ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΔΛΗΓΙΑΝΝΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΔΛΗΓΙΑΝΝΗ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΔΛΗΓΙΑΝΝΗ ΛΑΡΙΣΑ 2013

2 2 ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Δπώλπκν : Γειεγηάλλεο Όλνκα : Κσλζηαληίλνο Σειέθσλν εξγαζίαο : , ΠΟΤΓΔ ΣΗΣΛΟΗ 1. Πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκα Γεσπνλίαο Καηεχζπλζεο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ηνπ Α.Π.Θ. (1981). 2. Γηδάθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Κηεληαηξηθήο ηνπ Α.Π.Θ. (1998). ΜΔΣΔΚΠΑΗΓΔΤΔΗ ΔΠΗΜΟΡΦΧΔΗ Δξγαζηήξην Εσνηερλίαο, Σκήκα Κηεληαηξηθήο Α.Π.Θ.: (α) ζηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο δηαθφξσλ ηχπσλ ζθαγίσλ κε βάζε ηελ θιίκαθα SEUROP ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. (β) ζηελ νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνπνίεζε ηερληθψλ πνιιαπιήο σνζπιαθηνξξεμίαο, θαηάςπμεο θαη κεηαθνξάο εκβξχσλ κε ζθνπφ ηε δηαθίλεζε γελεηηθνχ πιηθνχ κεηαμχ ρσξψλ. Δξγαζηήξην Σερλνινγίαο Γάιαθηνο, Σκήκα Γεσπνλίαο Α.Π.Θ. ζηελ πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ. Σκήκα Αλαπαξαγσγήο θαη Σερλεηήο πεξκαηέγρπζεο ηεο Γηεχζπλζεο Κηεληαηξηθήο Καξδίηζαο, ζε ζέκαηα ζπγρξνληζκνχ νίζηξνπ, ηερλεηήο ζπεξκαηέγρπζεο αηγνπξνβάησλ θαη εθηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζπέξκαηνο θξηψλ θαη ηξάγσλ κε ζθνπφ ηελ νξγάλσζε θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ αηγνπξνβαηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΖ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, ΣΔΗ Λάξηζαο, Σκήκα Εσηθήο Παξαγσγήο. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ 1. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1984 πξνζιήθζεθα ζην Δξγαζηήξην Σερλνινγίαο Γάιαθηνο, ηνπ Σκήκαηνο Γεσπνλίαο, ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, (403/ ,

3 3 απφθαζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Σερλνινγίαο Γάιαθηνο, ηνπ Σκήκαηνο Γεσπνλίαο ηνπ Α.Π.Θ.). 2. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1986 δηνξίζηεθα ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο θαη ηνπνζεηήζεθα ζην Ηλζηηηνχην Γάιαθηνο Ησαλλίλσλ (ΦΔΚ 364 / , ηεχρνο Γ). 3. Σν Μάην ηνπ 1987 κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο ( / ) κεηαηέζεθα ζην ηαζκφ Γεσξγηθήο Έξεπλαο Παιακά Καξδίηζαο, φπνπ ππεξεηψ κέρξη ζήκεξα. 4. Σνλ Μάην ηνπ 1992 κεηά απφ θξίζε απφ πεληακειή επηηξνπή εληάρζεθα ζηε βαζκίδα ηνπ Γφθηκνπ Δξεπλεηή ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ. (4285/ ΦΔΚ 54/ Σεχρνο Γ). 5. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1997 κεηά απφ θξίζε δχν ηξηκειψλ επηηξνπψλ θαη ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ., κε απφθαζε ηνπ Γ.. (5ε πλεδξίαζε / ) ηνπ ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ. πξνάρζεθα ζηελ βαζκίδα ηνπ Δληεηαικέλνπ Δξεπλεηή. 6. Σν Μάξηην ηνπ 2000 κνπ αλαηέζεθαλ θαζήθνληα πξντζηακέλνπ ζην ηαζκφ Γεσξγηθήο Έξεπλαο Παιακά Καξδίηζαο κε απφθαζε ηεο 2εο/ πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ. 7. Σν Μάξηην ηνπ 2001 κεηά απφ θξίζε δχν ηξηκειψλ επηηξνπψλ θαη ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ., κε απφθαζε ηνπ Γ.. (4 ε / πλεδξίαζε) ηνπ ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ. πξνάρζεθα ζηελ βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Δξεπλεηή. 8. Απφ ην Απξίιην ηνπ 2006 κε απφθαζε ηνπ Γ.. (2ε πλεδξίαζε/ , ζέκα 14.5) ηνπ ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ. κνπ αλαηέζεθαλ παξάιιεια θαζήθνληα πξντζηακέλνπ θαη ζην ηαζκφ Γεσξγηθήο Έξεπλαο Υαιθηδηθήο έσο 23/11/ Σνλ Απξίιην ηνπ 2008 κεηά απφ θξίζε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ., θαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. (3 ε / πλεδξίαζε) ηνπ ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ. πξνάρζεθα ζηελ βαζκίδα ηνπ Σαθηηθνχ Δξεπλεηή. 10. Σελ 16/11/2009 δηνξίζηεθα ζην ΣΔΗ Λάξηζαο, Σκήκα Εσηθήο Παξαγσγήο, ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή θαζεγεηή κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Δθηξνθή Μεξπθαζηηθψλ Εψσλ», ΦΔΚ, η. Γ/839/ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ I. ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ Α. ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΑ 1. The improvement of the quality and marketability of sheep meat produced in the less favoured areas of the community (Υξεκαηνδφηεζε: Δ.Δ. - CAMAR, PROJECT No 8001 CT ( ), Τπεχζπλνο

4 4 ηνπ έξγνπ: Καζεγεηήο Γ. Επγνγηάλλεο θαη γηα ην ΔΘ.Η.Α.Γ.Δ. Γξ. Κ. Γειεγηάλλεο, Αλαπιεξσηήο Δξεπλεηήο). 2. Identifying and changing the qualities and composition of meat from Europeans sheep types which meets regional consumer expectuations (Υξεκαηνδφηεζε: Δ.Δ. - FAIR 3 CT ( ), Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ: Καζεγεηήο Γ. Επγνγηάλλεο θαη γηα ην ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ. Γξ. Κ. Γειεγηάλλεο, Αλαπιεξσηήο Δξεπλεηήο). 3. Environmentally sensitive approaches to nematode parasite control in sustainable agricultural systems for sheep and goats (Υξεκαηνδφηεζε: Δ.Δ. - FAIR 3, CT ( ), Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ: Καζεγεηήο Γ. Επγνγηάλλεο θαη γηα ην ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ. Γξ. Κ. Γειεγηάλλεο, Αλαπιεξσηήο Δξεπλεηήο). 4. Μειέηε θαη βειηίσζε ηεο Καξαγθνχληθεο θπιήο πξνβάησλ. (1989- πλερηδφκελν πξφγξακκα). (Υξεκαηνδφηεζε: Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ., Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ: Γξ. Κ. Γειεγηάλλεο Αλαπιεξσηήο Δξεπλεηήο). 5. Δπίδξαζε ηνπ ζηηεξεζίνπ (κε ππνπξντφληα βάκβαθνο, βακβαθφζπνξνο, βακβαθφπηηα) ζην ξπζκφ αλάπηπμεο, ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ζηηεξεζίνπ θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ ζθαγίνπ ησλ παρπλφκελσλ αξζεληθψλ ακλψλ Καξαγθνχληθεο θπιήο.. (Υξεκαηνδφηεζε: Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ( Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ: Γξ. Κ. Γειεγηάλλεο Αλαπιεξσηήο Δξεπλεηήο). 6. Βειηίσζε ηεο ζξεπηηθήο αμίαο ησλ εγρσξίσλ δσνηξνθψλ θαζψο θαη ππνπξντφλησλ γεσξγηθψλ βηνκεραληψλ γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζηε δηαηξνθή ησλ δψσλ (Υξεκαηνδφηεζε: Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Γ.Γ.Δ.Σ. Πξνγξάκκαηα Πξνζαλαηνιηζκέλεο Έξεπλαο (ΠΡΟΠΔ), ( ). Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κ. Καλδχιεο θαη γηα ην ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ. Γξ. Κ. Γειεγηάλλεο, Αλαπιεξσηήο Δξεπλεηήο). 7. Αμηνιφγεζε ηεο ζξεπηηθήο αμίαο ησλ εγρσξίσλ ππνπξντφλησλ γεσξγηθψλ βηνκεραληψλ θαζψο θαη ζπκκεηνρή απηψλ ζε ζηηεξέζηα κεξπθαζηηθψλ. (Υξεκαηνδφηεζε: Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Γ.Γ.Δ.Σ. Πξνγξάκκαηα Δλίζρπζεο Δξεπλεηηθνχ Γπλακηθνχ 1989 (ΠΔΝΔΓ) ( ), Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο: Κ. Καλδχιεο θαη γηα ην ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ. Γξ. Κ. Γειεγηάλλεο, Αλαπιεξσηήο Δξεπλεηήο). 8. Tερληθννηθνλνκηθή θαη θνηλσληνινγηθή έξεπλα ησλ αηγνπξνβαηνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ηεο ρψξαο (Υξεκαηνδφηεζε: ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ. «Γήκεηξα 95 II/24», Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ: Δληεηαικέλνο Δξεπλεηήο: Ν. Καληεξέο). 9. Δπαλαιεπηηθή in vivo ζπιινγή σαξίσλ θαη in vitro παξαγσγή εκβξχσλ ζε κεξπθαζηηθά. (Υξεκαηνδφηεζε: Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Γ.Γ.Δ.Σ.,

5 5 (ΠΔΝΔΓ 2001), ( ) Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ: Γξ. Γ. Ακνηξίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκαηνο Κηεληαηξηθήο Παλ/κίνπ Θεζζαιίαο). 10. Απνκφλσζε θαη κνξηαθφο ραξαθηεξηζκφο ειιεληθψλ ζηειερψλ ηνπ θπθιντνχ 2 ηνπ ρνίξνπ (PVC2), κειέηε ηεο παζνγφλνπ δξάζεο θαη αλάπηπμε εκβνιίνπ. (Υξεκαηνδφηεζε: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Πξφγξακκα ΖΡΑΚΛΔΗΣΟ ζηα πιαίζηα ηνπ Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ., Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ Γξ. Υ. Μπηιιίλεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Σκήκαηνο Κηεληαηξηθήο Παλ/κίνπ Θεζζαιίαο). 11. Δπίδξαζε ησλ νξκνλψλ ηνπ ζπξενεηδνχο αδέλα ζηελ αλαπαξαγσγηθή έθθξαζε εγρψξησλ θπιψλ πξνβάησλ (Καξαγθνχληθεο θαη Υηψηηθεο). (Υξεκαηνδφηεζε: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ - Πξφγξακκα ΑΡΥΗΜΖΓΖ ΗΗ, Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ: Γξ. Γ. Καληάο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΣΔΗ Λάξηζαο, Σκήκα Εσηθήο Παξαγσγήο). Β. ΜΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΑ 1. Υεκηθή ζχζηαζε ηνπ γάιαθηνο ηνπ πξνβάηνπ ηεο θπιήο Μπνχηζηθν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γαιαθηηθήο πεξηφδνπ. (Υξεκαηνδφηεζε: Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ( ). Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ: Γξ. Κ. Γειεγηάλλεο Αλαπιεξσηήο Δξεπλεηήο). 2. Βειηίσζε ηεο ζξεπηηθήο αμίαο ηνπ βακβαθάιεπξνπ γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπ ζηελ πάρπλζε ησλ αξληψλ θαξαγθνχληθεο θπιήο. (Υξεκαηνδφηεζε: Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ( ). Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ: Γξ. Κ. Καλδχιεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο). 3. Βηνινγηθή θαη νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ζπζηεκάησλ γαιαθηνπαξαγσγήο πξνβαηηλψλ θαη γαινπρίαο θαη πάρπλζεο ακλψλ θαξαγθνχληθεο θπιήο. (Υξεκαηνδφηεζε: Δξγαζηήξην Γεληθήο θαη Δηδηθήο Εσνηερλίαο Γ.Π.Α., ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ., ( ). Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ γηα ην ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ.: Γξ. Κ. Γειεγηάλλεο Αλαπιεξσηήο Δξεπλεηήο). 4. Δπίπεδα ζπξνμίλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζε πξνβαηίλεο ησλ θπιψλ Καξαγθνχληθεο θαη Οξεηλήο Ζπείξνπ. (Υξεκαηνδφηεζε: Δξγαζηήξην Αλαηνκίαο θαη Φπζηνινγίαο Αγξνηηθψλ Εψσλ Γ.Π.Α., ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ., ( ). Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ Η. Μελεγάηνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γ.Π.Α. θαη γηα ην ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ.: Γξ. Κ. Γειεγηάλλεο Αλαπιεξσηήο Δξεπλεηήο). 5. Ζ εηήζηα σνζεθηθή δξαζηεξηφηεηα πξνβαηηλψλ Καξαγθνχληθεο θπιήο. (Υξεκαηνδφηεζε: Δξγαζηήξην Αλαηνκίαο θαη Φπζηνινγίαο Αγξνηηθψλ Εψσλ Γ.Π.Α., ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ., ( ). Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ Η. Μελεγάηνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γ.Π.Α. θαη γηα ην ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ.: Γξ. Κ. Γειεγηάλλεο Αλαπιεξσηήο Δξεπλεηήο). 6. Γηεξεχλεζε ηεο νηθνλνκηθφηεηαο ησλ παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξίνδν νρεηψλ ησλ πξνβαηηλψλ ηεο Καξαγθνχληθεο

6 6 θπιήο. (Υξεκαηνδφηεζε: Δξγαζηήξην Γεληθήο θαη Δηδηθήο Εσνηερλίαο Γ.Π.Α., ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ., ( ). Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ Δ. Ρνγδάθεο Καζεγεηήο Γ.Π.Α. θαη γηα ην ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ.: Γξ. Κ. Γειεγηάλλεο Αλαπιεξσηήο Δξεπλεηήο). 7. Γηεξεχλεζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ ηεο γθνζζππφιεο, ζην βακβαθφζπνξν (Gossypium ssp.) θαη ζηα πξντφληα ηνπ, δηαθφξσλ πνηθηιηψλ βακβαθηνχ. (Υξεκαηνδφηεζε: Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Καξδίηζαο, (2000). Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ: Γξ. Η. Καληνχ-Γξεγνξηάδνπ Αλαπιεξψηξηα Δξεπλήηξηα). 8. πγθξηηηθή κειέηε απνδνηηθφηεηαο ηεο FSHp θαη ηεο PMSG θαηά ην ζπγρξνληζκφ ησλ νίζηξσλ ζηα πξφβαηα Καξαγθνχληθεο θπιήο. (Υξεκαηνδφηεζε: Veterin Α.Δ., ( ). Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ Δ. Ρνγδάθεο Καζεγεηήο Γ.Π.Α. θαη γηα ην ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ.: Γξ. Κ. Γειεγηάλλεο Αλαπιεξσηήο Δξεπλεηήο). 9. Αλάπηπμε ελαιιαθηηθήο κεζφδνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ γνλαδνηξφπσλ νξκνλψλ ζηα πξφβαηα (Καξαγθνχληθεο θπιήο θαη Οξεηλήο Ζπείξνπ «Μπνχηζηθν»). (Υξεκαηνδφηεζε: Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο Αλαπαξαγσγήο Αγξνηηθψλ Εψσλ, Σκήκα Γεσπνλίαο, Α.Π.Θ., ( ). Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ Γ. Πεθιάξεο Καζεγεηήο Α.Π.Θ. θαη γηα ην ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ.: Γξ. Κ. Γειεγηάλλεο Αλαπιεξσηήο Δξεπλεηήο). 10. Γεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο εθηξνθψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην Πξφγξακκα «Γηαηήξεζε ησλ ζπάλησλ θπιψλ αγξνηηθψλ δψσλ». (2001). (Υξεκαηνδφηεζε: Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, Τπεχζπλε ηνπ έξγνπ: Γξ. Κ. Πινπκή Αλαπιεξψηξηα Δξεπλήηξηα). 11. Γηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο βηνηίλεο ζηα παξαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηελ πγηεηλή θαηάζηαζε ησλ πξνβαηηλψλ. (Υξεκαηνδφηεζε: ROCHE (Hellas) Α.Δ. θαη ΜΔΒΓΑΛ Α.Δ., ( ). Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ: Γξ. Α. Λπκπεξφπνπινο Αλαπιεξσηήο Δξεπλεηήο). 12. Τπεξερνγξαθηθή απεηθφληζε ησλ θιηληθψο πγηψλ φξρεσλ θαη επηδηδπκίδσλ ησλ θξηψλ θαξαγθνχληθεο θπιήο. (Υξεκαηνδφηεζε: Κιηληθή Μαηεπηηθή θαη Αλαπαξαγσγήο Σκήκαηνο Κηεληαηξηθήο Παλ/κίνπ Θεζζαιίαο, ( ). Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ γηα ην ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ.:Γξ. Κ. Γειεγηάλλεο). 13. Έιεγρνο ησλ λεκαησδψλ παξαζίησλ ησλ πξνβάησλ θαη ησλ γηδηψλ κε θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ κεζφδνπο. Γηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ θπζηθνχ δεφιηζνπ ζηηο απνδφζεηο ησλ παρπλφκελσλ αξληψλ θαξαγθνχληθεο θπιήο κνιπζκέλσλ κε λεκαηψδε παξάζηηα. (Υξεκαηνδφηεζε: ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ., Δξγαζηήξην Εσνηερλίαο Σκήκαηνο Κηεληαηξηθήο Α.Π.Θ., ( ). Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ: Γξ. Κ. Γειεγηάλλεο Αλαπιεξσηήο Δξεπλεηήο).

7 7 14. Σερλεηή πεξκαηέγρπζε ζε πξνβαηίλεο ειιεληθψλ θπιψλ (θαξαγθνχληθε θπιή) κεηά απφ ζπγρξνληζκφ ησλ σνζπιαθηνξξεμηψλ. (Υξεκαηνδφηεζε: INTERVET Hellas Α.Δ., (2003). Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ: Γξ. Γ. Ακνηξίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο). 15. Δμπγίαλζε ηνπ πνηκλίνπ πξνβάησλ Καξαγθνχληθεο θπιήο ηνπ ΓΔ Παιακά Καξδίηζαο απφ ηελ πξντνχζα πλεπκνλία. (Υξεκαηνδφηεζε: ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ., Δξγαζηήξην Μηθξνβηνινγίαο & Παξαζηηνινγίαο Σκήκα Κηεληαηξηθήο Παλ/κίνπ Θεζζαιίαο, ( ). Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ: Γξ. Κ. Γειεγηάλλεο Αλαπιεξσηήο Δξεπλεηήο).

8 8 ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΔΤΜΔΝΟΤ ΔΡΓΟΤ Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Δπίδξαζε ηεο επνρήο ησλ ηνθεηώλ θαη ηεο ζξεπηηθήο θαηάζηαζεο ησλ πξνβαηηλώλ ηεο Καξαγθνύληθεο θπιήο ζηελ παξαγσγηθή ηθαλόηεηά ηνπο. Σκήκα Κηεληαηξηθήο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Η. ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ Δ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΣΟΤ INSTITUTE FOR SCIENTIFIC INFORMATION (SCI & SSCI) (1.) Chemical composition of Boutsico ewe milk during lactation. L. P. Voutsinas, C. Delegiannis, N. C. Katsiari, C. Pappas. Milchwissenchaft, 43(12): , (2.) Effects of Gossypol content of Cottonseed Cake on Blood constituents in Growing-Fattening Lambs. P. Nikokyris, K. Kandylis, Κ. Deligiannis, D. Liamadis. Journal of Dairy Science, 74(12): , (3.) Evaluation of CottonSeed Cake as a Feed Ingredient for Fattening Sheep. K. Kandylis, P. Nikokyris, D. Liamadis, Κ. Deligiannis. Journal of the Science of Food and Agriculture, 58: , (4.) Performance of Growing-Fattening Lambs Fed Whole Cotton Seed. K. Kandylis, P. N. Nikokyris, Κ. Deligiannis. Journal of the Science of Food and Agriculture, 78: , (5.) Performance of Growing-Fattening Lambs Fed Diets Containing Different Proportions of Cotton Seed Meal. K. Kandylis, P. N. Nikokyris, Κ. Deligiannis. Journal of the Science of Food and Agriculture, 79: , (6.) Effects of varying levels of dietary free gossypol in whole cotton seed on physiological responses of growing-fattening lambs. P. N. Nikokyris, K. Kandylis, Κ. Deligiannis. Journal of the Science of Food and Agriculture, 79: , (7.) The epizootiology of gastrointestinal nematode parasites in Greek dairy breeds of sheep and goats. E. Papadopoulos, G. Arsenos, S. Sotiraki, C. Deligiannis, T. Lainas, D. Zygoyiannis. Small Ruminant Research, 47: , (8.) Ultasonographic appearance of clinically healthy testicles and epididymides of rams. P.G. Goulersou, G.S. Amiridis, P.J. Cripps, T.

9 9 Lainas, K. Deligiannis, P. Saratsis, G.C. Fthenakis. Theriogenology, 59: , (9.) Enzyme immunoassays for the determination of ovine LH and FSH. G.M. Peclaris, A. Pappa, K. Deligiannis and K. Koutsotolis. Reprod Dom Anim, 38: , (10.) Synchronization of ovulation and fixed time intrauterine insemination in ewes. C. Deligiannis, I. Valasi, C.A. Rekkas, P. Goulas, E. Theodosiadou, T. Lainas and G.S. Amiridis. Reprod Dom Anim, 40: 6-10, (11.) The effect of feeding natural zeolite on food intake and performance of growing lambs infected with gastrointestinal nematodes. K. Deligiannis, Th. Lainas, G. Arsenos, E. Papadopoulos, P. Fortomaris, D. Koufidis, C. Stamataris, and D. Zygoyiannis). Livestock Production Science, 96: , (12.) Luteal stage dependence of pituitary response to GnRH in cyclic dairy ewes subjected to synchronization of ovulation. G.S. Amiridis, I. Valasi, I. Menegatos, C. Rekkas, P. Goulas, Th. Papanikolaou, C. Deligiannis. Reproduction, Fertility and Development, 17: , (13.) The effect of repeated follicular aspiration on the onset of puberty and growth rate of winter- or autumn-born lambs. I. Valasi, G.C. Fthenakis, N.N. Prassinos, I. Menegatos, V. Grigoropoulou, C. Deligiannis, E. Vainas, G.S. Amiridis. Small Ruminant Research 84 (2009) ΗΗ. ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ Δ ΔΘΝΗΚΑ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΜΔ ΚΡΗΣΔ (1.) Οηθνλνκηθή αμηνιόγεζε παξαγσγηθώλ ζπζηεκάησλ γαινπρίαο θαη πάρπλζεο αξληώλ.. Γ. Γειεγηψξγεο, Κ. Απνζηνιφπνπινο, Κ. Γειεγηάλλεο θαη Δ. Ρνγδάθεο. Δπιθεώρηζη Εωοηετνικής Δπιζηήμης, 15: 75-89, (2.) Δπίπεδα ζπξνμίλεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζε πξνβαηίλεο ησλ θπιώλ Καξαγθνύληθεο θαη Οξεηλήο ηεο Ζπείξνπ. Η. Μελεγάηνο, Γ. Καινγηάλλεο, Θ. Λαΐλαο, Π. Ννηθνθχξεο, Κ. Γειεγηάλλεο, Δ. Νηθνιάνπ. Γεληίο Δλληνικής Κηηνιαηρικής Δηαιρείας, 45(1): 20-24, (3.) Ζ εηήζηα σνζεθηθή δξαζηεξηόηεηα πξνβαηηλώλ θαξαγθνύληθεο θπιήο. Η. Μελεγάηνο, Κ. Γειεγηάλλεο, Θ. Λαΐλαο, Γ. Καινγηάλλεο, Δ. ηνθφξνο. Γεληίο Δλληνικής Κηηνιαηρικής Δηαιρείας, 46(2): , (4.) Οηθνλνκηθή αμηνιόγεζε ησλ επηδξάζεσλ ηεο επνρήο νρεηώλ ζηελ εθηξνθή ηνπ πξνβάηνπ.. Γ. Γειεγηψξγεο, Κ. Απνζηνιφπνπινο, Κ. Γειεγηάλλεο, Δ. Ρνγδάθεο. Δπιθεώρηζη Εωοηετνικής Δπιζηήμης, 22: 37-48, 1996.

10 10 (5.) Δπίδξαζε ηεο επνρήο ησλ ηνθεηώλ ζηελ παξαγσγηθή ηθαλόηεηα ησλ πξνβαηηλώλ ηεο Καξαγθνύληθεο θπιήο. Κ. Γειεγηάλλεο, Θ. Λαΐλαο. Γεληίο Δλληνικής Κηηνιαηρικής Δηαιρείας, 51(3): , (6.) πγθξηηηθή κειέηε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο FSH-p θαη ηεο PMSG θαηά ηνλ ζπγρξνληζκό ησλ νίζηξσλ ζην πξόβαην.. Γ. Γειεγηψξγεο, Δ. Ρνγδάθεο, Κ. Γειεγηάλλεο, Γ. Γηαλλαξάθνο. Δπιθεώρηζη Εωοηετνικής Δπιζηήμης, 28: 47-55, (7.) Υξήζε ησλ ηερληθώλ πνιιαπιήο σνζπιαθηνξξεμίαο, θαηάςπμεο θαη κεηαθνξάο εκβξύσλ γηα ηε δηαθίλεζε γελεηηθνύ πιηθνύ κεηαμύ ρσξώλ. Κ. ηακαηάξεο, Κ. Γειεγηάλλεο, Θ. Λαΐλαο, Γ. Αξζέλνο. Περιοδικό Δλληνικής Κηηνιαηρικής Δηαιρείας, 53(3): , (8.) Ζ θξπςνξρηδία ζηα πξόβαηα ηεο Καξαγθνύληθεο θπιήο θαη νη νηθνλνκηθέο ηεο επηπηώζεηο. Θ. Λαΐλαο, Κ. Γειεγηάλλεο. Περιοδικό Δλληνικής Κηηνιαηρικής Δηαιρείας, 53(4): , ΗΗΗ. ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ Δ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΤΝΔΓΡΗΧΝ (WORKSHOPS) (1.) Exploring the potential use of clinoptilolite for the control of gastrointestinal nematodes in organic sheep production. G. Arsenos, P. Fortomaris, E. Papadopoulos, K. Deligiannis, Th. Lainas, and D. Zygoyiannis. Proceedings of the 4 th SAFO Workshop, page , March 2005, Frick, Switzerland. ΗV. ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ Δ ΔΘΝΗΚΑ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΥΧΡΗ ΚΡΗΣΔ (1.) Παξαγσγή βαξηώλ ζθαγίσλ αξληώλ ζην πξνβαηνζηάζην. Κ. Γειεγηάλλεο. Γεωργία - Κηηνοηροθία, 9: 18-24, V. ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ ΠΔΡΗΛΖΦΔΗ Δ ΤΝΔΓΡΗΑ ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑ (1.) The use of whole cottonseeds in growing-fattening lambs. K. Kandylis, P. Nikokyris, K. Deligiannis. 43rd Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Vol.1, p. 540, Madrid (Espana), (2.) Effect of gossypol content of whole cottonseeds on some metabolic parameters in vital organs of lambs. P. Nikokyris, K. Kandylis, K. Deligiannis, E. Karounzou. 44th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Vol.1, p.377, Aarhus, Denmark August 1993.

11 11 (3.) Successful importation of frozen ovine embryos from Greece to Scotland. K. P. Matthews, M. J. A. Mylne, N. Friggens, D. Zygoyiannis and K. Deliyiannis. Third international Veterinary Conference,"Science Serving Sheep", 28th June - 1th July 1993, Edinburgh. (4.) Evaluation of embryo cryopreservation and transfer techniques to facilitate movement of genetic material between countries. M. J. A. Mylne, K. P. Matthews, D. Zygoyiannis, K. Deliyiannis, N. Friggens and W. S. Dingwall. 45th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, p.239, 5-8 September 1994 Edinburgh. (5.) The use of cottonseed meal in growing lambs. K. Kandylis, P. Nikokyris and K. Deligiannis. 45th Annual Meeting of the European Association for Animal Production Vol. N5.45, p.171, 5-8 September 1994 Edinburgh. (6.) Effect of gossypol content of cottonseed meal on sheep blood parameters. P. Nikokyris, K. Kandylis and K. Deligiannis. 45th Annual Meeting of the European Association for Animal Production Vol. N5.47, p.172, 5-8 September 1994, Edinburgh. (7.) Effects of Gossypol on some Biochemical Parameters in Blood and Vital Organs of Growing Lambs. P.N. Nikokyris, K. Kandylis and K. Deligiannis. Πξαθηηθά 3 νπ Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ ηεο Έλσζεο Βηνρεκηθψλ Οπδκπεθηζηάλ, Σαζθέλδε, Ννεκβξίνπ (8.) Interactions of nutritional protein and anthelmintics on the control of nematodes in sheep. E. Papadopoulos, S. Sotiraki, C. Stamataris, C. Deligiannis, C. Himonas, D. Zygogiannis. 7th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology August (9.) Effect of production systems on carcass quality characteristics of lambs. G. Arsenos, P. Fortomaris, G. Banos, C. Deligiannis, T. Lainas, N. Katsaounis, E. Kasapidou, C. Stamataris, and D. Zygoyiannis. Proceedings of 118th Annual Meeting of the British Society Animal Science, 2002, p 24. (10.) Synchronization of ovulation and fixed time insemination in ewes. G.S. Amiridis, I. Valasi, C. Deligiannis, P. Goulas, E. Theodosiadou, T. Lainas. 15 ο International Congress on Animal Reproduction, Porto Seguro, BA Brazil, Abstracts Volume 2 p 340, 8-12 August (11.) Pregnancy rates after synchronization of ovulation in ewes. I. Valasi, P. Goulas, J. Menegatos, E. Theodosiadou, C. Deligiannis, G.S. Amiridis. Reproduction in Domestic Animals, Abstracts Volume 39, No 4 p 288, Βαξζνβία,2004. (12.) Maedi-Visna eradication program in a flock of purebred karagouniko sheep: results of an ongoing study. A. Koukoulis, M. Sofia, K. Deligiannis, V. Psychas, T. Lainas, V. Spyrou, P. Goulas, C. Billinis. 6 th International Sheep Veterinary Congress, Hersonissos, Grete, Greece June 2005, p

12 12 (13.) The breeding season and reproduction methods of Greek indigenous and imported sheep breeds. J. Menegatos, T. Lainas, C. Deligiannis, G. Amiridis, E. Xiloury. 6 th International Sheep Veterinary Congress, Hersonissos, Grete, Greece June 2005, p 242. (14.) Effects of repeated follicular aspiration in prepubertal ewe-lamb on their future fertility. I. Valasi, C. Deligiannis, G.S. Amiridis. 6 th International Sheep Veterinary Congress, Hersonissos, Grete, Greece June 2005, p (15.) Effects of follicular aspiration on the number and the quality of collected oocytes from superovulated Karagounico ewes. I. Valasi, T. Papanicolaou, C. Deligiannis, E. Theodosiadou, G.S. Amiridis. 6 th International Sheep Veterinary Congress, Hersonissos, Grete, Greece June 2005, p (16.) Ovum pick up (OPU) in dairy lambs does not affect onset of puberty and future fertility. I. Valasi, T. Papanikolaou, I. Dimitriadis, C. Deligiannis, G.S. Amiridis. Reproduction in Domestic Animals, Abstracts Volume 40(4): 388, (17.) Onset of puberty and growth after repeated follicular aspiration in lambs born in winter and autumn. I. Valasi, V. Grigoropoulou, N.N. Prassinos, C. Deligiannis, P. Goulas G.S. Amiridis). Reproduction in Domestic Animals, Abstracts Volume 41(4):370, (18.) Effect of progestagen pretreatment on meiotic competence of oocytes collected from superovulated Chios ewes. I. Valasi, Th. Papanicolaou, P. Goulas, C. Deligiannis, G.S. Amiridis). Reproduction in Domestic Animals, Abstracts Volume 41(4): 341, (19). Effect of progestagen pretreatment on fertility of ewes. I. Valasi, E. Theodosiadou, C. Deligiannis, S. Papadopoulos, D. Kantas, G.S. Amiridis). Reproduction in Domestic Animals, Abstracts Volume, (20). Detection of aflatoxin M1, by EIA, in Greek indigenous goat s raw milk, after aflatoxin B1 administration. G. D. Kourousekos, E. Theodosiadou, S. Belibasaki, K. Deligiannis, T. Koukoulas, K. Zoulfos, A. G. Lymberopoulos. (2011). IDF International Symposium on Sheep, Goat and other non Cow Milk, May 16-18, 2011, Athens, Greece. (21). Effects of aflatoxin B1 administration on Greek indigenous goat s milk composition, G. D. Kourousekos, E. Theodosiadou, S. Belibasaki, K. Deligiannis, T. Koukoulas, K. Zoulfos, A. G. Lymberopoulos. (2011). IDF International Symposium on Sheep, Goat and other non Cow Milk, May 16-18, 2011, Athens, Greece. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΑ

13 13 (1.) Ζ εηήζηα σνζεθηθή δξαζηεξηόηεηα πξνβαηίλσλ Καξαγθνύληθεο θπιήο. Η. Μελεγάηνο, Κ. Γειεγηάλλεο, Θ. Λαΐλαο, Γ. Καινγηάλλεο. 7 η Δπιζηημονική Σσνάνηηζη ηης Δλληνικής Εωοηετνικής Δηαιρείας, Μάιος 1990, Ξάνθη, Δπιθεώρηζη Εωοηετνικής Δπιζηήμης, Διδική Έκδοζη, Νν 8: (1991). (2.) Σα επίπεδα ηεο ζπξνμίλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζε πξνβαηίλεο ησλ θπιώλ Καξαγθνύληθεο θαη Οξεηλήο ηεο Ζπείξνπ. Η. Μελεγάηνο, Γ. Καινγηάλλεο, Θ. Λατλαο, Π. Ννηθνθχξεο, Κ. Γειεγηάλλεο, Δ. Νηθνιάνπ, Δ. ηνθφξνο. 7 ε Δπιζηημονική Σσνάνηηζη ηης Δλληνικής Εωοηετνικής Δηαιρείας, Μάιος 1990, Ξάνθη, Δπιθεώρηζη Εωοηετνικής Δπιζηήμης, Διδική Έκδοζη, Νν 8: 27-28(1991). (3.) Δπίδξαζε ηνπ πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο ηνπ βακβαθνπιαθνύληα ζηελ πάρπλζε αξληώλ. Κ. Καλδχιεο, Π. Ννηθνθχξεο, Κ. Γειεγηάλλεο, Γ. Ληακάδεο. 7 ε Δπιζηημονική Σσνάνηηζη ηης Δλληνικής Εωοηετνικής Δηαιρείας, Μάιος 1990, Ξάνθη, Δπιθεώρηζη Εωοηετνικής Δπιζηήμης, Διδική Έκδοζη, Νν 8: 33 (1991). (4.) Δπίδξαζε ηεο γθνζζππόιεο ηνπ βακβαθνπιαθνύληα ζε θπζηνινγηθέο παξακέηξνπο παρπλνκέλσλ αξληώλ. Π. Ννηθνθχξεο, Κ. Καλδχιεο, Γ. Ληακάδεο, Κ. Γειεγηάλλεο. 7 ε Δπιζηημονική Σσνάνηηζη ηης Δλληνικής Εωοηετνικής Δηαιρείας, Μάιος 1990, Ξάνθη, Δπιθεώρηζη Εωοηετνικής Δπιζηήμης, Διδική Έκδοζη, Νν 8: 34 (1991). (5.) Οηθνλνκηθή ζεκαζία δηαθόξσλ ζπζηεκάησλ απνγαιαθηηζκνύ θαη παρύλζεσο ησλ αξληώλ, ζε έλα πνίκλην Καξαγθνύληθσλ πξνβάησλ.. Γειεγηψξγεο, Κ. Απνζηνιφπνπινο, Κ. Γειεγηάλλεο, Δ. Ρνγδάθεο. 8 ε Δπιζηημονική Σσνάνηηζη ηης Δλληνικής Εωοηετνικής Δηαιρείας, Μάιος 1991, Βόλος, Δπιθεώρηζη Εωοηετνικής Δπιζηήμης, Διδική Έκδοζη, Νν 10: 64 (1992). (6.) Οηθνλνκηθή αμηνιόγεζε ησλ επηδξάζεσλ ηεο επνρήο ησλ νρεηώλ ζην πξόβαην. Κ. Απνζηνιφπνπινο,. Γειεγηψξγεο, Κ. Γειεγηάλλεο, Δ. Ρνγδάθεο. 10 ε Δπιζηημονική Σσνάνηηζη ηης Δλληνικής Εωοηετνικής Δηαιρείας, Νοέμβριος 1993, Φλώρινα, Δπιθεώρηζη Εωοηετνικής Δπιζηήμης, Διδική Έκδοζη, Νν 14: 33 (1993). (7.) Δπίδξαζε ηεο επνρήο ησλ ζπδεύμεσλ ζηελ εμέιημε ησλ ζσκαηηθώλ απνζεκάησλ ησλ πξνβαηηλώλ ηεο Καξαγθνύληθεο θπιήο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θπνθνξίαο θαη ηεο γαιαθηηθήο πεξηόδνπ. Κ. Γειεγηάλλεο. 10 ε Δπιζηημονική Σσνάνηηζη ηης Δλληνικής Εωοηετνικής Δηαιρείας, Νοέμβριος 1993, Φλώρινα, Δπιθεώρηζη Εωοηετνικής Δπιζηήμης, Διδική Έκδοζη, Νν 14: (1993). (8.) Ζ θξπςνξρηδία ζηα πξόβαηα ηεο Καξαγθνύληθεο θπιήο θαη νη νηθνλνκηθέο ηεο επηπηώζεηο. Θ. Λαΐλαο, Ν. Καηζανχλεο, Α. Γηαλλαθφπνπινο, Δ. Βατλάο, Κ. Γειεγηάλλεο. 7 ο Πανελλήνιο Κηηνιαηρικό Σσνέδριο, Θεζζαλονίκη, Νοέμβριος 1996, Πξαθηηθά ζει. 16.

14 14 (9.) Υξεζηκνπνίεζε ηνπ βακβαθόζπνξνπ ζηε δηαηξνθή ησλ παρπλόκελσλ αξληώλ θαη επίδξαζε ηεο ειεύζεξεο γθνζζππόιεο ζε κεξηθέο παξακέηξνπο απηώλ. Κ. Καλδχιεο, Π. Ννηθνθχξεο θαη Κ. Γειεγηάλλεο. 13 ε Δπιζηημονική Σσνάνηηζη ηης Δλληνικής Εωοηετνικής Δηαιρείας, Οκηώβριος 1997, Αρταία Ολσμπία, Δπιθεώρηζη Εωοηετνικής Δπιζηήμης, Διδική Έκδοζη, Νν 21: (1998). (10.). Φπζηνινγηθέο επηδξάζεηο ηεο ειεύζεξεο γθνζζππόιεο ζηηεξεζίνπ κε δηαθνξεηηθή πεξηεθηηθόηεηα βακβαθόζπνξνπ ζε παρπλόκελνπο ακλνύο. Κ. Καλδχιεο, Π. Ννηθνθχξεο θαη Κ. Γειεγηάλλεο. 14 ε Δπιζηημονική Σσνάνηηζη ηης Δλληνικής Εωοηετνικής Δηαιρείας, Οκηώβριος 1998, Άρηα, Δπιθεώρηζη Εωοηετνικής Δπιζηήμης, Διδική Έκδοζη, Νν 23: (1999). (11.) Δπίδξαζε ησλ λεκαησδώλ παξαζίησλ θαη ηεο «δηαηηεηηθήο πξσηεΐλεο» ζηελ αύμεζε θαη ζηελ πνηόηεηα ησλ ζθαγίσλ αξληώλ παρπλόκελσλ ζε ηερλεηό ιεηκώλα. Κ. ηακαηάξεο, Ν. Καηζανχλεο, Π. Φνξηνκάξεο, Θ. Λαΐλαο, Κ. Γειεγηάλλεο θαη Γ. Επγνγηάλλεο. 8 ο Πανελλήνιο Κηηνιαηρικό Σσνέδριο, Αθήνα, Γεκέμβριος 1999, Πξαθηηθά ζει. 9. (12.) Απνδνρή «βαξηώλ ζθαγίσλ» από έιιελεο θαηαλαισηέο. Κ. ηακαηάξεο, Π. Καηνίθνπ, Δ. Καζαπίδνπ, Κ. Γειεγηάλλεο, Θ. Λατλαο,. Γεσξγάθεο θαη Γ. Επγνγηάλλεο. 8 ο Πανελλήνιο Κηηνιαηρικό Σσνέδριο, Αθήνα, Γεκέμβριος 1999, Πξαθηηθά ζει. 10. (13.) Οριζμένα οργανοληπηικά χαρακηηριζηικά θξέαηνο αρνιών. Κ. ηακαηάξεο, Η. Ακβξνζηάδεο, Π. Καηνίθνπ, Δ. Καζαπίδνπ, Κ. Γειεγηάλλεο, Θ. Λαΐλαο,. Γεσξγάθεο θαη Γ. Επγνγηάλλεο. 8 ο Πανελλήνιο Κηηνιαηρικό Σσνέδριο, Αθήνα, Γεκέμβριος 1999, Πξαθηηθά ζει. 11. (14.) Δπίδξαζε ηεο ειεύζεξεο γθνζζππόιεο ησλ ζηηεξεζίσλ κε δηαθνξεηηθά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπ βακβαθάιεπξνπ ζε θπζηνινγηθέο παξακέηξνπο παρπλνκέλσλ ακλώλ. Κ. Καλδχιεο, Π. Ννηθνθχξεο θαη Κ. Γειεγηάλλεο. 16 ε Δπιζηημονική Σσνάνηηζη ηης Δλληνικής Εωοηετνικής Δηαιρείας, Οκηώβριος 2000, Καλαμάηα, Δπιθεώρηζη Εωοηετνικής Δπιζηήμης, Διδική Έκδοζη, Νν 25: (2001). (15.) Δπίδξαζε ηνπ θπζηθνύ δεόιηζνπ ζηηο απνδόζεηο ησλ παρπλόκελσλ αξληώλ κνιπζκέλσλ κε λεκαηώδε παξάζηηα. Κ. Γειεγηάλλεο, Θ. Λατλαο, Γ. Αξζέλνο, Π. Φνξηνκάξεο, Ζ. Παπαδφπνπινο, Γ. Κνπθίδεο, Γ. Επγνγηάλλεο. 19 ε Δπιζηημονική Σσνάνηηζη ηης Δλληνικής Εωοηετνικής Δηαιρείας, Οκηώβριος 2003, Καρδίηζα, Δπιθεώρηζη Εωοηετνικής Δπιζηήμης, Διδική Έκδοζη, Νν 28: (2003). (16.) πγρξνληζκόο ησλ σνζπιαθηνξξεμηώλ θαη πνζνζηά εγθπκνζύλεο ζε πξνβαηίλεο Καξαγθνύληθεο θπιήο. Δ. Βαιάζε, Π. Γνχιαο, Η. Μελεγάηνο, Κ. Θενδνζηάδνπ, Κ. Γειεγηάλλεο, Γ.. Ακνηξίδεο. 4 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Κηηνιαηρικής Παραγωγικών Εώων, Θεζ/νίκη Φεβροσάριος 2005, Πξαθηηθά ζει. 37.

15 15 (17.) Ζ αλαξξόθεζε ησλ σνζπιαθίσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ειηθίεο αξληώλ επεξεάδεη ηελ ηθαλόηεηα αλάπηπμεο ησλ ζπιιεγνκέλσλ σαξίσλ. Δ. Βαιάζε, Θ. Παπαληθνιάνπ, Κ. Γειεγηάλλεο, Π. Γνχιαο, Γ.. Ακνηξίδεο. 10 ο Πανελλήνιο Κηηνιαηρικό Σσνέδριο, Αθήνα 2006, Πξαθηηθά ζει (18.) Δπίδξαζε ηεο νξκνληθήο δηέγεξζεο ησλ σνζεθώλ θαη ηεο αλαξξόθεζεο ησλ σνζπιαθίσλ ζηελ αλάπηπμε θαη ζηε γνληκόηεηα ακλάδσλ Καξαγθνύληθεο θπιήο. Δ. Βαιάζε, Ν. Πξάζηλνο, Π. Γνχιαο, Κ. Γειεγηάλλεο, Γ.. Ακνηξίδεο. 10 ο Πανελλήνιο Κηηνιαηρικό Σσνέδριο, Αθήνα Φεβροσάριος 2006, Πξαθηηθά ζει (19.) Πξόγξακκα εμπγίαλζεο δύν δηαθνξεηηθώλ θαζαξόαηκσλ θπιώλ πξνβάησλ από ηνλ ηό ηεο πξντνύζαο πλεπκνλίαο: απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο ζε εμέιημε. Α. Κνπθνχιεο, Μ. νθία, Γ. νθηαλίδεο, Β. πχξνπ, Ζ. Κπξηαδάθεο, Β. Φχραο, Κ. Γειεγηάλλεο, Θ. Λατλαο, Γ.Υ. Φζελάθεο, Π. Γνχιαο, Υ. Μπηιιίλεο. 10 ο Πανελλήνιο Κηηνιαηρικό Σσνέδριο, Αθήνα 2006, Πξαθηηθά ζει (20.) Ζ αλαπαξαγσγηθή πεξίνδνο ησλ εγρώξησλ θαη μέλσλ θπιώλ πξνβάησλ θαη νη κέζνδνη αλαπαξαγσγήο ηνπο ζηελ Διιάδα. Η. Μελεγάηνο, Θ. Λατλαο, Κ. Γειεγηάλλεο, Γ. Ακνηξίδεο, Γ. Μεηζφπνπινο. Δ. Ξπινχξε. 10 ο Πανελλήνιο Κηηνιαηρικό Σσνέδριο, Αθήνα 2006, Πξαθηηθά ζει (21.) Ζ επίδξαζε ησλ κηθξνκεηεσξνινγηθώλ ζπλζεθώλ ζηελ αλαπαξαγσγή ηνπ θαξαγθνύληθνπ πξνβάηνπ. Γ. ηξαηάθνο, Υ. Μπαιάζθαο, Γ. Καινγηάλλεο, Κ. Γειεγηάλλεο, Θ. Λατλαο, Η. Μελεγάηνο, Αηθ. Υξνλνπνχινπ-εξέιε. 8 ο Σσνέδριο Μεηεωρολογίας Κλιμαηολογίας & Φσζικής ηης Αημόζθαιρας, Αθήνα 2006, Πξαθηηθά ζει. 93. (22). Δπίδξαζε ηεο νξκνληθήο αγσγήο ζηε γνληκόηεηα πξνβαηίλσλ Καξαγθνύληθεο θπιήο. Βαιάζε Δ., Γειεγηάλλεο Κ., Θενδνζηάδνπ Α., Παπαδφπνπινο., Καληάο Γ., Γ.. Ακνηξίδεο (2011). 2 ν Παλειιήλην πλέδξην Κηεληαηξηθήο Παξαγσγηθψλ Εψσλ, Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ Εσηθήο Πξνέιεπζεο, Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Μαξηίνπ 2011, Θεζζαινλίθε. (23). Δπίδξαζε ηεο αγσγήο κε πξνγεζηαγόλα ζηελ ηθαλόηεηα σξίκαλζεο σαξίσλ πνπ ζπιιέγνληαη από πξνβαηίλεο Καξαγθνύληθεο θπιήο. Βαιάζε Δ., Παπαληθνιάνπ Θ., Γειεγηάλλεο Κ., Γνύιαο Π., Γ.. Ακνηξίδεο (2011). 2 ν Παλειιήλην πλέδξην Κηεληαηξηθήο Παξαγσγηθψλ Εψσλ, Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ Εσηθήο Πξνέιεπζεο, Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Μαξηίνπ 2011, Θεζζαινλίθε. (24). Ζ επίδξαζε ηνπ Toyocerin ζηελ παξαγσγηθόηεηα παρπλόκελσλ ηλδνξλίζσλ ζε εκπνξηθέο ζπλζήθεο εθηξνθήο ζηελ Διιάδα. Καληάο Γ., Ρήγαο Γ., Γνχιαο Π., Παπαδφπνπινο., Γειεγηάλλεο Κ., Κ. Ενχιθνο (2011). 3ν Παλειιήλην πλέδξην Σερλνινγίαο Εσηθήο Παξαγσγήο, Φεβξνπάξηνο 2011, Θεζζαινλίθε.

16 16 (25). Παξαγσγή εκβξύσλ κεξπθαζηηθώλ in vitro: απνηειέζκαηα, πεξηνξηζκνί θαη πξννπηηθέο. Παπαδφπνπινο., Γειεγηάλλεο Κ., Καληάο Γ., Π. Γνχιαο (2011). 3ν Παλειιήλην πλέδξην Σερλνινγίαο Εσηθήο Παξαγσγήο, Φεβξνπάξηνο 2011, Θεζζαινλίθε. (26). Δπίδξαζε ηνπ επηπέδνπ ηεο δηαηξνθήο ζηελ αλαπαξαγσγηθή ηθαλόηεηα ησλ πξνβάησλ Καξαγθνύληθεο θπιήο. Γειεγηάλλεο Κ., Παπαδφπνπινο., Καληάο Γ., Ενχιθνο Κ., Π. Γνχιαο (2011). 3ν Παλειιήλην πλέδξην Σερλνινγίαο Εσηθήο Παξαγσγήο, Φεβξνπάξηνο 2011, Θεζζαινλίθε. (27). Ζ ζπκβνιή ησλ αξηπκαηηθώλ πιώλ ζηελ ηερλνινγία ησλ ηξνθίκσλ. Ενχιθνο Κ., Καληάο Γ., Μνπιάο Α., Γνχιαο Π., Κακπακαλψιε Α., Κ. Γειεγηάλλεο (2011). 3ν Παλειιήλην πλέδξην Σερλνινγίαο Εσηθήο Παξαγσγήο, Φεβξνπάξηνο 2011, Θεζζαινλίθε ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ Α. ΑΝΑΦΟΡΔ ΣΟ SCIENCE CITATION INDEX πλνιηθά ππάξρνπλ 46 αλαθνξέο ζην έξγν κνπ ζην Science Citation Index (39 εηεξναλαθνξέο θαη 7 απηναλαθνξέο) Αξηζκόο Γεκνζίεπζεο ηνηρεία δεκνζίεπζεο Αξηζκόο Αλαθνξώλ (1) Milchwissenchaft, 43(12) : , (2) Journal of Dairy Science, 74 (12): , (3) Journal of the Science of Food and Agriculture, 5 58 (3): , (4) Journal of the Science of Food and Agriculture, 4 78(2): , (6) Journal of the Science of Food and Agriculture, 2 79(14): , (7) Small Ruminant Research, 47: , (8) Theriogenology, 59(9): , (9) Reproduction in Domestic Animals, 38: , (10) Reproduction in Domestic Animals, 40(1): 6-10, (11) Livestock Production Science, 96: , ύλνιν 46

17 17 1) Γεκνζίεπζε κε αξηζκό «1» (Chemical composition of Boutsico ewe milk during lactation. L. P. Voutsinas, K. Deligiannis, N. C. Katsiari, C. Pappas. Milchwissenchaft, 43(12) : , Αλαθνξέο ζην SCI: 17 (δέθα επηά). 1. Kouniba A, Berrada M, El Matakchi A. Comparative study of goat s milk of local and alpine breeds and their cheesemaking properties. Revue de Medecine Vererinaire, 158 (3): (2007). 2. Sahan N, Say D, Kacar A. Changes in chemical and mineral contents of Awassi ewes milk during lactation. Turk J Vet Anim Sci, 29(3): (2005). 3. Mallatou H, Pappa EC, Boumba VA. Proteolysis in Teleme cheese made from ewes, goats or a mixture of ewes and goats milk. Int Dairy J, 14 (11): (2004). 4. Celik S, Ozdemir S. Chemical composition and major minerals of Awassi sheep milk during lactation. Milchwissenchaft, 58 (7-8): (2003). 5. Mallatou H, Pappa CP, Massouras TA. Changes in free fatty acids during ripening of Teleme cheese made with ewes, goats, cows or a mixture of ewes and goats milk. Int J Dairy J, 13 (2-3): (2003). 6. Mallatou H, Pappas CP, Albanis TA. Behaviour of pesticides and methyl parathion during manufacture, ripening and storage of feta cheese. Int J Dairy Technol, 55 (4): (2002). 7. Pavic V, Antunac N, Mioc B et al. Influence of stage of lactation on the chemical composition and physical properties of sheep milk. Czech J Anim Sci, 47 (2): (2002). 8. Kondyli E, Katsiari MC. Fatty acid composition of raw ewes of Boutsico breed during lactation. Milchwissenchaft, 57 (2):74-76 (2002). 9. Mendia C, Ibanez FC, Torre P et al. Influence of the season on proteolysis and sensory characteristics of Indiazabal cheese. J Dairy Sci 83 (9): (2000). 10. Ploumi K, Belibasaki S, Triantaphyllidis G. Some factors affecting daily milk and composition in a flock of Chios ewes. Small Ruminant Res, 28 (1): (1998). 11. Bencini R, Pulina G. The quality of sheep milk: a rewiew. Wool Tech Sheep Bree, 45 (3): (1997). 12. Bencini R, Pulina G. The quality of sheep milk: a rewiew. Aust J Exp Agr, 37 (4): (1997). 13. Mehaia MA. Milk composition of Najdi, Australian (border Leicester Υ Merino) ewes and their crossbred. Arab Gulf J Sci Res, 14 (3): (1996).

18 Simos EN, Nikolaou EM, Zoiopoulos PE. Yield, composition and certain physicochemical characteristics of milk of the Epirus mountain sheep breed. Small Ruminant Res, 20 (1): (1996). 15. Pellegrini O, Remeeuf F, Rivemale M. Evolution of physicochemical characteristics and renneting properties of ewe s milk collected in the Roquefort area. Lait, 74 (6): (1994). 16. Mallatou H, Pappas CP, Voutsinas LP. Manufacture of Feta cheese from sheep s milk, goats milk or mixtures of these milk. Int Dairy J, 4: (1994). 17. Pappas CP, Kondyli E, Voutsinas LP, Mallatou H. Effect of standardization of ewes milk for casein/fat ratio on the composition, sensory and rheological properties of Feta cheese. Int Dairy J, 4: (1994). 2) Γεκνζίεπζε κε αξηζκό «2» (Effects of gossypol content of Cottonseed Cake on Blood constituents in Growing-Fattening Lambs. P. Nikokyris, K. Kandylis, C. Deligiannis, D. Liamadis. Journal of Dairy Science, 74 (12): , 1991). Αλαθνξέο ζην SCI: 6 (έμη). Απφ απηέο νη 5 (πέληε) βξίζθνληαη ζε δεκνζηεχζεηο άιισλ εξεπλεηψλ. 1. Oguz FK, Oguz MN, Buyukoglu T. Effect of calcium and iron supplementation on blood parameters of broiler fed diet with gassypol. Indian J Anim Sci 74(11): (2004). 2. Fthenakis GC, Leontides L, Skoufos J, et al. Case report : high prevalence rate of ovine mastitis, caused by coagulase-negative staphylococci and predisposed by increased gossypol consumption. Small Ruminant Res 52(1-2) : (2004). 3. Pattanaik AK, Sastry VRB, Singh DK, et al. Effect of gossypol from cottonseed meal diets on some clinico-biochemical parameters and humoral immune response of crossbred calves fed barley and sorghum. Asian Austral J Anim 16 (9): SEP (2003). 4. Akingbade AA, Nsahiai IV, Morris CD, et al. Field activities and blood profile of pregnant South African indigenous goats after receiving dihydroxy pyridone-degrading rumen bacteria and grazing Leucaena leucocephala-grass or natural pastures. J Agr Sci 138 : Part 1 (2002). 5. Nagalakshmi D, Sastry VRB, Agrawal DK, et al. Haematological and immunological response in lambs fed raw and variously processed cottonseed meal. Asian Austral J Anim 14 (1): (2001). θαη κηα αλαθνξά ζε δεκνζίεπζε ζηελ νπνία βξίζθνκαη κεηαμχ ησλ ζπγγξαθέσλ (δεκνζίεπζε αξηζκφο 6: PN. Nikokyris, K. Kandylis, K.

19 19 Deligiannis. Journal of the Science of Food and Agriculture, 79(14): , 1999). 3) Γεκνζίεπζε κε αξηζκό «3» (Evaluation of Cottonseed Cake as a Feed Ingredient for Fattening Sheep. K. Kandylis, P. Nikokyris, D Liamadis, C. Deligiannis. Journal of the Science of Food and Agriculture, 58 (3): , 1992). Αλαθνξέο ζην SCI: 5 (πέληε). Απφ απηέο νη 2 (δχν) βξίζθνληαη ζε δεκνζηεχζεηο άιισλ εξεπλεηψλ. 1. Nagalakshmi D, Sastry VRB, Agrawal DK. Relative performance of fattening lambs on raw and processed cottonseed meal incorporated diets. Asian Austral J Anim 16 (1): (2003). 2. Nagalakshmi D, Sastry VRB, Rao VK. Influence of feeding processed cottonseed meal on meat and wool production of lambs. Asian Austral J Anim 15 (1): (2002). θαη ηξεηο αλαθνξέο ζε δεκνζηεχζεηο ζηηο νπνίεο βξίζθνκαη κεηαμχ ησλ ζπγγξαθέσλ (δεκνζίεπζε αξηζκφο 6: PN. Nikokyris, K. Kandylis, K. Deligiannis. Journal of the Science of Food and Agriculture, 79(14): , 1999, δεκνζίεπζε αξηζκφο 5: K. Kandylis, PN. Nikokyris, K. Deligiannis. Journal of the Science of Food and Agriculture, 79(12): , 1999, δεκνζίεπζε αξηζκφο 4: K. Kandylis, PN. Nikokyris, K. Deligiannis. Journal of the Science of Food and Agriculture, 78(2): , 1998 ). 4) Γεκνζίεπζε κε αξηζκό «4» (Performance of growing fattening lambs fed whole cotton seed. K. Kandylis, PN. Nikokyris, K. Deligiannis. Journal of the Science of Food and Agriculture, 78(2): , 1998). Αλαθνξέο ζην SCI: 4 (ηέζζεξηο). Απφ απηέο νη 2 (δχν) βξίζθνληαη ζε δεκνζίεπζε άιινπ εξεπλεηή. 1. Urano FS, Pires AV, et al. Performance and carcass characteristics of feedlot lambs fed raw soybean. Pesqisa Agropecualaria Brasileira 41 (10): , Lordelo MM, Davis AJ, Calhoun MC, et al. Relative toxicity of gossypol enantiomers in broilers. Poultry Sci 84(9) : (2005).

20 20 θαη δχν αλαθνξέο ζε δεκνζηεχζεηο ζηηο νπνίεο βξίζθνκαη κεηαμχ ησλ ζπγγξαθέσλ (δεκνζίεπζε αξηζκφο 6: PN. Nikokyris, K. Kandylis, K. Deligiannis. Journal of the Science of Food and Agriculture, 79(14): , 1999, δεκνζίεπζε αξηζκφο 5: K. Kandylis, PN. Nikokyris, K. Deligiannis. Journal of the Science of Food and Agriculture, 79(12): , 1999). 5) Γεκνζίεπζε κε αξηζκό «6» (Effects of varying levels of dietary free gossypol in whole cotton seed on physiological responses of growing fattening lambs. PN. Nikokyris, K. Kandylis, K. Deligiannis. Journal of the Science of Food and Agriculture, 79(14): , 1999). Αλαθνξέο ζην SCI: 2 (δπν). 1. Oguz FK, Oguz MN, Buyukoglu T, et al. Effects of varying levels of whole cottonseed on blood, milk and rumen parameters of dairy cows. Asian Austral J Anim 19(6): , (2006). 2. Garcia Abiado MA, Mbahinzireki G, Rinchard J et al. Effects of diets containing gossypol on blood parameters and spleen structure in tilapia Oreochromis sp., reared in a recirculating system. J Fish Dis 27(6) : (2004). 6) Γεκνζίεπζε κε αξηζκό «7» (The epizootiology of gastrointestinal nematode parasites in Greek dairy breeds of sheep and goats. E. Papadopoulos, G. Arsenos, S. Sotiraki, C. Deligiannis, T. Lainas, D. Zygoyiannis. Small Ruminant Research, 47: , 2003).. Αλαθνξέο ζην SCI: 3 (ηξεηο). 1. Garcia JA, Ridriguez-Diego JG, Toress-Hernandez G, et al. The epizootiology of ovine gastrointestinal strongyles in the province of Matanzas, Cuba. Small Ruminant Research 72(2-3): , (2007). 2. Arsenos G, Fortomaris P, Papadopoulos E, et al. Meat quality of lambs of indigenous dairy Greek breeds as influenced by diatery protein and gastrointestinal nematode challenge. Meat Science 76(4): , (2007). 3. Papadopoulos E, Arsenos G, Coles GC, et al. Gastrointestinal nematode infection pattern of Greek dairy goats reared under extensive husbandry conditions and treated with anthelmintics at different times during the year. Small Ruminant Research 69(1-3): 68-73, (2007).

21 21 7) Γεκνζίεπζε κε αξηζκό «8» (Ultasonographic appearance of clinically healthy testicles and epididymides of rams. P.G. Goulersou, G.S. Amiridis, P.J. Cripps, T. Lainas, K. Deligiannis, P. Saratsis, G.C. Fthenakis. Theriogenology, 59(9): , (2003). Αλαθνξέο ζην SCI: 3 (ηξεηο). 1. Rodriguez-Sosa JR, Dobson H, Hahnel A. Isolation and transplantation of spermatigonia in sheep. Theriogenology, 66(9): , (2006). 2. Ulker H, Kanter M, Gokdal O et al. Testicular development, ultrasonographic and histological appearance of the testis in ram lambs immunized against recombinant LHRH fusion proteins. Anim Reprod Sci 86(3-4): (2005). 3. Goulersou PG, Fthenakis GC, Cripps PJ et al. Experimentally induced orchitis associated with Arcanobacterium pyogenes: clinical ultrasonofraphic, seminological and pathological features. Theriogenology 62(7): (2004). 8) Γεκνζίεπζε κε αξηζκό «9» (Enzyme immunoassays for the determination of ovine LH and FSH. G.M. Peclaris, A. Pappa, K. Deligiannis and K. Koutsotolis. Reprod Dom Anim, 38: , Αλαθνξέο ζην SCI: 1 (κηα). 1. Valares JA, Abecia JA, Forcada F. Development of a simple enzyme immunoassays for the determination of ovine luteinizing hormone. Veterinary Research Communications 31(4) : (2007). 9) Γεκνζίεπζε κε αξηζκό «10» (Synchronization of ovulation and fixed time intrauterine insemination in ewes. C. Deligiannis, I. Valasi, CA. Rekkas, et al, Reproduction in Domestic animals, 40(1): 6-10, 2005). Αλαθνξέο ζην SCI: 3 (ηξεηο). Απφ απηέο νη 2 (δχν) βξίζθνληαη ζε δεκνζίεπζε άιινπ εξεπλεηή. 1. Tinajero JJM, Flores FI, Orizco LS, et al. Reproductive performance in blackbelly ewes synchronized with MPA and ecg during the low fertility season. Revista Cientifica Facultad De Ciencias Veterinarias 17(1): (2007). 2. Schneider F, Tomek W, Grundker C. Gonaditropin-releasing hormone (GnRH) and its natural analogues: A review. Theriogenology 66(4) : (2006).

22 22 Τπάξρεη θαη κηα αλαθνξά ζε δεκνζίεπζε ζηελ νπνία βξίζθνκαη κεηαμχ ησλ ζπγγξαθέσλ (δεκνζίεπζε αξηζκφο 12: GS. Amiridis, I. Valasi, I. Menegatos, et all, Reproduction Fertility Development, 17(8): , ) Γεκνζίεπζε κε αξηζκό «11» (The effect of feeding natural zeolite on food intake and performance of growing lambs infected with gastrointestinal nematodes. K. Deligiannis, Th. Lainas, G. Arsenos, E. Papadopoulos, P. Fortomaris, D. Koufidis, C. Stamataris, D. Zygoyiannis. Livestock Production Science, 96: , 2005). Αλαθνξέο ζην SCI: 2 (δπν). 1. Papaioannou D, Katsoulos PD, Panousis N, Karatzias H. The role of natural and synthetic zeolites as feed additives on the prevention and/or the treatment of certain farm animal disease: A rewiew. Microporous and Mesoporous Materials, 84: , (2005). 2. Speranda M, Speranda T, Wanger J, et al. Natural zeolite clinoptilolite as feed additive of weaned piglets. Cereal Research Communications 35(2): , ) Γεκνζίεπζε κε αξηζκό «15» Αλαθνξέο ζην SCI: 1 (κηά). 1. Theriogenology 66: , (2006) 12) Γεκνζίεπζε κε αξηζκό «38» Αλαθνξέο ζην SCI: 1 (κηά). 1. Reprod Dom Anim, 41: 1-8, (2006) B. ΑΝΑΦΟΡΔ Δ ΓΗΔΘΝΔ ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΣΟ ΣΟΤ SCIENCE CITATION INDEX Αξηζκόο ηνηρεία δεκνζίεπζεο Αξηζκόο δεκνζίεπζεο Αλαθνξώλ (1) Milchwissenchaft, 43(12) : ,

23 23 1) Γεκνζίεπζε κε αξηζκό «1» (Chemical composition of Boutsico ewe milk during lactation. L. P. Voutsinas, K. Deligiannis, N. C. Katsiari, C. Pappas. Milchwissenchaft, 43(12): , 1988). Αλαθνξέο: 1 (κία). 1. Fox. P.F. Cheese: Chemistry, Physics and Microbiology, Volume 2, Major Cheese Groups, 2nd edition, Edited by P.F. Fox, CHAPMAN & HALL. ΔΘΝΗΚΖ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ Α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ ΣΟ ΓΖΜΟΗΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΟ Έρσ δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμε 9 (ελληά) αλαθνξψλ ζην έξγν κνπ ζε δεκνζηεχζεηο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε ειιεληθά πεξηνδηθά ή δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο. Απφ απηέο νη 6 (έμη) βξίζθνληαη ζε δεκνζηεχζεηο άιισλ εξεπλεηψλ, ελψ ζε 3 (ηξεηο) βξίζθεηαη ε δηδαθηνξηθή κνπ δηαηξηβή. Αξηζκόο Γεκνζίεπζεο Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ηνηρεία δεκνζίεπζεο Αξηζκόο Αλαθνξώλ Τμήμα Κηηνιαηρικής, ΑΠΘ, (1) Milchwissenchaft, 43(12) : , (11) Livestock Production Science, 96: , (13) Δπιθεώρηζη Εωοηετνικής Δπιζηήμης, 15:75-89, (16) Δπιθεώρηζη Εωοηετνικής Δπιζηήμης, 22:37-48, ύλνιν 12 1) Ζ Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή κνπ (Α.Π.Θ., 1998) αλαθέξεηαη απφ: 1. Επγνγηάλλεο, Γ. Πξνβαηνηξνθία. Εκδόζεις Σύγχρονη Παιδεία. Θεζζαινλίθε (1999). 2. Παππά-Μηραειίδνπ Β., Απδή Μ., Μηραειίδεο Γ., Πακπνπθίδνπ Α., θαη Γ. Σξηαληαθπιιίδεο. πγθξηηηθή κειέηε νξηζκέλσλ αλαπαξαγσγηθψλ ηδηνηήησλ ησλ θπιψλ πξνβάησλ Υίνπ, Καξαγθνχληθεο θαη Φισξίλεο. Επιθεώρηζη Ζωοηεχνικής Επιζηήμης, 27:27-36 (2000). 3. Μηραειίδεο Γ., Παππά Β., Σξηαληαθπιιίδεο Γ., θαη Μ. Απδή. πγθξηηηθή κειέηε νξηζκέλσλ αλαπαξαγσγηθψλ ηδηνηήησλ ησλ ακλάδσλ θπιψλ

24 24 πξνβάησλ Υίνπ, Καξαγθνχληθεο θαη Φισξίλεο. Επιθεώρηζη Ζωοηεχνικής Επιζηήμης, 33:53-69 (2005). 4. Παπαδόπνπινο, Γ. Γηαηξνθή πξνβάησλ. Εκδόζεις ΑγροΤύπος, Αζήλα(2007) 2) Ζ δεκνζίεπζε κε αξηζκό «1» (Chemical composition of Boutsico ewe milk during lactation. L. P. Voutsinas, K. Deligiannis, N. C. Katsiari, C. Pappas. Milchwissenchaft, 43(12) : , 1988) αλαθέξεηαη από: 1. Γ. Φσιίλαο. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Κηεληαηξηθήο. Θεζζαινλίθε (1997). 2. Νηθνιάνπ Δ., Ρνγδάθεο E., Μάληδηνο A. Μειέηε ηνπ Οξεηλνχ Ζπεηξσηηθνχ πξνβάηνπ: Γαιαθηνπαξαγσγή. Επιθεώρηζη Ζωοηεχνικής Επιζηήμης 19:47-70 (1994). 3. Νηθνιάνπ Δ. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. Γεσξγηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (1992). 3) Ζ δεκνζίεπζε κε αξηζκό «11» (The effect of feeding natural zeolite on food intake and performance of growing lambs infected with gastrointestinal nematodes. K. Deligiannis, Th. Lainas, G. Arsenos, E. Papadopoulos, P. Fortomaris, D. Koufidis, C. Stamataris, and D. Zygoyiannis). Livestock Production Science, 96: , 2005). αλαθέξεηαη από: 1. Φνξηνκάξεο Π., Αξζέλνο Γ., Υξεζηάθε Δ., Φιώξνπ-Παλέξε Π. Απνδφζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζθαγίνπ παρπλφκελσλ θνπλειηψλ κεηά απφ ηελ ελζσκάησζε θπζηθνχ δεφιηζνπ ζην ζηηεξέζηφ ηνπο. Περιοδικό ηης Δλληνικής Κηηνιαηρικής Δηαιρείας 2007, 58(3). 4) Ζ δεκνζίεπζε κε αξηζκό «13» (Οηθνλνκηθή αμηνιφγεζε παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ γαινπρίαο θαη πάρπλζεο αξληψλ.. Γ. Γειεγηψξγεο, Κ. Απνζηνιφπνπινο, Κ. Γειεγηάλλεο θαη Δ. Ρνγδάθεο. Δπιθεώρηζη Εωοηετνικής Δπιζηήμης, 15:75-89, 1992) αλαθέξεηαη από: 1. Σδάιεο K., ηαλόγηαο Γ., ηέθνο Κ. Δπίδξαζε ηνπ βάξνπο ζθαγήο θαη ηνπ θχινπ ησλ αξληψλ θπιήο εξξψλ ζην ξπζκφ αλάπηπμεο, ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ζχλζεζε ηνπ ζθαγίνπ ηνπο. Επιθεώρηζη Ζωοηεχνικής Επιζηήμης, 20:65-80 (1994). 1) Ζ δεκνζίεπζε κε αξηζκό «16» (Οηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ επηδξάζεσλ ησλ νρεηψλ ζηελ εθηξνθή ηνπ πξνβάηνπ.. Γ. Γειεγηψξγεο, Κ.

25 25 Απνζηνιφπνπινο, Κ. Γειεγηάλλεο θαη Δ. Ρνγδάθεο. Δπιθεώρηζη Εωοηετνικής Δπιζηήμης, 22:37-48, 1996) αλαθέξεηαη από: 1. Κηηζνπαλίδεο, Γ. Οηθνλνκηθή Εσηθήο Παξαγσγήο. Αξρέο, Δθαξκνγέο, Σερληθννηθνλνκηθή Αλάιπζε. Εκδόζεις ΖΗΤΗ. Θεζζαινλίθε (2006). Β. ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΔΘΝΗΚΧΝ ΤΝΔΓΡΗΧΝ -ΖΜΔΡΗΓΧΝ 1. Μέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηνπ 19 νπ Δηήζηνπ Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ ηεο Διιεληθήο Εσνηερληθήο Δηαηξείαο, Καξδίηζα 8-10/10/ Μέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο εκεξίδαο κε ζέκα «Βειηίσζε ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο γηδνπξφβεηνπ θξέαηνο ζηελ Διιάδα», Καξδίηζα 12/10/2000. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΡΔΤΝΑ Δ ΝΔΟΤ ΣΟΜΔΗ ΠΡΟΧΘΖΖ ΠΡΧΣΟΠΟΡΗΑΚΧΝ ΗΓΔΧΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Ζ ζπλνιηθή εξεπλεηηθή κνπ δξαζηεξηφηεηα θαη ε ζπλεξγαζία κνπ κε άιινπο εξεπλεηηθνχο θνξείο κνπ έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα ζπκβάιισ ζηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ζε λένπο ηνκείο θαη ζηελ πξνψζεζε πξσηνπνξηαθψλ ηδεψλ ζηελ αγξνηηθή έξεπλα θαη ηερλνινγία. Σν έξγν κνπ, ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπ, αλαθέξεηαη ζηελ ειιεληθή πξνβαηνηξνθία θαη ηδηαίηεξα ζηα πξφβαηα ηεο Καξαγθνχληθεο θπιήο κε ηειηθφ ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ εθηξνθψλ, δήηεκα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο πξνβαηνηξνθίαο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. πγθεθξηκέλα ζπκκεηείρα κε: Σελ αλάπηπμε λέσλ απνηειεζκαηηθώλ ζρεκάησλ εθηξνθήο θαη δηαηξνθήο ησλ πξνβάησλ θαη λέαο ηερλνινγίαο παξαγσγήο βαξέσλ ζθαγίσλ ειιεληθώλ θπιώλ Με ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ εθηξνθήο κε δηάθνξεο κεζφδνπο δηαηξνθήο [1) εθηξνθή ζην πξνβαηνζηάζην κε θαηά βνχιεζε θαηαλάισζε ζπκππθλσκέλσλ δσνηξνθψλ θαη ειάρηζηε ρνλδξνεηδψλ (κεδηθή) ή κε θαηά βνχιεζε θαηαλάισζε ρνλδξνεηδψλ (κεδηθή ή άρπξν) θαη ειεγρφκελε ζπκππθλσκέλσλ, θαη 2) εθηξνθή ζην ιεηκψλα], αλαπηχρζεθε κηα λέα ηερλνινγία παξαγσγήο «βαξηψλ ζθαγίσλ» ειιεληθψλ αξληψλ, ελφο «λένπ πξντφληνο», πςειήο πνηφηεηαο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο Έιιελεο θαηαλαισηέο, εζηζκέλνπο παξαδνζηαθά ζηα ζθάγηα ηνπ ηχπνπ «ακλφο γάιαθηνο», ηθαλνχ λα ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλνκή ηεο πξνζθνξάο ηνπ εγρψξηα παξαγφκελνπ θξέαηνο αξληνχ κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ παξαγσγψλ.

26 26 Σε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ δσνθνκηθώλ πξντόλησλ πνπ παξάγνληαη από ηα αηγνπξόβαηα κε κείσζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ αληηπαξαζηηηθώλ θαξκάθσλ Με ηελ ηξνπνπνίεζε θαη αλάπηπμε πθηζηακέλσλ κεζφδσλ εθηξνθήο πξνβάησλ θαη γηδηψλ, πνπ επηηξέπνπλ ηε κείσζε, βειηίσζε ηεο ρξήζεο ή θαη «αληηθαηάζηαζε» ησλ αληηπαξαζηηηθψλ θαξκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ λεκαησδψλ γαζηξεληεξηθψλ παξαζίησλ, κε πξνυπφζεζε ηε δηαθχιαμε ηεο πγείαο ησλ δψσλ, επηηεχρζεθε θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ ηειηθνχ λένπ πξντφληνο, «νηθνινγηθά ζθάγηα». Σελ απόθηεζε λέαο γλώζεο ζε όηη αθνξά ζηελ αλαπαξαγσγηθή θαη παξαγσγηθή δηαρείξηζε ησλ πξνβάησλ ηεο Καξαγθνύληθεο θπιήο Απφ ηελ εθαξκνγή παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ (i) γαινπρίαο ησλ αξληψλ (θπζηθήο θαη ηερλεηήο), (ii) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξίνδν νρεηψλ ησλ πξνβαηηλψλ πνπ ζηφρεπε πξνέθπςαλ ζεκαληηθέο επηζηεκνληθέο γλψζεηο γηα ηελ Καξαγθνχληθε θπιή πξνβάησλ, ε νπνία είλαη ε πνιππιεζέζηεξε θαη απφ ηηο παξαγσγηθφηεξεο ζηελ Διιάδα, θαη ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ θαιχηεξε αλαπαξαγσγηθή θαη παξαγσγηθή δηαρείξηζε ησλ πνηκλίσλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη θαζνξίδνπλ ην εηζφδεκα πνπ απνιακβάλεη ν παξαγσγφο. Σελ αλάπηπμε λέσλ ζρεκάησλ δηαηξνθήο ησλ πξνβάησλ κε ρξεζηκνπνίεζε εγρώξησλ ππνπξντόλησλ κε ζθνπό ηε κείσζε ηνπ θόζηνπο δηαηξνθήο κε ηελ αληηθαηάζηαζε εηζαγόκελσλ πξσηετλνύρσλ δσνηξνθώλ Με ηελ αμηνπνίεζε εγρψξησλ πξσηετλνχρσλ ππνπξντφλησλ (βακβαθνπιαθνχληα, βακβαθφζπνξνπ θαη βακβαθάιεπξνπ) ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ εηζαγφκελνπ ζνγηάιεπξνπ αλαπηχρζεθε λέα ηερλνινγία παξαγσγήο βαξχηεξσλ ζθαγίσλ πνπ απμάλεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ παξαγσγψλ θαη ζπγρξφλσο κεηψλεη ην θφζηνο παξαγσγήο θαη θαιχπηεη κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ειιείκκαηνο ηεο ρψξαο καο ζε εξπζξά θξέαηα. Σελ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο εμπγίαλζεο πνηκλίσλ πξνβάησλ. Δθαξκφζηεθε πξφγξακκα εμπγίαλζεο πνηκλίσλ πξνβάησλ απφ ηελ πξντνχζα πλεπκνλία κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ηερλεηνχ ζειαζκνχ πνπ κείσλε ηε δηάξθεηα εμπγίαλζεο ησλ πνηκλίσλ. Με ην πξφγξακκα απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε ε εμπγίαλζε ηνπ πνηκλίνπ ησλ θαξαγθνχληθσλ πξνβάησλ ηνπ ηαζκνχ Γεσξγηθήο Έξεπλαο Παιακά Καξδίηζαο πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ εμπγίαλζε φισλ ησλ πνηκλίσλ πξνβάησλ ηεο Καξαγθνχληθεο θπιήο.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. e mail: dimitrel@food.teithe.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 2006: Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D) στο γνωστικό αντικείμενο της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΛΑΣΗ. Επίκουρη Καθηγήτρια «Φυσιολογία των Ζώων»

ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΛΑΣΗ. Επίκουρη Καθηγήτρια «Φυσιολογία των Ζώων» ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΛΑΣΗ Επίκουρη Καθηγήτρια «Φυσιολογία των Ζώων» Ονοµατεπώνυµο: Ειρήνη Βαλάση Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Εθνικότητα: Ελληνική Ηµεροµηνία γέννησης: 24-12-1974 Τόπος γέννησης: Λάρισα ιεύθυνση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Μ.Δ. Γιακουλάκη, Μ.Π. Ζαρόβαλη,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Η Α ΕΝΟΫΠΟΦΥΣΗ: OI ΓΟΝΑ ΟΤΡΟΠΙΝΕΣ (FSH, LH) ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (PRL)

Η Α ΕΝΟΫΠΟΦΥΣΗ: OI ΓΟΝΑ ΟΤΡΟΠΙΝΕΣ (FSH, LH) ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (PRL) Η Α ΕΝΟΫΠΟΦΥΣΗ: OI ΓΟΝΑ ΟΤΡΟΠΙΝΕΣ (FSH, LH) ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (PRL) Κωνσταντίνος Καλλαράς Ιατρός Παθολόγος Καθηγητής Φυσιολογίας Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. FSH:ΜΒ 33000,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλική (First Certificate in English, University of Cambridge, 1988)

Αγγλική (First Certificate in English, University of Cambridge, 1988) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Παγώνας Γ. Γκουλέτσου Επίκουρης Καθηγήτριας Παθολογίας Αναπαραγωγής - Μαιευτικής Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα, Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γεννήθηκα στις 17/10/72 στην Κοζάνη, όπου παρακολούθησα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ. του ΓΔΩΡΓΙΟΥ Μ. ΚΟΛΙΟΡΑΓΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ. του ΓΔΩΡΓΙΟΥ Μ. ΚΟΛΙΟΡΑΓΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ του ΓΔΩΡΓΙΟΥ Μ. ΚΟΛΙΟΡΑΓΑΚΗ ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Δπώλπκν : ΚΟΛΗΟΡΑΓΑΚΖ Όλνκα : ΓΔΧΡΓΗΟ Όλνκα παηξόο : ΜΙΥΑΗΛ Ηκεξνκελία γέλλεζεο : 17 OKTΩΒΡΙΟΤ 1957 Σόπνο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Θεόδσξνο Α. Αλησλαθόπνπινο Καζεγεηήο Δξγαζηήξην Θεσξεηηθήο Ηιεθηξνηερλίαο θαη Παξαγσγήο Σκήκα Ηιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Φυσικών Αντιοξειδωτικών στην Εκτροφή των Αγροτικών

Αξιοποίηση Φυσικών Αντιοξειδωτικών στην Εκτροφή των Αγροτικών Ζώων για Παραγωγή Προϊόντων Ποιότητας» 1 Αξιοποίηση Φυσικών Αντιοξειδωτικών στην Εκτροφή των Αγροτικών Ζώων για Παραγωγή Προϊόντων Ποιότητας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Ζωοτεχνίας MIS 380231

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό 1. Προζφπικά ζηοιτεία Όνομα: Μαρία Δπίθεηο: Κρεκούκια Ημερομηνία Γέννηζης: 2 Φεβροσαρίοσ 1970 Τόπος Γέννηζης: Κσπαριζζία Μεζζηνίας Όνομα παηέρα: Ιφάννης Όνομα μηηέρας: Αναζηαζία Οικογενειακή καηάζηαζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Πτυχιούχου Γεωπόνου Κατόχου Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ Χ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ. Τίτλοι σπουδών. Διακρίσεις (με χρονολογική σειρά)

ΓΙΩΡΓΟΣ Χ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ. Τίτλοι σπουδών. Διακρίσεις (με χρονολογική σειρά) Γιώργος Χ. Φθενάκης Καθηγητής και πρώην Αναπληρωτής Προέδρου, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πρώην Πρόεδρος, Ευρωπαϊκό Κολέγιο Διαχείρισης Υγείας Μικρών Μηρυκαστικών Τακτικό μέλος, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απωθαζε Γηοηθεηηθοϊ Σσκβοσιίοσ Σσλεδρίαζε 37ε/07.05.2014 Αρ. Θέκαηος: 14

Απωθαζε Γηοηθεηηθοϊ Σσκβοσιίοσ Σσλεδρίαζε 37ε/07.05.2014 Αρ. Θέκαηος: 14 ΑΔΑ: ΒΙΦΘΟΞ3Μ-ΟΓ Απωθαζε Γηοηθεηηθοϊ Σσκβοσιίοσ Σσλεδρίαζε 37ε/07.05.204 Αρ. Θέκαηος: 4 Θέκα: Πξνθήξπμε ζέζεσλ Δξεπλεηψλ. Έτοληας σπωυε :. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4Β, ηνπ λ.3429/2005 φπσο ζπκπιεξψζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΕΧΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (Δ.Ε.Δ.) ΠΡΟΚΛΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΕΧΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (Δ.Ε.Δ.) ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΕΧΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (Δ.Ε.Δ.) Ηεξά Οδόο 75, Βνηαληθόο, T.K. 118 55, Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ Ζ Διιεληθή Εσνηερληθή Δηαηξεία (Δ.Ε.Δ.) ζαο πξνζθαιεί ζην 30 ν Δηήζην Δπηζηεκνληθό πλέδξην ηεο Δ.Ε.Δ., πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

«Δηαρείξηζε Επηρεηξεκαηηθήο Καηλνηνκίαο θαη ε Μεηαηξνπή ηεο ζε Αληαγσληζηηθό Πιενλέθηεκα κέζα ζηελ Επηρείξεζε» [Management of Corporate Innovation]

«Δηαρείξηζε Επηρεηξεκαηηθήο Καηλνηνκίαο θαη ε Μεηαηξνπή ηεο ζε Αληαγσληζηηθό Πιενλέθηεκα κέζα ζηελ Επηρείξεζε» [Management of Corporate Innovation] «Δηαρείξηζε Επηρεηξεκαηηθήο Καηλνηνκίαο θαη ε Μεηαηξνπή ηεο ζε Αληαγσληζηηθό Πιενλέθηεκα κέζα ζηελ Επηρείξεζε» [Management of Corporate Innovation] Πέκπηε 7 Φεβξνπαξίνπ 2013 Κηίξην «Κσζηήο Παιακάο» Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

URL. Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές του προγράμματος ανταλλαγής Eramus.

URL. Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές του προγράμματος ανταλλαγής Eramus. Τίτλος Μαθήματος: Τεχνητή Σπερματέγχυση Στοιχεία Γραμματείας Πληροφορίες Μαθήματος Τίτλος Ελληνικά: Τεχνητή Σπερματέγχυση Artificial Insemination Κωδικός: 212Υ Σχολή: Γεωπονική Τμήμα: Γεωπονίας Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τεχνολογία και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τεχνολογία και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Ελένη Κασαπίδου Παρούσα Θέση Επιστημονική Συνεργάτιδα Γνωστικό Αντικείμενο Τεχνολογία και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης Διεύθυνση Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

H χωροταξική κατανομή της αιγοπροβατοτροφίας στην επαρχία Ελασσόνας Λάρισας και προοπτικές ανάπτυξής της

H χωροταξική κατανομή της αιγοπροβατοτροφίας στην επαρχία Ελασσόνας Λάρισας και προοπτικές ανάπτυξής της H χωροταξική κατανομή της αιγοπροβατοτροφίας στην επαρχία Ελασσόνας Λάρισας και προοπτικές ανάπτυξής της Χ. Μακρίδης 1, Γ. Ρήγας 2, Δ. Καντάς 3, Β. Ράπτης 1, Γ. Μπάσδρας 1 και Ν. Ρήγας 4 1 Εργαστήριο Κτηνοτροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τομέας ΙV: Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών Διπλωματική Εργασία: Επίδραση της Προσθήκης Αιθανόλης στην Τάση Ατμών της Βενζίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡΜΕΝΑΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Αναστασία Σιάντωνα Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιμητική έκδοση στη μνήμη του ομότιμου καθηγητή Κ.

Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιμητική έκδοση στη μνήμη του ομότιμου καθηγητή Κ. Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιμητική έκδοση στη μνήμη του ομότιμου καθηγητή Κ. Σολδάτου Ειδικός τόμος 101 125-133 Θεσσαλονίκη 2012 ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΔ ΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΩΣ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Όνομα φοιτήτριας ΚΑΛΑΠΟΔΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα