ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 21269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ / κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οι κονομικών και Γεωργίας... 1 Σύσταση Θέσεων Στρατιωτικού Προσωπικού στο Εξωτερικό (Τελ Αβίβ)... 2 Σύσταση Θέσεων Στρατιωτικού Προσωπικού στο Εξωτερικό (Τυφλίδα Γεωργίας)... 3 Λειτουργία Παραρτημάτων Νηπιαγωγείων... 4 Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εται ρείας «ΑΝΝΙΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»... 5 Καθορισμός των αριθμητικών τιμών των μοναδιαίων χρεώσεων ΜΧΠΕ και ΜΧΕΜΣ, για το Έτος Αξιοπι στίας Οκτώβριος 2007 Σεπτέμβριος Συγκρότηση Ηγουμενοσυμβουλίου Ιεράς Μονής Με ταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου... 7 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Β1518 (1) Συμπλήρωση της υπ αριθμ / κοινής από φασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονο μικών και Γεωργίας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 1 του ν. 128/1975 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος». 2. το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. του 63/2005 (ΦΕΚ98/Α ) 3. Το π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α ) «περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3424/ Το π.δ 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α ) «Συγχώνευση των Υπουρ γείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών» 5. Το άρθρο 22 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τΑ / ) «Περί Κωδικός Δημοσίου Λογιστικού». 6. Την υπ αριθμ /1991 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Γεωρ γίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Την υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υπουρ γών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Γεωργίας. 8. Την ανάγκη στήριξης των αγροτών να παραμείνουν στον τόπο διαμονής τους, αποφασίζουμε: Συμπληρώνουμε την υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομι κών και Γεωργίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως: Μετά το κεφάλαιο II της ανωτέρω (Κ.Υ.Α) προστίθεται νέο κεφάλαιο III ως ακολούθως: «III. Στεγαστικά δάνεια Αγροτών Για την επιδότηση επιτοκίου των στεγαστικών δανεί ων πρώτης κατοικίας που χορηγούνται από τα πιστω τικά ιδρύματα στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες καθορίζονται τα ακόλουθα: α. Δικαιούχοι Δικαιούχοι της εν λόγω επιδότησης είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες (γεωργοί, κτηνοτρόφοι και αλιείς που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή). Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θεωρούνται εκείνοι των οποί ων το 51% του εισοδήματος προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα περιλαμβανομένων και των ενισχύσεων από την Ε.Ε. Το εισόδημα θα αποδεικνύεται από το εκ καθαριστικό σημείωμα και κατ εξαίρεση από βεβαίωση του οικονομικού εφόρου η οποία θα εκδίδεται εφόσον έχει γίνει η εκκαθάριση της δήλωσης του φορολογου μένου. Εξαιρετικά και μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους μπορεί να ληφθεί υπόψη το δηλωθέν οικογενειακό ει σόδημα του προηγούμενου έτους. β. Όροι και προϋποθέσεις 1. Η επιδότηση του επιτοκίου θα χορηγείται για την απόκτηση πρώτης κατοικίας στον τόπο που ασκείται η αγροτική δραστηριότητα όπως προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις των δύο τελευταίων οικονομι κών ετών. Για τους αγρότες που υποβάλλουν πρώτη φορά φορολογική δήλωση, ισχύει το εκκαθαριστικό του έτους υποβολής φορολογικής δήλωσης συνοδευόμενο με σχετική βεβαίωση του αρμόδιου οικονομικού εφόρου ότι υποβάλει πρώτη φορά φορολογική δήλωση. 2. Η επιδότηση επιτοκίου των δανείων ανεξαρτήτως της αξίας του ακινήτου θα υπολογίζεται κατά ανώτατο όριο επί των κατωτέρω ποσών:

2 21270 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μέχρι των ευρώ για τους άγαμους μέχρι των ευρώ για τους έγγαμους χωρίς παιδιά μέχρι των ευρώ για τους έγγαμους μέχρι δύο παιδιά μέχρι των ευρώ για τους έγγαμους με τα τρία παιδιά και άνω 3. Το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει: τα ευρώ για τους άγαμους τα ευρώ για τους έγγαμους χωρίς παιδιά τα ευρώ για τους έγγαμους μέχρι δύο παιδιά. τα ευρώ για τους έγγαμους με τρία παιδιά και άνω. γ. Επιδότηση επιτοκίου. 1. Η κλιμάκωση των ποσοστών επιδότησης επί των επι τοκίων χορηγήσεως θα εξαρτάται από την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου και θα έχει ως εξής: Οικογενειακή κατάσταση επιδότηση επιτοκίου Άγαμος 40% Έγγαμος χωρίς παιδιά 50% Έγγαμος μέχρι 2 παιδιά 60% Έγγαμος με 3 παιδιά και άνω 70% Η επιδότηση του Δημοσίου σαν ποσοστό επί του επι τοκίου χορηγήσεως θα στρογγυλοποιείται στο πλησιέ στερο τέταρτο της μονάδας. 2. Η επιδότηση επιτοκίου θα παρέχεται για χρονικό διάστημα ίσο με το ήμισυ της συνολικής διάρκειας του δανείου και μέχρι 10 έτη κατά ανώτατο όριο, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υποχρέωσης καταβολής της πρώτης δόσης. 3. Για την εξασφάλιση των δανείων θα εγγράφεται προσημείωση υποθήκης υπέρ της χρηματοδότριας τρά πεζας ίσο με το 110% του χορηγηθέντος δανείου. 3. Η προκαλούμενη δαπάνη η οποία δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί θα βαρύνει τον λογαριασμό του ν. 128/1975. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης παύουν να ισχύουν οι διατάξεις της κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθ / Για τα δάνεια που ήδη έχουν χορηγηθεί με βάση την ανωτέρω απόφαση, οι διατάξεις αυτής εξακολουθούν να ισχύουν. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση, όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει». Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Αριθμ. Φ.167/83306 (2) Σύσταση Θέσεων Στρατιωτικού Προσωπικού στο Εξω τερικό (Τελ Αβίβ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Έχοντας υπόψη : α. Τις διατάξεις του ν. 2292/1995, άρθρο 5, παρ. 19 ΦΕΚ 35/ τ. Α «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις». β. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 90 του «Κώδικα Νο μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργα να» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α ). γ. Το Π.δ 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α 57). δ. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ γών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432 Β ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ (ΦΕΚ 204 Β ) όμοια απόφαση. ε. Την υπ αριθμ. 10 γνωμάτευση της 3ης/ Συ νεδρίασης Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων. στ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Τροποποιούμε την υπ αριθμ. Φ. 167/3/96027/Σ. 285/ΥΕΘΑ/ ΓΕΕΘΑ/ΔΑΔ Κοινή Απόφαση Υπουργών Εξωτερικών, Εθνι κής Άμυνας και Οικονομικών (ΦΕΚ 127/ τ. Β ) μόνο σε ότι αφορά το προσωπικό στελέχωσης της θέσης Ακό λουθου Άμυνας (ΑΚΑΜ) Τελ Αβίβ, το οποίο θα προέρχεται από το Πολεμικό Ναυτικό και θα είναι βαθμού Πλοιάρχου, αντί Συνταγματάρχη του Στρατού Ξηράς. Άρθρο 2 1. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού. 2. Η δαπάνη που προκαλεί η Κοινή υπουργική απόφαση σύστασης της θέσης ΑΚΑΜ Τελ Αβίβ από το έτος 2008 και μετά θα καλύπτεται από πιστώσεις που θα εγγράφο νται για το σκοπό αυτό στους ΚΑΕ 0484, 0714 του Π/Υ ΓΕΝ αντί στους αντίστοιχους ΚΑΕ του Π/Υ ΓΕΣ. Άρθρο 3 Η ισχύς της αποφάσεως αυτής αρχίζει από τη δημο σίευσή της στην Εφημερίδα της ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Αθήνα, 26 Ιουλίου 2007 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Αριθμ. Φ.167/83307 (3) Σύσταση Θέσεων Στρατιωτικού Προσωπικού στο Εξω τερικό (Τυφλίδα Γεωργίας). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Έχοντας υπόψη : α. Τις διατάξεις του ν. 2292/1995, άρθρο 5, παρ. 19 ΦΕΚ 35/ τ. Α «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις».

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). γ. Το π.δ 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α 57). δ. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ Απόφασης ανάθεσης Αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομί ας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1432 Β ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ (ΦΕΚ 204 Β ) όμοια απόφαση. ε. Την υπ αριθμ. 10 γνωμάτευση της 3ης/ Συ νεδρίασης Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Τροποποιούμε το άρθρο 1 παράγραφος (2) της υπ αριθμ. Φ. 167/190688/Σ. 1742/ /ΥΕΘΑ/ ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΥΠ Κοινής Απόφασης Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Άμυ νας και Οικονομικών (ΦΕΚ 574/ τ. Β ), που αφορά τη σύσταση θέσης Ακόλουθου Άμυνας (ΑΚΑΜ) στην Τιφλίδα (Γεωργία), μόνο σε ότι αφορά το προσωπικό στελέχωσης της θέσης, το οποίο θα προέρχεται από το Στρατό Ξηράς και θα είναι βαθμού Συνταγματάρχη, αντί Πλοιάρχου ή Αντιπλοιάρχου του Πολεμικού Ναυτικού. Άρθρο 2 Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού. Άρθρο 3 Η ισχύς της αποφάσεως αυτής αρχίζει από τη δημο σίευσή της στην Εφημερίδα της ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Αθήνα, 26 Ιουλίου 2007 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Αριθμ /Δ4 (4) Λειτουργία Παραρτημάτων Νηπιαγωγείων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις : Του άρθρου 73 του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272/ τ.α ) «Αναδιάρθρωση των κλάδων του ταμείου συντάξεων μη χανικών και εργοληπτών δημοσίων έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας». 2. Την υπ αριθμ /ΣΤ5/ (Φ.Ε.Κ. 618 τ.β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ μοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 3. Τις προτάσεις των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας Εκπ/ σης. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Υπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε, από το σχολικό έτος , τη λειτουργία παραρτημάτων Νηπιαγωγείων της Διευθύν σεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά Νηπιαγωγείο και Δήμο ως εξής: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔHMO ΔΑΦΝΗΣ. 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΤΟΥ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΣ. 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΤΟΥ 35ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΣ. 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΤΟΥ 106ου ΝΗΠΙΑΓΩ ΓΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΣ. 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠ. ΑΘΗΝΩΝ (2 ΤΜΗΜΑΤΑ) ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ. 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 13ου 2/θ ΝΗΠ. ΒΥΡΩΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ. 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 12ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ 4ο ΝΗΠ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ. 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 12ου ΝΗΠ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠ. ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 13ου ΝΗΠ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΗΠ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΗΠ. ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡ ΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠ. ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠ. ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 12ου ΝΗΠ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 18ου ΝΗΠ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 1ου ΝΗΠ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠ. ΚΟΜΠΩΤΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΔΕΩΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΔΕΩΝΟΣ

4 21272 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΘΥΡΡΕΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΚΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 2/Θ 13ου ΝΗΠ. ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠ. ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΑΚΑΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 1ου 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠ. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 4ου 1/Θ ΟΛΟΗΜ. ΝΗΠ. Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 3ου 2/Θ ΟΛΟΗΜ. ΝΗΠ.ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 3ου 2/Θ ΝΗΠ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙ ΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΜΗΤΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑ ΦΗΡΕΩΣ 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 1/Θ ΝΗΠ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 2/Θ ΝΗΠ. ΣΚΟΥΛΗΚΑΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΗΓΑΔΑ ΚΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΥΚΩΝ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 1/Θ ΝΗΠ. Κ. ΓΕΡΑΚΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΛΙΚΑΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΥΚΩΝ 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 1/Θ ΝΗΠ. ΡΟΜΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΟΜΙΡΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΝΤΕΙΚΩΝ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 2/Θ ΝΗΠ. ΛΙΘΑΚΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΑΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠ. ΚΕΡΑΜΙΔΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΑΦΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓ. ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥ ΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΑΓΑΝΟΥ 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓ. ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΛΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓ. Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΜΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΕ ΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓ. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΚΙΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 9ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΥΚΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΕΩΝ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 13ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ) ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 25ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 23ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ (2 ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ) ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑ ΣΤΡΟΥ (ΓΑΛΗΝΗ) (2 ΤΜΗΜΑΤΑ) ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΑΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠ. Ι.Μ. ΡΩΜΑΝΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΑΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑΝΝΑ ΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΕΛΙΩΝ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΙΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΙΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΚ ΚΙΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΕΡ ΠΥΛΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΡΑ ΧΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 6ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 1ου ΝΗΠ. ΦΗΡΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ ΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩ ΓΕΙΟΥ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΩΝ ΜΗΛΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΜΟΥ ΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΑ ΧΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΒΡΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΕΥ ΘΕΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 1ου 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑ ΔΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙ ΣΜΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 8ου 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑ ΔΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙ ΣΜΑ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ ΧΡΥΣΟΚΕΛΛΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 1/Θ ΝΗΠ. ΘΟΥΡΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΩ ΑΜΦΕΙ ΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΥΛΑΛΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΥΡΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΛΑΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠ. ΑΝΩ ΘΕΡΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΕΔΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙ ΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΩ ΘΕΡΜΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΘΕΡΜΩΝ 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΝΩ ΘΕΡΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΩ ΘΕΡΜΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΘΕΡΜΩΝ 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΜΙΝΘΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΙΡΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΥΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΟΡΓΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙ ΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΥΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΩΡΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΥΚΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙ ΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΩΡΑΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΙΜ ΜΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΧΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΛΑΥΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΕΛΙΒΟΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΧΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 2ου 2/Θ ΝΗΠ. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΥ ΒΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 1/Θ ΝΗΠ. ΒΡΑΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΡΟΔΟΠΗΣ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΕΙΡΟΥ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΩΣΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΓΑ ΠΙ ΣΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΩΣΤΗ 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΩΣΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΑΝ ΘΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΩΣΤΗ 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΑΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓ. ΒΕΝΝΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΜΑΡΑΝΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΡΑΤΙΝΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΛ ΧΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΑΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΦΙΛΥΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΥΡΑΣ 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΑΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΑΡΜΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΗΠΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΚΑ ΛΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΑΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΣΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΥΡΑΣ 12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΑΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΡΓΑΝΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΗΣ 13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΑΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΥΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΗΣ 14. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΑΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΥΟΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΩ ΒΥΡΣΙΝΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΗΣ 15. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΕ ΧΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΧΡΟΥ 16. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΧΛΟΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΧΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΣΑΜΟΥ 1.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 2/Θ ΝΗΠ. ΧΡΙΣΤΟΥ ΡΑΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡ ΚΙΝΑΓΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΚΙΝΕ ΦΟΥΡΝΕ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕΜΠΡΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 10ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (2 ΤΜΗΜΑΤΑ) ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙ ΑΜΕΡΙΣΜΑ ΧΑΛΕΠΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Μαρούσι, 1 Αυγούστου 2007 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ

6 21274 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. ΙΕ/οικ /Π/11/1/94/Ν.2601/98 (5) Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους και έναρξη παρα γωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΑΝΝΙ ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Την υπ αριθμ. ΙΕ/10250/Π11/1/94/ν. 2601/98/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, ολοκληρώθηκε επένδυση της εταιρείας «ΑNNITA ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αναφέ ρεται στον εκσυγχρονισμό της ξενοδοχειακής μονάδας «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ», 2* (αστέρων), πρώην Γ Τάξης, το οποίο βρίσκεται στην τοποθεσία «ΜΕΛΙΤΣΑ ΠΕΡΟΥ ΛΑΔΩΝ», του Δήμου ΕΣΠΕΡΙΩΝ, Νομού ΚΕΡΚΥΡΑΣ, σημε ρινής συνολικής δυναμικότητος 87 δωματίων 144 κλινών (ο εκσυγχρονισμός αφορούσε 48 δωμάτια 79 κλίνες). 2. Το συνολικό ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται στο ποσό των πεντακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και τρι άντα λεπτών ( ,30 ). 3. Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των εκα τόν σαράντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και πενήντα επτά λεπτών ( ,57 ) και αποτελεί ποσοστό 25,00% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. 4. Η ιδία συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των τετρακο σίων σαράντα οκτώ χιλιάδων δεκαοκτώ ευρώ και εβδο μήντα τριών λεπτών ( ,73 ) και αποτελεί ποσοστό 75#0% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. 5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η και ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας ορίστηκε η Εγκρίνουμε την καταβολή του υπολοίπου της επι χορήγησης ποσού εβδομήντα μίας χιλιάδων εκατόν τριάντα επτά ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (71.137,88 ). Το ποσό αυτό προκύπτει μετά την παρακράτηση 4, δηλαδή ποσού διακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (285,69 ), σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.22 του Ν.2601/1998 για επιχορήγηση ποσού εβδο μήντα μίας χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι τριών ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (71.423,57 ). 7. Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνω μοδοτικής Επιτροπής (πρακτικά 81ης συνεδρίασης/ ), της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004. Κέρκυρα, 31 Ιουλίου 2007 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ Αριθμ. 164/2007 (6) Καθορισμός των αριθμητικών τιμών των μοναδιαίων χρεώσεων ΜΧΠΕ και ΜΧΕΜΣ, για το Έτος Αξιοπιστί ας Οκτώβριος 2007 Σεπτέμβριος Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστή ματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/2005), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 3. Την υπ αριθμ. Ο 12472/ γνωμοδότηση της ΡΑΕ επί του καθορισμού του Μοναδιαίου Τιμήματος Πληρωμής Ισχύος. 4. Την υπ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/1574/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 130/2006) επί του καθορι σμού του Μοναδιαίου Τιμήματος Πληρωμής Ισχύος. 5. Την υπ αριθμ. 218/2006 απόφαση της ΡΑΕ επί του καθορισμού των αριθμητικών τιμών των μοναδιαίων χρεώσεων ΜΧΠΕ και ΜΧΕΜΣ, για το Έτος Αξιοπιστίας Οκτώβριος 2006 Σεπτέμβριος Σκέφθηκε ως εξής: Επειδή οι αριθμητικές τιμές της Μοναδιαίας Χρέωσης Παροχής Εγγύησης (ΜΧΠΕ) και της Μοναδιαίας Χρέωσης Ετήσιας Μη Συμμόρφωσης (ΜΧΕΜΣ) καθορίζουν, σε συνδυα σμό με το μέγιστο ωριαίο μέγεθος ισχύος για το οποίο δεν προσκομίστηκαν εγγυήσεις επαρκούς ισχύος και τον αριθμό ημερών της μη συμμόρφωσης, το ύψος των χρεώσεων μη συμμόρφωσης των Εκπροσώπων Φορτίου, δηλαδή το ύψος των προστίμων που θα κληθούν να καταβάλλουν οι Εκπρό σωποι Φορτίου, που δεν προσκομίζουν επαρκείς εγγυήσεις για την εκπλήρωση της Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος τους. Η χρέωση αυτή πρακτικά αντιστοιχεί στην ανώτατη τιμή που θα δεχόταν να καταβάλλει ένας Εκπρόσωπος Φορτίου για την σύναψη μιας ΣΔΙ με έναν Παραγωγό, καθώς εάν οι αγοραίες τιμές των ΑΔΙ υπερβαίνουν την τιμή αυτή, ο Εκπρόσωπος Φορτίου θα προτιμήσει να μην συνάψει ΣΔΙ αλλά να καταβάλλει τη Χρέωση Μη Συμμόρφωσης. Επειδή κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/2005) και ειδικότερα του Άρθρου 331, η υποχρέωση προ σκόμισης εγγυήσεων διαθεσιμότητας επαρκούς ισχύος των Εκπροσώπων Φορτίου, έως την Πέμπτη Μέρα Αναφοράς, είναι δυνατόν να εκπληρώνεται μέσω της σύναψης Σύμβα ση Συμμετοχής στο Μεταβατικό Μηχανισμό Διασφάλισης Ισχύος με τον Διαχειριστή του Συστήματος, κατά την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει τίμημα στον Διαχειριστή του Συστήματος το οποίο καθορίζεται αναλό γως της Υποχρέωσης Επάρκειας Φορτίου του εκπροσώπου αυτού κατά τις διατάξεις κατά το Άρθρο 222 του ΚΔΣΣΗΕ, πολλαπλασιαζόμενης με το Μοναδιαίο Τίμημα Πληρωμής Ισχύος και με Συντελεστή Εξομάλυνσης, τα οποία προσ διορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις κατά το Άρθρο 333 του ΚΔΣΣΗΕ. Επομένως η ανώτατη τιμή που θα δεχόταν να καταβάλλει ένας Εκπρόσωπος Φορτίου για την κάλυψη των Υποχρεώσεων Επάρκειας Ισχύος του κατά τη Μετα βατική Περίοδο, δεδομένου ότι η μέγιστη τιμή που μπορεί να λαμβάνει ο Συντελεστής Εξομάλυνσης είναι ίση με 1, θα ήταν ίση με το Μοναδιαίο Τίμημα Πληρωμής Ισχύος. Επειδή με την υπ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/1574/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 130/2006) η αριθμητική τιμή του Μοναδιαίου Τιμήματος Πληρωμής Ισχύος καθορίστηκε σε τριάντα πέντε χιλιάδες Ευρώ ανά Μεγαβάτ καθαρής και διαθέσιμης ισχύος και έτος ( / MW έτος). Επειδή με την 218/2006 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β 1620/2006) επί του καθορισμού των αριθμητικών τιμών των μοναδιαίων χρεώσεων ΜΧΠΕ και ΜΧΕΜΣ, για το Έτος Αξιοπιστίας Οκτώβριος 2006 Σεπτέμβριος 2007 η αριθμητική τιμή τους καθορίστηκε σε ενενήντα πέ ντε ευρώ και ενενήντα λεπτά ανά Μεγαβάτ καθαρής και διαθέσιμης ισχύος και Ημέρα Κατανομής (95,90 / MW Ημέρα Κατανομής), αποφασίζει: 1. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το Άρθρο 224 παράγραφος (4) του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήμα

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως τροποποιή θηκε και ισχύει, για τον καθορισμό της αριθμητικής τιμής του ΜΧΠΕ κατά τη χρονική περίοδο από 1ης Οκτωβρίου 2007 έως την 30η Σεπτεμβρίου 2008 σε ενενήντα πέντε ευρώ και ενε νήντα λεπτά ανά Μεγαβάτ καθαρής και διαθέσιμης ισχύος και Ημέρα Κατανομής (95,90 / MW Ημέρα Κατανομής). 2. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το Άρθρο 224 παράγραφος (7) του Κώδικα Διαχείρισης του Συ στήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τον καθορισμό της αριθ μητικής τιμής του ΜΧΕΜΣ κατά τη χρονική περίοδο από 1ης Οκτωβρίου 2007 έως την 30η Σεπτεμβρίου 2008 σε ενενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά ανά Μεγαβάτ καθαρής και διαθέσιμης ισχύος και Ημέρα Κατανομής (95,90 / MW Ημέρα Κατανομής). Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 Ο Πρόεδρος Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Αριθμ. 116 (7) Συγκρότηση Ηγουμενοσυμβουλίου Ιεράς Μονής Μετα μορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου. Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Έχοντες υπ όψιν τα διαλαμβανόμενα: 1) στο άρθρο 39 του ν. 590/1977 (ΦΕΚ Α 146) 2) στο άρθρο 18 του Εσωτερικού Κανονισμού της Ιε ράς Κοινοβιακής Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σκάλας Ναυπακτίας (περιοδ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ τεύχ. 1/ , σελ ) 3) στο από υπ αριθμ. 4 Πρακτικό της Ολομε λείας της Αδελφότητος 4) στο 5 παρ. 2 περ. ιβ «του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α 131). 5) την εκκρεμή υπ αριθμ. 170/2007 αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ του Γέροντος ημών Σπυρίδωνος Λογο θέτη κατά της αποφάσεως 9/2006 του Δευτεροβαθμίου διά πρεσβυτέρους, διακόνους και Μοναχούς Συνοδικού Δικαστηρίου της Εκκλησίας της Ελλάδος και την μη χορήγηση αναστολής εκτελέσεώς της. Συγκροτούμε σε σώμα το Ηγουμενοσυμβούλιον της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου συγκείμενον εκ των κατωτέρω μελών και υπό τις εκτι θέμενες ιδιότητες αυτών ως ακολούθως: Αρχιμ. Σπυρίδων Λογοθέτης, Ηγούμενος και Πρόεδρος του Ηγουμενοσυμβουλίου. Αρχιμ. Ιερώνυμος Δελημάρης, μέλος (Ηγουμενοσύμ βουλος). Αρχιμ. Νεκτάριος Γκολιόπουλος, μέλος (Ηγουμενο σύμβουλος). Εν τη Ιερά Μονή, τη 28 Ιουλίου 2007 Ο Ηγούμενος Αρχιμανδρίτης ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ο Γραμματέας Αρχιμανδρίτης ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

8 21276 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 986 18 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση ανάκλησης του, από 7.7.2005 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 1033

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15585 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1243 24 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση συχνοτήτων για τη λειτουργία του ραδιο φώνου της Βουλής των Ελλήνων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1548 5 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προ σωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχο ληθούν στη Βιβλιοθήκη της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2002 11 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της επιχορήγησης του ΙΚΥ για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1970 8 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο Αρ γυρούπολης.... 1 Έγκριση σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2332 7 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πώληση Μετοχών Κυριότητος Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας»... 1 Αύξηση Τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1789 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΠΡΩΤΟ ΒΟΥΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε.» στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 932 18 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση οριστικοποίηση και πιστοποίη ση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1613 5 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσωρινή απαλλαγή των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην των λιποτακτών) από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19567 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1533 27 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της Εταιρείας «GREEN ESCAPE HOTEL A.E.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1252 20 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση του π.δ. 1156/1981 «Περί οργάνων με τρήσεως και μεθόδων μετρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1837 12 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία για την απαλλαγή από το τέλος ταξινό μησης των επιβατικών αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιτοκίων εντόκων γραμματίων με ημε ρομηνία δημοπρασίας 9.1.2007... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1296 3 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1253 25 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3021/19/53 από 14.10.2005 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1974 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2266 5 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 12/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β 545 ) «Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 721 26 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1870 14 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της Εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΨΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 308 27 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 2/478/0025/13.1.2006 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα