ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Καλούνται οι σπουδαστές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της Πρακτικής τους Άσκησης το εαρινό εξάμηνο του σπουδαστικού έτους , δηλαδή: 1) να βρίσκονται στο 8 ο τυπικό εξάμηνο σπουδών τους και 2) να οφείλουν ΠΕΝΤΕ κατά ανώτατο όριο μαθήματα, εκ των οποίων τα δύο μπορεί να είναι μαθήματα ειδικότητας να υποβάλλουν στη Γραμματεία του τμήματος από Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 μέχρι και Τρίτη 19 Μαρτίου 2013 τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1)Αίτηση για Πρακτική Άσκηση 2)Δήλωση του Ν που θα βεβαιώνουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις 3)Βεβαίωση από τον εργοδότη ότι τους δέχονται για πρακτική άσκηση, την ειδικότητα που θα τους απασχολήσει και το χρονικό διάστημα απασχόλησης. (Υποδείγματα των παραπάνω εγγράφων ακολουθούν στην επόμενη σελίδα, καθώς και κατάλογος των συνεργαζομένων επιχειρήσεων) Οι συμβάσεις θα δοθούν (από το γραφείο Π.Α. αίθουσα Β116 εφόσον έχουν κατατεθεί πλήρη τα ζητούμενα δικαιολογητικά) τις παρακάτω ημερομηνίες: Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013 ( ) Τρίτη 26 Μαρτίου 2013 ( ) Για την επιτροπή της Πρακτικής Άσκησης Γκάβαλη Ελένη Καθηγήτρια Εφαρμογών

2 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.., / / Αρ.Πρωτ.:. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ TΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ:. ΟΝΟΜΑ:... ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ: ΟΝ.ΜΗΤΡΟΣ:... ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:. ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:... ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:. ΕΚ/ΣΑ ΑΡΧΗ:... ΑΦΜ: ΔΟΥ: Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΔΟΣ: Αρ:.. ΠΟΛΗ:... ΝΟΜΟΣ: Τ.Κ.:... ΤΗΛ. ΣΤΑΘ.:. ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤ.: ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ Π.Α. : /. / ΗΜ. ΛΗΞΗΣ Π.Α. : /. / Επιθυμώ να πραγματοποιήσω την 6/μηνη Πρακτική μου Άσκησης για την χρονική περίοδο: Από...έως... Στην Ο / Η Αιτών/ούσα Ημερομηνία.../.../201 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Η Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων βεβαιώνει ότι ο/η... του... Πληροί τις προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ... Ημερομηνία.../.../201

3 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : Ο Η Όνομα: Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Δ/νση Ηλεκτρ. Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Ταχυδρομείου (Εmail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: (4) Ημερομηνία:.20 Ο Η Δηλ. (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

4 Έντυπο 1 (συμπληρώνεται από τον Φορέα) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.. /.../ 201. ΠΡΟΣ Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ/ΣΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ο/Η υπογεγραμμένος/η.... νόμιμος εκπρόσωπος του Φορέα Απασχόλησης με στοιχεία: δηλώνω ότι αποδεχόμεθα τον/την σπουδαστή/στρια..... του Τμήματός σας προκειμένου να πραγματοποιήσει την Πρακτική του/της Άσκηση για το διάστημα από. έως.. Το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης θα είναι: Ο/Η ΒΕΒΑΙΩΝ/ΟΥΣΑ (σφραγίδα υπογραφή)

5 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α/Α ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ε-MAIL WEB SITE 1 OTE , ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΠΑΝΔΗ ΜΑΡΙΑ 2 Business Λ.ΑΘΗΝΩΝ 203,ΧΑΙΔΑΡΙ,ΑΤΤΙΚΗΣ , ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΑΛΜΠΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑ marketing net. / 3 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΕΓΝΑΤΙΑ 154, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , , ΑΝ.ΚΟΥΡΤΗΣ Διοργάνωση Εκθέσεων,Συνεδριών και Πολιτιστικών εκδηλώσεων,συνεδρίων,λογι στικές και οικονομικές εργασίες,θέματα Διαχείρησης Ανθρώπινου Δυναμικού,γραμματειακή υποστήριξη,χρήση Η/Υ, FAX, φωτοτυπικών μηχανημάτων, αρχειοθέτηση εγγράφων 4 Γ.ΜΠΟΥΡΝΑΣ & Σ.ΜΠΟΥΡΝΑΣ 5 Bosch Siemens Household Appliances Group ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39, ΜΑΡΟΥΣΙ , , ΑΝ.ΚΟΥΡΤΗΣ Στ.Γονατα 15, Περιστέρι Αθήνα , ΠΡΙΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ , , , Χουλιάρας Βασίλειος, Χριστοφορίδου Αφροδίτη, Λυμπερόπουλος Φώτιος 6 AC HELIOTECHNIKI A.E Λεωφ.Βουλιαγμένης 346, Άγιο Δημήτριο, Αθήνα , , , ΝΙΚΗ ΡΟΜΑΝΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Αλαμάνας 2 & Πρεμετής, 7 Α.Ε Μαρούσι , Διαμαντής Κωνσταντακόπουλος 8 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αβάντων 18, Ψαχνά Διοργάνωση Εκθέσεων,Συνεδριών και Πολιτιστικών εκδηλώσεων,συνεδρίων,λογι στικές και οικονομικές εργασίες,θέματα Διαχείρησης Ανθρώπινου Δυναμικού,γραμματειακή υποστήριξη,χρήση Η/Υ, FAX, φωτοτυπικών μηχανημάτων, αρχειοθέτηση εγγράφων Εκμάθηση και χρήση λογισμικού CRM, Καταχώρηση υποψήφιου πελατολογίου, Market Research, Market Segmentation, Γραμματειακή υποστήριξη Μελέτη, Εφαρμογή, Κατασκευή, Παραγωγή & Πώληση Ηλεκτρικής Ενέργειας Πολύ Καλή χρήση Η/Υ (Windows - MS Office ), καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας , , ΒΟΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ki.com, hi-carrier.com com

6 9 VOLKSWAGEN BANK 10 ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λεωφ.Βουλιαγμένης409Α, ΤΚ , ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Τμήμα Εγκρίσεων Δανείων Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18, ΜΑΡΟΥΣΙ , , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Φοιτητές προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος, καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας ( γραπτή & προφορική επικοινωνία ), καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών sag.com Τελειόφοιτος ΤΕΙ σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, καλή γνώση Αγγλικής HR.Alcon.Greec γλώσσας, Γνώση χρήσης Η/Υ om 11 CYTA, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΜΟΣΧΟΒΑΣ 12 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18 & ΓΚΥΖΗ ΜΑΡΟΥΣΙ , Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 191, ΝΕΑ , , ΣΜΥΡΝΗ ΜΑΖΑΡΟΦ ΔΗΜΗΤΡΑ Καταχωρίσεις/ εγγραφές εξόδων στη ΓενικήΛογιστική,Υποστήριξη εργασιών Λογιστηρίου Φοιτητές Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Τμήματος Λογιστικής, πολύ καλή γνώση Η/Υ cyta. et. 13 PIERRE FABRE HELLAS, φαρμακευτική εταιρία Λ.Μεσογείων 350, Αγία Παρασκευή Αττκιή , Θ.ΧΑΝΔΡΑ Γραμματειακή υποστήριξη στα τμήματα Διεύθυνσης πωλήσεων και τμήματος Προβολής και Ανάπτυξης, Ηλεκτρονική ενημέρωση αρχείων (πελατολόγιο σημείων πώλησης και δημιουργία data base), Γνώση MS Office, Γνώση τακτική επικοινωνία νε σημεία Αγγλικών, Ικανότητα πώλησης(ενημέρωση για επικοινωνίας, Ανάπτυξη events, προωθητικές ενέρ πρωτοβουλιών re. Φοίτηση σε τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής ή άλλες συναφείς κατευθύνσεις, πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, πολύ καλή γνωση Χειρισμού Ηλεκτρονικών 14 ATTICA BANK OΜΗΡΟΥ 23, ΤΚ ΑΘΗΝΑ, ΠΕΙΡΑΙΑ, ΧΑΛΚΙΔΑ , ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΑΠΠΑ Υπολογιστών, Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας cabank. 15 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 11, ΤΚ. ΕΛΕΝΗ Γ. ΠΑΓΩΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ν. 16 Emporiki Bank ΑΘΗΝΑ , ΣΑΧΑΚΙΑΝ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΜΑΤΙΑΝΟΥ 4 & 17 ΜΑΡΑΓΚΟΣ Ε.Π.Ε ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 53, ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΑ ΒΙΚΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ / 18 Beiersdorf Hellas A.E 2 ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΘΗΝΑ ΣΤΡΑΤΗ ΠΟΛΙΝΑ MARKETING TRAINEE Χρήση H/Y, Γνώση Αγγλικών, Διάθεση για μάθηση iersdorf.com , , 19 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ΑΙΟΛΟΥ 86, ΑΘΗΝΑ , , Ν.ΠΡΙΜΙΚΥΡΗΣ, Η.ΑΠΕΡΓΗΣ ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ 20 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε ΜΟΥΣΩΝ ΑΘΗΝΑ , , Μπαιράμη Δήμητρα, Τζάνος Γιάννης 21 ACCOUNTING SOLUTIONS A.E , , ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΦΑΚΟΣ

7 22 EUROBANK EFG 23 ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 24 V POWER ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΡΗΤΗ ΑΘΗΝΑ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΙΝΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ , , ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΡΟΛΟ, ΒΟΗΘΑΕΙ Κ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΓΝΩΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ, ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ,ΕΜΦΑΣΗ bank. inerva.com. Ε.ΠΟΥΝΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ & ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 12, ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ ΑΘΗΝΑ , Θ.ΠΟΛΙΤΗ 25 PAMEDIAKOPES.GR (E-TRAVEL A.E ) ΠΡΟΜΕΑ : ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 26 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 27 CHEF DE PRODUITS AVENE ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 61-63, 11362, ΚΥΨΕΛΗ, ΑΘΗΝΑ K. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 28, ΝΈΟ ΨΥΧΙΚΟ, ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 350, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΧΑΝΔΡΑ MARKETING, MONEYEXPERT.GR, ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ MARKETING AVENE PIERRE ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ MARKETING : ONLINE MARKETING CAMPAIGN BUILDING AND MANAGEMENT, MARKET RESEARCH, CONTENT MANAGER(PAGE BUILDING, EDITING, POSTING), ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ MONEYEXPERT.GR : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ( ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟ'Ι es., skype : konstantinos.pri ntezis ea. es./hotelier ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 28 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 29 ΤΟΜΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 43 & ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ 2, ΑΘΗΝΑ , ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΑΤΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58, ΑΘΗΝΑ,ΤΚ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΌ ΔΙΕΘΝΗ Κ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΜΕ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ site ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ site ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ masimakopoulo nos.

8 CARRIER S.E EUROPE AIR - 30 CONDITIONING S.A 31 ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε -ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΣ 32 NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E 18 ΚΗΦΙΣΣΟΥ AVENUE, ΑΘΗΝΑ , ΝΙΚΗ ΡΟΜΑΝΟΥ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΣ , ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ- ΛΑΜΙΑΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ arrier.utc.com , , Κα.ΛΕΟΠΟΥΛΟΥ, Κα.ΒΕΝΑΡΔΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 33 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε Λ.ΑΘΗΝΩΝ 31-33,ΑΘΗΝΑ , , ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗ 34 ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε Λ.ΑΘΗΝΩΝ 31-33, & ΣΠ.ΠΑΤΣΗ, ΑΘΗΝΑ , Μ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠ. ΠΕΛΑΤΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ m.papadopoulou r 35 TELESTO LTD 36 GS TRAVEL s.a ΥΜΗΤΤΟΥ 62, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΤΚ.15561, ΑΘΗΝΑ , ΔΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 25,ΣΥΝΤΑΓΜΑ,ΑΘΗΝΑ , ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΑΝΤΑ, ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΔΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 37 DANELIS , ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΑΝΕΛΗΣ 38 Ν.Σ. ΚΟΥΓΙΟΥΦΑΣ Α.Ε Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, ΑΘΗΝΑ , ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ, 39 ΙΟΝΙΟΝ STAR HOTEL , ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 24, ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΛΕΚΚΑ 40 MAROULIS TRAVEL S.A, ΜΑΡΟΥΣΙ , ΜΑΚΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CRM, ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -MARKETING ΕΠΙΠΕΔΟ t. 41 PUBLIC ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23χλμ Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, , ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ dv. 42 WESTNET DISTRIBUTION ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ- ΝΙΚΑΣ 43 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23χλμ Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, , ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 24,ΑΧΑΡΝΑΙ , ΝΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ dv. om

9 ΔΙΕΚΠΕΡΕΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΣΥΜΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,ΕΠΙΘΥΜΗΤ Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ,ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,ΑΡΙΣΤΗ ΟΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΝΩΣΗ MS OFFICE,ΠΟΛΎ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ,ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.issworld.com, ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ,ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ Eleftheria.sakell 44 ISS FACILITY SERVICES A.E Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 479, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ,ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣ Η ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ. ld.com ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 4 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΥΓΕΙΑ ΜΑΡΟΥΣΙ , ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ 46 ΑΕΠΕΥ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 9,ΑΘΗΝΑ , ΚΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 6, 47 ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΡΟΥΣΙ , ΝΙΚΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ra. 48 WATER BLUE TRAVEL AGENCY ΦΗΡΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, , ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΙΚΙΝΩΝΙΑ,ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΑ,ΠΝΕΥΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, 49 AVMap GIS A.E ΝΑΞΟΥ 2-4,15238, ΠΑΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ , ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ BACK - OFFICE ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 50 OTE ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99,ΜΑΡΟΥΣΙ , ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 51 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ USP ΜΟΣΧΑΤΟ , ΚΑΚΟΥΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 12ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 52 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γ.ΣΕΦΕΡΗ 80, ΤΚ 85100, ΡΟΔΟΣ , ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΑ , Μ. ΓΚΙΩΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 27Α, 54 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ , ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΟΥΓΑ ΟΧΗΣ 12 -ΧΑΛΚΙΔΑ 55 ALTEC SOFTWARE , ΔΡΑΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 56 DECORMARKET ΣΟΛΩΜΟΥ , ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΗΛΕΚΤΡΑΣ 52, 57 ΣΑΪΜΠΕΡΣ Α.Ε ΚΑΛΛΙΘΕΑ, , ΒΑΤΟΥΣΗ ΡΟΖΑ 17οχλμ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΧΑΤΖΗΡΟΥΦΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 58 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ , ΤΟΜΑΖΑΝΗ 59 STS 60 ΑΝΚΟ Α.Ε ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ, ΧΡΗΣΗ Η\Υ,ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 48 & ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΤΚ 16675,ΓΛΥΦΑΔΑ , ΣΠΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ,ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ,ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ et. ce. r ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ , Ι.ΚΟΛΩΤΟΣ

10 61 INTRACOM IT SERVICES , ΔΩΡΑ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΚΑΛΗ ΧΡΗΣΗ Η\Υ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΥΜΙΑ.ΕΡΓΑΤΙΚΟΤ ΗΤΑ.ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 62 SCHNEIDER ELECTRIC 63 HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER 64 ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε 65 ΟΛΠ Α.Ε 66 ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 67 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 68 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 14χλμ Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ,14564 ΚΗΦΙΣΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 7, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ , ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ 10 ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,ΚΑΙ MS OFFICE george.magklar ΠΕΙΡΑΙΑΣ , ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, ΒΡΑΧΥΠΑΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 12οχλμ Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ 14451, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 10, 18538,ΠΕΙΡΑΙΑΣ , ΜΙΣΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΣΟΣ 15, ΓΛΥΦΑΔΑ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΟΡΗΣ ΚΑΡ.ΣΕΡΒΙΑΣ 8, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ , ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ xis.gov. ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 8-10,ΑΝΟΙΞΗ , ΝΤΟΦΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ 69 ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε ΚΑΝΑΡΗ 9, ΑΘΗΝΑ, ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63,17456 ΑΛΙΜΟΣ , ΜΥΣΤΗΡΟΥΔΗ ΑΡΕΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 70 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Σ.ΓΚΙΟΚΑ 8, ΕΛΕΥΣΙΝΑ , ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ & 71 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΑΧΘΟΥ 17- ΙΛΙΟΝ ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΑΕΘΟΝΤΟΣ 50- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 72 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΡΜΟΥ 15, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ,ΑΙΔΗΨΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΕΛΑΓΡΑΜΑΤΙΚΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑ Φ.ΚΑΡΚΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΤΗΡΑ -ΠΟΥΡΝΟΣ 75 ΜΙΥΑΜΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕΒΕ ΔΙΡΦΥΩΝ,34014 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΡΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΣΗΣΤΟΥ 15- ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 76 ΤΑΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ , ΤΑΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΑΓ.ΤΡΥΦΟΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 124 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ AVENUE, ΓΛΥΦΑΔΑ 166 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ 78 VALOIL TRADING S.A 74, ΑΘΗΝΑ , ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΛΙΕΡΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18,10442, 79 ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε ΔΑΦΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ν.ΖΩΓΡΑΦΟΥ , ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ 81 ΚΛΙΜΑΞ PLUS 82 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ tants., com oo. g.com ΑΘΗΝΑ , ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΦΑΚΙΩΝ 11-13, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ,ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 37, ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ , , , ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ &ΠΥΘΕΟΥ 70 -Ν. ΚΟΣΜΟΣ , ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΤΣΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

11 83 SECURICON A.E 84 ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 85 ELECTROTHERM 86 ALPHA FRIGOR ΕΠΕ 87 COCA -COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ 88 Δ.Ο.Υ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 89 Α.ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΜΟΝ\ΠΗ Ε.Π.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΚΜΕΤ\ΣΕΙΣ 90 Ε.Π.Ε 91 ΠΡΑΞΙΣ Ε.Π.Ε ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 18- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 12132, ΑΘΗΝΑ Λ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ , , ΒΕΡΙΚΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 14568, ΚΡΥΟΝΕΡΙ , ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΥΚΛΕΙΑΣ 25 Α , , ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ- ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΣΗ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 88-ΜΟΣΧΑΤΟ, , , , ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΡΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ , Β. ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΡΙΟΥ Λ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 231, ΜΕΡΙΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝ.ΓΑΖΗ 33 &ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΡΙΟΥ ΝΗΡΗΪΔΩΝ 16- ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΜΠΑΝΟΥΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΡΙΟΥ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ & ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1, 14342, Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΝΕΜΕΣΕΩΣ 6, 14452, , , , , ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΠΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ,ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 92 BEE TECH A.E ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ , ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Γ. ΑΒΕΡΩΦ 26-28, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 93 CORAL GAS A.E.B.E.Y,ΠΕΡΙΣΣΟΣ , ΠΑΡΑΓΥΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΕΡΣΕΝ & ΘΩΜΑΙΔΟΥ 2-94 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ν.ΨΥΧΙΚΟ , ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΡΑΗ 3 - ΑΘΗΝΑ, , , ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 95 PEOPLECERT ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΣΕΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΥΚΟΝΟΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-96 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑ, , Γ. ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΡ.ΚΑΚΟΣΑΙΟΥ 4, 97 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 60, 85100, 98 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΔΟΣ ΔΙΑΚΑΝΘΟΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΠΑΤΡ. 99 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 3, 10559, 100 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ , ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΕΣΤΗ- ΜΠΑΣΤΟΥ HELLENIC INDUSTRIAL ΚΟΡΥΤΣΑ 11 - ΙΛΙΟΝ, , , ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ 101 CONSTRUCTIONS ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΕΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ llas. forthnet. t., k. g ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- 102 ΠΟΛΙΤΕΙΑ- ΙΩΑΝΝΙΝΑ Α.Ε ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ , ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΕΛΛΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΝΧΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ 86& ΠΟΡΟΥ, ΓΕΡΑΚΑΣ 103 ETHNODATA A.E,ΑΤΤΙΚΗΣ , ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΓΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 104 COSTA NAVARINO ΡΟΜΑΝΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ , ΕΛΕΝΑ ΓΚΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

12 105 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 2, ΚΩΣ , ΠΕΡΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΚΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΗ ΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ - ΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ,ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 106 GE MEDICAL SYSTEMS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε ΣΩΡΟΥ 8-10, ΜΑΡΟΥΣΙ , ΜΠΑΡΙΑΜΗΣ ΝΙΚ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 264, 15562, , , 107 ΙΑΣΩ GENERAL ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 108 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Π. ΡΑΛΛΗ 225- ΝΙΚΑΙΑ , ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 109 NGM ENERGY S.A ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 47-49,ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΝΔΡΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 110 ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ ,ΑΘΗΝΑ , , ΤΣΩΝΟΣ ΝΙΚ. ΔΑΥΪΔ 111 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΘΕΣΗ ΜΟΥΛΚΙΑ-35200, ΑΤΑΛΑΝΤΗ- ΦΘΟΙΩΤΙΔΑΣ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ 112 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 113 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 44- ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ 8Α, ΜΑΡΟΥΣΙ , , ΜΠΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β&Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ,ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 114 ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΟΡΤΕΣΗΣ ΟΔΥΣΣΩΣ 25, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΚΟΡΤΕΣΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 80, 115 ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε ΑΘΗΝΑ , ΣΤ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ MARKETING ETC 116 ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΝΑΡΗ 200- ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ ΚΩΒΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 117 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 49- ΜΑΡΟΥΣΙ, , ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΥΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 118 ALL ABOUT COFFEE ΠΥΘΑΓΟΡΑ 4, ΓΕΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΛΟΪΖΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΡΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 1. Οι υποψήφιοι Κατηγορίας Β των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θέμα: «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» «Κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λαμίας από πηγές Γοργοποτάμου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θέμα: «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες»  «Κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λαμίας από πηγές Γοργοποτάμου» ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Λαμία 4 Δεκεμβρίου 2013 & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο* (Το έντυπο δίνεται από τη Γραμματεία και υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή). Σε περίπτωση υποβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΤΚ.10438 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης]

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης] Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ηγουμενίτσα, 24.10.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2848 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 14

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 14 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 14 Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές: του 4ου έτους που έχουν προαχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 για τη

Διαβάστε περισσότερα

2.273. θέσεις εργασίας. 102 θέσεις εργασίας για. Στελέχη Επιχειρήσεων σελ. 16-17, 20. 25.000 Αντίτυπα. σελ. 3. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ.

2.273. θέσεις εργασίας. 102 θέσεις εργασίας για. Στελέχη Επιχειρήσεων σελ. 16-17, 20. 25.000 Αντίτυπα. σελ. 3. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #55 / Τρίτη 3 Ιουνίου 2014 32 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες 2.273 καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό σελ. 3 Ενδιαφέροντα & Χρήσιμα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου,

Διαβάστε περισσότερα

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις)

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις) ΤΕΥΧΟΣ. 51 22 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 43 συμβάσεις έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση Πληροφοριών: Ξενίας 24, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11528 Πληροφορίες : Γραμματεία Τηλέφωνο : 2107450400 FAX : 2107450500 EMAIL : info@etean.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση των Εργασιών Συγκομιδής Αλατιού των Αλυκών Λέσβου έτους 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση των Εργασιών Συγκομιδής Αλατιού των Αλυκών Λέσβου έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισμός: 160.000 + ΦΠΑ (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2.107. 104 θέσεις εργασίας στο νοµό Θεσσαλονίκης σελ. 16-17. 32 Σελίδες µε επιλεγµένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τοµέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό

2.107. 104 θέσεις εργασίας στο νοµό Θεσσαλονίκης σελ. 16-17. 32 Σελίδες µε επιλεγµένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τοµέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #72 / Τρίτη 2 εκεµβρίου 2014 2.107 32 Σελίδες µε επιλεγµένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τοµέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό 25.000 Αντίτυπα Ενδιαφέροντα & Χρήσιµα σελ. 3 Υπάλληλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 8.5.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : Φ15/04396οικ. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 19.3.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : Φ15/06348π.ε. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 21.01.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΤA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 Πώς θα βρουν δουλειά 239.691+74.000 άνεργοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και ΟΤΑ ουλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ 1.Για την χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου-πολυϊατρείου χρειάζεται αναγγελία έναρξης λειτουργίας (Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Περιεχόμενα 1. Επιχειρηματική Δομή... 3 1.1. Σύντομο Ιστορικό... 4 1.2. Διοίκηση - Οργάνωση Εταιρείας... 9 1.3. Απασχολούμενο Προσωπικό...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Να συμπληρωθεί από Παιδίατρο)

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Να συμπληρωθεί από Παιδίατρο) ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Να συμπληρωθεί από Παιδίατρο) Ονοματεπώνυμο : --------------------------------------------------------------------------------------- Ημερομηνία γέννησης :---------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189. Προκήρυξη για 440 στο ήµο Θεσσαλονίκης σελ. 2-3, 6-7, 12, 16. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 120 θέσεις εργατών και καταµετρητών στην ΕΥ ΑΠ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189. Προκήρυξη για 440 στο ήµο Θεσσαλονίκης σελ. 2-3, 6-7, 12, 16. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 120 θέσεις εργατών και καταµετρητών στην ΕΥ ΑΠ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 18.06.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προσωπικό τηλεφωνικής εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα σελ. 8-9 ΝΗΣΙΑ 100, ΥΠ. ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 772, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 80, ΣΧΟΛΗ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ 100, ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ. 2.638 προσλήψεις εποχικών και µονίµων στο ηµόσιο µέσα στον Ιανουάριο

ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ. 2.638 προσλήψεις εποχικών και µονίµων στο ηµόσιο µέσα στον Ιανουάριο EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 07.01.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #218 ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 2.638 προσλήψεις εποχικών και µονίµων στο ηµόσιο µέσα στον Ιανουάριο Π οδαρικό µε 2.638 προσλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ. 1.295 προσλήψεις-εξπρές για µόνιµους και εποχικούς έως το Πάσχα

ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ. 1.295 προσλήψεις-εξπρές για µόνιµους και εποχικούς έως το Πάσχα ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 24.03.2015 #280 ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 1.295 προσλήψεις-εξπρές για µόνιµους και εποχικούς έως το Πάσχα Σ ε προσλήψεις µόνιµων και εποχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Χίος, Μάρτιος 2015. Περιεχόμενα TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ... 5 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 7 Το Συμβούλιο... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και 6 του Ν. 3613/2007» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και 6 του Ν. 3613/2007» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 15-04 -2015 Αριθμ. Πρωτ. 15259 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) Ο Η Όνομα Επώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.)

ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.) www.doe.gr ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.) Διεύθυνση: Κηφισίας 32 Τ.Κ.15125 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 2106873373-2106873382 Περισσότερες πληροφορίες: Αυτόματος τηλεφωνητής 2106873303

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» / ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού (6 θέσεις).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού (6 θέσεις). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα: Γ Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4-2 ος όροφος 10564, Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Διαμαντάκου E-mail: diamantakou_d@mintour.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΕΛ. 4 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα