ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ."

Transcript

1 Ανάθεζη Ημεπομηνία διεξαγυγήρ Κάλςτη Μέγεθορ δείγμαηορ Δπιλογή δείγμαηορ ςλλογή ζηοισείυν Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε από ηην ΓΝΩΝΩΝ Σςμβοςλεςηική (Α.Μ. ζην Δ..Ρ. 35) ηελ πεξίνδν κεηαμύ 23Mαξηίνπ θαη 30 Μαξηίνπ 2011 Σνπηθέο αγνξέο Φιώξηλαο θαη Ακπληαίνπ 600 άηνκα (96% βεβαηόηεηα 3% επηηξεπόκελε απόθιηζε θαη ηελ ηππηθή απόθιηζε βάζε ηεο παξαδνρήο γηα αλακελόκελε νκνηόκνξθε θαηαλνκή ζηηο πέληε βαζκίδεο) άηνκα θαηαλαισηέο ηνπ Ννκνύ Φιώξηλαο όισλ ησλ θαηεγνξηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ (θαηαζηήκαηα, ππεξεζίεο, θιπ) Αθνινπζήζεθε ε κέζνδνο ηεο ηπραίαο πνιπζηαδηαθήο ζηξσκαηνπνηεκέλεο δεηγκαηνιεςίαο. Σν δείγκα είλαη αληηπξνζσπεπηηθό ηνπ πιεζπζκνύ. Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ έγηλε κε πξνζσπηθέο ζπλεληεύμεηο ρξεζηκνπνηώληαο έλα δνκεκέλν εξσηεκαηνιόγην ην νπνίν είρε ζηαζκηζηεί ζε ζρεηηθό δείγκα πιεζπζκνύ.

2 Διζαγυγή Ο αληαγσληζκόο θαη νη αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη νη επηρεηξήζεηο, κεηαβάιινπλ δηαξθώο ηηο πξνηηκήζεηο θαη πξνζδνθίεο ησλ πειαηώλ, γεγνλόο πνπ δεκηνπξγεί λέα δεδνκέλα γηα ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνύληαη. Ζ κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηώλ από ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Ννκνύ απνηειεί έλα ζεκαληηθό θαη νπζηαζηηθό εξγαιείν αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη αληηκεηώπηζεο ηνπ νινέλα θαη απμαλόκελνπ αληαγσληζκνύ. Η έπεςνα αςηή ζηόσο έρεη ηελ επηθαηξνπνίεζε θαη ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηώλ ηνπ Ννκνύ Φιώξηλαο, κέζα από ηελ αλάιπζε ησλ δπν κειεηώλ πνπ έρνπλ πξνεγεζεί. Παξάιιεια απνζθνπεί ζηελ θαηάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ θαη ζρεδίσλ πνπ ζα πξνσζνύλ θαη ζα βειηηώλνπλ ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο από ηηο επηρεηξήζεηο, ελώ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό δξάζεσλ πνπ ζα απμάλνπλ ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ησλ ηνπηθώλ επηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ ν πειαηνθεληξηθόο ραξαθηήξαο ησλ ζύγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ, όζν θαη ε εθαξκνγή ησλ βαζηθώλ αξρώλ ζπλερνύο βειηίσζεο απνηεινύλ βαζηθνύο όξνπο ζηνλ αγώλα ησλ επηρεηξήζεσλ λα μεπεξάζνπλ ηελ παξνύζα θξίζε θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο όξνπο γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπο. Ζ επαλάιεςε κηαο ηέηνηαο κέηξεζεο είλαη ζύκθσλε πξνο αλάινγεο παλεπξσπατθέο πξαθηηθέο θαη εληαγκέλε ζην πλεύκα θαη ζηελ θηινζνθία ησλ πζηεκάησλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηεζνύλ νη δηαδηθαζίεο, πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη επηρεηξήζεηο, ώζηε λα εληζρπζεί αληίζηνηρα ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπο ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ κεηξήζηκσλ κεγεζώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηώλ. κοπόρ είλαη ε θαζηέξσζε θαη ελδπλάκσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηε βάζε ελόο ζπζηήκαηνο κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη απνδνηηθόηεηαο ηνπο, κέζσ ηεο αλαηξνθνδόηεζεο από ηνπο θαηαλαισηέο ηνπ Ννκνύ Φιώξηλαο. Οη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα αλαιύζνπλ πξνζεθηηθά ηηο πξνζδνθίεο ησλ θαηαλαισηώλ ηνπο ζε θάζε ζηάδην θαηαλάισζεο ηνπ πξντόληνο, λα αλαπηύμνπλ ππνζηεξηθηηθέο δηαδηθαζίεο, αμηνιόγεζε θαη ζπζηήκαηα θηλήηξσλ πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο. Σα ζεκαληηθόηεξα πιενλεθηήκαηα κηαο έξεπλαο κέηξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηώλ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο ζεκεία: 1. Σα πξνγξάκκαηα κέηξεζεο ηθαλνπνίεζεο, εθόζνλ απνηεινύλ ζπλερείο θαη ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ εηαηξηώλ βειηηώλνπλ ηελ επηθνηλσλία κε ην ζύλνιν ησλ πειαηώλ. 2. Οη επηρεηξήζεηο κπνξνύλ λα δνπλ θαηά πόζν νη ππεξεζίεο ηνπο αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηώλ. Δπηπξόζζεηα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα κειεηεζνύλ θαηά πόζν λέεο ελέξγεηεο, πξνζπάζεηεο θαη πξνγξάκκαηα έρνπλ αληίθηππν ζηελ πειαηεία ηεο επηρείξεζεο.

3 3. Δληνπίδνληαη νη θξίζηκεο δηαζηάζεηο ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ ζα πξέπεη λα βειηησζνύλ θαζώο θαη νη ηξόπνπ κε ηνπο νπνίνπο ζα επηηεπρζεί ε βειηίσζε απηή. 4. Πξνζδηνξίδνληαη ηα ζεκαληηθόηεξα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκό, ζύκθσλα κε ηηο απόςεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ πειαηώλ. ήκεξα νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο έρνπλ κεηαβιεζεί ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε κέηξεζή καο ην Ζ γεληθόηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, νη ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο θαη ην αβέβαην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ, ε απμαλόκελε αλεξγία πνπ εηδηθά γηα ηελ πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο απνηειεί ην πην ζεκαληηθό πξόβιεκα δεκηνπξγνύλ αλαζθάιεηα ζην θαηαλαισηηθό θνηλό θαη έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ησλ θαηαλαισηηθώλ ζπλεζεηώλ. ηελ παξνύζα έξεπλα ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ζνβαξά ππόςε όηη νη πεξηζζόηεξνη θαηαλαισηέο πξνηηκνύλ λα αγνξάδνπλ κε γλώκνλα ηελ ηηκή αθόκα πεξηζζόηε.ξν από όηη ζην παξειζόλ. Ζ ηηκή ησλ πξντόλησλ θαζνξίδεη ηελ δήηεζε θαη όρη ηόζν ε πνηόηεηα ηνπο. ήκεξα ιόγσ ησλ παξαπάλσ ηα πεξηζζόηεξα λνηθνθπξηά θαη θαηαλαισηέο πξνηηκνύλ λα αγνξάδνπλ πξντόληα πνπ είλαη πην θνληά ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο ηθαλόηεηα βάδνληαο ζε δεύηεξε κνίξα ηελ πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ. πκπεξαζκαηηθά κπνξνύκε λα πνύκε όηη ε ηηκή ησλ πξντόλησλ θαζνξίδεη ηελ δήηεζε θαη όρη ηόζν ε πνηόηεηα ηνπο. Απηό δελ ζεκαίλεη όηη ζα αγόξαδαλ νηηδήπνηε έρεη ρακειό θόζηνο,αληηζέησο δεηνύλ πνηθηιία ζηηο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο θαη πξντόληα ζπγθξίλνληαο ηελ πνηόηεηα θαη ηελ ηηκή ηνπο.εεηνύλ όζν πνηέ ηελ θαιύηεξε ηηκή ζε ζρέζε κε ηελ πνηόηεηα.( value for money) Γηα ην ιόγν απηό πνιινί θαηαλαισηέο αλαδεηνύλ πξντόληα θαη ππεξεζίεο ζε δηαθνξεηηθέο αγνξέο. ηελ πεξίπησζε ηνπ Ννκνύ Φιώξηλαο πνπ εξεπλνύκε βιέπνπκε όηη ην θαηαλαισηηθό θνηλό πξνηηκάεη θαη άιιεο αγνξέο. Απηό ζπκβαίλεη θπξίσο ζε δύν ιόγνπο: Ππώηον : Οη ηηκέο Γεύηεπον : Ζ κεγαιύηεξε πνηθηιία πνπ πξνζθέξνπλ νη άιιεο αγνξέο όπσο ηεο Θεο/λίθεο αιιά θαη ηεο Πηνιεκαΐδαο. Ωζηόζν θαη ε εύθνιε πξόζβαζε ζε άιιεο αγνξέο αλ θαη ζπγθεληξώλεη έλα κηθξό πνζνζηό ζηελ έξεπλα καο σο ιόγσ επηινγήο απνηειεί θύξην παξάγνληα. Ούηε νη ηηκέο αιιά νύηε θαη ηα πξντόληα από κόλα ηνπο ζα ήηαλ ηθαλά λα παξαζύξνπλ ην θαηαλαισηηθό θνηλό αλ ε πξόζβαζε δελ ήηαλ εύθνιε. Ωζηόζο η εύκολη ππόζβαζη ζηιρ άλλερ αγοπέρ θα ππέπει να έσει και «ανηαποδοηικό ηέλορ» και για ηην ίδια ηη Φλώπινα κςπίυρ μέζα από ηην ανάπηςξη ηος ηοςπιζμού πος θα θέπει ζηην πόλη ένα νέο καηαναλυηικό κοινό. Γηα ηελ θαιύηεξε αλάγλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζηελ εξώηεζε «Ποιερ άλλερ αγοπέρ επιζκέπηεζηε για να τυνίζεηε;» ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε όηη νη εξσηώκελνη έδηλαλ κόλν κηα απάληεζε. Σα πνζνζηά γηα ηηο αγνξέο ησλ θνπίσλ, ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Πηνιεκαΐδαο ζα κπνξνύζαλ λα είλαη πνιύ κεγαιύηεξα.

4 Γηα παξάδεηγκα όζνη επηζθέπηνληαη άιιεο αγνξέο πάλσ από δπν θαη ηξεηο θνξέο ην κήλα ελδερνκέλσο λα κνηξάδνπλ ηηο αγνξέο ηνπο αλάκεζα ζε Θεζζαινλίθε θαη θόπηα ή Πηνιεκαΐδα Κνδάλε θαη θόπηα. Πέξα από ηηο ζηαηηζηηθέο αλαιύζεηο, από ηηο πξνζσπηθέο ζπλεληεύμεηο θαη από ηηο ζεκεηώζεηο πνπ θξαηήζακε πξνθύπηεη όηη νη θάηνηθνη ηεο Φιώξηλαο ζεσξνύλ πνιύ αθξηβή ηελ αγνξά θαη ηηο ππεξεζίεο ζηε Φιώξηλα. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ δηαζθέδαζε ή ηνλ θαθέ. Από ηελ πξνζσπηθή επαθή θαη από ηελ επηηόπηα έξεπλα πάξα πνιινί θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Φιώξηλαο πξνηηκνύλ ηα θόπηα γηα βελδίλε ζρεδόλ ζε θαζεκεξηλό επίπεδν. Αθόκα θαη ε αλαδήηεζε άιισλ αγνξώλ γηα ηελ αλεύξεζε θαιύηεξεο ηηκήο επεξεάδεηαη από ην θόζηνο ηεο κεηαθνξάο δειαδή από ηελ ηηκή ηεο βελδίλεο. Σα παξαπάλσ απνηππώλνληαη θαη ζηελ αιιαγή θαηαλαισηηθήο ζπλήζεηαο ζην Γήκν Φιώξηλαο. Ζ κεηαζηξνθή ηνπ θόζκνπ από ηελ αγνξά ηεο Θεο/λίθεο ζηελ αγνξά ησλ θνπίσλ είλαη πηζαλό λα ζπκβαίλεη γηα δύν ιόγνπο : Ππώηον : Ζ αιιαγή ηεο θαηαλαισηηθήο ηθαλόηεηαο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ρακειέο ηηκέο ζηελ αγνξά ησλ θνπίσλ. Γεύηεπον : Σν αθξηβό θόζηνο ησλ κεηαθηλήζεσλ. Ζ θνληηλή απόζηαζε αιιά θαη ν αλεθνδηαζκόο κε θζελή βελδίλε ζηα θόπηα είλαη έλαο επηπιένλ ιόγνο. Σέινο ζηελ παξνύζα έξεπλα θαηαγξάθνπκε ην ρξεκαηηθό πνζό πνπ δηαζέηνπλ νη θαηαλαισηέο ηεο Φιώξηλαο αιιά θαη ην πόζν έρεη επεξεαζηεί ε θαηαλαισηηθή ηνπο ηθαλόηεηα ην ηειεπηαίν έλα ρξόλν. Δξγαιείν ρξήζηκν ηόζν γηα ηελ έξεπλα καο όζν θαη γηα κειινληηθέο. Ζ έξεπλα ηθαλνπνίεζεο πειαηώλ ησλ ηνπηθώλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Ννκνύ Φιώξηλαο, ζηεξίρζεθε ζε κηα πνιπθξηηεξηαθή πξνζέγγηζε κε ηηο πην θάησ εξεπλνύκελεο κεηαβιεηέο:

5 1.ςσνόηηηα αγοπών από καηαζηήμαηα ηηρ ηοπικήρ αγοπάρ Γπάθημα 1. ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑ 35,0% 30,0% 28,2% 30,3% 25,0% 20,0% 15,0% 19,5% 17,8% 10,0% 4,2% 5,0% 0,0% ΔΞ/ΔΑ Γπάθημα 2. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑ 35,0% 30,0% 28,8% 28,2% 30,3% 23,5% 29,9% 25,0% 19,5% 20,0% 15,0% 14,2% 17,8% ,0% 5,0% 0,0% 4,2% ΔΞ/ΔΑ 3,3% Έρεη κεησζεί ε ζπρλόηεηα αγνξώλ από ην Ννκό Φιώξηλαο ζε ζρέζε κε όηη ζπλέβαηλε ην Σν γεγνλόο απηό δηαθαίλεηαη ηόζν από ηελ αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ όζσλ δειώλνπλ όηη δελ ςσλίδνπλ θαζόινπ από ηελ αγνξά ηνπ Ννκνύ (2008: 14,2%, 2011: 19,5%) όζν θαη από ηελ πνιύ ζεκαληηθή κείσζε όζσλ όηη ςσλίδνπλ 6-7 θνξέο ηελ εβδνκάδα(2008: 29,9%, 2011: 17,8%).

6 Ζ κείσζε απηή ζρεηίδεηαη κε ηνλ πεξηνξηζκό ηεο αγνξαζηηθήο ηθαλόηεηαο. Αλαδεηθλύεη όκσο θαη ην γεγνλόο ησλ αδπλακηώλ ηεο αγνξάο ηεο Φιώξηλαο πνπ είραλ επηζεκαλζεί θαη από ηελ πξνεγνύκελε έξεπλα, αδπλακίεο νη νπνίεο επηδείλσζαλ ηε ζέζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξίνδν θξίζεο πνπ δηαλύνπκε. Από όηη δηαθαίλεηαη θαη από ηηο άιιεο εξσηήζεηο ππάξρεη κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ αηόκσλ πνπ θαηεπζύλνληαη πξνο ηηο αγνξέο ηεο Θεζζαινλίθεο, θαη κεγαιύηεξε αύμεζε πξνο ηελ αγνξά ηνπ Μνλαζηεξίνπ (FYROM) γηα ιόγνπο όπσο θζελέο ηηκέο αιιά θαη θζελά θαύζηκα ζε ζπλδηαζκό κε ηελ εύθνιε θαη άκεζε πξόζβαζε. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ αηόκσλ επηιέγνπλ ηελ αγνξά ηνπ Ννκνύ Φιώξηλαο 2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό από όηη είρε δείμεη ε αληίζηνηρε έξεπλα ηνπ Γπάθημα 3. ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΓΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Φλώπιναρ) 30,0% 28% 26,6% 25,0% 22,7% 20,0% 18% 15,0% 10,0% 4,7% 5,0% 0,0% ΔΞ/ΔΑ

7 Γπάθημα 4. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΓΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑ (ΒΑΗ: Γ. Φλώπιναρ) 35,0% 30,0% 32,1% 28% 26,6% 29,9% 25,0% 22,7% 20,0% 15,0% 15,5% 18,2% 18% ,0% 5,0% 0,0% 4,7% ΔΞ/ΔΑ 4,3% Οη ηάζεηο πνπ παξαηεξνύληαη ζην ζύλνιν ηνπ Ννκνύ θαηαγξάθνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ θαηαλαισηώλ ηεο αγνξάο ηεο Φιώξηλαο, κε ζεκαληηθή αύμεζε όζσλ δελ ςσλίδνπλ θαζόινπ από ηελ αγνξά ηεο πόιεο αιιά θαη κεγάιε κείσζε όζσλ επέιεγαλ ηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά ζρεδόλ θαζεκεξηλά γηα λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο (2008:29,9%, 2011: 18%). Γπάθημα 5. ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΜΤΝΣΑΙΟ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Αμςνηαίος) 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 40,6% 28,7% 17,2% 9,8% 3,7% ΔΞ/ΔΑ

8 Γπάθημα 6. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΜΤΝΣΑΙΟ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Αμςνηαίος) 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 40,6% 35,6% 28,7% 29,9% 21,8% 17,2% 11,5% 9,8% 3,7% 1,1% ΔΞ/ΔΑ Ζ κείσζε ηεο επηινγήο ηεο αγνξάο ηνπ Ακπληαίνπ αθνξά όιεο ηηο θαηεγνξίεο, θαηαγξάθεηαη νπζηαζηηθά κηα αληηζηνηρία ζε όηη παξαηεξείηαη κε ηνλ Ννκό ηεο Φιώξηλαο. ηελ πεξίπησζε ηνπ Ακπληαίνπ δελ δηαπηζηώλεηαη ε ξαγδαία κείσζε όζσλ δελ επηιέγνπλ ηελ ηνπηθή αγνξά(2008:11,5%, 2011: 9,8%) ζε ζρέζε κε όηη ζπκβαίλεη ζηνλ Γήκν ηεο Φιώξηλαο, σζηόζν κεηώλεηαη ζε πνιύ κεγάιν βαζκό ν αξηζκόο όζσλ δελ επηιέγνπλ θαζεκεξηλά ηελ ηνπηθή αγνξά (2008:29,9%, 2011: 17,2%). Σα πνζνζηά ηόζν ζηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο αιιά ηδηαίηεξα ζε απηή ηνπ Ακπληαίνπ θαηαδεηθλύνπλ ηελ κείσζε ηεο πξνηίκεζεο ησλ θαηαλαισηώλ πξνο ηα ηνπηθά θαηαζηήκαηα. Ζ ζηάζε απηή απνηειεί ππαλαρώξεζε ζε ζρέζε κε όηη είρε κεηξεζεί ζηελ αληίζηνηρε έξεπλα ηνπ Σν εύξεκα απηό κνινλόηη κπνξεί λα απνηειεί απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ηεο αγνξαζηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ πιεζπζκνύ ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο σζηόζν δηαηεξεί ηε ζεκαληηθόηεηα ηνπ θαζώο ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα ηεο πεξηνρήο αδπλαηνύλ λα αληηζηαζνύλ ζηηο επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.

9 2.Λόγοι πποηίμηζηρ ηοπικήρ αγοπάρ Γπάθημα 7. ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΑΓΟΡΑ ΝΟΜΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ 0,5 45,5% 0,4 0,3 0,2 0,1 0 6,5% 3% 2,2% 17,8% 0,7% 24,3% Γπάθημα 8. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΑΓΟΡΑ ΝΟΜΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ 45,5% ,5% 4,7% 10,6% 3% 32,1% 28,8% 24,3% 17,8% 2,2% 1,8% 0,7% 0,0% 21,9% Οη θαηαλαισηέο ηεο πόιεο ηεο Φιώξηλαο επηιέγνπλ ηελ ηνπηθή αγνξά ζε πνζνζηό 45,5% (2008: 32,1%) ιόγσ αλαγθαηόηεηαο, γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ ηνπηθή αγνξά ζε πνζνζηό 24,3%,(2008: 21,9%) θαη ιόγσ επθνιίαο πξόζβαζεο ζε πνζνζηό 17,8%. Σειεπηαία ζε πνζνζηά είλαη ε εμππεξέηεζε 3% (2008:10,6%) ε πνηθηιία πξνηόλησλ

10 2,2% (2008:1,8%) θαη νη ππεξεζίεο κεηά ηελ πώιεζε 0,7% Όπσο δηαπηζηώλεηαη από ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ νη θαηαλαισηέο επηιέγνπλ ηα θαηαζηήκαηα όρη ιόγσ θάπνησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ δηαζέηνπλ αιιά θαηά θύξην ιόγν εμαηηίαο ηεο αλαγθαηόηεηαο θαη ηεο επθνιίαο πξόζβαζεο. Οη ιόγνη απηνί ζπληζηνύλ νπζηαζηηθά έιιεηκκα αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο ηνπηθήο αγνξάο. Ζ ηειεπηαία έρεη ζαθέζηαηα επηδεηλσζεί θαζώο έρεη απμεζεί ην πνζνζηό (θαηά 13%) όζσλ δειώλνπλ όηη πξνηηκνύλ ηηο ηνπηθέο αγνξέο ιόγσ αλαγθαηόηεηαο, ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε έξεπλα ηνπ Ζ επηδείλσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο δηαθαίλεηαη θαη από ην γεγνλόο όηη αληίζηνηρε ππνρώξεζε ζεκεηώλνπλ θαη νη δείθηεο πνπ αθνξνύλ ηελ εμππεξέηεζε από ηα θαηαζηήκαηα ηνπ Ννκνύ. Σν γεγνλόο απηό ππνζθάπηεη απηή θαζεαπηή ηελ επηβίσζε ησλ ηνπηθώλ θαηαζηεκάησλ ζε πεξίπησζε πνπ μεπεξαζηνύλ νη ιόγνη αλαγθαηόηεηαο ή επθνιία πξόζβαζεο, όπσο δηαθαίλεηαη θαη από ην γεγνλόο ηεο πνιύ κεγάιεο δηαξξνήο θαηαλαισηώλ ζε αγνξέο ηνπ γεηηνληθνύ θξάηνπο. Σν γεγνλόο όηη ζεκαληηθό πνζνζηό ησλ θαηαλαισηώλ (24,3%) εκθαλίδεηαη ζπλεηδεηνπνηεκέλν ζε όηη αθνξά ηε ζηήξημε ηεο ηνπηθήο αγνξάο, απνηειεί ελζαξξπληηθό ζηνηρείν ρσξίο όκσο ζε θακία πεξίπησζε λα κπνξεί λα αλαπιεξώζεη ην ζεκαληηθό έιιεηκκα αληαγσληζηηθόηεηαο πνπ εκθαλίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο Σν ζηνίρεκα θαίλεηαη όηη είλαη θαζαξά ζηελ πιεπξά ησλ επηρεηξεκαηηώλ νη νπνίνη πξέπεη λα αλαδηαξζξώζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο κε έκθαζε ζε ηνκείο (εμππεξέηεζε, πνηόηεηα, πξνώζεζε, θιπ) πνπ κπνξεί λα απνδεηρζνύλ θαζνξηζηηθνί ζην λα πξνζειθύζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο. Σαπηόρξνλα ε πινπνίεζε εθζηξαηεηώλ αιιά θαη ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ζπλείδεζεο ζηήξημεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ ηελ αληίζηνηρε πξνζπάζεηα ησλ ηνπηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη επηρεηξεκαηηώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα κηα εθζηξαηεία πνπ ζα αλαδείθλπε ηηο ηδηόηεηεο ησλ ηνπηθώλ πξντόλησλ ηδηαίηεξα ζηα ηξόθηκα, θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηε ηνπηθή θνπιηνύξα, ζα ζπκβάιιεη ζην λα ζπγθεξαζηεί κε ηελ ηάζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηειεπηαία ηνπο θαηαλαισηέο, πνπ ζέινπλ λα γλσξίδνπλ από πνπ πξνέξρεηαη ην πξντόλ πνπ αγνξάδνπλ θαη ηη επηπηώζεηο έρεη ε παξαγσγή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Παξάιιεια κηα ζηξαηεγηθή ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο ηνπηθήο αγνξάο κπνξεί λα έρεη ζνβαξό αληίθηππν ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ εθκεηαιιεπόκελε βέβαηα θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλώκεο ζην ζέκα ηεο ππνζηήξημεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο.

11 Γπάθημα 9. ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΑΓΟΡΑ ΓΗΜΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Φλώπιναρ) 0,6 48,3% 0,4 0,2 0 8% 2% 2,3% 17% 0,6% 21,6% Γπάθημα 10. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΑΓΟΡΑ ΓΗΜΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Φλώπιναρ) 48,3% % 4,3% 12,3% 2% 33,7% 2,3% 21,4% 21,6% 17% 2,1% 0,6% 0,0% 26,2%

12 Γπάθημα 11. ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΑΓΟΡΑ ΓΗΜΟΤ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Αμςνηαίος) 36,6% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2% 6,5% 2,3% 20% 1% 31,8% Γπάθημα 12. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΑΓΟΡΑ ΓΗΜΟΤ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Αμςνηαίος) ,7% 2% 6,9% 6,5% 36,6% 28,9% 2,3% 1,1% 44,8% 20% 1% 0% 31,8% 12,6%

13 3. Υαπακηηπιζηικά άλλυν αγοπών Γπάθημα 13. ΑΓΟΡΔ ΠΡΟΣΙΜΗΗ 0,3 0,25 0,2 30% 24,5% 20,7% 0,15 11,5% 0,1 0,05 0 6,3% 2,2% 0,5% 4,5% Οη θαηαλαισηέο ηνπ Ννκνύ Φιώξηλαο επηιέγνπλ θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο ηηο αγνξέο : 1) ηεο Θεζζαινλίθεο, 2) Πηνιεκαίδαο 3) Μνλαζηήξη (FYROM). Ζ δηαβάζκηζε απηή αιιάδεη ζηελ πεξίπησζε ησλ θαηαλαισηώλ ηεο Φιώξηλαο πνπ ζηε δεύηεξε ζέζε ηεο πξνηίκεζεο ηνπο βξίζθεηαη ε αγνξά ηεο FYROM, αιιά θαη απηώλ ηνπ Ακπληαίνπ πνπ πξνηηκνύλ ηελ αγνξά ηεο Πηνιεκαίδαο σο πξώηε επηινγή. Γπάθημα 14. ΑΓΟΡΔ ΠΡΟΣΙΜΗΗ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Φλώπιναρ) 0,35 33,6% 0,3 0,25 0,2 18% 22,6% 0,15 0,1 0,05 0 7,3% 2,6% 0,6% 4,6% 10,3%

14 Γπάθημα 15. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΓΟΡΩΝ ΠΡΟΣΙΜΗΗ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Φλώπιναρ) 55,1% ,6% 18% 13,1% 7,3% 0,5% 2,1% 2,9% 2,6% 4,6% 0,6% 22,6% 19,3% 10,3% 3,7% 3% πγθξηηηθά κε ηελ έξεπλα ηνπ 2008 βιέπνπκε νη θαηαλαισηέο ηεο Φιώξηλαο λα κεηώλνπλ ηελ πξνηίκεζε ηνπο πξνο ηελ αγνξά ηεο Θεο/λίθεο, εμέιημε πνπ ζρεηίδεηαη κε κηα ζεηξά από παξάγνληεο, όπσο θόζηνο κεηαθίλεζεο, κείσζε αγνξαζηηθήο δύλακεο, θιπ. Απμεκέλα είλαη ηα πνζνζηά πξνηίκεζεο γηα ηελ αγνξά ηεο FYROM, (2011: 22,6% 2008:3%), όπσο θαη ηεο Πηνιεκαίδαο (2011: 18%, 2008:13%). Ζ αιιαγή απηή αλαδεηθλύεη ην όηη ηα θαηαζηήκαηα ηεο πεξηνρήο πξέπεη λα επελδύζνπλ ζε κηα ζεηξά από ππεξεζίεο αιιά θαη ελεκεξσηηθή θακπάληα πνπ ζα θξαηήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο ζηελ ηνπηθή αγνξά θαζώο ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε ηάζε απηή ζα εληζρπζεί αθόκε πεξηζζόηεξν. Απηό δηαθαίλεηαη θαη από ηελ επηδείλσζε ησλ ζρεηηθώλ δεηθηώλ όπσο θαηαγξάθνληαη ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε έξεπλα ηνπ Ζ αγνξά ηεο Πηνιεκαίδαο όπσο δηαθαίλεηαη θαη από ηελ πξώηε πξνηίκεζε πνπ θαηαιακβάλεη ζηνπο θαηαλαισηέο ηνπ Ακπληαίνπ, κπνξεί λα απνηειέζεη παξάδεηγκα ηνπηθήο αγνξάο πνπ παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη επηδείλσζε ησλ ζηνηρείσλ δηαηεξεί ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο αιιά θαη πξνζειθύεη θαηαλαισηέο.

15 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0, % Γπάθημα 16. ΑΓΟΡΔ ΠΡΟΣΙΜΗΗ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Αμςνηαίος) 3% 43,8% 1% 0% 4% 15,5% 13,7% Γπάθημα 17. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΓΟΡΩΝ ΠΡΟΣΙΜΗΗ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Αμςνηαίος) ,8% 40,2% 19% 14,9% 6,9% 3% 15,5% 13,7% 3,4% 4,6% 2,1% 4% 5,7% 1% 0% 8%

16 Γπάθημα 18. ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΑΛΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 47% 38% 8,5% 5,5% 1% ΔΞ/ΔΑ Γπάθημα 19. ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΑΛΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Φλώπιναρ) 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 48% 38,6% 7,6% 4,3% 4% ΔΞ/ΔΑ

17 Γπάθημα 20. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΑΛΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Φλώπιναρ) 70% 60% 50% 48% 62,5% 38,6% 40% 30% 20% 17,3% 7,6% 15% % 4,6% 4,3% 0,6% 4% 0% ΔΞ/ΔΑ ε ζρέζε κε ηελ έξεπλα ηνπ 2008 έρνπλ απμεζεί ηα πνζνζηά απηώλ δειώλνπλ όηη ςσλίδνπλ από ηηο ηξίηεο αγνξέο κε ζπρλόηεηα 2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα, κε ζεκαληηθή ππνρώξεζε ησλ πνζνζηώλ απηώλ πνπ ςσλίδνπλ από 0-1 θνξέο ηελ εβδνκάδα. Οη πεξηζζόηεξνη θαηαλαισηέο άλσ ηνπ 50% πιένλ αθήλνπλ ρξήκαηα ζε ηξίηεο αγνξέο κε κέζε ζπρλόηεηα 2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα. Τπάξρεη κηα αληηζηξνθή ηεο ζηάζεο πνπ είρε θαηαγξαθεί ην 2008 όπνπ ην 62,5% παξόιν πνπ επηζθέπηνληαλ ηξίηεο αγνξέο δελ αγόξαδε θάηη από εθεί. Ζ αδπλακία ησλ επηρεηξήζεσλ Φιώξηλαο θαη Ακπληαίνπ λα εληζρύζνπλ ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηνπο νδεγεί έλα όιν θαη κεγαιύηεξν πνζνζηό θαηαλαισηώλ ζην λα επηιέμνπλ ηξίηεο αγνξέο θαη ζαθέζηαηα ζε κηα απώιεηα εηζνδήκαηνο από ηελ ηνπηθή αγνξά.

18 Γπάθημα 21. ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΑΛΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Αμςνηαίος) 44% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 36,3% 10,5% 9,2% 0% ΔΞ/ΔΑ Γπάθημα 22. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΑΛΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Αμςνηαίος) 45% 40% 35% 30% 44% 37,9% 36,3% 25% 20% 15% 20,7% 10,5% 9,2% 10,3% 9,2% % 5% 0% 4,8% 0% ΔΞ/ΔΑ

19 Γπάθημα 23. ΛΟΓΟΙ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 0,6 54,2% 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 5,8% 6,5% 20,2% 3,3% 1,5% 8,5% Γπάθημα 24. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΛΟΓΩΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ,2% 43,4% 31,4% 6,5% 20,2% 1,5% 5,8% 1,1% 5,8% 3,3% 3,3% 0% 8,5% 15% Οη ιόγνη επηινγήο άιισλ αγνξώλ είλαη νη ηηκέο 54,2% γεγνλόο πνπ δηθαηνινγεί ηελ επηινγή ηεο αγνξάο ηεο FYROM, αιιά θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηώλνπλ ηα λνηθνθπξηά. Σν εύξεκα απηό αλαδεηθλύεη πιένλ όηη θπξίαξρν θξηηήξην ησλ θαηαλαισηώλ πιένλ είλαη νη ηηκέο, ελώ δεύηεξνο ιόγνο είλαη ε πνηθηιία πξντόλησλ.

20 Οη ηξίηεο αγνξέο πιένλ θαζίζηαληαη πεξηζζόηεξν ειθπζηηθέο όπσο δηαθαίλεηαη θαη από ηε κείσζε θαηά 50% ηνπ πνζνζηνύ απηώλ πνπ δειώλνπλ όηη δελ επηιέγσ ηξίηεο αγνξέο. Κάηη ηέηνην ην 2008 ην ππνζηήξηδε ην 15% ελώ ην 2011 κόλν ην 8,5% δειώλεη όηη δελ επηιέγεη ηξίηεο αγνξέο. 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Γπάθημα 25. ΛΟΓΟΙ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Φλώπιναρ) 55,6% 6,3% 6% 21% 3,6% 1% 6,4% Γπάθημα 26. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΛΟΓΩΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Φλώπιναρ) ,6% 43,3% 27,3% 21% 6,3% 1,6% 6% 4,3% 3,6% 4,3% 1% 0% 6,4% 19,3%

21 Γπάθημα 27. ΛΟΓΟΙ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Αμςνηαίος) 0,5 49,8% 0,4 0,3 0,2 0,1 4,4% 8,2% 17,6% 2,3% 2,8% 14,5% 0 Γπάθημα 28. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΛΟΓΩΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (ΒΑΗ: Καηαναλυηέρ Γ. Αμςνηαίος) ,8% 43,7% 40,2% 17,6% 4,4% 8,2% 9,2% 0% 2,8% 2,3% 1,1% 0% 14,5% 5,7%

22 4. Αποηίμηζη καηαζηημάηυν/ Τπηπεζιών ανά κλάδο Γπάθημα 29. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΚΛΑΓΟΤ ΣΡΟΦΙΜΩΝ- ΠΟΣΩΝ Τρόφιμα- Ποτά 33,2% 30% 27,5% 8% 1,3% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΚΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο ηα αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 6,4% θαιή 37% κέηξηα 29,7% θαθή 26,3 δελ έρσ γλώκε 0,6% πνιύ θαιή γλώκε 13,5% θαιή 21,6% κέηξηα 31,4% θαθή 30,8% δελ έρσ γλώκε 12,7%

23 Γπάθημα 30. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΚΛΑΓΟΤ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΗ-ΤΠΟΓΗΗ Είδη Ζνδυςησ- Υπόδηςησ 40,7% 35,5% 19,3% 1% 3,5% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΚΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο ηα αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 0,6% θαιή 18,4% κέηξηα 44% θαθή 33% δελ έρσ γλώκε 4%. πνιύ θαιή γλώκε 2% θαιή 22,3% κέηξηα 31,5% θαθή 42,2% δελ έρσ γλώκε 2%

24 Γπάθημα 31. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΚΛΑΓΟΤ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ Ηλεκτρικζσ Συςκευζσ 28,8% 32,0% 27,5% 5,2% 6,5% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΚΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 4,3% θαιή 34%, κέηξηα 30,3% θαθή 24% δελ έρσ γλώκε 7,4%. πνιύ θαιή γλώκε 8% θαιή 14% κέηξηα 37,6% θαθή 37,3% δελ έρσ γλώκε 3,3%

25 Γπάθημα 32. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΚΛΑΓΟΤ ΒΙΒΛΙΩΝ- ΥΑΡΣΙΚΩΝ Βιβλία- Χαρτικά 30,7% 28,0% 20% 11,8% 9,5% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΚΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 12,3% θαιή 12,7%, κέηξηα 33% θαθή 18% δελ έρσ γλώκε 9,3% πνιύ θαιή γλώκε 9,2% θαιή 24,5% κέηξηα 32,4% θαθή 26,3% δελ έρσ γλώκε 7,6%

26 Γπάθημα 33. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΚΛΑΓΟΤ ΔΠΙΠΛΩΝ- ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΚΟΜΗΗ Ζπιπλα- Είδη Διακόςμηςησ 34,5% 32,2% 20% 9,5% 3,8% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΚΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 4,8% θαιή 22,2%, κέηξηα 33,7% θαθή 29,3% δελ έρσ γλώκε 10%. πνιύ θαιή γλώκε 1,5% θαιή 13,2% κέηξηα 36,8% θαθή 40,5% δελ έρσ γλώκε 8%

27 Γπάθημα 34. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΚΛΑΓΟΤ ΔΙΓΗ ΓΩΡΩΝ Είδη Δώρων 43,3% 21,3% 24,2% 3,7% 7,5% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΚΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 2,3% θαιή 22,4%, κέηξηα 46% θαθή 20,2% δελ έρσ γλώκε 8,1% πνιύ θαιή γλώκε 8,4% θαιή 17% κέηξηα 35% θαθή 35,8% δελ έρσ γλώκε 3,8%

28 Γπάθημα 35. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΚΛΑΓΟΤ ΤΦΑΜΑΣΩΝ Υφάςματα- Λευκά Είδη 34% 20,2% 25,3% 18,5% 2% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΚΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 2,3% θαιή 21,3% κέηξηα 34,1% θαθή 21% δελ έρσ γλώκε 21,3% πνιύ θαιή γλώκε 1,6% θαιή 17,2% κέηξηα 34,4% θαθή 37,7% δελ έρσ γλώκε 9%

29 Γπάθημα 36. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΚΛΑΓΟΤ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ- ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ Εργαλεία- Μηχανήματα 30,3% 31,5% 18% 17,2% 3% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΚΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 2,6% θαιή 17%, κέηξηα 32,7% θαθή 28,7% δελ έρσ γλώκε 19% πνιύ θαιή γλώκε 4% θαιή 21% κέηξηα 23,5% θαθή 39,5% δελ έρσ γλώκε 12%

30 Γπάθημα 37. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Υγείασ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ 2,2% ΚΑΚΗ 47,8% ΜΕΤΡΙΑ 27% ΚΑΛΗ 16,2% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 6,8% Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 6,5% θαιή 15% κέηξηα 23,5% θαθή 52,2% δελ έρσ γλώκε 2,8% πνιύ θαιή γλώκε 7,4% θαιή 19% κέηξηα 38% θαθή 34,6% δελ έρσ γλώκε 1%

31 Γπάθημα 38. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Εκπαίδευςησ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ 3,7% ΚΑΚΗ 32,5% ΜΕΤΡΙΑ 29,3% ΚΑΛΗ 32% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 2,5% Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 1,3% θαιή 33,7% κέηξηα 25,5% θαθή 35,5% δελ έρσ γλώκε 3%. πνιύ θαιή γλώκε 6,3 % θαιή 27,5% κέηξηα 39,2% θαθή 23% δελ έρσ γλώκε 4%

32 Γπάθημα 39. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Οικονομικά ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ 12,5% ΚΑΚΗ 30,7% ΜΕΤΡΙΑ 29,8% ΚΑΛΗ 23% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 4% Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 1,6% θαιή 16,4% κέηξηα 37,7% θαθή 35% δελ έρσ γλώκε 9,3%. πνιύ θαιή γλώκε 4,5% θαιή 29% κέηξηα 31% θαθή 33,5 % δελ έρσ γλώκε 2%

33 Γπάθημα 40. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Νομικά ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ 12,5% ΚΑΚΗ 30,7% ΜΕΤΡΙΑ 29,8% ΚΑΛΗ 23% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 4% Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 3,7% θαιή 21,6% κέηξηα 26,7% θαθή 33% δελ έρσ γλώκε 15% πνιύ θαιή γλώκε 5,5% θαιή 27,2% κέηξηα 38,8% θαθή 24% δελ έρσ γλώκε 4,5 %

34 Γπάθημα 41. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΤΝΔΡΓΔΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Συνεργεία Αυτοκινήτων ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ 15,5% ΚΑΚΗ 21,5% ΜΕΤΡΙΑ 29,6% ΚΑΛΗ 29,7% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 3,7% Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 4% θαιή 25,7% κέηξηα 33% θαθή 2% δελ έρσ γλώκε 17,3% πνιύ θαιή γλώκε 4% θαιή 42,2% κέηξηα 19,2% θαθή 25,3% δελ έρσ γλώκε 9,3%

35 Γπάθημα 42. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αθλητιςμοφ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ 14,5% ΚΑΚΗ 27,5% ΜΕΤΡΙΑ 27,3% ΚΑΛΗ 25,5% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 5,2% Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 6,8% θαιή 18,2% κέηξηα 3% θαθή 28,3% δελ έρσ γλώκε 16,7% πνιύ θαιή γλώκε 1,5% θαιή 47,5% κέηξηα 19% θαθή 25% δελ έρσ γλώκε 7%

36 Γπάθημα 43. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΛΟΙΠΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Άλλεσ Υπηρεςίεσ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ 29,2% ΚΑΚΗ 17,2% ΜΕΤΡΙΑ 28,8% ΚΑΛΗ 23,8% ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 1% Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ θαιή γλώκε 0% θαιή 19,4% κέηξηα 31,1% θαθή 17% δελ έρσ γλώκε 32,5% πνιύ θαιή γλώκε 4,3% θαιή 37,4% κέηξηα 21,3% θαθή 18% δελ έρσ γλώκε 19%

37 Γπάθημα 44. ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟ ΣΙ ΣΙΜΔ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ 2,5% 5% Τιμζσ ΠΟΛΥ 56,7% 35,8% ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ 3,4% κέηξηα 36,6% θαζόινπ 57,3% δελ έρσ γλώκε 2,7% πνιύ 10% κέηξηα 33,5% θαζόινπ 54,5% δελ έρσ γλώκε 2%

38 Γπάθημα 45. ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ Ποικιλία Προϊόντων 3% 16,5% 36,3% 44% ΠΟΛΥ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ 12,3% κέηξηα 46% θαζόινπ 38,7 % δελ έρσ γλώκε 3% πνιύ 29,2% κέηξηα 39% θαζόινπ 28,6% δελ έρσ γλώκε 3,2%

39 Γπάθημα 46. ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ Ποιότητα Εξυπηρζτηςησ 7% 27,5% 22,5% 43% ΠΟΛΥ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ 19,3% κέηξηα 42,6% θαζόινπ 29,4% δελ έρσ γλώκε 8,7% πνιύ 32,5% κέηξηα 43,7% θαζόινπ 21,8% δελ έρσ γλώκε 2%

40 Γπάθημα 47. ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΤΚΟΛΙΑ ΠΡΟΒΑΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ Ευκολία ςτην Πρόςβαςη 4% 21,2% 37,5% 37,3% ΠΟΛΥ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ 33% κέηξηα 41% θαζόινπ 21,7% δελ έρσ γλώκε 4,5% πνιύ 51% κέηξηα 27% θαζόινπ 19,8% δελ έρσ γλώκε 2,2 %

41 Γπάθημα 48. ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟ ΣΙ ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΠΩΛΗΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ Υπηρεςίεσ μετά την Πώληςη 12,8% 12,2% 27,5% 47,5% ΠΟΛΥ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: πνιύ 9,3% κέηξηα 47,3% θαζόινπ 29,4% δελ έρσ γλώκε 14% πνιύ 21,8% κέηξηα 47,5% θαζόινπ 21,7% δελ έρσ γλώκε 9%

42 5. ςγκπιηική αποηίμηζη καηαζηημάηυν Ν. Φλώπιναρ με αςηά άλλυν αγοπών Γπάθημα 49. ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΙ ΣΙΜΔ Τιμζσ 71% 15% 11,2% 2,8% ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: θαιύηεξε 16% ρεηξόηεξε 70,3% δελ ππάξρεη δηαθνξά 11,7% δελ έρσ γλώκε 2% θαιύηεξε 11,2% ρεηξόηεξε 71,5 % δελ ππάξρεη δηαθνξά 12% δελ έρσ γλώκε 5,3%

43 Γπάθημα 50. ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Ποικιλία Προϊόντων 61,5% 15% 20,5% 3% ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: θαιύηεξε 18% ρεηξόηεξε 42% δελ ππάξρεη δηαθνξά 35,5% δελ έρσ γλώκε 4,5% θαιύηεξε 13,5% ρεηξόηεξε 55,7% δελ ππάξρεη δηαθνξά 26,2% δελ έρσ γλώκε 4,6%

44 Γπάθημα 51. ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΔΤΚΟΛΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ 39,8% Ευκολία ςτην Πρόςβαςη 26,5% 0% 7,2% ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: θαιύηεξε 4% ρεηξόηεξε 29% δελ ππάξρεη δηαθνξά 23% δελ έρσ γλώκε 8% θαιύηεξε 39% ρεηξόηεξε 19% δελ ππάξρεη δηαθνξά 36,8% δελ έρσ γλώκε 5,2%

45 Γπάθημα 52. ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΠΩΛΗΗ Υπηρεςίεσ μετά την Πώληςη 39,8% 36,5% 11% 12,2% ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: θαιύηεξε 11,8% ρεηξόηεξε 41% δελ ππάξρεη δηαθνξά 33,2% δελ έρσ γλώκε 14% θαιύηεξε 9,6% ρεηξόηεξε 35,7% δελ ππάξρεη δηαθνξά 46,2% δελ έρσ γλώκε 8,5%

46 6. Οικονομική και Καηαναλυηική Ικανόηηηα Γπάθημα 53 Πόςο ςασ ζχει επηρεάςει η οικονομική κρίςη; 0,3% 5% 70,2% 24,5% ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΠΟΛΥ ΔΞ/ΔΑ Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: θαζόινπ 6% ιίγν 26,3% πνιύ 67,4% ΓΞ/ΓΑ 0,3% θαζόινπ 2% ιίγν 19,3% πνιύ 78,7% ΓΞ/ΓΑ 0%

47 Γπάθημα 54 Η καταναλωτική ςασ ικανότα είναι ίδια με πριν ζνα χρόνο; 15,5% ΝΑΙ ΟΧΙ 84,5% Αν όσι; Γπάθημα 55 ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 4,2% 95,8% Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: ΥΔΗΡΟΣΔΡΖ 94,2% ΚΑΛΤΣΔΡΖ 5,8% ΥΔΗΡΟΣΔΡΖ 98,8% ΚΑΛΤΣΔΡΖ 1,2%

48 Γπάθημα 56 Ζχετε αλλάξει τισ καταναλωτικζσ ςυνήθειεσ τουσ τελευταίουσ μήνεσ; 12,8% ΝΑΙ ΟΧΙ 87,2% Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: ΝΑΗ 85% ΟΥΗ 15% ΝΑΗ 94% ΟΥΗ 6%

49 Γπάθημα 57 Ποια ζξοδα ζχετε μειώςει; 34,5% 40% 11% 10,2% 4,3% Ζξοδα διατροφήσ Προςωπικά έξοδα Ζξοδα διαςκέδαςησ Κανένα από τα παραπάνω Άλλο Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: Έμνδα δηαηξνθήο 11,3% Πξνζσπηθά έμνδα 33% Έμνδα δηαζθέδαζεο 38% Καλέλα από ηα παξαπάλσ 12,3% Άιιν 5,4% Έμνδα δηαηξνθήο 10,5% Πξνζσπηθά έμνδα 39% Έμνδα δηαζθέδαζεο 45,5% Καλέλα από ηα παξαπάλσ 4% Άιιν 1%

50 Γπάθημα 58 Ποιο σπημαηικό ποζό διαθέζαηε για τώνια (εκηόρ ζοςπεπμαπκεη) ηο ηελεςηαίο μήνα; 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 48,5% 30,8% 10% 4% και άνω 6,7% Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: % ,7% % ,6% 1001 θαη άλσ 4,7% % ,6% ,3% ,8% 1001 θαη άλσ 13,3%

51 Γπάθημα 59 Για ηην διαηποθή (ζε ζοςπεπ μάπκεη) ζαρ ποιο ποζό ξοδέταηε ηην ηελεςηαία εβδομάδα; 35% 38,2% 12% 10,3% 4,5% και άνω Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο είλαη: ,3% ,7% % % 201 θαη άλσ 6% % ,7% ,5% ,8% 201θαη άλσ 1%

52 H έξεπλα απηή, έξρεηαη λα θαηαδείμεη ηελ κείσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Ννκνύ Φιώξηλαο, κε ζαθή επηδείλσζε ηεο ζέζεο ηνπο έλαληη ησλ άιισλ αγνξώλ. Ζ αγνξά ηνπ Ννκνύ Φιώξηλαο ζε ζρέζε κε όηη είρε θαηαγξαθεί ην 2008 ράλεη πιένλ από αγνξέο αληίζηνηρνπ κεγέζνπο θαη όρη από κεγαιύηεξεο. Αλ ην 2008 ν θαθόο δαίκνλαο ήηαλ ε Δγλαηία, ην 2011 ε επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ θαηαδεηθλπεη όηη ηα αίηηα εηλαη θαη άιια. Σηκνινγηαθή πνιηηηθή, εμππεξέηεζε, πνηόηεηα, απνηεινύλ ζηνηρεία ζηα νπνία νη δείθηεο έρνπλ επηδεηλσζεί, θαη αλ γηα θάπνηα από απηά ε επηδείλσζε εηλαη ινγηθή (ηηκέο) γηα κηα ζεηξά άιισλ παξαγόλησλ (εμππεξέηεζε, πξνζθεξόκελα πξνηόληα, θιπ) παξακέλεη επζύλε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ λα ηα αλαδείμνπλ. Αληαγσληζηηθέο αγνξέο πιένλ είλαη άιιεο ηνπηθέο θαη όρη απηέο ησλ κεγαιύηεξσλ πόιεσλ. Απηό βέβαηα ζε θάπνηεο δηθαηνινγείηαη ιόγσ πεξηνξηζκνύ ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ζαθέζηαηα θαηαγξάθεη επηδείλσζε θαζώο ην 84,5% δειώλεη όηη έρεη κεησζεί ε θαηαλαισηηθή ηνπ ηθαλόηεηα. ηελ θνξπθή ησλ κεηώζεσλ ζηέθνληαη ηα έμνδα δηαζθέδαζεο όπνπ ην 40% δειώλεη όηη ερεη κεηώζεη ζεκαληηθά όπσο θαη ηα πξνζσπηθά έμνδα θαηά 34%. ρεηηθά αιώβεην βγαίλεη ην πνζό πνπ δαπαλάηαη γηα ηξόθηκα, θιπ όπνπ ε κείσζε εθεί εηλζη ζεκαληηθά κηθξόηεξε. Σν 87,2% δειώλεη όηη έρεη αιιάμεη ηηο θαηαλαισηηθέο ηνπ ζπλήζεηεο ηνλ ηειεπηαίν ρξνλό, ελώ γηα ην 95,8% ε θαηαλαισηηθή ηνπ ηθαλόηεηα έρεη ρεηξνηεξεύζεη κε ην 70,2% λα δειώλεη όηη έρεη επεξεαζηεί από ηελ θξίζε. ε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ όινη νη δείθηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Ννκνύ Φιώξηλαο έρνπλ επηδεηλσζεί κε ην 71% λα δειώλεη όηη ηηκέο είλαη ρεηξόηεξεο από άιισλ αγνξώλ, ην 61,5% όηη ε πνηθηιία πξνηόλησλ εηλαη ρεηξόηεξε, θαη ην 76,3% λα δειώλεη όηη νη ππεξεζίεο κεηά ηελ πώιεζε εηλαη ίδηεο ή ρεηξνηεξεο. Ζ επηδείλσζε απηή νθείιεηαη ηόζν ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε αιιά θαη ζην γεγνλόο όηη παξόηη απηά ηα ζηνηρεία είραλ επηζεκαλζεί σο ζεκεία πνπ ζα έπξεπε λα εηραλ επηθεληξσζεί νη επηρεηξήζεηο, δελ έγηλε θάηη πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή κε απνηέιεζκα λα ππνκνλεπζεί νπζηαζηηθά ε αληαγσληζηηθόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ εμέιημε απηή ζε ζπθγθεθξηκέλνπο δείθηεο ππνδειώλεη όηη πνζνζηό άλσ ηνπ 50% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξσηώκελσλ δαπαλά ηα ρξήκαηα ηνπ ζε ηξίηεο αγνξέο. Σν πνζό απηό εηλαη 300 επξώ ην κήλα όπσο πξνθύπηεη από ην 78% ησλ εξσηώκελσλ πνπ δειώλεη όηη απηή εηλαη θάηα κέζν όξν ε ζρεηηθή δαπάλε ζε αγνξέο εθηόο ησλ ζνππεξκάξθεη. Οη επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο αδπλαηνύλ λα αληηζηαζνύλ ζηηο επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαζώο ηα κνλαδηθά όπια πνπ δηαζέηνπλ, εμππεξέηεζε, ππεξεζίεο κεηά ηελ πώιεζε, θιπ αμηνινγνύληαη αξλεηηθά από ηνπο θαηαλαισηέο. Οη πεξηζζόηεξνη θαηαλαισηέο άλσ ηνπ 50% πιένλ αθήλνπλ ρξήκαηα ζε ηξίηεο αγνξέο κε κέζε ζπρλόηεηα 2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα. ε ζρέζε κε ηελ έξεπλα ηνπ 2008 ππάξρεη κηα αληηζηξνθή ηεο ζηάζεο πνπ είρε θαηαγξαθεί ην 2008 όπνπ ην 62,5% παξόιν πνπ επηζθέπηνληαλ ηξίηεο αγνξέο δελ αγόξαδε θάηη από εθεί. Ζ αδπλακία ησλ επηρεηξήζεσλ Φιώξηλαο θαη Ακπληαίνπ λα εληζρύζνπλ ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηνπο, νδεγεί έλα όιν θαη κεγαιύηεξν πνζνζηό θαηαλαισηώλ ζην λα επηιέμνπλ ηξίηεο αγνξέο θαη ζαθέζηαηα ζε κηα απώιεηα εηζνδήκαηνο από ηελ ηνπηθή αγνξά.

53 Όπσο δηαπηζηώλεηαη από ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ νη θαηαλαισηέο επηιέγνπλ ηα θαηαζηήκαηα όρη ιόγσ θάπνησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ δηαζέηνπλ αιιά θαηά θύξην ιόγν εμαηηίαο ηεο αλαγθαηόηεηαο θαη ηεο επθνιίαο πξόζβαζεο. Οη ιόγνη απηνί ζπληζηνύλ νπζηαζηηθά έιιεηκκα αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο ηνπηθήο αγνξάο. Ζ ηειεπηαία έρεη ζαθέζηαηα επηδεηλσζεί θαζώο έρεη απμεζεί ην πνζνζηό (θαηά 13%) όζσλ δειώλνπλ όηη πξνηηκνύλ ηηο ηνπηθέο αγνξέο ιόγσ αλαγθαηόηεηαο, ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε έξεπλα ηνπ Ζ επηδείλσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο δηαθαίλεηαη θαη από ην γεγνλόο όηη αληίζηνηρε ππνρώξεζε ζεκεηώλνπλ θαη νη δείθηεο πνπ αθνξνύλ ηελ εμππεξέηεζε από ηα θαηαζηήκαηα ηνπ Ννκνύ. Σν γεγνλόο απηό ππνζθάπηεη απηή θαζεαπηή ηελ επηβίσζε ησλ ηνπηθώλ θαηαζηεκάησλ ζε πεξίπησζε πνπ μεπεξαζηνύλ νη ιόγνη αλαγθαηόηεηαο ή επθνιία πξόζβαζεο, όπσο δηαθαίλεηαη θαη από ην γεγνλόο ηεο πνιύ κεγάιεο δηαξξνήο θαηαλαισηώλ ζε αγνξέο ηνπ γεηηνληθνύ θξάηνπο. Σν γεγνλόο όηη ζεκαληηθό πνζνζηό ησλ θαηαλαισηώλ (24,3%) εκθαλίδεηαη ζπλεηδεηνπνηεκέλν ζε όηη αθνξά ηε ζηήξημε ηεο ηνπηθήο αγνξάο, απνηειεί ελζαξξπληηθό ζηνηρείν ρσξίο όκσο ζε θακία πεξίπησζε λα κπνξεί λα αλαπιεξώζεη ην ζεκαληηθό έιιεηκκα αληαγσληζηηθόηεηαο πνπ εκθαλίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο. Σν ζηνίρεκα θαίλεηαη όηη είλαη θαζαξά ζηελ πιεπξά ησλ επηρεηξεκαηηώλ νη νπνίνη πξέπεη λα αλαδηαξζξώζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο κε έκθαζε ζε ηνκείο (εμππεξέηεζε, πνηόηεηα, πξνώζεζε, θιπ) πνπ κπνξεί λα απνδεηρζνύλ θαζνξηζηηθνί ζην λα πξνζειθύζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο. Σαπηόρξνλα ε πινπνίεζε εθζηξαηεηώλ αιιά θαη ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ζπλείδεζεο ζηήξημεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ ηελ αληίζηνηρε πξνζπάζεηα ησλ ηνπηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη επηρεηξεκαηηώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα κηα εθζηξαηεία πνπ ζα αλαδείθλπε ηηο ηδηόηεηεο ησλ ηνπηθώλ πξντόλησλ ηδηαίηεξα ζηα ηξόθηκα, θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηε ηνπηθή θνπιηνύξα, ζα ζπκβάιιεη ζην λα ζπγθεξαζηεί κε ηελ ηάζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηειεπηαία ηνπο θαηαλαισηέο, πνπ ζέινπλ λα γλσξίδνπλ από πνπ πξνέξρεηαη ην πξντόλ πνπ αγνξάδνπλ θαη ηη επηπηώζεηο έρεη ε παξαγσγή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Παξάιιεια κηα ζηξαηεγηθή ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο ηνπηθήο αγνξάο κπνξεί λα έρεη ζνβαξό αληίθηππν ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ εθκεηαιιεπόκελε βέβαηα θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλώκεο ζην ζέκα ηεο ππνζηήξημεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο. Αλαιύνληαο όια ηα πην πάλσ ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα δηαηππώζνπκε έλα «κνληέιν» (κέζσ ηνπ ζπλδηαζκνύ ησλ βαζηθώλ παξακέηξσλ ησλ απαληήζεσλ ησλ θαηαλαισηώλ) πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίζνπκε ηελ πηζαλόηεηα λα επαλαιεθζεί ε πξνηίκεζε ηνπο ζηελ ηνπηθή αγνξά, ζα ιέγακε όηη νη ηηκέο, ε εμππεξέηεζε, ε αλαγθαηόηεηα αγνξάο, αιιά θαη ην after sales service απνηεινύλ παξάγνληεο πνπ σζνύλ ηνπο θαηαλαισηέο ζην λα πξνηηκήζνπλ ηελ ηνπηθή αγνξά. Ζ ζεκαζία ησλ παξαγόλησλ απηώλ είλαη ζεκαληηθή ζηελ πεξίπησζε ζύγθξηζεο κε θαηαζηήκαηα ηξίησλ αγνξώλ, επηηξέπνληαο ηελ ηνπηθή αγνξά λα δηαηεξεί έλα κεγάιν πνζνζηό ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ.

54 Σα επξήκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ έλα ζεκαληηθό εξγαιείν γηα ηηο επηρεηξήζεηο (θαηαζηήκαηα θαη ππεξεζίεο) θαη «ιόγνο» πηνζέηεζεο ηεο θηινζνθίαο «πξνζαλαηνιηζκνύ ζηνλ πειάηε» κεηά ηελ πξνζεθηηθή εξκελεία ησλ παξακέηξσλ πνπ αλαιύνληαη. Ζ κέηξεζε ηθαλνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηώλ, απνηειεί ηελ πιένλ αληηθεηκεληθή πιεξνθνξία ηεο αγνξάο θαη δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα αληηιεθζνύλ (ιεπηνκεξεηαθά) ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε, ώζηε λα δηακνξθώζνπλ αλάινγα ηα κειινληηθά ηνπο πξνγξάκκαηα

55 Πποηάζειρ 1. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, πνπ απνηειεί ζπλέρεηα ηεο αληίζηνηρεο πξσηνβνπιίαο ηνπ 2008, ζα πξέπεη λα απνηειέζεη βάζε κηαο εηήζηαο δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο ε νπνία ζα αμηνπνηεί δπλακηθά ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξνθεηκέλνπ, κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ζεηηθώλ ζπκπεξαζκάησλ-αμηνινγήζεσλ, λα εληζρπζνύλ θαη λα επηηαζνύλ νη ζεηηθέο γλώκεο ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπηθή αγνξά αιιά θαη λα πξνηηκεζεί έλαληη ησλ άιισλ αγνξώλ. 2. Οη ηνπηθνί παξαγσγνί θαη θαηαζηεκαηάξρεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθύζνπλ αγνξαζηέο, είλαη αλαγθαίν λα δηαθεκίζνπλ ηε ζρέζε ησλ πξντόλησλ κε ηε Φιώξηλα θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηε ηνπηθή ηζηνξία, δίλνληαο έκθαζε ζηελ ηάζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηειεπηαία ηνπο θαηαλαισηέο, πνπ ζέινπλ λα γλσξίδνπλ από πνπ πξνέξρεηαη ην πξντόλ πνπ αγνξάδνπλ θαη ηη επηπηώζεηο έρεη ε παξαγσγή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. 3. Δίλαη αλαγθαία ε εθπόλεζε αληίζηνηρεο έξεπλαο πνπ ζα θαηαγξάθεη ηηο πξνηηκήζεηο θαη ην πξνθίι ησλ επηζθεπηώλ ηνπ λνκνύ πνπ απνηειεί κηα άιιε ζεκαληηθή θαηεγνξία αγνξαζηηθνύ θνηλνύ γηα ηα θαηαζηήκαηα ηνπ Ννκνύ Φιώξηλαο 4. Μηα αληίζηνηρε έξεπλα είλαη απαξαίηεην λα γίλεη θαη κε ηνπο εκπόξνπο ηεο πεξηνρήο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνύλ νη απόςεηο, νη ζηάζεηο αιιά θαη νη αλάγθεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εθπνλεζνύλ αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο. 5. Δίλαη αλαγθαία ε εθπαίδεπζε ησλ επηρεηξεκαηηώλ ζε ζέκαηα θαη δεηήκαηα ζηα νπνία ε ηνπηθή αγνξά πζηεξεί, όπσο εμππεξέηεζε πειαηώλ, επηθνηλσληαθή πνιηηηθή θιπ.. 6. ηελ αγνξά ηξνθίκσλ πρ ν ζπλδπαζκόο ηνπ ηνπηθνύ πξντόληνο κε πνιηηηζηηθά ζύλνια ή ηνπηθέο αλαπαξαζηάζεηο, έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεγαιύηεξε ζπκβνιηθή πνηόηεηα θαη ηελ αύμεζε ηόζν ηεο ηειηθήο ηηκήο όζν θαη ηεο αγνξαζηηθήο θίλεζεο. Ζ δηαθνξνπνίεζε ή επέλδπζε απηή κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη θαη ην γεγνλόο όηη ηα πξντόληα απηά κπνξεί λα έρνπλ θαη πςειόηεξε ηηκή ιόγσ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ζρεηηθνύ θόζηνπο. Απηό κπνξεί λα ζπλδεζεί, κε απηό πνπ έρεη δηαπηζησζεί από άιιεο ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ ηνλίδνπλ όηη νη θαηαλαισηέο, ελδηαθέξνληαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν γηα ηνλ ηόπν θαη ηνλ ηξόπν παξαγσγήο ησλ ηξνθίκσλ, όρη κόλν γηα ιόγνπο πγείαο θαη αζθάιεηαο αιιά επίζεο ζηα πιαίζηα ηθαλνπνίεζεο κηαο ηάζεο λνζηαιγίαο γηα κηα πεξαζκέλε πεξίνδν πξαγκαηηθώλ ηξνθίκσλ.

56 7. Ηδηαίηεξα ζα πξέπεη λα αλαδεηρζνύλ θαη λα επηθνηλσλεζνύλ νη αδπλακίεο άιισλ αγνξώλ (αλώλπκα πξνηόληα, κε αζθαινί ηξόπνη παξαγσγήο, θιπ πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη ε ηνπηθή αγνξά. 8. Δίλαη αλαγθαίν λα επηδησρζεί απηό πνπ ν Deming (1986),νλόκαζε ππεξ-ηθαλνπνηεκέλνο θαηαλαισηήο, όξνο πνπ πξνρσξάεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ θαηαλαισηή έλα βήκα πην πέξα. Με ηελ θξάζε απηή ν Deming πξνηξέπεη ηηο επηρεηξήζεηο όρη απιά λα ηθαλνπνηνύλ ηνπο πειάηεο ηνπο (αθνύ απηό είλαη πιένλ δεδνκέλν όηη πξέπεη απαξαίηεηα λα γίλεηαη), αιιά λα ηνπο ππεξ-ηθαλνπνηεί. Ζ ζηξνθή ζηελ ππεξ ηθαλνπνίεζε κπνξεί λα απνηειέζεη κηα ζαθέζηαηα επηθεξδή πξαθηηθή γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ελώ ε ζεκαζία ηεο επηβεβαηώλεηαη θαη από άιιεο πεγέο (έξεπλα ηεο S&P) πνπ ππνγξακκίδνπλ ηε ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ θεξδνθνξία κηαο επηρείξεζεο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηώλ. 9. Ζ πηνζέηεζε κέηξσλ ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ ηνπηθώλ επηρεηξήζεσλ είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο θαζώο ν αληαγσληζκόο πξόθεηηαη λα εληαζεί πξνθαιώληαο κηα κεγάιε αλαθαηαλνκή ηνπ κεξηδίνπ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πξνο όθεινο ησλ κεγαιύηεξσλ. Ζ πηνζέηεζε ζύγρξνλσλ κεζόδσλ από ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο, όπσο θαζνξηζκόο πειαηώλ ζηόρσλ (target groups) - Σκεκαηνπνίεζε Αγνξάο, ζρεδηαζκόο εκπνξηθήο πνιηηηθήο, θιπ είλαη επηινγέο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ ηνπηθώλ επηρεηξήζεσλ. Μηα πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ πειάηε εηαηξεία είλαη απηή πνπ είλαη δεζκεπκέλε λα παξέρεη εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο θαη αληαγσληζηηθά πξντόληα θαη ππεξεζίεο κε ζηόρν λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ πειαηώλ ζε έλα ζαθέο θαζνξηζκέλν ηκήκα ηεο αγνξάο.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ

ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΔΟΗΝΓΝΠ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ: ΑΓΝΠΡΝΠ ΝΘΡΥΒΟΗΝΠ 2013 1 ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 Γηδαθηηθή Δλόηεηα. 3.1 Σηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ βηνινγηθώλ πξντόλησλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βηνκεραληθώλ πζηεκάησλ Καηεύζπλζε: Logistics Πηπρηαθή Δξγαζία Μνληεινπνίεζε Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα Μάπηιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 9 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 11 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. Έηνο: 2012-2013 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑ 1 ζει. 3 ΔΡΩΣΗΜΑ 2 ζει. 7 ΔΡΩΣΗΜΑ 3 ζει. 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο. Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ»

Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο. Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ» Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ» VS ΦΟΙΤΗΤΗΣ Α.Μ. ωτηρόπουλος Γιώργος 8060129 Επιβλέπον Καθηγητής Δρ.. Δημητριάδης Τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ-

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΘΔΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δπιβλέπων Καθηγήτπια: ΓΡΗΣΑΚΖ ΥΑΗΓΩ ςντάκτηρ ποςδαστήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΓΙΓΑΚΧΝ: Κωνζηανηίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΕΔΙΟ

ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΟΤ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΕΔΙΟ ηης εηαιρίας. (σθιζηάμενη ή προηεινόμενη επωνσμία) σνηάτθηκε από ηην ομάδα: (όνομα ομάδας) Ημερομηνία Τποβολής:. ηοιτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΒΕΝΕΣΗ A. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα