ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΠΟΝΣΙΚΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ 12 ΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ. Σεφχος 6 ο ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΠΟΝΣΙΚΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ 12 ΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ. Σεφχος 6 ο ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2013"

Transcript

1 ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΠΟΝΣΙΚΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ 12 ΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ Σεφχος 6 ο ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2013 ΣΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΡΑΦΟΤΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΟΤΝΣΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΣΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΩΝ ΔΑΚΑΛΩΝ ΣΟΤ 1

2 Αγαπθτοί φίλοι και φίλεσ του περιοδικοφ, οι Βιβλιοπόντικεσ ςασ καλωςορίηουν και πάλι ςτο 6 ο τεφχοσ Φεβρουαρίου Οι μικροί βιβλιοπόντικεσ του ςχολείου μασ ςυνεχίηουν με τθν ίδια όρεξθ και χαρά να γράφουν για το περιοδικό τουσ και αυτι τθ φορά πάλι ζχουν να μασ παρουςιάςουν ενδιαφζρουςεσ εργαςίεσ, ιδζεσ, ςυνεντεφξεισ κ.ά. το 6 ο τεφχοσ εργάςτθκαν οι μακθτζσ του Β1 και του Β2 που υλοποιοφν πρόγραμμα με κζμα «Γερά Δόντια Χαροφμενα Παιδιά». τα πλαίςια του προγράμματοσ ζχουν μάκει πολλά για τθν προςταςία και προαγωγι τθσ ςτοματικισ υγείασ και μασ τα παρουςιάηουν με πολλοφσ τρόπουσ. Οι μακθτζσ του Γ1 ζγιναν ποιθτζσ και ζγραψαν ποιιματα χαϊκοφ! Οι μακθτζσ τθσ Δϋτάξθσ ζγιναν δεινοί δθμοςιογράφοι και ζρχονται με δφο ςυνεντεφξεισ ζκπλθξθ που μασ πθγαίνουν πίςω ςτο χρόνο! Οι μακθτζσ του τ2 μασ προειδοποιοφν, προςοχι ςτα ατυχιματα, τι πρζπει να γνωρίηουμε για να τα προλαμβάνουμε. Και τζλοσ ςτισ ςελίδεσ τθσ ξεκοφραςθσ και τθσ ποίθςθσ, διαβάςτε ζνα θλεκτρονικό παραμφκι του Ευγζνιου Σριβιηά, γνωρίςτε τον μεγάλο μασ ποιθτι Γιάννθ Ρίτςο, μάκετε πλθροφορίεσ για τον μινα Φεβρουάριο που διανφουμε, για τθν πρωταγωνίςτρια του μινα και τισ αρκοφδεσ που κοιμοφνται ακόμθ!!!.... Για άλλθ μια φορά ςυγχαρθτιρια ςτουσ μικροφσ μακθτζσ μασ και τουσ δαςκάλουσ τουσ! Περιεχόμενα Γεπά Δόνηια, Β1 σελ. 3 Γεπά Δόνηια Β2 σελ. 7 Ποιήμαηα χαϊκού Γ1 σελ. 11 Το ζχολείο ηαξιδεύει ζηο χπόνο, Δ....σελ. 13 Ατυχήματα Στ2..σελ. 23 Η γωνιά ηηρ ξεκούπαζηρ..σελ. 29 Η γωνιά ηηρ ποίηζηρ. σελ. 34 2

3 Φίλοι αναγνώστες, η παρέα του Β1 είναι και πάλι εδώ! Από εμάς θα διαβάσετε τις εργασίες μας, από το πρόγραμμα «Γερά δόντια» που κάνουμε αυτόν τον καιρό στην τάξη μας, με την καθοδήγηση του δασκάλου μας κ. Γιώργου Π. Όπως θα δείτε έχουμε μάθει πολλά για τα δοντάκια μας, που μας ωφέλησαν, γιαυτό θέλουμε να τα μοιραστούμε μαζί σας! 3

4 Αντώνης Γαβρ. Λευκή Λογκ. Βικτώρια Βαν. Ερμιόνη Σρεμ. ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟ ΟΙ ΜΑΘΗΣΕ: Μιχάλης Σρεμ. Βασιλική Φουλ. οφία Γιάλ. Κωνσταντίνα Βιτσ. ΠΟΙΗΜΑ Αν θες δόντια γερά Ν αποφεύγεις τα γλυκά Γλυκά και ζάχαρη πολλή Δεν είναι υγιεινή διατροφή ΓΛΨΟΔΕΣΗ Δόντια, δύο δόντια. ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ Η Νεραϊδοντούλα και τα δόντια μου Ο Υίλιππος δεν έχει όρεξη να πλύνει τα δόντια του, μα ούτε και η αδελφή του η Κατερίνα. Σα δύο αδελφάκια δεν ξέρουν πόσο σημαντική είναι η σωστή φροντίδα των δοντιών, ώσπου η Νεραϊδοντούλα, μια γλυκιά νεράϊδα, εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά τους για να τους μάθει τα πάντα σχετικά με την καθαριότητα των δοντιών! Η Νεραϊδοντούλα με τη μαγική οδοντόβουρτσα θα εξηγήσει στα αδελφάκια τι πρέπει να κάνουν για να έχουν γερά και δυνατά δοντάκια, ενώ θα τα ακολουθήσει στην πρώτη τους διασκεδαστική επίσκεψη στον οδοντίατρο. ΑΙΝΙΓΜΑ Έχει δωδεκάδες δόντια κι όμως δεν δαγκώνει. Σι είναι? Σο χτένι. Η Δόνα Σερηδόνα τη χώρα των χαμένων χαρταετών, ανάμεσα σε χιλιάδες χαρταετούς, βρίσκονται και οι μαγευτικοί χαρταετοί του Φάρτινου Ιππότη. Ο ιππότης αυτός έγραφε τα παραμύθια του σε χρωματιστά χαρτιά, τα έκανε χαρταετούς και τους άφηνε ελεύθερους από το παράθυρο της φυλακής του. ε ένα από τα μακρινά ταξίδια του ο Ευγένιος έφτασε σε αυτήν την ξεχασμένη χώρα, βρήκε τους χαρταετούς, διάβασε τα παραμύθια και τώρα θα αρχίσει να τα λέει και σ εσάς. Ουπς, Δόντια καθαρά είναι πάντοτε γερά Σο Ουπς ξανάρθε! Σο αξιαγάπητο τερατάκι από τον Πλανήτη Πειράζει Δεν, ταξιδεύει πάνω στη λεωφόρο του φεγγαριού και φτάνει στον φίλο του τον Λουκά. την αρχή σκάει στα γέλια βλέποντας τον Λουκά να είναι κουτσοδόντης. Έπειτα όμως μαθαίνει ένα σωρό συναρπαστικά πράγματα για τα προσωρινά και τα μόνιμα δόντια, για τα διαβολάκια των δοντιών, για την οδοντόκρεμα και για τον βασιλιά Κουτσοδόντη! 4

5 Ο Σοποτίπ δεν πλένει τα δόντια του Ο Σοποτίπ έχει μάθει να πλένει τα δόντια του, αλλά καμιά φορά βαριέται. Έχει πιο ενδιαφέροντα πράγματα να κάνει! Θα πάρει όμως ένα καλό μάθημα Ο Σοποτίπ κάνει τα πεισματάκια του όπως τα δικά μας παιδάκια. Η μαμά του όμως ξέρει πώς να του φερθεί και στο τέλος γίνεται ένα υπάκουο και γλυκό ποντικάκι. Πώς τα καταφέρνει? ΜΑΝΣΙΝΑΔΑ Επάτησα στα γερατειά το πρώτο σκαλοπάτι Κι ένοιωσα αμέσως στη ζωή να με πειράζει κάτι. Κομάρες εις τα γόνατα, στην κεφαλή ζαλάδα, Σα κόκαλά μου στο κορμή να με πονούν αράδα. Ανήφορο κατήφορο να μην μπορώ να βγάλω, Σο να μου δόντι να πονεί και να μου βγαίνει τ άλλο. ΑΙΝΙΓΜΑΣΑ 1. Ποιος βγάζει δόντια ακόμη και στα 60 του? Ο οδοντίατρος 2. Αν καθαρίσουμε με οδοντόκρεμα τα δόντια της, δεν ασπρίζουν. Η τσατσάρα και τα δόντια της ΣΡΑΓΟΤΔΙ Ένα δυο προσοχή, οι κοπτήρες στην αρχή, οι κυνόδοντες πιο κάτω θα σε σχίσουν πάνω κάτω! Οι προγόμφιοι πιο κει θα την σπάσουν την τροφή. Σραπεζίτες θα αλέσουν, φρονιμίτες θα δουλέψουν! Ένα δυο προσοχή, τα δοντάκια στη γραμμή. ΠΟΙΗΜΑ ΓΙΑ ΣΑ ΔΟΝΣΙΑ Όλα τα καλά παιδάκια Σο πρωί σαν σηκωθούν Με πετσέτα και σαπούνι Σρέχουνε για να πλυθούν Ο έργιος κι η Μαριζώ Έχουν δόντια καθαρά, Σα βουρτσίζουν κάθε μέρα Κι είναι πάντοτε γερά ΣΡΑΓΟΤΔΑΚΙ ΓΙΑ ΣΑ ΔΟΝΣΙΑ Να ποντικέ το δόντι μου και δως μου σιδερένιο, να ροκανίζω κόκαλα να τρώω παξιμάδια!! ΓΛΨΟΔΕΣΗ Δυο δόντια δυο δόντια δυο δόντια δυο δόντια δυο δόντια (πείτε το γρήγορα) ΠΑΡΟΙΜΙΑ Σα δόντια τά δωσε ο Θεός να συγκρατούν τη γλώσσα 5

6 Ποίημα (Σα δόντια μου) Σα δόντια μου τα πλένω Καθόλου δεν περιμένω Σα θέλω λαμπερά Και πολύ αστραφτερά ΠΟΙΗΜΑ Ένα δύο προσοχή Σα δοντάκια στη γραμμή Προσέχετε δοντάκια να μην φάτε οκολάτες από δω, κοκακόλα από κει Κι ότι έχει ζάχαρη πολύ Αν δεν θέλετε δοντάκια να χαλάσετε Να βουρτσίζεστε συχνά για να είστε αστραφτερά Σραγούδι (τα δοντάκια) Σα δοντάκια μου πολύ τα αγαπώ Κι όταν τρώω ένα γλυκό Σα δοντάκια μου τα πλένω στο λεπτό. Αν ξεχάσω να τα πλύνω τι κακό Σερηδόνα θα αποχτήσω ένα σωρό Και θα πάω στον οδοντογιατρό. Σα δοντάκια σας να πλένετε καλά Για να είναι ωραία και αστραφτερά Και να έχετε χαμόγελα λευκά. ΓΛΨΟΔΕΣΗ Σο δόντι μου ξεδοντιάστηκε ΑΙΝΙΓΜΑ Γύρω-γύρω κάγκελα και στη μέση χελιδόνα? Σι είναι? Σα δόντια και η γλώσσα. 6

7 Η Β τάξη συμμετέχει στο πρόγραμμα «Γερά δόντια Φαρούμενα παιδιά» που έχει στόχο την προστασία και προαγωγή της στοματικής υγείας των μαθητών/ μαθητριών. Σα παιδιά του Β2 παίζοντας με τις λέξεις φτιάχνουν ποιήματα, αινίγματα και βρίσκουν φράσεις. με τα δόντια. Η νεράιδα των δοντιών «Οδοντίνη- Αδαμαντίνη» θα σας βοηθήσει να διαβάσετε, να βρείτε τα αινίγματα των μικρών μας φίλων αλλά και να διασκεδάσετε. Η δασκάλα της τάξης κ. Ευτυχία 7

8 ΠΟΙΗΜΑΣΑ Διώξε γιατρέ μακριά την τερηδόνα, γιατί με σουβλίζει σαν βελόνα. Σρύπες ανοίγει στα δοντάκια Και μου φέρνει βασανάκια. (Ευαγγελία Β., Μάρθα Γ.,Σάκης Π., Ευτυχία Ρ.) Προσέξτε δοντάκια τι θα φάτε! Μην τρώτε ζάχαρη πολλή, Γιατί θα χαλάσατε εξ αρχής Βουρτσίζεστε συχνά για να είστε αστραφτερά! (Κωνσταντίνος Μ., Άρης Ρ., Παναγιώτης Φ., Αγγελική Κ.) Είμαι η κυρά-οδοντόβουρτσα, παιδιά Που παρέα με τη φίλη μου την οδοντόπαστα Πρωί, βράδυ σε όλο το στόμα τριγυρίζω Και συνέχεια το καθαρίζω. (Αγγελίνα Μ., Αμαλία Κ., Αλεξάνδρα Κ., Έρικα Φ., Ιωάννα.) Σριάντα δύο τα δοντάκια στη σειρά, στρατιώτες που φυλάνε με χαρά! Με βοηθούν να μασάω πολύ γερά Και μου δίνουν χάρη και ομορφιά! (Ράνια Φ., Κώστας Ν., Νάντια Φ., Γεωργία Ν.) 8

9 Ένα σύμμαχο έχω εγώ, Σον καλό μου οδοντογιατρό, Μου φροντίζει τα δοντάκια Να μην έχω σφραγισματάκια. (Κωνσταντίνος Γ., Ουρανία Α.,Αλέξανδρος., Μαρία Μ.) ΠΑΡΟΙΜΙΕ Δυο σειρές μαργαριτάρια σε δυο κόκκινα ντουβάρια; Σι είναι; Λούζεται και πλένεται ποτέ όμως δε στεγνώνει. Σι είναι; Πίσω από άσπρο φράχτη, κόκκινο σκυλί γαβγίζει; Σι είναι; Απάνω κόφτει, κάτω κόφτει στη μέση κόρη λέει και λέει Σι είναι; Πέντε αδέρφια το αρπάζουν, 32 σφυριά το σπάζουν, μια κοπέλα το αγκαλιάζει, στο ασκί το κατεβάζει. Σι είναι; (Κωνσταντίνος Γ., Αλέξανδρος., Ουρανία Α., Μαρία Μ., Κώστα Ν., Γεωργία Ν., Νάντια Φ., Ράνια Φ., Σάκης Π., Ευαγγελία Β., Ευτυχία Ρ., Μάρθα Γ.) 9

10 ΥΡΑΕΙ ΓΙΑ.. ΔΟΝΣΙΑ *Γλίτωσε από του Φάρου τα δόντια *Σου τα είπε έξω από τα δόντια *Σου χαρίζανε ένα γάιδαρο και τον κοίταζε στα δόντια *φίγγω τα δόντια *Ήλιος με δόντια *Σου πονάει το δοντάκι *Σου έτριξε τα δόντια *Πάλεψε με νύχια και με δόντια (Άρης Ρ., Παναγιώτης Φ., Κωνσταντίνος Μ., Αγγελίνα Μ., Αλεξάνδρα Κ., Έρικα Φ., Ιωάννα.) 10

11 Φίλοι μασ, γεια ςασ και πάλι, εμείσ οι μαθητέσ του Γ1 αυτή τη φορά γράψαμε οι ίδιοι μια ςειρά από μικρά ποιηματάκια που ανήκουν ςτο ποιητικό είδοσ χαΰκού! Μασ άρεςαν πολύ γιατί είναι ςύντομα, έχουν χιούμορ και ςοφία. Σασ τα παρουςιάζουμε. 11

12 ΣΜΗΜΑ Γ1 ΠΟΙΗΜΑΣΑ ΦΑΩΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΥΘΙΝΟΠΨΡΟ, ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΣΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΑΝΟΙΞΗ Το χελιδόνι σαν φανεί Άνοιξη θ απλωθεί Παντού ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Ζεστό καλοκαιράκι, Πόσο σ αγαπώ Μείνε κοντά μου Ήρθε η άνοιξη Τρελή Με μια ωραία μαργαρίτα Ο ήλιος λάμπει Στη θάλασσα παιδιά Παίζουν και κολυμπούν ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ Τα φύλλα κίτρινα Στο χώμα το καφέ Μικρέ μου, κήπε Φθινόπωρο Χρυσά τα δέντρα Στο γκρίζο φόντο τ ουρανού 12

13 Γεια σας αγαπημένοι φίλοι, οι μαθητές και των δύο τμημάτων της Δ τάξης, μας εκπλήσσουν ευχάριστα όπως πάντα. Αυτή τη φορά, στα πλαίσια του προγράμματος της Φιλαναγνωσίας με θέμα «Το σχολείο ταξιδεύει στον χρόνο», έγιναν δημοσιογράφοι και μας παρουσιάζουν δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που μας ταξιδεύουν σε άλλες εποχές. 13

14 (μζρος 1 ο ) 14

15 είσαι μαθητής εκείνα τα χρόνια? Η συνέντευξη που ακολουθεί πραγματοποιήθηκε από τα παιδιά της Δ τάξης στα πλαίσια του προγράμματος στην Ευέλικτη Ζώνη Φιλαναγνωσία: «Το σχολείο ταξιδεύει στο χρόνο». Δημ: Κυρία Δήμητρα, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που δεχθήκατε να μας παραχωρήσετε αυτή τη συνέντευξη. κα Δήμητρα: Είναι μεγάλη μου χαρά να σας ακούσω και να βοηθήσω στην έρευνά σας. Δημ: Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν. Από πού κατάγεστε; κα Δήμητρα: Οι παππούδες μου κατάγονται από την ορεινή Κορινθία. Δημ: Εσείς πού πήγατε σχολείο; κα Δήμητρα: Εγώ πήγα σχολείο στην Αθήνα. Δημ: Θα θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για τα μαθητικά σας χρόνια; Πώς ήταν να κα Δήμητρα: Εκείνα τα χρόνια που σε σας φαίνονται μακρινά, οι δάσκαλοι ήταν πιο αυστηροί και απαιτητικοί από τους μαθητές. Έπρεπε να διαβάζουμε πάρα πολύ και δεν είχαμε βοήθεια από κανέναν. Υροντιστήρια δεν κάναμε και οι γονείς μας δεν μπορούσαν να μας βοηθήσουν γιατί δεν ήξεραν. Σα μαθήματα ήταν δύσκολα και τα χρήματα δεν ήταν πολλά για να μας αγοράσουν βοηθήματα. Ούτε υπήρχε διαδίκτυο φυσικά για να βρίσκουμε ό,τι θέλαμε. Έπρεπε να προσέχουμε πάρα πολύ την ώρα του μαθήματος, αν θέλαμε να ξέρουμε το μάθημα την επόμενη μέρα. Δημ: Σι μαθήματα κάνατε τότε; κα Δήμητρα: Ανάγνωση, Αριθμητική, Ιστορία, Θρησκευτικά, Πατριδογνωσία (κάτι σαν τη Μελέτη που κάνετε εσείς σήμερα). Δημ: Ξένες γλώσσες δεν μαθαίνατε; κα Δήμητρα: το σχολείο, όχι. Μόνο όποιος πήγαινε σε φροντιστήριο. Εμείς τότε δεν είχαμε ειδικότητες όπως εσείς σήμερα. Και φυσικά δε μαθαίναμε ηλεκτρονικούς υπολογιστές γιατί εκείνα τα χρόνια κανείς δεν ήξερε τέτοια πράγματα. Ούτε όμως Θεατρική Αγωγή ή Μουσική ή Εικαστικά είχαμε τότε. Όλα τα μαθήματα τα κάναμε με το δάσκαλό μας. 15 είσαι μαθητής εκείνα τα χρόνια;

16 Δημ: Εκδρομές πηγαίνατε; κα Δήμητρα: Όπως πηγαίνετε εσείς με λεωφορεία, όχι. Κάποιες φορές, όχι πολύ συχνά, μας πήγαιναν περίπατο κάπου κοντά στο σχολείο με τα πόδια. Δημ: Έχουμε ακούσει ότι τότε οι δάσκαλοι έβαζαν πολλές τιμωρίες. κα Δήμητρα: Οι δάσκαλοι τότε ήταν αυστηροί. Κάποιες φορές μας έβαζαν και τιμωρίες. Δεν συζητούσαν τόσο μαζί μας όπως κάνουν τώρα οι δικοί σας δάσκαλοι. Κανείς δεν θα σκεφτόταν τότε να πάει και να παραπονεθεί για κάτι στον δάσκαλό του. Όσο για το γραφείο των δασκάλων, δεν ξέραμε ούτε πώς ήταν μέσα. Δημ: Πόσες ώρες μάθημα κάνατε την ημέρα; κα Δήμητρα: Σο σχολείο μου ήταν μόνο πρωινό. Έτσι το μεσημέρι σχολάγαμε. Απόγευμα δεν είχαμε μάθημα. Δεν υπήρχαν ολοήμερα σχολεία. Ξέρω όμως ότι σε άλλα σχολεία όταν οι αίθουσες δεν επαρκούσαν για όλα τα τμήματα, οι μισές τάξεις έκαναν μάθημα το πρωί και οι άλλες μισές το απόγευμα. Δημ: Ποιο ήταν το αγαπημένο σας μάθημα; Κα Δήμητρα: Η αριθμητική. Σα μαθηματικά που λέμε σήμερα. Δημ: Ποιο ήταν το δυσκολότερο μάθημα; κα Δήμητρα: Η αριθμητική. Γι αυτό μου άρεσε και τόσο πολύ. Δημ: Είστε ευχαριστημένη από τη δουλειά σας; κα Δήμητρα: Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη γιατί αγαπώ πολύ τα παιδιά αλλά και τους συναδέλφους μου. Δημ: Θα προτιμούσατε να κάνετε μάθημα σε τάξη; κα Δήμητρα: Μερικές φορές, είναι αλήθεια, ότι νοσταλγώ τη διδασκαλία στην τάξη, αλλά από την άλλη μου αρέσει πολύ και αυτό που κάνω τώρα. Άλλωστε και πάλι είμαι κοντά στα παιδιά. Δημ: Σι δυσκολίες αντιμετωπίζετε καθημερινά; κα Δήμητρα: Δυσκολίες Είμαστε ένα μεγάλο σχολείο. Τπάρχουν πολλές δουλειές εδώ στο γραφείο που πρέπει να γίνονται κάθε μέρα. Πολλές φορές θα πρέπει να αντιμετωπισθούν και διάφορα προβλήματα που προκύπτουν με τα παιδιά ή με το σχολικό κτίριο και άλλα πολλά που εσείς τα παιδάκια δεν χρειάζεται να γνωρίζετε. Δημ: Δηλαδή κάθε μέρα που έρχεστε σχολείο έχετε πολλές ανησυχίες; κα Δήμητρα: Ανησυχίες ιδιαίτερες, όχι. Ανησυχώ κι εγώ όπως όλος ο κόσμος στις μέρες μας. Όπως και οι γονείς αλλά και οι δάσκαλοί σας. Προσπαθούμε όμως αυτό να μην επηρεάζει εσάς τα παιδιά. 16

17 Δημ: ας δυσκολεύει η δουλειά σας; Κα Δήμητρα: Όχι, δεν με δυσκολεύει, γιατί την αγαπώ πολύ. Δημ: Η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει και τα σχολεία; κα Δήμητρα: Βλέπω ότι κάνετε πολύ ωραίες ερωτήσεις. Μπράβο σας! Η αλήθεια είναι ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει και τα σχολεία. Και φυσικά και το δικό μας. Προσπαθούμε ωστόσο, όσο μπορούμε να κάνουμε οικονομία σε όλα. τις φωτοτυπίες, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα να βάλουμε γραφίτη, στο πετρέλαιο και όπου αλλού μπορούμε. Δημ: Σώρα που μας λείπουν δάσκαλοι στα Αγγλικά και στην Πληροφορική είναι δύσκολα για εσάς; κα Δήμητρα: Βέβαια, δυσκολεύει τη λειτουργία του σχολείου και το κυριότερο, χάνετε εσείς μαθήματα. Υροντίζουμε όμως ώστε σύντομα να έρθουν εκπαιδευτικοί. Δημ: Τπάρχουν πράγματα που θα θέλατε να αλλάξετε ή να κάνετε στο σχολείο μας; κα Δήμητρα: Πάρα πολλά. Θα ήθελα να έχουμε το καλύτερο σχολείο για εσάς τα παιδιά. Θα ήθελα να βάψουμε το σχολείο μας με όμορφα χρώματα, να βάλουμε κλιματιστικά σε όλες τις αίθουσες. Θα ήθελα να φτιάχναμε το καλοριφέρ που είναι παλιό και δεν ζεσταίνει τόσο καλά. Θα ήταν επίσης πολύ ωραία αν μπορούσαμε να φτιάξουμε τον κήπο στο σχολείο. Να γεμίσει λουλούδια και δέντρα Δημ: Και υπολογιστές; Δεν θα ήταν ωραία να έχει κάθε τάξη τον δικό της υπολογιστή για να γίνεται το μάθημα πιο εύκολα και πιο ενδιαφέρον; κα Δήμητρα: Ναι έχετε δίκιο. Και αυτό θα ήταν πολύ καλό. Με προλάβατε. Πραγματικά θα βοηθούσε πολύ το μάθημα. Σώρα στην ουσία έχουμε μόνο έναν διαδραστικό πίνακα αφού ο δεύτερος βρίσκεται στην αίθουσα που κάνει μάθημα η πρώτη τάξη. Είπαμε όμως, υπάρχει οικονομική κρίση. Έτσι κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε με όσα έχουμε. Και νομίζω ότι τα καταφέρνουμε πολύ καλά. Δημ: Εκτός από την οικονομική κρίση ακούμε και για τα προβλήματα που εμείς οι άνθρωποι έχουμε δημιουργήσει στο περιβάλλον. Εμείς εδώ στο σχολείο δε θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιο πρόγραμμα ώστε να ενημερωθούμε και να κάνουμε κάτι γι αυτό; κα Δήμητρα: Πραγματικά υπάρχουν προγράμματα περιβαλλοντικά. Θα μπορούσαμε ακόμα σε συνεργασία με το Δήμο Περιστερίου να κάνουμε αναδάσωση. το σχολείο μας υλοποιείται όμως φέτος, περιβαλλοντικό πρόγραμμα από την Σ1. Μπορείτε να πληροφορηθείτε γι αυτό από την ιστοσελίδα μας. 17

18 Δημ: Πριν έρθετε σε εμάς σε ποιο σχολείο εργαζόσαστε; κα Δήμητρα: Ήμουν στο 13 ο στη Νέα Ζωή, εδώ στο Περιστέρι. Δημ: Γιατί επιλέξατε το σχολείο μας; κα Δήμητρα: Ήξερα ότι είναι ένα πολύ καλό σχολείο. Δημ: Μετά από ένα χρόνο κοντά μας ποιες είναι οι εντυπώσεις σας; κα Δήμητρα: Είναι πολύ θετικές. Είμαι πολύ χαρούμενη κάθε πρωί που ξεκινώ από το σπίτι μου να έρθω εδώ να δουλέψω με όλους τους συναδέλφους μου κι εσάς. Δημ: Θα αλλάζατε σχολείο; κα Δήμητρα: Όχι, γιατί τα παιδιά είναι πολύ καλά και οι δάσκαλοι είναι συνεργάσιμοι και πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους. Κάνουν τη δουλειά τους με μεγάλη αγάπη. Νοιάζονται για τα παιδιά και το καλό του σχολείου μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Οι δημοσιογράφοι: Άννα Υ., Δημήτρης Φ., Ειρήνη Λ., Νικολέτα Ρ. Δημ: Θα αλλάζατε το σχολείο μας και τη χώρα μας για να πάτε σε κάποια χώρα όπου δεν υπάρχει οικονομική κρίση; Κα Δήμητρα: Ποτέ! Δεν θα έφευγα ποτέ από τη χώρα μου. Σην αγαπώ πολύ. Ούτε και από το σχολείο μας, αν αυτό εξαρτιόταν από εμένα. Δημ: Και κάτι τελευταίο. Αν δεν ήσαστε δασκάλα τι θα θέλατε να είστε; κα Δήμητρα: Α, θα ήθελα να ήμουν αθλήτρια. Κολυμβήτρια. Μου αρέσουν επίσης πολύ οι περίπατοι στη φύση και οι ορειβασίες. Δημ: Κυρία Δήμητρα, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε και για όλα αυτά που μας είπατε. κα Δήμητρα: Εγώ σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που κάνατε. Είστε πραγματικά πολύ καλοί δημοσιογράφοι. 18

19 4 Φεβρουαρίου. Μια μέρα πολύ διαφορετική από τις άλλες για εμάς τα παιδιά της Δ τάξης. Έχουμε επίσημη καλεσμένη την κυρία Ουρανία. Θα μας μιλήσει για τα χρόνια που ήταν εκείνη μαθήτρια. Ανεβαίνουμε στην τάξη μας και περιμένουμε με αγωνία. Να τη! Έρχεται χαμογελαστή. Φανταζόμαστε ότι κι εκείνη θα έχει αγωνία. Τι να έχουν άραγε αυτές οι τσάντες που κουβαλά μαζί της; Τις βάζουν στην έδρα και η κυρία Ουρανία κάθεται αναπαυτικά στην πολυθρόνα μας. ΕΡ: Κυρία Ουρανία για πείτε μας πότε και σε ποιο σχολείο πήγατε; ΑΠ: Πρώτη τάξη πήγα το 1957 στο 1 ο Δημοτικό χολείο. Σην επόμενη χρονιά φτιάχτηκε το 12 ο Δημοτικό χολείο και ήρθαμε σε αυτό. Σο κτίριο όμως δεν ήταν αυτό που βρισκόμαστε σήμερα. Βρισκόταν εκεί που σήμερα είναι το σουπερ μάρκετ Mαρινόπουλος, στην οδό Παρασκευοπούλου. Θέρμανση δεν είχαμε. Για να μην κρυώνουμε φορούσαμε την ώρα του μαθήματος σκουφιά. την τάξη ήμαστε 15 παιδιά. Σο σχολείο μας λειτουργούσε μόνο πρωί και το άββατο δεν είχαμε μάθημα. ΕΡ: Υορούσατε ποδιές τότε; ΑΠ: Όχι. Οι ποδιές φορέθηκαν αργότερα. Όταν πήγαινα Γυμνάσιο. το Δημοτικό φορούσαμε ό,τι ρούχα είχε ο καθένας. Ο κόσμος τότε ήταν πολύ φτωχός. Πολλές φορές δεν είχαμε παπούτσια και πηγαίναμε στο σχολείο ξυπόλητοι. Μεγάλη φτώχεια Έστελναν δέματα με ρούχα από την Αμερική. Αν ήσουν τυχερός, έβρισκες μέσα στο δέμα σου κάτι να σου κάνει. ΕΡ: Είχατε βιβλία; Σετράδια, μολύβια; ΕΡ: Μιλήστε μας λίγο για το πώς ήταν το σχολείο. ΑΠ: Σο παλιό σχολείο ήταν διώροφο. Είχε τρεις αίθουσες στο ισόγειο και άλλες τρεις στον πρώτο όροφο. Δεν ήταν πολύ μεγάλες οι τάξεις μας όπως είναι οι δικές σας τώρα. Είχαν όμως κι εκείνες μεγάλα παράθυρα. 19

20 ΑΠ: Βιβλία υπήρχαν. Όμως δεν είχαμε όλα τα παιδιά. Εγώ δεν είχα δικά μου βιβλία γιατί δεν είχαμε χρήματα να τα αγοράσουμε. Έτσι αναγκαζόμουν να πηγαίνω σε μια φίλη μου και να δανείζομαι τα δικά της τα βιβλία για να διαβάσω. Όπως καταλαβαίνετε ήταν πολύ δύσκολα. Σο μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να προσέχω πολύ στο σχολείο και να μαθαίνω το μάθημα από εκεί. Όσο για τα τετράδια και τα μολύβια μας ήταν όλα τα ίδια. Δεν υπήρχαν τόσα διαφορετικά είδη που είναι σήμερα. Σα τετράδιά μας είχαν χρώμα μπλε και τα μολύβια μας μαύρο. την Αριθμητική είχαμε τετράδιο με κουτάκια. Σότε, παιδιά μου, σας είπα, υπήρχε φτώχεια μεγάλη. Εμείς ήμαστε 7 αδέρφια. Σι να σου κάνουν και οι γονείς μας. Η ζωή ήταν πολύ δύσκολη. Νερό στα σπίτια μας δεν υπήρχε και έπρεπε να το κουβαλάμε από μια βρύση που υπήρχε στη γωνιά στο δρόμο. Μαθαίναμε όμως να βοηθά ο ένας τον άλλον για να τα καταφέρουμε. τις αυλές μας τότε φτιάχναμε μικρούς λαχανόκηπους και ένα κοτέτσι με λίγες κότες για κανένα αυγουλάκι. Έτσι, για να έχει η οικογένεια τα απαραίτητα. Περνούσε και ο γαλατάς και αγοράζαμε γάλα. Θυμάμαι πώς το μοιραζόμαστε με την κανάτα ΕΡ: Παίρνατε φαγητό στο σχολείο από το σπίτι ; ΑΠ: Αχ! Αν είχαμε παίρναμε. Όχι όμως κρουασάν, τοστ, κέικ και ένα σωρό άλλες λιχουδιές που έχετε εσείς σήμερα. Λίγο ψωμί και δυο τρεις ελίτσες ήταν για εμάς βασιλικό κολατσιό! οκολάτα δεν είχα φάει ποτέ! Πολυτέλειες αυτά! Είναι δύσκολο για εσάς να φανταστείτε μια ζωή χωρίς τηλεόραση, διαδίκτυο, ηλεκτρονικά παιχνίδια και όλες αυτές τις ευκολίες που υπάρχουν σήμερα. τους δρόμους κυκλοφορούσαν κάρα με άλογα, όχι αυτοκίνητα. ΕΡ: Πώς διασκεδάζατε εσείς τα παιδιά τότε; ΑΠ: Παίζαμε στις γειτονιές. Ερχόταν και Καραγκιόζης που πολύ τον αγαπούσαμε. Παιχνίδια δεν είχαμε. Σο μόνο που είχαμε ήταν κάτι μικρές φιγούρες του Ντόναλντ ή του Μίκυ Μάους που τα βρίσκαμε μέσα στα κουτιά του απορρυπαντικού. Κάθε Κυριακή πηγαίναμε στο Κατηχητικό. ΕΡ: Εκδρομές με το σχολείο δεν πηγαίνατε; ΑΠ: Αν εννοείτε με λεωφορεία όπως πηγαίνετε εσείς, όχι. Εκδρομή για εμάς ήταν να μας πάνε με τα πόδια σε κανένα χωράφι εδώ γύρω και να παίξουμε. ΕΡ: Έχουμε ακούσει ότι οι δάσκαλοι ήταν πολύ αυστηροί τότε και ότι έβαζαν τιμωρίες και έδερναν. 20

21 ΑΠ: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Οι δάσκαλοι ήταν πολύ αυστηροί. Για μένα χρειαζόταν η αυστηρότητα. Είχαν μια βέργα και με αυτή μας χτυπούσαν. Ειδικά στα χέρια στο μαλακό σημείο της χούφτας όπου πονάει πάρα πολύ. Εγώ όμως δεν είχα φάει ποτέ ξύλο. Ήμουν πολύ καλό παιδί και ήσυχο. Ήμουν και πολύ καλή μαθήτρια. Σα αγαπούσα πολύ τα γράμματα. Εκτός όμως από το ξύλο μας έβαζαν και τιμωρία όρθιους στον τοίχο. Όταν μάλιστα η τιμωρία ήταν στο ένα πόδι τα πράγματα για τον τιμωρημένο ήταν πολύ άσχημα ΕΡ: Μη βάζετε τέτοιες σκέψεις στους δασκάλους μας. Οι σχέσεις σας με τα άλλα παιδιά πώς ήταν; ΑΠ: Γενικά ήταν όλα πολύ ωραία. Βοηθούσαμε ο ένας τον άλλον. Τπήρχαν όμως και τότε παιδιά που δε φέρονταν καλά. Ακούστε λίγο να σας πω μια πολύ άσχημη εμπειρία που ακόμα και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, τη θυμάμαι και στεναχωριέμαι. Όταν πήγαινα Δευτέρα Δημοτικού έχασα τον πατέρα μου. Σα πράγματα για εμάς ήταν ακόμα πιο δύσκολα. Κάποια μέρα, λοιπόν, στο σχολείο, στο διάλειμμα, μια συμμαθήτριά μου άρχισε να με κοροϊδεύει και να λέει: «Έχασες τον πατέρα σου, έχασες τον πατέρα σου». την αρχή έμεινα άφωνη. Πόση κακία ή μάλλον πόση επιπολαιότητα μπορεί να υπήρχε Σο μυαλό μου θόλωσε από τον πόνο που ένιωθα στην καρδιά μου. Φωρίς καν να το καταλάβω, όρμησα κατά πάνω της κλαίγοντας και την χτύπησα με δύναμη στο πρόσωπο. Η μύτη της άνοιξε και το αίμα άρχισε να τρέχει. Σην επόμενη μέρα με κάλεσε ο Διευθυντής στο γραφείο του. Ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που είδα το γραφείο των δασκάλων. Η μητέρα της συμμαθήτριάς μου είχε έρθει να παραπονεθεί για μένα. Ο Διευθυντής με ρώτησε το λόγο που τη χτύπησα. Δάκρυα γέμισαν και πάλι τα μάτια μου και με δυσκολία του εξήγησα τι είχε συμβεί και τι μου είχε πει. Εκείνος τελικά αντί να τιμωρήσει εμένα, όπως περίμενε η μητέρα της συμμαθήτριάς μου, τιμώρησε εκείνη. Αυτά, παιδιά μου, σας τα λέω γιατί θέλω να μην κάνετε κι εσείς τα ίδια λάθη. Να μην είστε σκληροί με τους άλλους. Να προσέχετε τι λέτε. Να μην πληγώνετε τους φίλους σας αλλά και κανέναν άνθρωπο. 21

22 Πριν πείτε κάτι, να βάζετε το μυαλό σας να δουλέψει και να μην κάνετε επιπολαιότητες που μπορεί να πονέσουν πολύ τους άλλους. Αλλά μια και σας βλέπω πολύ σκεφτικούς να σας πω τώρα κάτι έτσι λίγο πιο αστείο. Σότε τα αγόρια τα κούρευαν με την ψιλή μηχανή. Σους άφηναν όμως μια τούφα μαλλιά μπροστά. Μήπως μπορείτε να φανταστείτε γιατί; Μα για να τους πιάνει από εκεί ο δάσκαλος και να τους τραβάει!!! Πολλά είπαμε με την κυρία Ουρανία. Πολλά και όλα ενδιαφέροντα. Την ευχαριστούμε γιατί μοιράστηκε μαζί μας τις αναμνήσεις της και έτσι άνοιξε μπροστά μας έναν κόσμο άγνωστο σε εμάς. Ήταν για εμάς μια πολύ καλή εμπειρία. Ένα μάθημα διαφορετικό. Την ευχαριστούμε ακόμα για τα νοστιμότατα κεκάκια που έφτιαξε για εμάς. Μας άρεσαν τόσο, που σκεφτήκαμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να ξαναέρθει να μας μιλήσει. Όχι για να ξαναφάμε κεκάκια Όχι Για την εργασία μας, καλέ ΕΡ: Βαθμούς είχατε; ΑΠ: Ναι. Και μάλιστα από την πρώτη τάξη. Όχι Α, Β, Γ που έχετε εσείς αλλά κανονικά 1, 2, 3,., 10. Και αν κάποιος έπαιρνε κάτω από πέντε έμενε στην ίδια τάξη. ΕΡ: Σι μαθήματα κάνατε τότε; ΑΠ: Ανάγνωση, Αριθμητική, Ιχνογραφία. Ιχνογραφία λέγαμε τη ζωγραφική. Τπήρχαν τα μπλοκ Ιχνογραφίας που είχαν ένα φύλλο κανονικό και ένα ψιλό για να μπορούμε να ξεπατικώνουμε ό,τι θέλαμε. Κάναμε και Γυμναστική. Όχι παιχνίδια, αλλά κυρίως ασκήσεις. Όλα τα μαθήματα με το δάσκαλό μας τα κάναμε. ΕΡ: Γιορτές κάνατε στο σχολείο; ΑΠ: το τέλος της χρονιάς κάναμε τις Γυμναστικές Επιδείξεις. Δηλαδή κάναμε ασκήσεις, παιχνίδια και παραδοσιακούς χορούς. Και έρχονταν οι γονείς μας να μας δουν. 22

23 Αγαπθτοί αναγνϊςτεσ γεια ςασ! Είμαςτε οι μακθτζσ του τ2, ςασ παρουςιάηουμε ζνα μικρό αφιζρωμα για τα ατυχιματα που μπορεί να ςυμβοφν ςε χϊρουσ που κινοφμαςτε και τι προτείνουν οι ζρευνεσ που διαβάςαμε για τθν πρόλθψθ των ατυχθμάτων. 23

24 ΑΣΤΦΗΜΑΣΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ Καθημερινά στα σχολεία μας γίνονται πολλά ατυχήματα,με πρωταγωνιστές μικρούς μαθητές. Περισσότερα από 300,000 ελληνόπουλα ηλικίας έως 14 ετών διακομίζονται ετησίως στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, με τραυματισμούς που συμβαίνουν κυρίως τις ώρες του παιχνιδιού. Υταίει η απροσεξία των μικρών μαθητών? Υταίει η ελλιπής επιτήρηση από τους δάσκαλους? Ή φταίει η ελλιπής σχεδίαση των σχολικών κτιρίων ως προς την ασφάλεια των μικρών μαθητών? Δυστυχώς όλοι οι παραπάνω παράγοντες σε συνδυασμό. ε ένα κτίριο εγκυμονούν δεκάδες κίνδυνοι που οφείλονται σε αστάθμητους παράγοντες. Οι μαθητές ως γνωστό ανέμελοι στο προαύλιο κυνηγώντας ο ένας τον άλλον, παίζοντας διάφορα παιχνίδια αδιαφορούν άθελά τους, για την προσωπική τους ασφάλεια. 24

25 Οι δάσκαλοι είναι λίγοι για να επιβλέπουν τα παιδιά. Οι ίδιοι οι γονείς δεν συμβουλεύουν τα παιδιά τους τι να προσέχουν, από ποιούς κίνδυνους και πώς να προφυλαχτούν. Η ολισθηρότητα των δαπέδων, οι κακές, φτηνές κατασκευές, η ελλιπής συντήρηση, η έλλειψη καθαριότητας, οι παλιές εγκαταστάσεις, είναι οι σοβαρότεροι παράγοντες ατυχημάτων και οι κύριες αίτιες τραυματισμών των παιδιών π.χ. μια σπασμένη πόρτα, ένα χαλασμένο παράθυρο, ένα σκουριασμένο κάγκελο, ένα ξεχαρβαλωμένο θρανίο, μια σπασμένη μπασκέτα, μια βρώμικη ή χαλασμένη τουαλέτα κλπ. Η μοναδική λύση του παραπάνω προβλήματος, είναι η συνεχής ενημέρωση των μαθητών, η επαγρύπνηση γονιών και δασκάλων, αλλά και της πολιτείας. ΜΑΘΗΣΡΙΑ Σ2: ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΖΑΓΚ. 25

26 Ατυχήματα Σα παιδιά παθαίνουν συχνά ατυχήματα και πολλές φορές, αυτά τα ατυχήματα, τους στερούν πολλά πράγματα, όπως το παιχνίδι που είναι μία από τις βασικότερες ανάγκες ενός παιδιού. ύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Έρευνας και Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων (ΚΕΠΠΑ), περίπου παιδιά μεταφέρονται με τραυματισμούς σε εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων κάθε χρόνο, και αυτό είτε γιατί δεν προσέχουν τα ίδια τα παιδιά, είτε γιατί ο χώρος δεν είναι ο ιδανικός για να παίζει το παιδί. πίτι: ο φόβος των μικρών παιδιών!!! το σπίτι τα παιδιά συνήθως κάτω των 4 ετών παθαίνουν τα πιο πολλά ατυχήματα και σε χειρότερο βαθμό, τα παιδιά κάτω του 1 έτους. 26

27 Λύσεις των ατυχημάτων πίτι: Σα παιδιά καλύτερα να αποφεύγουν τα αιχμηρά αντικείμενα, τις πρίζες, τις ηλεκτρικές συσκευές (φούρνους, πλυντήρια κλπ) χολείο: Να στρωθεί χλοοτάπητας και να φτιαχτούν κάποια σημεία των σχολείων. ΜΑΘΗΣΗ Σ2: ΑΠΟΣΟΛΗ ΠΑΠ. 27

28 ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΧΗ ΠΑΙΔΙΚΨΝ ΑΣΤΦΗΜΑΣΨΝ, ΚΕΠΠΑ Σο Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων (ΚΕΠΠΑ) ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Ελληνικού Τπουργείου Τγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το Δεκέμβριο του Εδρεύει στο Εργαστήριο Τγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής χολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και επιτελεί σημαντικό έργο στην πρόληψη των ατυχημάτων με διαρκή έρευνα, ανάληψη ευρωπαϊκών προγραμμάτων, οργάνωση εκστρατειών σε εθνικό επίπεδο, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, επιστημονικές εκδόσεις και συνεργασίες. Σο ΚΕΠΠΑ (Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων) αναφέρει πως ο πιο επικίνδυνος χώρος για τα μικρά παιδιά είναι το σπίτι καθώς εκεί γίνεται το 81,73% των ατυχημάτων. Για τα παιδιά κάτω του ενός έτους, ενώ για τα παιδιά από 1-4 ετών το ποσοστό είναι 63,54%. Όμως για τα παιδιά 4-14 ετών ο πιο επικίνδυνος χώρος είναι το σχολείο και κυρίως το προαύλιο. Για αυτό το πρέπει να ασφαλίσουμε τα σπίτια μας, για να μην πάθουν τίποτα τα παιδιά μας όπως, να κρύψουμε τα απορρυπαντικά και τα μαχαίρια. Ενώ για το σχολείο πρέπει να τους μιλήσουμε για να προσέχουν όταν παίζουν. ΜΑΘΗΣΗ Σ2: ΛΕΨΝΙΔΑ ΓΙΑΝ. 28

29 Ζνα θλεκτρονικό παραμφθι Πατϊντασ εδώ οι μικροί μακθτζσ μασ μποροφν να διαβάςουν το παραμφκι «Η Πουποφ και θ Καρλότα» του ςυγγραφζα Ευγζνιου Σριβιηά 29

30 Η πρωταγωνίστρια του μήνα Η αμυγδαλιά Σα άνθη της είναι λευκά ή ροδόχροα και η άνθησή της ξεκινά συνήθως τον Ιανουάριο και τον Υεβρουάριο. Η ανθοφορία της τον Υεβρουάριο είναι προάγγελος της άνοιξης. 30

31 Η ανθισμένη αμυγδαλιά (Γ. Δροσίνης) Εκούνησε την ανθισμένη αμυγδαλιά με το χεράκι της και γέμισ' από τ' άνθη η πλάτη, η αγκαλιά και τα μαλλάκια της. Αχ! Φιονισμένη σαν την είδα την τρελή γλυκά τη φίλησα, της τίναξα όλα τ' άνθη από την κεφαλή κι έτσι της μίλησα. Σρελή να φέρεις στα μαλλιά σου τη χιονιά τι τόσο βιάζεσαι; Μόνη της θα έρθει η άγρια βαρυχειμωνιά, δεν το στοχάζεσαι; Σου κάκου τότε θα θυμάσαι τα παλιά τα παιχνιδάκια σου, σκυφτή γριούλα με τα κάτασπρα μαλλιά και τα γυαλάκια σου. 31

32 Ονομασία του μήνα Φεβρουαρίου Ετυμολογία Ο Υεβρουάριος παράγεται από το λατινικό ρήμα februare, που σημαίνει καθαίρω, αγνίζω, αποβάλλω τα καθάρματα. Είναι μήνας διαβατήριος και αποκαθαρκτικός. Σο 153 π,χ. μεταφέρθηκε στη θέση που έχει σήμερα (δεύτερος μήνας του έτους) και σε αυτή τη θέση διατηρήθηκε και στο Γρηγοριανό ημερολόγιο. τη διάρκειά του οι Ρωμαίοι διοργάνωναν τελετές καθαρμών και εξαγνισμών. Η λατινική λέξη februa σημαίνει καθάρσιος-καθαρκτικός και το ουδέτερο πληθυντικού februa, σήμαινε όχι μόνο καθαρτήριος, αλλά και συγκεκριμένα ειδική γιορτή που γίνονταν τον μήνα Υεβρουάριο. Ο μήνας Υεβρουάριος ήταν αφιερωμένος από τους Ρωμαίους στον εξαγνισμό και επιπρόσθετα, επειδή ήταν πολύ βροχερός τον είχαν αφιερώσει στον Ποσειδώνα. Ο Υεβρουάριος στην αρχαιότητα αντιστοιχούσε στον μήνα Ανθεστηριώνα. Με την καθιέρωση του Ιουλιανού ημερολόγιου (46 π.χ.) περιορίστηκαν οι μέρες του μήνα αυτού από 30 που ήταν ως τότε σε 29, και την εποχή του αυτοκράτορα Αυγούστου, του αφαιρέθηκε μια ακόμη ημέρα, που προστέθηκε στον μήνα Αύγουστο προς τιμήν του Αυτοκράτορα. Η ονομασία Υλεβάρης βγαίνει από τη λαϊκή ελληνική παράδοση και έχει σχέση με τις φλέβες της γης. Ο λαός μας τον ονόμασε Υλεβάρη, επειδή «ανοίγει τις φλέβες του» και γεμίζει τη γη νερά. Κατά άλλους λέγεται Υλεβάρης γιατί παγώνει τις φλέβες της γης. Λέγεται και τρυγητής γιατί στον αγροτικό βίο ο Υλεβάρης είναι ο μήνας των αμπελιών. Σότε γίνεται το κλάδεμα, το καθάρισμα και το τσάπισμα των αμπελιών. Σότε φυτεύουν αμπέλια, γιαυτό όπου είναι ανεπτυγμένη η αμπελουργία ο Υλεβάρης λέγεται και Κλαδευτής. Για τον άστατο καιρό του λέγεται επίσης και Μεθυσμένος γιατί δεν ξέρει τι κάνει. 32

33 Σον Υεβρουάριο οι αρκούδες κοιμούνται ακόμη. Εδώ μπορείτε να δείτε την έρευνα των μικρών μαθητών ενός άλλου δημοτικού σχολείου, για την καφέ αρκούδα που ακόμη βρίσκεται σε χειμερία νάρκη. 33

34 Γνωρίζεις ποιος είναι ο ποιητής της Ρωμιοσύνης? ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΣΟ Ο Γιάννης Ρίτσος γεννήθηκε στη Μονεμβασιά Λακωνίας στις 1 Μαΐου Ήταν γόνος αρχοντικής οικογένειας που σύντομα ξέπεσε. Έχασε τον αδερφό του και τη μητέρα του από φυματίωση όταν ήταν μόλις 12 ετών, ενώ σε πέντε χρόνια προσβλήθηκε και ο ίδιος από την ανίατη για την εποχή ασθένεια. Νοσηλεύθηκε στη «ωτηρία», όπου ήρθε σε επαφή με μαρξιστές και διανοούμενους της εποχής και σε άλλα σανατόρια και ασπάσθηκε τις προοδευτικές ιδέες. Δούλεψε στο θέατρο ως ηθοποιός και χορευτής και σε εκδοτικούς οίκους ως μεταφραστής και επιμελητής εκδόσεων. Η πρώτη του ποιητική συλλογή εκδόθηκε το 1934 και είχε τον τίτλο «Σρακτέρ». Είχαν προηγηθεί δημοσιεύσεις του σε φιλολογικά περιοδικά της εποχής. Ακολούθησαν περισσότερες από 100 ποιητικές συλλογές, δοκίμια και πεζά, καθώς και μεταφράσεις ποιημάτων ξένων ποιητών. Πολλές είναι οι ποιητικές συλλογές που άφησε ανέκδοτες. Κάποιες από αυτές εκδόθηκαν ήδη, ενώ έχει προγραμματισθεί η έκδοση και των υπολοίπων. Ανάμεσά τους είναι τα έργα «Σο τραγούδι της αδελφής μου», «Εαρινή υμφωνία», «Επιτάφιος», 34

35 «Σο εμβατήριο του ωκεανού», «Πέτρινος χρόνος», «Ο άνθρωπος με το γαρύφαλλο», «Μαρτυρίες», «Πέτρες, επαναλήψεις, κιγκλίδωμα», «Δεκαοχτώ λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας», «Ερωτικά», «Εικονοστάσιο ανωνύμων αγίων», «Σο τερατώδες αριστούργημα», «Ιταλικό τρίπτυχο», «Μονοβασιά» κ.α. την Κατοχή έλαβε μέρος στην Εθνική Αντίσταση από τις τάξεις του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ) και ως μέλος του ΚΚΕ. Σον Ιούλιο του 1948 συνελήφθη και εξορίστηκε στο Κοντοπούλι της Λήμνου, στη Μακρόνησο, στον Αη- τράτη. Η απριλιανή χούντα του 67 τον συλλαμβάνει και πάλι και τον στέλνει στη Γυάρο, στο Παρθένι της Λέρου και σε κατ οίκον περιορισμό στη άμο. Οι πολιτικές περιπέτειες δεν ήταν χωρίς επιπτώσεις για τον ίδιο αλλά και για το έργο του. Φειρόγραφά του καταστράφηκαν δύο φορές, μία κατά τη διάρκεια της μεταξικής δικτατορίας και μία κατά τη διάρκεια των δεκεμβριανών, ενώ επί χρόνια ολόκληρα η ποίησή του δεν μπορούσε να φτάσει στους αποδέκτες του. Απαγορεύονταν οι εκδόσεις έργων του όσο ήταν εξόριστος ή σε ανώμαλες πολιτικές συνθήκες. Παντρεύτηκε το 1954 την παιδίατρο Γαρυφαλιά Γεωργιάδου από τη άμο. Σο 1955 γεννήθηκε η μονάκριβη κόρη του Ελευθερία (Έρη). Σο 1956 τιμήθηκε με το α κρατικό βραβείο ποίησης για το έργο του «Η σονάτα του σεληνόφωτος». Πήρε επίσης πολλά βραβεία, μετάλλια και παράσημα, και ανάμεσά τους το Διεθνές Βραβείο Λένιν για την ειρήνη. Πολλοί δήμοι τον ανακήρυξαν επίτιμο δημότη τους. Οι φιλοσοφικές σχολές των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Αθήνας τον ανακήρυξαν επίτιμο διδάκτορα, όπως και πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού. «Έφυγε» στις 11 Νοεμβρίου 1990 και κηδεύθηκε στη γενέτειρά του Μονεμβασιά. Εδώ μπορείτε να δείτε το αφιέρωμα της Εκπαιδευτικής Σηλεόρασης στον κορυφαίο έλληνα ποιητή μας Γιάννη Ρίτσο. 35

36 Αν όλα τα παιδιά της γης πιάναν γερά τα χέρια κορίτσια αγόρια στη σειρά και στήνανε χορό ο κύκλος θα γινότανε πολύ πολύ μεγάλος κι ολόκληρη τη Γη μας θ αγκάλιαζε θαρρώ. Αν όλα τα παιδιά της γης φωνάζαν τους μεγάλους κι αφήναν τα γραφεία τους και μπαίναν στο χορό ο κύκλος θα γινότανε ακόμα πιο μεγάλος και δυο φορές τη Γη μας θ αγκάλιαζε θαρρώ. Θα `ρχόνταν τότε τα πουλιά θα `ρχόνταν τα λουλούδια θα `ρχότανε κι η άνοιξη να μπει μες στο χορό κι ο κύκλος θα γινότανε ακόμα πιο μεγάλος και τρεις φορές τη Γη μας θ αγκάλιαζε θαρρώ! 36

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Δόντια Γερά Χαρούμενα Παιδιά. 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης Σχολικό έτος : 2014-2015

Δόντια Γερά Χαρούμενα Παιδιά. 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης Σχολικό έτος : 2014-2015 Δόντια Γερά Χαρούμενα Παιδιά 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης Σχολικό έτος : 2014-2015 Δόντια Γερά Χαρούμενα Παιδιά Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Μαριγώ Βιδάλη, Χριστίνα Φλώρου Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

7η ΥΠΕ Κρήτης Σταύρος Παρασύρης 2016

7η ΥΠΕ Κρήτης Σταύρος Παρασύρης 2016 7 η ΥΠΕ Κρήτης Σταύρος Παρασύρης 2016 Το ταξίδι του Γομφούλη Ένα δοντάκι ο Γομφούλης, ξέρετε παιδιά, από αυτά τα πίσω δόντια που έχουμε και μασάμε, ήτανε πολύ εργατικό. Κάθε μέρα δούλευε πάρα πολύ! Μασούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Το σχολείο του μέλλοντος

Το σχολείο του μέλλοντος Το σχολείο του μέλλοντος Το σχολείο του μέλλοντος θα έχει κυλιόμενους δρόμους. Τα δέντρα δεν θα είναι ακίνητα αλλά θα περπατούν. Η κυκλοφορία θα ρυθμίζεται από τροχονομορομπότ. Στο δρόμο για το σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Οι εντυπώσεις μας από την επίσκεψη της SAPT Hellas

Οι εντυπώσεις μας από την επίσκεψη της SAPT Hellas Την Πέμπτη 26/3/15 η SAPT Hellas επισκέφτηκε το σχολείο μας. Η Sapt είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση η οποία μαζεύει αδέσποτα σκυλιά και τα φροντίζει. H φιλοζωική ομάδα του σχολείου μας, που οργάνωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Μάθημα: Ελληνικά για ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β

ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β Κάποτε ήταν ένα αγοράκι που το έλεγαν Χάρη, ο όποιος ήθελε κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί να τρώει ένα σοκολατάκι. -Χάρη,τι θα γίνει;

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; Ήρθα να πάρω αυτό το δέμα. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Β Δεύτερη διδακτική πρόταση Ημερολόγια Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά ή ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 Κατανόηση προφορικού λόγου Διάρκεια: 25 λεπτά (25 μονάδες) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Δημήτρης και ο φίλος του ο Πέτρος αυτό το σαββατοκύριακο θα πάνε εκδρομή στο βουνό. Θα ακούσετε δύο (2) φορές το Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ολοκαίνουριο κόκκινο τετράδιο. Ζούσε ευτυχισμένο με την τετραδοοικογένειά του στα ράφια ενός κεντρικού βιβλιοπωλείου.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ολοκαίνουριο κόκκινο τετράδιο. Ζούσε ευτυχισμένο με την τετραδοοικογένειά του στα ράφια ενός κεντρικού βιβλιοπωλείου. Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ολοκαίνουριο κόκκινο τετράδιο. Ζούσε ευτυχισμένο με την τετραδοοικογένειά του στα ράφια ενός κεντρικού βιβλιοπωλείου. Κάθε μέρα έμπαινε πολύς κόσμος στο βιβλιοπωλείο και

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript 1. Announcement Καλημέρα, παιδιά. Θα ήθελα να δώσετε μεγάλη προσοχή σε ό,τι πω σήμερα, γιατί όλες οι ανακοινώσεις είναι πραγματικά πολύ σημαντικές. Λοιπόν ξεκινάμε: Θέμα πρώτο: Αύριο η βιβλιοθήκη του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ. Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ. Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες. Μέχρι πριν λίγες μέρες βρισκόμουν στο χωριό μου το Ριζοκάρπασο, αλλά μετά την εισβολή ήρθαμε με την μητέρα μου

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 1 ΠΡΩΙΝΟ Ξυπνάω το πρωί και είμαι κουρασμένος και ούτε στο σχολείο είμαι συγκεντρωμένος. O φίλος μου ο Γιάννης που

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος www.panosplatritis.com Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η μαμά μου είναι υπέροχη και με κάνει να γελάω! Μερικές φορές όμως θυμώνει. επειδή μπερδεύω το φ και το θ. Όμως έχω την καλύτερη μαμά σε ολόκληρο

Η μαμά μου είναι υπέροχη και με κάνει να γελάω! Μερικές φορές όμως θυμώνει. επειδή μπερδεύω το φ και το θ. Όμως έχω την καλύτερη μαμά σε ολόκληρο Η μαμά μου είναι υπέροχη και με κάνει να γελάω! Μερικές φορές όμως θυμώνει επειδή μπερδεύω το φ και το θ. Όμως έχω την καλύτερη μαμά σε ολόκληρο ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΣΕ ΑΓΑΠΩ ΜΑΝΟΥΛΑ ΜΟΥ. Έχω μια γλυκιά μανούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του:

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: -Σότε, μ' απατάς; Ναι η Ου; - Ουουουου!!! Σοτός: Έλα να κάνουμε ερώτα μέχρι το πρωί Αννούλα: Σι λες ρε βλάκα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ»

Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» Δ τάξη, 2013-2014 Παρουσίαση γραπτής εργασίας «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Τα βήματα που ακολουθήσαμε ήταν: 1. Αφού η δασκάλα μας έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Τάξη: Γ Τμήμα: 2ο Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Θέμα :Τι θέλω να αλλάξει στον κόσμο το 2011. Το έτος 2010 έγιναν πολλές καταστροφές στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία από τα παιδιά της. Α 1 τάξης

Εργασία από τα παιδιά της. Α 1 τάξης Εργασία από τα παιδιά της Α 1 τάξης Τετάρτη, 15 του Μάη Χθες πέρασα μια όμορφη μέρα. Το πρωί ξύπνησα και ετοιμάστηκα για το σχολείο. Φόρεσα τη στολή μου, έφαγα το πρόγευμά μου και ξεκίνησα για το σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06 No hay traducción disponible. του Χουάν Μαγιόργκα 4 ΠΡΟΣΩΠΑ: 3 Γυναίκες (γιαγιά, μητέρα και εγγονή) και ένας άντρας γύρω στα 30. Το τελευταίο έργο του μεγάλου Ισπανού δραματουργού που ανέβηκε στο Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση και διαφήμιση

Τηλεόραση και διαφήμιση Τηλεόραση και διαφήμιση Δείτε τι έγραψαν μερικά παιδιά για τις διαφημίσεις:... Σε κάθε σπίτι σήμερα έχει μπει η τηλεόραση και, όπως γνωρίζουμε, κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε από τις διάφορες διαφημίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Το καλύτερο σχολείο. Το Πανέμορφο Σχολείο

Το καλύτερο σχολείο. Το Πανέμορφο Σχολείο Το καλύτερο σχολείο Το σχολείο μου ονομάζεται Δημοτικό σχολείο Αγίου Τύχωνα και βρίσκεται στο χωριό Αγίου Τύχωνα. Η ιστορία του ξεκίνησε από το 1960, τόσο παλιό είναι! Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο για μένα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2013-2014. Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη. Ευέλικτη ζώνη. «χώμα. και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ»

6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2013-2014. Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη. Ευέλικτη ζώνη. «χώμα. και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ» 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ευέλικτη ζώνη 2013-2014 2014 Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη «χώμα και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ» ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ: ζούσε ο Μίνωας,ο Δαίδαλος έφτιαξε το παλάτι, μαζί με

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΩΣ Ν ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!!!» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΗΤΕΧΝΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑ Γ (ΜΑΘΗΤΕΣ Γ ΤΑΞΗΣ)

«ΠΩΣ Ν ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!!!» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΗΤΕΧΝΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑ Γ (ΜΑΘΗΤΕΣ Γ ΤΑΞΗΣ) «ΠΩΣ Ν ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!!!» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΗΤΕΧΝΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑ Γ (ΜΑΘΗΤΕΣ Γ ΤΑΞΗΣ) Τουλίπες της Ολλανδίας, Κλωντ Μονέ Μια φορά κι ένα καιρό σε μια χώρα μακρινή οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Μια φορά κι έναν καιρό στην Ισπανία υπήρχε ένας μικρός ταύρος που το όνομά του ήταν Φερδινάνδος. Όλοι οι άλλοι μικροί

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του»

«Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του» 6/θ Δημοτικό Σχολείο Πολυδενδρίου Τάξη Γ «Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του» Ζνα παραμφθι για το δικαίωμα των παιδιών ςτη φιλία, ςτο παιχνίδι και ςτο ςεβαςμό τησ προςωπικότητάσ τουσ. 6/Θ Δθμοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers

The G C School of Careers The G C School of Careers ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 7 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιχνηλάτες ταξιδεύουν σε άγνωστα νερά

Οι ιχνηλάτες ταξιδεύουν σε άγνωστα νερά Οι ιχνηλάτες ταξιδεύουν σε άγνωστα νερά Μια φορά κι έναν καιρό μια παρέα από μαθητές και μαθήτριες που αγαπούσαν την περιπέτεια και ήθελαν να γνωρίσουν τον κόσμο αποφάσισε να κάνει ένα ταξίδι μακρινό.

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ. για ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον

4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ. για ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον 4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ για ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον Το βιβλίο αυτό ανήκει στ μαθητ της τάξης Όνομα: Επίθετο:. Όνομα πατέρα:. Όνομα μητέρας: Διεύθυνση σπιτιού:. Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

1 ο.σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ 2

1 ο.σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ 2 1 ο.σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ 2 Ένα παραµύθι για το σχολικό εκφοβισµό γραµµένο και εικονογραφηµένο από τους µαθητές του τµήµατος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗ ΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ 5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ. Ρέθυµνο, 014 1 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Άσκηση 1 (6

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Δεύτερη διδακτική πρόταση Ανέκδοτα-Αινίγματα Ενδεικτική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα (εναλλακτικά, να δίνονται ένα ή δύο ανέκδοτα στο πρώτο ή τελευταίο δεκάλεπτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους;

Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους; 1. Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους; Σήμερα αρχίζουν τα μαθήματα των ελληνικών. Η Ελένη έχει αγωνία: φοβάται ότι ξέχασε όλα όσα έμαθε το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

Κ ώ δ ι κ α ς Σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς ΚΜΣ Σχολική Χρονιά

Κ ώ δ ι κ α ς Σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς ΚΜΣ Σχολική Χρονιά Κ ώ δ ι κ α ς Σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς ΚΜΣ Σχολική Χρονιά 2014-2015 Το σχολείο πρέπει να δείχνει στα παιδιά ποιου είδους συμπεριφορά αναμένεται από αυτά. Ο κώδικας συμπεριφοράς καταρτίζεται από το Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιήματα για τα δοντάκια μας!

Ποιήματα για τα δοντάκια μας! 1 ΔΟΝΣΙΑ ΓΕΡΑ ΧΑΡΟΤΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ Ποιήματα για τα δοντάκια μας! Πόσα δόντια; Είκοσι δόντια Για τα παιδιά, Τριάντα δυο δόντια Για τον μπαμπά. Όποτε χάνω ένα δοντάκι, Νύχτα το παίρνει το ποντικάκι. Είκοσι δόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή

Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή Εργασία από τα παιδιά της Στ 1 2014-2015 Να που φτάσαμε πάλι στο τέλος μιας ακόμα χρονιάς. Μιας χρονιάς που καθορίζει πολλές στιγμές που θα γίνουν στο μέλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 14 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 1. Λίγα λόγια για το αρχοντικό 2 2. Το παραμύθι της τοιχογραφίας! (Πρόταση) 3 3. Βρες τη λέξη! (Λύση) 9 4. Ζήσε στον 18 ο αιώνα..

Διαβάστε περισσότερα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα ΣΤ τάξη Δημοτικού Σχολείου Μακρυγιάλου 2009-2010 1 Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα άγρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΑΚΗ (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤ3, 2012-2013)

ΘΕΑΤΡΙΚΟ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΑΚΗ (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤ3, 2012-2013) ΘΕΑΤΡΙΚΟ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΑΚΗ (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤ3, 2012-2013) ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Σίγουρα έχετε ακούσει πολλές ιστορίες: άλλες για δράκους και νεράιδες, άλλες για πριγκίπισσες και πρίγκιπες στο

Διαβάστε περισσότερα

2. Η νηπιαγωγός γράφει τη λέξη «δόντι» με μετράμε τις φωνούλες και τα γράμματα από τα οποία αποτελείται.

2. Η νηπιαγωγός γράφει τη λέξη «δόντι» με μετράμε τις φωνούλες και τα γράμματα από τα οποία αποτελείται. Φροντίζω τα δόντια μου Με αφορμή τη σαρακοστή και τα υγιεινά φαγητά, δίνουμε το έναυσμα στα παιδιά να μιλήσουν για τα δόντια τους, τι γνωρίζουν για αυτά και τι περισσότερο θα ήθελαν να μάθουν. Στόχοι Α

Διαβάστε περισσότερα

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES.

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου

αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου r $fr m - Ποιος είσαι; - Ποιοι είστε; - Ο Πέτρος. - Ο Αλέξανδρος και ο Τάσος. - Ποιον θέλεις; - Ποιους θέλετε; A - Τον Αλέξανδρο.

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΑΞΙΔΙΑ

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΑΞΙΔΙΑ Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Γεια σου, Πέδρο! Με χαρά θα σε φιλοξενήσω στο σπίτι μου στη Ρόδο. Μου είπε η Πιλάρ πως θα έρθετε με την

Διαβάστε περισσότερα

Schools for Change Αξιολογήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του προγράμματος

Schools for Change Αξιολογήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του προγράμματος Schools for Change Αξιολογήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του προγράμματος Λίγα λόγια για τις εκπαιδευτικές δράσεις της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, εδώ

Διαβάστε περισσότερα