Αρχιτεκτονική Συστημάτων Τηλεματικής και Λήψη Αποφάσεων στα Αστικά Συγκοινωνιακά Δίκτυα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχιτεκτονική Συστημάτων Τηλεματικής και Λήψη Αποφάσεων στα Αστικά Συγκοινωνιακά Δίκτυα"

Transcript

1 1 Αρχιτεκτονική Συστημάτων Τηλεματικής και Λήψη Αποφάσεων στα Αστικά Συγκοινωνιακά Δίκτυα Θεόδωρος Τσέκερης Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών Λουκάς Δημητρίου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αντώνιος Σταθόπουλος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Περίληψη Τα συστήματα τηλεματικής περιλαμβάνουν ένα σύνολο τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνιών οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν την επίτευξη των στόχων της πολιτικής των μεταφορών. Η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών είναι ιδιαίτερα σημαντική στην περίπτωση των αστικών περιοχών, όπου μπορούν να παρέχονται στους χρήστες πληροφορίες οι οποίες, υπό κατάλληλες συνθήκες, επηρεάζουν τη συμπεριφορά μετακίνησής τους καθώς και την απόδοση του δικτύου. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και οι συνεχείς μεταβολές στις προτιμήσεις των χρηστών και τις συνθήκες λειτουργίας και σχεδιασμού των αστικών δικτύων καθιστούν αναγκαία την υιοθέτηση ολοκληρωμένων συστημάτων με ανοιχτή διασυνδεδεμένη αρχιτεκτονική. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής τέτοιων συστημάτων και επικεντρώνει στον τρόπο ολοκλήρωσής τους, μέσα από την ενοποίηση της πληροφόρησης που αφορά στη λειτουργία συγκοινωνιακών δικτύων εναλλακτικών μέσων μεταφοράς σε αστικές περιοχές μεγάλης κλίμακας, όπως η ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Επίσης, η εργασία περιγράφει τους μηχανισμούς απόκρισης των χρηστών των προηγμένων συστημάτων συγκοινωνιακής πληροφόρησης ανά διαφορετικές χρονικές κλίμακες. Η πολυπλοκότητα των μηχανισμών αυτών επιβεβαιώνει την ανάγκη ανάπτυξης ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφόρησης, τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν κατάλληλα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λειτουργίας και σχεδιασμού κάθε δικτύου και περιοχής.

2 2 1. Εισαγωγή Τα συστήματα μεταφορών διαδραματίζουν έναν καθοριστικό ρόλο στις μεταφορές των ανθρώπων και των εμπορευμάτων καθώς και στην κοινωνική ευημερία, αφού συνδέονται άμεσα με την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και την οικονομική ανάπτυξη. Η ανάγκη εξυπηρέτησης της αυξανόμενης ζήτησης στα αστικά συγκοινωνιακά δίκτυα οδήγησε στην εφαρμογή και εξειδίκευση των συστημάτων τηλεματικής στις μεταφορές. Τα συστήματα αυτά, γνωστά και ως Συστήματα Ευφυών Μεταφορών (ΣΕΜ), εμφανίστηκαν τη δεκαετία του 1970, με αρχικό σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση των αστικών οδικών δικτύων μέσω συστημάτων σηματορύθμισης, όπως το SCOOT (Split, Cycle and Offset Optimisation Technique) και το SCATS (Sydney Coordinated Adaptive Traffic System) [1]. Η συνεχής αναβάθμιση της υποδομής των κέντρων διαχείρισης και ελέγχου της κυκλοφορίας, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες δυνατότητες των υπολογιστών, συντέλεσαν στην παραγωγή και χρήση ενός μεγάλου αριθμού τηλεματικών υπηρεσιών στα αστικά συγκοινωνιακά δίκτυα και στους αυτοκινητοδρόμους. Επιπρόσθετα, στη λογική και τους στόχους σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής των ΣΕΜ εντάχθηκαν, εκτός από τη βελτίωση του χρόνου μετακίνησης και της οδικής ασφάλειας, η υποστήριξη ενός συνόλου συγκοινωνιακών καθώς και ευρύτερων οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών. Τέτοιες πολιτικές αναφέρονται στη μείωση του εξωτερικού κόστους των μεταφορών στο περιβάλλον και την ενέργεια, την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης και διατίμησης της χρήσης συγκοινωνιακών υποδομών, την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων στον τομέα της εφοδιαστικής μέριμνας, την αύξηση της προσπελασιμότητας και την κοινωνική συνοχή. Οι επενδύσεις στα συστήματα τηλεματικής συνήθως θεωρούνται ως συμπληρωματικές στις επενδύσεις για κατασκευή νέων οδικών και άλλων συγκοινωνιακών υποδομών. Ωστόσο, η έλλειψη πόρων χρηματοδότησης και διαθέσιμου χώρου στα μεγάλα αστικά κέντρα δύναται ορισμένες φορές να καταστήσει τα ΣΕΜ ως υποκατάστατα των επιλογών για επενδύσεις σε φυσικές υποδομές. Ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση των επενδύσεων στα ΣΕΜ απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις από αυτές που εφαρμόζονται παραδοσιακά στις συγκοινωνιακές υποδομές. Οι σύγχρονες στρατηγικές επενδύσεων με τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), οι ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας και οι αυξανόμενες απαιτήσεις των χρηστών καθιστούν αναγκαία τη χρήση ολοκληρωμένων συστημάτων με ανοιχτή και πλήρως διασυνδεδεμένη (διαλειτουργική ή διαδραστική) αρχιτεκτονική. Η παρούσα εργασία περιγράφει τις αρχές σχεδιασμού και τη δομή της αρχιτεκτονικής ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης σε αστικά συγκοινωνιακά δίκτυα (βλ. Κεφάλαιο 2). Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος πληροφόρησης παρουσιάζεται για την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας (βλ. Κεφάλαιο 3). Επίσης, αναλύονται οι σχέσεις

3 3 αλληλεπίδρασης του συστήματος με τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων των χρηστών και όλων των εμπλεκομένων φορέων στα αστικά συγκοινωνιακά δίκτυα (βλ. Κεφάλαιο 4). 2. Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του συστήματος Η αρχιτεκτονική του συστήματος αποτελείται από ένα σύνολο επιμέρους αρχιτεκτονικών, όπως τη λογική αρχιτεκτονική και τη φυσική αρχιτεκτονική, οι οποίες περιγράφουν τους στόχους, τη διάταξη και τη λειτουργία του. Η αρχιτεκτονική του συστήματος δεν περιγράφει με λεπτομέρεια τον τρόπο λειτουργίας ή αλληλεπίδρασης των υποσυστημάτων, αλλά προσδιορίζει τη διάρθρωση και τα χαρακτηριστικά της συνολικής λειτουργίας του, τις απαιτήσεις του και τον τρόπο αντίδρασής του υπό διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας. Στην περίπτωση των συστημάτων πληροφόρησης στα αστικά συγκοινωνιακά δίκτυα, η αρχιτεκτονική πρέπει να βασίζεται στην αντίληψη των ανοιχτών διασυνδεδεμένων συστημάτων, σύμφωνα με την οποία το σύστημα καθίσταται ικανό να ενσωματώνει συνεχώς νέες υπηρεσίες ή να αναβαθμίζει τις υφιστάμενες λειτουργίες προς τις διάφορες κατηγορίες χρηστών. Η αντίληψη αυτή στοχεύει να μειώσει το αρχικό κόστος επένδυσης, το κόστος συντήρησης, το κόστος επεξεργασίας δεδομένων στο κεντρικό επίπεδο και αυξάνει την ευελιξία και αξιοπιστία του συστήματος, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα αρχιτεκτονικής συστημάτων τηλεματικής στις μεταφορές. Η βασική αρχή σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής είναι η εξασφάλιση της συμβατότητας και ομαλής ολοκλήρωσης του συστήματος. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης μπορεί να αποτελείται από διάφορα επιμέρους υποσυστήματα, όπως αυτά της διαχείρισης της κυκλοφορίας, στάθμευσης, ΜΜΜ, εμπορικών στόλων και συγκοινωνιακών υποδομών (π.χ., σχετικά με την ηλεκτρονική πληρωμή διοδίων). Τα υποσυστήματα αυτά πρέπει να λειτουργούν ως κάποιο βαθμό αυτόνομα αλλά να διασυνδέονται λογικά μεταξύ τους, μέσω της αμοιβαίας επικοινωνίας τους (sharing communication) σε όλα τα επίπεδα που καλύπτουν τη χρήση τους. Ο σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου συστήματος οφείλει να διασφαλίζει την μετάδοση πληροφοριών, μέσω του κέντρου διαχείρισης και των επιμέρους σταθμών (ή κόμβων), στους χρήστες αυτοκινήτων Ι.Χ., εμπορικών οχημάτων και ΜΜΜ, σε στρατηγικά σημεία του δικτύου, με τη δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης διαφορετικών εναλλακτικών εντολών, τοπικά και αυτόνομα σε συνθήκες πραγματικού χρόνου. Το Σχεδιάγραμμα 1 αναπαριστά την αρχιτεκτονική λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης για το συγκοινωνιακό σύστημα της Αθήνας. Η ανταλλαγή των απαιτούμενων πληροφοριών γίνεται από ένα κέντρο διαχείρισης της πληροφορίας, το οποίο συνδέεται με αυτοτελή κέντρα (τελικούς χρήστες και άλλους εμπλεκόμενους φορείς) και δέχεται ή αποστέλλει τα αντίστοιχα για το καθένα αρχεία δεδομένων, σύμφωνα με την περιγραφή που έχει προκαθοριστεί και περιγράφεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας.

4 4 Σχεδιάγραμμα 1: Αρχιτεκτονική λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης για αστικά συγκοινωνιακά δίκτυα Διαφορετικοί τύποι ολοκλήρωσης αρχιτεκτονικών είναι η θεματική ολοκλήρωση και η γεωγραφική ολοκλήρωση ενός συστήματος πληροφόρησης, μέσω της σύνδεσης και κοινής διάθεσης πληροφοριών που αφορούν διαφορετικά συγκοινωνιακά συστήματα ανά διαφορετικές γεωγραφικές ή διοικητικές περιοχές (Δήμους, Νομούς, Περιφέρειες). Στην περίπτωση της θεματικής ολοκλήρωσης, η πληροφόρηση μπορεί να συνδυάζει ενημέρωση για τις συνθήκες κυκλοφορίας ή τα επίπεδα συμφόρησης στο οδικό δίκτυο, δρομολόγια (και καθυστερήσεις) αστικών ΜΜΜ, όπως λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό και τραμ, έκτατα συμβάντα που επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία του δικτύου συνολικά, περιβαλλοντικά δεδομένα (καιρικές συνθήκες και επίπεδα ρύπων στην ατμόσφαιρα), και δρομολόγια γραμμών υπεραστικών συγκοινωνιών, όπως ΚΤΕΛ, ΟΣΕ και ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Η θεματική ολοκλήρωση διευκολύνει την κεντρική διαχείριση των επιμέρους συγκοινωνιακών συστημάτων και επιτρέπει στους χρήστες τον εύκολο

5 5 προγραμματισμό διαδοχικών σταδίων αλυσιδωτών διατροπικών μετακινήσεων με τη δυνατότητα μετεπιβίβασης. Άλλες αρχές σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής του συστήματος αφορούν στη διασφάλιση: (α) της διαθεσιμότητας ενός αριθμού εναλλακτικών εφαρμογών και στην υψηλή απόδοση, σε σχέση με όλα τα πιθανά προβλήματα διαθεσιμότητας, (β) της ασφάλειας και προστασίας των ευαίσθητων διακινούμενων δεδομένων, και (γ) της επεκτασιμότητας, δηλαδή της ικανότητας κλιμάκωσης (scalability) της υποδομής με το πέρασμα του χρόνου, με το ελάχιστο δυνατό κόστος και την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια. Η αρχιτεκτονική των ΣΕΜ στοχεύει στη διαμόρφωση μιας σταθερής αλλά και ευέλικτης βάσης για τη λειτουργία και ανάπτυξη του συστήματος. Μια τέτοια αρχιτεκτονική που διευκολύνει την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης σε αστικές περιοχές αποτελείται από μια πολύεπίπεδη ιεραρχική δομή, όπως απεικονίζεται στο Σχεδιάγραμμα 2. Τα τέσσερα επιμέρους επίπεδα αυτής της ιεραρχικής δομής αναφέρονται ως εξής: (α) το Επίπεδο 0 αντιστοιχεί στον σχεδιασμό του συστήματος, (β) το Επίπεδο 1 αφορά στη συνολική δομή του συστήματος και το πώς τα διάφορα υποσυστήματα σχετίζονται μεταξύ τους, δηλαδή τη διασύνδεση της λογικής και φυσικής αρχιτεκτονικής, (γ) το Επίπεδο 2 αντιστοιχεί στους επιμέρους φορείς λειτουργίας και στις ιδιότητες του συστήματος, συμπεριλαμβάνοντας και την αρχιτεκτονική για την ολοκλήρωση επιμέρους συστημάτων, και (δ) το Επίπεδο 3 αφορά στον κεντρικό φορέα λειτουργίας και την αρχιτεκτονική για τον προσδιορισμό των διαλειτουργικών ιδιοτήτων του συστήματος, στην περίπτωση ανάμειξης πολλαπλών φορέων λειτουργίας (π.χ., ΥΠΕΧΩΔΕ για το οδικό δίκτυο της Αθήνας και Αττική Οδός). Επίπεδο 3 Κεντρικός Φορέας Λειτουργίας Διαλειτουργικές Ιδιότητες Επίπεδο 2 Επιμέρους Φορείς Λειτουργίας και Ιδιότητες Συστημάτων Επίπεδο 1 Συνολική Δομή Συστήματος Επίπεδο 0 Σχεδιασμός Συστήματος Σχεδιάγραμμα 2: Απεικόνιση πολύ-επίπεδης ιεραρχικής δομής της αρχιτεκτονικής ενός συστήματος τηλεματικής στις αστικές μεταφορές

6 6 Τα διάφορα επίπεδα της αρχιτεκτονικής εξειδικεύουν την ιεραρχία των αρμοδιοτήτων κάθε φορέα μέσα στο σύστημα, σε σχέση με τα καθήκοντα της διαχείρισης, της ασφάλειας και της προστασίας. Η εξειδίκευση επιτυγχάνεται με την ομαδοποίηση των αντίστοιχων λειτουργιών που είναι λογικά εξαρτημένες μεταξύ τους σε ένα πρότυπο αναφοράς. Το πρότυπο αυτό συνήθως διαχωρίζεται σε διάφορα υποστρώματα: τα υψηλότερα υποστρώματα λαμβάνουν δεδομένα από τα χαμηλότερα υποστρώματα, και μετέπειτα επιστρέφουν σε αυτά συγκεκριμένες εντολές (π.χ. ενημέρωσης και υπόδειξης). Η συγκεκριμένη δομή μπορεί να ικανοποιήσει την απαίτηση αμοιβαίας λειτουργίας και συνεννόησης μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων ή αρχών (π.χ., λειτουργίας αστικού οδικού δικτύου και διαμπερούς αυτοκινητοδρόμου). Επίσης, επιτρέπει την ολοκλήρωση διαφορετικών λειτουργιών και υπηρεσιών με τρόπο επαρκή και αποτελεσματικό. 3. Συστήματα πληροφόρησης στις αστικές μεταφορές Τα προηγμένα πληροφοριακά συστήματα μετακινουμένων (ή επιβατών) μπορούν να προσφέρουν πληροφορίες, είτε σε σταθερά σημεία ή σε φορητές συσκευές (π.χ., κινητά τηλέφωνα τρίτης γενιάς και PDA), σχετικά με τις διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές και συνθήκες μετακίνησης των χρηστών με διαφορετικά μέσα μεταφοράς. Τα συστήματα αυτά έχουν τη δυνατότητα επεξεργασίας και μετάδοσης μηνυμάτων ενημέρωσης, προειδοποίησης, συμβουλής και πληροφοριακού ελέγχου. Επίσης, μπορούν να προσφέρουν πληροφορίες που δεν σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία του οδικού δικτύου ή των ΜΜΜ, αλλά επηρεάζουν τις επιλογές των χρηστών, όπως διαθεσιμότητα και κόστος στάθμευσης, τιμές διοδίων και καιρικές συνθήκες. Γενικά, το θεωρητικό μαθηματικό υπόβαθρο των συστημάτων πληροφόρησης, αλλά και ολοκληρωμένων συστημάτων που συνδυάζουν μέτρα πληροφόρησης με μέτρα σηματορύθμισης, αφορά στην προσέγγιση των συνθηκών τέλειας πληροφόρησης των χρηστών μέσα στο δίκτυο, έτσι ώστε, σύμφωνα με την αρχή του Wardrop [2], να ελαχιστοποιείται ο απαιτούμενος χρόνος μετακίνησης στις χρησιμοποιούμενες διαδρομές μεταξύ κάθε ζεύγους ζωνών προέλευσης-προορισμού. Ωστόσο, οι στρατηγικές πληροφόρησης μπορεί να μην στοχεύουν πάντα στον βέλτιστο για τον χρήστη καταμερισμό της κυκλοφορίας, αλλά στον βέλτιστο για το σύστημα καταμερισμό της κυκλοφορίας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αντιμετώπισης συμβάντων ή έκτακτων περιστατικών (π.χ., ατυχημάτων ή επεισοδίων περιβαλλοντικής μόλυνσης), τα οποία συχνά σχετίζονται με συνθήκες μη επαναλαμβανόμενης συμφόρησης. Τα συστήματα πληροφόρησης στα αστικά συγκοινωνιακά συστήματα μπορούν γενικά να διαχωριστούν σε αυτά της παροχής συλλογικής και ατομικής πληροφόρησης. Οι Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων (ΠΜΜ) αποτελούν το πλέον διαδεδομένο σύστημα συλλογικής πληροφόρησης στις αστικές περιοχές, παρουσιάζοντας στις χρήστες στατικά ή δυναμικά μεταβαλλόμενα μηνύματα, με μορφή κειμένου (π.χ. μηνύματα αναλαμπής) ή

7 7 πολλαπλών εικόνων (π.χ. δυναμικούς χάρτες υπόδειξης διαδρομών). Τα συστήματα ατομικής πληροφόρησης έχουν τη δυνατότητα προσφοράς περισσότερο ευέλικτων και εξατομικευμένων πληροφοριών προς τις διάφορες κατηγορίες χρηστών, συχνά με δυνατότητα αλληλεπίδρασης, ανά διαφορετικές χρονικές φάσεις της μετακίνησής τους. Τέτοια συστήματα πληροφόρησης μπορούν να λειτουργούν με τη συνδρομητική χρήση υπηρεσιών σε ψηφιακά τηλέφωνα τρίτης γενιάς, με ηχητικά μηνύματα ή γραφικές απεικονίσεις, ή μέσω ειδικών οθόνων επί του οχήματος, με χρήση κατάλληλα σχεδιασμένων εικόνων. Τα συστήματα αυτά παρέχουν τη δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων από τον χρήστη σχετικά με διάφορους προορισμούς, καθώς και πιθανούς περιορισμούς (π.χ. στην επιλογή μέσου). Σχεδιάγραμμα 3: Διαδικτυακός χάρτης συγκοινωνιακής πληροφόρησης της Αττικής Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφόρησης, ιδιαίτερα μέσω υπηρεσιών web, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο οργάνωσης και προώθησης των διατροπικών μετακινήσεων με ΜΜΜ. Οι εφαρμογές αυτές βοηθούν στην ενημέρωση των χρηστών για τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς σε τερματικούς σταθμούς (λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς και σταθμούς λεωφορείων) και κόμβους μετεπιβίβασης (μετρό, τραμ, αστικών λεωφορείων) και τα αντίστοιχα δρομολόγια. Ένα τέτοιο εξελιγμένο σύστημα πληροφόρησης των μετακινούμενων σε αστικά δίκτυα αποτελεί ο δυναμικός χάρτης της περιοχής της Αθήνας, ο οποίος αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Σιδηροδρομικής και Μεταφορών του ΕΜΠ [3] και είναι

8 8 προσβάσιμος χωρίς κόστος μέσα από το διαδίκτυο (βλ. Σχεδιάγραμμα 3). Οι πληροφορίες του δυναμικού χάρτη βασίζονται στην άθροιση (ανά ενάμιση λεπτό) και επεξεργασία μετρήσεων κυκλοφοριακού όγκου και ποσοστού κατάληψης του οδοστρώματος, οι οποίες προέρχονται από ένα σύνολο 140 φωρατών τοποθετημένων σε επιλεγμένα σημεία του αστικού οδικού δικτύου. Το σύστημα παρέχει μια σειρά από χρήσιμες υπηρεσίες πληροφόρησης, όπως: παρουσίαση της επικρατούσας κυκλοφοριακής κατάστασης μέσω της απεικόνισης (με διαφορετικά χρώματα) του επιπέδου συμφόρησης σε σημαντικές οδικές αρτηρίες της πόλης, εκτιμώμενη απόσταση που προβλέπεται να διανυθεί σε 17 διαδρομές μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (15-λεπτά) από 6 κεντρικούς κόμβους (σημεία εισόδου), και ένδειξη των διαδρομών και δρομολογίων όλων των διαθέσιμων ΜΜΜ. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να διευκολύνουν τον σχεδιασμό της εκτέλεσης αλυσιδωτών μετακινήσεων με συνδυασμένο τρόπο, αφού καταστούν τον χρήστη ενήμερο για τις δυνατότητας μετεπιβίβασης (park n ride) και για τις λεωφορειακές γραμμές που μπορεί να χρησιμοποιήσει προκειμένου να εξυπηρετηθεί μέχρι να προσεγγίσει κάποιον από τους σταθμούς των μέσων σταθερής τροχιάς. Η χρήση του συστήματος είναι εύκολη ακόμη και από χρήστες οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με το δίκτυο της Αττικής, αφού τους δίνεται εποπτική εικόνα για το σύνολο του δικτύου. Επιπλέον, το σύστημα παρέχει ιστορικές πληροφορίες περί των συνθηκών μετακίνησης στο δίκτυο, με σκοπό την εκμάθηση των χρηστών και την παρακολούθηση της λειτουργικής απόδοσης και αξιοπιστίας του δικτύου. Συστήματα συγκοινωνιακής πληροφόρησης όπως το συγκεκριμένο μπορούν να ολοκληρωθούν γεωγραφικά και θεματικά με άλλα συστήματα πληροφόρησης, όπως αυτά που αφορούν στα δρομολόγια των υπεραστικών ΜΜΜ (ΚΤΕΛ, ΟΣΕ, πλοία) ανά την Περιφέρεια Αττικής και τους διαθέσιμους χώρους στάθμευσης. Ένα τέτοιο ΣΕΜ για τη διαχείριση μέσω συλλογικής πληροφόρησης με ΠΜΜ - των διαθέσιμων χώρων στάθμευσης αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε στην Αθήνα, σε πιλοτικό επίπεδο, από το Εργαστήριο Σιδηροδρομικής και Μεταφορών του ΕΜΠ, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος DRIVE [4]. 4. Μηχανισμοί απόκρισης των χρηστών Η συνεχής ανάπτυξη και πολυπλοκότητα των ΣΕΜ και, ειδικότερα, των συστημάτων αστικής συγκοινωνιακής πληροφόρησης οδηγεί τους χρήστες, αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (τεχνικούς, διαχειριστές δικτύων) σε μια σειρά αποφάσεων, οι οποίες μπορεί να εκτείνονται σε διαφορετικές χρονικές κλίμακες. Οι αποφάσεις αυτές εξαρτώνται από τη συλλογική διείσδυση και αποδοχή της συγκοινωνιακής πληροφόρησης για διαφορετικές κατηγορίες χρηστών, καθώς και την ατομική χρησιμότητα της πληροφορίας ανάλογα με την αξία του χρόνου, την αντίληψη του κινδύνου ατυχήματος και κόστους διαδρομής, την ελαστικότητα του σκοπού

9 9 μετακίνησης, τη συχνότητα χρήσης του δικτύου, και το βαθμό εξοικείωσης στη χρήση των ΣΕΜ. Συνήθως, η απόκριση των χρηστών διερευνάται σε σχέση με την τρέχουσα ή άμεσα μελλοντική (εντός της ημέρας) συμπεριφορά τους. Ωστόσο, μακροπρόθεσμες (ή έμμεσες) αποκρίσεις των χρηστών μπορούν να μεγεθύνουν, εξισώνουν ή αναιρούν τις επιπτώσεις των βραχυπρόθεσμων αντιδράσεων στην πληροφόρηση, σε σχέση με την απόδοση του δικτύου και τις εξωτερικεύσεις των μεταφορών [5]. Οι βραχυπρόθεσμες αντιδράσεις των χρηστών σχετίζονται με προσαρμογές των χαρακτηριστικών της μετακίνησής τους, ανάλογα με τη χρονική στιγμή - πριν ή κατά τη διάρκεια της μετακίνησης - στην οποία λαμβάνεται η πληροφορία. Όταν η πληροφόρηση παρέχεται πριν από την έναρξη της μετακίνησης, ο χρήστης μπορεί να αποφασίσει την εκτέλεση, ακύρωση ή μετάθεση της μετακίνησης σε άλλη χρονική περίοδο της ημέρας ή άλλη ημέρα. Στην περίπτωση εκτέλεσης της μετακίνησης, πιθανές μεταβολές στον προγραμματισμό της μετακίνησης αφορούν στη σειρά των προορισμών σε μια αλυσιδωτή μετακίνηση, την διαδρομή και το μέσο μεταφοράς. Συγκεκριμένα, η χρήση του ολοκληρωμένου συστήματος συγκοινωνιακής πληροφόρησης για την Αθήνα (βλ. Κεφάλαιο 3) παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα για σύγκριση και εκτίμηση του αναμενόμενου χρόνου, μεταξύ της μετακίνησης με τα ΜΜΜ και της αντίστοιχης με την χρήση της οδικής υποδομής (ΙΧ, ταξί). Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να βοηθήσει και να προσανατολίσει μερίδιο του ποσοστού των μετακινούμενων στην λήψη απόφασης για χρήση των ΜΜΜ. Όταν η πληροφόρηση παρέχεται κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, οι χρήστες μπορούν να διακόψουν τη μετακίνησή τους, π.χ. επιστρέφοντας στην κατοικία τους, να επιλέξουν διαφορετική διαδρομή, διαφορετικό προορισμό ή ενδιάμεσους προορισμούς σε μια αλυσιδωτή μετακίνηση, και να μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά της μετακίνησής τους, όπως την ταχύτητα. Επίσης, μπορούν να αλλάξουν μέσο μεταφοράς, π.χ. σταθμεύοντας το αυτοκίνητό τους και συνεχίζοντας με το τρένο. Οι μακροπρόθεσμες αντιδράσεις σχετίζονται με μηχανισμούς σταδιακής προσαρμογής του αντιληπτού γενικευμένου κόστους των χρηστών [6] και μπορούν να αναφέρονται σε μεταβολές στο πρόγραμμα εκτέλεσης των καθημερινών δραστηριοτήτων, στην επιλογή συνήθων προορισμών για αγορές ή αναψυχή, και στην επιλογή τόπου κατοικίας και εργασίας. Άλλες αντιδράσεις αφορούν στην επιλογή ιδιοκτησίας αυτοκινήτου ή άλλου μεταφορικού μέσου. Οι μακροπρόθεσμες επιλογές μπορούν να οδηγήσουν σε μεταβολές στην παραγωγικότητα και την χωροθέτηση των επιχειρήσεων, τις χρήσεις γης, τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό, και την χωρική κατανομή των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων για συγκοινωνιακές και άλλες υποδομές. Συνεπακόλουθα, οι επιλογές αυτές μπορούν να ανατροφοδοτήσουν μηχανισμούς λήψης αποφάσεων που αφορούν στις καθημερινές επιλογές των προσωπικών και εμπορευματικών μεταφορών, όπως στον χρόνο αναχώρησης, τη διαδρομή, τη διανυόμενη απόσταση και τη συχνότητα των μετακινήσεων.

10 10 5. Συμπεράσματα Η παρούσα εργασία παρουσίασε τις αρχές σχεδιασμού και τη δομή της αρχιτεκτονικής στην οποία βασίζονται τα ολοκληρωμένα συστήματα τηλεματικής στις μεταφορές. Η εργασία επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη των ολοκληρωμένων συστημάτων συγκοινωνιακής πληροφόρησης σε αστικές περιοχές μεγάλης κλίμακας. Συγκεκριμένα, η ολοκλήρωση των προηγμένων συστημάτων πληροφόρησης περιγράφεται μέσα από την ενοποίηση των πληροφοριών που αφορούν στις συνθήκες λειτουργίας του οδικού δικτύου και των ΜΜΜ στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Οι μηχανισμοί απόκρισης των χρηστών σε αυτά τα διατροπικά συστήματα πληροφόρησης μεταβάλλονται ανά διαφορετικές χρονικές κλίμακες και δημιουργούν σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ του συστήματος και των μετακινούμενων. Επομένως, η ολοκλήρωση διαφορετικών συστημάτων πληροφόρησης και άλλων υπηρεσιών ΣΕΜ, μέσω μιας διαδικασίας συνεχιζόμενου σχεδιασμού, καθίσταται αναγκαία για τη συνεχή επικαιροποίηση των λειτουργιών τους, ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των χρηστών και των διαχειριστών του δικτύου. Μια τέτοια διαδικασία σχεδιασμού αναμένεται να εξυπηρετήσει όχι μόνο τους στόχους της πολιτικής των μεταφορών, αλλά και ευρύτερους στόχους οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Βιβλιογραφία [1] Papageorgiou, M, Diakaki, C, Dinopoulou, V, Kotsialos, A and Wang, Y. Review of road traffic control strategies. Proceedings of the IEEE, Vol. 91 (12), 2003, [2] Wardrop, J G. Some theoretical aspects of road traffic research. Proceedings of the Institution of Civil Engineers, Part II, Vol. 1 (2), 1952, [3] ΕΜΠ Εργαστήριο Σιδηροδρομικής και Μεταφορών. Σύστημα κυκλοφοριακής πληροφόρησης E-Traffic, Τελική Έκθεση, Εργαστήριο Σιδ/κής και Μεταφορών, ΕΜΠ, 2006, Αθήνα. [4] Stathopoulos, A, Polak, J, Tillis, A, Mitropoulos, S and Ryan, Β. Parking management and control. Advanced Telematics in Road Transport, Vol. 1: Proceedings of the DRIVE Conference, Brussels, 1991, Elsevier, Oxford, [5] Wiegmans, B W, Beekman, N, Boschker, A, Van Dam, W, Nijhof, N. ICT and sustainable mobility: from impacts to policy. Growth and Change, Vol. 34 (4), 2003, [6] Σταθόπουλος, Α, Τσέκερης, Θ. Μεθοδολογία εκτίμησης της απόδοσης συγκοινωνιακών δικτύων υπό συνθήκες πληροφόρησης βέλτιστης διαδρομής. Τεχνικά Χρονικά I, Τεύχ. 25 (1), 2005,

11 11 English summary Telematics Systems Architecture and Decision Support in Urban Transportation Networks Telematics systems encompass a set of Information and Communication Technologies (ICT), commonly known as Intelligent Transport Systems (ITS), which can support the achievement of national and European transport policy objectives at both the urban and regional level. The development and application of such systems is particularly important for the case of metropolitan areas, where users are fed with such information that, under certain conditions, can affect their travel behaviour and the performance of passenger and commercial transport operations. The rapid technological progress, the changing needs of travellers and new emerging forms of planning, managing and regulating transport networks render necessary the adoption of integrated ITS with an open interconnected architecture. The present study describes the design standards and the structure of such an integrated ITS architecture. More specifically, a hierarchical multilayered structure is suggested in order to ensure compatibility, allow the smooth integration of different ITS components or subsystems and reduce the life-cycle cost of operating the system. Several types of advanced traveller information systems and their services are presented with regard to the operation of urban transport networks. The integration of an advanced traveller information system is specifically demonstrated for the metropolitan area of Athens. The integration is attained through the unified representation onto a web-based dynamic traffic map of the road traffic conditions and the location, schedules and interchange opportunities of different urban transport services, such as bus, tram, metro and train services. Despite that most existing studies concentrate on the short-term (withinday) effects of advanced traveller information systems, their impact on users responses may span over multiple time scales in the long run. These dynamics of users behaviour adjustment may result in adverse effects on some measures of network performance, such as increased travel distances and energy consumption. A process of continuous planning of integrated ITS with open interconnected architecture can provide the appropriate feedback mechanisms between the changing users needs and the extension of system functionalities, according to the particular network area characteristics and the transport, economic and social policy objectives.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΖΑΡΑΣ. Πρόεδρος ITS Hellas

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΖΑΡΑΣ. Πρόεδρος ITS Hellas ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ITS Κυκλοφοριακά θέματα Δήμων Λεκανοπεδίου Αττικής 9 Φεβρουαρίου 2011 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΖΑΡΑΣ Πρόεδρος ITS Hellas Ορισμός Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών Τα Συστήματα Ευφυών Μεταφορών ήαλλιώςintelligent

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός ITS προηγμένων τεχνολογιών Μεταφορών ανθρώπινων ζωών χρόνου χρήματος ενέργειας περιβάλλοντος

Ορισμός ITS προηγμένων τεχνολογιών Μεταφορών ανθρώπινων ζωών χρόνου χρήματος ενέργειας περιβάλλοντος Ορισμός ITS Τα ITS μπορούν να ορισθούν ως: η εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών (υπολογιστές, αισθητήρες, ελεγκτές, επικοινωνίες και ηλεκτρονικές συσκευές) στον τομέα των Μεταφορών για την προστασία ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις χρήσης εξελιγµένων συστηµάτων πληροφόρησης στις οδικές µεταφορές

Επιπτώσεις χρήσης εξελιγµένων συστηµάτων πληροφόρησης στις οδικές µεταφορές 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας Επιπτώσεις χρήσης εξελιγµένων συστηµάτων πληροφόρησης στις οδικές µεταφορές Ι.Σπυροπούλου, Γ.Γιαννής, Ι.Γκόλιας, Μ.Καρλαύτης Δρ. Συγκοινωνιολόγος Λέκτορας Καθηγητής Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΥΦΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΥΦΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 1. Εισαγωγή: ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΥΦΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις πόλεις της Ελλάδας είναι πολλά και βαίνουν συνεχώς αυξανόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών»

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Υποδομές Σύνδεσης της Περιφερειακής Οδού με το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης «Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Καθ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Μάρκελλος Διευθύνων Σύμβουλος, AMCO A.B.E.E.

Νικόλαος Μάρκελλος Διευθύνων Σύμβουλος, AMCO A.B.E.E. Με την επίσημη υποστήριξη: Λογότυπο Οργανισμού /Εταιρείας Νικόλαος Μάρκελλος Διευθύνων Σύμβουλος, AMCO A.B.E.E. Διημερίδα ITS Hellas «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Εισαγωγή

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Εισαγωγή Εισαγωγή Παναγιώτης Παπαντωνίου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος ppapant@upatras.gr Πάτρα, 2017 Εισαγωγή στο σχεδιασμό των Μεταφορών Βασικές έννοιες και αρχές των Μεταφορών Διαδικασία Ορθολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινητικότητας. Στόχοι & Προοπτικές

Διαχείριση Κινητικότητας. Στόχοι & Προοπτικές ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑ Δυνατότητες, Κατευθύνσεις, Προοπτικές Διαχείριση Κινητικότητας Στόχοι & Προοπτικές Εισηγητής: Πάνος Χριστόπουλος, Φυσικός Περιβαλλοντολόγος MSc. Ξενοδοχείο HOLIDAY IN - Αθήνα, 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα:

ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα: «Εφαρμογές ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα: Η μετάβαση από την υλοποίηση συστημάτων στην δημιουργία υπηρεσιών για τον πολίτη» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΖΑΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ vmizaras@infotrip.gr Συστήματα ευφυών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΑΣ)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΑΣ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΑΣ) Οργανωτικές Δομές ΑΣ Συστήματα που ανήκουν στο κράτος, το οποίο και τα διαχειρίζεται. Συστήματα που ανήκουν σε ιδιώτη, ο οποίος και τα διαχειρίζεται. Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (1/5) Μερικές διπιστώσεις : Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΑΣΑ (Οργανισμός αστικών Συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη - Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού

Πρόληψη - Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ΗΜΕΡΙΔΑ Πρόληψη - Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Σχεδιασμός Διαδρομών Εκκένωσης και Ανακατασκευής Μεταφορικών Δικτύων μετά από Φυσικές Καταστροφές Μεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Δρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 26-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο

στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο Ευφυέστερες Δημόσιες Συγκοινωνίες στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο Οργάνωση των Δημόσιων Συγκοινωνιών στην Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας Οδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Συστήματα Μεταφορών Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Speed-0 Παρουσίαση Φυσικού Αντικειμένου

Speed-0 Παρουσίαση Φυσικού Αντικειμένου Speed-0 Παρουσίαση Φυσικού Αντικειμένου Ενότητες Εργασίας Ε.Ε.1. Προδιαγραφές Συστήματος Ε.Ε.2. Προμήθεια, προσαρμογή λογισμικού και εξόρυξη πληροφορίας. Ε.Ε.3.Έρευνα, ανάπτυξη, εφαρμογή μοντέλου. Ε.Ε.4

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 Περιεχόμενα Ο ρόλος του ΟΑΣΑ Βασική Λειτουργικότητα και κύρια χαρακτηριστικά ΑΣΣΚ Σκοπιμότητα του Έργου για τον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΤΜ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΥΜΕΔΙ.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΤΜ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΥΜΕΔΙ. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΤΜ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΥΜΕΔΙ. Η ανάπτυξη της εφοδιαστικής συνδέεται πρωτίστως με την επιχειρηματική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Πλατφόρμας «Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική αντιμετώπιση της Βιώσιμης Κινητικότητας στη Δυτική Αθήνα

Στρατηγική αντιμετώπιση της Βιώσιμης Κινητικότητας στη Δυτική Αθήνα Στρατηγική αντιμετώπιση της Βιώσιμης Κινητικότητας στη Δυτική Αθήνα Κώστας Ν. Πετράκης Καθ. Δημήτρης Οικονόμου (Πανεπ. Θεσσαλίας) Καθ. Στράτος Στυλιανίδης (ΑΠΘ) Δρ Μόσχος Π. Διαμαντόπουλος (ΑΣΔΑ) Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Ανάλυση Μεταφορικής Ζήτησης

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Ανάλυση Μεταφορικής Ζήτησης Ανάλυση Μεταφορικής Ζήτησης Παναγιώτης Παπαντωνίου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος ppapant@upatras.gr Πάτρα, 2017 Περιεχόμενα Χαρακτηριστικά της Ζήτησης για μετακίνηση Ανάλυση καμπύλης μεταφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Σε όλες τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι απαντήσεις βαθμολογούνται

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι προκλήσεις ασφάλειας των αυτόνομων οχημάτων

Οι προκλήσεις ασφάλειας των αυτόνομων οχημάτων Οι προκλήσεις ασφάλειας των αυτόνομων οχημάτων Γ. Γιαννής, Καθηγητής ΕΜΠ Π. Παπαντωνίου, Διδάκτωρ Συγκοινωνιολόγος Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2017 Αυτόνομα Οχήματα και Αυτόνομη Κυκλοφορία Ασφάλεια Άνεση Αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι ευρωπαϊκές πόλεις έχουν 5 σοβαρά ζητήµατα να αντιµετωπίσουν, τα οποία συνθέτουν µια ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Kαταμερισμός των μετακινήσεων κατά μέσο

Kαταμερισμός των μετακινήσεων κατά μέσο Kαταμερισμός των μετακινήσεων κατά μέσο Στόχος: Προσδιορισμός των μετακινήσεων κατά μεταφορικό μέσο (οδικό, σιδηροδρομικό, θαλάσσιο, αεροπορικό, ή ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης). Στάδιο: α. Γένεση μετακινήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας Θ3: Εφαρμογές Ευφυών Μεταφορών. Υπόβαθρο

Ομάδα Εργασίας Θ3: Εφαρμογές Ευφυών Μεταφορών. Υπόβαθρο Ομάδα Εργασίας Θ3: Εφαρμογές Ευφυών Μεταφορών Υπόβαθρο Ευάγγελος Μπεκιάρης ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ 1 Ευφυείς μεταφορές Ορισμός Τα ITS είναι ένας συνδυασμός τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνιών εφαρμοσμένων στον

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση συστημάτων πληροφορικής στην οδική υποδομή

Χρήση συστημάτων πληροφορικής στην οδική υποδομή ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Χρήση συστημάτων πληροφορικής στην οδική υποδομή Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμένα Συστήματα Μεταφορών στον Τουρισμό

Συνδυασμένα Συστήματα Μεταφορών στον Τουρισμό Έξυπνες λύσεις για την προώθηση του θεματικού τουρισμού στην περιοχή της Ηπείρου Ιωάννινα, 29 Μαρτίου 2016 Συνδυασμένα Συστήματα Μεταφορών στον Τουρισμό Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής ΕΜΠ, www.nrso.ntua.gr/geyannis

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοινωνίες Αθηνών Μία πόλη ένα δίκτυο. Μαρία Μαυρουδή AFCS Project Manager. «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην Ελλάδα»

Συγκοινωνίες Αθηνών Μία πόλη ένα δίκτυο. Μαρία Μαυρουδή AFCS Project Manager. «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην Ελλάδα» Συγκοινωνίες Αθηνών Μία πόλη ένα δίκτυο Μαρία Μαυρουδή AFCS Project Manager «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην Ελλάδα» Συγκοινωνίες Αθηνών Μητροπολιτικός Φορέας Αστικών Συγκοινωνιών Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

καταµερισµός στα µεταφορικά µέσα

καταµερισµός στα µεταφορικά µέσα 5 καταµερισµός στα µεταφορικά µέσα πόσες µετακινήσεις από την ζώνη i στην ζώνη j γίνονται µε κάθε µεταφορικό µέσο? το υπό διερεύνηση θέµα : εισαγωγή Ποιο µεταφορικό µέσο θα επιλέξει ένας µετακινούµενος

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Κυκλοφοριακής Κίνησης Αστικού Πολεοδομικού Συγκροτήματος. Speed-0

Μοντέλο Κυκλοφοριακής Κίνησης Αστικού Πολεοδομικού Συγκροτήματος. Speed-0 Μοντέλο Κυκλοφοριακής Κίνησης Αστικού Πολεοδομικού Συγκροτήματος Speed-0 Βασική Ιδέα Ο μεγάλος αριθμός ακατέργαστων τηλεματικών δεδομένων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης αποτέλεσε την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΒΑΚ: Στρατηγικό ή/και Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα;

ΣΒΑΚ: Στρατηγικό ή/και Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα; Σεμινάριο για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) ΣΒΑΚ: Στρατηγικό ή/και Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα; Ευθύμιος Μπακογιάννης Δρ. Πολεοδόμος- Συγκοινωνιολόγος 7 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής. Η Κατεύθυνση του Συγκοινωνιολόγου

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής. Η Κατεύθυνση του Συγκοινωνιολόγου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Η Κατεύθυνση του Συγκοινωνιολόγου Γιώργος Γιαννής Καθηγητής, Διευθυντής Τομέα Μάϊος 2015 1 Σύγχρονα ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη μιας προσαρμοστικής πολιτικής αντικατάστασης αρχείων, με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα. Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ

Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα. Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ Περιεχόμενα Το ΣΑΣΘ Ο ρόλος του ΣΑΣΘ Συμμετοχή του ΣΑΣΘ σε Διεθνή & Ευρωπαϊκά Fora και σε Ευρωπαϊκά έργα Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CE632 Υποδομές Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CE632 Υποδομές Μέσων Μαζικής Μεταφοράς ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CE632 Υποδομές Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE SEE-ITS Το έργο Το SEE-ITS είναι ένα διακρατικό έργο που στοχεύει στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων ITS στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, της εναρμόνισης και της διαλειτουργικότητάς τους. Το

Διαβάστε περισσότερα

Εξελιγμένα συστήματα τηλεματικής για την διαχείριση τερματικών σταθμών, αλυσίδων συνδυασμένων μεταφορών και επιβατικών διατροπικών μεταφορών

Εξελιγμένα συστήματα τηλεματικής για την διαχείριση τερματικών σταθμών, αλυσίδων συνδυασμένων μεταφορών και επιβατικών διατροπικών μεταφορών Εξελιγμένα συστήματα τηλεματικής για την διαχείριση τερματικών σταθμών, αλυσίδων συνδυασμένων μεταφορών και επιβατικών διατροπικών μεταφορών Έλσα Κουκουλούδη Υπεύθυνη Τμήματος Μελετών Logistics Οργάνωσης-Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις στο επάγγελμα του Συγκοινωνιολόγου Πολιτικού Μηχανικού

Σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις στο επάγγελμα του Συγκοινωνιολόγου Πολιτικού Μηχανικού Σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις στο επάγγελμα του Συγκοινωνιολόγου Πολιτικού Μηχανικού Γιώργος Γιαννής Καθηγητής ΕΜΠ, Πολιτικός Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον τομέα των Μεταφορών

Δράσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον τομέα των Μεταφορών Δράσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον τομέα των Μεταφορών Μαρία Ζαρκαδούλα Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών ΚΑΠΕ EnergyRes 09 Forum, 20.2.2009 Περιεχόμενα Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Οι πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Δειγματοληψία - Μέθοδοι συλλογής στοιχείων

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Δειγματοληψία - Μέθοδοι συλλογής στοιχείων Δειγματοληψία - Μέθοδοι συλλογής στοιχείων Παναγιώτης Παπαντωνίου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος ppapant@upatras.gr Πάτρα, 2017 Στόχοι Βασικές έννοιες στατιστικής Μέθοδοι συλλογής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας Επιτροπή Κυκλοφορίας και Στάθμευσης ΣΕΣ Στέλιος Ευσταθιάδης Θανάσης Τσιάνος Πέπη Δημοπούλου Δώρα Ζησιμοπούλου Αλεξάνδρα Κονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

για την αξιοποίηση των ασύρματων επικοινωνιών

για την αξιοποίηση των ασύρματων επικοινωνιών Οι Δράσεις της ΚτΠ ΑΕ για την αξιοποίηση των ασύρματων επικοινωνιών Δρ. Χάρης Στελλάκης Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 16 Μαρτίου 2009 Ο ρόλος της ΚτΠ Α.Ε. Διοίκηση και Διαχείριση Έργων ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4365, (Ι)/2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4365, (Ι)/2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4365, 16.11.2012 158(Ι)/2012 Αρ. 4365, 16.11.2012 158(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΥΦΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

Energy for Mayors - Σύμφωνο των Δημάρχων υπέρ της τοπικής Βιώσιμης Ενέργειας. Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

Energy for Mayors - Σύμφωνο των Δημάρχων υπέρ της τοπικής Βιώσιμης Ενέργειας. Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013 Energy for Mayors - Σύμφωνο των Δημάρχων υπέρ της τοπικής Βιώσιμης Ενέργειας Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013 Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2013 Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Σύντομη Παρουσίαση Ιδρύθηκε το 1978 Πρωταγωνίστησε

Διαβάστε περισσότερα

Η Δύναμη του Πλήθους: Ο Πληθοπορισμός (Crowdsourcing) ως Επιχειρηματικό Μοντέλο και πυλώνας αειφόρου ανάπτυξης της Ευφυούς Πόλης.

Η Δύναμη του Πλήθους: Ο Πληθοπορισμός (Crowdsourcing) ως Επιχειρηματικό Μοντέλο και πυλώνας αειφόρου ανάπτυξης της Ευφυούς Πόλης. www.sboing.net Η Δύναμη του Πλήθους: Ο Πληθοπορισμός (Crowdsourcing) ως Επιχειρηματικό Μοντέλο και πυλώνας αειφόρου ανάπτυξης της Ευφυούς Πόλης. Δρ. Φώτης Κ. Λιοτόπουλος CEO, SBOING.net Θεσσαλονίκη 13/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλης Σάββα Εκτελεστικός Μηχανικός Τμήμα Δημοσίων Έργων Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων

Αριστοτέλης Σάββα Εκτελεστικός Μηχανικός Τμήμα Δημοσίων Έργων Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων Αριστοτέλης Σάββα Εκτελεστικός Μηχανικός Τμήμα Δημοσίων Έργων Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων 09-10-2014 1. Τμήμα Δημοσίων Έργων Δομή & Τύπος Εργασιών 2. Η Εξέλιξη των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΜΜ

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΜΜ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΜΜ ΣΤΟΧΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ : ΛΩΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΟΔΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Αύξηση της ταχύτητας των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Συνέδριο " ηµόσια Έργα" 19-21 Απριλίου 2005 ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Γιώργος Γιαννής Πρόεδρος.Σ. Αττικό Μετρό ΑΕ Επικ.Καθηγητής, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2011 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ι.Μ. Φραντζεσκάκης, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ. Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ [1/2] Οι Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες (ΔΑΣ) αποτελούν την

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ. Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ

Οδοποιία ΙΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ. Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙ Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Connecting Europe Facility (CEF)

Connecting Europe Facility (CEF) Connecting Europe Facility (CEF) Infrastructure Investment Strategies Alexandros SOTIRIOU Policy Officer EUROPEAN COMMISSION / DG MOVE Athens, 2 December 2016 Transport Στρατηγική "Ευρώπη 2020" Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΔΟΜΟΞΟΥΔΗΣ, ITS Analyst ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΡΙΨΙΓΑΛΑ, Jr. ITS

Διαβάστε περισσότερα

6/5/2014. Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Κινητικότητα. Τομέας Μεταφορών. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020

6/5/2014. Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Κινητικότητα. Τομέας Μεταφορών. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές Κινητικότητα Η κινητικότητα είναι το κλειδί της ποιότητας ζωής μας και είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Dr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Γ. Οικονόμου Μάρτιος 2001 - I -

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Γ. Οικονόμου Μάρτιος 2001 - I - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχάριστο χρέος αποτελεί για μένα η μνεία των προσώπων που συνέβαλαν, τους τελευταίους εννέα μήνες, στην ολοκλήρωση αυτής της μελέτης. Θα ήθελα λοιπόν στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τον κ.

Διαβάστε περισσότερα

27η ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

27η ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 27η ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013) Με στόχο τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και την άμεση απόκριση σε συμβάντα στο κύριο οδικό δίκτυο του Νομού Αττικής, εγκαταστάθηκε και

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό προφίλ Δραστηριότητα. Δημήτρης Αγγελάκος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λογισμικού

Εταιρικό προφίλ Δραστηριότητα. Δημήτρης Αγγελάκος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λογισμικού Εταιρικό προφίλ Δραστηριότητα Δημήτρης Αγγελάκος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λογισμικού Εταιρικό προφίλ Η Bee Tech Α.Ε. ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την παροχή ποιοτικών λύσεων και υπηρεσιών στους τομείς πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές

Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές Ε.Παπαδηµητρίου Γ.Γιαννής Ι.Γκόλιας ΕΜΠ - Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής 5ο ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

SMART CITY LOGISTICS & TRANSPORT

SMART CITY LOGISTICS & TRANSPORT SMART CITY LOGISTICS & TRANSPORT Aστικές Eμπορευματικές Μεταφορές (ΑΕΜ) Urban Freight Transport ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ & LOGISTICS/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η αύξηση της αστικοποίησης του παγκόσμιου πληθυσμού, η οποία προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αθανάσιος Σαραμούρτσης Τμηματάρχης Η-Μ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Εκπρόσωπος ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ITS

Δρ. Αθανάσιος Σαραμούρτσης Τμηματάρχης Η-Μ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Εκπρόσωπος ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ITS Με την επίσημη υποστήριξη: Δρ. Αθανάσιος Σαραμούρτσης Τμηματάρχης Η-Μ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Εκπρόσωπος ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ITS Διημερίδα ITS Hellas «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ/ ΕΝΝΟΙΕΣ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Integrated Project. Ambient Intelligence System of Agents for Knowledgebased and Integrated Services for Mobility Impaired users

Integrated Project. Ambient Intelligence System of Agents for Knowledgebased and Integrated Services for Mobility Impaired users Integrated Project Ambient Intelligence System of Agents for Knowledgebased and Integrated Services for Mobility Impaired users Κλήµης Νταλιάνης Έµπειρος Ερευνητής Εργαστήριο ΨΕΕΒΠ - Ε.Μ.Π. 1 Περίγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Επίβλεψη : Καθηγήτρια Dr. Έλενα Καλλικαντζάρου Μελέτη - Ανάπτυξη: Καλογερίδου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ITS Hellas Δομή και Ιστορία.

ITS Hellas Δομή και Ιστορία. ITS Hellas Δομή και Ιστορία. Στον συνεχώς αναπτυσσόμενο τομέα των Συστημάτων Ευφυών μεταφορών (Intelligent Transport Systems - ITS) και σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εμπλεκόμενοι οργανισμοί οργανώνονται σε

Διαβάστε περισσότερα

Philip McCann Αστική και περιφερειακή οικονομική. 2 η έκδοση. Chapter 1

Philip McCann Αστική και περιφερειακή οικονομική. 2 η έκδοση. Chapter 1 Philip McCann Αστική και περιφερειακή οικονομική 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 9 Πόλεις και Περιφέρειες στη Σύγχρονη Παγκόσμια Οικονομία Περιεχόμενα διάλεξης Διαφορετικοί τύποι χωρικού κόστους συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Διαμόρφωση στρατηγικού πλαισίου αναπτυξιακής πολιτικής 2014-2020, για το Θεματικό Στόχο 7: «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών σε θέματα. Ποιότητας Ζωής

Η συμβολή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών σε θέματα. Ποιότητας Ζωής «Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Ενέργεια, Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής» Η συμβολή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών σε θέματα Ποιότητας Ζωής Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

«Ηράκλειο, έξυπνη πόλη» : Η τεχνολογία μετασχηματίζει την οικονομία. Μοχιανάκης Κωστής. Προϊστάμενος πληροφορικής επικοινωνιών Δήμου Ηρακλείου

«Ηράκλειο, έξυπνη πόλη» : Η τεχνολογία μετασχηματίζει την οικονομία. Μοχιανάκης Κωστής. Προϊστάμενος πληροφορικής επικοινωνιών Δήμου Ηρακλείου «Ηράκλειο, έξυπνη πόλη» : Η τεχνολογία μετασχηματίζει την οικονομία Μοχιανάκης Κωστής Προϊστάμενος πληροφορικής επικοινωνιών Δήμου Ηρακλείου Οικονομική κρίση ; Απαντάμε με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Μαρίκα Λάμπρου Διευθύνουσα Σύμβουλος SingularLogic Integrator ICT Forum Περιεχόμενα Ορισμός Διαλειτουργικότητας Στόχοι Διαλειτουργικότητας Πρότυπο Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα