ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΛΟΥ»,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΛΟΥ»,"

Transcript

1 1 Ενώπιων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1) Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΛΟΥ», που εδρεύει στη νήσο Μήλο Κυκλάδων, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. 2) Του Νικόλαου Ψαθά, κατοίκου Αδάμαντα Μήλου Κυκλάδων 3) Του Δημητρίου Ζαγουρή, κατοίκου Τρυπητής Μήλου Κυκλάδων ΚΑΤΑ Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «S&B Βιομηχανικά ορυκτά ΑΕ», που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ανδρέα Μεταξά 15, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. Συζητείται σήμερα, ενώπιον του Δικαστηρίου Σας, η από 29/6/2010 (με αριθμ. καταθ. 458/2010) αγωγή της αντιδίκου μας, την οποία αρνούμεθα και αποκρούομαι καθ ολοκληρίαν και λέξη προς λέξη ως νόμω και ουσία αβάσιμη, απαράδεκτη, αναληθή, αναπόδεικτη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτιμήσεως καθώς επίσης ομοίως αρνούμεθα και αποκρούομαι τις προτάσεις ενστάσεις και τους ισχυρισμούς της και επαγόμεθα περαιτέρω τα κάτωθι: Ι.ΑΟΡΙΣΤΙΑ ΑΓΩΓΗΣ. Από τις διατάξεις των άρθρων 111, 118 παρ. 4 και 216 παρ. 1 Κ.Πολ,Δ. σαφώς προκύπτει ότι για την τήρηση της εγγράφου προδικασίας που επιβάλλεται για κάθε αίτηση δικαστικής προστασίας το δικόγραφο της αγωγής, πρέπει να περιέχει με ποινή απαραδέκτου εξεταζομένου και αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο μεταξύ των άλλων, σαφή έκθεση των γεγονότων που θεμελιώνουν σύμφωνα με το νόμο την αγωγή και δικαιολογούν την άσκηση της από τον ενάγοντα κατά του εναγομένου, όμως και ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς, η οποία συντελείται με την έκθεση των αναγκαίων πραγματικών περιστατικών, που συγκροτούν το δικαίωμα του ενάγοντα,

2 2 λαμβανομένου επίσης υπόψη ότι η αοριστία δεν μπορεί να θεραπευθεί με τις προτάσεις ή με παραπομπή σε άλλο έγγραφο (ΜΠΑ 2024/06) Στην υπό κρίση περίπτωση η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι η επίδικη απεργία είναι δήθεν καταχρηστική διότι θα της προκαλέσει τεράστια οικονομική ζημία, δυσανάλογη προς τα αιτήματα της απεργίας αφού θα την οδηγήσει σε παύση της παραγωγική της διαδικασίας. Ο εν λόγω αγωγικός ισχυρισμός κατά της απεργίας, πέραν του ότι είναι ουσία αβάσιμος όπως αναλυτικά εκθέτουμε κατωτέρω, πάσχει αθεραπεύτου αοριστίας διότι η ενάγουσα δεν εκθέτει, έστω κατ` εκτίμηση, το ποσό της ζημιάς που θα της προκαλέσει η επίδικη απεργία (ΜΠΑ 1714/07 προσκομιζόμενη) ΙΙ.ΝΟΜΩ ΑΒΑΣΙΜΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ. α) Το αίτημα να απαγορευθεί η πραγματοποίηση κάθε μορφής απεργιακών κινητοποιήσεων στο μέλλον με τα ίδια αιτήματα, πέραν της αοριστίας του αφού δεν γίνεται επίκληση ότι έχει ήδη αποφασισθεί από τα αρμόδια όργανα της πρώτης από εμάς η πραγματοποίηση ανάλογων απεργιακών κινητοποιήσεων και έχει επομένως υπό την έννοια αυτή εξαγγελθεί και επίκειται μετά βεβαιότητας η πραγματοποίησή τους καθώς ότι εξ αυτών επίκειται, με τη επίκληση συγκεκριμένων περιστατικών, άμεσος κίνδυνος βλάβης της ενάγουσας, είναι μη νόμιμο, αφού δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν οι περιστάσεις και οι συνθήκες υπό τις οποίες θα τελεί τυχόν νέα απεργιακή κινητοποίηση, σε περίπτωση δε πραγματοποιήσεως μίας τέτοιας νέας απεργιακής κινητοποίησης, η ενάγουσα έχει κάθε δικαίωμα να την προσβάλλει ως παράνομη ή καταχρηστική και να προστατεύσει έτσι τα τυχόν προσβαλλόμενα δικαιώματά της. Συνακόλουθα της απορρίψεως του ανωτέρω αιτήματος περί απαγόρευσης κάθε μελλοντικής απεργιακής κινητοποίησης, παρίσταντα απορριπτέα, ως άνευ αντικειμένου πλέον, τα συνδεόμενα αποκλειστικά με το ίδιο αίτημα, λοιπά αγωγικά αιτήματα περί απειλής σε βάρος του 2 ου και 3 ου από εμάς χρηματικής ποινής και περί κήρυξης της απόφασης ως προς τη συγκεκριμένη διάταξη προσωρινά εκτελεστής (ΜΠΑ 1795/09 προσκομιζόμενη ΜΠρΑθ 1134/2008, ΜΠρΑθ 764/2007, ΜπρΑθ 1936/2006 ΜΠΑ 931/04).

3 3 β) Εφόσον κατά το χρόνο εκδίκασης της ενδίκου αγωγής, δηλαδή στις 13:30 της 30 ης θα έχει ήδη παρέλθει κατά το μεγαλύτερο μέρος της (τα 2/3) η χρονική διάρκεια της ένδικης απεργιακής κινητοποίησης, το αίτημα της αγωγής, να αναγνωριστεί η εν λόγω απεργιακή κινητοποίηση ως παράνομη και καταχρηστική, παρίσταται πλέον ως άνευ αντικειμένου και για το λόγο αυτόν πρέπει να απορριφθεί. Εξάλλου, η ενάγουσα δεν επικαλείται, ούτε αποδεικνύει ειδικό έννομο συμφέρον που να δικαιολογεί την αναγνώριση της ήδη λήξασας απεργιακής κινητοποίησης ως παράνομης και καταχρηστικής (ΜΠΑ 1214/08 προσκομιζόμενη) ΙΙΙ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΑΡΝΗΣΗ. α) Πολλές φορές κατά το παρελθόν είχε καταρτιστεί «τοπική συμφωνία» σε επίπεδο Μήλου, μεταξύ του 1 ου από εμάς ή του Εργατικού Κέντρου Μήλου του οποίου είμαστε μέλος και των εργοδοτών της Μήλου, (μεταξύ των όποιων και η ενάγουσα) αναφορικά με του όρους αμοιβής των μελών τους και εργαζομένων στην Μήλο. Ενδεικτικά και προς διαφώτιση του Δικαστηρίου Σας προσκομίζουμε ορισμένες από αυτές (Σχετ ). Δηλαδή κατ έθιμο σε επίπεδο Μήλου, καταρτίζονται «τοπικές συμφωνίες» για τους όρους αμοιβής των εργαζομένων ή όπως με άλλη διατύπωση την αναφέρουμε στην εξώδικη προειδοποίηση της απεργίας μας (Σχετ..), «τοπικές» ΣΣΕ. Για το λόγο αυτό η λέξη τοπική τέθηκε στην εξώδικη προειδοποίηση εντός εισαγωγικών. Επομένως ο ισχυρισμός της ενάγουσας περί του ότι το αίτημα της απεργίας για κατάρτιση τοπικής ΣΣΕ είναι παράνομο, είναι ουσία αβάσιμος και επιχειρεί να παραπλανήσει το Δικαστήριο Σας, αφού αίτημα της απεργίας είναι η κατάρτιση «τοπικής» συμφωνία/σσε σε επίπεδο Μήλου όπως εθιμικά γινόταν τα προηγούμενα χρόνια και διασφαλίζονταν με τον τρόπο αυτό καλύτεροι όροι αμοιβής των εργαζομένων γενικά και των μελών μας ειδικά. β) Στο υπ αριθ. Φ.Γ6.1/19124/1392/ έγγραφο της Διεύθυνσης Υποστήριξης Βιομηχανιών (Γ τμήμα τεχνικών επαγγελμάτων) του τότε Υπουργείου Ανάπτυξης, και μετά από γενόμενη αυτοψία αρμόδιας επιτροπής με επικεφαλή τον κ. Γ. Ζηκογιάννη, αναφέρεται ότι το μηχάνημα πρόβολος φόρτωσης χύμα υλικών σε πλοία κατατάσσεται στην Ε

4 4 ομάδα των ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων του άρθρου 2 του π.δ. 31/90 και επομένως απαιτείται για να τεθεί σε λειτουργία ειδικό χειρισμό από αδειούχο χειριστή (Σχετ..) Ο διευθυντής της Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος (ΕΜΝΕ) κ. Αρτόπουλος ενημέρωσε τηλεφωνικά τον πρόεδρο Εργατικού Κέντρου Μήλου ότι η χρονική ισχύς της τελευταίας άδειας λειτουργίας που έχει χορηγηθεί από την υπηρεσίας του για τον πρόβολο φόρτωσης της εναγομένης στην θέση Βούδια στην νήσο Μήλο Κυκλάδων, έχει λήξει και ότι πλέον αρμόδια για την χορήγηση των σχετικών αδειών είναι η Ν.Α Κυκλάδων. Επιπλέον στην ίδια ως άνω τηλεφωνική επικοινωνία ο κ. Αρτόπουλος ενημερώσατε τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Μήλου ότι η κινητήρια ισχύς (ιπποδύναμη) του προβόλου φόρτωσης στα Βούδια, σύμφωνα με την ανωτέρω άδεια λειτουργιάς, είναι 21,7 ΗΡ. Κατόπιν αυτού υποβάλλαμε εγγραφή αίτηση στην ΕΜΝΕ, με αριθ. πρωτ. 426/ (Σχετ ), με την οποία ζητάμε να μας χορηγηθεί επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της τελευταίας άδειας λειτουργίας που έχει χορηγηθεί από την ΕΜΝΕ για τον πρόβολο φόρτωσης της εταιρίας «S&B BIOMHXANIKA OΡYKTA» στην θέση Βούδια, στην οποία αναφέρεται η ιπποδύναμη. Η εν λόγω άδεια όμως όλως παραδοξως λόγω «φόρτου εργασίας» της ΕΜΝΕ δεν μας έχει χορηγηθεί μέχρι σήμερα. Για το λόγω αυτό προκαλούμε την ενάγουσα να προσκομίσει η ίδια την άδεις λειτουργία του προβόλου, προκειμένου να αποδείξει στο Δικαστήριο Σας ότι η ιπποδύναμη του είναι μικρότερη των 15ΗΡ και όχι μεγαλύτερη όπως εμείς ισχυριζόμαστε. Περαιτέρω θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, στους προβόλους φόρτωσης χύμα υλικών σε πλοία, απασχολούνται αδειούχοι χειριστές και μόνο στην Μήλο δεν συμβαίνει αυτό. γ) Η εναγομένη απασχολεί στις εγκαταστάσεις της στην Μήλο, συνολικά περισσότερους από 210 εργαζόμενους από τους οποίους οι χειριστές και μελή του σωματείου μας, τα οποία μπορούν να συμμετάσχουν στην απεργία είναι μόλις έξι (6). Μάλιστα οι 6 αυτοί χειριστές εργάζονται όχι όλοι μαζί αλλά μοιράζονται στις τρεις 3 βάρδιες. Αντίκειται λοιπόν στα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής να δεχτούμε

5 5 ότι αν απουσιάσουν οι 2 χειριστές που εργάζονται κατά μέσω όρο σε κάθε βάρδια, οι υπόλοιποι δεκάδες εργαζόμενοι δεν μπορούν να εργαστούν και θα παύσει η παραγωγικής δραστηριότητα της ενάγουσας. Άραγε πως συνεχίζεται η παραγωγική δραστηριότητα της ενάγουσας όταν ο ένας εκ των δύο χειριστών της κάθε βάρδιες βρίσκεται σε κανονική άδεια. Η εκ της κηρύξεως δε της απεργίας επερχόμενη ζημία στην ενάγουσα, καθώς και ο κίνδυνος επελεύσεως της, δεν αποτελούν στοιχεία τα οποία από μόνα τους καθιστούν την άσκηση του δικαιώματος καταχρηστική (ΜΠΠειρ. 1188/08, ΜονΠρΑΘ 931/2004 και 976/2004, σε Νόμος), ούτε η ενάγουσα επικαλέστηκε κα απέδειξε ότι η ζημία από την απεργία (που ούτως ή άλλως είναι συνυφασμένες) είναι ανεπανόρθωτη Επομένως ο ισχυρισμός της ενάγουσας περί δήθεν πρόκλησης τεράστιας οικονομικής ζημίας, δυσανάλογης προς τα αιτήματα της απεργίας και περί δήθεν παύσης της λειτουργίας της παραγωγική δραστηριότητας της είναι αυταπόδεικτα ουσία αβάσιμος και προσχηματικός. Να επισημάνουμε ακόμα ότι η εταιρία Εργωνία ΑΕ, η οποία δραστηριοποιείται στην Μήλο και έχει περί τα.. άτομα προσωπικό, εκ των οποίων οι 30 περίπου είναι χειριστές δεν θεώρησε την απεργία μας παράνομη και καταχρηστική και δεν κινήθηκε δικαστικά εναντίον μας. δ) Η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι το απεργιακό αίτημα μας για την ανατροπή των αντεργατικών ρυθμίσεων που προωθεί η κυβέρνηση αναφορικά με τις εργασιακός σχέσεις αλλά και την κοινωνική ασφάλισησυνταξιοδότηση των εργαζόμενων είναι παράνομα αφού και να θέλει δεν μπορεί να τα ικανοποιήσει η ενάγουσα. Η διατύπωση όμως των νομίμων σκοπών της απεργίας στο άρθρο 19 του ν. 1264/82 το οποίο εξειδικεύει το άρθρο 23 του Συντάγματος είναι τόσο ευρεία ώστε μπορούν να καλυφθούν απεργιακά και κοινωνικά συμφέροντα των εργαζομένων, όπως π.χ. από μια μεικτή πολιτική εργασιακή απεργία διαμαρτυρίας κατά των κυβερνητικών μέτρων για την εισοδηματική πολιτική, την εργατική νομοθεσία ή την κοινωνική ασφάλιση. Μια περίπτωση μεικτής πολίτικης απεργίας έκρινε η υπ αριθ. 1188/08 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (προσκομιζόμενη). Επρόκειτο για 24ώρη απεργία με αίτημα «να μην

6 6 παραχωρηθεί ο σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ σε ιδιώτες, να συνεχίσει και επιταχυνθεί η ανάπτυξη των λιμένων από τους ίδιους τους οργανισμούς, γιατί η παραχώρηση θα επιφέρει ανεπανόρθωτες βλάβες τόσο στους εργαζόμενους όσο και στο κοινωνικό σύνολο». Το Δικαστήριο δέχτηκε την νομιμότητα της απεργίας, το αίτημα της οποίας είχε αποδεκτή το κράτος και αφορούσε εργασιακά συμφέροντα των εργαζομένων και απέρριψε την αγωγή της εργοδοτικής πλευράς. Συνεπώς ο ισχυρισμός της ενάγουσας ότι τα απεργιακά αιτήματα για την ανατροπή των αντεργατικών ρυθμίσεων που προωθεί η κυβέρνηση αναφορικά με τις εργασιακός σχέσεις αλλά και την κοινωνική ασφάλισησυνταξιοδότηση των εργαζόμενων είναι παράνομα, είναι ουσία αβάσιμος και πρέπει να απορριφθεί (Βλ. σχετικά Αρις Καζάκος «ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ», Τομ. Ι, εκδ. Σάκκουλα 2009, σελ. 392, προσκομίζεται). ε) Παγίως μέχρι σήμερα όλες οι επιδόσεις δικογράφων προς της εναγομένη γίνονται στις εγκαταστάσεις της στα Βούδια της Μήλου και όχι στην καταστατική της έδρα, χωρίς καμιά διαμαρτυρία εκ μέρους της. Η προσπάθεια της εναγομένης να μας αποδώσει σκοπιμότητα σχετικά με την επίδοση της προειδοποίησης της απεργίας στα Βούδια, υποτιμά την νοημοσύνη μας αφού δεν μας εξηγεί γιατί κοινοποιώντας στα Βούδια την εμποδίσαμε να ασκήσει τα εκ του νόμου δικαιώματα της, όπως και έκανε. Επειδή, προσκομίζουμε και επικαλούμεθα τα υπ αριθμ. πρωτ.... τριπλότυπο είσπραξης του ΔΣΣ περί προεισπράξεως της κατά νόμω δικηγορικής αμοιβής (σχετ. μου με αριθμ. ). Επειδή, αρνούμεθα και αποκρούομαι καθ ολοκληρίαν και λέξη προς λέξη ως νόμω και ουσία αβάσιμες, αόριστες, απαράδεκτες και αναληθείς τις προτάσεις, ενστάσεις και ισχυρισμούς της αντιδίκου μας, Επειδή, οι παρούσες προτάσεις μου είναι νόμιμες βάσιμες και αληθινές ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ και όσα νομότυπα και εμπρόθεσμα θα προσθέσουμε κατά την συζήτηση της παρούσας, με έγγραφα και μάρτυρες και με την ρητή επιφύλαξη παντός εν γένει δικαιώματος μας,

7 7 ΕΞΑΙΤΟΥΜΕΘΑ Να γίνουν δεκτές οι παρούσες προτάσεις, ενστάσεις και ισχυρισμοί μας. Να απορριφθούν οι προτάσεις, ενστάσεις και ισχυρισμοί της αντιδίκων μας, με σκοπό να απορριφθεί καθ ολοκληρίαν η από 29/6/2010 (με αριθμ. καταθ. 458/2010) αγωγή της εναντίον μας. Να καταδικαστεί η αντίδικος μας στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη και την αμοιβή των πληρεξουσίων μας δικηγόρων. Αθήνα Σύρος Οι πληρεξ. Δικηγόροι ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ A. ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Σκουφά 33 Αθήνα, ΤΚ τηλ , Fax e

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Απόφαση 1059 / 2013 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αριθμός 1059/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β2' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αντώνιο Αθηναίο,

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.ΚΑ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΥΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 423 1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 66/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Σταύρος Μάλαινος-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δικαστική αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

61-όβ Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: Ο Πρόεδρος

61-όβ Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: Ο Πρόεδρος Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: \& Ο Πρόεδρος 61-όβ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 3ο τμήμα Δικάσιμος : 16-4-2013, αριθμός πινακίου 50 Διάδικοι : 1) ΣΥΤΑ κλπ ΚΑΤΑ 1)Τράπεζα Αττικής, 2) Εθνική ΑΕΕΓΑ κλπ Πρόεδρος : Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ )

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ ) Σελίδα 1 από 12 Αριθµός απόφασης 16154/2009 (Αριθµός κατάθεσης αγωγής /29-11-2007) (Αριθµός κατάθεσης παρεµπίπτουσας αγωγής /14-02-2008) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ*

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ* Δικογραφία 2013 1 ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ* Σταμάτη ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αντεισαγγελέα Εφετών Λάρισας Στην εισήγηση αυτή προσεγγίζεται η ιδιότυπης νομικής

Διαβάστε περισσότερα

9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο

9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο 456 ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο 42/2009 (Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Γεωργία Βενέτη, Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 269 6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 27/2009 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Ράπτης, Ιάκωβος

Διαβάστε περισσότερα

7. εμπορικο δικαιο 22/2011

7. εμπορικο δικαιο 22/2011 311 7. εμπορικο δικαιο 22/2011 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Ανδρέας Κακολύρης, Μαρία Τσιριμώκου-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Νικόλαος Καλαντζής, Ευαγγελία Καρρά). Διαταγή

Διαβάστε περισσότερα

9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο

9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο 599 9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο 52/2010 (Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Γεωργία Λαμπροπούλου-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Γεώργιος Καλαπόδης, Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΟΥ 1. Τι είναι µισθός: Στο δίκαιο της εργασίας και στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς σύµβασης όπως είναι η σύµβαση εργασίας, µισθό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Δικογραφία 2014 429 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 237/2013 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγητής: Λεων. Χατζησταύρου Δικηγόροι: Κων. Ευθυμίου, Ιωάν. Γιαγλάρας Αναιτιώδης η εκχώρηση,

Διαβάστε περισσότερα

1. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Α Ρ Χ Ε Σ

1. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Α Ρ Χ Ε Σ 15 1. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Α Ρ Χ Ε Σ 6/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Ελένη Κοτσομύτη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Σκαλιώτης, Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ. ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (άρθρ. 552 ΚΠολΔ)

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ. ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (άρθρ. 552 ΚΠολΔ) Δικογραφία 2013 215 ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (άρθρ. 552 ΚΠολΔ) Χαρίλαου ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ, Δικηγόρου στον Άρειο Πάγο Χριστίνας ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ, Δικηγόρου, LL.M. Κατά το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ειρηνοδικείο Φλώρινας Αριθμός αποφάσεως 66/2000 (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Ειρηνοδικείο Φλώρινας Αριθμός αποφάσεως 66/2000 (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) Ειρηνοδικείο Φλώρινας Αριθμός αποφάσεως 66/2000 (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) Δικαστής: Ταρσή Γαλάτου Δικηγόροι: Ι. Τσομπάνος, Π. Μαρκόπουλος Απόσπασμα: Κατά τη διάταξη του άρθρου 984 του ΑΚ, η νομή

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-65

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-65 www.inlaw.gr Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-65 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Γενικά Αριθµός απόφασης: 438 Έτος: 2011 - Αµοιβές εργαζοµένων σε σχολεία "Ειδικής αγωγής". Παραβίαση κανόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΕΡΓΙΑ... 1 1. Απεργία Έννοια Νομοθετική Προστασία... 4 2. Φορέας δικαιώματος και κήρυξη της απεργίας... 5 2.1 Συνδικαλιστικές οργανώσεις αρμόδιες για κήρυξη απεργίας... 6 3. Αιτήματα απεργίας...

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ

1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ 1. ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 9 1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ Αριθμός απόφασης: 2/2013 Πρόεδρος: Λαμπρινή Πλούμη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. Δικαστές: Κων/νος Παππάς, Αθανάσιος Ασημακόπουλος (εισηγητής),

Διαβάστε περισσότερα

Ποινικό δικονομικό. δίκαιο

Ποινικό δικονομικό. δίκαιο Σημειώσεις Πολιτικής Δικονομίας Βιβλίο: «Πολιτική Δικονομία» Κλαμαρής-Κουσούλης- Πανταζόπουλος Διαφορά Δικονομικού και ουσιαστικού δικαίο Αστικό δικονομικό Δίκαιο Ποινικό δικονομικό δίκαιο Διοικητικό δικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Περίληψη Μονομερής βλαπτική μεταβολή συντρέχει όταν ο εργοδότης αναθέτει στο μισθωτό καθήκοντα υποδεέστερης θέσης, σε σχέση με τη συμβατική, με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Δικογραφία 2012 619 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 160/2012 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγητής: Περικλής Αλεξίου Δικηγόροι: Δημ. Λιβογιάννης, Χρ. Βούλγαρης, Νικ. Παπαπέτρου Αυτοδίκαιη

Διαβάστε περισσότερα

«Ζητήµατα πρακτικής εφαρµογής συνταγµατικών δικαιωµάτων» Issues of practical application of constitutional rights

«Ζητήµατα πρακτικής εφαρµογής συνταγµατικών δικαιωµάτων» Issues of practical application of constitutional rights «Ζητήµατα πρακτικής εφαρµογής συνταγµατικών δικαιωµάτων» Issues of practical application of constitutional rights Επώνυµο: Μπενέκη Όνοµα: Νικολέττα Α.Μ.: 1340200200331 Μάθηµα: Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Πατρών Γρηγόριο Κομπολίτη, με την παρουσία του Γραμματέα Αθανασίου Λυμπέρη.

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Πατρών Γρηγόριο Κομπολίτη, με την παρουσία του Γραμματέα Αθανασίου Λυμπέρη. 1/2013 ΕΙΡ ΔΥΜΗΣ ( 587989) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Πολιτική δικονομία. Παράσταση διαδίκου στο Ειρηνοδικείο χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο. Νέο ποσοτικό κριτήριο με βάση το άρθρο 7 του ν.3994/11 (αντικείμενο διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 453/2015 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 453/2015 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΝΟΧΙΚΟ Αριθμός Απόφασης 453/2015 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτούμενο από τους Δικαστές, Παναγιώτα Μιχαήλ, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνο Σωτηρόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Κελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012. Μέλος των

Ενημερωτικό Δελτίο. Κελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012. Μέλος των Ενημερωτικό Δελτίο ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012 Κελεμένης & Συνεργάτες Μέλος των ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 6 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 13 Θέματα Εργατικού Δικαίου 18 Ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το Σύνταγμα προβλέπει το δικαίωμα κάθε πολίτη ακρόασής του ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

121/2010 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ

121/2010 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ Σελίδα 1 από 11 Αριθµός Απόφασης 121/2010 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Κωνσταντίνο Βαµβακίδη, Πρόεδρο Εφετών, Στυλιανή Πανταζή και Κυριακή Ασλανίδου - Παπαδοπούλου, Εισηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

1223/2010 ΑΠ ( 529073)

1223/2010 ΑΠ ( 529073) 1223/2010 ΑΠ ( 529073) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΕΦΑΔ 2011/173, ΧΡΙΔ 2011/444, Δ/ΝΗ 2011/1006)Αιγιαλός και παραλία. Κοινόχρηστος χαρακτήρας αυτών. Χρήση των χώρων αυτών. Διάκριση της χρήσεως σε απλή και σε

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερες διατάξεις: Α.Κ. άρθρα 57, 59, 281, 288, 652, 656, 914 και 932. Κπολ.. άρθρο 69. Ν. 3198/1955 άρθρο 6 παρ. 1

Κυριότερες διατάξεις: Α.Κ. άρθρα 57, 59, 281, 288, 652, 656, 914 και 932. Κπολ.. άρθρο 69. Ν. 3198/1955 άρθρο 6 παρ. 1 Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιά: 1396/2002 Πηγή: Ε.Ε.. 61/02 σελ. 713 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Το αίτηµα του εργαζοµένου να υποχρεωθεί ο εργοδότης να τον απασχολεί πραγµατικώς

Διαβάστε περισσότερα