Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ"

Transcript

1 Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1

2 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο ηνπξηζηηθόο νδεγόο απηόο έρεη ζρεδηαζηή θαη ζε ειεθηξνληθή έθδνζε, πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ βηβιίνπ, αθνινπζώληαο ηελ θηινζνθία ησλ ζειίδσλ ελόο βηβιίνπ (παξαηήξεζε αξηζηεξήο θαη ζπγρξόλσο δεμηάο ζειίδαο). Γηα θαιύηεξε αλάγλσζε, ινηπόλ, ν πξνηεηλόκελνο ηξόπνο πξνβνιήο ηνπ ηνπξηζηηθνύ νδεγνύ ζην Adobe Reader είλαη: Πξνβνιή-View Δκθάληζε ειίδσλ-page Display Γύν ειίδεο πλερείο-two-up Continuous Δκθάληζε θελώλ αλάκεζα ζηηο ζειίδεο-show Gaps Between Pages Δκθάληζε Δμσθύιινπ ζε δηακόξθσζε Γύν ειίδσλ-show Cover Page During Two-Up Με ηελ παξαπάλσ ξύζκηζε απεηθνλίδεηαη πξώηα ην εμώθπιιν θαη αθνινπζνύλ ζε ζαιόληα νη ππόινηπεο ζειίδεο. 2 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ

3 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ξξόινγνο 2. Ιίγα ιόγηα γεληθά γηα ηελ Αιεμαλδξνύπνιε 3. Ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηελ Αιεμαλδξνύπνιε Δηζαγσγή Οσκατθά - Βπδαληηλά ρξόληα Ζ νλνκαζία Γεδέ- Αγάηο Ζ θαηλνύξηα πόιε 4. Πεκεία ελδηαθέξνληνο Αμηνζέαηα Φάξνο ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο 5. Ξνιηηηζηηθέο Δθδειώζεηο 6. Μελνδνρεία 7. Ξαξαιίεο 8. Ππγθνηλσλίεο 9. Σξήζηκα ηειέθσλα 10. Άγλσζηνη Ρόπνη Κλεκείσλ ζηε Θξάθε 11. Βηβιηνγξαθία Ξεγέο Ξιεξνθόξεζεο 3 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν

4 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν Αγαπεηέ ηνπξίζηα, ΠΡΟΛΟΓΟ Απηόο ν ηνπξηζηηθόο νδεγόο θηηάρηεθε εηδηθά γηα εζέλα. Με απηό εδώ ην εγρεηξίδην έρεηο ηελ δπλαηόηεηα λα γλσξίζεηο από θνληά ηελ πόιε ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο. Δπίζεο απηόο ν ηνπξηζηηθόο νδεγόο θηηάρηεθε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ζειήζεη λα ηνλ δηαβάζεη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ. Αθόκε πξνζθέξεη κηα κεγάιε πνηθηιία από πιεξνθνξηαθό θαη θσηνγξαθηθό πιηθό πνπ ζα ζε βνεζήζεη ζηελ πεξηήγεζή ζνπ ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε. Σέινο ειπίδσ λα ζνπ θαλεί ρξήζηκνο ν νδεγόο απηόο θαη λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεηο ζε θάζε μελάγεζή ζνπ ζηελ πόιε καο. Καιή δηακνλή Νίθνο Βνζληάθνο 4 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ

5 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ Λίγα λόγια γενικά για την Αλεξανδρούπολη Α ιεμαλδξνύπνιε, ε πξσηεύνπζα ηνπ Έβξνπ, θαηέρεη εγεκνληθή ζέζε ζην γεσγξαθηθό ρώξν ηεο Αλ. Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, θαζώο απνηειεί ηε βαζηθή πύιε δηαζύλδεζεο κεηαμύ ησλ ρσξώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ ρσξώλ ηεο Μεζνγείνπ, ηεο Αζίαο θαη ηεο Παξεπμείληαο δώλεο θαη έρεη αλαδεηρζεί σο κείδσλ εζσηεξηθόο ζπλνξηαθόο θόκβνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ πόιε ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο αθνινπζεί ηαρείο ξπζκνύο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Σν ιηκάλη θαη ν ζηδεξνδξνκηθόο ζηαζκόο ηεο απνηεινύλ ζεκαληηθά θέληξα ηνπ δηακεηαθνκηζηηθνύ εκπνξίνπ. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ 'Η.Καπνδίζηξηα' θαη ηελ έληαμε λέσλ νηθηζκώλ, ν Γήκνο Αιεμαλδξνύπνιεο αλαδεηθλύεηαη ζε ζεκαληηθό ηνπξηζηηθό θέληξν πνπ πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζπλδπαζκνύ ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνύ, ηνπ ηακαηηθνύ ηνπξηζκνύ θαη ηνπ νηθνηνπξηζκνύ. Οη παξαζαιάζζηνη νηθηζκνί ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο - ε Μάθξε, ε Μεζεκβξία, ηα Γίθειια -, αιιά θαη νη νξεηλνί νηθηζκνί -ν Πόηακνο, ν Άβαληαο, ε Αηζύκε, ε Λεπηνθαξηά, ε Κίξθε, ε πθθνξάρε - πξνζθέξνπλ ζηνπο επηζθέπηεο ηνπο δηαδξνκέο κνλαδηθήο, θπζηθήο νκνξθηάο. Δπηπιένλ, ε Αιεμαλδξνύπνιε βξίζθεηαη πνιύ θνληά ζηα ζεκαληηθά από νηθνινγηθή άπνςε κέξε ηεο Γαδηάο, ηνπ Γέιηα, ηνπ πνηακνύ Έβξνπ θαη ησλ ηακαηηθώλ ινπηξώλ Σξαταλνύπνιεο. Ζ Αιεμαλδξνύπνιε, κε πιεζπζκό πνπ ππεξβαίλεη ηνπο θαηνίθνπο πξνζθέξεη πςειή πνηόηεηα δσήο εμαζθαιίδνληαο ηελ πεξηβαιινληηθή ηζνξξνπία θαη ηε ζπλερή πνιηηηζηηθή αλαβάζκηζε,δηαζέηνληαο δσληαλή θαιιηηερληθή θαη πλεπκαηηθή δσή, πξνζθέξνληαο πνιιαπιέο επηινγέο δηαζθέδαζεο. Δίλαη κία πόιε, αγαπεκέλε γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο θαη καγεπηηθή γηα ηνπο επηζθέπηεο ηεο. 5 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν

6 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν Ιςτορικά ςτοιχεία για την Αλεξανδρούπολη ην λνηηναλαηνιηθό άθξν ηεο Γπη. Θξάθεο παξνπζηάδεηαη αλζξώπηλε θαηνίθεζε από ηα λενιηζηθά ρξόληα( πρ). Αξθεηέο ζέζεηο γύξσ από ηελ Αιεμαλδξνύπνιε (Μάθξε, Πόηακνο, Γνξίζθνο, Μηθξό βνπλί ακνζξάθεο) δίλνπλ ελδηαθέξνληα ζηνηρεία γηα ηνλ ηξόπν δσήο εθείλεο ηεο πεξηόδνπ. Ζ επόκελε πεξίνδνο ηεο πξντζηνξίαο, ε επνρή ηνπ ραιθνύ ( πρ), αληηπξνζσπεύεηαη πεξηνξηζκέλα, όρη κόλν ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο αιιά γεληθόηεξα ζηελ Αηγηαθή Θξάθε. Πξόθεηηαη γηα ηελ επνρή πνπ αθκάδνπλ νη πξντζηνξηθνί θαη πξσηντζηνξηθνί πνιηηηζκνί ηνπ Αηγαίνπ (Κπθιαδηθόο, Μηλσηθόο, Μπθελατθόο) θαη θαίλεηαη πσο νξηζκέλεο παξαιίεο θαη λεζησηηθέο ζέζεηο, όπσο ε Μάθξε, νη Καξπώηεο ακνζξάθεο θαη ηδηαίηεξα ην Μηθξό Βνπλί ακνζξάθεο ζηε Ν.Γ παξαιία ηνπ λεζηνύ, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην λέν πνιηηηζκηθό πιαίζην πνπ δηακνξθώλεηαη. Ζ δώλε ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο, όπσο θαη όιε ε έθηαζε από ην Γέιηα ηνπ πνηακνύ Έβξνπ κέρξη θαη ηε Βηζησλίδα ιίκλε θαη κε πξνο βνξξά όξην ηνπο πξόπνδεο ηνπ νξεηλνύ όγθνπ ηεο Ρνδόπεο, θαηνηθείηαη από ηνπο Κίθνλεο. Οη Κίθνλεο είλαη ν πεξίθεκνο ζξαθηθόο ιαόο, κε ηνλ νπνίν ζπγθξνύζηεθε ν Οδπζζέαο θαη νη ζύληξνθνί ηνπ. Σν ηέινο ηεο επνρήο ηνπ ραιθνύ θαη ε πξώηκε επνρή ηνπ ζηδήξνπ αληηπξνζσπεύνληαη ζηελ πεξηνρή κε αξθεηέο ζέζεηο, (Κίξθε, Άβαληαο, Πνηακόο, Μάθξε, Νίςα, Κνίια) θαη απαληώληαη όινη νη ζπλεζηζκέλνη ηύπνη κεγαιηζηθώλ κλεκείσλ: νρπξέο αθξνπόιεηο, ππαίζξηα ηεξά γηα ηε ιαηξεία ηνπ ήιηνπ θαη ησλ άζηξσλ, αλζξσπόκνξθεο βξαρνγξαθίεο. Από ηνλ 7ν πρ αη. ν θπξηόηεξνο πνιηηηθόο θαη νηθνλνκηθόο παξάγνληαο ηνπ ρώξνπ είλαη ε πόιε θξάηνο ηεο ακνζξάθεο. Άπνηθνη από ηε ακνζξάθε ηδξύνπλ ηε ακνζξαθηθή Πεξαία, κηθξέο δειαδή πόιεηο ζηελ αληίπεξα αθηή από ηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνύ Έβξνπ έσο ην βνπλό Ίζκαξνο, γηα λα εληζρύζνπλ ηηο εκπνξηθέο επαθέο κε ηε ζξαθηθή ελδνρώξα. ύκθσλα κε ηηο αξραίεο καξηπξίεο, πνπ θαιύπηνπλ ην δηάζηεκα 5νο πρ. αη.-4νο κυ. αη., παξαδίδνληαη έμη πόιεηο θαη έλα ηνπσλύκην. Ο Ζξόδνηνο αλαθέξεη ηηο: Μεζεκβξία, Εώλε, αιή θαη ην έξξεηνλ. Μεηαγελέζηεξεο πεγέο ζπκπιεξώλνπλ ηηο: Γξπο, Σέκππξα θαη Υαξάθσκα. ην ηέινο ηνπ 5νπ αη. πρ. νξηζκέλεο από απηέο πιήξσλαλ ζνβαξό θόξν ζηελ αζελατθή ζπκκαρία (Εώλε, Γξπο, άιε). Με βάζε θηινζνθηθά θαη επηγξαθηθά δεδνκέλα ηνλ 2νπρ. αη. έλα ηκήκα ηεο Πεξαίαο εηζέξρεηαη ζηε δηθαηνδνζία ηεο Μαξώλεηαο. Ζ πόιε άιε ηαπηίδεηαη κε ηε ζεκεξηλή Αιεμαλδξνύπνιε. Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη από ηα ξσκατθά ρξόληα ηνπ 4νπ κυ. αη., πνπ ηε ζεκεηώλνπλ πεξίπνπ έληεθα ρικ. δπηηθά ηεο Σξαταλνύπνιεο (Λνπηξά). 6 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ

7 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ηελ Αιεμαλδξνύπνιε βξέζεθαλ ηπραία δηάθνξα επξήκαηα (δύν θηβσηηόζρεκνη ηάθνη ζηε Μεηξόπνιε, νξνζεηηθή επηγξαθή ζην θάξν ηνπ 1νπ κυ αη. θεξακνζθεπείο θαη θηβσηηόζρεκνη ηάθνη από ηνλ 1ν κυ κέρξη ηνλ 4ν κυ. αη. θαη λνκίζκαηα) πνπ επηβεβαηώλνπλ ηελ ηαύηηζε θαη καο πιεξνθνξνύλ όηη ε αξραία πόιε ίζσο αλαπηπζζόηαλ πνιενδνκηθά ζην ρώξν κεηαμύ ησλ βνξείσλ ζπλνηθηώλ, ηνπ ιηκαληνύ θαη ηνπ πςώκαηνο ηεο Μεηξόπνιεο. Αθόκε είλαη γλσζηό γηα ηε άιε όηη ζηα π.υ, θαηέβαιε 3000δξρ. θόξν ζηελ Αζελατθή πκκαρία θαη ην 188 π.ρ., ζύκθσλα κε ηνλ Σίβν Λίβην, ήηαλ θσκόπνιε ησλ Μαξσληηώλ. Ρωκαϊθά - Βσδαληηλά τρόληα ηα ξσκατθά ρξόληα θπξηαξρεί ζηελ έθηαζε ηεο ακνζξάθεο Πεξαίαο κηα λέα πόιε, ε Σξαταλνύπνιε θαη νξγαλώλνληαη κεγάια νδηθά δίθηπα όπσο ε Δγλαηία νδόο. Ζ πεξηνρή ηεο άιεο, όπσο αλαθέξεηαη ζην νδνηπνξηθό ηεο Ηεξνπζαιήκ απνηειεί ρώξν ζηάζκεπζεο θαη αιιαγήο αιόγσλ. ηα βπδαληηλά ρξόληα ε πεξηνρή παίδεη πξσηεύνληα ξόιν, θαζώο απνηειεί ηελ άκεζε γεηηνληά ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο, θαη ζηα όξηα ηεο αθκάδνπλ ζεκαληηθέο πόιεηο ή νηθηζκνί (Σξαταλνύπνιε, Βήξα, Μάθξε) θαη κνλαζηηθά ζπγθξνηήκαηα (Παλαγηά Κνζκνζώηεηξα ζηηο Φέξεο, ζπειαηώδεο λαόο ησλ Αγίσλ Θενδώξσλ), πνπ πξνζηαηεύνληαη από ηζρπξέο ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο (θάζηξα Πνηακνύ θαη Άβαληα). Γηα ιόγνπο πνπ δελ έρνπλ εμαθξηβσζεί αθόκα νη πόιεηο (άιε, Εώλε, Γξπο θαη έξξεην) θαηαζηξάθεθαλ θάπνηε, ηζνπεδώζεθαλ θαη έζβεζαλ από ηα γξαπηά θείκελα ησλ πεξηγξαθώλ. Μέζα ζηνπο αηώλεο ηεο ηζηνξίαο, ε παξαιία ηνπ Θξαθηθνύ Πειάγνπο, είδε λα πεξλνύλ από πάλσ ηεο ζηξαηηέο, πνπ άιιαμαλ ην ξπζκό ηεο δσήο ζε αλαηνιή θαη δύζε. Πέξζεο, Μαθεδόλεο, Ρσκαίνη, Βαξβαξηθνί ιανί, Βπδαληηλνί, Σνύξθνη. Έλα ζηαπξνδξόκη ιαώλ, πνπ επάλσ ηνπ έλησζε ηηο δηακάρεο ζξεζθεηώλ, ζπκθεξόλησλ, πξνζπαζεηώλ πνπ εθθξαδόηαλ κε ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο. Ζ Δγλαηία νδόο πνπ έλσλε Αλαηνιή θαη Γύζε πεξλνύζε ζρεδόλ παξάιιεια κε ηελ παξαιία θαη ήηαλ ν κόλνο ιόγνο πνπ θαηλόηαλ ε αλζξώπηλε παξνπζία ζηνλ ηόπν πνπ είρε εξεκώζεη. Η ολοκαζία Γεδέ- Αγάης Ζ αηώληα εγθαηάιεηςε, αγξίεςε ηνλ ηόπν πνπ γέκηζε αγξηόδεληξα θαη πνπξλάξηα. Ο ηόπνο έγηλε έλα απέξαλην δάζνο, θπξίσο από βειαληδηέο. Σν πην ππθλό ζεκείν ηνπ βξηζθόηαλ ζηελ πεξηνρή ηεο ζεκεξηλήο πόιεο. Σν δάζνο απηό, πνπ νη θάηνηθνη από ηα γύξσ κέξε, ην έιεγαλ Γεδέ-Αγάηο, ην δηαθέληεπαλ ηξεηο Σνύξθνη ηζηθιηθάδεο, πνπ είραλ ρηιηάδεο ζηξέκκαηα γηα θαιιηέξγεηα θαη βνζθνηόπηα. Σν γηαηί νλόκαζαλ απηό ηνλ ηόπν Γεδέ-Αγάηο είλαη άγλσζην. Κπθινθνξνύλ δηάθνξεο ηζηνξίεο, από ζηόκα ζε ζηόκα, ηζηνξίεο γηα θάπνην Σνύξθν ηεξέα πνπ έιεγαλ Νηελέ ή Γεδέ, ν νπνίνο κόλαζε θάπνηα ρξόληα θάησ από έλα δέληξν (θνληά ζηνλ θάξν) θαη ηάθεθε ζηελ ξίδα ηνπ. Σν δέληξν απηό, δνύζε έσο ηε δεθαεηία ηνπ 1950, σο πνπ ην έθνςαλ καδί κε άιια. 7 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν

8 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν Μηα άιιε εθδνρή ηεο νλνκαζίαο απηήο είλαη όηη, όηαλ θαηαζηξάθεθε ε πόιε αιή, ηα εξείπηα ηεο ζηελ αξρή θαη κεηά όιε ε γύξσ πεξηνρή, έκεηλε λα ιέγεηαη ε "Ζ παιηά Γξπο" ή ζηελ ίδηα έλλνηα "Σν παιηό Γέληξν". Απηή είλαη άιισζηε θαη ε κεηάθξαζε θαηά ιέμε ηνπ ηνπξθηθνύ ηνπσλπκίνπ Γεδέ-Αγάηο. Η θαηλούρηα πόιε Μεηά ην Ρσζνηνπξθηθό πόιεκν ηνπ 1830, ην ηνπξθηθό θξάηνο πξνζπάζεζε λα εθζπγρξνληζηεί γηα λα ζπκβαδίζεη θάπσο κε ηνλ επξσπατθό πνιηηηζκό. Έλα από ηα ζύγρξνλα επηηεύγκαηα, ηόηε ήηαλ ν ζηδεξόδξνκνο. Σόηε, γύξσ από απηόλ ηνλ ηόπν ππήξραλ θαιύβεο θαη κηθξόζπηηα ςαξάδσλ, από ηελ Αίλν, ηε Μάθξε θαη ηε Μαξώλεηα. Οη πξώηνη απηνί θάηνηθνη δεκηνύξγεζαλ έλα κηθξό νηθηζκό πνπ κεγάισλε ζηγά-ζηγά. Ζ αξρή ηνπ νηθηζκνύ είλαη ζηε δεθαεηία ηνπ ' απηό ηνλ νηθηζκό δεκηνπξγήζεθε εθθιεζία θαη κεηά ζρνιείν. Σν πλεπκαηηθό απηό θέληξν, Δθθιεζία- ρνιείν, εγθαηαζηάζεθε ζην κνλαδηθό ιόθν πνπ είρε ε πόιε, πνπ ζηελ θνξπθή ηνπ ππάξρεη ν επηβιεηηθόο λαόο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. Σελ αλάπηπμε ηνπ νηθηζκνύ ζηακάηεζε ν Ρσζνηνπξθηθόο πόιεκνο ηνπ Ζ πόιε έπεζε ζηα ρέξηα ησλ Ρώζσλ. Καηά ηελ ελληάκελε παξακνλή ηνπο, νη Ρώζνη άθεζαλ έλα ζρέδην πόιεο γηα ηελ παξαιηαθή πεξηνρή από ηελ θεληξηθή ιεσθόξν σο ηελ ζάιαζζα. Ζ εθαξκνγή ηνπ όκσο πινπνηήζεθε κεηά ηελ απνρώξεζε ηνπο. Σν ηέινο ηνπ πνιέκνπ βξήθε ηελ πόιε ζηα ρέξηα ησλ Βνπιγάξσλ κε ηε ζπλζήθε ηνπ Αγίνπ-ηεθάλνπ. Σξεηο κήλεο όκσο αξγόηεξα κε λέα ζπλζήθε ε πόιε επέζηξεςε ζηελ Σνπξθία. Γηάθνξα έξγα θαη θηίξηα πνπ έγηλαλ ζην δηάζηεκα από ην 1880 κέρξη θαη ηνπο βαιθαληθνύο πνιέκνπο ήηαλ αμηόινγα θαη άιιαμαλ ηελ όςε ηεο πόιεο πξνο ην θαιύηεξν. Αξθεηά από απηά δελ ππάξρνπλ ζήκεξα. Σελ 1ε Ηνπιίνπ ηνπ 1880 ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ν Φάξνο, πνπ είλαη θαη ην ζήκα θαηαηεζέλ ηεο πόιεο. Σελ επνρή εθείλε, ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε απνθάζηζε λα εγθαηαζηαζνύλ ζε νξηζκέλα ζεκεία ηνπ θξάηνπο θάξνη θαη θαλνί γηα ηνπο λαπηηθνύο. Ο Φάξνο ηεο πόιεο έρεη ύςνο 27 κέηξα από ηε ζάιαζζα. ΡΩΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗ 8 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ

9 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ Μέρξη ην 1947 ιεηηνπξγνύζε κε αζεηηιίλε, κεηά αληηθαηαζηάζεθε κε πεηξέιαην. ήκεξα ζηα 2002 ν ειεθηξηζκόο κε ηελ ηερλνινγία αληηθαηέζηεζε ηα παιηά. Πξηλ ην 1895 ιεηηνύξγεζε ην Ννζνθνκείν, πνπ ζήκεξα εδξεύεη ε ζρνιή λνζνθόκσλ. Σν 1897 ε πόιε ζπλδέζεθε ζηδεξνδξνκηθά κε ηε Θεζζαινλίθε. Ο ζηαζκόο βξηζθόηαλ εθεί πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ην πάξθν Δγλαηία θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Μνηέι Αζηήξ. Ζ νδηθή ζπγθνηλσλία γηλόηαλ κε θαξόδξνκνπο πνπ έλσλαλ ηελ πόιε κε ηηο Φέξεο θαη ηελ Κνκνηελή. ηα 1901, ηελ 1ε Απγνύζηνπ, έγηλαλ ηα Θπξαλύμηα ηνπ Αγίνπ-Νηθνιάνπ. Οη Σνύξθνη είραλ δύν ηδακηά. Σν πξώην ήηαλ ζηε ζέζε ηνπ ζεκεξηλνύ Α' παηδηθνύ ζηαζκνύ θαη ην δεύηεξν εθεί πνπ ππάξρεη ζήκεξα. Ζ Αξκέληθε παξνηθία είρε ην λαό ηνπ Αγίνπ Καξεκπέη πνπ ππάξρεη θαη ζήκεξα. Ζ θαζνιηθή παξνηθία εγθαηλίαζε ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Ησζήθ πνπ θαη απηή ππάξρεη ζήκεξα. ηα 1909 πξσηνιεηηνύξγεζε ε "Αζηηθή ρνιή Αξξέλσλ Γεδέ-Αγάηο" πνπ είλαη γλσζηή σο Λεσληαξίδεηνο ρνιή από ην όλνκα ηνπ Αληώληνπ Λεσληαξίδε δσξεηή ησλ εμόδσλ θαηαζθεπήο ηεο. ήκεξα εθεί ζηεγάδεηαη ην Δθθιεζηαζηηθό Μνπζείν. ηε ζέζε πνπ είρε θηηζηεί ην ρνιείν ηεο Κνηλόηεηαο, θηίζηεθε έλα θαηλνύξην πνπ ιεηηνπξγεί ζήκεξα σο 3ν Γεκνηηθό ρνιείν. Οη θάηνηθνη ζηα 1900, ήηαλ θαηά 80% πεξίπνπ Έιιελεο. Οη Αξκέληδεο, Φξαγγνιεβαληίλνη, Βνύιγαξνη ήηαλ πεξίπνπ ην 15% θαη νη ππόινηπνη Σνύξθνη, θπξίσο δεκόζηνη ππάιιεινη θαη αζηπλνκηθνί. Οη Σνύξθνη πιήζπλαλ κεηά ηελ επαλάζηαζε ησλ Νεόηνπξθσλ πνπ έγηλε ην Σόηε ηδξύζεθε ζηελ πόιε ην ηξαηεγείν, ην πεξίθεκν Παζαιίθη, πνπ ζήκεξα βξίζθεηαη ην ζηξαηεγείν ηεο 12εο Μεξαξρίαο Μεραλνθίλεηνπ Πεδηθνύ. Δθείλε ηελ επνρή μεθίλεζε ην ρηίζηκν ηνπ θηηξίνπ πνπ πξννξηδόηαλ γηα ρνιή Γνθίκσλ, αιιά έκεηλε εκηηειέο ην 1912 ιόγσ ησλ πνιέκσλ πνπ μεθηλνύζαλ. Σν θηίξην απηό είλαη ε Εαξίθεηνο Παηδαγσγηθή Αθαδεκία πνπ ζήκεξα ζηεγάδνληαη ηα Πεηξακαηηθά ζρνιεία. Αθόκα ζην ίδην θηίξην ζηεγάδεηαη θαη ην Δηδηθό ζρνιείν Αιεμαλδξνύπνιεο. Αθόκα ζηελ πόιε ρηίζηεθαλ ηξάπεδεο, έλαο ηεξάζηηνο αιεπξόκπινο από ηνπο αδεξθνύο Πξσηόπαπα θαη ηδξύζεθαλ Πξνμελεία ( ην 1905 δηνξίδεηαη ππνπξόμελνο ν Ίσλαο Γξαγνύκεο, σο εθπξόζσπνο ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο). Καη ελώ ε πόιε αλαπηπζζόηαλ ηα ζύλλεθα ηνπ πνιέκνπ άξρηζαλ λα θαίλνληαη ζηνλ νξίδνληα. ηα 1912 ε πόιε θαηαιακβάλεηαη από ηα βνπιγαξηθά ζηξαηεύκαηα θαη ην 1913 παξαρσξείηαη κε ηε ζπλζήθε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, επίζεκα ζηνπο Βνύιγαξνπο. Ζ πόιε ζρεδόλ εξεκώλεη από Έιιελεο πνπ δελ αληέρνπλ λα βιέπνπλ λα ραιάεη όηη αγάπεζαλ, νη Βνύιγαξνη θαηαζηξέθνπλ κλεκεία, αξρεία, ηζηνξηθά θαη όηη άιιν βξεζεί ζην δξόκν ηνπο. Μεηά ην ηέινο ηνπ Α' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ην Γεδέ-Αγάηο παξαρσξείηαη ζηελ Διιάδα κε ηε ζπλζήθε ηνπ Νετγύ, Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν

10 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν Ζ πόιε θπβεξλάηαη πξνζσξηλά από ζπκκαρηθή δηνίθεζε, κε θπβεξλεηηθό εθπξόζσπν ην Υαξίζην Βάκβαθα, ζπλεξγάηε ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ. Μέρξη πνπ έξρεηαη ε 14ε Μαΐνπ 1920, όπνπ νη ειιεληθέο δπλάκεηο (9ε Μεξαξρία εξξώλ) κε Γηνηθεηή ηνλ Δπ. Επκβξαθάθε αλαιακβάλνπλ ηε δηνίθεζε ηεο πόιεο. Σν Γεδέ-Αγάηο είλαη πηα επίζεκα ειιεληθό. Καηά ηε Γνμνινγία πνπ έγηλε ηελ ίδηα εκέξα ζηνλ Άγην- Νηθόιαν, έγηλε πξόηαζε λα κεηνλνκαζηεί ε πόιε Νεάπνιε, σο ε λέα πόιε ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο θαη ν ιαόο ην δέρηεθε. Απηό ην όλνκα δε ζα θξαηήζεη πνιύ γηαηί νη ηνπηθέο αξρέο ηελ μαλαβαθηίδνπλ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ πξνο ηηκή ηνπ βαζηιηά Αιέμαλδξνπ ν νπνίνο πεγαίλνληαο λα απειεπζεξώζεη ηελ Αλδξηαλνύπνιε πέξαζε από ηελ πεξηνρή. Πξηλ από ηε ζπλζήθε ηεο Λσδάλλεο ην 1923, ε Αιεμαλδξνύπνιε πξνζθέξεη ζηέγε ζηνπο δησγκέλνπο από ηελ κύξλε θαη από άιιεο πεξηνρέο ηεο Μηθξάο Αζίαο. Από ηελ πεξίνδν ηεο απειεπζέξσζεο θαη πέξα αξρίδεη θαηλνύξηα δσή ζηελ πόιε. Ο πιεζπζκόο ηεο ήηαλ πεξίπνπ 7000 θάηνηθνη. Σα ζύλνξα ηεο νξίδνληαη από ηελ αλαηνιήβνξά θαη δύζε από ηε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή θαη από ην λόην από ην Θξαθηθό πέιαγνο. Γηαηεξνύζε ηελ όςε ηεο κνληέξλαο γηα ηελ επνρή πόιεο, κε ξπκνηνκία, κε πνιιά δέληξα θαη ινπινύδηα ζηηο απιέο ησλ ζπηηηώλ, κε σξαία θηίξηα αιιά θαη κηθξόηεξα ζπίηηα θηηαγκέλα από μύιν. Πξώηνο Γήκαξρνο ηεο πόιεο ήηαλ ν Μαλώιεο Αιηηλάδεο, πνπ δηνξίζηεθε από ηελ Γηνίθεζε. Σν 1925, νξγαλώζεθε ε θαζαξηόηεηα ησλ ρώξσλ κε ηελ αγνξά ακαμώλ. ηα 1924, θηίζηεθαλ ζθαγεία δώσλ εθεί πνπ είλαη ζήκεξα ην Μνηέι Αζηήξ. Σν 1926, άξρηζε ε κειέηε γηα ην δίθηπν ύδξεπζεο. Σν 1928, δεκηνπξγήζεθε ε Φηιαξκνληθή ηνπ Γήκνπ από 35 άηνκα. Σν 1934μεθίλεζε ε κειέηε ηνπ λένπ ιηκαληνύ. Ζ Εαξίθεηνο παηδαγσγηθή Αθαδεκία ζπγθέληξσλε ζπνπδαίνπο θαζεγεηέο πνπ κόξθσλαλ ηνπο λένπο δαζθάινπο. Αθόκε ππήξραλ θαη πνιινί πλεπκαηηθνί ζύιινγνη. Καηά ην δηάζηεκα ηνπ κεζνπνιέκνπ, κέρξη ην 1940, ε πόιε έγηλε πόινο έιμεο ησλ παξαζεξηζηώλ. Οη θαζαξέο ακκνπδηέο, ην θξέζθν ςάξη, έγηλαλ αηηίεο λα θαηαθηάλνπλ θάζε αββαηνθύξηαθν ηξέλα από ηνλ Βόξεην Έβξν. Οη επηζθέπηεο γέκηδαλ ηα παξαιηαθά θέληξα πνπ ήηαλ απισκέλα θαηά κήθνο ηνπ Φάξνπ. Σα κπάληα γίλνληαλ ηόηε θάησ από ηνλ Φάξν. 10 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ

11 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε πόιε άιιαμε κνξθή. Ζ Παηδαγσγηθή Αθαδεκία εληάρζεθε ζην Παηδαγσγηθό Σκήκα ηνπ Γ.Π.Θ θαη εγθαηαζηάζεθε ζε λέα θηίξηα ζηελ πεξηνρή ηεο Υειήο. Δπίζεο δεκηνπξγήζεθε ηκήκα Ηαηξηθήο ρνιήο. Αθόκε ρηίζηεθε θαηλνύξην Ννζνθνκείν δπλακηθόηεηαο 600 θιηλώλ. Σν ιηκάλη κεγάισζε, αθνύ ζ' απηό ζα πεξαηώλεηαη ν πεηξειαηαγσγόο Αιεμαλδξνύπνιεο- Μπνπξγθάδ (Βνπιγαξίαο). Υηίζηεθαλ πνιιέο πνιπθαηνηθίεο θαη μελνδνρεία. Ζ Δγλαηία Οδόο είλαη πηα πξαγκαηηθόηεηα. ηα παξαξηήκαηα ησλ αλσηάησλ ζρνιώλ πξνζηέζεθε θαη απηό ηεο Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο. Ζ ζύλδεζε ηεο πόιεο κε ηνλ αγσγό ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ πιεζηάδεη πηα λα γίλεη πξαγκαηηθόηεηα. Ο πιεζπζκόο ηεο πόιεο ζύκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 είλαη πεξίπνπ θάηνηθνη. 11 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν

12 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν Σημεία ενδιαφέροντοσ Αξιοθέατα Αμηνζέαηα έμσ από ηελ Αιεμαλδξνύπνιε θνληά ζην ρσξηό 'Αβαο βξίζθνληαη ην κεζαηωληθό θάζηξν ηνπ Πόηακνπ θαη ην θάζηξν ηνπ Άβαληα όπνπ ζπλππάξρνπλ ηείρε Κπθελατθήο, Θιαζηθήο θαη Βπδαληηλήο επνρήο. Δθεί θνληά ζε ζηελσπό από όπνπ πεξλά ε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή βξίζθνληαη πνιιά ζπήιαηα θαη ζε έλα από απηά είλαη ην παξεθθιήζη ηωλ Αγίωλ Θενδώξωλ κε ηνηρνγξαθίεο από ηνλ 11ν θαη 13ν αηώλα. ε αξραία Τξαηαλνύπνιε, θνληά ζην ρσξηό Ινπηξόο, πόιε πνπ ίδξπζε ν ξσκαίνο απηνθξάηνξαο Ρξαταλόο ηνλ 2ν αηώλα κσ. θαη ππήξμε ζεκαληηθό δηνηθεηηθό ζηξαηησηηθό θαη εθθιεζηαζηηθό θέληξν ηεο Θξάθεο. Θαηαζηξάθεθε ην 1206 από ηνλ ηζάξν ησλ Βνπιγάξσλ Ησάλλε. Πήκεξα ζώδνληαη εξείπηα ηελ άιινηε ιακπξήο πόιεο κεηαμύ ησλ νπνίσλ ην θηίξην ηεο "Σάλα" πνπ ρηίζηεθε ηνλ 14ν αηώλα θαη ρξεζίκεπε ζαλ μελώλαο γηα ηνπο επηζθέπηεο ησλ ηακαηηθώλ ινπηξώλ. ν αξραηνινγηθόο ρώξνο ηνπ Γνξίζθνπ ν αξραηνινγηθόο ρώξνο ηεο Μεζήκβξηαο - Ζώλεο. Ηδξύζεθε ηνλ 7ν αηώλα πσ. θαη παιαηόηεξα νλνκάδνληαλ Κεζήκβξηα ελώ κεηέπεηηα Εώλε θαη απνηεινύζε κία από ηηο απνηθίεο ηεο Πακνζξάθεο. Ζ πόιε αλαπηύρζεθε ηνλ 5ν θαη 4ν αηώλα πσ. αιιά άξρηζε λα παξαθκάδεη κε ηελ Καθεδνληθή θαηνρή θαη αξγόηεξα όηαλ αλαπηύρζεθαλ νη δξόκνη ζηνπο Οσκατθνύο ρξόλνπο. Νη αλαζθαθέο έθεξαλ ζην θσο ηα ηείρε ηεο πόιεο, δξόκνπο, θηίξηα, ηα ηεξά ηεο Γήκεηξαο θαη ηνπ Απόιισλα θαη έλα λεθξνηαθείν έμσ από ηα ηείρε ηεο πόιεο. ζην λνηηναλαηνιηθό άθξν ηνπ λνκνύ Έβξνπ ζηα ζύλνξα κε ηελ Ρνπξθία, ν πνηακόο Έβξνο ζρεκαηίδεη έλα Γέιηα. Απνηέιεζκα ησλ θπζηθώλ δηεξγαζηώλ ζηελ πεξηνρή είλαη λα δεκηνπξγνύληαη δηάθνξνη ζρεκαηηζκνί όπσο παξαπνηάκηα δάζε, ιίκλεο, ιηκλνζάιαζζεο, έιε, ακκνλεζίδεο, θαλάιηα. Έηζη δεκηνπξγήζεθε έλα κνλαδηθό νηθνζύζηεκα γηα ηελ δηαβίσζε ςαξηώλ, εληόκσλ, δώσλ θαη πνπιηώλ. Ν πγξνβηόηνπνο ηνπ Δέιηα πξνζηαηεύεηαη από ηελ δηεζλή ζπλζήθε Ramsar θαη ραξαθηεξίδεηαη σο πεξηνρή εηδηθήο πξνζηαζίαο. 12 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ

13 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ Πηηο Φέξεο, πνπ είλαη ρηηζκέλε ζηελ ζέζε ηεο βπδαληηλήο Βήξαο βξίζθεηαη ν βπδαληηλόο λαόο ηεο Παλαγίαο Κνζκνζώηεηξαο πνπ ίδξπζε ην 1151 ν πξίγθηπαο Ηζαάθηνο Θνκλελόο. Ζ εθθιεζία είλαη αξηζηνύξγεκα αξρηηεθηνληθήο κε ζαπκάζηεο ηνηρνγξαθίεο. ην Δάζνο ηεο Δαδηάο αλάκεζα ζην Πνπθιί θαη ηελ Γαδηά, κε ππθλά πεύθα, βειαληδηέο θαη ηνλ πξνζηαηεπκέλν βηόηνπν όπνπ δνπλ ζπάληα αξπαθηηθά πνπιηά. πάξρεη εηδηθά δηακνξθσκέλε πεξηνρή κε παξαηεξεηήξηα γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπο. ην Σνπθιί πνπ είλαη μαθνπζηό γηα ηα κεηαμσηά θαη ηελ πινύζηα ιανγξαθηθή παξάδνζε. Κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ην Μνπζείν Μεηαμηνύ θαη ηα παξαδνζηαθά ζπίηηα όπνπ γίλνληαλ ε εθηξνθή ησλ θνπθνπιηώλ. Δπίζεο ην Ιανγξαθηθό Κνπζείν Κπνπξνπιίηε "Γλάθαια" κε αμηόινγε ζπιινγή παιηώλ αληηθεηκέλσλ. ζην Γηδπκόηεηρν ζα δείηε ηα ηείρε γύξσ από ηελ αθξόπνιε, ηελ βπδαληηλή εθθιεζία ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο θαη ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ. Δπίζεο ην αξραηόηεξν ηδακί ηεο Δπξώπεο ηνπ 15νπ αηώλα, ηα εξείπηα ηεο αξραίαο Ξισηηλνππόιεσο, ην θάζηξν ηνπ Ξπζίνπ θαη ην Ιανγξαθηθό Κνπζείν. ζηηο Θαζηαληέο ζηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ Άξδα ζπγθεληξώλνληαη θάζε ρξόλν λένη από όιν ηνλ θόζκν. 13 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν

14 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν Γάζνο Γαδηάο ην κέζνλ ηνπ λόκνπ Έβξνπ, ζηελ θαξδηά κηαο δαζνζθέπαζηεο πεξηνρήο, βξίζθεηαη ην θεκηζκέλν γηα ηνλ πινύην θαη ηελ πνηθηιία ηεο άγξηαο δσήο, Γάζνο Γαδηάο. Λανγξαθηθό κνπζείν αξαθαηζάλσλ Έλαο ρώξνο γηα ηε θηινμελία θαη ηελ έθζεζε εθζεκάησλ γηα ηε δηάδνζε ηεο αξαθαηζάληθεο παξάδνζεο. Αξραία Σξαταλνύπνιε Ζ Σξαταλνύπνιε ρηίζηεθε ζε θνκβηθή ζέζε, δίπια ζηελ Δγλαηία Οδό πνπ ζπλέδεε ηε Ρώκε κε ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. ηξαηησηηθό κνπζείν Γίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ επηζθέπηε λα έξζεη ζε επαθή κε ηε «ζηξαηησηηθή ηζηνξία» ηεο Θξάθεο, αιιά θαη γεληθόηεξα ηνπ ειιεληζκνύ. Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Ζ αλάγθε ηεο παξνπζίαζεο ηνπ θπζηθνύ πινύηνπ ηεο πεξηνρήο ζηνπο ληόπηνπο θαη ζηνπο επηζθέπηεο νδήγεζε ζηελ θαηαζθεπή ηνπ Μνπζείνπ Φπζηθήο Ηζηνξίαο. ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ Κνξλνθσιία Ζ Ηεξά Μνλή Κνξλνθσιηάο είλαη θηηζκέλε ζε απόζηαζε ελόο ρηιηνκέηξνπ δπηηθά ηνπ ρσξηνύ Κνξλνθσιηά νπθιίνπ. 14

15 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ Κέληξν ελεκέξσζεο πνηακνύ Έβξνπ Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Ζ Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Γηδπκνηείρνπ ζηεγάδεη έξγα ηνπ δσγξάθνπ Γεκεηξίνπ Ναικπάληε. Δζλνινγηθό Μνπζείν Ο δηακνξθσκέλνο ρώξνο ηνπ Μνπζείνπ, ην εθζεζηαθό πιηθό, ε κνπζηθή επέλδπζε, ε ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ, ην πσιεηήξην θαη ην θαθέ απνηεινύλ κηα αθνξκή γηα κηα επαλεθηίκεζε ηεο παξάδνζεο. Μνπζείν Καππαδόθσλ 15 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν

16 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν O Φάρος της Αλεξανδρούπολης Εθείλν πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πόιε, είλαη ε παξαιηαθή ιεσθόξνο, κε ηε ζηινπέηα ηνπ θάξνπ λα θαίλεηαη από παληνύ. Καηαζθεπάζηεθε από ηελ Γαιιηθή Εηαηξία Φάξσλ θαη Φαλώλ θαη πξσηνιεηηνύξγεζε ηελ 1η Θοσνίοσ ηοσ Με ύςνο από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο 27 μ., ζηέιλεη ηε θσηεηλή ηνπ δέζκε ζε απόζηαζε κέρξη 27 νασηικά μίλια θαη νδεγεί ην θαξάβη κε άζθαιην ηξόπν ζην ιηκάλη. Όηαν ζηη δεκαεηία ηοσ 1850 άρτιζε να δημιοσργείηαι ένας λιμενίζκος ζηνλ ίδην ρώξν πνπ είλαη ην ζεκεξηλό ιηκάλη ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο θάλεθε ε αλάγθε εγθαηάζηαζεο θη ελόο θάξνπ πνπ ζα δηεπθόιπλε ηνπο ληόπηνπο λαπηηθνύο αιιά θαη ηνπο λαπηηιιόκελνπο από θαη πξνο ηνλ Ειιήζπνλην. Έηζη, δπηηθά ηνπ ιηκαληνύ, θηίζηεθε έλαο θπιηλδξηθόο πύξγνο κε θαξδηά βάζε, από αξκνινγεκέλε πέηξα, ζηελ θνξπθή ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηήζεθε θάξνο, δειαδή ππξζόο πνπ ρξεζηκεύεη ζηελ αθηνπινΐα θαη πειαγνδξνκία. Σν θηίξην ηνπ θάξνπ έρεη ύςνο 18 κέηξα από ην έδαθνο θαη 27 κέηξα (εζηηαθό ύςνο) από ηε κέζε ζηάζκε ζαιάζζεο. Σν ζηίγκα ηνπ είλαη 40ν Βόξεην, 25ν Αλαηνιηθό. Υαξαθηεξηζηηθό ηνπ θάξνπ είλαη ηξεηο (03) ιεπθέο αλαιακπέο θάζε 15 δεπηεξόιεπηα (0,38 + 2,12 + 0,38 + 2,12 +0,38 + 9,62 =15δ). Έτει θωηιζηική θωηοβολία 24 νασηικών μιλίων και με ιδανικές καιρικές ζσνθήκες είναι οραηόηηηα από απόζηαζη 24 νασηικών μιλίων (44τλμ περίποσ). Λεηηνπξγεί ππό ηελ άκεζε επηηήξεζε πξνζσπηθνύ ηεο Τπεξεζίαο Φάξσλ θαη είλαη έλαο από ηνπο ιίγνπο επηηεξνύκελνπο θάξνπο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα. Είλαη ην Ναπηηθό ζύκβνιν ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο. ηα πιαίζηα ηνπ ενξηαζκνύ ηεο Ναπηηθήο Εβδνκάδαο 1994 από ην ύιινγν Αξραηνθίισλ θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο Ν. Έβξνπ ηνπνζεηήζεθε ζηελ είζνδό ηνπ καξκάξηλε πιάθα κε ην ηζηνξηθό ηνπ. 16 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ

17 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ Πολιτιςτικέσ Εκδηλώςεισ Οη Σνπηθέο Δθδειώζεηο ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο πεξηιακβάλνπλ: Σα «Διεσζέρηα» γηνξηάδνληαη ζηηο 14 Μαΐνπ ζε αλάκλεζε ηεο απειεπζέξσζεο ηεο πόιεο από ηνπο Βνύιγαξνπο. Γηαξθνύλ νιόθιεξν ηνλ Μάην θαη πεξηιακβάλνπλ πιεζώξα εθδειώζεσλ όπσο παξέιαζε, νκηιίεο, παξαζηάζεηο, εθζέζεηο, κνπζηθέο, ρνξεπηηθέο εθδειώζεηο θαη άιια. «Κύκαηα Ποιηηηζκού», εθδειώζεηο ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο πνπ θαιύπηνπλ όιν ην θαινθαίξη. Ζ «Δκπορηθή Έθζεζε» ππό ηελ αηγίδα ηνπ Δκπνξηθνύ - Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Έβξνπ, κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπηθώλ εθζεηώλ, θαζώο θαη εθζεηώλ από ηα λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ θαη ηα Βαιθαληθά θξάηε. Σν «Φεζηηβάι βηβιίοσ» πνπ γίλεηαη θάζε ρξόλν ζηελ παξαιία ηεο πόιεο. Σν «Παγθόζκηο σλέδρηο Θραθώλ», πνπ γίλεηαη θάζε 2 ρξόληα ζε θάπνηα πόιε ηεο Θξάθεο. Γηα αξθεηά ρξόληα ζηελ Κίξθε νη ιηγνζηνί πιένλ θάηνηθνη ηνπ νηθηζκνύ, αιιά θαη πάξα πνιινί επηζθέπηεο, ηηκνύλ ηελ παξάδνζε κε ηελ αλαβίσζε ελόο μερσξηζηνύ εζίκνπ. Πξόθεηηαη γηα ηε «Γηορηή ηες Μηιίλας», ηεο πίηαο πνπ γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο Κίξθεο ζεσξνύληαλ ην πην ζεκαληηθό έδεζκα ην νπνίν πξνζθέξνληαλ ζηνπο θηινμελνύκελνπο ή ζηνπο επηζθέπηεο ζε θάζε ζπίηη. Ζ εθδήισζε ηεο Μηιίλαο γίλεηαη θάζε ρξόλν ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ. Ηδηαίηεξν είλαη ην «Ποληηαθό Παλεγύρη» ζηελ Παιαγία ζηηο 26 Ηνπιίνπ, παξακνλή ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλνο. ηε Λεπηνθαξπά, ζε κηα πιαγηά κε πςόκεηξν 650 κ. από ηε ζάιαζζα θαη ζε απόζηαζε 32 ρικ. από ηελ Αιεμαλδξνύπνιε, ν ζύιινγνο αξαθαηζαλαίσλ Ννκνύ Έβξνπ έρεη θηηάμεη αλαπαράζηαζε ελός αραθαηζάληθοσ θαηασιηζκού. Ζ αλαπαξάζηαζε ελόο παξαδνζηαθνύ ζεξηλνύ νηθηζκνύ αξαθαηζάλσλ απνηειεί παξάιιεια δσληαλό κνπζείν θαη ρώξν αλαςπρήο. Σέινο, ζηηο 8 Ηαλνπαξίνπ γηνξηή ηεο Όζηαο Γνκλίθεο, ζηνπο πεξηαζηηθνύο νηθηζκνύο ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο (Μαΐζηξνο, Απαιόο) ε εκέξα είλαη αθηεξσκέλε ζηηο παληξεκέλεο γπλαίθεο θαη ηδηαίηεξα ζηηο κεηέξεο. Γηνξηάδεηαη ε κέρα ηες «Μπάκπος» ή ηες «Μακής». Μπάκπνο ζηε ζξαθηθή δηάιεθην ζεκαίλεη γξηά. Σν έζηκν πεξηιακβάλεη δξώκελα κε παξαδνζηαθέο θνξεζηέο θαη γιέληη κε ζξαθηώηηθεο κνπζηθέο θαη ηξαγνύδηα, απνθιεηζηηθά γηα γπλαίθεο. 17 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν

18 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν Θρεζθεσηηθές Παραδόζεης ηνλ Έβξν ην ζξεζθεπηηθό ζπλαίζζεκα είλαη ηδηαίηεξα έληνλν. Ζ ιατθή ζξεζθεπηηθή ιαηξεία είλαη ζηελά δεκέλε κε ηηο αζρνιίεο θαη ηηο ζπλήζεηεο ησλ θαηνίθσλ. Οη ζεκαληηθόηεξνη ενξηαζκνί πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο παξαδόζεηο: Ο Άγηνο Αζαλάζηνο γηνξηάδεηαη από ηνπο θηελνηξόθνπο θαη γίλεηαη σο ηηο κέξεο καο δσνζπζία (θνπξκπάλη) ζηε Μαΐζηξν. Θαπκαηνπξγή εηθόλα ηεο Αγίαο Μαξίλαο ζηε Μαΐζηξν θαη γηνξηάδεηαη κε επιάβεηα. Γηα λα «γιπθάλνπλ» ηελ Αγία Βαξβάξα εηνηκάδνπλ θνιπβόδνπκν πνπ ιέγεηαη «Βαξβάξα» από ζηηάξη βξαζκέλν θαη αλαθαηεκέλν κε άιινπο θαξπνύο (ζηαθίδεο, ακύγδαια, θαξύδηα, θιπ). Σν γιύθηζκα κνηξάδεηαη ζηνπο ζπγγελείο, ηνπο γείηνλεο θαη ηνπο θίινπο. Σν έζηκν ηεξείηαη ζε νιόθιεξν ην λνκό Έβξνπ θαη είλαη θαηάινηπν ηεο αξραίαο «Παλζπεξκίαο». Κνπξκπάλη Αγ. Παξαζθεπήο Πξνθήηε Ζιία Αγ. Γεκήηξην Αγ. Δηξήλε: Κάζε ρξόλν ζηελ Κίξθε ηηκώληαη νη άγηνη ζηα εμσθιήζηα ηνπο πνπ βξίζθνληαη ζηα πςώκαηα θνληά ζην ρσξηό. Δθεί καδί κε ηελ ζξεζθεπηηθή ηειεηή, νξγαλώλνληαη θαη κηθξέο γηνξηέο ζηηο νπνίεο πξνζθέξεηαη γίδα βξαζηή θαη άιια ηνπηθά πξντόληα. 18 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ

19 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ Ξενοδοχεία Thraki Palace 4ν Σικ. Δζληθήο νδνύ Αιεμαλδξνύπνιεο-Θεζζαινλίθεο Ρν Thraki Palace είλαη θάηη παξαπάλσ από έλα μελνδνρείν 5 αζηέξσλ. Δίλαη κία από ηηο κεγαιύηεξεο ηνπξηζηηθέο θαη ζπλεδξηαθέο επελδύζεηο ηεο Βόξεηαο Διιάδαο, παξέρνληαο ζηελ πεξηνρή ηελ δπλαηόηεηα λα εληαρζεί άκεζα ζηηο επξσπατθέο εμειίμεηο ζπλδένληαο ηελ Αλαηνιή κε ηελ Γύζε θαη ηνλ Βνξξά κε ηνλ Λόην. Park Hotel Γεκνθξαηίαο 458, Αιεμαλδξνύπνιε Oceanis Hotel Θ. Ξαιαηνιόγνπ 20, Αιεμαλδξνύπνιε Panorama Classic Hotel Λέα Σηιή, Αιεμαλδξνύπνιε Θαισζήιζαηε ζην PANORAMA CLASSIC HOTEL, ην λεώηεξν από ηα μελνδνρεηα ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε ηνπ Λνκνύ Έβξνπ (Θξάθε). Ρν μελνδνρείν, θαηεγνξίαο ηεζζάξσλ αζηέξσλ, βξίζθεηαη ζην πςειόηεξν ζεκείν ηνπ νηθηζκνύ Λέαο Σειήο κε ζέα ζηελ ζάιαζζα, ηελ εμνρή θαη ηελ πόιε ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο, απέρνληαο από απηήλ 2,5 ρηιηόκεηξα. Santa Rosa 1ν ρικ Αιεμ/πνιεο Σηιήο, Αιεμαλδξνύπνιε Πε κία έθηαζε 6000 m2 είλαη ρηηζκέλα ζε 4 πηέξπγεο 28 πιήξσο επηπισκέλα δσκάηηα κε αηνκηθό wc, tv, ςπγείν, θνπδίλα, θεληξηθή ζέξκαλζε, air condition, θεληξηθή ζέξκαλζε θαη ιεηηνπξγνύλ θαζ' όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ξεξάζηε επράξηζηεο δηαθνπέο καδί καο θαη λα είζζε ζίγνπξνη, όηη θηιηθή ζπκπεξηθνξά καο, ζα ζαο θάλεη λα λνηώζεηε ζαλ ην ζπίηη ζαο. 19 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν

20 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν Athina Hotel Θ. Ξαιαηνιόγνπ 53, Αιεμαλδξνύπνιε Alkyon Hotel Κνπδαλίσλ 1, Αιεμαλδξνύπνιε Πηελ παξαιία ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο, αιιά θαη ηόζν θνληά ζην θέληξν ηεο πόιεο, βξίζθεηαη ην Μελνδνρείν "ΑΙΘΩΛ". Έλα παξαδνζηαθό μελνδνρείν κε 32 δσκάηηα, πξόζθαηα αλαθαηληζκέλα, κε ζέα ην Θξαθηθό Ξέιαγνο. Hotel Hili Λέα Σηιή, Αιεμαλδξνύπνιε Πην μελνδνρείν ΣΗΙΖ ζέινπκε λα ππνδερόκαζηε ηνπο πειάηεο καο κε ην πην θηιηθό θαισζόξηζκα. Κε πξνζσπηθή θξνληίδα εμαζθαιίδνπκε κηα επράξηζηε δηακνλή πνπ ηε ραξαθηεξίδεη ε αζθάιεηα, ε θαζαξηόηεηα θαη ε δεζηαζηά. Δίκαζηε έλα κηθξό μελνδνρείν κε ήζπρν νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ θαη ηδηόθηεην πάξθηλγθ. Hotel Plaza 1o ρικ Αιεμαλδξνύπνιεο - Σηιήο To Plaza βξίζθεηαη ζηελ είζνδν ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο (1,5 ρικ. από ην θέληξν) ζηελ πην ηνπξηζηηθή πεξηνρή ηεο. Κε εύθνιε πξόζβαζε ζηε ζάιαζζα (κόιηο 25 κέηξα) απνηειεί ηδαληθή επηινγή δηακνλήο ράξε ζηελ δηαθξηηηθόηεηα, ηελ πςειή θηινμελία θαη ην απαξάκηιιν ζηπι ηνπ. Classical Egnatia Grand Hotel Ξάξθν Δγλαηία Αιεμαλδξνύπνιε Πηε γεκάηε εηθόλεο Θξάθε, δίπια ζηε ζάιαζζα, κέζα ζην θαηαπξάζηλν πεπθνδάζνο θαη ζε απόζηαζε αλαπλνήο από ην θέληξν ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο, ζαο ππνδέρεηαη ην αηκνζθαηξηθό Classical Egnatia Grand. Ρα δεξκάηηλα ζαιόληα, ηα θαηαθόθθηλα «κπνπράξα» ζην πέηξηλν δάπεδν, νη βεινύδηλεο θνπξηίλεο θαη νη πίλαθεο δσγξαθηθήο ζαο ππνδέρνληαη ζε έλα θιίκα ζαιπσξήο. 20 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ

21 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ Alexander Beach Hotel and Convention Centre 2o ρηιηόκεηξν Δζληθήο Νδνύ Αιεμαλδξνύπνιεο - Θνκνηελήο Παο θαισζνξίδνπκε ζην Alexander Beach! Πε κία εηδπιιηαθή θαηάθπηε ηνπνζεζία 24 ζηξεκκάησλ ζηε αγθαιηά ηνπ Θξαθηθνύ Ξειάγνπο, ζην πην ζύγρξνλν μελνδνρεηαθό ζπγθξόηεκα ηεο Θξάθεο πνπ κόιηο αλαθαηλίζηεθε νινθιεξσηηθά, ζαο πξνζθέξνπκε κνλαδηθέο ζηηγκέο πνιιώλ αζηέξσλ. Hotel Nefeli 5ν ρικ Αιεμαλδξνύπνιεο - Θνκνηελήο Πηελ είζνδν ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο, 5 ρηιηόκεηξα από ην θέληξν, θαη 300 κέηξα από ηελ ζάιαζζα, ζε παλνξακηθή ζέζε, λα αγλαληεύεη ην Αηγαίν θαη ηελ Πακνζξάθε, ην ΛΔΦΔΙΖ, πξνζθέξεη κνλαδηθέο ζηηγκέο ραιάξσζεο θαη εξεκίαο. Πην δσκάηην, ζην Bar, ζηελ ηαβέξλα, αθόκα θαη ζηελ πηζίλα, ε ζέα πνπ πξνζθέξεη ε ηνπνζεζία, είλαη κνλαδηθή. 21 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν

22 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν Παραλίεσ Κνιύκπη Πην Δήκν Αιεμαλδξνύπνιεο ζα θνιπκπήζεηε ζηε δεκνηηθή παξαιία (νξγαλσκέλε παξαιία ΔΝΡ) ζηηο παξαιίεο έσο ηε Κάθξε ζηελ ακκνπδεξή παξαιία Λέαο Σειήο ζηελ ακκνπδεξή παξαιία Αγ. Ξαξαζθεπήο ζηε Κάθξε ζην Ξαλόξακα ζηε Κάθξε Γπηηθά ηνπ ρσξηνύ Κάθξε ζηο πιαηεηέο ακκνπδηέο ηεο Ξαξαιίαο Κάθξεο ΠΑΡΑΛΙΕ- τις αρχές τις δεκαετίας του 80 μπορούσες μα κολυμπήσεις άμετα και χωρίς μα σου έρθει τίποτα περίεργο στο στόμα στημ παραλία κάτω από τομ φάρο που τότε ήταμ μια οργαμωμέμη δημοτική πλαζ. Αργότερα έπρεπε μα πας στις παραλίες που υπάρχουμ από το κάμπιμγκ και μετά στομ δρόμο για Χιλή(δελφίμι, σαμτα ροζα, καλαμάκι κλπ) για μα βρεις καλή και προπάμτωμ καθαρή θάλασσα. Σώρα πλέομ για μα βρεις καθαρά μερά πρέπει μα πας στημ μάκρη και πιο πέρα, προς μεσημβρία, Δίκελα όπου οι θάλασσες και οι παραλίες είμαι πολύ καλές. Από το κάμπιμγκ μέχρι τημ Χιλή πηγαίμει πάλι αρκετός κόσμος κυρίως ηλικιωμέμοι και μεαρά παιδιά που πηγαίμουμ με τα πόδια η τα ποδήλατα τους αλλά δυστυχώς η κατάσταση της θάλασσας είμαι απογοητευτική. Ζ ΠΛΑΕ CAMPING KOKKINA ΒΡΑΧΙΑ ΜΑΚΡΖ ΑΓ ΠΑΡΑΚΔΤΖ-ΚΤΑΝΖ ΑΚΣΖ 22 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ

Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ Ζ Λεσκάδα είλαη ην ηέηαξην ζε έθηαζε ειιεληθό λεζί ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο θαη ησλ Δπηαλήζσλ. Βξίζθεηαη λόηηα ηεο Κέξθπξαο θαη πιεζίνλ ησλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Πνιιά από ηα ξσκατθά εθζέκαηα βξίζθνληαη ζην αξραηνινγηθό κνπζείν ηεο Πάηξαο, θαζώο επίζεο θαη ζηελ άλσ πόιε.

Πνιιά από ηα ξσκατθά εθζέκαηα βξίζθνληαη ζην αξραηνινγηθό κνπζείν ηεο Πάηξαο, θαζώο επίζεο θαη ζηελ άλσ πόιε. Πνιιά από ηα ξσκατθά εθζέκαηα βξίζθνληαη ζην αξραηνινγηθό κνπζείν ηεο Πάηξαο, θαζώο επίζεο θαη ζηελ άλσ πόιε. Σα ξσκατθά ρξόληα όπνπ ε Πάηξα ήηαλ ππό ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο Ρώκεο είλαη από ην 31 π.υ. κέρξη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο:

VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: 1. Με ηo Γηάηαγκα ησλ Μεδηνιάλσλ : α. κεηαθέξζεθε ε πξσηεύνπζα ηνπ Ρσκατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ Ημέρα 1: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. πλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ρσξηό

Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ρσξηό Σν ρσξηό κνπ πήξε ηελ νλνκαζία ηνπ από ηνλ πην θάησ ζξύιν: θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Κεζαίσλα ζηελ Θαξπαζία δελ ππήξρε ην εξσηθό Ρηδνθάξπαζν αιιά ε αθκάδνπζα παξαιηαθή πόιε Οπξαλία, ηελ νπνία έθηηαμε ν κπζηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο:

Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: Ι.ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ ΕΓΓΤ ΑΝΑΣΟΛΗ Η ΑΙΓΤΠΣΟ Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: 1. Τνλ 12ν αη. π.φ. νη Λανί ηεο Θάιαζζαο αλάγθαζαλ ηνπο Αηγππηίνπο

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Πζτρινα γεφφρια τθσ Ηπείρου Το γεφφρι μασ άντεξε ςτο χρόνο, όπωσ κι εμείσ κα αντιςτακοφμε ςτα ορμθτικά ψυχοφκόρα ρεφματα τθσ εποχισ μασ. Οι 3 καμάρεσ του ςυμβολίηουν τα 3 ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΧΣΟΓΔΧΚΔΣΡΗΘΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΥΗΣΔΘΣΟΛΗΘΖ. 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 1

ΠΡΧΣΟΓΔΧΚΔΣΡΗΘΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΥΗΣΔΘΣΟΛΗΘΖ. 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 1 ΠΡΧΣΟΓΔΧΚΔΣΡΗΘΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΥΗΣΔΘΣΟΛΗΘΖ 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 1 ΓΗΓΑΘΣΗΘΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ Δ. εκαληώλε-κπνπξληά, Αξραηνινγία ησλ Πξώηκσλ Διιεληθώλ Υξόλσλ, 1997, ζει. 97-124 N. Kνύξνπ, Oηθηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα