Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα"

Transcript

1 Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή - Δπηζηεκνληθή (Δξεπλεηηθή) - Δπαγγεικαηηθή Δκπεηξία & Γξαζηεξηόηεηα πγγξαθηθό Έξγν - Γεκνζηεύζεηο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

2 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1. Πξνζσπηθά ηνηρεία Σίηινη πνπδψλ Δπαγγεικαηηθή Γξαζηεξηφηεηα Γηνηθεηηθή - Γηεπζπληηθή Γξαζηεξηφηεηα Δπηζηεκνληθνί Φνξείο (Μέινο) Ξέλεο Γιψζζεο Δπηκφξθσζε Δηζεγεηήο ζε εκηλάξηα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθέο Άδεηεο Δθπαηδεπηηθέο Δπηζθέςεηο - Erasmus Teaching Staff Mobility (TS-M) (Τπφηξνθνο ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο) Δπηζθέπηεο Δξεπλεηήο ζε Παλεπηζηήκηα θαη Δξεπλεηηθά Κέληξα Πξνηάζεηο πλεξγαζίαο πκκεηνρή ζε Γηεζλή Δπηζηεκνληθά πλέδξηα κε Δξγαζία - Πξνζθιήζεηο γηα ηελ Οξγάλσζε Sessions / Γεκνζίεπζε Papers πκκεηνρή ζε Σνπηθά θαη Δζληθά Δπηζηεκνληθά πλέδξηα κε Δξγαζία Δμεηδίθεπζε - Δξεπλεηηθά Δλδηαθέξνληα Γηαηξηβέο πκκεηνρή ζε Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Κξηηήο ζε Γηεζλή πλέδξηα & Πεξηνδηθά - Δηζεγεηήο & Μέινο Δθιεθηνξηθψλ σκάησλ Γηαπηζησκέλε Δπηζηεκνληθή Κξίζε πγγξαθηθφ Έξγν Βηβιία & Πξαθηηθά πλεδξίσλ πγγξαθηθφ Έξγν DVD/CD-ROM Σίηινη πγγξαθηθφ Έξγν - Γηδαθηηθέο εκεηψζεηο πγγξαθηθφ Έξγν - Γεκνζηεπκέλεο Δπηζηεκνληθέο Δξγαζίεο Γηδαζθαιία ζε Αλαγλσξηζκέλα απ ην ΤπΔΠΘ Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (Διιεληθψλ & Ξέλσλ Παλεπηζηεκίσλ) Γηεζλείο Αθαδεκαηθέο Αλαγλσξίζεηο Known Citations (γλσζηέο/δηαπηζησκέλεο νκφηηκεο αλαθνξέο ηξίησλ) & Known References (γλσζηέο/δηαπηζησκέλεο αλαγλσξίζεηο ηξίησλ) Short CV [English] 47 2 Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΗΑΓΖ (Βηνγξαθηθφ εκείσκα)

3 Σειέθσλα Δπηθνηλσλίαο: (ηασ/σδη-καβ) Κηλ.: Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε Δπηθνηλσλίαο: 1. ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 2. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Γηδαθηνξηθό ζε Digital Architecture Design Computing (Computer-Aided Architectural Design, Computer Modeling, πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ Υψξνπ, GIS, ςεθηαθέο ηεθκεξηψζεηο κλεκείσλ κε ηξηζδηάζηαηε ιεηηνπξγηθφηεηα, γεσκεηξία, πνιπκέζα θαη πνηνηηθή πιεξνθνξία) Γηδάθησξ Μεραληθφο Σ.Α.Σ.Μ./Π..-Α.Π.Θ. (ζπλεξγαζία Α.Π.Θ. κε ην University of Melbourne Australia) [1997]. Σν δηδαθηνξηθό απνθηήζεθε ύζηεξα από κία επαγγεικαηηθή εκπεηξία νθηώ (8) εηώλ κεηά ην κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ θαη δεθαεπηά (17) εηώλ κεηά ην βαζηθό ηίηιν ζπνπδώλ. Σίηινο δηαηξηβήο: Χηθιακέρ Τεκμηπιώζειρ Μνημείυν και Σςνόλυν με Τπιζδιάζηαηη Γευμεηπία και Ποιοηική Πληποθοπία. Βαζκφο: Άξηζηα. M.Sc. in Computer Science - Dundee University, Scotland [1989]. Ο κεηαπηπρηαθόο ηίηινο απνθηήζεθε ύζηεξα από κία επαγγεικαηηθή εκπεηξία ελλέα (9) εηώλ κεηά ην βαζηθό ηίηιν ζπνπδώλ. Απφδνζε: Very Good. [Σ.2 Α ] Δμεηδίθεπζε ζηα Γξαθηθά Τπνινγηζηψλ (M.Sc. Thesis: 3-D Interactive Computer-Graphics Package on the Sun Workstation with C/Unix ). [Σ.2 Β ] Αλαγλψξηζε ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ( ). Γηπισκαηνύρνο Σνπνγξάθνο Μεραληθόο - ΑΠΘ [1980]. Βαζκφο: 7 (Λίαλ Καιψο) Βάζεη βαζκνινγίαο: 4 νο ζηνπο 103 θνηηεηέο (Β έηνο ζπνπδψλ). Βάζεη βαζκνινγίαο: 2 νο ζηνπο 92 θνηηεηέο (Γ έηνο ζπνπδψλ). Βάζεη βαζκνινγίαο: 1 νο ηίηινο επί ηξηψλ ζέζεσλ ππνηξφθσλ ΗΚΤ (Γ έηνο ζπνπδψλ). Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΗΑΓΖ (Βηνγξαθηθφ εκείσκα) 3

4 3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ (Σαθηηθφο) Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο κε εηδηθφηεηα "Design ζε Χηθιακά Πεπιβάλλονηα (Digital Design)", ΣΔΗ Καβάιαο / Σκήκα Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ: [Αχγνπζηνο ήκεξα]. (Σαθηηθφο) Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο κε εηδηθφηεηα "Design ζε Χηθιακά Πεπιβάλλονηα (Digital Design)", ΣΔΗ Καβάιαο / Σκήκα Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ: [Ηνχληνο 2008 Αχγνπζηνο 2011]. Γηδαζθαιία-Αλάπηπμε ζεκάησλ Computer-Aided Architectural Design (CAAD) θαη Landscape Architectural Digital Design (LADD) ζην Σκήκα Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ηνπ ΣΔΗ Καβάιαο [2004 Ηνχληνο 2008]. (Σαθηηθφο) Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο κε εηδηθφηεηα "Πιεξνθνξηθή - Γξαθηθά", ΑΣΔΗ(Θ) / Σκήκα Πιεξνθνξηθήο: Απηνδχλακε δηδαζθαιία ελφο ππνρξεσηηθνχ (Δ εμάκελν) θαη δχν θαη επηινγή καζεκάησλ (Ε εμάκελν) - 12 ψξεο / εβδνκάδα. Δηζαγσγή, ππνζηήξημε θαη δηακφξθσζε χιεο λέσλ καζεκάησλ θαη αλακφξθσζε χιεο παιηψλ καζεκάησλ (Γπαθικά με Η/Υ (θευπηηικό), CAAD (επγαζηηπιακό), Ανάπηςξη Γιεπιθανειών Φπήζηη (θευπία & επγαζηήπιο), Σςζηήμαηα Γευγπαθικών Πληποθοπιών Φώπος (θευπηηικό)) - ΑΣΔΗ (Θεζζαινλίθε), Σκήκα Πιεξνθνξηθήο [ Ηνχληνο 2008]. Library Reference: The HCI group (University of Patras, Greece), [LibR.3]. Κχξηνο επηβιέπσλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 100 πηπρηαθέο εξγαζίεο θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΑΣΔΗ(Θ) (Χηθιακέρ Τεκμηπιώζειρ Μνημείυν & Σςνόλυν, CAAD, GIS, Computer Modeling, VRML, Multimedia, θ.ιπ.) θαζψο θαη ζε κία δηπισκαηηθή εξγαζία ζην Univ. of Melbourne / Centre for GIS & Modelling ζρεηηθή κε ην ςεθηαθφ θηεκαηνιφγην ησλ νξζφδνμσλ εθθιεζηψλ ηεο Πνιηηείαο ηεο Βηθηφξηαο, Απζηξαιία, βι. εξγαζία [C.6] [Ννέκβξηνο Ηνχληνο 2008]. Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο κε ύκβαζε Έξγνπ ζην ΙΣΑΚ (Ηλζηηηνχην Σερληθήο εηζκνινγίαο & Αληηζεηζκηθψλ Καηαζθεπψλ). Αληηθείκελν χκβαζεο: α) Αλάπηπμε ελφο software driver γηα απνζηνιή θαη ζρεδίαζε γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ζε flatbed plotter κε ηνλ Ζ/Τ PRIME 9655 ηνπ ΗΣΑΚ, β) Δμαζθάιηζε επηθνηλσλίαο ζπζηήκαηνο RISC κε πεξηθεξεηαθά (digitizer, plotter), θαη γ) Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε πεξηβάιινληνο γξαθηθψλ ηνπ Σνκέα Σερληθήο εηζκνινγίαο ηνπ ΗΣΑΚ [ ]. (Μφληκνο) Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ΣΔΙ-Θ / Σκήκα Πιεξνθνξηθήο: Απηνδχλακε δηδαζθαιία ηξηψλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ 16 ψξεο / εβδνκάδα. Δηζαγσγή, ππνζηήξημε θαη δηακφξθσζε χιεο λέσλ καζεκάησλ (Γπαθικά με Η/Υ, CAD, Ππογπαμμαηιζμόρ Η/Υ Ι (γλώζζα Pascal), Ππογπαμμαηιζμόρ Η/Υ ΙΙ (γλώζζα C), Αλληλεπίδπαζη Ανθπώπος-Υπολογιζηή, Ανώηεπερ Τεσνικέρ Ππογπαμμαηιζμού με γλώζζα C) - ΣΔΗ Θεζ/λίθεο, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο [Ννέκβξηνο ]. Γλσζηηθφ αληηθείκελν ζέζεο: "Τεσνολογία Λογιζμικού και Γπαθική (Computer Graphics)", ΦΔΚ 170 η.νπγγ ( ). 4 Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΗΑΓΖ (Βηνγξαθηθφ εκείσκα)

5 Μεραληθόο Land Management & Project Planning: Δηαηξείεο Prime Hellas (Αζήλα), ΕΖΣΑ & Cactus (Θεζζαινλίθε) [ ]. ύκβνπινο Μεραληθόο: Ννκαξρία Φιψξηλαο [ ]. Απ ηε Ννκαξρία Φιψξηλαο (κφληκνο δεκφζηνο ππάιιεινο κεραληθφο) παξαηηήζεθα ηε 16ε Οθησβξίνπ 1984 γηα λα αζθήζσ ην ιεηηνχξγεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (έθηαθηνο θαζεγεηήο ζηα ΣΔΗ Κνδάλεο θαη Θεζζαινλίθεο). Έθεδξνο Αμησκαηηθόο - Μεραληθόο ρεδίαζεο Υαξηώλ κε Η/Τ: Γεληθφ Δπηηειείν ηξαηνχ (ΓΔ) θαη Γεσγξαθηθή Τπεξεζία ηξαηνχ (ΓΤ), Αζήλα [ ]. 4. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ - ΓΙΔΤΘΤΝΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Απφζπαζε ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ ΤπΔΠΘ γηα ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηνπ λεντδξπζέληνο ΣΔΗ Ηνλίσλ Νήζσλ θαη εηδηθφηεξα ηνπ Σκήκαηνο Δθαπμογών Πληποθοπικήρ ζηη Γιοίκηζη και ηην Οικονομία ζηε Λεπθάδα [Οθηψβξηνο Αχγνπζηνο 2005]. Μέινο ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο (σο Τπεχζπλνο ηνπ Σνκέα Αλάιπζεο & Πξνγξακκαηηζκνχ) [ θαη ]. Μέινο ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο Σερληθήο Παηδείαο, Δπηκφξθσζεο θαη Βηβιηνζήθεο ηνπ Σ.Δ.Δ./Σ.Κ.Μ. [ ]. Αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο θαη Δθπξφζσπνο Σ.Δ.Δ. ζην πκβνχιην Γεκνζίσλ Έξγσλ Ννκνχ Φιψξηλαο [ ]. χκβνπινο Μεραληθφο Σνπνγξαθίαο & Πιεξνθνξηθήο - Ηδηαίηεξνο Ννκάξρε: Ννκαξρία Φιψξηλαο / Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ [ ]. 5. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΔΙ (Μέινο) ISPRS-WG V/5 [1997] (Web Page master) Υ.Δ.Δ.Δ. [1997] AURISA [1997] ICOMOS (Australia) [1996] CIPA [1996] EUROGRAPHICS [1996] ecaade [1995] Δ.Π.Τ. (αξηζκφο κεηξψνπ: 2022 [1983]) Σ.Δ.Δ. (αξηζκφο κεηξψνπ: [1980]) 6. ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ Αγγιηθά - First Certificate in English (Cambridge University, UK), Αγγιηθά - Certificate of Attendance (Linguarama, Manchester, UK), Αγγιηθά - Certificate of Attendance (ef School of English, Hastings, UK), Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΗΑΓΖ (Βηνγξαθηθφ εκείσκα) 5

6 7. ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ ΔΛ.ΚΔ.ΠΑ. Αζήλαο: Τμήμα Αναλςηών Σςζηημάηυν, 890 ψξεο επηκφξθσζε, Αζήλα [επηέκβξηνο 1982 Ηνχιηνο 1983]. Control Data Corporation (CDC): Land Management Seminar & Project Planning Seminar, 40 ψξεο επηκφξθσζε, Αζήλα [Απξίιηνο Μάηνο 1982]. ρνιή Δπηηειψλ Γ.Δ.. (ΔΛ.ΚΔ.ΠΑ. Αζήλαο): Τμήμα Ππογπαμμαηιζηών, 1230 ψξεο επηκφξθσζε, Αζήλα [Οθηψβξηνο 1980 Απξίιηνο 1981]. 8. ΔΙΗΓΗΣΗ Δ ΔΜΙΝΑΡΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ ΣΔΗ Κνδάλεο & Θεζζαινλίθεο: Τοπογπαθία, Computer Graphics, Ππογπαμμαηιζμόρ Η/Υ [ ]. Γεκφζηα ΗΔΚ: CAD, Ππογπαμμαηιζμόρ Η/Υ, Multimedia [ ]. ΠΔΚ Θεζζαινλίθεο: Ππογπαμμαηιζμόρ Η/Υ, Multimedia [ ]. Δ.Π.Τ. (Αζήλα) - Σ.Δ.Δ. (Αζήλα): AutoCAD, ArchiCAD, GIS [ ]. Σ.Δ.Δ./ΣΚΜ - ΗΔΚΔΜ (Θεζζαινλίθε): CAAD, GIS, AutoCAD, MicroStation [ ]. City College (Θεζζαινλίθε): Γπαθικά με Η/Υ, C, Pascal [ ]. North College (Θεζζαινλίθε): Ππογπαμμαηιζμόρ Σςζηημάηυν, Λειηοςπγικά Σςζηήμαηα [ ]. ΔΛ.ΚΔ.ΠΑ. (Αζήλα, Θεζζαινλίθε): Γπαθικά με Η/Υ, CAD, Unix, C/C++ [ ]. 9. ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΑΓΔΙΔ Τπνςήθηνο Γηδάθησξ - Δξεπλεηήο ζηελ Πνιπηερληθή ρνιή Α.Π.Θ./ Σκήκα Αγξνλφκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ [ ]. 10. ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΔΠΙΚΔΦΔΙ - ERASMUS TEACHING STAFF MOBILITY (Τπόηξνθνο ηνπ Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο) Ρνπκαλία (Univ. of 1 st December 1918, Σκήκα Γεσπιεξνθνξηθήο, Alba Iulia) (ERASMUS Mobility of Teaching Staff, TS-M) January 2011 (1 εβδνκάδα). Ρνπκαλία (Univ. of 1 st December 1918, Σκήκα Γεσπιεξνθνξηθήο, Alba Iulia) (ERASMUS Mobility of Teaching Staff, TS-M) January 2010 (1 εβδνκάδα). Ρνπκαλία (Univ. of 1 st December 1918, Σκήκα Γεσπιεξνθνξηθήο, Alba Iulia) (ERASMUS Mobility of Teaching Staff, TS-M) June 2009 (1 εβδνκάδα). Ρνπκαλία (Univ. of 1 st December 1918, Σκήκα Γεσπιεξνθνξηθήο, Alba Iulia) (ERASMUS Mobility of Teaching Staff, TS-M) February 2008 (2 εβδνκάδεο). 6 Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΗΑΓΖ (Βηνγξαθηθφ εκείσκα)

7 Ληζνπαλία (Vilnius Gediminas Technical University - VGTU, ρνιή Αξρηηεθηνληθήο) (ERASMUS Mobility of Teaching Staff, TS-M), 3-17 επηεκβξίνπ 2007 (2 εβδνκάδεο). Ρνπκαλία (Univ. of 1 st December 1918, Σκήκα Γεσπιεξνθνξηθήο, Alba Iulia) (ERASMUS Mobility of Teaching Staff, TS-M), Απξίιηνο 2007 (2 εβδνκάδεο). Πξφζθιεζε γηα Erasmus Preparatory Visit (PV-M) απ ηνλ Prof. R. Bausys (Vilnius Technical University, Lithuania). Απνδνρή ηεο πξφζθιεζεο θαη πξαγκαηνπνίεζε ηεο PV-M ην επηέκβξην Ρνπκαλία (Univ. of 1 st December 1918, Σκήκα Γεσπιεξνθνξηθήο, Alba Iulia) (ERASMUS Mobility of Teaching Staff, TS-M) May 2006 (2 εβδνκάδεο). Ρνπκαλία (Univ. of 1 st December 1918, Σκήκα Γεσπιεξνθνξηθήο, Alba Iulia) (ERASMUS Mobility of Teaching Staff, TS-M) May 2005 (2 εβδνκάδεο). Σζερία (The Czech Technical University in Prague, Prof. Miroslav Vlcek) (ERASMUS Mobility of Teaching Staff, TS-M) February 2004 (2 εβδνκάδεο). Ρνπκαλία (Univ. of 1 st December 1918, Alba Iulia) - Δπίζθεςε χζηεξα απφ επίζεκε πξφζθιεζε απ ηνλ Historical Rector Prof. Iacob Marza, October 2003, May Φηλιαλδία (Hame Polytechnic, Swedish Polytechnic) (ERASMUS Mobility of Teaching Staff, TS-M) September 2003 (2 εβδνκάδεο). Σζερία (The Czech Technical University in Prague, Prof. Miroslav Vlcek) (ERASMUS Preparatory Visit, PV-M) May Σζερία (Winter School of Computer Graphics - The Univ. of West Bohemia) (EUROGRAPHICS Centre of Excellence) - Δπίζθεςε χζηεξα απφ επίζεκε πξφζθιεζε απ ηνλ Prof. Vaclav Scala, February 2003 (1 εβδνκάδα). Ηζπαλία - Πνξηνγαιία (ERASMUS Mobility of Teaching Staff, TS-M) September 1995 (2 εβδνκάδεο). Αγγιία - θσηία - Ηξιαλδία (ERASMUS Mobility of Teaching Staff, TS-M) September 1991 (2 εβδνκάδεο). 11. ΔΠΙΚΔΠΣΗ ΔΡΔΤΝΗΣΗ Δ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑ ΚΑΙ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ ΠΡΟΣΑΔΙ ΤΝΔΡΓΑΙΑ Δπίζεκε πξφζθιεζε απ ηνλ θαζεγεηή Prof. dr. eng. Levente Dimen (Director of the Department of Distance Learning) γηα δηεηή εξεπλεηηθή επίζθεςε θαη ζπλεξγαζία ζην Παλεπηζηήκην 1 Decembrie 1918 ηεο Ρνπκαλίαο ( ). Πξφηαζε γηα θνηλή εξεπλεηηθή δξάζε ζε ζέκαηα: GIS, Cultural Landscapes θαη Virtual Reality Applications in Environment & Landscaping. Δπίζεκε πξφζθιεζε απ ηνλ θαζεγεηή Prof. dr. eng. Maricel Palamariu (Head of the Department of Surveying and Cadastre) γηα δηεηή εξεπλεηηθή επίζθεςε θαη ζπλεξγαζία ζην Παλεπηζηήκην 1 Decembrie 1918 ηεο Ρνπκαλίαο ( ). Πξφηαζε γηα θνηλή εξεπλεηηθή δξάζε ζε ζέκαηα: GIS θαη Computer Graphics. Δξεπλεηηθή επίζθεςε ηεζζάξσλ κελψλ ( ) ζην Δξγαζηήξην επζχλεο κνπ CAAD ηνπ ΑΣΔΗ(Θ) ηεο Dr. Ipek Akbaylar (Lecturer) απφ ην Department of Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΗΑΓΖ (Βηνγξαθηθφ εκείσκα) 7

8 Architectural Restoration / Faculty of Architecture ηνπ Izmir Institute of Technology (Σνπξθία). Ζ δηεηήο ζπλεξγαζία κνπ κε ηελ θα. Ipek Akbaylar ( ) επηθπξψζεθε κε ηελ ππνβνιή ηεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο P.24 ζην πεξηνδηθφ Journal of Cultural Heritage (Elsevier) ην Γεθέκβξην ηνπ 2007 (αποδοσή επγαζίαρ: Απξίιηνο 2008, δημοζίεςζη: Ηνχληνο 2009, Metadata-based heritage sites modeling with e-learning functionality, Journal of Cultural Heritage (Elsevier Masson SAS), Vol. 10, Issue 2 (2009), pp , ISSN: ). Πξφηαζε ζπλεξγαζίαο απ ηνλ Prof. Gianfranco Forlani, Politecnico di Milano (Italy), γηα ηελ αλάπηπμε θνηλήο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε ζπληνληζηή ην ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο θαη επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνλ Αζαλάζην ηπιηάδε, ζηα πιαίζηα ηνπ Κνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο KALIDΟSCOPIO Action I. Δηδηθφηεξα, ν Gianfranco Forlani πξφηεηλε ζην ΣΔΗ-Θ ηελ απφ θνηλνχ έξεπλα ζηα πιαίζηα ελφο project κε ηίηιν: Creation and exhibition of CD-ROM by using Multimedia concerning the presentation of Byzantine Monuments. Πξφηαζε ζπλεξγαζίαο απ ηνλ Dr. Antonio Almagro, Escuela de Estudios Arabes (Spain), γηα ηελ αλάπηπμε θνηλήο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε ζπληνληζηή ην ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο θαη επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνλ Αζαλάζην ηπιηάδε, ζηα πιαίζηα ηνπ Κνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο KALIDΟSCOPIO Action I. Δηδηθφηεξα, ν Antonio Almagro πξφηεηλε ζην ΣΔΗ-Θ ηελ απφ θνηλνχ έξεπλα ζηα πιαίζηα ελφο project κε ηίηιν: Creation and exhibition of CD-ROM by using Multimedia concerning the presentation of Byzantine Monuments. Δπίζεκε πξφζθιεζε απ ηνλ δηεζλνχο θήκεο θαζεγεηή Prof. John Hannah (Head of the Department of Surveying) γηα εξεπλεηηθή επίζθεςε θαη ζπλεξγαζία ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Otago ηεο Νέαο Εειαλδίαο. Πξφηαζε γηα θνηλή εξεπλεηηθή δξάζε ζε ζέκαηα: Digital Photogrammetry, Computer Vision θαη 3-D Modeling. Πξφηαζε ζπλεξγαζίαο απ ηνλ Dr. Albert Chong [Univ. of Otago, NZ] ζρεηηθή κε National Heritage Preservation Historical Places. Δπηζθέπηεο Δξεπλεηήο (visiting research scholar) ζην Παλεπηζηήκην ηεο Μειβνύξλεο Απζηξαιίαο, Σκήκα Γεσπιεξνθνξηθήο θαη ζην Centre for GIS and Modelling (CGISM) ηνπ ηδίνπ Παλεπηζηεκίνπ [ ]. Δπηθεθαιήο ηνπ Σκήκαηνο Γεσπιεξνθνξηθήο (Department of Geomatics) -ηελ πεξίνδν ηεο επίζθεςήο κνπ- ήηαλ ν παγθνζκίνπ θήκεο ζε ζέκαηα ςεθηαθήο θσηνγξακκεηξίαο θαζεγεηήο Clive Fraser, κε αλαπιεξσηή ηνλ επίζεο πνιχ γλσζηφ παγθνζκίσο ζε ζέκαηα ςεθηαθνχ θηεκαηνινγίνπ θαζεγεηή Ian Williamson (Πξφεδξνο FIG-LIS/Cadastre). πκκεηνρή ζε research forums θαη αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ - ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαζεγεηέο Clive Fraser, Ian Williamson, Mark Shortis θαη Clifford Ogleby - ζε ζέκαηα: Digital Documentation of Monuments, Computer-Aided Architectural Design (CAAD), Collaborative CAAD, GIS, Computer Modeling θαη Digital Architectural Photogrammetry. Σν Σκήκα Γεσπιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μειβνχξλεο αμηνινγείηαη, καδί κε ην αληίζηνηρν Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Calgary, σο ην θαιχηεξν ζήκεξα ζην θφζκν Σκήκα Γεσπιεξνθνξηθήο (Geomatics Engineering: GIS, CAD, Digital Photogrammetry) (www.sli.unimelb.edu.au). 8 Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΗΑΓΖ (Βηνγξαθηθφ εκείσκα)

9 Δπίζεκε Πξόζθιεζε γηα Δξεπλεηηθή Δπίζθεςε (visiting research scholarship) ζην Σκήκα Γεσπιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μειβνχξλεο Απζηξαιίαο θαη ζην Centre for GIS and Modelling (CGISM) ηνπ ηδίνπ Παλεπηζηεκίνπ. χληνκε Δξεπλεηηθή Δπίζθεςε ζην NCGIA (The National Center for Geographic Information and Analysis) - Univ. of California at Santa Barbara, CA, USA (Ηνχληνο 1996). Σν 8 ν Κεθάιαην (GUI Programming - Principles & Practice) ηνπ βηβιίνπ κνπ κε ηίηιν «Ανάπηςξη Γιεπιθανειών Φπήζηη ζε Δλεγσόμενο Γπαθικό Πεπιβάλλον Δθαπμογέρ ζε Σςζηήμαηα Πληποθοπιών Φώπος», ζει , εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο επίζθεςήο κνπ ζην NCGIA, βι. βηβιίν [Β.3]. 12. ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑ ΜΔ ΔΡΓΑΙΑ - ΠΡΟΚΛΗΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΗ SESSIONS & ΓΗΜΟΙΔΤΗ PAPERS Γηεζλέο πλέδξην: IC-CCC πκκεηνρή κε εξγαζία, κέινο ηνπ scientific committee, program section chairman ("E-Activities", CAD/GIS/HCI) θαη keynote speaker. The AGORA University of Oradea & IEEE Computer Society, Romania (Μάηνο 2010). Μέινο ηνπ Int'l Program Scientific Committee ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ EMES 2009 (Int'l Conference of Modern Electric Systems). The University of Oradea & JEEE Journal, Romania (2009). πκκεηνρή θαη keynote speaker ζην "θιεηζηφ" workshop EWNLC 2008 ("From Natural Language to Soft Computing: New Paradigms in Artificial Intelligence", May 2008, financed by The National University Research Council, Romania) ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ ηεο Ρνπκαλίαο ζην Baile Felix Resort, Romania. Δπίζεκνο πξνζθεθιεκέλνο ν distinguished Emeritus Prof. Lotfi A. Zadeh (soft computing & fuzzy logic, University of California, Berkeley). Γηεζλέο πλέδξην: IC-CCC πκκεηνρή κε εξγαζία, κέινο ηνπ scientific committee, program section chairman ("E-Activities", CAD/GIS/HCI) θαη keynote speaker. The AGORA University of Oradea & IEEE Computer Society, Romania (Μάηνο 2008). πκκεηνρή κε εξγαζία ζην Γηεζλέο πλέδξην: The 13 th International Conference on Learning (2006), L06 Living Issues in Education, Montego Bay, Jamaica, June πκκεηνρή κε εξγαζία ζην Γηεζλέο πλέδξην: First International Conference GUIDE Global Universities in Distance Education: Developing a Common Platform for Global Co-operation, Rome, Italy, February πκκεηνρή κε εξγαζία ζην Γηεζλέο πλέδξην: International Symposium GIS Ostrava 2006 Informatics for GeoInformatics, Technical University of Ostrava, Czech Republic, TU Ostrava/GIS group, January πκκεηνρή κε εξγαζίεο ζην Γηεζλέο πλέδξην: The 4 th Hawaii International Conference on Education (HICE 2006), Honolulu, Hawaii, USA, 6-9 January Γηεζλέο πλέδξην Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο & Καηαζθεπψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Oradea (The National Technical Scientific Conference - Oradea 2007) - Ρνπκαλία (Ννέκβξηνο 2007). πκκεηνρή κε εξγαζία θαη κέινο ηνπ Advisory Board ηνπ πλεδξίνπ ζηελ Δλφηεηα: Architecture and Civil Engineering. Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΗΑΓΖ (Βηνγξαθηθφ εκείσκα) 9

10 πκκεηνρή κε εξγαζία ζην Γηεζλέο Workshop κε ζέκα: "Photogrammetric Measurement, Object Modeling and Documentation in Architecture and Industry", Θεζζαινλίθε - Διιάδα (1999). Γηεζλέο πλέδξην θαη Έθζεζε κε ηίηιν: "Κοζμική Μεζαιυνική Απσιηεκηονική ζηα Βαλκάνια, , και η Γιαηήπηζή ηηρ" (Ννέκβξηνο 1997), Θεζζαινλίθε. Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ειεθηξνληθήο πξνβνιήο ησλ κλεκείσλ - Τπεχζπλνο ηζηνζειίδαο. Απιή ζπκκεηνρή ζην Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα: "Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2007", Plzen - Σζερία (2007). Δπίζημη Ππόζκληζη. Απιή ζπκκεηνρή ζην 3 rd Annual International Colloquium κε ζέκα: "The Future of Heritage: Changing Visions, attitudes, and Contexts in the 21st Century", ηνπ ENAME Center for Public Archaeology & Heritage Presentation (Βέιγην, March 2007, Monasterium PoortAckere, Ghent, Belgium. Δπίζημη Ππόζκληζη. Απιή ζπκκεηνρή ζην Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα: "Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2005", Plzen - Σζερία (2005). πκκεηνρή κε εξγαζία ζην Γηεζλέο πλέδξην: CIPA International Symposium Recife / Olinda, Brazil (http://cipa.icomos.org /papers/1999cd/telas/wg2.pdf), Olinda, Brazil, 3-6 October Γηεζλέο πλέδξην: ICAMCS 2007 ηνπ Univ. of Oradea / Faculty of Sciences. πκκεηνρή κε εξγαζία θαη Member of the Scientific Committee (Computer Science), Romania (09-10 November 2007). Απιή ζπκκεηνρή ζην Γηεζλέο πλέδξην: RJDJ 2007, October 2007, Oradea, Romania (http://www.rjdj.univagora.ro). Μέλορ ηηρ Δπιζηημονικήρ Δπιηποπήρ ηος Σςνεδπίος. Γηεζλέο πλέδξην: IC-CCC πκκεηνρή κε εξγαζία, κέινο ησλ organizing & scientific committees, program section chairman ("E-Activities", CAD/GIS/HCI) θαη invited speaker. The AGORA University of Oradea & IEEE Computer Society, Romania (Ηνχληνο 2006). πκκεηνρή κε εξγαζίεο θαη Member of the Scientific Committee ζηα Γηεζλή πλέδξηα GeoCAD 2006, 20007, 2008, 2009 θαη Σα πλέδξηα απηά δηνξγαλψζεθαλ απ' ηα Σκήκαηα Γεσπιεξνθνξηθήο ησλ Παλεπηζηεκίσλ: The University of West Hungary, Hungary θαη The "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia, Romania θαη ηε Γηεζλή Έλσζε Σνπνγξάθσλ-Γεσκεηξψλ Μεραληθψλ FIG-Federation Internationale des Geometres (Μάηνο 2006, 2007, 2008, 2009 θαη 2010). Γηεζλέο πλέδξην: ICCC 2004 (πκκεηνρή κε εξγαζία, member of the scientific committee, member of the international program committee θαη chairman of the section "Distributed Database Systems") Σκήκαηα Μαζεκαηηθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ησλ: The University of Oradea, Romania, θαη ηεο Romanian Society of Applied and Industrial Mathematics (ROMAI) (Ηνχληνο 2004). Γηεζλή πλέδξηα: ICTAMI 2005 θαη 2007 (co-chairman of the International Conference). Γηνξγάλσζε: "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia, Romania, "Simion Stoilow" Mathematical Institute of the Romanian Academy, Kinki University /Department of Mathematics, Japan, ΑΤΔΙ (Θεζζαλονίκη) (επηέκβξηνο 2005 θαη 2007). 10 Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΗΑΓΖ (Βηνγξαθηθφ εκείσκα)

11 Γηεζλέο πλέδξην: GeoCAD 2005 (Member of the Scientific Committee) Σκήκαηα Γεσπιεξνθνξηθήο ησλ Παλεπηζηεκίσλ: The University of West Hungary, Hungary θαη The "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia, Romania (Μάηνο 2005). Γηεζλέο πλέδξην: ICTAMI 2004 (Γηνξγαλσηήο & Chairman of the International Conference) The Alba Iulia University, Αθαδεκία Δπηζηεκψλ Ρνπκαλίαο & The ATEI (Thessaloniki), Pallini Beach Hotel Chalkidiki, Greece (επηέκβξηνο 2004). Γηεζλέο πλέδξην: GeoCAD 2004 (Member of the Scientific Committee) Σκήκαηα Γεσπιεξνθνξηθήο ησλ Παλεπηζηεκίσλ: The Univ. of West Hungary, Hungary θαη The "1 Decembrie 1918" Univ. of Alba Iulia, Romania (Μάηνο 2004). πκκεηνρή κε εξγαζία ζην Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα: "Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2003", Plzen - Σζερία (2003). Δπίζημη Ππόζκληζη. Απιή παξαθνινχζεζε ηνπ Γηεζλνχο Workshop: 1 st International Workshop on C# and.net Technologies for Algorithms, Computer Graphics, Visualization, Distributed and WEB computing, University of West Bohemia (2003). Γηεζλέο πλέδξην: ICTAMI 2003 (member of the scientific committee) The Alba Iulia University, Αθαδεκία Δπηζηεκψλ Ρνπκαλίαο, Romania (Ννέκβξηνο 2003). πκκεηνρή κε εξγαζία ζην Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα: "The Digital Heritage of Archaeology", Ζξάθιεην - Διιάδα (2002). πκκεηνρή κε εξγαζία ζην Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα: "Real-Time Imaging and Dynamic Analysis", Hakodate - Ηαπσλία (1998). Δπίζημη Ππόζκληζη. πκκεηνρή κε εξγαζίεο ζην Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα: "Studies in Ancient Structures", Κσλζηαληηλνχπνιε - Σνπξθία (14-18 Ηνπιίνπ 1997). πκκεηνρή κε εξγαζία ζην Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα: "GIS - Τοπική Αςηοδιοίκηζη: Δθαπμογέρ ζηη Γιαηήπηζη και Ανάδειξη ηος Πολιηιζμικού Πεπιβάλλονηορ", Πάθνο - Κχπξνο (Μάηνο 1997). Δπίζημη Ππόζκληζη. πκκεηνρή κε εξγαζία ζην Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα: "Managing GIS for Success", Melbourne - Απζηξαιία (1996). πκκεηνρή κε εξγαζία ζην Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα: "Spatial Information from Images", Vienna - Απζηξία (1996). πκκεηνρή κε εξγαζίεο ζην Γηεζλέο Joint Workshop (ISPRS, IAG, FIG θαη IUSM) κε ζέκα: "Integrated Sensor Orientation", Barcelona - Ηζπαλία (επη. 1995). πκκεηνρή κε εξγαζία ζην Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα: "Multimedia GIS Data" θαη παξαθνινχζεζε ηνπ Tutorial κε ζέκα: "Spatial Data Analysis: Theory and Algorithms", Udine - Ηηαιία (Ηνχληνο 1995). Πξφζθιεζε γηα invited paper ή/θαη γηα editorial board membership Medwell Online Publishers (2007). Πξφζθιεζε γηα invited paper Nova Science Publishers, Inc. (2007). Πξφζθιεζε γηα invited paper, The Open Construction and Building Technology Journal Bentham Science Publishers (2007). Πξφζθιεζε γηα invited paper ή/θαη γηα editorial board membership WSEAS (ISI Master Journal List recognized) Journals & Conferences (2007). Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΗΑΓΖ (Βηνγξαθηθφ εκείσκα) 11

12 Πξφζθιεζε απ ηνλ Prof. Hsing-Wei Chu γηα ηελ απνζηνιή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο θαζψο θαη ηελ νξγάλσζε παξάιιειεο επηζηεκνληθήο ζπλάληεζεο (session) ζηα πιαίζηα ηνπ 3 νπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ CCCT 05 ζηηο ΖΠΑ (Austin-Silicon Hills) [2005]. Πξφζθιεζε απ ηνλ Prof. Freddy Malpica γηα ηελ νξγάλσζε παξάιιειεο επηζηεκνληθήο ζπλάληεζεο (session) ζηα πιαίζηα ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ EISTA 04 ζηηο ΖΠΑ [2003]. Πξφζθιεζε απ ηνλ Prof. Nagib Callaos γηα ηελ νξγάλσζε παξάιιειεο επηζηεκνληθήο ζπλάληεζεο (session) ζηα πιαίζηα ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ SCI 2003 Orlando, Florida, USA [2003]. 13. ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΣΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΔΘΝΙΚΑ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑ ΜΔ ΔΡΓΑΙΑ Δπηζηεκνληθφ πλέδξην ηνπ Δξεπλεηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Αξρηκήδεο ηνπ ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο, Μαξηίνπ 2007, Δθζεζηαθφ Κέληξν NOESIS, Θεζζαινλίθε. Δπηζηεκνληθφ πλέδξην κε δηεζλή ζπκκεηνρή- ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο, κε ζέκα: Landscape Architecture and New Technologies. Γξάκα, Μαίνπ Ππόεδπορ Δπιζηημονικήρ Δπιηποπήρ Σςνεδπίος (www.lant07.gr). Απιή ζπκκεηνρή ζην πλέδξην ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο κε ζέκα: Η Αναπαπάζηαζη υρ Όσημα Απσιηεκηονικήρ Σκέτηρ Βφινο (2005). Δπηζηεκνληθφ πλέδξην -κε δηεζλή ζπκκεηνρή- ησλ ΤπΜ&Θ θαη ΟΔΔΚ κε ζέκα: Τα Γευγπαθικά Σςζηήμαηα Πληποθοπιών ζηην Ππόκληζη ηος Θεζζαινλίθε (1999). Μέλορ Δπιζηημονικήρ Δπιηποπήρ. 2 ν πλέδξην Σερλνινγίαο θαη Απηνκαηηζκνχ κε ζέκα: Γςναηόηηηερ ηηρ Τεσνολογίαρ και ηος Αςηομαηιζμού ζηην Αναηολή ηος 21 ος Αιώνα, ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο / Σκήκα Απηνκαηηζκνχ - Θεζζαινλίθε (1998). Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα ΑΣΜΒΔ κε ζέκα: Η Δκπαίδεςζη ηος Αγπονόμος Τοπογπάθος Μησανικού - Θεζζαινλίθε (1998). 4 ν Δζληθφ πλέδξην Υαξηνγξαθίαο κε ζέκα: Φαπηογπαθία και Φάπηερ ζηην Ανάδειξη και Πποζηαζία ηος Πεπιβάλλονηοο, ΥΔΔΔ - Καζηνξηά (1997). 2 ε Δπηζηεκνληθή Γηεκεξίδα κε ζέκα: Απ ηην Τοπογπαθία ζηη Γευπληποθοπική, ΣΔΗ Αζήλαο / Σκήκα Σνπνγξαθίαο - Αζήλα (1997). Δπίζημη Ππόζκληζη. Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα κε ζέκα: Δθαπμογέρ Σςζηημάηυν Γευγπαθικών Πληποθοπιών (GIS), Γήκνο Γεξνζθήπνπ (Πάθνο) - Κχπξνο (Μάηνο 1997). Δπίζημη Ππόζκληζη. 1 ν πλέδξην Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ κε ζέκα: Γςναηόηηηερ και Πποοπηικέρ Δξέλιξηρ ηος Βιομησανικού Σσεδιαζμού, ΣΔΗ Κνδάλεο / Σκήκα Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ - Κνδάλε (1997). Δπίζημη Ππόζκληζη. 3 ν Δζληθφ πλέδξην Υαξηνγξαθίαο κε ζέκα: Φαπηογπαθία και Φάπηερ ζηην Τοπική & Νομαπσιακή Αςηοδιοίκηζη, ΥΔΔΔ-Καιακάηα (1996). 2 ν Δζληθφ πλέδξην Υαξηνγξαθίαο κε ζέκα: Φαπηογπαθική Δκπαίδεςζη και Πολιηιζμόρ ηυν Φαπηών, ΥΔΔΔ - Βφινο (1995). 12 Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΗΑΓΖ (Βηνγξαθηθφ εκείσκα)

13 14. ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ - ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ Digital Architecture (Design Computing) Digital Design, CAD, Computer Modeling (Multimedia, Image Processing) Γηαρείξηζε γξαθηθήο θαη γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο ζηνλ θπβεξλνρψξν Web-based Education (WBE) & e-learning (architectural disciplines) - Αξρηηεθηνληθή ζχλζεζε ζην δηαδίθηπν (Concurrent & Collaborative Web CAAD) Design Cognition - Artificial Intelligence in Design Σξηζδηάζηαηα ςεθηαθά κνληέια απφ παιηέο εξαζηηερληθέο θσηνγξαθίεο (Old photography-based CAAD, 3-D computer modeling & reverse engineering) Digital Architectural Photogrammetry - Virtual Environments Αξρηηεθηνληθή Φσηνγξακκεηξία, Φσηνξξεαιηζκφο, Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα (Image-based Modeling, Rendering, Virtual Reality) Σνπνγξαθηθέο (Γεσκεηξηθέο) Απνηππώζεηο Σεθκεξηώζεηο Φεθηαθέο γεσκεηξηθέο (κεηα)ηεθκεξηψζεηο κλεκείσλ θαη ηζηνξηθψλ ζπλφισλ (Digital meta-documentation of monuments & sites, CAAD, Geomatics Engineering) E-Learning (3-D modeling) Οινθιήξσζε γξαθηθήο θαη γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο ζε εληαίν πεξηβάιινλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο (CAD / GIS / 3-D modeling integration & e-learning) Αλαιύζεηο Σεθκεξηώζεηο κε ρσξηθή ιεηηνπξγηθόηεηα (GIS meta-data) 3-D, 4-D θαη Αληηθεηκελνζηξαθή ζπζηήκαηα γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ (3-D, Temporal & Object-Oriented GIS) 15. ΓΙΑΣΡΙΒΔ Α. Γ. ηπιηάδεο (1997). Ψηθιακές Τεκμηριώζεις Μνημείων και Σσνόλων με Τριζδιάζηαηη Γεωμεηρία και Ποιοηική Πληροθορία - Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή (ΣΑΣΜ/Π-ΑΠΘ), 178 ζει. [Διιεληθά]. *Int l Journal Citation: G. E. Karras et al., Raster Projection and Development of Curved Surfaces, ISPRS Archives, Vol. XXXII, part 5C1B, pp , A. D. Styliadis (1989). A 3-D Interactive Computer Graphics Package on the SUN Workstation with C-Unix - M.Sc. Thesis (Dundee Univ., U.K.), 156 pp. [English]. Α. Γ. ηπιηάδεο (1980). Βεληιζηοποίηζη Οδικών Δικηύων Μεηαθοράς με Η/Υ - Γηπισκαηηθή Δξγαζία (ΣΑΣΜ/Π-ΑΠΘ), 144 ζει. [Διιεληθά]. Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΗΑΓΖ (Βηνγξαθηθφ εκείσκα) 13

14 16. ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔU LLP/Erasmus IP / Summer School. Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο ζρεηηθήο θνηλήο Πξφηαζεο ηνπ TEI Καβάιαο κε έλα Οπγγαξέδηθν (Univ. of West Hungary), έλα ινβάθηθν (Slovak Technical Univ. of Bratislava) θαη δχν Ρνπκάληθα Παλεπηζηήκηα (Polytechnic Univ. of Timisoara, Univ. of Alba Iulia), γηα Κνηλνηηθή (EU) ρξεκαηνδφηεζε γηα Intensive Program Summer School ζε ζέκαηα Γεσπιεξνθνξηθήο. Ζ Πξφηαζε απηή, κε ηίηιν: ATLAS, Application of the Terrestrial Laser Scanning for Environmental Processes and Changes, έγηλε απνδεθηή απ ηελ Δπξσπαηθή Έλσζε θαη καο αλαθνηλψζεθε φηη ρξεκαηνδνηήζεθε ε ζρεηηθή δξάζε (Ηνχιηνο 2010) γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκνπ online Web portal θαη ηε δηδαζθαιία εμαηνκηθεπκέλσλ ελνηήησλ ςεθηαθήο αξρηηεθηνληθήο θαη γεσπιεξνθνξηθήο ζηε Βνπδαπέζηε (Μάηνο 2011). Σν Παλεπηζηήκην The University of West Hungary, Hungary είλαη ν leader partner. Σν ΔU LLP/Erasmus IP / Summer School πξαγκαηνπνηήζεθε ην Μάην 2011 ζηελ πφιε Shekesfehervar (1 ψξα απ ηε Βνπδαπέζηε), κε ζπκκεηνρή εθηφο ησλ άιισλ θαη 11 θνηηεηψλ απ ην Σκήκα Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο θαζψο θαη 2 Καζεγεηψλ ηνπ Σκήκαηνο (Αζ. ΣΤΛΗΑΓΖ, Λάδ. ΔΥΗΓΖ). EU LLP / Erasmus Multilateral Project. πληνληζηήο θαη Δπηζηεκνληθόο γηα Κνηλνηηθή (EU) ρξεκαηνδφηεζε επξψ. ηελ Πξφηαζε απηή, κε ηίηηιν New Architecture: Reusable Personalized Curriculum θαη ζέκα ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκνπ online Web portal γηα δηδαζθαιία εμαηνκηθεπκέλσλ ελνηήησλ ςεθηαθήο αξρηηεθηνληθήο ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν (personalized digital architecture), ην TEI Καβάιαο ήηαλ ν leader partner (Φεβξνπάξηνο 2009). Proposal's reference number: LLP GR-ERASMUS-Erasmus Curriculum Development-Continuing Education. Θεηηθή αμηνιφγεζε κε βάζε ηα 8 award criteria ηεο πξφζθιεζεο (proposal score: 46.3%). Interreg IIIA, Μέηξν 2.2 (Πνιηηηζκφο). πληνληζηήο θαη Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο ζρεηηθήο πξφηαζεο (θνηλή πξφηαζε ΑΣΔΗ(Θ) κε FYROM) γηα ρξεκαηνδφηεζε επξψ, κε ζέκα ηελ ςεθηαθή ηεθκεξίσζε θαη πξνβνιή ηεο θνηλήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ησλ δχν ρσξψλ (Διιάδα-FYROM) κε ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο. ηελ πξφηαζε απηή ην ΑΣΔΗ(Θ) είλαη ν leader partner ηεζζάξσλ εηαίξσλ θαη απ ηηο δχν ρψξεο. ΤπΔΠΘ, Γ ΚΠ - ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ. Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο ηνπ Δξεπλεηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ΑΡΥΙΜΗΓΗ θσδηθόο ππνέξγνπ ηνπ AΣΔΗ(Θ) («Δξαηομικεςμένη μάθηζη με επανασπηζιμοποιούμενο ηπόπο (Δθαπμογέρ ζηα Μνημεία και Σύνολα Πολιηιζμού) - Personalized learning in a re-usable way (Applications in Cultural Heritage)») πξνυπνινγηζκνχ Δπξψ ( , Proceedings Citation: E. Kavakli, et al.: "Traditional Dance and E-Learning: The WebDance Learning Environment", Acta Universitatis Apulensis, No. 8 (2004), pp [PC.19]. ΤπΔΠΘ, Γ ΚΠ - ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ. πκκεηέρσλ ζηελ Κχξηα Δξεπλεηηθή Οκάδα ηνπ Δξεπλεηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ΑΡΥΙΜΗΓΗ θσδηθόο ππνέξγνπ ηνπ ΑΣΔΗ(Θ) («Γιασείπιζη κινούμενυν ανηικειμένυν και παγκόζμιορ ιζηόρ - Mobile GIS tracking») πξνυπνινγηζκνχ Δπξψ ( , 14 Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΗΑΓΖ (Βηνγξαθηθφ εκείσκα)

15 Γ.Γ.Δ.Σ., Γ ΚΠ - ΚηΠ. Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο γηα ην AΣΔΗ(Θ) ηνπ αληαγσληζηηθνχ Δξεπλεηηθνχ Πξνγξάκκαηνο VRlab («Ανάπηςξη 3-D Δπγαζηηπίυν Δικονικήρ Ππαγμαηικόηηηαρ») ηεο Γ.Γ.Δ.Σ./ΚηΠ (Hypertech A.E., ΔΚΔΣΑ/ΗΠΣΖΛ, Γλψκσλ Πιεξνθνξηθή Α.Δ., Διιεληθφ Κνιέγην θαη AΣΔΗ(Θ). πλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ Δπξψ θαη πξνυπνινγηζκνχ γηα ην ΑΣΔΗ(Θ) Δπξψ ( , θαη Proceedings Citation: Michael G. Strintzis, et al.: "Remote Experiments Laboratories using Virtual Reality Technologies: The VRlab Project", Acta Universitatis Apulensis, No. 11 (2005), pp (βι. επίζεο θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΚΔΣΑ / ΗΠΣΖΛ, ISI/WoS Journal Citation: K. Moustakas, G. Nikolakis, K. Kostopoulos, D. Tzovaras & M.G. Strintzis: Haptic Rendering of Visual Data for the Visually Impaired, IEEE Multimedia Magazine, Vol. 14 (1) (2007), pp (βι. επίζεο θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΚΔΣΑ / ΗΠΣΖΛ, ΤπΔΠΘ, Γ ΚΠ - ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ. Πξφγξακκα κε ηίηιν: «Δνίζσςζη ηυν Σποςδών ζηο Τμήμα Πληποθοπικήρ ηος ΤΔΙ Θεζζαλονίκηρ». Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο ηνπ Παθέηνπ Δξγαζίαο ΠΔ.04 Ανάπηςξη Μαθηζιακού Υλικού για Γιανομή ζηο Γιαδίκηςο πξνππνινγηζκνχ Δπξψ (ΠΔ.04) - Ακνηβή Δπξψ ( ). Παξαγσγή δηαδξαζηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ εηζαγσγή ζηα GIS θαη ηε δηδαζθαιία ζεκάησλ γεσγξαθηθήο αλάιπζεο, κε ηίηιν: «GeoSpace - An Interactive Multimedia Tutorial on GIS and Spatial Analysis». Έθδνζε ηνπ Kingstone University (Μεγάιε Βξεηαλία) θαη ηνπ University of Melbourne (Απζηξαιία). Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο γηα ην δηάζηεκα Δπηηξνπή Δξεπλψλ ΣΔΗ-Θ. Πξφγξακκα κε ηίηιν: «Χηθιακέρ Τεκμηπιώζειρ Μνημείυν Θεζζαλονίκηρ - Μέπορ A'» θαη πξνυπνινγηζκφ δξρ. Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ( ). Σα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ αλαθνηλψζεθαλ ζε δηεζλή ζπλέδξηα θαη εθδειψζεθε ζρεηηθφ ελδηαθέξνλ απ' ην εμσηεξηθφ (βι. επηζηνιέο απ ηνπο Prof. Gianfranco Forlani (Politecnico di Milano, Italy) θαη Dr. Antonio Almagro (Escuela de Estudios Arabes, Spain). Δπηηξνπή Δξεπλψλ ΑΠΘ. Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα κε θσδηθφ αξηζκφ 4784 θαη ηίηιν: «Αςηομαηοποιημένο Σύζηημα Πληποθοπιών για Τεκμηπίυζη και Γιασείπιζη ηος Υλικού ηος ΚεΓΑΚ». Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο γηα ην δηάζηεκα Δπηηξνπή Δξεπλψλ ΑΠΘ. Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα κε θσδηθφ αξηζκφ 4936 θαη ηίηιν: «Ππόηςπο Σύζηημα Γιασείπιζηρ Πληποθοπιών και Γικηύυν Κοινήρ Ψθέλειαρ ηος Γήμος Λαμίαρ». Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο γηα ην δηάζηεκα Δπηηξνπή Δξεπλψλ ΑΠΘ. Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα κε θσδηθφ αξηζκφ 3067 θαη ηίηιν: «Ανάπηςξη και Δμπλοςηιζμόρ ηος Δκπαιδεςηικού Υλικού ηος Ππογπάμμαηορ Σποςδών με CD- ROM και ζε Πεπιβάλλον Πολςμέζυν». Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο γηα ηα δηαζηήκαηα θαη ΤΠΔΥΧΓΔ - Ηλζηηηνχην Σερληθήο εηζκνινγίαο θαη Αληηζεηζκηθψλ Καηαζθεπψλ (ΗΣΑΚ). Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα κε ηίηιν: «Σειζμολογικέρ έπεςνερ ζηον Δλληνικό σώπο με έμθαζη ζηιρ ιδιόηηηερ ηηρ ζειζμικήρ πηγήρ και ηος μέζος διάδοζηρ για ηον καθοπιζμό ηηρ ζειζμικήρ Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΗΑΓΖ (Βηνγξαθηθφ εκείσκα) 15

16 επικινδςνόηηηαρ». Δμσηεξηθφο Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο γηα ην δηάζηεκα (πκβφιαην ζπλεξγαζίαο - χκβαζε έξγνπ). 17. ΚΡΙΣΗ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΤΝΔΓΡΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ Editorial Board Member - ΔΙΗΓΗΣΗ & ΜΔΛΟ ΔΚΛΔΚΣΟΡΙΚΧΝ ΧΜΑΣΧΝ Δπηιεγκέλνο θξηηήο απ' ην ACM Computing Reviews Journal (digital & printed/paper journal, index database and portal to computing literature, published by the Association for Computing Machinery from 1960, ISSN: , γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ λένπ Βηβιίνπ / Σφκνπ Πξαθηηθψλ κε επηιεγκέλα άξζξα (Έθδνζε 2008) ζε ζέκαηα E-learning ησλ H. Leung, F. Li, R. Lau & Q. Li (Eds.) κε ηίηιν "Advances in Web based Learning ICWL 2007" (Springer, LNCS 4823, ISSN: , ISBN: ). Οινθιήξσζε θαη δεκνζίεπζε ηεο θξίζεο (Ηνχιηνο 2009). Μέινο ηνπ δηεζλνχο Technical Program Committee ηνπ ηαθηηθνχ δηεζλνχο πλεδξίνπ ICAdET 2010 (Int l Conference on Advances in Electro-Technologies) ηνπ Faculty of Electrical Engineering & Information Technology ηνπ Univ. of Oradea, ηεο Academy of Romanian Scientists Technical Sciences Section θαη ηεο Romanian Association of Electrical & Electronics Engineers (Oradea, Ρνπκαλία). Μέινο ηνπ δηεζλνχο Editorial Board ηεο ηαθηηθήο, απ' ην 2000, εηήζηαο επηζηεκνληθήο έθδνζεο Pangeea (ISSN: ) ηνπ Environmental Department ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Alba Iulia θαη ηεο Romanian Geographic Society (Ρνπκαλία). Κξηηήο ηνπ θεκηζκέλνπ National Council of Research (CNR, Italy) & Elsevier Masson SAS (Paris, France) publishing journal Journal of Cultural Heritage [Impact Factor 0.854, Journal Citation Reports (2008) published by Thomson-Reuters Scientific in 2009], Editorin-Chief: Prof. Paolo Guerriero. Δπηιεγκέλνο θξηηήο απ' ην ACM Computing Reviews Journal (digital & printed/paper journal, index database and portal to computing literature, published by the Association for Computing Machinery from 1960, ISSN: , γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ λένπ βηβιίνπ (Έθδνζε 2008) ζε ζέκαηα Digital Architecture - Design Computing ησλ θαζεγεηψλ Αξρηηεθηνληθήο Imdat As (Univ. of Notre Dame, Architecture) θαη Daniel Schodek (Harvard Graduate School of Design, Architecture) κε ηίηιν "Dynamic Digital Representations in Architecture >> Visions in Motion" (Taylor & Francis, Inc., Bristol, PA, 2008, ISBN: ). Οινθιήξσζε θαη δεκνζίεπζε ηεο θξίζεο (Μάηνο 2009). Κξηηήο ηνπ θεκηζκέλνπ Blackwell Publishing Journal Computational Intelligence, Impact Factor 1.415, Journal Citation Reports (2006) published by Thomson-Reuters Scientific. Editors-in-Chief: Profs. A. Ghorbani and E. Milios. Δπηιεγκέλνο θξηηήο απ' ην ACM Computing Reviews Journal (digital & printed/paper journal, index database and portal to computing literature, published by the Association for Computing Machinery from 1960, ISSN: , γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ λένπ βηβιίνπ (Έθδνζε 2008) ησλ θαζεγεηψλ Αξρηηεθηνληθήο Yehuda E. Kalay (Univ. of Berkley, Architecture) θαη Thomas Kvan (Univ. of Melbourne, Architecture) κε ηίηιν "New heritage: New Media and Cultural 16 Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΗΑΓΖ (Βηνγξαθηθφ εκείσκα)

17 Heritage" (Y. Kalay, T. Kvan, J. Affleck). Οινθιήξσζε θαη δεκνζίεπζε ηεο θξίζεο (Ηαλνπάξηνο 2009). Μέινο ηνπ δηεζλνχο Editorial Board ηεο ηαθηηθήο, απ' ην 1998, εηήζηαο επηζηεκνληθήο έθδνζεο The Annals of the University of Oradea, Romania (ISSN: ) ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο & Καηαζθεπψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Oradea - Ρνπκαλία. Κξηηήο ηνπ θεκηζκέλνπ Elsevier Journal [The TOP Journal in Civil & Structural Engineering / "Construction & Building Technology" Category] Automation in Construction, Impact Factor 1.664, Journal Citation Reports (2008) published by Thomson- Reuters Scientific in Editors-in-Chief: Prof. of Architecture Y.E. Kalay, Prof. of Engineering M.J. Skibniewski. Κξηηήο ησλ εθδφζεσλ (Journals, Proceedings) ηνπ θεκηζκέλνπ Winter School of Computer Graphics (WSCG) - Prof. Emeritus of Computer Graphics Jack E. Bresenham (Winthrop Univ., USA) θαη Prof. Vaclav Skala (West Bohemia Univ., Czech Republic). Co-editor (γηα θάπνην δηάζηεκα), Associate Editor & Μέινο ηεο Γηεζλνχο πκβνπιεπηηθήο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο (Editorial Board), θαη Κξηηήο γηα ζέκαηα CAAD, CAD & GIS ηνπ δηεζλνχο πεξηνδηθνχ International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC) (ISI Thomson-Reuters Scientific Master Journal List, ISI-Science Citation Index Expanded / SciSearch, ISI-Journal Citation Reports, 2008). Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο θαη Κξηηήο ησλ δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ Γεσπιεξνθνξηθήο GeoCAD -αλαγλσξηζκέλσλ απ' ηε FIG- πνπ ζπλδηνξγαλψλνπλ ηα Σκήκαηα Γεσπιεξνθνξηθήο ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο Alba Iulia, Ρνπκαλία θαη West Hungary, Οπγγαξία (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 & 2010). Μέινο ηξηκειψλ εηζεγεηηθψλ επηηξνπψλ θαη εθιεθηνξηθψλ ζσκάησλ γηα ηε θξίζε ζπλαδέιθσλ εθπαηδεπηηθψλ ΣΔΗ (εθινγέο ζε ζέζεηο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ δηαθφξσλ βαζκίδσλ θαη κεηαηξνπέο πξνζσπνπαγψλ ζέζεσλ ηνπ Ν. 2916/2001 ζε ηαθηηθέο). Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο, Μέινο ηνπ Editorial Board ησλ Proceedings (ζεηξά Acta Universitatis Apulensis κε εηθνζηηέζζεξηο (24) εθδφζεηο Πξαθηηθψλ κέρξη ην 2010) θαη Κξηηήο ησλ δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ ICTAMI πνπ ζπλδηνξγαλψλνπλ ην Παλεπηζηήκην ηεο Alba Iulia, ε Αθαδεκία Δπηζηεκψλ ηεο Ρνπκαλίαο θαζψο θαη άιια ΑΔΗ ( ). Πξφεδξνο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο θαη Κξηηήο ηνπ επηζηεκνληθνχ ζπλεδξίνπ κε δηεζλή ζπκκεηνρή ηνπ ΤπΜ&Θ/ΟΔΔΚ κε ζέκα: Τα Γευγπαθικά Σςζηήμαηα Πληποθοπιών ζηην Ππόκληζη ηος Θεζζαινλίθε (1999). Κξηηήο γηα ζέκαηα CAD & GIS ηνπ δηεζλνχο πεξηνδηθνχ FACTA Universitatis (Series: Electronics and Energetics), ISSN Δπηιεγκέλνο ACM Referee & SIGGRAPH Reviewer γηα ζέκαηα CAD / HCI / Multimedia ηνπ ACM Computing Reviews Journal (digital & printed/paper journal, index database and portal to computing literature, published by the Association for Computing Machinery from 1960, ISSN: Κξηηήο γηα ζέκαηα CAD & GIS θαη κέινο ησλ International Program Committee θαη Organizing Committee ησλ δηεζλψλ ζπλεδξίσλ ICCC 2004 (Univ. of Oradea) [Κξ. 3 Α ], ICCCC 2006 θαη ICCCC 2008 (AGORA Univ. of Oradea) [Κξ.3 Β ], Romania. Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΗΑΓΖ (Βηνγξαθηθφ εκείσκα) 17

18 Κξηηήο γηα ζέκαηα Computer Modeling ηνπ θεκηζκέλνπ δηεζλνχο πεξηνδηθνχ International Journal INFORMATICA [Impact Factor 0.456, Journal Citation Reports (2005) published by Thomson-Reuters Scientific] (ISI Thomson-Reuters Scientific Master Journal List: Ακαδημία Δπιζηημών Λιθοςανίαρ, Τμήμα Πληποθοπικήρ). Μέινο ηεο 4-κεινχο δηεζλνχο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο θαη Κξηηήο γηα ζέκαηα CAD, CAAD, e-cad, Digital Cadastre & GIS ηνπ -αλαγλσξηζκέλνπ απ' ηε FIG (Federetion International des Geometres, FIG), Commission 3 on GIS/LIS- δηεζλνχο πεξηνδηθνχ: RevCAD Journal of Geodesy and Cadastre (Revista de Cadastru), Δλλέα εθδφζεηο (2009). 18. ΓΙΑΠΙΣΧΜΔΝΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΡΙΗ Οκφθσλε εθινγή ζε κφληκε ηαθηηθή ζέζε Καζεγεηή ΣΔΗ (17 Απγνχζηνπ 2011, ΦΔΚ 573, η. Γ, ). Γλσζηηθφ αληηθείκελν: Τετνολογία Λογιζμικού (Software) και Γραθική (Computer Graphics). Οκφθσλε εθινγή ζε κφληκε ηαθηηθή ζέζε Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ΣΔΗ, απφ εηδηθφ εθιεθηνξηθφ ζψκα Καζεγεηψλ ΑΔΗ πνπ ζπγθξνηήζεθε κε απφθαζε ηνπ ΤπΔΠΘ (6 Ννεκβξίνπ 2001, Αζήλα - ΦΔΚ 16, η. ΝΠΓΓ, ). Γλσζηηθφ αληηθείκελν: Τετνολογία Λογιζμικού (Software) και Γραθική (Computer Graphics). Οκφθσλε εθινγή ζε κφληκε εληαία ζέζε Καζεγεηή - Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ζην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο (3 Ηνπιίνπ 1989, Θεζζαινλίθε - ΦΔΚ 170, η. ΝΠΓΓ, ). Γλσζηηθφ αληηθείκελν: Τετνολογία Λογιζμικού (Software) και Γραθική (Computer Graphics). 19. ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΔΡΓΟ ΒΙΒΛΙΑ & ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΧΝ Ν. Elefteriadis, A. D. Styliadis & I. Paliokas, Editors (2007). LANT07-Landscape Architecture and New Technologies, International Conference Proceedings, 383 pp., ISBN: Library Reference: Βηβιηνγξαθηθφ Γειηίν Ηνπιίνπ-Απγνχζηνπ 2007 Βηβιηνζήθεο Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά (Σνκέαο Καιψλ Σερλψλ-Fine Arts, Κσδηθφο θαηαινγξάθεζεο: 712 PRO). Book Reference: G.D. Mouflis et al., "Assessment of the visual impact of marble quarry expansion ( ) on the landscape of Thasos island, NE Greece", Journal Landscape and Urban Planning (Elsevier B.V.), 86 (2008), pp Daniel Breaz & A. D. Styliadis, Editors (2005). ICTAMI 2004 International Conference Proceedings, No. 8 (480 pp.) & No. 9 (462 pp.), ISSN: Α. Γ. ηπιηάδεο, Κ. Γ. ηπιηάδεο, Κ. Ν. Υαηδάξα θαη Mircea Risteiu (2005). "Τεσνολογία, Δκπαίδεςζη και Αλληλεπίδπαζή ηοςρ", 237 ζει., Σκήκα Δθδφζεσλ ΑΣΔΗ-Θ, ISBN: Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΗΑΓΖ (Βηνγξαθηθφ εκείσκα)

19 S. Briciu, M. Jaradat, A. Socol, A. D. Styliadis & C. S. Teiusan (2005). Cost-based Management, 264 pp., ISBN: Cited by in ISI/WoS & Elsevier/Scopus: 2. Int l Journal Citation: A.-M. Cordos, H.-T. Andreica & L.-M. Rof Controversies on Intgrated Accounting System, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 12 (1), pp , *Elsevier/Scopus Journal Citation: M. Andreica, I. Mihailescu, C.T. Andreica & M.E. Andreica Foresight Stability under Conditions of Economic Crisis, Journal Metalurgia International (ISSN: ), Vol. 14, No. 11, pp , *Elsevier/Scopus Journal Citation: S. Briciu, L.S. Todor & H.T. Andreica, XBRL An Efficient Method of the Accounting Reporting Management, Journal Metalurgia International, Vol. 15, No. 2, pp , CV (Βηνγξαθηθνχ) Reference: Prof. Adela Socol, Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, Facultatea de stiinte, 13 Oct Μ. Risteiu, A. D. Styliadis, Herbert ten Thij & G. Marc (2005). Web-based Object-Oriented Modeling, 254 pp., ISBN: A. D. Styliadis (2003). "Geographical Information Systems (Spatial Reasoning & Geomatics Engineering)", 416 ζει., Δθδφζεηο ΕΖΣΖ - Θεζζαινλίθε, ISBN: Σν Βηβιίν απηφ επηιέρζεθε απ ηε Γ.. ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ηνπ ΣΔΗ Καβάιαο θαη αγνξάζηεθε, κέζσ εζληθνχ δηαγσληζκνχ, γηα ηε βηβιηνζήθε ηνπ ηκήκαηνο (επηέκβξηνο 2006). Δπηινγή γηα ηε βηβιηνζήθε ηνπ Σκήκαηνο Σππνπνίεζεο θαη Γηαθίλεζεο Πξντφλησλ ηνπ ΑΣΔΗ-Θ (Καηεξίλε) (www.logistics.teithe.gr/docs/library_books.xls). ΦΔΚ Citation: Σν Βηβιίν απηφ πξνηάζεθε απ ην πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΣΔΗ Θεζ/λίθεο γηα ηελ έθδνζε ΦΔΚ θνζηνιφγεζεο (ΦΔΚ Σεχρνο B', Αξ. Φχιινπ /06/2004, Αξηζ /Δ5) θαη δηαλεκήζεθε ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο απηνχ ( ). Α. Γ. ηπιηάδεο (2002). "Ανάπηςξη Γιεπιθανειών Φπήζηη ζε Δλεγσόμενο Γπαθικό Πεπιβάλλον (Δθαπμογέρ ζε Σςζηήμαηα Πληποθοπιών Φώπος)", 488 ζει., Δθδφζεηο ΕΖΣΖ - Θεζζαινλίθε, ISBN: *Int l Journal Citation: T. Koliopoulos, Sulphate Concentrations at Mid Auchencarroch Experimental Site Image Processing and Environmental Quality Assurance of Leachate Pond Treatment Units on Displaced Geological Surfaces, International Journal of ChemTech Research (IJCRGG, ISSN: ), Vol. 1, No. 2, pp , April-June ***Book Citation: Βαζίιεηνο Δπαγγειίδεο, "Ανάλςζη-Ανάπηςξη Λογιζμικού Γιασείπιζηρ Δλαιοςπγείος", 45 ε ζει. Πηπρηαθή Δξγαζία (59 ζει.) - ΣΔΗ Κξήηεο / ΣΔΦ / ΠΔ Σειεπηθνηλσληψλ & Γηθηχσλ, Ηδξπκαηηθφ Καηαζεηήξην / Πεξηβάιινλ ηεθκεξίσζεο πηπρηαθψλ εξγαζηψλ E-Thesis (http://nefeli.lib.teikrete.gr), Υαληά Book Citation: Νηθφιανο Γ. Υαζάλαγαο, "Κοινυνιολογία Τοπίος", page 292 nd, Δθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ, Αζήλα Δπηινγή απ ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΗ Ηνλίσλ Νήζσλ γηα αγνξά, κε δηαγσληζκφ, γηα ηε βηβιηνζήθε ηνπ Σκήκαηνο Δθαξκνγψλ ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη ηελ Οηθνλνκία (Ννέκβξηνο 2006). Δπηινγή απ ηε Γ.. ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ηνπ ΣΔΗ Καβάιαο γηα αγνξά, κε δηαγσληζκφ, γηα ηε βηβιηνζήθε ηνπ ηκήκαηνο (επηέκβξηνο 2006). Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΗΑΓΖ (Βηνγξαθηθφ εκείσκα) 19

20 *Book Citation: Δπηινγή απ ην Τπ.Δ.Π.Θ. (Φ.Δ.Κ.) γηα ηνλ θαηάινγν ηίηισλ εγθεθξηκέλνπ πιηθνχ γηα ηηο ζπιινγέο ησλ ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζηα πιαίζηα ηνπ Γ Κ.Π.., κε Α/Α ζηνλ ζρεηηθφ θαηάινγν 619 (Ηνχληνο 2006). **Book Citation: Σν Βηβιίν απηφ επηιέρζεθε απ ηε Γ.. ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη πξνηάζεθε ζηνπο θνηηεηέο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ απηνχ (Ηαλνπάξηνο 2005). ΦΔΚ Citation: Σν Βηβιίν απηφ πξνηάζεθε απ ην πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΣΔΗ Θεζ/λίθεο γηα ηελ έθδνζε ΦΔΚ θνζηνιφγεζεο (ΦΔΚ Σεχρνο B', Αξ. Φχιινπ /10/2002, Αξηζ /Δ5) θαη δηαλέκεηαη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο απηνχ (2002- ήκεξα). Α. Γ. ηπιηάδεο (Α Έθδνζε: 1999, Β Έθδνζε: 2002, Γ Έθδνζε: 2006, Γ Έθδνζε: 2010). "Γπαθικά με Ηλεκηπονικό Υπολογιζηή (Computer Graphics)", 424 ζει., Δθδφζεηο ΕΖΣΖ - Θεζζαινλίθε, ISBN: Book Citation: Αξρείν ρνιηθήο Βηβιηνζήθεο ΔΠΑΛ χξνπ, Book Citation: 2 ν Πξνηεηλφκελν χγγξακκα / Σκήκα Σερλνινγίαο, Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ΣΔΗ Ζπείξνπ, Book Citation: 3 ν Πξνηεηλφκελν χγγξακκα / Σκήκα Σερλνινγίαο, Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ΣΔΗ Καιακάηαο, Book Citation: Νηθφιανο Γ. Υαζάλαγαο, "Κοινυνιολογία Τοπίος", page 292 nd, Δθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ, Αζήλα Book Citation: Nikolaos Noulas, "E-Culture: The Digitalization of the Cultural Heritage", NETiS, EC/Leonardo da Vinci (Education and Culture) Report, **Book Citations: 2 ν Πξνηεηλφκελν χγγξακκα / Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Ηφληνπ Παλεπηζηεκίνπ, Γεθέκβξηνο 2008, *Book Citation: 1 ν Πξνηεηλφκελν χγγξακκα / Σκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Καβάιαο, Ννέκβξηνο Book Citation: Φαλήο Αλζνπνχινπ, "Αξιοποίηζη Γοπςθοπικών Γεδομένυν Νςσηεπινού Φυηιζμού ζε Γευγπαθικέρ Δθαπμογέρ με Φπήζη ΣΓΠ", 6 ε θαη 7 ε ζει. Πηπρηαθή Δξγαζία - Έθδνζε Σκήκα Γεσγξαθίαο Υαξνθφπεηνπ Παλεπηζηεκίνπ, Αζήλα Book Citation: Γήκεηξα Κνπηζνπδνπνχινπ, "Γευγπαθικά Σςζηήμαηα Πληποθοπιών", 101 ε ζει. Πηπρηαθή Δξγαζία - Έθδνζε Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΣΔΗ-Θ, Θεζζαινλίθε Book Citation: Νίθε Μαζηνπδάθε & Κσλζηαληίλα Μπέδα, "Μελέηη και Σύγκπιζη Γλυζζών Γιαδικηύος για ηην Αναπαπάζηαζη, Ανηαλλαγή και Απεικόνιζη Γευγπαθικών Πληποθοπιών", ζει. 147 ε. Πηπρηαθή Δξγαζία - Έθδνζε Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΣΔΗ-Θ, Θεζζαινλίθε Δπηινγή απ ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΗ Ηνλίσλ Νήζσλ γηα αγνξά, κε δηαγσληζκφ, γηα ηε βηβιηνζήθε ηνπ Σκήκαηνο Δθαξκνγψλ ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη ηελ Οηθνλνκία (Ννέκβξηνο 2006). Δπηινγή απ ηε Γ.. ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ηνπ ΣΔΗ Καβάιαο γηα αγνξά, κε δηαγσληζκφ, γηα ηε βηβιηνζήθε ηνπ ηκήκαηνο (επηέκβξηνο 2006). *Book Citation: Δπηινγή απ ην Τπ.Δ.Π.Θ. (Φ.Δ.Κ.) γηα ηνλ θαηάινγν ηίηισλ εγθεθξηκέλνπ πιηθνχ γηα ηηο ζπιινγέο ησλ ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζηα πιαίζηα ηνπ Γ Κ.Π.., κε Α/Α ζηνλ ζρεηηθφ θαηάινγν 620 (Ηνχληνο 2006). Δπηινγή γηα ηε βηβιηνζήθε ηνπ Σκήκαηνο Σερλνινγίαο Αεξνζθαθψλ ηνπ ΣΔΗ Υαιθίδαο (www.aero.teihal.gr/downloads/books.pdf). 20 Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΗΑΓΖ (Βηνγξαθηθφ εκείσκα)

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud

Πρόσκληση. DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud Πρόσκληση 2 ο μινι-σχολείο στο Υπολογιστικό Νέφος και τις Υπηρεσίες Λογισμικού Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016 Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016 Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα 2011 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Πηγών: Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη και Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Συλλογή HEAL-Link

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

- 47 - Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες

- 47 - Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες Avinguda del Carrilet (Amadeu Torner, Jacint Verdaguer), L Hospitalet de Llobregat, Βαρκελώνη. Ζώνες ειδικής χρήσης που

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Παναγιώτης Αναστασιάδης Πανεπιστήμιο Κρήτης panas@ edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προηγμένες τεχνολογίες σύγχρονης μετάδοσης και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

I. Μητρώο Εξωτερικών Μελών της ημεδαπής για το γνωστικό αντικείμενο «Μη Γραμμικές Ελλειπτικές Διαφορικές Εξισώσεις»

I. Μητρώο Εξωτερικών Μελών της ημεδαπής για το γνωστικό αντικείμενο «Μη Γραμμικές Ελλειπτικές Διαφορικές Εξισώσεις» Τα μητρώα καταρτίστηκαν με απόφαση της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης της ΣΝΔ της 18ης Απριλίου 2013. Η ανάρτησή τους στον ιστότοπο της ΣΝΔ εγκρίθηκε με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της 24ης Απριλίου 2013.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Άτλαντας της Νήσου Λέσβου.

Ηλεκτρονικός Άτλαντας της Νήσου Λέσβου. Ηλεκτρονικός Άτλαντας της Νήσου Λέσβου. Καρανικόλας Νικόλας Α.Π.Θ. Δρ. Παπαδόπουλος Κων/νος ΕΚΕΧΑΚ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παραγωγή Ατλάντων στην Ελληνική Χαρτογραφική διαδικασία κρίνεται ιδιαίτερα φτωχή τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα

Διδασκαλία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Όνομα: ΝΕΛΛΗ ΜΑΡΔΑ Επάγγελμα: Αρχιτέκτων Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΣΠΟΥΔΕΣ Πτυχίο Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π. 1972-1977 M.Sc. in Architecture, U.C.L. Bartlett School of Architecture, 1984-5. Ph.D. in

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τους Πολιτικούς Μηχανικούς

Πρόγραμμα Σπουδών για τους Πολιτικούς Μηχανικούς Πρόγραμμα Σπουδών για τους Πολιτικούς Μηχανικούς Πίνακας Α: ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ Πρόγραμμα Σπουδών ανά Εξάμηνο ΠΤΥΧΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές γνώσεις και Δεξιότητες Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1 : Έκθεση καταγραφής χρήσεων γης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1 : Έκθεση καταγραφής χρήσεων γης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011 Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/211 Hellenic Ministry of Culture and Tourism Directorate of Informatics & Telecommunications Hellenic Ministry of Culture & Tourism (HMCT) responsible for monitoring

Διαβάστε περισσότερα

DECO DECoration Ontology

DECO DECoration Ontology Πράξη: «Αρχιμήδης ΙΙI Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης» Υποέργο 32 DECO DECoration Ontology Οντολογία και εφαρμογές σημασιολογικής αναζήτησης και υποστήριξης στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Υλικού και των Μεθόδων Διδασκαλίας

Παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Υλικού και των Μεθόδων Διδασκαλίας Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση στην Επιστήμη των Γεωγραφικών Πληροφοριών Παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Υλικού και των Μεθόδων Διδασκαλίας Εμμ.. Στεφανάκης Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Το Έργο edugi Το έργο edugi:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Προσωπικά Στοιχεία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα Marios Πανεπιστήμιο / Brunel University London Επώνυμο Angelides E-mail Marios.Angelides@brun el.ac.uk Electronic and Computer Engineering Βαθμίδα Professor Επιστημονική Περιοχή Multimedia Content

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.

IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Μέσω της υπηρεσίας IEEE Xplore παρέχεται πρόσβαση στα περιεχόμενα, στις περιλήψεις και στα πλήρη κείμενα (full text) άρθρων από επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Ιδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ημ/νία: 2003 Τίτλος: ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Ιδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ημ/νία: 2003 Τίτλος: ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΜΟΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΕΡ. ΓΕΝ.: 19/12/1980 ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ 2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Ημ/νία: 2003 Τίτλος: ΔΙΠΛΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Ιστορική εξέλιξη των ΣΓΠ

Συνοπτική Ιστορική εξέλιξη των ΣΓΠ Συνοπτική Ιστορική εξέλιξη των ΣΓΠ Οι βάσεις των ΣΓΠ, όσον αφορά το πληροφορικό τους τµήµα, τέθηκαν τις δεκαετίες 1950-1960 µετηνανάπτυξη λογισµικών και τεχνικών αυτοµατοποιηµένης χαρτογραφίας. Το εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission:

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission: ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission: Implementation details and performance evaluation, International

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ * 22η ΤΜΗΜΑ*

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού Χ. Βολιώτη 1, Θ. Τσιάτσος 1, Σ. Μαυροπούλου 2, Χ. Καραγιαννίδης 2 1 Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ Τίτλος κατεύθυνσης Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης Στόχος της κατεύθυνσης Η ραγδαία εξέλιξη της ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΤΝΔΓΡΙΑ, ΔΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΛΠ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΛΑΒΑ ΜΔΡΟ:

ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΤΝΔΓΡΙΑ, ΔΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΛΠ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΛΑΒΑ ΜΔΡΟ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΤΝΔΓΡΙΑ, ΔΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΛΠ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΛΑΒΑ ΜΔΡΟ: 2009: «CERN workshop on Innovations in Scholarly Communication (OAI6)», 17-19 June 2009, CERN, Geneva. «Νέερ Σεσνολογίερ και Βιβλιοθήκερ», 12 Ιοςνίος

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ Α ΕΤΟΣ / 1 ST YEAR 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ / 1 ST SEMESTER 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ / 2 ND SEMESTER A01YΠ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Ι FUNDAMENTAL PRINCIPLES AND CONCEPTS IN ARCHITECTURE I Α02ΥΠ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος «Χωρική µορφολογία σε ιδρύµατα παιδικής µέριµνας. Κοινωνική συνύπαρξη, µορφές ελέγχου µέσω του χώρου»

Τίτλος «Χωρική µορφολογία σε ιδρύµατα παιδικής µέριµνας. Κοινωνική συνύπαρξη, µορφές ελέγχου µέσω του χώρου» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1959. Είναι έγγαµη και µητέρα δύο παιδιών. 1. ΣΠΟΥ ΕΣ 1995-2001 1981-1986 1977-1980 1999 1994 1977 Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1992: Diploma in History, Department of History and Archaeology, University of Athens.

1992: Diploma in History, Department of History and Archaeology, University of Athens. Zisis Melissakis Dr. / Senior Researcher (B) Institute of Historical Research Department of Byzantine Research Phone: +30 210 7273641 Fax: +30 210 7273629 E-mail: zmelis@eie.gr Website: http://www.eie.gr/nhrf/institutes/ibr/index-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Προσωπικά Στοιχεία ΟΝΟΜΑ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5294552 FAX: 210-5294553 KINHTO: 6977-356013 E-mail: vissilia@aua.gr ΒΙΣΙΛΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης 2006 2007 Μελέτες χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση οντολογιών στη χαρτογράφηση γνώσης: Μελέτη περίπτωσης σε μία ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη

Χρήση οντολογιών στη χαρτογράφηση γνώσης: Μελέτη περίπτωσης σε μία ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη Χρήση οντολογιών στη χαρτογράφηση γνώσης: Μελέτη περίπτωσης σε μία ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη Σοφία Ζαπουνίδου 1. Εισαγωγή Η Διαχείριση Γνώσης (ΔΓ) αποτελεί μία νέα προσέγγιση στη διοίκηση οργανισμών, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Ο Συµεών Καραφόλας είναι καθηγητής της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, όπου εντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

EASTERN MACEDONIA AND THRACE INSTITUTE OF TECHNOLOGY CURRICULUM VITAE. Dr. PANAGIOTIS KOGIAS, MSc, PhD. Lecturer Department of Electrical Engineering

EASTERN MACEDONIA AND THRACE INSTITUTE OF TECHNOLOGY CURRICULUM VITAE. Dr. PANAGIOTIS KOGIAS, MSc, PhD. Lecturer Department of Electrical Engineering EASTERN MACEDONIA AND THRACE INSTITUTE OF TECHNOLOGY CURRICULUM VITAE EDUCATION Dr. PANAGIOTIS KOGIAS, MSc, PhD. Lecturer Department of Electrical Engineering Eastern Macedonia and Thrace Institute of

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ Ν. ΕΦΕΣΙΟΥ 1.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ Ν. ΕΦΕΣΙΟΥ 1.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ Ν. ΕΦΕΣΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ε.Μ.Π. 1.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ Η Ειρήνη Εφεσίου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1951. Αποφοίτησε από το Αρσάκειο Ψυχικού το 1969. Το

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση θορύβου

Χαρτογράφηση θορύβου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙKΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Γ Ε Ω Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα σε περίοδο κρίσης:

Η έρευνα σε περίοδο κρίσης: Η έρευνα σε περίοδο κρίσης: Πολυτέλεια ή προτεραιότητα»; Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής & Βιομηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ Πάνελ: «Η έρευνα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σαν μοχλός

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση τοπωνυµίων και άλλων στοιχείων ονοµατολογίας στους χάρτες

Τοποθέτηση τοπωνυµίων και άλλων στοιχείων ονοµατολογίας στους χάρτες Τοποθέτηση τοπωνυµίων και άλλων στοιχείων ονοµατολογίας στους χάρτες Miroshnikov & Tchepine 1999 Ahn & Freeman 1984 Ένας σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα ενός χάρτη ως µέσω επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Τμήματος Ηλεκτρονικής απο την διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων

Η εμπειρία του Τμήματος Ηλεκτρονικής απο την διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων Η εμπειρία του Τμήματος Ηλεκτρονικής απο την διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων Κων/νος Πετρίδης, Κ. Τσίτου, Μιχάλης Ταταράκης και Γιάννης Καλιακάτσος Important Dates 1991: First Study Visit of Staff Members

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Καραδημητρίου Email: kkaradim@psed.duth.gr Τηλέφωνο: 2551030114 ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 10.07.2015 ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ Απιθμ. Ππυη.: 771 &ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 10.07.2015 ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ Απιθμ. Ππυη.: 771 &ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 10.07.2015 ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ Απιθμ. Ππυη.: 771 & ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΜΗΣΔΙΑ Πληποθοπίερ: Διπήνη Σπικοίλη e-mail: irini@aua.gr Σασ. Γ/νζη: Ιεπά Οδόρ 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Τίτλοι σπουδών Πτυχίο: Μηχανικός Πληροφοριακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Coventry, U.K,, 1991. Μεταπτυχιακό: Μηχανικός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Μιλτιάδης Ιωάννου Ματσάγκας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική στη Γενική & Ειδική Αγωγή Η συμβολή του Διαδικτύου & του Web 2.0 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΔΗΜΟΥ

Πληροφορική στη Γενική & Ειδική Αγωγή Η συμβολή του Διαδικτύου & του Web 2.0 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΔΗΜΟΥ Πληροφορική στη Γενική & Ειδική Αγωγή Η συμβολή του Διαδικτύου & του Web 2.0 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παν. Πατρών ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΔΗΜΟΥ Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Post graduate studies in the primary production sector

Post graduate studies in the primary production sector Post graduate studies in the primary production sector Prof. Dr Constantin VAMVAKAS Faculty of Bioscience Engineering - Dpt. of Animal Production Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center University

Διαβάστε περισσότερα

Development of a Seismic Data Analysis System for a Short-term Training for Researchers from Developing Countries

Development of a Seismic Data Analysis System for a Short-term Training for Researchers from Developing Countries No. 2 3+/,**, Technical Research Report, Earthquake Research Institute, University of Tokyo, No. 2, pp.3+/,,**,. * * Development of a Seismic Data Analysis System for a Short-term Training for Researchers

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτήρης Νικολόπουλος

Δρ. Σωτήρης Νικολόπουλος Δρ. Σωτήρης Νικολόπουλος Βιογραφικό Σημείωμα ΤΕΙ Θεσσαλίας, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 6972 323 232 2410 684 678 s.nikolopoulos@teilar.gr 27 Οκτωβρίου 2013 Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

Marios Karagiannopoulos, B.Eng, M.Sc Staff Software Engineer, Tech Lead

Marios Karagiannopoulos, B.Eng, M.Sc Staff Software Engineer, Tech Lead Daedalus/Bytemobile/Citrix Marios Karagiannopoulos, B.Eng, M.Sc Staff Software Engineer, Tech Lead About.me Marios Karagiannopoulos B.Eng. Software Engineering, T.E.I. of Athens M.Sc. Computational Mathematics

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο: Βαϊρακτάρης

Επώνυμο: Βαϊρακτάρης Επώνυμο: Βαϊρακτάρης Όνομα: Τμήμα: Εμμανουήλ Δομικών Έργων Βαθμίδα: Επιστημονικός Συνεργάτης Γνωστικό Αντικείμενο (ΦΕΚ Διορισμού): Θεμελιώσεις 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1989.94 Φοίτηση στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems Ιδιωτική Σχολή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΕΕ Χώρα ΕΕ Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό έτος έναρξης προσφοράς του προγράμματος Global Wolverhampton MA Management BSc Business Information Systems BA (Hons) Business

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Λύκειο Καπανδριτίου (Βαθμός Αποφοίτησης: Άριστα 20)

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Λύκειο Καπανδριτίου (Βαθμός Αποφοίτησης: Άριστα 20) ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΡΓΗΟ Κ. ΣΗΒΓΟΤΛΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο. Ηαηξηθήο ρνιήο Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ

ΓΔΩΡΓΗΟ Κ. ΣΗΒΓΟΤΛΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο. Ηαηξηθήο ρνιήο Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ ΓΔΩΡΓΗΟ Κ. ΣΗΒΓΟΤΛΖ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο Ηαηξηθήο ρνιήο Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ΤΝΟΠΣΗΚΟ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α επηέκβξηνο 2014 σελ.1 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail.

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail. Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο / Όνομα Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Μπιτζιόπουλος Αριστειδης Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390

Διαβάστε περισσότερα

HEAL-Link. Link : 2009: η πορεία του έργου

HEAL-Link. Link : 2009: η πορεία του έργου HEAL-Link Link 2008-2009: 2009: η πορεία του έργου Κλωντίνη Δέρβου, Κατερίνα Συνέλλη, Μερσίνη Κακούρη, Άννα Φράγκου, Σάσα Τζεδάκη 18 ο Συνέδριο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηλών Πάτρα, 4-5 Νοεμβρίου, 2009

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος

Βιογραφικό σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος Βιογραφικό σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος Σελίδα 1 Προσωπικές Πληροφορίες Επώνυμο: Ψύχας Όνομα: Ηρακλής - Δημήτριος Έτος γεννήσεως: 1987 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

τεχνική περιγραφή e-situ

τεχνική περιγραφή e-situ τεχνική περιγραφή e-situ τεχνική περιγραφή e-situ γενική περιγραφή Το e-situ (από το λατινικό in situ επί τόπου) είναι ένα περιβάλλον εξ αποστάσεως κατάρτισης σχεδιασµένο και ανεπτυγµένο στην Ελλάδα από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Prof. Maria Tzani. M.A. Στυλιανή Δασκαλάκη. M.A. Αριστείδης Κοσιονίδης

Prof. Maria Tzani. M.A. Στυλιανή Δασκαλάκη. M.A. Αριστείδης Κοσιονίδης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 17.30 18.00 Τετάρτη 28-Jul Έναρξη Θερινού Σχολείου Prof. Maria Tzani Prof. Maria Tzani 18.15- Εργασίες 18.30 φοιτητών 19.00 19.00-1 9.00- - 10.00 Εργασίες φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗΣ Τόπος Γέννησης Κολυμβάρι Χανίων Έτος Γέννησης 12-3-1949 Κατοικία Αλ. Παναγούλη 7, 18648 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου ημέρα γνωριμίας Ιανουάριος 2014 Σωκράτης Στρατής, Δρ. Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αρχιτεκτονικής -Δομή Τμήματος -Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ενότητα 6 : Συστήματα Λήψης Αποφάσεων στην Γεωργία (2/3) Μελετίου Γεράσιμος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ Α ΕΤΟΣ / 1 ST YEAR 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ / 1 ST SEMESTER 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ / 2 ND SEMESTER A01YΠ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Ι FUNDAMENTAL PRINCIPLES AND CONCEPTS IN ARCHITECTURE I Α02ΥΠ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα