Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ"

Transcript

1 Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηελ «Δ Φ Ζ Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α» Α ζ ή λ α

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Άξζξν 1. Γεληθέο Γηαηάμεηο 3 Άξζξν 2. Όξγαλα ηνπ Π.Μ... 3 Α) Ζ Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή (Δ.Γ.Δ.).. 3 Β) Οη Δπηζηεκνληθνί Τπεχζπλνη (Δ.Τ.)... 4 Γ) Δπηηξνπή Δπηινγήο Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ (Δ.Δ.Μ.Φ.) 4 Άξζξν 3. Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Π.Μ... 4 Άξζξν 4. πληνληζκφο Πξνγξάκκαηνο... 5 Άξζξν 5. Αθαδεκατθνί χκβνπινη Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ... 5 Άξζξν 6. Πξνθήξπμε ζέζεσλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ... 5 Άξζξν 7. Δπηινγή Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ.. 5 Άξζξν 8. Γηδαζθαιία Σφπνο Γηεμαγσγήο ηνπ Π.Μ Γηδαζθαιία Σφπνο Γηεμαγσγήο ηνπ Π.Μ Έλαξμε θαη Λήμε ησλ καζεκάησλ 7 Δμεηαζηηθνί Πεξίνδνη 7 Αμηνιφγεζε ησλ ζπνπδαζηψλ... 7 Αμηνιφγεζε ησλ καζεκάησλ. 7 Γηπισκαηηθή Δξγαζία 7 Δπηζηεκνληθή Τπνζηήξημε ησλ πνπδψλ χκβνπινο πνπδψλ 8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ Π.Μ.. ΔΦΖΡΜΟΜΔΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ 9 ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: «ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΗ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ»... 9 ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: «ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΔ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ» Αληηθείκελα Μαζεκάησλ 11 Α Δμάκελν Βαζηθέο αξρέο δεκφζηαο πγείαο Μεζνδνινγία Αγσγήο Τγείαο Γίθαην Τγείαο Βηνεζηθή Βηνζηαηηζηηθή Εσναλζξσπνλφζνη Κνηλσληθνί θαη Πνιηηηζηηθνί Καζνξηζκνί ηεο Τγείαο Μέζνδνη θαη Σερληθέο ζηηο Κνηλσληθέο επηζηήκεο Τγεία θαη Δπηθνηλσλία Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο Οηθνλνκία ηεο Τγείαο Τγεηνλνκηθή Μεραληθή θαη Τγηεηλή Πεξηβάιινληνο Δξγνλνκία.. 16 Β Δμάκελν Δπηδεκηνινγία Δηδηθά Θέκαηα Γεκφζηαο Τγείαο Κνηλσληνινγία ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζην λνζνθνκείν Παξαζηηνινγία θαη ηξνπηθά λνζήκαηα Δπγνληθή θαη Κνηλσληθή Παηδηαηξηθή Αξρέο Τγηεηλήο Γηαηξνθήο Σξφθηκα θαη Γεκφζηα Τγεία Αλζξσπνινγία ηεο Τγείαο (Κνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη πγεία) Δπαγγεικαηηθή Τγεία Γηαηξνθή θαη αζιεηηζκφο Φπρνινγία ηεο Τγείαο

3 12. Μηθξνβηνινγία θαη Τγηεηλή Ννζνθνκείσλ Δξγαζηεξηαθέο Μέζνδνη Αλάιπζεο Νεξνχ θαη Απνβιήησλ Δπίθαηξα Θέκαηα Τγηεηλήο Πεξηβάιινληνο.. 23 Άξζξν 9. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηφρνη / Μέζα Πξνδηαγξαθέο Γηαδηθαζίεο θαη Πξνζεζκίεο 28 Άξζξν 10. Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο.. 29 Άξζξν 11. Τπνηξνθίεο 30 Άξζξν 12. Αλαγλσξίζεηο Μεηαπηπρηαθψλ Μαζεκάησλ 30 Άξζξν 13. Άιιεο ππνρξεψζεηο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ 30 Άξζξν 14. Αλάζεζε Μαζεκάησλ 30 Άξζξν 15. πγθξνηείηαη Δπηηξνπή Γενληνινγίαο θαη Ζζηθήο 30 Άξζξν

4 ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Άξζξν 1 Γεληθέο Γηαηάμεηο Ο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηελ «Δθεξκνζκέλε Γεκφζηα Τγεία» (Π.Μ..), ην νπνίν νξγαλψλεηαη απφ ηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο ζε ζχκπξαμε κε ην ηκήκα Γεκφζηαο Τγηεηλήο ηνπ ΣΔΗ Αζελψλ, εμεηδηθεχεη θαη ζπκπιεξψλεη ηηο δηαηάμεηο ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ΤΑ 73508/Δ5/2004 ΦΔΚ 1207/2004 Σεχρνο Β. Δγθξίλεηαη απφ ηελ Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή (Δ.Γ.Δ.) ηεο νπνίαο ε ζχλζεζε θαη νη αξκνδηφηεηεο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Όξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ Μ.Π.. είλαη: Άξζξν 2 Όξγαλα ηνπ Π.Μ.. Α).Ζ Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή (Δ.Γ.Δ.) ε νπνία είλαη ηεηξακειήο θαη απνηειείηαη 1)απφ ηα δχν κφληκα κέιε α)ηελ Δπηζηεκνληθή Τπεχζπλν ηεο Δ..Γ.Τ. Καζεγήηξηα Σδέλε Κξεκαζηηλνχ β)ηνλ Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο Τγηεηλήο Καζεγεηή Υαξίιαν Κνπηή, 2) ηνλ εθάζηνηε Κνζκήηνξα ηεο Δ..Γ.Τ. θαη 3) έλα κέινο ηνπ Σνκέα Τγηεηλήο θαη Δπηδεκηνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Η. πνπ νξίζηεθε απφ ην πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο Τγηεηλήο (Α. Υαιθηάο - Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο). Ο Πξφεδξνο ηεο Δ.Γ.Δ. πξνέξρεηαη απφ ηελ Δ..Γ.Τ. σο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ. Ο Κνζκήηνξαο ηεο Δ..Γ.Τ. πνπ έρεη ηε Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε ζπγθαιεί ηα κέιε ηεο Δ.Γ.Δ. πξνθεηκέλνπ λα εθιέμνπλ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Αλαπιεξσηή Πξφεδξν. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δ.Γ.Δ., ηελ Δ.Γ.Δ. ζπγθαιεί ν Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο ή ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο απηνχ, ην αξραηφηεξν κέινο κε ζθνπφ ηελ εθινγή ηνπ πξνέδξνπ. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο κέινπο ή κειψλ ηεο Δ.Γ.Δ. γίλεηαη αληηθαηάζηαζε απφ ην αληίζηνηρν ηκήκα. Αξκνδηφηεηεο Δηδηθήο Γηαηκεκαηηθήο Δπηηξνπήο 1) Έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επηινγή ησλ Τπνςεθίσλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδαζηψλ θαζψο θαη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Π.Μ.., ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην πξφγξακκα. 2) Απνθαζίδεη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην πεξηερφκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληηθεηκέλσλ. 3) Οξίδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαζψο θαη ηηο ψξεο θάζε εθπαηδεπηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 4) Απνθαζίδεη γηα ηα ζέκαηα πνπ εηζεγνχληαη νη επηζηεκνληθά ππεχζπλνη ηνπ πξνγξάκκαηνο. 5) Απνθαζίδεη γηα θάζε νηθνλνκηθή δαπάλε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην πξφγξακκα. 6) Δπηιχεη θάζε ζέκα ή έλζηαζε πνπ αθνξά ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ Π.Μ.. 7)Οξίδεη ηα ζέκαηα ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο εηζεγήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Π.Μ.. 8) Οη απνθάζεηο ηεο Δ.Γ.Δ. επηθπξψλνληαη απφ ην χιινγν Καζεγεηψλ ηεο ΔΓΤ. 3

5 Β).Οη Δπηζηεκνληθνί Τπεχζπλνη (Δ.Τ.) Αξκνδηφηεηεο Δπηζηεκνληθψλ Τπεπζχλσλ 1. Παξαθνινπζνχλ ηελ πνξεία ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Δ.Γ.Δ. 2. Δηζεγνχληαη ζηελ Δ.Γ.Δ. γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζην Π.Μ.. 3. Φξνληίδνπλ γηα θάζε ελέξγεηα πνπ αθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη ζηνλ ζπληνληζκφ: α) εθπαηδεπηηθψλ β) δηνηθεηηθψλ θαη γ) νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ. Οη Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνη κπνξνχλ λα εηζεγεζνχλ ζηελ Δ.Γ.Δ ηελ αλάζεζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν ηξία (3) πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε θαη ζηνλ ζπληνληζκφ α) ησλ εθπαηδεπηηθψλ, β) ησλ δηνηθεηηθψλ, θαη γ) ησλ νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ, ζε άιιν κέινο ηεο Δ.Γ.Δ. ηνπ αληηζηνίρνπ Σκήκαηνο. Γηα ηηο αλσηέξσ ελέξγεηεο πξνβιέπεηαη απνδεκίσζε γηα ην κέινο ηεο Δ.Γ.Δ. πνπ ηνλ αληηθαζηζηά ζηα αλσηέξσ θαζήθνληα, χςνπο (δπν) 2 εθπαηδεπηηθψλ σξψλ ηελ εβδνκάδα γηα θάζε κία απφ ηηο δεθαηξείο εθπαηδεπηηθέο εβδνκάδεο θάζε αθαδεκατθνχ εμακήλνπ. Ο Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο Τγηεηλήο ηνπ ηνκέα Τγηεηλήο θαη Δπηδεκηνινγίαο ηνπ ΣΔΗ ζα ζπλεπηθνπξείηαη ζηα θαζήθνληα ηνπ απφ 1 (έλα) Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ επί ζπκβάζεη, πνπ ζα έρεη έδξα ην ΣΔΗ Αζήλαο, νη απνδνρέο ηνπ νπνίνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ηα έζνδα ηνπ Π.Μ..Πξνβιέπεηαη επίζεο ε ηερληθή ππνζηήξημε θαη ε γξακκαηεηαθή θάιπςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ ζα γίλεηαη ζην Σ.Δ.Η. Αζήλαο απφ έλα άηνκν νη απνδνρέο ηνπ νπνίνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ηα έζνδα ηνπο Π.Μ.. Γ) Δπηηξνπή Δπηινγήο Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ (Δ.Δ.Μ.Φ.) Κάζε έηνο νξίδεηαη απφ ηελ Δ.Γ.Δ. Δπηηξνπή Δπηινγήο Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ (Δ.Δ.Μ.Φ.), ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ ηξία κέιε. Ζ Δ.Δ.Μ.Φ. αλαιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη ηνπο θαηαηάζζεη θαηά ζεηξά επηηπρίαο. Ζ ηειηθή επηινγή γίλεηαη απφ ηελ Δ.Γ.Δ κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δ.Δ.Μ.Φ. ηνπ Π.Μ.. Άξζξν 3 Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Π.Μ. Ζ Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ. ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο Γξακκαηείαο ηεο Δ..Γ.Τ., ην πξνζσπηθφ ηεο Γξακκαηείαο ηεο Δ..Γ.Τ. θαη απφ ην επί ζπκβάζεη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Π.Μ.. Ζ Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ. έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ησλ παξαθάησ ελεξγεηψλ. 1.Γηαδηθαζία πξνθήξπμεο κεηαπηπρηαθψλ ζέζεσλ. 2.Παξαιαβή δηθαηνινγεηηθψλ ππνςεθίσλ. 3.Δγγξαθή, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ (Μ.Φ.). 4.χληαμε θαηαιφγνπ εγγξαθφκελσλ Μ.Φ. ζε πξνγξάκκαηα θαη καζήκαηα. 5.Σήξεζε θαξηέιαο θαη ελεκέξσζε απηήο θαηά θνηηεηή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ. 6.χληαμε σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ θαη εμεηάζεσλ. 7.Έθδνζε ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ ζπνπδψλ ζηνπο θνηηεηέο πνπ ρνξεγνχληαη κεηά απφ αίηεζή ηνπο. 8.Παξνρή πάζεο θχζεσο πιεξνθνξηψλ ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. 9.Γηαδηθαζία απνλνκήο ηίηισλ θαη παξάδνζε πιήξνπο θαθέινπ ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Ηδξχκαηνο. 10. Δθηχπσζε θαη δηαθίλεζε ζεκεηψζεσλ, βηβιίσλ θαη άιινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 4

6 Χο Γξακκαηέαο ηνπ Π.Μ. νξίδεηαη ν Γηεπζπληήο ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΔΓΤ γηα ηνλ νπνία νξίδεηαη ηζφπνζν ησλ ρηιίσλ (1.000) επξψ αλά εθπαηδεπηηθφ εμάκελν πξνεξρφκελν απφ ηα έζνδα ηνπ Π.Μ. γηα δηνηθεηηθή ππνζηήξημε. Ο Γξακκαηέαο ηνπ Π.Μ. κπνξεί λα εθρσξεί κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ζηε Μφληκε Πξντζηακέλε Γξακκαηέα ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο Τγηεηλήο ηνπ Σ.Δ.Η. Αζήλαο γηα ηελ νπνία νξίδεηαη επηκίζζην 500 εηεζίσο θαη ε νπνία ζα ζπλεπηθνπξείηαη απφ έλα κφληκν ή απνζπαζκέλν ή επί ζπκβάζεη Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ γηα ππνζηήξημε. Άξζξν 4 πληνληζκφο Πξνγξάκκαηνο Σν ζπληνληζκφ πξνγξάκκαηνο έρνπλ νη Δπηζηεκνληθνί Τπεχζπλνη (Δ.Τ.), Σδέλε Κξεκαζηηλνχ Καζεγήηξηα Δ..Γ.Τ. θαη Υαξίιανο Κνπηήο Καζεγεηήο ΣΔΗ. Άξζξν 5 Αθαδεκατθνί χκβνπινη Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ Γηα θάζε κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή νξίδεηαη κε εηζήγεζε ησλ Δ.Τ θαη απφθαζε ηεο Δ.Γ.Δ., Αθαδεκατθφο χκβνπινο έλα κέινο Γ.Δ.Π. θαη ΔΠ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ηκεκάησλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 12 παξάγξαθνο Α ηνπ Ν.2083/92. Ο Αθαδεκατθφο χκβνπινο παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ησλ ζπνπδψλ θαη ζπκβνπιεχεη ην κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή. Άξζξν 6 Πξνθήξπμε ζέζεσλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ Κάζε αθαδεκατθφ έηνο, κε απφθαζε ηεο Δ.Γ.Δ, πξνθεξχζζεηαη αξηζκφο ζέζεσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ηξηάληα δχν (32). Μέρξη 5 ζέζεηο θπιάζζνληαη γηα Καζεγεηέο Δθαξκνγψλ ΣΔΗ κε θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ-, νη νπνίνη θαη ζα εηζάγνληαη ζην πξφγξακκα θαη εμαίξεζε. Τπνςήθηνη κπνξνχλ λα είλαη νη πηπρηνχρνη ζρνιψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ΤΑ 73508/Δ5/1207/ Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, θαζψο θαη νη ηειεηφθνηηνη ησλ ίδησλ ζρνιψλ, νη νπνίνη ζα έρνπλ νινθιεξψζεη επηηπρψο ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη ζα έρνπλ πξνζθνκίζεη ζρεηηθή βεβαίσζε έσο ηελ εκέξα ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ πξνθήξπμε δεκνζηεχεηαη ζηνλ Αζελατθφ εκεξήζην Σχπν θαη ιακβάλεηαη κέξηκλα ελεκέξσζεο ησλ ζρεηηθψλ Σκεκάησλ νη απφθνηηνη ησλ νπνίσλ δηθαηνχληαη λα είλαη ππνςήθηνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, θαζψο θαη ηεο ζειίδαο ηνπ Γηαδηθηχνπ ηνπ Π.Μ.. ηεο ΔΓΤ θαη ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο Τγηεηλήο ηνπ ΣΔΗ. Άξζξν 7 Δπηινγή Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ Ζ επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Π.Μ. ζηελ «Δθεξκνζκέλε Γεκφζηα Τγεία» ρσξίδεηαη ζε ηξία ζηάδηα, γηα ηα νπνία ηζρχνπλ ηα παξαθάησ θξηηήξηα: ηάδην 1 ν : Δμεηάζεηο ζηελ Αγγιηθή Γιψζζα ζε θείκελα θαη νξνινγία Γεκφζηαο Τγείαο. Κιίκαθα βαζκνινγίαο

7 Όζνη επηηχρνπλ ζηηο εμεηάζεηο ζπλερίδνπλ θαη αμηνινγνχληαη ζηα παξαθάησ ζηνηρεία: ηάδην 2 ν : Αθνινχζσο ε Δπηηξνπή Δπηινγήο Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ (Δ.Δ.Μ.Φ.) αμηνινγεί ηηο αηηήζεηο ησλ επηηπρφλησλ ζηε γιψζζα ππνςεθίσλ κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ εκπεξηέρνληαη ζην θάθειν ηνπ βηνγξαθηθνχ ηνπο. Σα βαζηθφηεξα ζηνηρεία πνπ αμηνινγνχληαη είλαη: 1. Δπίπεδν θαη ζπλάθεηα πξνεγνπκέλσλ ζπνπδψλ κε ην αληηθείκελν ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 2. Ο βαζκφο πηπρίνπ. 3. Ζ βαζκνινγία ζε ζπλαθή πξνπηπρηαθά καζήκαηα θαη ζε ζπλαθή πηπρηαθή εξγαζία, φπνπ απηή ππάξρεη. 4. Οη ζρεηηθέο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο, δεκνζηεχζεηο, αλαθνηλψζεηο ή άιιε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν. 5. Ζ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπ ππνςεθίνπ. 6. Οη γλψζεηο θαη ε εκπεηξία ηνπ ππνςεθίνπ ζηε ρξήζε Ζιεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ζηαηηζηηθψλ παθέησλ αλάιπζεο δεδνκέλσλ. 7. Γχν (2) ζπζηαηηθέο επηζηνιέο απφ κέιε Γ.Δ.Π. θαη Δ.Π. ή απφ κέιε εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη ζρεηηθψλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν έληππν ην νπνίν δηαηίζεηαη απφ ηε γξακκαηεία ηεο Δ..Γ.Τ. ηάδην 3 ν : πλέληεπμε κε ηε θξνληίδα ηεο Δ.Δ.Μ.Φ.: Οη ππνςήθηνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πνπ θαινχληαη ζε ζπλέληεπμε απφ ηελ Δ.Δ.Μ.Φ. βαζκνινγνχληαη ζε θιίκαθα Με ηε ζπλέληεπμε ε Δ.Δ.Μ.Φ. επηδηψθεη λα δηαπηζηψζεη πνηνη ππνςήθηνη είλαη ηθαλνί λα αληαπνθξηζνχλ νπζηαζηηθά ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Π.Μ., ζπλεθηηκψληαο ην θίλεηξν θαη ην ελδηαθέξνλ αιιά θαη ηε ζπλνιηθφηεξε ζπγθξφηεζε θαη επηζηεκνληθή επάξθεηα ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.. Ζ Δ.Γ.Δ. κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο λα επηβάιεη εμεηάζεηο ζε πξνπηπρηαθά καζήκαηα εάλ θξίλεη φηη νη ππνςήθηνη δελ δχλαηαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Άξζξν 8 Γηδαζθαιία Σφπνο Γηεμαγσγήο ηνπ Π.Μ.. Γηδαζθαιία Σφπνο Γηεμαγσγήο ηνπ Π.Μ.. Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ Π.Μ. ηνπ Μ.Γ.Δ. «Δθεξκνζκέλεο Γεκφζηαο Τγείαο» ζα γίλεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Δ..Γ.Τ. θαη ηνπ Σ.Δ.Η. Αζήλαο, ζε ψξεο θαη εκέξεο πνπ ζα νξηζζνχλ απφ ηε Δ.Γ.Δ. ηνπ Π.Μ.. κεηά απφ εηζήγεζε ησλ Δπηζηεκνληθψλ Τπεπζχλσλ. ην Π.Μ. ζα δηδάμνπλ κέιε Γ.Δ.Π. Παλεπηζηεκίσλ θαη Δ..Γ.Τ. θαη Δ.Π Σ.Δ.Η ζε πνζνζηφ 50% αληίζηνηρα θαζψο θαη επηζηήκνλεο ηεο εκεδαπήο θαη αιινδαπήο πνπ δηαζέηνπλ ηα απφ ην λφκν πξνβιεπφκελα πξνζφληα (παξ 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν 2083/1992). Ζ Δ.Γ.Δ. κπνξεί λα ζπλάπηεη επηκέξνπο ζπκθσλίεο κε εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο θαη αιινδαπήο, κε κέιε Γ.Δ.Π. άιισλ Παλεπηζηεκίσλ θαη Δ.Π. Σ.Δ.Η θαζψο θαη κε Δηδηθνχο Δπηζηήκνλεο αληηζηνίρσλ αθαδεκατθψλ ηίηισλ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά λέσλ επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο γλψζεο ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο. Σα κέιε Γ.Δ.Π. θαη Δ.Π. Σ.Δ.Η. ησλ νηθείσλ Σκεκάησλ αιιά θαη άιια κέιε πνπ πξνέξρνληαη απφ άιια Σκήκαηα θαη έρνπλ εμαληιήζεη ηηο ζπκβαηηθέο δηδαθηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ζα ακείβνληαη γηα ην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν ζην Π.Μ.. 6

8 Γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε ηνπ Π.Μ. ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΣΔΗ ηεο Αζήλαο ζα δχλαηαη λα απνζπαζηνχλ θαζεγεηέο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα έξγν αληίζηνηρν ηνπ Δ.Σ.Π. Έλαξμε θαη Λήμε ησλ καζεκάησλ Οη ζπνπδαζηέο θαινχληαη λα ηεξνχλ ην σξάξην έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ καζεκάησλ. Οη ψξεο δηδαζθαιίαο έρνπλ σο αθνινχζσο πκ πκ, κκ κκ, κκ κκ. Ζ δηαρείξηζε ησλ δηαιεηκκάησλ είλαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ ππεπζχλσλ δηδαζθφλησλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ηα ππνρξεσηηθά δηαιείκκαηα δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα 30. Δμεηαζηηθνί Πεξίνδνη Παξέρνληαη 3 εμεηαζηηθέο γηα θάζε κάζεκα, σο εμήο: Α Δμάκελν : Φεβξνπάξηνο Ηνχληνο επηέκβξηνο Β Δμάκελν: Ηνχληνο επηέκβξηνο Φεβξνπάξηνο Αμηνιφγεζε ησλ ζπνπδαζηψλ Όινη νη ζπνπδαζηέο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο ηππηθέο απαηηήζεηο ησλ καζεκάησλ (θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο θαη εηδηθέο αλά κάζεκα δεζκεχζεηο) πξνζέξρνληαη ζε εμεηάζεηο γξαπηέο ή πξνθνξηθέο. Όια ηα καζήκαηα βαζκνινγνχληαη κε άξηζηα ην 100 θαη ειάρηζην βαζκφ επηηπρίαο ην 50. Οη ζπνπδαζηέο πξέπεη λα έρνπλ αμηνινγεζεί ηνπιάρηζηνλ κε βαζκφ 50 ζε φια ηα καζήκαηα ηνπ Α θαη Β Δμακήλνπ πνπ έρνπλ δειψζεη ζηα αηνκηθά έληππα εγγξαθήο. Ζ θιίκαθα βαζκνινγίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηεο θνίηεζεο ηνπ ζπνπδαζηή έρεη σο αθνινχζσο: Καιψο, Λ. Καιψο, Άξηζηα Ζ ηειηθή βαζκνινγία ζα πξνέξρεηαη απφ γξαπηέο ή πξνθνξηθέο εμεηάζεηο ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50% θαη ειάρηζην θαη ην ππφινηπν απφ άιιεο κνξθέο εμέηαζεο (εξγαζίεο θιπ) (άξζξν 10). Οη κεηαπηπρηαθνί ζπνπδαζηέο ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ην αξγφηεξν κέρξη 2 ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο θνίηεζεο ηνπο ζηελ Δ..Γ.Τ. Αμηνιφγεζε ησλ καζεκάησλ: ηελ ηειεπηαία δηάιεμε θάζε καζήκαηνο δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο έληππα αμηνιφγεζεο ησλ καζεκάησλ, ηα νπνία ζπιιέγνληαη απφ ην Γξαθείν Δθπαίδεπζεο γηα αμηνιφγεζε θαη επεμεξγαζία ππφ ηελ επζχλε ησλ Δπηζηεκνληθψλ Τπεπζχλσλ. Οη Δ.Τ. ελεκεξψλνπλ ηνπο ππεχζπλνπο δηδάζθνληεο γηα ηηο παξαηεξήζεηο θαη επηζεκάλζεηο ησλ θνηηεηψλ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ζ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα. Ζ δηαδηθαζία απηή δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο ζπνπδαζηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ ζηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θαη λα αλαιχζνπλ κε ηελ επνπηεία ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ρνιήο έλα ππαξθηφ πξφβιεκα Γεκφζηαο Τγείαο ή παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο. ε εηδηθή ελφηεηα ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ (άξζξν 9) αλαιχνληαη εθηελψο νη πξνυπνζέζεηο ζπγγξαθήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Κάζε δηπισκαηηθή εξγαζία πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα ηξηκειή επηηξνπή πηζηνπνηεί ηελ νινθιήξσζε 24 Γ.Μ. ζην πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ απνλνκή ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ Δηδίθεπζεο. 7

9 Δπηπιένλ, κηα δηπισκαηηθή εξγαζία βαζκνινγείηαη αλαιφγσο ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο σο Καιή, Π. Καιή, Άξηζηε. Δπηζηεκνληθή Τπνζηήξημε ησλ πνπδψλ χκβνπινο πνπδψλ Γηα θάζε ζπνπδαζηή, κεηά απφ εηζήγεζε ησλ Δπηζηεκνληθψλ Τπεπζχλσλ, ε Δ.Γ.Δ. νξίδεη έλα χκβνπιν πνπδψλ, έξγν ηνπ νπνίνπ είλαη: Να βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ ζπνπδαζηή γηα ηελ επίιπζε απνξηψλ θαη εξσηεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ην εθπαηδεπηηθφ, επηζηεκνληθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ ζπνπδαζηή ζηε ρνιή. Να παξέρεη εηδηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Να ζπκβνπιεχεη ην ζπνπδαζηή ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηφρσλ ησλ ζπνπδψλ ηνπ. Να ζπδεηά καδί ηνπ κειινληηθά ζρέδηα γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαη επηζηεκνληθή ηνπ αλέιημε. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν παξέρεηαη ακνηβή 2 δηδαθηηθψλ σξψλ εηεζίσο. 8

10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ Π.Μ.. ΔΦΖΡΜΟΜΔΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΔΣΟ 1 Ο ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: «ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΗ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ» ΔΞΑΜΖΝΟ 1 Ο ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (1) 1.ΑΡΥΔ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ (5) 1.ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ 2.ΒΗΟΣΑΣΗΣΗΚΖ 3.ΓΗΚΑΗΟ ΤΓΔΗΑ ΒΗΟΖΘΗΚΖ 4.ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ 5.ΕΧΟΑΝΘΡΧΠΟΝΟΟΗ 6.ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ & ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΗ ΚΑΘΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 7.ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 8.ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 9.ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΔΞΑΜΖΝΟ 2 Ο ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (1) ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ (5) 1.ΑΡΥΔ ΤΓΗΔΗΝΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 2.ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ 3.ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 4.ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΤΓΔΗΑ 5.ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ 6.ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ 7.ΠΑΡΑΗΣΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΗΚΑ ΝΟΖΜΑΣΑ 8.ΣΡΟΦΗΜΑ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ 9.ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΝΔΡΟΤ ΚΑΗ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 9

11 ΔΣΟ 1 Ο ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: «ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΔ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ» ΔΞΑΜΖΝΟ 1 Ο ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (2) 1.ΑΡΥΔ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ 2.ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΗ ΚΑΘΟΡΗΜΟΗ ΤΓΔΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ (4) 1.ΒΗΟΣΑΣΗΣΗΚΖ 2.ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 3.ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 4.ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ 5.ΓΗΚΑΗΟ ΤΓΔΗΑ ΒΗΟΖΘΗΚΖ 6.ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ 7.ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ 8.ΔΡΓΟΝΟΜΗΑ ΔΞΑΜΖΝΟ 2 Ο ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (2) 1.ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ 2.ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ (4) 1.ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΤΓΔΗΑ 2.ΑΡΥΔ ΤΓΗΔΗΝΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 3.ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ 4.ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 5. ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 6.ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ 7.ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 8.ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟ 10

12 Αληηθείκελα Μαζεκάησλ Α Εξάμηνο 1.Βαζηθέο αξρέο δεκφζηαο πγείαο Καζεγεηέο: Υ. Κνπηήο Αλ. Μπαξκπνχλε H έλλνηα ηεο Τγείαο Ζ έλλνηα ηεο Γεκφζηαο Τγείαο Ζ έλλνηα ηεο Τγείαο, ηεο Γεκφζηαο Τγείαο, ηεο Τγηεηλήο. χγρξνλε άπνςε γηα ηε Γεκφζηα Τγεία. Κνηλσληθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία. Πεγέο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πγεία Γείθηεο, δεδνκέλα αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ Παγθφζκα Τγεία / Τγεία Δπξσπατθνχ & Διιεληθνχ πιεζπζκνχ Τγεία Δπξσπατθνχ θαη Διιεληθνχ Πιεζπζκνχ Γνκή Τπεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο ζηελ Διιάδα χγρξνλε δνκή, Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Τγείαο, Πεξηθεξεηαθέο δηνηθήζεηο, Ννκαξρίεο Ννκίαηξνη, Ννκηθά Πξφζσπα ζρεηηδφκελα κε ηε Γεκφζηα Τγεία Γηεζλείο Οξγαλψζεηο Τγείαο (Ννκηθφ πιαίζην)/πκβνχιην Δπξψπεο Ηζηνξηθή εμέιημε, Βαζηθφ λνκηθφ πιαίζην δηεζλψλ νξγαληζκψλ, θαηαζηαηηθά, ππνρξεψζεηο θξαηψλ κειψλ. Δίδε απνθάζεσλ πνπ εθδίδνπλ, ππνρξεσηηθή ή κε ζηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ. Γηνηθεηηθή δνκή, έδξα, δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηδφκελεο κε ηελ Τγεία. Τπνρξεψζεηο θξαηψλ - κειψλ Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (ΠΟΤ) Ννκηθφ πιαίζην, Γηάξζξσζε, ηφρνη, Πνιηηηθή Τγείαο, Πξφιεςε, Πξνγξάκκαηα Δπξσπατθή Έλσζε θαη Γεκφζηα Τγεία Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, Δπηηξνπή, άξζξν 129 πλζήθεο Maastricht γηα ηελ Τγεία, δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηδφκελεο κε ηελ Τγεία. Σν λέν Δπξσπατθφ Πξφγξακκα γηα ηελ Γεκφζηα Τγεία Πξφιεςε λφζσλ Πξναγσγή Τγείαο ηξαηεγηθέο Δπίπεδα πξφιεςεο πξσηνγελήο πξφιεςε, κεζνδνινγία πξσηνγελνχο πξφιεςεο πεδία εθαξκνγήο. Γηαθνξά κε «θξνληίδα» - Πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο. Ζ έλλνηα ηεο πξναγσγήο πγείαο. Μεζνδνινγία, ηξφπνη, ρψξνη αγσγήο πγείαο, ραξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπηψλ αγσγήο πγείαο. Φνξείο αζρνινχκελνη κε αγσγή πγείαο ζηελ Διιάδα. Γεπηεξνγελήο πξφιεςε (Screening) Πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο, βαζηθέο αξρέο Π.Δ., είδε Π.Δ., πξνβιήκαηα εθαξκνγήο, πξνβιήκαηα αμηνιφγεζεο. Πεδία εθαξκνγήο. Πξφιεςε Λνηκσδψλ Ννζεκάησλ Βαζηθέο έλλνηεο ινηκσδψλ λνζεκάησλ, Αξρέο πξφιεςεο, Απνκφλσζε πεξηνξηζκφο ππνδφρσλ, εκβνιηαζκνί, Γήισζε λφζσλ. Ζ έλλνηα θαη ε κεζνδνινγία ηεο εθξίδσζεο θαη ειάηησζεο ινηκσδψλ λφζσλ. Ννζήκαηα Γ.Τ.Κ. Πξφιεςε κε κεηαδηδφκελσλ λφζσλ (NCD) Οξηζκφο NCDs (θαξδηαγγεηαθά, θαξθίλνη, δηαβήηεο, ρξφληεο απνθξαθηηθέο πλεπκνλνπάζεηεο θ.α.) Δπηδεκηνινγηθά ζηνηρεία, παξάγνληεο θηλδχλνπ, αξρέο πξφιεςεο ησλ NCDs, δηεζλή πξνγξάκκαηα πξφιεςεο. Δπηδεκηνινγηθή επηηήξεζε Surveillance Γηεζλήο νλνκαζίαο λφζσλ. Ζ έλλνηα ηνπ νξηζκνχ ηεο θάζε λφζνπ (case definition) 11

13 Ννζήκαηα πνπ ππάγνληαη ζην Γ.Y.K. Ννζήκαηα ππφ δηεζλή επηηήξεζε. Σξφπνη δήισζεο ινηκσδψλ λφζσλ (θιάζεηο δήισζεο). Σξίηε Ζιηθία Γεκνγξαθηθά δεδνκέλα, αλάγθεο πγείαο ειηθησκέλσλ αηφκσλ, πξνγξάκκαηα πξναγσγήο πγείαο, νξγάλσζε θαη δνκέο αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα. Φπρηθή Τγεία Οξγάλσζε, ππνδνκέο Τπεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο ζρεηηθά κε ηελ ςπρηθή πγεία, ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε απναζπινπνίεζε, Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα Πξννπηηθέο. Δπίθαηξν Θέκα Γεκφζηαο Τγείαο 2.Μεζνδνινγία Αγσγήο Τγείαο Καζεγήηξηεο: Κ. Μεξάθνπ Αγσγή Τγείαο (Δηζαγσγή) Πξνζεγγίζεηο κέζνδνη Αγσγήο Τγείαο Ζ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε Ζ Αιιεινδηδαθηηθή πξνζέγγηζε κέζνδνο Ζ Βησκαηηθή πξνζέγγηζε κέζνδνο Πξναγσγή ηεο Τγείαο ρεδηαζκφο παξεκβάζεσλ πξναγσγήο πγείαο Μνληέιν ζρεδηαζκνχ ABC Δθηίκεζε αλαγθψλ πξναγσγήο πγείαο Αμηνιφγεζε παξεκβάζεσλ πξναγσγήο πγείαο Παξνπζηάζεηο πξνγξακκάησλ απφ νκάδεο θνηηεηψλ Βησκαηηθφ εξγαζηήξην Αγσγήο Τγείαο 3.Γίθαην Τγείαο Βηνεζηθή Καζεγεηέο:. Γθαξάλε Δι. Γεκεηξνπνχινπ Δηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ Γηθαίνπ Τγείαο. Ζ ζρέζε Νφκνπ, Ζζηθήο θαη Σερλνινγίαο Δηζαγσγή ζηε βηνεζηθή. Βαζηθέο αξρέο θαη ζεσξίεο. Τγεία θαη απηνλνκία ηνπ αηφκνπ. Γεκφζηα Τγεία θαη αλζξψπηλα δηθαηψκαηα Γηθαηψκαηα αζζελψλ Ννκηθφ πιαίζην Δπζχλε επαγγεικαηηψλ πγείαο: Αζηηθή, πνηληθή, πεηζαξρηθή. Ζ έλλνηα ηεο ακέιεηαο. Πξνυπνζέζεηο ηνπ ηζρχνληνο δηθαίνπ.βαζηθέο αξρέο λνκνινγίαο Ζζηθέο δηαζηάζεηο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Ννκηθφ θαη δενληνινγηθφ πιαίζην. (Α Μέξνο) Ζζηθέο δηαζηάζεηο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Ννκηθφ θαη δενληνινγηθφ πιαίζην. (Β Μέξνο) Βιαζηηθά θχηηαξα: νη λένη νξίδνληεο ζηελ πγεία Απνθάζεηο ζηελ αξρή ηεο δσήο: Ηαηξηθψο ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή Απνθάζεηο ζην ηέινο ηεο δσήο. Πεξηνξηζκφο ζεξαπείαο. Πξνβιήκαηα απφ ηε ρξήζε ηεο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο ζην ρψξν ηεο πγείαο ζήκεξα. Άξλεζε ζεξαπείαο. Μεηακνζρεχζεηο δσξεά νξγάλσλ εγθεθαιηθφο ζάλαηνο. πζηήκαηα ζπλαίλεζεο. Ζζηθέο δηαηάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο. Μεηακνζρεχζεηο νξγάλσλ δψσλ ζε αλζξψπνπο: εζηθά πξνβιήκαηα 12

14 Ζζηθά πξνβιήκαηα θαη ςπρηθή πγεία Δμειίμεηο ζηε Γεκφζηα Τγεία θαη θαηνρχξσζε ηεο γεληθήο ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ 4.Βηνζηαηηζηηθή Καζεγεηέο: Δπη. Κηελάο Β. Καξαγηάλλε Δηζαγσγή ζηε βηνζηαηηζηηθή (Έξεπλεο ζην ρψξν ηεο Τγείαο ζρεδηαζκφο θαη είδε εξεπλψλ. Γεηγκαηνιεπηηθέο έξεπλεο. Βαζηθέο έλλνηεο ηαηηζηηθή ( Γηάθξηζε απηήο, βηνζηαηηζηηθή αληηθείκελν, Γεδνκέλα: Δίδε δεδνκέλσλ- Πεγέο δεδνκέλσλ- Σξφπνη ζπιινγήο, Δίδε δεηγκαηνιεςίαο Σξφπνο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ ζηε Βηνζηαηηζηηθή Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή: Πίλαθεο δηαγξάκκαηα, εθαξκνγέο Αλαιπηηθή ζηαηηζηηθή: Γηάθξηζε απηήο, θαηαλνκέο θαη ραξαθηεξηζηηθά απηψλ( Θέζε δηαζπνξάο) Δθαξκνγέο Καηαλνκέο: Γησλπκηθή, Καλνληθή, t- Καηαλνκή. Δθαξκνγέο Δπαγσγηθή ζηαηηζηηθή, Γηάζηεκα εκπηζηνζχλεο κέζεο ηηκήο ελφο δείγκαηνο θαη δπν δεηγκάησλ. Δθαξκνγέο Γηάζηεκα εκπηζηνζχλεο δχν πνζνζηψλ. Έιεγρνο ππνζέζεσλ. P- Value. θάικαηα 1 νπ 2 νπ είδνπο. Δθαξκνγέο Έιεγρνο ππνζέζεσλ κέζεο ηηκήο, δηαθνξά δχν κέζσλ ηηκψλ, δηαθνξά δχν πνζνζηψλ. Γηκεηάβιεηνο πίλαθαο, Υ 2 έιεγρνο, εθαξκνγέο: αλεμαξηεζίαο νκνηνγέλεηαο Έιεγρνο πξνζαξκνγήο Υ 2 θαηά δεχγε T- test θαηά δεχγε πξνζδηνξηζκφο κεγέζνπο δείγκαηνο. Δθαξκνγέο Αλάιπζε παιηλδξφκεζεο - εθαξκνγέο Αλάιπζε δηαθχκαλζεο. Δθαξκνγέο 5.Εσναλζξσπνλφζνη Καζεγεηέο: Ν. Βαθάιεο Β. Κνληφο Δηζαγσγή: Εσναλζξσπνλφζνη θαη Γεκφζηα Τγεία Εσναλζξσπνλφζνη απφ Πξσηφδσα (Λετζκάληεο) Δξγαζηεξηαθή άζθεζε Η Εσναλζξσπνλφζνη απφ Πξσηφδσα (ΗΗ) θαη Έικηλζεο. (ηνμφπιαζκα, ερηλφθνθθνο, θπζηηθέξθσζε - ηνμνθάξα ηξηρίλε) Δξγαζηεξηαθή άζθεζε ΗΗ Εσναλζξσπνλφζνη απφ κηθξφβηα (βξνπθέιιεο, ιεπηφζπεηξα, ξηθέηζηεο ππξεηφο Q, θπκαηίσζε, ηνπιαξαηκία άλζξαθαο) Δξγαζηεξηαθή άζθεζε ΗΗΗ Εσναλζξσπνλφζνη απφ ηνχο (ιχζζα, αξκπντψζεηο αηκνξξαγηθνί ππξεηνί Hanta virus, West Nile virus) Εσναλζξσπνλφζνη απφ κχθεηεο θαη εμσπαξάζηηα Δξγαζηεξηαθή άζθεζε IV Ηαηξηθή εληνκνινγίο Δξγαζηεξηαθή άζθεζε V Δπηδεκηνινγηθή άζθεζε ζε ζέκαηα δσναλζξσπνλφζσλ α) πδήηεζε γηα ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία β) Φξνληηζηήξην (interactive) 13

15 6.Κνηλσληθνί θαη Πνιηηηζηηθνί Καζνξηζκνί ηεο Τγείαο Καζεγεηέο: Δι. Ησαλλίδε Υ. Κνπηήο θνπνί θαη πξνζαλαηνιηζκνί ηνπ καζήκαηνο. θηαγξάθεζε ησλ πεξηνρψλ θαη πξψηε απνζαθήληζε ησλ ελλνηψλ Κνηλσληνινγίαο ηεο Τγείαο. Οη έλλνηεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ/πνιηηηζκηθνχ ζηελ πξνζέγγηζε ηεο πγείαο θαη αξξψζηηαο απφ ηνπο ηνχο ζηελ θαηάζιηςε Κνηλσληθνί ζεζκνί θαη ξφινη, θαλφλεο ζην ρψξν ηεο πγείαο. Ζ πγεία ζηελ θνηλφηεηα Οη αζζέλεηεο ζηελ θνηλσληθή ηζηνξία: απφ ηελ επνρή ησλ επηδεκηψλ ζηηο ζχγρξνλεο αζζέλεηεο. Παλνχθια, θπκαηίσζε, θάπληζκα, θαξθίλνο Πξφζιεςε ηεο πγείαο θαη ηεο αζζέλεηαο: θνηλσληθνί θα πνιηηηζηηθνί παξάγνληεο θαη δήηεζε ππεξεζηψλ πγείαο. ρέζε γηαηξνχ θαη αζζελή. Ο πιεξνθνξνχκελνο αζζελήο. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη αλάιπζε πεξηπηψζεσλ Με θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο ζην ρψξν ηεο πγείαο. Δζεινληηζκφο Υξφληα αζζέλεηα Γηαρείξηζε ηεο ρξφληαο αζζέλεηαο. Σν παξάδεηγκα ηνπ AIDS. Σν βηνςπρνθνηλσληηφ κνληέιν ηεο πγείαο. Σν παξάδεηγκα ηνπ AIDS. Δθαξκνγή ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ζην ρψξν ηεο Τγείαο: ζρεδηαζκφο παξέκβαζεο ζε εθζηξαηεία θαηά ηνπ AIDS Μεηαλάζηεο θαη Τγεία: πνιηηηζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. Γηαηξνί ρσξίο ζχλνξα,. Σξφπνη θαη δπζθνιίεο παξέκβαζεο εμνπαιηθφηεηα: Κνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή πξνζέγγηζε. Σν δήηεκα ηεο λέαο ζρέζεο. Νέα Γεκφζηα Τγεία: πξνθιήζεηο θαη πξννπηηθέο Global local helath. 7.Μέζνδνη θαη Σερληθέο ζηηο Κνηλσληθέο επηζηήκεο Καζεγεηέο: Υ. Κνπηήο Δι. Ησαλλίδε θνπνί θαη πξνζαλαηνιηζκνί ηνπ καζήκαηνο Σν πξφβιεκα ηεο γλψζεο. Κνηλσλία ηεο γλψζεο Βαζηθέο ππνζέζεηο γηα ηε γλψζε ζηηο Κνηλσληθέο επηζηήκεο Πνζνηηθή έξεπλα Πνζνηηθή ζπγθξηηηθή έξεπλα Ζ πνζνηηθή έξεπλα ζην ρψξν ηεο Φπρνινγίαο Πνηνηηθή έξεπλα. πλεληεχμεηο Πνηνηηθή έξεπλα. Focus groups Βηνγξαθηθή Δξκελεπηηθή κέζνδνο Βηνγξαθηθή κέζνδνο ζπλέρεηα Κνηλσληθή έξεπλα ζηε Γεκφζηα Τγεία Παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ 8.Τγεία θαη Δπηθνηλσλία Καζεγεηέο: Δι. Ησαλλίδε Π. Λχηξαο Δπηθνηλσλία Δηζαγσγή ζηηο έλλνηεο ηεο επηθνηλσλίαο (δηαπξνζσπηθή θαη νξγαλσηηθή δηάζηαζε) Ζ δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο 14

16 Κψδηθεο επηθνηλσλίαο πλαιιαθηηθή αλάιπζε θαη ζπκπεξηθνξά. ηάζεηο δσήο - Καηαζηάζεηο ηνπ εγψ Αλάιπζε ηεο ηαηλίαο The Doctor Γνκή ηνπ Οξγαληζκνχ θαη Δπηθνηλσλία- ε πεξίπησζε ηνπ λνζνθνκείνπ ΜΜΔ θαη Τγεία. Δπξσπατθή θαη Διιεληθή δηάζηαζε Σειεφξαζε θαη επη θνηλσλία Αλάιπζε ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ γηα ζέκαηα πγείαο Αλάιπζε άξζξσλ ηνπ ηχπνπ γηα ζέκαηα πγείαο αζζέλεηαο Παξνπζίαζε εξγαζηψλ απφ ζπνπδαζηέο Παξνπζίαζε εξγαζηψλ απφ ζπνπδαζηέο Κιείζηκν καζήκαηνο 9.Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο Καζεγεηέο: Ν. Μαληαδάθεο - Υ. Κνπηήο Μάλαηδκελη Γεληθή Δηζαγσγή - Βαζηθέο Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Βαζηθέο Αξρέο Δπηθνηλσλίαο πκπεξηθνξέο ζην ρψξν εξγαζίαο- πλδηαιεθηηθή αλάιπζε ζπκπεξηθνξάο Planning ηξαηεγηθφο Πξνγξακκαηηζκφο. Δθηίκεζε αλαγθψλ. Αλάπηπμε Πξνγξακκάησλ Γξάζεο Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ θαη Λήςε απνθάζεσλ ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ Πξνγξακκαηηζκφο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. ηειέρσζε. Τπνθίλεζε - Αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο πξνζσπηθνχ Ζγεζία Ζγεηηθά Πξφηππα θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ, αλάπηπμε εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ειέγρνπ ζηε δηνίθεζε. Σερληθέο ειέγρνπ. Μέηξεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο νξγαληζκνχ. Οη κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ Τγεηνλνκηθφ Σνκέα Γηνίθεζε Γηαρείξηζε αιιαγψλ Γηνίθεζε Γηαρείξηζε θξίζεσλ- ρέδηα αληηκεηψπηζεο Δθαξκνγέο Γηνίθεζεο. χγρξνλα δηαρεηξηζηηθά πξνβιήκαηα ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο χγρξνλεο δνκέο δηνίθεζεο κνλάδσλ θξνληίδαο πγείαο θαη Γεκφζηαο Τγείαο. Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε Γηθηχσλ θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Γηαζπλδεηηθή ππεξεζηψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο (ηαηξνθνηλσληθέο ππεξεζίεο) Αλάπηπμε δηθηχσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 10.Οηθνλνκία ηεο Τγείαο Καζεγεηέο: Η. Κπξηφπνπινο - Δι. Πάβε Έλλνηεο θαη αξρέο ηεο Οηθνλνκηθήο Τγείαο Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε θαη Οηθνλνκία ηεο Τγείαο Οηθνλνκηθή αλάιπζε: απφ ηε ζεσξία ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή Μεζνδνινγία έξεπλαο ζηελ Οηθνλνκία ηεο Τγείαο Εήηεζε θαη θαηαλάισζε ππεξεζηψλ πγείαο Ζ αγνξά ππεξεζηψλ πγείαο Αξρέο θαη θξηηήξηα θαηαλνκήο ησλ πφξσλ ζηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα 15

17 Μέζνδνη, θξηηήξηα θαη ηερληθέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ πγείαο Αζθάιηζε πγείαο θαη ν ξφινο ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο Σα νηθνλνκηθά ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο Ζ ζπκβνιή ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ Γαπάλεο πγείαο θαη πνιηηηθέο ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο θαη ζπγθξάηεζεο ησλ δαπαλψλ Αλαζθφπεζε βαζηθψλ ζεκάησλ αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηνο 11.Τγεηνλνκηθή Μεραληθή θαη Τγηεηλή Πεξηβάιινληνο Καζεγεηήο: Β. Μαθξφπνπινο Αι. Υαιθηάο Δηζαγσγή Γηεξγαζίεο ζην πεξηβάιινλ ιχκαηα Δπεμεξγαζία ιπκάησλ Γηάζεζε ιπκάησλ ζε επηθαλεηαθνχο απνδέθηεο Γηάζεζε ιπκάησλ ζηε ζάιαζζα Πφζηκν λεξφ Πνηφηεηα πφζηκνπ λεξνχ Έιεγρνο Δπεμεξγαζία λεξψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα πφζηκν Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε ηεξεά απφβιεηα πνηφηεηα, πξνέιεπζε Γηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ Ζρνξχπαλζε 12. Δξγνλνκία Καζεγεηέο: Γ. Νηνπληάο Φ. Μπακπάηζηθνπ Δηζαγσγή Φπζηνινγία ηεο εξγαζίαο Αξρέο εξγνλνκίαο - Ννκνζεζίαο Ζ εξγνλνκία ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη νη επηπηψζεηο ζηελ πγεία σκαηηθή εξγαζία Οκάδεο εξγαδνκέλσλ Χξάξην βάξδηεο ηξεο θαη εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ χλδξνκα επαγγεικαηηθήο θαηαπφλεζεο Σερληθέο πξνθχιαμεο θαηά ηε κεηαθίλεζε θαη αλχςσζε βάξνπο Υεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε αζζελψλ, κέζνδνο DOTTE (Η) Δξγαζία & ζπνλδπιηθή ζηήιε ηάζεηο ζψκαηνο Υεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε αζζελψλ, κέζνδνο DOTTE (ΗΗ) Υεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε αζζελψλ, κέζνδνο DOTTE (ΗΗΗ) 16

18 Β Εξάμηνο 1.Δπηδεκηνινγία Καζεγεηέο: Α. Ρνπκειηψηε Υ. Κνπηήο Δηζαγσγή ζηελ Δπηδεκηνινγία θνπνί Υξήζεηο εκαζία ζηε Γεκφζηα Τγεία Υαξαθηεξηζηηθά θαη Δθαξκνγέο Πεξηγξαθηθήο Δπηδεκηνινγίαο Αζθήζεηο Υαξαθηεξηζηηθά θαη Δθαξκνγέο Αλαιπηηθήο Δπηδεκηνινγίαο Αζθήζεηο Πεγέο θαη αμηνπνίεζε βηνζηαηηζηηθψλ δεκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ. Δθαξκνγέο / ρξήζε βηνζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ Πεγέο ζηνηρείσλ κε επηδεκηνινγηθή έξεπλα: Αλαδξνκηθή Έξεπλα Πεγέο ζηνηρείσλ κε Δπηδεκηνινγηθή Έξεπλα: Πξννπηηθή Γηαζθνπηθή.Δθαξκνγέο Απφιπηνο ρεηηθφο Κίλδπλνο. πγθξίζεηο Δθαξκνγέο Μέηξα ζχγθξηζεο ζηελ Δπηδεκηνινγία (Πξνηππνπνίεζε, δείθηεο. SRR, SMR) Δθαξκνγέο Αζθήζεηο ρεδηαζκφο Δπηδεκηνινγηθήο Έξεπλαο Πξνζδηνξηζκφο Μεγέζνπο Γείγκαηνο Δθαξκνζκέλε Δπηδεκηνινγηθή Έξεπλα. Πξνζέγγηζε κέζσ ειιεληθψλ θαη επξσπατθψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ Δπηδεκηθέο Δθξήμεηο Δπηδεκηνινγία θαη Πνιηηηθή Τγείαο - Δπηδεκηνινγία θαη Παγθνζκηνπνίεζε ηεο Τγείαο 2.Δηδηθά Θέκαηα Γεκφζηαο Τγείαο Καζεγεηέο: Υ. Κνπηήο Αλ. Μπαξκπνχλε Δηζαγσγή Αηκνδνζία Αλζξψπηλν γνληδίσκα Γηεξεχλεζε θαη πξφγλσζε γελεηηθψλ λνζεκάησλ Αηπρήκαηα Γηαβήηεο θαη Γεκφζηα Τγεία Γηαηαξαρέο χπλνπ ζην ζχγρξνλν άλζξσπν Γηαρείξηζε θξίζεσλ ζε ζρνιεία Δηδηθά ινηκψδε λνζήκαηα Κάπληζκα Ναξθσηηθά - Δμαξηήζεηο (Ο.ΚΑ.ΝΑ) Καξδηαγγεηαθά λνζήκαηα Καξθίλνο Παζήζεηο κπνζθειεηηθνχ Πξνβιήκαηα Λφγνπ θαη Τπεξεζίεο Τγείαο χγρξνλεο κέζνδνη ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο ζηε Γεκφζηα Τγεία Σξίηε Ζιηθία Φπζηθέο & ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο Βηνηξνκνθξαηία (ΚΔΔΛ, ΔΚΑΒ) Φπηνθάξκαθα ζηε δηαηξνθηθή αιπζίδα (Γηνμίλεο) 17

19 3.Κνηλσληνινγία ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζην λνζνθνκείν Καζεγεηέο: Δι. Ησαλλίδε θνπνί θαη πξνζαλαηνιηζκνί ηνπ καζήκαηνο. θνπνί ελλνηψλ. Οξγαλψζεηο Κνηλσληνινγία ησλ Οξγαλψζεσλ Λήςε απνθάζεσλ, Εεηήκαηα, Θεσξήζεηο, Πξννπηηθέο «Ζ πγεία ην 2021». Ζ πξνζέγγηζε ηεο πξννπηηθήο δηεξεχλεζεο Ηζηνξηθή θαη Κνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ λνζνθνκείνπ Κνηλσληνινγηθέο ζεσξίεο γηα ην Ννζνθνκείν Ζ γαιιηθή θαη ειιεληθή κεηαξξχζκηζε: Πεξηθεξεηαθή ζπγθξφηεζε, Λήςε απνθάζεσλ θαη Γηαρείξηζε ησλ κεηαβνιψλ Μεηαξξχζκηζε ζην ζχζηεκα πγείαο. Ζ νπηηθή ηνπ λνζνθνκείνπ Μηα ελαιιαθηηθή κνξθή νξγάλσζεο ζην ρψξν ηεο πγείαο Σερλνινγία θαη Ννζνθνκείνπ ηάζκηζε. Απνηίκεζε Παξνπζίαζε εξγαζηψλ 4.Παξαζηηνινγία θαη ηξνπηθά λνζήκαηα Καζεγεηήο: Ν. Βαθάιεο Γεληθά πεξί παξαζηηηθψλ λνζεκάησλ. Δληεξηθά πξσηφδσα (ακνηβάδεο, ιάκβιηεο, παξάζηηα αλνηθηψλ θνηινηήησλ) Δηδηθά παξαζηηηθά λνζήκαηα (απφ θξππηνζπνξίδην, κηθξνζπνξίδην, πλεπκνλνθχζηε) Δξγαζηήξην Δινλνζία Δξγαζηήξην (ζα αλαιπζνχλ νξνινγηθέο εμεηάζεηο) Νεκαηέικηλζεο Πιαηπέικηλζεο α)ηνγελή ηξνπηθά λνζήκαηα Σαμηδησηηθέο νδεγίεο β)δξγαζηήξην α)φηιαξηάζεηο Μπθεηηάζεηο β)δξγαζηήξην Σξνπηθά παξαζηηηθά λνζήκαηα (ηξππαλνζσκίαζε, ζρηζηνζσκίαζε). Δξγαζηήξην Ηαηξηθή εληνκνινγία (θνπλνχπηα) Ηαηξηθή εληνκνινγία (αξζξφπνδα) Δξγαζηήξην Ηαηξηθήο Δληνκνινγίαο 5.Δπγνληθή θαη Κνηλσληθή Παηδηαηξηθή Καζεγεηήο: Σ. Παλαγησηφπνπινο-. Αλησληάδεο α)δηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο γελεηηθήο θαη ηεο επγνληθήο β)δπηδεκηνινγία θαη πξφιεςε ησλ ζπρλφηεξσλ γελεηηθψλ λνζεκάησλ ηνπ Διιεληθνχ Πιεζπζκνχ - Πξαθηηθή Άζθεζε Γεκφζηα Τγεία ηνπ Παηδηνχ θαη Κνηλσληθή Παηδηαηξηθή :πεδίν έλλνηεο νξηζκνί. Πξαθηηθή άζθεζε Γελεηηθή θαζνδήγεζε Πξνγελλεηηθφο έιεγρνο. Πξαθηηθή άζθεζε 18

20 πγγελείο δηακαξηίεο θαη ηεξαηνγέλεζε. Δπηπηψζεηο θαη πξφιεςε ηεο βιαπηηθήο επίδξαζεο ινηκψμεσλ, θαξκάθσλ θαη αθηηλνβνιίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο. Πξαθηηθή άζθεζε Πξναγσγή θαη Αγσγή ηεο Τγείαο παηδηψλ θαη εθήβσλ :έλλνηεο θαη πξνζεγγίζεηο. Πξαθηηθή άζθεζε Τηνζεζία. Καθνπνίεζε Παξακέιεζε παηδηνχ. Πξαθηηθή άζθεζε Πξφιεςε λφζσλ ηνπ ζηφκαηνο. Πξαθηηθή άζθεζε Πξνιεπηηθφο πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο λενγλψλ, παηδηψλ θαη εθήβσλ θαη πξψηκεο παξεκβάζεηο ζε ειηθίεο θιεηδηά. Πξαθηηθή άζθεζε Αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ζηελ παηδηθή ειηθία: καζεζηαθέο δπζθνιίεο, παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, λνεηηθή πζηέξεζε. Πξαθηηθή άζθεζε Αξρέο εκβνιηαζκνχ θαη ζρεδηαζκφο πνιηηηθψλ εκβνιηαζκνχ. Σν θαηλφκελν ηεο ζπιινγηθήο αλνζίαο. Πξαθηηθή άζθεζε Δζληθφ Πξφγξακκα Δκβνιηαζκνχ γηα ηελ Διιάδα. Νεφηεξα εκβφιηα. Δκβνιηαζκνί ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο. Πξαθηηθή άζθεζε Α. Παξάγνληεο θηλδχλνπ ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία: δείθηεο ζλεζηκφηεηαο λνζεξφηεηαο. Β. Πξναγσγή ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ Γ. Δπηδεκηνινγία θαη πξφιεςε ησλ παηδηθψλ αηπρεκάησλ Πξαθηηθή άζθεζε Οηθνγελεηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο. Πξαθηηθή άζθεζε 6.Αξρέο Τγηεηλήο Γηαηξνθήο Καζεγεηέο: Α. Υαιθηάο Δκ. Κνγεβίλαο Δηζαγσγή Θξεπηηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ Αξρέο πγηεηλήο δηαηξνθήο γηα ην γεληθφ πιεζπζκφ Μεζνγεηαθή δίαηηα πληζηψκελεο δηαηηεηηθέο πξνζιήςεηο θαη ελεξγεηαθέο αλάγθεο Γηαηξνθή ζηε βξεθηθή, παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζχλε θαη ζην ζειαζκφ. Γηαηξνθή ζηελ ηξίηε ειηθία Γηαηξνθηθή αληηκεηψπηζε παρπζαξθίαο Γηαηαξαρέο ζηελ πξφζιεςε ηξνθήο Γηαηξνθή θαη ζαθραξψδεο δηαβήηεο Γηαηξνθή ππέξηαζε θαη αζεξσκάησζε. Γηαηξνθή θαη δπζιηπηδαηκία Γηαηξνθή ζην λνζνθνκείν Γηαηξνθή θαη θαηαλαισηήο. Σξνθηθή αιιεξγία θαη ηξνθηθή δπζαλεμία Βηνινγηθά πξντφληα. Υνξηνθαγία Γηαηξνθηθά ζπκπιεξψκαηα Γηαηξνθηθέο επηδεκηνινγηθέο έξεπλεο Γηαηξνθηθή επνπηεία 7. Σξφθηκα θαη Γεκφζηα Τγεία Καζεγεηέο: Υ. Κνπηήο Δκ. Παπαδνγηαλλάθεο Δηζαγσγή ζηα ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο (απφ ηελ παξαγσγή ζηελ θαηαλάισζε) Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ ζηα ηξφθηκα πληήξεζε ηξνθίκσλ Σξνθηθέο δειεηεξηάζεηο 19

21 Δξγαζηεξηαθφο έιεγρνο ηξνθίκσλ Αλαδπφκελα πξνβιήκαηα ζηα ηξφθηκα. BSE- Μεηαιιαγκέλα Γηνμίλεο Ννκνζεηηθφ πιαίζην θαη ηξφθηκα Αξρέο HACCP Auditing (Δπηζεψξεζε) HACCP ζε Catering μελνδνρείνπ Οξζή Τγηεηλή πξαθηηθή HACCP ζηελ θνπδίλα Έιεγρνο θξέαηνο / θξεαηνζθεπαζκάησλ Γάιαθηνο Αβγψλ Έιεγρνο ηρζπξψλ 8.Αλζξσπνινγία ηεο Τγείαο (Κνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη πγεία) Καζεγεηήο: ΔΛ. Ησαλλίδε Υ. Κνπηήο Ηζφηεηα θαη πγεία: ελλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί θαη εηζαγσγηθέο έλλνηεο Ζ θηψρεηα ζηελ Διιεληθή θνηλσλία κηα ηζηνξηθή ζεψξεζε Φηψρεηα θαη έλδεηα σο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο Κνηλσληθή αληζφηεηα, θηψρεηα, θνηλσληθφο απνθιεηζκφο θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε Αλζξσπνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο θνηλσληθήο αληζφηεηαο Κνηλσληθν-νηθνλνκηθνί πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ζηελ πγεία θαη ηηο ππεξεζίεο πγείαο Μέηξεζε θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ ζηελ πγεία Αληζφηεηεο ζην επίπεδν ηεο πγείαο Αληζφηεηεο ζηελ πξφζβαζε θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο Αληζφηεηεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ρξεκαηνδνηηθή δηθαηνζχλε Ο ξφινο ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζηε κείσζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ηεο πγείαο δνκή θαη ιεηηνπξγίεο Πνιηηηθέο πγείαο γηα ηε κείσζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ζηελ πγεία: δηεζλείο νξγαληζκνί, Δ.Δ. Διιάδα Αλαζθφπεζε βαζηθψλ ζεκαηηθψλ θαη αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο 9.Δπαγγεικαηηθή Τγεία Καζεγεηέο: Β. Μαθξφπνπινο Φ. Μπακπάηζηθνπ Δηζαγσγή: Ηζηνξηθή αλαδξνκή επαγγεικαηηθήο πγηεηλήο Βαζηθέο αξρέο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο - Οξηζκφο επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ Δπξσπατθή & Διιεληθή λνκνζεζία Δπαγγεικαηηθέο παζήζεηο: Αλαδξνκή Οξηζκνί Ηζρχνπζα λνκνζεζία Πξνυπνζέζεηο ηεθκεξίσζεο Οη ζεκαληηθφηεξεο επαγγεικαηηθέο παζήζεηο ζηελ επνρή καο θαη ε αληηκεηψπηζε Δξγαηηθφ αηχρεκα: Οξηζκνί Δθηίκεζε επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ Πξφιεςε Ννκνζεζία. Οξγάλσζε Τπεξεζηψλ Ηαηξηθήο Δξγαζίαο Οξγάλσζε εξγαζίαο: Υξφλνη θαη ξπζκνί εξγαζίαο Βάξδηεο, σξάξην λπθηεξηλή εξγαζία Δξγαζία ζε δπζκελείο ζπλζήθεο Δπαγγεικαηηθφ ζηξεο Πξνυπνζέζεηο θαιήο νξγάλσζεο ζηελ εξγαζία. Αζθάιεηα εξγαζίαο: Βαζηθέο αξρέο αζθάιεηαο ήκαλζε ρψξσλ Δπείγνληα πεξηζηαηηθά ζην ρψξν εξγαζίαο Μέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 20

22 Φπζηθνί παξάγνληεο ζην ρψξν εξγαζίαο: Αεξηζκφο Μηθξνθιίκα Φσηηζκφο- Ρχπαλζε εξγαζηαθνχ ρψξνπ θαη παζήζεηο ζρεηηθέο κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο Οξηαθέο ηηκέο Πξφιεςε. Μεηξήζεηο παξαγφλησλ Υεκηθνί παξάγνληεο ζην ρψξν εξγαζίαο: Μέηαιια θφλεο Ακίαληνο Ρχπαλζε εξγαζηαθνχ ρψξνπ θαη παζήζεηο ζρεηηθέο κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο Οξηαθέο ηηκέο Πξφιεςε- Μεηξήζεηο παξαγφλησλ Υεκηθνί παξάγνληεο ζην ρψξν εξγαζίαο: Γηαιχηεο Αέξηα Γηαρείξηζε γεσξγηθψλ θαξκάθσλ Ρχπαλζε εξγαζηαθνχ ρψξνπ θαη παζήζεηο ζρεηηθέο κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο Οξηαθέο ηηκέο Πξφιεςε Μεηξήζεηο παξαγφλησλ Υεκηθνί παξάγνληεο ζην ρψξν εξγαζίαο: Γηαρείξηζε γεσξγηθψλ θαξκάθσλ Ρχπαλζε πεξηβάιινληνο θαη παζήζεηο ζρεηηθέο κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο Πξφιεςε Βηνινγηθνί παξάγνληεο ζην ρψξν εξγαζίαο: Δπαγγέικαηα πγείαο Βηνινγηθή παξαθνινχζεζε εξγαδνκέλσλ: Δπαγγεικαηηθφο θαξθίλνο Δπαγγεικαηηθή επηδεκηνινγία ζην ρψξν εξγαζίαο: Βαζηθά ζηνηρεία επαγγεικαηηθήο επηδεκηνινγίαο πιινγή θαη αμηνιφγεζε ζηνηρείσλ. ρεδηαζκφο επηδεκηνινγηθήο κειέηεο ζην ρψξν εξγαζίαο Αξρέο εξγνλνκηθήο δηακφξθσζεο ρψξσλ εξγαζίαο: Βαζηθέο αξρέο εξγνλνκίαο Τπεξεζίεο γξαθείσλ. Μειέηε θαη ζρεδηαζκφο ζέζεο εξγαζίαο Πξαθηηθέο εθαξκνγέο. 10.Γηαηξνθή θαη αζιεηηζκφο Καζεγεηέο: Α. Υαιθηάο Δκ. Κνγεβίλαο Φπζηνινγία ηεο άζθεζεο θαη κεηαβνιηζκφο Ο δηαηξνθηθφο ξφινο ησλ καθξνζηνηρείσλ αλάινγα κε ην είδνο ηεο άζιεζεο Απαηηήζεηο αζιεηψλ ζε πγξά, ειεθηξνιχηεο θαη ν ξφινο ησλ κηθξνζηνηρείσλ ζηελ άζιεζε σκαηνκεηξία, αμηνιφγεζε ζπζηήκαηνο ζψκαηνο θαη θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Γηαηξνθηθή αμηνιφγεζε αζιεηψλ Έιεγρνο ζσκαηηθνχ βάξνπο ζηνπο αζιεηέο. Γηαηαξαρέο ζηελ πξφζιεςε ηξνθήο απφ αζιεηέο Αληηκεηψπηζε δηαηξνθν- εμαξηψκελσλ πξνβιεκάησλ αζιεηψλ Υξήζε ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο, εξγνγελή δηαηξνθηθά Δθαξκνγή δηαηξνθηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ αζιεηψλ Γηαηξνθή παηδηψλ θαη λεαξψλ αζιεηψλ Γηαηξνθή δηαβεηηθψλ αζιεηψλ Γηαηξνθή αζιεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο Δηδηθά ζέκαηα δηαηξνθήο αζιεηψλ 11.Φπρνινγία ηεο Τγείαο Καζεγεηέο: Δ. Παπαγεσξγείνπ Γ. Κνπιηεξάθεο Φπρνινγία ηεο Τγείαο: Απφ ην βηνταηξηθφ ζην βηνςπρνθνηλσληθφ κνληέιν Φπρνινγία ηεο Τγείαο θαη Γεκφζηα Τγεία Καηαλφεζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο ζε ζέκαηα πγείαο θαη αξξψζηηαο Η Καηαλφεζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο ζε ζέκαηα πγείαο θαη αξξψζηηαο ΗΗ Γλσζηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο αξξψζηηαο 21

23 Δπηθνηλσλία γηαηξνχ αζζελή θαη ν ξφινο ησλ πεπνηζήζεσλ γηα ηελ πγεία ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ηξεο Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο Αγσγή γχξσ απφ ηελ αξξψζηηα θαη ην ζάλαην Αηκνδνζία: Αληρλεχνληαο κηα ζεηηθή ζηάζε δσήο Αζθαιείο ζεμνπαιηθέο πξαθηηθέο ζε εηδηθά πεξηβάιινληα. Ο ξφινο ησλ θνηλσληθνγλσζηηθψλ κνληέισλ Πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο. Δίλαη απνηειεζκαηηθά; Φπρνινγία θαη Τγεία: Πξννπηηθέο 12.Μηθξνβηνινγία θαη Τγηεηλή Ννζνθνκείσλ Καζεγεηέο: Δκ. Βεινλάθεο Υ. Κνπηήο Δηζαγσγή Δλδνλνζνθνκεηαθέο Λνηκψμεηο Η Δλδνλνζνθνκεηαθέο Λνηκψμεηο ΗΗ Ζ επηηξνπή Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ Ζ Αληηκεηψπηζε επηδεκηψλ ζε ρψξνπο παξνρήο πγείαο Μηθξνβηαθή Αληνρή Απνζηείξσζε Απνιχκαλζε Σν ηξφθηκν ζηνπο ρψξνπο Παξνρήο Τγείαο Σν λεξφ ζηνπο ρψξνπο Παξνρήο Τγείαο Ζ δηαθίλεζε εππαζψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ Ο θαζαξηζκφο ησλ ρψξσλ Παξνρήο Τγείαο Γηαδηθαζία απνκφλσζεο αζζελψλ Δπαγγεικαηηθνί θίλδπλνη ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ 13.Δξγαζηεξηαθέο Μέζνδνη Αλάιπζεο Νεξνχ θαη Απνβιήησλ Καζεγεηήο: Β. Μαθξφπνπινο - Π.Θενδσξάηνο Βαζηθή ζεσξία Αλαιχζεηο Πφζηκνπ Νεξνχ ( ph, ζνιεξφηεηα, αγσγηκφηεηα, ζθιεξφηεηα) Αλαιχζεηο πφζηκνπ λεξνχ (ρισξηφληα, ριψξην, ζεηνχρα, θσζθνξηθά) Αλαιχζεηο πφζηκνπ λεξνχ ( ληηξηθά, ληηξψδε, ακκσλία) Αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ αλαιχζεσλ πφζηκνπ λεξνχ Λχκαηα (αησξνχκελα ζηεξεά, δηαιπκέλα ζηεξεά, νιηθά ζηεξεά, πηεηηθά ζηεξεά) Λχκαηα (θσζθνξηθά. Jar test) Λχκαηα (ακκσλία, νιηθφ άδσην) Λχκαηα( ρεκηθά απαηηνχκελν νμπγφλν) (BOD) Λχκαηα (βηνρεκηθά απαηηνχκελν νμπγφλν) COD Λχκαηα (αλαιχζεηο βαξέσλ κεηάιισλ) Αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ αλαιχζεσλ ιπκάησλ 22

24 14.Δπίθαηξα Θέκαηα Τγηεηλήο Πεξηβάιινληνο θαη Δθηίκεζε ηεο Γηαθηλδχλεπζεο Καζεγεηήο: Β. Μαθξφπνπινο - Υ. Κνπηήο Ννζνθνκεηαθά απφβιεηα Δθηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο Ζ/Μ πεδία Ηνλίδνπζα, κε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία Φπζηθέο θαηαζηξνθέο Δπηπηψζεηο ζηελ πγεία αέξησλ ξππαληψλ Βηνκεραληθά απφβιεηα Θεζκφο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ Ρχπαλζε εζσηεξηθψλ ρψξσλ Γηαρείξηζε ηνμηθψλ απνβιήησλ Άξζξν 9 Γηπισκαηηθή Δξγαζία 1.ηφρνη / Μέζα Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη κηα επθαηξία λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη γλψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θαη κηα δνθηκαζία γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνχο ζπνπδαζηέο, αθνχ απηνί κπνξνχλ λα «κεηξήζνπλ» ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο κε ην λα αληηκεησπίζνπλ κε ζρεηηθή επηζηεκνληθή επάξθεηα έλα ζέκα ή έλα πξφβιεκα Γεκφζηαο Τγείαο ή Τπεξεζηψλ Τγείαο. Ζ Γηπισκαηηθή εξγαζία ζπλδπάδεη δχν ή πεξηζζφηεξνπο ζηφρνπο απφ ηνπο αθφινπζνπο αθαδεκατθνχο / επαγγεικαηηθνχο ζηφρνπο, ηελ αλάπηπμε / βειηίσζε ησλ εξεπλεηηθψλ, αλαιπηηθψλ, αλαθνξηθψλ θαη επεκβαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδαζηψλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηα αθφινπζα κέζα: ηελ θξηηηθή ζεψξεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο επί ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ ηελ εμαθξίβσζε, πεξηγξαθή, επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε θαη αλάιπζε ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ Γεκφζηαο Τγείαο θαη Γηνίθεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο ηελ πξφηαζε ή /θαη εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ επίιπζε ζρεηηθψλ πξνβιεκάησλ ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδαζηψλ φπνπ απαηηείηαη νκαδηθή εξγαζία γηα ηε βαζχηεξε κειέηε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ ζπνπδαζηψλ Ζ επηινγή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ν ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ κέζσλ απνθαζίδνληαη ζε ζπδήηεζε θαη ζπλεξγαζία ηνπ επηβιέπνληα επφπηε Καζεγεηή ή κέινο Γ.Δ.Π. ησλ ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ (Δ..Γ.Τ. Σ.Δ.Η.) θαη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο κεηαπηπρηαθνχο ζπνπδαζηέο κε γλψκνλα ηα ελδηαθέξνληα, ηηο αλάγθεο θαη ηθαλφηεηεο ησλ ηειεπηαίσλ, κεηά απφ κηα πξψηε νξηνζέηεζε ηεο εξγαζίαο (αληηθείκελν, βαζηθά κέξε). Ζ Γηπισκαηηθή εξγαζία πξέπεη λα είλαη ε ηειηθή έθζεζε έξεπλαο πεδίνπ θαη γίλεηαη πάληα ζην πιαίζην ελφο Σνκέα ηεο Δ..Γ.Τ. θαη ηνπ Σ.Δ.Η. Καηά θαλφλα, ην αληηθείκελν ηεο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζρεηίδεηαη κε έλα απφ ηα ζέκαηα δηδαζθαιίαο ή έξεπλαο ή παξέκβαζεο ηνπ Σνκέα ζηνλ νπνίν εθπνλείηαη. 23

25 2.Πξνδηαγξαθέο Ζ Γηπισκαηηθή εξγαζία απαηηεί ηελ ελαζρφιεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζπνπδαζηή ήδε απφ πνιχ λσξίο, κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ/ηεο ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα. Δίλαη επηζπκεηφ, ν ζπνπδαζηήο λα έρεη θαηαιήμεη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν {φρη ζην ζέκα} ηεο εξγαζίαο ζην πξψην ηξίκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπ, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ Δπφπηε Καζεγεηή θαη ηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή, φπνπ δελ είλαη ην ίδην πξφζσπν. Ο κεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή ζπληάζζνπλ ην πξσηφθνιιν Έξεπλαο θαη ην ππνβάιινπλ ζηελ γξακκαηεία ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ γηα έγθξηζε απφ ηελ Δπηηξνπή Γενληνινγίαο θαη Ζζηθήο. Σν θχξην ζψκα ηεο ζρεηηθήο έθζεζεο δελ πξέπεη λα μεπεξλάεη ηηο ιέμεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Πηλάθσλ, ησλ Γξαθεκάησλ θαη ηεο Βηβιηνγξαθίαο (εθηφο ησλ επηζπλαπηφκελσλ θεηκέλσλ). πλήζσο νκαδηθή Γηπισκαηηθή εξγαζία δελ πξνβιέπεηαη, παξά κφλν ζε πεξηπηψζεηο δηεμαγσγήο πξσηνγελνχο έξεπλαο, εθ φζνλ ην ζέκα θαη ην πεξηερφκελν ην επηηξέπνπλ θαη εθφζνλ είλαη μεθάζαξνο ν ξφινο ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα κεηαπηπρηαθνχ ζπνπδαζηή ζηηο δηάθνξεο θάζεηο έξεπλαο. Ζ ζρεηηθή απφθαζε ιακβάλεηαη ζε ηειηθή ζπλελλφεζε κε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ηνλ Δπφπηε θαη ηνλ Τπεχζπλν Καζεγεηή ηνπ Σνκέα, ηνπο Δπηζηεκνληθνχο Τπεπζχλνπο θαη ηελ επηηξνπή Γενληνινγίαο θαη Ζζηθήο πνπ ιεηηνπξγεί ζην Μ.Π.. Ζ έθζεζε ηεο δηπισκαηηθή εξγαζίαο απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα κέξε: α)δμψθπιιν πνπ αλαθέξεη ηνλ ηίηιν ηεο εξγαζίαο, ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζπνπδαζηή(ζηψλ), ηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή θαη Δπηβιέπνληα πλεξγάηε, θαζψο θαη ην Αθαδεκατθφ έηνο ππνβνιήο ηεο ζηε ρνιή, ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ ππνδείγκαηα. β)ειίδα πεξίιεςεο 300 ιέμεσλ, πνπ αλαθέξεηαη ζην αληηθείκελν (ζέκα, πξφβιεκα θ.ι.π.)ζηε κέζνδν θαη ζηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο. γ)ειίδεο πεξηερνκέλσλ δ)καηάινγνο Πηλάθσλ ε)καηάινγνο Γξαθεκάησλ ζη)δηζαγσγή: Ζ ελφηεηα απηή ηεο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο (πεξίπνπ 1500 ιέμεηο) έρεη σο ζηφρν λα πξνεηνηκάζεη ηνλ αλαγλψζηε γηα ηα επφκελα θαη λα βάιεη ηηο βάζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ζα ζηεξηρηεί ε έξεπλα. Δθζέηεη δε αλαιπηηθφηεξα: Σηην πρωηογενή έρεσνα: 1. Σν αληηθείκελν ηεο κειέηεο, ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο θαη ηπρφλ παξεκθεξή ζέκαηα, ηα νπνία δελ θάιπςε ε κειέηε γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο. 2. Αλαιπηηθή θξηηηθή αλάγλσζε θαη παξάζεζε ηεο ζρεηηθήο κε ην ζέκα βηβιηνγξαθίαο. 3. Σν ζθνπφ ηεο κειέηεο θαη ηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη πξνο δηεξεχλεζε. 24

26 δ) Μεζνδνινγία: Ζ ελφηεηα απηή ηεο Γηπισκαηηθή εξγαζίαο εθζέηεη αλαιπηηθφηεξα: Σηην περίπηωζη βιβλιογραθικής αναζκόπηζης Μεηά-ανάλσζη: 1.Σε κέζνδν αλάιπζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο (π.ρ κεηα-αλάιπζε) Σηην περίπηωζη πρωηογενούς έρεσνας: 1. Δείγμα: Μηα πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο θαη ηνπ ηξφπνπ δεηγκαηνιεςίαο 2. Εργαλεία: Μηα πεξηγξαθή ησλ εξγαιείσλ (π.ρ εξσηεκαηνιφγηα, ζπλέληεπμε) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα, ηελ πξνέιεπζε ηνπο θαη ηπρφλ κεηξήζεηο εγθπξφηεηαο (π.ρ Crombach alpha) θαη αμηνπηζηίαο ησλ εξγαιείσλ. 3. Διαδικαζία: Μηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζπλζεθψλ ηεο έξεπλαο πεδίνπ (π.ρ πψο δφζεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα, πνπ έγηλαλ νη ζπλεληεχμεηο θ.ι.π.) ε) Απνηειέζκαηα: ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα (ρσξίο ζρνιηαζκφ) κε κνξθή Πηλάθσλ, Γξαθεκάησλ θ.ι.π. ζ) πδήηεζε: ηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη ν θξηηηθφο ζρνιηαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, αλαιχεηαη ε ζρέζε ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο, παξαηίζεληαη νη κεζνδνινγηθέο αδπλακίεο ηεο έξεπλαο θαη γίλνληαη πξνηάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζηε ράξαμε πνιηηηθήο ή ζην ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο. η)πεξηιήςεηο Λέμεηο θιεηδηά Abstract Abstract: Γίλεηαη ε πεξίιεςε ηεο εξγαζίαο ζε κηα μέλε γιψζζα ηεο πξνηίκεζεο θαη ηθαλφηεηαο ηνπ ζπνπδαζηή (ζπλήζσο αγγιηθά). ηα) Βηβιηνγξαθηθέο Παξαπνκπέο χζηεκα Vancouver Οη βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο ζην θείκελν, φπσο θαη ζηνπο πίλαθεο θαη ζηηο εηθφλεο κε ηνπο ηίηινπο ηνπο, πξνζδηνξίδνληαη κε αξαβηθνχο αξηζκνχο(εθζέηεο). Σειείεο ή θφκκαηα ζεκεηψλνληαη κεηά ηε βηβιηνγξαθηθή παξαπνκπή. Ζ αξίζκεζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ παξαπνκπψλ γίλεηαη θαηά αχμνληα αξηζκφ θαη κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη ζην θείκελν. Όιεο νη βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο πνπ αλαθέξνληαη ζην θείκελν (θαη κφλν απηέο) θαηαρσξνχληαη ζην βηβιηνγξαθηθφ θαηάινγν, πνπ αξρίδεη ζε ηδηαίηεξε ζειίδα κεηά ην θείκελν θαη ηηο επραξηζηίεο. Πξηλ απφ θάζε βηβιηνγξαθηθή παξαπνκπή ζηνλ θαηάινγν, πξνεγείηαη ν αληίζηνηρνο αξηζκφο πνπ ζεκεηψζεθε ζην θείκελν θαη ζηνλ νπνίν αληηζηνηρεί ε βηβιηνγξαθία. Οη βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο πνπ αλαθέξνληαη ζε άξζξα πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζηα ειιεληθά γξάθνληαη κε ειιεληθνχο ραξαθηήξεο θαη κε ηνλ ειιεληθφ ηίηιν ηνπ άξζξνπ. Καηά ηα άιια γξάθνληαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ. Γηα ηε ζχληαμε ηνπ βηβιηνγξαθηθνχ θαηαιφγνπ αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ παξαδείγκαηα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο National Library of Medicine ησλ Ζ.Π.Α. θαη ηνπ Index Medicus. Πξνεγνχληαη ηα νλφκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ (κεηά ην επψλπκν θαη ην φλνκα ρσξίο ηειείεο αθνινπζεί θφκκα θαη ην επψλπκν ηνπ επφκελνπ ζπγγξαθέα θ.ν.θ), αθνινπζεί ν ηίηινο ηεο εξγαζίαο, ν ηίηινο ηνπ πεξηνδηθνχ, ην έηνο, ν ηφκνο ηνπ πεξηνδηθνχ, δηπιή ηειεία θαη νη ζειίδεο ηνπ άξζξνπ (πξψηε, παχια θαη ηειεπηαία). 25

27 Οη ζπληκήζεηο ησλ ηίηισλ ησλ πεξηνδηθψλ πξέπεη λα γξάθνληαη ζχκθσλα κε ην Index Medicus. Γηα ηηο ζπληκήζεηο ησλ ειιεληθψλ πεξηνδηθψλ ππάξρεη ν ζρεηηθφο θαηάινγνο ηνπ ΗΑΣΡΟΣΔΚ πνπ έγηλε ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ ISO 4, 1972 (2). Παξαδείγκαηα ηνπ νξζνχ ηξφπνπ γξαθήο ησλ βηβιηνγξαθηψλ γηα ηε ζχληαμε ηνπ θαηαιφγνπ ηεο βηβιηνγξαθίαο αλαθέξνληαη παξαθάησ: 1.Πεξηνδηθφ α. Σππηθφ άξζξν πεξηνδηθνχ Αλαθέξνληαη ηα επψλπκα θαη ηα αξρηθά ησλ νλνκάησλ φισλ ησλ ζπγγξαθέσλ ρσξίο ηειείεο κέρξη έμη (φηαλ είλαη πεξηζζφηεξνη αθνινπζεί ε έλδεημε et al γηα ηα αγγιηθά άξζξα, ζηα ειιεληθά άξζξα γξάθνπκε θαη ζπλ.), ν ηίηινο ηεο εξγαζίαο, ν ηίηινο ή ε ζπληνκνγξαθία ηνπ πεξηνδηθνχ, ην έηνο δεκνζίεπζεο, ν αξηζκφο ηνπ ηφκνπ, ην ηεχρνο, ε πξψηε θαη ε ηειεπηαία ζειίδα δεκνζίεπζεο. Π.ρ Feinberg I, Carlson V. Sleep variables as a function of age in man. Arch Gen. Psychiatry 1968, 18: Mastri AR, Neuropathy of diabetic neurogenic bladder. Ann Intern Med 1980, 92 (2) : Baker TL. Introduction to sleep and sleep disorders. Med Clin. North Am. 1985, 69 (6) : β. Γελ αλαθέξεηαη ζπγγξαθέαο Anonymous (Αλψλπκνο γηα ειιεληθή δεκνζίεπζε). Coffee drinking and cancer of the Pancreas (editorial) Br. Med J 1981, 283 :628 2.Βηβιία θαη άιιεο κνλνγξαθίεο Γξάθνληαη ηα επψλπκα ησλ ζπγγξαθέσλ θαη αθνινπζνχλ ηα αξρηθά ησλ νλνκάησλ ηνπο, ν ηίηινο ηνπ βηβιίνπ (ν αξηζκφο έθδνζεο θαη ν ηφκνο), ε έδξα ηνπ εθδνηηθνχ νίθνπ, ην φλνκα ηνπ εθδνηηθνχ νίθνπ, ν ρξφλνο έθδνζεο θαη νη ζειίδεο. Π.ρ. Γαξδίθαο Κ.Γ. Δηδηθή Ννζνινγία 3 ε έθδνζε, Αζήλα, Παξηζηάλνο, 1981 :155 Eisen HN. Immunology: an introduction to molecular and cellular principles of the immune response. 5 th New Yprk Harper and Row, 1974 : 406 Bernando Houssay. Ζ θπζηνινγία ηνπ αλζξψπνπ. κεηαθξ. Η. Υαηδεκελά, Ηαηξηθέο εθδφζεηο Γξ. Παξηζηάλνπ. Αζήλα 1963, 88: Κεθάιαην ζε βηβιίν Αλαθέξνληαη ηα επψλπκα ησλ ζπγγξαθέσλ θαη αθνινπζνχλ ηα αξρηθά ησλ νλνκάησλ ηνπο, ν ηίηινο ηνπ θεθαιαίνπ, ε αλαθνξά ηνπ βηβιίνπ φπσο αλσηέξσ, αθνχ πξνεγεζεί ε ιέμε «ηνλ» ή «In» ζειίδεο θεθαιαίνπ (Πξψηε θαη ηειεπηαία). Π.ρ Weinstein L, Swartz MN. Pathogenic properties of invading microorganisms. In: Sodeman WA, Gr, Sodeman WA (eds) Pathologic physiology :mechanisms of disease. Philadelphia, WB Saunders, 1974 :

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηελ «Δ Φ Ζ Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Μ Ο Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Περίληυη Ο Οδεγφο απηφο πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία έλαξμεο / εθπφλεζεο/ θαηάζεζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ Άξζξν 1 Γενικά 1. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Δ L L Δ Ν Η C R Δ Ρ U Β L Η C Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Ο Π ΑΝ Ε Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Θ Ρ ΑΚ Ο F ΣΗR Α C Ε

Ζ Δ L L Δ Ν Η C R Δ Ρ U Β L Η C Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Ο Π ΑΝ Ε Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Θ Ρ ΑΚ Ο F ΣΗR Α C Ε Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Ο Π ΑΝ Ε Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Θ Ρ Α Κ Η Θ Ρ ΑΚ ΧΟΛΗ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ Π. ΣΑΛΓΑΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο www.esdy.edu.gr Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21, Αθήνα Τ.+30 213 2010105, 213 2010106, 2132010108 Φ. +30 210 6460658 Ε. education@esdy.edu.gr ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

«σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ

«σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ «σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ Άπθπο 1 Φύζη-Αποζηολή Η Δζληθή Σρνιή Γεκφζηαο Υγείαο (Δ.Σ.Γ.Υ.), Ννκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 57. 1. Σίηινο καζήκαηνο Γηνίθεζε Λεηηνπξγηψλ & Πνηφηεηαο Τπεξεζηψλ Τγείαο

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 57. 1. Σίηινο καζήκαηνο Γηνίθεζε Λεηηνπξγηψλ & Πνηφηεηαο Τπεξεζηψλ Τγείαο ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 57 1. Σίηινο καζήκαηνο Γηνίθεζε Λεηηνπξγηψλ & Πνηφηεηαο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Βίθπ Παπαληθνιάνπ 3. θνπφο To κάζεκα «Γηνίθεζε Λεηηνπξγηψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ (IBS CYPRUS) ΡΝΚΔΑΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ AMERICAN BANKERS ASSOCIATION (USA) ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ Ξεξηερφκελα 1. ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ----------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΑΣΡΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ.. ΡΙΟ ΣΗΛ: 2610/969986 FAX: 2610/996265

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΑΘΗΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:: «Η Ππωηηοβάθμιια Φποννηηίίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2008 Πίνακαρ πεπιεσομένυν Ππόλογορ... 3 Πεξίιεςε 1. Πξφγξακκα πνπδψλ 8 2. Γιδακηικό έπγο..14 3. Δπεςνηηικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ωνηαξη οδηγοω: Δκκαλνπήι Γαξνπθάιινπ Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ΑΣΔΗ-Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΗΛΩΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΗΛΩΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΜΗΜΑ ΣΗ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΦΤΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΗΛΩΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ ΦΤΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Σειηθφ θείκελν πνπ πηνζεηήζεθε θαηά ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζηηο 4 Ινπλίνπ 2003, Βαξθειψλε, Ιζπαλία

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο (ΓΟΠ) ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ» Δπηβιέπωλ: Αξζέλνο Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Σν Πξφγξακκα απνλέκεη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ "Αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού έπγος και ηων εκπαιδεςηικών"

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ. Α. ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΔ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ παιαηνύ θαη λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Σξνπνπνηεκέλα Μαζήκαηα

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ. Α. ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΔ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ παιαηνύ θαη λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Σξνπνπνηεκέλα Μαζήκαηα ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΝΔΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ (ΑΠΟ ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2009-10) 1) Σν λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ ππνρξενχληαη λα ην παξαθνινπζήζνπλ φινη νη ελεξγνί ζπνπδαζηέο ηνπ ηκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ. 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ. 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ ΣΔΣΑΡΣΖ 2 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΗ ΥΟΛΗ ΝΟΜΙΚΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α. ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΔΝΣΡΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΔΝΣΡΧΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ» Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΠΡΟ 400) ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, ΣΕΠΑΚ (Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Σν

Διαβάστε περισσότερα