Η έρευνα ραγµατο οιήθηκε α ό την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. σε συνεργασία µε το Εργαστήριο ιοικητικής Ε ιστήµης του Πανε ιστηµίου Αθηνών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η έρευνα ραγµατο οιήθηκε α ό την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. σε συνεργασία µε το Εργαστήριο ιοικητικής Ε ιστήµης του Πανε ιστηµίου Αθηνών"

Transcript

1

2 Η έρευνα ραγµατο οιήθηκε α ό την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. σε συνεργασία µε το Εργαστήριο ιοικητικής Ε ιστήµης του Πανε ιστηµίου Αθηνών Περίοδος διεξαγωγής Η συλλογή των στοιχείων έγινε α ό 15 Μαρτίου έως 11 Μαίου 2004 Περιοχή διεξαγωγής Πληθυσµός είγµα Τεχνική συλλογής ληροφοριών Μέθοδος δειγµατοληψίας Η ΚΑΠΑ RESEARCH Λεκανο έδιο Αττικής Άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω 4342 νοικοκυριά Η συλλογή των στοιχείων έγινε µε την µέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων βάσει ηλεκτρονικού ερωτηµατολογίου, µε το ειδικό λογισµικό CTIS (Computer Telephone Interview System), ου έχει ανα τύξει η ΚΑΠΑ RESEARCH για την διεξαγωγή τηλεφωνικών ερευνών. Η εφαρµογή λειτουργεί σε εριβάλλον δικτύου και για την διεξαγωγή της έρευνας εργάσθηκαν 80 ερευνητές και 8 ε ό τες. Πολυσταδιακή τυχαία δειγµατοληψία µε χρήση quota ως ρος τη γεωγραφική κατανοµή του ληθυσµού, το φύλο και την ηλικία. Είναι µέλος της ESOMAR και του ΣΕ ΕΑ και τηρεί τους κώδικες δεοντολογίας για τη διεξαγωγή και δηµοσιο οίηση ερευνών κοινής γνώµης.

3 Ποια από τις ακόλουθες απόψεις πιστεύετε ότι είναι πιο κοντά στην αλήθεια, σε σχέση µε το επίπεδο ικανοποίησης των πολιτών από τη ηµόσια ιοίκηση στην Ελλάδα, γενικότερα; Η ελληνική ηµόσια ιοίκηση λειτουργεί άριστα και οι ολίτες ορθώς είναι ευχαριστηµένοι α ό την εξυ ηρέτηση ου λαµβάνουν 0,9 Η ελληνική ηµόσια ιοίκηση λειτουργεί ικανο οιητικά και οι ολίτες κακώς δεν είναι ευχαριστηµένοι α ό τη ηµόσια ιοίκηση 2,9 Η ελληνική ηµόσια ιοίκηση γενικά, δεν ικανο οιεί τους ολίτες α ό τον τρό ο ου λειτουργεί, αλλά υ άρχουν σηµάδια βελτίωσης 57,4 Οι ολίτες δεν είναι ευχαριστηµένοι α ό τη ηµόσια ιοίκηση και δε βλέ ω σηµάδια βελτίωσης 18,7 Η ελληνική ηµόσια ιοίκηση δεν ικανο οιεί τους ολίτες α ό τον τρό ο ου λειτουργεί και οτέ δε θα γίνει τί οτα για να αλλάξει η κατάσταση 6,1 εν µ ορεί να δοθεί µια συνολική α άντηση, γιατί κάθε φορέας λειτουργεί διαφορετικά 14,

4 Όπου το «κράτος» έχει σχετικά χαµηλές επιδόσεις στην ικανοποίηση των πολιτών, που πιστεύετε ότι αυτό οφείλεται περισσότερο; Παρακαλούµε απαντήστε µας σε µια κλίµακα από το 1 ως το 7, όπου το 1 αντιστοιχεί στον λιγότερο και το 7 στον περισσότερο σηµαντικό παράγοντα. Στις αντιδράσεις των υπαλλήλων και των συνδικαλιστών στις µεταρρυθµίσεις Στην αδιαφορία των πολιτών εν ε ηρεάζει 27,5 εν ε ηρεάζει 33,8 Ουδέτερα (4) 17,2 Ουδέτερα (4) 16,8 Είναι καθοριστικός αράγοντας 53,3 Είναι καθοριστικός αράγοντας 49,0 2,1 0,

5 Όπου το «κράτος» έχει σχετικά χαµηλές επιδόσεις στην ικανοποίηση των πολιτών, που πιστεύετε ότι αυτό οφείλεται περισσότερο; Παρακαλούµε απαντήστε µας σε µια κλίµακα από το 1 ως το 7, όπου το 1 αντιστοιχεί στον λιγότερο και το 7 στον περισσότερο σηµαντικό παράγοντα. Στη νοοτροπία των δηµοσίων υπαλλήλων Στη «νοοτροπία του Έλληνα», γενικά εν ε ηρεάζει 13,1 εν ε ηρεάζει 18,0 Ουδέτερα (4) 10,2 Ουδέτερα (4) 15,0 Είναι καθοριστικός αράγοντας 76,3 Είναι καθοριστικός αράγοντας 66,3 0,5 0,

6 Όπου το «κράτος» έχει σχετικά χαµηλές επιδόσεις στην ικανοποίηση των πολιτών, που πιστεύετε ότι αυτό οφείλεται περισσότερο; Παρακαλούµε απαντήστε µας σε µια κλίµακα από το 1 ως το 7, όπου το 1 αντιστοιχεί στον λιγότερο και το 7 στον περισσότερο σηµαντικό παράγοντα. Στην έλλειψη προηγούµενης ενηµέρωσης του ίδιου του πολίτη για την επικοινωνία µε τις δηµόσιες υπηρεσίες Στη διαφθορά εν ε ηρεάζει 24,5 εν ε ηρεάζει 11,1 Ουδέτερα (4) 17,4 Ουδέτερα (4) 9,5 Είναι καθοριστικός αράγοντας 57,4 Είναι καθοριστικός αράγοντας 78,4 0,7 1,

7 Όπου το «κράτος» έχει σχετικά χαµηλές επιδόσεις στην ικανοποίηση των πολιτών, που πιστεύετε ότι αυτό οφείλεται περισσότερο; Παρακαλούµε απαντήστε µας σε µια κλίµακα από το 1 ως το 7, όπου το 1 αντιστοιχεί στον λιγότερο και το 7 στον περισσότερο σηµαντικό παράγοντα. Στην έλλειψη ελεγκτικών µηχανισµών Στην έλλειψη αξιοκρατίας,στη στελέχωση των δηµοσίων υπηρεσιών εν ε ηρεάζει 14,4 εν ε ηρεάζει 12,0 Ουδέτερα (4) 13,1 Ουδέτερα (4) 11,7 Είναι καθοριστικός αράγοντας 71,7 Είναι καθοριστικός αράγοντας 75,3 0,8 1,

8 Όπου το «κράτος» έχει σχετικά χαµηλές επιδόσεις στην ικανοποίηση των πολιτών, που πιστεύετε ότι αυτό οφείλεται περισσότερο; Παρακαλούµε απαντήστε µας σε µια κλίµακα από το 1 ως το 7, όπου το 1 αντιστοιχεί στον λιγότερο και το 7 στον περισσότερο σηµαντικό παράγοντα. Στη µη ικανοποίηση των δηµοσίων υπαλλήλων από τις αποδοχές τους Στην έλλειψη διαρκούς εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού εν ε ηρεάζει 42,3 εν ε ηρεάζει 13,8 Ουδέτερα (4) 15,9 Ουδέτερα (4) 15,5 Είναι καθοριστικός αράγοντας 40,3 Είναι καθοριστικός αράγοντας 69,5 1,4 1,

9 Όπου το «κράτος» έχει σχετικά χαµηλές επιδόσεις στην ικανοποίηση των πολιτών, που πιστεύετε ότι αυτό οφείλεται περισσότερο; Παρακαλούµε απαντήστε µας σε µια κλίµακα από το 1 ως το 7, όπου το 1 αντιστοιχεί στον λιγότερο και το 7 στον περισσότερο σηµαντικό παράγοντα. Στις συνθήκες εργασίας των δηµοσίων υπαλλήλων Στους πολιτικούς, γενικά εν ε ηρεάζει 36,2 εν ε ηρεάζει 21,1 Ουδέτερα (4) 19,4 Ουδέτερα (4) 13,8 Είναι καθοριστικός αράγοντας 43,5 Είναι καθοριστικός αράγοντας 64,5 0,9 0,

10 Όπου το «κράτος» έχει σχετικά χαµηλές επιδόσεις στην ικανοποίηση των πολιτών, που πιστεύετε ότι αυτό οφείλεται περισσότερο; Παρακαλούµε απαντήστε µας σε µια κλίµακα από το 1 ως το 7, όπου το 1 αντιστοιχεί στον λιγότερο και το 7 στον περισσότερο σηµαντικό παράγοντα. Στην εκάστοτε κυβέρνηση εν ε ηρεάζει 24,7 Ουδέτερα (4) 14,6 Είναι καθοριστικός αράγοντας 60,1 0,

11 Με ποια από τις ακόλουθες φράσεις συµφωνείτε περισσότερο, σε σχέση µε το πόσο σηµαντικό είναι για έναν άνθρωπο να έχει αρχές και να πιστεύει σε αξίες Είναι ολύ σηµαντικό η ζωή µας να διέ εται α ό αρχές και αξίες, ανεξάρτητα α ό τι λένε και τι κάνουν οι άλλοι 56,2 Είναι σηµαντικό, αλλά στην κοινωνία ου ζούµε ολλές φορές αναγκαζόµαστε α ό τα ράγµατα να κάνουµε κά οιες εκ τώσεις σε αρχές και αξίες 31,7 Καλό είναι να έχουµε αρχές, αλλά αυτές δεν ρέ ει να γίνονται εµ όδιο στους στόχους και τις φιλοδοξίες µας 5,9 Στην κοινωνία ου ζούµε οι αρχές και το ήθος είναι ολλές φορές εµ όδιο, κι αυτό µε ε ηρεάζει ολύ στις α οφάσεις µου 4,3 ε διστάζω να το ω ότι, ροσω ικά, δεν ολυ ιστεύω σε αρχές και αξίες 1,7 Α 0,

12 Με ποια από τις ακόλουθες φράσεις συµφωνείτε περισσότερο, σε σχέση µε τις περιπτώσεις που πιστεύετε ότι πρέπει κάποιος να παραβαίνει το νόµο; εν ρέ ει να αραβαίνουµε τους νόµους, οτέ 47,1 Καλό είναι να µην αραβαίνουµε τους νόµους, αλλά θα το έκανα αν ήταν ολύ µεγάλη ανάγκη 38,0 Πρέ ει να αραβαίνει κανείς το νόµο όταν δεν µ ορεί να βρει το δίκιο του µε τη νόµιµη οδό 11,8 Αν δεν κινδυνεύεις να σε ιάσουν, δεν υ άρχει ρόβληµα µε την αράβαση του νόµου 0,9 Οι νόµοι έχουν µόνο συµβολικό χαρακτήρα και οι άνθρω οι ρέ ει να αισθάνονται ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν Α 1,4 0,

13 Πόσο επηρεάζει, γενικά, τις αποφάσεις σας για την τέλεση ή όχι πράξεων που χαρακτηρίζονται γενικά ως ανήθικες, (π.χ. Υποκρισία, απάτη, απιστία, δωροδοκία, κλπ) η γνώµη των άλλων για την αρνητική ηθική διάσταση κάποιων πράξεων; Πολύ 14,8% Πάρα πολύ 9,0% 1,6% Καθόλου 45,3% Μερικές φορές επηρεάζοµαι, άλλες όχι 15,5% Λίγο 13,9%

14 Με ποια από τις παρακάτω απόψεις συµφωνείτε περισσότερο, σχετικά µε τη διαφθορά στο ηµόσιο; Είναι ένα φαινόµενο ου ρέ ει να αταχθεί ο ωσδή οτε, ρώτιστα γιατί είναι καταδικαστέο ηθικά 25,7 Πρέ ει να αταχθεί το φαινόµενο, κυρίως, όµως, γιατί είναι εµ όδιο στην ανά τυξη της χώρας 37,4 εν είναι καλό να συµβαίνει, αλλά φταίνε για την κατάσταση και το κράτος ου δεν ελέγχει και οι ολίτες ου δωροδοκούν 27,0 ε φταίνε οι ολίτες ου δωροδοκούν, αν δε γίνεται µε άλλο τρό ο η δουλειά τους 7,7 ε φταίνε ούτε οι ολίτες ούτε οι υ άλληλοι, αλλά το κράτος και, εν άση ερι τώσει, δεν έχει και ολύ µεγάλη σηµασία Α 1,5 0,

15 Πόσο επηρεάζουν οι παρακάτω παράγοντες την ποιότητα εξυπηρέτησης που παρέχουν οι ηµόσιες Υπηρεσίες; Παρακαλούµε απαντήστε µας σε µια κλίµακα από το 1 ως το 7, όπου το 1 αντιστοιχεί στον λιγότερο και το 7 στον περισσότερο σηµαντικό παράγοντα: Η γενική εικόνα που έχετε ο ίδιος για το φορέα Η φιλική και δίκαιη αντιµετώπισή σας από τους υπαλλήλους εν ε ηρεάζει 26,8 εν ε ηρεάζει 8,5 Ουδέτερα (4) 19,5 Ουδέτερα (4) 9,8 Είναι καθοριστικός αράγοντας 52,6 Είναι καθοριστικός αράγοντας 81,5 1,1 0,

16 Πόσο επηρεάζουν οι παρακάτω παράγοντες την ποιότητα εξυπηρέτησης που παρέχουν οι ηµόσιες Υπηρεσίες; Παρακαλούµε απαντήστε µας σε µια κλίµακα από το 1 ως το 7, όπου το 1 αντιστοιχεί στον λιγότερο και το 7 στον περισσότερο σηµαντικό παράγοντα: Ο βαθµός διαφθοράς στο φορέα Η ικανότητα της πολιτικής ηγεσίας εν ε ηρεάζει 6,9 εν ε ηρεάζει 13,1 Ουδέτερα (4) 6,5 Ουδέτερα (4) 12,8 Είναι καθοριστικός αράγοντας 86,0 Είναι καθοριστικός αράγοντας 72,7 0,5 1,

17 Πόσο επηρεάζουν οι παρακάτω παράγοντες την ποιότητα εξυπηρέτησης που παρέχουν οι ηµόσιες Υπηρεσίες; Παρακαλούµε απαντήστε µας σε µια κλίµακα από το 1 ως το 7, όπου το 1 αντιστοιχεί στον λιγότερο και το 7 στον περισσότερο σηµαντικό παράγοντα: Η ικανότητα της ανώτατης διοίκηση του φορέα Ο χρόνος που χρειάζεται για να εξυπηρετηθεί / οι ουρές εν ε ηρεάζει 10,4 εν ε ηρεάζει 5,0 Ουδέτερα (4) 9,6 Ουδέτερα (4) 6,9 Είναι καθοριστικός αράγοντας 79,1 Είναι καθοριστικός αράγοντας 87,8 0,9 0,

18 Πόσο επηρεάζουν οι παρακάτω παράγοντες την ποιότητα εξυπηρέτησης που παρέχουν οι ηµόσιες Υπηρεσίες; Παρακαλούµε απαντήστε µας σε µια κλίµακα από το 1 ως το 7, όπου το 1 αντιστοιχεί στον λιγότερο και το 7 στον περισσότερο σηµαντικό παράγοντα: Το κόστος εξυπηρέτησης που καλείστε να πληρώσετε Η επάρκεια του φορέα σε προσωπικό εν ε ηρεάζει 26,7 εν ε ηρεάζει 13,1 Ουδέτερα (4) 18,7 Ουδέτερα (4) 10,7 Είναι καθοριστικός αράγοντας 53,4 Είναι καθοριστικός αράγοντας 75,5 1,2 0,

19 Πόσο επηρεάζουν οι παρακάτω παράγοντες την ποιότητα εξυπηρέτησης που παρέχουν οι ηµόσιες Υπηρεσίες; Παρακαλούµε απαντήστε µας σε µια κλίµακα από το 1 ως το 7, όπου το 1 αντιστοιχεί στον λιγότερο και το 7 στον περισσότερο σηµαντικό παράγοντα: Η επάρκεια του φορέα σε υλικοτεχνικά µέσα Η πολυνοµία, η γραφειοκρατία και ο βαθµός απλοποίησης των διαδικασιών εν ε ηρεάζει 10,8 εν ε ηρεάζει 6,3 Ουδέτερα (4) 11,2 Ουδέτερα (4) 4,8 Είναι καθοριστικός αράγοντας 77,2 Είναι καθοριστικός αράγοντας 88,3 0,8 0,

20 Πόσο επηρεάζουν οι παρακάτω παράγοντες την ποιότητα εξυπηρέτησης που παρέχουν οι ηµόσιες Υπηρεσίες; Παρακαλούµε απαντήστε µας σε µια κλίµακα από το 1 ως το 7, όπου το 1 αντιστοιχεί στον λιγότερο και το 7 στον περισσότερο σηµαντικό παράγοντα: Το αν ο φορέας διαθέτει µέσα, ώστε ο πολίτης να µπορεί να ενηµερωθεί για κάθε διαδικασία πριν την επίσκεψη Το µορφωτικό επίπεδο του κατώτερου προσωπικού εν ε ηρεάζει 9,0 εν ε ηρεάζει 15,8 Ουδέτερα (4) 9,9 Ουδέτερα (4) 17,0 Είναι καθοριστικός αράγοντας 80,6 Είναι καθοριστικός αράγοντας 66,7 0,5 0,

21 Πόσο επηρεάζουν οι παρακάτω παράγοντες την ποιότητα εξυπηρέτησης που παρέχουν οι ηµόσιες Υπηρεσίες; Παρακαλούµε απαντήστε µας σε µια κλίµακα από το 1 ως το 7, όπου το 1 αντιστοιχεί στον λιγότερο και το 7 στον περισσότερο σηµαντικό παράγοντα: Το µορφωτικό επίπεδο των διευθυντών και προϊσταµένων Ο αξιοκρατικός τρόπος επιλογής του προσωπικού εν ε ηρεάζει 10,0 εν ε ηρεάζει 8,6 Ουδέτερα (4) 8,2 Ουδέτερα (4) 6,5 Είναι καθοριστικός αράγοντας 80,3 Είναι καθοριστικός αράγοντας 84,2 1,5 0,

22 Πόσο επηρεάζουν οι παρακάτω παράγοντες την ποιότητα εξυπηρέτησης που παρέχουν οι ηµόσιες Υπηρεσίες; Παρακαλούµε απαντήστε µας σε µια κλίµακα από το 1 ως το 7, όπου το 1 αντιστοιχεί στον λιγότερο και το 7 στον περισσότερο σηµαντικό παράγοντα: Η ικανοποίηση των υπαλλήλων από τις συνθήκες της εργασίας τους Η ικανοποίηση των υπαλλήλων από τις συνθήκες της εργασίας τους εν ε ηρεάζει 20,0 εν ε ηρεάζει 20,0 Ουδέτερα (4) 17,4 Ουδέτερα (4) 17,4 Είναι καθοριστικός αράγοντας 61,2 Είναι καθοριστικός αράγοντας 61,2 1,4 1,

23 Πόσο επηρεάζουν οι παρακάτω παράγοντες την ποιότητα εξυπηρέτησης που παρέχουν οι ηµόσιες Υπηρεσίες; Παρακαλούµε απαντήστε µας σε µια κλίµακα από το 1 ως το 7, όπου το 1 αντιστοιχεί στον λιγότερο και το 7 στον περισσότερο σηµαντικό παράγοντα: Η ικανοποίηση των υπαλλήλων από το µισθό τους Το περιβάλλον του χώρου εξυπηρέτησης των πολιτών εν ε ηρεάζει 22,9 εν ε ηρεάζει 19,6 Ουδέτερα (4) 19,4 Ουδέτερα (4) 18,5 Είναι καθοριστικός αράγοντας 56,3 Είναι καθοριστικός αράγοντας 61,5 1,4 0,

24 Πόσο επηρεάζουν οι παρακάτω παράγοντες την ποιότητα εξυπηρέτησης που παρέχουν οι ηµόσιες Υπηρεσίες; Παρακαλούµε απαντήστε µας σε µια κλίµακα από το 1 ως το 7, όπου το 1 αντιστοιχεί στον λιγότερο και το 7 στον περισσότερο σηµαντικό παράγοντα: Η ευρεία χρήση των νέων τεχνολογιών εν ε ηρεάζει 8,2 Ουδέτερα (4) 8,3 Είναι καθοριστικός αράγοντας 83,0 0,

25 Και ποιο από τα παραπάνω χαρακτηριστικά πιστεύετε ότι είναι το πιο σηµαντικό για τη συνολική ικανοποίησή σας, ως πολίτη, από ένα δηµόσιο φορέα, µακροπρόθεσµα; Η φιλική και δίκαιη αντιµετώ ισή σας α ό τους υ αλλήλους 14,9 Ο βαθµός διαφθοράς στο φορέα 12,7 Η ολυνοµία, η γραφειοκρατία και ο βαθµός α λο οίησης των διαδικασιών 10,5 Ο αξιοκρατικός τρό ος ε ιλογής του ροσω ικού 10,3 Ο χρόνος ου χρειάζεται για να εξυ ηρετηθείτε / οι ουρές 9,2 Το µορφωτικό ε ί εδο του κατώτερου ροσω ικού 6,

26 Και ποιο από τα παραπάνω χαρακτηριστικά πιστεύετε ότι είναι το πιο σηµαντικό για τη συνολική ικανοποίησή σας, ως πολίτη, από ένα δηµόσιο φορέα, µακροπρόθεσµα; -συνέχεια- Το αν ο φορέας διαθέτει µέσα, ώστε ο ολίτης να µ ορεί να ενηµερωθεί για κάθε διαδικασία ριν την ε ίσκεψη Το µορφωτικό ε ί εδο των διευθυντών και ροϊσταµένων Η ευρεία χρήση των νέων τεχνολογιών Η ικανότητα της ανώτατης διοίκηση του φορέα Η ε άρκεια του φορέα σε ροσω ικό Η ικανότητα της ολιτικής ηγεσίας Η ε άρκεια του φορέα σε υλικοτεχνικά µέσα Η ικανο οίηση των υ αλλήλων α ό το µισθό τους Το εριβάλλον του χώρου εξυ ηρέτησης των ολιτών Το κόστος εξυ ηρέτησης ου καλείστε να ληρώσετε Η ικανο οίηση των υ αλλήλων α ό τις συνθήκες της εργασίας τους Η γενική εικόνα ου έχετε ο ίδιος για το φορέα 4,8 4,7 4,1 4,0 3,7 2,8 1,4 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5 Κάτι άλλο 7,

27 Όταν ένας Υπουργός εξαγγέλλει µεταρρυθµίσεις των δηµοσίων υπηρεσιών της αρµοδιότητάς του, προκειµένου να εξυπηρετούν καλύτερα τους πολίτες, εσείς γενικά πιστεύετε ότι θα προχωρήσει µε αποφασιστικότητα στις µεταρρυθµίσεις; Ποτέ δεν ιστεύω σε τέτοιες εξαγγελίες 21,6 Συνήθως δεν ιστεύω σε αυτές τις εξαγγελίες 25,2 Μερικές φορές το ιστεύω, άλλες όχι 37,5 Ναι, τις ερισσότερες φορές 13,0 Ναι, άντοτε 1,8 Γ/ A 0,

28 Χρησιµοποιώντας µια κλίµακα από το 1 έως το 5, όπου το «1» αντιστοιχεί στην άποψη «θα ήταν οπωσδήποτε αποτελεσµατική» και το «5» στην άποψη «δε θα ήταν καθόλου αποτελεσµατική», σε ποιο βαθµό πιστεύετε ότι τυχόν απόφαση της κυβέρνησης για αναβάθµιση των δηµοσίων υπηρεσιών, προκειµένου να εξυπηρετεί καλύτερα τους πολίτες, θα είχε σηµαντικά αποτελέσµατα; ε θα ήταν καθόλου α οτελεσµατική 6,4 2 10,5 3 34,3 4 20,6 Θα ήταν ο ωσδή οτε α οτελεσµατική 27,7 Γ/ A 0,

29 Πόσο συχνά επισκέπτεστε δηµόσιες υπηρεσίες; Εργάζοµαι σε δηµόσιο φορέα / είµαι συνταξιούχος του ηµοσίου 8,9 Μια φορά την εβδοµάδα ή ερισσότερο 15,8 Συχνά, τουλάχιστο µια φορά το µήνα 35,4 υο τρεις φορές το εξάµηνο 19,3 Μια ή δυο φορές το χρόνο 10,6 Πολύ σ άνια, σχεδόν οτέ 10,

30 Πόσο συχνά επισκέπτεστε δηµόσιες υπηρεσίες; Εργάζοµαι σε δηµόσιο φορέα / είµαι συνταξιούχος του ηµοσίου 8,9 Μια φορά την εβδοµάδα ή ερισσότερο 15,8 Συχνά, τουλάχιστο µια φορά το µήνα 35,4 υο τρεις φορές το εξάµηνο 19,3 Μια ή δυο φορές το χρόνο 10,6 Πολύ σ άνια, σχεδόν οτέ 10,

31 Πείτε µας πόσο συχνά επισκέπτεστε τον καθένα από τους παρακάτω δηµόσιους φορείς: ΕΦΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΜΩΝ εν είχα οτέ καµµιά ε αφή µε το φορέα 7,5 εν είχα οτέ καµµιά ε αφή µε το φορέα 9,3 Είχα 1 έως 2 ε αφές µε το φορέα στη ζωή µου 7,9 Είχα 1 έως 2 ε αφές µε το φορέα στη ζωή µου 18,6 Ε ισκέ τοµαι το φορέα 1 έως 2 φορές το χρόνο 55,2 Ε ισκέ τοµαι το φορέα 1 έως 2 φορές το χρόνο 48,4 Τακτικά, ερί ου µια φορά το µήνα 23,3 Τακτικά, ερί ου µια φορά το µήνα 18,6 Πολύ συχνά, σχεδόν κάθε βδοµάδα ή και ερισσότερο 6,0 Πολύ συχνά, σχεδόν κάθε βδοµάδα ή και ερισσότερο 4,0 0,1 1,

32 Πείτε µας πόσο συχνά επισκέπτεστε τον καθένα από τους παρακάτω δηµόσιους φορείς: ΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ εν είχα οτέ καµµιά ε αφή µε το φορέα 18,8 εν είχα οτέ καµµιά ε αφή µε το φορέα 6,1 Είχα 1 έως 2 ε αφές µε το φορέα στη ζωή µου 15,7 Είχα 1 έως 2 ε αφές µε το φορέα στη ζωή µου 16,3 Ε ισκέ τοµαι το φορέα 1 έως 2 φορές το χρόνο 29,6 Ε ισκέ τοµαι το φορέα 1 έως 2 φορές το χρόνο 50,8 Τακτικά, ερί ου µια φορά το µήνα 29,1 Τακτικά, ερί ου µια φορά το µήνα 20,4 Πολύ συχνά, σχεδόν κάθε βδοµάδα ή και ερισσότερο 6,1 Πολύ συχνά, σχεδόν κάθε βδοµάδα ή και ερισσότερο 5,5 0,6 0,

33 Πείτε µας πόσο συχνά επισκέπτεστε τον καθένα από τους παρακάτω δηµόσιους φορείς: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ εν είχα οτέ καµµιά ε αφή µε το φορέα 12,0 εν είχα οτέ καµµιά ε αφή µε το φορέα 45,2 Είχα 1 έως 2 ε αφές µε το φορέα στη ζωή µου 29,9 Είχα 1 έως 2 ε αφές µε το φορέα στη ζωή µου 13,5 Ε ισκέ τοµαι το φορέα 1 έως 2 φορές το χρόνο Τακτικά, ερί ου µια φορά το µήνα 8,8 47,0 Ε ισκέ τοµαι το φορέα 1 έως 2 φορές το χρόνο 23,5 Πολύ συχνά, σχεδόν κάθε βδοµάδα ή και ερισσότερο 1,6 Τακτικά, ερί ου µια φορά το µήνα 14,6 0,6 Πολύ συχνά, σχεδόν κάθε βδοµάδα ή και ερισσότερο 3,

34 Πείτε µας πόσο συχνά επισκέπτεστε τον καθένα από τους παρακάτω δηµόσιους φορείς: ΟΑΕ ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ ΤΣΑ ΤΑΕ) εν είχα οτέ καµµιά ε αφή µε το φορέα 47,2 εν είχα οτέ καµµιά ε αφή µε το φορέα 55,8 Είχα 1 έως 2 ε αφές µε το φορέα στη ζωή µου 20,2 Είχα 1 έως 2 ε αφές µε το φορέα στη ζωή µου 9,9 Ε ισκέ τοµαι το φορέα 1 έως 2 φορές το χρόνο Τακτικά, ερί ου µια φορά το µήνα 12,2 18,4 Ε ισκέ τοµαι το φορέα 1 έως 2 φορές το χρόνο 17,0 Πολύ συχνά, σχεδόν κάθε βδοµάδα ή και ερισσότερο 1,6 Τακτικά, ερί ου µια φορά το µήνα 14,2 0,3 Πολύ συχνά, σχεδόν κάθε βδοµάδα ή και ερισσότερο 3,

35 Πείτε µας πόσο συχνά επισκέπτεστε τον καθένα από τους παρακάτω δηµόσιους φορείς: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΕΙ /ΤΕΙ εν είχα οτέ καµµιά ε αφή µε το φορέα 35,6 εν είχα οτέ καµµιά ε αφή µε το φορέα 47,3 Είχα 1 έως 2 ε αφές µε το φορέα στη ζωή µου 26,4 Είχα 1 έως 2 ε αφές µε το φορέα στη ζωή µου 24,1 Ε ισκέ τοµαι το φορέα 1 έως 2 φορές το χρόνο 29,3 Ε ισκέ τοµαι το φορέα 1 έως 2 φορές το χρόνο 13,7 Τακτικά, ερί ου µια φορά το µήνα 6,6 Τακτικά, ερί ου µια φορά το µήνα 7,6 Πολύ συχνά, σχεδόν κάθε βδοµάδα ή και ερισσότερο 1,8 Πολύ συχνά, σχεδόν κάθε βδοµάδα ή και ερισσότερο 6,6 0,2 0,

36 Πείτε µας πόσο συχνά επισκέπτεστε τον καθένα από τους παρακάτω δηµόσιους φορείς: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ εν είχα οτέ καµµιά ε αφή µε το φορέα 51,4 εν είχα οτέ καµµιά ε αφή µε το φορέα 57,5 Είχα 1 έως 2 ε αφές µε το φορέα στη ζωή µου 29,1 Είχα 1 έως 2 ε αφές µε το φορέα στη ζωή µου 20,9 Ε ισκέ τοµαι το φορέα 1 έως 2 φορές το χρόνο Τακτικά, ερί ου µια φορά το µήνα 1,4 15,7 Ε ισκέ τοµαι το φορέα 1 έως 2 φορές το χρόνο 14,7 Πολύ συχνά, σχεδόν κάθε βδοµάδα ή και ερισσότερο 2,2 Τακτικά, ερί ου µια φορά το µήνα 4,5 0,2 Πολύ συχνά, σχεδόν κάθε βδοµάδα ή και ερισσότερο 2,

37 Με άριστα το 7 και χειρότερο το 1, πείτε µας παρακαλώ πόσο ικανοποιηµένος είστε, σε γενικές γραµµές, από τις δηµόσιες υπηρεσίες, γενικότερα υσαρεστηµένος 43,0 Ουδέτερος (4) 29,5 Ικανο οιηµένος 27,4 0,

38 Αξιολογήστε τη γενική εικόνα που έχετε για τους αντίστοιχους τοµείς. Με χειρότερο το 1 και άριστα το 7, πείτε πόσο ικανοποιηµένος είστε ο ίδιος από τις επιδόσεις του κράτους στους ακόλουθους τοµείς: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ υσαρεστηµένος 29,8 υσαρεστηµένος 37,4 Ουδέτερος (4) 19,8 Ουδέτερος (4) 24,1 Ικανο οιηµένος 38,3 Ικανο οιηµένος 33,0 12,1 5,

39 Αξιολογήστε τη γενική εικόνα που έχετε για τους αντίστοιχους τοµείς. Με χειρότερο το 1 και άριστα το 7, πείτε πόσο ικανοποιηµένος είστε ο ίδιος από τις επιδόσεις του κράτους στους ακόλουθους τοµείς: ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ υσαρεστηµένος 59,3 υσαρεστηµένος 66,6 Ουδέτερος (4) 18,7 Ουδέτερος (4) 18,2 Ικανο οιηµένος 15,4 Ικανο οιηµένος 14,1 6,6 1,

40 Αξιολογήστε τη γενική εικόνα που έχετε για τους αντίστοιχους τοµείς. Με χειρότερο το 1 και άριστα το 7, πείτε πόσο ικανοποιηµένος είστε ο ίδιος από τις επιδόσεις του κράτους στους ακόλουθους τοµείς: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ υσαρεστηµένος 48,7 υσαρεστηµένος 44,0 Ουδέτερος (4) 23,0 Ουδέτερος (4) 19,8 Ικανο οιηµένος 21,7 Ικανο οιηµένος 16,8 6,6 19,

41 Αξιολογήστε τη γενική εικόνα που έχετε για τους αντίστοιχους τοµείς. Με χειρότερο το 1 και άριστα το 7, πείτε πόσο ικανοποιηµένος είστε ο ίδιος από τις επιδόσεις του κράτους στους ακόλουθους τοµείς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ υσαρεστηµένος 36,5 υσαρεστηµένος 37,4 Ουδέτερος (4) 15,1 Ουδέτερος (4) 20,7 Ικανο οιηµένος 14,9 Ικανο οιηµένος 15,9 33,5 25,

42 Αξιολογήστε τη γενική εικόνα που έχετε για τους αντίστοιχους τοµείς. Με χειρότερο το 1 και άριστα το 7, πείτε πόσο ικανοποιηµένος είστε ο ίδιος από τις επιδόσεις του κράτους στους ακόλουθους τοµείς: ΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ υσαρεστηµένος 39,4 υσαρεστηµένος 35,5 Ουδέτερος (4) 27,5 Ουδέτερος (4) 20,8 Ικανο οιηµένος 28,4 Ικανο οιηµένος 39,8 4,6 4,

43 Αξιολογήστε τη γενική εικόνα που έχετε για τους αντίστοιχους τοµείς. Με χειρότερο το 1 και άριστα το 7, πείτε πόσο ικανοποιηµένος είστε ο ίδιος από τις επιδόσεις του κράτους στους ακόλουθους τοµείς: ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ υσαρεστηµένος 23,7 υσαρεστηµένος 37,7 Ουδέτερος (4) 15,9 Ουδέτερος (4) 19,2 Ικανο οιηµένος 42,1 Ικανο οιηµένος 31,4 18,3 11,

44 Αξιολογήστε τη γενική εικόνα που έχετε για τους αντίστοιχους τοµείς. Με χειρότερο το 1 και άριστα το 7, πείτε πόσο ικανοποιηµένος είστε ο ίδιος από τις επιδόσεις του κράτους στους ακόλουθους τοµείς: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ υσαρεστηµένος 45,9 υσαρεστηµένος 46,3 Ουδέτερος (4) 16,2 Ουδέτερος (4) 21,9 Ικανο οιηµένος 15,0 Ικανο οιηµένος 29,4 22,9 2,

45 Αξιολογήστε τη γενική εικόνα που έχετε για τους αντίστοιχους τοµείς. Με χειρότερο το 1 και άριστα το 7, πείτε πόσο ικανοποιηµένος είστε ο ίδιος από τις επιδόσεις του κράτους στους ακόλουθους τοµείς: ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΗΜΟΣΙΑ ΠΑΙ ΕΙΑ υσαρεστηµένος 11,7 υσαρεστηµένος 56,9 Ουδέτερος (4) 12,3 Ουδέτερος (4) 21,0 Ικανο οιηµένος 49,7 Ικανο οιηµένος 19,3 26,3 2,

46 Αξιολογήστε τη γενική εικόνα που έχετε για τους αντίστοιχους τοµείς. Με χειρότερο το 1 και άριστα το 7, πείτε πόσο ικανοποιηµένος είστε ο ίδιος από τις επιδόσεις του κράτους στους ακόλουθους τοµείς: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΜΜΕ υσαρεστηµένος 24,9 υσαρεστηµένος 27,3 Ουδέτερος (4) 15,5 Ουδέτερος (4) 19,5 Ικανο οιηµένος 33,7 Ικανο οιηµένος 50,0 25,9 3,

47 Αξιολογήστε τη γενική εικόνα που έχετε για τους αντίστοιχους τοµείς. Με χειρότερο το 1 και άριστα το 7, πείτε πόσο ικανοποιηµένος είστε ο ίδιος από τις επιδόσεις του κράτους στους ακόλουθους τοµείς: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ υσαρεστηµένος 37,6 υσαρεστηµένος 30,0 Ουδέτερος (4) 15,6 Ουδέτερος (4) 23,8 Ικανο οιηµένος 22,6 Ικανο οιηµένος 41,7 24,2 4,

48 Αξιολογήστε τη γενική εικόνα που έχετε για τους αντίστοιχους τοµείς. Με χειρότερο το 1 και άριστα το 7, πείτε πόσο ικανοποιηµένος είστε ο ίδιος από τις επιδόσεις του κράτους στους ακόλουθους τοµείς: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ υσαρεστηµένος 44,5 υσαρεστηµένος 56,6 Ουδέτερος (4) 22,1 Ουδέτερος (4) 12,8 Ικανο οιηµένος 23,2 Ικανο οιηµένος 8,7 10,2 21,

49 Αξιολογήστε τη γενική εικόνα που έχετε για τους αντίστοιχους τοµείς. Με χειρότερο το 1 και άριστα το 7, πείτε πόσο ικανοποιηµένος είστε ο ίδιος από τις επιδόσεις του κράτους στους ακόλουθους τοµείς: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ υσαρεστηµένος 61,1 υσαρεστηµένος 57,2 Ουδέτερος (4) 14,7 Ουδέτερος (4) 15,7 Ικανο οιηµένος 14,2 Ικανο οιηµένος 24,5 10,0 2,

50 Πως αξιολογείτε ηθικά τους παρακάτω τρόπους αντίδρασης, όταν ανακύπτει πρόβληµα στην εξυπηρέτηση από µια δηµόσια υπηρεσία ; Αναφορά του προβλήµατος σε ανεξάρτητες αρχές Αναφορά ή καταγγελία του αρµοδίου υπαλλήλου στους ανωτέρους του Μη Α οδεκτός 25,9 Μη Α οδεκτός 36,8 Ούτε α οδεκτός ούτε µη α οδεκτός 11,9 Ούτε α οδεκτός ούτε µη α οδεκτός 13,0 Α οδεκτός 58,6 Α οδεκτός 49,5 Γ - Α 3,6 Γ - Α 0,

51 Πως αξιολογείτε ηθικά τους παρακάτω τρόπους αντίδρασης, όταν ανακύπτει πρόβληµα στην εξυπηρέτηση από µια δηµόσια υπηρεσία ; Καταγγελία στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης Προσφυγή στη ικαιοσύνη Μη Α οδεκτός 62,9 Μη Α οδεκτός 33,2 Ούτε α οδεκτός ούτε µη α οδεκτός 9,6 Ούτε α οδεκτός ούτε µη α οδεκτός 11,5 Α οδεκτός 26,6 Α οδεκτός 54,0 Γ - Α 0,9 Γ - Α 1,

52 Πως αξιολογείτε ηθικά τους παρακάτω τρόπους αντίδρασης, όταν ανακύπτει πρόβληµα στην εξυπηρέτηση από µια δηµόσια υπηρεσία ; Αναφορά - καταγγελία στο 1564 Αναφορά - καταγγελία στα ΚΕΠ Μη Α οδεκτός 35,6 Μη Α οδεκτός 32,3 Ούτε α οδεκτός ούτε µη α οδεκτός 9,8 Ούτε α οδεκτός ούτε µη α οδεκτός 13,6 Α οδεκτός 43,8 Α οδεκτός 45,8 Γ - Α 10,8 Γ - Α 8,

53 Πως αξιολογείτε ηθικά τους παρακάτω τρόπους αντίδρασης, όταν ανακύπτει πρόβληµα στην εξυπηρέτηση από µια δηµόσια υπηρεσία ; Καυγάς -φραστικό επεισόδιο στην υπηρεσία Όχληση κάποιου πολιτικού ή φιλικού προσώπου µε επιρροή Μη Α οδεκτός 68,4 Μη Α οδεκτός 76,3 Ούτε α οδεκτός ούτε µη α οδεκτός 11,4 Ούτε α οδεκτός ούτε µη α οδεκτός 8,4 Α οδεκτός 19,6 Α οδεκτός 14,8 Γ - Α 0,6 Γ - Α 0,

54 Πως αξιολογείτε ηθικά τους παρακάτω τρόπους αντίδρασης, όταν ανακύπτει πρόβληµα στην εξυπηρέτηση από µια δηµόσια υπηρεσία ; ωροδοκία των αµέσως εµπλεκοµένων υπαλλήλων ωροδοκία των ανωτέρων υπαλλήλων Μη Α οδεκτός 88,3 Μη Α οδεκτός 89,0 Ούτε α οδεκτός ούτε µη α οδεκτός 3,7 Ούτε α οδεκτός ούτε µη α οδεκτός 3,3 Α οδεκτός 6,8 Α οδεκτός 6,3 Γ - Α 1,2 Γ - Α 1,

55 Πως αξιολογείτε ηθικά τους παρακάτω τρόπους αντίδρασης, όταν ανακύπτει πρόβληµα στην εξυπηρέτηση από µια δηµόσια υπηρεσία ; Προσφυγή σε άλλο υποκατάστηµα του ίδιου φορέα Καµιά απολύτως αντίδραση και αποδοχή του όποιου αποτελέσµατος Μη Α οδεκτός 41,6 Μη Α οδεκτός 68,3 Ούτε α οδεκτός ούτε µη α οδεκτός 14,7 Ούτε α οδεκτός ούτε µη α οδεκτός 11,5 Α οδεκτός 41,4 Α οδεκτός 19,3 Γ - Α 2,3 Γ - Α 0,

56 Εσείς ποιον από τους παραπάνω τρόπους προτιµάτε περισσότερο; Αναφορά ή καταγγελία του αρµοδίου υ αλλήλου στους ανωτέρους Αναφορά του ροβλήµατος σε ανεξάρτητες αρχές Καυγάς - φραστικό ε εισόδιο στην υ ηρεσία Προσφυγή στη ικαιοσύνη Κά οιον άλλο τρό ο Καµµιά α ολύτως αντίδραση και α οδοχή του ό οιου α οτελέσµατος Προσφυγή σε άλλο υ οκατάστηµα του ίδιου φορέα Όχληση κά οιου ολιτικού ή φιλικού ροσώ ου µε ε ιρροή Αναφορά - καταγγελία στα ΚΕΠ Καταγγελία στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης Αναφορά - καταγγελία στο 1564 ωροδοκία των αµέσως εµ λεκοµένων υ αλλήλων ωροδοκία των ανωτέρων υ αλλήλων Α 3,2 3,1 2,9 2,5 1,3 0,5 1,9 10,1 10,0 7,7 6,7 6,6 6,0 37,

57 Όντας δυσαρεστηµένος από τις ενέργειες ενός κρατικού φορέα, έχετε αντιδράσει ποτέ λόγω της δυσαρέσκειάς σας για τις υπηρεσίες ή τις ενέργειες κάποιου δηµοσίου φορέα, µε κάποιον από τους παρακάτω τρόπους; Αναφορά του ροβλήµατος σε ανεξάρτητες αρχές Αναφορά ή καταγγελία του αρµοδίου υ αλλήλου στους ανωτέρους του Καταγγελία στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης Προσφυγή στη ικαιοσύνη Αναφορά - καταγγελία στο 1564 Αναφορά - καταγγελία στα ΚΕΠ Καυγάς - φραστικό ε εισόδιο στην υ ηρεσία Όχληση κά οιου ολιτικού ή φιλικού ροσώ ου µε ε ιρροή ωροδοκία των αµέσως εµ λεκοµένων υ αλλήλων 20,2 79,8 39,1 60,9 8, ,1 83,9 9,1 90,9 10,7 89,3 46,4 53,6 22,0 78 9,9 90,1 ωροδοκία των ανωτέρων υ αλλήλων 6,0 94 Ποσφυγή σε άλλο υ οκατάστηµα του ίδιου φορέα Καµµιά α ολύτως αντίδραση και α οδοχή του ό οιου α οτελέσµατος 38,2 61,8 40,5 59,

58 Πως θεωρείτε ότι αξιολογεί η κοινωνία τους παρακάτω τρόπους αντίδρασης, ως προς την αποτελεσµατικότητά τους; Αναφορά του προβλήµατος σε ανεξάρτητες αρχές Αναφορά ή καταγγελία του αρµοδίου υπαλλήλου στους ανωτέρους του Μη 37,8 Μη 26,5 Ίσως 19,4 Ίσως 18,7 Α οτελεσµατικός 36,6 Α οτελεσµατικός 52,3 Γ - Α 6,2 Γ - Α 2,

59 Πως θεωρείτε ότι αξιολογεί η κοινωνία τους παρακάτω τρόπους αντίδρασης, ως προς την αποτελεσµατικότητά τους; Καταγγελία στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης Προσφυγή στη ικαιοσύνη Μη 24,1 Μη 39,9 Ίσως 15,4 Ίσως 16,7 Α οτελεσµατικός 58,3 Α οτελεσµατικός 23,1 Γ - Α 2,3 Γ - Α 20,

60 Πως θεωρείτε ότι αξιολογεί η κοινωνία τους παρακάτω τρόπους αντίδρασης, ως προς την αποτελεσµατικότητά τους; Αναφορά - καταγγελία στο 1564 Αναφορά - καταγγελία στα ΚΕΠ Μη 39,9 Μη 37,8 Ίσως 16,7 Ίσως 18,4 Α οτελεσµατικός 23,1 Α οτελεσµατικός 27,8 Γ - Α 20,4 Γ - Α 15,

61 Πως θεωρείτε ότι αξιολογεί η κοινωνία τους παρακάτω τρόπους αντίδρασης, ως προς την αποτελεσµατικότητά τους; Καυγάς -φραστικό επεισόδιο στην υπηρεσία Όχληση κάποιου πολιτικού ή φιλικού προσώπου µε επιρροή Μη 28,7 Μη 37,8 Ίσως 14,7 Ίσως 18,4 Α οτελεσµατικός 54,8 Α οτελεσµατικός 27,8 Γ - Α 1,8 Γ - Α 15,

62 Πως θεωρείτε ότι αξιολογεί η κοινωνία τους παρακάτω τρόπους αντίδρασης, ως προς την αποτελεσµατικότητά τους; ωροδοκία των αµέσως εµπλεκοµένων υπαλλήλων ωροδοκία των ανωτέρων υπαλλήλων Μη 28,6 Μη 29,3 Ίσως 13,2 Ίσως 12,9 Α οτελεσµατικός 55,0 Α οτελεσµατικός 54,4 Γ - Α 3,2 Γ - Α 3,

63 Πως θεωρείτε ότι αξιολογεί η κοινωνία τους παρακάτω τρόπους αντίδρασης, ως προς την αποτελεσµατικότητά τους; Προσφυγή σε άλλο υποκατάστηµα του ίδιου φορέα Καµιά απολύτως αντίδραση και αποδοχή του όποιου αποτελέσµατος Μη 39,5 Μη 61,7 Ίσως 21,2 Ίσως 14,2 Α οτελεσµατικός 33,7 Α οτελεσµατικός 20,9 Γ - Α 5,7 Γ - Α 3,

64 Πως αξιολογείτε ο ίδιος τους παρακάτω τρόπους αντίδρασης, ως προς την αποτελεσµατικότητά τους; Αναφορά του προβλήµατος σε ανεξάρτητες αρχές Αναφορά ή καταγγελία του αρµοδίου υπαλλήλου στους ανωτέρους του Μη 33,8 Μη 30,2 Ίσως 17,3 Ίσως 18,2 Α οτελεσµατικός 42,6 Α οτελεσµατικός 50,3 Γ - Α 6,3 Γ - Α 1,

65 Πως αξιολογείτε ο ίδιος τους παρακάτω τρόπους αντίδρασης, ως προς την αποτελεσµατικότητά τους; Καταγγελία στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης Προσφυγή στη ικαιοσύνη Μη 40,7 Μη 37,1 Ίσως 13,1 Ίσως 15,9 Α οτελεσµατικός 44,9 Α οτελεσµατικός 45,6 Γ - Α 1,4 Γ - Α 1,

66 Πως αξιολογείτε ο ίδιος τους παρακάτω τρόπους αντίδρασης, ως προς την αποτελεσµατικότητά τους; Αναφορά - καταγγελία στο 1564 Αναφορά - καταγγελία στα ΚΕΠ Μη 38,6 Μη 37,6 Ίσως 16,5 Ίσως 17,8 Α οτελεσµατικός 25,9 Α οτελεσµατικός 29,9 Γ - Α 19,1 Γ - Α 14,

67 Πως αξιολογείτε ο ίδιος τους παρακάτω τρόπους αντίδρασης, ως προς την αποτελεσµατικότητά τους; Καυγάς -φραστικό επεισόδιο στην υπηρεσία Όχληση κάποιου πολιτικού ή φιλικού προσώπου µε επιρροή Μη 56,1 Μη 37,0 Ίσως 15,5 Ίσως 13,1 Α οτελεσµατικός 27,9 Α οτελεσµατικός 48,4 Γ - Α 0,5 Γ - Α 1,

68 Πως αξιολογείτε ο ίδιος τους παρακάτω τρόπους αντίδρασης, ως προς την αποτελεσµατικότητά τους; ωροδοκία των αµέσως εµπλεκοµένων υπαλλήλων ωροδοκία των ανωτέρων υπαλλήλων Μη 44,8 Μη 45,4 Ίσως 11,4 Ίσως 12,8 Α οτελεσµατικός 41,4 Α οτελεσµατικός 38,6 Γ - Α 2,4 Γ - Α 3,

69 Πως αξιολογείτε ο ίδιος τους παρακάτω τρόπους αντίδρασης, ως προς την αποτελεσµατικότητά τους; Προσφυγή σε άλλο υποκατάστηµα του ίδιου φορέα Καµιά απολύτως αντίδραση και αποδοχή του όποιου αποτελέσµατος Μη 44,1 Μη 74,6 Ίσως 20,3 Ίσως 10,2 Α οτελεσµατικός 33,0 Α οτελεσµατικός 14,0 Γ - Α 2,6 Γ - Α 1,

70 Παρακαλούµε θυµηθείτε την τελευταία φορά που ανέκυψε κάποιο πρόβληµα κατά τη συναλλαγή σας µε δηµόσια υπηρεσία. Με ποιον από τους παραπάνω τρόπους αντιδράσατε; Αναφορά ή καταγγελία του αρµοδίου υ αλλήλου στους ανωτέρους Καυγάς - φραστικό ε εισόδιο στην υ ηρεσία Προσφυγή σε άλλο υ οκατάστηµα του ίδιου φορέα 5,0 24,3 23,0 Αναφορά του ροβλήµατος σε ανεξάρτητες αρχές Όχληση κά οιου ολιτικού ή φιλικού ροσώ ου µε ε ιρροή ωροδοκία των αµέσως εµ λεκοµένων υ αλλήλων Προσφυγή στη ικαιοσύνη Καταγγελία στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ωροδοκία των ανωτέρων υ αλλήλων Αναφορά - καταγγελία στα ΚΕΠ Αναφορά - καταγγελία στο 1564 Καµµιά α ολύτως αντίδραση και α οδοχή του ό οιου α οτελέσµατος Με κά οιον άλλο τρό ο Γ- Α 3,7 3,3 2,5 2,3 1,2 1,2 0,8 0,5 7,7 7,1 17,

71 Και ποιο ήταν το αποτέλεσµα σε σχέση µε την επίλυση του προβλήµατος; Χωρίς α οτέλεσµα 25,2 Όχι και τόσο α οτελεσµατικό 9,8 Με α οτέλεσµα 54,7 Γ- Α 10,

72 Παρακαλούµε προσπαθήστε να θυµηθείτε το περιστατικό που σας δυσαρέστησε περισσότερο σε όλη σας τη ζωή, κατά τις συναλλαγές σας µε κάποιο δηµόσιο φορέα, και πείτε µας σε πόσα πρόσωπα του κοινωνικού σας περιβάλλοντος εκφράσατε αυτή τη δυσαρέσκεια Το αναφέρω σχεδόν σε κάθε συζήτηση για το φορέα 2,1 Το έχω αναφέρει σε ρόσω α 18,0 Το έχω αναφέρει σε 4-10 ρόσω α 30,7 Το έχω αναφέρει σε 1-3 ρόσω α 13,8 εν έχω εκφράσει σε κανέναν αυτή µου τη δυσαρέσκεια 31,1 4,

73 Γενικά, πάντως, όταν είστε δυσαρεστηµένος από τη συναλλαγή σας µε κάποιο δηµόσιο φορέα, σε ποια πρόσωπα του κοινωνικού σας περιβάλλοντος συνηθίζετε να εκφράζετε αυτή τη δυσαρέσκεια Το αναφέρω σχεδόν σε κάθε συζήτηση για το φορέα 1,7 Στην οικογένεια, στους φίλους και σε γνωστούς 19,8 Στους φίλους 7,4 Στην οικογένεια 51,6 ε συνηθίζω να εκφράζω σε κανέναν αυτή µου τη δυσαρέσκεια 16,8 2,

74 Παρακαλούµε προσπαθήστε να θυµηθείτε το περιστατικό που σας ευχαρίστησε περισσότερο σε όλη σας τη ζωή, κατά τις συναλλαγές σας µε κάποιο δηµόσιο φορέα, και πείτε µας σε πόσα πρόσωπα του κοινωνικού σας περιβάλλοντος εκφράσατε αυτή την ικανοποίησή σας εν έχω εκφράσει σε κανέναν αυτή µου την ικανο οίηση 3,9 Το έχω αναφέρει σε 1-3 ρόσω α 16,4 Το έχω αναφέρει σε 4-10 ρόσω α 26,0 Το έχω αναφέρει σε ρόσω α 14,5 Το αναφέρω σχεδόν σε κάθε συζήτηση για το φορέα 29,0 10,

75 Γενικά, πάντως, όταν είστε ικανοποιηµένος από τη συναλλαγή σας µε κάποιο δηµόσιο φορέα, σε ποια πρόσωπα του κοινωνικού σας περιβάλλοντος συνηθίζετε να εκφράζετε αυτή σας την ικανοποίηση ε συνηθίζω να εκφράζω σε κανέναν την ικανο οίησή µου α ό τι 2,6 Στην οικογένεια 15,3 Στους φίλους 6,1 Στην οικογένεια, στους φίλους και σε γνωστούς 51,7 Το αναφέρω σχεδόν σε κάθε συζήτηση για το φορέα 18,1 6,

Η έρευνα ραγµατο οιήθηκε α ό την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. σε συνεργασία µε το Εργαστήριο ιοικητικής Ε ιστήµης του Πανε ιστηµίου Αθηνών

Η έρευνα ραγµατο οιήθηκε α ό την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. σε συνεργασία µε το Εργαστήριο ιοικητικής Ε ιστήµης του Πανε ιστηµίου Αθηνών Η έρευνα ραγµατο οιήθηκε α ό την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. σε συνεργασία µε το Εργαστήριο ιοικητικής Ε ιστήµης του Πανε ιστηµίου Αθηνών Περίοδος διεξαγωγής Η συλλογή των στοιχείων έγινε α ό 15 Μαρτίου έως 11

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάµεσα στην κοινωνία και τη διοίκηση παρεµβάλλεται η πολιτική»

«Ανάµεσα στην κοινωνία και τη διοίκηση παρεµβάλλεται η πολιτική» «Η πρωταρχική αιτία για την οπισθοδρόµηση της χώρας δεν είναιούτεοιξένεςδυνάµεις ούτε το µεγάλο κεφάλαιο ούτε ο άστατος χαρακτήρας του Νεοέλληνα : είναι µάλλον η δοµήκαι ηλειτουργίατης ηµόσιας ιοίκησης»

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα ραγµατο οιήθηκε α ό την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. σε συνεργασία µε το Εργαστήριο ιοικητικής Ε ιστήµης του Πανε ιστηµίου Αθηνών

Η έρευνα ραγµατο οιήθηκε α ό την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. σε συνεργασία µε το Εργαστήριο ιοικητικής Ε ιστήµης του Πανε ιστηµίου Αθηνών Η έρευνα ραγµατο οιήθηκε α ό την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. σε συνεργασία µε το Εργαστήριο ιοικητικής Ε ιστήµης του Πανε ιστηµίου Αθηνών Περίοδος διεξαγωγής Η συλλογή των στοιχείων έγινε α ό Μαρτίου έως 11 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

Περίοδος διεξαγωγής Η συλλογή των στοιχείων έγινε από 2 έως και 3 Μαΐου Περιοχή διεξαγωγής. Πληθυσµός Η ΚΑΠΑ RESEARCH

Περίοδος διεξαγωγής Η συλλογή των στοιχείων έγινε από 2 έως και 3 Μαΐου Περιοχή διεξαγωγής. Πληθυσµός Η ΚΑΠΑ RESEARCH Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε από την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. Περίοδος διεξαγωγής Η συλλογή των στοιχείων έγινε από 2 έως και 3 Μαΐου 26 Περιοχή διεξαγωγής Πληθυσµός είγµα Τεχνική συλλογής πληροφοριών Μέθοδος δειγµατοληψίας

Διαβάστε περισσότερα

Άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω. 892 νοικοκυριά

Άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω. 892 νοικοκυριά Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. Περίοδος διεξαγωγής Η συλλογή των στοιχείων έγινε από 17 έως και 18 Απριλίου 2007 Περιοχή διεξαγωγής Πληθυσμός Δείγμα Τεχνική συλλογής πληροφοριών Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Επιµέλεια : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Επωνυμία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε από την. για λογαριασµό του ΕΟΤ. Χρόνος διεξαγωγής...η συλλογή των στοιχείων έγινε στις 22-31/01/07. Περιοχή... Λεκανοπέδιο Αττικής Πληθυσµός... Άνδρες,

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική κρίση & η σεξουαλική υγεία των νέων

Η οικονομική κρίση & η σεξουαλική υγεία των νέων Public Opinion Strategies Communication Η οικονομική κρίση & η σεξουαλική υγεία των νέων Member of Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΧΗ

Η ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΧΗ Η ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΧΗ Πανελλαδική έρευνα ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 Επωνυµία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυµία εντολέα Σκοπός δηµοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγµατος Μέγεθος δείγµατος/

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ανα ληρωτής Υ ουργός Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Χριστόφορος Βερναρδάκης

Ο Ανα ληρωτής Υ ουργός Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Χριστόφορος Βερναρδάκης Η ηλεκτρονική λατφόρµα διαβουλεύσεων (www.opengov.gr) ξεκίνησε να λειτουργεί το 2009 µε βασικό στόχο τη δηµοσιο οίηση και το σχολιασµό κάθε ροτεινόµενης νοµοθετικής ράξης αλλά και άλλων κανονιστικών ράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ 1 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΈΣ ΣΤΟ ΑΣΎΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ Οµοδιαυλική αρεµβολή (co-channel interference):

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα Έρευνας. Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Opinion Poll Ε.Π.Ε Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ. 49.

Ταυτότητα Έρευνας. Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Opinion Poll Ε.Π.Ε Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ. 49. Ταυτότητα Έρευνας Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Opinion Poll Ε.Π.Ε Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ. 49. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Ηλικίας άνω των 18, με δικαίωμα ψήφου ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: 1.010 νοικοκυριά ΧΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ροστασία του καταναλωτή και η κοινωνική ένταξη σε καιρούς κρίσης

Η ροστασία του καταναλωτή και η κοινωνική ένταξη σε καιρούς κρίσης Ε ιστηµονική τεκµηρίωση Αντικειµενική ληροφόρηση υναµική αρέµβαση Η ροστασία του καταναλωτή και η κοινωνική ένταξη σε καιρούς κρίσης ECOSOC 16 η Ευρω αϊκή Ηµέρα Καταναλωτή Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014, 09.30-17.00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορθή εφαρµογή της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ και χρήση του ιστο οιηµένου εντύ ου των διαδικασιών α ό τις αδειοδοτούσες αρχές»

ΘΕΜΑ: «Ορθή εφαρµογή της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ και χρήση του ιστο οιηµένου εντύ ου των διαδικασιών α ό τις αδειοδοτούσες αρχές» Αθήνα, 13 Ιουλίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 16318 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί.

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί. Χαιρετισµός του Προέδρου Κ.Ε..Ε. & ηµάρχου Αµαρουσίου κ. Γ. Πατούλη στο Συνέδριο µε θέµα : «Βιώσιµη, Οικολογική, Οικονοµική ιαχείριση Α ορριµµάτων στην Αττική». Kυρίες και κύριοι Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έρευνας για λογαριασμό του vouliwatch. Μάρτιος 2017

Αποτελέσματα έρευνας για λογαριασμό του vouliwatch. Μάρτιος 2017 Αποτελέσματα έρευνας για λογαριασμό του vouliwatch Μάρτιος 2017 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την aboutpeople (αρ. Μητρώου ΕΣΡ 58 Μέλος της ESOMAR) για λογαριασμό του vouliwatch ΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

R E SE A R C H A E Ε Ρ Ε Υ Ν Α Α Γ Ο Ρ Α Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ

R E SE A R C H A E Ε Ρ Ε Υ Ν Α Α Γ Ο Ρ Α Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ K A Π A R E SE A R C H A E Ε Ρ Ε Υ Ν Α Α Γ Ο Ρ Α Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ Αθήνα : Βασ. Σοφίας 25 7292875 fax : 7292876 Θεσσαλονίκη : Βασ. Ολγας 152 (031) 899681-5 fax: (031) 899686 Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα κοινής γνώμης για την αγορά ακινήτου στην Ελλάδα. 19 & 20 Ιανουαρίου 2012

Έρευνα κοινής γνώμης για την αγορά ακινήτου στην Ελλάδα. 19 & 20 Ιανουαρίου 2012 Ιανουάριος 2012 Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα ΠΟΜΙΔΑ Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη Χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EVITA ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010 Βασίλειος Πα ανικολάου ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ροσελκύσει «στοχο οιηµένες»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ για τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ για τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ για τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Μάιος 2017 Ταυτότητα της έρευνας Τύπος έρευνας Ποσοτική έρευνα με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων (CATI) Περιοχή έρευνας Νομός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΙΙΑΡΤΟΥ -- ΘΕΣΠΙΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΙΙΑΡΤΟΥ -- ΘΕΣΠΙΙΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΙΟ ΑΝΟΙΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΙΑΣ ΙΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΙΑ ΤΟ ΕΠΙΙΧΕΙΙΡΗΣΙΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 2019 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΙΙΑΡΤΟΥ -- ΘΕΣΠΙΙΕΩΝ Με τον Κώδικα ήµων

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. Έρευνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς

Marketing Research Communication. Έρευνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Marketing Research Communication Η αγορά του ψωμιού Έρευνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Παρουσίαση Έρευνας Φεβρουάριος 2013 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-120 2900 fax.: 211-120 2929 e-mail: info@marc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ενηµέρωση και Κατάρτιση Εργαζοµένων στην Αυτοδιοίκηση α και β βαθµού για

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστη Α αιτούµενη Α αρτία: 20% του συνόλου των κοινών, µετά δικαιώµατος ψήφου, µετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Α αιτούµενη Α αρτία: 20% του συνόλου των κοινών, µετά δικαιώµατος ψήφου, µετοχών εκδόσεως της εταιρείας 1.Υ οβολή ρος έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενο οιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, ου έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά α ό ακρόαση των Εκθέσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΜΑΪΟΣ 2013 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) υιοθετεί την αρούσα ολιτική αναθεωρήσεων η ο οία καθορίζει τυ ο οιηµένους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Κυρίες και κύριοι Η διεξαγωγή της σηµερινής εκδήλωσης διεξάγεται σε µια ιδιαίτερη κρίσιµη χρονική συγκυρία για το µέλλον της χώρας και την ευρω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I Τέσσερα σηµαντικά στοιχεία: Το εισόδηµα του καταναλωτή Οι τιµές των αγαθών Οι ροτιµήσεις των καταναλωτών Η υ όθεση ότι ο καταναλωτής λαµβάνει α οφάσεις ου µεγιστο οιούν

Διαβάστε περισσότερα

EU - BACK TO SCHOOL ΕΕ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. 2 ΓενικόΛύκειο Κιλκίς 30 Οκτωβρίου 2014

EU - BACK TO SCHOOL ΕΕ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. 2 ΓενικόΛύκειο Κιλκίς 30 Οκτωβρίου 2014 EU - BACK TO SCHOOL ΕΕ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Γιώργος Αµανατίδης 2 ΓενικόΛύκειο Κιλκίς 30 Οκτωβρίου 2014 ΕU - BACK TO SCHOOL Η δράση «Ε ιστροφή στο Σχολείο» α οτελεί ανευρω αϊκή ρωτοβουλία Το 2013, ερί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διαχρονική πανελλαδική έρευνα ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 Επωνυμία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Σκοπός Διαχρονική έρευνα για την οικονομία και την ανάπτυξη στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2008: Έτος Πρόληψης. Πρόεδρος & Διευθύνων MARC Α.Ε.

2008: Έτος Πρόληψης. Πρόεδρος & Διευθύνων MARC Α.Ε. 2008: Έτος Πρόληψης Θωμάς Γεράκης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος MARC Α.Ε. marc AE Marketing Research Communication Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: : 211-120 120 2900 e-mail: info@marc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Για τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ Μάρτιος 2012

Παρουσίαση αποτελεσμάτων ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Για τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ Μάρτιος 2012 Παρουσίαση αποτελεσμάτων ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Για τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ Μάρτιος 2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2010 ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2010 ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2010 ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΩ ΙΚΟ Σ ΠΡΟΣΚ ΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΡΑΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( 75/%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 22-0-202 Αρ.Πρωτ.: 20089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρµοδ.: Ε.Μελαχροινάκη Mail: e.melaxrinaki@almiros.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Κοινής Γνώµης για τις ηµοτικές Εκλογές στο ήµο Καρπάθου

Έρευνα Κοινής Γνώµης για τις ηµοτικές Εκλογές στο ήµο Καρπάθου Έρευνα Κοινής Γνώµης για τις ηµοτικές Εκλογές στο ήµο Καρπάθου Η ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : κ. Γιάννης Χαροκόπος Τύπος έρευνας: Ποσοτική έρευνα µε τηλεφωνικές συνεντεύξεις και χρήση δοµηµένου ερωτηµατολογίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για την εφαρμογή του νόμου για την προστασία του κοινού από το παθητικό κάπνισμα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για την εφαρμογή του νόμου για την προστασία του κοινού από το παθητικό κάπνισμα ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για την εφαρμογή του νόμου για την προστασία του κοινού από το παθητικό κάπνισμα Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ για τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ για τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ για τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Ιούνιος 2016 Ταυτότητα της έρευνας Τύπος έρευνας Ποσοτική έρευνα με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων (CATI) Περιοχή έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ Σύνδροµο Down Το σύνδροµο Down είναι µια γενετική ανωµαλία ου εριλαµβάνει συνδυασµό χαρακτηριστικών, ό ως νευµατική καθυστέρηση, συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ροσώ ου και συχνά καρδιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ.. 210 88468528 6852, Fax.. 210 88468538 846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η ρώτη µέρα του αιδιού στον αιδικό σταθµό ή το νη ιαγωγείο συνε άγεται συνήθως τον ρώτο α οχωρισµό του α ό τα ρόσω α φροντίδας και κυρίως τη µητέρα και συχνά σηµαδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Παρουσίαση ρος τους Αναλυτές

Ετήσια Παρουσίαση ρος τους Αναλυτές Ετήσια Παρουσίαση ρος τους Αναλυτές Αντώνιος Αθανάσογλου Εκτελεστικός Αντι ρόεδρος ηµήτριος Σαραµαντής Γενικός ιευθυντής Μάιος 2009 1 Σύντοµο Ιστορικό 2001 - Ίδρυση της Τρά εζας. 2002 - Έναρξη δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. Έρευνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς

Marketing Research Communication. Έρευνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Marketing Research Communication Η αγορά του ψωμιού Έρευνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Παρουσίαση Έρευνας Σεπτέμβριος 2014 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-120 2900 fax.: 211-120 2929 e-mail: info@marc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Επιμέλεια ΓιάνηςΚυριόπουλος, ΔημήτρηςΖάβρας, ΕλευθερίαΚαραμπλή, Βασιλική Τσιάντου

Επιστημονική Επιμέλεια ΓιάνηςΚυριόπουλος, ΔημήτρηςΖάβρας, ΕλευθερίαΚαραμπλή, Βασιλική Τσιάντου Επιστημονική Επιμέλεια ΓιάνηςΚυριόπουλος, ΔημήτρηςΖάβρας, ΕλευθερίαΚαραμπλή, Βασιλική Τσιάντου Επωνυμία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ: 5 Επωνυμία εντολέα ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Σκοπός δημοσκόπησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τις κινητοποιήσεις των καθηγητών

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τις κινητοποιήσεις των καθηγητών ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για τις κινητοποιήσεις των καθηγητών Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ. για την ΠΑΡΑΛΛΑΞΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ. για την ΠΑΡΑΛΛΑΞΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ για την ΠΑΡΑΛΛΑΞΗ Απρίλιος 2014 Η Ταυτότητα της έρευνας Τύπος έρευνας Ποσοτική έρευνα μέσω προσωπικών συνεντεύξεων Περιοχή έρευνας Νομός Θεσσαλονίκης Μέθοδος δειγματοληψίας Τυχαία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Δίκτυα Δομή Κοινωνικών Δικτύων

Κοινωνικά Δίκτυα Δομή Κοινωνικών Δικτύων Κοινωνικά Δίκτυα Δομή Κοινωνικών Δικτύων Ν. Μ. Σγούρος Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Παν. Πειραιώς sgouros@unipi.gr Τύποι Δεσμών -Τριαδικό Κλείσιμο Οι συνδέσεις μεταξύ κόμβων σε κοινωνικά δίκτυα μ ορούν να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την MARC A.E. -- Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ). ΕΝΤΟΛΕΑΣ ALPHA ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Άτομα ηλικίας 18 και άνω αντιπροσωπευτικής επιλογής. ΧΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Συµ ληρωµατικό ερωτηµατολόγιο Α ΚΙΤΡΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ F-2-F A (5 ος Γύρος 2010) 1 Οδηγ. Προς ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: AN ΤO ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΑΣ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ GF1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για την αγορά ακινήτων

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για την αγορά ακινήτων ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για την αγορά ακινήτων Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Αποτελέσματα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Αποτελέσματα ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Αποτελέσματα 18 Σεπτεμβρίου 2015 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκαν από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ). ΕΝΤΟΛΕΑΣ ALPHA TV. ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1.754

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑ ΝΕΑ. Έρευνα κοινής γνώμης για τις Βουλευτικές Εκλογές. 18 & 19 Απριλίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑ ΝΕΑ. Έρευνα κοινής γνώμης για τις Βουλευτικές Εκλογές. 18 & 19 Απριλίου 2012 Απρίλιος 2012 Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑ ΝΕΑ Σκοπός δημοσκόπησης Έρευνα κοινής γνώμης για τις Βουλευτικές Εκλογές Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΑΠΛΕΣ Ή ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication

Marketing Research Communication Marketing Research Communication ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ.. 210 88468528 6852, Fax.. 210 88468538 846853 www.imegsevee.gr info@imegsevee.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο14.03.2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. ρωτ: 52869 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις απέναντι στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού Αττικής. Έρευνα κοινής γνώμης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Πρωτευούσης

Στάσεις απέναντι στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού Αττικής. Έρευνα κοινής γνώμης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Πρωτευούσης Στάσεις απέναντι στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού Αττικής Έρευνα κοινής γνώμης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Πρωτευούσης Φεβρουάριος 206 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρ ενήσι, 22 Οκτωβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 16502 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Επιμέλεια Γιάνης Κυριόπουλος, Δημήτρης Ζάβρας, Ελευθερία Καραμπλή, Βασιλική Τσιάντου

Επιστημονική Επιμέλεια Γιάνης Κυριόπουλος, Δημήτρης Ζάβρας, Ελευθερία Καραμπλή, Βασιλική Τσιάντου Επιστημονική Επιμέλεια Γιάνης Κυριόπουλος, Δημήτρης Ζάβρας, Ελευθερία Καραμπλή, Βασιλική Τσιάντου Επωνυμία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία εντολέα ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας 1 Ταυτότητα της έρευνας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΓΜΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ G.P.O. ΑΕ. Η G.P.O. ΑΕ είναι µέλος της ESOMAR ΈΡΕΥΝΑ Α: ηµοσκόπηση έρευνα γνώµης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ SEVESO III ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ SEVESO III ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ SEVESO III ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Εύη Γεωργιάδου ρ. Χηµικός Μηχανικός, Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Αποτελέσματα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Αποτελέσματα ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Αποτελέσματα Φεβρουάριος 2015 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκαν από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ). ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ALPHA TV 1.005

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Λήμνος Άγιος Ευστράτιος Λέσβος Βόρειο Αιγαίο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χίος Σάμος Ικαρία Επωνυµία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ 2020 ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το αρόν ερωτηµατολόγιο α οτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication

Marketing Research Communication marc AE Marketing Research Communication Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: : 211-120 120 2900 e-mail: info@marc.gr website 1 website: www.marc.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Profile εφημερίδας & Στοιχεία Ερευνών Αναγνωσιμότητας

Profile εφημερίδας & Στοιχεία Ερευνών Αναγνωσιμότητας Profile εφημερίδας & Στοιχεία Ερευνών Αναγνωσιμότητας ΗΕΞΠΡΕΣ, παρέχει ολοκληρωμένη οικονομική και πολιτική ενημέρωση: Ελληνική & Ξένη Ειδησεογραφία Αρθρογραφία Σχολιασμός Έρευνες Αναλύσεις-Οικονομοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ 2016».

Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 2 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 63 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τις πολιτικές εξελίξεις

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τις πολιτικές εξελίξεις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για τις πολιτικές εξελίξεις 2012.07.12 Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ελληνική Ορθή Ε ανάληψη (ως ρος αλλαγή αριθµού αραγράφου στη σελ. 3 (α ό αρ. 21 σε αρ. 20 α ) Αθήνα, 18-3-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τη Θεσσαλονίκη T - point (Thessaloniki s point)

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τη Θεσσαλονίκη T - point (Thessaloniki s point) ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για τη Θεσσαλονίκη T - point (Thessaloniki s point) Σεπτέμβριος 2013 Η Ταυτότητα της έρευνας Τύπος έρευνας Περιοχή έρευνας Ποσοτική τηλεφωνική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις απέναντι στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού Αττικής

Στάσεις απέναντι στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού Αττικής Στάσεις απέναντι στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού Αττικής Έρευνα κοινής γνώμης στην περιοχή των ΚαλλικρατικώνΔήμων Αλίμου, Γλυφάδας, Αργυρούπολης-Ελληνικού Φεβρουάριος 06

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΑΑ /ΠΡΟΣ/167/οικ.26047/ , και ΙΠΑΑ /ΠΡΟΣ/180/οικ.42334/ (Α Α:6ΖΕΗ465ΧΘΨ-ΟΛΓ) εγκύκλιοι του Υ ουργείου ιοικητικής

ΙΠΑΑ /ΠΡΟΣ/167/οικ.26047/ , και ΙΠΑΑ /ΠΡΟΣ/180/οικ.42334/ (Α Α:6ΖΕΗ465ΧΘΨ-ΟΛΓ) εγκύκλιοι του Υ ουργείου ιοικητικής Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 2573 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α. ΠΡΟΣ: 1. ήµους της Χώρας Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (EU-SILC 2003)»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (EU-SILC 2003)» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (EU-SILC 2003)» εκατημόρια Εισοδήματος, συντελεστής ανισότητας Gini, και δείκτης S80/20 Δεκατημόρια Συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας Ιούνιος 2017 Ταυτότητα της έρευνας 2017 Τύπος έρευνας Περιοχή έρευνας Μέθοδος δειγματοληψίας Ποσοτική τηλεφωνική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και την υποστήριξη Η/Υ Περιφέρειες Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ Τ. Π.& ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 8:30.µ. 14:30 µ.µ. ΕΙ ΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Επωνυμία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία εντολέα ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη Χρονικό διάστημα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα κοινής γνώμης για τις πολιτικές εξελίξεις άτομα στις 13 περιφέρειες της χώρας Νοεμβρίου 2015

Έρευνα κοινής γνώμης για τις πολιτικές εξελίξεις άτομα στις 13 περιφέρειες της χώρας Νοεμβρίου 2015 Επωνυμία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία εντολέα ΤΟ ΒΗΜΑ Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη Χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Flash Βαρόμετρο Νο141

Flash Βαρόμετρο Νο141 Flash Βαρόμετρο Νο141 Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση & το τραπεζικό σύστημα ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Νοέμβριος 2008 0840 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα