Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ"

Transcript

1 Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1

2 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο ηνπξηζηηθόο νδεγόο απηόο έρεη ζρεδηαζηή θαη ζε ειεθηξνληθή έθδνζε, πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ βηβιίνπ, αθνινπζώληαο ηελ θηινζνθία ησλ ζειίδσλ ελόο βηβιίνπ (παξαηήξεζε αξηζηεξήο θαη ζπγρξόλσο δεμηάο ζειίδαο). Γηα θαιύηεξε αλάγλσζε, ινηπόλ, ν πξνηεηλόκελνο ηξόπνο πξνβνιήο ηνπ ηνπξηζηηθνύ νδεγνύ ζην Adobe Reader είλαη: Πξνβνιή-View Δκθάληζε ειίδσλ-page Display Γύν ειίδεο πλερείο-two-up Continuous Δκθάληζε θελώλ αλάκεζα ζηηο ζειίδεο-show Gaps Between Pages Δκθάληζε Δμσθύιινπ ζε δηακόξθσζε Γύν ειίδσλ-show Cover Page During Two-Up Με ηελ παξαπάλσ ξύζκηζε απεηθνλίδεηαη πξώηα ην εμώθπιιν θαη αθνινπζνύλ ζε ζαιόληα νη ππόινηπεο ζειίδεο. 2 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ

3 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ξξόινγνο 2. Ιίγα ιόγηα γεληθά γηα ηελ Αιεμαλδξνύπνιε 3. Ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηελ Αιεμαλδξνύπνιε Δηζαγσγή Οσκατθά - Βπδαληηλά ρξόληα Ζ νλνκαζία Γεδέ- Αγάηο Ζ θαηλνύξηα πόιε 4. Πεκεία ελδηαθέξνληνο Αμηνζέαηα Φάξνο ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο 5. Ξνιηηηζηηθέο Δθδειώζεηο 6. Μελνδνρεία 7. Ξαξαιίεο 8. Ππγθνηλσλίεο 9. Σξήζηκα ηειέθσλα 10. Άγλσζηνη Ρόπνη Κλεκείσλ ζηε Θξάθε 11. Βηβιηνγξαθία Ξεγέο Ξιεξνθόξεζεο 3 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν

4 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν Αγαπεηέ ηνπξίζηα, ΠΡΟΛΟΓΟ Απηόο ν ηνπξηζηηθόο νδεγόο θηηάρηεθε εηδηθά γηα εζέλα. Με απηό εδώ ην εγρεηξίδην έρεηο ηελ δπλαηόηεηα λα γλσξίζεηο από θνληά ηελ πόιε ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο. Δπίζεο απηόο ν ηνπξηζηηθόο νδεγόο θηηάρηεθε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ζειήζεη λα ηνλ δηαβάζεη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ. Αθόκε πξνζθέξεη κηα κεγάιε πνηθηιία από πιεξνθνξηαθό θαη θσηνγξαθηθό πιηθό πνπ ζα ζε βνεζήζεη ζηελ πεξηήγεζή ζνπ ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε. Σέινο ειπίδσ λα ζνπ θαλεί ρξήζηκνο ν νδεγόο απηόο θαη λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεηο ζε θάζε μελάγεζή ζνπ ζηελ πόιε καο. Καιή δηακνλή Νίθνο Βνζληάθνο 4 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ

5 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ Λίγα λόγια γενικά για την Αλεξανδρούπολη Α ιεμαλδξνύπνιε, ε πξσηεύνπζα ηνπ Έβξνπ, θαηέρεη εγεκνληθή ζέζε ζην γεσγξαθηθό ρώξν ηεο Αλ. Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, θαζώο απνηειεί ηε βαζηθή πύιε δηαζύλδεζεο κεηαμύ ησλ ρσξώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ ρσξώλ ηεο Μεζνγείνπ, ηεο Αζίαο θαη ηεο Παξεπμείληαο δώλεο θαη έρεη αλαδεηρζεί σο κείδσλ εζσηεξηθόο ζπλνξηαθόο θόκβνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ πόιε ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο αθνινπζεί ηαρείο ξπζκνύο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Σν ιηκάλη θαη ν ζηδεξνδξνκηθόο ζηαζκόο ηεο απνηεινύλ ζεκαληηθά θέληξα ηνπ δηακεηαθνκηζηηθνύ εκπνξίνπ. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ 'Η.Καπνδίζηξηα' θαη ηελ έληαμε λέσλ νηθηζκώλ, ν Γήκνο Αιεμαλδξνύπνιεο αλαδεηθλύεηαη ζε ζεκαληηθό ηνπξηζηηθό θέληξν πνπ πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζπλδπαζκνύ ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνύ, ηνπ ηακαηηθνύ ηνπξηζκνύ θαη ηνπ νηθνηνπξηζκνύ. Οη παξαζαιάζζηνη νηθηζκνί ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο - ε Μάθξε, ε Μεζεκβξία, ηα Γίθειια -, αιιά θαη νη νξεηλνί νηθηζκνί -ν Πόηακνο, ν Άβαληαο, ε Αηζύκε, ε Λεπηνθαξηά, ε Κίξθε, ε πθθνξάρε - πξνζθέξνπλ ζηνπο επηζθέπηεο ηνπο δηαδξνκέο κνλαδηθήο, θπζηθήο νκνξθηάο. Δπηπιένλ, ε Αιεμαλδξνύπνιε βξίζθεηαη πνιύ θνληά ζηα ζεκαληηθά από νηθνινγηθή άπνςε κέξε ηεο Γαδηάο, ηνπ Γέιηα, ηνπ πνηακνύ Έβξνπ θαη ησλ ηακαηηθώλ ινπηξώλ Σξαταλνύπνιεο. Ζ Αιεμαλδξνύπνιε, κε πιεζπζκό πνπ ππεξβαίλεη ηνπο θαηνίθνπο πξνζθέξεη πςειή πνηόηεηα δσήο εμαζθαιίδνληαο ηελ πεξηβαιινληηθή ηζνξξνπία θαη ηε ζπλερή πνιηηηζηηθή αλαβάζκηζε,δηαζέηνληαο δσληαλή θαιιηηερληθή θαη πλεπκαηηθή δσή, πξνζθέξνληαο πνιιαπιέο επηινγέο δηαζθέδαζεο. Δίλαη κία πόιε, αγαπεκέλε γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο θαη καγεπηηθή γηα ηνπο επηζθέπηεο ηεο. 5 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν

6 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν Ιςτορικά ςτοιχεία για την Αλεξανδρούπολη ην λνηηναλαηνιηθό άθξν ηεο Γπη. Θξάθεο παξνπζηάδεηαη αλζξώπηλε θαηνίθεζε από ηα λενιηζηθά ρξόληα( πρ). Αξθεηέο ζέζεηο γύξσ από ηελ Αιεμαλδξνύπνιε (Μάθξε, Πόηακνο, Γνξίζθνο, Μηθξό βνπλί ακνζξάθεο) δίλνπλ ελδηαθέξνληα ζηνηρεία γηα ηνλ ηξόπν δσήο εθείλεο ηεο πεξηόδνπ. Ζ επόκελε πεξίνδνο ηεο πξντζηνξίαο, ε επνρή ηνπ ραιθνύ ( πρ), αληηπξνζσπεύεηαη πεξηνξηζκέλα, όρη κόλν ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο αιιά γεληθόηεξα ζηελ Αηγηαθή Θξάθε. Πξόθεηηαη γηα ηελ επνρή πνπ αθκάδνπλ νη πξντζηνξηθνί θαη πξσηντζηνξηθνί πνιηηηζκνί ηνπ Αηγαίνπ (Κπθιαδηθόο, Μηλσηθόο, Μπθελατθόο) θαη θαίλεηαη πσο νξηζκέλεο παξαιίεο θαη λεζησηηθέο ζέζεηο, όπσο ε Μάθξε, νη Καξπώηεο ακνζξάθεο θαη ηδηαίηεξα ην Μηθξό Βνπλί ακνζξάθεο ζηε Ν.Γ παξαιία ηνπ λεζηνύ, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην λέν πνιηηηζκηθό πιαίζην πνπ δηακνξθώλεηαη. Ζ δώλε ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο, όπσο θαη όιε ε έθηαζε από ην Γέιηα ηνπ πνηακνύ Έβξνπ κέρξη θαη ηε Βηζησλίδα ιίκλε θαη κε πξνο βνξξά όξην ηνπο πξόπνδεο ηνπ νξεηλνύ όγθνπ ηεο Ρνδόπεο, θαηνηθείηαη από ηνπο Κίθνλεο. Οη Κίθνλεο είλαη ν πεξίθεκνο ζξαθηθόο ιαόο, κε ηνλ νπνίν ζπγθξνύζηεθε ν Οδπζζέαο θαη νη ζύληξνθνί ηνπ. Σν ηέινο ηεο επνρήο ηνπ ραιθνύ θαη ε πξώηκε επνρή ηνπ ζηδήξνπ αληηπξνζσπεύνληαη ζηελ πεξηνρή κε αξθεηέο ζέζεηο, (Κίξθε, Άβαληαο, Πνηακόο, Μάθξε, Νίςα, Κνίια) θαη απαληώληαη όινη νη ζπλεζηζκέλνη ηύπνη κεγαιηζηθώλ κλεκείσλ: νρπξέο αθξνπόιεηο, ππαίζξηα ηεξά γηα ηε ιαηξεία ηνπ ήιηνπ θαη ησλ άζηξσλ, αλζξσπόκνξθεο βξαρνγξαθίεο. Από ηνλ 7ν πρ αη. ν θπξηόηεξνο πνιηηηθόο θαη νηθνλνκηθόο παξάγνληαο ηνπ ρώξνπ είλαη ε πόιε θξάηνο ηεο ακνζξάθεο. Άπνηθνη από ηε ακνζξάθε ηδξύνπλ ηε ακνζξαθηθή Πεξαία, κηθξέο δειαδή πόιεηο ζηελ αληίπεξα αθηή από ηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνύ Έβξνπ έσο ην βνπλό Ίζκαξνο, γηα λα εληζρύζνπλ ηηο εκπνξηθέο επαθέο κε ηε ζξαθηθή ελδνρώξα. ύκθσλα κε ηηο αξραίεο καξηπξίεο, πνπ θαιύπηνπλ ην δηάζηεκα 5νο πρ. αη.-4νο κυ. αη., παξαδίδνληαη έμη πόιεηο θαη έλα ηνπσλύκην. Ο Ζξόδνηνο αλαθέξεη ηηο: Μεζεκβξία, Εώλε, αιή θαη ην έξξεηνλ. Μεηαγελέζηεξεο πεγέο ζπκπιεξώλνπλ ηηο: Γξπο, Σέκππξα θαη Υαξάθσκα. ην ηέινο ηνπ 5νπ αη. πρ. νξηζκέλεο από απηέο πιήξσλαλ ζνβαξό θόξν ζηελ αζελατθή ζπκκαρία (Εώλε, Γξπο, άιε). Με βάζε θηινζνθηθά θαη επηγξαθηθά δεδνκέλα ηνλ 2νπρ. αη. έλα ηκήκα ηεο Πεξαίαο εηζέξρεηαη ζηε δηθαηνδνζία ηεο Μαξώλεηαο. Ζ πόιε άιε ηαπηίδεηαη κε ηε ζεκεξηλή Αιεμαλδξνύπνιε. Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη από ηα ξσκατθά ρξόληα ηνπ 4νπ κυ. αη., πνπ ηε ζεκεηώλνπλ πεξίπνπ έληεθα ρικ. δπηηθά ηεο Σξαταλνύπνιεο (Λνπηξά). 6 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ

7 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ηελ Αιεμαλδξνύπνιε βξέζεθαλ ηπραία δηάθνξα επξήκαηα (δύν θηβσηηόζρεκνη ηάθνη ζηε Μεηξόπνιε, νξνζεηηθή επηγξαθή ζην θάξν ηνπ 1νπ κυ αη. θεξακνζθεπείο θαη θηβσηηόζρεκνη ηάθνη από ηνλ 1ν κυ κέρξη ηνλ 4ν κυ. αη. θαη λνκίζκαηα) πνπ επηβεβαηώλνπλ ηελ ηαύηηζε θαη καο πιεξνθνξνύλ όηη ε αξραία πόιε ίζσο αλαπηπζζόηαλ πνιενδνκηθά ζην ρώξν κεηαμύ ησλ βνξείσλ ζπλνηθηώλ, ηνπ ιηκαληνύ θαη ηνπ πςώκαηνο ηεο Μεηξόπνιεο. Αθόκε είλαη γλσζηό γηα ηε άιε όηη ζηα π.υ, θαηέβαιε 3000δξρ. θόξν ζηελ Αζελατθή πκκαρία θαη ην 188 π.ρ., ζύκθσλα κε ηνλ Σίβν Λίβην, ήηαλ θσκόπνιε ησλ Μαξσληηώλ. Ρωκαϊθά - Βσδαληηλά τρόληα ηα ξσκατθά ρξόληα θπξηαξρεί ζηελ έθηαζε ηεο ακνζξάθεο Πεξαίαο κηα λέα πόιε, ε Σξαταλνύπνιε θαη νξγαλώλνληαη κεγάια νδηθά δίθηπα όπσο ε Δγλαηία νδόο. Ζ πεξηνρή ηεο άιεο, όπσο αλαθέξεηαη ζην νδνηπνξηθό ηεο Ηεξνπζαιήκ απνηειεί ρώξν ζηάζκεπζεο θαη αιιαγήο αιόγσλ. ηα βπδαληηλά ρξόληα ε πεξηνρή παίδεη πξσηεύνληα ξόιν, θαζώο απνηειεί ηελ άκεζε γεηηνληά ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο, θαη ζηα όξηα ηεο αθκάδνπλ ζεκαληηθέο πόιεηο ή νηθηζκνί (Σξαταλνύπνιε, Βήξα, Μάθξε) θαη κνλαζηηθά ζπγθξνηήκαηα (Παλαγηά Κνζκνζώηεηξα ζηηο Φέξεο, ζπειαηώδεο λαόο ησλ Αγίσλ Θενδώξσλ), πνπ πξνζηαηεύνληαη από ηζρπξέο ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο (θάζηξα Πνηακνύ θαη Άβαληα). Γηα ιόγνπο πνπ δελ έρνπλ εμαθξηβσζεί αθόκα νη πόιεηο (άιε, Εώλε, Γξπο θαη έξξεην) θαηαζηξάθεθαλ θάπνηε, ηζνπεδώζεθαλ θαη έζβεζαλ από ηα γξαπηά θείκελα ησλ πεξηγξαθώλ. Μέζα ζηνπο αηώλεο ηεο ηζηνξίαο, ε παξαιία ηνπ Θξαθηθνύ Πειάγνπο, είδε λα πεξλνύλ από πάλσ ηεο ζηξαηηέο, πνπ άιιαμαλ ην ξπζκό ηεο δσήο ζε αλαηνιή θαη δύζε. Πέξζεο, Μαθεδόλεο, Ρσκαίνη, Βαξβαξηθνί ιανί, Βπδαληηλνί, Σνύξθνη. Έλα ζηαπξνδξόκη ιαώλ, πνπ επάλσ ηνπ έλησζε ηηο δηακάρεο ζξεζθεηώλ, ζπκθεξόλησλ, πξνζπαζεηώλ πνπ εθθξαδόηαλ κε ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο. Ζ Δγλαηία νδόο πνπ έλσλε Αλαηνιή θαη Γύζε πεξλνύζε ζρεδόλ παξάιιεια κε ηελ παξαιία θαη ήηαλ ν κόλνο ιόγνο πνπ θαηλόηαλ ε αλζξώπηλε παξνπζία ζηνλ ηόπν πνπ είρε εξεκώζεη. Η ολοκαζία Γεδέ- Αγάης Ζ αηώληα εγθαηάιεηςε, αγξίεςε ηνλ ηόπν πνπ γέκηζε αγξηόδεληξα θαη πνπξλάξηα. Ο ηόπνο έγηλε έλα απέξαλην δάζνο, θπξίσο από βειαληδηέο. Σν πην ππθλό ζεκείν ηνπ βξηζθόηαλ ζηελ πεξηνρή ηεο ζεκεξηλήο πόιεο. Σν δάζνο απηό, πνπ νη θάηνηθνη από ηα γύξσ κέξε, ην έιεγαλ Γεδέ-Αγάηο, ην δηαθέληεπαλ ηξεηο Σνύξθνη ηζηθιηθάδεο, πνπ είραλ ρηιηάδεο ζηξέκκαηα γηα θαιιηέξγεηα θαη βνζθνηόπηα. Σν γηαηί νλόκαζαλ απηό ηνλ ηόπν Γεδέ-Αγάηο είλαη άγλσζην. Κπθινθνξνύλ δηάθνξεο ηζηνξίεο, από ζηόκα ζε ζηόκα, ηζηνξίεο γηα θάπνην Σνύξθν ηεξέα πνπ έιεγαλ Νηελέ ή Γεδέ, ν νπνίνο κόλαζε θάπνηα ρξόληα θάησ από έλα δέληξν (θνληά ζηνλ θάξν) θαη ηάθεθε ζηελ ξίδα ηνπ. Σν δέληξν απηό, δνύζε έσο ηε δεθαεηία ηνπ 1950, σο πνπ ην έθνςαλ καδί κε άιια. 7 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν

8 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν Μηα άιιε εθδνρή ηεο νλνκαζίαο απηήο είλαη όηη, όηαλ θαηαζηξάθεθε ε πόιε αιή, ηα εξείπηα ηεο ζηελ αξρή θαη κεηά όιε ε γύξσ πεξηνρή, έκεηλε λα ιέγεηαη ε "Ζ παιηά Γξπο" ή ζηελ ίδηα έλλνηα "Σν παιηό Γέληξν". Απηή είλαη άιισζηε θαη ε κεηάθξαζε θαηά ιέμε ηνπ ηνπξθηθνύ ηνπσλπκίνπ Γεδέ-Αγάηο. Η θαηλούρηα πόιε Μεηά ην Ρσζνηνπξθηθό πόιεκν ηνπ 1830, ην ηνπξθηθό θξάηνο πξνζπάζεζε λα εθζπγρξνληζηεί γηα λα ζπκβαδίζεη θάπσο κε ηνλ επξσπατθό πνιηηηζκό. Έλα από ηα ζύγρξνλα επηηεύγκαηα, ηόηε ήηαλ ν ζηδεξόδξνκνο. Σόηε, γύξσ από απηόλ ηνλ ηόπν ππήξραλ θαιύβεο θαη κηθξόζπηηα ςαξάδσλ, από ηελ Αίλν, ηε Μάθξε θαη ηε Μαξώλεηα. Οη πξώηνη απηνί θάηνηθνη δεκηνύξγεζαλ έλα κηθξό νηθηζκό πνπ κεγάισλε ζηγά-ζηγά. Ζ αξρή ηνπ νηθηζκνύ είλαη ζηε δεθαεηία ηνπ ' απηό ηνλ νηθηζκό δεκηνπξγήζεθε εθθιεζία θαη κεηά ζρνιείν. Σν πλεπκαηηθό απηό θέληξν, Δθθιεζία- ρνιείν, εγθαηαζηάζεθε ζην κνλαδηθό ιόθν πνπ είρε ε πόιε, πνπ ζηελ θνξπθή ηνπ ππάξρεη ν επηβιεηηθόο λαόο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. Σελ αλάπηπμε ηνπ νηθηζκνύ ζηακάηεζε ν Ρσζνηνπξθηθόο πόιεκνο ηνπ Ζ πόιε έπεζε ζηα ρέξηα ησλ Ρώζσλ. Καηά ηελ ελληάκελε παξακνλή ηνπο, νη Ρώζνη άθεζαλ έλα ζρέδην πόιεο γηα ηελ παξαιηαθή πεξηνρή από ηελ θεληξηθή ιεσθόξν σο ηελ ζάιαζζα. Ζ εθαξκνγή ηνπ όκσο πινπνηήζεθε κεηά ηελ απνρώξεζε ηνπο. Σν ηέινο ηνπ πνιέκνπ βξήθε ηελ πόιε ζηα ρέξηα ησλ Βνπιγάξσλ κε ηε ζπλζήθε ηνπ Αγίνπ-ηεθάλνπ. Σξεηο κήλεο όκσο αξγόηεξα κε λέα ζπλζήθε ε πόιε επέζηξεςε ζηελ Σνπξθία. Γηάθνξα έξγα θαη θηίξηα πνπ έγηλαλ ζην δηάζηεκα από ην 1880 κέρξη θαη ηνπο βαιθαληθνύο πνιέκνπο ήηαλ αμηόινγα θαη άιιαμαλ ηελ όςε ηεο πόιεο πξνο ην θαιύηεξν. Αξθεηά από απηά δελ ππάξρνπλ ζήκεξα. Σελ 1ε Ηνπιίνπ ηνπ 1880 ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ν Φάξνο, πνπ είλαη θαη ην ζήκα θαηαηεζέλ ηεο πόιεο. Σελ επνρή εθείλε, ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε απνθάζηζε λα εγθαηαζηαζνύλ ζε νξηζκέλα ζεκεία ηνπ θξάηνπο θάξνη θαη θαλνί γηα ηνπο λαπηηθνύο. Ο Φάξνο ηεο πόιεο έρεη ύςνο 27 κέηξα από ηε ζάιαζζα. ΡΩΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗ 8 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ

9 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ Μέρξη ην 1947 ιεηηνπξγνύζε κε αζεηηιίλε, κεηά αληηθαηαζηάζεθε κε πεηξέιαην. ήκεξα ζηα 2002 ν ειεθηξηζκόο κε ηελ ηερλνινγία αληηθαηέζηεζε ηα παιηά. Πξηλ ην 1895 ιεηηνύξγεζε ην Ννζνθνκείν, πνπ ζήκεξα εδξεύεη ε ζρνιή λνζνθόκσλ. Σν 1897 ε πόιε ζπλδέζεθε ζηδεξνδξνκηθά κε ηε Θεζζαινλίθε. Ο ζηαζκόο βξηζθόηαλ εθεί πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ην πάξθν Δγλαηία θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Μνηέι Αζηήξ. Ζ νδηθή ζπγθνηλσλία γηλόηαλ κε θαξόδξνκνπο πνπ έλσλαλ ηελ πόιε κε ηηο Φέξεο θαη ηελ Κνκνηελή. ηα 1901, ηελ 1ε Απγνύζηνπ, έγηλαλ ηα Θπξαλύμηα ηνπ Αγίνπ-Νηθνιάνπ. Οη Σνύξθνη είραλ δύν ηδακηά. Σν πξώην ήηαλ ζηε ζέζε ηνπ ζεκεξηλνύ Α' παηδηθνύ ζηαζκνύ θαη ην δεύηεξν εθεί πνπ ππάξρεη ζήκεξα. Ζ Αξκέληθε παξνηθία είρε ην λαό ηνπ Αγίνπ Καξεκπέη πνπ ππάξρεη θαη ζήκεξα. Ζ θαζνιηθή παξνηθία εγθαηλίαζε ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Ησζήθ πνπ θαη απηή ππάξρεη ζήκεξα. ηα 1909 πξσηνιεηηνύξγεζε ε "Αζηηθή ρνιή Αξξέλσλ Γεδέ-Αγάηο" πνπ είλαη γλσζηή σο Λεσληαξίδεηνο ρνιή από ην όλνκα ηνπ Αληώληνπ Λεσληαξίδε δσξεηή ησλ εμόδσλ θαηαζθεπήο ηεο. ήκεξα εθεί ζηεγάδεηαη ην Δθθιεζηαζηηθό Μνπζείν. ηε ζέζε πνπ είρε θηηζηεί ην ρνιείν ηεο Κνηλόηεηαο, θηίζηεθε έλα θαηλνύξην πνπ ιεηηνπξγεί ζήκεξα σο 3ν Γεκνηηθό ρνιείν. Οη θάηνηθνη ζηα 1900, ήηαλ θαηά 80% πεξίπνπ Έιιελεο. Οη Αξκέληδεο, Φξαγγνιεβαληίλνη, Βνύιγαξνη ήηαλ πεξίπνπ ην 15% θαη νη ππόινηπνη Σνύξθνη, θπξίσο δεκόζηνη ππάιιεινη θαη αζηπλνκηθνί. Οη Σνύξθνη πιήζπλαλ κεηά ηελ επαλάζηαζε ησλ Νεόηνπξθσλ πνπ έγηλε ην Σόηε ηδξύζεθε ζηελ πόιε ην ηξαηεγείν, ην πεξίθεκν Παζαιίθη, πνπ ζήκεξα βξίζθεηαη ην ζηξαηεγείν ηεο 12εο Μεξαξρίαο Μεραλνθίλεηνπ Πεδηθνύ. Δθείλε ηελ επνρή μεθίλεζε ην ρηίζηκν ηνπ θηηξίνπ πνπ πξννξηδόηαλ γηα ρνιή Γνθίκσλ, αιιά έκεηλε εκηηειέο ην 1912 ιόγσ ησλ πνιέκσλ πνπ μεθηλνύζαλ. Σν θηίξην απηό είλαη ε Εαξίθεηνο Παηδαγσγηθή Αθαδεκία πνπ ζήκεξα ζηεγάδνληαη ηα Πεηξακαηηθά ζρνιεία. Αθόκα ζην ίδην θηίξην ζηεγάδεηαη θαη ην Δηδηθό ζρνιείν Αιεμαλδξνύπνιεο. Αθόκα ζηελ πόιε ρηίζηεθαλ ηξάπεδεο, έλαο ηεξάζηηνο αιεπξόκπινο από ηνπο αδεξθνύο Πξσηόπαπα θαη ηδξύζεθαλ Πξνμελεία ( ην 1905 δηνξίδεηαη ππνπξόμελνο ν Ίσλαο Γξαγνύκεο, σο εθπξόζσπνο ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο). Καη ελώ ε πόιε αλαπηπζζόηαλ ηα ζύλλεθα ηνπ πνιέκνπ άξρηζαλ λα θαίλνληαη ζηνλ νξίδνληα. ηα 1912 ε πόιε θαηαιακβάλεηαη από ηα βνπιγαξηθά ζηξαηεύκαηα θαη ην 1913 παξαρσξείηαη κε ηε ζπλζήθε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, επίζεκα ζηνπο Βνύιγαξνπο. Ζ πόιε ζρεδόλ εξεκώλεη από Έιιελεο πνπ δελ αληέρνπλ λα βιέπνπλ λα ραιάεη όηη αγάπεζαλ, νη Βνύιγαξνη θαηαζηξέθνπλ κλεκεία, αξρεία, ηζηνξηθά θαη όηη άιιν βξεζεί ζην δξόκν ηνπο. Μεηά ην ηέινο ηνπ Α' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ην Γεδέ-Αγάηο παξαρσξείηαη ζηελ Διιάδα κε ηε ζπλζήθε ηνπ Νετγύ, Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν

10 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν Ζ πόιε θπβεξλάηαη πξνζσξηλά από ζπκκαρηθή δηνίθεζε, κε θπβεξλεηηθό εθπξόζσπν ην Υαξίζην Βάκβαθα, ζπλεξγάηε ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ. Μέρξη πνπ έξρεηαη ε 14ε Μαΐνπ 1920, όπνπ νη ειιεληθέο δπλάκεηο (9ε Μεξαξρία εξξώλ) κε Γηνηθεηή ηνλ Δπ. Επκβξαθάθε αλαιακβάλνπλ ηε δηνίθεζε ηεο πόιεο. Σν Γεδέ-Αγάηο είλαη πηα επίζεκα ειιεληθό. Καηά ηε Γνμνινγία πνπ έγηλε ηελ ίδηα εκέξα ζηνλ Άγην- Νηθόιαν, έγηλε πξόηαζε λα κεηνλνκαζηεί ε πόιε Νεάπνιε, σο ε λέα πόιε ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο θαη ν ιαόο ην δέρηεθε. Απηό ην όλνκα δε ζα θξαηήζεη πνιύ γηαηί νη ηνπηθέο αξρέο ηελ μαλαβαθηίδνπλ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ πξνο ηηκή ηνπ βαζηιηά Αιέμαλδξνπ ν νπνίνο πεγαίλνληαο λα απειεπζεξώζεη ηελ Αλδξηαλνύπνιε πέξαζε από ηελ πεξηνρή. Πξηλ από ηε ζπλζήθε ηεο Λσδάλλεο ην 1923, ε Αιεμαλδξνύπνιε πξνζθέξεη ζηέγε ζηνπο δησγκέλνπο από ηελ κύξλε θαη από άιιεο πεξηνρέο ηεο Μηθξάο Αζίαο. Από ηελ πεξίνδν ηεο απειεπζέξσζεο θαη πέξα αξρίδεη θαηλνύξηα δσή ζηελ πόιε. Ο πιεζπζκόο ηεο ήηαλ πεξίπνπ 7000 θάηνηθνη. Σα ζύλνξα ηεο νξίδνληαη από ηελ αλαηνιήβνξά θαη δύζε από ηε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή θαη από ην λόην από ην Θξαθηθό πέιαγνο. Γηαηεξνύζε ηελ όςε ηεο κνληέξλαο γηα ηελ επνρή πόιεο, κε ξπκνηνκία, κε πνιιά δέληξα θαη ινπινύδηα ζηηο απιέο ησλ ζπηηηώλ, κε σξαία θηίξηα αιιά θαη κηθξόηεξα ζπίηηα θηηαγκέλα από μύιν. Πξώηνο Γήκαξρνο ηεο πόιεο ήηαλ ν Μαλώιεο Αιηηλάδεο, πνπ δηνξίζηεθε από ηελ Γηνίθεζε. Σν 1925, νξγαλώζεθε ε θαζαξηόηεηα ησλ ρώξσλ κε ηελ αγνξά ακαμώλ. ηα 1924, θηίζηεθαλ ζθαγεία δώσλ εθεί πνπ είλαη ζήκεξα ην Μνηέι Αζηήξ. Σν 1926, άξρηζε ε κειέηε γηα ην δίθηπν ύδξεπζεο. Σν 1928, δεκηνπξγήζεθε ε Φηιαξκνληθή ηνπ Γήκνπ από 35 άηνκα. Σν 1934μεθίλεζε ε κειέηε ηνπ λένπ ιηκαληνύ. Ζ Εαξίθεηνο παηδαγσγηθή Αθαδεκία ζπγθέληξσλε ζπνπδαίνπο θαζεγεηέο πνπ κόξθσλαλ ηνπο λένπο δαζθάινπο. Αθόκε ππήξραλ θαη πνιινί πλεπκαηηθνί ζύιινγνη. Καηά ην δηάζηεκα ηνπ κεζνπνιέκνπ, κέρξη ην 1940, ε πόιε έγηλε πόινο έιμεο ησλ παξαζεξηζηώλ. Οη θαζαξέο ακκνπδηέο, ην θξέζθν ςάξη, έγηλαλ αηηίεο λα θαηαθηάλνπλ θάζε αββαηνθύξηαθν ηξέλα από ηνλ Βόξεην Έβξν. Οη επηζθέπηεο γέκηδαλ ηα παξαιηαθά θέληξα πνπ ήηαλ απισκέλα θαηά κήθνο ηνπ Φάξνπ. Σα κπάληα γίλνληαλ ηόηε θάησ από ηνλ Φάξν. 10 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ

11 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε πόιε άιιαμε κνξθή. Ζ Παηδαγσγηθή Αθαδεκία εληάρζεθε ζην Παηδαγσγηθό Σκήκα ηνπ Γ.Π.Θ θαη εγθαηαζηάζεθε ζε λέα θηίξηα ζηελ πεξηνρή ηεο Υειήο. Δπίζεο δεκηνπξγήζεθε ηκήκα Ηαηξηθήο ρνιήο. Αθόκε ρηίζηεθε θαηλνύξην Ννζνθνκείν δπλακηθόηεηαο 600 θιηλώλ. Σν ιηκάλη κεγάισζε, αθνύ ζ' απηό ζα πεξαηώλεηαη ν πεηξειαηαγσγόο Αιεμαλδξνύπνιεο- Μπνπξγθάδ (Βνπιγαξίαο). Υηίζηεθαλ πνιιέο πνιπθαηνηθίεο θαη μελνδνρεία. Ζ Δγλαηία Οδόο είλαη πηα πξαγκαηηθόηεηα. ηα παξαξηήκαηα ησλ αλσηάησλ ζρνιώλ πξνζηέζεθε θαη απηό ηεο Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο. Ζ ζύλδεζε ηεο πόιεο κε ηνλ αγσγό ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ πιεζηάδεη πηα λα γίλεη πξαγκαηηθόηεηα. Ο πιεζπζκόο ηεο πόιεο ζύκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 είλαη πεξίπνπ θάηνηθνη. 11 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν

12 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν Σημεία ενδιαφέροντοσ Αξιοθέατα Αμηνζέαηα έμσ από ηελ Αιεμαλδξνύπνιε θνληά ζην ρσξηό 'Αβαο βξίζθνληαη ην κεζαηωληθό θάζηξν ηνπ Πόηακνπ θαη ην θάζηξν ηνπ Άβαληα όπνπ ζπλππάξρνπλ ηείρε Κπθελατθήο, Θιαζηθήο θαη Βπδαληηλήο επνρήο. Δθεί θνληά ζε ζηελσπό από όπνπ πεξλά ε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή βξίζθνληαη πνιιά ζπήιαηα θαη ζε έλα από απηά είλαη ην παξεθθιήζη ηωλ Αγίωλ Θενδώξωλ κε ηνηρνγξαθίεο από ηνλ 11ν θαη 13ν αηώλα. ε αξραία Τξαηαλνύπνιε, θνληά ζην ρσξηό Ινπηξόο, πόιε πνπ ίδξπζε ν ξσκαίνο απηνθξάηνξαο Ρξαταλόο ηνλ 2ν αηώλα κσ. θαη ππήξμε ζεκαληηθό δηνηθεηηθό ζηξαηησηηθό θαη εθθιεζηαζηηθό θέληξν ηεο Θξάθεο. Θαηαζηξάθεθε ην 1206 από ηνλ ηζάξν ησλ Βνπιγάξσλ Ησάλλε. Πήκεξα ζώδνληαη εξείπηα ηελ άιινηε ιακπξήο πόιεο κεηαμύ ησλ νπνίσλ ην θηίξην ηεο "Σάλα" πνπ ρηίζηεθε ηνλ 14ν αηώλα θαη ρξεζίκεπε ζαλ μελώλαο γηα ηνπο επηζθέπηεο ησλ ηακαηηθώλ ινπηξώλ. ν αξραηνινγηθόο ρώξνο ηνπ Γνξίζθνπ ν αξραηνινγηθόο ρώξνο ηεο Μεζήκβξηαο - Ζώλεο. Ηδξύζεθε ηνλ 7ν αηώλα πσ. θαη παιαηόηεξα νλνκάδνληαλ Κεζήκβξηα ελώ κεηέπεηηα Εώλε θαη απνηεινύζε κία από ηηο απνηθίεο ηεο Πακνζξάθεο. Ζ πόιε αλαπηύρζεθε ηνλ 5ν θαη 4ν αηώλα πσ. αιιά άξρηζε λα παξαθκάδεη κε ηελ Καθεδνληθή θαηνρή θαη αξγόηεξα όηαλ αλαπηύρζεθαλ νη δξόκνη ζηνπο Οσκατθνύο ρξόλνπο. Νη αλαζθαθέο έθεξαλ ζην θσο ηα ηείρε ηεο πόιεο, δξόκνπο, θηίξηα, ηα ηεξά ηεο Γήκεηξαο θαη ηνπ Απόιισλα θαη έλα λεθξνηαθείν έμσ από ηα ηείρε ηεο πόιεο. ζην λνηηναλαηνιηθό άθξν ηνπ λνκνύ Έβξνπ ζηα ζύλνξα κε ηελ Ρνπξθία, ν πνηακόο Έβξνο ζρεκαηίδεη έλα Γέιηα. Απνηέιεζκα ησλ θπζηθώλ δηεξγαζηώλ ζηελ πεξηνρή είλαη λα δεκηνπξγνύληαη δηάθνξνη ζρεκαηηζκνί όπσο παξαπνηάκηα δάζε, ιίκλεο, ιηκλνζάιαζζεο, έιε, ακκνλεζίδεο, θαλάιηα. Έηζη δεκηνπξγήζεθε έλα κνλαδηθό νηθνζύζηεκα γηα ηελ δηαβίσζε ςαξηώλ, εληόκσλ, δώσλ θαη πνπιηώλ. Ν πγξνβηόηνπνο ηνπ Δέιηα πξνζηαηεύεηαη από ηελ δηεζλή ζπλζήθε Ramsar θαη ραξαθηεξίδεηαη σο πεξηνρή εηδηθήο πξνζηαζίαο. 12 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ

13 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ Πηηο Φέξεο, πνπ είλαη ρηηζκέλε ζηελ ζέζε ηεο βπδαληηλήο Βήξαο βξίζθεηαη ν βπδαληηλόο λαόο ηεο Παλαγίαο Κνζκνζώηεηξαο πνπ ίδξπζε ην 1151 ν πξίγθηπαο Ηζαάθηνο Θνκλελόο. Ζ εθθιεζία είλαη αξηζηνύξγεκα αξρηηεθηνληθήο κε ζαπκάζηεο ηνηρνγξαθίεο. ην Δάζνο ηεο Δαδηάο αλάκεζα ζην Πνπθιί θαη ηελ Γαδηά, κε ππθλά πεύθα, βειαληδηέο θαη ηνλ πξνζηαηεπκέλν βηόηνπν όπνπ δνπλ ζπάληα αξπαθηηθά πνπιηά. πάξρεη εηδηθά δηακνξθσκέλε πεξηνρή κε παξαηεξεηήξηα γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπο. ην Σνπθιί πνπ είλαη μαθνπζηό γηα ηα κεηαμσηά θαη ηελ πινύζηα ιανγξαθηθή παξάδνζε. Κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ην Μνπζείν Μεηαμηνύ θαη ηα παξαδνζηαθά ζπίηηα όπνπ γίλνληαλ ε εθηξνθή ησλ θνπθνπιηώλ. Δπίζεο ην Ιανγξαθηθό Κνπζείν Κπνπξνπιίηε "Γλάθαια" κε αμηόινγε ζπιινγή παιηώλ αληηθεηκέλσλ. ζην Γηδπκόηεηρν ζα δείηε ηα ηείρε γύξσ από ηελ αθξόπνιε, ηελ βπδαληηλή εθθιεζία ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο θαη ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ. Δπίζεο ην αξραηόηεξν ηδακί ηεο Δπξώπεο ηνπ 15νπ αηώλα, ηα εξείπηα ηεο αξραίαο Ξισηηλνππόιεσο, ην θάζηξν ηνπ Ξπζίνπ θαη ην Ιανγξαθηθό Κνπζείν. ζηηο Θαζηαληέο ζηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ Άξδα ζπγθεληξώλνληαη θάζε ρξόλν λένη από όιν ηνλ θόζκν. 13 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν

14 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν Γάζνο Γαδηάο ην κέζνλ ηνπ λόκνπ Έβξνπ, ζηελ θαξδηά κηαο δαζνζθέπαζηεο πεξηνρήο, βξίζθεηαη ην θεκηζκέλν γηα ηνλ πινύην θαη ηελ πνηθηιία ηεο άγξηαο δσήο, Γάζνο Γαδηάο. Λανγξαθηθό κνπζείν αξαθαηζάλσλ Έλαο ρώξνο γηα ηε θηινμελία θαη ηελ έθζεζε εθζεκάησλ γηα ηε δηάδνζε ηεο αξαθαηζάληθεο παξάδνζεο. Αξραία Σξαταλνύπνιε Ζ Σξαταλνύπνιε ρηίζηεθε ζε θνκβηθή ζέζε, δίπια ζηελ Δγλαηία Οδό πνπ ζπλέδεε ηε Ρώκε κε ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. ηξαηησηηθό κνπζείν Γίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ επηζθέπηε λα έξζεη ζε επαθή κε ηε «ζηξαηησηηθή ηζηνξία» ηεο Θξάθεο, αιιά θαη γεληθόηεξα ηνπ ειιεληζκνύ. Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Ζ αλάγθε ηεο παξνπζίαζεο ηνπ θπζηθνύ πινύηνπ ηεο πεξηνρήο ζηνπο ληόπηνπο θαη ζηνπο επηζθέπηεο νδήγεζε ζηελ θαηαζθεπή ηνπ Μνπζείνπ Φπζηθήο Ηζηνξίαο. ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ Κνξλνθσιία Ζ Ηεξά Μνλή Κνξλνθσιηάο είλαη θηηζκέλε ζε απόζηαζε ελόο ρηιηνκέηξνπ δπηηθά ηνπ ρσξηνύ Κνξλνθσιηά νπθιίνπ. 14

15 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ Κέληξν ελεκέξσζεο πνηακνύ Έβξνπ Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Ζ Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Γηδπκνηείρνπ ζηεγάδεη έξγα ηνπ δσγξάθνπ Γεκεηξίνπ Ναικπάληε. Δζλνινγηθό Μνπζείν Ο δηακνξθσκέλνο ρώξνο ηνπ Μνπζείνπ, ην εθζεζηαθό πιηθό, ε κνπζηθή επέλδπζε, ε ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ, ην πσιεηήξην θαη ην θαθέ απνηεινύλ κηα αθνξκή γηα κηα επαλεθηίκεζε ηεο παξάδνζεο. Μνπζείν Καππαδόθσλ 15 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν

16 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν O Φάρος της Αλεξανδρούπολης Εθείλν πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πόιε, είλαη ε παξαιηαθή ιεσθόξνο, κε ηε ζηινπέηα ηνπ θάξνπ λα θαίλεηαη από παληνύ. Καηαζθεπάζηεθε από ηελ Γαιιηθή Εηαηξία Φάξσλ θαη Φαλώλ θαη πξσηνιεηηνύξγεζε ηελ 1η Θοσνίοσ ηοσ Με ύςνο από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο 27 μ., ζηέιλεη ηε θσηεηλή ηνπ δέζκε ζε απόζηαζε κέρξη 27 νασηικά μίλια θαη νδεγεί ην θαξάβη κε άζθαιην ηξόπν ζην ιηκάλη. Όηαν ζηη δεκαεηία ηοσ 1850 άρτιζε να δημιοσργείηαι ένας λιμενίζκος ζηνλ ίδην ρώξν πνπ είλαη ην ζεκεξηλό ιηκάλη ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο θάλεθε ε αλάγθε εγθαηάζηαζεο θη ελόο θάξνπ πνπ ζα δηεπθόιπλε ηνπο ληόπηνπο λαπηηθνύο αιιά θαη ηνπο λαπηηιιόκελνπο από θαη πξνο ηνλ Ειιήζπνλην. Έηζη, δπηηθά ηνπ ιηκαληνύ, θηίζηεθε έλαο θπιηλδξηθόο πύξγνο κε θαξδηά βάζε, από αξκνινγεκέλε πέηξα, ζηελ θνξπθή ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηήζεθε θάξνο, δειαδή ππξζόο πνπ ρξεζηκεύεη ζηελ αθηνπινΐα θαη πειαγνδξνκία. Σν θηίξην ηνπ θάξνπ έρεη ύςνο 18 κέηξα από ην έδαθνο θαη 27 κέηξα (εζηηαθό ύςνο) από ηε κέζε ζηάζκε ζαιάζζεο. Σν ζηίγκα ηνπ είλαη 40ν Βόξεην, 25ν Αλαηνιηθό. Υαξαθηεξηζηηθό ηνπ θάξνπ είλαη ηξεηο (03) ιεπθέο αλαιακπέο θάζε 15 δεπηεξόιεπηα (0,38 + 2,12 + 0,38 + 2,12 +0,38 + 9,62 =15δ). Έτει θωηιζηική θωηοβολία 24 νασηικών μιλίων και με ιδανικές καιρικές ζσνθήκες είναι οραηόηηηα από απόζηαζη 24 νασηικών μιλίων (44τλμ περίποσ). Λεηηνπξγεί ππό ηελ άκεζε επηηήξεζε πξνζσπηθνύ ηεο Τπεξεζίαο Φάξσλ θαη είλαη έλαο από ηνπο ιίγνπο επηηεξνύκελνπο θάξνπο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα. Είλαη ην Ναπηηθό ζύκβνιν ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο. ηα πιαίζηα ηνπ ενξηαζκνύ ηεο Ναπηηθήο Εβδνκάδαο 1994 από ην ύιινγν Αξραηνθίισλ θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο Ν. Έβξνπ ηνπνζεηήζεθε ζηελ είζνδό ηνπ καξκάξηλε πιάθα κε ην ηζηνξηθό ηνπ. 16 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ

17 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ Πολιτιςτικέσ Εκδηλώςεισ Οη Σνπηθέο Δθδειώζεηο ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο πεξηιακβάλνπλ: Σα «Διεσζέρηα» γηνξηάδνληαη ζηηο 14 Μαΐνπ ζε αλάκλεζε ηεο απειεπζέξσζεο ηεο πόιεο από ηνπο Βνύιγαξνπο. Γηαξθνύλ νιόθιεξν ηνλ Μάην θαη πεξηιακβάλνπλ πιεζώξα εθδειώζεσλ όπσο παξέιαζε, νκηιίεο, παξαζηάζεηο, εθζέζεηο, κνπζηθέο, ρνξεπηηθέο εθδειώζεηο θαη άιια. «Κύκαηα Ποιηηηζκού», εθδειώζεηο ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο πνπ θαιύπηνπλ όιν ην θαινθαίξη. Ζ «Δκπορηθή Έθζεζε» ππό ηελ αηγίδα ηνπ Δκπνξηθνύ - Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Έβξνπ, κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπηθώλ εθζεηώλ, θαζώο θαη εθζεηώλ από ηα λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ θαη ηα Βαιθαληθά θξάηε. Σν «Φεζηηβάι βηβιίοσ» πνπ γίλεηαη θάζε ρξόλν ζηελ παξαιία ηεο πόιεο. Σν «Παγθόζκηο σλέδρηο Θραθώλ», πνπ γίλεηαη θάζε 2 ρξόληα ζε θάπνηα πόιε ηεο Θξάθεο. Γηα αξθεηά ρξόληα ζηελ Κίξθε νη ιηγνζηνί πιένλ θάηνηθνη ηνπ νηθηζκνύ, αιιά θαη πάξα πνιινί επηζθέπηεο, ηηκνύλ ηελ παξάδνζε κε ηελ αλαβίσζε ελόο μερσξηζηνύ εζίκνπ. Πξόθεηηαη γηα ηε «Γηορηή ηες Μηιίλας», ηεο πίηαο πνπ γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο Κίξθεο ζεσξνύληαλ ην πην ζεκαληηθό έδεζκα ην νπνίν πξνζθέξνληαλ ζηνπο θηινμελνύκελνπο ή ζηνπο επηζθέπηεο ζε θάζε ζπίηη. Ζ εθδήισζε ηεο Μηιίλαο γίλεηαη θάζε ρξόλν ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ. Ηδηαίηεξν είλαη ην «Ποληηαθό Παλεγύρη» ζηελ Παιαγία ζηηο 26 Ηνπιίνπ, παξακνλή ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλνο. ηε Λεπηνθαξπά, ζε κηα πιαγηά κε πςόκεηξν 650 κ. από ηε ζάιαζζα θαη ζε απόζηαζε 32 ρικ. από ηελ Αιεμαλδξνύπνιε, ν ζύιινγνο αξαθαηζαλαίσλ Ννκνύ Έβξνπ έρεη θηηάμεη αλαπαράζηαζε ελός αραθαηζάληθοσ θαηασιηζκού. Ζ αλαπαξάζηαζε ελόο παξαδνζηαθνύ ζεξηλνύ νηθηζκνύ αξαθαηζάλσλ απνηειεί παξάιιεια δσληαλό κνπζείν θαη ρώξν αλαςπρήο. Σέινο, ζηηο 8 Ηαλνπαξίνπ γηνξηή ηεο Όζηαο Γνκλίθεο, ζηνπο πεξηαζηηθνύο νηθηζκνύο ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο (Μαΐζηξνο, Απαιόο) ε εκέξα είλαη αθηεξσκέλε ζηηο παληξεκέλεο γπλαίθεο θαη ηδηαίηεξα ζηηο κεηέξεο. Γηνξηάδεηαη ε κέρα ηες «Μπάκπος» ή ηες «Μακής». Μπάκπνο ζηε ζξαθηθή δηάιεθην ζεκαίλεη γξηά. Σν έζηκν πεξηιακβάλεη δξώκελα κε παξαδνζηαθέο θνξεζηέο θαη γιέληη κε ζξαθηώηηθεο κνπζηθέο θαη ηξαγνύδηα, απνθιεηζηηθά γηα γπλαίθεο. 17 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν

18 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν Θρεζθεσηηθές Παραδόζεης ηνλ Έβξν ην ζξεζθεπηηθό ζπλαίζζεκα είλαη ηδηαίηεξα έληνλν. Ζ ιατθή ζξεζθεπηηθή ιαηξεία είλαη ζηελά δεκέλε κε ηηο αζρνιίεο θαη ηηο ζπλήζεηεο ησλ θαηνίθσλ. Οη ζεκαληηθόηεξνη ενξηαζκνί πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο παξαδόζεηο: Ο Άγηνο Αζαλάζηνο γηνξηάδεηαη από ηνπο θηελνηξόθνπο θαη γίλεηαη σο ηηο κέξεο καο δσνζπζία (θνπξκπάλη) ζηε Μαΐζηξν. Θαπκαηνπξγή εηθόλα ηεο Αγίαο Μαξίλαο ζηε Μαΐζηξν θαη γηνξηάδεηαη κε επιάβεηα. Γηα λα «γιπθάλνπλ» ηελ Αγία Βαξβάξα εηνηκάδνπλ θνιπβόδνπκν πνπ ιέγεηαη «Βαξβάξα» από ζηηάξη βξαζκέλν θαη αλαθαηεκέλν κε άιινπο θαξπνύο (ζηαθίδεο, ακύγδαια, θαξύδηα, θιπ). Σν γιύθηζκα κνηξάδεηαη ζηνπο ζπγγελείο, ηνπο γείηνλεο θαη ηνπο θίινπο. Σν έζηκν ηεξείηαη ζε νιόθιεξν ην λνκό Έβξνπ θαη είλαη θαηάινηπν ηεο αξραίαο «Παλζπεξκίαο». Κνπξκπάλη Αγ. Παξαζθεπήο Πξνθήηε Ζιία Αγ. Γεκήηξην Αγ. Δηξήλε: Κάζε ρξόλν ζηελ Κίξθε ηηκώληαη νη άγηνη ζηα εμσθιήζηα ηνπο πνπ βξίζθνληαη ζηα πςώκαηα θνληά ζην ρσξηό. Δθεί καδί κε ηελ ζξεζθεπηηθή ηειεηή, νξγαλώλνληαη θαη κηθξέο γηνξηέο ζηηο νπνίεο πξνζθέξεηαη γίδα βξαζηή θαη άιια ηνπηθά πξντόληα. 18 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ

19 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ Ξενοδοχεία Thraki Palace 4ν Σικ. Δζληθήο νδνύ Αιεμαλδξνύπνιεο-Θεζζαινλίθεο Ρν Thraki Palace είλαη θάηη παξαπάλσ από έλα μελνδνρείν 5 αζηέξσλ. Δίλαη κία από ηηο κεγαιύηεξεο ηνπξηζηηθέο θαη ζπλεδξηαθέο επελδύζεηο ηεο Βόξεηαο Διιάδαο, παξέρνληαο ζηελ πεξηνρή ηελ δπλαηόηεηα λα εληαρζεί άκεζα ζηηο επξσπατθέο εμειίμεηο ζπλδένληαο ηελ Αλαηνιή κε ηελ Γύζε θαη ηνλ Βνξξά κε ηνλ Λόην. Park Hotel Γεκνθξαηίαο 458, Αιεμαλδξνύπνιε Oceanis Hotel Θ. Ξαιαηνιόγνπ 20, Αιεμαλδξνύπνιε Panorama Classic Hotel Λέα Σηιή, Αιεμαλδξνύπνιε Θαισζήιζαηε ζην PANORAMA CLASSIC HOTEL, ην λεώηεξν από ηα μελνδνρεηα ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε ηνπ Λνκνύ Έβξνπ (Θξάθε). Ρν μελνδνρείν, θαηεγνξίαο ηεζζάξσλ αζηέξσλ, βξίζθεηαη ζην πςειόηεξν ζεκείν ηνπ νηθηζκνύ Λέαο Σειήο κε ζέα ζηελ ζάιαζζα, ηελ εμνρή θαη ηελ πόιε ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο, απέρνληαο από απηήλ 2,5 ρηιηόκεηξα. Santa Rosa 1ν ρικ Αιεμ/πνιεο Σηιήο, Αιεμαλδξνύπνιε Πε κία έθηαζε 6000 m2 είλαη ρηηζκέλα ζε 4 πηέξπγεο 28 πιήξσο επηπισκέλα δσκάηηα κε αηνκηθό wc, tv, ςπγείν, θνπδίλα, θεληξηθή ζέξκαλζε, air condition, θεληξηθή ζέξκαλζε θαη ιεηηνπξγνύλ θαζ' όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ξεξάζηε επράξηζηεο δηαθνπέο καδί καο θαη λα είζζε ζίγνπξνη, όηη θηιηθή ζπκπεξηθνξά καο, ζα ζαο θάλεη λα λνηώζεηε ζαλ ην ζπίηη ζαο. 19 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν

20 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν Athina Hotel Θ. Ξαιαηνιόγνπ 53, Αιεμαλδξνύπνιε Alkyon Hotel Κνπδαλίσλ 1, Αιεμαλδξνύπνιε Πηελ παξαιία ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο, αιιά θαη ηόζν θνληά ζην θέληξν ηεο πόιεο, βξίζθεηαη ην Μελνδνρείν "ΑΙΘΩΛ". Έλα παξαδνζηαθό μελνδνρείν κε 32 δσκάηηα, πξόζθαηα αλαθαηληζκέλα, κε ζέα ην Θξαθηθό Ξέιαγνο. Hotel Hili Λέα Σηιή, Αιεμαλδξνύπνιε Πην μελνδνρείν ΣΗΙΖ ζέινπκε λα ππνδερόκαζηε ηνπο πειάηεο καο κε ην πην θηιηθό θαισζόξηζκα. Κε πξνζσπηθή θξνληίδα εμαζθαιίδνπκε κηα επράξηζηε δηακνλή πνπ ηε ραξαθηεξίδεη ε αζθάιεηα, ε θαζαξηόηεηα θαη ε δεζηαζηά. Δίκαζηε έλα κηθξό μελνδνρείν κε ήζπρν νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ θαη ηδηόθηεην πάξθηλγθ. Hotel Plaza 1o ρικ Αιεμαλδξνύπνιεο - Σηιήο To Plaza βξίζθεηαη ζηελ είζνδν ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο (1,5 ρικ. από ην θέληξν) ζηελ πην ηνπξηζηηθή πεξηνρή ηεο. Κε εύθνιε πξόζβαζε ζηε ζάιαζζα (κόιηο 25 κέηξα) απνηειεί ηδαληθή επηινγή δηακνλήο ράξε ζηελ δηαθξηηηθόηεηα, ηελ πςειή θηινμελία θαη ην απαξάκηιιν ζηπι ηνπ. Classical Egnatia Grand Hotel Ξάξθν Δγλαηία Αιεμαλδξνύπνιε Πηε γεκάηε εηθόλεο Θξάθε, δίπια ζηε ζάιαζζα, κέζα ζην θαηαπξάζηλν πεπθνδάζνο θαη ζε απόζηαζε αλαπλνήο από ην θέληξν ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο, ζαο ππνδέρεηαη ην αηκνζθαηξηθό Classical Egnatia Grand. Ρα δεξκάηηλα ζαιόληα, ηα θαηαθόθθηλα «κπνπράξα» ζην πέηξηλν δάπεδν, νη βεινύδηλεο θνπξηίλεο θαη νη πίλαθεο δσγξαθηθήο ζαο ππνδέρνληαη ζε έλα θιίκα ζαιπσξήο. 20 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ

21 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ Alexander Beach Hotel and Convention Centre 2o ρηιηόκεηξν Δζληθήο Νδνύ Αιεμαλδξνύπνιεο - Θνκνηελήο Παο θαισζνξίδνπκε ζην Alexander Beach! Πε κία εηδπιιηαθή θαηάθπηε ηνπνζεζία 24 ζηξεκκάησλ ζηε αγθαιηά ηνπ Θξαθηθνύ Ξειάγνπο, ζην πην ζύγρξνλν μελνδνρεηαθό ζπγθξόηεκα ηεο Θξάθεο πνπ κόιηο αλαθαηλίζηεθε νινθιεξσηηθά, ζαο πξνζθέξνπκε κνλαδηθέο ζηηγκέο πνιιώλ αζηέξσλ. Hotel Nefeli 5ν ρικ Αιεμαλδξνύπνιεο - Θνκνηελήο Πηελ είζνδν ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο, 5 ρηιηόκεηξα από ην θέληξν, θαη 300 κέηξα από ηελ ζάιαζζα, ζε παλνξακηθή ζέζε, λα αγλαληεύεη ην Αηγαίν θαη ηελ Πακνζξάθε, ην ΛΔΦΔΙΖ, πξνζθέξεη κνλαδηθέο ζηηγκέο ραιάξσζεο θαη εξεκίαο. Πην δσκάηην, ζην Bar, ζηελ ηαβέξλα, αθόκα θαη ζηελ πηζίλα, ε ζέα πνπ πξνζθέξεη ε ηνπνζεζία, είλαη κνλαδηθή. 21 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν

22 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν Παραλίεσ Κνιύκπη Πην Δήκν Αιεμαλδξνύπνιεο ζα θνιπκπήζεηε ζηε δεκνηηθή παξαιία (νξγαλσκέλε παξαιία ΔΝΡ) ζηηο παξαιίεο έσο ηε Κάθξε ζηελ ακκνπδεξή παξαιία Λέαο Σειήο ζηελ ακκνπδεξή παξαιία Αγ. Ξαξαζθεπήο ζηε Κάθξε ζην Ξαλόξακα ζηε Κάθξε Γπηηθά ηνπ ρσξηνύ Κάθξε ζηο πιαηεηέο ακκνπδηέο ηεο Ξαξαιίαο Κάθξεο ΠΑΡΑΛΙΕ- τις αρχές τις δεκαετίας του 80 μπορούσες μα κολυμπήσεις άμετα και χωρίς μα σου έρθει τίποτα περίεργο στο στόμα στημ παραλία κάτω από τομ φάρο που τότε ήταμ μια οργαμωμέμη δημοτική πλαζ. Αργότερα έπρεπε μα πας στις παραλίες που υπάρχουμ από το κάμπιμγκ και μετά στομ δρόμο για Χιλή(δελφίμι, σαμτα ροζα, καλαμάκι κλπ) για μα βρεις καλή και προπάμτωμ καθαρή θάλασσα. Σώρα πλέομ για μα βρεις καθαρά μερά πρέπει μα πας στημ μάκρη και πιο πέρα, προς μεσημβρία, Δίκελα όπου οι θάλασσες και οι παραλίες είμαι πολύ καλές. Από το κάμπιμγκ μέχρι τημ Χιλή πηγαίμει πάλι αρκετός κόσμος κυρίως ηλικιωμέμοι και μεαρά παιδιά που πηγαίμουμ με τα πόδια η τα ποδήλατα τους αλλά δυστυχώς η κατάσταση της θάλασσας είμαι απογοητευτική. Ζ ΠΛΑΕ CAMPING KOKKINA ΒΡΑΧΙΑ ΜΑΚΡΖ ΑΓ ΠΑΡΑΚΔΤΖ-ΚΤΑΝΖ ΑΚΣΖ 22 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΟΗΚΖΣΟΤ Γ ΧΜΑ ΣΡΑΣΟΤ Αμηόηηκε Κύξηε-α πλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949.

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Γεκήηξεο Κ. Απνζηνιόπνπινο Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Ειζαγφγή Πξηλ αθόκε ηειεηώζεη ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη κε αλακελόκελε ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο, νη

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΑΒΒΑΣΟ 14 ΜΑΪΟΤ 2011 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ: ΗΣΟΡΗΑ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΣΔΔΡΗ (4) ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΖ ΘΔΜΑ Α1 Να δώζεηε ην πεξηερόκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος

To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος Τνπ Αληηλαπάξρνπ (ε.α.) Ξελνθώληνο Π. Μαπξνγηάλλε Π.Ν. Φση.: Γεκήηξεο Παλαγησηόπνπινο Τν ηζηνξηθό ηνπ θηηξίνπ όπνπ ζήκεξα ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖ ΝΖΟ ΚΤΘΝΟ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ Δ ΑΤΣΖ. πνπδαζηέο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>>

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>> Δξγαζία ζην κάζεκα ηεο Υεκείαο ΣΙΣΛΟ: Οκάδα: Μήηζηνο Υξήζηνο, Μειηώηεο Βαζίιεο, Σζηκπνύθεο Κσλζηαληίλνο. Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: Κνξθήο Άγγεινο 1 ν Γεληθό Λύθεην

Διαβάστε περισσότερα

νπθιί, έλα λνζηαιγηθό «δαζθαινρώξη» Αλακλήζεηο - απόςεηο

νπθιί, έλα λνζηαιγηθό «δαζθαινρώξη» Αλακλήζεηο - απόςεηο KΩΝ/ΝΟ ΓΖΜ. ΓΛΤΣΡΑ η. ΚΑΘΖΓ. Σ.Δ.Η. KΑΝΑΡΖ 45 152 33 ΥΑΛΑΝΓΡΗ ΑΘΖΝΑ Σει. & θαμ: 210 68 34 259 E-mail: kglystras@on.gr 1 Υαιάλδξη, Ηαλνπάξηνο 2010 νπθιί, έλα λνζηαιγηθό «δαζθαινρώξη» Αλακλήζεηο - απόςεηο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας.

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας. 1. Calonectris diomedea (Αξηέκεο) Καθεστώς παροσσίας. Σηελ πεξηνρή κειέηεο ην είδνο παξαηεξείηαη θπξίσο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα όπνπ έρνπλ θαηαγξαθεί κεκνλσκέλα άηνκα θαη κηθξέο νκάδεο. Τν είδνο θσιηάδεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζηε ρώξα καο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί κηα πνξεία αλάινγε κε ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη ηα αλεβνθαηεβάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr 15 Γηεζλέο Φεζηηβάι Κνπθινζεάηξνπ θαη Παληνκίκαο ηνπ Κηιθίο. 5ε πλάληεζε Νέσλ ήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr Juanjo Corrales Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο

Διαβάστε περισσότερα

Ηεξά Κνλή Αγίνπ Γεκεηξίνπ Θαξαθαιά ή Μεξνθαζηειιίνπ

Ηεξά Κνλή Αγίνπ Γεκεηξίνπ Θαξαθαιά ή Μεξνθαζηειιίνπ Ρν έξγν ησλ κνλώλ ηνπ ειιεληθνύ ρώξνπ θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο ήηαλ πνηθηιόκνξθν θαη δελ πεξηνξίζηεθε κόλνλ ζηε δηαηήξεζε ηεο πίζηεο θαη ηεο ειιεληθήο γιώζζαο αιιά θαη ζηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ

ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 14 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΑΡΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ: ΠΑΠΑΣΔΡΓΙΟΤ ΟΝΟΜΑ: ΓΔΩΡΓΙΟ ΣΑΞΗ: Α 4 ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ: 2010-2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΟΣΗΣΑ 1 ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα