Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα"

Transcript

1 Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή - Δπηζηεκνληθή (Δξεπλεηηθή) - Δπαγγεικαηηθή Δκπεηξία & Γξαζηεξηόηεηα πγγξαθηθό Έξγν - Γεκνζηεύζεηο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

2 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1. Πξνζσπηθά ηνηρεία Σίηινη πνπδψλ Δπαγγεικαηηθή Γξαζηεξηφηεηα Γηνηθεηηθή - Γηεπζπληηθή Γξαζηεξηφηεηα Δπηζηεκνληθνί Φνξείο (Μέινο) Ξέλεο Γιψζζεο Δπηκφξθσζε Δηζεγεηήο ζε εκηλάξηα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθέο Άδεηεο Δθπαηδεπηηθέο Δπηζθέςεηο - Erasmus Teaching Staff Mobility (TS-M) (Τπφηξνθνο ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο) Δπηζθέπηεο Δξεπλεηήο ζε Παλεπηζηήκηα θαη Δξεπλεηηθά Κέληξα Πξνηάζεηο πλεξγαζίαο πκκεηνρή ζε Γηεζλή Δπηζηεκνληθά πλέδξηα κε Δξγαζία - Πξνζθιήζεηο γηα ηελ Οξγάλσζε Sessions / Γεκνζίεπζε Papers πκκεηνρή ζε Σνπηθά θαη Δζληθά Δπηζηεκνληθά πλέδξηα κε Δξγαζία Δμεηδίθεπζε - Δξεπλεηηθά Δλδηαθέξνληα Γηαηξηβέο πκκεηνρή ζε Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Κξηηήο ζε Γηεζλή πλέδξηα & Πεξηνδηθά - Δηζεγεηήο & Μέινο Δθιεθηνξηθψλ σκάησλ Γηαπηζησκέλε Δπηζηεκνληθή Κξίζε πγγξαθηθφ Έξγν Βηβιία & Πξαθηηθά πλεδξίσλ πγγξαθηθφ Έξγν DVD/CD-ROM Σίηινη πγγξαθηθφ Έξγν - Γηδαθηηθέο εκεηψζεηο πγγξαθηθφ Έξγν - Γεκνζηεπκέλεο Δπηζηεκνληθέο Δξγαζίεο Γηδαζθαιία ζε Αλαγλσξηζκέλα απ ην ΤπΔΠΘ Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (Διιεληθψλ & Ξέλσλ Παλεπηζηεκίσλ) Γηεζλείο Αθαδεκαηθέο Αλαγλσξίζεηο Known Citations (γλσζηέο/δηαπηζησκέλεο νκφηηκεο αλαθνξέο ηξίησλ) & Known References (γλσζηέο/δηαπηζησκέλεο αλαγλσξίζεηο ηξίησλ) Short CV [English] 47 2 Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΗΑΓΖ (Βηνγξαθηθφ εκείσκα)

3 Σειέθσλα Δπηθνηλσλίαο: (ηασ/σδη-καβ) Κηλ.: Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε Δπηθνηλσλίαο: 1. ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 2. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Γηδαθηνξηθό ζε Digital Architecture Design Computing (Computer-Aided Architectural Design, Computer Modeling, πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ Υψξνπ, GIS, ςεθηαθέο ηεθκεξηψζεηο κλεκείσλ κε ηξηζδηάζηαηε ιεηηνπξγηθφηεηα, γεσκεηξία, πνιπκέζα θαη πνηνηηθή πιεξνθνξία) Γηδάθησξ Μεραληθφο Σ.Α.Σ.Μ./Π..-Α.Π.Θ. (ζπλεξγαζία Α.Π.Θ. κε ην University of Melbourne Australia) [1997]. Σν δηδαθηνξηθό απνθηήζεθε ύζηεξα από κία επαγγεικαηηθή εκπεηξία νθηώ (8) εηώλ κεηά ην κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ θαη δεθαεπηά (17) εηώλ κεηά ην βαζηθό ηίηιν ζπνπδώλ. Σίηινο δηαηξηβήο: Χηθιακέρ Τεκμηπιώζειρ Μνημείυν και Σςνόλυν με Τπιζδιάζηαηη Γευμεηπία και Ποιοηική Πληποθοπία. Βαζκφο: Άξηζηα. M.Sc. in Computer Science - Dundee University, Scotland [1989]. Ο κεηαπηπρηαθόο ηίηινο απνθηήζεθε ύζηεξα από κία επαγγεικαηηθή εκπεηξία ελλέα (9) εηώλ κεηά ην βαζηθό ηίηιν ζπνπδώλ. Απφδνζε: Very Good. [Σ.2 Α ] Δμεηδίθεπζε ζηα Γξαθηθά Τπνινγηζηψλ (M.Sc. Thesis: 3-D Interactive Computer-Graphics Package on the Sun Workstation with C/Unix ). [Σ.2 Β ] Αλαγλψξηζε ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ( ). Γηπισκαηνύρνο Σνπνγξάθνο Μεραληθόο - ΑΠΘ [1980]. Βαζκφο: 7 (Λίαλ Καιψο) Βάζεη βαζκνινγίαο: 4 νο ζηνπο 103 θνηηεηέο (Β έηνο ζπνπδψλ). Βάζεη βαζκνινγίαο: 2 νο ζηνπο 92 θνηηεηέο (Γ έηνο ζπνπδψλ). Βάζεη βαζκνινγίαο: 1 νο ηίηινο επί ηξηψλ ζέζεσλ ππνηξφθσλ ΗΚΤ (Γ έηνο ζπνπδψλ). Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΗΑΓΖ (Βηνγξαθηθφ εκείσκα) 3

4 3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ (Σαθηηθφο) Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο κε εηδηθφηεηα "Design ζε Χηθιακά Πεπιβάλλονηα (Digital Design)", ΣΔΗ Καβάιαο / Σκήκα Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ: [Αχγνπζηνο ήκεξα]. (Σαθηηθφο) Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο κε εηδηθφηεηα "Design ζε Χηθιακά Πεπιβάλλονηα (Digital Design)", ΣΔΗ Καβάιαο / Σκήκα Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ: [Ηνχληνο 2008 Αχγνπζηνο 2011]. Γηδαζθαιία-Αλάπηπμε ζεκάησλ Computer-Aided Architectural Design (CAAD) θαη Landscape Architectural Digital Design (LADD) ζην Σκήκα Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ηνπ ΣΔΗ Καβάιαο [2004 Ηνχληνο 2008]. (Σαθηηθφο) Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο κε εηδηθφηεηα "Πιεξνθνξηθή - Γξαθηθά", ΑΣΔΗ(Θ) / Σκήκα Πιεξνθνξηθήο: Απηνδχλακε δηδαζθαιία ελφο ππνρξεσηηθνχ (Δ εμάκελν) θαη δχν θαη επηινγή καζεκάησλ (Ε εμάκελν) - 12 ψξεο / εβδνκάδα. Δηζαγσγή, ππνζηήξημε θαη δηακφξθσζε χιεο λέσλ καζεκάησλ θαη αλακφξθσζε χιεο παιηψλ καζεκάησλ (Γπαθικά με Η/Υ (θευπηηικό), CAAD (επγαζηηπιακό), Ανάπηςξη Γιεπιθανειών Φπήζηη (θευπία & επγαζηήπιο), Σςζηήμαηα Γευγπαθικών Πληποθοπιών Φώπος (θευπηηικό)) - ΑΣΔΗ (Θεζζαινλίθε), Σκήκα Πιεξνθνξηθήο [ Ηνχληνο 2008]. Library Reference: The HCI group (University of Patras, Greece), [LibR.3]. Κχξηνο επηβιέπσλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 100 πηπρηαθέο εξγαζίεο θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΑΣΔΗ(Θ) (Χηθιακέρ Τεκμηπιώζειρ Μνημείυν & Σςνόλυν, CAAD, GIS, Computer Modeling, VRML, Multimedia, θ.ιπ.) θαζψο θαη ζε κία δηπισκαηηθή εξγαζία ζην Univ. of Melbourne / Centre for GIS & Modelling ζρεηηθή κε ην ςεθηαθφ θηεκαηνιφγην ησλ νξζφδνμσλ εθθιεζηψλ ηεο Πνιηηείαο ηεο Βηθηφξηαο, Απζηξαιία, βι. εξγαζία [C.6] [Ννέκβξηνο Ηνχληνο 2008]. Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο κε ύκβαζε Έξγνπ ζην ΙΣΑΚ (Ηλζηηηνχην Σερληθήο εηζκνινγίαο & Αληηζεηζκηθψλ Καηαζθεπψλ). Αληηθείκελν χκβαζεο: α) Αλάπηπμε ελφο software driver γηα απνζηνιή θαη ζρεδίαζε γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ζε flatbed plotter κε ηνλ Ζ/Τ PRIME 9655 ηνπ ΗΣΑΚ, β) Δμαζθάιηζε επηθνηλσλίαο ζπζηήκαηνο RISC κε πεξηθεξεηαθά (digitizer, plotter), θαη γ) Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε πεξηβάιινληνο γξαθηθψλ ηνπ Σνκέα Σερληθήο εηζκνινγίαο ηνπ ΗΣΑΚ [ ]. (Μφληκνο) Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ΣΔΙ-Θ / Σκήκα Πιεξνθνξηθήο: Απηνδχλακε δηδαζθαιία ηξηψλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ 16 ψξεο / εβδνκάδα. Δηζαγσγή, ππνζηήξημε θαη δηακφξθσζε χιεο λέσλ καζεκάησλ (Γπαθικά με Η/Υ, CAD, Ππογπαμμαηιζμόρ Η/Υ Ι (γλώζζα Pascal), Ππογπαμμαηιζμόρ Η/Υ ΙΙ (γλώζζα C), Αλληλεπίδπαζη Ανθπώπος-Υπολογιζηή, Ανώηεπερ Τεσνικέρ Ππογπαμμαηιζμού με γλώζζα C) - ΣΔΗ Θεζ/λίθεο, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο [Ννέκβξηνο ]. Γλσζηηθφ αληηθείκελν ζέζεο: "Τεσνολογία Λογιζμικού και Γπαθική (Computer Graphics)", ΦΔΚ 170 η.νπγγ ( ). 4 Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΗΑΓΖ (Βηνγξαθηθφ εκείσκα)

5 Μεραληθόο Land Management & Project Planning: Δηαηξείεο Prime Hellas (Αζήλα), ΕΖΣΑ & Cactus (Θεζζαινλίθε) [ ]. ύκβνπινο Μεραληθόο: Ννκαξρία Φιψξηλαο [ ]. Απ ηε Ννκαξρία Φιψξηλαο (κφληκνο δεκφζηνο ππάιιεινο κεραληθφο) παξαηηήζεθα ηε 16ε Οθησβξίνπ 1984 γηα λα αζθήζσ ην ιεηηνχξγεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (έθηαθηνο θαζεγεηήο ζηα ΣΔΗ Κνδάλεο θαη Θεζζαινλίθεο). Έθεδξνο Αμησκαηηθόο - Μεραληθόο ρεδίαζεο Υαξηώλ κε Η/Τ: Γεληθφ Δπηηειείν ηξαηνχ (ΓΔ) θαη Γεσγξαθηθή Τπεξεζία ηξαηνχ (ΓΤ), Αζήλα [ ]. 4. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ - ΓΙΔΤΘΤΝΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Απφζπαζε ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ ΤπΔΠΘ γηα ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηνπ λεντδξπζέληνο ΣΔΗ Ηνλίσλ Νήζσλ θαη εηδηθφηεξα ηνπ Σκήκαηνο Δθαπμογών Πληποθοπικήρ ζηη Γιοίκηζη και ηην Οικονομία ζηε Λεπθάδα [Οθηψβξηνο Αχγνπζηνο 2005]. Μέινο ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο (σο Τπεχζπλνο ηνπ Σνκέα Αλάιπζεο & Πξνγξακκαηηζκνχ) [ θαη ]. Μέινο ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο Σερληθήο Παηδείαο, Δπηκφξθσζεο θαη Βηβιηνζήθεο ηνπ Σ.Δ.Δ./Σ.Κ.Μ. [ ]. Αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο θαη Δθπξφζσπνο Σ.Δ.Δ. ζην πκβνχιην Γεκνζίσλ Έξγσλ Ννκνχ Φιψξηλαο [ ]. χκβνπινο Μεραληθφο Σνπνγξαθίαο & Πιεξνθνξηθήο - Ηδηαίηεξνο Ννκάξρε: Ννκαξρία Φιψξηλαο / Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ [ ]. 5. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΔΙ (Μέινο) ISPRS-WG V/5 [1997] (Web Page master) Υ.Δ.Δ.Δ. [1997] AURISA [1997] ICOMOS (Australia) [1996] CIPA [1996] EUROGRAPHICS [1996] ecaade [1995] Δ.Π.Τ. (αξηζκφο κεηξψνπ: 2022 [1983]) Σ.Δ.Δ. (αξηζκφο κεηξψνπ: [1980]) 6. ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ Αγγιηθά - First Certificate in English (Cambridge University, UK), Αγγιηθά - Certificate of Attendance (Linguarama, Manchester, UK), Αγγιηθά - Certificate of Attendance (ef School of English, Hastings, UK), Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΗΑΓΖ (Βηνγξαθηθφ εκείσκα) 5

6 7. ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ ΔΛ.ΚΔ.ΠΑ. Αζήλαο: Τμήμα Αναλςηών Σςζηημάηυν, 890 ψξεο επηκφξθσζε, Αζήλα [επηέκβξηνο 1982 Ηνχιηνο 1983]. Control Data Corporation (CDC): Land Management Seminar & Project Planning Seminar, 40 ψξεο επηκφξθσζε, Αζήλα [Απξίιηνο Μάηνο 1982]. ρνιή Δπηηειψλ Γ.Δ.. (ΔΛ.ΚΔ.ΠΑ. Αζήλαο): Τμήμα Ππογπαμμαηιζηών, 1230 ψξεο επηκφξθσζε, Αζήλα [Οθηψβξηνο 1980 Απξίιηνο 1981]. 8. ΔΙΗΓΗΣΗ Δ ΔΜΙΝΑΡΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ ΣΔΗ Κνδάλεο & Θεζζαινλίθεο: Τοπογπαθία, Computer Graphics, Ππογπαμμαηιζμόρ Η/Υ [ ]. Γεκφζηα ΗΔΚ: CAD, Ππογπαμμαηιζμόρ Η/Υ, Multimedia [ ]. ΠΔΚ Θεζζαινλίθεο: Ππογπαμμαηιζμόρ Η/Υ, Multimedia [ ]. Δ.Π.Τ. (Αζήλα) - Σ.Δ.Δ. (Αζήλα): AutoCAD, ArchiCAD, GIS [ ]. Σ.Δ.Δ./ΣΚΜ - ΗΔΚΔΜ (Θεζζαινλίθε): CAAD, GIS, AutoCAD, MicroStation [ ]. City College (Θεζζαινλίθε): Γπαθικά με Η/Υ, C, Pascal [ ]. North College (Θεζζαινλίθε): Ππογπαμμαηιζμόρ Σςζηημάηυν, Λειηοςπγικά Σςζηήμαηα [ ]. ΔΛ.ΚΔ.ΠΑ. (Αζήλα, Θεζζαινλίθε): Γπαθικά με Η/Υ, CAD, Unix, C/C++ [ ]. 9. ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΑΓΔΙΔ Τπνςήθηνο Γηδάθησξ - Δξεπλεηήο ζηελ Πνιπηερληθή ρνιή Α.Π.Θ./ Σκήκα Αγξνλφκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ [ ]. 10. ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΔΠΙΚΔΦΔΙ - ERASMUS TEACHING STAFF MOBILITY (Τπόηξνθνο ηνπ Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο) Ρνπκαλία (Univ. of 1 st December 1918, Σκήκα Γεσπιεξνθνξηθήο, Alba Iulia) (ERASMUS Mobility of Teaching Staff, TS-M) January 2011 (1 εβδνκάδα). Ρνπκαλία (Univ. of 1 st December 1918, Σκήκα Γεσπιεξνθνξηθήο, Alba Iulia) (ERASMUS Mobility of Teaching Staff, TS-M) January 2010 (1 εβδνκάδα). Ρνπκαλία (Univ. of 1 st December 1918, Σκήκα Γεσπιεξνθνξηθήο, Alba Iulia) (ERASMUS Mobility of Teaching Staff, TS-M) June 2009 (1 εβδνκάδα). Ρνπκαλία (Univ. of 1 st December 1918, Σκήκα Γεσπιεξνθνξηθήο, Alba Iulia) (ERASMUS Mobility of Teaching Staff, TS-M) February 2008 (2 εβδνκάδεο). 6 Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΗΑΓΖ (Βηνγξαθηθφ εκείσκα)

7 Ληζνπαλία (Vilnius Gediminas Technical University - VGTU, ρνιή Αξρηηεθηνληθήο) (ERASMUS Mobility of Teaching Staff, TS-M), 3-17 επηεκβξίνπ 2007 (2 εβδνκάδεο). Ρνπκαλία (Univ. of 1 st December 1918, Σκήκα Γεσπιεξνθνξηθήο, Alba Iulia) (ERASMUS Mobility of Teaching Staff, TS-M), Απξίιηνο 2007 (2 εβδνκάδεο). Πξφζθιεζε γηα Erasmus Preparatory Visit (PV-M) απ ηνλ Prof. R. Bausys (Vilnius Technical University, Lithuania). Απνδνρή ηεο πξφζθιεζεο θαη πξαγκαηνπνίεζε ηεο PV-M ην επηέκβξην Ρνπκαλία (Univ. of 1 st December 1918, Σκήκα Γεσπιεξνθνξηθήο, Alba Iulia) (ERASMUS Mobility of Teaching Staff, TS-M) May 2006 (2 εβδνκάδεο). Ρνπκαλία (Univ. of 1 st December 1918, Σκήκα Γεσπιεξνθνξηθήο, Alba Iulia) (ERASMUS Mobility of Teaching Staff, TS-M) May 2005 (2 εβδνκάδεο). Σζερία (The Czech Technical University in Prague, Prof. Miroslav Vlcek) (ERASMUS Mobility of Teaching Staff, TS-M) February 2004 (2 εβδνκάδεο). Ρνπκαλία (Univ. of 1 st December 1918, Alba Iulia) - Δπίζθεςε χζηεξα απφ επίζεκε πξφζθιεζε απ ηνλ Historical Rector Prof. Iacob Marza, October 2003, May Φηλιαλδία (Hame Polytechnic, Swedish Polytechnic) (ERASMUS Mobility of Teaching Staff, TS-M) September 2003 (2 εβδνκάδεο). Σζερία (The Czech Technical University in Prague, Prof. Miroslav Vlcek) (ERASMUS Preparatory Visit, PV-M) May Σζερία (Winter School of Computer Graphics - The Univ. of West Bohemia) (EUROGRAPHICS Centre of Excellence) - Δπίζθεςε χζηεξα απφ επίζεκε πξφζθιεζε απ ηνλ Prof. Vaclav Scala, February 2003 (1 εβδνκάδα). Ηζπαλία - Πνξηνγαιία (ERASMUS Mobility of Teaching Staff, TS-M) September 1995 (2 εβδνκάδεο). Αγγιία - θσηία - Ηξιαλδία (ERASMUS Mobility of Teaching Staff, TS-M) September 1991 (2 εβδνκάδεο). 11. ΔΠΙΚΔΠΣΗ ΔΡΔΤΝΗΣΗ Δ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑ ΚΑΙ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ ΠΡΟΣΑΔΙ ΤΝΔΡΓΑΙΑ Δπίζεκε πξφζθιεζε απ ηνλ θαζεγεηή Prof. dr. eng. Levente Dimen (Director of the Department of Distance Learning) γηα δηεηή εξεπλεηηθή επίζθεςε θαη ζπλεξγαζία ζην Παλεπηζηήκην 1 Decembrie 1918 ηεο Ρνπκαλίαο ( ). Πξφηαζε γηα θνηλή εξεπλεηηθή δξάζε ζε ζέκαηα: GIS, Cultural Landscapes θαη Virtual Reality Applications in Environment & Landscaping. Δπίζεκε πξφζθιεζε απ ηνλ θαζεγεηή Prof. dr. eng. Maricel Palamariu (Head of the Department of Surveying and Cadastre) γηα δηεηή εξεπλεηηθή επίζθεςε θαη ζπλεξγαζία ζην Παλεπηζηήκην 1 Decembrie 1918 ηεο Ρνπκαλίαο ( ). Πξφηαζε γηα θνηλή εξεπλεηηθή δξάζε ζε ζέκαηα: GIS θαη Computer Graphics. Δξεπλεηηθή επίζθεςε ηεζζάξσλ κελψλ ( ) ζην Δξγαζηήξην επζχλεο κνπ CAAD ηνπ ΑΣΔΗ(Θ) ηεο Dr. Ipek Akbaylar (Lecturer) απφ ην Department of Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΗΑΓΖ (Βηνγξαθηθφ εκείσκα) 7

8 Architectural Restoration / Faculty of Architecture ηνπ Izmir Institute of Technology (Σνπξθία). Ζ δηεηήο ζπλεξγαζία κνπ κε ηελ θα. Ipek Akbaylar ( ) επηθπξψζεθε κε ηελ ππνβνιή ηεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο P.24 ζην πεξηνδηθφ Journal of Cultural Heritage (Elsevier) ην Γεθέκβξην ηνπ 2007 (αποδοσή επγαζίαρ: Απξίιηνο 2008, δημοζίεςζη: Ηνχληνο 2009, Metadata-based heritage sites modeling with e-learning functionality, Journal of Cultural Heritage (Elsevier Masson SAS), Vol. 10, Issue 2 (2009), pp , ISSN: ). Πξφηαζε ζπλεξγαζίαο απ ηνλ Prof. Gianfranco Forlani, Politecnico di Milano (Italy), γηα ηελ αλάπηπμε θνηλήο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε ζπληνληζηή ην ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο θαη επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνλ Αζαλάζην ηπιηάδε, ζηα πιαίζηα ηνπ Κνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο KALIDΟSCOPIO Action I. Δηδηθφηεξα, ν Gianfranco Forlani πξφηεηλε ζην ΣΔΗ-Θ ηελ απφ θνηλνχ έξεπλα ζηα πιαίζηα ελφο project κε ηίηιν: Creation and exhibition of CD-ROM by using Multimedia concerning the presentation of Byzantine Monuments. Πξφηαζε ζπλεξγαζίαο απ ηνλ Dr. Antonio Almagro, Escuela de Estudios Arabes (Spain), γηα ηελ αλάπηπμε θνηλήο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε ζπληνληζηή ην ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο θαη επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνλ Αζαλάζην ηπιηάδε, ζηα πιαίζηα ηνπ Κνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο KALIDΟSCOPIO Action I. Δηδηθφηεξα, ν Antonio Almagro πξφηεηλε ζην ΣΔΗ-Θ ηελ απφ θνηλνχ έξεπλα ζηα πιαίζηα ελφο project κε ηίηιν: Creation and exhibition of CD-ROM by using Multimedia concerning the presentation of Byzantine Monuments. Δπίζεκε πξφζθιεζε απ ηνλ δηεζλνχο θήκεο θαζεγεηή Prof. John Hannah (Head of the Department of Surveying) γηα εξεπλεηηθή επίζθεςε θαη ζπλεξγαζία ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Otago ηεο Νέαο Εειαλδίαο. Πξφηαζε γηα θνηλή εξεπλεηηθή δξάζε ζε ζέκαηα: Digital Photogrammetry, Computer Vision θαη 3-D Modeling. Πξφηαζε ζπλεξγαζίαο απ ηνλ Dr. Albert Chong [Univ. of Otago, NZ] ζρεηηθή κε National Heritage Preservation Historical Places. Δπηζθέπηεο Δξεπλεηήο (visiting research scholar) ζην Παλεπηζηήκην ηεο Μειβνύξλεο Απζηξαιίαο, Σκήκα Γεσπιεξνθνξηθήο θαη ζην Centre for GIS and Modelling (CGISM) ηνπ ηδίνπ Παλεπηζηεκίνπ [ ]. Δπηθεθαιήο ηνπ Σκήκαηνο Γεσπιεξνθνξηθήο (Department of Geomatics) -ηελ πεξίνδν ηεο επίζθεςήο κνπ- ήηαλ ν παγθνζκίνπ θήκεο ζε ζέκαηα ςεθηαθήο θσηνγξακκεηξίαο θαζεγεηήο Clive Fraser, κε αλαπιεξσηή ηνλ επίζεο πνιχ γλσζηφ παγθνζκίσο ζε ζέκαηα ςεθηαθνχ θηεκαηνινγίνπ θαζεγεηή Ian Williamson (Πξφεδξνο FIG-LIS/Cadastre). πκκεηνρή ζε research forums θαη αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ - ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαζεγεηέο Clive Fraser, Ian Williamson, Mark Shortis θαη Clifford Ogleby - ζε ζέκαηα: Digital Documentation of Monuments, Computer-Aided Architectural Design (CAAD), Collaborative CAAD, GIS, Computer Modeling θαη Digital Architectural Photogrammetry. Σν Σκήκα Γεσπιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μειβνχξλεο αμηνινγείηαη, καδί κε ην αληίζηνηρν Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Calgary, σο ην θαιχηεξν ζήκεξα ζην θφζκν Σκήκα Γεσπιεξνθνξηθήο (Geomatics Engineering: GIS, CAD, Digital Photogrammetry) (www.sli.unimelb.edu.au). 8 Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΗΑΓΖ (Βηνγξαθηθφ εκείσκα)

9 Δπίζεκε Πξόζθιεζε γηα Δξεπλεηηθή Δπίζθεςε (visiting research scholarship) ζην Σκήκα Γεσπιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μειβνχξλεο Απζηξαιίαο θαη ζην Centre for GIS and Modelling (CGISM) ηνπ ηδίνπ Παλεπηζηεκίνπ. χληνκε Δξεπλεηηθή Δπίζθεςε ζην NCGIA (The National Center for Geographic Information and Analysis) - Univ. of California at Santa Barbara, CA, USA (Ηνχληνο 1996). Σν 8 ν Κεθάιαην (GUI Programming - Principles & Practice) ηνπ βηβιίνπ κνπ κε ηίηιν «Ανάπηςξη Γιεπιθανειών Φπήζηη ζε Δλεγσόμενο Γπαθικό Πεπιβάλλον Δθαπμογέρ ζε Σςζηήμαηα Πληποθοπιών Φώπος», ζει , εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο επίζθεςήο κνπ ζην NCGIA, βι. βηβιίν [Β.3]. 12. ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑ ΜΔ ΔΡΓΑΙΑ - ΠΡΟΚΛΗΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΗ SESSIONS & ΓΗΜΟΙΔΤΗ PAPERS Γηεζλέο πλέδξην: IC-CCC πκκεηνρή κε εξγαζία, κέινο ηνπ scientific committee, program section chairman ("E-Activities", CAD/GIS/HCI) θαη keynote speaker. The AGORA University of Oradea & IEEE Computer Society, Romania (Μάηνο 2010). Μέινο ηνπ Int'l Program Scientific Committee ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ EMES 2009 (Int'l Conference of Modern Electric Systems). The University of Oradea & JEEE Journal, Romania (2009). πκκεηνρή θαη keynote speaker ζην "θιεηζηφ" workshop EWNLC 2008 ("From Natural Language to Soft Computing: New Paradigms in Artificial Intelligence", May 2008, financed by The National University Research Council, Romania) ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ ηεο Ρνπκαλίαο ζην Baile Felix Resort, Romania. Δπίζεκνο πξνζθεθιεκέλνο ν distinguished Emeritus Prof. Lotfi A. Zadeh (soft computing & fuzzy logic, University of California, Berkeley). Γηεζλέο πλέδξην: IC-CCC πκκεηνρή κε εξγαζία, κέινο ηνπ scientific committee, program section chairman ("E-Activities", CAD/GIS/HCI) θαη keynote speaker. The AGORA University of Oradea & IEEE Computer Society, Romania (Μάηνο 2008). πκκεηνρή κε εξγαζία ζην Γηεζλέο πλέδξην: The 13 th International Conference on Learning (2006), L06 Living Issues in Education, Montego Bay, Jamaica, June πκκεηνρή κε εξγαζία ζην Γηεζλέο πλέδξην: First International Conference GUIDE Global Universities in Distance Education: Developing a Common Platform for Global Co-operation, Rome, Italy, February πκκεηνρή κε εξγαζία ζην Γηεζλέο πλέδξην: International Symposium GIS Ostrava 2006 Informatics for GeoInformatics, Technical University of Ostrava, Czech Republic, TU Ostrava/GIS group, January πκκεηνρή κε εξγαζίεο ζην Γηεζλέο πλέδξην: The 4 th Hawaii International Conference on Education (HICE 2006), Honolulu, Hawaii, USA, 6-9 January Γηεζλέο πλέδξην Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο & Καηαζθεπψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Oradea (The National Technical Scientific Conference - Oradea 2007) - Ρνπκαλία (Ννέκβξηνο 2007). πκκεηνρή κε εξγαζία θαη κέινο ηνπ Advisory Board ηνπ πλεδξίνπ ζηελ Δλφηεηα: Architecture and Civil Engineering. Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΗΑΓΖ (Βηνγξαθηθφ εκείσκα) 9

10 πκκεηνρή κε εξγαζία ζην Γηεζλέο Workshop κε ζέκα: "Photogrammetric Measurement, Object Modeling and Documentation in Architecture and Industry", Θεζζαινλίθε - Διιάδα (1999). Γηεζλέο πλέδξην θαη Έθζεζε κε ηίηιν: "Κοζμική Μεζαιυνική Απσιηεκηονική ζηα Βαλκάνια, , και η Γιαηήπηζή ηηρ" (Ννέκβξηνο 1997), Θεζζαινλίθε. Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ειεθηξνληθήο πξνβνιήο ησλ κλεκείσλ - Τπεχζπλνο ηζηνζειίδαο. Απιή ζπκκεηνρή ζην Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα: "Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2007", Plzen - Σζερία (2007). Δπίζημη Ππόζκληζη. Απιή ζπκκεηνρή ζην 3 rd Annual International Colloquium κε ζέκα: "The Future of Heritage: Changing Visions, attitudes, and Contexts in the 21st Century", ηνπ ENAME Center for Public Archaeology & Heritage Presentation (Βέιγην, March 2007, Monasterium PoortAckere, Ghent, Belgium. Δπίζημη Ππόζκληζη. Απιή ζπκκεηνρή ζην Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα: "Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2005", Plzen - Σζερία (2005). πκκεηνρή κε εξγαζία ζην Γηεζλέο πλέδξην: CIPA International Symposium Recife / Olinda, Brazil (http://cipa.icomos.org /papers/1999cd/telas/wg2.pdf), Olinda, Brazil, 3-6 October Γηεζλέο πλέδξην: ICAMCS 2007 ηνπ Univ. of Oradea / Faculty of Sciences. πκκεηνρή κε εξγαζία θαη Member of the Scientific Committee (Computer Science), Romania (09-10 November 2007). Απιή ζπκκεηνρή ζην Γηεζλέο πλέδξην: RJDJ 2007, October 2007, Oradea, Romania (http://www.rjdj.univagora.ro). Μέλορ ηηρ Δπιζηημονικήρ Δπιηποπήρ ηος Σςνεδπίος. Γηεζλέο πλέδξην: IC-CCC πκκεηνρή κε εξγαζία, κέινο ησλ organizing & scientific committees, program section chairman ("E-Activities", CAD/GIS/HCI) θαη invited speaker. The AGORA University of Oradea & IEEE Computer Society, Romania (Ηνχληνο 2006). πκκεηνρή κε εξγαζίεο θαη Member of the Scientific Committee ζηα Γηεζλή πλέδξηα GeoCAD 2006, 20007, 2008, 2009 θαη Σα πλέδξηα απηά δηνξγαλψζεθαλ απ' ηα Σκήκαηα Γεσπιεξνθνξηθήο ησλ Παλεπηζηεκίσλ: The University of West Hungary, Hungary θαη The "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia, Romania θαη ηε Γηεζλή Έλσζε Σνπνγξάθσλ-Γεσκεηξψλ Μεραληθψλ FIG-Federation Internationale des Geometres (Μάηνο 2006, 2007, 2008, 2009 θαη 2010). Γηεζλέο πλέδξην: ICCC 2004 (πκκεηνρή κε εξγαζία, member of the scientific committee, member of the international program committee θαη chairman of the section "Distributed Database Systems") Σκήκαηα Μαζεκαηηθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ησλ: The University of Oradea, Romania, θαη ηεο Romanian Society of Applied and Industrial Mathematics (ROMAI) (Ηνχληνο 2004). Γηεζλή πλέδξηα: ICTAMI 2005 θαη 2007 (co-chairman of the International Conference). Γηνξγάλσζε: "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia, Romania, "Simion Stoilow" Mathematical Institute of the Romanian Academy, Kinki University /Department of Mathematics, Japan, ΑΤΔΙ (Θεζζαλονίκη) (επηέκβξηνο 2005 θαη 2007). 10 Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΗΑΓΖ (Βηνγξαθηθφ εκείσκα)

11 Γηεζλέο πλέδξην: GeoCAD 2005 (Member of the Scientific Committee) Σκήκαηα Γεσπιεξνθνξηθήο ησλ Παλεπηζηεκίσλ: The University of West Hungary, Hungary θαη The "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia, Romania (Μάηνο 2005). Γηεζλέο πλέδξην: ICTAMI 2004 (Γηνξγαλσηήο & Chairman of the International Conference) The Alba Iulia University, Αθαδεκία Δπηζηεκψλ Ρνπκαλίαο & The ATEI (Thessaloniki), Pallini Beach Hotel Chalkidiki, Greece (επηέκβξηνο 2004). Γηεζλέο πλέδξην: GeoCAD 2004 (Member of the Scientific Committee) Σκήκαηα Γεσπιεξνθνξηθήο ησλ Παλεπηζηεκίσλ: The Univ. of West Hungary, Hungary θαη The "1 Decembrie 1918" Univ. of Alba Iulia, Romania (Μάηνο 2004). πκκεηνρή κε εξγαζία ζην Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα: "Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2003", Plzen - Σζερία (2003). Δπίζημη Ππόζκληζη. Απιή παξαθνινχζεζε ηνπ Γηεζλνχο Workshop: 1 st International Workshop on C# and.net Technologies for Algorithms, Computer Graphics, Visualization, Distributed and WEB computing, University of West Bohemia (2003). Γηεζλέο πλέδξην: ICTAMI 2003 (member of the scientific committee) The Alba Iulia University, Αθαδεκία Δπηζηεκψλ Ρνπκαλίαο, Romania (Ννέκβξηνο 2003). πκκεηνρή κε εξγαζία ζην Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα: "The Digital Heritage of Archaeology", Ζξάθιεην - Διιάδα (2002). πκκεηνρή κε εξγαζία ζην Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα: "Real-Time Imaging and Dynamic Analysis", Hakodate - Ηαπσλία (1998). Δπίζημη Ππόζκληζη. πκκεηνρή κε εξγαζίεο ζην Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα: "Studies in Ancient Structures", Κσλζηαληηλνχπνιε - Σνπξθία (14-18 Ηνπιίνπ 1997). πκκεηνρή κε εξγαζία ζην Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα: "GIS - Τοπική Αςηοδιοίκηζη: Δθαπμογέρ ζηη Γιαηήπηζη και Ανάδειξη ηος Πολιηιζμικού Πεπιβάλλονηορ", Πάθνο - Κχπξνο (Μάηνο 1997). Δπίζημη Ππόζκληζη. πκκεηνρή κε εξγαζία ζην Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα: "Managing GIS for Success", Melbourne - Απζηξαιία (1996). πκκεηνρή κε εξγαζία ζην Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα: "Spatial Information from Images", Vienna - Απζηξία (1996). πκκεηνρή κε εξγαζίεο ζην Γηεζλέο Joint Workshop (ISPRS, IAG, FIG θαη IUSM) κε ζέκα: "Integrated Sensor Orientation", Barcelona - Ηζπαλία (επη. 1995). πκκεηνρή κε εξγαζία ζην Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα: "Multimedia GIS Data" θαη παξαθνινχζεζε ηνπ Tutorial κε ζέκα: "Spatial Data Analysis: Theory and Algorithms", Udine - Ηηαιία (Ηνχληνο 1995). Πξφζθιεζε γηα invited paper ή/θαη γηα editorial board membership Medwell Online Publishers (2007). Πξφζθιεζε γηα invited paper Nova Science Publishers, Inc. (2007). Πξφζθιεζε γηα invited paper, The Open Construction and Building Technology Journal Bentham Science Publishers (2007). Πξφζθιεζε γηα invited paper ή/θαη γηα editorial board membership WSEAS (ISI Master Journal List recognized) Journals & Conferences (2007). Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΗΑΓΖ (Βηνγξαθηθφ εκείσκα) 11

12 Πξφζθιεζε απ ηνλ Prof. Hsing-Wei Chu γηα ηελ απνζηνιή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο θαζψο θαη ηελ νξγάλσζε παξάιιειεο επηζηεκνληθήο ζπλάληεζεο (session) ζηα πιαίζηα ηνπ 3 νπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ CCCT 05 ζηηο ΖΠΑ (Austin-Silicon Hills) [2005]. Πξφζθιεζε απ ηνλ Prof. Freddy Malpica γηα ηελ νξγάλσζε παξάιιειεο επηζηεκνληθήο ζπλάληεζεο (session) ζηα πιαίζηα ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ EISTA 04 ζηηο ΖΠΑ [2003]. Πξφζθιεζε απ ηνλ Prof. Nagib Callaos γηα ηελ νξγάλσζε παξάιιειεο επηζηεκνληθήο ζπλάληεζεο (session) ζηα πιαίζηα ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ SCI 2003 Orlando, Florida, USA [2003]. 13. ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΣΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΔΘΝΙΚΑ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑ ΜΔ ΔΡΓΑΙΑ Δπηζηεκνληθφ πλέδξην ηνπ Δξεπλεηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Αξρηκήδεο ηνπ ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο, Μαξηίνπ 2007, Δθζεζηαθφ Κέληξν NOESIS, Θεζζαινλίθε. Δπηζηεκνληθφ πλέδξην κε δηεζλή ζπκκεηνρή- ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο, κε ζέκα: Landscape Architecture and New Technologies. Γξάκα, Μαίνπ Ππόεδπορ Δπιζηημονικήρ Δπιηποπήρ Σςνεδπίος (www.lant07.gr). Απιή ζπκκεηνρή ζην πλέδξην ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο κε ζέκα: Η Αναπαπάζηαζη υρ Όσημα Απσιηεκηονικήρ Σκέτηρ Βφινο (2005). Δπηζηεκνληθφ πλέδξην -κε δηεζλή ζπκκεηνρή- ησλ ΤπΜ&Θ θαη ΟΔΔΚ κε ζέκα: Τα Γευγπαθικά Σςζηήμαηα Πληποθοπιών ζηην Ππόκληζη ηος Θεζζαινλίθε (1999). Μέλορ Δπιζηημονικήρ Δπιηποπήρ. 2 ν πλέδξην Σερλνινγίαο θαη Απηνκαηηζκνχ κε ζέκα: Γςναηόηηηερ ηηρ Τεσνολογίαρ και ηος Αςηομαηιζμού ζηην Αναηολή ηος 21 ος Αιώνα, ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο / Σκήκα Απηνκαηηζκνχ - Θεζζαινλίθε (1998). Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα ΑΣΜΒΔ κε ζέκα: Η Δκπαίδεςζη ηος Αγπονόμος Τοπογπάθος Μησανικού - Θεζζαινλίθε (1998). 4 ν Δζληθφ πλέδξην Υαξηνγξαθίαο κε ζέκα: Φαπηογπαθία και Φάπηερ ζηην Ανάδειξη και Πποζηαζία ηος Πεπιβάλλονηοο, ΥΔΔΔ - Καζηνξηά (1997). 2 ε Δπηζηεκνληθή Γηεκεξίδα κε ζέκα: Απ ηην Τοπογπαθία ζηη Γευπληποθοπική, ΣΔΗ Αζήλαο / Σκήκα Σνπνγξαθίαο - Αζήλα (1997). Δπίζημη Ππόζκληζη. Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα κε ζέκα: Δθαπμογέρ Σςζηημάηυν Γευγπαθικών Πληποθοπιών (GIS), Γήκνο Γεξνζθήπνπ (Πάθνο) - Κχπξνο (Μάηνο 1997). Δπίζημη Ππόζκληζη. 1 ν πλέδξην Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ κε ζέκα: Γςναηόηηηερ και Πποοπηικέρ Δξέλιξηρ ηος Βιομησανικού Σσεδιαζμού, ΣΔΗ Κνδάλεο / Σκήκα Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ - Κνδάλε (1997). Δπίζημη Ππόζκληζη. 3 ν Δζληθφ πλέδξην Υαξηνγξαθίαο κε ζέκα: Φαπηογπαθία και Φάπηερ ζηην Τοπική & Νομαπσιακή Αςηοδιοίκηζη, ΥΔΔΔ-Καιακάηα (1996). 2 ν Δζληθφ πλέδξην Υαξηνγξαθίαο κε ζέκα: Φαπηογπαθική Δκπαίδεςζη και Πολιηιζμόρ ηυν Φαπηών, ΥΔΔΔ - Βφινο (1995). 12 Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΗΑΓΖ (Βηνγξαθηθφ εκείσκα)

13 14. ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ - ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ Digital Architecture (Design Computing) Digital Design, CAD, Computer Modeling (Multimedia, Image Processing) Γηαρείξηζε γξαθηθήο θαη γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο ζηνλ θπβεξλνρψξν Web-based Education (WBE) & e-learning (architectural disciplines) - Αξρηηεθηνληθή ζχλζεζε ζην δηαδίθηπν (Concurrent & Collaborative Web CAAD) Design Cognition - Artificial Intelligence in Design Σξηζδηάζηαηα ςεθηαθά κνληέια απφ παιηέο εξαζηηερληθέο θσηνγξαθίεο (Old photography-based CAAD, 3-D computer modeling & reverse engineering) Digital Architectural Photogrammetry - Virtual Environments Αξρηηεθηνληθή Φσηνγξακκεηξία, Φσηνξξεαιηζκφο, Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα (Image-based Modeling, Rendering, Virtual Reality) Σνπνγξαθηθέο (Γεσκεηξηθέο) Απνηππώζεηο Σεθκεξηώζεηο Φεθηαθέο γεσκεηξηθέο (κεηα)ηεθκεξηψζεηο κλεκείσλ θαη ηζηνξηθψλ ζπλφισλ (Digital meta-documentation of monuments & sites, CAAD, Geomatics Engineering) E-Learning (3-D modeling) Οινθιήξσζε γξαθηθήο θαη γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο ζε εληαίν πεξηβάιινλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο (CAD / GIS / 3-D modeling integration & e-learning) Αλαιύζεηο Σεθκεξηώζεηο κε ρσξηθή ιεηηνπξγηθόηεηα (GIS meta-data) 3-D, 4-D θαη Αληηθεηκελνζηξαθή ζπζηήκαηα γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ (3-D, Temporal & Object-Oriented GIS) 15. ΓΙΑΣΡΙΒΔ Α. Γ. ηπιηάδεο (1997). Ψηθιακές Τεκμηριώζεις Μνημείων και Σσνόλων με Τριζδιάζηαηη Γεωμεηρία και Ποιοηική Πληροθορία - Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή (ΣΑΣΜ/Π-ΑΠΘ), 178 ζει. [Διιεληθά]. *Int l Journal Citation: G. E. Karras et al., Raster Projection and Development of Curved Surfaces, ISPRS Archives, Vol. XXXII, part 5C1B, pp , A. D. Styliadis (1989). A 3-D Interactive Computer Graphics Package on the SUN Workstation with C-Unix - M.Sc. Thesis (Dundee Univ., U.K.), 156 pp. [English]. Α. Γ. ηπιηάδεο (1980). Βεληιζηοποίηζη Οδικών Δικηύων Μεηαθοράς με Η/Υ - Γηπισκαηηθή Δξγαζία (ΣΑΣΜ/Π-ΑΠΘ), 144 ζει. [Διιεληθά]. Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΗΑΓΖ (Βηνγξαθηθφ εκείσκα) 13

14 16. ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔU LLP/Erasmus IP / Summer School. Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο ζρεηηθήο θνηλήο Πξφηαζεο ηνπ TEI Καβάιαο κε έλα Οπγγαξέδηθν (Univ. of West Hungary), έλα ινβάθηθν (Slovak Technical Univ. of Bratislava) θαη δχν Ρνπκάληθα Παλεπηζηήκηα (Polytechnic Univ. of Timisoara, Univ. of Alba Iulia), γηα Κνηλνηηθή (EU) ρξεκαηνδφηεζε γηα Intensive Program Summer School ζε ζέκαηα Γεσπιεξνθνξηθήο. Ζ Πξφηαζε απηή, κε ηίηιν: ATLAS, Application of the Terrestrial Laser Scanning for Environmental Processes and Changes, έγηλε απνδεθηή απ ηελ Δπξσπαηθή Έλσζε θαη καο αλαθνηλψζεθε φηη ρξεκαηνδνηήζεθε ε ζρεηηθή δξάζε (Ηνχιηνο 2010) γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκνπ online Web portal θαη ηε δηδαζθαιία εμαηνκηθεπκέλσλ ελνηήησλ ςεθηαθήο αξρηηεθηνληθήο θαη γεσπιεξνθνξηθήο ζηε Βνπδαπέζηε (Μάηνο 2011). Σν Παλεπηζηήκην The University of West Hungary, Hungary είλαη ν leader partner. Σν ΔU LLP/Erasmus IP / Summer School πξαγκαηνπνηήζεθε ην Μάην 2011 ζηελ πφιε Shekesfehervar (1 ψξα απ ηε Βνπδαπέζηε), κε ζπκκεηνρή εθηφο ησλ άιισλ θαη 11 θνηηεηψλ απ ην Σκήκα Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο θαζψο θαη 2 Καζεγεηψλ ηνπ Σκήκαηνο (Αζ. ΣΤΛΗΑΓΖ, Λάδ. ΔΥΗΓΖ). EU LLP / Erasmus Multilateral Project. πληνληζηήο θαη Δπηζηεκνληθόο γηα Κνηλνηηθή (EU) ρξεκαηνδφηεζε επξψ. ηελ Πξφηαζε απηή, κε ηίηηιν New Architecture: Reusable Personalized Curriculum θαη ζέκα ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκνπ online Web portal γηα δηδαζθαιία εμαηνκηθεπκέλσλ ελνηήησλ ςεθηαθήο αξρηηεθηνληθήο ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν (personalized digital architecture), ην TEI Καβάιαο ήηαλ ν leader partner (Φεβξνπάξηνο 2009). Proposal's reference number: LLP GR-ERASMUS-Erasmus Curriculum Development-Continuing Education. Θεηηθή αμηνιφγεζε κε βάζε ηα 8 award criteria ηεο πξφζθιεζεο (proposal score: 46.3%). Interreg IIIA, Μέηξν 2.2 (Πνιηηηζκφο). πληνληζηήο θαη Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο ζρεηηθήο πξφηαζεο (θνηλή πξφηαζε ΑΣΔΗ(Θ) κε FYROM) γηα ρξεκαηνδφηεζε επξψ, κε ζέκα ηελ ςεθηαθή ηεθκεξίσζε θαη πξνβνιή ηεο θνηλήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ησλ δχν ρσξψλ (Διιάδα-FYROM) κε ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο. ηελ πξφηαζε απηή ην ΑΣΔΗ(Θ) είλαη ν leader partner ηεζζάξσλ εηαίξσλ θαη απ ηηο δχν ρψξεο. ΤπΔΠΘ, Γ ΚΠ - ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ. Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο ηνπ Δξεπλεηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ΑΡΥΙΜΗΓΗ θσδηθόο ππνέξγνπ ηνπ AΣΔΗ(Θ) («Δξαηομικεςμένη μάθηζη με επανασπηζιμοποιούμενο ηπόπο (Δθαπμογέρ ζηα Μνημεία και Σύνολα Πολιηιζμού) - Personalized learning in a re-usable way (Applications in Cultural Heritage)») πξνυπνινγηζκνχ Δπξψ ( , Proceedings Citation: E. Kavakli, et al.: "Traditional Dance and E-Learning: The WebDance Learning Environment", Acta Universitatis Apulensis, No. 8 (2004), pp [PC.19]. ΤπΔΠΘ, Γ ΚΠ - ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ. πκκεηέρσλ ζηελ Κχξηα Δξεπλεηηθή Οκάδα ηνπ Δξεπλεηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ΑΡΥΙΜΗΓΗ θσδηθόο ππνέξγνπ ηνπ ΑΣΔΗ(Θ) («Γιασείπιζη κινούμενυν ανηικειμένυν και παγκόζμιορ ιζηόρ - Mobile GIS tracking») πξνυπνινγηζκνχ Δπξψ ( , 14 Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΗΑΓΖ (Βηνγξαθηθφ εκείσκα)

15 Γ.Γ.Δ.Σ., Γ ΚΠ - ΚηΠ. Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο γηα ην AΣΔΗ(Θ) ηνπ αληαγσληζηηθνχ Δξεπλεηηθνχ Πξνγξάκκαηνο VRlab («Ανάπηςξη 3-D Δπγαζηηπίυν Δικονικήρ Ππαγμαηικόηηηαρ») ηεο Γ.Γ.Δ.Σ./ΚηΠ (Hypertech A.E., ΔΚΔΣΑ/ΗΠΣΖΛ, Γλψκσλ Πιεξνθνξηθή Α.Δ., Διιεληθφ Κνιέγην θαη AΣΔΗ(Θ). πλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ Δπξψ θαη πξνυπνινγηζκνχ γηα ην ΑΣΔΗ(Θ) Δπξψ ( , θαη Proceedings Citation: Michael G. Strintzis, et al.: "Remote Experiments Laboratories using Virtual Reality Technologies: The VRlab Project", Acta Universitatis Apulensis, No. 11 (2005), pp (βι. επίζεο θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΚΔΣΑ / ΗΠΣΖΛ, ISI/WoS Journal Citation: K. Moustakas, G. Nikolakis, K. Kostopoulos, D. Tzovaras & M.G. Strintzis: Haptic Rendering of Visual Data for the Visually Impaired, IEEE Multimedia Magazine, Vol. 14 (1) (2007), pp (βι. επίζεο θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΚΔΣΑ / ΗΠΣΖΛ, ΤπΔΠΘ, Γ ΚΠ - ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ. Πξφγξακκα κε ηίηιν: «Δνίζσςζη ηυν Σποςδών ζηο Τμήμα Πληποθοπικήρ ηος ΤΔΙ Θεζζαλονίκηρ». Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο ηνπ Παθέηνπ Δξγαζίαο ΠΔ.04 Ανάπηςξη Μαθηζιακού Υλικού για Γιανομή ζηο Γιαδίκηςο πξνππνινγηζκνχ Δπξψ (ΠΔ.04) - Ακνηβή Δπξψ ( ). Παξαγσγή δηαδξαζηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ εηζαγσγή ζηα GIS θαη ηε δηδαζθαιία ζεκάησλ γεσγξαθηθήο αλάιπζεο, κε ηίηιν: «GeoSpace - An Interactive Multimedia Tutorial on GIS and Spatial Analysis». Έθδνζε ηνπ Kingstone University (Μεγάιε Βξεηαλία) θαη ηνπ University of Melbourne (Απζηξαιία). Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο γηα ην δηάζηεκα Δπηηξνπή Δξεπλψλ ΣΔΗ-Θ. Πξφγξακκα κε ηίηιν: «Χηθιακέρ Τεκμηπιώζειρ Μνημείυν Θεζζαλονίκηρ - Μέπορ A'» θαη πξνυπνινγηζκφ δξρ. Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ( ). Σα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ αλαθνηλψζεθαλ ζε δηεζλή ζπλέδξηα θαη εθδειψζεθε ζρεηηθφ ελδηαθέξνλ απ' ην εμσηεξηθφ (βι. επηζηνιέο απ ηνπο Prof. Gianfranco Forlani (Politecnico di Milano, Italy) θαη Dr. Antonio Almagro (Escuela de Estudios Arabes, Spain). Δπηηξνπή Δξεπλψλ ΑΠΘ. Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα κε θσδηθφ αξηζκφ 4784 θαη ηίηιν: «Αςηομαηοποιημένο Σύζηημα Πληποθοπιών για Τεκμηπίυζη και Γιασείπιζη ηος Υλικού ηος ΚεΓΑΚ». Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο γηα ην δηάζηεκα Δπηηξνπή Δξεπλψλ ΑΠΘ. Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα κε θσδηθφ αξηζκφ 4936 θαη ηίηιν: «Ππόηςπο Σύζηημα Γιασείπιζηρ Πληποθοπιών και Γικηύυν Κοινήρ Ψθέλειαρ ηος Γήμος Λαμίαρ». Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο γηα ην δηάζηεκα Δπηηξνπή Δξεπλψλ ΑΠΘ. Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα κε θσδηθφ αξηζκφ 3067 θαη ηίηιν: «Ανάπηςξη και Δμπλοςηιζμόρ ηος Δκπαιδεςηικού Υλικού ηος Ππογπάμμαηορ Σποςδών με CD- ROM και ζε Πεπιβάλλον Πολςμέζυν». Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο γηα ηα δηαζηήκαηα θαη ΤΠΔΥΧΓΔ - Ηλζηηηνχην Σερληθήο εηζκνινγίαο θαη Αληηζεηζκηθψλ Καηαζθεπψλ (ΗΣΑΚ). Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα κε ηίηιν: «Σειζμολογικέρ έπεςνερ ζηον Δλληνικό σώπο με έμθαζη ζηιρ ιδιόηηηερ ηηρ ζειζμικήρ πηγήρ και ηος μέζος διάδοζηρ για ηον καθοπιζμό ηηρ ζειζμικήρ Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΗΑΓΖ (Βηνγξαθηθφ εκείσκα) 15

16 επικινδςνόηηηαρ». Δμσηεξηθφο Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο γηα ην δηάζηεκα (πκβφιαην ζπλεξγαζίαο - χκβαζε έξγνπ). 17. ΚΡΙΣΗ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΤΝΔΓΡΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ Editorial Board Member - ΔΙΗΓΗΣΗ & ΜΔΛΟ ΔΚΛΔΚΣΟΡΙΚΧΝ ΧΜΑΣΧΝ Δπηιεγκέλνο θξηηήο απ' ην ACM Computing Reviews Journal (digital & printed/paper journal, index database and portal to computing literature, published by the Association for Computing Machinery from 1960, ISSN: , γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ λένπ Βηβιίνπ / Σφκνπ Πξαθηηθψλ κε επηιεγκέλα άξζξα (Έθδνζε 2008) ζε ζέκαηα E-learning ησλ H. Leung, F. Li, R. Lau & Q. Li (Eds.) κε ηίηιν "Advances in Web based Learning ICWL 2007" (Springer, LNCS 4823, ISSN: , ISBN: ). Οινθιήξσζε θαη δεκνζίεπζε ηεο θξίζεο (Ηνχιηνο 2009). Μέινο ηνπ δηεζλνχο Technical Program Committee ηνπ ηαθηηθνχ δηεζλνχο πλεδξίνπ ICAdET 2010 (Int l Conference on Advances in Electro-Technologies) ηνπ Faculty of Electrical Engineering & Information Technology ηνπ Univ. of Oradea, ηεο Academy of Romanian Scientists Technical Sciences Section θαη ηεο Romanian Association of Electrical & Electronics Engineers (Oradea, Ρνπκαλία). Μέινο ηνπ δηεζλνχο Editorial Board ηεο ηαθηηθήο, απ' ην 2000, εηήζηαο επηζηεκνληθήο έθδνζεο Pangeea (ISSN: ) ηνπ Environmental Department ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Alba Iulia θαη ηεο Romanian Geographic Society (Ρνπκαλία). Κξηηήο ηνπ θεκηζκέλνπ National Council of Research (CNR, Italy) & Elsevier Masson SAS (Paris, France) publishing journal Journal of Cultural Heritage [Impact Factor 0.854, Journal Citation Reports (2008) published by Thomson-Reuters Scientific in 2009], Editorin-Chief: Prof. Paolo Guerriero. Δπηιεγκέλνο θξηηήο απ' ην ACM Computing Reviews Journal (digital & printed/paper journal, index database and portal to computing literature, published by the Association for Computing Machinery from 1960, ISSN: , γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ λένπ βηβιίνπ (Έθδνζε 2008) ζε ζέκαηα Digital Architecture - Design Computing ησλ θαζεγεηψλ Αξρηηεθηνληθήο Imdat As (Univ. of Notre Dame, Architecture) θαη Daniel Schodek (Harvard Graduate School of Design, Architecture) κε ηίηιν "Dynamic Digital Representations in Architecture >> Visions in Motion" (Taylor & Francis, Inc., Bristol, PA, 2008, ISBN: ). Οινθιήξσζε θαη δεκνζίεπζε ηεο θξίζεο (Μάηνο 2009). Κξηηήο ηνπ θεκηζκέλνπ Blackwell Publishing Journal Computational Intelligence, Impact Factor 1.415, Journal Citation Reports (2006) published by Thomson-Reuters Scientific. Editors-in-Chief: Profs. A. Ghorbani and E. Milios. Δπηιεγκέλνο θξηηήο απ' ην ACM Computing Reviews Journal (digital & printed/paper journal, index database and portal to computing literature, published by the Association for Computing Machinery from 1960, ISSN: , γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ λένπ βηβιίνπ (Έθδνζε 2008) ησλ θαζεγεηψλ Αξρηηεθηνληθήο Yehuda E. Kalay (Univ. of Berkley, Architecture) θαη Thomas Kvan (Univ. of Melbourne, Architecture) κε ηίηιν "New heritage: New Media and Cultural 16 Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΗΑΓΖ (Βηνγξαθηθφ εκείσκα)

17 Heritage" (Y. Kalay, T. Kvan, J. Affleck). Οινθιήξσζε θαη δεκνζίεπζε ηεο θξίζεο (Ηαλνπάξηνο 2009). Μέινο ηνπ δηεζλνχο Editorial Board ηεο ηαθηηθήο, απ' ην 1998, εηήζηαο επηζηεκνληθήο έθδνζεο The Annals of the University of Oradea, Romania (ISSN: ) ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο & Καηαζθεπψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Oradea - Ρνπκαλία. Κξηηήο ηνπ θεκηζκέλνπ Elsevier Journal [The TOP Journal in Civil & Structural Engineering / "Construction & Building Technology" Category] Automation in Construction, Impact Factor 1.664, Journal Citation Reports (2008) published by Thomson- Reuters Scientific in Editors-in-Chief: Prof. of Architecture Y.E. Kalay, Prof. of Engineering M.J. Skibniewski. Κξηηήο ησλ εθδφζεσλ (Journals, Proceedings) ηνπ θεκηζκέλνπ Winter School of Computer Graphics (WSCG) - Prof. Emeritus of Computer Graphics Jack E. Bresenham (Winthrop Univ., USA) θαη Prof. Vaclav Skala (West Bohemia Univ., Czech Republic). Co-editor (γηα θάπνην δηάζηεκα), Associate Editor & Μέινο ηεο Γηεζλνχο πκβνπιεπηηθήο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο (Editorial Board), θαη Κξηηήο γηα ζέκαηα CAAD, CAD & GIS ηνπ δηεζλνχο πεξηνδηθνχ International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC) (ISI Thomson-Reuters Scientific Master Journal List, ISI-Science Citation Index Expanded / SciSearch, ISI-Journal Citation Reports, 2008). Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο θαη Κξηηήο ησλ δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ Γεσπιεξνθνξηθήο GeoCAD -αλαγλσξηζκέλσλ απ' ηε FIG- πνπ ζπλδηνξγαλψλνπλ ηα Σκήκαηα Γεσπιεξνθνξηθήο ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο Alba Iulia, Ρνπκαλία θαη West Hungary, Οπγγαξία (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 & 2010). Μέινο ηξηκειψλ εηζεγεηηθψλ επηηξνπψλ θαη εθιεθηνξηθψλ ζσκάησλ γηα ηε θξίζε ζπλαδέιθσλ εθπαηδεπηηθψλ ΣΔΗ (εθινγέο ζε ζέζεηο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ δηαθφξσλ βαζκίδσλ θαη κεηαηξνπέο πξνζσπνπαγψλ ζέζεσλ ηνπ Ν. 2916/2001 ζε ηαθηηθέο). Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο, Μέινο ηνπ Editorial Board ησλ Proceedings (ζεηξά Acta Universitatis Apulensis κε εηθνζηηέζζεξηο (24) εθδφζεηο Πξαθηηθψλ κέρξη ην 2010) θαη Κξηηήο ησλ δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ ICTAMI πνπ ζπλδηνξγαλψλνπλ ην Παλεπηζηήκην ηεο Alba Iulia, ε Αθαδεκία Δπηζηεκψλ ηεο Ρνπκαλίαο θαζψο θαη άιια ΑΔΗ ( ). Πξφεδξνο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο θαη Κξηηήο ηνπ επηζηεκνληθνχ ζπλεδξίνπ κε δηεζλή ζπκκεηνρή ηνπ ΤπΜ&Θ/ΟΔΔΚ κε ζέκα: Τα Γευγπαθικά Σςζηήμαηα Πληποθοπιών ζηην Ππόκληζη ηος Θεζζαινλίθε (1999). Κξηηήο γηα ζέκαηα CAD & GIS ηνπ δηεζλνχο πεξηνδηθνχ FACTA Universitatis (Series: Electronics and Energetics), ISSN Δπηιεγκέλνο ACM Referee & SIGGRAPH Reviewer γηα ζέκαηα CAD / HCI / Multimedia ηνπ ACM Computing Reviews Journal (digital & printed/paper journal, index database and portal to computing literature, published by the Association for Computing Machinery from 1960, ISSN: Κξηηήο γηα ζέκαηα CAD & GIS θαη κέινο ησλ International Program Committee θαη Organizing Committee ησλ δηεζλψλ ζπλεδξίσλ ICCC 2004 (Univ. of Oradea) [Κξ. 3 Α ], ICCCC 2006 θαη ICCCC 2008 (AGORA Univ. of Oradea) [Κξ.3 Β ], Romania. Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΗΑΓΖ (Βηνγξαθηθφ εκείσκα) 17

18 Κξηηήο γηα ζέκαηα Computer Modeling ηνπ θεκηζκέλνπ δηεζλνχο πεξηνδηθνχ International Journal INFORMATICA [Impact Factor 0.456, Journal Citation Reports (2005) published by Thomson-Reuters Scientific] (ISI Thomson-Reuters Scientific Master Journal List: Ακαδημία Δπιζηημών Λιθοςανίαρ, Τμήμα Πληποθοπικήρ). Μέινο ηεο 4-κεινχο δηεζλνχο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο θαη Κξηηήο γηα ζέκαηα CAD, CAAD, e-cad, Digital Cadastre & GIS ηνπ -αλαγλσξηζκέλνπ απ' ηε FIG (Federetion International des Geometres, FIG), Commission 3 on GIS/LIS- δηεζλνχο πεξηνδηθνχ: RevCAD Journal of Geodesy and Cadastre (Revista de Cadastru), Δλλέα εθδφζεηο (2009). 18. ΓΙΑΠΙΣΧΜΔΝΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΡΙΗ Οκφθσλε εθινγή ζε κφληκε ηαθηηθή ζέζε Καζεγεηή ΣΔΗ (17 Απγνχζηνπ 2011, ΦΔΚ 573, η. Γ, ). Γλσζηηθφ αληηθείκελν: Τετνολογία Λογιζμικού (Software) και Γραθική (Computer Graphics). Οκφθσλε εθινγή ζε κφληκε ηαθηηθή ζέζε Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ΣΔΗ, απφ εηδηθφ εθιεθηνξηθφ ζψκα Καζεγεηψλ ΑΔΗ πνπ ζπγθξνηήζεθε κε απφθαζε ηνπ ΤπΔΠΘ (6 Ννεκβξίνπ 2001, Αζήλα - ΦΔΚ 16, η. ΝΠΓΓ, ). Γλσζηηθφ αληηθείκελν: Τετνολογία Λογιζμικού (Software) και Γραθική (Computer Graphics). Οκφθσλε εθινγή ζε κφληκε εληαία ζέζε Καζεγεηή - Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ζην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο (3 Ηνπιίνπ 1989, Θεζζαινλίθε - ΦΔΚ 170, η. ΝΠΓΓ, ). Γλσζηηθφ αληηθείκελν: Τετνολογία Λογιζμικού (Software) και Γραθική (Computer Graphics). 19. ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΔΡΓΟ ΒΙΒΛΙΑ & ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΧΝ Ν. Elefteriadis, A. D. Styliadis & I. Paliokas, Editors (2007). LANT07-Landscape Architecture and New Technologies, International Conference Proceedings, 383 pp., ISBN: Library Reference: Βηβιηνγξαθηθφ Γειηίν Ηνπιίνπ-Απγνχζηνπ 2007 Βηβιηνζήθεο Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά (Σνκέαο Καιψλ Σερλψλ-Fine Arts, Κσδηθφο θαηαινγξάθεζεο: 712 PRO). Book Reference: G.D. Mouflis et al., "Assessment of the visual impact of marble quarry expansion ( ) on the landscape of Thasos island, NE Greece", Journal Landscape and Urban Planning (Elsevier B.V.), 86 (2008), pp Daniel Breaz & A. D. Styliadis, Editors (2005). ICTAMI 2004 International Conference Proceedings, No. 8 (480 pp.) & No. 9 (462 pp.), ISSN: Α. Γ. ηπιηάδεο, Κ. Γ. ηπιηάδεο, Κ. Ν. Υαηδάξα θαη Mircea Risteiu (2005). "Τεσνολογία, Δκπαίδεςζη και Αλληλεπίδπαζή ηοςρ", 237 ζει., Σκήκα Δθδφζεσλ ΑΣΔΗ-Θ, ISBN: Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΗΑΓΖ (Βηνγξαθηθφ εκείσκα)

19 S. Briciu, M. Jaradat, A. Socol, A. D. Styliadis & C. S. Teiusan (2005). Cost-based Management, 264 pp., ISBN: Cited by in ISI/WoS & Elsevier/Scopus: 2. Int l Journal Citation: A.-M. Cordos, H.-T. Andreica & L.-M. Rof Controversies on Intgrated Accounting System, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 12 (1), pp , *Elsevier/Scopus Journal Citation: M. Andreica, I. Mihailescu, C.T. Andreica & M.E. Andreica Foresight Stability under Conditions of Economic Crisis, Journal Metalurgia International (ISSN: ), Vol. 14, No. 11, pp , *Elsevier/Scopus Journal Citation: S. Briciu, L.S. Todor & H.T. Andreica, XBRL An Efficient Method of the Accounting Reporting Management, Journal Metalurgia International, Vol. 15, No. 2, pp , CV (Βηνγξαθηθνχ) Reference: Prof. Adela Socol, Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, Facultatea de stiinte, 13 Oct Μ. Risteiu, A. D. Styliadis, Herbert ten Thij & G. Marc (2005). Web-based Object-Oriented Modeling, 254 pp., ISBN: A. D. Styliadis (2003). "Geographical Information Systems (Spatial Reasoning & Geomatics Engineering)", 416 ζει., Δθδφζεηο ΕΖΣΖ - Θεζζαινλίθε, ISBN: Σν Βηβιίν απηφ επηιέρζεθε απ ηε Γ.. ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ηνπ ΣΔΗ Καβάιαο θαη αγνξάζηεθε, κέζσ εζληθνχ δηαγσληζκνχ, γηα ηε βηβιηνζήθε ηνπ ηκήκαηνο (επηέκβξηνο 2006). Δπηινγή γηα ηε βηβιηνζήθε ηνπ Σκήκαηνο Σππνπνίεζεο θαη Γηαθίλεζεο Πξντφλησλ ηνπ ΑΣΔΗ-Θ (Καηεξίλε) (www.logistics.teithe.gr/docs/library_books.xls). ΦΔΚ Citation: Σν Βηβιίν απηφ πξνηάζεθε απ ην πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΣΔΗ Θεζ/λίθεο γηα ηελ έθδνζε ΦΔΚ θνζηνιφγεζεο (ΦΔΚ Σεχρνο B', Αξ. Φχιινπ /06/2004, Αξηζ /Δ5) θαη δηαλεκήζεθε ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο απηνχ ( ). Α. Γ. ηπιηάδεο (2002). "Ανάπηςξη Γιεπιθανειών Φπήζηη ζε Δλεγσόμενο Γπαθικό Πεπιβάλλον (Δθαπμογέρ ζε Σςζηήμαηα Πληποθοπιών Φώπος)", 488 ζει., Δθδφζεηο ΕΖΣΖ - Θεζζαινλίθε, ISBN: *Int l Journal Citation: T. Koliopoulos, Sulphate Concentrations at Mid Auchencarroch Experimental Site Image Processing and Environmental Quality Assurance of Leachate Pond Treatment Units on Displaced Geological Surfaces, International Journal of ChemTech Research (IJCRGG, ISSN: ), Vol. 1, No. 2, pp , April-June ***Book Citation: Βαζίιεηνο Δπαγγειίδεο, "Ανάλςζη-Ανάπηςξη Λογιζμικού Γιασείπιζηρ Δλαιοςπγείος", 45 ε ζει. Πηπρηαθή Δξγαζία (59 ζει.) - ΣΔΗ Κξήηεο / ΣΔΦ / ΠΔ Σειεπηθνηλσληψλ & Γηθηχσλ, Ηδξπκαηηθφ Καηαζεηήξην / Πεξηβάιινλ ηεθκεξίσζεο πηπρηαθψλ εξγαζηψλ E-Thesis (http://nefeli.lib.teikrete.gr), Υαληά Book Citation: Νηθφιανο Γ. Υαζάλαγαο, "Κοινυνιολογία Τοπίος", page 292 nd, Δθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ, Αζήλα Δπηινγή απ ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΗ Ηνλίσλ Νήζσλ γηα αγνξά, κε δηαγσληζκφ, γηα ηε βηβιηνζήθε ηνπ Σκήκαηνο Δθαξκνγψλ ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη ηελ Οηθνλνκία (Ννέκβξηνο 2006). Δπηινγή απ ηε Γ.. ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ηνπ ΣΔΗ Καβάιαο γηα αγνξά, κε δηαγσληζκφ, γηα ηε βηβιηνζήθε ηνπ ηκήκαηνο (επηέκβξηνο 2006). Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΗΑΓΖ (Βηνγξαθηθφ εκείσκα) 19

20 *Book Citation: Δπηινγή απ ην Τπ.Δ.Π.Θ. (Φ.Δ.Κ.) γηα ηνλ θαηάινγν ηίηισλ εγθεθξηκέλνπ πιηθνχ γηα ηηο ζπιινγέο ησλ ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζηα πιαίζηα ηνπ Γ Κ.Π.., κε Α/Α ζηνλ ζρεηηθφ θαηάινγν 619 (Ηνχληνο 2006). **Book Citation: Σν Βηβιίν απηφ επηιέρζεθε απ ηε Γ.. ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη πξνηάζεθε ζηνπο θνηηεηέο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ απηνχ (Ηαλνπάξηνο 2005). ΦΔΚ Citation: Σν Βηβιίν απηφ πξνηάζεθε απ ην πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΣΔΗ Θεζ/λίθεο γηα ηελ έθδνζε ΦΔΚ θνζηνιφγεζεο (ΦΔΚ Σεχρνο B', Αξ. Φχιινπ /10/2002, Αξηζ /Δ5) θαη δηαλέκεηαη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο απηνχ (2002- ήκεξα). Α. Γ. ηπιηάδεο (Α Έθδνζε: 1999, Β Έθδνζε: 2002, Γ Έθδνζε: 2006, Γ Έθδνζε: 2010). "Γπαθικά με Ηλεκηπονικό Υπολογιζηή (Computer Graphics)", 424 ζει., Δθδφζεηο ΕΖΣΖ - Θεζζαινλίθε, ISBN: Book Citation: Αξρείν ρνιηθήο Βηβιηνζήθεο ΔΠΑΛ χξνπ, Book Citation: 2 ν Πξνηεηλφκελν χγγξακκα / Σκήκα Σερλνινγίαο, Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ΣΔΗ Ζπείξνπ, Book Citation: 3 ν Πξνηεηλφκελν χγγξακκα / Σκήκα Σερλνινγίαο, Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ΣΔΗ Καιακάηαο, Book Citation: Νηθφιανο Γ. Υαζάλαγαο, "Κοινυνιολογία Τοπίος", page 292 nd, Δθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ, Αζήλα Book Citation: Nikolaos Noulas, "E-Culture: The Digitalization of the Cultural Heritage", NETiS, EC/Leonardo da Vinci (Education and Culture) Report, **Book Citations: 2 ν Πξνηεηλφκελν χγγξακκα / Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Ηφληνπ Παλεπηζηεκίνπ, Γεθέκβξηνο 2008, *Book Citation: 1 ν Πξνηεηλφκελν χγγξακκα / Σκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Καβάιαο, Ννέκβξηνο Book Citation: Φαλήο Αλζνπνχινπ, "Αξιοποίηζη Γοπςθοπικών Γεδομένυν Νςσηεπινού Φυηιζμού ζε Γευγπαθικέρ Δθαπμογέρ με Φπήζη ΣΓΠ", 6 ε θαη 7 ε ζει. Πηπρηαθή Δξγαζία - Έθδνζε Σκήκα Γεσγξαθίαο Υαξνθφπεηνπ Παλεπηζηεκίνπ, Αζήλα Book Citation: Γήκεηξα Κνπηζνπδνπνχινπ, "Γευγπαθικά Σςζηήμαηα Πληποθοπιών", 101 ε ζει. Πηπρηαθή Δξγαζία - Έθδνζε Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΣΔΗ-Θ, Θεζζαινλίθε Book Citation: Νίθε Μαζηνπδάθε & Κσλζηαληίλα Μπέδα, "Μελέηη και Σύγκπιζη Γλυζζών Γιαδικηύος για ηην Αναπαπάζηαζη, Ανηαλλαγή και Απεικόνιζη Γευγπαθικών Πληποθοπιών", ζει. 147 ε. Πηπρηαθή Δξγαζία - Έθδνζε Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΣΔΗ-Θ, Θεζζαινλίθε Δπηινγή απ ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΗ Ηνλίσλ Νήζσλ γηα αγνξά, κε δηαγσληζκφ, γηα ηε βηβιηνζήθε ηνπ Σκήκαηνο Δθαξκνγψλ ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη ηελ Οηθνλνκία (Ννέκβξηνο 2006). Δπηινγή απ ηε Γ.. ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ηνπ ΣΔΗ Καβάιαο γηα αγνξά, κε δηαγσληζκφ, γηα ηε βηβιηνζήθε ηνπ ηκήκαηνο (επηέκβξηνο 2006). *Book Citation: Δπηινγή απ ην Τπ.Δ.Π.Θ. (Φ.Δ.Κ.) γηα ηνλ θαηάινγν ηίηισλ εγθεθξηκέλνπ πιηθνχ γηα ηηο ζπιινγέο ησλ ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζηα πιαίζηα ηνπ Γ Κ.Π.., κε Α/Α ζηνλ ζρεηηθφ θαηάινγν 620 (Ηνχληνο 2006). Δπηινγή γηα ηε βηβιηνζήθε ηνπ Σκήκαηνο Σερλνινγίαο Αεξνζθαθψλ ηνπ ΣΔΗ Υαιθίδαο (www.aero.teihal.gr/downloads/books.pdf). 20 Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΗΑΓΖ (Βηνγξαθηθφ εκείσκα)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : ΚΤΡΗΑΚΖ - ΜΠΗΣΕΑΡΟ ΟΝΟΜΑ : ΔΤΣΑΘΗΟ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 30/3/1965 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ : Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ, ΣΔΗ Πεηξαηά Π. Ράιιε

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΠΡΟ 400) ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, ΣΕΠΑΚ (Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Σν

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα:

Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα: 1 Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Οι πολιηικέρ Γημόζιαρ Γιπλωμαηίαρ ηηρ Κίναρ και ηηρ Ρωζίαρ : ζύζηημα, πεπιεσόμενο και ζςγκπιηική αποηίμηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Apostolos Sarris. Place of Birth: Chania, Crete Date of Birth: 02/02/1963. Family Situation: Married, 1 child

Apostolos Sarris. Place of Birth: Chania, Crete Date of Birth: 02/02/1963. Family Situation: Married, 1 child Apostolos Sarris May 25, 2005 Permanent Address Rethymno, Crete: Michail Papadaki 2, Rethymno 74100, Crete, tel. 28310-57020 Athens: Arkesilaou 15, Neos Kosmos, Athens, tel. 210-9224305, 210-9648820 Mobile:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Ιωάννη Μ. Δόκα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Ιωάννη Μ. Δόκα Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Ιωάννη Μ. Δόκα Ιανουάριος 2015 Προσωπικά Στοιχεία Επίθετο: Δόκας Όνομα: Ιωάννης Ημ. Γέννησης: 31-01-1975 Διεύθυνση: Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Βασ. Σοφίας 12, 67100,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013 1. ΑTΟΜΙΚΑ ΣTΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης Επίκουρος Καθηγητής, Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 To 2014 ην ΚΔΠΑ επέδεημε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ έξγν ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, παξέρνληαο γηα αθφκε κία ρξνληά ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο.

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Curriculum Vita. Publications:

Curriculum Vita. Publications: Curriculum Vita Surname: Spentzas Given Names: Konstantinos Son of: Nicholas Titles: Prof. at the NTUA - Dr. Sc. Tech. - Dipl. Mech. Eng. Date of Birth: 24 May 1944 Place of Birth: Athens, Greece Position:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Σα Κένηρα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως ζσνδεηικός κρίκος ηης βαζικής εκπαίδεσζης με ηην ηριηοβάθμια και ειδικούς επιζηήμονες και θορείς. Σο παράδειγμα διημερίδας ζηη Μεγάλη Βρύζη Λάμιας. Μαξίλα Παπαγεωξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Bio & Abstract Book 2 Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Σας καλωσορίζω στο 1 ο Hellenic Forum for Science, Technology and Innovation, το οποίο φιλοδοξεί να καταστήσει τον «Δημόκριτο» κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

3rd International Conference

3rd International Conference GREEK ASSOCIATION OF PRIMARY MUSIC EDUCATION TEACHERS (GAPMET) 3rd International Conference Teaching material and its contribution to educational practice: From theory to application in Music Education

Διαβάστε περισσότερα

Nr. 140. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. - Νοέμβριος 2012 -

Nr. 140. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. - Νοέμβριος 2012 - Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας Επιστημονικό Σωματείο, Έτος Ίδρυσης 1982, έδρα: Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα (Ένωση Ελλήνων Χημικών) --------------------------------------- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος

Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος Όμιλος εταιρειών AVMap Τηλ.: 210 8056321-6 Fax: 210 8056327 E-mail: vassilopoulos@avmap.gr Ινστιτούτο Γεωπεριβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα