ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΠΟΝΣΙΚΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ 12 ΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ. Σεφχος 6 ο ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΠΟΝΣΙΚΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ 12 ΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ. Σεφχος 6 ο ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2013"

Transcript

1 ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΠΟΝΣΙΚΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ 12 ΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ Σεφχος 6 ο ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2013 ΣΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΡΑΦΟΤΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΟΤΝΣΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΣΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΩΝ ΔΑΚΑΛΩΝ ΣΟΤ 1

2 Αγαπθτοί φίλοι και φίλεσ του περιοδικοφ, οι Βιβλιοπόντικεσ ςασ καλωςορίηουν και πάλι ςτο 6 ο τεφχοσ Φεβρουαρίου Οι μικροί βιβλιοπόντικεσ του ςχολείου μασ ςυνεχίηουν με τθν ίδια όρεξθ και χαρά να γράφουν για το περιοδικό τουσ και αυτι τθ φορά πάλι ζχουν να μασ παρουςιάςουν ενδιαφζρουςεσ εργαςίεσ, ιδζεσ, ςυνεντεφξεισ κ.ά. το 6 ο τεφχοσ εργάςτθκαν οι μακθτζσ του Β1 και του Β2 που υλοποιοφν πρόγραμμα με κζμα «Γερά Δόντια Χαροφμενα Παιδιά». τα πλαίςια του προγράμματοσ ζχουν μάκει πολλά για τθν προςταςία και προαγωγι τθσ ςτοματικισ υγείασ και μασ τα παρουςιάηουν με πολλοφσ τρόπουσ. Οι μακθτζσ του Γ1 ζγιναν ποιθτζσ και ζγραψαν ποιιματα χαϊκοφ! Οι μακθτζσ τθσ Δϋτάξθσ ζγιναν δεινοί δθμοςιογράφοι και ζρχονται με δφο ςυνεντεφξεισ ζκπλθξθ που μασ πθγαίνουν πίςω ςτο χρόνο! Οι μακθτζσ του τ2 μασ προειδοποιοφν, προςοχι ςτα ατυχιματα, τι πρζπει να γνωρίηουμε για να τα προλαμβάνουμε. Και τζλοσ ςτισ ςελίδεσ τθσ ξεκοφραςθσ και τθσ ποίθςθσ, διαβάςτε ζνα θλεκτρονικό παραμφκι του Ευγζνιου Σριβιηά, γνωρίςτε τον μεγάλο μασ ποιθτι Γιάννθ Ρίτςο, μάκετε πλθροφορίεσ για τον μινα Φεβρουάριο που διανφουμε, για τθν πρωταγωνίςτρια του μινα και τισ αρκοφδεσ που κοιμοφνται ακόμθ!!!.... Για άλλθ μια φορά ςυγχαρθτιρια ςτουσ μικροφσ μακθτζσ μασ και τουσ δαςκάλουσ τουσ! Περιεχόμενα Γεπά Δόνηια, Β1 σελ. 3 Γεπά Δόνηια Β2 σελ. 7 Ποιήμαηα χαϊκού Γ1 σελ. 11 Το ζχολείο ηαξιδεύει ζηο χπόνο, Δ....σελ. 13 Ατυχήματα Στ2..σελ. 23 Η γωνιά ηηρ ξεκούπαζηρ..σελ. 29 Η γωνιά ηηρ ποίηζηρ. σελ. 34 2

3 Φίλοι αναγνώστες, η παρέα του Β1 είναι και πάλι εδώ! Από εμάς θα διαβάσετε τις εργασίες μας, από το πρόγραμμα «Γερά δόντια» που κάνουμε αυτόν τον καιρό στην τάξη μας, με την καθοδήγηση του δασκάλου μας κ. Γιώργου Π. Όπως θα δείτε έχουμε μάθει πολλά για τα δοντάκια μας, που μας ωφέλησαν, γιαυτό θέλουμε να τα μοιραστούμε μαζί σας! 3

4 Αντώνης Γαβρ. Λευκή Λογκ. Βικτώρια Βαν. Ερμιόνη Σρεμ. ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟ ΟΙ ΜΑΘΗΣΕ: Μιχάλης Σρεμ. Βασιλική Φουλ. οφία Γιάλ. Κωνσταντίνα Βιτσ. ΠΟΙΗΜΑ Αν θες δόντια γερά Ν αποφεύγεις τα γλυκά Γλυκά και ζάχαρη πολλή Δεν είναι υγιεινή διατροφή ΓΛΨΟΔΕΣΗ Δόντια, δύο δόντια. ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ Η Νεραϊδοντούλα και τα δόντια μου Ο Υίλιππος δεν έχει όρεξη να πλύνει τα δόντια του, μα ούτε και η αδελφή του η Κατερίνα. Σα δύο αδελφάκια δεν ξέρουν πόσο σημαντική είναι η σωστή φροντίδα των δοντιών, ώσπου η Νεραϊδοντούλα, μια γλυκιά νεράϊδα, εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά τους για να τους μάθει τα πάντα σχετικά με την καθαριότητα των δοντιών! Η Νεραϊδοντούλα με τη μαγική οδοντόβουρτσα θα εξηγήσει στα αδελφάκια τι πρέπει να κάνουν για να έχουν γερά και δυνατά δοντάκια, ενώ θα τα ακολουθήσει στην πρώτη τους διασκεδαστική επίσκεψη στον οδοντίατρο. ΑΙΝΙΓΜΑ Έχει δωδεκάδες δόντια κι όμως δεν δαγκώνει. Σι είναι? Σο χτένι. Η Δόνα Σερηδόνα τη χώρα των χαμένων χαρταετών, ανάμεσα σε χιλιάδες χαρταετούς, βρίσκονται και οι μαγευτικοί χαρταετοί του Φάρτινου Ιππότη. Ο ιππότης αυτός έγραφε τα παραμύθια του σε χρωματιστά χαρτιά, τα έκανε χαρταετούς και τους άφηνε ελεύθερους από το παράθυρο της φυλακής του. ε ένα από τα μακρινά ταξίδια του ο Ευγένιος έφτασε σε αυτήν την ξεχασμένη χώρα, βρήκε τους χαρταετούς, διάβασε τα παραμύθια και τώρα θα αρχίσει να τα λέει και σ εσάς. Ουπς, Δόντια καθαρά είναι πάντοτε γερά Σο Ουπς ξανάρθε! Σο αξιαγάπητο τερατάκι από τον Πλανήτη Πειράζει Δεν, ταξιδεύει πάνω στη λεωφόρο του φεγγαριού και φτάνει στον φίλο του τον Λουκά. την αρχή σκάει στα γέλια βλέποντας τον Λουκά να είναι κουτσοδόντης. Έπειτα όμως μαθαίνει ένα σωρό συναρπαστικά πράγματα για τα προσωρινά και τα μόνιμα δόντια, για τα διαβολάκια των δοντιών, για την οδοντόκρεμα και για τον βασιλιά Κουτσοδόντη! 4

5 Ο Σοποτίπ δεν πλένει τα δόντια του Ο Σοποτίπ έχει μάθει να πλένει τα δόντια του, αλλά καμιά φορά βαριέται. Έχει πιο ενδιαφέροντα πράγματα να κάνει! Θα πάρει όμως ένα καλό μάθημα Ο Σοποτίπ κάνει τα πεισματάκια του όπως τα δικά μας παιδάκια. Η μαμά του όμως ξέρει πώς να του φερθεί και στο τέλος γίνεται ένα υπάκουο και γλυκό ποντικάκι. Πώς τα καταφέρνει? ΜΑΝΣΙΝΑΔΑ Επάτησα στα γερατειά το πρώτο σκαλοπάτι Κι ένοιωσα αμέσως στη ζωή να με πειράζει κάτι. Κομάρες εις τα γόνατα, στην κεφαλή ζαλάδα, Σα κόκαλά μου στο κορμή να με πονούν αράδα. Ανήφορο κατήφορο να μην μπορώ να βγάλω, Σο να μου δόντι να πονεί και να μου βγαίνει τ άλλο. ΑΙΝΙΓΜΑΣΑ 1. Ποιος βγάζει δόντια ακόμη και στα 60 του? Ο οδοντίατρος 2. Αν καθαρίσουμε με οδοντόκρεμα τα δόντια της, δεν ασπρίζουν. Η τσατσάρα και τα δόντια της ΣΡΑΓΟΤΔΙ Ένα δυο προσοχή, οι κοπτήρες στην αρχή, οι κυνόδοντες πιο κάτω θα σε σχίσουν πάνω κάτω! Οι προγόμφιοι πιο κει θα την σπάσουν την τροφή. Σραπεζίτες θα αλέσουν, φρονιμίτες θα δουλέψουν! Ένα δυο προσοχή, τα δοντάκια στη γραμμή. ΠΟΙΗΜΑ ΓΙΑ ΣΑ ΔΟΝΣΙΑ Όλα τα καλά παιδάκια Σο πρωί σαν σηκωθούν Με πετσέτα και σαπούνι Σρέχουνε για να πλυθούν Ο έργιος κι η Μαριζώ Έχουν δόντια καθαρά, Σα βουρτσίζουν κάθε μέρα Κι είναι πάντοτε γερά ΣΡΑΓΟΤΔΑΚΙ ΓΙΑ ΣΑ ΔΟΝΣΙΑ Να ποντικέ το δόντι μου και δως μου σιδερένιο, να ροκανίζω κόκαλα να τρώω παξιμάδια!! ΓΛΨΟΔΕΣΗ Δυο δόντια δυο δόντια δυο δόντια δυο δόντια δυο δόντια (πείτε το γρήγορα) ΠΑΡΟΙΜΙΑ Σα δόντια τά δωσε ο Θεός να συγκρατούν τη γλώσσα 5

6 Ποίημα (Σα δόντια μου) Σα δόντια μου τα πλένω Καθόλου δεν περιμένω Σα θέλω λαμπερά Και πολύ αστραφτερά ΠΟΙΗΜΑ Ένα δύο προσοχή Σα δοντάκια στη γραμμή Προσέχετε δοντάκια να μην φάτε οκολάτες από δω, κοκακόλα από κει Κι ότι έχει ζάχαρη πολύ Αν δεν θέλετε δοντάκια να χαλάσετε Να βουρτσίζεστε συχνά για να είστε αστραφτερά Σραγούδι (τα δοντάκια) Σα δοντάκια μου πολύ τα αγαπώ Κι όταν τρώω ένα γλυκό Σα δοντάκια μου τα πλένω στο λεπτό. Αν ξεχάσω να τα πλύνω τι κακό Σερηδόνα θα αποχτήσω ένα σωρό Και θα πάω στον οδοντογιατρό. Σα δοντάκια σας να πλένετε καλά Για να είναι ωραία και αστραφτερά Και να έχετε χαμόγελα λευκά. ΓΛΨΟΔΕΣΗ Σο δόντι μου ξεδοντιάστηκε ΑΙΝΙΓΜΑ Γύρω-γύρω κάγκελα και στη μέση χελιδόνα? Σι είναι? Σα δόντια και η γλώσσα. 6

7 Η Β τάξη συμμετέχει στο πρόγραμμα «Γερά δόντια Φαρούμενα παιδιά» που έχει στόχο την προστασία και προαγωγή της στοματικής υγείας των μαθητών/ μαθητριών. Σα παιδιά του Β2 παίζοντας με τις λέξεις φτιάχνουν ποιήματα, αινίγματα και βρίσκουν φράσεις. με τα δόντια. Η νεράιδα των δοντιών «Οδοντίνη- Αδαμαντίνη» θα σας βοηθήσει να διαβάσετε, να βρείτε τα αινίγματα των μικρών μας φίλων αλλά και να διασκεδάσετε. Η δασκάλα της τάξης κ. Ευτυχία 7

8 ΠΟΙΗΜΑΣΑ Διώξε γιατρέ μακριά την τερηδόνα, γιατί με σουβλίζει σαν βελόνα. Σρύπες ανοίγει στα δοντάκια Και μου φέρνει βασανάκια. (Ευαγγελία Β., Μάρθα Γ.,Σάκης Π., Ευτυχία Ρ.) Προσέξτε δοντάκια τι θα φάτε! Μην τρώτε ζάχαρη πολλή, Γιατί θα χαλάσατε εξ αρχής Βουρτσίζεστε συχνά για να είστε αστραφτερά! (Κωνσταντίνος Μ., Άρης Ρ., Παναγιώτης Φ., Αγγελική Κ.) Είμαι η κυρά-οδοντόβουρτσα, παιδιά Που παρέα με τη φίλη μου την οδοντόπαστα Πρωί, βράδυ σε όλο το στόμα τριγυρίζω Και συνέχεια το καθαρίζω. (Αγγελίνα Μ., Αμαλία Κ., Αλεξάνδρα Κ., Έρικα Φ., Ιωάννα.) Σριάντα δύο τα δοντάκια στη σειρά, στρατιώτες που φυλάνε με χαρά! Με βοηθούν να μασάω πολύ γερά Και μου δίνουν χάρη και ομορφιά! (Ράνια Φ., Κώστας Ν., Νάντια Φ., Γεωργία Ν.) 8

9 Ένα σύμμαχο έχω εγώ, Σον καλό μου οδοντογιατρό, Μου φροντίζει τα δοντάκια Να μην έχω σφραγισματάκια. (Κωνσταντίνος Γ., Ουρανία Α.,Αλέξανδρος., Μαρία Μ.) ΠΑΡΟΙΜΙΕ Δυο σειρές μαργαριτάρια σε δυο κόκκινα ντουβάρια; Σι είναι; Λούζεται και πλένεται ποτέ όμως δε στεγνώνει. Σι είναι; Πίσω από άσπρο φράχτη, κόκκινο σκυλί γαβγίζει; Σι είναι; Απάνω κόφτει, κάτω κόφτει στη μέση κόρη λέει και λέει Σι είναι; Πέντε αδέρφια το αρπάζουν, 32 σφυριά το σπάζουν, μια κοπέλα το αγκαλιάζει, στο ασκί το κατεβάζει. Σι είναι; (Κωνσταντίνος Γ., Αλέξανδρος., Ουρανία Α., Μαρία Μ., Κώστα Ν., Γεωργία Ν., Νάντια Φ., Ράνια Φ., Σάκης Π., Ευαγγελία Β., Ευτυχία Ρ., Μάρθα Γ.) 9

10 ΥΡΑΕΙ ΓΙΑ.. ΔΟΝΣΙΑ *Γλίτωσε από του Φάρου τα δόντια *Σου τα είπε έξω από τα δόντια *Σου χαρίζανε ένα γάιδαρο και τον κοίταζε στα δόντια *φίγγω τα δόντια *Ήλιος με δόντια *Σου πονάει το δοντάκι *Σου έτριξε τα δόντια *Πάλεψε με νύχια και με δόντια (Άρης Ρ., Παναγιώτης Φ., Κωνσταντίνος Μ., Αγγελίνα Μ., Αλεξάνδρα Κ., Έρικα Φ., Ιωάννα.) 10

11 Φίλοι μασ, γεια ςασ και πάλι, εμείσ οι μαθητέσ του Γ1 αυτή τη φορά γράψαμε οι ίδιοι μια ςειρά από μικρά ποιηματάκια που ανήκουν ςτο ποιητικό είδοσ χαΰκού! Μασ άρεςαν πολύ γιατί είναι ςύντομα, έχουν χιούμορ και ςοφία. Σασ τα παρουςιάζουμε. 11

12 ΣΜΗΜΑ Γ1 ΠΟΙΗΜΑΣΑ ΦΑΩΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΥΘΙΝΟΠΨΡΟ, ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΣΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΑΝΟΙΞΗ Το χελιδόνι σαν φανεί Άνοιξη θ απλωθεί Παντού ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Ζεστό καλοκαιράκι, Πόσο σ αγαπώ Μείνε κοντά μου Ήρθε η άνοιξη Τρελή Με μια ωραία μαργαρίτα Ο ήλιος λάμπει Στη θάλασσα παιδιά Παίζουν και κολυμπούν ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ Τα φύλλα κίτρινα Στο χώμα το καφέ Μικρέ μου, κήπε Φθινόπωρο Χρυσά τα δέντρα Στο γκρίζο φόντο τ ουρανού 12

13 Γεια σας αγαπημένοι φίλοι, οι μαθητές και των δύο τμημάτων της Δ τάξης, μας εκπλήσσουν ευχάριστα όπως πάντα. Αυτή τη φορά, στα πλαίσια του προγράμματος της Φιλαναγνωσίας με θέμα «Το σχολείο ταξιδεύει στον χρόνο», έγιναν δημοσιογράφοι και μας παρουσιάζουν δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που μας ταξιδεύουν σε άλλες εποχές. 13

14 (μζρος 1 ο ) 14

15 είσαι μαθητής εκείνα τα χρόνια? Η συνέντευξη που ακολουθεί πραγματοποιήθηκε από τα παιδιά της Δ τάξης στα πλαίσια του προγράμματος στην Ευέλικτη Ζώνη Φιλαναγνωσία: «Το σχολείο ταξιδεύει στο χρόνο». Δημ: Κυρία Δήμητρα, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που δεχθήκατε να μας παραχωρήσετε αυτή τη συνέντευξη. κα Δήμητρα: Είναι μεγάλη μου χαρά να σας ακούσω και να βοηθήσω στην έρευνά σας. Δημ: Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν. Από πού κατάγεστε; κα Δήμητρα: Οι παππούδες μου κατάγονται από την ορεινή Κορινθία. Δημ: Εσείς πού πήγατε σχολείο; κα Δήμητρα: Εγώ πήγα σχολείο στην Αθήνα. Δημ: Θα θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για τα μαθητικά σας χρόνια; Πώς ήταν να κα Δήμητρα: Εκείνα τα χρόνια που σε σας φαίνονται μακρινά, οι δάσκαλοι ήταν πιο αυστηροί και απαιτητικοί από τους μαθητές. Έπρεπε να διαβάζουμε πάρα πολύ και δεν είχαμε βοήθεια από κανέναν. Υροντιστήρια δεν κάναμε και οι γονείς μας δεν μπορούσαν να μας βοηθήσουν γιατί δεν ήξεραν. Σα μαθήματα ήταν δύσκολα και τα χρήματα δεν ήταν πολλά για να μας αγοράσουν βοηθήματα. Ούτε υπήρχε διαδίκτυο φυσικά για να βρίσκουμε ό,τι θέλαμε. Έπρεπε να προσέχουμε πάρα πολύ την ώρα του μαθήματος, αν θέλαμε να ξέρουμε το μάθημα την επόμενη μέρα. Δημ: Σι μαθήματα κάνατε τότε; κα Δήμητρα: Ανάγνωση, Αριθμητική, Ιστορία, Θρησκευτικά, Πατριδογνωσία (κάτι σαν τη Μελέτη που κάνετε εσείς σήμερα). Δημ: Ξένες γλώσσες δεν μαθαίνατε; κα Δήμητρα: το σχολείο, όχι. Μόνο όποιος πήγαινε σε φροντιστήριο. Εμείς τότε δεν είχαμε ειδικότητες όπως εσείς σήμερα. Και φυσικά δε μαθαίναμε ηλεκτρονικούς υπολογιστές γιατί εκείνα τα χρόνια κανείς δεν ήξερε τέτοια πράγματα. Ούτε όμως Θεατρική Αγωγή ή Μουσική ή Εικαστικά είχαμε τότε. Όλα τα μαθήματα τα κάναμε με το δάσκαλό μας. 15 είσαι μαθητής εκείνα τα χρόνια;

16 Δημ: Εκδρομές πηγαίνατε; κα Δήμητρα: Όπως πηγαίνετε εσείς με λεωφορεία, όχι. Κάποιες φορές, όχι πολύ συχνά, μας πήγαιναν περίπατο κάπου κοντά στο σχολείο με τα πόδια. Δημ: Έχουμε ακούσει ότι τότε οι δάσκαλοι έβαζαν πολλές τιμωρίες. κα Δήμητρα: Οι δάσκαλοι τότε ήταν αυστηροί. Κάποιες φορές μας έβαζαν και τιμωρίες. Δεν συζητούσαν τόσο μαζί μας όπως κάνουν τώρα οι δικοί σας δάσκαλοι. Κανείς δεν θα σκεφτόταν τότε να πάει και να παραπονεθεί για κάτι στον δάσκαλό του. Όσο για το γραφείο των δασκάλων, δεν ξέραμε ούτε πώς ήταν μέσα. Δημ: Πόσες ώρες μάθημα κάνατε την ημέρα; κα Δήμητρα: Σο σχολείο μου ήταν μόνο πρωινό. Έτσι το μεσημέρι σχολάγαμε. Απόγευμα δεν είχαμε μάθημα. Δεν υπήρχαν ολοήμερα σχολεία. Ξέρω όμως ότι σε άλλα σχολεία όταν οι αίθουσες δεν επαρκούσαν για όλα τα τμήματα, οι μισές τάξεις έκαναν μάθημα το πρωί και οι άλλες μισές το απόγευμα. Δημ: Ποιο ήταν το αγαπημένο σας μάθημα; Κα Δήμητρα: Η αριθμητική. Σα μαθηματικά που λέμε σήμερα. Δημ: Ποιο ήταν το δυσκολότερο μάθημα; κα Δήμητρα: Η αριθμητική. Γι αυτό μου άρεσε και τόσο πολύ. Δημ: Είστε ευχαριστημένη από τη δουλειά σας; κα Δήμητρα: Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη γιατί αγαπώ πολύ τα παιδιά αλλά και τους συναδέλφους μου. Δημ: Θα προτιμούσατε να κάνετε μάθημα σε τάξη; κα Δήμητρα: Μερικές φορές, είναι αλήθεια, ότι νοσταλγώ τη διδασκαλία στην τάξη, αλλά από την άλλη μου αρέσει πολύ και αυτό που κάνω τώρα. Άλλωστε και πάλι είμαι κοντά στα παιδιά. Δημ: Σι δυσκολίες αντιμετωπίζετε καθημερινά; κα Δήμητρα: Δυσκολίες Είμαστε ένα μεγάλο σχολείο. Τπάρχουν πολλές δουλειές εδώ στο γραφείο που πρέπει να γίνονται κάθε μέρα. Πολλές φορές θα πρέπει να αντιμετωπισθούν και διάφορα προβλήματα που προκύπτουν με τα παιδιά ή με το σχολικό κτίριο και άλλα πολλά που εσείς τα παιδάκια δεν χρειάζεται να γνωρίζετε. Δημ: Δηλαδή κάθε μέρα που έρχεστε σχολείο έχετε πολλές ανησυχίες; κα Δήμητρα: Ανησυχίες ιδιαίτερες, όχι. Ανησυχώ κι εγώ όπως όλος ο κόσμος στις μέρες μας. Όπως και οι γονείς αλλά και οι δάσκαλοί σας. Προσπαθούμε όμως αυτό να μην επηρεάζει εσάς τα παιδιά. 16

17 Δημ: ας δυσκολεύει η δουλειά σας; Κα Δήμητρα: Όχι, δεν με δυσκολεύει, γιατί την αγαπώ πολύ. Δημ: Η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει και τα σχολεία; κα Δήμητρα: Βλέπω ότι κάνετε πολύ ωραίες ερωτήσεις. Μπράβο σας! Η αλήθεια είναι ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει και τα σχολεία. Και φυσικά και το δικό μας. Προσπαθούμε ωστόσο, όσο μπορούμε να κάνουμε οικονομία σε όλα. τις φωτοτυπίες, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα να βάλουμε γραφίτη, στο πετρέλαιο και όπου αλλού μπορούμε. Δημ: Σώρα που μας λείπουν δάσκαλοι στα Αγγλικά και στην Πληροφορική είναι δύσκολα για εσάς; κα Δήμητρα: Βέβαια, δυσκολεύει τη λειτουργία του σχολείου και το κυριότερο, χάνετε εσείς μαθήματα. Υροντίζουμε όμως ώστε σύντομα να έρθουν εκπαιδευτικοί. Δημ: Τπάρχουν πράγματα που θα θέλατε να αλλάξετε ή να κάνετε στο σχολείο μας; κα Δήμητρα: Πάρα πολλά. Θα ήθελα να έχουμε το καλύτερο σχολείο για εσάς τα παιδιά. Θα ήθελα να βάψουμε το σχολείο μας με όμορφα χρώματα, να βάλουμε κλιματιστικά σε όλες τις αίθουσες. Θα ήθελα να φτιάχναμε το καλοριφέρ που είναι παλιό και δεν ζεσταίνει τόσο καλά. Θα ήταν επίσης πολύ ωραία αν μπορούσαμε να φτιάξουμε τον κήπο στο σχολείο. Να γεμίσει λουλούδια και δέντρα Δημ: Και υπολογιστές; Δεν θα ήταν ωραία να έχει κάθε τάξη τον δικό της υπολογιστή για να γίνεται το μάθημα πιο εύκολα και πιο ενδιαφέρον; κα Δήμητρα: Ναι έχετε δίκιο. Και αυτό θα ήταν πολύ καλό. Με προλάβατε. Πραγματικά θα βοηθούσε πολύ το μάθημα. Σώρα στην ουσία έχουμε μόνο έναν διαδραστικό πίνακα αφού ο δεύτερος βρίσκεται στην αίθουσα που κάνει μάθημα η πρώτη τάξη. Είπαμε όμως, υπάρχει οικονομική κρίση. Έτσι κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε με όσα έχουμε. Και νομίζω ότι τα καταφέρνουμε πολύ καλά. Δημ: Εκτός από την οικονομική κρίση ακούμε και για τα προβλήματα που εμείς οι άνθρωποι έχουμε δημιουργήσει στο περιβάλλον. Εμείς εδώ στο σχολείο δε θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιο πρόγραμμα ώστε να ενημερωθούμε και να κάνουμε κάτι γι αυτό; κα Δήμητρα: Πραγματικά υπάρχουν προγράμματα περιβαλλοντικά. Θα μπορούσαμε ακόμα σε συνεργασία με το Δήμο Περιστερίου να κάνουμε αναδάσωση. το σχολείο μας υλοποιείται όμως φέτος, περιβαλλοντικό πρόγραμμα από την Σ1. Μπορείτε να πληροφορηθείτε γι αυτό από την ιστοσελίδα μας. 17

18 Δημ: Πριν έρθετε σε εμάς σε ποιο σχολείο εργαζόσαστε; κα Δήμητρα: Ήμουν στο 13 ο στη Νέα Ζωή, εδώ στο Περιστέρι. Δημ: Γιατί επιλέξατε το σχολείο μας; κα Δήμητρα: Ήξερα ότι είναι ένα πολύ καλό σχολείο. Δημ: Μετά από ένα χρόνο κοντά μας ποιες είναι οι εντυπώσεις σας; κα Δήμητρα: Είναι πολύ θετικές. Είμαι πολύ χαρούμενη κάθε πρωί που ξεκινώ από το σπίτι μου να έρθω εδώ να δουλέψω με όλους τους συναδέλφους μου κι εσάς. Δημ: Θα αλλάζατε σχολείο; κα Δήμητρα: Όχι, γιατί τα παιδιά είναι πολύ καλά και οι δάσκαλοι είναι συνεργάσιμοι και πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους. Κάνουν τη δουλειά τους με μεγάλη αγάπη. Νοιάζονται για τα παιδιά και το καλό του σχολείου μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Οι δημοσιογράφοι: Άννα Υ., Δημήτρης Φ., Ειρήνη Λ., Νικολέτα Ρ. Δημ: Θα αλλάζατε το σχολείο μας και τη χώρα μας για να πάτε σε κάποια χώρα όπου δεν υπάρχει οικονομική κρίση; Κα Δήμητρα: Ποτέ! Δεν θα έφευγα ποτέ από τη χώρα μου. Σην αγαπώ πολύ. Ούτε και από το σχολείο μας, αν αυτό εξαρτιόταν από εμένα. Δημ: Και κάτι τελευταίο. Αν δεν ήσαστε δασκάλα τι θα θέλατε να είστε; κα Δήμητρα: Α, θα ήθελα να ήμουν αθλήτρια. Κολυμβήτρια. Μου αρέσουν επίσης πολύ οι περίπατοι στη φύση και οι ορειβασίες. Δημ: Κυρία Δήμητρα, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε και για όλα αυτά που μας είπατε. κα Δήμητρα: Εγώ σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που κάνατε. Είστε πραγματικά πολύ καλοί δημοσιογράφοι. 18

19 4 Φεβρουαρίου. Μια μέρα πολύ διαφορετική από τις άλλες για εμάς τα παιδιά της Δ τάξης. Έχουμε επίσημη καλεσμένη την κυρία Ουρανία. Θα μας μιλήσει για τα χρόνια που ήταν εκείνη μαθήτρια. Ανεβαίνουμε στην τάξη μας και περιμένουμε με αγωνία. Να τη! Έρχεται χαμογελαστή. Φανταζόμαστε ότι κι εκείνη θα έχει αγωνία. Τι να έχουν άραγε αυτές οι τσάντες που κουβαλά μαζί της; Τις βάζουν στην έδρα και η κυρία Ουρανία κάθεται αναπαυτικά στην πολυθρόνα μας. ΕΡ: Κυρία Ουρανία για πείτε μας πότε και σε ποιο σχολείο πήγατε; ΑΠ: Πρώτη τάξη πήγα το 1957 στο 1 ο Δημοτικό χολείο. Σην επόμενη χρονιά φτιάχτηκε το 12 ο Δημοτικό χολείο και ήρθαμε σε αυτό. Σο κτίριο όμως δεν ήταν αυτό που βρισκόμαστε σήμερα. Βρισκόταν εκεί που σήμερα είναι το σουπερ μάρκετ Mαρινόπουλος, στην οδό Παρασκευοπούλου. Θέρμανση δεν είχαμε. Για να μην κρυώνουμε φορούσαμε την ώρα του μαθήματος σκουφιά. την τάξη ήμαστε 15 παιδιά. Σο σχολείο μας λειτουργούσε μόνο πρωί και το άββατο δεν είχαμε μάθημα. ΕΡ: Υορούσατε ποδιές τότε; ΑΠ: Όχι. Οι ποδιές φορέθηκαν αργότερα. Όταν πήγαινα Γυμνάσιο. το Δημοτικό φορούσαμε ό,τι ρούχα είχε ο καθένας. Ο κόσμος τότε ήταν πολύ φτωχός. Πολλές φορές δεν είχαμε παπούτσια και πηγαίναμε στο σχολείο ξυπόλητοι. Μεγάλη φτώχεια Έστελναν δέματα με ρούχα από την Αμερική. Αν ήσουν τυχερός, έβρισκες μέσα στο δέμα σου κάτι να σου κάνει. ΕΡ: Είχατε βιβλία; Σετράδια, μολύβια; ΕΡ: Μιλήστε μας λίγο για το πώς ήταν το σχολείο. ΑΠ: Σο παλιό σχολείο ήταν διώροφο. Είχε τρεις αίθουσες στο ισόγειο και άλλες τρεις στον πρώτο όροφο. Δεν ήταν πολύ μεγάλες οι τάξεις μας όπως είναι οι δικές σας τώρα. Είχαν όμως κι εκείνες μεγάλα παράθυρα. 19

20 ΑΠ: Βιβλία υπήρχαν. Όμως δεν είχαμε όλα τα παιδιά. Εγώ δεν είχα δικά μου βιβλία γιατί δεν είχαμε χρήματα να τα αγοράσουμε. Έτσι αναγκαζόμουν να πηγαίνω σε μια φίλη μου και να δανείζομαι τα δικά της τα βιβλία για να διαβάσω. Όπως καταλαβαίνετε ήταν πολύ δύσκολα. Σο μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να προσέχω πολύ στο σχολείο και να μαθαίνω το μάθημα από εκεί. Όσο για τα τετράδια και τα μολύβια μας ήταν όλα τα ίδια. Δεν υπήρχαν τόσα διαφορετικά είδη που είναι σήμερα. Σα τετράδιά μας είχαν χρώμα μπλε και τα μολύβια μας μαύρο. την Αριθμητική είχαμε τετράδιο με κουτάκια. Σότε, παιδιά μου, σας είπα, υπήρχε φτώχεια μεγάλη. Εμείς ήμαστε 7 αδέρφια. Σι να σου κάνουν και οι γονείς μας. Η ζωή ήταν πολύ δύσκολη. Νερό στα σπίτια μας δεν υπήρχε και έπρεπε να το κουβαλάμε από μια βρύση που υπήρχε στη γωνιά στο δρόμο. Μαθαίναμε όμως να βοηθά ο ένας τον άλλον για να τα καταφέρουμε. τις αυλές μας τότε φτιάχναμε μικρούς λαχανόκηπους και ένα κοτέτσι με λίγες κότες για κανένα αυγουλάκι. Έτσι, για να έχει η οικογένεια τα απαραίτητα. Περνούσε και ο γαλατάς και αγοράζαμε γάλα. Θυμάμαι πώς το μοιραζόμαστε με την κανάτα ΕΡ: Παίρνατε φαγητό στο σχολείο από το σπίτι ; ΑΠ: Αχ! Αν είχαμε παίρναμε. Όχι όμως κρουασάν, τοστ, κέικ και ένα σωρό άλλες λιχουδιές που έχετε εσείς σήμερα. Λίγο ψωμί και δυο τρεις ελίτσες ήταν για εμάς βασιλικό κολατσιό! οκολάτα δεν είχα φάει ποτέ! Πολυτέλειες αυτά! Είναι δύσκολο για εσάς να φανταστείτε μια ζωή χωρίς τηλεόραση, διαδίκτυο, ηλεκτρονικά παιχνίδια και όλες αυτές τις ευκολίες που υπάρχουν σήμερα. τους δρόμους κυκλοφορούσαν κάρα με άλογα, όχι αυτοκίνητα. ΕΡ: Πώς διασκεδάζατε εσείς τα παιδιά τότε; ΑΠ: Παίζαμε στις γειτονιές. Ερχόταν και Καραγκιόζης που πολύ τον αγαπούσαμε. Παιχνίδια δεν είχαμε. Σο μόνο που είχαμε ήταν κάτι μικρές φιγούρες του Ντόναλντ ή του Μίκυ Μάους που τα βρίσκαμε μέσα στα κουτιά του απορρυπαντικού. Κάθε Κυριακή πηγαίναμε στο Κατηχητικό. ΕΡ: Εκδρομές με το σχολείο δεν πηγαίνατε; ΑΠ: Αν εννοείτε με λεωφορεία όπως πηγαίνετε εσείς, όχι. Εκδρομή για εμάς ήταν να μας πάνε με τα πόδια σε κανένα χωράφι εδώ γύρω και να παίξουμε. ΕΡ: Έχουμε ακούσει ότι οι δάσκαλοι ήταν πολύ αυστηροί τότε και ότι έβαζαν τιμωρίες και έδερναν. 20

21 ΑΠ: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Οι δάσκαλοι ήταν πολύ αυστηροί. Για μένα χρειαζόταν η αυστηρότητα. Είχαν μια βέργα και με αυτή μας χτυπούσαν. Ειδικά στα χέρια στο μαλακό σημείο της χούφτας όπου πονάει πάρα πολύ. Εγώ όμως δεν είχα φάει ποτέ ξύλο. Ήμουν πολύ καλό παιδί και ήσυχο. Ήμουν και πολύ καλή μαθήτρια. Σα αγαπούσα πολύ τα γράμματα. Εκτός όμως από το ξύλο μας έβαζαν και τιμωρία όρθιους στον τοίχο. Όταν μάλιστα η τιμωρία ήταν στο ένα πόδι τα πράγματα για τον τιμωρημένο ήταν πολύ άσχημα ΕΡ: Μη βάζετε τέτοιες σκέψεις στους δασκάλους μας. Οι σχέσεις σας με τα άλλα παιδιά πώς ήταν; ΑΠ: Γενικά ήταν όλα πολύ ωραία. Βοηθούσαμε ο ένας τον άλλον. Τπήρχαν όμως και τότε παιδιά που δε φέρονταν καλά. Ακούστε λίγο να σας πω μια πολύ άσχημη εμπειρία που ακόμα και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, τη θυμάμαι και στεναχωριέμαι. Όταν πήγαινα Δευτέρα Δημοτικού έχασα τον πατέρα μου. Σα πράγματα για εμάς ήταν ακόμα πιο δύσκολα. Κάποια μέρα, λοιπόν, στο σχολείο, στο διάλειμμα, μια συμμαθήτριά μου άρχισε να με κοροϊδεύει και να λέει: «Έχασες τον πατέρα σου, έχασες τον πατέρα σου». την αρχή έμεινα άφωνη. Πόση κακία ή μάλλον πόση επιπολαιότητα μπορεί να υπήρχε Σο μυαλό μου θόλωσε από τον πόνο που ένιωθα στην καρδιά μου. Φωρίς καν να το καταλάβω, όρμησα κατά πάνω της κλαίγοντας και την χτύπησα με δύναμη στο πρόσωπο. Η μύτη της άνοιξε και το αίμα άρχισε να τρέχει. Σην επόμενη μέρα με κάλεσε ο Διευθυντής στο γραφείο του. Ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που είδα το γραφείο των δασκάλων. Η μητέρα της συμμαθήτριάς μου είχε έρθει να παραπονεθεί για μένα. Ο Διευθυντής με ρώτησε το λόγο που τη χτύπησα. Δάκρυα γέμισαν και πάλι τα μάτια μου και με δυσκολία του εξήγησα τι είχε συμβεί και τι μου είχε πει. Εκείνος τελικά αντί να τιμωρήσει εμένα, όπως περίμενε η μητέρα της συμμαθήτριάς μου, τιμώρησε εκείνη. Αυτά, παιδιά μου, σας τα λέω γιατί θέλω να μην κάνετε κι εσείς τα ίδια λάθη. Να μην είστε σκληροί με τους άλλους. Να προσέχετε τι λέτε. Να μην πληγώνετε τους φίλους σας αλλά και κανέναν άνθρωπο. 21

22 Πριν πείτε κάτι, να βάζετε το μυαλό σας να δουλέψει και να μην κάνετε επιπολαιότητες που μπορεί να πονέσουν πολύ τους άλλους. Αλλά μια και σας βλέπω πολύ σκεφτικούς να σας πω τώρα κάτι έτσι λίγο πιο αστείο. Σότε τα αγόρια τα κούρευαν με την ψιλή μηχανή. Σους άφηναν όμως μια τούφα μαλλιά μπροστά. Μήπως μπορείτε να φανταστείτε γιατί; Μα για να τους πιάνει από εκεί ο δάσκαλος και να τους τραβάει!!! Πολλά είπαμε με την κυρία Ουρανία. Πολλά και όλα ενδιαφέροντα. Την ευχαριστούμε γιατί μοιράστηκε μαζί μας τις αναμνήσεις της και έτσι άνοιξε μπροστά μας έναν κόσμο άγνωστο σε εμάς. Ήταν για εμάς μια πολύ καλή εμπειρία. Ένα μάθημα διαφορετικό. Την ευχαριστούμε ακόμα για τα νοστιμότατα κεκάκια που έφτιαξε για εμάς. Μας άρεσαν τόσο, που σκεφτήκαμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να ξαναέρθει να μας μιλήσει. Όχι για να ξαναφάμε κεκάκια Όχι Για την εργασία μας, καλέ ΕΡ: Βαθμούς είχατε; ΑΠ: Ναι. Και μάλιστα από την πρώτη τάξη. Όχι Α, Β, Γ που έχετε εσείς αλλά κανονικά 1, 2, 3,., 10. Και αν κάποιος έπαιρνε κάτω από πέντε έμενε στην ίδια τάξη. ΕΡ: Σι μαθήματα κάνατε τότε; ΑΠ: Ανάγνωση, Αριθμητική, Ιχνογραφία. Ιχνογραφία λέγαμε τη ζωγραφική. Τπήρχαν τα μπλοκ Ιχνογραφίας που είχαν ένα φύλλο κανονικό και ένα ψιλό για να μπορούμε να ξεπατικώνουμε ό,τι θέλαμε. Κάναμε και Γυμναστική. Όχι παιχνίδια, αλλά κυρίως ασκήσεις. Όλα τα μαθήματα με το δάσκαλό μας τα κάναμε. ΕΡ: Γιορτές κάνατε στο σχολείο; ΑΠ: το τέλος της χρονιάς κάναμε τις Γυμναστικές Επιδείξεις. Δηλαδή κάναμε ασκήσεις, παιχνίδια και παραδοσιακούς χορούς. Και έρχονταν οι γονείς μας να μας δουν. 22

23 Αγαπθτοί αναγνϊςτεσ γεια ςασ! Είμαςτε οι μακθτζσ του τ2, ςασ παρουςιάηουμε ζνα μικρό αφιζρωμα για τα ατυχιματα που μπορεί να ςυμβοφν ςε χϊρουσ που κινοφμαςτε και τι προτείνουν οι ζρευνεσ που διαβάςαμε για τθν πρόλθψθ των ατυχθμάτων. 23

24 ΑΣΤΦΗΜΑΣΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ Καθημερινά στα σχολεία μας γίνονται πολλά ατυχήματα,με πρωταγωνιστές μικρούς μαθητές. Περισσότερα από 300,000 ελληνόπουλα ηλικίας έως 14 ετών διακομίζονται ετησίως στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, με τραυματισμούς που συμβαίνουν κυρίως τις ώρες του παιχνιδιού. Υταίει η απροσεξία των μικρών μαθητών? Υταίει η ελλιπής επιτήρηση από τους δάσκαλους? Ή φταίει η ελλιπής σχεδίαση των σχολικών κτιρίων ως προς την ασφάλεια των μικρών μαθητών? Δυστυχώς όλοι οι παραπάνω παράγοντες σε συνδυασμό. ε ένα κτίριο εγκυμονούν δεκάδες κίνδυνοι που οφείλονται σε αστάθμητους παράγοντες. Οι μαθητές ως γνωστό ανέμελοι στο προαύλιο κυνηγώντας ο ένας τον άλλον, παίζοντας διάφορα παιχνίδια αδιαφορούν άθελά τους, για την προσωπική τους ασφάλεια. 24

25 Οι δάσκαλοι είναι λίγοι για να επιβλέπουν τα παιδιά. Οι ίδιοι οι γονείς δεν συμβουλεύουν τα παιδιά τους τι να προσέχουν, από ποιούς κίνδυνους και πώς να προφυλαχτούν. Η ολισθηρότητα των δαπέδων, οι κακές, φτηνές κατασκευές, η ελλιπής συντήρηση, η έλλειψη καθαριότητας, οι παλιές εγκαταστάσεις, είναι οι σοβαρότεροι παράγοντες ατυχημάτων και οι κύριες αίτιες τραυματισμών των παιδιών π.χ. μια σπασμένη πόρτα, ένα χαλασμένο παράθυρο, ένα σκουριασμένο κάγκελο, ένα ξεχαρβαλωμένο θρανίο, μια σπασμένη μπασκέτα, μια βρώμικη ή χαλασμένη τουαλέτα κλπ. Η μοναδική λύση του παραπάνω προβλήματος, είναι η συνεχής ενημέρωση των μαθητών, η επαγρύπνηση γονιών και δασκάλων, αλλά και της πολιτείας. ΜΑΘΗΣΡΙΑ Σ2: ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΖΑΓΚ. 25

26 Ατυχήματα Σα παιδιά παθαίνουν συχνά ατυχήματα και πολλές φορές, αυτά τα ατυχήματα, τους στερούν πολλά πράγματα, όπως το παιχνίδι που είναι μία από τις βασικότερες ανάγκες ενός παιδιού. ύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Έρευνας και Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων (ΚΕΠΠΑ), περίπου παιδιά μεταφέρονται με τραυματισμούς σε εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων κάθε χρόνο, και αυτό είτε γιατί δεν προσέχουν τα ίδια τα παιδιά, είτε γιατί ο χώρος δεν είναι ο ιδανικός για να παίζει το παιδί. πίτι: ο φόβος των μικρών παιδιών!!! το σπίτι τα παιδιά συνήθως κάτω των 4 ετών παθαίνουν τα πιο πολλά ατυχήματα και σε χειρότερο βαθμό, τα παιδιά κάτω του 1 έτους. 26

27 Λύσεις των ατυχημάτων πίτι: Σα παιδιά καλύτερα να αποφεύγουν τα αιχμηρά αντικείμενα, τις πρίζες, τις ηλεκτρικές συσκευές (φούρνους, πλυντήρια κλπ) χολείο: Να στρωθεί χλοοτάπητας και να φτιαχτούν κάποια σημεία των σχολείων. ΜΑΘΗΣΗ Σ2: ΑΠΟΣΟΛΗ ΠΑΠ. 27

28 ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΧΗ ΠΑΙΔΙΚΨΝ ΑΣΤΦΗΜΑΣΨΝ, ΚΕΠΠΑ Σο Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων (ΚΕΠΠΑ) ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Ελληνικού Τπουργείου Τγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το Δεκέμβριο του Εδρεύει στο Εργαστήριο Τγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής χολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και επιτελεί σημαντικό έργο στην πρόληψη των ατυχημάτων με διαρκή έρευνα, ανάληψη ευρωπαϊκών προγραμμάτων, οργάνωση εκστρατειών σε εθνικό επίπεδο, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, επιστημονικές εκδόσεις και συνεργασίες. Σο ΚΕΠΠΑ (Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων) αναφέρει πως ο πιο επικίνδυνος χώρος για τα μικρά παιδιά είναι το σπίτι καθώς εκεί γίνεται το 81,73% των ατυχημάτων. Για τα παιδιά κάτω του ενός έτους, ενώ για τα παιδιά από 1-4 ετών το ποσοστό είναι 63,54%. Όμως για τα παιδιά 4-14 ετών ο πιο επικίνδυνος χώρος είναι το σχολείο και κυρίως το προαύλιο. Για αυτό το πρέπει να ασφαλίσουμε τα σπίτια μας, για να μην πάθουν τίποτα τα παιδιά μας όπως, να κρύψουμε τα απορρυπαντικά και τα μαχαίρια. Ενώ για το σχολείο πρέπει να τους μιλήσουμε για να προσέχουν όταν παίζουν. ΜΑΘΗΣΗ Σ2: ΛΕΨΝΙΔΑ ΓΙΑΝ. 28

29 Ζνα θλεκτρονικό παραμφθι Πατϊντασ εδώ οι μικροί μακθτζσ μασ μποροφν να διαβάςουν το παραμφκι «Η Πουποφ και θ Καρλότα» του ςυγγραφζα Ευγζνιου Σριβιηά 29

30 Η πρωταγωνίστρια του μήνα Η αμυγδαλιά Σα άνθη της είναι λευκά ή ροδόχροα και η άνθησή της ξεκινά συνήθως τον Ιανουάριο και τον Υεβρουάριο. Η ανθοφορία της τον Υεβρουάριο είναι προάγγελος της άνοιξης. 30

31 Η ανθισμένη αμυγδαλιά (Γ. Δροσίνης) Εκούνησε την ανθισμένη αμυγδαλιά με το χεράκι της και γέμισ' από τ' άνθη η πλάτη, η αγκαλιά και τα μαλλάκια της. Αχ! Φιονισμένη σαν την είδα την τρελή γλυκά τη φίλησα, της τίναξα όλα τ' άνθη από την κεφαλή κι έτσι της μίλησα. Σρελή να φέρεις στα μαλλιά σου τη χιονιά τι τόσο βιάζεσαι; Μόνη της θα έρθει η άγρια βαρυχειμωνιά, δεν το στοχάζεσαι; Σου κάκου τότε θα θυμάσαι τα παλιά τα παιχνιδάκια σου, σκυφτή γριούλα με τα κάτασπρα μαλλιά και τα γυαλάκια σου. 31

32 Ονομασία του μήνα Φεβρουαρίου Ετυμολογία Ο Υεβρουάριος παράγεται από το λατινικό ρήμα februare, που σημαίνει καθαίρω, αγνίζω, αποβάλλω τα καθάρματα. Είναι μήνας διαβατήριος και αποκαθαρκτικός. Σο 153 π,χ. μεταφέρθηκε στη θέση που έχει σήμερα (δεύτερος μήνας του έτους) και σε αυτή τη θέση διατηρήθηκε και στο Γρηγοριανό ημερολόγιο. τη διάρκειά του οι Ρωμαίοι διοργάνωναν τελετές καθαρμών και εξαγνισμών. Η λατινική λέξη februa σημαίνει καθάρσιος-καθαρκτικός και το ουδέτερο πληθυντικού februa, σήμαινε όχι μόνο καθαρτήριος, αλλά και συγκεκριμένα ειδική γιορτή που γίνονταν τον μήνα Υεβρουάριο. Ο μήνας Υεβρουάριος ήταν αφιερωμένος από τους Ρωμαίους στον εξαγνισμό και επιπρόσθετα, επειδή ήταν πολύ βροχερός τον είχαν αφιερώσει στον Ποσειδώνα. Ο Υεβρουάριος στην αρχαιότητα αντιστοιχούσε στον μήνα Ανθεστηριώνα. Με την καθιέρωση του Ιουλιανού ημερολόγιου (46 π.χ.) περιορίστηκαν οι μέρες του μήνα αυτού από 30 που ήταν ως τότε σε 29, και την εποχή του αυτοκράτορα Αυγούστου, του αφαιρέθηκε μια ακόμη ημέρα, που προστέθηκε στον μήνα Αύγουστο προς τιμήν του Αυτοκράτορα. Η ονομασία Υλεβάρης βγαίνει από τη λαϊκή ελληνική παράδοση και έχει σχέση με τις φλέβες της γης. Ο λαός μας τον ονόμασε Υλεβάρη, επειδή «ανοίγει τις φλέβες του» και γεμίζει τη γη νερά. Κατά άλλους λέγεται Υλεβάρης γιατί παγώνει τις φλέβες της γης. Λέγεται και τρυγητής γιατί στον αγροτικό βίο ο Υλεβάρης είναι ο μήνας των αμπελιών. Σότε γίνεται το κλάδεμα, το καθάρισμα και το τσάπισμα των αμπελιών. Σότε φυτεύουν αμπέλια, γιαυτό όπου είναι ανεπτυγμένη η αμπελουργία ο Υλεβάρης λέγεται και Κλαδευτής. Για τον άστατο καιρό του λέγεται επίσης και Μεθυσμένος γιατί δεν ξέρει τι κάνει. 32

33 Σον Υεβρουάριο οι αρκούδες κοιμούνται ακόμη. Εδώ μπορείτε να δείτε την έρευνα των μικρών μαθητών ενός άλλου δημοτικού σχολείου, για την καφέ αρκούδα που ακόμη βρίσκεται σε χειμερία νάρκη. 33

34 Γνωρίζεις ποιος είναι ο ποιητής της Ρωμιοσύνης? ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΣΟ Ο Γιάννης Ρίτσος γεννήθηκε στη Μονεμβασιά Λακωνίας στις 1 Μαΐου Ήταν γόνος αρχοντικής οικογένειας που σύντομα ξέπεσε. Έχασε τον αδερφό του και τη μητέρα του από φυματίωση όταν ήταν μόλις 12 ετών, ενώ σε πέντε χρόνια προσβλήθηκε και ο ίδιος από την ανίατη για την εποχή ασθένεια. Νοσηλεύθηκε στη «ωτηρία», όπου ήρθε σε επαφή με μαρξιστές και διανοούμενους της εποχής και σε άλλα σανατόρια και ασπάσθηκε τις προοδευτικές ιδέες. Δούλεψε στο θέατρο ως ηθοποιός και χορευτής και σε εκδοτικούς οίκους ως μεταφραστής και επιμελητής εκδόσεων. Η πρώτη του ποιητική συλλογή εκδόθηκε το 1934 και είχε τον τίτλο «Σρακτέρ». Είχαν προηγηθεί δημοσιεύσεις του σε φιλολογικά περιοδικά της εποχής. Ακολούθησαν περισσότερες από 100 ποιητικές συλλογές, δοκίμια και πεζά, καθώς και μεταφράσεις ποιημάτων ξένων ποιητών. Πολλές είναι οι ποιητικές συλλογές που άφησε ανέκδοτες. Κάποιες από αυτές εκδόθηκαν ήδη, ενώ έχει προγραμματισθεί η έκδοση και των υπολοίπων. Ανάμεσά τους είναι τα έργα «Σο τραγούδι της αδελφής μου», «Εαρινή υμφωνία», «Επιτάφιος», 34

35 «Σο εμβατήριο του ωκεανού», «Πέτρινος χρόνος», «Ο άνθρωπος με το γαρύφαλλο», «Μαρτυρίες», «Πέτρες, επαναλήψεις, κιγκλίδωμα», «Δεκαοχτώ λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας», «Ερωτικά», «Εικονοστάσιο ανωνύμων αγίων», «Σο τερατώδες αριστούργημα», «Ιταλικό τρίπτυχο», «Μονοβασιά» κ.α. την Κατοχή έλαβε μέρος στην Εθνική Αντίσταση από τις τάξεις του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ) και ως μέλος του ΚΚΕ. Σον Ιούλιο του 1948 συνελήφθη και εξορίστηκε στο Κοντοπούλι της Λήμνου, στη Μακρόνησο, στον Αη- τράτη. Η απριλιανή χούντα του 67 τον συλλαμβάνει και πάλι και τον στέλνει στη Γυάρο, στο Παρθένι της Λέρου και σε κατ οίκον περιορισμό στη άμο. Οι πολιτικές περιπέτειες δεν ήταν χωρίς επιπτώσεις για τον ίδιο αλλά και για το έργο του. Φειρόγραφά του καταστράφηκαν δύο φορές, μία κατά τη διάρκεια της μεταξικής δικτατορίας και μία κατά τη διάρκεια των δεκεμβριανών, ενώ επί χρόνια ολόκληρα η ποίησή του δεν μπορούσε να φτάσει στους αποδέκτες του. Απαγορεύονταν οι εκδόσεις έργων του όσο ήταν εξόριστος ή σε ανώμαλες πολιτικές συνθήκες. Παντρεύτηκε το 1954 την παιδίατρο Γαρυφαλιά Γεωργιάδου από τη άμο. Σο 1955 γεννήθηκε η μονάκριβη κόρη του Ελευθερία (Έρη). Σο 1956 τιμήθηκε με το α κρατικό βραβείο ποίησης για το έργο του «Η σονάτα του σεληνόφωτος». Πήρε επίσης πολλά βραβεία, μετάλλια και παράσημα, και ανάμεσά τους το Διεθνές Βραβείο Λένιν για την ειρήνη. Πολλοί δήμοι τον ανακήρυξαν επίτιμο δημότη τους. Οι φιλοσοφικές σχολές των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Αθήνας τον ανακήρυξαν επίτιμο διδάκτορα, όπως και πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού. «Έφυγε» στις 11 Νοεμβρίου 1990 και κηδεύθηκε στη γενέτειρά του Μονεμβασιά. Εδώ μπορείτε να δείτε το αφιέρωμα της Εκπαιδευτικής Σηλεόρασης στον κορυφαίο έλληνα ποιητή μας Γιάννη Ρίτσο. 35

36 Αν όλα τα παιδιά της γης πιάναν γερά τα χέρια κορίτσια αγόρια στη σειρά και στήνανε χορό ο κύκλος θα γινότανε πολύ πολύ μεγάλος κι ολόκληρη τη Γη μας θ αγκάλιαζε θαρρώ. Αν όλα τα παιδιά της γης φωνάζαν τους μεγάλους κι αφήναν τα γραφεία τους και μπαίναν στο χορό ο κύκλος θα γινότανε ακόμα πιο μεγάλος και δυο φορές τη Γη μας θ αγκάλιαζε θαρρώ. Θα `ρχόνταν τότε τα πουλιά θα `ρχόνταν τα λουλούδια θα `ρχότανε κι η άνοιξη να μπει μες στο χορό κι ο κύκλος θα γινότανε ακόμα πιο μεγάλος και τρεις φορές τη Γη μας θ αγκάλιαζε θαρρώ! 36

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος www.panosplatritis.com Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Β Δεύτερη διδακτική πρόταση Ημερολόγια Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά ή ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία από τα παιδιά της. Α 1 τάξης

Εργασία από τα παιδιά της. Α 1 τάξης Εργασία από τα παιδιά της Α 1 τάξης Τετάρτη, 15 του Μάη Χθες πέρασα μια όμορφη μέρα. Το πρωί ξύπνησα και ετοιμάστηκα για το σχολείο. Φόρεσα τη στολή μου, έφαγα το πρόγευμά μου και ξεκίνησα για το σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση και διαφήμιση

Τηλεόραση και διαφήμιση Τηλεόραση και διαφήμιση Δείτε τι έγραψαν μερικά παιδιά για τις διαφημίσεις:... Σε κάθε σπίτι σήμερα έχει μπει η τηλεόραση και, όπως γνωρίζουμε, κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε από τις διάφορες διαφημίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Υποθέματα του Προγράμματος

Υποθέματα του Προγράμματος Υποθέματα του Προγράμματος Μορφολογία, λειτουργία και σημασία των δοντιών Σημασία της στοματικής υγιεινής στην υγεία και την ομορφιά Οι ασθένειες των δοντιών Επίδραση της τροφής στην υγεία των δοντιών

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2013-2014. Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη. Ευέλικτη ζώνη. «χώμα. και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ»

6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2013-2014. Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη. Ευέλικτη ζώνη. «χώμα. και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ» 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ευέλικτη ζώνη 2013-2014 2014 Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη «χώμα και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ» ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ: ζούσε ο Μίνωας,ο Δαίδαλος έφτιαξε το παλάτι, μαζί με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

2. Η νηπιαγωγός γράφει τη λέξη «δόντι» με μετράμε τις φωνούλες και τα γράμματα από τα οποία αποτελείται.

2. Η νηπιαγωγός γράφει τη λέξη «δόντι» με μετράμε τις φωνούλες και τα γράμματα από τα οποία αποτελείται. Φροντίζω τα δόντια μου Με αφορμή τη σαρακοστή και τα υγιεινά φαγητά, δίνουμε το έναυσμα στα παιδιά να μιλήσουν για τα δόντια τους, τι γνωρίζουν για αυτά και τι περισσότερο θα ήθελαν να μάθουν. Στόχοι Α

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Τι φασαρία είναι αυτή; Τι ξεχωριστό συμβαίνει φέτος τις Αποκριές. φωτογραφική της μηχανή και βγήκε μας. Τι να δει;

Τι φασαρία είναι αυτή; Τι ξεχωριστό συμβαίνει φέτος τις Αποκριές. φωτογραφική της μηχανή και βγήκε μας. Τι να δει; ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2011 Τι φασαρία είναι αυτή; Τι ξεχωριστό συμβαίνει φέτος τις Αποκριές στους δρόμους της Πλάκας; Τι ακούω; Ένα νταούλι; Κουδουνάκια; Τύμπανα; φωτογραφική της μηχανή και βγήκε μας. Τι να δει; Όλο

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου

αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου r $fr m - Ποιος είσαι; - Ποιοι είστε; - Ο Πέτρος. - Ο Αλέξανδρος και ο Τάσος. - Ποιον θέλεις; - Ποιους θέλετε; A - Τον Αλέξανδρο.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη 1 Ο μικρός δράκος Μου ζούσε μαζί με τη μαμά και τον μπαμπά του πάνω σ ένα πολύ ψηλό βουνό, μέσα σ ένα πολύ μεγάλο δέντρο. Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη Μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2010 1011 8 ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΔΟΣΗΑΝΘΟΥΛΑ ΠΕ11

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2010 1011 8 ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΔΟΣΗΑΝΘΟΥΛΑ ΠΕ11 ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2010 1011 8 ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΔΟΣΗΑΝΘΟΥΛΑ ΠΕ11 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το θέμα της «Στοματικής Υγιεινής» παρακολούθησαν μαθητές Α και

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΜΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΜΟΥ ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΜΟΥ Δασκάλα: Αραμπατζή Αικατερίνη Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Παντελάκη Βαλαβάνη Βενετία Δημοτικό Σχολείο Αμυγδαλεώνα Ν. Καβάλας ΤΑΞΗ: Ε2 ΜΑΘΗΤΕΣ: 15 2006 1. Πρώτη επαφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial)

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial) 1. Συμπληρώστε με τη σωστή αντωνυμία 1....αρέσουν πολύ τα γλυκά (η μητέρα μου) 2. Δεν... αρέσει το ποδόσφαιρο (τα παιδιά) 3....αρέσει να ταξιδεύω (εγώ) 4.... αρέσει το διάβασμα (ο Κώστας) 5. Τι...αρέσει

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ Κωνσταντίνα Αστερίου Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα μαγαζιά να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα και στολίδια για το δένδρο. Η πόλη είναι πανέμορφα στολισμένη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Στοματική Υγιεινή: Οι Πολύτιμοι Φίλοι, τα Δόντια μου!

Στοματική Υγιεινή: Οι Πολύτιμοι Φίλοι, τα Δόντια μου! 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ Στοματική Υγιεινή: Οι Πολύτιμοι Φίλοι, τα Δόντια μου! ΤΑΞΕΙΣ: Β1 Β2 Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Καραβασίλη Ελένη, Σκλαβούνου Σοφία Σχολική χρονιά 2014 2015 1 1) Εισαγωγή Στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ejercicios de Gramática

Ejercicios de Gramática 1. Γραψτε το σωστό άρθρο Παιδί Φοιτητής Ελλάδα Έλληνας Μαδρίτη Λολούδι Αναπτήρας Παλτό Νερό Άνθρωπος Βιβλίο Γυναίκα Άντρας Σχολείο Βιβλιοθήκη Μάθημα Λέξη Γλώσσα Σπίτι Λογαριασμός Λόγος Κόρη Ήλιος Παραλία

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνολογία και επικοινωνία

Tεχνολογία και επικοινωνία 2ST TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 7:39 μ.μ. Page 1 Tεχνολογία και επικοινωνία Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν πολλά προϊόντα της σύγχρονης τεχνολογίας. Μπορείς να τα βάλεις στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση προφορικού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Γιώργος και η Ελευθερία πηγαίνουν εκδρομή. Θα ακούσεις την Ελευθερία να λέει ποια ρούχα θα πάρει μαζί της. Σημείωσε με () αυτά που θα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 1 Επίπεδο Α1 ιάρκεια: 30 λεπτά Πρώτο µέρος (12 µονάδες) Ερώτηµα 1 (6 µονάδες) Ένας φίλος σας σάς προσκαλεί στη βάφτιση της κόρης του. ιαβάστε το προσκλητήριο και σηµειώστε στις προτάσεις που πιστεύετε

Διαβάστε περισσότερα

λέω, λες... /πάω, πας...

λέω, λες... /πάω, πας... Ασκήσεις Μαθήματα 13 15 Καταλάβατε τα μαθήματα; 1 (α) Η Μαρία και η Ελένη δε θα πάνε στο σινεμά. (β) Η Μαρία και η Ελένη θα πάνε στο ζαχαροπλαστείο. (γ) Η Μαρία και η Ελένη θα πάνε στο σινεμά. (δ) Η Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 «ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 1 ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ; Γράφει ο Ηλίας Δερμετζής «Τη ζωή μου χωρίς αριθμούς δεν μπορώ να τη φανταστώ,

Διαβάστε περισσότερα

εικαστικό ημερολόγιό μου Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

εικαστικό ημερολόγιό μου Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Όνομα: Τάξη: χολείο: εικαστικό ημερολόγιό Το μου Για τη σχολική χρονιά 2014-2015 ΥΥΓ Δ ΛΤΜΥ ΔΥΘΥΝΗ ΔΗΜΤΗ ΔΥΗ ήλιος πατέρας µητέρα αδερφός εγώ αλωσόρισες φίλε μου στη 2η έκδοση του εικαστικού ημερολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο Ήρθε ο Γενάρης και ο ήλιος κρύφτηκε αμέσως πίσω από τα σύννεφα. Οι φίλοι του οι συλλέκτες τον περιμένουν με αγωνία αλλά απ ότι φαίνετε θα συνεχίσουν να τον περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

TAΞH B. 2ο Tετράδιο ασκήσεων

TAΞH B. 2ο Tετράδιο ασκήσεων 2B TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 9:48 π.μ. Page 1 2ο Tετράδιο ασκήσεων TAΞH B Με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου τυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔιΑσκεΔΑσή & κατεβασμα Αρχειων

ΔιΑσκεΔΑσή & κατεβασμα Αρχειων ΔιΑσκεΔΑσή & κατεβασμα Αρχειων στο ΔιΑΔικτυο Δεν ειναι ο,τι λαμπει χρυσοσ Η Αθηνά περνάει από της Ζέτας και του Αλέξη μετά από το μάθημα της στο Πανεπιστήμιο και πριν να συναντήσει τους φίλους της. Η Ζέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ

εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» Αφηγητής: Ο Λευτέρης είναι μαθητής της Γ Γυμνασίου, μέτριος στην επίδοση, με πολλές όμως δυνατότητες, δημοφιλής, ποδοσφαιρόφιλος

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

Aνοίγει η αυλαία. Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια.

Aνοίγει η αυλαία. Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια. 3E ERGASION_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 3:02 μ.μ. Page 1 Aνοίγει η αυλαία Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια. θέατρο παράσταση σκηνή χορός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Π Α Ρ Κ Ι Α Σ Τ Η Σ ΛΛΗΝΟΜΑΘΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ι Ρ Α Δ Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Σ 1 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Α Ρ Α

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Β Ε τάξη ηµοτικού. ιαθεµατικότητα Μαθηµατικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αγωγή Καταναλωτή, Αγωγή Υγείας.

Β Ε τάξη ηµοτικού. ιαθεµατικότητα Μαθηµατικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αγωγή Καταναλωτή, Αγωγή Υγείας. Σχέδιο Μαθήµατος Το ικαίωµα στην Εκπαίδευση Β Ε τάξη ηµοτικού Σκοπιµότητα Να αναγνωρίζουν οι µαθητές το δικαίωµα του παιδιού στην εκπαίδευση ιαθεµατικότητα Μαθηµατικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά. ΔΙΑΤΡΟΦΗ Γ 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά. λάδι Στη διατροφή εμπλέκονται οι γονείς, τα παιδιά, οι μάγειροι

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21 Σελίδα 1 από 21 Σελίδα 2 από 21 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Χρήσεις του υπολογιστή... 4 Κεφάλαιο 2 Βασικά τμήματα υπολογιστή... 6 Κεφάλαιο 3 - Ασφάλεια... 9 Κεφάλαιο 4 - Ποντίκι... 11 Κεφάλαιο 5 - Πληκτρολόγιο...

Διαβάστε περισσότερα

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Η φίλη μας η ανακύκλωση Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Στην όμορφη πολιτεία με το γαλάζιο ουρανό μια μικρή παρέα από σκουπίδια συναντήθηκε για να κουβεντιάσει το μέλλον της. Ο Αλουμίνης,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Εάν όμως πείτε να κάνετε το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι ή τον κήπο σας, τα πράγματα δυσκολέυουν. Πρέπει να οργανώσετε μόνοι σας ένα σωρό πράγματα.

Εάν όμως πείτε να κάνετε το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι ή τον κήπο σας, τα πράγματα δυσκολέυουν. Πρέπει να οργανώσετε μόνοι σας ένα σωρό πράγματα. Ιδέες για Γενέθλια παιδιών Πόσες φορές σπάσατε το κεφάλι σας, που να κάνετε το πάρτι γενεθλίων των παιδιών σας; Στο σπίτι, στον κήπο ή τελικά σε κάποιον παιδότοπο; Εάν επιλέξετε έναν παιδότοπο, τα πράγματα

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ»

«ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ» Σέρρες, 1 Μαρτίου 2014 «ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ» Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για το 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Οι σημειώσεις του Ντόμινο & οι σημειώσεις για τους γονείς

Οι σημειώσεις του Ντόμινο & οι σημειώσεις για τους γονείς Οι σημειώσεις του Ντόμινο & οι σημειώσεις για τους γονείς Καλώς ήρθατε στο littlebridge.com HomeBook 1. Εναρμονισμένο με τα 12 κεφάλαια του online υλικού, αυτό το βιβλίο συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Νικόλας Ελπινιώτης Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Μια ποιητική συλλογή για την κρίση και την διέξοδο από αυτή Αθήνα 2014 Copyright Νίκος Κοκκοράκης, 2014 Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση και η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου;

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ενότητα: Ελεύθερος χρόνος διασκέδαση (2 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους Ιούλιος 2011 Τεύχος 11 3 Μια εφηµερίδα για όλη την οικογένεια ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι Βιβλίο: Η χαµένη πόλη Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

1η Συνέντευξη Το όνομά σας; Ποια χρονιά φοιτήσατε από το 8ο Λύκειο; Υπήρχαν βάρδιες; Κι αν ναι, ποια ήταν τα ωράρια;

1η Συνέντευξη Το όνομά σας; Ποια χρονιά φοιτήσατε από το 8ο Λύκειο; Υπήρχαν βάρδιες; Κι αν ναι, ποια ήταν τα ωράρια; PROJECT 2 ας ΛΥΚΕΙΟΥ Η ομάδα μας πήρε την πρωτοβουλία να ρωτήσει παλαιότερους απόφοιτους του 8 ου Λυκείου Αθηνών για την σχολική τους εμπειρία. Με βάση τις πληροφορίες που θα συγκεντρώσουμε θα καταλήξουμε

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ Α ΤΑΞΗ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ Α ΤΑΞΗ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΡΗ» Ένα δωδεκάχρονο

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ» «Στερνή μου γνώμη, να σε είχα πρώτα», λέει ο σοφός λαός μας. Και πόσο δίκιο έχει, μονολογεί ο Κωνσταντής,

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη. Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr

Κεντρική Βιβλιοθήκη. Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr Κεντρική Βιβλιοθήκη Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr Δευτέρα 16 Ιουνίου, 11:00-1:00, το πρωί Πνευστά και κρουστά. Αντίθετοι κόσμοι κοινές μελωδίες Με τη συνοδεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα