«ΚΣΔΛ ΑΣΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΕΑΝΖ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΚΣΔΛ ΑΣΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΕΑΝΖ»"

Transcript

1 Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Μάζεµα: εµόζηεο πγθνηλσλίεο «ΚΣΔΛ ΑΣΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΕΑΝΖ» Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Αξηζηνηέιεο Ναληόπνπινο Μαινύηαο Γηάλλεο Μεηξάθνο Λεπηέξεο Θεζζαινλίθε, Ηαλνπάξηνο 2011

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή Κνδάλε Ηζηνξηθή αλαδξνκή-ζύγρξνλε πξαγκαηηθόηεηα πζηήκαηα κεηαθνξάο ηεο πόιεο Αληηθείκελν, ζηόρνη, δνκή θαη κεζνδνινγία εξγαζίαο Σν ΚΣΔΑΛ Κνδάλεο- Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά Ηζηνξηθή αλαδξνκή νξγαληζκνύ Γεληθά ζηνηρεία Ννκηθό πιαίζην Δξγαδόκελνη Οξγαλόγξακκα δηνίθεζεο Ορήκαηα-Δγθαηαζηάζεηο Δμνπιηζκόο ζηαζκώλ-νρεκάησλ ηνηρεία νξγαληζκνύ Δξσηεκαηνιόγην Απνηειέζκαηα έξεπλαο Πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο βειηίσζεο ηνπ νξγαληζκνύ πκπεξάζκαηα-πξνηάζεηο Πεγέο

3 1. ΔΗΑΓΩΓΖ 1.1 ΚΟΕΑΝΖ Ζ Κνδάλε είλαη ε πξσηεύνπζα θαη κεγαιύηεξε πόιε ηεο πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, θαζώο θαη ηνπ νκώλπκνπ λνκνύ. Δίλαη ρηηζκέλε αλάκεζα ζηηο νξνζεηξέο ηνπ Βεξκίνπ, ηνπ Μπνύξηλνπ θαη ησλ Πηεξίσλ, 15 ρικ βνξεηνδπηηθά ηεο ιίκλεο ηνπ Πνιπθύηνπ, ζε πςόκεηξν 720 κέηξσλ από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Απέρεη 120 ρικ από ηε Θεζζαινλίθε θαη 470 ρικ από ηελ Αζήλα. Έρεη ιίγν παξαπάλσ από θαηνίθνπο, ελώ ν λένο Καιιηθξαηηθόο δήκνο μεπεξλά ζε πιεζπζκό ηηο θαηνίθνπο θαη ζε έθηαζε πάλσ από ζηξέκκαηα. 1.2 ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ- ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΠΟΛΖ Ζ ηζηνξία ηεο Κνδάλεο μεθηλάεη από ηνπο πξντζηνξηθνύο ρξόλνπο, όηαλ ζηε ζέζε ηεο ζεκεξηλήο πόιεο ππήξραλ κεκνλσκέλνη νηθηζκνί, ελώ ε αλάπηπμε ηεο πόιεο ηνπνζεηείηαη από ηελ αξρατθή θιαζηθή σο ηε ξσκατθή επνρή. Σν 1450 είρε δεκηνπξγεζεί πηα έλα νξγαλσκέλν γεσξγνθηελνηξνθηθό ρσξηό πνπ πήξε αξρηθά ην όλνκα Κόζδηαλε ή.κόδηαλε θαη αξγόηεξα νλνκάζηεθε Κνδάλε. Οη εκπνξηθέο επαθέο κε ηελ Δπξώπε είραλ σο απνηέιεζκα ηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή πξόνδν. Μεηά ηνπο Βαιθαληθνύο Πνιέκνπο θαη ην 2ν Παγθόζκην Πόιεκν, ε εμέιημε ηεο πόιεο ηεο Κνδάλεο ήηαλ ξαγδαία, κε ηελ αλάπηπμε δηαθόξσλ επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ.

4 ηελ Κνδάλε, πξσηεύνπζα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, βξίζθεηαη ε βάζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηνπ Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο (ΣΔΗ) ηεο ίδηαο πεξηθέξεηαο. Δπίζεο είλαη ε έδξα ηεο Αζηπλνκηθήο Γηεύζπλζεο, ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο θαη ηνπ Δθεηείνπ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ηνπ 1νπ ώκαηνο ηξαηνπ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Ηεξάο Μεηξόπνιεο ερβίων και Κοδάνες. Απνηειεί ην κεγαιύηεξν ελεξγεηαθό θέληξν ηεο ρώξαο θαη έλα από ηα κεγαιύηεξα ησλ βαιθαλίσλ. Μεξηθά από ηα αμηνζέαηα ηεο πόιεο είλαη ε Κοβεντάρειος Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε ηεο Κνδάλεο, ε νπνία είλαη ε δεύηεξε κεγαιύηεξε ζηελ Διιάδα κεηά από απηή ηεο Αζήλαο, ην Λαογραυικό, Ιστορικό και Φσσικής Ιστορίας Μοσσείο ποσ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο πόιεο θαη ζηεγάδεηαη ζε θηήξην καθεδνληθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ην Αρταιολογικό Μοσσείο ηεο Κνδάλεο πνπ ζηεγάδεηαη ζε αξρνληηθό ηεο πόιεο. 1.3 ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΖ ΠΟΛΖ Ζ Κνδάλε ζπλδέεηαη αεξνπνξηθώο κε ηελ Αζήλα. Σν αεξνδξόκην "Φίιηππνο" βξίζθεηαη 4 ρηιηόκεηξα λνηηναλαηνιηθά ηεο πόιεο. Λεηηνπξγεί από ηε δεθαεηία ηνπ 1950.ηελ Κνδάλε είλαη ν ηειεπηαίνο ζηαζκόο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Ακπληαίνπ - Κνδάλεο. Σνλ ηειεπηαίν ρξόλν όκσο έρεη δηαθνπεί ηόζν ε αεξνπνξηθή όζν θαη ε ζηδεξνδξνκηθή ζύλδεζε ηεο πόιεο αθνύ δελ πξαγκαηνπνηνύληαη δξνκνιόγηα. Από ηνλ λέν θαη ππεξζύγρξνλν ζηαζκό ησλ ΚΣΔΛ μεθηλνύλ ιεσθνξεία γηα ηηο κεγαιύηεξεο ειιεληθέο πόιεηο, όπσο Θεζζαινλίθε (θάζε κία ώξα), Αζήλα (2 θνξέο ηελ εκέξα), Λάξηζα, Ησάλληλα, Βόιν, θαζώο θαη γηα ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Βόξεηα ηεο πόιεο πεξλάεη ν απηνθηλεηόδξνκνο "Δγλαηία Οδόο", ν νπνίνο μεθηλάεη από ηελ Ζγνπκελίηζα θαη θαηαιήγεη ζηα ειιελνηνπξθηθά ζύλνξα. Ζ ζπγθνηλσλία κέζα ζηελ πόιε γίλεηαη κε ηαμί θαζώο επίζεο

5 θαη κε δεκνηηθά minibus, ελώ κεηαμύ ηνπ θέληξνπ θαη ησλ Γεκνηηθώλ Γηακεξηζκάησλ κε αζηηθά ησλ ΚΣΔΛ. Σν θπθινθνξηαθό πξόβιεκα είλαη έλα από ηα βαζηθόηεξα πνπ αληηκεησπίδεη ν δήκνο ζήκεξα. 1.4 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ, ΣΟΥΟΗ, ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΜΔΓΟΛΟΓΗΑ Με ηελ παξνύζα εξγαζία ζα πξνζπαζήζνπκε λα πεξηγξάςνπκε ηελ νξγάλσζε θαη ηεο ιεηηνπξγία ηεο ΚΣΔΛ Αζηηθώλ Κνδάλεο Α.Δ. Όιεο νη επηρεηξήζεηο ΚΣΔΑΛ ππάγνληαη ζε κηα ηδηόηππε λνκνζεζία θαη ιόγνπ ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνύ ραξαθηήξα ηνπο έρνπλ θαη ηδηαίηεξε εηαηξηθή δνκή. ηόρνο καο είλαη λα αλαδείμνπκε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ ΚΣΔΛ Αζηηθώλ Κνδάλεο θαη λα θαηαγξάςνπκε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. εκαληηθό ξόιν θαηά ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ είραλ νη ππάιιεινη ηνπ ΚΣΔΑΛ νη νπνίνη παξείραλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία όπσο ηζνινγηζκνύο ηεο εηαηξείαο θαη ζηνηρεία δηαθίλεζεο επηβαηώλ θαη εκπνξεπκάησλ. Δπίζεο δηαλεκήζεθαλ εξσηεκαηνιόγηα ζηνπο επηβάηεο κε ηα νπνία εμέζεζαλ ηηο απόςεηο ηνπο γηα ην βαζκό εμππεξέηεζεο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΣΔΛ Αζηηθώλ Κνδάλεο

6 2. ΣΟ ΚΣΔΑΛ ΚΟΕΑΝΖ-ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 2.1 ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΚΣΔΑΛ ΚΟΕΑΝΖ Σν ΚΣΔΛ ΑΣΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΕΑΝΖ ζπζηήζεθε ην έηνο 1963 κε Ννκαξρηαθή απόθαζε. Γηήξθεζε κέρξη ηηο 16 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1973 νπόηε θαη έγηλε ε ζπλέλσζε κε ην ππεξαζηηθό ΚΣΔΛ ΚΟΕΑΝΖ. Δθ λένπ αλαζπζηήζεθε ην ΚΣΔΛ ΑΣΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΕΑΝΖ κε ηελ ππ αξηζκ.(12567/860/1978) ( ΦΔΚ 325/Β/12/4/1978) Απόθαζε ηνπ ππνπξγνύ πγθνηλσληώλ «Πεξί ζπζηάζεσο ΚΣΔΛ αζηηθώλ γξακκώλ πόιεσο Κνδάλεο». Ζ δηάξθεηα ηνπ ελ ιόγσ ΚΣΔΛ ίζρπζε κέρξη 30/09/2003 θαη κε ην λόκν 2963/2001 ζπζηήζεθε ε Αλώλπκε εηαηξία από 01/10/2003.[1] 2.2 ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ζ πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΣΔΑΛ εθηείλεηαη ζε κηα αθηίλα ην πνιύ ρικ γύξσ από ηελ πόιε ηεο Κνδάλεο θαη εμππεξεηεί θπξίσο ηνπο θαηνίθνπο ησλ πεξηαζηηθώλ πεξηνρώλ λα κεηαβνύλ ζηελ πόιε νπνύ πνιινί από απηνύο απαζρνινύληαη αιιά θαη ηα παηδηά λα κεηαβνύλ ζην ζρνιείν ζηελ πόιε. Δπίζεο ζπλδέεη ην θέληξν κε ην ΣΔΗ πνπ βξίζθεηαη εθηόο πόιεο. Δθηηκάηαη όηη εμππεξεηεί έλα αξηζκό γύξσ ζηηο θαηνίθνπο. [2] 2.3 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο ηα ΚΣΔΑΛ κεηαηξάπεθαλ ζε αλώλπκεο εηαηξίεο παξνρήο κεηαθνξηθώλ θαη εκπνξηθώλ ππεξεζηώλ. Ο ράξηεο ησλ ππνρξεώζεσλ πξνο ηνλ θαηαλαισηή ησλ ζπγθνηλσληαθώλ θνξέσλ όπσο απνξξέεη από ηελ λνκνζεζία είλαη ν εμήο : Τπνρξεώζεηο ηωλ πγθνηλωληαθώλ θνξέωλ [3]

7 1. Οη ζπγθνηλσληαθνί θνξείο θαη ηα όξγαλα απηώλ, ππνρξενύληαη λα: α. Δμππεξεηνύλ ηηο ηαθηηθέο ιεσθνξεηαθέο γξακκέο, πνπ ππάγνληαη ζε θαζέλα από απηά. β. κεξηκλνύλ γηα ηελ θαζαξηόηεηα, ηελ εππξεπή εκθάληζε, ηελ αζθαιή θπθινθνξία ησλ ιεσθνξείσλ, θαζώο θαη ηε ζπληήξεζε κε ζθνπό ηε κείσζε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ από ηε ρξήζε ηνπο. Σελ ππνρξέσζε απηή έρνπλ θαη νη ηδηνθηήηεο ησλ ιεσθνξείσλ. γ. εηζπξάηηνπλ ηα θαζνξηζκέλα αληίηηκα εηζηηεξίσλ θαη αλαξηνύλ ζε εκθαλή ζέζε ην ηζρύνλ ηηκνιόγην. δ. ηεξνύλ κε αθξίβεηα ηα θαζνξηζκέλα δξνκνιόγηα θαη δξνκνινγνύλ έθηαθηα όπνηε ην επηβάιινπλ νη αλάγθεο εμππεξέηεζεο ηνπ επηβαηηθνύ θνηλνύ, ε. δηαηεξνύλ ζε θαιή θαηάζηαζε ζηαζκνύο, πξαθηνξεία άθημεο θαη αλαρώξεζεο ιεσθνξείσλ θαη ζηέγαζηξα αλακνλήο επηβαηώλ, ηνπνζεηνύλ πηλαθίδεο αθεηεξηώλ θαη ζηάζεσλ θαη ιακβάλνπλ γεληθά θάζε κέηξν ρξήζηκν γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνύ θνηλνύ, ζη. πιεξνθνξνύλ ην επηβαηηθό θνηλό γηα ην δίθηπν θαη ηα δξνκνιόγηα ησλ επηβαηηθώλ γξακκώλ, θαζώο θαη γηα θάζε άιιν ρξήζηκν ζηνηρείν. δ. κεξηκλνύλ γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ επηβαηώλ, ησλ απνζθεπώλ απηώλ θαη ησλ αζπλόδεπησλ κηθξνδεκάησλ. ε. κεξηκλνύλ γηα ηελ αθξηβή εθηέιεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ έξγνπ, ηδίσο όζνλ αθνξά ηε ζπρλόηεηα, ηελ ηήξεζε ησλ δξνκνινγίσλ, ηνπ ρξόλνπ δηαδξνκήο. ζ. κεξηκλνύλ γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εμππεξέηεζε ησλ επηβαηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο θαη θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηνπο ρώξνπο αλακνλήο θαη άθημεο-αλαρώξεζεο ιεσθνξείσλ. η. δηαζέηνπλ νξγαλσκέλεο ππεξεζίεο πιεξνθνξηώλ (Γξαθείν εμππεξέηεζεο θνηλνύ) ζηνπο ζηαζκνύο αθημναλαρώξεζεο. ηα. δηαζέηνπλ νξγαλσκέλε ππεξεζία παξαιαβήο δεκάησλ θαη θύιαμεο απνιεζζέλησλ αληηθεηκέλσλ. ηβ. απαγνξεύνπλ ηε κεηαθνξά εύθιεθησλ θαη εθξεθηηθώλ πιώλ,

8 ηγ. απαγνξεύνπλ ηε κεηαθνξά δώσλ, πιελ ησλ πεξηπηώζεσλ δώσλ ζπλνδείαο αλαπήξσλ ή κηθξώλ θαηνηθίδησλ δώσλ, πνπ κεηαθέξνληαη κε θαηάιιεια γηα ην ζθνπό απηόλ κέζα. ηδ. Σνπνζεηνύλ ηόζν ζηνπο ζηαζκνύο θαη ηα πξαθηνξεία όζν θαη κέζα ζηα ιεσθνξεία "Κηβώηηα παξαπόλσλ - ππνδείμεσλ". ηε. Απαγνξεύνπλ ηε κεηαθνξά παηδηώλ ειηθίαο κέρξη έμη (6) εηώλ ρσξίο πξόζσπν πνπ λα ηα ζπλνδεύεη. Σν ζπλνδεύνλ ηα παηδηά απηά πξόζσπν επηκειείηαη ηεο αζθαινύο κεηαθνξάο απηώλ θαη θαηαιακβάλνπλ καδί κε ην παηδί κία ζέζε επηβάηνπ ε νπνία βξίζθεηαη όπηζζελ άιινπ θαζίζκαηνο. ηζη. Δπηηξέπνπλ ζε παηδηά ειηθίαο από έμη (6) έσο δεθαπέληε (15) εηώλ λα ρξεζηκνπνηνύλ αλά ηξία δηπιό, εληαίν θαηά ηελ έδξα θαη εξεηζίλσην, θάζηζκα, εθ' όζνλ επξίζθεηαη όπηζζελ άιινπ θαζίζκαηνο επηβάηνπ. ηδ. Παξαθνινπζνύλ ζε πεξηπηώζεηο δπζκελώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, ηα ζρεηηθά δειηία ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη όηαλ παξίζηαηαη αλάγθε, ιόγσ δηαθνπήο ζπγθνηλσληώλ κέζσ πνξζκείσλ ή άιισλ ζέζεσλ, ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα (αλαβνιή δξνκνινγίσλ, ελεκέξσζε ηνπ επηβαηηθνύ θνηλνύ θαηά ην ρξόλν αλαρσξήζεσο θ.ι.π.) πξνο απνθπγή νπνηαζδήπνηε ηαιαηπσξίαο ηνπ επηβαηηθνύ θνηλνύ πνπ είλαη δπλαηόλ λα πξνιεθζεί. Βάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΣΔΛ απνηειεί ε κίζζσζε ιεσθνξείσλ από ηνπο ηδηνθηήηεο-κεηόρνπο ηεο εηαηξίαο θαη ε εθ ησλ πζηέξσλ απόδνζε ησλ θεξδώλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο εηαηξίαο. 2.4 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ Οη απαζρνινύκελνη ζηα ΚΣΔΛ ρσξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο : 1. ζηνπο ηδηνθηήηεο-νδεγνύο νη νπνίνη ππάγνληαη ζην ηακείν αζθάιηζεο ησλ απηνθηλεηηζηώλ 2. νη ππόινηπνη ππάιιεινη νη νπνίνη έρνπλ ζηαζεξό κηζζό από ηελ εηαηξεία θαη ππάγνληαη ζην ΗΚΑ

9 Ηδηνθηήηεο θαη ζπλδηθαηνύρνη ιεσθνξείσλ ησλ ΚΣΔΑΛ Κνδάλεο είλαη 30. Καηά ην έηνο 2009 ην κόληκν πξνζσπηθό ηνπ ΚΣΔΑΛ ήηαλ 20 άηνκα. Οη 5 από απηνύο ήηαλ νδεγνί, νη 3 ειεγθηέο, νη 5 ππάιιεινη γξαθείσλ (ινγηζηήξην, γξακκαηεία,γξαθείν θίλεζεο), νη 4 εηζπξάθηνξεο θαη 3 άηνκα ινηπό πξνζσπηθό. 2.5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Γεληθή πλέιεπζε Γηνηθεηηθό πκβνύιην Λνγηζηήξην Γξ. Κίλεζεο Έιεγρνο Λνγηζηήο Σακίαο Οδεγνί ηαζκάξρεο Δηζπξάθηνξεο ηελ θνξπθή ηεο δηνίθεζεο βξίζθεηαη ε γεληθή ζπλέιεπζε από ηελ νπνία εθιέγεηαη ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην. Σν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην απνηειείηαη από 5 κέιε θαη απηά είλαη ν πξόεδξνο, αληηπξόεδξνο, δ. ζύκβνπινο θαη 2 απιά κέιε. Πξόεδξνο ηνπ ΚΣΔΑΛ Κνδάλεο είλαη ν θ. θόξδαο Θεόδσξνο.

10 3. ΟΥΖΜΑΣΑ-ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Σν ΚΣΔΑΛ Κνδάλεο Α.Δ. έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 25 ιεσθνξεία ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 15 κέηξσλ κε 60 ζέζεηο επηβαηώλ (25 ζέζεηο θαζήκελσλ θαη 35 ζέζεηο όξζησλ). Σν 70% ηνπ ζηόινπ είλαη παιαηόηεηαο έσο 10 εηώλ. [2] Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΚΣΔΑΛ ζηελ πιαηεία Λαζζάλε είλαη ειιηπήο θαζώο ζηεγάδνληαη θνληά ζην θέληξν ηεο πόιεο ρσξίο θάπνηα αμηόινγε θαηαζθεπή. Δθηόο από ηνλ πξναλαθεξζέλ ζηαζκό, ιεηηνπξγεί αθόκα έλαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΚΣΔΛ ν νπνίνο εμππεξεηεί ζαθώο ιηγόηεξεο γξακκέο.

11 ηαζκόο ΚΣΔΛ ηαζκόο Πιαηεία Λαζζάλε 3.1 ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΑΘΜΩΝ-ΟΥΖΜΑΣΩΝ Ο κεγαιύηεξνο αξηζκόο ησλ νρεκάησλ θαζώο επίζεο θαη νη ζηαζκνί είλαη πιήξσο πξνζβάζηκνη ζε όινπο ηνπο ρώξνπο γηα ηα Α.κε.Α. Γπζηπρώο δελ έρνπλ όιεο νη ελδηάκεζεο ζηάζεηο αληίζηνηρεο ππνδνκέο πξνζβαζηκόηεηαο.

12 Πξόζβαζε γηα Α.κε.Α Ζ δηνίθεζε ησλ ΚΣΔΑΛ καο δηαβεβαίσζε (δελ ππάξρνπλ επίζεκα ζηνηρεία) όηη ηα λέα ιεσθνξεία πνπ ζα απνθηεζνύλ ζα έρνπλ πξόβιεςε πξνζβαζηκόηεηαο γηα άηνκα κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο. Σν ΚΣΔΑΛ Κνδάλεο έρεη εμνπιίζεη όια ηα ιεσθνξεία θαζώο θαη ηνλ ζηαζκό ηεο Κνδάλεο κε ηα απαξαίηεηα ηερληθά κέζα αιιά θαη ην θαηάιιειν ινγηζκηθό θαη έηζη ήδε ιεηηνπξγεί ζύζηεκα ηειεκαηηθήο πνπ ελεκεξώλεη ηνπο επηβάηεο θαη ην γξαθείν θίλεζεο ζην ζηαζκό ηεο Κνδάλεο γηα ηνλ ρξόλν άθημεο ησλ ιεσθνξείσλ θαζώο επίζεο ππάξρεη ερεηηθή αλαγγειία ησλ ζηάζεσλ. Δπηπιένλ ην ζύζηεκα ηειεκαηηθήο δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ ππεύζπλν ηνπ γξαθείνπ θίλεζεο λα γλσξίδεη αλά πάζα ζηηγκή ην ζεκείν όπνπ βξίζθεηαη θαη θηλείηαη ην θάζε ιεσθνξείν. ρεδηάδεηαη θαη ε επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεκαηηθήο θαη ζηνπο ππόινηπνπο ηεξκαηηθνύο ζηαζκνύο.

13 Γηακόξθωζε ζηάζεο Υξόλνο άθημεο ιεωθνξείνπ

14 4. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ Σν θέληξν ειέγρνπ ή αιιηώο γξαθείν θίλεζεο είλαη ππεύζπλν γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ παξαθνινύζεζε ησλ δξνκνινγίσλ. Δθεί ζπιιέγνληαη όια ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ δξνκνινγίσλ πνπ εθηεινύλ ηα ιεσθνξεία ηνπ ΚΣΔΛ. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ είρακε ζηε δηάζεζε καο αλαθέξνληαη ζην έηνο 2009 θαη αλαθέξνληαη ζηα δηαλπζέληα ρηιηόκεηξα ηα νπνία ππνινγίδνληαη θάηη παξαπάλσ από [2] Δπίζεκα ζηνηρεία γηα ηελ πιεξόηεηα θαη ηελ ρξνληθή αμηνπηζηία δελ ππάξρνπλ. Σν κόλν πνπ κπνξνύκε λα πνύκε κε βεβαηόηεηα είλαη όηη ε πιεξόηεηα δηαθέξεη αλάινγα κε ηνλ πξννξηζκό κε κεγαιύηεξν παξάδεηγκα λα απνηειεί ε γξακκή ηνπ ΣΔΗ ε πιεξόηεηα ηεο νπνίαο ηηο θαζεκεξηλέο αγγίδεη ην 95%. Όζνλ αθνξά ηελ ρξνληθή αμηνπηζηία, νη ππεύζπλνη καο δηαβεβαίσζαλ όηη ε ελδερόκελε θαζπζηέξεζε δελ μεπεξλά ηα 5 ιεπηά. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ην έηνο 2009 πνπ αλαθέξνπκε παξαθάησ είλαη αλεπίζεκα βάζεη ηνπ ηζνινγηζκνύ ηνπ έηνπο. Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ην 2009 όπνπ νη αθαζάξηζηεο εηζπξάμεηο ππεξέβαηλαλ θαη νη δαπάλεο ηηο Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ θαη ην ρεηκεξηλό θαζεκεξηλό πξόγξακκα όισλ ησλ γξακκώλ ΥΡΩΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΗΜΔ ΔΗΗΣΖΡΗΩΝ [1] ΕΩΝΖ ΥΡΩΜΑ ΣΗΜΖ ΚΗΣΡΗΝΟ 0,75 A ΚΑΦΔ 0,40 B ΠΡΑΗΝΟ KOKKINO 1,10 0,50 Γ ΡΟΕ 1,20 ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ 0,60

15 Δλδηάκεζα ΜΩΒ 0,80 ΟΗΝΟΖ ΜΗΟ ΜΠΛΔ 0,70 ΣΔΗ ΛΑΓΗ 0,50 ΜΗΑ ΔΝΓΗΑΜΔΑ ΚΑΦΔ 0,40 ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ ΜΑΥΡΟ 1,40 Δλδεηθηηθό εηζηηήξην

16 Καζεκεξηλό πξόγξακκα δξνκνινγίωλ [2]

17 5. ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 5.1 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΕΡΕΤΝΑ - Πόζν ζπρλά ρξεζηµνπνηείηε ηηο γξαµµέο ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ.; Γξάθεµα 1 : πρλόηεηα Υξήζεο 25% Καθημερινά 1-3 Φορζς την εβδομάδα 1-2 Φορζς το μήνα Σπάνια 55% -Υξεζηµνπνηείηε ηα ππεξαζηηθά ιεσθνξεία ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. από αλάγθε ή από επηινγή; Γξάθεµα 2 : Τπεξαζηηθά ιεσθνξεία: αλάγθε ή επηινγή 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 ναι όχι ναι όχι ναι όχι ναι όχι ναι όχι κατω των πάνω από 60

18 Γεληθά πόζν επραξηζηεµέλνη είζηε από ηηο ππεξεζίεο ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ.; Γξάθεµα 3 : Παξερόµελεο Τπεξεζίεο 0% 15% 20% 45% 20% πολφ αρκετά μζτρια λίγο καθόλου -Αμηνινγείζηε ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο: Γξάθεµα 4: πρλόηεηα ξνµνινγίσλ 20% 35% πολφ μζτρια αρκετά λίγο καθόλου 20% 15%

19 Γξάθεµα 5: Ώξεο Λεηηνπξγίαο 30% 25% 25% πολφ μζτρια αρκετά λίγο καθόλου Γξάθεµα 6 : Αμηνπηζηία ξνµνινγίσλ 0% 20% 15% 20% 45% πολφ μζτρια αρκετά λίγο καθόλου

20 Γξάθεµα 7 : Αζθάιεηα 30% 20% 5% 35% πολφ μζτρια αρκετά λίγο καθόλου Γξάθεµα 8 : Γηακόξθσζε ζηάζεσλ 5% 0% 20% 20% 55% πολφ μζτρια αρκετά λίγο καθόλου

21 Γξάθεµα 9 : Παξερόκελε Πνηόηεηα Τπεξεζηώλ 5% 25% πολφ μζτρια αρκετά λίγο καθόλου 50% - Πόζν επραξηζηεµέλνη είζηε από ηηο ηζρύνπζεο ηηµέο ησλ εηζηηεξίσλ; Γξάθεµα 10: Σηµέο Δηζηηεξίσλ 5% 50% 25% πολφ μζτρια αρκετά λίγο καθόλου

22 - Θα ρξεζηµνπνηνύζαηε πην ζπρλά ην ιεσθνξείν αλ νη ηηµέο ησλ εηζηηεξίσλ ήηαλ πην ραµειέο; Γξάθεµα 11 : ζπρλόηεηα ρξήζεο Κ.Σ.Δ.Λ. ζε ζρέζε µε ηελ ηηµή ηνπ εηζηηεξίνπ 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 ναι όχι ναι όχι ναι όχι ναι όχι ναι όχι κατω των πάνω από 60 - Θα δερόζαζηαλ λα πιεξώζεηε µεγαιύηεξε ηηµή εηζηηεξίνπ αλ απηό ζήµαηλε θαιύηεξε παξερόµελε πνηόηεηα ππεξεζηώλ; Γξάθεµα 12 : Σηµή Δηζηηεξίνπ ζε ζρέζε µε ηελ πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ ναι όχι ναι όχι ναι όχι ναι όχι ναι όχι κατω των πάνω από 60

23 - Πόζν ηθαλνπνηεµέλνη είζηε από ηε δηαµόξθσζε ησλ ιεσθνξείσλ εμσηεξηθά; Γξαθεκα 13 εμσηεξηθή δηακόξθσζε 50% 20% πολφ μζτρια αρκετά λίγο καθόλου - Πόζν ηθαλνπνηεµέλνη είζηε από ηε δηαµόξθσζε ησλ ιεσθνξείσλ εζσηεξηθά; Γξάθεµα 14 : Δζσηεξηθή δηαµόξθσζε ιεσθνξείσλ 5% 25% 30% 20% 20% πολφ μζτρια αρκετά λίγο καθόλου

24 - Πόζν ηθαλνπνηεµέλνη είζηε από ηε δηαµόξθσζε ησλ ιεσθνξείσλ εμσηεξηθά; Γξαθεκα 13 εμσηεξηθή δηακόξθσζε πολφ 50% 20% μζτρια αρκετά λίγο καθόλου (Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθύπηνπλ από ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ απαληήζεθαλ από 30 επηβάηεο ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. Ν. Κνδάλεο) Καηά ηελ δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ νη επηβάηεο ζρεδόλ ζην ζύλνιν ηνπο ζπκθώλεζαλ όηη ην πην ζεκαληηθό πξόβιεκα ζηελ παξερόκελε εμππεξέηεζε είλαη ε έιιεηςε ελόο ζύγρξνλνπ ηεξκαηηθνύ ζηαζκνύ κε όιεο ηηο αλέζεηο πνπ απηό ζπλεπάγεηαη. 5.2 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ Από ηελ έξεπλα καο πξνθύπηεη όηη νη πεξηζζόηεξνη επηβάηεο,εηδηθόηεξα νη λένη, δεηνύλ δηεύξπλζε ηνπ νξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΣΔΑΛ. Δπίζεο είλαη θαλεξό όηη ε έιιεηςε ελόο ζύγρξνλνπ ζηαζκνύ πξνβιεκαηίδεη ηδηαίηεξα ηνπο επηβάηεο. Αλεζπρεηηθό είλαη όηη κεγάιν κέξνο ησλ εξσηεζέλησλ δελ είλαη πιήξσο ηθαλνπνηεκέλν από ηελ αζθάιεηα πνπ ηνπ παξέρεηαη. Ζ ππθλόηεηα ησλ δξνκνινγίσλ θξίλεηαη

25 επαξθήο από ην επηβαηηθό θνηλό ην νπνίν όκσο ζεσξεί αθξηβέο ηηο ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ. Σν γεγνλόο όηη νη πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο αλζξώπσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα αληηκεηώπηζαλ δπζθνιίεο θαηά ηελ κεηαθίλεζε ηνπο κε ηα ΚΣΔΑΛ ζα πξέπεη λα αλεζπρήζεη ηνπο ππεπζύλνπο. Μηα άιιε θαιή πξόηαζε γηα ηνπο δηνηθνύληεο ηα ΚΣΔΑΛ είλαη νη εηθαζηηθέο παξεκβάζεηο ζην εμσηεξηθό ησλ ιεσθνξείσλ. Όζνλ αθνξά ην εζσηεξηθό ηνπο νη επηβάηεο δήηεζαλ πεξηζζόηεξε επξπρσξία. Από ηελ έξεπλα πξνθύπηεη όηη νη πεξηζζόηεξνη επηβάηεο ησλ ΚΣΔΛ ρξεζηκνπνηνύλε ην ζπγθεθξηκέλν κέζν κεηαθνξάο από αλάγθε θαη όρη από επηινγή.

26 6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΗ Οη αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο είλαη έλα πνιύ ζεκαληηθό θεθάιαην γηα θάζε επαξρηαθή πόιε θαη ηδηαίηεξα πξσηεύνπζα λνκνύ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε αζηηθή ζπγθνηλσλία ηεο Κνδάλεο εμππεξεηεί κεγάιν αξηζκό καζεηώλ πξνεξρόκελσλ από ηηο πεξηαζηηθέο πεξηνρέο, λα κεηαβνύλ θάζε πξσί ζην ζρνιείν θαζώο επίζεο θαη ην ζύλνιν ησλ θνηηεηώλ λα θηάζεη θαζεκεξηλά ζην Σ.Δ.Η. Σα πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο σζηόζν δελ ιείπνπλ θαη εθθξάζηεθαλ ραξαθηεξηζηηθά ζηελ έξεπλα κεηαμύ ησλ επηβαηώλ. Δπόκελνη ζηόρνη γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ ΚΣΔΑΛ ζα πξέπεη λα είλαη ε θαηαζθεπή ελόο ζύγρξνλνπ ζηαζκνύ θαη ε κέξηκλα γηα ηελ πξνζβαζηκόηεηα ζε όιεο ηηο ζηάζεηο θαη ηα ιεσθνξεία αηόκσλ κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο.

27 7. ΠΖΓΔ 1. Ηζηόηνπνο Κ.Σ.Δ.Α.Λ. Κνδάλεο 2. πλεληεύμεηο κε ππαιιήινπο ηνπ Κ.Σ.Δ.Α.Λ. 3.ΦΔΚ 2963/ ηνηρεία θίλεζεο θαηά ην έηνο Έξεπλα εξσηεκαηνινγίσλ

28

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Δξώηεκα: Σν ππ' αξηζκό Πξσηνθόιινπ 168/1.2.2010 εξώηεκα ηνπ Γξαθείνπ Τθππνπξγνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ. Πεξίιεςε Δξσηεκάησλ: «Α. Γύλαηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Νεθηάξηνο Καληαλνιέωλ 1, Αηθαηεξίλε Αιηαθίδνγινπ 2 1. ΠΔ12 - MSc Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δ.Μ.Π. Τπεύζπλνο ρνιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ

ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΔΟΗΝΓΝΠ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ: ΑΓΝΠΡΝΠ ΝΘΡΥΒΟΗΝΠ 2013 1 ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΛΔΓΥΟ ΘΔΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΛΟΖΓΖΖ (GPS) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΡΑΓΔΛΖ ΗΧΑΝΝΖ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΚΑΡΑΜΟΥΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε Ad-Hoc Networks»

«Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε Ad-Hoc Networks» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμόσ: «Πρωτοβουλία για τθ Θεςςαλονίκθ» - Γιάννθσ Μπουτάρθσ

υνδυαςμόσ: «Πρωτοβουλία για τθ Θεςςαλονίκθ» - Γιάννθσ Μπουτάρθσ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2014 για τα κζματα των πεηών και τθ βιώςιμθ κινθτικότθτα «Ένωςθ για τα δικαιώματα των πεηών» www.enosipezon.gr www.facebook.com/enosipezon,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 e ΣΔΙ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΓΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 Ζξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα