Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AT-5050-IT

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AT-5050-IT"

Transcript

1 Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AT-5050-IT ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: εν πρέπει να γίνονται εργασίες στον πίνακα όταν αυτός είναι υπό τάση (συνδεδεµένος στο ρεύµα). Όλες οι συνδέσεις και ρυθµίσεις πρέπει να γίνονται µε τον πίνακα αποσυνδεδεµένο από το ρεύµα. Για ασφάλεια: 1. αποσυνδέστε τον πίνακα από το ρεύµα, 2. λάβετε όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε να µην γίνει κατά λάθος επανασύνδεση, 3. κάντε τις συνδέσεις µε σωστό τρόπο, 4. επανασυνδέστε τον πίνακα µε το ρεύµα, 5. πραγµατοποιήστε τις ρυθµίσεις και δοκιµές, µε µεγάλη προσοχή. Απαιτούµενη παροχή ρεύµατος Η τροφοδοσία µε ρεύµα πρέπει να είναι από ξεχωριστή γραµµή, µε δική της διάταξη ασφαλείας στον πίνακα παροχής ρεύµατος και σωστή γείωση. Στη γραµµή αυτή δεν συνδέουµε καµία άλλη συσκευή. Η απαιτούµενη διάταξη ασφαλείας στον πίνακα ρεύµατος (ασφάλεια) είναι διπολικός ιαφορικός ιακόπτης Εντάσεως ( Ε - αντιηλεκτροπληξιακός, ηλεκτρονόµος ασφαλείας, ρελέ διαρροής ή ρελέ διαφυγής όπως συνηθίζουν να τον αποκαλούν οι τεχνικοί) µε ονοµαστική ένταση λειτουργίας 6A και όριο ενεργοποίησης 30 ma ή λιγότερο. Η ελάχιστη διατοµή του καλωδίου τροφοδοσίας µε ρεύµα είναι mm² (φάση, ουδέτερος & γείωση). Σύνδεση µε το ρεύµα Η σύνδεση µε το ρεύµα, γίνεται σύµφωνα µε το πλαϊνό σχήµα. Σιγουρευτείτε, µε χρήση δοκιµαστικού κατσαβιδιού, ότι ο ουδέτερος και η φάση είναι συνδεδεµένα στις σωστές επαφές. Παρότι η σύνδεση της γείωσης δεν γίνεται στον πίνακα, σιγουρευτείτε ότι έχετε συνδέσει την γείωση µε τον κορµό του µοτέρ, στην προβλεπόµενη υποδοχή. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Σε περίπτωση που το άνοιγµα και το κλείσιµο της πόρτας γίνονται προς τις λάθος κατευθύνσεις (πχ, όταν τα φωτοκύτταρα ανιχνεύσουν εµπόδιο όταν η πόρτα ανοίγει, η πόρτα γυρνάει σε κλείσιµο), είναι άσκοπο το να εναλλάξετε φάση και ουδέτερο. Η ρύθµιση της σωστής κατεύθυνσης ανοίγµατος και κλεισίµατος πρέπει να γίνει µε εναλλαγή των καλωδίων του µοτέρ και των τερµατικών όπως αναφέρεται παρακάτω. Ρύθµιση κατεύθυνσης ανοίγµατος-κλεισίµατος Η πρώτη κίνηση του µοτέρ µετά από διακοπή ρεύµατος, πρέπει να είναι άνοιγµα. Επειδή η πόρτα µπορεί να ανοίγει είτε προς τα δεξιά (εργοστασιακή ρύθµιση) είτε προς τα αριστερά και ο πίνακας δεν µπορεί να το γνωρίζει αυτό από µόνος του, ίσως χρειαστεί να διορθώσετε την συνδεσµολογία του µοτέρ και των τερµατικών διακοπτών. Απλά, κάνετε εναλλαγή των καλωδίων OPEN και CLOSE, τόσο αυτών που αντιστοιχούν στις περιελίξεις του µοτέρ (στις ίδιες επαφές συνέεται και ο πυκνωτής εκκίνησης) όσο και αυτών που αντιστοιχούν στους τερµατικούς διακόπτες, όπως στο παρακάτω σχήµα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα έχετε προβλήµατα όπως, για παράδειγµα, όταν τα φωτοκύτταρα ανιχνεύσουν εµπόδιο κατά το άνοιγµα η πόρτα θα κλείνει ενώ όταν τα φωτοκύτταρα ανιχνεύουν εµπόδιο κατά το κλείσιµο η πόρτα θα συνεχίζει να κλείνει. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Στις επαφές OPEN και CLOSE, συνδέεται και ο πυκνωτής του µοτέρ (ένας πλαστικός άσπρος κύλινδρος µε 2 λευκά καλώδια). Σε καµία περίπτωση δεν αποσυνδέουµε τον πυκνωτή από τις επαφές OPEN και CLOSE. Το εάν η πόρτα ανοίγει προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά το ελέγχουµε κοιτάζοντας προς τα που ανοίγει η πόρτα όπως κοιτάµε σε πρώτο επίπεδο τον µηχανισµό και πίσω από αυτόν την πόρτα (δηλαδή όπως συµβαίνει συνήθως όταν είµαστε µέσα στην αυλή και κοιτάµε προς τον δρόµο)

2

3 Ενδεικτικά LEDs Ο πίνακας διαθέτει µία σειρά από ενδεικτικά φωτάκια LED που µας ενηµερώνουν για την κατάσταση λειτουργίας του: L1 OP / OPEN Κατάσταση τερµατικού διακόπτη ανοιχτής θέσης πόρτας. Αναµµένο: Τερµατικός διακόπτης κλειστός. Τερµατικός διακόπτης ανοικτός ( = η πόρτα είναι εντελώς ανοιχτή). Είδος διακόπτη: NC Κανονική κατάσταση: Αναµµένο L2 CL / CLOSE Κατάσταση τερµατικού διακόπτη κλειστής θέσης πόρτας. Αναµµένο: Τερµατικός διακόπτης κλειστός. Τερµατικός διακόπτης ανοικτός ( = η πόρτα είναι εντελώς κλειστή). Είδος διακόπτη: NC Κανονική κατάσταση: Σβηστό L3 BUT / START Κατάσταση µπουτόν. Αναµµένο: ιακόπτης µπουτόν κλειστός ( = το µπουτόν είναι πατηµένο). ιακόπτης µπουτόν ανοικτός ( = το µπουτόν δεν είναι πατηµένο). Είδος διακόπτη: NO Κανονική κατάσταση: Σβηστό L4 PHO / PHOTO Κατάσταση φωτοκυττάρου ασφαλείας. Αναµµένο: ιακόπτης φωτοκυττάρου κλειστός ( = το φωτοκύτταρο ασφαλείας δεν ανιχνεύει εµπόδιο). ιακόπτης φωτοκυττάρου ανοικτός ( = το φωτοκύτταρο ασφαλείας ανιχνεύει εµπόδιο ή έχει πρόβληµα). Είδος διακόπτη: NC Κανονική κατάσταση: Αναµµένο L5 Ένδειξη υπερφόρτωσης µοτέρ και ένδειξη λειτουργίας εκµάθησης ποµπού τηλεχειρισµού. Αναβοσβήνει όταν το µοτέρ είναι σε λειτουργία: Η λειτουργία αυτόµατης ανίχνευσης υπερφόρτωσης µοτέρ είναι ενεργοποιηµένη. Σβηστό όταν το µοτέρ είναι σε λειτουργία: Η λειτουργία αυτόµατης ανίχνευσης υπερφόρτωσης µοτέρ είναι απενεργοποιηµένη. Αναµµένο για 10 sec αφού πατήσουµε µία φορά το πλήκτρο AUTO LEARN: Η αυτόµατη διαδικασία συγχρονισµού ασύρµατου ποµπού (τηλεχειριστηρίου) και δέκτη κυλιόµενου κωδικού µπορεί να πραγµατοποιηθεί για όσο διάστηµα το LED µένει αναµµένο. Αναβοσβήνει αφού κρατήσουµε πατηµένο το πλήκτρο AUTO LEARN για τουλάχιστον 10 sec: Αφήνοντας το πλήκτρο AUTO LEARN, όλα τα προγραµµατισµένα τηλεχειριστήρια θα διαγραφούν από την µνήµη του δέκτη τηλεχειρισµού. L6 Ένδειξη ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Αναµµένο: Ο πίνακας ελέγχου είναι συνδεδεµένος στο ρεύµα. Ο πίνακας ελέγχου δεν είναι συνδεδεµένος στο ρεύµα. Κανονική κατάσταση: Αναµµένο Σαν κανονική κατάσταση εννοείται όταν η πόρτα είναι εντελώς κλειστή, και οι υπόλοιποι (πλην των τερµατικών) διακόπτες είναι στην τυπική τους κατάσταση.

4 Μικροδιακόπτες προγραµµατισµού / Dip-switches Ο πίνακας ελέγχου διαθέτει µία σειρά από 4 µικροδιακόπτες προγραµµατισµού (dip-switches). Σαν εργοστασιακή ρύθµιση, και οι 4 µικροδιακόπτες είναι στη θέση Off (κατεβασµένοι). _ Θέση Off _ Θέση On _ #1 Για σύνδεση λάµπας φωτισµού. Η λάµπα ανάβει συνεχώς, όσο λειτουργεί το µοτέρ και σβήνει µετά από 60 sec. Για σύνδεση φανού ειδοποίησης. Ο φανός αναβοσβήνει, όσο λειτουργεί το µοτέρ. Χρησιµοποιήστε κανονικό φανό συνεχούς λειτουργίας - το αναβόσβησµα γίνεται από τον πίνακα. Η σύνδεση του φανού ειδοποίησης ή του λαµπτήρα φωτισµού γίνεται στις δύο επαφές της κλέµας ισχυρών ρευµάτων µε την ένδειξη LAMP #2 Ακολουθία εντολών: OPEN-STOP-CLOSE-STOP-OPEN- Αυτή η λειτουργία, αφορά την απόκριση σε εντολή, τόσο από µπουτόν όσο και από τηλεχειριστήριο. #3 #4 Όταν το φωτοκύτταρο ανιχνεύσει εµπόδιο, δίνει εντολή ανοίγµατος (OPEN). Όταν o πίνακας ανιχνεύσει απότοµη αύξηση της έντασης ρεύµατος στο µοτέρ, δίνει εντολή ανοίγµατος (OPEN). Ακολουθία εντολών: OPEN-STOP-CLOSE-OPEN- Όταν το φωτοκύτταρο ανιχνεύσει εµπόδιο, δίνει εντολή σταµατήµατος (STOP). Όταν o πίνακας ανιχνεύσει απότοµη αύξηση της έντασης ρεύµατος στο µοτέρ, δίνει εντολή σταµατήµατος (STOP). Αυτή η λειτουργία, αφορά την αυτόµατη διαδικασία ανίχνευσης υπερφόρτωσης µοτέρ. Η υπερφόρτωση του µοτέρ συνήθως είναι συνέπεια της αντίστασης στην κίνηση της πόρτας (πχ ύπαρξη εµποδίου όταν αυτή κλείνει). Για να έχει αποτέλεσµα, πρέπει η σχετική ρύθµιση του ποτενσιόµετρου POWER STOP να µην είναι στην θέση χωρίς ανίχνευση υπερφόρτωσης µοτέρ. Ποτενσιόµετρα ρυθµίσεων / Trimmers Ο πίνακας ελέγχου διαθέτει δύο ποτενσιόµετρα ρυθµίσεων ρυθµίσεων. Σαν εργοστασιακή ρύθµιση, και τα δύο ποτενσιόµετρα, είναι στην θέση τέρµα δεξιά (απενεργοποιηµένα). AUTO CLOSE Ποτενσιόµετρο ρύθµισης αναµονής πριν από το αυτόµατο κλείσιµο. Ο πίνακας µπορεί να δώσει εντολή κλεισίµατος (CLOSE) µετά την παρέλευση ενός χρονικού διαστήµατος αναµονής. Το χρονικό αυτό διάστηµα είναι ρυθµιζόµενο από 3 sec έως 120 sec µέσω του ποτενσιόµετρου AUTO CLOSE. Η λειτουργία αυτόµατου κλεισίµατος µπορεί να απενεργοποιηθεί, φέρνοντας τον διακόπτη στην τέρµα δεξιά θέση του (αυτή είναι η εργοστασιακή του ρύθµιση). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το αυτόµατο κλείσιµο λειτουργεί ως εξής: Όταν η πόρτα έχει ανοίξει αρχίζει και µετρά αντίστροφα ο χρόνος αναµονής πριν από το αυτόµατο κλείσιµο. Όταν περάσει αυτός ο χρόνος, η πόρτα κλείνει αυτόµατα. POWER STOP Ποτενσιόµετρο ρύθµισης ευαισθησίας για την ανίχνευση υπερφόρτωσης µοτέρ. Ο πίνακας µετράει συνεχώς την ένταση του ρεύµατος τροφοδοσίας του µοτέρ. Εάν εντοπίσει απότοµη αλλαγή αυτής της έντασης και, ανάλογα µε την σχετική ρύθµιση του αντίστοιχου ποτενσιόµετρου, δίνει εντολή σταµατήµατος (STOP) ή εντολή ανοίγµατος (OPEN) ανάλογα µε τη ρύθµιση του µικροδιακόπτη #4. Η ευαισθησία της σχετικής αµπεροµετρικής διάταξης είναι ρυθµιζόµενη µέσω του ποτενσιόµετρου POWER STOP. Η λειτουργία ανίχνευσης υπερφόρτωσης µοτέρ µπορεί να απενεργοποιηθεί, φέρνοντας το ποτενσιόµετρο στην τέρµα δεξιά θέση του (αυτή είναι η εργοστασιακή του ρύθµιση).

5 Ενσωµατωµένος δέκτης τηλεχειρισµού Ο πίνακας ελέγχου διαθέτει ένα πλήκτρο που ενεργοποιεί την αυτόµατη διαδικασία συγχρονισµού ασύρµατου ποµπού (τηλεχειριστηρίου) και δέκτη κυλιόµενου κωδικού. Το πλήκτρο αυτό φέρει την ένδειξη AUTO LEARN, ενώ ακριβώς από πάνω του βρίσκεται και το LED L5 που ενηµερώνει για την κατάσταση της όλης διαδικασίας. Σηµειωτέων ότι είναι δυνατή η καταχώρηση έως και 15 τηλεχειριστηρίων στη µνήµη, µε δική τους προσωπική ταυτότητα το καθένα. Καταχώρηση ασύρµατου τηλεχειριστηρίου o Πατάµε µία φορά το πλήκτρο AUTO LEARN και το αφήνουµε. Το LED L5 µένει αναµµένο για 10 sec. o Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, ο δέκτης τηλεχειρισµού µπορεί να συνδιαλλαγεί µε ένα ασύρµατο τηλεχειριστήριο και να το καταχωρήσει στη µνήµη, µε τη δική του προσωπική ταυτότητα. Για να γίνει αυτό, αρκεί να πατήσουµε το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου, που θέλουµε να δίνει εντολή στον δέκτη τηλεχειρισµού. o Εάν ο δέκτης τηλεχειρισµού έχει ήδη 15 τηλεχειριστήρια καταχωρηµένα και καταχωρήσουµε ακόµη ένα, τότε το παλαιότερο τηλεχειριστήριο θα διαγραφεί από την µνήµη και θα αντικατασταθεί από το νέο. o Εάν δεν κάνουµε καµία ενέργεια στη διάρκεια αυτών των 10 sec, το LED L5 σβήνει χωρίς να γίνει καµία αλλαγή στην λίστα µε τα τηλεχειριστήρια που αναγνωρίζει ο δέκτη τηλεχειρισµού. ιαγραφή ΟΛΩΝ των καταχωρηµένων, στο δέκτη, ασύρµατων τηλεχειριστηρίων o Πατάµε το πλήκτρο AUTO LEARN και το κρατάµε πατηµένο για 10 sec. Το LED L5 αρχίζει να αναβοσβήνει. Όλα τα καταχωρηµένα τηλεχειριστήρια έχουν πλέον διαγραφεί από την µνήµη του δέκτη τηλεχειρισµού. Σύνδεση µπουτόν εντολής Για να συνδέσουµε µπουτόν εντολής, χρησιµοποιούµε τις επαφές BUT και COM, όπως στο διπλανό σχήµα. Τα µπουτόν χειρισµού είναι ουσιαστικά, διακόπτες NO (Normally-Open ή Κανονικά Ανοιχτοί) µε αυτόµατη επαναφορά. Εάν θέλουµε να συνδέσουµε περισσότερα από ένα µπουτόν εντολής, τότε η σωστή συνδεσµολογία είναι εν παραλλήλω όπως στο παρακάτω σχήµα:

6 Σύνδεση φωτοκυττάρων ασφαλείας - Γενικά Τα φωτοκύτταρα ασφαλείας, ενεργούν σαν ένας διακόπτης τύπου NC (Normally-Closed ή Κανονικά Κλειστός) που ανοίγει όταν ανιχνευτεί εµπόδιο. Αποτελούνται από ένα ζεύγος ποµπού (TX) και δέκτη (RX). Ο ποµπός εκπέµπει µια στενή δέσµη φωτός και, όταν δεν παρεµβάλλεται εµπόδιο, ο δέκτης την λαµβάνει. Ο συγκεκριµένος πίνακας ελέγχου αναγνωρίζει µόνο φωτοκύτταρα ασφαλείας για προστασία κατά το κλείσιµο της πόρτας (εάν δώσουν σήµα όταν η πόρτα κλείνει τότε η πόρτα γυρνάει αµέσως σε άνοιγµα). Εάν είναι απαραίτητη η χρήση και φωτοκυττάρων ασφαλείας για προστασία κατά το άνοιγµα της πόρτας (πχ σε επάλληλες συρόµενες θύρες) πρέπει να επιλέξετε έναν ικανότερο πίνακα ελέγχου. Για να συνδέσουµε φωτοκύτταρα ασφαλείας, χρησιµοποιούµε τις παρακάτω επαφές (µε την σειρά, από αριστερά προς τα δεξιά): Οι επαφές 1 (24V) & 2 (24V), τροφοδοτούν τον ποµπό και τον δέκτη µε ρεύµα 24 V AC από τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου. H πολικότητα δεν έχει σηµασία. Οι επαφές 7 (PHO) & 8 (COM) µεταφέρουν στον πίνακα ελέγχου το σήµα από τα φωτοκύτταρα ασφαλείας. Εάν θέλουµε να συνδέσουµε περισσότερα από ένα φωτοκύτταρα ασφαλείας, τότε η σωστή συνδεσµολογία, αναφορικά µε τον διακόπτη NC, είναι εν σειρά όπως στο παρακάτω σχήµα: Όταν συνδέουµε φωτοκύτταρα ασφαλείας, αφαιρούµε την γέφυρα µεταξύ των επαφών 7 (PHO) και 8 (COM). Έλεγχος καλής λειτουργίας φωτοκυττάρων ασφαλείας Αφού συνδέσουµε τα φωτοκύτταρα ασφαλείας, κάνουµε υποχρεωτικά έλεγχο καλής λειτουργίας τους. οκιµάζουµε δηλαδή στην πράξη ότι τα φωτοκύτταρα ενεργοποιούνται µε την παρουσία εµποδίου και ότι ο πίνακας ελέγχου δίνει εντολή για ασφαλή κίνηση. Σε περίπτωση προβλήµατος, πρέπει να ξεκίνήσουµε ελέγχοντας ότι το σήµα από τον δέκτη φθάνει σωστά στον πίνακα ελέγχου. Για τον λόγο αυτό, παρατηρούµε το LED L4 - PHO: πρέπει να είναι αναµµένo απουσία εµποδίου και να σβήνει παρουσία εµποδίου. Έλεγχος καλής λειτουργίας αυτοµατισµού Όταν έχουµε ολοκληρώσει όλη την εγκατάσταση πρέπει να ελέγξουµε συνολικά την συµπεριφορά του µηχανισµού ώστε να βεβαιωθούµε ότι είµαστε απόλυτα ικανοποιηµένοι. o Αποσυνδέουµε τον πίνακα ελέγχου από το ρεύµα. o Bεβαιωνόµαστε ότι όλες µας οι καλωδιώσεις έχουν γίνει σωστά (δεν υπάρχουν χαλαρές επαφές, γυµνωµένα καλώδια, τα καλώδια δεν πιέζονται ούτε είναι υπερβολικά τεντωµένα κλπ) και ότι έχουµε εξασφαλίσει την ευταξία και την στεγανότητα του κουτιού που φιλοξενεί τον πίνακα ελέγχου. o Αποσυµπλέκουµε τον µηχανισµό και, χειροκίνητα, φέρνουµε την πόρτα σε µία µισάνοιχτη θέση. Έπειτα, επανασυµπλέκουµε τον µηχανισµό και ξανασυνδέουµε τον πίνακα ελέγχου µε το ρεύµα. Αυτό γίνεται για να βεβαιωθούµε ότι όντως έχουµε ρυθµίσει σωστά την φορά ανοίγµατος της πόρτας. Με τον πίνακα ελέγχου και πάλι στο ρεύµα πρέπει η πρώτη εντολή που θα δώσουµε µε το τηλεχειριστήριο ή το µπουτόν να οδηγήσει σε ένοιγµα της πόρτας. o Ελέγχουµε διαδοχικά όλες τις συσκευές εντολών (πχ τι συµβαίνει όταν πατάµε το µπουτόν ή το τηλεχειριστήριο στις διάφορες φάσεις λειτουργίας του µηχανισµού όπως όταν η πόρτα είναι ανοιχτή/κλειστή ή όταν ανοίγει/κλείνει), ασφαλείας (πχ τι συµβαίνει όταν ενεργοποιούνται τα φωτοκύτταρα ασφαλείας), ειδοποίησης (πχ εάν ο φανός ειδοποίησης δουλεύει σωστά) αλλά και την όλη συµπεριφορά του. Παρακολουθούµε ταυτόχρονα και τα ενδεικτικά LED του πίνακα ελέγχου ώστε να βλέπουµε εάν οι ενδείξεις είναι οι αναµενόµενες. Βεβαιωνόµαστε ότι όλα δουλεύουν όπως πρέπει και ότι, πέρα από τον πίνακα ελέγχου, ο µηχανισµός σαν σύνολο λειτουργεί άψογα. Στο τέλος, στερεώνουµε το καπάκι του κουτιού του πίνακα ελέγχου. Σύνδεση φωτοκυττάρων ασφαλείας DFM FE Τα φωτοκύτταρα ασφαλείας DFM FE αποτελούνται από έναν ποµπό και έναν δέκτη. Αυτό σηµαίνει ότι χρειάζεται να συνδέσουµε και τον ποµπό και τον δέκτη µε τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου.

7

8 Ασύρµατα τηλεχειριστήρια SM50P ( 6 καναλιών, κυλιόµενου κωδικού, MHz ) Το ασύρµατο τηλεχειριστήριο κυλιόµενου κωδικού (ποµπός τηλεχειρισµού) SM50P είναι µικρό σε µέγεθος και πρακτικό στη χρήση. ιαθέτει ανθεκτικό πλαστικό κέλυφος και τρία κουµπάκια, αριθµηµένα από 1 έως 3, µε τα οποία µπορούν να δοθούν έως και 6 διαφορετικές εντολές χειρισµού (6 κανάλια) σε συµβατούς δέκτες τηλεχειρισµού. Με τον µηχανισµό SL600 χρειαζόµαστε µόνο µία από τις διαθέσιµες εντολές, ώστε να κάνουµε κυκλικά άνοιγµα, σταµάτηµα και κλείσιµο της πόρτας. Επίσης, έχει την δυνατότητα να αντιγράψει την «ταυτότητα» άλλων τηλεχειριστηρίων του ίδιου τύπου ώστε να αναγνωρίζεται από ήδη προγραµµατισµένο πίνακα τηλεχειρισµού. Η διαδικασία µε την οποία ο δέκτης τηλεχειρισµού µαθαίνει να αναγνωρίζει µία συγκεκριµένη εντολή από ένα συγκεκριµένο τηλεχειριστήριο, ονοµάζεται καταχώριση του τηλεχειριστηρίου στον δέκτη. Η καταχώρηση αφορά την ανταλλαγή συγκεκριµένων δεδοµένων που, από εκεί και πέρα, γνωρίζουν µόνο ο δέκτης και το τηλεχειριστήριο, ώστε να επικοινωνούν µεταξύ τους µε ασφαλή τρόπο. Συχνότητα λειτουργίας: MHz Κυλιόµενος κωδικός 32 bit (rolling-code): Μέγιστη εµβέλεια: 60 m Σηµειώστε ότι η µέγιστη εµβέλεια επηρεάζεται πολύ τις συνθήκες διάδοσης του σήµατος και από Αριθµός καναλιών (ξεχωριστών εντολών): τυχόν παρεµβολές. Μία ρεαλιστική πρακτική εµβέλεια εντός πόλης είναι γύρω στα 30m. 6 ως εξής: ΝΑΙ o 3 µε πάτηµα ενός πλήκτρου και o 3 µε συνδυασµένο πάτηµα δύο πλήκτων Αντιγραφή «ταυτότητας» άλλων, ίδιου τύπου, τηλεχειριστηρίων: o Κανονικά, η καταχώριση του τηλεχειριστηρίου στον δέκτη γίνεται χρησιµοποιώντας το πλήκτρο AUTO LEARN που διαθέτει ο πίνακας ελέγχου, όπως περιγράφεται παραπάνω. o Η εναλλακτική λύση, στην περίπτωση που θέουµε να χρησιµοποιήσουµε επιπλέον τηλεχειριστήρια χωρίς να ανοίξουµε πάλι το κάλυµµα του µηχανισµού, είναι να αντιγράψουµε την «ταυτότητα» ενός ήδη καταχωρηµένου τηλεχειριστηρίου (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ) σε ένα νέο (ΚΛΩΝΟΣ), κάνοντας έτσι «κλωνοποίησή» του: 1) ΚΛΩΝΟΣ o Πατάµε ταυτόχρονα και τα 3 πλήκτρα. o Το LED θα ανάψει. 2) ΚΛΩΝΟΣ o Αφήνουµε και τα 3 πλήκτρα. o Το LED θα σβήσει. 3) Και τα δύο τηλεχειριστήρια o Τοποθετούµε τα δύο τηλεχειριστήρια (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ΚΛΩΝΟ) σε θέση «µύτη µε µύτη» µε ελάχιστη µεταξύ τους απόσταση. 4) ΚΛΩΝΟΣ o Κρατάµε πατηµένο το πλήκτρο ή τον συνδυασµό δύο πλήκτρων, στον οποίο θέλουµε να καταχωρήσουµε την εντολή (κανάλι) που θα αντιγράψουµε από το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ. o Το LED µένει σβηστό. o εν αφήνουµε το πατηµένο πλήκτρο πριν ολοκληρώσουµε τα επόµενα βήµατα. Σηµείωση: στον ΚΛΩΝΟ µπορούµε να αντιγράψουµε την εντολή σε διαφορετικό πλήκτρο ή συνδυασµό δύο πλήκτρων από αυτό του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ. 5) ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ o Πατάµε το πλήκτρο ή τον συνδυασµό δύο πλήκτρων, στο οποίο θέλουµε να καταχωρίσουµε την εντολή (κανάλι) που θα αντιγράψουµε από το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ. o εν αφήνουµε το πατηµένο πλήκτρο πριν ολοκληρώσουµε τα επόµενα βήµατα. 6) ΚΛΩΝΟΣ o Όταν η εντολή (κανάλι) αντιγραφεί από το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ στον ΚΛΩΝΟ, τότε το LED του ΚΛΩΝΟΥ θα ανάψει και ταυτόχρονα το τηλεχειριστήριο ΚΛΩΝΟΣ θα εκπέµψει την εντολή που µόλις αντιγράφτηκε. 7) Και τα δύο τηλεχειριστήρια o Αφήνουµε τα πλήκτρα που κρατούσαµε πατηµένα, τόσο στο ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ, όσο και στον ΚΛΩΝΟ. Η κλωνοποίηση ολοκληρώθηκε.

Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AUTOTECH S-5060T

Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AUTOTECH S-5060T Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AUTOTECH S-5060T Απαιτούμενη παροχή ρεύματος ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν πρέπει να γίνονται εργασίες στον πίνακα όταν αυτός είναι υπό τάση (συνδεδεμένος στο ρεύμα). Όλες οι συνδέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες που ακολουθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες που ακολουθούν. ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες που ακολουθούν. Λανθασμένη εγκατάσταση ή λανθασμένη χρήση του προϊόντος θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. 1. Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες που ακολουθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες που ακολουθούν. ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες που ακολουθούν. Λανθασμένη εγκατάσταση ή λανθασμένη χρήση του προϊόντος θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. 1. Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

WG2-KIT ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

WG2-KIT ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ASSEMBLING & REGULATION INSTRUCTIONS FOR AYTOMATIC CABIN DOORS

ASSEMBLING & REGULATION INSTRUCTIONS FOR AYTOMATIC CABIN DOORS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ASSEMBLING & REGULATION INSTRUCTIONS FOR AYTOMATIC CABIN DOORS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΘΑΛΑΜΟ 2 ΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

S I G M A "APOLLO 8/16 PLUS"

S I G M A APOLLO 8/16 PLUS S I G M A "APOLLO 8/16 PLUS" Πίνακας Συναγερμού και Πυρανίχνευσης 16 ζωνών, βασισμένος σε μικροϋπολογιστή, με την δυνατότητα προγραμματισμού από το πληκτρολόγιο ή μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Απλός στην

Διαβάστε περισσότερα

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8 Art. 4052 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Το παρόν φυλλάδιο οδηγιών χρήσης είναι πνευματική ιδιοκτησία της SIGMA SECURITY A.B.E.E. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

S I G M A "Z E U S" ZEUS/KP-RFID/L: Με µεγάλη, φωτιζόµενη οθόνη και ενσωµατωµένο

S I G M A Z E U S ZEUS/KP-RFID/L: Με µεγάλη, φωτιζόµενη οθόνη και ενσωµατωµένο S I G M A "Z E U S" Ο "ZEUS" είναι ένας πολυζωνικός πίνακας συναγερµού, πυρανίχνευσης και Access Control, ο οποίος ενσωµατώνει τις τελευταίες λύσεις της ηλεκτρονικής στα συστήµατα ασφαλείας, όπως: κωδικοποιηµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ To GSM 6W+4 είναι ένα έξυπνο gsm σύστηµα συναγερµού, συνδέεται µε προηγµένης τεχνολογίας GSM συστήµατα ψηφιακής επεξεργασίας σήµατος, έχει φωνητική λειτουργία χρήσης, SMS, εκµάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ISNET - BESTPCB Ελ. Βενιζέλου 27 - Ηλιούπολη 16343 - Τηλ: 2104830600, email:info@jablotron.gr JA-63 PROFI Σύστηµα Συναγερµού Εγχειρίδιο εγκατάστασης

ISNET - BESTPCB Ελ. Βενιζέλου 27 - Ηλιούπολη 16343 - Τηλ: 2104830600, email:info@jablotron.gr JA-63 PROFI Σύστηµα Συναγερµού Εγχειρίδιο εγκατάστασης JA-63 PROFI Σύστηµα Συναγερµού Εγχειρίδιο εγκατάστασης Σύστηµα συναγερµού JA-63 Profi - 1 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Αρχιτεκτονική του πίνακα ελέγχου...3 2 Εγκατάσταση του πίνακα ελέγχου...4 2.1 Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ LRX 2150 New

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ LRX 2150 New ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ LRX 2150 New Κεντρική ηλεκτρονική µονοφασική µονάδα, για την αυτοµατοποίηση φύλλων καγκελόπορτας µε ενσωµατωµένο ραδιοφωνικό δέκτη. - Mοντέλο LG 2150 New : Χωρίς ραδιοφωνικό έκτη -

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Γενικά.... 1 Γενικά χαρακτηριστικά του πίνακα....1 Γενικά χαρακτηριστικά Τηλεφωνητή.........3 Γενικά χαρακτηριστικά Κωδικοποιητή......4 Τεχνικά χαρακτηριστικά..... 5 Οδηγίες εγκατάστασης.............6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 Περιεχόμενα 1. Περιγραφή... 3 2. Οδηγίες για τον χρήστη... 4 2.1. Βασικοί χειρισμοί... 4 Ενιαίο σύστημα.... 4 Διαχωρισμένο σύστημα.... 4 2.2. Ένδειξη Οπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ STARTKIT... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑ SR412 ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 230 Vac

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑ SR412 ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 230 Vac Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑ SR412 ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 230 Vac Πίνακας για συρόµενες πόρτες SR412 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TR1 - TR4 = Ρυθµιστικά trimmers DSW1 = Μικροδιακόπτες DL1 DL8 = Ενδεικτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διανοµή του παρόντος ή τµήµατος αυτού επιτρέπεται µόνο µε εξουσιοδότηση της SIEMENS

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διανοµή του παρόντος ή τµήµατος αυτού επιτρέπεται µόνο µε εξουσιοδότηση της SIEMENS A d Εφαρµογές LOGO! Για να σας δώσουµε µια ιδέα για το είδος των εφαρµογών στις οποίες µπορεί να χρησιµοποιηθεί το LOGO!, έχουµε συλλέξει ένα αριθµό από παραδείγµατα εφαρµογών. Έχουµε συµπεριλάβει το διάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκαταστάτη. Οδηγίες για την εγκατάσταση και τον προγραµµατισµό του πίνακα APOLLO PLUS

Οδηγίες εγκαταστάτη. Οδηγίες για την εγκατάσταση και τον προγραµµατισµό του πίνακα APOLLO PLUS Οδηγίες εγκαταστάτη Οδηγίες για την εγκατάσταση και τον προγραµµατισµό του πίνακα APOLLO PLUS Γενικά χαρακτηριστικά του πίνακα... 5 Γενικά χαρακτηριστικά τηλεφωνητή... 8 Γενικά χαρακτηριστικά κωδικοποιητή...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MAT - STIV ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MAT - STIV ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MAT - STIV ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MAT OE Αισχύλου 4, 19200 Ελευσίνα Αττικής - τηλ: 211.8000.210, φαξ: 210.554.3222 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ STARTKIT...3

Διαβάστε περισσότερα

Πληκτρολόγιο (µε ενσωµατωµένο κύκλωµα ελέγχου) για συστήµατα ελέγχου πρόσβασης και συστήµατα συναγερµού.

Πληκτρολόγιο (µε ενσωµατωµένο κύκλωµα ελέγχου) για συστήµατα ελέγχου πρόσβασης και συστήµατα συναγερµού. Πληκτρολόγιο (µε ενσωµατωµένο κύκλωµα ελέγχου) για συστήµατα ελέγχου πρόσβασης και συστήµατα συναγερµού. DK 9523 Οδηγίες προγραµµατισµού και εγκατάστασης ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών. Σύστημα συναγερμού μέσω Bus

Εγχειρίδιο Οδηγιών. Σύστημα συναγερμού μέσω Bus Εγχειρίδιο Οδηγιών Σύστημα συναγερμού μέσω Bus Περιεχόμενα 1. Γενικά χαρακτηριστικά του συστήματος 2 2. Εγκατάσταση 9 3. Συστατικά μέρη του συστήματος 12 3.1 Κεντρική μονάδα 12 3.2 Ανιχνευτής παρουσίας

Διαβάστε περισσότερα

DIOMEDES V3.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

DIOMEDES V3.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DIOMEDES V3.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Copyright Το παρόν κείµενο δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, ηλεκτρονικά ή µηχανικά, καθ ολοκληρίαν ή µερικώς, χωρίς την

Διαβάστε περισσότερα

Freevia 600 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης

Freevia 600 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Freevia 600 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης 5055572C ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ... 2 Ποια είναι η Somfy; 2 Υποστήριξη 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 3 Περιεχόμενο συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ & Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ GR ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 1 9448+ & 9848ES Ενσύρµατος Πίνακας Συναγερµού Οδηγίες Εγκατάστασης & Προγραµµατισµού. Menvier Univel. Έχει γίνει κάθε προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

DIOMEDES V2.0 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

DIOMEDES V2.0 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DIOMEDES V2.0 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 3 2.1 Πληροφορίες ασφάλειας... 3 2.2 Προφυλάξεις για την προστασία του προσωπικού...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ SKYLINK ΑΜ 100 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σηµαντικές οδηγίες ασφαλείας Όταν χρησιµοποιείτε αυτή τη συσκευή και τον εξοπλισµό της πρέπει να τηρείτε πάντοτε κάποιες βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός ασύρματος GSM DYL 7M3 Basic Kit

Συναγερμός ασύρματος GSM DYL 7M3 Basic Kit Συναγερμός ασύρματος GSM DYL 7M3 Basic Kit Κωδικός προϊόντος: DYL 7M3 Basic Kit1 Τιμή με φπα: 249.00 Διαθεσιμότητα: Ετοιμοπαράδοτο Συναγερμός που όταν ενεργοποιηθεί μπορεί να καλέσει και να στείλει μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα