ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

Transcript

1 C 58/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 20ής Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ/2011/1) (2011/C 58/04) ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙ ΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 4, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1096/2010 του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2010 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου ( 2 ), ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Ορισμοί Ο παρών εσωτερικός κανονισμός συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010, σε συνδυασμό με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1096/2010. Οι όροι του παρόντος εσωτερικού κανονισμού έχουν την ίδια έννοια με αυτή των όρων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1096/2010. ΤΙΤΛΟΣ 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Το Γενικό Συμβούλιο Άρθρο 2 Συνεδριάσεις του γενικού συμβουλίου 1. Το γενικό συμβούλιο αποφασίζει για τις ημερομηνίες των τακτικών του συνεδριάσεων κατόπιν πρότασης του προέδρου του ΕΣΣΚ. Οι τακτικές συνεδριάσεις του γενικού συμβουλίου πραγματοποιούνται κατά κανόνα σύμφωνα με το πρόγραμμα που καθορίζεται εγκαίρως από το γενικό συμβούλιο πριν από την έναρξη κάθε ημερολογιακού έτους. Στη διάρκεια του έτους είναι δυνατό να προγραμματίζονται πρόσθετες τακτικές συνεδριάσεις. 2. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010, οι έκτακτες συνεδριάσεις μπορούν να συγκαλού ( 1 ) ΕΕ L 331 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 331 της , σ νται από τον πρόεδρο ή κατόπιν αιτήματος του ενός τρίτου τουλάχιστον των μελών του γενικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου. Ο πρόεδρος συγκαλεί κατά κανόνα τις έκτακτες συνεδριάσεις δύο τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα, εκτός εάν αυτές πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη, οπότε μπορούν να συγκαλούνται μία ημέρα νωρίτερα. 3. Οι συνεδριάσεις του γενικού συμβουλίου μπορούν να πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη, εκτός εάν: i) πέντε τουλάχιστον μέλη του γενικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου αντιτίθενται στην πραγματοποίηση τηλεδιάσκεψης, όταν πρόκειται για τακτική συνεδρίαση, ή ii) δέκα τουλάχιστον μέλη του γενικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου αντιτίθενται πραγματοποίηση τηλεδιάσκεψης, όταν πρόκειται για έκτακτη συνεδρίαση. Άρθρο 3 Ιδιότητα μέλους 1. Οι αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές γνωστοποιούν στη γραμματεία του ΕΣΣΚ τα ονόματα των των αντίστοιχων υψηλόβαθμων εκπροσώπων τους ή, κατά περίπτωση, των κοινών εκπροσώπων που διορίζονται από αυτές ως μέλη του γενικού συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου και υποδεικνύουν τις εθνικές εποπτικές αρχές στις οποίες ανήκουν οι εν λόγω εκπρόσωποι. 2. Η γραμματεία του ΕΣΣΚ τηρεί και ενημερώνει κατάλογο ο οποίος περιλαμβάνει τις αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές και τους εκπροσώπους τους στο γενικό συμβούλιο. Κάθε τροποποίηση του καταλόγου αυτού κοινοποιείται στη γραμματεία του ΕΣΣΚ. Άρθρο 4 Συμμετοχή στις συνεδριάσεις του γενικού συμβουλίου 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παράγραφοι 4 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010, μόνον τα μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του γενικού συμβουλίου. 2. Εκτός από τα μέλη με δικαίωμα ψήφου και τον πρόεδρο της οικονομικής και δημοσιονομικής επιτροπής, ένας μόνον υψηλόβαθμος εκπρόσωπος των εθνικών εποπτικών αρχών ανά κράτος μέλος λαμβάνει θέση στο κεντρικό τραπέζι κατά τις συζητήσεις για τα θέματα για τα οποία έχει οριστεί ως εθνικός εκπρόσωπος οι λοιποί εκπρόσωποι των εθνικών εποπτικών αρχών παρίστανται ως παρατηρητές. Ελλείψει κοινού εκπροσώπου, οι διορισμένοι εκπρόσωποι των εθνικών εποπτικών αρχών έρχονται σε συνεννόηση και γνωστοποιούν στη γραμματεία του ΕΣΣΚ πέντε τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του γενικού συμβουλίου τα θέματα της

2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 58/5 ημερήσιας διάταξης στα οποία θα συμμετάσχουν. Σε περίπτωση που τα θέματα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα δύο ή περισσότερων εθνικών εποπτικών αρχών, θα πρέπει να συνάπτουν ειδικό διακανονισμό για τον τρόπο εφαρμογής του κανόνα εναλλαγής του άρθρου 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010. Σε περίπτωση που οι εθνικές εποπτικές αρχές δεν καταλήγουν σε συμφωνία για την εφαρμογή του κανόνα εναλλαγής, το μέλος του ΕΣΣΚ που προέρχεται από την εθνική κεντρική τράπεζα του οικείου κράτους μέλους αποφασίζει, πριν από κάθε συνεδρίαση, ποιος εκπρόσωπος θα πρέπει να λάβει θέση στο κεντρικό τραπέζι για τα αντίστοιχα θέματα και ενημερώνει σχετικά τους εκπροσώπους. 3. Μέλος που κωλύεται να παραστεί δύναται να ορίσει εγγράφως αντικαταστάτη, ο οποίος παρίσταται στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση αποδεδειγμένου κωλύματος των εν ενεργεία μελών του ΕΣΣΚ να παρασταθούν σε συνεδριάσεις για τρεις μήνες, είναι δυνατός ο διορισμός αναπληρωτών που θα συμμετέχουν σε αυτές με δικαίωμα ψήφου. Ο διορισμός αναπληρωτή ή αντικαταστάτη και η συμμετοχή συνοδού κοινοποιούνται εγγράφως στη γραμματεία του ΕΣΣΚ σε εύθετο χρόνο πριν από τη συνεδρίαση. Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου, του γενικού συμβουλίου προεδρεύει ο πρώτος αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας αμφότερων, του γενικού συμβουλίου προεδρεύει ο δεύτερος αντιπρόεδρος. Ο πρόεδρος της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής και οι δύο αντιπρόεδροι της εν λόγω επιτροπής διορίζουν τους αναπληρωτές ή τους αντικαταστάτες τους μεταξύ των μελών της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής. Αναπληρωτής ή αντικαταστάτης του προέδρου της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής είναι ο αντιπρόεδρος της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής. Κάθε πρόταση αναφέρει τους λόγους στους οποίους βασίζεται και κοινοποιείται σε όλα τα μέλη του γενικού συμβουλίου. Κατά την έναρξη κάθε συνεδρίασης, το γενικό συμβούλιο, κατόπιν πρότασης του προέδρου του ΕΣΣΚ, εγκρίνει την ημερήσια διάταξη. Η διαγραφή θέματος από την ημερήσια διάταξη είναι δυνατή, κατόπιν αιτήματος του προέδρου του ΕΣΣΚ ή πέντε τουλάχιστον μελών του γενικού συμβουλίου, εάν τα σχετικά έγγραφα δεν υποβλήθηκαν εγκαίρως στα μέλη του γενικού συμβουλίου. 3. Ο επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ συντάσσει το σχέδιο πρακτικών των εργασιών του γενικού συμβουλίου. Τα πρακτικά περιλαμβάνουν αναφορά στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο γενικό συμβούλιο, καταγραφή των αποφάσεων που ελήφθησαν ή/και των συμπερασμάτων στα οποία κατέληξε το γενικό συμβούλιο, καθώς και κατάλογο των συμμετεχόντων. 4. Ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ υποβάλλει το σχέδιο πρακτικών στα μέλη του γενικού συμβουλίου για σχόλια και έγκριση, με έγγραφη διαδικασία, το αργότερο δύο εβδομάδες μετά τη συνεδρίαση ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατό, στην επόμενη συνεδρίαση. Μόλις εγκριθεί, υπογράφεται από τον πρόεδρο του ΕΣΣΚ. 5. Οι εργασίες του γενικού συμβουλίου είναι εμπιστευτικές. 6. Σε περίπτωση έκτακτης συνεδρίασης του γενικού συμβουλίου, οι προθεσμίες του άρθρου 4 παράγραφος 2 και του άρθρου 5 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού μπορούν να συντέμνονται. 4. Τα μέλη του γενικού συμβουλίου, οι αναπληρωτές ή οι αντικαταστάτες τους μπορούν να συνοδεύονται από ένα πρόσωπο. Οι εργασίες αναμεταδίδονται σε χωριστή αίθουσα συνεδριάσεων για τους συνοδούς. 5. Ο επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ επικουρεί τον πρόεδρο του ΕΣΣΚ κατά τη διεξαγωγή των συσκέψεων και των ψηφοφοριών. 6. Ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ μπορεί να καλεί εκτάκτως και άλλα πρόσωπα για συγκεκριμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν πρότασης του προέδρου ή άλλων μελών του γενικού συμβουλίου, εφόσον κρίνεται σκόπιμο και υπό την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας. Άρθρο 5 Οργάνωση των συνεδριάσεων του γενικού συμβουλίου 1. Ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ καταρτίζει προκαταρκτική ημερήσια διάταξη για την τακτική συνεδρίαση του γενικού συμβουλίου και την υποβάλλει στη διευθύνουσα επιτροπή για διαβούλευση, μαζί με τα σχετικά έγγραφα, οκτώ τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από τη συνεδρίασή της. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος υποβάλλει την προσωρινή ημερήσια διάταξη μαζί με τα σχετικά έγγραφα στα μέλη του γενικού συμβουλίου, δέκα τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του γενικού συμβουλίου. 2. Το γενικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή ή προσθήκη θεμάτων στην προσωρινή ημερήσια διάταξη κατόπιν πρότασης του προέδρου ή άλλου μέλους του γενικού συμβουλίου. Άρθρο 6 Κανόνες ψηφοφορίας του γενικού συμβουλίου 1. Το γενικό συμβούλιο προβαίνει σε ψηφοφορία κατόπιν αιτήματος του προέδρου του ΕΣΣΚ. Ο πρόεδρος κινεί επίσης τη διαδικασία ψηφοφορίας κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε μέλους του γενικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου. 2. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010, για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε ψηφοφορίας στο γενικό συμβούλιο απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων των μελών με δικαίωμα ψήφου. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση στην οποία οι αποφάσεις μπορούν να λαμβάνονται με απαρτία του ενός τρίτου στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 2 παράγραφος Ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ μπορεί να κινήσει μυστική ψηφοφορία, εφόσον το ζητήσουν τουλάχιστον πέντε μέλη του γενικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου. Οι ψηφοφορίες του γενικού συμβουλίου που αφορούν πρόσωπα είναι πάντοτε μυστικές. 4. Αποφάσεις μπορούν να λαμβάνονται και με έγγραφη διαδικασία, εκτός εάν διαφωνούν πέντε τουλάχιστον μέλη του γενικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου. Για την έγγραφη διαδικασία απαιτούνται: i) κατά κανόνα, πέντε τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες για μελέτη από κάθε μέλος του γενικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου, ii) ιδιόχειρη υπογραφή κάθε μέλους του γενικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου ή του αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 και iii) καταχώριση της εν λόγω απόφασης στα πρακτικά της επόμενης συνεδρίασης του γενικού συμβουλίου.

3 C 58/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Ο Πρώτος Αντιπρόεδρος Άρθρο 7 Εκλογή του πρώτου αντιπροέδρου Η εκλογή του πρώτου αντιπροέδρου του ΕΣΣΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010, πραγματοποιείται ως ακολούθως: α) το εκλεκτορικό σώμα αποτελείται από τα μέλη του γενικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ad personam β) ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ, ως πρόεδρος της ΕΚΤ, καλεί τα μέλη του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ σε συνεδρίαση για την εκλογή του πρώτου αντιπροέδρου, με προειδοποίηση τουλάχιστον δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών. Ο πρόεδρος απευθύνει επίσης στα μέλη του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο γραμματέας του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ εκτελεί εκτάκτως καθήκοντα γραμματέα του εκλεκτορικού σώματος γ) ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ υποβάλλει στο εκλεκτορικό σώμα τον κατάλογο των υποψηφίων για τη θέση του πρώτου αντιπροέδρου με βάση τις δηλώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που παραλήφθηκαν έως την έναρξη της συνεδρίασης για την εκλογή δ) ο πρώτος αντιπρόεδρος εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση που υπάρχει μόνον ένας υποψήφιος, ο πρώτος αντιπρόεδρος εκλέγεται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι του ενός, ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ διενεργεί διαδοχικές μυστικές ψηφοφορίες. Εάν στην πρώτη ψηφοφορία δεν εκλεγεί κανείς από τους υποψηφίους με απλή πλειοψηφία, στη δεύτερη ψηφοφορία λαμβάνουν μέρος οι δύο υποψήφιοι που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας για τη δεύτερη σειρά κατάταξης, δικαίωμα συμμετοχής στη δεύτερη ψηφοφορία έχουν όλοι οι ισοψηφούντες υποψήφιοι. ε) εάν στη δεύτερη ψηφοφορία δεν εκλεγεί κανείς από τους υποψηφίους με απλή πλειοψηφία, εκλέγεται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Η Διευθύνουσα Επιτροπή Άρθρο 8 Ιδιότητα μέλους 1. Επιλέξιμοι υποψήφιοι για την εκλογή των τεσσάρων μελών της διευθύνουσας επιτροπής που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 είναι τα μέλη του γενικού συμβουλίου που είναι και μέλη του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ, πλην του προέδρου του ΕΣΣΚ, του πρώτου αντιπροέδρου του ΕΣΣΚ και του αντιπροέδρου της ΕΚΤ. 2. Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των κρατών μελών εντός και εκτός ζώνης ευρώ κατά το χρόνο της εκλογής, το εκλεκτορικό σώμα, το οποίο αποτελείται από μέλη του γενικού συμβουλίου που είναι και μέλη του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ, καθορίζει αναλόγως τον αριθμό των μελών της διευθύνουσας επιτροπής που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010. Για το σκοπό αυτό, το εκλεκτορικό σώμα προβαίνει σε στρογγυλοποίηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. 3. Λαμβανομένης υπόψη της ως άνω απόφασης του γενικού συμβουλίου, ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ απευθύνει στους επιλέξιμους υποψηφίους πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος το αργότερο δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες πριν από την εκλογή. Ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ υποβάλλει στο γενικό συμβούλιο τον κατάλογο των υποψηφίων με βάση τις δηλώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που παραλήφθηκαν πριν από την έναρξη της συνεδρίασης που συγκλήθηκε για την εκλογή. 4. Ο πρόεδρος οργανώνει μία ή περισσότερες μυστικές ψηφοφορίες κατά τρόπο ώστε οι επιλέξιμοι υποψήφιοι που λαμβάνουν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων να εκλέγονται σύμφωνα με την αναλογία που απαιτείται βάσει της παραγράφου 2. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργούνται διαδοχικές ψηφοφορίες. Κατά την ψηφοφορία, τα μέλη του γενικού συμβουλίου που είναι μέλη του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ θα πρέπει να αποβλέπουν στη διασφάλιση ισόρροπης εκπροσώπησης των κρατών μελών. 5. Για την εκλογή καθενός από τα τέσσερα μέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 απαιτείται απλή πλειοψηφία των μελών του γενικού συμβουλίου που είναι μέλη του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ και παρίστανται στη συνεδρίαση του γενικού συμβουλίου. Άρθρο 9 Οργάνωση των συνεδριάσεων της διευθύνουσας επιτροπής 1. Ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ προεδρεύει των συνεδριάσεων της διευθύνουσας επιτροπής. 2. Η διευθύνουσα επιτροπή αποφασίζει για τις ημερομηνίες των συνεδριάσεών της κατόπιν πρότασης του προέδρου της. Οι τακτικές συνεδριάσεις πραγματοποιούνται, κατά κανόνα, εντός των τεσσάρων εβδομάδων που προηγούνται της συνεδρίασης του γενικού συμβουλίου. 3. Οι συνεδριάσεις μπορούν να πραγματοποιούνται και με τηλεδιάσκεψη, εκτός εάν: i) δύο τουλάχιστον μέλη της διευθύνουσας επιτροπής αντιτίθενται στην πραγματοποίηση τηλεδιάσκεψης, όταν πρόκειται για τακτική συνεδρίαση, ή ii) πέντε τουλάχιστον μέλη της διευθύνουσας επιτροπής αντιτίθενται στην πραγματοποίηση τηλεδιάσκεψης, όταν πρόκειται για έκτακτη συνεδρίαση. 4. Ο πρόεδρος της διευθύνουσας επιτροπής μπορεί να καλεί και άλλα πρόσωπα να παρίστανται στις συνεδριάσεις της, κατόπιν πρότασης του προέδρου ή άλλων μελών της διευθύνουσας επιτροπής, εφόσον κρίνεται σκόπιμο και υπό την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας. 5. Μέλος της διευθύνουσας επιτροπής που κωλύεται να παραστεί σε συνεδρίαση μπορεί εγγράφως να ορίσει αναπληρωτή. Ο πρόεδρος της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής αντικαθίσταται κατά κανόνα από έναν από τους δύο αντιπροέδρους της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής. Αναπληρωτής του προέδρου της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής είναι ο αντιπρόεδρος της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής. Ο επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ ενημερώνεται εγγράφως για τις ανωτέρω αλλαγές σε εύθετο χρόνο πριν από τη συνεδρίαση της διευθύνουσας επιτροπής. Άρθρο 10 Ημερήσια διάταξη και εργασίες 1. Η ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της διευθύνουσας επιτροπής προτείνεται από τον πρόεδρο του ΕΣΣΚ και εγκρίνεται από τη διευθύνουσα επιτροπή κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Η προσωρινή ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από τον πρόεδρο του ΕΣΣΚ και αποστέλλεται, κατά κανόνα, μαζί με τα σχετικά έγγραφα,

4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 58/7 στα μέλη της διευθύνουσας επιτροπής δέκα τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Κάθε μέλος της διευθύνουσας επιτροπής μπορεί να προτείνει στον πρόεδρο θέματα και έγγραφα για μελέτη από τη διευθύνουσα επιτροπή. 2. Η διευθύνουσα επιτροπή εξετάζει εκ των προτέρων τα θέματα της προκαταρκτικής ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του γενικού συμβουλίου, καθώς και τα σχετικά έγγραφα. Η διευθύνουσα επιτροπή μεριμνά για την προετοιμασία των φακέλων που προορίζονται για το γενικό συμβούλιο και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, προτείνει επιλογές ή λύσεις. Η διευθύνουσα επιτροπή υποβάλλει στο γενικό συμβούλιο σε διαρκή βάση εκθέσεις σχετικά με την εξέλιξη των δραστηριοτήτων του ΕΣΣΚ. 3. Ο επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ καταρτίζει σχέδιο περίληψης των εργασιών των συνεδριάσεων της διευθύνουσας επιτροπής και το υποβάλλει για σχόλια και έγκριση στα μέλη της διευθύνουσας επιτροπής με την έγγραφη διαδικασία, κατά κανόνα πριν από την επόμενη συνεδρίαση του γενικού συμβουλίου. Η περίληψη των εργασιών υπογράφεται από τον πρόεδρο του ΕΣΣΚ. 4. Ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των σημείων δράσης στα οποία συμφώνησε η διευθύνουσα επιτροπή, καθώς και για τη διαβίβαση των διαβουλεύσεών της στα υπόλοιπα όργανα του ΕΣΣΚ. 5. Οι περιλήψεις των πρακτικών, οι δραστηριότητες και οι συζητήσεις της διευθύνουσας επιτροπής είναι εμπιστευτικές. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή Άρθρο 11 Ιδιότητα μέλους 1. Η διευθύνουσα επιτροπή προτείνει τους δεκαπέντε εμπειρογνώμονες τους οποίους εγκρίνει το γενικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010, με βάση τις αρχές της δημοσιότητας, της διαφάνειας, της ισότιμης πρόσβασης και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Με απόφαση του γενικού συμβουλίου καθορίζονται οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις για την επιλογή, το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής. 2. Ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ επιλέγει μεταξύ των εμπειρογνωμόνων που ορίστηκαν ως μέλη της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής υποψηφίους για πρόεδρο και πρώτο και δεύτερο αντιπρόεδρο, αντίστοιχα, τους οποίους προτείνει στο γενικό συμβούλιο για διορισμό σύμφωνα με τα άρθρα 7 παράγραφος 2 και 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010. Ο πρόεδρος και οι δύο αντιπρόεδροι της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής δεν μπορεί να διοριστεί ως πρόεδρος ή ως αντιπρόεδρος της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής. 3. Η προεδρία ασκείται εκ περιτροπής, για χρονικό διάστημα δεκαέξι μηνών, από τον διορισμένο πρόεδρο και τους δύο αντιπροέδρους. 4. Το γενικό συμβούλιο του ΕΣΣΚ γνωμοδοτεί για τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) όσον αφορά την αμοιβή και την επιστροφή των εξόδων των δεκαπέντε ως άνω εμπειρογνωμόνων εντός των ορίων του προϋπολογισμού που διαθέτει η ΕΚΤ για το σκοπό αυτό. 5. Ο κατάλογος των μελών της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του ΕΣΣΚ. Άρθρο 12 Οργάνωση των συνεδριάσεων της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής 1. Η συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές το έτος. Οι συνεδριάσεις συγκαλούνται από τον πρόεδρο της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής. 2. Ο πρόεδρος της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής προτείνει την ημερήσια διάταξη, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010, και την υποβάλλει για έγκριση στην συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή. 3. Η συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή επικουρείται από τη γραμματεία του ΕΣΣΚ. Ο επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ παρίσταται στις συνεδριάσεις της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής και καταρτίζει την περίληψη των εργασιών, η οποία υποβάλλεται για σχόλια και έκδοση στην επόμενη συνεδρίαση ή εγκρίνεται νωρίτερα με έγγραφη διαδικασία. 4. Ο πρόεδρος της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής αναφέρεται στο γενικό συμβούλιο μέσω της διευθύνουσας επιτροπής. 5. Οι περιλήψεις των πρακτικών, οι δραστηριότητες και οι συζητήσεις της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής είναι εμπιστευτικές. Οι εκθέσεις της μπορούν να δημοσιεύονται κατόπιν έγκρισης του γενικού συμβουλίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Η Συμβουλευτική Τεχνική Επιτροπή Άρθρο 13 Οργάνωση των συνεδριάσεων 1. Η συμβουλευτική τεχνική επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον τέσσερεις φορές το έτος. Οι συνεδριάσεις συγκαλούνται από τον πρόεδρο της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής. 2. Οι συμμετέχουσες αρχές γνωστοποιούν στη γραμματεία του ΕΣΣΚ τα ονόματα των εκπροσώπων τους. Κατά περίπτωση, οι αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές γνωστοποιούν στη γραμματεία του ΕΣΣΚ το όνομα του διορισμένου κοινού εκπροσώπου των εθνικών εποπτικών αρχών και την αρχή στην οποία ανήκει. Η γραμματεία του ΕΣΣΚ τηρεί και ενημερώνει σχετικό κατάλογο. Κάθε τροποποίηση του καταλόγου αυτού κοινοποιείται στη γραμματεία του ΕΣΣΚ. 3. Ελλείψει κοινού εκπροσώπου των αρμόδιων εθνικών εποπτικών αρχών, μόνον ένας εκπρόσωπος των εθνικών εποπτικών αρχών ανά κράτος μέλος λαμβάνει θέση στο κεντρικό τραπέζι κατά τις συζητήσεις για τα θέματα για τα οποία ορίστηκε ως εθνικός εκπρόσωπος οι λοιποί εκπρόσωποι των εθνικών εποπτικών αρχών παρίστανται ως παρατηρητές. Σε περίπτωση που τα θέματα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα δύο ή περισσότερων εθνικών εποπτικών αρχών, θα πρέπει να συνάπτουν ειδικό διακανονισμό για τον τρόπο εφαρμογής του κανόνα εναλλαγής του άρθρου 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010. Σε περίπτωση που οι εθνικές εποπτικές αρχές δεν καταλήγουν σε συμφωνία για την εφαρμογή του κανόνα εναλλαγής, ο εκπρόσωπος της εθνικής κεντρικής τράπεζας του οικείου κράτους μέλους αποφασίζει, πριν από κάθε

5 C 58/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδρίαση, ποιος εκπρόσωπος θα πρέπει να λάβει θέση στο κεντρικό τραπέζι για τα αντίστοιχα θέματα και ενημερώνει σχετικά τους εκπροσώπους. 4. Ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ προτείνει στο γενικό συμβούλιο κατάλογο τριών υποψηφίων για τη θέση του προέδρου της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής, στον οποίο περιλαμβάνονται μέλη της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής ή υψηλόβαθμοι υπάλληλοι των οργανισμών που είναι μέλη του ΕΣΣΚ. Ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ οργανώνει μυστική ψηφοφορία και διορίζει τον υποψήφιο που λαμβάνει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από τα μέλη του γενικού συμβουλίου. Η θητεία του προέδρου της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής είναι τριετής και ανανεώσιμη. 5. Τα μέλη της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής εκλέγουν μεταξύ τους τον αντιπρόεδρο της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής. Η εκλογή πραγματοποιείται με μυστική ψηφοφορία και απλή πλειοψηφία. Ο εκπρόσωπος της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής δεν μπορεί να εκλεγεί ως αντιπρόεδρος της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής. Η θητεία του αντιπροέδρου της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής είναι τριετής και ανανεώσιμη. 6. Ο πρόεδρος της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής ορίζει ένα από τα μέλη της, πλην του προέδρου της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής και του ιδίου, ως μέλος της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής. Ο εκπρόσωπος της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής μπορεί να εναλλάσσεται ανάλογα με τα θέματα που συζητούνται στη συμβουλευτική τεχνική επιτροπή. 7. Δέκα τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, ο πρόεδρος της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής προτείνει την ημερήσια διάταξη, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 και υποβάλλεται στην συμβουλευτική τεχνική επιτροπή για έγκριση. Τα έγγραφα που αφορούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διατίθενται από τη γραμματεία του ΕΣΣΚ σε όλα τα μέλη της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής. 8. Η συμβουλευτική τεχνική επιτροπή επικουρείται από τη γραμματεία του ΕΣΣΚ. Ο επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ καταρτίζει τις περιλήψεις των εργασιών των συνεδριάσεων της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής, οι οποίες υποβάλλονται για σχόλια και έκδοση το αργότερο δύο εβδομάδες μετά τη συνεδρίαση ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, στην επόμενη συνεδρίαση. 9. Ο πρόεδρος της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής αναφέρεται στο γενικό συμβούλιο μέσω της διευθύνουσας επιτροπής. 10. Οι περιλήψεις των εργασιών της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής, οι δραστηριότητες και οι συζητήσεις της είναι εμπιστευτικές. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Η Γραμματεία του ΕΣΣΚ Άρθρο 14 Επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ 1. Η ΕΚΤ επιλέγει τον υποψήφιο ή τους υποψηφίους για τη θέση του επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ κατόπιν διαβούλευσης με το γενικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1096/ Μέλη του προσωπικού της γραμματείας του ΕΣΣΚ μπορούν να εκπροσωπούν τον επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ στις συνεδριάσεις του γενικού συμβουλίου, της διευθύνουσας επιτροπής, της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής, της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής, καθώς και σε άλλες συνεδριάσεις, κατά περίπτωση, και να τον αναπληρώνουν σε περίπτωση απουσίας του. Άρθρο 15 Καθήκοντα της γραμματείας του ΕΣΣΚ 1. Ο επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και τη σύνταξη των πρακτικών των εργασιών του γενικού συμβουλίου και των περιλήψεων των εργασιών όλων των συνεδριάσεων της διευθύνουσας επιτροπής. Είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη των περιλήψεων των εργασιών των συνεδριάσεων των συμβουλευτικών επιτροπών. 2. Ο επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ επικουρεί τη διευθύνουσα επιτροπή στην προετοιμασία των συνεδριάσεών της, καθώς και των συνεδριάσεων του γενικού συμβουλίου επικουρεί τους προέδρους των συμβουλευτικών επιτροπών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 3. Η γραμματεία του ΕΣΣΚ ασκεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1096/2010 και το άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010. Στο πλαίσιο των καθηκόντων αυτών, η γραμματεία του ΕΣΣΚ, μεταξύ άλλων: α) ενεργεί ως σημείο επαφής και διευκολύνει τη συνεργασία εντός του ΕΣΣΚ, καθώς και μεταξύ του ΕΣΣΚ, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, των λοιπών μελών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας και άλλων σχετικών οργανισμών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, και διασφαλίζει την αποτελεσματική ροή της επικοινωνίας β) συμβάλλει στον καθορισμό και την αναθεώρηση του γενικού πλαισίου μακροπροληπτικής εποπτείας του ΕΣΣΚ (στόχοι, μέσα άσκησης πολιτικής, λειτουργικά στοιχεία) γ) διενεργεί αναλύσεις και συνθέσεις, συντάσσει σημειώματα για συζήτηση από το ΕΣΣΚ, παρέχει στήριξη στη διευθύνουσα επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των μελών του ΕΣΣΚ, και εντοπίζει θέματα για μελέτη δ) σε συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΣΚ, αναπτύσσει εμπειρογνωμοσύνη σε σχέση με μακροεποπτικά μέσα και διενεργεί αξιολόγηση μακροπροληπτικών μέσων την οποία λαμβάνει ως βάση για πιθανές συστάσεις πολιτικής του ΕΣΣΚ ε) συμβάλλει στην προετοιμασία και την παρακολούθηση της συνέχειας που δίδεται στις προειδοποιήσεις και τις συστάσεις στ) φυλάσσει τα αρχεία και τα έγγραφα του ΕΣΣΚ, διαχειρίζεται το δικτυακό του τόπο και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του ζ) διαχειρίζεται τους οικονομικούς, υλικούς και ανθρώπινους πόρους που διατίθενται από την ΕΚΤ στο ΕΣΣΚ σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1096/2010 και τους οικείους κανόνες της ΕΚΤ.

6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 58/9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Το ΕΣΣΚ και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοοικονομικής Εποπτείας Άρθρο 16 Συμμετοχή στις συνεδριάσεις των συμβουλίων εποπτών των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ συμμετέχει ως εκπρόσωπος του ΕΣΣΚ χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις των συμβουλίων εποπτών των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών ή μπορεί να διορίζει αναπληρωτή. Άρθρο 17 Συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Μεικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών 1. Ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ συμμετέχει ως παρατηρητής στη Μεικτή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών ή μπορεί να διορίζει αναπληρωτή. 2. Ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ διορίζει τον επικεφαλή της γραμματείας του ΕΣΣΚ ή έναν εκπρόσωπο για να συμμετέχει ως παρατηρητής στην υποεπιτροπή χρηματοοικονομικών ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτων ή σε άλλες υποεπιτροπές που συστήνονται από τη Μεικτή Επιτροπή. ΤΙΤΛΟΣ 2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Άρθρο 18 Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες 1. Πριν από την έκδοση προειδοποίησης ή σύστασης και με την επιφύλαξη των προσηκόντων κανόνων εμπιστευτικότητας, το ΕΣΣΚ μπορεί: α) να αντλεί τεχνικές συμβουλές από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και τις εθνικές εποπτικές αρχές β) να ζητεί τις απόψεις πιθανών αποδεκτών που δεν εκπροσωπούνται στο γενικό συμβούλιο του ΕΣΣΚ, καθώς και τις απόψεις σχετικών φορέων του ιδιωτικού τομέα γ) να λαμβάνει υπόψη το έργο διεθνών οργάνων και οργανισμών χρηματοπιστωτικής σταθερότητας σε τρίτες χώρες, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητες που έχουν άμεση σχέση με τα καθήκοντα του ΕΣΣΚ. 2. Ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ μπορεί να ζητεί από τη συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή και τη συμβουλευτική τεχνική επιτροπή την παροχή συμβουλευτικής ή άλλης στήριξης. 3. Το γενικό συμβούλιο μπορεί να προβαίνει σε περαιτέρω εξειδίκευση των διαδικασιών για την έκδοση προειδοποιήσεων και συστάσεων. Άρθρο 19 Έκδοση 1. Οι προειδοποιήσεις και οι συστάσεις είναι αιτιολογημένες και αναφέρονται στη σπουδαιότητα του συστημικού κινδύνου, όπως εντοπίζεται και αξιολογείται από το ΕΣΣΚ και ανάλογα με την προτεραιότητα που του αποδίδεται από το ΕΣΣΚ, για την επίτευξη του σκοπού που ανατίθεται στο ΕΣΣΚ βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/ Οι προειδοποιήσεις και οι συστάσεις του ΕΣΣΚ εκδίδονται από το γενικό συμβούλιο και υπογράφονται για λογαριασμό του από τον πρόεδρο του ΕΣΣΚ. 3. Σε περίπτωση ισοψηφίας, για την έκδοσή τους υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. 4. Σε κάθε απόφαση του γενικού συμβουλίου για την έκδοση προειδοποίησης ή σύστασης διευκρινίζεται εάν αυτή θα παραμείνει εμπιστευτική ή θα δημοσιευτεί. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. 5. Προειδοποιήσεις και συστάσεις των οποίων η δημοσίευση αποφασίστηκε από το γενικό συμβούλιο καθίστανται διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο του ΕΣΣΚ. Επίσης, δημοσιεύονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 20 Παρακολούθηση των προειδοποιήσεων και συστάσεων 1. Το γενικό συμβούλιο διασφαλίζει ότι το ΕΣΣΚ παρακολουθεί τη συνέχεια που δίδεται στις προειδοποιήσεις και τις συστάσεις που εκδίδει το ΕΣΣΚ. Αξιολογεί επίσης τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι αποδέκτες των συστάσεων του ΕΣΣΚ και την αιτιολογία που παρέχουν. 2. Το γενικό συμβούλιο αποφασίζει εάν συγκεκριμένη σύσταση του ΕΣΣΚ αγνοήθηκε και εάν οι αποδέκτες της δεν αιτιολόγησαν επαρκώς την αδράνειά τους, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/ Το γενικό συμβούλιο μπορεί να καλέσει τους αποδέκτες των προειδοποιήσεων ή συστάσεων του ΕΣΣΚ σε συνεδρίασή του προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους πριν από την έκδοση των εν λόγω προειδοποιήσεων ή συστάσεων ή κατόπιν αυτής. Το γενικό συμβούλιο λαμβάνει δεόντως υπόψη τις απόψεις αυτές. Άρθρο 21 Ειδικά αιτήματα Οι απαντήσεις του ΕΣΣΚ σε προσκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της Επιτροπής για την εξέταση συγκεκριμένων θεμάτων, βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 κατά κανόνα δημοσιεύονται. ΤΙΤΛΟΣ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Άρθρο 22 Εμπιστευτικότητα των πληροφοριών του ΕΣΣΚ 1. Η γραμματεία του ΕΣΣΚ διαβαθμίζει και χειρίζεται τις πληροφορίες και τα έγγραφα που αφορούν το ΕΣΣΚ σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες της ΕΚΤ και τυχόν συμπληρωματικούς κανόνες για την εμπιστευτικότητα, τους οποίους εκδίδει η ΕΚΤ ή/και το ΕΣΣΚ για τους σκοπούς της λειτουργίας του ΕΣΣΚ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1096/ Το γενικό συμβούλιο θεσπίζει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της εφαρμογής των αναφερομένων στην παράγραφο 1 κανόνων σε κάθε πρόσωπο που εργάζεται ή εργάστηκε για το ΕΣΣΚ ή σε σχέση με το ΕΣΣΚ. 3. Οι περιλήψεις των εργασιών της διευθύνουσας επιτροπής, της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής και της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής καθίστανται διαθέσιμες στα μέλη του γενικού συμβουλίου.

7 C 58/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άρθρο 23 Τόπος συνεδριάσεων Το γενικό συμβούλιο, η διευθύνουσα επιτροπή, η συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή και η συμβουλευτική τεχνική επιτροπή κατά κανόνα συνεδριάζουν στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΚΤ. Άρθρο 24 Καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης Το γενικό συμβούλιο θεσπίζει εσωτερικούς κανόνες για τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων και της αδιάλειπτης λειτουργίας του ΕΣΣΚ σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Οι εν λόγω κανόνες συνάδουν, κατά το δυνατόν, με τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό. Άρθρο 25 Δημόσιες διαβουλεύσεις και ακροάσεις 1. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, και εφόσον συντρέχει περίπτωση, το ΕΣΣΚ μπορεί να διεξάγει δημόσιες διαβουλεύσεις για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του. Το ΕΣΣΚ δημοσιεύει τα αποτελέσματα της διαδικασίας διαβούλευσης στο δικτυακό του τόπο. 2. Το γενικό συμβούλιο, η διευθύνουσα επιτροπή, η συμβουλευτική τεχνική επιτροπή και η συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή πραγματοποιούν δημόσιες ή μη δημόσιες ακροάσεις. Φορείς και εμπειρογνώμονες που καλούνται σε συνέντευξη κατά την ακρόαση επιλέγονται χωρίς διάκριση, με γνώμονα τη δέουσα αντιμετώπιση συγκεκριμένων καταστάσεων. Άρθρο 26 Κώδικας συμπεριφοράς Το γενικό συμβούλιο εκδίδει κώδικα συμπεριφοράς για τα μέλη του γενικού συμβουλίου, της διευθύνουσας επιτροπής, της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής και της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ακεραιότητα του ΕΣΣΚ. Ο κώδικας συμπεριφοράς δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του ΕΣΣΚ. Άρθρο 27 Νομικές πράξεις 1. Όλες οι νομικές πράξεις του ΕΣΣΚ αριθμούνται κατά σειρά, ώστε να είναι ευχερής ο εντοπισμός τους. Η γραμματεία του ΕΣΣΚ λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής φύλαξη των πρωτοτύπων, η κοινοποίησή τους στους αποδέκτες και, κατά περίπτωση, η δημοσίευση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των νομικών πράξεων των οποίων η δημοσίευση έχει ρητώς αποφασιστεί από το γενικό συμβούλιο. 2. Οι αρχές του κανονισμού αριθ. 1 του Συμβουλίου περί καθορισμού του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος της 15ης Απριλίου 1958 ( 1 ) έχουν εφαρμογή στις νομικές πράξεις του ΕΣΣΚ. Άρθρο 28 Ανταλλαγή πληροφοριών 1. Το γενικό συμβούλιο εκδίδει αποφάσεις για τη συλλογή πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 και τα άρθρα 2 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1096/ Οι συμφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού αριθ. 1092/2010, καθώς και κάθε άλλη συμφωνία με λοιπούς οργανισμούς ή αρχές η οποία αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, περιλαμβανομένων των εμπιστευτικών πληροφοριών, εγκρίνονται από το γενικό συμβούλιο και υπογράφονται για λογαριασμό του από τον πρόεδρο του ΕΣΣΚ. Άρθρο 29 Ετήσια έκθεση Το γενικό συμβούλιο του ΕΣΣΚ εκδίδει και δημοσιεύει την ετήσια έκθεση του ΕΣΣΚ. Άρθρο 30 Κοινοποιήσεις, ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις Γενικές κοινοποιήσεις και ανακοινώσεις αποφάσεων που λαμβάνονται από το ΕΣΣΚ μπορούν να δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του ΕΣΣΚ, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μέσω των ηλεκτρονικών πληροφοριακών δικτύων που χρησιμοποιούνται συνήθως στις χρηματοπιστωτικές αγορές ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο. Οι δημοσιεύσεις του ΕΣΣΚ αναρτώνται, κατά περίπτωση, στον δικτυακό τόπο του ΕΣΣΚ. Άρθρο 31 Διάλογος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Η συμφωνία που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 εγκρίνεται από το γενικό συμβούλιο και υπογράφεται για λογαριασμό του από τον πρόεδρο του ΕΣΣΚ. Φρανκφούρτη, 20 Ιανουαρίου Ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ Jean-Claude TRICHET ( 1 ) ΕΕ 17 της , σ. 385/58.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 02011Y0224(01) EL 01.04.2017 002.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ C 39/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.2.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004 EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουνίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού του γενικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/12) ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2016 COM(2016) 656 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του εσωτερικού του κανονισμού (2009/882/ΕΕ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του εσωτερικού του κανονισμού (2009/882/ΕΕ) 2.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/51 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του εσωτερικού του κανονισμού (2009/882/ΕΕ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΞΕΔΩΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 18.03.2004 L 080/33 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/2)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.3.2016 COM(2016) 147 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει συσταθεί

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ελέγχου. Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Ελέγχου. Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Ελέγχου Κανονισμός Λειτουργίας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου 1. Προοίμιο 1.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του την 23.11.1995, αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 179/72 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 673/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουνίου 2014 σχετικά με την ίδρυση επιτροπής μεσολάβησης και τον εσωτερικό της κανονισμό (ΕΚΤ/2014/26) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2014 COM(2014) 668 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στην Επιτροπή GNSS Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ελβετίας η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2014 COM(2014) 636 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

DGC 2A ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ. Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) UE-KZ 2301/17

DGC 2A ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ. Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) UE-KZ 2301/17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ Συμβούλιο Συνεργασίας Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) UE-KZ 2301/17 Διοργανικός φάκελος: 2017/0019 (NLE) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 3.4.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 98/3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με το πλαίσιο συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

6898/12 ZAC+IKS/ag DG G

6898/12 ZAC+IKS/ag DG G ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2012 (OR. en) 6898/12 ECOFIN 196 UEM 42 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναθεώρηση του καταστατικού της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Αποδοχών. Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Αποδοχών. Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Αποδοχών Κανονισμός Λειτουργίας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών 1. Προοίμιο 1.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του την 23.11.1995, αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004D0002 EL 18.04.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση του

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0308 (NLE) 14708/17 ADD 1 TRANS 506 COWEB 137 ELARG 85 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου» ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την 6.2.2015 και 27.6.2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου» ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 107/20.10.2014) Αφού έλαβε υπόψη την ανάγκη σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2009-D-185-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β ): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465)

ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β ): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465) ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β 1363 2012): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465) Αρθρο :0 Αριθμ. 34801 οικ. (ΦΕΚ Β' 1363/26/04/2012) Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

L 95/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 95/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 95/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιανουαρίου 2014 για την τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2004/2 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Μικτής Παιδαγωγικής Επιτροπής

Εσωτερικός κανονισμός της Μικτής Παιδαγωγικής Επιτροπής Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Γενική Γραμματεία Αριθ. : 2009-D-295-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Μικτής Παιδαγωγικής Επιτροπής Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA 5.1.2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΣΤΙΣ 4 MAΪΟΥ 2009 Το Προεδρείο, - έχοντας υπόψη το άρθρο 23, παράγραφος 2 του Κανονισμού 1, - έχοντας υπόψη την απόφασή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Εθνικών Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Εθνικών Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Εθνικών Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.2.2017 L 28/73 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/179 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό των διαδικαστικών ρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της ομάδας συνεργασίας, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Ρόλος της Επιτροπής Διορισμών / Εσωτερικής Διακυβέρνησης Η Επιτροπή Διορισμών / Εσωτερικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας Yπ αρ. 12/15.12.2011 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως τη δημοσίευση του

Διαβάστε περισσότερα

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης Η υψηλού επιπέδου επιτροπή επιθεώρησης, η οποία θεσπίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 9α του εσωτερικού κανονισμού της ΕΚΤ, ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΟΔΙΔ ΑΡΘΡΟ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΟΔΙΔ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΟΔΙΔ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο ΕΟΔΙΔ, ως Οργανισμός που αναλαμβάνει τη διοργάνωση διαιτησιών, συνεπικουρείται στο έργο του από Συμβούλιο Διαιτησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΟΔΙΔ ΑΡΘΡΟ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΟΔΙΔ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΟΔΙΔ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο ΕΟΔΙΔ, ως Οργανισμός που αναλαμβάνει τη διοργάνωση διαμεσολαβήσεων και διαιτησιών, συνεπικουρείται στο έργο του

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ »

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ » Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών

Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Παιδαγωγική Μονάδα Αριθ. : 2009-D-225-el-5 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020, 2/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Η Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Πελοποννήσου, 30/06/2015 σελ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος : «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 σελ 1 από 6

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020, 19/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/47 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 14ης Απριλίου 2014 σχετικά με την ίδρυση διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης και τον κανονισμό λειτουργίας του (ΕΚΤ/2014/16) (2014/360/EE)

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - JOIN(2017) 23 final ANNEXES 1 to 2.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - JOIN(2017) 23 final ANNEXES 1 to 2. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0155 (NLE) 11186/17 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: COASI 91 JAI 684 ASIE 22 CODRO

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί γενικού συμβουλίου ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας

Κανονισμοί γενικού συμβουλίου ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας Κανονισμοί γενικού συμβουλίου ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας Έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας (στο εξής αναφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 02004D0002 EL 24.09.2016 004.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Από την 1η Ιανουαρίου 1999, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποτελεί το κεντρικό θεσμικό όργανο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και είναι επιφορτισμένη με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02. ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προεδρείου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02. ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προεδρείου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Προεδρείου προς : τη Συνέλευση Θέµα : Σηµείωµα για τις µεθόδους εργασίας Το επισυναπτόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες έγγραφο το οποίο υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες έγγραφο το οποίο υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15703/14 ACP 176 FIN 873 PTOM 56 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» ΤΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-2013 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Άρθρο 1 Συγκρότηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-2013 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις P7_TA(2014)0408 Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 17 Απριλίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) έκδοση 3 Τελικό Σχέδιο Συμφωνίας συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ. Άρθρο 1. Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ. Άρθρο 1. Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός α. Το Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 11.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 270/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITΕ SΟC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» με ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2005 για την ίδρυση επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής επιτροπής αλιείας (2005/629/ΕΚ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2005 για την ίδρυση επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής επιτροπής αλιείας (2005/629/ΕΚ) L 225/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.8.2005 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2005 για την ίδρυση επιστημονικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει την λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις διαδικασίες έκδοσης των αποφάσεών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/98 21.11.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 για την οργανωτική δομή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης και του δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με τη STOA

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με τη STOA 5.1.2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με τη STOA ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ THΣ 4ης MAΪOΥ 2009 1 ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, - έχοντας υπόψη το άρθρο 23 παράγραφος 2 του Κανονισμού 2, - έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 1 Άρθρο 1 ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 1. Το Δ.Σ. συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου ή του κατά το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Κώδικας Δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σύσταση της Ομάδας εργασίας του Προεδρείου σχετικά με τους κώδικες δεοντολογίας προς τα μέλη της Διάσκεψης των Προέδρων και το Προεδρείο Κώδικας Δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εσωτερικού Κανονισμοί Λειτουργίας ΟΝΕ: 1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1.1. Το Πολιτικό γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Σελίδα 1 ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 11/20.11.2014 (θέμα 7.2) Απόφαση του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ελέγχου Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Kamil

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα