ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ. ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 661ης σνεδρίαζης ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ. ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 661ης σνεδρίαζης (19-07-2012)"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 661ης σνεδρίαζης ( ) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 1. Απνηειέζκαηα Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ ζρεδίνπ «Καλνληζκόο Αδεηώλ Καηαζθεπώλ Κεξαηώλ ζηελ Ξεξά» 2. Καλνληζκόο Αδεηώλ Καηαζθεπώλ Κεξαηώλ ζηελ Ξεξά 3. Απνδνρή ηεο ππ' αξ 47941/ Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ (Σ/) «ΑLΡΖΑ ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ. (ALPHA)» γηα ηε Υνξήγεζε θαη' εθαξκνγή ηνπ Ν. 3548/2007 ηνπ Γηθαηώκαηνο Υξήζεο ηνπ Σειενπηηθνύ Γηαύινπ 51 ζηε ζέζε εθπνκπήο ΖΜΔΡΟΒΗΓΛΗ ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 4. Δθρώξεζε ηνπ ζύληνκνπ θσδηθνύ ζηελ εηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ ηεο Διιάδνο ΑΔ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΟΣΔ ΑΔ» 5. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία «Διιεληθά Γίθηπα Καισδίσλ Μνλνπξόζσπε ΔΠΔ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΔΓΚ ΜΔΠΔ» 6. Μεξηθή ηξνπνπνίεζε ηεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 650/005/ κε ζέκα «Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία «ΓΗΟΤΜΠΟΣΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΓΗΟΤΜΠΟΣΟ ΔΠΔ» 7. Οξηζκόο Αγνξάο Σεξκαηηζκνύ Φσλεηηθώλ Κιήζεσλ ζε Μεκνλσκέλα Γίθηπα Κηλεηώλ Δπηθνηλσληώλ, Καζνξηζκόο Δπηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή Ηζρύ ζηελ ελ ιόγσ Αγνξά θαη Τπνρξεώζεηο απηώλ (3νο Γύξνο Αλάιπζεο) 8. Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε ρεδίνπ Καλνληζκνύ «Τπνβνιή Αλαθνξώλ Παξόρσλ ζρεηηθά κε πεξηζηαηηθά αζθαιείαο ζε δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ» 9. Δμέηαζε ησλ ππνβιεζέλησλ πξνο έιεγρν ζηελ ΔΔΣΣ νηθνλνκηθώλ Double Play Static 2 Mbps» θαη «ΟΣΔ Business Double Play Static 24 Mbps» 10. Δμέηαζε ησλ ππνβιεζέλησλ πξνο έιεγρν ζηελ ΔΔΣΣ νηθνλνκηθώλ Double Play Start Up 2 Mbps» θαη «ΟΣΔ Business Double Play Start Up 24 Mbps»

2 11. Δμέηαζε ηνπ ππνβιεζέληνο πξνο έιεγρν ζηελ ΔΔΣΣ νηθνλνκηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ. κε ηελ νλνκαζία «ΟΣΔ Business Απεξηόξηζηα Single Play» 12. Δμέηαζε ησλ ππνβιεζέλησλ πξνο έιεγρν ζηελ ΔΔΣΣ νηθνλνκηθώλ Double Play Office 2 Mbps» θαη «ΟΣΔ Business Double Play Office 24 Mbps» 13. Δμέηαζε από ηελ ΔΔΣΣ ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ VDSL ιηαληθήο από ηελ εηαηξεία ΟΣΔ Α.Δ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 14. Έγθξηζε ζύζηαζεο Οκάδσλ εξγαζίαο γηα ηελ ζύληαμε ησλ Σεπρώλ Γεκνπξάηεζεο ζηα ύπν έληαμε Έξγα «Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Γηαρείξηζεο Φάζκαηνο Ραδηνζπρλνηήησλ κε ελζσκαησκέλε Πιαηθόξκα Ζιεθηξνληθήο Τπνβνιήο Αηηεκάησλ», «ύζηεκα Μέηξεζεο θαη Παξνπζίαζεο Γεηθηώλ Πνηόηεηαο Γηθηύσλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ» θαη «Παξαηεξεηήξην Σηκώλ Σειεπηθνηλσληαθώλ & Σαρπδξνκηθώλ Πξντόλησλ Ληαληθήο». (Δηζεγεηήο θ. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΛΖΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 15. Έγθξηζε ηεο Σερληθήο αμηνιόγεζεο θαη ηνπ Πίλαθα Βαζκνιόγεζεο ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ Τπνςεθίσλ γηα ην δηαγσληζκό: «Πξνκήζεηα πξνζσπηθώλ ππνινγηζηώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο ΔΔΣΣ». (Δηζεγεηήο θ. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΛΖΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 16. Απνδνρή παξαίηεζεο ηνπ θ. Σδηγθνπλάθε Παύινπ, Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηεο ΔΔΣΣ (κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ). (Δηζεγεηήο θ. ΛΔΩΝΗΓΑ ΚΑΝΔΛΛΟ) 17. Έγθξηζε απόθαζεο κε ηίηιν «Καζηέξσζε ζπζηήκαηνο επηθπιαθώλ γηα ην πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιείηαη ζην Σκήκα Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Φάζκαηνο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Γξαθείσλ ηεο Γηεύζπλζεο Φάζκαηνο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ» (Δηζεγεηήο θ. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΛΖΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 18. Αλάζεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ππνγξαθήο κε «Αθξηβέο Αληίγξαθν» ζε κέιε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (Δηζεγεηήο θ. ΛΔΩΝΗΓΑ ΚΑΝΔΛΛΟ) ΑΚΡΟΑΕΙ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 19. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο επηρείξεζεο «ΜΑΚΑΣΟΤΝΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ - ΔΜΠΟΡΗΑ & SERVICE ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ» θνξέα ηνπ ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο [www.msselectronics.gr] κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο εηζαγσγήο/δηάζεζεο ζηελ αγνξά θαη δηαλνκήο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη

3 20. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο «CYTA ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη κε δηαθξηηηθό ηίηιν "CYTA (HELLAS)" κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο δηαλνκήο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη 21. Κιήζε ζε Αθξόαζε ηεο εηαηξείαο «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» («ΟΣΔ Α.Δ.») αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο δηάζεζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ πξνγξάκκαηνο ΌΣΔ DOUBLE PLAY ΑΠΔΡΗΟΡΗΣΑ GR 2' γηα νηθηαθνύο πειάηεο ζηελ ηηκή ησλ 26,90 ρσξίο ηελ απαηηνύκελε έγθξηζε ηεο ΔΔΣΣ. 22. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο (ΟΣΔ Α.Δ.)»κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 482/051/ «Μεζνδνινγίεο/ Αξρέο Κνζηνιόγεζεο θαη Λνγηζηηθνύ Γηαρσξηζκνύ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηβιεζεηζώλ ζηνλ ΟΣΔ ξπζκηζηηθώλ ππνρξεώζεσλ ειέγρνπ ηηκώλ, θνζηνιόγεζεο θαη ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ ζηηο επηκέξνπο νξηζζείζεο αγνξέο ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (ΦΔΚ 1151/Β/ ), αλαθνξηθά κε ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο θνζηνινγηθώλ ζηνηρείσλ ζην πιαίζην ηεο δηελέξγεηαο ηνπ Κνζηνινγηθνύ Διέγρνπ έηνπο 2013 (κε απνινγηζηηθά ζηνηρεία 2011) γηα ηηο ππό ξύζκηζε αγνξέο ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο ζηηο νπνίεο έρεη επηβιεζεί ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκώλ, θνζηνιόγεζεο θαη ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ 23. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία "ROLAWARE LIMITED" κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο ρξήζεο ζπρλνηήησλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία θαηαζθεπώλ θεξαηώλ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 24. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο ΟΣΔ - Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο Α.Δ. ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Κνηλόηεηα Πιαηπθάκπνπ ζην Γήκν Κηιειέξ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Λάξηζαο 25. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο "COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ." ζε αθξόαζε γηα παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο ζην Ύςσκα «Άζπξα Υώκαηα», Γήκνπ Καβάιαο, Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Καβάιαο 26. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο "COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ." ζε αθξόαζε γηα παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο ζηελ Κνηλόηεηα Νέαο Καξβάιεο, Γήκνπ Καβάιαο, Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Καβάιαο 27. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο "VODAFONE" γηα εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο, επί ησλ νδώλ Ησαλλίλσλ 19 & Υαηδεκηράιε, Γήκνπ Λάξηζαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Λάξηζαο 28. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο "WIND - ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ." ζε αθξόαζε γηα παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο νδνύ Καιήο Διπίδνο 26, Γήκνπ Νεάπνιεο-πθεώλ, Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο 29. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο "WIND - ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ." ζε αθξόαζε γηα παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο νδνύ Αγίσλ Πάλησλ 62, Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο

4 30. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο "WIND" γηα εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο, επί ησλ νδώλ Ησαλλίλσλ 19 & Υαηδεκηράιε, Γήκνπ Λάξηζαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Λάξηζαο 31. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο "WIND" γηα εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο, ζηελ Κνηλόηεηα Ακπειώλνο, Γήκνπ Λάξηζαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Λάξηζαο 32. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο "WIND" γηα εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο, ζην Παλζεζζαιηθό ηάδην Βόινπ, Γήκνπ Βόινπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Μαγλεζίαο 33. Λήςε απόθαζεο επί ηεο Αθξνάζεσο κεηαμύ αθελόο ηνπ Βειηζζάξηνπ Μηραειίδε θαη αθεηέξνπ ηεο εηαηξείαο «Domain Park», όπσο εθπξνζσπείηαη λόκηκα, κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο ππ' αξηζκ. πξση. Δ.Δ.Σ.Σ 369/ Αίηεζεο ηνπ πξώηνπ πεξί δηαγξαθήο ηνπ Ολόκαηνο Υώξνπ [www.undergroundshop.gr]. 34. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο, δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο, ηεο επηρείξεζεο «ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ ΑΝ. ΗΩΑΝΝΖ» θαη ηεο νκόξξπζκεο εηαηξείαο «ΑΦΟΗ ΚΩΝ. ΓΑΛΔΑΓΖ Ο.Δ.» κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο θαηαζθεπήο/εηζαγσγήο θαη δηάζεζεο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 35. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο ηνπ Παλαγηώηε Θ. Επγνύξε θνξέα ηνπ ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο δηάζεζεο κέζσ δηαδηθηύνπ ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 36. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Παύινο Γνπιγεξίδεο θαη ηα Δ.Δ.» θαη κε δηαθξηηηθό ηίηιν «PDS ELECTRONICS» κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο δηάζεζεο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη 37. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία "ALPHA LAMDA ΑΔ" κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο εηζαγσγήο θαη δηάζεζεο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο. 38. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο ηνπ Μέγα Κσλζηαληίλνπ θνξέα ηεο εηαηξείαο (1ΔΝΑ), κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο ζπκκόξθσζεο ηνπ ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ πνπ δηαηίζεηαη από ηελ εηαηξεία "1ΔΝΑ" σο πξνο ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 44/2002 θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία, γηα ηε δηεξεύλεζε επηβνιήο ηπρόλ κέηξσλ ηνπ άξζξνπ 10,παξ.1 εδάθ. γ ηνπ ηδίνπ Π.Γ 39. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Μεζνγείσλ 167 ζην Γήκν Ακαξνπζίνπ Ννκνύ Αηηηθήο 40. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ

5 θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο ζπκβνιήο ηεο Λεσθ. Αζελώλ 429 κε ηελ νδό Μλεζηθιένπο ζην Γήκν Αηγάιεσ Ννκνύ Αηηηθήο 41. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Λαξίζεο 1 ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο Ννκνύ Αηηηθήο 42. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ Γεξσλπκάθε 77 θαη Μεγ. Κσλζηαληίλνπ ζην Γήκν Ζξαθιείνπ Ννκνύ Ζξαθιείνπ Κξήηεο 43. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Κνηλόηεηα Γξνζάηνπ Γήκνπ Κηιθίο Ννκνύ Κηιθίο ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΟΕΜΑΣΑ (Ειζηγηηής κ. ΜΙΥΑΗΛ ΑΚΚΑ) 44. Απόθαζε επί ηεο αθξόαζεο (δηελεξγεζείζεο ηελ 30ε ) ησλ Αλσλύκσλ εηαηξεηώλ «ΔΛ.ΣΑ. Α.Δ.» θαη «ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΛ.ΣΑ.ΑΔ.» 45. Γηαγξαθή ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΚΣΩΡ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΊΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» θαη κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΓΗΑΚΣΩΡ Α.Δ.», από ην Μεηξών Σαρπδξνκηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΔΔΣΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013) ΦΑΜΑ (ΕΙΗΓΗΣΗ Κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 1. Αλάθιεζε ηεο πηη'αξηζ. 464/60/18-01-08 κε ηελ νπνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ηης 681ης σνεδρίαζης (08-02-2013)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ηης 681ης σνεδρίαζης (08-02-2013) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 681ης σνεδρίαζης (08-02-2013) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 1. Παξνπζίαζε ζρεηηθά κε ηε «Υνξήγεζε Γηθαησκάησλ Υξήζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 579 ης σνεδρίαζης (12-10-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Απνδνρή ηεο ππ» αξ 47941/11-9-2008 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών 1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας

Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών  1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών Η Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη αξκόδηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ, ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ ηνπηθνύ αξρηηεθηνληθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ «Παξνρή από ηελ εηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο (ΟΣΔ Α.Δ.)» ηεο ππεξεζίαο ρνλδξηθήο κε ηελ νλνκαζία Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Δηθνληθά Μεξηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 ===========================

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΑΓΑ: ΒΔΙ746ΦΥΔΓ-ΞΟ1 Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΠΡΟ : Ωο ζπλεκκέλνο πίλαθαο απνδεθηώλ & ΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010.

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑ- ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΔ & ΠΙΣΔΩ Γ/ΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Κάληγγνο Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΥΩΡΗΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ (DOMAIN NAMES) ΜΔ ΚΑΣΑΛΗΞΗ.GR

ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΥΩΡΗΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ (DOMAIN NAMES) ΜΔ ΚΑΣΑΛΗΞΗ.GR ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΥΩΡΗΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ (DOMAIN NAMES) ΜΔ ΚΑΣΑΛΗΞΗ.GR Μαρούσι, Ιανοσάριος 2013 Δθνική Δπιτροπή Σηλεπικοινωνιών και Σαχυδρομείων, ΔΔΣΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ»

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ, 2/9/2014 Αξηζκ. Πξση.: 1678 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ, γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Πόξην Λάγνο 28/06/2013 Αξηζκ. Πξση.: 7076 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Ο ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΧΝΙΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Κσδ. Αξηζ.: ΔΚΠ Έθδνζε: 8 Ιζρύεη από: 24/09/2013 ειίδα 1 από 18 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Σξνπνπνηήζεθε από: Σερληθή Δπηηξνπή Δγθξίζεθε από: πκβνύιην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΖ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΖ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΖ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Έλδπζε θαη Τπόδεζε Νέεο Πξννπηηθέο»

Διαβάστε περισσότερα

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!»

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ «Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ

ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ Σνπ ηδησηηθνύ δηεζλνύο ζπιινγηθνύ επελδπηηθνύ ζρήκαηνο κε ηελ επσλπκία «EMMA DELTA Ltd», πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ 3 ν. Απαιιαγή ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκηώζεσο γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 2008.

ΘΔΜΑ 3 ν. Απαιιαγή ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκηώζεσο γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 2008. ειίδα 1 από 5 ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 279 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ ΥΑ, ε εηαηξεία ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΖΥΟΤ ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΟ ΑΔ γλσζηνπνηεί όηη ηελ 19 Ηνπλίνπ 2009 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 09.00 π.κ. θαη ζην μελνδνρείν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΙΣΙΗ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΑΣΗΜΑΣΟ και ΤΦΑ ΡΔΒΤΘΟΤΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 16 Ηνπιίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 12641 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003031211 2015-09-09

15PROC003031211 2015-09-09 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ. : Κ. Κπαϊξάκεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : Θάιπκλνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 04-03-2015 Αρ. Πρωη.οικ.17235/648 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Δξώηεκα: Σν ππ' αξηζκό Πξσηνθόιινπ 168/1.2.2010 εξώηεκα ηνπ Γξαθείνπ Τθππνπξγνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ. Πεξίιεςε Δξσηεκάησλ: «Α. Γύλαηαη

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζθεπέο Κεξαηψλ Κηλεηήο Σειεθσλίαο ζην Γήκν Ρφδνπ

Καηαζθεπέο Κεξαηψλ Κηλεηήο Σειεθσλίαο ζην Γήκν Ρφδνπ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΑΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΑΜΑΣΟ Πιεξνθνξίεο: Α. Παλαγάθεο Σειέθσλν: 210 6151222-2106151000 Email: apanagakis@eett.gr Μαξνχζη 20-6-2012 Αξ. Πξση: 23283/Φ506 ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΔΜΑ: ΥΔΣ: Γήκν Γ/λζε Σερληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγφγή. Φονδπική πώληζη. Μελέηη, ππομήθεια, εγκαηάζηαζη και ζςνηήπηζη μεγάλυν έπγυν. Eξειδικεςμένα ζςζηήμαηα (π.σ. Police / MultiPath)

Ειζαγφγή. Φονδπική πώληζη. Μελέηη, ππομήθεια, εγκαηάζηαζη και ζςνηήπηζη μεγάλυν έπγυν. Eξειδικεςμένα ζςζηήμαηα (π.σ. Police / MultiPath) 1 Ειζαγφγή Ζ ΖΛΚΑ Α.Δ. είλαη κηα από ηηο πξσηνπόξεο εηαηξείεο ζηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο ζηελ Διιάδα. Άξρηζε ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο ην 1975 ζαλ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία ζπζηεκάησλ αζθαιείαο. ήκεξα αλήθεη ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα