ 29,8% ΚΑΛΗ 23% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 4% Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 3,7% θαιή 21,6% κέηξηα 26,7% θαθή 33% δελ έρσ γλώκε 15% πνιύ θαιή γλώκε 5,5% θαιή 27,2% κέηξηα 38,8% θαθή 24% δελ έρσ γλώκε 4,5 %

34 Γπάθημα 41. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΤΝΔΡΓΔΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Συνεργεία Αυτοκινήτων ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ 15,5% ΚΑΚΗ 21,5% ΜΕΤΡΙΑ 29,6% ΚΑΛΗ 29,7% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 3,7% Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 4% θαιή 25,7% κέηξηα 33% θαθή 2% δελ έρσ γλώκε 17,3% πνιύ θαιή γλώκε 4% θαιή 42,2% κέηξηα 19,2% θαθή 25,3% δελ έρσ γλώκε 9,3%

35 Γπάθημα 42. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αθλητιςμοφ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ 14,5% ΚΑΚΗ 27,5% ΜΕΤΡΙΑ 27,3% ΚΑΛΗ 25,5% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 5,2% Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 6,8% θαιή 18,2% κέηξηα 3% θαθή 28,3% δελ έρσ γλώκε 16,7% πνιύ θαιή γλώκε 1,5% θαιή 47,5% κέηξηα 19% θαθή 25% δελ έρσ γλώκε 7%

36 Γπάθημα 43. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΛΟΙΠΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Άλλεσ Υπηρεςίεσ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ 29,2% ΚΑΚΗ 17,2% ΜΕΤΡΙΑ 28,8% ΚΑΛΗ 23,8% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 1% Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 0% θαιή 19,4% κέηξηα 31,1% θαθή 17% δελ έρσ γλώκε 32,5% πνιύ θαιή γλώκε 4,3% θαιή 37,4% κέηξηα 21,3% θαθή 18% δελ έρσ γλώκε 19%

37 Γπάθημα 44. ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟ ΣΙ ΣΙΜΔ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ 2,5% 5% Τιμζσ ΠΟΛΥ 56,7% 35,8% ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ 3,4% κέηξηα 36,6% θαζόινπ 57,3% δελ έρσ γλώκε 2,7% πνιύ 10% κέηξηα 33,5% θαζόινπ 54,5% δελ έρσ γλώκε 2%

38 Γπάθημα 45. ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ Ποικιλία Προϊόντων 3% 16,5% 36,3% 44% ΠΟΛΥ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ 12,3% κέηξηα 46% θαζόινπ 38,7 % δελ έρσ γλώκε 3% πνιύ 29,2% κέηξηα 39% θαζόινπ 28,6% δελ έρσ γλώκε 3,2%

39 Γπάθημα 46. ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ Ποιότητα Εξυπηρζτηςησ 7% 27,5% 22,5% 43% ΠΟΛΥ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ 19,3% κέηξηα 42,6% θαζόινπ 29,4% δελ έρσ γλώκε 8,7% πνιύ 32,5% κέηξηα 43,7% θαζόινπ 21,8% δελ έρσ γλώκε 2%

40 Γπάθημα 47. ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΤΚΟΛΙΑ ΠΡΟΒΑΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ Ευκολία ςτην Πρόςβαςη 4% 21,2% 37,5% 37,3% ΠΟΛΥ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ 33% κέηξηα 41% θαζόινπ 21,7% δελ έρσ γλώκε 4,5% πνιύ 51% κέηξηα 27% θαζόινπ 19,8% δελ έρσ γλώκε 2,2 %

41 Γπάθημα 48. ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟ ΣΙ ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΠΩΛΗΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ Υπηρεςίεσ μετά την Πώληςη 12,8% 12,2% 27,5% 47,5% ΠΟΛΥ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ 9,3% κέηξηα 47,3% θαζόινπ 29,4% δελ έρσ γλώκε 14% πνιύ 21,8% κέηξηα 47,5% θαζόινπ 21,7% δελ έρσ γλώκε 9%

42 5. ςγκπιηική αποηίμηζη καηαζηημάηυν Ν. Φλώπιναρ με αςηά άλλυν αγοπών Γπάθημα 49. ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΙ ΣΙΜΔ Τιμζσ 71% 15% 11,2% 2,8% ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: θαιύηεξε 16% ρεηξόηεξε 70,3% δελ ππάξρεη δηαθνξά 11,7% δελ έρσ γλώκε 2% θαιύηεξε 11,2% ρεηξόηεξε 71,5 % δελ ππάξρεη δηαθνξά 12% δελ έρσ γλώκε 5,3%

43 Γπάθημα 50. ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Ποικιλία Προϊόντων 61,5% 15% 20,5% 3% ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: θαιύηεξε 18% ρεηξόηεξε 42% δελ ππάξρεη δηαθνξά 35,5% δελ έρσ γλώκε 4,5% θαιύηεξε 13,5% ρεηξόηεξε 55,7% δελ ππάξρεη δηαθνξά 26,2% δελ έρσ γλώκε 4,6%

44 Γπάθημα 51. ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΔΤΚΟΛΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ 39,8% Ευκολία ςτην Πρόςβαςη 26,5% 0% 7,2% ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: θαιύηεξε 4% ρεηξόηεξε 29% δελ ππάξρεη δηαθνξά 23% δελ έρσ γλώκε 8% θαιύηεξε 39% ρεηξόηεξε 19% δελ ππάξρεη δηαθνξά 36,8% δελ έρσ γλώκε 5,2%

45 Γπάθημα 52. ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΠΩΛΗΗ Υπηρεςίεσ μετά την Πώληςη 39,8% 36,5% 11% 12,2% ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: θαιύηεξε 11,8% ρεηξόηεξε 41% δελ ππάξρεη δηαθνξά 33,2% δελ έρσ γλώκε 14% θαιύηεξε 9,6% ρεηξόηεξε 35,7% δελ ππάξρεη δηαθνξά 46,2% δελ έρσ γλώκε 8,5%

46 6. Οικονομική και Καηαναλυηική Ικανόηηηα Γπάθημα 53 Πόςο ςασ ζχει επηρεάςει η οικονομική κρίςη; 0,3% 5% 70,2% 24,5% ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΠΟΛΥ ΔΞ/ΔΑ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: θαζόινπ 6% ιίγν 26,3% πνιύ 67,4% ΓΞ/ΓΑ 0,3% θαζόινπ 2% ιίγν 19,3% πνιύ 78,7% ΓΞ/ΓΑ 0%

47 Γπάθημα 54 Η καταναλωτική ςασ ικανότα είναι ίδια με πριν ζνα χρόνο; 15,5% ΝΑΙ ΟΧΙ 84,5% Αν όσι; Γπάθημα 55 ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 4,2% 95,8% Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: ΥΔΗΡΟΣΔΡΖ 94,2% ΚΑΛΤΣΔΡΖ 5,8% ΥΔΗΡΟΣΔΡΖ 98,8% ΚΑΛΤΣΔΡΖ 1,2%

48 Γπάθημα 56 Ζχετε αλλάξει τισ καταναλωτικζσ ςυνήθειεσ τουσ τελευταίουσ μήνεσ; 12,8% ΝΑΙ ΟΧΙ 87,2% Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: ΝΑΗ 85% ΟΥΗ 15% ΝΑΗ 94% ΟΥΗ 6%

49 Γπάθημα 57 Ποια ζξοδα ζχετε μειώςει; 34,5% 40% 11% 10,2% 4,3% Ζξοδα διατροφήσ Προςωπικά έξοδα Ζξοδα διαςκέδαςησ Κανένα από τα παραπάνω Άλλο Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: Έμνδα δηαηξνθήο 11,3% Πξνζσπηθά έμνδα 33% Έμνδα δηαζθέδαζεο 38% Καλέλα από ηα παξαπάλσ 12,3% Άιιν 5,4% Έμνδα δηαηξνθήο 10,5% Πξνζσπηθά έμνδα 39% Έμνδα δηαζθέδαζεο 45,5% Καλέλα από ηα παξαπάλσ 4% Άιιν 1%

50 Γπάθημα 58 Ποιο σπημαηικό ποζό διαθέζαηε για τώνια (εκηόρ ζοςπεπμαπκεη) ηο ηελεςηαίο μήνα; 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 48,5% 30,8% 10% 4% και άνω 6,7% Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: % ,7% % ,6% 1001 θαη άλσ 4,7% % ,6% ,3% ,8% 1001 θαη άλσ 13,3%

51 Γπάθημα 59 Για ηην διαηποθή (ζε ζοςπεπ μάπκεη) ζαρ ποιο ποζό ξοδέταηε ηην ηελεςηαία εβδομάδα; 35% 38,2% 12% 10,3% 4,5% και άνω Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: ,3% ,7% % % 201 θαη άλσ 6% % ,7% ,5% ,8% 201θαη άλσ 1%

52 H έξεπλα απηή, έξρεηαη λα θαηαδείμεη ηελ κείσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Ννκνύ Φιώξηλαο, κε ζαθή επηδείλσζε ηεο ζέζεο ηνπο έλαληη ησλ άιισλ αγνξώλ. Ζ αγνξά ηνπ Ννκνύ Φιώξηλαο ζε ζρέζε κε όηη είρε θαηαγξαθεί ην 2008 ράλεη πιένλ από αγνξέο αληίζηνηρνπ κεγέζνπο θαη όρη από κεγαιύηεξεο. Αλ ην 2008 ν θαθόο δαίκνλαο ήηαλ ε Δγλαηία, ην 2011 ε επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ θαηαδεηθλπεη όηη ηα αίηηα εηλαη θαη άιια. Σηκνινγηαθή πνιηηηθή, εμππεξέηεζε, πνηόηεηα, απνηεινύλ ζηνηρεία ζηα νπνία νη δείθηεο έρνπλ επηδεηλσζεί, θαη αλ γηα θάπνηα από απηά ε επηδείλσζε εηλαη ινγηθή (ηηκέο) γηα κηα ζεηξά άιισλ παξαγόλησλ (εμππεξέηεζε, πξνζθεξόκελα πξνηόληα, θιπ) παξακέλεη επζύλε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ λα ηα αλαδείμνπλ. Αληαγσληζηηθέο αγνξέο πιένλ είλαη άιιεο ηνπηθέο θαη όρη απηέο ησλ κεγαιύηεξσλ πόιεσλ. Απηό βέβαηα ζε θάπνηεο δηθαηνινγείηαη ιόγσ πεξηνξηζκνύ ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ζαθέζηαηα θαηαγξάθεη επηδείλσζε θαζώο ην 84,5% δειώλεη όηη έρεη κεησζεί ε θαηαλαισηηθή ηνπ ηθαλόηεηα. ηελ θνξπθή ησλ κεηώζεσλ ζηέθνληαη ηα έμνδα δηαζθέδαζεο όπνπ ην 40% δειώλεη όηη ερεη κεηώζεη ζεκαληηθά όπσο θαη ηα πξνζσπηθά έμνδα θαηά 34%. ρεηηθά αιώβεην βγαίλεη ην πνζό πνπ δαπαλάηαη γηα ηξόθηκα, θιπ όπνπ ε κείσζε εθεί εηλζη ζεκαληηθά κηθξόηεξε. Σν 87,2% δειώλεη όηη έρεη αιιάμεη ηηο θαηαλαισηηθέο ηνπ ζπλήζεηεο ηνλ ηειεπηαίν ρξνλό, ελώ γηα ην 95,8% ε θαηαλαισηηθή ηνπ ηθαλόηεηα έρεη ρεηξνηεξεύζεη κε ην 70,2% λα δειώλεη όηη έρεη επεξεαζηεί από ηελ θξίζε. ε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ όινη νη δείθηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Ννκνύ Φιώξηλαο έρνπλ επηδεηλσζεί κε ην 71% λα δειώλεη όηη ηηκέο είλαη ρεηξόηεξεο από άιισλ αγνξώλ, ην 61,5% όηη ε πνηθηιία πξνηόλησλ εηλαη ρεηξόηεξε, θαη ην 76,3% λα δειώλεη όηη νη ππεξεζίεο κεηά ηελ πώιεζε εηλαη ίδηεο ή ρεηξνηεξεο. Ζ επηδείλσζε απηή νθείιεηαη ηόζν ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε αιιά θαη ζην γεγνλόο όηη παξόηη απηά ηα ζηνηρεία είραλ επηζεκαλζεί σο ζεκεία πνπ ζα έπξεπε λα εηραλ επηθεληξσζεί νη επηρεηξήζεηο, δελ έγηλε θάηη πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή κε απνηέιεζκα λα ππνκνλεπζεί νπζηαζηηθά ε αληαγσληζηηθόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ εμέιημε απηή ζε ζπθγθεθξηκέλνπο δείθηεο ππνδειώλεη όηη πνζνζηό άλσ ηνπ 50% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξσηώκελσλ δαπαλά ηα ρξήκαηα ηνπ ζε ηξίηεο αγνξέο. Σν πνζό απηό εηλαη 300 επξώ ην κήλα όπσο πξνθύπηεη από ην 78% ησλ εξσηώκελσλ πνπ δειώλεη όηη απηή εηλαη θάηα κέζν όξν ε ζρεηηθή δαπάλε ζε αγνξέο εθηόο ησλ ζνππεξκάξθεη. Οη επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο αδπλαηνύλ λα αληηζηαζνύλ ζηηο επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαζώο ηα κνλαδηθά όπια πνπ δηαζέηνπλ, εμππεξέηεζε, ππεξεζίεο κεηά ηελ πώιεζε, θιπ αμηνινγνύληαη αξλεηηθά από ηνπο θαηαλαισηέο. Οη πεξηζζόηεξνη θαηαλαισηέο άλσ ηνπ 50% πιένλ αθήλνπλ ρξήκαηα ζε ηξίηεο αγνξέο κε κέζε ζπρλόηεηα 2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα. ε ζρέζε κε ηελ έξεπλα ηνπ 2008 ππάξρεη κηα αληηζηξνθή ηεο ζηάζεο πνπ είρε θαηαγξαθεί ην 2008 όπνπ ην 62,5% παξόιν πνπ επηζθέπηνληαλ ηξίηεο αγνξέο δελ αγόξαδε θάηη από εθεί. Ζ αδπλακία ησλ επηρεηξήζεσλ Φιώξηλαο θαη Ακπληαίνπ λα εληζρύζνπλ ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηνπο, νδεγεί έλα όιν θαη κεγαιύηεξν πνζνζηό θαηαλαισηώλ ζην λα επηιέμνπλ ηξίηεο αγνξέο θαη ζαθέζηαηα ζε κηα απώιεηα εηζνδήκαηνο από ηελ ηνπηθή αγνξά.

53 Όπσο δηαπηζηώλεηαη από ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ νη θαηαλαισηέο επηιέγνπλ ηα θαηαζηήκαηα όρη ιόγσ θάπνησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ δηαζέηνπλ αιιά θαηά θύξην ιόγν εμαηηίαο ηεο αλαγθαηόηεηαο θαη ηεο επθνιίαο πξόζβαζεο. Οη ιόγνη απηνί ζπληζηνύλ νπζηαζηηθά έιιεηκκα αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο ηνπηθήο αγνξάο. Ζ ηειεπηαία έρεη ζαθέζηαηα επηδεηλσζεί θαζώο έρεη απμεζεί ην πνζνζηό (θαηά 13%) όζσλ δειώλνπλ όηη πξνηηκνύλ ηηο ηνπηθέο αγνξέο ιόγσ αλαγθαηόηεηαο, ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε έξεπλα ηνπ Ζ επηδείλσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο δηαθαίλεηαη θαη από ην γεγνλόο όηη αληίζηνηρε ππνρώξεζε ζεκεηώλνπλ θαη νη δείθηεο πνπ αθνξνύλ ηελ εμππεξέηεζε από ηα θαηαζηήκαηα ηνπ Ννκνύ. Σν γεγνλόο απηό ππνζθάπηεη απηή θαζεαπηή ηελ επηβίσζε ησλ ηνπηθώλ θαηαζηεκάησλ ζε πεξίπησζε πνπ μεπεξαζηνύλ νη ιόγνη αλαγθαηόηεηαο ή επθνιία πξόζβαζεο, όπσο δηαθαίλεηαη θαη από ην γεγνλόο ηεο πνιύ κεγάιεο δηαξξνήο θαηαλαισηώλ ζε αγνξέο ηνπ γεηηνληθνύ θξάηνπο. Σν γεγνλόο όηη ζεκαληηθό πνζνζηό ησλ θαηαλαισηώλ (24,3%) εκθαλίδεηαη ζπλεηδεηνπνηεκέλν ζε όηη αθνξά ηε ζηήξημε ηεο ηνπηθήο αγνξάο, απνηειεί ελζαξξπληηθό ζηνηρείν ρσξίο όκσο ζε θακία πεξίπησζε λα κπνξεί λα αλαπιεξώζεη ην ζεκαληηθό έιιεηκκα αληαγσληζηηθόηεηαο πνπ εκθαλίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο. Σν ζηνίρεκα θαίλεηαη όηη είλαη θαζαξά ζηελ πιεπξά ησλ επηρεηξεκαηηώλ νη νπνίνη πξέπεη λα αλαδηαξζξώζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο κε έκθαζε ζε ηνκείο (εμππεξέηεζε, πνηόηεηα, πξνώζεζε, θιπ) πνπ κπνξεί λα απνδεηρζνύλ θαζνξηζηηθνί ζην λα πξνζειθύζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο. Σαπηόρξνλα ε πινπνίεζε εθζηξαηεηώλ αιιά θαη ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ζπλείδεζεο ζηήξημεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ ηελ αληίζηνηρε πξνζπάζεηα ησλ ηνπηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη επηρεηξεκαηηώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα κηα εθζηξαηεία πνπ ζα αλαδείθλπε ηηο ηδηόηεηεο ησλ ηνπηθώλ πξντόλησλ ηδηαίηεξα ζηα ηξόθηκα, θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηε ηνπηθή θνπιηνύξα, ζα ζπκβάιιεη ζην λα ζπγθεξαζηεί κε ηελ ηάζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηειεπηαία ηνπο θαηαλαισηέο, πνπ ζέινπλ λα γλσξίδνπλ από πνπ πξνέξρεηαη ην πξντόλ πνπ αγνξάδνπλ θαη ηη επηπηώζεηο έρεη ε παξαγσγή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Παξάιιεια κηα ζηξαηεγηθή ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο ηνπηθήο αγνξάο κπνξεί λα έρεη ζνβαξό αληίθηππν ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ εθκεηαιιεπόκελε βέβαηα θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλώκεο ζην ζέκα ηεο ππνζηήξημεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο. Αλαιύνληαο όια ηα πην πάλσ ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα δηαηππώζνπκε έλα «κνληέιν» (κέζσ ηνπ ζπλδηαζκνύ ησλ βαζηθώλ παξακέηξσλ ησλ απαληήζεσλ ησλ θαηαλαισηώλ) πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίζνπκε ηελ πηζαλόηεηα λα επαλαιεθζεί ε πξνηίκεζε ηνπο ζηελ ηνπηθή αγνξά, ζα ιέγακε όηη νη ηηκέο, ε εμππεξέηεζε, ε αλαγθαηόηεηα αγνξάο, αιιά θαη ην after sales service απνηεινύλ παξάγνληεο πνπ σζνύλ ηνπο θαηαλαισηέο ζην λα πξνηηκήζνπλ ηελ ηνπηθή αγνξά. Ζ ζεκαζία ησλ παξαγόλησλ απηώλ είλαη ζεκαληηθή ζηελ πεξίπησζε ζύγθξηζεο κε θαηαζηήκαηα ηξίησλ αγνξώλ, επηηξέπνληαο ηελ ηνπηθή αγνξά λα δηαηεξεί έλα κεγάιν πνζνζηό ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ.

54 Σα επξήκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ έλα ζεκαληηθό εξγαιείν γηα ηηο επηρεηξήζεηο (θαηαζηήκαηα θαη ππεξεζίεο) θαη «ιόγνο» πηνζέηεζεο ηεο θηινζνθίαο «πξνζαλαηνιηζκνύ ζηνλ πειάηε» κεηά ηελ πξνζεθηηθή εξκελεία ησλ παξακέηξσλ πνπ αλαιύνληαη. Ζ κέηξεζε ηθαλνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηώλ, απνηειεί ηελ πιένλ αληηθεηκεληθή πιεξνθνξία ηεο αγνξάο θαη δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα αληηιεθζνύλ (ιεπηνκεξεηαθά) ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε, ώζηε λα δηακνξθώζνπλ αλάινγα ηα κειινληηθά ηνπο πξνγξάκκαηα

55 Πποηάζειρ 1. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, πνπ απνηειεί ζπλέρεηα ηεο αληίζηνηρεο πξσηνβνπιίαο ηνπ 2008, ζα πξέπεη λα απνηειέζεη βάζε κηαο εηήζηαο δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο ε νπνία ζα αμηνπνηεί δπλακηθά ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξνθεηκέλνπ, κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ζεηηθώλ ζπκπεξαζκάησλ-αμηνινγήζεσλ, λα εληζρπζνύλ θαη λα επηηαζνύλ νη ζεηηθέο γλώκεο ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπηθή αγνξά αιιά θαη λα πξνηηκεζεί έλαληη ησλ άιισλ αγνξώλ. 2. Οη ηνπηθνί παξαγσγνί θαη θαηαζηεκαηάξρεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθύζνπλ αγνξαζηέο, είλαη αλαγθαίν λα δηαθεκίζνπλ ηε ζρέζε ησλ πξντόλησλ κε ηε Φιώξηλα θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηε ηνπηθή ηζηνξία, δίλνληαο έκθαζε ζηελ ηάζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηειεπηαία ηνπο θαηαλαισηέο, πνπ ζέινπλ λα γλσξίδνπλ από πνπ πξνέξρεηαη ην πξντόλ πνπ αγνξάδνπλ θαη ηη επηπηώζεηο έρεη ε παξαγσγή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. 3. Δίλαη αλαγθαία ε εθπόλεζε αληίζηνηρεο έξεπλαο πνπ ζα θαηαγξάθεη ηηο πξνηηκήζεηο θαη ην πξνθίι ησλ επηζθεπηώλ ηνπ λνκνύ πνπ απνηειεί κηα άιιε ζεκαληηθή θαηεγνξία αγνξαζηηθνύ θνηλνύ γηα ηα θαηαζηήκαηα ηνπ Ννκνύ Φιώξηλαο 4. Μηα αληίζηνηρε έξεπλα είλαη απαξαίηεην λα γίλεη θαη κε ηνπο εκπόξνπο ηεο πεξηνρήο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνύλ νη απόςεηο, νη ζηάζεηο αιιά θαη νη αλάγθεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εθπνλεζνύλ αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο. 5. Δίλαη αλαγθαία ε εθπαίδεπζε ησλ επηρεηξεκαηηώλ ζε ζέκαηα θαη δεηήκαηα ζηα νπνία ε ηνπηθή αγνξά πζηεξεί, όπσο εμππεξέηεζε πειαηώλ, επηθνηλσληαθή πνιηηηθή θιπ.. 6. ηελ αγνξά ηξνθίκσλ πρ ν ζπλδπαζκόο ηνπ ηνπηθνύ πξντόληνο κε πνιηηηζηηθά ζύλνια ή ηνπηθέο αλαπαξαζηάζεηο, έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεγαιύηεξε ζπκβνιηθή πνηόηεηα θαη ηελ αύμεζε ηόζν ηεο ηειηθήο ηηκήο όζν θαη ηεο αγνξαζηηθήο θίλεζεο. Ζ δηαθνξνπνίεζε ή επέλδπζε απηή κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη θαη ην γεγνλόο όηη ηα πξντόληα απηά κπνξεί λα έρνπλ θαη πςειόηεξε ηηκή ιόγσ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ζρεηηθνύ θόζηνπο. Απηό κπνξεί λα ζπλδεζεί, κε απηό πνπ έρεη δηαπηζησζεί από άιιεο ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ ηνλίδνπλ όηη νη θαηαλαισηέο, ελδηαθέξνληαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν γηα ηνλ ηόπν θαη ηνλ ηξόπν παξαγσγήο ησλ ηξνθίκσλ, όρη κόλν γηα ιόγνπο πγείαο θαη αζθάιεηαο αιιά επίζεο ζηα πιαίζηα ηθαλνπνίεζεο κηαο ηάζεο λνζηαιγίαο γηα κηα πεξαζκέλε πεξίνδν πξαγκαηηθώλ ηξνθίκσλ.

56 7. Ηδηαίηεξα ζα πξέπεη λα αλαδεηρζνύλ θαη λα επηθνηλσλεζνύλ νη αδπλακίεο άιισλ αγνξώλ (αλώλπκα πξνηόληα, κε αζθαινί ηξόπνη παξαγσγήο, θιπ πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη ε ηνπηθή αγνξά. 8. Δίλαη αλαγθαίν λα επηδησρζεί απηό πνπ ν Deming (1986),νλόκαζε ππεξ-ηθαλνπνηεκέλνο θαηαλαισηήο, όξνο πνπ πξνρσξάεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ θαηαλαισηή έλα βήκα πην πέξα. Με ηελ θξάζε απηή ν Deming πξνηξέπεη ηηο επηρεηξήζεηο όρη απιά λα ηθαλνπνηνύλ ηνπο πειάηεο ηνπο (αθνύ απηό είλαη πιένλ δεδνκέλν όηη πξέπεη απαξαίηεηα λα γίλεηαη), αιιά λα ηνπο ππεξ-ηθαλνπνηεί. Ζ ζηξνθή ζηελ ππεξ ηθαλνπνίεζε κπνξεί λα απνηειέζεη κηα ζαθέζηαηα επηθεξδή πξαθηηθή γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ελώ ε ζεκαζία ηεο επηβεβαηώλεηαη θαη από άιιεο πεγέο (έξεπλα ηεο S&P) πνπ ππνγξακκίδνπλ ηε ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ θεξδνθνξία κηαο επηρείξεζεο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηώλ. 9. Ζ πηνζέηεζε κέηξσλ ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ ηνπηθώλ επηρεηξήζεσλ είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο θαζώο ν αληαγσληζκόο πξόθεηηαη λα εληαζεί πξνθαιώληαο κηα κεγάιε αλαθαηαλνκή ηνπ κεξηδίνπ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πξνο όθεινο ησλ κεγαιύηεξσλ. Ζ πηνζέηεζε ζύγρξνλσλ κεζόδσλ από ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο, όπσο θαζνξηζκόο πειαηώλ ζηόρσλ (target groups) - Σκεκαηνπνίεζε Αγνξάο, ζρεδηαζκόο εκπνξηθήο πνιηηηθήο, θιπ είλαη επηινγέο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ ηνπηθώλ επηρεηξήζεσλ. Μηα πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ πειάηε εηαηξεία είλαη απηή πνπ είλαη δεζκεπκέλε λα παξέρεη εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο θαη αληαγσληζηηθά πξντόληα θαη ππεξεζίεο κε ζηόρν λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ πειαηώλ ζε έλα ζαθέο θαζνξηζκέλν ηκήκα ηεο αγνξάο.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Ζ ΔΡΔΤΛΑ Όπσο είλαη γλσζηό ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη εηζέιζεη ζε κηα πεξίνδν ύθεζεο θάηη ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ

H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ Γεκήηξηνο Καηζνππάθεο Φπζηθνζεξαπεπηήο-Δξγ. Σπλεξγ. ΑΤΔΙ Μεηαπηπρ. Φνηη. ΤΔΔΦΑ Θεζ/ληθεο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πξνζδηνξηζκόο ηεο λόζνπ θαη αίηηα Δθθπιηζηηθή πάζεζε πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς

Marketing Research Communication. Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Marketing Research Communication Η αγορά τοσ ψωμιού Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Παροσσίαση Έρεσνας Λ. Κηυισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-120 2900 fax.: 211-120 2929 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Οη Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες εθαξκόδνληαη ζηηο θαηεγνξίεο θαηαλαισηώλ ησλ νπνίσλ ε νηθνλνκηθή

Διαβάστε περισσότερα