Αρχιτεκτονική Συστημάτων Τηλεματικής και Λήψη Αποφάσεων στα Αστικά Συγκοινωνιακά Δίκτυα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχιτεκτονική Συστημάτων Τηλεματικής και Λήψη Αποφάσεων στα Αστικά Συγκοινωνιακά Δίκτυα"

Transcript

1 1 Αρχιτεκτονική Συστημάτων Τηλεματικής και Λήψη Αποφάσεων στα Αστικά Συγκοινωνιακά Δίκτυα Θεόδωρος Τσέκερης Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών Λουκάς Δημητρίου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αντώνιος Σταθόπουλος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Περίληψη Τα συστήματα τηλεματικής περιλαμβάνουν ένα σύνολο τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνιών οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν την επίτευξη των στόχων της πολιτικής των μεταφορών. Η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών είναι ιδιαίτερα σημαντική στην περίπτωση των αστικών περιοχών, όπου μπορούν να παρέχονται στους χρήστες πληροφορίες οι οποίες, υπό κατάλληλες συνθήκες, επηρεάζουν τη συμπεριφορά μετακίνησής τους καθώς και την απόδοση του δικτύου. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και οι συνεχείς μεταβολές στις προτιμήσεις των χρηστών και τις συνθήκες λειτουργίας και σχεδιασμού των αστικών δικτύων καθιστούν αναγκαία την υιοθέτηση ολοκληρωμένων συστημάτων με ανοιχτή διασυνδεδεμένη αρχιτεκτονική. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής τέτοιων συστημάτων και επικεντρώνει στον τρόπο ολοκλήρωσής τους, μέσα από την ενοποίηση της πληροφόρησης που αφορά στη λειτουργία συγκοινωνιακών δικτύων εναλλακτικών μέσων μεταφοράς σε αστικές περιοχές μεγάλης κλίμακας, όπως η ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Επίσης, η εργασία περιγράφει τους μηχανισμούς απόκρισης των χρηστών των προηγμένων συστημάτων συγκοινωνιακής πληροφόρησης ανά διαφορετικές χρονικές κλίμακες. Η πολυπλοκότητα των μηχανισμών αυτών επιβεβαιώνει την ανάγκη ανάπτυξης ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφόρησης, τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν κατάλληλα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λειτουργίας και σχεδιασμού κάθε δικτύου και περιοχής.

2 2 1. Εισαγωγή Τα συστήματα μεταφορών διαδραματίζουν έναν καθοριστικό ρόλο στις μεταφορές των ανθρώπων και των εμπορευμάτων καθώς και στην κοινωνική ευημερία, αφού συνδέονται άμεσα με την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και την οικονομική ανάπτυξη. Η ανάγκη εξυπηρέτησης της αυξανόμενης ζήτησης στα αστικά συγκοινωνιακά δίκτυα οδήγησε στην εφαρμογή και εξειδίκευση των συστημάτων τηλεματικής στις μεταφορές. Τα συστήματα αυτά, γνωστά και ως Συστήματα Ευφυών Μεταφορών (ΣΕΜ), εμφανίστηκαν τη δεκαετία του 1970, με αρχικό σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση των αστικών οδικών δικτύων μέσω συστημάτων σηματορύθμισης, όπως το SCOOT (Split, Cycle and Offset Optimisation Technique) και το SCATS (Sydney Coordinated Adaptive Traffic System) [1]. Η συνεχής αναβάθμιση της υποδομής των κέντρων διαχείρισης και ελέγχου της κυκλοφορίας, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες δυνατότητες των υπολογιστών, συντέλεσαν στην παραγωγή και χρήση ενός μεγάλου αριθμού τηλεματικών υπηρεσιών στα αστικά συγκοινωνιακά δίκτυα και στους αυτοκινητοδρόμους. Επιπρόσθετα, στη λογική και τους στόχους σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής των ΣΕΜ εντάχθηκαν, εκτός από τη βελτίωση του χρόνου μετακίνησης και της οδικής ασφάλειας, η υποστήριξη ενός συνόλου συγκοινωνιακών καθώς και ευρύτερων οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών. Τέτοιες πολιτικές αναφέρονται στη μείωση του εξωτερικού κόστους των μεταφορών στο περιβάλλον και την ενέργεια, την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης και διατίμησης της χρήσης συγκοινωνιακών υποδομών, την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων στον τομέα της εφοδιαστικής μέριμνας, την αύξηση της προσπελασιμότητας και την κοινωνική συνοχή. Οι επενδύσεις στα συστήματα τηλεματικής συνήθως θεωρούνται ως συμπληρωματικές στις επενδύσεις για κατασκευή νέων οδικών και άλλων συγκοινωνιακών υποδομών. Ωστόσο, η έλλειψη πόρων χρηματοδότησης και διαθέσιμου χώρου στα μεγάλα αστικά κέντρα δύναται ορισμένες φορές να καταστήσει τα ΣΕΜ ως υποκατάστατα των επιλογών για επενδύσεις σε φυσικές υποδομές. Ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση των επενδύσεων στα ΣΕΜ απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις από αυτές που εφαρμόζονται παραδοσιακά στις συγκοινωνιακές υποδομές. Οι σύγχρονες στρατηγικές επενδύσεων με τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), οι ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας και οι αυξανόμενες απαιτήσεις των χρηστών καθιστούν αναγκαία τη χρήση ολοκληρωμένων συστημάτων με ανοιχτή και πλήρως διασυνδεδεμένη (διαλειτουργική ή διαδραστική) αρχιτεκτονική. Η παρούσα εργασία περιγράφει τις αρχές σχεδιασμού και τη δομή της αρχιτεκτονικής ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης σε αστικά συγκοινωνιακά δίκτυα (βλ. Κεφάλαιο 2). Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος πληροφόρησης παρουσιάζεται για την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας (βλ. Κεφάλαιο 3). Επίσης, αναλύονται οι σχέσεις

3 3 αλληλεπίδρασης του συστήματος με τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων των χρηστών και όλων των εμπλεκομένων φορέων στα αστικά συγκοινωνιακά δίκτυα (βλ. Κεφάλαιο 4). 2. Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του συστήματος Η αρχιτεκτονική του συστήματος αποτελείται από ένα σύνολο επιμέρους αρχιτεκτονικών, όπως τη λογική αρχιτεκτονική και τη φυσική αρχιτεκτονική, οι οποίες περιγράφουν τους στόχους, τη διάταξη και τη λειτουργία του. Η αρχιτεκτονική του συστήματος δεν περιγράφει με λεπτομέρεια τον τρόπο λειτουργίας ή αλληλεπίδρασης των υποσυστημάτων, αλλά προσδιορίζει τη διάρθρωση και τα χαρακτηριστικά της συνολικής λειτουργίας του, τις απαιτήσεις του και τον τρόπο αντίδρασής του υπό διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας. Στην περίπτωση των συστημάτων πληροφόρησης στα αστικά συγκοινωνιακά δίκτυα, η αρχιτεκτονική πρέπει να βασίζεται στην αντίληψη των ανοιχτών διασυνδεδεμένων συστημάτων, σύμφωνα με την οποία το σύστημα καθίσταται ικανό να ενσωματώνει συνεχώς νέες υπηρεσίες ή να αναβαθμίζει τις υφιστάμενες λειτουργίες προς τις διάφορες κατηγορίες χρηστών. Η αντίληψη αυτή στοχεύει να μειώσει το αρχικό κόστος επένδυσης, το κόστος συντήρησης, το κόστος επεξεργασίας δεδομένων στο κεντρικό επίπεδο και αυξάνει την ευελιξία και αξιοπιστία του συστήματος, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα αρχιτεκτονικής συστημάτων τηλεματικής στις μεταφορές. Η βασική αρχή σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής είναι η εξασφάλιση της συμβατότητας και ομαλής ολοκλήρωσης του συστήματος. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης μπορεί να αποτελείται από διάφορα επιμέρους υποσυστήματα, όπως αυτά της διαχείρισης της κυκλοφορίας, στάθμευσης, ΜΜΜ, εμπορικών στόλων και συγκοινωνιακών υποδομών (π.χ., σχετικά με την ηλεκτρονική πληρωμή διοδίων). Τα υποσυστήματα αυτά πρέπει να λειτουργούν ως κάποιο βαθμό αυτόνομα αλλά να διασυνδέονται λογικά μεταξύ τους, μέσω της αμοιβαίας επικοινωνίας τους (sharing communication) σε όλα τα επίπεδα που καλύπτουν τη χρήση τους. Ο σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου συστήματος οφείλει να διασφαλίζει την μετάδοση πληροφοριών, μέσω του κέντρου διαχείρισης και των επιμέρους σταθμών (ή κόμβων), στους χρήστες αυτοκινήτων Ι.Χ., εμπορικών οχημάτων και ΜΜΜ, σε στρατηγικά σημεία του δικτύου, με τη δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης διαφορετικών εναλλακτικών εντολών, τοπικά και αυτόνομα σε συνθήκες πραγματικού χρόνου. Το Σχεδιάγραμμα 1 αναπαριστά την αρχιτεκτονική λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης για το συγκοινωνιακό σύστημα της Αθήνας. Η ανταλλαγή των απαιτούμενων πληροφοριών γίνεται από ένα κέντρο διαχείρισης της πληροφορίας, το οποίο συνδέεται με αυτοτελή κέντρα (τελικούς χρήστες και άλλους εμπλεκόμενους φορείς) και δέχεται ή αποστέλλει τα αντίστοιχα για το καθένα αρχεία δεδομένων, σύμφωνα με την περιγραφή που έχει προκαθοριστεί και περιγράφεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας.

4 4 Σχεδιάγραμμα 1: Αρχιτεκτονική λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης για αστικά συγκοινωνιακά δίκτυα Διαφορετικοί τύποι ολοκλήρωσης αρχιτεκτονικών είναι η θεματική ολοκλήρωση και η γεωγραφική ολοκλήρωση ενός συστήματος πληροφόρησης, μέσω της σύνδεσης και κοινής διάθεσης πληροφοριών που αφορούν διαφορετικά συγκοινωνιακά συστήματα ανά διαφορετικές γεωγραφικές ή διοικητικές περιοχές (Δήμους, Νομούς, Περιφέρειες). Στην περίπτωση της θεματικής ολοκλήρωσης, η πληροφόρηση μπορεί να συνδυάζει ενημέρωση για τις συνθήκες κυκλοφορίας ή τα επίπεδα συμφόρησης στο οδικό δίκτυο, δρομολόγια (και καθυστερήσεις) αστικών ΜΜΜ, όπως λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό και τραμ, έκτατα συμβάντα που επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία του δικτύου συνολικά, περιβαλλοντικά δεδομένα (καιρικές συνθήκες και επίπεδα ρύπων στην ατμόσφαιρα), και δρομολόγια γραμμών υπεραστικών συγκοινωνιών, όπως ΚΤΕΛ, ΟΣΕ και ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Η θεματική ολοκλήρωση διευκολύνει την κεντρική διαχείριση των επιμέρους συγκοινωνιακών συστημάτων και επιτρέπει στους χρήστες τον εύκολο

5 5 προγραμματισμό διαδοχικών σταδίων αλυσιδωτών διατροπικών μετακινήσεων με τη δυνατότητα μετεπιβίβασης. Άλλες αρχές σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής του συστήματος αφορούν στη διασφάλιση: (α) της διαθεσιμότητας ενός αριθμού εναλλακτικών εφαρμογών και στην υψηλή απόδοση, σε σχέση με όλα τα πιθανά προβλήματα διαθεσιμότητας, (β) της ασφάλειας και προστασίας των ευαίσθητων διακινούμενων δεδομένων, και (γ) της επεκτασιμότητας, δηλαδή της ικανότητας κλιμάκωσης (scalability) της υποδομής με το πέρασμα του χρόνου, με το ελάχιστο δυνατό κόστος και την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια. Η αρχιτεκτονική των ΣΕΜ στοχεύει στη διαμόρφωση μιας σταθερής αλλά και ευέλικτης βάσης για τη λειτουργία και ανάπτυξη του συστήματος. Μια τέτοια αρχιτεκτονική που διευκολύνει την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης σε αστικές περιοχές αποτελείται από μια πολύεπίπεδη ιεραρχική δομή, όπως απεικονίζεται στο Σχεδιάγραμμα 2. Τα τέσσερα επιμέρους επίπεδα αυτής της ιεραρχικής δομής αναφέρονται ως εξής: (α) το Επίπεδο 0 αντιστοιχεί στον σχεδιασμό του συστήματος, (β) το Επίπεδο 1 αφορά στη συνολική δομή του συστήματος και το πώς τα διάφορα υποσυστήματα σχετίζονται μεταξύ τους, δηλαδή τη διασύνδεση της λογικής και φυσικής αρχιτεκτονικής, (γ) το Επίπεδο 2 αντιστοιχεί στους επιμέρους φορείς λειτουργίας και στις ιδιότητες του συστήματος, συμπεριλαμβάνοντας και την αρχιτεκτονική για την ολοκλήρωση επιμέρους συστημάτων, και (δ) το Επίπεδο 3 αφορά στον κεντρικό φορέα λειτουργίας και την αρχιτεκτονική για τον προσδιορισμό των διαλειτουργικών ιδιοτήτων του συστήματος, στην περίπτωση ανάμειξης πολλαπλών φορέων λειτουργίας (π.χ., ΥΠΕΧΩΔΕ για το οδικό δίκτυο της Αθήνας και Αττική Οδός). Επίπεδο 3 Κεντρικός Φορέας Λειτουργίας Διαλειτουργικές Ιδιότητες Επίπεδο 2 Επιμέρους Φορείς Λειτουργίας και Ιδιότητες Συστημάτων Επίπεδο 1 Συνολική Δομή Συστήματος Επίπεδο 0 Σχεδιασμός Συστήματος Σχεδιάγραμμα 2: Απεικόνιση πολύ-επίπεδης ιεραρχικής δομής της αρχιτεκτονικής ενός συστήματος τηλεματικής στις αστικές μεταφορές

6 6 Τα διάφορα επίπεδα της αρχιτεκτονικής εξειδικεύουν την ιεραρχία των αρμοδιοτήτων κάθε φορέα μέσα στο σύστημα, σε σχέση με τα καθήκοντα της διαχείρισης, της ασφάλειας και της προστασίας. Η εξειδίκευση επιτυγχάνεται με την ομαδοποίηση των αντίστοιχων λειτουργιών που είναι λογικά εξαρτημένες μεταξύ τους σε ένα πρότυπο αναφοράς. Το πρότυπο αυτό συνήθως διαχωρίζεται σε διάφορα υποστρώματα: τα υψηλότερα υποστρώματα λαμβάνουν δεδομένα από τα χαμηλότερα υποστρώματα, και μετέπειτα επιστρέφουν σε αυτά συγκεκριμένες εντολές (π.χ. ενημέρωσης και υπόδειξης). Η συγκεκριμένη δομή μπορεί να ικανοποιήσει την απαίτηση αμοιβαίας λειτουργίας και συνεννόησης μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων ή αρχών (π.χ., λειτουργίας αστικού οδικού δικτύου και διαμπερούς αυτοκινητοδρόμου). Επίσης, επιτρέπει την ολοκλήρωση διαφορετικών λειτουργιών και υπηρεσιών με τρόπο επαρκή και αποτελεσματικό. 3. Συστήματα πληροφόρησης στις αστικές μεταφορές Τα προηγμένα πληροφοριακά συστήματα μετακινουμένων (ή επιβατών) μπορούν να προσφέρουν πληροφορίες, είτε σε σταθερά σημεία ή σε φορητές συσκευές (π.χ., κινητά τηλέφωνα τρίτης γενιάς και PDA), σχετικά με τις διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές και συνθήκες μετακίνησης των χρηστών με διαφορετικά μέσα μεταφοράς. Τα συστήματα αυτά έχουν τη δυνατότητα επεξεργασίας και μετάδοσης μηνυμάτων ενημέρωσης, προειδοποίησης, συμβουλής και πληροφοριακού ελέγχου. Επίσης, μπορούν να προσφέρουν πληροφορίες που δεν σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία του οδικού δικτύου ή των ΜΜΜ, αλλά επηρεάζουν τις επιλογές των χρηστών, όπως διαθεσιμότητα και κόστος στάθμευσης, τιμές διοδίων και καιρικές συνθήκες. Γενικά, το θεωρητικό μαθηματικό υπόβαθρο των συστημάτων πληροφόρησης, αλλά και ολοκληρωμένων συστημάτων που συνδυάζουν μέτρα πληροφόρησης με μέτρα σηματορύθμισης, αφορά στην προσέγγιση των συνθηκών τέλειας πληροφόρησης των χρηστών μέσα στο δίκτυο, έτσι ώστε, σύμφωνα με την αρχή του Wardrop [2], να ελαχιστοποιείται ο απαιτούμενος χρόνος μετακίνησης στις χρησιμοποιούμενες διαδρομές μεταξύ κάθε ζεύγους ζωνών προέλευσης-προορισμού. Ωστόσο, οι στρατηγικές πληροφόρησης μπορεί να μην στοχεύουν πάντα στον βέλτιστο για τον χρήστη καταμερισμό της κυκλοφορίας, αλλά στον βέλτιστο για το σύστημα καταμερισμό της κυκλοφορίας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αντιμετώπισης συμβάντων ή έκτακτων περιστατικών (π.χ., ατυχημάτων ή επεισοδίων περιβαλλοντικής μόλυνσης), τα οποία συχνά σχετίζονται με συνθήκες μη επαναλαμβανόμενης συμφόρησης. Τα συστήματα πληροφόρησης στα αστικά συγκοινωνιακά συστήματα μπορούν γενικά να διαχωριστούν σε αυτά της παροχής συλλογικής και ατομικής πληροφόρησης. Οι Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων (ΠΜΜ) αποτελούν το πλέον διαδεδομένο σύστημα συλλογικής πληροφόρησης στις αστικές περιοχές, παρουσιάζοντας στις χρήστες στατικά ή δυναμικά μεταβαλλόμενα μηνύματα, με μορφή κειμένου (π.χ. μηνύματα αναλαμπής) ή

7 7 πολλαπλών εικόνων (π.χ. δυναμικούς χάρτες υπόδειξης διαδρομών). Τα συστήματα ατομικής πληροφόρησης έχουν τη δυνατότητα προσφοράς περισσότερο ευέλικτων και εξατομικευμένων πληροφοριών προς τις διάφορες κατηγορίες χρηστών, συχνά με δυνατότητα αλληλεπίδρασης, ανά διαφορετικές χρονικές φάσεις της μετακίνησής τους. Τέτοια συστήματα πληροφόρησης μπορούν να λειτουργούν με τη συνδρομητική χρήση υπηρεσιών σε ψηφιακά τηλέφωνα τρίτης γενιάς, με ηχητικά μηνύματα ή γραφικές απεικονίσεις, ή μέσω ειδικών οθόνων επί του οχήματος, με χρήση κατάλληλα σχεδιασμένων εικόνων. Τα συστήματα αυτά παρέχουν τη δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων από τον χρήστη σχετικά με διάφορους προορισμούς, καθώς και πιθανούς περιορισμούς (π.χ. στην επιλογή μέσου). Σχεδιάγραμμα 3: Διαδικτυακός χάρτης συγκοινωνιακής πληροφόρησης της Αττικής Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφόρησης, ιδιαίτερα μέσω υπηρεσιών web, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο οργάνωσης και προώθησης των διατροπικών μετακινήσεων με ΜΜΜ. Οι εφαρμογές αυτές βοηθούν στην ενημέρωση των χρηστών για τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς σε τερματικούς σταθμούς (λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς και σταθμούς λεωφορείων) και κόμβους μετεπιβίβασης (μετρό, τραμ, αστικών λεωφορείων) και τα αντίστοιχα δρομολόγια. Ένα τέτοιο εξελιγμένο σύστημα πληροφόρησης των μετακινούμενων σε αστικά δίκτυα αποτελεί ο δυναμικός χάρτης της περιοχής της Αθήνας, ο οποίος αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Σιδηροδρομικής και Μεταφορών του ΕΜΠ [3] και είναι

8 8 προσβάσιμος χωρίς κόστος μέσα από το διαδίκτυο (βλ. Σχεδιάγραμμα 3). Οι πληροφορίες του δυναμικού χάρτη βασίζονται στην άθροιση (ανά ενάμιση λεπτό) και επεξεργασία μετρήσεων κυκλοφοριακού όγκου και ποσοστού κατάληψης του οδοστρώματος, οι οποίες προέρχονται από ένα σύνολο 140 φωρατών τοποθετημένων σε επιλεγμένα σημεία του αστικού οδικού δικτύου. Το σύστημα παρέχει μια σειρά από χρήσιμες υπηρεσίες πληροφόρησης, όπως: παρουσίαση της επικρατούσας κυκλοφοριακής κατάστασης μέσω της απεικόνισης (με διαφορετικά χρώματα) του επιπέδου συμφόρησης σε σημαντικές οδικές αρτηρίες της πόλης, εκτιμώμενη απόσταση που προβλέπεται να διανυθεί σε 17 διαδρομές μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (15-λεπτά) από 6 κεντρικούς κόμβους (σημεία εισόδου), και ένδειξη των διαδρομών και δρομολογίων όλων των διαθέσιμων ΜΜΜ. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να διευκολύνουν τον σχεδιασμό της εκτέλεσης αλυσιδωτών μετακινήσεων με συνδυασμένο τρόπο, αφού καταστούν τον χρήστη ενήμερο για τις δυνατότητας μετεπιβίβασης (park n ride) και για τις λεωφορειακές γραμμές που μπορεί να χρησιμοποιήσει προκειμένου να εξυπηρετηθεί μέχρι να προσεγγίσει κάποιον από τους σταθμούς των μέσων σταθερής τροχιάς. Η χρήση του συστήματος είναι εύκολη ακόμη και από χρήστες οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με το δίκτυο της Αττικής, αφού τους δίνεται εποπτική εικόνα για το σύνολο του δικτύου. Επιπλέον, το σύστημα παρέχει ιστορικές πληροφορίες περί των συνθηκών μετακίνησης στο δίκτυο, με σκοπό την εκμάθηση των χρηστών και την παρακολούθηση της λειτουργικής απόδοσης και αξιοπιστίας του δικτύου. Συστήματα συγκοινωνιακής πληροφόρησης όπως το συγκεκριμένο μπορούν να ολοκληρωθούν γεωγραφικά και θεματικά με άλλα συστήματα πληροφόρησης, όπως αυτά που αφορούν στα δρομολόγια των υπεραστικών ΜΜΜ (ΚΤΕΛ, ΟΣΕ, πλοία) ανά την Περιφέρεια Αττικής και τους διαθέσιμους χώρους στάθμευσης. Ένα τέτοιο ΣΕΜ για τη διαχείριση μέσω συλλογικής πληροφόρησης με ΠΜΜ - των διαθέσιμων χώρων στάθμευσης αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε στην Αθήνα, σε πιλοτικό επίπεδο, από το Εργαστήριο Σιδηροδρομικής και Μεταφορών του ΕΜΠ, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος DRIVE [4]. 4. Μηχανισμοί απόκρισης των χρηστών Η συνεχής ανάπτυξη και πολυπλοκότητα των ΣΕΜ και, ειδικότερα, των συστημάτων αστικής συγκοινωνιακής πληροφόρησης οδηγεί τους χρήστες, αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (τεχνικούς, διαχειριστές δικτύων) σε μια σειρά αποφάσεων, οι οποίες μπορεί να εκτείνονται σε διαφορετικές χρονικές κλίμακες. Οι αποφάσεις αυτές εξαρτώνται από τη συλλογική διείσδυση και αποδοχή της συγκοινωνιακής πληροφόρησης για διαφορετικές κατηγορίες χρηστών, καθώς και την ατομική χρησιμότητα της πληροφορίας ανάλογα με την αξία του χρόνου, την αντίληψη του κινδύνου ατυχήματος και κόστους διαδρομής, την ελαστικότητα του σκοπού

9 9 μετακίνησης, τη συχνότητα χρήσης του δικτύου, και το βαθμό εξοικείωσης στη χρήση των ΣΕΜ. Συνήθως, η απόκριση των χρηστών διερευνάται σε σχέση με την τρέχουσα ή άμεσα μελλοντική (εντός της ημέρας) συμπεριφορά τους. Ωστόσο, μακροπρόθεσμες (ή έμμεσες) αποκρίσεις των χρηστών μπορούν να μεγεθύνουν, εξισώνουν ή αναιρούν τις επιπτώσεις των βραχυπρόθεσμων αντιδράσεων στην πληροφόρηση, σε σχέση με την απόδοση του δικτύου και τις εξωτερικεύσεις των μεταφορών [5]. Οι βραχυπρόθεσμες αντιδράσεις των χρηστών σχετίζονται με προσαρμογές των χαρακτηριστικών της μετακίνησής τους, ανάλογα με τη χρονική στιγμή - πριν ή κατά τη διάρκεια της μετακίνησης - στην οποία λαμβάνεται η πληροφορία. Όταν η πληροφόρηση παρέχεται πριν από την έναρξη της μετακίνησης, ο χρήστης μπορεί να αποφασίσει την εκτέλεση, ακύρωση ή μετάθεση της μετακίνησης σε άλλη χρονική περίοδο της ημέρας ή άλλη ημέρα. Στην περίπτωση εκτέλεσης της μετακίνησης, πιθανές μεταβολές στον προγραμματισμό της μετακίνησης αφορούν στη σειρά των προορισμών σε μια αλυσιδωτή μετακίνηση, την διαδρομή και το μέσο μεταφοράς. Συγκεκριμένα, η χρήση του ολοκληρωμένου συστήματος συγκοινωνιακής πληροφόρησης για την Αθήνα (βλ. Κεφάλαιο 3) παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα για σύγκριση και εκτίμηση του αναμενόμενου χρόνου, μεταξύ της μετακίνησης με τα ΜΜΜ και της αντίστοιχης με την χρήση της οδικής υποδομής (ΙΧ, ταξί). Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να βοηθήσει και να προσανατολίσει μερίδιο του ποσοστού των μετακινούμενων στην λήψη απόφασης για χρήση των ΜΜΜ. Όταν η πληροφόρηση παρέχεται κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, οι χρήστες μπορούν να διακόψουν τη μετακίνησή τους, π.χ. επιστρέφοντας στην κατοικία τους, να επιλέξουν διαφορετική διαδρομή, διαφορετικό προορισμό ή ενδιάμεσους προορισμούς σε μια αλυσιδωτή μετακίνηση, και να μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά της μετακίνησής τους, όπως την ταχύτητα. Επίσης, μπορούν να αλλάξουν μέσο μεταφοράς, π.χ. σταθμεύοντας το αυτοκίνητό τους και συνεχίζοντας με το τρένο. Οι μακροπρόθεσμες αντιδράσεις σχετίζονται με μηχανισμούς σταδιακής προσαρμογής του αντιληπτού γενικευμένου κόστους των χρηστών [6] και μπορούν να αναφέρονται σε μεταβολές στο πρόγραμμα εκτέλεσης των καθημερινών δραστηριοτήτων, στην επιλογή συνήθων προορισμών για αγορές ή αναψυχή, και στην επιλογή τόπου κατοικίας και εργασίας. Άλλες αντιδράσεις αφορούν στην επιλογή ιδιοκτησίας αυτοκινήτου ή άλλου μεταφορικού μέσου. Οι μακροπρόθεσμες επιλογές μπορούν να οδηγήσουν σε μεταβολές στην παραγωγικότητα και την χωροθέτηση των επιχειρήσεων, τις χρήσεις γης, τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό, και την χωρική κατανομή των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων για συγκοινωνιακές και άλλες υποδομές. Συνεπακόλουθα, οι επιλογές αυτές μπορούν να ανατροφοδοτήσουν μηχανισμούς λήψης αποφάσεων που αφορούν στις καθημερινές επιλογές των προσωπικών και εμπορευματικών μεταφορών, όπως στον χρόνο αναχώρησης, τη διαδρομή, τη διανυόμενη απόσταση και τη συχνότητα των μετακινήσεων.

10 10 5. Συμπεράσματα Η παρούσα εργασία παρουσίασε τις αρχές σχεδιασμού και τη δομή της αρχιτεκτονικής στην οποία βασίζονται τα ολοκληρωμένα συστήματα τηλεματικής στις μεταφορές. Η εργασία επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη των ολοκληρωμένων συστημάτων συγκοινωνιακής πληροφόρησης σε αστικές περιοχές μεγάλης κλίμακας. Συγκεκριμένα, η ολοκλήρωση των προηγμένων συστημάτων πληροφόρησης περιγράφεται μέσα από την ενοποίηση των πληροφοριών που αφορούν στις συνθήκες λειτουργίας του οδικού δικτύου και των ΜΜΜ στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Οι μηχανισμοί απόκρισης των χρηστών σε αυτά τα διατροπικά συστήματα πληροφόρησης μεταβάλλονται ανά διαφορετικές χρονικές κλίμακες και δημιουργούν σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ του συστήματος και των μετακινούμενων. Επομένως, η ολοκλήρωση διαφορετικών συστημάτων πληροφόρησης και άλλων υπηρεσιών ΣΕΜ, μέσω μιας διαδικασίας συνεχιζόμενου σχεδιασμού, καθίσταται αναγκαία για τη συνεχή επικαιροποίηση των λειτουργιών τους, ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των χρηστών και των διαχειριστών του δικτύου. Μια τέτοια διαδικασία σχεδιασμού αναμένεται να εξυπηρετήσει όχι μόνο τους στόχους της πολιτικής των μεταφορών, αλλά και ευρύτερους στόχους οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Βιβλιογραφία [1] Papageorgiou, M, Diakaki, C, Dinopoulou, V, Kotsialos, A and Wang, Y. Review of road traffic control strategies. Proceedings of the IEEE, Vol. 91 (12), 2003, [2] Wardrop, J G. Some theoretical aspects of road traffic research. Proceedings of the Institution of Civil Engineers, Part II, Vol. 1 (2), 1952, [3] ΕΜΠ Εργαστήριο Σιδηροδρομικής και Μεταφορών. Σύστημα κυκλοφοριακής πληροφόρησης E-Traffic, Τελική Έκθεση, Εργαστήριο Σιδ/κής και Μεταφορών, ΕΜΠ, 2006, Αθήνα. [4] Stathopoulos, A, Polak, J, Tillis, A, Mitropoulos, S and Ryan, Β. Parking management and control. Advanced Telematics in Road Transport, Vol. 1: Proceedings of the DRIVE Conference, Brussels, 1991, Elsevier, Oxford, [5] Wiegmans, B W, Beekman, N, Boschker, A, Van Dam, W, Nijhof, N. ICT and sustainable mobility: from impacts to policy. Growth and Change, Vol. 34 (4), 2003, [6] Σταθόπουλος, Α, Τσέκερης, Θ. Μεθοδολογία εκτίμησης της απόδοσης συγκοινωνιακών δικτύων υπό συνθήκες πληροφόρησης βέλτιστης διαδρομής. Τεχνικά Χρονικά I, Τεύχ. 25 (1), 2005,

11 11 English summary Telematics Systems Architecture and Decision Support in Urban Transportation Networks Telematics systems encompass a set of Information and Communication Technologies (ICT), commonly known as Intelligent Transport Systems (ITS), which can support the achievement of national and European transport policy objectives at both the urban and regional level. The development and application of such systems is particularly important for the case of metropolitan areas, where users are fed with such information that, under certain conditions, can affect their travel behaviour and the performance of passenger and commercial transport operations. The rapid technological progress, the changing needs of travellers and new emerging forms of planning, managing and regulating transport networks render necessary the adoption of integrated ITS with an open interconnected architecture. The present study describes the design standards and the structure of such an integrated ITS architecture. More specifically, a hierarchical multilayered structure is suggested in order to ensure compatibility, allow the smooth integration of different ITS components or subsystems and reduce the life-cycle cost of operating the system. Several types of advanced traveller information systems and their services are presented with regard to the operation of urban transport networks. The integration of an advanced traveller information system is specifically demonstrated for the metropolitan area of Athens. The integration is attained through the unified representation onto a web-based dynamic traffic map of the road traffic conditions and the location, schedules and interchange opportunities of different urban transport services, such as bus, tram, metro and train services. Despite that most existing studies concentrate on the short-term (withinday) effects of advanced traveller information systems, their impact on users responses may span over multiple time scales in the long run. These dynamics of users behaviour adjustment may result in adverse effects on some measures of network performance, such as increased travel distances and energy consumption. A process of continuous planning of integrated ITS with open interconnected architecture can provide the appropriate feedback mechanisms between the changing users needs and the extension of system functionalities, according to the particular network area characteristics and the transport, economic and social policy objectives.

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο

στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο Ευφυέστερες Δημόσιες Συγκοινωνίες στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο Οργάνωση των Δημόσιων Συγκοινωνιών στην Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας Οδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE SEE-ITS Το έργο Το SEE-ITS είναι ένα διακρατικό έργο που στοχεύει στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων ITS στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, της εναρμόνισης και της διαλειτουργικότητάς τους. Το

Διαβάστε περισσότερα

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 Περιεχόμενα Ο ρόλος του ΟΑΣΑ Βασική Λειτουργικότητα και κύρια χαρακτηριστικά ΑΣΣΚ Σκοπιμότητα του Έργου για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυέστερες δημόσιες συγκοινωνίες: το ηλεκτρονικό εισιτήριο της Αθήνας

Ευφυέστερες δημόσιες συγκοινωνίες: το ηλεκτρονικό εισιτήριο της Αθήνας Ευφυέστερες δημόσιες συγκοινωνίες: το ηλεκτρονικό εισιτήριο της Αθήνας Γρηγόρης Δημητριάδης, Μαρία Μαυρουδή - Συγκοινωνίες Αθηνών Ημερίδα ΣΑΣΘ, Θεσσαλονίκη, 17 Μαρ 2015 στην Αθήνα κινούνται 3,8 εκατ. άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ινστιτούτο Bιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα

2011-2012 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2011-2012 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2012 / 3 rd draft report 2011-2012 - 1. 2. 3. 4. 5. 6. - development Sustainable ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. 2011-2012 ΟΡΑΜΑ Σ ύ γ χ ρ ο ν ε ς, Α σ φ α λ ε ί ς, Π ο ι ο τ ι κ έ ς Α

Διαβάστε περισσότερα

«Ηράκλειο, έξυπνη πόλη» : Η τεχνολογία μετασχηματίζει την οικονομία. Μοχιανάκης Κωστής. Προϊστάμενος πληροφορικής επικοινωνιών Δήμου Ηρακλείου

«Ηράκλειο, έξυπνη πόλη» : Η τεχνολογία μετασχηματίζει την οικονομία. Μοχιανάκης Κωστής. Προϊστάμενος πληροφορικής επικοινωνιών Δήμου Ηρακλείου «Ηράκλειο, έξυπνη πόλη» : Η τεχνολογία μετασχηματίζει την οικονομία Μοχιανάκης Κωστής Προϊστάμενος πληροφορικής επικοινωνιών Δήμου Ηρακλείου Οικονομική κρίση ; Απαντάμε με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΜΜ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΜΜ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΜΜ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Δρ Σερμπής Δημήτρης (Συγκοινωνιολόγος, Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας, Γ Σεπτεμβρίου 102-108, 10434, Αθήνα, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2. ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2. ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2.1 Χαρακτηριστικά του Συστήματος Η μεταφορική υποδομή μιας χώρας ή μιας περιοχής δημιουργείται για την εξυπηρέτηση των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό προφίλ Δραστηριότητα. Δημήτρης Αγγελάκος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λογισμικού

Εταιρικό προφίλ Δραστηριότητα. Δημήτρης Αγγελάκος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λογισμικού Εταιρικό προφίλ Δραστηριότητα Δημήτρης Αγγελάκος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λογισμικού Εταιρικό προφίλ Η Bee Tech Α.Ε. ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την παροχή ποιοτικών λύσεων και υπηρεσιών στους τομείς πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Μαρίκα Λάμπρου Διευθύνουσα Σύμβουλος SingularLogic Integrator ICT Forum Περιεχόμενα Ορισμός Διαλειτουργικότητας Στόχοι Διαλειτουργικότητας Πρότυπο Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Επίβλεψη : Καθηγήτρια Dr. Έλενα Καλλικαντζάρου Μελέτη - Ανάπτυξη: Καλογερίδου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά Mobile Fleet Το Mobile Fleet είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης, σε πραγματικό χρόνο, οχημάτων παντός τύπου (φορτηγών, επιβατηγών, γερανοφόρων, χωματουργικών κλπ). τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων και δημιουργίας έξυπνων προσαρμοστικών γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού Εισηγητής: Σωκράτης Σεϊτανίδης Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Πάτρα 2 Οκτωβρίου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής

Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής Δρ. Μαρία Μποϊλέ Διευθύντρια Ερευνών Πειραιάς, 22/09/2014 Στρατηγικός Σχεδιασµός Ανάπτυξη Περιβάλλον Ποιότητα ζωής & εύρυθµη

Διαβάστε περισσότερα

Πεζοί και Περιβάλλον. 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»

Πεζοί και Περιβάλλον. 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» Πεζοί και Περιβάλλον Σωκράτης Μπάσμπας Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

Information Society for the Quality of Life in the Region of Attica ARI-ACT

Information Society for the Quality of Life in the Region of Attica ARI-ACT Information Society for the Quality of Life in the Region of Attica ARI-ACT Ευρωπαϊκή Επιτροπή Καινοτόμες Ενέργειες ΕΤΠΑ 2000-2006 Περιφέρεια Αττικής Αρμόδια Αρχή Βασικά στοιχεία του προγράμματος Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

ΕπισκόπησητουNextGen. Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π.

ΕπισκόπησητουNextGen. Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π. ΕπισκόπησητουNextGen Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π. Δομήτηςπαρουσίασης NextGen και βασικές λειτουργίες Τεχνολογικός εξοπλισμός Οικονομικά κίνητρα 2 ΤοΣύστημαΕναέριαςΚυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Από την Ζύγιση στην Ιχνηλασιµότητα Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Φίλιππος Σφυρής, MSc. Marketing Manager, Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών. Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών. Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012 Ο παρών Κανονισμός εμπεριέχει τους κανόνες και τις αρχές σύστασης, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Χανιά 10 Μαΐου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44 και

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011 Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υπόβαθρο και Παρουσίαση του έργου eκληση Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ομή της παρουσίασης Στόχοι της εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Περιβάλλον του Έργου

1. Το Περιβάλλον του Έργου Περιεχόμενα 1. Το Περιβάλλον του Έργου... 2 2. Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 3 3. Στόχοι και Κύρια Ζητήματα του Έργου... 6 3.1 Στόχοι του Έργου... 6 3.2 Διαλειτουργικότητα και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ: Θέσεις και δράσεις στις οδικές Μεταφορές και τα Logistics. Γ. Α.

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ: Θέσεις και δράσεις στις οδικές Μεταφορές και τα Logistics. Γ. Α. Εσπερίδα ACTIS: Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές και Ανάπτυξη 29/6/2015 Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ: Θέσεις και δράσεις στις οδικές Μεταφορές και τα Logistics Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εξυπηρέτησης Κλήσεων ecall PSAP

Κέντρο Εξυπηρέτησης Κλήσεων ecall PSAP Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Κέντρο Εξυπηρέτησης Κλήσεων ecall PSAP Σωκράτης Κωστίκογλου, Διευθυντής ΙΤ, Εφαρμογών και R&D SPACE HELLAS ΑΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ4 Τμήμα AΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ -ΓΟΥΔΗ 25 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ4 Τμήμα AΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ -ΓΟΥΔΗ 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ4 Τμήμα AΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ -ΓΟΥΔΗ 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Γενικό Προφίλ Εταιρείας Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Mega Trend No7: 4PL & LLPs

Mega Trend No7: 4PL & LLPs Mega Trend No7: 4PL & LLPs 151 24, MAROUSSI, - GREECE 1 Οι εταιρείες Διεθνώς επιλέγουν συνεργασίες με 3PL εταιρείες Results Logistics Cost Reduction 11% Inventory Cost Reduction 6% 2014 Study Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Ημερίδα για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Ματθαίος Καρλαύτης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Η χρησιμοποίηση των Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων από το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας της Αθήνας

Η χρησιμοποίηση των Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων από το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας της Αθήνας Η χρησιμοποίηση των Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων από το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας της Αθήνας Σερμπής Δημήτρης Δρ. Συγκοινωνιολόγος Μπάμπης Χάρης Συγκοινωνιολόγος M.Sc. Θεοφίλης Γιάννης Συγκοινωνιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης

Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης Σ. Μαριδάκης Ε. Μπούρας Περίληψη Στα πλαίσια της φωτεινής σηµατοδότησης σε κόµβους, τόσο η διαµόρφωση άσο και η κατακόρυφη

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Σύστημα υποστήριξης πληροφόρησης διακίνησης εμπορευμάτων και επιβατών για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής

H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής Υπεύθυνη Τύπου Σιλβάνα Θεοδωροπούλου Τηλ: +30 210 6381457 e-mail: stheodor@cisco.com H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής Η Cisco βοηθάει τις εταιρείες λιανικής να επεκτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Αλεξάκης. Υποδομές. Χωρικός Σχεδιασμός. Περιφερειακή Ανάπτυξη. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

Γιώργος Αλεξάκης. Υποδομές. Χωρικός Σχεδιασμός. Περιφερειακή Ανάπτυξη. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Υποδομές Χωρικός Σχεδιασμός Περιφερειακή Ανάπτυξη Γιώργος Αλεξάκης Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ. M.Sc. Urban and Regional Planning (L.S.E.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 1 2 Σχεδιασμός Χωρικός Φυσικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Δράμας, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (Δ/νση. ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Δράμας, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (Δ/νση. ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης,ΠΕ, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (Δ/νση Π&ΧΣ ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΦΥΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΦΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Δρ. Άγγελος Αμδίτης Διευθυντής Έρευνας ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ Πρόεδρος του ITS Hellas ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ITS Hellas & Ρόλος ITS for

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495549 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit. February 17 th 18 th

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit. February 17 th 18 th ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit February 17 th 18 th Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνεται, εκπροσωπώντας το λιμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Το 1997 καταργήθηκε (προσωρινά) ο σταθμός Κεραμεικός της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, λόγω μη έγκρισης διέλευσης των σηράγγων κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Οκτώβριος 2014 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ Πρόκειται να συμπληρωθεί πριν από την έκδοση της Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2008/0187(COD) 26.1.2009 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 5-8 Σχέδιο γνωμοδότησης Μανώλης Μαυρομμάτης (PE416.679v01-00) Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Παρουσίαση για το ISO 39001:2012 (Road Traffic Safety)...Making our world safer

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε Δρ. Μαρία Φραγκάκη Research areas in D.E: Macro level: Distance Education Systems & Theory Meso level: Management-Organization-Technologies Micro level:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Τσαμτζή Δήμητρα. Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

Πρόλογος. Τσαμτζή Δήμητρα. Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών Πρόλογος Επίπεδο και ποιότητα εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Προτάσεις για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης ανέδειξε το αναπτυξιακό συνέδριο

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Προτάσεις για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης ανέδειξε το αναπτυξιακό συνέδριο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκη, 4 Σεπτεμβρίου 2009 Ισχύει μετά τις 14:30 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Προτάσεις για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης ανέδειξε το αναπτυξιακό συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ URBAN INNOVATION ECOSYSTEMS ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΝΙΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΛΕΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΝΗ 07/2013

ΑΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ URBAN INNOVATION ECOSYSTEMS ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΝΙΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΛΕΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΝΗ 07/2013 ΑΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ URBAN INNOVATION ECOSYSTEMS ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΝΙΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΛΕΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΝΗ 07/2013 Δ B A Γ Ο αστικός χώρος θεωρείται περιβάλλον ανάπτυξης καινοτομιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ www.westplatform.gr Άξονας Βιομηχανικών Συστημάτων και Επικοινωνιών : Πανεπιστήμιο Πατρών Άξονας Βιομηχανικού Ελέγχου : Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0

GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0 GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0 Ερωτηματολόγιο Εισαγωγή: Τουριστικές Εταιρίες GIFT 2.0 Το έργο GIFT 2.0 αποσκοπεί στη βελτίωση των συνδυασμένων μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων στην

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT

LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT Identification of Constraints and Obstacles Greek Executive Summary Nicosia, 2010 Action 5 Nicolaides

Διαβάστε περισσότερα

APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS)

APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS) APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα αφορά στην κατάρτιση δέκα (10) πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα