Οι «Ελληνικές Μεταφορές σε περίοδο οικονοµικής κρίσης»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι «Ελληνικές Μεταφορές σε περίοδο οικονοµικής κρίσης»"

Transcript

1 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ Οι «Ελληνικές Μεταφορές σε περίοδο οικονοµικής κρίσης» Παρουσία του υφυπουργού γήσουν. ρίας του σαν πρώην γενικός οποίων πόρων έχουν αποµείνει, αυτοκινήτων που εξυπηρετούν Περιβάλλοντος, Μεταξύ των προβληµάτων γραµµατέας του πρωτίστως ano την τις ελληνικές µεταφορές, Ενέργειας και Κλιµατικής των ελληνικών µεταφορών υπουργείου Μεταφορών πλευρά των φορτωτών - πελατών Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη, εθνικές και διεθνείς, που ανέδειξε η συνδιάσκεψη επί σειρά ετών. Επίσης, της µεταφοράς", φορέων της Αργολίδας, και επεσήµανε ότι η οικονοµική περιλαµβάνονται αναφέρθηκε στα θέµατα ενώ πρόσθεσε πως "οι µεταφορές και µε την συµµετοχή προέδρων τα προβλήµατα που έχει κατάσταση έχει οδηγήσει της κλιµαπκής αλλαγής και αποτελούν στρατηγικό κι εκπρόσωπων δηµιουργήσει στον κλάδο η της ενέργειας, τοµείς κλάδο αναπτυξιακής τον κλάδο σε ένα αγώνα Επιµελητηρίων από όλη τη οικονοµική κρίση, καταγράφοντας στους οποίους ο κλάδος σηµασίας και αναγκαίας πραγµατικής επιβίωσης, χώρα, πραγµατοποιήθηκε πτώση µέχρι και των µεταφορών συµβάλλει εξωστρέφειας για την χώρα αποθαρρύνοντας κάθε στο Αργός η 13η Πανελλήνια 50%, αλλά και η ψήφιση του αρνητικά. Ο υφυπουργός µας, που, κάτω από προϋποθέσεις, πρακτική σκέψη για αναπτυξιακ νια Επιµελητηριακή Συνδιάσκεψη νόµου 3887/2010 για τον απάντησε σε πλήθος σχετκ πος, µπορεί να αναδειχθεί πρωτοβουλίες Μεταφορών µε εκσυγχρονισµό του θεσµικού κών ερωτήσεων, Και δεσµεύτηκε δειχθεί παρόµοιας πααυτόν αξίας µε και σχέδια για το µέλλον. θέµα, "Ελληνικές Μεταφορές πλαισίου των οδικών να µεταφέρει αυτόν του τουρισµού". Τέλος ο πρόεδρος του σε περίοδο οικονοµικής µεταφορών, ενώ τονίστηκαν στην ηγεσία του υπουργείου Τα προβλήµατα παντιµετωπδιεθνών που Επιµελητηρίου Αργολίδας κρίσης", από τον Ελληνικό τα ιδιαίτερα προβλήµατα Υποδοµών, Μεταφορών αντιµετωπίζει ο κλάδος των Επιµελητηριακό Μιλτιάδης Κονοπισόπουλος που αντιµετωπίζονται και ικτύων τα αιτήµατα και διεθνών οδικών οδάνέπτυξε µεταφορών Συνδεσµο Μεταφορών χαιρέτησε τις σηµαντικές στην κατασκευή των σύγχρονων τις προτάσεις των Επιµελητηρίων άνέπτυξε ο Ιωάννης Πετρίδης, (Ε.Ε.ΣΥ.Μ.) σε συνεργασία οδικών αξόνων της και των εκπροσώπων δης, εκπροσωπώντας εκπροµοσπονδτοκινητιστσηµαίνοντόποιες την προσπάθειες του µε το Επιµελητήριο Αργολίδας. χώρας και τα κόστη των του κλάδου των µεταφορών. Οµοσπονδία. Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ε.Ε.ΣΥ.Μ. και των Ελληνικών διοδίων και λοιπών παραγόντων Ελλάδος, επισηµαίνοντας Επιµελητηρίων στο χώρο Οι εργασίες της συνδιάσκεψης που στέκονται εµπόδιο Ο Πρόεδρος του πως, παρά τις των µεταφορών. Αναφέρθηκ ανέδειξαν τη στην ανάπτυξη των Ε.Ε.ΣΥ.Μ. Μιχάλης Αδαµαντιάδης, όποιες εξαγγελίες, εξκαι αλλά στη σηµασία των σηµασία των µεταφορών εµπορευµατικών µεταφορών. παρουσίασε τα και τη σηµασία σηµεµπορευµράς της οδικής µεταφορών σαν αναπόσπαστο για την εθνική οικονοµία, προβλήµατα τα οποία καλείται εµπορευµατικής µεταφοράς κοµµάτι της ελληνικής την ανταγωνιστικότητα των Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος ο κλάδος των µεταφορών σαν εξαγωγική εοι δράση, οικονοµίας µε αναπτυξιακό ελληνικών επιχειρήσεων και Γιάννης Μανιάτης, να υπερπηδήσει, σε οι δυσχέρειες δυσχέρτος και ο αθέµιτος ρόλο, και ενηµέρωσε για τα την ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε κατά την οµιλία του, µια τόσο κακή οικονοµική ανταγωνισµός ανταγτον απειλεί ιδιαίτερα προβλήµατα που µια τόσο κρίσιµη περίοδο αναγνωρίζοντας την εξαιρετικά συγκυρία. Αναφέρθηκε συνοπτικά τον κλάδορίκνωση, σε απόλυτη συρρίκνωση, της οικονοµίας και της χώρας, κρίσιµη κατάσταση στις διεθνείς δράσεις αντιµετωπίζει η Αργολίδα δεδοµένης και χωρίς όµως να παραγνωρίζονται που αντιµετωπίζει η χώρα, του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. και τόνισε της µείωσης µείωσκού του µεταφορικού σε σχέση µε τις εµπορευµατικές τόσο τα προβλήµατα η οικονοµία και οι πολίτες, ότι, "σε µία τόσο δύσκολη έργουτερα κατά 50%. Ιδιαίτερα µεταφορές και την που αντιµετωπίζουν αναφέρθηκε, στις µεταφορές κατάσταση, απαιτείται ανέφερε ανέφτου την αδυναµία λειτουργία του εµπορικού όσο και το περιβάλλον και τα προβλήµατα υπεύθυνη διαχείριση του του κράτους κράτονοµιµότητ να ελέγξει την προβλήτα στο λιµάνι του που καλούνται να λειτουρ τους, δεδοµένης της εµπει µεταφορικού έργου και των νοµιµότητα των φορτηγών Ναυπλίου.

2 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 Απελευθέρωση των ΚΤΕΛ σχεδιάζει η κυβέρνηση Ano τους βασικούς στόχους η οργάνωση τους σε ισχυρά εταιρικά σχήµατα, τα οποία θα µπορούν να µετέχουν σε διαγωνισµούς για την ανάθεση δροµολογίων σ' όλη την Ελλάδα Η ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΟΣΧΟΥ To ενδεχόµενο να προχωρήσει και στην του κλάδου των ΚΤΕΛ, µετά την πλήρη των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών και των ταξί που προωθεί n ηγεσία του υπουργείου Υποδοµών, εξετάζει n κυβέρνηση.υστερα από απαίτηση του κλιµακίου της τρόικας προκηρύχθηκε από το υπουργείο Υποδοµών µελέτη, n οποία θα εξετάσει την αγορά αλλά και in δυνατότητα απελευθέρωσής της. Ο διαγωνισµός αφορά την εκπόνηση µελέτης µε αντικείµενο in «λειτουργία του συστήµατος των ΚΤΕΛ και τις To σχέδιο δυνατότητες ς της αγοράς» και αποτελεί αίτηµα που απορρέει από το αναθεωρηµένο µνηµόνιο. Για τη διαµόρφωση της τελικής πρότασης θα µελετηθεί το αντίστοιχο πλαίσιο ς σε πέντε άλλες χώρες της E.E. (Γαλλία, Γερµανία, M. Βρετανία, Αυστρία και Σουηδία). Υποδοµών µελετά τη διενέργεια Αν και ο πρόεδρος της Πανελλαδικής Οµοσπονδίας Αυτοκινηηοτών Υπεραστικών διαγωνισµών για όλα τα επιβατικά δροµολόγια πέραν των αστικών συγκοινωνιών Συγκοινωνιών (ΠΟΛΥΣ) κ. (ΟΑΣΑ). Υπάρχει n σκέψη για Σοφ. Φάτσιος υποστηρίζει ότι οµαδοποίηση δροµολογίων δεν τίθεται θέµα ς και κατηγοριοποίησή τους σε ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, κερδοφόρα και άγονα. Μέσω στις αρχές του 2012, των διαγωνισµών, ο µειοδότης που αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί που θα αναλαµβάνει µια κερδοφόρα n σχετική µελέτη, µαζί µε την πλήρη γραµµή θα υποχρεούται να εκτελεί και δροµολόγια των φορτηγών και βυτιοφόρων σε κάποιες άγονες γραµµές. ΛΧ θα ανοίξει και το Παράλληλα, εξετάζεται n «µέτωπο» των ΚΤΕΛ. Πάντως µερική των και σε αυτή την περίπτωση οι άδειες ΚΤΕΛ είναι ιδιαίτερα κοµίστρων, καθώς το κράτος, που µέχρι τώρα καθορίζει την ακριβές και µπορούν να συγκριθούν τιµολογιακή πολιτική στα µε αυτές των φορτηγών και βυποφόρων πριν από την. Και αυτό γιατί στην αγορά ο αριθµός των προς πώληση αδειών σχέδιο για την ΚΤΕΛ, είναι πολύ µικρός. Σηµειώνεται των σηµερινών αστικών και ότι σήµερα στην Ελλάδα λειτουργούν 62 ΚΤΕΛ µε στόλο λεωφορείων. υπεραστικών ΚΤΕΛ, προβλέπει επίσης on τα νέα εταιρικά σχήµατα θα είναι σε θέση να Η εικόνα των ΚΤΕΛ Την εµπειρία πέντε χωρών της E.E. Ba χρησιµοποιήσει li κυβέρνηση για την τωιηίτελιο201 Σήµερα στην Ελλάδα λειτουργούν 62 ΚΤΕΛ µε στόλο λεωφορείων. Τιµή για άδεια ΚΤΕΛ από ευρω, αν και ο αριθµός των προς πώληση αδειών ΚΤΕΛ ανά έτος είναι ελάχιστος. Μείωση 10% έχει υποστεί το µεταφορικό έργο των ΚΤΕΛ, το τελευταίο διάστηµα λόγω της οικονοµικής κρίσης. Αν και είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις τελούν υπό την εποπτεία του κράτους το οποίο καθορίζει τις τιµές των εισιτηρίων. Tu ΚΤΕΛ µε τη σηµερινή τους µορφή έχουν σύµβαση έργου µε το ελληνικό δηµόσιο έως το πτώση θα ήταν µεγαλύτερη, περιορίστηκε όµως σε αυτό το ποσοστό, εξαιτίας της συρρίκνωσης των δροµολογίων του ΟΣΕ. Ο στόλος των ΚΤΕΛ στην Ελλάδα είναι αυτή τη σπγµή ο νεότερος στην Ευρώπη. Ο µέσος όρος ηλικίας των λεωφορείων είναι τα 5 έτη. Από το 2004 που ξεκίνησε n ανανέωση µέχρι και σήµερα, λεωφορεία είναι καινούρια. To προφίλ Τα ΚΤΕΛ (Κοινά Ταµεία Εισπράξεων Λεωφορείων) είναι ιδιότυπες µεταφορικές επιχειρήσεις που εξυπηρετούν όλες ης δηµόσιες τακπκές οδικές µεταφορές της χώρας µας. Με το Νόµο 2119/1952 δηµιουργήθηκαν τα ΚΤΕΛ σε κάθε νοµό, µε ορισµένη για προχωρούν σε ανανέωση του θετική ρύθµιση που ανοίγει ης Για την στόλου τους µε οχήµατα αντιρρυπαντικής To σχέδιο για την αδειοδοτήσεις τουριστικών των σηµερινών αστικών και τεχνολογίας. λεωφορείων, πιέζει για την υπεραστικών ΚΤΕΛ εξετάζεται To ερώτηµα βέβαια είναι των σηµερινών εφαρµογή του νόµου, ώστε σε κάθε ένα ΚΤΕΛ δικαιοδοσία n οργάνωσή τους σε ισχυρά εάν θα θιγεί το ζήτηµα της έκδοσης αστικών και υπεραστικών όλα τα είδη των γραµµών, αστικών, και σι ιδιοκτήτες λεωφορείων, εταιρικά σχήµατα, τα οποία θα νέων αδειών εκτέλεσης υπεραστικών, έκτακτων κατόπιν αδείας από την πολιτεία, ΚΤΕΛ προβλέπει µπορούν να µετέχουν σε διαγωνισµούς αστικών - υπεραστικών συγκοινωνιών. και τακτικών, χωρίς εκτελούσαν συγκοινωνία για την ανάθεση Οι Οµοσπονδίες ότι τα νέα εταιρικά σχήµατα καµιά εξαίρεση, να υπάρχει και κάλυπταν ης ανάγκες κάθε δροµολογίων σε όλη την Ελλάδα. ΚΤΕΛ εγείρουν ενστάσεις πλήρης, που περιοχής. θα είναι σε θέση Ειδικότερα το υπουργείο (συρρίκνωση υπεραξίας της θα επιφέρει, όπως τονίζει, τον Με το Ν 102/1973 παίρνουν άδειας) αντίστοιχες µ' αυτές να προχωρούν σε ανανέωση «υγιή επιχειρηµατικό ανταγωνισµό τη µορφή των ΚΤΕΛ, που που διατύπωναν σι ιδιοκτήτες του στόλου τους µε χωρίς στρεβλώσεις στη όλοι γνωρίζουµε ης τελευταίες φορτηγών ηµόσιας Χρήσης λειτουργία της αγοράς». «ιαφορετικά», δεκαετίες και ακολούθως και οι ιδιοκτήτες ταξί. εν είναι οχήµατα αντιρρυπαντικής υπογραµµίζει µε το Νόµο 2163/2001, θεσπίζεται πάντως n πρώτη φορά που τεχνολογίας στην επιστολή της στα συναρµόδια το πλαίσιο λειτουργίας n του κλάδου υπουργεία, «τυχόν των ΚΤΕΛ, τα οποία µετατρέπονται των ΚΤΕΛ έρχεται στο προσκήνιο, µε τις αστικές συγκοινωνίες. µόνο του έργου σε ανώνυµες εταιρείες. καθώς ακόµα και από Αναφερόµενος στη µελέτη υποστήριξε των ελληνικών τουριστικών To ΚΤΕΛ αποτελεί από το νόµο την προηγούµενη κυβέρνηση on στόχο έχει µόνο λεωφορείων και όχι και των ηθεληµένη (αναγκαστική) είχαν εξεταστεί διάφορα σενάρια. να καταγράψει την αγορά και ΚΤΕΛ ισοδυναµεί µε πλήρη κοινή διοίκηση και διαχείριση όχι να εξετάσει τρόπους ς καταστροφή του κλάδου, καθώς περισσότερων ατοµικών ανεξάρτητων των ΚΤΕΛ. θα δίνεται το δικαίωµα υπηρεσιών, δηλαδή Η Οµοσπονδία στα ΚΤΕΛ και στον οποιονδήποτε θεωρείται µια κατηγορία «αναγκαστικο «Εκτελούµε δηµόσια συγκοινωνία Τουρισµός χωρίς προϋποθέσεις να συνεταιρισµού» και έχουµε σύµβαση Πλήρη εφαρµογή του Νόµου κυκλοφορήσει τουριστικά λεωφορεία µε κύριο οργανωτικό χαρακτηρισµό έργου µε το κράτος έως το 3919/2011 για την για να αφαιρέσουν την ιδιοκτησία των λεωφορείων To κράτος καθορίζει την των επαγγελµάτων, ακόµα περισσότερα από το να ανήκει στους ιδιοκτήτες ηµολογιακή µας πολιτική, τα περιλαµβάνοντας «όλο το εύρος λιγοστό έργο των πούλµαν, το µετόχους και n ΚΤΕΛ, θα µπορεί να επιβάλει δροµολόγια, τις κοινωνικές των χερσαίων επιβατικών οποίο σήµερα παράνοµα και χρήση στο νοµικό πρόσωπο στο εξής πλαφόν µόνο στα εισιτήρια οµάδες που πρέπει να εξυπηρετήσουµε» µεταφορών», ζητά n Γενική µεθοδικά υποκλέπτουν». του ΚΤΕΛ A.E., το οποίο είναι των γραµµών που θα είπε µιλώντας στην Πανελλαδική Οµοσπονδία αρµόδιο για την οργάνωση της βγαίνουν σε διαγωνισµό. To «Η» ο πρόεδρος της ΠΟΑΥΣ Επιχειρήσεων Τουρισµού (ΓΕΠΟΈΤ), Η επίπτωση της κρίσης µεταφοράς των επιβατών. κ. Σοφοκλής Φάτσιος. Μάλιστα που εκπροσωπεί κυρίως Η οικονοµική κρίση επηρέασε Αν και είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις πρόσθεσε on εκτελούν δηµόσια τον κλάδο των τουριστικών και το µεταφορικό έργο τελούν υπό την άµεση συγκοινωνία και αν απελευθερώσει λεωφορείων, ανοίγοντας των ΚΤΕΛ το οποίο παρουσιάζει εποπτεία του κράτους, το αιπή την υπηρεσία ξανά το «µέτωπο» µε τα ΚΤΕΛ. µείωση της τάξης του 10%. οποίο καθορίζει ης ηµές των θα πρέπει να κάνει το ίδιο και Η Οµοσπονδία µετά τη νοµο Σύµφωνα µε τον κ. Φάτσιο, n εισιτηρίων.

3 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕΤΩΠΑ ME Ι ΙΟΚΤΗΤΕΣ TAXI, Ι ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Οι τρεις πονοκέφαλοι του κ. Ι. Ραγκούση > ΡΕΠΟΡΤΑΖ I ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Τρία σοβαρά µέτωπα εξακολουθεί να έχει ανοιχτά µπροστά του ο υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων κ. Ι. Ραγκούσης: Τους ιδιοκτήτες ταξί, τους ιδιοκτήτες φορτηγών και βυτιοφόρων Χ, αλλά και τους εργαζοµένους στα µέσα µαζικής µεταφοράς. Οι αυτοκινητιστές ταξί, ήδη από το καλοκαίρι, όταν ο κ. Ραγκούσης ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην πλήρη του µέχρι σήµερα έχει επιλέξει να κλάδου τους, ξεκίνησαν τις κινητοποιήσεις διατηρεί ιδιαίτερα υψηλούς µε αποκλεισµούς λιµανιών τόνους, στοχοποκόντας προσωπικά και αεροδροµίων σε όλη τη χώρα, διαµηνύοντας µάλιστα, µέσω τον κ. Ραγκούση. Μάλιστα για αυτή την τακτική του προέδρου τους κ. θ. Λυµπερόπουλου, που ακολουθεί αλλά και για ότι ο νόµος αυτός τους χαρακτηρισµούς που δεν πρόκειται να περάσει. Οι ιδιοκτήτες κατά καιρούς έχει προσάψει ταξί, ακόµη και µειά την παρουσίαση στον υπουργό Μεταφορών, του σχεδίου νόµου από τον κ. Ραγκούση που προβλέπει το έχει δεχτεί έντονες αποδοκιµασίες αλλά και κριτική ακόµη άνευ περιορισµών άνοιγµα του και από το κόµµα της αξιωµατικής επαγγέλµατος τους, εξακολουθούν να αντιτίθενται σθεναρά και έχουν αντιπολίτευσης, στο οποίο κατέχει τη θέση του επιδιώξει m δηµιουργία συµµαχιών αναπληρωτή γραµµατέα των µε όλους τους εκπροσώπους των κλειστών επαγγελµάτων, µεταξύ αυτών και των ιδιοκτητών φορτηγών παραγωγικών τάξεων. Οι αυτοκινητιστές ταξί ζητούν» σε αντίθεση µε ό,τι προβλέπει και βυτιοφόρων Χ, σι το σχέδιο νόµου Ροιγκουση; οποίοι ενηµερώθηκαν ότι το άνοιγµα του κλάδου τους θα γίνει ενάµιση χρόνο νωρίτερα, δηλαδή την In Ιανουαρίου του 2012 και όχι την In Ιουλίου του Η απόφαση να µην εκδοθούν νέες άδειες, να διατηρήσουν το δικαίωµα να µεταβιβάζουν τις άδειές τους νόµιµα, να παραµείνουν οι έδρες ως έχουν, ενώ n αυτή της κυβέρνησης έχει οργάνωση του κλάδου σε προκαλέσει mv οργή των ιδιοκτητών νοµικά πρόσωπα να γίνει µε φορτηγών και βυτιοφόρων βάση τις υπάρχουσες άδειες. Χ, οι οποίοι προετοιµάζονται για καθολικές κινητοποιήσεις. Ηδη οι Η αδυναµία εξεύρεσης µιας λύσης έχει οδηγήσει τους εκπρόσωποι των αυτοκινητιστών αυτοκινητιστές στην αναζήτηση συµµετέχουν στο συντονιστικό όργανο που έχει συσταθεί από το σύνολο των κλάδων που πλήττονται συµµάχων σε άλλες κοινωνικές οµάδες, ενώ n επιστολή των 10 Βουλευτών του από την, ενώ οι ΠαΣοΚ κατά της ς ιδιοκτήτες βυτιοφόρων όπως και των ταξί, αλλά και n των ταξί ανακοίνωσαν ότι θα συµµετάσχουν πολιτικά ουδέτερη τοποθετώ στην κοινή απεργία των on του κ. M. Ανδρουλάκη για συγκεκριµένων κλάδων στις 19 το ίδιο ζήτηµα, «χρησιµοποιείται» Οκτωβρίου. από τους ιδιοκτήτες ταξί. Την ίδια στιγµή, οι εργαζόµενοι ως µοχλός πίεσης προς τον κ. στις αστικές συγκοινωνίες αντιδρούν Ραγκούση. στην ένταξή τους στο µέτρο της εργασιακής εφεδρείας, προειδοποιώντας µε απεργία διαρκείας εάν ισχύσει το αντίθετο. Απένανπ σε όλα αυτά, το υπουργείο δηλώνει ανυποχώρητο όσον αφορά την στα ταξί και τα φορτηγά, µε τον κ. Ραγκούση να έχει λάβει το «πράσινο φως» από την τρόικα για πς αλλαγές προκειµένου n να είναι «πλήρης, συνολική και απόλυτη». Ιδιοκτήτες ταξί Από τις πλέον... σκληροπυρηνικές επαγγελµατικές τάξεις, οι ιδιοκτήτες ταξί, αρνούνται κατηγορηµατικά να δεχθούν την πλήρη του κλάδου τους. To έχει καταστήσει σαφές, µε κάθε τρόπο, ο πρόεδρος της Πανελητίνιας Οµοσπονδίας Αυτοκινηικπών κ. θ. Λυµπερόπουλος, ο οποίος από το καλοκαίρι TAXI Ιδιοκτήτες φορτηγών Νέα συνάντηση µε τον υπουργό Μεταφορών αναµένουν οι ιδιοκτήτες φορτηγών και βυτιοφόρων Χ, προκειµένου να έχουν ενηµέρωση για συγκεκριµένα θέµατα του σχεδίου νόµου. Εάν κάτι τέτοιο δεν γίνει και οι ρυθµίσεις για την άµεση περάσουν στο υπουργικό συµβούλιο τις επόµενες ηµέρες, οι µεταφορείς έχουν ανακοινώσει ότι θαξεκινήσουν κινητοποιήσεις διαρκείας. Σύµφωνα µε το υπουργείο Υποδοµών, n µεταβατική περίοδος που είχε νοµοθετήσει ο νυν υπουργός ιοικητικής Μεταρρύθµισης κ. ηµ. Ρέππας, καταργείται, ενώ οι νέες άδειες φορτηγών ηµοσίας Χρήσης 0α δίδονται µόνο από το κράτος, θα είναι αµεταβίβαστες και θα αποκτώνται έναντι παραβόλου, ύψους ευρώ. Επίσης, σε ισχύ θα παραµείνει n κατάργηση των περιορισµών στην έδρα, ενώ από ιίς αρχές ιου 2012 n άδεια θα είναι ενιαία και δεν θα υφίστανται οι κατηγορίες για εθνικές και διεθνείς µεταφορές. Οι αλλαγές αυτές, κατά τους µεταφορείς, θα σηµάνουν την ισοπέδωση του κλάδου τους, που πλήττεται ήδη από την οικονοµική κρίση. mp - Μέσα µεταφοράς Στις µεταφορικές ΕΚΟ επικρατεί πλήρης αναβρασµός εδώ και πάνω από έναν µήνα λόγω της εφεδρείας, ενώ δεν λείπουν και οι εσωτερικές συνδικαλιστές κόντρες ως προς τη µορφή που θα πρέπει να έχουν οι κινητοποιήσεις τους. εν είναι τυχαίο ότι λόγω της διαφορετικής... προσέγγισης του θέµατος, καιά καιρούς τα σωµατεία των εργαζοµένων στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ (ΟΣΥ) απεργούσαν σε διαφορετικές ηµέρες από εκείνες των εργαζοµένων σε ηλεκτρικό, µετρό και τραµ (ΣΤΑΣΥ). τ Ωστόσο, πρόθεση όλων των σωµατείων των εργαζοµένων To υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων δηλώνει ανυποχώρητο όσον αφορά την στα ταξί και τα φορτηγά, µε τον κ. Ραγκούση να έχει λάβει το «πράσινο φως» από mv τρόικα για πς αλλαγές προκειµένου n να είναι «πλήρης, συνολική και απόλυτη» στις µεταφορικές εταιρείες είναι να υπάρξει ένα ενιαίο και συντονισµένο µέτωπο αντίδρασης καιά ιης εφεδρείας, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει n πολυτέλεια για αποµάκρυνση : επιπλέον προσωπικού, αφού ήδη, όπως τονίζουν, έχει. ήβη αποχωρήσει µέσω µετατάξεων και συνταξιοδοτήσεων σηµαντικός αριθµός εργαζοµένων. Ενδεικτικό είναι on µόνο τον Σεπτέµβριο περισσότερα ano 200 άτοµα στις εταιρείες των αστικών συγκοινωνιών έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης, εκ των οποίων το 139 από την εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες.

4 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 ΤΟΥ ΠΟΡΤΟΥ ΑΝ ΡΗ από τους υπουργούς Περιβάλλοντος Γ. Παπακωνσταντίνου και Υποδοµών και Μεταφορών Γ. Ραγκούση. Η πρώτη φάση θα περιλαµβάνει την ισχύ του νέου Πράσινου ακτύλιου µε την των αυτοκινήτων Σε δύο φάσεις θα πραγµατοποιηθεί η των πετρελαιοκίνητων αλλά και ελαφρών φορτηγών diesel, ενώ η δεύτερη φάση περιλαµβάνει IX. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη η οποία, σύµφωνα µε αποκλειστικές την ανανέωση του στόλου των φορτηγών άνω των 12 τόνων όπου διαθέτουµε πληροφορίες, αναµένεται να ανακοινωθεί στο επόµενο δεκαήµερο το γηραιότερο και πιο ρυπογόνο στόλο στην E.E. Παράλληλα, ΣΕ ΥΟ ΦΑΣΕΙΣ Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΣΗΣ ME ΠΡΩΤΗ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΚΤΥΛΙΟΥ Απελευθερώνεται η πετρελαιοκίνηση σε I X. και επαγγελµατικά [ Τι λένε οι φορείς του κλάδου ΣΕΑΑ // ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ: «Η άρση απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης αποτελεί πάγια θέση του Συνδέσµου Εισαγωγέων εδώ και µία δεκαετία. Παρά την άσχηµη οικονοµική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα αλλά και οι πολίτες της νοµίζω πως η της πετρελαιοκίνησης κρίνεται επιτακτική όχι επειδή θα "εκτοξευθούν1 οι πωλήσεις καινούριων Ι.Χ. αλλά επειδή ο καταναλωτής πρέπει να έχει και αυτή την επιλογή. Αλλωστε διανύουµε µια περίοδο όπου τα πάντα απελευθερώνονται, δεν µπορούµε εποµένως να εξακολουθούµε να απαγορεύουµε την πετρελαιοκίνηση. Παράλληλα θεωρώ επιτακτική την εφαρµογή του νέου Πράσινου ακτυλίου στην Αθήνα σε αντικατάσταση του απαρχαιωµένου συστήµατος που ισχύει σήµερα». ΣΕΕΑΕ // ΕΥΡΙΠΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η!: «Η άρση απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης αποτελεί πάγια θέση του Συνδέσµου Εµπόρων εδώ και πολλά χρόνια. Ωστόσο η κυβέρνηση θα πρέπει να τελειώσει µε αυτό το θέµα άµεσα καθώς κάθε ηµέρα που περνάει αποτελεί µαρτύριο για τους επαγγελµατίες του κλάδου επειδή οι καταναλωτές περιµένουν να αποκτήσουν πετρελαιοκίνητο όχηµα ώστε να µειώσουν το κόστος χρήσης». Εν αρχή ην ο Πράσινος ακτύλιος. To µέτρο του ακτύλιου φαίνεται πως έχει χάσει τον περιβαλλοντικό του χαρακτήρα και ήδη το υπουργείο Περιβάλλοντος έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες αναµόρφωσής του. Σύµφωνα λοιπόν µε τις προτάσεις που εξετάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος σε συνεργασία µε το υπουργείο Υποδοµών θα απαγορεύεται η κυκλοφορία των παλαιών και ρυπογόνων Ι.Χ. από ευτέρα µέχρι και Παρασκευή µε In άδεια κυκλοφορίας πριν από το Τα οχήµατα µε In άδεια κυκλοφορίας από το 1991 έως και το 2009 θα κυκλοφορούν στο ακτύλιο βάσει του τελευταίου αριθµού κυκλοφορίας τους (µονά-ζυγά). Τέλος για τα οχήµατα µε εκποµπές ρύπων έως 140 γρ. C02 ανά χλµ. και In άδεια κυκλοφορίας µετά το 2009 θα επιτρέπεται η κυκλοφορία τους εντός του ακτυλίου όλες τις ηµέρες! Οσον αφορά στα βαρέα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων οι προτάσεις του ΥΠΕΚΑ περιλαµβάνουν απαγόρευση της κυκλοφορίας των παλαιών οχηµάτων µε ηλικία άνω των 15 ετών. Ο Σύνδεσµος Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδας «µάχεται» εδώ και 10 χρόνια για την άρση απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης, ωστόσο, οτις προτάσεις που έχουν καταθέσει στα συναρµόδια υπουργεία αναφέρουν πως πρέπει πρώτα να ισχύει ο Πράσινος ακτύλιος και µετά να γίνει η άρση απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ Ι.Χ. ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ DIESEL Με την έναρξη ισχύος του νέου Πράσινου ακτύλιου θα επιτραπεί και η κυκλοφορία των πετρελαιοκίνητων Ι.Χ. και επαγγελµατικών οχηµάτων έως 3,5 τόνους τα οποία όµως πληρούν τις προδιαγραφές ρύπων Euro5 και άνω. Ουοτασιτκά µιλάµε για καινούρια αυτοκίνητα τα οποία εκπέµπουν πολύ χαµηλότερες εκποµπές ρύπων από τα»- Γ. Ραγκούσης και Γ. Παπακωνσταντίνου θα ανακοινώσουν µέσα στο επόµενο ΙΟήµερο την των πετρελαιοκίνητων Ι.Χ. αντίστοιχα βενζινοκίνητα µοντέλα και βέβαια έχουν πολύ χαµηλότερο κόστος χρήσης. Αλλωστε η απαγόρευση των οχηµάτων diesel σε Αττική και Θεσσαλονίκη ισχύει από το 1991 και είναι γεγονός πως ύστερα από 20 χρόνια έχουν αλλάξει ριζικά τα δεδοµένα στην αυτοκινητοβιοµηχανία. Στη χώρα µας η κυρία πηγή ρύπανσης σωµατιδίων στις µεγαλουπόλεις από πετρελαιοκίνητα οχήµατα προέρχονται ano τα ταξί αλλά και τα παλαιά φορτηγά όπου διαθέτουµε το γηραιότερο στόλο οχη µάτων στην E.E.! ff ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΗΓΑ Η κυβέρνηση εξαιτίας της οικονοµικής συγκυρίας αδυνατεί να πραγµατοποιήσει απόσυροη στα βαριά οχήµατα και, σύµφωνα µε πληροφορίες αλλά και όπως έχει αποδειχθεί και από την απόσυρση στα Ι.Χ., οι εισαγωγικές εταιρείες έχουν προβεί σε ένα απίστευτο µπαράζ προσφορών πέραν της κρατικής επιδότησης ώστε να προσελκύσουν καταναλωτές. Οπότε η απόσυρση βαρέων οχηµάτων µπορεί να πραγµατοποιηθεί από τις εισαγωγικές εταιρείες οι οποίες ούτως ή άλλως έχουν αντιληφθεί πως οι πωλήσεις βαρέων φορτηγών έχουν καταρρεύσει και είναι διατεθειµένες να κάνουν µια «άτυπη» απόσυρση παλαιών και ρυπογόνων φορτηγών µε ίδιον όφελος αλλά και µε απίστευτα θετικές επιπτώσεις για το περιβάλλον. ΕΝΩ Η ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ Ε Ω ΚΑΙ ΤΩΡΑ Χωρισµένοι σια δύο σι εισάγω >- Κάποιες εταιρείες δεν επιθυµούν άρση της απαγόρευσης γείς αυτοκινήτων καθώς από τη µία µεριά υπάρχουν οι εταιρείες που σε καµία περίπτωση δεν επιθυµούν την άρση της απαγόρευσης είτε γιατί δεν έχουν µοντέλα είτε γιατί δεν έχουν Με πανηγυρισµούς υποδέχθηκαν χρήµατα να εισάγουν επιπλέον αυτοκίνητα κάποιες εισαγωγικές εταιρείες τη ενώ από την άλλη µεριά η δηµοσίευση της γνώµης για το θέµα πλειονότητα των θυγατρικών των της άρσης απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης εργοστασίων αλλά και ελάχιστοι καθώς στη γκάµα των Ελληνες εισαγωγείς επιθυµούν εδώ µοντέλων τους δεν υπάρχουν τέτοιου και χρόνια την των είδους οχήµατα και σίγουρα θα αποτελούσε πετρελαιοκίνητων IX. σε Αθήνα και µεγάλο πλήγµα οτις πωλήσεις Θεσσαλονίκη ώστε να τονώσουν ης τους. Από την άλλη µεριά η εισήγηση πωλήσεις τους. της Επιτροπής για επέκταση Τέλος οι καταναλωτές χωρίζονται της απαγόρευσης και σε άλλες πόλεις σε δύο κατηγορίες και στη µία αποτέλεσε εξαιρετικά χαρµόσυνη υπάρχουν οι «τολµηροί» που έχουν είδηση καθώς θα µπορούν και ήδη στην κατοχή τους πετρελαιοκίνητο εκεί να διαθέτουν τα τεχνολογικά IX. µε πινακίδες επαρχίας και τους µοντέλα τα οποία µέχρι πρότινος οι υπόλοιποι που θέλουν να κυκλοφορούν διέθεταν µόνο στο νοµό Αττικής νόµιµα στους αθηναϊκούς και ελάχιστα στη Θεσσαλονίκη. δρόµους περιµένοντας 20 χρόνια την είτε γιατί δεν έχουν µοντέλα είτε γιατί δεν έχουν χρήµατα για να εισάγουν Ωστόσο, το θέµα της πετρελαιοκίνησης έχει διχάσει τους εισαγω των πετρελαιοκίνητων IX. Εν τω µεταξύ χιλιάδες πε-

5 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 θα ανακοινωθούν νέα πολύ σκληρά µέτρα για την πάταξη της νοθείας και του λαθρεµπορίου στα καύσιµα τα οποία «αφαιρούν» από τα κρατικά [ ταµεία περισσότερα από 2 δισ. ετησίως. Για το περιβάλλον αναφέρουµε ότι οι εκτιµήσεις των στελεχών της αγοράς και των καθηγητών του ΕΜΠ συγκλίνουν πως µε την του diesel χωρίς κανένα πρόσθετο µέτρο η επιβάρυνση στις εκποµπές ρύπων θα είναι µόλις 2%-4%. Τι λένε τα στελέχη της αγοράς Στη χώρα µας π κύρια πηγή ρύπανσης σωµατιδίων σης µεγαλουπόλεις από πετρελαιοκίνητα οχήµατα προέρχονται από τα ταξί αλλά και τα παλαιά φορτηγά γεις οχηµάτων Πάντως στην απόσυρση των Ι.Χ. οι εισαγωγικές εταιρείες πέραν της µείωσης του Τέλους Ταξινόµησης προσφέρουν επιπλέον εκπτώσεις που ξεπερνούν κατά πολύ την κρατική επιδότηση. Αρα η απόσυρση παλαιών βαρέων φορτηγών µπορεί να πραγµατοποιηθεί χωρίς κόστος για το κράτος ενώ οι εισαγωγείς µε τις προσφορές τους µπορεί να µειώσουν τα περιθώρια κέρδους τους αλλά η αύξηση των πωλήσεων θα εξισορροπήσει το ισοζύγιο µε θετικό πρόσηµο για πς εισαγωγικές εταιρείες. Πάντως να αναφέρουµε πως οι πωλήσεις βαρέων φορτηγών στο πρώτο εννεάµηνο του 2011 καταγράφει πτώση 60,8% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2010! τρελαιοκίνητα IX., τα περισσότερα της Βουλής καλέστηκαν και ακούστηκαν εικοσαετίας, µε πινακίδες άλλων οι εισηγήσεις των φορέων κρατών -µελών κυκλοφορούν κανονικά Ecocity και Greepeace ενώ, όπως στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης µε τους ιδιοκτήτες τους να απολαµβάνουν τα οφέλη της πετρελαιοκίνησης. Από την άλλη µεριά χιλιάδες βαριά φορτηγά αλλά και ταξί κυκλοφορούν Πάντως όπως αναφέρουν στελέχη επίσης ανενόχλητα στα κέντρο της αγορά στην «ΗτΣ»:«εν είναι της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης δυνατόν να παραπλανούνται οι βουλευτές ρυπαίνοντας αλόγιστα. Ολα µιας Επιτροπής από µη κερδοσκοπικές τα παραπάνω βέβαια διαδραµατίζονται οργανώσεις οι οποίες εντός του 2011 στην Ελλάδα τη τυγχάνουν πολυετών δωρεών και σπγµή που η πλειονότητα των πολιτών άλλων κρατών-µελών έχει µειώσει στο ελάχιστο την κατανάλωση καυσίµου του οχήµατος τους επειδή έχει πετρελαιοκινητήρα! ΜΗ... ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΕ! ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Εκπληξη προκάλεσε σε πολλές εισαγωγικές εταιρείες το γεγονός πως στην Επιτροπή Περιβάλλοντος χαρακτηριστικά ανέφεραν, υπάρχουν δεκάδες πανεπιστήµια, Οργανώσεις και Φορείς των οποίων οι µελέτες δείχνουν διαφορετικά αποτελέσµατα. χορηγήσεων από εισαγωγικές εταιρείες αυτοκινήτων που στη γκάµα των µοντέλων τους δεν έχουν πετρελαιοκίνητα οχήµατα. Οπως είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς µια οποιαδήποτε µη κερδοσκοπική οργάνωση για να διατηρηθεί χρειάζεται πολλά χρήµατα και όποιος της τα παρέχει προσφέρει την αµέριστη στήριξή της...». ΤΑΣΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ // ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ OPEL-GM HELLAS: «ιαπιστώνουµε πως το ενδιαφέρον των καταναλωτών στρέφεται ολοένα και περισσότερο στην πετρελαιοκίνηση εξαιτίας του χαµηλού κόστους χρήσης που έχουν. Ωστόσο παρατηρείται αναβλητικότητα στην απόφαση για αγορά Ι.Χ. εξαιτίας του θολού τοπίου που υπάρχει γύρω από την πετρελαιοκίνηση». ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΟΥΛΟΥΤΖΙ ΑΚΗΣ // ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ LANCIAJEEP HELLAS: «Η πετρελαιοκίνηση σαφώς έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση ρύπων αλλά και της κατανάλωσης καυσίµου ενώ οι κινητήρες diesel είναι πιο αποδοτικοί και ανθεκτικοί ενώ επιπροσθέτως χρειάζονται συντήρηση ανά µεγαλύτερα διαστήµατα». ΑΝ ΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ ΗΣ // ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΑΜΑΡ (SKODA): «Σε µια αγορά που έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη στην περίοδο της οικονοµικής κρίσης που διανύουµε οι καταναλωτές επιδιώκουν τη µείωση του κόστους χρήσης του Ι.Χ. τους η οποία συνδυάζεται ιδανικά µε την πετρελαιοκίνηση». ΑΝ ΡΕΑΣ ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ // ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GROUP FIAT: «Ολοι οι κατασκευαστές έχουν κάνει τεράστιες επενδύσεις και ακόµη περισσότερες το Group Fiat ώστε οι κινητήρες diesel να είναι οικονοµικοί και φιλικοί προς το περιβάλλον. Σε µια εποχή που οι Ελληνες βιώνουµε σε απίστευτο βαθµό την οικονοµική κρίση θεωρώ πως είναι επιτακτική ανάγκη η της πετρελαιοκίνησης ώστε οι πολίτες να µειώσουν στο ελάχιστο το κόστος χρήσης». ΣΤΑ 2 ΙΣ. ΕΥΡΩ ΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΓΙΑ TO ΚΡΑΤΟΣ Σκληρά µέτρα κατά νοθείας, καυσίµων και λαθρεµπορίας To βασικό θέµα το οποίο απασχολεί την κατανάλωση καυσίµου και κυρίως τις κυβερνήσεις της τελευταία εικοσαετίας τους παραγόµενους ρύπους και έχει να κάνει µε τη νοθεία αλλά και το λαθρεµπόριο καυσίµων. Μάλιστα το κράτος κάθε χρόνο χάνει περισσότερα από 2 δισ. ευρω και θα έχει τη διάθεση να συζητήσει το θέµα της πετρελαιοκίνησης χωρίς δογµατισµούς. Παράλληλα εξετάζει θετικά την εισαγωγή οιασδήποτε τεχνολογίας υιοθετηθούν πολύ σκληρά µέτρα για συµπεριλαµβανοµένης και της την καταπολέµηση του φαινοµένου. Στις προτάσεις που εξετάζονται πετρελαιοκίνησης που προσδίδει συγκριηκά περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων µητρώα στα οχήµατα. δεξαµενών, ηλεκτρονικός εξοπλισµός Τέλος η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή για τον έλεγχο των µέσων Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής µεταφοράς καυσίµων, δηµιουργία θεωρεί on η σύγχρονη τεχνολογία κέντρων ελέγχου οτις εταιρείες εµπορίας πετρελαιοκίνησης δεν θυµίζει σε τίποτα πετρελαιοειδών για την παρακολούθηση την αντίστοιχη σης αρχές της του στόλου και την εξασφάλιση δεκαετίας του '80 και υπό αυτή την σωστής διανοµής καυσίµων, ενώ από το 2012 που θα εξισωθεί ο φόρος µεταξύ πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης το φαινόµενο θα τείνει να εξαλειφθεί... ΕΞΕΠΛΑΓΗΝ! Απίστευτα και όµως ελληνικά χαρακτηρίζουν στελέχη της αγοράς τα αποτελέσµατα που εξέδωσε η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής σχετικά µε την της πετρελαιοκίνησης των Ι.Χ. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και της περιβαλλοντικής λειτουργίας καθώς, σύµφωνα µε τη των κινητήρων και να ανηµετωπιστεί γνώµη τους, η απαγόρευση των πετρελαιοκίνητων η νοθεία στα καύσιµα. οχηµάτων στα δύο Σύµφωνα µε την Επττροπή, πάντως, αστικά κέντρα δεν αποτελεί µια αναχρονιστική όλα τα παραπάνω δεν συντρέχουν ιδιαιτερότητα της Ελλάδας επί του παρόντος και ως εκ αλλά µια αναγκαιότητα που προέκυψε τούτου προτείνει τη διατήρηση της από την κακή ποιότητα του αέρα και τη συχνά προβληµατική ποιότητα των καυσίµων. Μάλιστα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι οι µόνες πόλεις στην Ευρώπη σης οποίες απαγορεύεται η πετρελαιοκίνηση των IX. οχηµάτων. Πέραν όµως των παραπάνω η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής υποστηρίζει την ανάγκη αξιολόγησης της άρσης της πετρελαιοκίνησης και σε άλλα αστικά κέντρα της χώρας αν αντιµετωπίζουν έντονα προβλήµατα αέριας ρύπανσης τα οποία συναρτώνται µε τη χρήση πετρελαιοκίνητων οχηµάτων! Ωστόσο, η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σηµαντική βελτίωση της τεχνολογίας των πετρελαιοκινητήρων σε ό,τι αφορά στην απόδοση τους, έννοια η άρση της απαγόρευοής της θα µπορούσε να είναι µια ορθή επιλογή υπό την προϋπόθεση on καλύπτονται 5 βασικές προϋποθέσεις που περιλαµβάνουν: Αύξηση της χρήσης. των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, να διαµορφωθούν σε χαµηλότερα επίπεδα οι εκποµπές οξειδίων του αζώτου από τα πετρελαιοκίνητα Ι.Χ. σε σχέση µε τα αντίστοιχα βενζινοκίνητα (2014), να οργανωθεί σωστά η υποδοµή ελέγχου της ποιότητας των καυσίµων απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης των Ι.Χ. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη µε επανεξέταση του θέµατος σε ετήσια βάση µε πρώτη συνεδρίαση το Σεπτέµβριο του 2012! Στις προτάσεις που εξετάζονται περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, µητρώα δεξαµενών και ηλεκτρονικός εξοπλισµός για τον έλεγχο των µέσων µεταφοράς καυσίµων A '^'

6 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 Συρρίκνωση 18,1% στις οδικές µεταφορές Η µείωση χου µεχαφορικοΰ έργου Σχη µελέχη xns Hellastat αναφέρεχα και xns εµπορευµαχικήε κίνησα όχι n Ελλάδα έχει χη δυναχόχηχα διεθνοκ λόγω xns ΰφεσα επέφερε να βελχιώσει χη θέση xns συρρίκνωση καχά 18,1% axis οδιkts σχη διεθνή αγορά µεχαφορών και µεχαφορέε και καχά 3,4% σχην logistics, εκµεχαλλευόµενη ευνοϊkts αγορά χων logistics, χοµείβ axous συγκυρίεβ, oncus: α) χην εµπορευµαχική onoious n Ελλάδα έχει σηµανχικά συµφόρηση σε λιµάνια περιθώρια ανάπχυξα και βελχίωσα xns υχικήβ Ευρώπα, β) χην εδραίωση xns θέσα xns σχην παγκόσµια αχον παγκόσµιο χάρχη χαxtas αγορά. Αυχά προκΰπχουν από χην αναπχυσσόµενων χωρών όnois πρόσφαχη µελέχη xns Hellastat για n Κίνα, και γ) xis ανεπαρκείβ χον εγχώριο κλάδο χων υπηρεσιών υποδοµέε γειχονικών χωρών. µεχαφορών και logistics σχην οποία Σηµανχικά ρόλο θα διαδραµαχίσει επισηµαίνεχαι όχι κοµβική αλλαγή και n ανάπχυξη χων µεχαφορικών για χον κλάδο αποχελεί n υποδοµών xns xcopas (επέκχαση χων οδικών µεχαφορών µέσω και αναβάθµιση χου οδικού µιαβ µεχαβαχικήβ περιόδου 3 εχών, δικτύου, εκσυγχρονισµόε χων λιµενικών που περιλαµβάνει υποδοµών, έργα ανάπλασα χων αδειών για φορχηγά χων σιδηροδροµικών αξόνων,.χ., ένχαξη χων µεχαφορέων σε µεχαφορικέβ δηµιουργία χου εµπορευµαχικοΰ κένχρου εχαιρείεβ και σχο θριάσιο Πεδίο, σύνδεση χων κοµίσχρων. Οµωε, n χων λιµένων µε χο σιδηροδροµικό οικονοµική ύφεση έχει περιορίσει δίκτυο xns xcopas κ.λπ.). σηµανχικά χη δρασχηριόχηχα αχον Η πρόσφαχη παραχώρηση χου ευρύχερο κλάδο χων µεχαφορών ΣΕΜΠΟ Πειραιά σχην Cosco Η µείωση της εµπορευµατικής κίνησης διεθνώς πίεσε τις οδικές µεταφορές, και logistics, ενώ χην ίδια σχιγµή Pacific, αν συνδυασχεί µε χη σιδηροδροµ αλλά και την αγορά των logistics κατά 3,4%. Κοµβική αλλαγή για σι εχαιρείεβ επιβαρύνονχαι µε αυξανόµενο σύνδεση χου Ικονίου τον κλάδο θα είναι n των οδικών µεταφορών µέσω µιας µεχαφορικό mxjxos, ιδίοκ µε χο Θριάσιο Πεδίο, θα ενισχύσει µεταβατικής περιόδου 3 ετών, που περιλαµβάνει των αδειών µεχά xis δΰο διαδοχικέε αυξήσει σηµανχικά χον ρόλο χου Πειραιά για φορτηγά.χ., ένταξη των µεταφορέων σε µεταφορικές εταιρείες αχον ΦΠΑ και αχον φόρο σε βενζίνη axis εµπορευµαχικέε pots xns Αναχολικήε και των κοµίστρων. και πεχρέλαιο κίνησα καχά χο Μεσογείου.

7 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 µέτρα Ενοχληµένοι µε το θέµα των «κλειστών» επαγγελµάτων, οι ελεγκτές της τρόικας ζητούν πρόσθετες παρεµβάσεις. απαιτήσεις Επέκταση του νέου µισθολογίου σε Σώµατα Ασφαλείας και ΕΚΟ και mo «γενναία» εφεδρεία, νέες περικοπές στην υγεία και πλήρη κατάργηση των φοροαπαλλαγών και των κατώτατων µισθών των ΣΣΕ οι νέες απαιτήσεις. [τρόικα] εν κάνει ούτε ένα βήµα πίσω πριν κλείσουν όλοι οι λογαριασµοί του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος έως το 2014 Επιµένουν σε συιιπληίχΰηαπκά µέτρα για την έκτη δόση Του Τάσου ασόπουλου Νέα σκληρά µέτρα, κυρίως για το δηµόσιο και έντονη περιλαµβάνονται πις σκληρής για την έκτη δόση. τοµέα, δυσπιστία, στο πλαίσιο διαπραγµάτευσης θα συνεχιστούν και θα εστιάσουν προσαρµογής Η τρόικα Οι διαπραγµατεύσεις δύο βήµατα µπροστά και ένα της περιόδου ζητεί τώρα επέκταση του νέου µισθολογίου ασφαλείας σήµερα πίσω». «Η ελληνική σε σώµατα και ΕΚΟ και πιο «γενναία» εφεδρεία και άµεσες απολύσεις, νέες περικοπές στην υγεία και πλήρη κατάργηση των φοροαπαλλαγών από το Συµβάσεων και Εργασίας Τη στιγµή που Ευρωπαϊκή Ενωση και ΝΤ αναµένουν την έκθεση της τριµερούς επιτροπής για να συνεχίσουν της χώρας τη χρηµατοδότηση που δεν µπορούσαν να βγάλουν µας από το πρόγραµµα οικονοµικής στήριξης, τα µέλη της τριµερούς δεν κάνουν ούτε ένα βήµα πίσω, πριν κλείσουν όλοι οι λογαριασµοί των µη κατονοµαζόµενων του Μεσοπρόθεσµου επαγγελµάτων, στην έκδοση έως το 2014, µαζί βέβαια µε τις αυτούς που αφορούν την πλήρη οποίες θα «απελευθερωθούν» Μάλιστα, σε δηλώσεις τους τα επαγγέλµατα δικηγόρων, σε ξένα Μέσα, δηλώνουν µάλλον ΓΛίµβολαιογράφων, µηχανικών δύσπιστοι για την εφαρµογή αρχιτεκτόνων και ορκωτών των µέτρων που έχουν ήδη λογιστών. υιοθετηθεί. Συγκεκριµένα, ο εκπρόσωπος του ΝΤ, Πόουλ Τόµσεν, και ο αντίστοιχος της E.E., Ματίας εκπρόσωπος Μορς, προειδοποιούν πως τα µέτρα του σχεδίου για τη «διάσωση» της Ελλάδας µπορεί να αποτύχουν, εάν n Αθήνα αυστηρότερες µεταρρυθµίσεις. δεν εφαρµόσει διαρθρωτικές «Η Ελλάδα στέκεται σε ένα σταυροδρόµι. Είναι σαφές πως το πρόγραµµα (διάσωσης) δεν θα επιτύχει, εάν οι αρχές δεν ακολουθήσουν το δρόµο που συνεπάγεται πολύ αυστηρότερες διαρθρωτικές από όσες έχουµε µεταρρυθµίσεις δει µέχρι τώρα», δηλώνει crm γερµανική εφηµερίδα «Βελτ αµ Ζόνταγκ» ο Πόουλ Τόµσεν, προσθέτοντας πως, σε ό,τι αφορά στα µέτρα καταλαβαίνει του προγράµµατος, την υλοποίηση «είναι κυβέρνηση πως πολλές από ης πιο δύσκολες αλλαγές είναι οκο- Στελέχη της τρόικας, κατά τη διάρκεια της πολυήµερης παρουσίας της στην Αθήνα, τώρα και τις τελευταίες των κατώτατων µισθών των Συλλογικών εβδοµάδες του Αυγούστου, είχαν την ευκαιρία να δουν από mo... κοντά το θέµα, ενώ, σύµφωνα µε πληροφορίες, έγιναν αποδέκτες ακόµη και καταγγελιών από επιχειρηµατίες άκρη και απευθύνθηκαν για... λύση στην τρόικα. Οι δανειστές θεωρούν απαράδεκτη την καθυστέρηση στην καταγραφή αποφάσεων για την άρση φραγµών, αλλά και για την της αγοράς ολοκλήρωση των 15 εργασίας και τα κλειστά επαγγέλµατα. νοµοθετικών πράξεων µε τις µα µπροστά. Την ίδια στιγµή, υπάρχει µια αύξηση της πολιτικής αξιωµατούχος και της κοινωνικής επισηµαίνει ο ανός κόπωσης», του ΝΤ. Ο κ. Ματιάς Μορς, µε τη σειρά του, ασκεί κριτική στον αργό ρυθµό υλοποίησης των µεταρρυθµίσεων. «Οι Ελληνες νοµίζου ν πώς είναι αρκετό να κάνουννόµους. Οµως n εφαρµογή τόυς παίρνει χρόνο. Και, συχνά, οι απαραίτητες δοµές δεν υπάρχουν», σηµειώνει ο Μορς στη «Welt Am Sontag*. Στο κλίµα αυτό, λοιπόν, n τρόικα επιµένει σε συµπληρωµατικά µέτρα διαρθρωτικού µε στόχο την πρόσθετη εξοικονόµηση πόρων ύφους 2,5 δισ. για τα µέτρα για το 2013 και το Οι βασικοί στο να δεχθούν χαρακτήρα, προβληµατισµοί τα νέα µέτρα είναι οι πιθανές αστοχίες που µπορεί να υπάρξουν, αλλά και το βάθος της ύφεσης για τον επόµενο χρόνο, καθώς κανείς δεν µπορεί από τώρα να εγγυηθεί 2,5% του ΑΕΠ. ότι θα περιοριστεί στο Με στόχο, λοιπόν, να πετύχει την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος τον επόµενο χρόνο στα µέτρα που έχει ήδη λάβει n κυβέρνηση, n τρόικα ζητεί ύσπιστοι αι ελεγκτές της τρόικας σχετικό µε έτρων ετηθεί την εφαρµογή των µέτρων ηου έχουν ήδη υιοθετηθεί να υπάρξει άµεση ελάφρυνση των δηµοσίων δαπανών. Οι εκπρόσωποι την κατάργηση της τριµερούς αναµένεται να έχουν και επιτροπής µισθών όλο και περισσότερη επιµονή των κατώτερων που ορίζει n ΣΣΕ, µε στόχο την κινητικότητα των εργαζοµένων πληρωµής Κριτική για το θέµα της ς επαγγελµάτων Σύµφωνο µε κοινοτικές πηγές, τα στελέχη της τρόικας θεωρούν ότι, ακόµη και αν γίνουν οι παρεµβάσεις, δεν είναι αρκετές, και ασκούν πιέσεις για πρόσθετες κινήσεις, ανάγοντας το θέµα ως µία από τις προτεραιότητες του µνηµονίου. Μάλιστα, άσκησαν έντονη κριτική για την κωλυσιεργία καθυστέρησης των επαγγελµάτων να προστεθούν: πάλι συναντήσεις µε την ηγεσία και την αύξηση της Επίσης, n στήριξη των τραπεζών 1. Η επέκταση στο στενό δηµόσιο του Γενικού Λογιστηρίου απασχόλησης. Για το λόγο αυτό, από το EFSF, αλλά και n τοµέα του ενιαίου µισθολογίου του Κράτους, ώστε να γίνουν νέοι θα συναντηθούν και πάλι σήµερα νέα δανειακή σύµβαση των 109 και στα Σώµατα Ασφαλείας υπολογισµοί. µε τον υπουργό Εργασίας, δισ. ευρω θα διασφαλίσουν την και n εφαρµογή του µισθολογίου 3. Η επανεξέταση του συστήµατος Γιώργο Κουτρουµάνη. εκπλήρωση των υποχρεώσεων και στις ΕΚΟ -εισηγµένές δαπανών στο σύστηµα Εκτός από τα νέα µέτρα, προς τους δανειστές µας. και µη- όπως είχε συµφωνηθεί υγείας, ώστε να εξοικονοµηθούν όµως, οι εκπρόσωποι των ελεγκτών Πάντως, και οι δύο πλευ ρές ελ από τον περασµένο περίπου 6 δισ. ευρω έως το 2014, εµφανίζονται ιδιαίτερα ενα πίζουν σε ένα καλό αποτέλεσµα Ιούνιο. Ειδικά για τις δηµόσιες κάτι που περιλαµβάνονταν στο χληµένοι µε το θέµα των «κλειστών» κατά τη Σήνοδο Κορυφής επιχειρήσεις, οι ελεγκτές ζητούν µνηµόνιο του Μαρτίου, αλλά επαγγελµάτων και ζητούν της 18ης Οκτωβρίου. To νέο άµεσες νοµοθετικές παρεµβάσεις ουδέποτε υλοποιήθηκε. πρόσθετες παρεµβάσεις στο σενάριο, του µνηµονίου έως για την κατάργηση 4. Στα φορολογικά, το µόνο που ύφος των αµοιβών, στο κόστος το 2014, θα οριστικοποιηθεί επιδοµάτων και υπερωριών συ ζητούν µε τους επιτελείς του των συµβολαιογραφικών πράξεων, στις 24 Οκτωβρίου, όταν θα δοθούν υπαλλήλων δηµοσίων επιχειρήσεων, ΥΠΟΙΚ, είναι n πλήρης κατάργηση στον αριθµό των φαρµακοποιών, στη δηµοσιότητα (σύµφωνα οι οποίες έχουν ενσωµατωθεί των φοροαπαλλαγών από ίδρυση εταιρειών πολλαπλών µε δηλώσεις του κου. Γιούνγκερ) σε ΣΣΕ. το 2012, µέσω του νέου φορολογικού δραστηριοτήτων (παροχής οι αναλυτικές εκθέσεις 2. Η επέκταση του µέτρου εφεδρείας νοµοσχεδίου. To σκεπτικό όχι µόνο δικηγορικών αλλά που 0α πάνε για έγκριση σε πάνω από ακόµη του µέτρου είναι n διεύρυνση και άλλων υπηρεσιών όπως στο συµβούλιο. Τα µέτρα 0α και στις υπαλλήλους της φορολογικής βάσης. λογιστικών) και επανεξέταση περιληφθούν στο τελικό σχέδιο και την απόλυση των υπαλλήλων 5. Στο εργασιακό, εκτός από την του τρόπου υπολογισµού των του προϋπολογισµού που πρέπει ή υπηρεσιών, που συγχωνεύονται των επιχειρησιακών εισφορών προς τα Ταµεία και να ανακοινωθεί την 28η ή καταργούνται, ώστε ές συµβάσεων, ζητεί µε τους συλλόγους. Οκτωβρίου. [SiD: ] της της ς των οδικών µεταφορών (ταξί και φορτηγά ΑΧ.), για τα οποία έχουν πάρει διαβεβαιώσεις από το αρµόδιο υπου ργείο για άµεση. Ειδικά για τα ταξί, το σχέδιο την άµεση προβλέπει του κλάδου, ενώ για τα φορτηγά δηµοσίας χρήσεως, το αργότερο To έως τις αρχές του Οσο για πρόσθετα µέτρα της διετίας , και οι δύο πλευρές τηρούν στγήν ιχθύος. Σύµφωνα µε πληροφορίες το υπουργείο Οικονοµικών αναµένει τον από µηχανής θεό του νέου πακέτου διάσωσης της Ελλάδας, για να πάρει µια βαθιά δηµοσιονοµική ανάσα. Οι τελικές αποφάσεις για την αποµείωση της αξίας των ελληνικών οµολόγων, ακόµη και αν αυτή φτάσει το 50%, από το 21% που προέβλεπε n συµφωνία της 21ης Ιουλίου, θα φέρουν µαζί τους και το καλό «πακέτο» για την Ελλάδα. Από µόνο του, το «κούρεµα» του δηµοσίου ελάφρυνση χρέους θα σηµάνει την των υποχρεώσεων τόκων.

Πόσο θα κοστίζουν οι άδειες φορτηγών

Πόσο θα κοστίζουν οι άδειες φορτηγών 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 > Ναύλοι Η Οµοσπονδία Φορτηγών AuTOKwmicnxjv Ελλάδος σε ανακοίνωση της επισηµαίνει ότι παραµένουν «σε αδικαιολόγητα υψηλά επίπεδα» ra ναύλοι στις ακτοπλοϊκές εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 1. Κατηγοριοποίηση Οχημάτων για την Εφαρμογή των Μέτρων Η εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προϋποθέτει την κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 181 Α/16-9-2009 : Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης.

ΦΕΚ 181 Α/16-9-2009 : Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. ΑΡΙΘ.: 16/16-9-09 Είδος Εγγράφου: ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ: 181Α ΦΕΚ 181 Α/16-9-2009 : Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Γιάννης Κ. Ζιώμας Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΑΘΗΝΑ 3-1-7 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη προβλήματα από:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Επίβλεψη : Καθηγήτρια Dr. Έλενα Καλλικαντζάρου Μελέτη - Ανάπτυξη: Καλογερίδου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οι «δικαιολογίες» Παραθέτουµε µερικές τέτοιες προηγούµενες «δικαιολογίες» άλλων:

Οι «δικαιολογίες» Παραθέτουµε µερικές τέτοιες προηγούµενες «δικαιολογίες» άλλων: Εισαγωγή Είναι προφανές ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις από το 1978 έως σήµερα αξιοποίησαν πλήρως τη γνωστή διαπίστωση του Ευάγγελου Λεµπέση, η οποία περιλαµβάνεται τεκµηριωµένα στο έργο του «Ἡ Τεράστια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ Λεωφόρος Αθηνών 107, Αθήνα 104 47, τηλ: 210 340 7800 Fax: 210 340 7999, info@kteo-gr.gr www.kteo-gr.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Αθήνα, 01/02/2010 Στην επικείμενη υποβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΠΕ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS 3. SIGMALIVE 4. Από την πλευρά τους, CIPA δια του προέδρου του Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και CIBA δια του προέδρου του και πρώην υπουργού Υγείας, Φρίξου Σαββίδη, έκαναν λόγο για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 21-22 ΜΑΡΤΙΟΥ HELLAS PHARM HELEXPO MAROUSSI

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 21-22 ΜΑΡΤΙΟΥ HELLAS PHARM HELEXPO MAROUSSI Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 21-22 ΜΑΡΤΙΟΥ HELLAS PHARM HELEXPO MAROUSSI Ο ρόλος του φαρμακείου στην διαμόρφωση μιας εθνικής πολιτικής φαρμάκου είναι ιδιαίτερα σημαντικός και πολυδιάστατος.

Διαβάστε περισσότερα

Τραµ). Κυβέρνησης στο Φύλλο 1181 (Α Α: 7ΝΙΦ465ΦΘΘ-ΖΤ1). Ειδικότερα:

Τραµ). Κυβέρνησης στο Φύλλο 1181 (Α Α: 7ΝΙΦ465ΦΘΘ-ΖΤ1). Ειδικότερα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Βαθμός Προτ/τας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ οικ Α 39834/3060

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΕ

ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΕ 1 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές Ηλίας Ντεμιάν Περιβαλλοντολόγος Ερευνητής ΙΟΒΕ Δομή παρουσίασης 1. Αποτύπωση της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

2011-2012 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2011-2012 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2012 / 3 rd draft report 2011-2012 - 1. 2. 3. 4. 5. 6. - development Sustainable ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. 2011-2012 ΟΡΑΜΑ Σ ύ γ χ ρ ο ν ε ς, Α σ φ α λ ε ί ς, Π ο ι ο τ ι κ έ ς Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Βασικά μεγέθη ελληνικού τουρισμού Διεθνείς Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών Σοφοκλής Πιταροκοίλης Μέλος ΔΣ ΣΕΦ 1 Ιουλίου 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 2-4/11/2013. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό

Επικαιρότητα 2-4/11/2013. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό Αθήνα 4-11-2013 Επικαιρότητα 2-4/11/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Σιαμάς, Ph.D.c., Logistics Engineer, MEng, Msc, Internal Auditor, NGO, Accountant, Msc, Member of the Permanent Committee of Logistics,

Ιωάννης Σιαμάς, Ph.D.c., Logistics Engineer, MEng, Msc, Internal Auditor, NGO, Accountant, Msc, Member of the Permanent Committee of Logistics, Ιωάννης Σιαμάς, Ph.D.c., Logistics Engineer, MEng, Msc, Internal Auditor, NGO, Accountant, Msc, Member of the Permanent Committee of Logistics, Ministry of Transport f. President of Hellenic Association

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ»

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» ευτέρα 3 Ιουνίου 2002 - Ο Έλληνας ασθενής καθυστερεί σηµαντικά να έχει στη διάθεσή του ένα νέο φάρµακο σε σχέση µε τον ευρωπαίο πολίτη. Η επισήµανση έχει

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με τον τίτλο ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (LOGISTICS ΟΛΠ) Εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια

Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια ΕΓΓΡΑΦΟ 1 Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια 1. Την Τετάρτη 10/9/08, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, άρχισε η πρώτη φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΚ81-6. ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ

ΑΔΑ : 4ΙΚ81-6. ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ.Πρωτ. B1/ 47832/4533 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του ΣΑΑΕ σε θέματα αεροπορικής επικαιρότητας

Οι Θέσεις του ΣΑΑΕ σε θέματα αεροπορικής επικαιρότητας Οι Θέσεις του ΣΑΑΕ σε θέματα αεροπορικής επικαιρότητας Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 1. Μείωση του κόστους χρήσης του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ). Το αεροδρόμιο της Αθήνας δεν έχει πετύχει, σε επιθυμητό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Περιλαμβάνονται οι ορισμοί για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού. Άρθρο 2.

Άρθρο 1. Περιλαμβάνονται οι ορισμοί για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού. Άρθρο 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τμήμα Υπεραστικών Συγκοινωνιών Αρ. Πρωτ.: B/75187/6817/01/21-12-2001 ΘΕΜΑ: Αποστολή του Ν. 2963/2001 (Α 268) «Οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 7-9/9/2013. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο

Επικαιρότητα 7-9/9/2013. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Αθήνα 9-9-2013 Επικαιρότητα 7-9/9/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ.

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΗΣ Αντικείμενα αναφοράς Ανασκόπηση της κρίσης και εφαρμογή «μνημονιακών»

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/12/2012 Προς: Κοινοπ/ση: Θέμα: ΥΠΕΚΑ - Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ.

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας tτο Τεχνικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Ευχαριστώ για την παρουσία σας σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ επίσης την Ο.Κ.Ε. και το Πρόεδρό της, κ. Πολυζωγόπουλο, για την τιμή που μου έκαναν να μου ζητήσουν να μιλήσω

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Ποιος υποσκάπτει την ανάπτυξη; Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών 19 Δεκεμβρίου 2012 ΣΕΦ: το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι 29 Σεπτεµβρίου 2010, συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους.

2. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι 29 Σεπτεµβρίου 2010, συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β' ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2ου τριμήνου του 2010)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2ου τριμήνου του 2010) A. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ No. Μέτρα Συναρμοδιότητα Δημιοσιονομικό Αποτέλεσμα Κατάσταση Υλοποίησης Σχόλια Στόχος Δημοσιονομική Εξυγίανση Αύξηση του ΦΠΑ 800 εκ. ευρώ το 200 και 800 εκ. ευρώ για Ολοκληρώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται µε εξαιρετικά µεγάλη καθυστέρηση και αφού προηγήθηκε δυστυχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΟΡΑ ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 1 Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος Hellenic Petroleum Marketing Companies Association Ο ΣΕΕΠΕ λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας : «Η τελωνειακή υπηρεσία μοχλός στην καθιέρωση της διευκόλυνσης του εμπορίου στην Ελλάδα»

Θέμα ομιλίας : «Η τελωνειακή υπηρεσία μοχλός στην καθιέρωση της διευκόλυνσης του εμπορίου στην Ελλάδα» Θέμα ημερίδας: «ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» Θέμα ομιλίας : «Η τελωνειακή υπηρεσία μοχλός στην καθιέρωση της διευκόλυνσης του εμπορίου στην Ελλάδα» Τα τελευταία 2,5 χρόνια η Τελωνειακή Υπηρεσία αλλάζει. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Η επανεκκίνηση της ελληνικής αγοράς φωτοβολταϊκών

Η επανεκκίνηση της ελληνικής αγοράς φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η επανεκκίνηση της ελληνικής αγοράς φωτοβολταϊκών Σωτήρης Καπέλλος Πρόεδρος ΣΕΦ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ, 8 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εισήγηση Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο Συνέδριο της International Herald Tribune στην Αθήνα Ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ,

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ, Επικαιρότητα Αθήνα 30-10-2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ H Διοικητική Μεταρρύθμιση του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης αποτελεί σήμερα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας και

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα στατιστικά στοιχεία του βιβλίου που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορούν τις 27 χώρες-µέλη το 2007, εκτός αν διευκρινίζεται διαφορετικά.

Όλα τα στατιστικά στοιχεία του βιβλίου που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορούν τις 27 χώρες-µέλη το 2007, εκτός αν διευκρινίζεται διαφορετικά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1.1. και οικονοµική δραστηριότητα Οι µεταφορές αποτελούν ουσιώδη συνιστώσα της οικονοµίας. Αντιπροσωπεύουν το 7,2% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος για τις 27 χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Στρατηγικής Συνεργασίας ΥΔΜΗΔ ΟΟΣΑ. Αθήνα, Μάιος 2014

Παρουσίαση Στρατηγικής Συνεργασίας ΥΔΜΗΔ ΟΟΣΑ. Αθήνα, Μάιος 2014 Παρουσίαση Στρατηγικής Συνεργασίας ΥΔΜΗΔ ΟΟΣΑ Αθήνα, Μάιος 2014 Παρουσίαση του Σκοπού του Έργου και των Βασικών Στόχων Υφιστάμενη Κατάσταση Ο σκοπός του έργου Βασικοί Στόχοι- Οφέλη Τα κόστος της γραφειοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ. ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΜΕ Ι «ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013 Στην Αθήνα, σήμερα 14 Μαΐου 2013, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αφενός: α) Γεώργιος Καββαθάς Πρόεδρος και

Διαβάστε περισσότερα

Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας

Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας Ομιλία στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών Όλα δείχνουν

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Ξέρετε πότε έγινε η αίτηση για τη υλοποίηση αυτής της ιδιωτικής επένδυσης. Το 1997! 1 4 χρόνια μετά!

Ξέρετε πότε έγινε η αίτηση για τη υλοποίηση αυτής της ιδιωτικής επένδυσης. Το 1997! 1 4 χρόνια μετά! Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του κ. Θάνου Μωραΐτη Κυρίες και κύριοι, πριν λίγες μέρες με ένα κλιμάκιο ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ επισκεφτήκαμε ένα νέο μικρό υδροηλεκτρικό έργο. Είναι ένα έργο το

Διαβάστε περισσότερα

Κωστής Χατζηδάκης. Δίνει μάχες, κάνει έργο Β ΑΘΗΝΩΝ

Κωστής Χατζηδάκης. Δίνει μάχες, κάνει έργο Β ΑΘΗΝΩΝ Δίνει μάχες, κάνει έργο Β ΑΘΗΝΩΝ Να κερδίσουμε τη μάχη! Βρισκόμαστε στο παρά πέντε της δικαίωσης των θυσιών των Ελλήνων, αλλά ταυτόχρονα και στο παρά πέντε μιας μεγάλης περιπέτειας. Με σκληρές προσπάθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΟΝ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ. ΑριΟ. Πρωτ.: A7/5516 Αθήνα, 26.10.2009

ΕΝΕΡΓΟΝ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ. ΑριΟ. Πρωτ.: A7/5516 Αθήνα, 26.10.2009 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ HELLENIC FEDERATION OF INTERNATIONAL ROAD TRANSPORTS FEDERATION HELLENIQUE DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX ROUTIERS Λ > Φ A E > BUND DER HELLENISCHEN

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) αποφάσισε να γνωμοδοτήσει επί του ν/σ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2010 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΕΠΠΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2010 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΕΠΠΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2010 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΕΠΠΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριε Πρόεδρε, κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eea.gr/gr/el/articles/ypoyrgoi-se-anazitisi-ependyton

http://www.eea.gr/gr/el/articles/ypoyrgoi-se-anazitisi-ependyton Συχνές Ερωτήσεις Επικοινωνία ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙ Α ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Ε.Ε.Α. ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2012-2014 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 568/2011. Για την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισµένους νοµούς της χώρας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 568/2011. Για την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισµένους νοµούς της χώρας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 568/2011 Για την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Έννοια ακτοπλοΐας: ακτοπλοΐα είναι η μετακίνηση επιβατών και φορτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αντιγονιδών 2, τ.κ. 54630, Θεσσαλονίκη Τηλ. & Fax: 2310.270027 Θεσσαλονίκη, 4 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ευτέρα 21 Νοεµβρίου 2011 Εκλογές Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας: Υπενθύµιση υπόδειξης εκπροσώπων για την άσκηση εκλογικού δικαιώµατος. Το Επιµελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Προτεινόμενα Μέτρα για Επίλυση Προβλημάτων στην Ανάκαμψη του Κατασκευαστικού Τομέα Ευθύς ως οι συνέπειες της Παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Α1/οικ. 53147 / 2702 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Α1/οικ. 53147 / 2702 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Παπάγου, 01/09/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Α1/οικ. 53147 / 2702 ΤΜΗΜΑ Ο

Διαβάστε περισσότερα