ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ MΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Στα κεφαλαία που ακολουθούν, παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι λοιπές ιδιότητες που πρέπει να έχουν τα ακίνητα που θα προσφέρονται για μίσθωση στο διαγωνισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Οι προδιαγραφές με την ένδειξη «Υ» είναι υποχρεωτικές και η μή ικανοποίησή τους θα αποτελεί σοβαρό λόγο απόρριψης των αντιστοίχων προσφορών. Αντίθετα, οι προδιαγραφές με την ένδειξη «Ε» είναι επιθυμητές αλλά όχι και υποχρεωτικές, δηλαδή η έλλειψή τους δεν οδηγεί αναγκαστικά στην απόρριψη των αντιστοίχων ακινήτων. Η ύπαρξη όμως των ιδιοτήτων με την ένδειξη «Ε» με την ικανοποίηση των επιθυμητών αυτών προδιαγραφών, αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την κρίση περί καταλληλότητας, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ακινήτων αυτών. Αντίθετα, ελλείψεις των επιθυμητών χαρακτηριστικών θα αξιολογηθούν ως αδυναμίες και αναλόγως της έκτασης και της σοβαρότητάς τους μπορεί να οδηγήσουν κατα την κρίση της επιτροπής- στην απόρριψη των προσφορών. Κατά συνέπεια, συνιστάται ιδιαίτερα στους εκμισθωτές των οποίων τα προσφερόμενα ακίνητα δεν ικανοποιούν τις πρόσθετες επιθυμητές προδιαγραφές «Ε», να δηλώσουν στην προσφορά τους ποιές εξ αυτών είναι δυνατόν να αναλάβουν και να εκτελέσουν με δικές τους δαπάνες μέχρι την παράδοση του ακινήτου τους προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προκειμένου αυτό να συνεκτιμηθεί θετικά από την Επιτροπή Διαγωνισμού στην περι καταλληλότητας αξιολόγηση του ακινήτου τους. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά την αξιολόγηση των ακινήτων που θα προσφερθούν, θα υποβάλει σχετική πρόταση στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η τελική απόφαση και η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού εναπόκειται στην απόλυτη κρίση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 715/79

2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να παραδοθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. απολύτως κατάλληλο για χρήση για να στεγάσει τις υπηρεσίες που προορίζονται, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος και με την προβλεπόμενη διαρρύθμιση, όπως ειδικότερα και αναλυτικά περιγράφονται στη συνημμένη ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Παράρτημα 6ο της Διακήρυξης). «Υ» Κατά συνέπεια, η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο εκμισθωτής θα αναλάβει να εκτελέσει με δικές του δαπάνες, όλες τις αναγκαίες τροποποιήσεις, προσθήκες και βελτιώσεις που θα κριθούν αναγκαίες ή θα υποδειχθούν από την υπηρεσία, ώστε το προσφερόμενο μίσθιο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και προδιαγραφών της παρούσης διακήρυξης και των παραρτημάτων της. Η υλοποίηση των εντελώς αναγκαίων εργασιών μεταρρύθμισης ή διαρρύθμισης θα γίνει με ευθύνη και δαπάνη του εκμισθωτή όπως και τυχόν άλλες εργασίες συμπλήρωσης και επισκευής του μισθίου, όπως ειδικότερα προσδιορίζονται παρακάτω, προκειμένου το μίσθιο να παραδοθεί στό Ε.Ο.Π.Υ.Υ. απολύτως έτοιμο και κατάλληλο για την στέγαση των υπηρεσιών του. «Υ» Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταλληλότητα του προσφερόμενου ακινήτου, είναι η συνολική επάρκεια της ωφέλιμης επιφάνειας της ανωδομής (μέσα στα πλαίσια των ορίων που καθορίζονται στην διακήρυξη), η εξασφάλιση της δημιουργίας των προβλεπόμενων αυτόνομων χώρων ιατρείων/εργαστηρίων και των εν γένει υγειονομικών υπηρεσιών, η ύπαρξη των όρων υγιεινής και ασφάλειας, η προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), σύμφωνα με το Παράρτημα 6 ο - Κτιριολογική μελέτη. Επίσης θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τη διαρρύθμιση τυχόν άλλων διοικητικών υπηρεσιών (όπου και αν προβλέπονται). Ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα να ζητήσει αλλαγές στην προτεινόμενη διαρρύθμιση προκείμενου να προσαρμόσει αυτή στις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών του. Ο εκμισθωτής θα πρέπει να προσδιορίζει στην Τεχνική Προσφορά του εάν θα αναλάβει την υποχρέωση τυχόν τροποποιήσεων όπως μετατοπίσεις κινητών χωρισμάτων, προσθήκη ή αφαίρεση μεσοχωρισμάτων κλπ προκειμένου το μίσθιο να ικανοποιήσει τις διακεκριμένες χρήσεις που προσδιορίζονται στη Κτιριολογική μελέτη. Επίσης ο εκμισθωτής θα πρέπει να διευκρινίζει στην προσφορά του ότι αποδέχεται τις τυχόν συμπληρώσεις ή αλλαγές που θα υποδείξει η υπηρεσία, σε σχέση με την υφιστάμενη διαρρύθμιση (και τις βελτιώσεις που ο ίδιος θα προτείνει), ενώ συμπληρωματικές εργασίες, βελτιώσεις και προσθήκες μπορεί να αποδεχθεί και μεταγενέστερα κατά το στάδιο της διαδικασίας κατόπιν διαπραγμάτευσης με την επιτροπή διαγωνισμού κατά το στάδιο της μειοδοτικής βελτίωσης των οικονομικών προσφορών. Όλες οι βελτιώσεις και εργασίες που θα αποδεχθεί ο εκμισθωτής, θα επηρεάσουν θετικά την κρίση περί της καταλληλότητας του προσφερόμενου ακινήτου το όποιο θα αξιολογηθεί για τις ιδιότητες και την κατάσταση στην οποία θα προσφερθεί και θα παραδοθεί προς χρήση, εντός της καθορισθησομένης προθεσμίας. Οι προταθείσες εργασίες και βελτιώσεις θα ενσωματωθούν στο αντικείμενο της προσφοράς και θα υλοποιηθούν εξολοκλήρου με ευθύνη και δαπάνη του εκμισθωτή

3 υπό την επίβλεψη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στα πλαίσια της διακήρυξης, της Τεχνικής προσφοράς και τους όρους του μισθωτηρίου. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΜΕΑ Το προσφερόμενο μίσθιο θα πρέπει υποχρεωτικά να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις εξυπηρέτησης ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α), σε ότι αφορά στη πρόσβαση στους χώρους και στους χώρους υγιεινής. Σε περίπτωση που κάποια από τις απαιτήσεις αυτές δεν ικανοποιούνται και εφόσον είναι τούτο εφικτό, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα συμπληρωματικά μέτρα με ευθύνη και δαπάνη του εκμισθωτή, προκειμένου να είναι δυνατή η εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ. («Υ») Ειδικότερα, οι διατάξεις που καθορίζουν τις προδιαγραφές εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ περιλαμβάνονται στην απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ : «Αριθ. οικ Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε υφιστάμενα κτίρια», ΦΕΚ 18Β/ και προβλέπουν ενδεικτικά: 1. Ένας χώρος θεωρείται προσβάσιμος από ΑΜΕΑ, όταν υπάρχει κατ αρχήν η δυνατότητα εισόδου σε αυτόν. Για το σκοπό αυτό, οι κεντρικές είσοδοι πρέπει λ.χ. να έχουν επαρκές πλάτος τουλάχιστον 0,90 μ. καθαρό. Αν υπάρχουν από κατασκευής του κτιρίου επίπεδα ή υψομετρικές διαφορές, θα πρέπει να εξομαλύνονται με την κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων (κοινώς ράμπες) με μικρή κλίση, της τάξης του 5%. (Εναλλακτικά επιτρέπονται αναβατόρια κλίμακας ή κατακόρυφης κίνησης) Για την εξασφάλιση της οριζόντιας προσπέλασης θα διαμορφώνονται διάδρομοι με κατά μήκος ζώνη πλάτους -ελεύθερου από κάθε εμπόδιο - 0,90 μ τουλάχιστον και ελεύθερου ύψους τουλάχιστον 2,20 μ, και θύρες με καθαρό άνοιγμα «από κάσα σε κάσα» 0,90 μ τουλάχιστον. 2. Η όδευση προς τους χώρους και τα WC πρέπει να είναι ισόπεδη και αν μεσολαβεί διάδρομος, τότε αυτός πρέπει να είναι ικανού ελεύθερου πλάτους (επιθυμητό πλάτος 1,20 μ). 3. Ανελκυστήρες με διαστάσεις θαλάμου τουλάχιστον 1,10 χ 1,40 μ, θύρα φρέατος αυτόματα ανοιγόμενη ή συρόμενη, άνοιγμα θύρας φρέατος και θαλάμου (εφόσον υπάρχει) τουλάχιστον 0,80 μ στη μικρά πλευρά του θαλάμου. 4. Όλα τα υφιστάμενα κλιμακοστάσια, ανεξαρτήτως αριθμού βαθμίδων, θα εξοπλίζονται με χειρολισθήρες που θα συνεχίζεται στα πλατύσκαλα και στις δύο πλευρές των κλιμακοστασίων 5. Σε όλα τα υφιστάμενα κτίρια θα κατασκευάζεται τουλάχιστον ένας χώρος υγιεινής προσπελάσιμος από άτομα με ειδικές ανάγκες, με ικανό χώρο ελιγμών των αμαξιδίων μπροστά από τη θύρα του WC διαστάσεων τουλάχιστον 1,50 Χ 1,70 μ. όταν η θύρα είναι ανοιγόμενη ή 1,50Χ1,50 μ. όταν η θύρα είναι συρόμενη. Ο χώρος αυτός θα διαθέτει θύρα ανοιγόμενη προς τα έξω ή συρόμενη, καθαρού πλάτους από κάσα σε κάσα τουλάχιστον 0,90 μ φέρουσα χειρολαβή τύπου μοχλού (όχι σφαιρική) και οριζόντιο χειρολισθήρα σχήματος Π και κάσα σε έντονη χρωματική αντίθεση με τις παρακείμενες επιφάνειες.

4 Εντός του χώρου υγιεινής θα τοποθετείται λεκάνη ειδικού τύπου, ύψους 0,45-0,50 μ από την τελική επιφάνεια του δαπέδου με το εμπρόσθιο άκρο της σε απόσταση 0,75-0,80 μ από τον πίσω από αυτήν ευρισκόμενο τοίχο. Εκατέρωθεν της λεκάνης θα τοποθετούνται οριζόντιες χειρολαβές μήκους 0,75 μ με το επάνω μέρος τους σε ύψος 0,70 μ από την τελική επιφάνεια του δαπέδου. Η χειρολαβή που θα τοποθετείται προς τον χώρο αυτό θα είναι ανακλινόμενη με δυνατότητα ακινητοποίησης στην κατακόρυφη θέση. Η μία έκτων δύο χειρολαβών θα φέρει επ'αυτής την θήκη χαρτιού καθαρισμού.. Η λεκάνη θα εξοπλίζεται με καζανάκι χαμηλής πίεσης και εύχρηστο χειριστήριο σε σημείο προσιτό στον χρήστη. Πλησίον της λεκάνης θα τοποθετείται μπαταρία τύπου «ντους» για την υγιεινή του χρήστη. Ο νιπτήρας θα είναι ρηχός, ειδικού τύπου, ώστε το επάνω μέρος του να απέχει 0,80-8,85 εκ από το δάπεδο και το κάτω του 0,70 εκ από αυτό, εργονομικός, χωρίς κολώνα στήριξης, διαστάσεων περίπου 0,68 χ 0,60 μ (μήκος χ πλάτος) και συνοδεύεται από ράφι στο ίδιο ύψος. Στο νιπτήρα θα τοποθετείται μπαταρία αναμεικτική με μακρύ «ρουξούνι» και μακρύ χειριστήριο ή με φωτοκύτταρο. Ο καθρέπτης τοποθετείται με την κάτω ακμή στο 1,00 μ από το δάπεδο μέχρι τα 2.0 μ. Μεταξύ λεκάνης, νιπτήρα και περιφερειακών εμποδίων (τοίχοι, έπιπλα)θα εξασφαλίζεται απόλυτα ελεύθερος χώρος διαμέτρου 1,50 μ για την περιστροφή του αμαξιδίου. Περιμετρικά του χώρου και παράλληλα με το δάπεδο σε απόσταση 0,15-0,20 μ από αυτό τοποθετείται σύστημα κλήσης κινδύνου με κορδόνι για την περίπτωση ανάγκης παροχής βοήθειας, το οποίο συνδέεται με φωτεινή ένδειξη πάνω από την εξωτερική όψη της θύρας του χώρου προς τον διάδρομο. Οι διακόπτες φωτισμού θα έχουν πλακέτα με μεγάλη επιφάνεια που θα τοποθετείται σε ύψος 0,90-1,20 μ από την τελική επιφάνεια δαπέδου. Θα προβλέπεται φωτισμός διάχυτος Lux με ελάχιστο 60 Lux στο δάπεδο Κρεμάστρες θα τοποθετούνται οπωσδήποτε σε δύο ύψη 1,20 και 1,80 μ από την τελική επιφάνεια δαπέδου, σε κατάλληλες θέσεις. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ α. Για τα ακίνητα που κατά τον χρόνο της προσφοράς τους είναι ήδη διαρρυθμισμένα, πρέπει να γίνουν από τον εκμισθωτή όλες οι τυχόν απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, ώστε να ικανοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τις στεγαστικές ανάγκες των υπηρεσιών του Οργανισμού, όπως προσδιορίζονται με βάση την κτιριολογική του μελέτη στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ο της παρούσης «Υ» β. Για όσα ακίνητα δεν διαθέτουν καθόλου διαρρύθμιση κατά τον χρόνο της προσφοράς τους (ήτοι υφίστανται ενιαίοι ελεύθεροι χώροι χωρίς διαχωριστικά), είτε για αυτά που η διαρρύθμισή τους είναι εντελώς ακατάλληλη αλλά επιδέχεται πλήρη ανακατασκευή (με κινητά χωρίσματα), ο εκμισθωτής θα πρέπει να υποβάλει πρόταση διαρρύθμισης με ελαφρά διαχωριστικά σύμφωνα με την κτιριολογική μελέτη της διακήρυξης, διαφορετικά θα πρέπει να αποδεχθεί την διαρρύθμιση των χώρων σύμφωνα με μελέτη και με τις οδηγίες που θα δοθούν από την τεχνική Υπηρεσία του

5 Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σε κάθε περίπτωση η καταλληλότητα του κτιρίου θα αξιολογηθεί με βάση και την επάρκεια χώρων σε σχέση με την εξασφάλιση της κατάλληλης διαρρύθμισης των χώρων και ιατρείων. Η Επιτροπή του διαγωνισμού αξιολογώντας τις προσφορές, μπορεί κατά την απόλυτή κρίση της να απορρίψει ακίνητα τα οποία στερούνται κατάλληλης διαρρύθμισης και ο εκμισθωτής δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις ή συμπληρώσεις, διατηρώντας πάντως το δικαίωμα να αποδεχθεί προσφορά με σχετικά περιορισμένες ελλείψεις εάν αυτές θα μπορούσαν να συμπληρωθούν χωρίς μεγάλη δαπάνη από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Ειδικότερα η προσφερόμενη διαρρύθμιση θα πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω προϋποθέσεις 1. Όλοι οι χώροι κύριας χρήσης με τους βοηθητικούς συμπληρωματικούς χώρους εξυπηρέτησης, όπως μικρές αποθήκες, κουζίνα και W.C. θα πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο όροφο ή σε συνεχόμενους ορόφους και να υπάρχει δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας μεταξύ τους. «Υ» 2. Οι παραπάνω χώροι είναι επιθυμητό να βρίσκονται σε χαμηλό όροφο του κτιρίου ή ακόμα και στο ισόγειο. «Ε» 3. Οι χώροι θα πρέπει να είναι προστατευμένοι και ασφαλείς, έναντι πιθανής διάρρηξης. Συμπληρωματικά μέτρα ασφάλειας, εάν δεν υπάρχουν, μπορεί να είναι η τοποθέτηση εξωτερικής πόρτας ασφαλείας εάν δεν υπάρχει-, κλειδαριές ασφαλείας στα εξωτερικά κουφώματα, συναγερμός κλπ «Ε». 4. Εάν οι προσφερόμενοι χώροι βρίσκονται σε όροφο, θα πρέπει υποχρεωτικά να εξυπηρετούνται ικανοποιητικά από ανελκυστήρα/ες. Εάν βρίσκονται σε ισόγειο χώρο, αυτός θα πρέπει να είναι αυξημένης ασφάλειας και όσο το δυνατόν προστατευμένος (π.χ. με πόρτα και κουφώματα ασφαλείας, προστατευτικά ρολά ασφαλείας σε τζαμαρίες και κουφώματα ή/και συναγερμό κλπ). «Υ» 5. Οι λοιποί χώροι βοηθητικής χρήσης που θα εξυπηρετήσουν την αποθήκευση του αρχείου και του εξοπλισμού (γραφικής ύλης, υλικών κλπ) μπορεί να βρίσκονται οπουδήποτε μέσα στο ίδιο κτίριο, είτε στον ίδιο χώρο, είτε σε άλλο όροφο του κτιρίου (συνεχόμενο ή μη με τους υπολοίπους) είτε ακόμα και σε υπόγειο χώρο. Η ύπαρξη υπογείων χώρων αποθήκευσης είναι επιθυμητή για λόγους μείωσης του μισθώματος, ιδίως εάν οι κύριοι χώροι του μισθίου βρίσκονται σε ισόγειο καταστημάτων υψηλότερης εμπορικής αξίας 6. Η προσφορά των θέσεων στάθμευσης που αναφέρονται στη διακήρυξη είναι μεν επιθυμητή, όμως η ύπαρξή τους είναι προαιρετική δεν αποτελούν προϋπόθεση για την υποβολή προσφορών. «Ε». Ο αναφερόμενος αριθμός είναι ενδεικτικός. 7. Οι χώροι εξυπηρέτησης του κοινού (υποδοχή, γκισέ συναλλαγών κλπ) πρέπει να βρίσκονται σε κατάλληλο χώρο χωρίς εμπόδια, «Υ» 8. Σε ειδικούς χώρους που προβλέπονται οι εγκαταστάσεις ογκωδών μηχανημάτων, όπως ενδεικτικά σε χώρους ακτινολογικού ή/και μικροβιολογικού εργαστηρίου, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης γερανοφόρου οχήματος και διέλευσης των προς εγκατάσταση μηχανημάτων από κατάλληλα ανοίγματα ή τα εξωτερικά κουφώματα επαρκούς πλάτους στην πρόσοψη ή σε ακάλυπτο χώρο. («Υ») Στην τελευταία περίπτωση α ανοίγματα (παράθυρα, πόρτες) του μικροβιολογικού θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν μεγάλα και ανοιγόμενα ή αποσπώμενα, ο δε χώρος των εργαστηρίων θα πρέπει να προτιμηθεί σε όσο το δυνατόν χαμηλότερο όροφο (όπως ή Α όροφο «Ε») ώστε να είναι ευχερής και οπωσδήποτε εφικτή η εγκατάσταση και αντικατάσταση των μηχανημάτων χωρίς να απαιτείται καθαίρεση τοιχοποιίας. («Ε»)

6 9. Τόσο ο χώρος του μικροβιολογικού, όσο και του ακτινολογικού εργαστηρίου, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη ηλεκτρική εγκατάσταση με ηλεκτρικούς πίνακες επαρκούς ισχύος και ενισχυμένες ηλεκτρολογικές γραμμές. («Υ») 10. Η προστασία των χώρων ακτινολογικού εργαστηρίου έναντι ακτινοβολίας x-ray (επενδύσεις μολύβδου, ειδικά κρύσταλλα κλπ) δεν αποτελεί υποχρέωση του εκμισθωτή. Θα εκτιμηθεί πάντως θετικά αν ο ιδιοκτήτης αναλάμβανε την υποχρέωση της ακτινοπροστασίας (ή αν υφίσταται ήδη κατάλληλος διαμορφωμένος χώρος με την απαιτούμενη προστασία) «Ε» 11. Οι χώροι υγειονομικών υπηρεσιών και ειδικότερα των ιατρείων, οδοντιατρείων του μικροβιολογικού εργαστηρίου και των υπερήχων θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαρρυθμισμένοι για τον σκοπό που προορίζονται. Τα ιατρεία και οδοντιατρεία θα πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά κατάλληλη υδραυλική εγκατάσταση με νιπτήρα και μπαταρία (κατά προτίμηση αναμεικτική) με παροχή θερμού και κρύου νερού και αποχέτευση. («Υ»). Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρική παροχή (πρίζα) για την σύνδεση διαφανοσκόπιου σε κάθε ιατρείο. 12. Στο χώρο του παιδιατρικού και γυναικολογικού ιατρείου είναι επιθυμητό να υπάρχουν ιδιαίτερες τουαλέτες για τους ασθενείς που εξυπηρετούνται στα αντίστοιχα ιατρεία. («Ε») Στο γυναικολογικό θα διαμορφωθεί και ιδιαίτερο εξεταστήριο ενώ ο προθάλαμος του παιδιατρικού θα πρέπει κατά το δυνατόν να διαχωρίζεται από τον χώρο ενήλικων ασθενών «Υ» 13. Οι χώροι εργασίας διοικητικών υπαλλήλων, είναι επιθυμητό να βρίσκονται σε ιδιαίτερες αίθουσες διαρρυθμισμένες με σταθερά ή κινητά χωρίσματα. Εντούτοις και ελεύθεροι διαρρύθμισης χώροι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, με συμπληρωματικές διαρρυθμίσεις από κινητά χωρίσματα που θα έκανε ο εκμισθωτής χωρίς να αποκλείεται και η δημιουργία συμπληρωματικών διαρρυθμίσεων από ελαφρά χαμηλά κινητά χωρίσματα που θα μπορούσε ενδεχομένως να τοποθετήσει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (κατά την κρίση του). Η τοποθέτηση καταλλήλων ερμαρίων θα μπορούσε να εξυπηρετήσει διαχωρισμό συνεχόμενων χώρων σε συνδυασμό με ελαφρά διαχωριστικά. 14. Οι χώροι στάθμευσης (εάν υπάρχουν και προσφέρονται προς εκμίσθωση) μπορεί να είναι οπουδήποτε εντός του κτιρίου (υπόγειο, Pilotis, ακάλυπτος) ή ακόμα και σε όμορο οικόπεδο (ή έστω σε πολύ κοντινή απόσταση). 15. Εάν οι βοηθητικοί χώροι αποθήκευσης βρίσκονται σε υπόγειο χώρο, θα πρέπει να είναι προφυλαγμένοι από την υγρασία. «Υ». Η ύπαρξη φυσικού φωτισμού και αερισμού των υπογείων αποθηκών (π.χ. ημιυπόγεια) είναι λίαν επιθυμητή «Ε» 16. Θα διαμορφωθεί χώρος για data room επιφάνειας τουλάχιστον 6 m Όλα τα σχέδια κατόψεως των ορόφων με την υπάρχουσα και προτεινόμενη διαρρύθμιση είναι επιθυμητό να υποβληθούν και σε ψηφιακή μορφή (auto cad) ( Ε ). Η υποβολή ψηφιοποιημένων σχεδίων σε μορφή auto cad πρέπει πάντως υποχρεωτικά να γίνει εντός 10 ημερών από την υπογραφή του μισθωτηρίου από τον εκμισθωτή που θα επιλεγεί. ( Υ ) ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ Σε κάθε όροφο του κτιρίου, θα υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός W.C. (ανδρών και γυναικών) για την εξυπηρέτηση των υπαλλήλων και των επισκεπτών. Ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1) ανά όροφο για χώρους κύριας χρήσης από 25 μέχρι 50 μ2 ή μικρότερος από δύο (2) ανά όροφο για χώρους κύριας χρήσης από 50 μέχρι 150 μ2. Οι ως άνω επιφάνειες νοούνται μικτές (με τις τοιχοποιίες) και ωφέλιμες (χωρίς κοινόχρηστους χώρους όπως κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες κ προθαλάμους). «Υ»

7 Επιθυμητό είναι πάντως να υπάρχουν τουλάχιστον τρείς τουαλέτες ανά όροφο, δύο για τους υπαλλήλους (ανδρών-γυναικών) και μία για τους επισκέπτες/ασφαλισμένους. Μία τουλάχιστον από τις τουαλέτες θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες προδιαγραφές για πρόσβαση από άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). Για τους βοηθητικούς χώρους των αποθηκών και αρχείων δεν είναι υποχρεωτική η ύπαρξη τουαλέτας που εντούτοις θα ήταν επιθυμητή («Ε»). Γενικά πάντως, ο αριθμός των W.C. σε κάποιο όροφο, ενδείκνυται να είναι ανάλογος προς την επιφάνεια του χώρου που θα εξυπηρετεί, όπως στον ακόλουθο πίνακα «Ε» Για επιφάνεια από 25 μέχρι 75 μ2 τουλάχιστον 1 W.C Για επιφάνεια από 75 μέχρι 150 μ2 τουλάχιστον 2 W.C Για επιφάνεια από 150 μέχρι 250 μ2 τουλάχιστον 3 W.C Για επιφάνεια Από 250 Μέχρι 350 τουλάχιστον 4 W.C Για επιφάνεια Από 350 Μέχρι 500 τουλάχιστον 5 W.C Για επιφάνεια μεγαλύτερη από 500 μ2 τουλάχιστον 6 W.C Κατ ελάχιστον πάντως θα υπάρχει οπωσδήποτε ένα WC για ΑΜΕΑ («Υ»), κατά προτίμηση σε κάθε όροφο του κτιρίου («Ε») ιδίως αν η επιφάνειά του υπερβαίνει τα 100μ2. Οι ανωτέρω επιφάνειες νοούνται ωφέλιμες (δηλ. με τις τοιχοποιίες αλλά χωρίς κλιμακοστάσια/ανελκυστήρες) Ένας τουλάχιστον ανελκυστήρας επίσης θα πρέπει να διαθέτει διαστάσεις κατάλληλες για ΑΜΕΑ (π.χ. θύρα με ελεύθερο πλάτος 80 cm) Τονίζεται ότι οι παραπάνω αναλογίες είναι ενδεικτικές και όχι υποχρεωτικές και η αξιολόγηση θα γίνει ανάλογα με τις συνολικές προδιαγραφές των χώρων σε συνάρτηση και με την επιφάνεια. Κάθε WC θα διαθέτει λεκάνη, νιπτήρα, καθρέπτη, σαπουνοθήκη και χαρτοθήκη και. θα υπάρχει, παροχή ζεστού και κρύου νερού (ιδιαίτερα στα ιατρεία) «Υ». Οι νιπτήρες μπορεί να είναι στον ίδιο χώρο με τα W.C. ή σε χωριστό προθάλαμο. «Ε» ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ Κ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Θα πρέπει να υπάρξει, προσαρμογή της προσφερόμενης ηλεκτρικής εγκατάστασης στην διαρρύθμιση και τις ανάγκες που προκύπτουν από τη διαρρύθμιση της κτιριολογικής μελέτης ή θα υποδείξει, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Σε κάθε γραφειακό χώρο πρέπει να υπάρχει ικανός αριθμός ρευματοδοτών ομοιόμορφα κατανεμημένων Είναι επιθυμητή η ύπαρξη δύο γραμμών ηλεκτροδότησης σε κάθε χώρο ιατρείου ή θέση εργασίας, εκ των οποίων η μια θα εξυπηρετείται από UPS. «Ε». Κατ ελάχιστον κάθε θέση εργασίας θα διαθέτει τουλάχιστον μια πρίζα ρεύματος ενώ κατάλληλος αριθμός πριζών θα υπάρχει και όπου αλλού απαιτείται, όπως για τα διαφανοσκόπια των

8 ιατρείων, για τις συσκευές των εργαστηρίων, σε χώρους συγκέντρωσης κοινού, κλπ. «Υ» Επίσης κάθε θέση εργασίας και ιατρείο, θα πρέπει να διαθέτει δύο γραμμές για τηλέφωνα και DATA με καλώδια κατηγορίας τουλάχιστον 5e «Υ». Επιθυμητή είναι η cat 6 ( Ε ) Η καλωδίωση των ασθενών ρευμάτων θα είναι δομημένη, ήτοι τα καλώδια θα συγκεντρώνονται σε κεντρικό σημείο κάθε ορόφου και θα καταλήγουν σε ειδικό επίτοιχο ή επιδαπέδιο rack και θα τερματίζονται σε αριθμημένες θέσεις του patch panel. Σε κεντρικό σημείο του κτιρίου ή στο computer room θα οδηγούνται όλες οι καλωδιώσεις ασθενών που θα τερματίζουν σε κεντρικό επιδαπέδιο rack O ενεργός εξοπλισμός πληροφορικής δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του εκμισθωτή. Επιθυμητή (όχι πάντως υποχρεωτική) είναι η ύπαρξη τηλεφωνικού κέντρου «Ε». Αν προσφέρεται θα πρέπει να έχει δυνατότητα να καλύψει όλες τις προβλεπόμενες θέσεις εργασίας και θα παραδοθεί συνδεδεμένο με την εγκατάσταση. Επίσης, ο φωτισμός θα είναι ομοιόμορφος και. επαρκής για την τελική διαρρύθμιση των χώρων (π.χ. γραφεία, ιατρεία). Θα προτιμηθούν φωτιστικά οροφής με λαμπτήρες φθορισμού, είτε με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αντικαταστήσουν τυχόν υφιστάμενους λαμπτήρες πυράκτωσης («Υ»). ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Η κατάσταση στην οποία θα παραδοθεί το μίσθιο πρέπει να επιτρέπει την άμεση χρησιμοποίησή του χωρίς ανάγκη πρόσθετων χρωματισμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Κατά συνέπεια, ο εκμισθωτής υποχρεούται να προβεί σε τυχόν απαιτούμενες εργασίες χρωματισμών των τοίχων, οροφών, κουφωμάτων, σιδηρών επιφανειών κλπ, εάν τούτο απαιτείται, πριν την παράδοση του μισθίου προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Οι εργασίες αυτές, εάν προβλεφθούν, θα πρέπει να αναφερθούν στην τεχνική προσφορά ώστε να συνεκτιμηθεί κατά την αξιολόγηση της καταλληλότητας του κάθε ακινήτου. «Υ» ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής θέρμανση σε όλους τους χώρους. Η ύπαρξη αυτονομίας στη θέρμανση είναι απαραίτητη. «Υ» ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Η ύπαρξη κλιματισμού είναι υποχρεωτική και είναι απαραίτητη η ύπαρξη αυτονομίας. «Υ» Στο χώρο του data room θα υπάρχει εφεδρική τοπική κλιματιστική μονάδα που θα εξασφαλίζει αδιάλειπτη 24ωρη λειτουργία ακόμη και σ περίπτωση βλάβης της κεντρικής κλιματιστικής εγκατάστασης.

9 ΑΕΡΙΣΜΟΣ Τα θέματα που αφορούν στον αερισμό των κτιρίων καθορίζονται από το άρθρο 11 του κτιριοδομικού κανονισμού που προβλέπει ότι: «φυσικό αερισμό άμεσο ή έμμεσοπρέπει να έχουν όλοι οι χώροι κύριας χρήσης των κτιρίων Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται οι χώροι κύριας χρήσης των ειδικών κτιρίων και δομικών έργων να μην έχουν φυσικό αερισμό, όταν έχουν τεχνητό αερισμό που είναι επαρκής, όπως αποδεικνύεται από πλήρη σχετική μελέτη και βεβαίωση του φορέα που είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της λειτουργικότητάς τους» (Παραθέτουμε για διευκόλυνση τις σχετικές ερμηνευτικές διατάξεις του κτιριοδομικού): Άμεσος φυσικός αερισμός χώρου: Είναι ο φυσικός αερισμός που προέρχεται από ανοίγματα του χώρου, που επικοινωνούν αμέσως με το ύπαιθρο ή με ημιϋπαίθριο χώρο, χωρίς την παρεμβολή άλλου κλειστού χώρου. Το εμβαδόν των ανοιγμάτων άμεσα αεριζόμενων χώρων δεν υπολείπεται του 5% του καθαρού εμβαδού του χώρου. Έμμεσος φυσικός αερισμός χώρου: Είναι ο φυσικός αερισμός που προέρχεται από ανοίγματα προς άλλο χώρο του κτιρίου ή από διατάξεις φυσικού ελκυσμού. Έμμεσο φυσικό αερισμό θεωρείται ότι έχουν οι χώροι, όταν εκπληρώνονται συγχρόνως οι ακόλουθες συνθήκες: - Έχουν ανοίγματα ελεύθερα προς άλλους χώρους, οι οποίοι έχουν άμεσο φυσικό αερισμό και το εμβαδόν των τμημάτων αυτών των ανοιγμάτων, που το ανώτατο σημείο τους βρίσκεται σε ύψος τουλάχιστον 1,75 m από το δάπεδο του χώρου, δεν υπολείπεται του 7% του χώρου που αερίζεται έμμεσα. - Οι χώροι που αερίζονται άμεσα έχουν ανοίγματα που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παρ.7 του παρόντος άρθρου, αλλά το εμβαδόν των ανοιγμάτων τους δεν υπολείπεται του 5% του αθροίσματος των καθαρών εμβαδών του χώρου που αερίζεται άμεσα και του χώρου που αερίζεται έμμεσα. Επιθυμητή είναι η ύπαρξη εξαερισμού, δηλ. η δυνατότητα ταυτόχρονης ανανέωσης του αέρα με την παροχή προκλιματισμένου αέρα. «Ε» Η ύπαρξη εγκατάστασης μηχανικού αερισμού είναι υποχρεωτική για χώρους συγκέντρωσης κοινού που δεν διαθέτουν άμεσο φυσικό εξαερισμό. «Υ» Στους χώρους γραφείων και ιατρείων θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα ανοιγόμενο παράθυρο. «Υ» Χώροι κύριας χρήσης των κτιρίων είναι όσοι προορίζονται για την παραμονή, σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, ατόμων (έστω και ενός) επί δύο τουλάχιστον ώρες το εικοσιτετράωρο. ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 1. ΧΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔ. ΑΔΕΙΑΣ Το προς μίσθωση κτίριο θα πρέπει να διαθέτει οικοδομική άδεια που θα ανταποκρίνεται στις χρήσεις για την λειτουργία που προορίζεται, όπως προβλέπονται στον κτιριοδομικό κανονισμό. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κτιριοδομικό κανονισμό, το κτίριο κατατάσσεται στην κατηγορία χρήσης «Ε. Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» στην οποία περιλαμβάνονται όσα κτίρια ή τμήματα κτιρίων χρησιμοποιούνται για ιατρική πρόληψη, διάγνωση ή και θεραπεία, για περίθαλψη ατόμων ηλικιωμένων ή ασθενών ή μειωμένης πνευματικής ή

10 σωματικής ικανότητας, για ύπνο και σωματική υγιεινή βρεφών και παιδιών ηλικίας μικρότερης των έξι ετών. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και: τα νοσοκομεία οι κλινικές τα αγροτικά ιατρεία οι υγειονομικοί σταθμοί τα κέντρα υγείας τα ψυχιατρεία τα ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες τα ιδρύματα χρονίως πασχόντων οι οίκοι ευγηρίας τα βρεφοκομεία, βρεφικοί σταθμοί, παιδικοί σταθμοί τα οικοτροφεία παιδιών ηλικίας μικρότερης των έξι ετών τα ιατρεία. Κατ' εξαίρεση, τα οδοντιατρεία και τα ιατρεία που δεν διαθέτουν νοσηλευτική κλίνη ούτε μονάδα εφαρμογής ισοτόπων ούτε ακτινολογικό εργαστήριο ούτε εγκαταστάσεις φυσιοθεραπείας ανήκουν στην κατηγορία Θ Γραφείων. Εάν η οικοδομική άδεια του εκμισθούμενου κτίριο δεν είναι σύμφωνη με την κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενη χρήση του, θα πρέπει ο εκμισθωτής να αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε αναθεώρηση της οικ.αδείας ούτως ώστε να αποκατασταθεί η προβλεπόμενη χρήση του (και η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους δόμησης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου). Η αναθεώρηση μπορεί να γίνει πριν ή και μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου αλλά η υποβολή του σχετικού αιτήματος προς το Πολεοδομικό γραφείο και η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναθεώρησης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την παράδοση του μισθίου για χρήση προς τον ΕΟΠΥΥ. 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το εκμισθούμενο θα πρέπει να διαθέτει εν ισχύ, το πιστοποιητικό πυρασφάλειας που θα ανταποκρίνεται στην προβλεπόμενη διαρρύθμιση και χρήση για την οποία προορίζεται. Αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο πιστοποιητικό, ή αν το πιστοποιητικό αυτό έχει λήξει, θα πρέπει να ζητηθεί ανανέωσή του για την προβλεπόμενη διαρρύθμιση και χρήση πριν ή και μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και η έγκριση από την Πυροσβεστική πρέπει να γίνουν πριν την παράδοση του μισθίου για χρήση προς τον ΕΟΠΥΥ.,. Τα φορητά πυροσβεστικά μέσα θα διατεθούν από τον εκμισθωτή ο οποίος θα έχει και την ευθύνη της τακτικής συντήρησή τους. 3. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Θα πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες άδειες και πιστοποιητικά καλής λειτουργίας τους. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ο διαγ/νος πρέπει, να προσδιορίζει στην προσφορά του την ημερομηνία παράδοσης του ακίνητου ετοίμου «με το κλειδί» και αποπερατωμένου σύμφωνα με τις απαιτήσεις και ιδιότητες που προβλέπονται στην διαρρύθμιση και την τεχνική του προσφορά (όπως διαρρυθμίσεις, χρωματισμοί κλπ)

11 Η παράδοση του ακινήτου πρέπει να γίνει εντός 3 μηνών το από την υπογραφή του συμβολαίου και πάντως μέσα στην προθεσμία που θα ορίζεται από τον μειοδότη στην προσφορά του. Πριν την παράδοση θα έχουν αποκατασταθεί όλες οι προδιαγραφές που προβλέπονται στην παρούσα, την διακήρυξη και την τεχνική προσφορά. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ - ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΓΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Θέσεις στάθμευσης είναι προαιρετικές και θα μπορούσαν να προσφερθούν προς εκμίσθωση ακόμα και σε όμορο ή γειτονικό οικόπεδο, όπως ειδικότερα ορίζεται στη διακήρυξη/ Επίσης θα αξιολογηθεί θετικά η δυνατότητα στάθμευσης αυτοκινήτων πλησίον του κτιρίου, είτε σε δημόσια και ιδιωτικά Garage, είτε (νόμιμα) ελεύθερα επί των οδών, είτε με ελεγχόμενη στάθμευση (π.χ. με παρκόμετρα του Δήμου). Ο αριθμός των προσφερομένων θέσεων στάθμευσης και. το τυχόν ιδιαίτερα ζητούμενο μίσθωμα για. κάθε θέση, θα προσδιορίζονται, επακριβώς και ιδιαιτέρως στη προσφορά. Αθήνα, Αύγουστος 2013 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ Παντελής Βουγιουκαλάκης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ MΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ MΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΛ4691ΩΓ-ΥΑΧ ΑΠ: 7977/22-05-2013

ΑΔΑ: ΒΕΖΛ4691ΩΓ-ΥΑΧ ΑΠ: 7977/22-05-2013 ΑΠ: 7977/22-05-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ MΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΕΥΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3/2012 ΠΡΟ Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3/2012 ΠΡΟ Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΠ ΜΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Καλλιρρόης 5 &

Διαβάστε περισσότερα

1. Δομικό έργο. Είναι κάθε κατασκευή που προορίζεται να χρησιμοποιείται σταθερά

1. Δομικό έργο. Είναι κάθε κατασκευή που προορίζεται να χρησιμοποιείται σταθερά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ. 1. Εγκρίνεται ο κτιριοδομικός κανονισμός, όπως στα επόμενα άρθρα. 2. Σκοπός. Σκοπός του κανονισμού αυτού είναι η ρύθμιση της κατασκευής των δομικών έργων στο σύνολό τους και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ Αρχιτεκτονικά : Στατικά Ηλεκτρομηχανολογικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθμ. Πρ.: 20912/ 04.09.2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθμ. Πρ.: 20912/ 04.09.2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Πρ.: 20912/ 04.09.2014 Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων: Αθηναίων, Αγίας Παρασκευής, Αιγάλεω, Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:... ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:... ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:... (απο...) Με την παρούσα σας δηλώνω οτι το προσφερόμενο για εκμίσθωση ακίνητό μου της εν θέματι προσφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Κτιριοδομικός Κανονισμός

Κτιριοδομικός Κανονισμός ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αριθ. 3046/304 της 30 Ιαν./3 Φεβρ. 1989 (ΦΕΚ Δ`59) Κτιριοδομικός Κανονισμός ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Μ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ. μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών του Ελληνικού

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Μ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ. μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών του Ελληνικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Πληροφορίες: Ε.Τριτοπούλου Τηλ:210 8629944, 8647420 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 24-01- 2014 Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης: 785/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Τρίπολης για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Τρίπολης για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 03-12- 2013 Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης: 14970/2013 Πάτρας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1203-0000

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1203-0000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1203-0000 ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 59/ /1989) Το παραπάνω µέσα σε εδάφιο προστίθεται µε την παράγραφο της υπ αριθµ. 49977/3068/27/30.6.1989 (Φ.Ε.Κ. 535/Β/1989) απόφασης.

(Φ.Ε.Κ. 59/ /1989) Το παραπάνω µέσα σε εδάφιο προστίθεται µε την παράγραφο της υπ αριθµ. 49977/3068/27/30.6.1989 (Φ.Ε.Κ. 535/Β/1989) απόφασης. ΑΠΟΦΑΣΗ 3046/304 ΤΗΣ 30.1/3.2.1989 Κτιριοδοµικός Κανονισµός (Φ.Ε.Κ. 59/ /1989) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1577/1985 "Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (ΦΕΚ 210/Α'/1985). 2. Την αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 342/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 342/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ε. Κουλιακιώτη Θεσσαλονίκη: 4-5-2015 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Σ ε λ ί δ α 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΡΓΟ «Πρότυπο Σύστημα Υποστήριξης Ατόμων με Αυτισμό (ΠΣΥΑ) Βασιζόμενο σε ένα Ευφυές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΝΙΓΡΙΤΑ ΧΡΥΣΟ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΝΙΓΡΙΤΑ ΧΡΥΣΟ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΝΙΓΡΙΤΑ ΧΡΥΣΟ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3046/304/89 Κτιριοδοµικός Κανονισµός. (ΦΕΚ 59/ /3-02-89) Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρ. 26 του Ν. 1577/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ/τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασία κτιρίων» (Α 32, διόρθωση Α 59) όπως ισχύει». (ΦΕΚ 647/Β/30-8-93)

Τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ/τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασία κτιρίων» (Α 32, διόρθωση Α 59) όπως ισχύει». (ΦΕΚ 647/Β/30-8-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 81813/5428/93 Τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ/τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασία κτιρίων» (Α 32, διόρθωση Α 59) όπως ισχύει». (ΦΕΚ 647/Β/30-8-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα: 7/12/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 289166/7575 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για τη Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για τη Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ», με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦ. 3046/304 ΤΗΣ 30.1./3.2.1989 (ΦΕΚ 59 Δ') Κτιριοδομικός Κανονισμός

ΑΠΟΦ. 3046/304 ΤΗΣ 30.1./3.2.1989 (ΦΕΚ 59 Δ') Κτιριοδομικός Κανονισμός ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝ1ΣΜΟΣ ΑΠΟΦ. 3046/304 ΤΗΣ 30.1./3.2.1989 (ΦΕΚ 59 Δ') Κτιριοδομικός Κανονισμός Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 210/Α71985).

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 177 Α ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 177 Α ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & Μαρούσι, 3 6 2010 ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 63893 /IA ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 50 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 20 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 50 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 20 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 50 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 20 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΠΜ ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, ΑΜ ΖΩΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΗΜ ΚΑΛΑΜΙΤΣΗ ΚΩΝ/ΝΑ, ΑΜ ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΘΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ 4 Ο ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται, σύμφωνα με την χρήση τους, για διευκόλυνση στην εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων:

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται, σύμφωνα με την χρήση τους, για διευκόλυνση στην εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων: 9. ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟ 1. Γενικά Ως κτίρια που χρησιμοποιούνται από το κοινό ορίζονται τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων ή δομικά έργα ή υπαίθριοι χώροι που περιορίζονται από δομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα