Νόμος Φωηομεηρίας Απόδοζη λαμπηήρα πσράκηωζης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νόμος Φωηομεηρίας Απόδοζη λαμπηήρα πσράκηωζης"

Transcript

1 Νόμος Φωηομεηρίας Απόδοζη λαμπηήρα πσράκηωζης 1. θνπόο θνπόο ηεο παξνύζαο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηα βαζηθά θσηνκεηξηθά κεγέζε, ε θαηαλόεζε ηνπ λόκνπ ηεο θσηνκεηξίαο κέζα από ηελ πεηξακαηηθή ηνπ επηβεβαίσζε θαη ε κειέηε ηεο απόδνζεο ιακπηήξα ππξάθησζεο. 2. Γεληθά Οη πεγέο θσηόο (ιακπηήξεο) πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή εθπέκπνπλ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία κέξνο ηεο νπνίαο είλαη ζηελ πεξηνρή ηνπ νξαηνύ (0.4 κm έσο 0.7κm). Σν κέγεζνο πνπ εθθξάδεη ηελ έληαζε ηεο αθηηλνβνιίαο ζε έλα ζεκείν ηνπ ρώξνπ είλαη ν θσηηζκόο Β πνπ νξίδεηαη σο ε εθπεκπόκελε θσηεηλή ξνή αλά κνλάδα επηθάλεηαο. Η έληαζε αθηηλνβνιίαο ζε ζεκείν πνπ απέρεη απόζηαζε από ηελ πεγή είλαη αληηζηξόθσο αλάινγε ηνπ ηεηξαγώλνπ ηεο απόζηαζεο από ηελ πεγή. Ο ζσζηόο θσηηζκόο ζε έλαλ ρώξν είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο γηαηί κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο, ζέκα ζνβαξό γηα ηελ επνρή καο θαζώο θαη παξέρεη ζπλζήθεο αζθαινύο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ ρώξσλ όπσο είλαη ηα λνζνθνκεία, εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, δεκόζηνη δξόκνη, αεξνδξόκηα θ.α. Η ηερλνινγία ησλ ιακπηήξσλ έρεη αλαπηπρζεί πάξα πνιύ ηα ηειεπηαία 20 ρξόληα κε θπξηόηεξνπο ζηόρνπο ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απόδνζεο Lumen/W (δειαδή ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ηζρύνο πνπ εθπέκπεηαη ζην νξαηό γηα δνζκέλε ειεθηξηθή ηζρύ) ηνπ ρξόλνπ δσήο Η απόδνζε θαη νη ρξόλνη δσήο βειηηώλεηαη κε γνξγνύο ξπζκνύο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ζην εκπόξην κηα κεγάιε πνηθηιία ιακπηήξσλ κεγάιεο απόδνζεο ζε δηάθνξνπο ζρεδηαζκνύο θαη δηαζηάζεηο, πνπ κπνξνύλ λα θαιύςνπλ από απιέο έσο πνιύ εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο θσηηζκνύ. Ο κέρξη πξόζθαηα πην ζπλεζηζκέλνο ηύπνο ιακπηήξα, ν ιακπηήξαο ππξάθησζεο θαζώο θαη νη ιακπηήξεο αινγόλνπ ζα απνζπξζνύλ ζηαδηαθά από ηελ αγνξά κέρξη ην 2012 (ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΔΔ) θαη ζα αληηθαηαζηαζνύλ από ιακπηήξεο θζνξηζκνύ θαζώο θαη από δηόδνπο εθπνκπήο θσηόο LED. Οη δύν ηειεπηαίεο θαηεγνξίεο ραξαθηεξίδνληαη από ζαθώο πςειόηεξε απόδνζε θαη κεγαιύηεξν ρξόλν δσήο. Μηα άιιε ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο ιακπηήξεο ππξάθησζεο θαη ιακπηήξεο θζνξηζκνύ είλαη ζην θάζκα ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ εθπέκπνπλ. Οη πξώηνη δίλνπλ θσο πεξηζζόηεξν "ζεξκό-θίηξηλν" ελώ νη δεύηεξνη πην "ςπρξό-ιεπθό" ιόγσ ηεο δηαθνξεηηθήο αξρήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. ηελ παξνύζα άζθεζε σο θσηεηλή πεγή ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο ιακπηήξαο ππξάθησζεο γηα λα κειεηεζεί ν λόκνο ηεο θσηνκεηξίαο θαη λα ππνινγηζηεί ε απόδνζή ηνπ. Μ.Γιαννούρη Σελίδα 6

2 3. ύληνκν ζεσξεηηθό κέξνο 3.1 Βαζικά θωηομεηρικά μεγέθη Α) Φσηεηλή ξνή Φ de (1) dt Μνλάδα κέηξεζεο ζην SI ην Lumen (Lm) αλ dδ νξίδεηαη ην ζηνηρεηώδεο πνζό ελέξγεηαο πνπ εθπέκπεηαη από θσηεηλή πεγή ππό κνξθή νξαηήο αθηηλνβνιίαο (0.4 κm έσο 0.7κm) ζε ρξόλν dt. Β) ηεξεά γσλία Ω Έζησ ζθαίξα (ζρήκα 1) αθηίλαο, αλ απνθόςνπκε από ηελ επηθάλεηα ηεο ζθαίξαο εκβαδόλ ds, ηόηε ε ζηεξεά γσλία είλαη : ds d (2) 2 Μνλάδα κέηξεζεο 1 ζηεξαθηίλην (stead) πνπ αληηζηνηρεί ζε επηθάλεηα 1 m 2 ζθαίξαο αθηίλαο 1 m. εκεηώλεηαη όηη ζε όιε ηελ επηθάλεηα ηεο ζθαίξαο αληηζηνηρεί ζηεξεά γσλία 4π stead θαη νιηθή επηθάλεηα 4π 2 m 2. Γ) Φσηνβνιία ή έληαζε θσηεηλήο πεγήο Ι d I (3) d ρήκα 1 Μνλάδα κέηξεζεο 1 cd (candela). Η cd είλαη ζεκειηώδεο κέγεζνο θαη ηζνύηαη κε ηε θσηνβνιία πνπ εθπέκπεηαη θάζεηα από επηθάλεηα 1/60 cm 2 ιεπθόρξπζνπ ζηε ζεξκνθξαζία ηήμεο ηνπ (T = 1769 C, P = 1Atm) Γ) Φσηηζκόο επηθάλεηαο Β Μ.Γιαννούρη Σελίδα 7

3 Έζησ επηθάλεηα εκβαδνύ ds επί ηεο νπνίαο πξνζπίπηεη θσηεηλή ξνή dφ d B (4) ds Μνλάδα κέηξεζεο 1 Lux θαη αληηζηνηρεί ζε θσηηζκό επηθάλεηαο 1 m 2 από θσηεηλή ξνή 1 Lumen, ε νπνία πξνζπίπηεη θάζεηα ζηε θσηηδόκελε επηθάλεηα. Από (3) θαη (4) dφ = ΙdΩ = ΒdS πξνθύπηεη κε νινθιήξσζε o λόκνο ηεο θσηνκεηξίαο I B (4α ) γηα θάζεηε πξόπησζε 2 I B cos (4β ) γηα πξόζπησζε ππό γσλία ζ 2 Όπσο θαίλεηαη ζην αθόινπζν ζρήκα γσλία θ είλαη ε γσλία πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμύ ηεο θαζέηνπ από ηελ θσηηδόκελε επηθάλεηα θαη ηεο επηβαηηθήο αθηίλαο. ιακπηήξαο ζ Φσηηδόκελε επηθάλεηα S θ Σχήμα 2 ηελ παξαπάλσ νινθιήξσζε έρνπκε ππνζέζεη όηη ε πεγή είλαη ζεκεηαθή θαη αθηηλνβνιεί νκνηόκνξθα πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο, ζηελ πξάμε όκσο νη πεξηζζόηεξεο πεγέο είλαη αλνκνηνγελείο, κε άιια ιόγηα ε θσηνβνιία Ι εμαξηάηαη από ηε γσλία ζ, δειαδή ηε γσλία κεηαμύ ηεο επηβαηηθήο αθηίλαο θαη ηεο θαηαθνξύθνπ από ηελ πεγή. Μ.Γιαννούρη Σελίδα 8

4 Δ) Απόδνζε ηεο θσηεηλήο πεγήο α 4 I V (5) Μνλάδα κέηξεζεο Lm/W. 3.2 Νόμοι ακηινοβολίας Δπεηδή όπσο αλαθέξζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε άζθεζε εμεηάδεηαη ε απόδνζε ιακπηήξα ππξαθηώζεσο, ηνπ νπνίνπ ε εθπεκπόκελε θσηεηλή ξνή ζηεξίδεηαη ζηελ ππξάθησζε λήκαηνο βνιθξακίνπ πνπ όληαο ζε δηάππξε θαηάζηαζε εθπέκπεη ζπλερέο θάζκα, αλαθέξνληαη δύν βαζηθνί λόκνη αθηηλνβνιίαο πνπ αθνξνύλ κία ηέηνηα ηδαληθή πεγή αθηηλνβνιίαο, γλσζηή σο μέλαν σώμα. Α) Νόμος Stefan-Boltzmann Ο νιηθόο ξπζκόο κε ηνλ νπνίν αθηηλνβνιείηαη ελέξγεηα από έλα κέιαλ ζώκα είλαη αλάινγνο ηεο ηέηαξηεο δύλακεο ηεο απόιπηεο ζεξκνθξαζίαο Σ ηνπ ζώκαηνο θαη ηνπ εκβαδνύ ηεο επηθάλεηαο S πνπ αθηηλνβνιεί. 4 P ST (6) Όπνπ ζ είλαη κία ζεκειηώδεο θπζηθή ζηαζεξά γλσζηή σο ζηαζεξά ηνπ Stefan- Boltzmann θαη ζην SI ηζνύηαη κε ζ=5,6705x10-8 W/m 2 K 4. Β) Νόμος ηης μεηαηόπιζης ηοσ Wien Η ηζρύο πνπ εθπέκπεηαη από έλα ζεξκαηλόκελν ζώκα δελ είλαη νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλε ζε όια ηα κήθε θύκαηνο. Η θαηαλνκή ηεο κπνξεί λα κεηξεζεί θαη πεξηγξάθεηαη από κία ζπλάξηεζε Ι(ι) πνπ νλνκάδεηαη θαζκαηηθή θαηαλνκή αθεηηθήο ηθαλόηεηαο (σο πξνο ην κήθνο θύκαηνο ι). ην (ζρήκα 3) παξηζηάλεηαη ην κέγεζνο Ι(ι) ηνπ ζπλερνύο θάζκαηνο ηεο αθηηλνβνιίαο ελόο κέιαλνο ζώκαηνο ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο. εκεηώλεηαη όηη ην νιηθό εκβαδόλ θάησ από ηελ θακπύιε αληηπξνζσπεύεη ηελ νιηθή αθηηλνβνινύκελε ηζρύ αλά κνλάδα επηθάλεηαο δει. ζύκθσλα κε ηε (6) ηζνύηαη κε P/S θαη ζπλεπώο ην εκβαδόλ απηό είλαη αλάινγν κε ην Σ 4. Όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 3 θάζε ζεξκνθξαζία ππάξρεη έλα κήθνο θύκαηνο θνξπθήο ι max, ζην νπνίν ε εθπεκπόκελε ηζρύο είλαη κέγηζηε. Σν πείξακα δείρλεη όηη λ max Τ= ζηαθερά=2.9x10-3 m K (7) ρήκα 3 Μ.Γιαννούρη Σελίδα 9

5 Με πην απιά ιόγηα ν λόκνο ηνπ Wien αληηζηνηρεί ζην γλσζηό θαηλόκελν: έλα ζεξκαηλόκελν ζώκα πνπ θσηνβνιεί θαη θαίλεηαη θίηξηλν είλαη πην ζεξκό από έλα άιιν πνπ θαίλεηαη θόθθηλν (ην θίηξηλν θσο έρεη κηθξόηεξν κήθνο θύκαηνο από ην θόθθηλν). 4. Πεηξακαηηθή Γηάηαμε Σα θπξηόηεξα κέξε ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο είλαη έλα ιακπηήξαο, έλαο απηνκεηαζρεκαηηζηήο Vaiac θαη έλα ινπμόκεηξν. Σν ινπμόκεηξν είλαη νπζηαζηηθά πνιύκεηξν (ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο βνιηόκεηξν) ζπλδεδεκέλν κε θσηνζηνηρείν. ηελ νζόλε ηνπ ινπμνκέηξνπ θαηαγξάθεηαη θαηεπζείαλ ε ηηκή ηνπ θσηηζκνύ ζε Lux πνπ νθείιεηαη ζηε θσηεηλή πεγή. 5. Λήςε θαη επεμεξγαζία κεηξήζεσλ 5.1 Μελέηη ηοσ νόμοσ ηης θωηομεηρίας για κάθεηη πρόζπηωζη 1. Μεηξνύκε κε ηε βνήζεηα ηνπ ινπμνκέηξνπ ηηο ηηκέο Β 0 πεξηβάιινληνο ηνπ θσηηζκνύ ζε 5 δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ηνπ ινπμνκέηξνπ σο πξνο ην ιακπηήξα. 2. Ρπζκίδνπκε κε ηε βνήζεηα ηνπ κεηαγσγνύ (Vaiac) ηελ ηάζε ζηα άθξα ηνπ ιακπηήξα λα είλαη ίζε κε 220 V. Διέγρνπκε ηελ ηηκή από ηελ έλδεημε ηνπ βνιηνκέηξνπ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν ζην θύθισκα. 3. Σνπνζεηνύκε ην ινπμόκεηξν ζηηο ίδηεο ζέζεηο όπσο ζην βήκα 1 θαη ζπκπιεξώλνπκε ηνλ πίλαθα 1.1 Μ.Γιαννούρη Σελίδα 10

6 Πίλαθαο 1.1 (m) B 0 (Lux) B(Lux) B*=B-B 0 (Lux) 2 (m 2 ) 1/ 2 (m -2 ) 4. ρεδηάδνπκε ηα δηαγξάκκαηα Β*=f() θαη B*=f(1/ 2 ) 5.2 Μελέηη απόδοζης λαμπηήρα 1. Σνπνζεηνύκε ην ινπμόκεηξν ζε ζηαζεξή απόζηαζε από ηε θσηεηλή πεγή (πξνηεηλόκελε απόζηαζε =25cm). 2. Ρπζκίδνπκε κε ηε βνήζεηα ηνπ κεηαγσγνύ (Vaiac) ηελ ηάζε ζηα άθξα ηνπ ιακπηήξα ίζε κε 100 V. 3. εκεηώλνπκε ηηο ελδείμεηο βνιηνκέηξνπ-ακπεξνκέηξνπ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην θύθισκα θαζώο θαη ηελ έλδεημε ηνπ ινπμνκέηξνπ θαη ζπκπιεξώλνπκε ηνλ πίλαθα Απμάλνπκε ηελ ηάζε κε ηε βνήζεηα ηνπ κεηαγσγνύ (Vaiac) από ηα 100 V έσο ηα 220 V κε βήκα 20 V θαη ζπκπιεξώλνπκε ηνλ πίλαθα ρεδηάδνπκε ηα δηαγξάκκαηα ξεύκαηνο ηάζεο, I ελ =f(v ελ ), θαζώο θαη απόδνζεο ηάζεο, α=f(v ελ ). 6. ρνιηάδνπκε ηε κνξθή ηεο θακπύιεο I ελ =f(v ελ ) κε θξηηήξην ην λόκν ηνπ Ohm. Μ.Γιαννούρη Σελίδα 11

7 Πίλαθαο 1.2 V ελ (V) Ι ελ (A) Ρ(W) B(Lux) Ι=Β* 2 (cd) Φνι (Lm) α=φνι/ρ (Lm/W) 6. Ερωηήζεις 1. Οξίζαηε ηα βαζηθά θσηνκεηξηθά κεγέζε πνπ γλσξίδεηε, δώζηε ηηο κνλάδεο ηνπο ζην SI. 2. Η ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ Ήιηνπ είλαη πεξίπνπ 6000 Κ. α) Πνην είλαη ην κήθνο θύκαηνο θνξπθήο ι max ηνπ θάζκαηνο εθπνκπήο ηνπ ήιηνπ; β) Πόζε είλαη ε νιηθή αθηηλνβνινύκελε ηζρύο αλά κνλάδα επηθάλεηαο ηνπ Ήιηνπ (κε ηελ ππόζεζε όηη ν Ήιηνο είλαη κέιαλ ζώκα); 3. Έλαο ιακπηήξαο ηξνθνδνηείηαη ππό ζηαζεξή ηάζε. ε απόζηαζε 3m ηνπνζεηείηαη θάζεηα σο πξνο ην ιακπηήξα ινπμόκεηξν θαη ε έλδεημή ηνπ είλαη 1500 Lux. Πνηά ε έλδεημε ηνπ ινπμνκέηξνπ εάλ α) ηξηπιαζηαζηεί ε απόζηαζε ηνπ από ην ιακπηήξα θαη πνηα εάλ β) ππνδηπιαζηαζζεί; 4. Γηα πην ιόγν ζηαδηαθά απνζύξνληαη νη ιακπηήξεο ππξάθησζεο θαη από πνηνύ ηύπνπ ιακπηήξεο πξόθεηηαη λα αληηθαηαζηαζνύλ; Βιβλιογραθία 1. «Απόδνζε ιπρλίαο ππξαθηώζεσο» από ην βηβιίν, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο Φπζηθήο ΙΙ Οκάδα Φπζηθώλ ΣΔΙ ΠΔΙΡΑΙΑ, (Mαθεδνληθέο Δθδόζεηο). 2. Παλεπηζηεκηαθή Φπζηθή, Σόκνο Β, H.D.Young. 3. Γεληθή Φπζηθή, Σόκνο Πέκπηνο Οπηηθή, Κ.Γ.Αιεμόπνπινπ Μ.Γιαννούρη Σελίδα 12

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθηηλνβνιίαο laser θαη ε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεξίζιαζεο ηελ άζθεζε ζα

Διαβάστε περισσότερα

Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία)

Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία) Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία) 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο κε ηελ νπνία δηαδίδεηαη ην θσο ζε δηάθνξα νπηηθά κέζα (όπσο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγέο νπηηθώλ ηλώλ: Δηζαγωγή ζηηο νπηηθέο ηειεπηθνηλωλίεο, απιή νπηηθή δεύμε πνκπνύ-δέθηε κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ.

Δθαξκνγέο νπηηθώλ ηλώλ: Δηζαγωγή ζηηο νπηηθέο ηειεπηθνηλωλίεο, απιή νπηηθή δεύμε πνκπνύ-δέθηε κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ. Δθαξκνγέο νπηηθώλ ηλώλ: Δηζαγωγή ζηηο νπηηθέο ηειεπηθνηλωλίεο, απιή νπηηθή δεύμε πνκπνύ-δέθηε κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ. Δπαγγειηλή Εέθνπ, Ηωάλλεο Βακβαθάο, Γεώξγηνο Μήηζνπ θνπόο Σην εξγαζηήξην παξνπζηάδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ χολή Επαγγελμάτων Τγείας & Πρόνοιας Σμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ Εργαστηριακές ασκήσεις για το Μάθημα «Οπτική της Όρασης» Του Δ εξαμήνου των φοιτητών Οπτικής & Οπτομετρίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ»

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ «ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΠΟΛΤΞΔΝΗ Ν. ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ Υεκηθνύ Μεραληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61 Εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζηελ Ππξεληθή Φπζηθή: 3 Απνξξόθεζε ζσκαηηδίσλ β Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 3/1/01 ΕΙΑΓΩΓΗ Σθνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε ηεο εκβέιεηαο ησλ ζσκαηηδίσλ β, δειαδή ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ εθπέκπνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κάποιες βασικές έννοιες

Εισαγωγή. Κάποιες βασικές έννοιες Εισαγωγή Κάζε πιεπξά ηνπ ρόκππ ηεο εξαζηηερληθήο αζηξνλνκίαο απνζθνπεί ζηε ζπιινγή θαη θαηαγξαθή θσηόο. Δίηε παξαηεξνύκε είηε θσηνγξαθίδνπκε, απηό πνπ νπζηαζηηθά θάλνπκε είλαη λα ζπιιέγνπκε «εμσγήηλα»

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ Ι ΡΤΜΑ (Σ,Δ,Ι,) ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σµήµα Μεραλνινγίαο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο MA: ΣΑΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ ΑΜ:4498 ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΠΑΝΑΓΙΧΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ [] ΕΙΑΓΩΓΗ Τν θσο είλαη έλα ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα. Ηιεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα δηεγείξνπλ ην αλζξώπηλν κάηη όηαλ ην κήθνο θύκαηόο ηνπο λ είλαη πεξίπνπ μεηαξύ 380 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..): "ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ" ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις

Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηνλ παικνγξάθν θαη ηε ρξήζε ηνπ γηα ηε κέηξεζε ησλ πην βαζηθώλ κεγεζώλ όπσο κέηξεζε ηνπ πιάηνπο θαη ηεο ζπρλόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Νόκνο ηνπ Χκ. ει. 2. Καλόλεο Kirchoff. ει. 14. πλδεζκνινγίεο Ππθλσηώλ. ει. 30. πλδεζκνινγίεο Πελίσλ. ει. 40

Πεξηερόκελα. Νόκνο ηνπ Χκ. ει. 2. Καλόλεο Kirchoff. ει. 14. πλδεζκνινγίεο Ππθλσηώλ. ει. 30. πλδεζκνινγίεο Πελίσλ. ει. 40 Πεξηερόκελα Νόκνο ηνπ Χκ. ει. Καλόλεο Kirchoff. ει. 4 πλδεζκνινγίεο Ππθλσηώλ. ει. 3 πλδεζκνινγίεο Πελίσλ. ει. 4 Υαξαθηεξηζηηθά Δλαι. Ρεύκαηνο. ει. 45 Κπθιώκαηα Δλαιιαζζόκελνπ Ρεύκαηνο. ει. 68 Σξηθαζηθό

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ»

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» ποςδαζηήρ : Ειζηγηηήρ : Αλεξανδπήρ Γεώπγιορ ηάμορ πςπίδων Καβάλα 009 ΠΡΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑΣΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΟΗ ΤΠΔΡΗΥΩΝ ΣΟΝ ΑΔΡΑ. Δμνηθείσζε κε πεηξακαηηθέο ζπζθεπέο ππεξήρσλ θαη κειέηε ηεο δηάδνζεο ηνπ ήρνπ:

ΓΙΑΓΟΗ ΤΠΔΡΗΥΩΝ ΣΟΝ ΑΔΡΑ. Δμνηθείσζε κε πεηξακαηηθέο ζπζθεπέο ππεξήρσλ θαη κειέηε ηεο δηάδνζεο ηνπ ήρνπ: ΓΙΑΓΟΗ ΤΠΔΡΗΥΩΝ ΣΟΝ ΑΔΡΑ [1] ΚΟΠΟ ΣΗ ΑΚΗΗ Δμνηθείσζε κε πεηξακαηηθέο ζπζθεπέο ππεξήρσλ θαη κειέηε ηεο δηάδνζεο ηνπ ήρνπ: ύζηεκα πνκπνύ-δέθηε Γηάδνζε ππεξήρσλ ζηνλ αέξα Αλάθιαζε ζε ζηεξεά ζώκαηα Μέηξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα