Γνωμ.ΣΛΟΤ 27/339/ Λογιστική αντιμετώπιση των αναγκών από την εφαρμογή λογιστικών προτύπων.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γνωμ.ΣΛΟΤ 27/339/ Λογιστική αντιμετώπιση των αναγκών από την εφαρμογή λογιστικών προτύπων."

Transcript

1 Γνωμ.ΣΛΟΤ 27/339/ Λογιστική αντιμετώπιση των αναγκών από την εφαρμογή λογιστικών προτύπων. Γνωμ.ΣΛΟΤ 27/339/ Λογιστική αντιμετώπιση των αναγκών από την εφαρμογή λογιστικών προτύπων. Σχετικά: Έγγραφο της Διεύθυνσης Κ.Β.Σ. του ΥΠΟΟΙ Α.Π /3/0015/ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Τ ΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας για θέματα λογιστικής τυποποίησης βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3148/2003 παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τις απόψεις σας επί των παρακάτω θεμάτων που αντιμετωπίζουμε : 1. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κεφαλαίου 15 του Κ.Ν. 2190/1920 τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) εφαρμόζονται στη χώρα μας από 01/01/ Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3301/2004 (ΦΕΚ Α 263) ο επιτηδευματίας που συντάσσει τις Οικονομικές του Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), τηρεί τα λογιστικά του βιβλία ή με βάση τις αρχές και τους κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.), ή με βάση τις αρχές και τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ., που προστέθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 3301/2004, ο επιτηδευματίας που τηρεί τα βιβλία του σύμφωνα με τους κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.), υποχρεούται : Α.Να συντάσσει Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.). Στον Πίνακα αυτό καταχωρούνται, σε χωριστές στήλες, για κάθε πρωτοβάθμιο διαφοροποιημένο λογαριασμό σε χρέωση ή πίστωση : α) Η αξία όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία (Λογιστική βάση). β) Η αξία που προσδιορίζεται με βάση τους κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας (Φορολογική βάση). γ) Η διαφορά μεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής βάσης. Β. Να τηρεί ιδιαίτερο Φορολογικό Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων, το οποίο μπορεί να είναι ενσωματωμένο στο κύριο Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων της εταιρείας και χρησιμοποιείται ως βάση του ποσοτικού προσδιορισμού των αναγκαίων καταχωρήσεων στον Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσμάτων, στο βαθμό που, κατά την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.), προκύπτουν διαφορές στην αποτίμηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, είτε λόγω της διαφοροποίησης της προ των αποσβέσεων αξίας τους, είτε λόγω της διαφοροποίησης των συσσωρευμένων αποσβέσεων. Γ. Να συντάσσει Πίνακες, Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης, Σχηματισμού Φορολογικών Αποθεματικών και Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Φορολογικών Αποθεματικών, των οποίων τα δεδομένα προκύπτουν από λογαριασμούς που τηρούνται με τη διπλογραφική μέθοδο. 3. Λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της περίπτωσης Γ της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. σύμφωνα με τις οποίες τα δεδομένα των Πινάκων πρέπει να προκύπτουν από λογαριασμούς που τηρούνται με τη διπλογραφική μέθοδο και των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 139 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, παρακαλούμε να μας απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα: α) Εάν είναι δυνατόν να διαμορφωθεί ένα ενδεικτικό λογιστικό μοντέλο λογαριασμών διπλογραφικής μεθόδου το οποίο θα λειτουργεί στα λογιστικά βιβλία που τηρούνται σύμφωνα με τις αρχές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) ως λογαριασμοί τάξεως ή σε άλλα ξεχωριστά βιβλία (Ημερολόγια - Καθολικά) και εάν είναι δυνατόν παρακαλούμε να το διαμορφώσετε για την διευκόλυνση τόσο των επιχειρήσεων όσο και του φορολογικού ελέγχου. β) Εάν η επιχείρηση δύναται ακόμη στο τέλος της χρήσης,- μετά την οριστικοποίηση των μεγεθών (βάσει του Οριστικού Ισοζυγίου) από τα οποία καταρτίζονται οι καταστάσεις Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.),- έχει τη δυνατότητα με άλλο τρόπο ημερολογιακών εγγραφών τα μεγέθη αυτά του οριστικού Ισοζυγίου να τα διαμορφώνει σύμφωνα με τη φορολογική

2 νομοθεσία και να καταλήγει έτσι στην κατάρτιση των Πινάκων της περίπτωσης Γ. γ) Τη μορφή των Φορολογικών Πινάκων της περίπτωσης Γ. δ) Τη μορφή του Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής Φορολογικής Βάσης και εάν στον Πίνακα αυτό καταχωρούνται όλοι οι διαφοροποιημένοι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί ή μόνο οι αποτελεσματικοί διαφοροποιημένοι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι στον Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσμάτων εμφανίζονται μόνο οι αποτελεσματικοί λογαριασμοί τα δεδομένα των οποίων προκύπτουν από λογαριασμούς που τηρούνται διπλογραφικά και δεν προκύπτει υποχρέωση τήρησης λογαριασμών για τις διαφορές που προκύπτουν σε μη αποτελεσματικούς λογαριασμούς μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης. Β Η ΓΝΩΜΗ Τ ΟΥ Σ.ΛΟ.Τ. ΣΤ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ : Β1 Λογιστικό μοντέλο λογαριασμών που τηρούνται διπλογραφικά, από τους οποίους θα προκύπτουν οι Φορολογικοί Πίνακες της περίπτ. Γ της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. - Μορφή των Φορολογικών αυτών Πινάκων Εφαρμογή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) και των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων (Κ.Λ.Σ.) Οι εταιρείες που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία με βάση τις αρχές και τους κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.), εφαρμόζουν το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) και τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια (Κ.Λ.Σ.), κατά περίπτωση. Όταν το περιεχόμενο των πράξεων και των λογιστικών γεγονότων ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο των υποχρεωτικών λογαριασμών του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) ή των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων (Κ.Λ.Σ.), υποχρεωτικά χρησιμοποιούνται οι λογαριασμοί αυτοί. Όταν, κατά την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) παρουσιάζονται ειδικές ανάγκες, χρησιμοποιούνται νέοι λογαριασμοί κατά την κρίση των εταιρειών ( όπως ισχύει). Το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.ΛΟ.Τ.), στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, έχει τη δυνατότητα να γνωματεύει για τους νέους λογαριασμούς του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) ή των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων (Κ.Λ.Σ.) για την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.), έπειτα από ερώτημα των ενδιαφερομένων εταιρειών ή της Δημόσιας Διοίκησης, στο οποίο πρέπει να περιγράφονται οι περιπτώσεις ειδικών αναγκών των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) που δεν καλύπτονται από τους λογαριασμούς του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) ή των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων (Κ.Λ.Σ.). Λογιστικό Σύστημα παρακολούθησης των φορολογικών υποχρεώσεων της παρ. 7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. όπως ισχύει. Σύμφωνα με τη διάταξη της περ. Γ της παρ.7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. Τα δεδομένα των Φορολογικών Πινάκων προκύπτουν από λογαριασμούς που τηρούνται με τη διπλογραφική μέθοδο. Κάθε εταιρεία (επιτηδευματίας) που συντάσσει τις Ετήσιες Οικονομικές της Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), είτε υποχρεωτικά, είτε προαιρετικά και τηρεί τα βιβλία της σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), έχει τη δυνατότητα να επιλέγει έναν από τους δύο ακόλουθους τρόπους διπλογραφικής, λογιστικής παρακολούθησης των φορολογικών υποχρεώσεων της περ. Γ της παρ. 7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ.: α) Να τηρεί στα βιβλία της ξεχωριστό από το κυρίως λογιστικό της σύστημα παράλληλο διπλογραφικό σύστημα με χωριστό Ημερολόγιο και χωριστό Καθολικό, το οποίο θα λειτουργεί ως εξής: - Τ ο ξεχωριστό διπλογραφικό σύστημα είναι δυνατόν να ενημερώνεται παράλληλα με το κυρίως λογιστικό σύστημα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.), είτε με τις ίδιες αξίες αν δεν υπάρχει διαφοροποίηση από τη φορολογική νομοθεσία, είτε με αξίες που προκύπτουν από τη φορολογική νομοθεσία. - Τ ο ξεχωριστό διπλογραφικό σύστημα είναι δυνατόν να ενημερώνεται στο τέλος κάθε χρήσης με βάση τα στοιχεία του οριστικού Ισοζυγίου του κυρίως λογιστικού συστήματος των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.). Στην περίπτωση αυτή, στο ξεχωριστό διπλογραφικό σύστημα τηρούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον οι λογαριασμοί από τους οποίους προκύπτουν οι Φορολογικοί Πίνακες των περίπτ. Α και Γ της παρ.7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. Ο λογαριασμός Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης διαμορφώνεται από το υπόλοιπο (κέρδος ή ζημιά) του λογαριασμού

3 86 Αποτελέσματα Χρήσης Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) και από τις χρεωστικές και από τις πιστωτικές προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) και της φορολογικής νομοθεσίας. Για λεπτομέρειες παραπέμπουμε στο μοντέλο Λογαριασμών Τάξεως (πιο κάτω Β1α, Β1β, Β1γ, Β1δ). β) Να τηρεί τους λογαριασμούς των παράλληλων φορολογικών υποχρεώσεων της περ. Γ της παρ.7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. στο κυρίως λογιστικό σύστημα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.), στο ίδιο Ημερολόγιο και στο ίδιο Καθολικό των λογιστικών του βιβλίων. Σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της Λογιστικής, που περιλαμβάνονται στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) και στα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια (Κ.Λ.Σ.), οι πληροφορίες που είναι ανεξάρτητες από τους λογαριασμούς ουσίας της Γενικής Λογιστικής παρακολουθούνται στο ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα των Λογαριασμών Τάξεως της ομάδας 10 του Σχεδίου Λογαριασμών των εν λόγω Λογιστικών Σχεδίων. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της περ. Γ της παρ.7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. δεν είναι δυνατόν να παρακολουθούνται σε λογαριασμούς ουσίας, επειδή αυτό δεν προβλέπεται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) και τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια (Κ.Λ.Σ.) και επειδή ένας τέτοιος χειρισμός θα αλλοίωνε το περιεχόμενο των λογαριασμών ουσίας και θα επέφερε σύγχιση. Κάθε εταιρεία (επιτηδευματίας), που θα επιλέξει να τηρεί διπλογραφικά, στο κυρίως λογιστικό της σύστημα, τους λογαριασμούς της περ. Γ της παρ.7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ., θα εφαρμόσει υποχρεωτικά το μοντέλο Λογαριασμών Τ άξεως που ακολουθεί πιο κάτω (Β1α, Β1β, Β1γ, Β1δ), με δυνατότητα ανάπτυξης των λογαριασμών, τρίτου βαθμού και πέρα, κατά τον τρόπο που θα την διευκολύνει η εφαρμογή του, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι από την ανάπτυξη αυτή θα προκύπτουν διακεκριμένα όλες οι πληροφορίες (χρεωστικές - πιστωτικές προσωρινές διαφορές τουλάχιστον κατά πρωτοβάθμιο λογαριασμό / αφορολόγητα αποθεματικά) που είναι απαραίτητες για την κατάρτιση των Φορολογικών Πινάκων της περίπτωσης Γ και του Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.) της περίπτ. Α, της παρ.7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. Β1α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΤ ΕΛΕΣΜΑΤ ΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Διαμορφωθέντα Φορολογικά Αποτελέσματα Χρήσης Λογαριασμός 86 - Αποτελεσμάτων ΧρήσηςΔ.Λ.Π Μεταφερθέν υπόλοιπο λογαριασμού 86 στο τέλος της περιόδου του Ισολογισμού ( ) Διαφορές Ε.ΓΛΣ / Δ.Λ.Π. - Φορολογικής Νομοθεσίας Διαφορές Αμοιβών και Εξόδων Προσωπικού Μη εκπιπτόμενες δαπάνες προσωπικού ( /02.60) Διαφορές Αμοιβών και Εξόδων Τ ρίτων Μη εκπιπτόμενες αμοιβές τρίτων ( /02.61) Διαφορές Παροχών Τ ρίτων Μη εκπιπτόμενες παροχές τρίτων ( /02.62) Διαφορές Φόρων - Τ ελών Μη εκπιπτόμενοι φόροι - τέλη ( /02.63) Διαφορές Διαφόρων Εξόδων Μη εκπιπτόμενα διάφορα έξοδα ( /02.64) Διαφορές τόκων και συναφών εξόδων Μη εκπιπτόμενοι τόκοι και συναφή έξοδα ( /02.65) Διαφορές Αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων Ενσωματωμένων στο Λειτουργικό Κόστος Διαφορές Αποσβέσεων Εδαφικών Εκτάσεων ( /02.66) Διαφορές Αποσβέσεων Κτιρίων και Εγκ/σεων Κτιρίων ( /02.66) Διαφορές Αποσβέσεων Μηχ/των - Τεχνικών Εγκ/σεων ( /02.66) Διαφορές Αποσβέσεων Μεταφορικών Μέσων ( /02.66) Διαφορές Αποσβέσεων Επίπλων-Λοιπού Εξοπλισμού ( /02.66) Διαφορές Αποσβέσεων Ασώματων Ακινητοποιήσεων και Εξόδων Πολυετούς Απόσβεσης ( /02.66) Σημείωση: Προϋπόθεση η τήρηση διπλού Μητρώου Πάγιων Στοιχείων (να προκύπτουν οι φορολογικές αποσβέσεις και οι αποσβέσεις των Δ.Λ.Π.) Διαφορές Προβλέψεων Εκμετάλλευσης Προβλέψεων για αποζημιώσεις προσωπικού ( /02.68) Προβλέψεων για υποτιμήσεις συμμετοχών σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις ( /02.68) Λοιπών Προβλέψεων Εκμετάλλευσης ( /02.68) Διαφορές Οργανικών Εσόδων κατ είδος Σύνολο διαφορών / ή ανάλυση κατ είδος (70-78), αν υπάρχουν ( /02.79)

4 Διαφορές Έκτακτων και Ανόργανων Αποτελεσμάτων Έκτακτων και Ανόργανων Εξόδων ( /02.81) Έκτακτων και Ανόργανων Εσόδων ( /02.81) Έκτακτων Ζημιών ( /02.81) Έκτακτων Κερδών ( /02.81) Διαφορές Εξόδων - Εσόδων προηγούμενων χρήσεων Εξόδων προηγούμενων χρήσεων ( /02.82) Εσόδων προηγούμενων χρήσεων ( /02.82) Διαφορές Προβλέψεων για Έκτακτους Κινδύνους Απαξιώσεων και Υποτιμήσεων Πάγιων Στοιχείων ( /02.83) Επισφαλών Απαιτήσεων ( /02.83) Εξαιρετικών Κινδύνων και Έκτακτων Εξόδων ( /02.83) Εξόδων Προηγούμενων Χρήσεων ( /02.83) Λοιπών Έκτακτων Κινδύνων ( /02.83) Διαφορές Προβλέψεων Εσόδων Προηγούμενων Χρήσεων Από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων ( /02.84) Από χρησιμοποιούμενες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων για έκτακτους κινδύνους ( /02.84) Διαφορές Αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων μη Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος Εδαφικών Εκτάσεων ( /02.85) Κτιρίων - Εγκαταστάσεων Κτιρίων ( /02.85) Μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων ( /02.85) Μεταφορικών Μέσων ( /02.85) Επίπλων - Λοιπού Εξοπλισμού ( /02.85) Ασώματων Ακινητοποιήσεων και Εξόδων πολυετούς απόσβεσης ( /02.85) Σημείωση: Προϋπόθεση η τήρηση διπλού Μητρώου Πάγιων Στοιχείων Αναμορφωθέντα Φορολογικά Αποτελέσματα Χρήσης Λογαριασμός 86 - Αποτελεσμάτων ΧρήσηςΔ.Λ.Π Μεταφερθέν υπόλοιπο λογαριασμού 86 στο τέλος της περιόδου του Ισολογισμού ( ) Ενσωματωμένες στα Αποτελέσματα ΧρήσηςΔιαφορές Ε.ΓΛΣ / Δ.Λ.Π. - Φορολογικής Νομοθεσίας Ενσωματωμένες Χρεωστικές Διαφορές Διαφορές Αμοιβών και Εξόδων Προσωπικού ( ) Διαφορές Αμοιβών και Εξόδων Τρίτων ( ) Διαφορές Παροχών Τρίτων ( ) Διαφορές Φόρων - Τελών ( ) Διαφορές Διαφόρων Εξόδων ( ) Διαφορές Τόκων και Συναφών Εξόδων ( ) Διαφορές Αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων Ενσωματωμένων στο Λειτουργικό Κόστος ( /11/12/13/14/16) Διαφορές Προβλέψεων Εκμετάλλευσης ( /01/09) Διαφορές Οργανικών Εσόδων κατ είδος ( ) Διαφορές Έκτακτων και Ανόργανων Αποτελεσμάτων ( /01/02/03) Διαφορές Εξόδων - Εσόδων Προηγούμενων Χρήσεων ( /01) Διαφορές Προβλέψεων για Έκτακτους Κινδύνους ( /11/12/13/98) Διαφορές Προβλέψεων Εσόδων Προηγούμενων Χρήσεων ( /01) Διαφορές Αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων μη Ενσωματωμένων στο Λειτουργικό Κόστος ( /11/12/13/14/16) Ενσωματωμένες Πιστωτικές Διαφορές Αναπτύσσεται όπως ο λογαριασμός Μεταφερθέντα Φορολογικά Αποτελέσματα Φορολογικά κέρδη χρήσης (υπολ. Λογ /-) (συλλειτουργεί με το λογ ) Φορολογικές ζημίες χρήσης (υπολ. Λογ /+) (συλλειτουργεί με το λογ ) Β1β ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΤ ΕΛΕΣΜΑΤ ΩΝ Μεταφερθέντα υπόλοιπα προηγούμενης χρήσης Αποθεματικών - Αποτελεσμάτων Μεταφερθέντα Αποθεματικά Τακτικό Αποθεματικό ( )

5 Αποθεματικά Καταστατικού ( ) Ειδικά Αποθεματικά ( ) Έκτακτα Αποθεματικά ( ) Αφορολόγητα Αποθεματικά ( XX) Αναπτύσσεται σύμφωνα με τις ανάγκες της νομοθεσίας Αποθεματικά για ίδιες μετοχές ( ) Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα ( ) Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο ( ) Μεταφερθέντα Αποτελέσματα Προηγούμενης Χρήσης Υπόλοιπο Φορολογικών Κερδών Προηγούμενης Χρήσης ( ) Υπόλοιπο Φορολογικών Ζημιών Προηγούμενης Χρήσης ( ) Υπόλοιπο Φορολογικών Ζημιών Προηγούμενων Χρήσεων ( ) Λογαριασμός Διάθεσης Φορολογικών Αποτελεσμάτων Υπόλοιπα Λογαριασμών προς Διάθεση Καθαρά φορολογικά κέρδη χρήσης ( ) Φορολογικές ζημίες χρήσης ( ) Υπόλοιπο φορολογικών κερδών προηγούμενης χρήσης ( ) Φορολογικές ζημίες προηγούμενης χρήσης ( ) Φορολογικές ζημίες προηγούμενων χρήσεων προς κάλυψη ( ) Διαφορές φόρων φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων ( ) Λογαριασμός αποθεματικών προς διάθεση ( ΧΧ/ΧΧ=02-99) Σχηματιζόμενα Αποθεματικά Τακτικό Αποθεματικό ( ) Αποθεματικά Καταστατικού ( ) Ειδικά Αποθεματικά ( ) Έκτακτα Αποθεματικά ( ) Αφορολόγητα Αποθεματικά ( ) Αναπτύσσεται σύμφωνα με τις ανάγκες της νομοθεσίας Αποθεματικά για ίδιες μετοχές ( ) Αποθεματικά απαλλασσόμενα της φορολογίας εισοδήματος ( ) Αναπτύσσεται κατά διάταξη της νομοθεσίας Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο ( ) Αναπτύσσεται κατά διάταξη της νομοθεσίας Διανεμόμενα Φορολογητέα Κέρδη Πρώτο μέρισμα ( ) Προμέρισμα ( ) Πρόσθετο μέρισμα ( ) Ποσοστά Μελών Δ.Σ. ( ) Μη εκπιπτόμενοι φόροι χρήσης Φόρος Εισοδήματος & Εισφορά ΟΓΑ ( ) Λοιποί μη εκπιπτόμενοι φόροι ( ) Υπόλοιπο Φορολογικών Αποτελεσμάτων Φορολογικά κέρδη εις Νέον ( ) Φορολογικές ζημίες εις Νέον ( ) Λογαριασμοί Ισολογισμού συνδεόμενοι με τη Διάθεση Φορολογικών Αποτελεσμάτων Σχηματισμένα Αποθεματικά (προϋπάρχοντα και Διάθεσης) Τακτικό Αποθεματικό (Πρ. χρήσεως / και Διάθεσης ) Αποθεματικά Καταστατικού (Πρ. χρήσεως / και Διάθεσης ) Ειδικά Αποθεματικά (Πρ. χρήσεως / και Διάθεσης ) Έκτακτα Αποθεματικά (Πρ. χρήσεως / και Διάθεσης ) Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμων (Πρ. χρήσεως / και Διάθεσης XX) Αναπτύσσεται σύμφωνα με τις ανάγκες της νομοθεσίας Αποθεματικά για ίδιες μετοχές ( / και Διάθεσης ) Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα (Πρ. χρήσεως και Διάθεσης ) Αναπτύσσεται κατά ειδική διάταξη νόμου Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο (Πρ. χρήσεως και Διάθεσης ) Ανάπτυξη κατά ειδική διάταξη νόμου Αποτελέσματα (Κέρδη - Ζημίες) Υπόλοιπο φορολογικών κερδών εις Νέον ( ) Υπόλοιπο φορολογικών ζημιών εις Νέον ( ) Υπόλοιπο φορολογικών κερδών προηγούμενης χρήσης (Πρ. χρήσεως και Διάθεσης ) Υπόλοιπο φορολογικών ζημιών προηγούμενης χρήσης (Πρ. χρήσεως και Διάθεσης )

6 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων (Πρ. χρήσεως και Διάθεσης ) Αναπτύσσεται κατά χρήση Διανεμηθέντα Φορολογικά Κέρδη Πρώτο μέρισμα πληρωτέο ( ) Προμερίσματα πληρωτέα ( ) Πρόσθετα μερίσματα πληρωτέα ( ) Δικαιούχοι - Μέλη Δ.Σ. / ποσοστά ( ) Μη εκπιπτόμενοι πληρωτέοι φόροι Φόρος Εισοδήματος (χρήσης και προηγούμενων ( ) Λοιποί μη εκπιπτόμενοι φόροι χρήσης ( ) Β1γ ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Λοιποί Λογαριασμοί Φορολογικής Ενημέρωσης Διαφορές Αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων - Υπεραξίες Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων ( ) Αναπτύσσεται κατά νόμο περί αναπροσαρμογής Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ( ) Αναπτύσσεται κατά νόμο περί αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων ( ) Υπεραξίες συγχωνεύσεων - διασπάσεων επιχειρήσεων ( ) Αναπτύσσεται κατά νόμο και κατά περίπτωση Μεταφερθέντες Λοιποί Λογαριασμοί Φορολογικής Ενημέρωσης Μεταφερθείσες Διαφορές Αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων - Υπεραξίες Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων ( ) Ανάπτυξη κατά νόμο περί αναπροσαρμογής Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ( ) Επιχορηγήσεις Πάγιων Στοιχείων ( ) Υπεραξίες Συγχωνεύσεων - Διασπάσεων Επιχειρήσεων ( ) Β1δ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΙΤ ΟΥΡΓΙΑ Τ ΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Τ ΑΞΕΩΣ (Β1α, Β1β, Β1γ) Β1δ1 Ο λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης (Β1α 04.86/08.86) σχηματίζεται κατά φορολογική χρήση και λειτουργεί ως εξής : Β1δ1.1 Τ ο υπόλοιπο του λογαριασμού 86 «Αποτελέσματα Χρήσης» (π.χ. Καθαρά Κέρδη EURO) μεταφέρεται στους άνω λογαριασμούς τάξεως. Χρέωση: «Διαμορφωθέντα Φορολογικά Αποτελέσματα Χρήσης» Πίστωση: «Αναμορφωθέντα Φορολογικά Αποτελέσματα Χρήσης»1.000 Σε περίπτωση Καθαρών Ζημιών η ως άνω εγγραφή αντιστρέφεται. Β1δ1.2 Οι ως άνω λογαριασμοί τάξεως χρεωπιστώνονται με τις διαφορές των εξόδων και των εσόδων που προκύπτουν από την εφαρμογή των Δ.Λ.Π. και των εξόδων και των εσόδων που προσδιορίζονται από τη φορολογική νομοθεσία. Για λόγους απλοποίησης θεωρούμε ότι οι διαφορές αυτές περιορίζονται μόνο στις αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ως εξής:

7 ΦορολογικέςΔ.Λ.Π.Διαφορές - Έργων Διαμόρφωσης Εδαφικών Εκτάσεων (10): (+) - Κτιρίων - Εγκαταστάσεων (11) : (+) - Μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων (12): (-) - Μεταφορικών Μέσων (13): (-) - Επίπλων - Λοιπού Εξοπλισμού (14): (+) - Ασώματων Ακινητοποιήσεων (16): (-) Σύνολο: (-) Β1δ1.21 Εγγραφές χρεωστικών διαφορών (μειώνουν τα αποτελέσματα των Δ.Λ.Π.) Χρεούμενος λογαριασμός: «Διαφορές αποσβέσεων πάγιων στοιχείων» 21 Πιστούμενοι λογαριασμοί: «Διαφορές αποσβέσεων εδαφικών εκτάσεων» «Διαφορές αποσβέσεων κτιρίων» «Διαφορές αποσβέσεων επίπλων - εξοπλισμού» 10 - Β1δ1.22 Εγγραφές πιστωτικών διαφορών (αυξάνουν τα αποτελέσματα των Δ.Λ.Π.) Χρεούμενοι λογαριασμοί: «Διαφορές αποσβέσεων μηχανημάτων - τεχν. Εξοπλισμού» «Διαφορές αποσβέσεων μεταφορικών μέσων» «Διαφορές αποσβέσεων ασώματων ακινητοποιήσεων» 30 Πιστούμενος λογαριασμός: «Διαφορές αποσβέσεων πάγιων στοιχείων» 61 - Β1δ1.3 Τα ως άνω προσδιοριζόμενα φορολογικά αποτελέσματα (υπόλοιπο λογαριασμού «Αναμορφωθέντα φορολογικά αποτελέσματα» / =1.040 / φορολογικά καθαρά κέρδη) μεταφέρονται στο λογαριασμό Διάθεσης Αποτελεσμάτων ( ) Χρεούμενος λογαριασμός: «Μεταφερθέντα φορολογικά κέρδη χρήσης» Πιστούμενος λογαριασμός: «Καθαρά φορολογικά κέρδη χρήσης προς διάθεση» Β1δ1.4 Έπειτα από τις ως άνω εγγραφές : Ο λογαριασμός «Αναμορφωθέντα φορολογικά αποτελέσματα» μηδενίζεται. Ο αντίθετος λογαριασμός «Διαμορφωθέντα φορολογικά αποτελέσματα» απεικονίζει το σύνολο των φορολογικών κερδών (1.040-) με αντίστροφο πρόσημο. Από τα στοιχεία του λογαριασμού αυτού σχηματίζεται ο Πίνακας Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης. Τ ο υπόλοιπο του λογαριασμού δεν μεταφέρεται στη νέα χρήση. Β1δ2 Ο λογαριασμός Διάθεσης των Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης (Β1β 04.88/08.88) σχηματίζεται κατά φορολογική χρήση και λειτουργεί ως εξής : Β1δ2.1 Τ α υπόλοιπα της προηγούμενης χρήσης των Αποθεματικών ( ) και των Αποτελεσμάτων ( ) μεταφέρονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς και της νέας χρήσης με συλλειτουργία τους με τον αντίθετο λογαριασμό «Μεταφερθέντα Υπόλοιπα Αποθεματικών και Αποτελεσμάτων Προηγούμενης Χρήσης». Θεωρούμε ότι τα υπόλοιπα των ως άνω λογαριασμών της προηγούμενης χρήσης ήταν τα ακόλουθα :

8 ΑΠΟΘΕΜΑΤ ΙΚΑ ( ) «Τακτικό Αποθεματικό» «Αποθεματικά Καταστατικού» «Ειδικά Αποθεματικά» «Έκτακτα Αποθεματικά» «Αφορολόγητα Αποθεματικά» «Αποθεματικά για ίδιες μετοχές» «Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα» «Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο» Σύνολο ΑΠΟΤ ΕΛΕΣΜΑΤ Α ( ) «Υπόλοιπο φορολογικών κερδών προηγούμενη χρήσης» «Υπόλοιπο φορολογικών ζημιών προηγούμενης χρήσης» «Υπόλοιπο φορολογικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων»150 Σύνολο 190 Οι εγγραφές μεταφοράς των άνω υπολοίπων στη νέα χρήση είναι οι εξής: Β1δ2.11 Μεταφορά υπολοίπων αποθεματικών ( ) Χρεούμενοι λογαριασμοί: «Μεταφερθέν τακτικό αποθεματικό» «Μεταφερθέντα αποθεματικά καταστατικού» «Μεταφερθέντα ειδικά αποθεματικά» «Μεταφερθέντα έκτακτα αποθεματικά» «Μεταφερθέντα αφορολόγητα αποθεματικά» «Μεταφερθέντα αποθεματικά για ίδιες μετοχές» «Μεταφερθέντα αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα» «Μεταφερθέντα αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο» 300 Πιστούμενοι λογαριασμοί: «Τακτικό αποθεματικό» «Αποθεματικά καταστατικού» «Ειδικά αποθεματικά» «Έκτακτα αποθεματικά» «Αφορολόγητα αποθεματικά» «Αποθεματικά για ίδιες μετοχές» «Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα» «Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο» Β1δ2.12 Μεταφορά υπολοίπων φορολογικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων ( /04) Χρεούμενοι λογαριασμοί: «Υπόλοιπο φορολογικών ζημιών προηγούμενης χρήσης» «Υπόλοιπο φορολογικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων» 150 Πιστούμενοι λογαριασμοί: «Μεταφερθέν υπόλοιπο φορολ. ζημιών προηγ. χρήσης» «Μεταφερθέν υπόλοιπο φορολ. ζημιών προηγ. χρήσεων» Β1δ2.2 Από τα υπόλοιπα των φορολογικών αποθεματικών ( ) και των φορολογικών αποτελεσμάτων προηγούμενης χρήσης ( ) μεταφέρονται στον υπολογαριασμό διάθεσης φορολογικών αποτελεσμάτων ( ) τα φορολογικά αποτελέσματα προηγούμενης χρήσης ( / υποχρεωτικά) και από τα υπόλοιπα των αποθεματικών προηγούμενης χρήσης ( ) όσα η εταιρεία έχει αποφασίσει να μοιράσει ή να αλλάξει το χαρακτήρα τους (π.χ. από έκτακτα σε ειδικά αποθεματικά). Θεωρούμε ότι από τα αποθεματικά η εταιρεία αποφασίζει να μεταφέρει στον υπολογαριασμό διάθεσης ( ) τα ακόλουθα ποσά και ότι οι φόροι από ελέγχους προηγούμενων χρήσεων είναι 60:

9 «Αποθεματικά καταστατικού» 20 (από 50) «Έκτακτα αποθεματικά» 20 (από 20) «Διαφορές φόρων από ελέγχους προηγ. χρήσεων» 60 Οι εγγραφές μεταφοράς στον υπολογαριασμό διάθεσης είναι οι εξής: Β1δ2.21 ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ( ) Χρεούμενοι λογαριασμοί: «Φορολογικές ζημίες προηγούμενης χρήσης» «Φορολογικές ζημίες προηγούμενων χρήσεων» 150 Πιστούμενοι λογαριασμοί: «Υπόλοιπο φορολ. ζημιών προηγούμενης χρήσης» «Υπόλοιπο φορολ. ζημιών προηγούμενων χρήσεων» Β1δ2.22 ΑΠΟΘΕΜΑΤ ΙΚΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ( ) Χρεούμενοι λογαριασμοί: «Μεταφερθέντα αποθεματικά καταστατικού» «Μεταφερθέντα έκτακτα αποθεματικά» 20 Πιστούμενος λογαριασμός: «Αποθεματικά προς διάθεση» 40 - Β1δ2.23 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Χρεούμενος λογαριασμός: «Διαφορές φόρων φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων» 60 Πιστούμενος λογαριασμός: «Φόροι εισοδήματος (χρήσης και προηγούμενων) 60 - Β1δ3 Διάθεση Αποτελεσμάτων της τρέχουσας χρήσης Θεωρούμε ότι διαμορφώνονται τα ακόλουθα ποσά για τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης : - Τακτικό αποθεματικό ( ) 20 - Φόρος εισοδήματος ( ) Φόρος ακίνητης περιουσίας ( ) 20 - Αποθεματικά απαλλασσόμενα της φορολογίας ( ) Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο ( ) 80 - Αφορολόγητα αποθεματικά ( ) 90 - Ποσοστά μελών Δ.Σ. ( ) 30 - Πρώτο Μέρισμα ( ) Φορολογικά κέρδη χρήσης εις νέον ( ) 127 Σύνολο 830 Τ ο σύνολο διαμορφώνεται από τα ακόλουθα ποσά: Φορολογικά κέρδη Ζημιές προηγούμενων χρήσεων Αποθεματικά προς διάθεση 40 - Φόροι ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 60 = 830 Β1δ3.1 Εγγραφές Διανομής Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης

10 Χρεούμενοι λογαριασμοί: / Σχηματιζόμενα αποθεματικά «Τακτικό» «Αφορολόγητα αποθεματικά» «Αποθεματικά απαλλασσόμενα της φορολογίας εισοδήματος» «Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο» Διανεμόμενα φορολογητέα κέρδη «Πρώτο μέρισμα» «Ποσοστά Μελών Δ.Σ.» Μη εκπιπτόμενοι φόροι χρήσης «Φόρος εισοδήματος χρήσης» «Φόρος ακίνητης περιουσίας» Υπόλοιπο φορολογικών αποτελεσμάτων «Φορολογικά κέρδη εις νέον» 127 Πιστούμενοι λογαριασμοί: / Αποθεματικά (προϋπάρχοντα και διάθεσης χρήσης) «Τακτικό» «Αφορολόγητα» «Απαλλασσόμενα της φορολογίας εισοδήματος» «Από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο» Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημίες) «Υπόλοιπο φορολογικών κερδών εις νέον» Διανεμηθέντα φορολογικά κέρδη «Πρώτο μέρισμα πληρωτέο» «Δικαιούχοι - Μέλη Δ.Σ.» Μη εκπιπτόμενοι φόροι πληρωτέοι «Φόρος εισοδήματος (χρήσης και προηγούμενων» «Φόρος ακίνητης περιουσίας» 20 - Β1δ3.2 Έπειτα από τις ως άνω εγγραφές: Ο λογαριασμός «Λογαριασμός Διάθεσης Φορολογικών Αποτελεσμάτων» μηδενίζεται μέσω αναλυτικότερων υπολογαριασμών του, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση του Πίνακα Σχηματισμού των Φορολογικών Αποθεματικών. Ο λογαριασμός «Λογαριασμοί Συνδεόμενοι με τη Διάθεση Φορολογικών Αποτελεσμάτων» με τους αναλυτικούς του απεικονίζει, αφενός τα νέα υπόλοιπα των κάθε φύσης αποθεματικών στο τέλος της χρήσης ( = Υπόλοιπο / προηγούμενης χρήσης μεταφερθέντα προς διάθεση 40 + νέα αποθεματικά χρήσης 290), και αφετέρου τα αποτελέσματα / κέρδη - ζημίες / εις Νέον ( = 127) και τις δημιουργηθείσες υποχρεώσεις από τη διάθεση για πληρωτέα μερίσματα / ποσοστά μελών Δ.Σ. ( = 190) και πληρωτέους φόρους ( = 283). Τ ο υπόλοιπο του λογαριασμού 08.88, στο τέλος της χρήσης διαμορφώνεται σε (Αποθεματικά ενάρξεως Ζημίες προηγούμενων χρήσεων Φορολογικά κέρδη χρήσεως 1.040). Β1δ3.3 Από το λογαριασμό μεταφέρονται στη νέα χρήση μόνο τα υπόλοιπα των λογαριασμών «Σχηματισμένα αποθεματικά στο τέλος της προηγούμενης χρήσης» (ως άνω υπόλοιπο = 1.510) και Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημίες) (ως άνω υπόλοιπο = 127). Β1δ3.4 Οι λογαριασμοί «Διανεμηθέντα φορολογικά κέρδη» και «Μη εκπιπτόμενοι πληρωτέοι φόροι» εκκαθαρίζονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς 53 και 54 της Γεν. Λογιστικής. Β1δ4 Ο λογαριασμός «Μεταφερθέντα υπόλοιπα προηγούμενης χρήσης / Αποθεματικών - Αποτελεσμάτων»,είναι λογαριασμός αντίθετος των λογαριασμών και αντίστοιχα και απεικονίζει τα υπόλοιπα των αποθεματικών - αποτελεσμάτων της προηγούμενης χρήσης. Ο λογαριασμός αυτός λειτουργεί μόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών κάθε χρήσης και τα υπόλοιπά του δεν μεταφέρονται στη νέα χρήση.

11 Β1δ5 Οι λοιποί λογαριασμοί φορολογικής ενημέρωσης (Β1γ / 08.89) συλλειτουργούν κατά ζεύγη. Οι λογαριασμοί αυτοί περιλαμβάνουν τις αξίες (ποσά) που η φορολογική νομοθεσία προβλέπει την παρακολούθηση και προβολή τους στα τηρούμενα βιβλία, μέχρι την πλήρη φορολογική εκκαθάρισή τους. Β1δ6 Ακολουθεί η αποτύπωση σε μορφή Τ του Καθολικού των ως άνω εγγραφών. Η αποτύπωση αυτή διευκολύνει τους χρήστες στην καλύτερη κατανόηση της εφαρμογής της παρούσας γνωμοδότησης. Β1δ6 Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ «Διαμορφωθέντα Φορολογικά Αποτελέσματα Χρήσης» ΚΚ Δ.Λ.Π. (1) Χρεωστικές Διάφορες Αποσβέσεων (2) Πιστωτικές Διάφορες Αποσβέσεων (3) Υπόλοιπο Τ έλους Χρήσης ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΚ Δ.Λ.Π. (1) 1.000Πιστ. Διάφ. Αποσβ. (3) 61 Χρ. Διάφ. Αποσβ. (2) 21 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ «Αναμορφωθέντα Φορολογικά Αποτελέσματα Χρήσης» Χρεωστικές Διάφορες Αποσβέσεων (2) ΚΚ Δ.Λ.Π. (1) Μεταφ. Στο / Κ. Φορ. Κέρδη (4) Πιστωτικές Διάφορες Αποσβέσεων (3) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΚ Δ.Λ.Π. (1) Χρ. Διάφ. Αποσβ. (2) 21 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Πιστ. Διάφ. Αποσβ. (3) Καθ. Φορ. Κέρδη (4) Β1δ6 ΙΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ «Μεταφερθέντα Υπόλοιπα Προηγ. Χρήσης / Αντίθετος Λογαριασμός» Μεταφερθέντα Αποθεματικά (5) Ζημίες Προηγούμενων Χρήσεων (6) Υπόλοιπο Τ έλους Χρήσης Τ ο Υπόλοιπο Τ έλους Χρήσης απεικονίζει το συμψηφιστικό υπόλοιπο των μεταφερθέντων κονδυλίων αποθεματικών και αποτελεσμάτων από την προηγούμενη χρήση.

12 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Μεταφ. Τακτ. Αποθεμ. (5) Ζημίες Πρ. Χρ. (6) Μεταφ. Αποθεμ. Καταστ. (5) 50 Υπ. Τέλους Πρ. Χρ Ζημίες Πρ. Χρ. (6) Μεταφ. Εκτ. Αποθεμ. (5) 20 Αφορολόγητα Αποθεμ. (5) 200 Μεταφ. Αποθεμ. Ι.Δ.Μ. (5) 80 Μεταφ. Αφορ. Αποθεμ. (5) 500 Μεταφ. Αφορ. Αποθεμ. (5) Υπ. Τ έλους Πρ. Χρ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ «Λογαριασμός Διάθεσης Φορολογικών Αποτελεσμάτων» Ζημίες Προηγούμενης Χρήσης (7) Καθαρά Φορολογικά Κέρδη (4) (από ) Ζημίες Προηγούμενων Χρήσεων (7) Αποθεματικά προς Διάθεση (8) Φόροι Ελ. Προηγούμενων Χρήσεων (9) 60 Σχηματιζόμενα Αποθεματικά Χρήσεως (10) 290 Διανεμόμενα Κέρδη (11) 190 Φόροι Εισοδήματος και Αλλοι (12) 223 Καθαρά Κέρδη εις Νέον (13) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ζημίες Πρ. Χρ. (7) Κ. Φορ. Κέρδη (4)Σχηματιζ. Αποθ. Χρ. (10) 290 Ζημίες Πρ. Χρ. (7) Αποθ. προς Διάθ. (8) Φόροι Ελ. Πρ. Χρ. (9) 60 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Διανεμόμενα Κέρδη (11) 190 Φόροι Διανομής (12) 223 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Καθ. Κέρδη εις Νέον (13) 127 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ «Λογ. Αποθεματικών Αποτελ. / Πληρωτέων Υποχρεώσεων Διάθεσης» Ζημίες Προηγούμενων Χρήσεων (7) Αποθεματικά Προηγούμενων Χρήσεων (5) Αποθεματικά προς Διάθεση (8) Ζημίες Προηγούμενων Χρήσεων (7) 60- Φόροι Ελ. Προηγούμενων Χρήσεων (9) 290- Σχηματισθέντα Αποθεματικά Χρήσεως (10) 190- Διανεμηθέντα Φορολ. Κέρδη (11) 223- Φόροι Πληρωτέοι (12) Υπόλοιπο Τ έλους Χρήσης Καθαρά Κέρδη εις Νέον (13) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Αποθεματικά προς Διάθεση Ζημίες Προηγούμ. Χρήσεως Αποθεματικά Ζημίες Προηγ. 190 (8) 40 (6) 190 Υπόλοιπο - Πρ. Χρήσεως (5) Σχηματισθέντα Υπόλοιπο - Χρήσεων Καθαρά Κέρδη

13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπόλοιπο Διανεμηθέντα Υπόλοιπο 60 Φόροι Ελ. Προηγ. Χρ. (9) Τ έλους Χρήσης Φορ. Κέρδη (11)Τ έλους Χρήσης Φόροι Πληρ. Χρήσεως (12) Β11 Μορφή των Φορολογικών Πινάκων της περίπτωσης Γ της παρ.7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. Καθιερώνεται τυποποιημένη μορφή των ως άνω Φορολογικών Πινάκων, η οποία θα διευκολύνει τους φορολογικούς και άλλους ελέγχους. Η μορφή αυτή των Φορολογικών Πινάκων, συνδέεται με το προτεινόμενο μοντέλο των Λογαριασμών Τάξεως από τους οποίους θα προκύπτουν τα στοιχεία τους : Β11α Πίνακας Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης, ο οποίος προκύπτει από λογαριασμούς που τηρούνται με τη διπλογραφική μέθοδο (π.χ. λογαριασμούς τάξεως) Καθαρά Κέρδη Δ.Λ.Π. (ή ζημίες) Πλέον: Πιστωτικές διαφορές Λογ. 60 :... - Λογ. 61 :... - Λογ. 62 :... - Λογ. 63 :... - Λογ. 64 :... - Λογ. 65 :... - Λογ. 66 : Λογ. 68 :... - Λογ. 7Χ :... - Λογ. 82 :... - Λογ. 83 :... - Λογ. 84 :... - Λογ. 85 : Σύνολο Μείον: Χρεωστικές διαφορές Λογ. 60 :... - Λογ. 61 :... - Λογ. 62 :... - Λογ. 63 :... - Λογ. 64 :... - Λογ. 65 :... - Λογ. 66 : Αποσβέσεων 21 Λογ. 68 :... - Λογ. 7Χ :... - Λογ. 82 :... - Λογ. 83 :... - Λογ. 84 :... - Λογ. 85 : Υπόλοιπο Λογ. Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης (κέρδη)1.040 Β11β Πίνακας Σχηματισμού Φορολογικών Αποθεματικών, ο οποίος προκύπτει από λογαριασμούς διάθεσης των Φορολογικών Αποτελεσμάτων, που τηρούνται με τη διπλογραφική μέθοδο (π.χ. λογαριασμούς τάξεως)

14 Φορολογικά Αποτελέσματα Χρήσης (κέρδη) Μείον: Υπόλοιπο φορολογικών ζημιών προηγούμενης χρήσης 40 - Υπόλοιπο φορολογικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων Πλέον: Αποθεματικά καταστατικού 20 Έκτακτα αποθεματικά 20 Μείον: Διαφορές φόρων από ελέγχους προηγούμενων χρήσεων 60- Σύνολο κονδυλίων της φορολογικής διάθεσης 830 Διατίθενται ως ακολούθως: Τ ακτικό αποθεματικό 20 Αποθεματικά απαλλασσόμενα της φορολογίας 100 Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο 80 Αφορολόγητα αποθεματικά 90 Φόρος ακίνητης περιουσίας 20 Ποσοστό Μελών Δ.Σ. 30 Προτεινόμενο Μέρισμα 160 Φόρος Εισοδήματος 203 Φορολογικά Κέρδη Χρήσης εις Νέον 127 Σύνολο 830 Η ως άνω, καθώς και οποιαδήποτε άλλη, φορολογική διάθεση των φορολογικών αποτελεσμάτων χρήσης δεν είναι δεσμευτική για τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Οι οποιεσδήποτε αλλαγές που θα αποφασιστούν από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα απεικονιστούν διπλογραφικά στους τηρούμενους λογαριασμούς (π.χ. Τ άξεως) και στους λογαριασμούς ουσίας των Αποθεματικών (41), των Αποτελεσμάτων εις Νέον (42), των Υποχρεώσεων προς Μετόχους - Εταίρους - Μέλη Δ.Σ. (53) και των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο (54). Οι αλλαγές αυτές γίνονται στα λογιστικά βιβλία της χρήσης αν δεν έχει κλείσει ή, αν έχει κλείσει, στα λογιστικά βιβλία της επόμενης χρήσης, και επηρεάζουν αντίστοιχα τον Πίνακα Σχηματισμού Φορολογικών Αποθεματικών (ως άνω) και των Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Φορολογικών Αποθεματικών (Β11γ). Β11γ Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Φορολογικών Αποθεματικών, ο οποίος προκύπτει από λογαριασμούς που τηρούνται με τη διπλογραφική μέθοδο (λογαριασμούς τάξεως) Υπόλοιπο Προηγούμενης Μεταβολές Χρήσης Υπόλοιπο στο τέλος της Χρήσης 1. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα (+) Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο Αφορολόγητα αποθεματικά με ανάλυση κατά φορολογική διάταξη (+) Σύνολα Β2 Πίνακας Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.) Ο Πίνακας Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.) είναι ανακεφαλαιωτικός πίνακας, στον οποίο εμφανίζονται κατά πρωτοβάθμιο λογαριασμό οι προσωρινές διαφορές (χρεωστικές ή πιστωτικές) που προκύπτουν από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Πρότυπών (Δ.Λ.Π.) και της φορολογικής νομοθεσίας. Από το σύνολο των χρεωστικών και πιστωτικών διαφορών του Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.) και από τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή φορολογίας εισοδήματος προκύπτουν οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) που οφείλονται στη διαφοροποίηση των αποτελεσματικών λογαριασμών. Συνεπώς, στον Πίνακα αυτό περιλαμβάνονται μόνο οι αποτελεσματικοί πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί που παρουσιάζουν διαφοροποίηση με τις χρεωστικές ή πιστωτικές προσωρινές διαφορές. Αν στον Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.) περιλαμβάνονταν και μη αποτελεσματικοί διαφοροποιημένοι λογαριασμοί θα αλλοιωνόταν το περιεχόμενό του και δεν θα εξυπηρετούσε το σκοπό για

15 τον οποίο προβλέφθηκε, δηλαδή τον προσδιορισμό των αναβαλλόμενων φόρων. Ο Πίνακας Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.) καταρτίζεται κατά πρωτοβάθμιο αποτελεσματικό λογαριασμό με βάση τα στοιχεία του λογαριασμού Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης της περ. Γ της παρ.7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ., ο οποίος αναλύεται υποχρεωτικά σε υπολογαριασμούς από τους οποίους προκύπτουν οι χρεωστικές και πιστωτικές προσωρινές διαφορές, τουλάχιστον κατά πρωτοβάθμιο λογαριασμό. Ο Πίνακας Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.), καταρτίζεται μόνο από τις εταιρείες οι οποίες τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία με βάση τις αρχές και τους κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.). Στην περίπτωση αυτή καταρτίζεται και δημοσιεύεται μόνο ένας Ισολογισμός, αυτός των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.), και δύο λογαριασμοί αποτελεσμάτων χρήσης, αυτός των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) ο οποίος απεικονίζεται στην Κατάσταση των Αποτελεσμάτων Χρήσης που δημοσιεύεται, και ο λογαριασμός Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης ο οποίος απεικονίζεται στον Πίνακας Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης και δεν δημοσιεύεται. Ο Πίνακας Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.)συνδέει μόνο τους δύο λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσης και διευκολύνει το φορολογικό έλεγχο στον εντοπισμό και στον έλεγχο των προσωρινών χρεωστικών και πιστωτικών διαφορών. Η μορφή του Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.) είναι αυτή που περιγράφεται στην περ. Α της παρ. 7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. Ακολουθεί ο πίνακας αυτός με υποθετικά στοιχεία προσωρινών διαφορών (χρεωστικών ή πιστωτικών), κατά πρωτοβάθμιο αποτελεσματικό λογαριασμό που παρουσιάζει διαφοροποίηση : Πίνακας Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.) Ι ΕΞΟΔΩΝ (λογ. 6Χ και 8Χ) Υπόλοιπα Δ.Λ.Π. Υπόλ. Φορολ. Αποτελ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ (Λογιστική βάση) (Φορολογική βάση) ΧρεωστικέςΠιστωτικές 1. Λογ Λογ Λογ Λογ Σύνολα Οι διαφορές (+ / -) προκύπτουν από την εξίσωση : Υπόλοιπα Φορολογικών Αποτελεσμάτων - Υπόλοιπα Δ.Λ.Π. = Διαφορά ΙΙ ΕΣΟΔΩΝ (λογ. 7Χ και 8Χ) Υπόλοιπα Δ.Λ.Π. Υπόλ. Φορολ. Αποτελ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ (Λογιστική βάση) (Φορολογική βάση) ΧρεωστικέςΠιστωτικές 1. Λογ Λογ Λογ Σύνολα Οι διαφορές (+ / -) προκύπτουν από την εξίσωση : Υπόλοιπα Δ.Λ.Π. - Υπόλοιπα Φορολογικών Αποτελεσμάτων = Διαφορά ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Κωνσταντίνος Βαρβάκης Πρόεδρος Σ.ΛΟ.Τ.

IFRS Newsletter Πληροφορίες για τα ΔΠΧΠ στην Ελλάδα

IFRS Newsletter Πληροφορίες για τα ΔΠΧΠ στην Ελλάδα Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μέλος της Grant Thornton International 1 IFRS Newsletter Πληροφορίες για τα ΔΠΧΠ στην Ελλάδα IASB News Περιεχόμενα IFRS 6: «Έρευνα και αξιολόγηση μεταλλευτικών πόρων»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Νοέμβριος 2013 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Δεδομένα 1) Α.Ε με μετοχικό κεφάλαιο 15.000.000 πραγματοποίησε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 8 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές Εγγραφές για τη διανομή των κερδών του φορολογικού έτους 2015

Λογιστικές Εγγραφές για τη διανομή των κερδών του φορολογικού έτους 2015 1 Λογιστικές Εγγραφές για τη διανομή των κερδών του φορολογικού έτους 2015 Με βάση το παλιό λογιστικό σχέδιο (Γ.Λ.Σ.), η λογιστική εγγραφή για τη διανομή των κερδών του φορολογικού έτους 2015 θα έπρεπε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 12 η : Αναπροσαρμογή Παγίων

Άσκηση 12 η : Αναπροσαρμογή Παγίων ΆΣΚΗΣΗ 1 η : Άσκηση προσδιορισμού γενικής εκμετάλλευσης Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασμών από το ισοζύγιο της εμπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010. 60.00 Αμοιβές έμμισθου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,32 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,32

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,32 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,32 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014 [ ΔΙΑΧ. 1/1-31/12/2014 ] ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειομένης χρήσης 2014 Ποσά προηγ, χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Χρήση 2014 Χρήση 2013 Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Λογιστική απεικόνιση αποθεματικών προερχομένων από κέρδη φορολογημένα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 2579/1998.

ΘΕΜΑ: Λογιστική απεικόνιση αποθεματικών προερχομένων από κέρδη φορολογημένα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 2579/1998. -- 457 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο 32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Απριλίου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ Πρωτ: 1042608/10362/Β'0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1103 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

"ΥΓΕΙΑΣΗ Α.Ε." ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: ΑΡ.ΜΑΕ /1ΑΤ/Β/06/0051

ΥΓΕΙΑΣΗ Α.Ε. ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: ΑΡ.ΜΑΕ /1ΑΤ/Β/06/0051 "ΥΓΕΙΑΣΗ Α.Ε." ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: 006733701000 - ΑΡ.ΜΑΕ. 60049/1ΑΤ/Β/06/0051 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2015-9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 )

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ι. Καταβλημένο κεφάλαιο 179,897.29

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 0 2 5η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2002 Ποσά προηγούµενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων 536 Παράδειγμα προσδιορισμού αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και αποτελεσμάτων χρήσης με λογιστικές εγγραφές και χωρίς λογιστικές εγγραφές εμπορικής και βιομηχανικής επιχείρησης Στην εμποροβιομηχανική επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Τακτικό αποθεματικό , ,01 7. Ακινητ. υπό εκτέλεση και προκαταβολές

6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Τακτικό αποθεματικό , ,01 7. Ακινητ. υπό εκτέλεση και προκαταβολές ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 67101/61/B/08/19 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά σε ΕΥΡΩ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων Page 1 of 5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ αξία κτήσεως αποσβέσεις Ποσά σε δραχμές Ποσά κλειομένης χρήσεως 2000

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ.

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ. ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ----------------------------------------- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ IDEAFON Α.Ε. ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΤΗΣ 30/03/2013 ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΕΠΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΤΗΣ 30/03/2013 ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΕΠΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΤΗΣ 30/03/2013 ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΕΠΕ Στο Δρεπανο Ναυπλίας σήμερα την 30 η ΜΑΡΤΊΟΥ 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 21:00 μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας στο Δρέπανο Ναυπλίας, μετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος. IAS 12 Income Taxes

ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος. IAS 12 Income Taxes ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος 2 1Σκοπός Σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να καθορίσει τον λογιστικό χειρισµό των φόρων εισοδήµατος. Το προέχον θέµα στη λογιστική των φόρων εισοδήµατος είναι το πώς θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

"DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε.  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) "DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρη θε ση των επιχειρη σεων Οι αλλαγε ς βα σει των Ελληνικων Λογιστικων Προτύ πων

Καθαρη θε ση των επιχειρη σεων Οι αλλαγε ς βα σει των Ελληνικων Λογιστικων Προτύ πων Καθαρη θε ση των επιχειρη σεων Οι αλλαγε ς βα σει των Ελληνικων Λογιστικων Προτύ πων Γεώργιος Στ. Αληφαντής Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Σύμβούλος στην Εταιρεία Δικηγόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 )

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Μανδήλας Α. Αθανάσιος 1

Μανδήλας Α. Αθανάσιος 1 Ισολογισμός Διανομή Αποτελέσματος - Φορολογία Κερδών Ο.Ε. Στο τέλος κάθε χρήσης, όπως κάθε επιχείρηση, έτσι και η ομόρρυθμη εταιρεία συντάσσει Απογραφή και Ισολογισμό τέλους χρήσης. Έτσι αφού συντάξουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004-13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΑΣΦΑΛΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΑΣΦΑΛΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΑΣΦΑΛΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67041/51/Β/08/10 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2 Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος Επιλογής Τομέας Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 2 1 Στόχος Μαθήματος Εξετάζει το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης 1 Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2 Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος Επιλογής Τομέας Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 2 2 Στόχος Μαθήματος Εξετάζει το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Τηλέφωνο: 2103382157 Fax: 2103616464 E-mail: mfousteris@acci.gr Αθήνα,10/06/2016

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Expenses Extra Solidarity Tax 87,156 Operating Expenses 33,637 15,300 Interests 39,777 Depreciation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Λογιστική Εταιρειών)

Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Λογιστική Εταιρειών) Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Λογιστική Εταιρειών) Διδάσκων Ναούμ Βασίλειος 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 2 1 Φόρος Εισοδήματος και λογιστικοί χειρισμοί Φόρος εισοδήματος: ένα % επί

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Λογιστική Εταιρειών) Διδάσκων Ναούμ Βασίλειος

Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Λογιστική Εταιρειών) Διδάσκων Ναούμ Βασίλειος Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Λογιστική Εταιρειών) Διδάσκων Ναούμ Βασίλειος 1 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 2 2 Φόρος Εισοδήματος και λογιστικοί χειρισμοί Φόρος εισοδήματος: ένα %

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας. - Δεν έγινε παρέκκλιση από τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870

Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870 KASTRO LTD INCOME STATEMENT Year 2014 Year 2013 Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870 Operating Expenses 28,202 34,189 Extra Solidarity Tax 33,338 87,156 Interests 27,400 39,777

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1 Ένα παντρεμένο ζευγάρι, χωρίς παιδιά, είχε για το έτος 2017 τα ακόλουθα oικονομικά στοιχεία: Α. Ο σύζυγος Ο καθαρός μισθός του πρό φόρων είναι : 8.000 Ο φόρος που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ 2015 Τον περασμένο χρόνο ήταν περίοδος έναρξης της δραστηριότητας. Οι προοπτικές μας όμως για το 2015 πιστεύουμε ότι είναι καλύτερες.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ 2015 Τον περασμένο χρόνο ήταν περίοδος έναρξης της δραστηριότητας. Οι προοπτικές μας όμως για το 2015 πιστεύουμε ότι είναι καλύτερες. 1 ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΑΙΟΛΟΣ Α.Ξ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ ΠΛΑΚΙΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Α.Φ.Μ. 800508332 Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 126369350000 ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. προς την Γ.Σ. των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος (δαπάνης) της

1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος (δαπάνης) της Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Πέµπτη, 19 Νοεµβρίου 2015 Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

<HAVEN DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ>

<HAVEN DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ> ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Αρ. ΜΑΕ : 64121/62/Β/07/0200 ΤΗΣ 25 ης ΜΑΪΟΥ 2015 Στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Κορωναίου 9 Τ.Κ.: 71202 Πληροφορίες: ΑΓΛΟΥΠΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Τηλέφωνο: 2810247011 Fax: 2810285829 E-mail: agloupas@ebeh.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1 Ένα παντρεμένο ζευγάρι, χωρίς παιδιά, είχε για το έτος 2016 τα ακόλουθα oικονομικά στοιχεία: Α. Ο σύζυγος Ο καθαρός μισθός του πρό φόρων είναι : 8.000 Ο φόρος που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ του Π.Δ. 315/29.12.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ του Π.Δ. 315/29.12. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/29.12.1999) ΤΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014

ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε1,Ε2,Ε9 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Δ.Ο.Υ Ε1 Ε2 Ε9 ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16/11/2012-31/12/2013)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16/11/2012-31/12/2013) UNIQUE BEAUTY ΜΟΝ/ΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 59-61, ΑΝΟΙΞΗ Α.Φ.Μ.: 800449179 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 16/11/2012 ΕΩΣ 31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού ,01 2.Δάνεια Τραπεζών ,26

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού ,01 2.Δάνεια Τραπεζών ,26 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2012-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1-31/12/12) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11383/70/Β/86/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2011 Αξία κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις.

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις. 1 Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των ανωνύμων εταιρειών με το Ν. 4110/2013 Γεωργίου Στ. Αληφαντή Διδάσκοντος στο ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συμβούλου στην Εταιρεία Δικηγόρων POTAMITISVEKRIS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. & 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. & 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2015 31/12/2015 ΤΗΣ MARINET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης

Διαβάστε περισσότερα

1. Οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες χορηγούν πληροφορίες για τη διάθεση των κερδών βάσει των Ε.Λ.Π.

1. Οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες χορηγούν πληροφορίες για τη διάθεση των κερδών βάσει των Ε.Λ.Π. Η διάθεση των κερδών των επιχειρησέων. Οι αλλαγές βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Γεωργίου Στ. Αληφαντή, ιδάσκοντος στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς, τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συµβούλου στην Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Εταιρειών. Περί εταιρειών

Λογιστική Εταιρειών. Περί εταιρειών Λογιστική Εταιρειών Περί εταιρειών Εταιρείες Εταιρική επιχείρηση δημιουργείται όταν συμπράττουν δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με σκοπό την επίτευξη κοινού αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ( 1/1/2010 2013-31/12/2013-31/12/2010) ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 2012 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 2012 ( 1/1/22012-31/12/2012 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2 2012 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 20 2011 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΣΒΕ- ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IΜΠΙΣ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης Δεκεμβρίου Εταιρικη χρηση από 01/01/2015 εως 31/12/2015

IΜΠΙΣ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης Δεκεμβρίου Εταιρικη χρηση από 01/01/2015 εως 31/12/2015 IΜΠΙΣ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης Δεκεμβρίου 2015- Εταιρικη χρηση από 01/01/2015 εως 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 1.136,05 1.212,05

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός τέλους χρήσης

Ισολογισμός τέλους χρήσης Ισολογισμός τέλους χρήσης 9.1. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης συντάσσεται ισολογισμός, που για το λόγο αυτό καλείται Ισολογισμός τέλους χρήσης. Ακόμη, στο τέλος κάθε χρήσης προσδιορίζονται τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

YAB YUM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

YAB YUM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ YAB YUM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του Νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/ Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/27.7.2015 Αθήνα, 27.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 1155 ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΤΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας. - Δεν έγινε παρέκκλιση από τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα