Οι «Ελληνικές Μεταφορές σε περίοδο οικονοµικής κρίσης»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι «Ελληνικές Μεταφορές σε περίοδο οικονοµικής κρίσης»"

Transcript

1 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ Οι «Ελληνικές Μεταφορές σε περίοδο οικονοµικής κρίσης» Παρουσία του υφυπουργού γήσουν. ρίας του σαν πρώην γενικός οποίων πόρων έχουν αποµείνει, αυτοκινήτων που εξυπηρετούν Περιβάλλοντος, Μεταξύ των προβληµάτων γραµµατέας του πρωτίστως ano την τις ελληνικές µεταφορές, Ενέργειας και Κλιµατικής των ελληνικών µεταφορών υπουργείου Μεταφορών πλευρά των φορτωτών - πελατών Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη, εθνικές και διεθνείς, που ανέδειξε η συνδιάσκεψη επί σειρά ετών. Επίσης, της µεταφοράς", φορέων της Αργολίδας, και επεσήµανε ότι η οικονοµική περιλαµβάνονται αναφέρθηκε στα θέµατα ενώ πρόσθεσε πως "οι µεταφορές και µε την συµµετοχή προέδρων τα προβλήµατα που έχει κατάσταση έχει οδηγήσει της κλιµαπκής αλλαγής και αποτελούν στρατηγικό κι εκπρόσωπων δηµιουργήσει στον κλάδο η της ενέργειας, τοµείς κλάδο αναπτυξιακής τον κλάδο σε ένα αγώνα Επιµελητηρίων από όλη τη οικονοµική κρίση, καταγράφοντας στους οποίους ο κλάδος σηµασίας και αναγκαίας πραγµατικής επιβίωσης, χώρα, πραγµατοποιήθηκε πτώση µέχρι και των µεταφορών συµβάλλει εξωστρέφειας για την χώρα αποθαρρύνοντας κάθε στο Αργός η 13η Πανελλήνια 50%, αλλά και η ψήφιση του αρνητικά. Ο υφυπουργός µας, που, κάτω από προϋποθέσεις, πρακτική σκέψη για αναπτυξιακ νια Επιµελητηριακή Συνδιάσκεψη νόµου 3887/2010 για τον απάντησε σε πλήθος σχετκ πος, µπορεί να αναδειχθεί πρωτοβουλίες Μεταφορών µε εκσυγχρονισµό του θεσµικού κών ερωτήσεων, Και δεσµεύτηκε δειχθεί παρόµοιας πααυτόν αξίας µε και σχέδια για το µέλλον. θέµα, "Ελληνικές Μεταφορές πλαισίου των οδικών να µεταφέρει αυτόν του τουρισµού". Τέλος ο πρόεδρος του σε περίοδο οικονοµικής µεταφορών, ενώ τονίστηκαν στην ηγεσία του υπουργείου Τα προβλήµατα παντιµετωπδιεθνών που Επιµελητηρίου Αργολίδας κρίσης", από τον Ελληνικό τα ιδιαίτερα προβλήµατα Υποδοµών, Μεταφορών αντιµετωπίζει ο κλάδος των Επιµελητηριακό Μιλτιάδης Κονοπισόπουλος που αντιµετωπίζονται και ικτύων τα αιτήµατα και διεθνών οδικών οδάνέπτυξε µεταφορών Συνδεσµο Μεταφορών χαιρέτησε τις σηµαντικές στην κατασκευή των σύγχρονων τις προτάσεις των Επιµελητηρίων άνέπτυξε ο Ιωάννης Πετρίδης, (Ε.Ε.ΣΥ.Μ.) σε συνεργασία οδικών αξόνων της και των εκπροσώπων δης, εκπροσωπώντας εκπροµοσπονδτοκινητιστσηµαίνοντόποιες την προσπάθειες του µε το Επιµελητήριο Αργολίδας. χώρας και τα κόστη των του κλάδου των µεταφορών. Οµοσπονδία. Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ε.Ε.ΣΥ.Μ. και των Ελληνικών διοδίων και λοιπών παραγόντων Ελλάδος, επισηµαίνοντας Επιµελητηρίων στο χώρο Οι εργασίες της συνδιάσκεψης που στέκονται εµπόδιο Ο Πρόεδρος του πως, παρά τις των µεταφορών. Αναφέρθηκ ανέδειξαν τη στην ανάπτυξη των Ε.Ε.ΣΥ.Μ. Μιχάλης Αδαµαντιάδης, όποιες εξαγγελίες, εξκαι αλλά στη σηµασία των σηµασία των µεταφορών εµπορευµατικών µεταφορών. παρουσίασε τα και τη σηµασία σηµεµπορευµράς της οδικής µεταφορών σαν αναπόσπαστο για την εθνική οικονοµία, προβλήµατα τα οποία καλείται εµπορευµατικής µεταφοράς κοµµάτι της ελληνικής την ανταγωνιστικότητα των Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος ο κλάδος των µεταφορών σαν εξαγωγική εοι δράση, οικονοµίας µε αναπτυξιακό ελληνικών επιχειρήσεων και Γιάννης Μανιάτης, να υπερπηδήσει, σε οι δυσχέρειες δυσχέρτος και ο αθέµιτος ρόλο, και ενηµέρωσε για τα την ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε κατά την οµιλία του, µια τόσο κακή οικονοµική ανταγωνισµός ανταγτον απειλεί ιδιαίτερα προβλήµατα που µια τόσο κρίσιµη περίοδο αναγνωρίζοντας την εξαιρετικά συγκυρία. Αναφέρθηκε συνοπτικά τον κλάδορίκνωση, σε απόλυτη συρρίκνωση, της οικονοµίας και της χώρας, κρίσιµη κατάσταση στις διεθνείς δράσεις αντιµετωπίζει η Αργολίδα δεδοµένης και χωρίς όµως να παραγνωρίζονται που αντιµετωπίζει η χώρα, του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. και τόνισε της µείωσης µείωσκού του µεταφορικού σε σχέση µε τις εµπορευµατικές τόσο τα προβλήµατα η οικονοµία και οι πολίτες, ότι, "σε µία τόσο δύσκολη έργουτερα κατά 50%. Ιδιαίτερα µεταφορές και την που αντιµετωπίζουν αναφέρθηκε, στις µεταφορές κατάσταση, απαιτείται ανέφερε ανέφτου την αδυναµία λειτουργία του εµπορικού όσο και το περιβάλλον και τα προβλήµατα υπεύθυνη διαχείριση του του κράτους κράτονοµιµότητ να ελέγξει την προβλήτα στο λιµάνι του που καλούνται να λειτουρ τους, δεδοµένης της εµπει µεταφορικού έργου και των νοµιµότητα των φορτηγών Ναυπλίου.

2 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 Απελευθέρωση των ΚΤΕΛ σχεδιάζει η κυβέρνηση Ano τους βασικούς στόχους η οργάνωση τους σε ισχυρά εταιρικά σχήµατα, τα οποία θα µπορούν να µετέχουν σε διαγωνισµούς για την ανάθεση δροµολογίων σ' όλη την Ελλάδα Η ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΟΣΧΟΥ To ενδεχόµενο να προχωρήσει και στην του κλάδου των ΚΤΕΛ, µετά την πλήρη των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών και των ταξί που προωθεί n ηγεσία του υπουργείου Υποδοµών, εξετάζει n κυβέρνηση.υστερα από απαίτηση του κλιµακίου της τρόικας προκηρύχθηκε από το υπουργείο Υποδοµών µελέτη, n οποία θα εξετάσει την αγορά αλλά και in δυνατότητα απελευθέρωσής της. Ο διαγωνισµός αφορά την εκπόνηση µελέτης µε αντικείµενο in «λειτουργία του συστήµατος των ΚΤΕΛ και τις To σχέδιο δυνατότητες ς της αγοράς» και αποτελεί αίτηµα που απορρέει από το αναθεωρηµένο µνηµόνιο. Για τη διαµόρφωση της τελικής πρότασης θα µελετηθεί το αντίστοιχο πλαίσιο ς σε πέντε άλλες χώρες της E.E. (Γαλλία, Γερµανία, M. Βρετανία, Αυστρία και Σουηδία). Υποδοµών µελετά τη διενέργεια Αν και ο πρόεδρος της Πανελλαδικής Οµοσπονδίας Αυτοκινηηοτών Υπεραστικών διαγωνισµών για όλα τα επιβατικά δροµολόγια πέραν των αστικών συγκοινωνιών Συγκοινωνιών (ΠΟΛΥΣ) κ. (ΟΑΣΑ). Υπάρχει n σκέψη για Σοφ. Φάτσιος υποστηρίζει ότι οµαδοποίηση δροµολογίων δεν τίθεται θέµα ς και κατηγοριοποίησή τους σε ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, κερδοφόρα και άγονα. Μέσω στις αρχές του 2012, των διαγωνισµών, ο µειοδότης που αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί που θα αναλαµβάνει µια κερδοφόρα n σχετική µελέτη, µαζί µε την πλήρη γραµµή θα υποχρεούται να εκτελεί και δροµολόγια των φορτηγών και βυτιοφόρων σε κάποιες άγονες γραµµές. ΛΧ θα ανοίξει και το Παράλληλα, εξετάζεται n «µέτωπο» των ΚΤΕΛ. Πάντως µερική των και σε αυτή την περίπτωση οι άδειες ΚΤΕΛ είναι ιδιαίτερα κοµίστρων, καθώς το κράτος, που µέχρι τώρα καθορίζει την ακριβές και µπορούν να συγκριθούν τιµολογιακή πολιτική στα µε αυτές των φορτηγών και βυποφόρων πριν από την. Και αυτό γιατί στην αγορά ο αριθµός των προς πώληση αδειών σχέδιο για την ΚΤΕΛ, είναι πολύ µικρός. Σηµειώνεται των σηµερινών αστικών και ότι σήµερα στην Ελλάδα λειτουργούν 62 ΚΤΕΛ µε στόλο λεωφορείων. υπεραστικών ΚΤΕΛ, προβλέπει επίσης on τα νέα εταιρικά σχήµατα θα είναι σε θέση να Η εικόνα των ΚΤΕΛ Την εµπειρία πέντε χωρών της E.E. Ba χρησιµοποιήσει li κυβέρνηση για την τωιηίτελιο201 Σήµερα στην Ελλάδα λειτουργούν 62 ΚΤΕΛ µε στόλο λεωφορείων. Τιµή για άδεια ΚΤΕΛ από ευρω, αν και ο αριθµός των προς πώληση αδειών ΚΤΕΛ ανά έτος είναι ελάχιστος. Μείωση 10% έχει υποστεί το µεταφορικό έργο των ΚΤΕΛ, το τελευταίο διάστηµα λόγω της οικονοµικής κρίσης. Αν και είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις τελούν υπό την εποπτεία του κράτους το οποίο καθορίζει τις τιµές των εισιτηρίων. Tu ΚΤΕΛ µε τη σηµερινή τους µορφή έχουν σύµβαση έργου µε το ελληνικό δηµόσιο έως το πτώση θα ήταν µεγαλύτερη, περιορίστηκε όµως σε αυτό το ποσοστό, εξαιτίας της συρρίκνωσης των δροµολογίων του ΟΣΕ. Ο στόλος των ΚΤΕΛ στην Ελλάδα είναι αυτή τη σπγµή ο νεότερος στην Ευρώπη. Ο µέσος όρος ηλικίας των λεωφορείων είναι τα 5 έτη. Από το 2004 που ξεκίνησε n ανανέωση µέχρι και σήµερα, λεωφορεία είναι καινούρια. To προφίλ Τα ΚΤΕΛ (Κοινά Ταµεία Εισπράξεων Λεωφορείων) είναι ιδιότυπες µεταφορικές επιχειρήσεις που εξυπηρετούν όλες ης δηµόσιες τακπκές οδικές µεταφορές της χώρας µας. Με το Νόµο 2119/1952 δηµιουργήθηκαν τα ΚΤΕΛ σε κάθε νοµό, µε ορισµένη για προχωρούν σε ανανέωση του θετική ρύθµιση που ανοίγει ης Για την στόλου τους µε οχήµατα αντιρρυπαντικής To σχέδιο για την αδειοδοτήσεις τουριστικών των σηµερινών αστικών και τεχνολογίας. λεωφορείων, πιέζει για την υπεραστικών ΚΤΕΛ εξετάζεται To ερώτηµα βέβαια είναι των σηµερινών εφαρµογή του νόµου, ώστε σε κάθε ένα ΚΤΕΛ δικαιοδοσία n οργάνωσή τους σε ισχυρά εάν θα θιγεί το ζήτηµα της έκδοσης αστικών και υπεραστικών όλα τα είδη των γραµµών, αστικών, και σι ιδιοκτήτες λεωφορείων, εταιρικά σχήµατα, τα οποία θα νέων αδειών εκτέλεσης υπεραστικών, έκτακτων κατόπιν αδείας από την πολιτεία, ΚΤΕΛ προβλέπει µπορούν να µετέχουν σε διαγωνισµούς αστικών - υπεραστικών συγκοινωνιών. και τακτικών, χωρίς εκτελούσαν συγκοινωνία για την ανάθεση Οι Οµοσπονδίες ότι τα νέα εταιρικά σχήµατα καµιά εξαίρεση, να υπάρχει και κάλυπταν ης ανάγκες κάθε δροµολογίων σε όλη την Ελλάδα. ΚΤΕΛ εγείρουν ενστάσεις πλήρης, που περιοχής. θα είναι σε θέση Ειδικότερα το υπουργείο (συρρίκνωση υπεραξίας της θα επιφέρει, όπως τονίζει, τον Με το Ν 102/1973 παίρνουν άδειας) αντίστοιχες µ' αυτές να προχωρούν σε ανανέωση «υγιή επιχειρηµατικό ανταγωνισµό τη µορφή των ΚΤΕΛ, που που διατύπωναν σι ιδιοκτήτες του στόλου τους µε χωρίς στρεβλώσεις στη όλοι γνωρίζουµε ης τελευταίες φορτηγών ηµόσιας Χρήσης λειτουργία της αγοράς». «ιαφορετικά», δεκαετίες και ακολούθως και οι ιδιοκτήτες ταξί. εν είναι οχήµατα αντιρρυπαντικής υπογραµµίζει µε το Νόµο 2163/2001, θεσπίζεται πάντως n πρώτη φορά που τεχνολογίας στην επιστολή της στα συναρµόδια το πλαίσιο λειτουργίας n του κλάδου υπουργεία, «τυχόν των ΚΤΕΛ, τα οποία µετατρέπονται των ΚΤΕΛ έρχεται στο προσκήνιο, µε τις αστικές συγκοινωνίες. µόνο του έργου σε ανώνυµες εταιρείες. καθώς ακόµα και από Αναφερόµενος στη µελέτη υποστήριξε των ελληνικών τουριστικών To ΚΤΕΛ αποτελεί από το νόµο την προηγούµενη κυβέρνηση on στόχο έχει µόνο λεωφορείων και όχι και των ηθεληµένη (αναγκαστική) είχαν εξεταστεί διάφορα σενάρια. να καταγράψει την αγορά και ΚΤΕΛ ισοδυναµεί µε πλήρη κοινή διοίκηση και διαχείριση όχι να εξετάσει τρόπους ς καταστροφή του κλάδου, καθώς περισσότερων ατοµικών ανεξάρτητων των ΚΤΕΛ. θα δίνεται το δικαίωµα υπηρεσιών, δηλαδή Η Οµοσπονδία στα ΚΤΕΛ και στον οποιονδήποτε θεωρείται µια κατηγορία «αναγκαστικο «Εκτελούµε δηµόσια συγκοινωνία Τουρισµός χωρίς προϋποθέσεις να συνεταιρισµού» και έχουµε σύµβαση Πλήρη εφαρµογή του Νόµου κυκλοφορήσει τουριστικά λεωφορεία µε κύριο οργανωτικό χαρακτηρισµό έργου µε το κράτος έως το 3919/2011 για την για να αφαιρέσουν την ιδιοκτησία των λεωφορείων To κράτος καθορίζει την των επαγγελµάτων, ακόµα περισσότερα από το να ανήκει στους ιδιοκτήτες ηµολογιακή µας πολιτική, τα περιλαµβάνοντας «όλο το εύρος λιγοστό έργο των πούλµαν, το µετόχους και n ΚΤΕΛ, θα µπορεί να επιβάλει δροµολόγια, τις κοινωνικές των χερσαίων επιβατικών οποίο σήµερα παράνοµα και χρήση στο νοµικό πρόσωπο στο εξής πλαφόν µόνο στα εισιτήρια οµάδες που πρέπει να εξυπηρετήσουµε» µεταφορών», ζητά n Γενική µεθοδικά υποκλέπτουν». του ΚΤΕΛ A.E., το οποίο είναι των γραµµών που θα είπε µιλώντας στην Πανελλαδική Οµοσπονδία αρµόδιο για την οργάνωση της βγαίνουν σε διαγωνισµό. To «Η» ο πρόεδρος της ΠΟΑΥΣ Επιχειρήσεων Τουρισµού (ΓΕΠΟΈΤ), Η επίπτωση της κρίσης µεταφοράς των επιβατών. κ. Σοφοκλής Φάτσιος. Μάλιστα που εκπροσωπεί κυρίως Η οικονοµική κρίση επηρέασε Αν και είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις πρόσθεσε on εκτελούν δηµόσια τον κλάδο των τουριστικών και το µεταφορικό έργο τελούν υπό την άµεση συγκοινωνία και αν απελευθερώσει λεωφορείων, ανοίγοντας των ΚΤΕΛ το οποίο παρουσιάζει εποπτεία του κράτους, το αιπή την υπηρεσία ξανά το «µέτωπο» µε τα ΚΤΕΛ. µείωση της τάξης του 10%. οποίο καθορίζει ης ηµές των θα πρέπει να κάνει το ίδιο και Η Οµοσπονδία µετά τη νοµο Σύµφωνα µε τον κ. Φάτσιο, n εισιτηρίων.

3 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕΤΩΠΑ ME Ι ΙΟΚΤΗΤΕΣ TAXI, Ι ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Οι τρεις πονοκέφαλοι του κ. Ι. Ραγκούση > ΡΕΠΟΡΤΑΖ I ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Τρία σοβαρά µέτωπα εξακολουθεί να έχει ανοιχτά µπροστά του ο υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων κ. Ι. Ραγκούσης: Τους ιδιοκτήτες ταξί, τους ιδιοκτήτες φορτηγών και βυτιοφόρων Χ, αλλά και τους εργαζοµένους στα µέσα µαζικής µεταφοράς. Οι αυτοκινητιστές ταξί, ήδη από το καλοκαίρι, όταν ο κ. Ραγκούσης ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην πλήρη του µέχρι σήµερα έχει επιλέξει να κλάδου τους, ξεκίνησαν τις κινητοποιήσεις διατηρεί ιδιαίτερα υψηλούς µε αποκλεισµούς λιµανιών τόνους, στοχοποκόντας προσωπικά και αεροδροµίων σε όλη τη χώρα, διαµηνύοντας µάλιστα, µέσω τον κ. Ραγκούση. Μάλιστα για αυτή την τακτική του προέδρου τους κ. θ. Λυµπερόπουλου, που ακολουθεί αλλά και για ότι ο νόµος αυτός τους χαρακτηρισµούς που δεν πρόκειται να περάσει. Οι ιδιοκτήτες κατά καιρούς έχει προσάψει ταξί, ακόµη και µειά την παρουσίαση στον υπουργό Μεταφορών, του σχεδίου νόµου από τον κ. Ραγκούση που προβλέπει το έχει δεχτεί έντονες αποδοκιµασίες αλλά και κριτική ακόµη άνευ περιορισµών άνοιγµα του και από το κόµµα της αξιωµατικής επαγγέλµατος τους, εξακολουθούν να αντιτίθενται σθεναρά και έχουν αντιπολίτευσης, στο οποίο κατέχει τη θέση του επιδιώξει m δηµιουργία συµµαχιών αναπληρωτή γραµµατέα των µε όλους τους εκπροσώπους των κλειστών επαγγελµάτων, µεταξύ αυτών και των ιδιοκτητών φορτηγών παραγωγικών τάξεων. Οι αυτοκινητιστές ταξί ζητούν» σε αντίθεση µε ό,τι προβλέπει και βυτιοφόρων Χ, σι το σχέδιο νόµου Ροιγκουση; οποίοι ενηµερώθηκαν ότι το άνοιγµα του κλάδου τους θα γίνει ενάµιση χρόνο νωρίτερα, δηλαδή την In Ιανουαρίου του 2012 και όχι την In Ιουλίου του Η απόφαση να µην εκδοθούν νέες άδειες, να διατηρήσουν το δικαίωµα να µεταβιβάζουν τις άδειές τους νόµιµα, να παραµείνουν οι έδρες ως έχουν, ενώ n αυτή της κυβέρνησης έχει οργάνωση του κλάδου σε προκαλέσει mv οργή των ιδιοκτητών νοµικά πρόσωπα να γίνει µε φορτηγών και βυτιοφόρων βάση τις υπάρχουσες άδειες. Χ, οι οποίοι προετοιµάζονται για καθολικές κινητοποιήσεις. Ηδη οι Η αδυναµία εξεύρεσης µιας λύσης έχει οδηγήσει τους εκπρόσωποι των αυτοκινητιστών αυτοκινητιστές στην αναζήτηση συµµετέχουν στο συντονιστικό όργανο που έχει συσταθεί από το σύνολο των κλάδων που πλήττονται συµµάχων σε άλλες κοινωνικές οµάδες, ενώ n επιστολή των 10 Βουλευτών του από την, ενώ οι ΠαΣοΚ κατά της ς ιδιοκτήτες βυτιοφόρων όπως και των ταξί, αλλά και n των ταξί ανακοίνωσαν ότι θα συµµετάσχουν πολιτικά ουδέτερη τοποθετώ στην κοινή απεργία των on του κ. M. Ανδρουλάκη για συγκεκριµένων κλάδων στις 19 το ίδιο ζήτηµα, «χρησιµοποιείται» Οκτωβρίου. από τους ιδιοκτήτες ταξί. Την ίδια στιγµή, οι εργαζόµενοι ως µοχλός πίεσης προς τον κ. στις αστικές συγκοινωνίες αντιδρούν Ραγκούση. στην ένταξή τους στο µέτρο της εργασιακής εφεδρείας, προειδοποιώντας µε απεργία διαρκείας εάν ισχύσει το αντίθετο. Απένανπ σε όλα αυτά, το υπουργείο δηλώνει ανυποχώρητο όσον αφορά την στα ταξί και τα φορτηγά, µε τον κ. Ραγκούση να έχει λάβει το «πράσινο φως» από την τρόικα για πς αλλαγές προκειµένου n να είναι «πλήρης, συνολική και απόλυτη». Ιδιοκτήτες ταξί Από τις πλέον... σκληροπυρηνικές επαγγελµατικές τάξεις, οι ιδιοκτήτες ταξί, αρνούνται κατηγορηµατικά να δεχθούν την πλήρη του κλάδου τους. To έχει καταστήσει σαφές, µε κάθε τρόπο, ο πρόεδρος της Πανελητίνιας Οµοσπονδίας Αυτοκινηικπών κ. θ. Λυµπερόπουλος, ο οποίος από το καλοκαίρι TAXI Ιδιοκτήτες φορτηγών Νέα συνάντηση µε τον υπουργό Μεταφορών αναµένουν οι ιδιοκτήτες φορτηγών και βυτιοφόρων Χ, προκειµένου να έχουν ενηµέρωση για συγκεκριµένα θέµατα του σχεδίου νόµου. Εάν κάτι τέτοιο δεν γίνει και οι ρυθµίσεις για την άµεση περάσουν στο υπουργικό συµβούλιο τις επόµενες ηµέρες, οι µεταφορείς έχουν ανακοινώσει ότι θαξεκινήσουν κινητοποιήσεις διαρκείας. Σύµφωνα µε το υπουργείο Υποδοµών, n µεταβατική περίοδος που είχε νοµοθετήσει ο νυν υπουργός ιοικητικής Μεταρρύθµισης κ. ηµ. Ρέππας, καταργείται, ενώ οι νέες άδειες φορτηγών ηµοσίας Χρήσης 0α δίδονται µόνο από το κράτος, θα είναι αµεταβίβαστες και θα αποκτώνται έναντι παραβόλου, ύψους ευρώ. Επίσης, σε ισχύ θα παραµείνει n κατάργηση των περιορισµών στην έδρα, ενώ από ιίς αρχές ιου 2012 n άδεια θα είναι ενιαία και δεν θα υφίστανται οι κατηγορίες για εθνικές και διεθνείς µεταφορές. Οι αλλαγές αυτές, κατά τους µεταφορείς, θα σηµάνουν την ισοπέδωση του κλάδου τους, που πλήττεται ήδη από την οικονοµική κρίση. mp - Μέσα µεταφοράς Στις µεταφορικές ΕΚΟ επικρατεί πλήρης αναβρασµός εδώ και πάνω από έναν µήνα λόγω της εφεδρείας, ενώ δεν λείπουν και οι εσωτερικές συνδικαλιστές κόντρες ως προς τη µορφή που θα πρέπει να έχουν οι κινητοποιήσεις τους. εν είναι τυχαίο ότι λόγω της διαφορετικής... προσέγγισης του θέµατος, καιά καιρούς τα σωµατεία των εργαζοµένων στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ (ΟΣΥ) απεργούσαν σε διαφορετικές ηµέρες από εκείνες των εργαζοµένων σε ηλεκτρικό, µετρό και τραµ (ΣΤΑΣΥ). τ Ωστόσο, πρόθεση όλων των σωµατείων των εργαζοµένων To υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων δηλώνει ανυποχώρητο όσον αφορά την στα ταξί και τα φορτηγά, µε τον κ. Ραγκούση να έχει λάβει το «πράσινο φως» από mv τρόικα για πς αλλαγές προκειµένου n να είναι «πλήρης, συνολική και απόλυτη» στις µεταφορικές εταιρείες είναι να υπάρξει ένα ενιαίο και συντονισµένο µέτωπο αντίδρασης καιά ιης εφεδρείας, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει n πολυτέλεια για αποµάκρυνση : επιπλέον προσωπικού, αφού ήδη, όπως τονίζουν, έχει. ήβη αποχωρήσει µέσω µετατάξεων και συνταξιοδοτήσεων σηµαντικός αριθµός εργαζοµένων. Ενδεικτικό είναι on µόνο τον Σεπτέµβριο περισσότερα ano 200 άτοµα στις εταιρείες των αστικών συγκοινωνιών έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης, εκ των οποίων το 139 από την εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες.

4 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 ΤΟΥ ΠΟΡΤΟΥ ΑΝ ΡΗ από τους υπουργούς Περιβάλλοντος Γ. Παπακωνσταντίνου και Υποδοµών και Μεταφορών Γ. Ραγκούση. Η πρώτη φάση θα περιλαµβάνει την ισχύ του νέου Πράσινου ακτύλιου µε την των αυτοκινήτων Σε δύο φάσεις θα πραγµατοποιηθεί η των πετρελαιοκίνητων αλλά και ελαφρών φορτηγών diesel, ενώ η δεύτερη φάση περιλαµβάνει IX. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη η οποία, σύµφωνα µε αποκλειστικές την ανανέωση του στόλου των φορτηγών άνω των 12 τόνων όπου διαθέτουµε πληροφορίες, αναµένεται να ανακοινωθεί στο επόµενο δεκαήµερο το γηραιότερο και πιο ρυπογόνο στόλο στην E.E. Παράλληλα, ΣΕ ΥΟ ΦΑΣΕΙΣ Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΣΗΣ ME ΠΡΩΤΗ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΚΤΥΛΙΟΥ Απελευθερώνεται η πετρελαιοκίνηση σε I X. και επαγγελµατικά [ Τι λένε οι φορείς του κλάδου ΣΕΑΑ // ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ: «Η άρση απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης αποτελεί πάγια θέση του Συνδέσµου Εισαγωγέων εδώ και µία δεκαετία. Παρά την άσχηµη οικονοµική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα αλλά και οι πολίτες της νοµίζω πως η της πετρελαιοκίνησης κρίνεται επιτακτική όχι επειδή θα "εκτοξευθούν1 οι πωλήσεις καινούριων Ι.Χ. αλλά επειδή ο καταναλωτής πρέπει να έχει και αυτή την επιλογή. Αλλωστε διανύουµε µια περίοδο όπου τα πάντα απελευθερώνονται, δεν µπορούµε εποµένως να εξακολουθούµε να απαγορεύουµε την πετρελαιοκίνηση. Παράλληλα θεωρώ επιτακτική την εφαρµογή του νέου Πράσινου ακτυλίου στην Αθήνα σε αντικατάσταση του απαρχαιωµένου συστήµατος που ισχύει σήµερα». ΣΕΕΑΕ // ΕΥΡΙΠΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η!: «Η άρση απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης αποτελεί πάγια θέση του Συνδέσµου Εµπόρων εδώ και πολλά χρόνια. Ωστόσο η κυβέρνηση θα πρέπει να τελειώσει µε αυτό το θέµα άµεσα καθώς κάθε ηµέρα που περνάει αποτελεί µαρτύριο για τους επαγγελµατίες του κλάδου επειδή οι καταναλωτές περιµένουν να αποκτήσουν πετρελαιοκίνητο όχηµα ώστε να µειώσουν το κόστος χρήσης». Εν αρχή ην ο Πράσινος ακτύλιος. To µέτρο του ακτύλιου φαίνεται πως έχει χάσει τον περιβαλλοντικό του χαρακτήρα και ήδη το υπουργείο Περιβάλλοντος έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες αναµόρφωσής του. Σύµφωνα λοιπόν µε τις προτάσεις που εξετάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος σε συνεργασία µε το υπουργείο Υποδοµών θα απαγορεύεται η κυκλοφορία των παλαιών και ρυπογόνων Ι.Χ. από ευτέρα µέχρι και Παρασκευή µε In άδεια κυκλοφορίας πριν από το Τα οχήµατα µε In άδεια κυκλοφορίας από το 1991 έως και το 2009 θα κυκλοφορούν στο ακτύλιο βάσει του τελευταίου αριθµού κυκλοφορίας τους (µονά-ζυγά). Τέλος για τα οχήµατα µε εκποµπές ρύπων έως 140 γρ. C02 ανά χλµ. και In άδεια κυκλοφορίας µετά το 2009 θα επιτρέπεται η κυκλοφορία τους εντός του ακτυλίου όλες τις ηµέρες! Οσον αφορά στα βαρέα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων οι προτάσεις του ΥΠΕΚΑ περιλαµβάνουν απαγόρευση της κυκλοφορίας των παλαιών οχηµάτων µε ηλικία άνω των 15 ετών. Ο Σύνδεσµος Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδας «µάχεται» εδώ και 10 χρόνια για την άρση απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης, ωστόσο, οτις προτάσεις που έχουν καταθέσει στα συναρµόδια υπουργεία αναφέρουν πως πρέπει πρώτα να ισχύει ο Πράσινος ακτύλιος και µετά να γίνει η άρση απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ Ι.Χ. ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ DIESEL Με την έναρξη ισχύος του νέου Πράσινου ακτύλιου θα επιτραπεί και η κυκλοφορία των πετρελαιοκίνητων Ι.Χ. και επαγγελµατικών οχηµάτων έως 3,5 τόνους τα οποία όµως πληρούν τις προδιαγραφές ρύπων Euro5 και άνω. Ουοτασιτκά µιλάµε για καινούρια αυτοκίνητα τα οποία εκπέµπουν πολύ χαµηλότερες εκποµπές ρύπων από τα»- Γ. Ραγκούσης και Γ. Παπακωνσταντίνου θα ανακοινώσουν µέσα στο επόµενο ΙΟήµερο την των πετρελαιοκίνητων Ι.Χ. αντίστοιχα βενζινοκίνητα µοντέλα και βέβαια έχουν πολύ χαµηλότερο κόστος χρήσης. Αλλωστε η απαγόρευση των οχηµάτων diesel σε Αττική και Θεσσαλονίκη ισχύει από το 1991 και είναι γεγονός πως ύστερα από 20 χρόνια έχουν αλλάξει ριζικά τα δεδοµένα στην αυτοκινητοβιοµηχανία. Στη χώρα µας η κυρία πηγή ρύπανσης σωµατιδίων στις µεγαλουπόλεις από πετρελαιοκίνητα οχήµατα προέρχονται ano τα ταξί αλλά και τα παλαιά φορτηγά όπου διαθέτουµε το γηραιότερο στόλο οχη µάτων στην E.E.! ff ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΗΓΑ Η κυβέρνηση εξαιτίας της οικονοµικής συγκυρίας αδυνατεί να πραγµατοποιήσει απόσυροη στα βαριά οχήµατα και, σύµφωνα µε πληροφορίες αλλά και όπως έχει αποδειχθεί και από την απόσυρση στα Ι.Χ., οι εισαγωγικές εταιρείες έχουν προβεί σε ένα απίστευτο µπαράζ προσφορών πέραν της κρατικής επιδότησης ώστε να προσελκύσουν καταναλωτές. Οπότε η απόσυρση βαρέων οχηµάτων µπορεί να πραγµατοποιηθεί από τις εισαγωγικές εταιρείες οι οποίες ούτως ή άλλως έχουν αντιληφθεί πως οι πωλήσεις βαρέων φορτηγών έχουν καταρρεύσει και είναι διατεθειµένες να κάνουν µια «άτυπη» απόσυρση παλαιών και ρυπογόνων φορτηγών µε ίδιον όφελος αλλά και µε απίστευτα θετικές επιπτώσεις για το περιβάλλον. ΕΝΩ Η ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ Ε Ω ΚΑΙ ΤΩΡΑ Χωρισµένοι σια δύο σι εισάγω >- Κάποιες εταιρείες δεν επιθυµούν άρση της απαγόρευσης γείς αυτοκινήτων καθώς από τη µία µεριά υπάρχουν οι εταιρείες που σε καµία περίπτωση δεν επιθυµούν την άρση της απαγόρευσης είτε γιατί δεν έχουν µοντέλα είτε γιατί δεν έχουν Με πανηγυρισµούς υποδέχθηκαν χρήµατα να εισάγουν επιπλέον αυτοκίνητα κάποιες εισαγωγικές εταιρείες τη ενώ από την άλλη µεριά η δηµοσίευση της γνώµης για το θέµα πλειονότητα των θυγατρικών των της άρσης απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης εργοστασίων αλλά και ελάχιστοι καθώς στη γκάµα των Ελληνες εισαγωγείς επιθυµούν εδώ µοντέλων τους δεν υπάρχουν τέτοιου και χρόνια την των είδους οχήµατα και σίγουρα θα αποτελούσε πετρελαιοκίνητων IX. σε Αθήνα και µεγάλο πλήγµα οτις πωλήσεις Θεσσαλονίκη ώστε να τονώσουν ης τους. Από την άλλη µεριά η εισήγηση πωλήσεις τους. της Επιτροπής για επέκταση Τέλος οι καταναλωτές χωρίζονται της απαγόρευσης και σε άλλες πόλεις σε δύο κατηγορίες και στη µία αποτέλεσε εξαιρετικά χαρµόσυνη υπάρχουν οι «τολµηροί» που έχουν είδηση καθώς θα µπορούν και ήδη στην κατοχή τους πετρελαιοκίνητο εκεί να διαθέτουν τα τεχνολογικά IX. µε πινακίδες επαρχίας και τους µοντέλα τα οποία µέχρι πρότινος οι υπόλοιποι που θέλουν να κυκλοφορούν διέθεταν µόνο στο νοµό Αττικής νόµιµα στους αθηναϊκούς και ελάχιστα στη Θεσσαλονίκη. δρόµους περιµένοντας 20 χρόνια την είτε γιατί δεν έχουν µοντέλα είτε γιατί δεν έχουν χρήµατα για να εισάγουν Ωστόσο, το θέµα της πετρελαιοκίνησης έχει διχάσει τους εισαγω των πετρελαιοκίνητων IX. Εν τω µεταξύ χιλιάδες πε-

5 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 θα ανακοινωθούν νέα πολύ σκληρά µέτρα για την πάταξη της νοθείας και του λαθρεµπορίου στα καύσιµα τα οποία «αφαιρούν» από τα κρατικά [ ταµεία περισσότερα από 2 δισ. ετησίως. Για το περιβάλλον αναφέρουµε ότι οι εκτιµήσεις των στελεχών της αγοράς και των καθηγητών του ΕΜΠ συγκλίνουν πως µε την του diesel χωρίς κανένα πρόσθετο µέτρο η επιβάρυνση στις εκποµπές ρύπων θα είναι µόλις 2%-4%. Τι λένε τα στελέχη της αγοράς Στη χώρα µας π κύρια πηγή ρύπανσης σωµατιδίων σης µεγαλουπόλεις από πετρελαιοκίνητα οχήµατα προέρχονται από τα ταξί αλλά και τα παλαιά φορτηγά γεις οχηµάτων Πάντως στην απόσυρση των Ι.Χ. οι εισαγωγικές εταιρείες πέραν της µείωσης του Τέλους Ταξινόµησης προσφέρουν επιπλέον εκπτώσεις που ξεπερνούν κατά πολύ την κρατική επιδότηση. Αρα η απόσυρση παλαιών βαρέων φορτηγών µπορεί να πραγµατοποιηθεί χωρίς κόστος για το κράτος ενώ οι εισαγωγείς µε τις προσφορές τους µπορεί να µειώσουν τα περιθώρια κέρδους τους αλλά η αύξηση των πωλήσεων θα εξισορροπήσει το ισοζύγιο µε θετικό πρόσηµο για πς εισαγωγικές εταιρείες. Πάντως να αναφέρουµε πως οι πωλήσεις βαρέων φορτηγών στο πρώτο εννεάµηνο του 2011 καταγράφει πτώση 60,8% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2010! τρελαιοκίνητα IX., τα περισσότερα της Βουλής καλέστηκαν και ακούστηκαν εικοσαετίας, µε πινακίδες άλλων οι εισηγήσεις των φορέων κρατών -µελών κυκλοφορούν κανονικά Ecocity και Greepeace ενώ, όπως στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης µε τους ιδιοκτήτες τους να απολαµβάνουν τα οφέλη της πετρελαιοκίνησης. Από την άλλη µεριά χιλιάδες βαριά φορτηγά αλλά και ταξί κυκλοφορούν Πάντως όπως αναφέρουν στελέχη επίσης ανενόχλητα στα κέντρο της αγορά στην «ΗτΣ»:«εν είναι της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης δυνατόν να παραπλανούνται οι βουλευτές ρυπαίνοντας αλόγιστα. Ολα µιας Επιτροπής από µη κερδοσκοπικές τα παραπάνω βέβαια διαδραµατίζονται οργανώσεις οι οποίες εντός του 2011 στην Ελλάδα τη τυγχάνουν πολυετών δωρεών και σπγµή που η πλειονότητα των πολιτών άλλων κρατών-µελών έχει µειώσει στο ελάχιστο την κατανάλωση καυσίµου του οχήµατος τους επειδή έχει πετρελαιοκινητήρα! ΜΗ... ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΕ! ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Εκπληξη προκάλεσε σε πολλές εισαγωγικές εταιρείες το γεγονός πως στην Επιτροπή Περιβάλλοντος χαρακτηριστικά ανέφεραν, υπάρχουν δεκάδες πανεπιστήµια, Οργανώσεις και Φορείς των οποίων οι µελέτες δείχνουν διαφορετικά αποτελέσµατα. χορηγήσεων από εισαγωγικές εταιρείες αυτοκινήτων που στη γκάµα των µοντέλων τους δεν έχουν πετρελαιοκίνητα οχήµατα. Οπως είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς µια οποιαδήποτε µη κερδοσκοπική οργάνωση για να διατηρηθεί χρειάζεται πολλά χρήµατα και όποιος της τα παρέχει προσφέρει την αµέριστη στήριξή της...». ΤΑΣΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ // ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ OPEL-GM HELLAS: «ιαπιστώνουµε πως το ενδιαφέρον των καταναλωτών στρέφεται ολοένα και περισσότερο στην πετρελαιοκίνηση εξαιτίας του χαµηλού κόστους χρήσης που έχουν. Ωστόσο παρατηρείται αναβλητικότητα στην απόφαση για αγορά Ι.Χ. εξαιτίας του θολού τοπίου που υπάρχει γύρω από την πετρελαιοκίνηση». ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΟΥΛΟΥΤΖΙ ΑΚΗΣ // ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ LANCIAJEEP HELLAS: «Η πετρελαιοκίνηση σαφώς έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση ρύπων αλλά και της κατανάλωσης καυσίµου ενώ οι κινητήρες diesel είναι πιο αποδοτικοί και ανθεκτικοί ενώ επιπροσθέτως χρειάζονται συντήρηση ανά µεγαλύτερα διαστήµατα». ΑΝ ΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ ΗΣ // ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΑΜΑΡ (SKODA): «Σε µια αγορά που έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη στην περίοδο της οικονοµικής κρίσης που διανύουµε οι καταναλωτές επιδιώκουν τη µείωση του κόστους χρήσης του Ι.Χ. τους η οποία συνδυάζεται ιδανικά µε την πετρελαιοκίνηση». ΑΝ ΡΕΑΣ ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ // ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GROUP FIAT: «Ολοι οι κατασκευαστές έχουν κάνει τεράστιες επενδύσεις και ακόµη περισσότερες το Group Fiat ώστε οι κινητήρες diesel να είναι οικονοµικοί και φιλικοί προς το περιβάλλον. Σε µια εποχή που οι Ελληνες βιώνουµε σε απίστευτο βαθµό την οικονοµική κρίση θεωρώ πως είναι επιτακτική ανάγκη η της πετρελαιοκίνησης ώστε οι πολίτες να µειώσουν στο ελάχιστο το κόστος χρήσης». ΣΤΑ 2 ΙΣ. ΕΥΡΩ ΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΓΙΑ TO ΚΡΑΤΟΣ Σκληρά µέτρα κατά νοθείας, καυσίµων και λαθρεµπορίας To βασικό θέµα το οποίο απασχολεί την κατανάλωση καυσίµου και κυρίως τις κυβερνήσεις της τελευταία εικοσαετίας τους παραγόµενους ρύπους και έχει να κάνει µε τη νοθεία αλλά και το λαθρεµπόριο καυσίµων. Μάλιστα το κράτος κάθε χρόνο χάνει περισσότερα από 2 δισ. ευρω και θα έχει τη διάθεση να συζητήσει το θέµα της πετρελαιοκίνησης χωρίς δογµατισµούς. Παράλληλα εξετάζει θετικά την εισαγωγή οιασδήποτε τεχνολογίας υιοθετηθούν πολύ σκληρά µέτρα για συµπεριλαµβανοµένης και της την καταπολέµηση του φαινοµένου. Στις προτάσεις που εξετάζονται πετρελαιοκίνησης που προσδίδει συγκριηκά περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων µητρώα στα οχήµατα. δεξαµενών, ηλεκτρονικός εξοπλισµός Τέλος η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή για τον έλεγχο των µέσων Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής µεταφοράς καυσίµων, δηµιουργία θεωρεί on η σύγχρονη τεχνολογία κέντρων ελέγχου οτις εταιρείες εµπορίας πετρελαιοκίνησης δεν θυµίζει σε τίποτα πετρελαιοειδών για την παρακολούθηση την αντίστοιχη σης αρχές της του στόλου και την εξασφάλιση δεκαετίας του '80 και υπό αυτή την σωστής διανοµής καυσίµων, ενώ από το 2012 που θα εξισωθεί ο φόρος µεταξύ πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης το φαινόµενο θα τείνει να εξαλειφθεί... ΕΞΕΠΛΑΓΗΝ! Απίστευτα και όµως ελληνικά χαρακτηρίζουν στελέχη της αγοράς τα αποτελέσµατα που εξέδωσε η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής σχετικά µε την της πετρελαιοκίνησης των Ι.Χ. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και της περιβαλλοντικής λειτουργίας καθώς, σύµφωνα µε τη των κινητήρων και να ανηµετωπιστεί γνώµη τους, η απαγόρευση των πετρελαιοκίνητων η νοθεία στα καύσιµα. οχηµάτων στα δύο Σύµφωνα µε την Επττροπή, πάντως, αστικά κέντρα δεν αποτελεί µια αναχρονιστική όλα τα παραπάνω δεν συντρέχουν ιδιαιτερότητα της Ελλάδας επί του παρόντος και ως εκ αλλά µια αναγκαιότητα που προέκυψε τούτου προτείνει τη διατήρηση της από την κακή ποιότητα του αέρα και τη συχνά προβληµατική ποιότητα των καυσίµων. Μάλιστα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι οι µόνες πόλεις στην Ευρώπη σης οποίες απαγορεύεται η πετρελαιοκίνηση των IX. οχηµάτων. Πέραν όµως των παραπάνω η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής υποστηρίζει την ανάγκη αξιολόγησης της άρσης της πετρελαιοκίνησης και σε άλλα αστικά κέντρα της χώρας αν αντιµετωπίζουν έντονα προβλήµατα αέριας ρύπανσης τα οποία συναρτώνται µε τη χρήση πετρελαιοκίνητων οχηµάτων! Ωστόσο, η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σηµαντική βελτίωση της τεχνολογίας των πετρελαιοκινητήρων σε ό,τι αφορά στην απόδοση τους, έννοια η άρση της απαγόρευοής της θα µπορούσε να είναι µια ορθή επιλογή υπό την προϋπόθεση on καλύπτονται 5 βασικές προϋποθέσεις που περιλαµβάνουν: Αύξηση της χρήσης. των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, να διαµορφωθούν σε χαµηλότερα επίπεδα οι εκποµπές οξειδίων του αζώτου από τα πετρελαιοκίνητα Ι.Χ. σε σχέση µε τα αντίστοιχα βενζινοκίνητα (2014), να οργανωθεί σωστά η υποδοµή ελέγχου της ποιότητας των καυσίµων απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης των Ι.Χ. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη µε επανεξέταση του θέµατος σε ετήσια βάση µε πρώτη συνεδρίαση το Σεπτέµβριο του 2012! Στις προτάσεις που εξετάζονται περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, µητρώα δεξαµενών και ηλεκτρονικός εξοπλισµός για τον έλεγχο των µέσων µεταφοράς καυσίµων A '^'

6 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 Συρρίκνωση 18,1% στις οδικές µεταφορές Η µείωση χου µεχαφορικοΰ έργου Σχη µελέχη xns Hellastat αναφέρεχα και xns εµπορευµαχικήε κίνησα όχι n Ελλάδα έχει χη δυναχόχηχα διεθνοκ λόγω xns ΰφεσα επέφερε να βελχιώσει χη θέση xns συρρίκνωση καχά 18,1% axis οδιkts σχη διεθνή αγορά µεχαφορών και µεχαφορέε και καχά 3,4% σχην logistics, εκµεχαλλευόµενη ευνοϊkts αγορά χων logistics, χοµείβ axous συγκυρίεβ, oncus: α) χην εµπορευµαχική onoious n Ελλάδα έχει σηµανχικά συµφόρηση σε λιµάνια περιθώρια ανάπχυξα και βελχίωσα xns υχικήβ Ευρώπα, β) χην εδραίωση xns θέσα xns σχην παγκόσµια αχον παγκόσµιο χάρχη χαxtas αγορά. Αυχά προκΰπχουν από χην αναπχυσσόµενων χωρών όnois πρόσφαχη µελέχη xns Hellastat για n Κίνα, και γ) xis ανεπαρκείβ χον εγχώριο κλάδο χων υπηρεσιών υποδοµέε γειχονικών χωρών. µεχαφορών και logistics σχην οποία Σηµανχικά ρόλο θα διαδραµαχίσει επισηµαίνεχαι όχι κοµβική αλλαγή και n ανάπχυξη χων µεχαφορικών για χον κλάδο αποχελεί n υποδοµών xns xcopas (επέκχαση χων οδικών µεχαφορών µέσω και αναβάθµιση χου οδικού µιαβ µεχαβαχικήβ περιόδου 3 εχών, δικτύου, εκσυγχρονισµόε χων λιµενικών που περιλαµβάνει υποδοµών, έργα ανάπλασα χων αδειών για φορχηγά χων σιδηροδροµικών αξόνων,.χ., ένχαξη χων µεχαφορέων σε µεχαφορικέβ δηµιουργία χου εµπορευµαχικοΰ κένχρου εχαιρείεβ και σχο θριάσιο Πεδίο, σύνδεση χων κοµίσχρων. Οµωε, n χων λιµένων µε χο σιδηροδροµικό οικονοµική ύφεση έχει περιορίσει δίκτυο xns xcopas κ.λπ.). σηµανχικά χη δρασχηριόχηχα αχον Η πρόσφαχη παραχώρηση χου ευρύχερο κλάδο χων µεχαφορών ΣΕΜΠΟ Πειραιά σχην Cosco Η µείωση της εµπορευµατικής κίνησης διεθνώς πίεσε τις οδικές µεταφορές, και logistics, ενώ χην ίδια σχιγµή Pacific, αν συνδυασχεί µε χη σιδηροδροµ αλλά και την αγορά των logistics κατά 3,4%. Κοµβική αλλαγή για σι εχαιρείεβ επιβαρύνονχαι µε αυξανόµενο σύνδεση χου Ικονίου τον κλάδο θα είναι n των οδικών µεταφορών µέσω µιας µεχαφορικό mxjxos, ιδίοκ µε χο Θριάσιο Πεδίο, θα ενισχύσει µεταβατικής περιόδου 3 ετών, που περιλαµβάνει των αδειών µεχά xis δΰο διαδοχικέε αυξήσει σηµανχικά χον ρόλο χου Πειραιά για φορτηγά.χ., ένταξη των µεταφορέων σε µεταφορικές εταιρείες αχον ΦΠΑ και αχον φόρο σε βενζίνη axis εµπορευµαχικέε pots xns Αναχολικήε και των κοµίστρων. και πεχρέλαιο κίνησα καχά χο Μεσογείου.

7 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 µέτρα Ενοχληµένοι µε το θέµα των «κλειστών» επαγγελµάτων, οι ελεγκτές της τρόικας ζητούν πρόσθετες παρεµβάσεις. απαιτήσεις Επέκταση του νέου µισθολογίου σε Σώµατα Ασφαλείας και ΕΚΟ και mo «γενναία» εφεδρεία, νέες περικοπές στην υγεία και πλήρη κατάργηση των φοροαπαλλαγών και των κατώτατων µισθών των ΣΣΕ οι νέες απαιτήσεις. [τρόικα] εν κάνει ούτε ένα βήµα πίσω πριν κλείσουν όλοι οι λογαριασµοί του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος έως το 2014 Επιµένουν σε συιιπληίχΰηαπκά µέτρα για την έκτη δόση Του Τάσου ασόπουλου Νέα σκληρά µέτρα, κυρίως για το δηµόσιο και έντονη περιλαµβάνονται πις σκληρής για την έκτη δόση. τοµέα, δυσπιστία, στο πλαίσιο διαπραγµάτευσης θα συνεχιστούν και θα εστιάσουν προσαρµογής Η τρόικα Οι διαπραγµατεύσεις δύο βήµατα µπροστά και ένα της περιόδου ζητεί τώρα επέκταση του νέου µισθολογίου ασφαλείας σήµερα πίσω». «Η ελληνική σε σώµατα και ΕΚΟ και πιο «γενναία» εφεδρεία και άµεσες απολύσεις, νέες περικοπές στην υγεία και πλήρη κατάργηση των φοροαπαλλαγών από το Συµβάσεων και Εργασίας Τη στιγµή που Ευρωπαϊκή Ενωση και ΝΤ αναµένουν την έκθεση της τριµερούς επιτροπής για να συνεχίσουν της χώρας τη χρηµατοδότηση που δεν µπορούσαν να βγάλουν µας από το πρόγραµµα οικονοµικής στήριξης, τα µέλη της τριµερούς δεν κάνουν ούτε ένα βήµα πίσω, πριν κλείσουν όλοι οι λογαριασµοί των µη κατονοµαζόµενων του Μεσοπρόθεσµου επαγγελµάτων, στην έκδοση έως το 2014, µαζί βέβαια µε τις αυτούς που αφορούν την πλήρη οποίες θα «απελευθερωθούν» Μάλιστα, σε δηλώσεις τους τα επαγγέλµατα δικηγόρων, σε ξένα Μέσα, δηλώνουν µάλλον ΓΛίµβολαιογράφων, µηχανικών δύσπιστοι για την εφαρµογή αρχιτεκτόνων και ορκωτών των µέτρων που έχουν ήδη λογιστών. υιοθετηθεί. Συγκεκριµένα, ο εκπρόσωπος του ΝΤ, Πόουλ Τόµσεν, και ο αντίστοιχος της E.E., Ματίας εκπρόσωπος Μορς, προειδοποιούν πως τα µέτρα του σχεδίου για τη «διάσωση» της Ελλάδας µπορεί να αποτύχουν, εάν n Αθήνα αυστηρότερες µεταρρυθµίσεις. δεν εφαρµόσει διαρθρωτικές «Η Ελλάδα στέκεται σε ένα σταυροδρόµι. Είναι σαφές πως το πρόγραµµα (διάσωσης) δεν θα επιτύχει, εάν οι αρχές δεν ακολουθήσουν το δρόµο που συνεπάγεται πολύ αυστηρότερες διαρθρωτικές από όσες έχουµε µεταρρυθµίσεις δει µέχρι τώρα», δηλώνει crm γερµανική εφηµερίδα «Βελτ αµ Ζόνταγκ» ο Πόουλ Τόµσεν, προσθέτοντας πως, σε ό,τι αφορά στα µέτρα καταλαβαίνει του προγράµµατος, την υλοποίηση «είναι κυβέρνηση πως πολλές από ης πιο δύσκολες αλλαγές είναι οκο- Στελέχη της τρόικας, κατά τη διάρκεια της πολυήµερης παρουσίας της στην Αθήνα, τώρα και τις τελευταίες των κατώτατων µισθών των Συλλογικών εβδοµάδες του Αυγούστου, είχαν την ευκαιρία να δουν από mo... κοντά το θέµα, ενώ, σύµφωνα µε πληροφορίες, έγιναν αποδέκτες ακόµη και καταγγελιών από επιχειρηµατίες άκρη και απευθύνθηκαν για... λύση στην τρόικα. Οι δανειστές θεωρούν απαράδεκτη την καθυστέρηση στην καταγραφή αποφάσεων για την άρση φραγµών, αλλά και για την της αγοράς ολοκλήρωση των 15 εργασίας και τα κλειστά επαγγέλµατα. νοµοθετικών πράξεων µε τις µα µπροστά. Την ίδια στιγµή, υπάρχει µια αύξηση της πολιτικής αξιωµατούχος και της κοινωνικής επισηµαίνει ο ανός κόπωσης», του ΝΤ. Ο κ. Ματιάς Μορς, µε τη σειρά του, ασκεί κριτική στον αργό ρυθµό υλοποίησης των µεταρρυθµίσεων. «Οι Ελληνες νοµίζου ν πώς είναι αρκετό να κάνουννόµους. Οµως n εφαρµογή τόυς παίρνει χρόνο. Και, συχνά, οι απαραίτητες δοµές δεν υπάρχουν», σηµειώνει ο Μορς στη «Welt Am Sontag*. Στο κλίµα αυτό, λοιπόν, n τρόικα επιµένει σε συµπληρωµατικά µέτρα διαρθρωτικού µε στόχο την πρόσθετη εξοικονόµηση πόρων ύφους 2,5 δισ. για τα µέτρα για το 2013 και το Οι βασικοί στο να δεχθούν χαρακτήρα, προβληµατισµοί τα νέα µέτρα είναι οι πιθανές αστοχίες που µπορεί να υπάρξουν, αλλά και το βάθος της ύφεσης για τον επόµενο χρόνο, καθώς κανείς δεν µπορεί από τώρα να εγγυηθεί 2,5% του ΑΕΠ. ότι θα περιοριστεί στο Με στόχο, λοιπόν, να πετύχει την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος τον επόµενο χρόνο στα µέτρα που έχει ήδη λάβει n κυβέρνηση, n τρόικα ζητεί ύσπιστοι αι ελεγκτές της τρόικας σχετικό µε έτρων ετηθεί την εφαρµογή των µέτρων ηου έχουν ήδη υιοθετηθεί να υπάρξει άµεση ελάφρυνση των δηµοσίων δαπανών. Οι εκπρόσωποι την κατάργηση της τριµερούς αναµένεται να έχουν και επιτροπής µισθών όλο και περισσότερη επιµονή των κατώτερων που ορίζει n ΣΣΕ, µε στόχο την κινητικότητα των εργαζοµένων πληρωµής Κριτική για το θέµα της ς επαγγελµάτων Σύµφωνο µε κοινοτικές πηγές, τα στελέχη της τρόικας θεωρούν ότι, ακόµη και αν γίνουν οι παρεµβάσεις, δεν είναι αρκετές, και ασκούν πιέσεις για πρόσθετες κινήσεις, ανάγοντας το θέµα ως µία από τις προτεραιότητες του µνηµονίου. Μάλιστα, άσκησαν έντονη κριτική για την κωλυσιεργία καθυστέρησης των επαγγελµάτων να προστεθούν: πάλι συναντήσεις µε την ηγεσία και την αύξηση της Επίσης, n στήριξη των τραπεζών 1. Η επέκταση στο στενό δηµόσιο του Γενικού Λογιστηρίου απασχόλησης. Για το λόγο αυτό, από το EFSF, αλλά και n τοµέα του ενιαίου µισθολογίου του Κράτους, ώστε να γίνουν νέοι θα συναντηθούν και πάλι σήµερα νέα δανειακή σύµβαση των 109 και στα Σώµατα Ασφαλείας υπολογισµοί. µε τον υπουργό Εργασίας, δισ. ευρω θα διασφαλίσουν την και n εφαρµογή του µισθολογίου 3. Η επανεξέταση του συστήµατος Γιώργο Κουτρουµάνη. εκπλήρωση των υποχρεώσεων και στις ΕΚΟ -εισηγµένές δαπανών στο σύστηµα Εκτός από τα νέα µέτρα, προς τους δανειστές µας. και µη- όπως είχε συµφωνηθεί υγείας, ώστε να εξοικονοµηθούν όµως, οι εκπρόσωποι των ελεγκτών Πάντως, και οι δύο πλευ ρές ελ από τον περασµένο περίπου 6 δισ. ευρω έως το 2014, εµφανίζονται ιδιαίτερα ενα πίζουν σε ένα καλό αποτέλεσµα Ιούνιο. Ειδικά για τις δηµόσιες κάτι που περιλαµβάνονταν στο χληµένοι µε το θέµα των «κλειστών» κατά τη Σήνοδο Κορυφής επιχειρήσεις, οι ελεγκτές ζητούν µνηµόνιο του Μαρτίου, αλλά επαγγελµάτων και ζητούν της 18ης Οκτωβρίου. To νέο άµεσες νοµοθετικές παρεµβάσεις ουδέποτε υλοποιήθηκε. πρόσθετες παρεµβάσεις στο σενάριο, του µνηµονίου έως για την κατάργηση 4. Στα φορολογικά, το µόνο που ύφος των αµοιβών, στο κόστος το 2014, θα οριστικοποιηθεί επιδοµάτων και υπερωριών συ ζητούν µε τους επιτελείς του των συµβολαιογραφικών πράξεων, στις 24 Οκτωβρίου, όταν θα δοθούν υπαλλήλων δηµοσίων επιχειρήσεων, ΥΠΟΙΚ, είναι n πλήρης κατάργηση στον αριθµό των φαρµακοποιών, στη δηµοσιότητα (σύµφωνα οι οποίες έχουν ενσωµατωθεί των φοροαπαλλαγών από ίδρυση εταιρειών πολλαπλών µε δηλώσεις του κου. Γιούνγκερ) σε ΣΣΕ. το 2012, µέσω του νέου φορολογικού δραστηριοτήτων (παροχής οι αναλυτικές εκθέσεις 2. Η επέκταση του µέτρου εφεδρείας νοµοσχεδίου. To σκεπτικό όχι µόνο δικηγορικών αλλά που 0α πάνε για έγκριση σε πάνω από ακόµη του µέτρου είναι n διεύρυνση και άλλων υπηρεσιών όπως στο συµβούλιο. Τα µέτρα 0α και στις υπαλλήλους της φορολογικής βάσης. λογιστικών) και επανεξέταση περιληφθούν στο τελικό σχέδιο και την απόλυση των υπαλλήλων 5. Στο εργασιακό, εκτός από την του τρόπου υπολογισµού των του προϋπολογισµού που πρέπει ή υπηρεσιών, που συγχωνεύονται των επιχειρησιακών εισφορών προς τα Ταµεία και να ανακοινωθεί την 28η ή καταργούνται, ώστε ές συµβάσεων, ζητεί µε τους συλλόγους. Οκτωβρίου. [SiD: ] της της ς των οδικών µεταφορών (ταξί και φορτηγά ΑΧ.), για τα οποία έχουν πάρει διαβεβαιώσεις από το αρµόδιο υπου ργείο για άµεση. Ειδικά για τα ταξί, το σχέδιο την άµεση προβλέπει του κλάδου, ενώ για τα φορτηγά δηµοσίας χρήσεως, το αργότερο To έως τις αρχές του Οσο για πρόσθετα µέτρα της διετίας , και οι δύο πλευρές τηρούν στγήν ιχθύος. Σύµφωνα µε πληροφορίες το υπουργείο Οικονοµικών αναµένει τον από µηχανής θεό του νέου πακέτου διάσωσης της Ελλάδας, για να πάρει µια βαθιά δηµοσιονοµική ανάσα. Οι τελικές αποφάσεις για την αποµείωση της αξίας των ελληνικών οµολόγων, ακόµη και αν αυτή φτάσει το 50%, από το 21% που προέβλεπε n συµφωνία της 21ης Ιουλίου, θα φέρουν µαζί τους και το καλό «πακέτο» για την Ελλάδα. Από µόνο του, το «κούρεµα» του δηµοσίου ελάφρυνση χρέους θα σηµάνει την των υποχρεώσεων τόκων.

Ελεύθεροι δύο από love 11 συλληφθέντες Σ

Ελεύθεροι δύο από love 11 συλληφθέντες Σ 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ 01 ΕΓΚΕΦΑΛΟΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ! ΤΣΙΓΑΡΩΝ Ελεύθεροι δύο από love 11 συλληφθέντες Σ ιον Ανακριτή Πειραιά που ανέλαβε τη διερεύνηση της κοµπίνας της λαθρεµπορίας

Διαβάστε περισσότερα

Editorial. Έχει γίνει πλέον κοινή συνείδηση. Προτιμούμε ελληνικά για να σώσουμε την οικονομία της πατρίδας μας

Editorial. Έχει γίνει πλέον κοινή συνείδηση. Προτιμούμε ελληνικά για να σώσουμε την οικονομία της πατρίδας μας Editorial Προτιμούμε ελληνικά για να σώσουμε την οικονομία της πατρίδας μας Έχει γίνει πλέον κοινή συνείδηση ότι για την αντιμετώπιση της μεγάλης οικονομικής κρίσης, που πλήττει την Ελλάδα, έχοντας φέρει

Διαβάστε περισσότερα

Το μυστικό της «Wal-Mart family» >24. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Στις 1.471 μονάδες με εβδομαδιαία πτώση 2,1% ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ. (α εξάμηνο 2010) εκατ.

Το μυστικό της «Wal-Mart family» >24. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Στις 1.471 μονάδες με εβδομαδιαία πτώση 2,1% ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ. (α εξάμηνο 2010) εκατ. business stories bs: ΘΕΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 bstories@protothema.gr ΡΟΜΠΣΟΝ ΓΟΥΟΛΤΟΝ GOLDEN LIST ΟΓΚΙΣΤΙΝ ΝΓΚΑΦΟΥΑΝ Το μυστικό της «Wal-Mart family» ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Στις 1.471 μονάδες με εβδομαδιαία πτώση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός 2010

Ετήσιος Απολογισμός 2010 Ετήσιος Απολογισμός 2010 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Όλοι γνωρίζουμε ότι το 2010 δεν ήταν μια συνηθισμένη χρονιά και ότι ο κλάδος υπέφερε από την κρίση, παρόλο, που τα

Διαβάστε περισσότερα

Στα ύψη το εµπορικό. της Ιαπωνίας

Στα ύψη το εµπορικό. της Ιαπωνίας business stories bs: : ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 bstories@protothema.gr Σίνζο Αµπε Πίτερ Λονγκ Οράσιο Κάρτες Στα ύψη το εµπορικό έλλειµµα της Ιαπωνίας 20 H TUI ακυρώνει όλα τα ταξίδια για Αίγυπτο 20 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες Επιχειρηµατικά Νέα Προγράµµατα-Επιδοτήσεις

ραστηριότητες Επιχειρηµατικά Νέα Προγράµµατα-Επιδοτήσεις NEWS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 29 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ/ΟΘΩΝΟΣ 3, Τ. Κ. 35100 ΛΑΜΙΑ / email: info@fthiotidoscc.gr /

Διαβάστε περισσότερα

ÐñïôÜóåéò ãéá Âéþóéìç & ÁíôáãùíéóôéêÞ ÅËËÇÍÉÊÇ ÁÊÔÏÐËÏÚÁ EEA ÅÅÁ ÅÍÙÓÇ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÁÊÔÏÐËÏÚÁÓ

ÐñïôÜóåéò ãéá Âéþóéìç & ÁíôáãùíéóôéêÞ ÅËËÇÍÉÊÇ ÁÊÔÏÐËÏÚÁ EEA ÅÅÁ ÅÍÙÓÇ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÁÊÔÏÐËÏÚÁÓ ÐñïôÜóåéò ãéá Âéþóéìç & ÁíôáãùíéóôéêÞ ÅËËÇÍÉÊÇ ÁÊÔÏÐËÏÚÁ EEA ÅÅÁ ÅÍÙÓÇ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÁÊÔÏÐËÏÚÁÓ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΝΗΣΙΩΝ - Ο κοινοτικός κανονισµός

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργούμε μία Ελλάδα των συνδυασμένων μεταφορών, των σύγχρονων επικοινωνιών, των ολοκληρωμένων δικτύων

Δημιουργούμε μία Ελλάδα των συνδυασμένων μεταφορών, των σύγχρονων επικοινωνιών, των ολοκληρωμένων δικτύων Δημιουργούμε μία Ελλάδα των συνδυασμένων μεταφορών, των σύγχρονων επικοινωνιών, των ολοκληρωμένων δικτύων ένα διαμετακομιστικό κέντρο της Ν.Α. Ευρώπης, με εξυγίανση, ελεύθερη πρόσβαση και ανάπτυξη ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 6 106 71 ΑΘΗΝΑ 2124/09. Kωδ.: 8467. ανταγωνιστικότητα. ανάπτυξη. καινοτομία. ενέργεια. εξωστρέφεια

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 6 106 71 ΑΘΗΝΑ 2124/09. Kωδ.: 8467. ανταγωνιστικότητα. ανάπτυξη. καινοτομία. ενέργεια. εξωστρέφεια E Τ Ο Σ 5 ο T E Y X Ο Σ 2 4 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 1 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 6 106 71 ΑΘΗΝΑ 2124/09 Kωδ.: 8467 E Τ Ο Σ 5 ο T E Y X Ο Σ 2 4 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 1 ανάπτυξη ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ενω σ η Ξε ν ο δ ο χ ω ν Αθη ν ω ν - Ατ τ ι κ η σ

Ενω σ η Ξε ν ο δ ο χ ω ν Αθη ν ω ν - Ατ τ ι κ η σ Σεπτεμβριου 2011 Ενω σ η Ξε ν ο δ ο χ ω ν Αθη ν ω ν - Ατ τ ι κ η σ Στ α δ ίο υ 24-10564, Αθ ή ν α Τ: 210 3235485 F: 210 3235033 www.all-athens-hotels.com e-mail: aha@all-athens-hotels.com Αγαπητά μέλη,

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΡΜΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΟΜΙΛΟΣ Ο.Σ.Ε-ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ουσιαστικός διάλογος της πολιτείας µε την επιχειρηµατική κοινότητα καταλύτης της εξόδου από την κρίση

Ο ουσιαστικός διάλογος της πολιτείας µε την επιχειρηµατική κοινότητα καταλύτης της εξόδου από την κρίση ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Σεπτέµβριος 2012 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Ο ουσιαστικός διάλογος της πολιτείας µε την επιχειρηµατική κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Το διεθνές σύστημα μεταφορών TIR και η ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Το διεθνές σύστημα μεταφορών TIR και η ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Το διεθνές σύστημα μεταφορών TIR και η ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

axiaplus.gr + art & business

axiaplus.gr + art & business axiaplus.gr..... a ag. 87. + art & business.... 2 H AΞΙΑ editorial πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών, το πρωτογενές πλεόνασμα, η εκτίναξη του τουρισμού και η αναμενόμενη είσοδος της οικονομίας σε φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ IOYΛIOΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 10 Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Φ Θ Ι Ω Τ Ι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ IOYΛIOΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 10 Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Φ Θ Ι Ω Τ Ι NEWS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ IOYΛIOΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 10 Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Φ Θ Ι Ω Τ Ι Δ Α Σ / Ο Θ Ω Ν Ο Σ 3, Τ. Κ. 3 5 1 0 0 Λ Α Μ Ι

Διαβάστε περισσότερα

τα δημοτικά τέλη Δεν θα αυξήσουμε 87.9 kappa Ξεκινά και πάλι η Κορίνθου - Πατρών Σιδηροδρομικό έργο μέσω ΣΔΙΤ σελ. 7

τα δημοτικά τέλη Δεν θα αυξήσουμε 87.9 kappa Ξεκινά και πάλι η Κορίνθου - Πατρών Σιδηροδρομικό έργο μέσω ΣΔΙΤ σελ. 7 87.9 kappa radio Η Εβδομαδιαια ΕφΗμΕριδα της Κορινθιας - Ετος 9 ο - αρ. φύλλού 410 - ςαββατο 24 & ΚύριαΚΗ 25 νοεμβριού 2012 - τιμη: 0,50 εκδηλωση για τουσ ΜαΘητεσ τησ ΠελοΠοΝΝησου ΞεΚαΘαρη σταση των δημαρχων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑ ΣΑΡΚΟΖΙ Η Γαλλία βάζει ειδικό φόρο σε Google, Yahoo, Facebook ))) 7 OI AΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΧΡΩΣΤΑΜΕ

ΝΙΚΟΛΑ ΣΑΡΚΟΖΙ Η Γαλλία βάζει ειδικό φόρο σε Google, Yahoo, Facebook ))) 7 OI AΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΧΡΩΣΤΑΜΕ «ΘΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ Ο ΟΜΠΑΜΑ!» ΤΟ «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ))) 18 ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΣΟΚΟΛ Ο διάδοχος του Γουόρεν Μπάφετ ))) 24 ΝΙΚΟΛΑ ΣΑΡΚΟΖΙ Η Γαλλία βάζει ειδικό φόρο σε Google, Yahoo, Facebook

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.Μ. 300530

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.Μ. 300530 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑΘΕΜΑΤΑ EBE NEWSLETTER T14:Layout 1 3/4/2012 4:22 ìì Page 1 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2012 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ PORT PAYE Κοζάνης Αρ. Αδ. 1 ΕΛΛΑΣ-HELLAS ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ N. A. KOZANHΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµός Αιτωλοακαρνανίας είναι ο µεγαλύτερος σε έκταση νοµός

Ονοµός Αιτωλοακαρνανίας είναι ο µεγαλύτερος σε έκταση νοµός 6o TEYXOS-TELIKO:Layout 1 07-05-08 15:11 Page 33 Ε Στόχος της στρατηγικής αυτής θα είναι η ανάδειξη των επιχειρήσεων και η διαφήµιση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων που διαθέτει η ελληνική ναυπηγοεπισκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµία. 12 ερωτήσεις-απαντήσεις για τη ρύθµιση των 100 δόσεων ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΝΣΗΜΑ. Market Report 0,95% 45,36$ -1,13% 1,0514 $

Οικονοµία. 12 ερωτήσεις-απαντήσεις για τη ρύθµιση των 100 δόσεων ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΝΣΗΜΑ. Market Report 0,95% 45,36$ -1,13% 1,0514 $ Market Report ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ) EUROSTOXX (ΕΒ.) S&P 500 (ΕΒ.) ΕΥΡΩ ΧΡΥΣΟΣ ΑΡΓΟ -9,42% 0,95% -1,13% 1,0514 $ 1.152,55 45,36$ ΣΤΙΣ 770,14 ΜΟΝΑ ΕΣ Ο Γ.. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 17.30

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 60, Ιούλιος 2010 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Ετήσια Έκδοση

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Ετήσια Έκδοση ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2008 Ετήσια Έκδοση ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. 70 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕΑΑ 3. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 4. ΕΞΕΛΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 Χρόνια Δουλειά, Πρόοδος, Αλλαγές σε συνθήκες κρίσης

2 Χρόνια Δουλειά, Πρόοδος, Αλλαγές σε συνθήκες κρίσης 2 Χρόνια Δουλειά, Πρόοδος, Αλλαγές σε συνθήκες κρίσης ο απολογισμός της κυβέρνησης μας Αλλάζουμε μαζί την Ελλάδα ελληνικη δημοκρατια Κυβέρνηση www.government.gov.gr okτωβριοσ 2011 Πριν από 2 χρόνια, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2010 Κ. Jean-Claude Juncker Πρόεδρο Eurogroup Κ. Olli Rehn Επίτροπο

Διαβάστε περισσότερα

Βαρβαρότητα. χωρίς τέλος ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟY Ε ΟΠ/ ΕΗ

Βαρβαρότητα. χωρίς τέλος ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟY Ε ΟΠ/ ΕΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟY Ε ΟΠ/ ΕΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 73-75 ΑΘΗΝΑ 104 32 - AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 77 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Βαρβαρότητα χωρίς τέλος Σ ΗΜΕΙΩΜΑ του Γεωργίου Μπίτζα, Προέδρου της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 47 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ. επικοινωνία ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 47 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ. επικοινωνία ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 47 επικοινωνία ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ περιεχόμενα χρήσιμα EΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟ www.korinthiacc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Οικονομικές προοπτικές Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής 1. Η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί στα τέλη του 2011.

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική επιστροφή του ελληνικού τουρισμού

Δυναμική επιστροφή του ελληνικού τουρισμού Αριθμός φύλλου 26 ΠΕΡΙΟΔΟΣ B ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ συνεντευξη Άγγελος Τσακανίκας Ο υπεύθυνος έρευνας του ΙΟΒΕ τονίζει πως απαιτείται περισσότερος επαγγελματισμός,

Διαβάστε περισσότερα