ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 21269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ / κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οι κονομικών και Γεωργίας... 1 Σύσταση Θέσεων Στρατιωτικού Προσωπικού στο Εξωτερικό (Τελ Αβίβ)... 2 Σύσταση Θέσεων Στρατιωτικού Προσωπικού στο Εξωτερικό (Τυφλίδα Γεωργίας)... 3 Λειτουργία Παραρτημάτων Νηπιαγωγείων... 4 Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εται ρείας «ΑΝΝΙΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»... 5 Καθορισμός των αριθμητικών τιμών των μοναδιαίων χρεώσεων ΜΧΠΕ και ΜΧΕΜΣ, για το Έτος Αξιοπι στίας Οκτώβριος 2007 Σεπτέμβριος Συγκρότηση Ηγουμενοσυμβουλίου Ιεράς Μονής Με ταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου... 7 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Β1518 (1) Συμπλήρωση της υπ αριθμ / κοινής από φασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονο μικών και Γεωργίας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 1 του ν. 128/1975 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος». 2. το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. του 63/2005 (ΦΕΚ98/Α ) 3. Το π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α ) «περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3424/ Το π.δ 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α ) «Συγχώνευση των Υπουρ γείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών» 5. Το άρθρο 22 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τΑ / ) «Περί Κωδικός Δημοσίου Λογιστικού». 6. Την υπ αριθμ /1991 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Γεωρ γίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Την υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υπουρ γών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Γεωργίας. 8. Την ανάγκη στήριξης των αγροτών να παραμείνουν στον τόπο διαμονής τους, αποφασίζουμε: Συμπληρώνουμε την υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομι κών και Γεωργίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως: Μετά το κεφάλαιο II της ανωτέρω (Κ.Υ.Α) προστίθεται νέο κεφάλαιο III ως ακολούθως: «III. Στεγαστικά δάνεια Αγροτών Για την επιδότηση επιτοκίου των στεγαστικών δανεί ων πρώτης κατοικίας που χορηγούνται από τα πιστω τικά ιδρύματα στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες καθορίζονται τα ακόλουθα: α. Δικαιούχοι Δικαιούχοι της εν λόγω επιδότησης είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες (γεωργοί, κτηνοτρόφοι και αλιείς που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή). Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θεωρούνται εκείνοι των οποί ων το 51% του εισοδήματος προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα περιλαμβανομένων και των ενισχύσεων από την Ε.Ε. Το εισόδημα θα αποδεικνύεται από το εκ καθαριστικό σημείωμα και κατ εξαίρεση από βεβαίωση του οικονομικού εφόρου η οποία θα εκδίδεται εφόσον έχει γίνει η εκκαθάριση της δήλωσης του φορολογου μένου. Εξαιρετικά και μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους μπορεί να ληφθεί υπόψη το δηλωθέν οικογενειακό ει σόδημα του προηγούμενου έτους. β. Όροι και προϋποθέσεις 1. Η επιδότηση του επιτοκίου θα χορηγείται για την απόκτηση πρώτης κατοικίας στον τόπο που ασκείται η αγροτική δραστηριότητα όπως προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις των δύο τελευταίων οικονομι κών ετών. Για τους αγρότες που υποβάλλουν πρώτη φορά φορολογική δήλωση, ισχύει το εκκαθαριστικό του έτους υποβολής φορολογικής δήλωσης συνοδευόμενο με σχετική βεβαίωση του αρμόδιου οικονομικού εφόρου ότι υποβάλει πρώτη φορά φορολογική δήλωση. 2. Η επιδότηση επιτοκίου των δανείων ανεξαρτήτως της αξίας του ακινήτου θα υπολογίζεται κατά ανώτατο όριο επί των κατωτέρω ποσών:

2 21270 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μέχρι των ευρώ για τους άγαμους μέχρι των ευρώ για τους έγγαμους χωρίς παιδιά μέχρι των ευρώ για τους έγγαμους μέχρι δύο παιδιά μέχρι των ευρώ για τους έγγαμους με τα τρία παιδιά και άνω 3. Το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει: τα ευρώ για τους άγαμους τα ευρώ για τους έγγαμους χωρίς παιδιά τα ευρώ για τους έγγαμους μέχρι δύο παιδιά. τα ευρώ για τους έγγαμους με τρία παιδιά και άνω. γ. Επιδότηση επιτοκίου. 1. Η κλιμάκωση των ποσοστών επιδότησης επί των επι τοκίων χορηγήσεως θα εξαρτάται από την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου και θα έχει ως εξής: Οικογενειακή κατάσταση επιδότηση επιτοκίου Άγαμος 40% Έγγαμος χωρίς παιδιά 50% Έγγαμος μέχρι 2 παιδιά 60% Έγγαμος με 3 παιδιά και άνω 70% Η επιδότηση του Δημοσίου σαν ποσοστό επί του επι τοκίου χορηγήσεως θα στρογγυλοποιείται στο πλησιέ στερο τέταρτο της μονάδας. 2. Η επιδότηση επιτοκίου θα παρέχεται για χρονικό διάστημα ίσο με το ήμισυ της συνολικής διάρκειας του δανείου και μέχρι 10 έτη κατά ανώτατο όριο, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υποχρέωσης καταβολής της πρώτης δόσης. 3. Για την εξασφάλιση των δανείων θα εγγράφεται προσημείωση υποθήκης υπέρ της χρηματοδότριας τρά πεζας ίσο με το 110% του χορηγηθέντος δανείου. 3. Η προκαλούμενη δαπάνη η οποία δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί θα βαρύνει τον λογαριασμό του ν. 128/1975. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης παύουν να ισχύουν οι διατάξεις της κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθ / Για τα δάνεια που ήδη έχουν χορηγηθεί με βάση την ανωτέρω απόφαση, οι διατάξεις αυτής εξακολουθούν να ισχύουν. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση, όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει». Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Αριθμ. Φ.167/83306 (2) Σύσταση Θέσεων Στρατιωτικού Προσωπικού στο Εξω τερικό (Τελ Αβίβ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Έχοντας υπόψη : α. Τις διατάξεις του ν. 2292/1995, άρθρο 5, παρ. 19 ΦΕΚ 35/ τ. Α «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις». β. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 90 του «Κώδικα Νο μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργα να» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α ). γ. Το Π.δ 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α 57). δ. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ γών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432 Β ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ (ΦΕΚ 204 Β ) όμοια απόφαση. ε. Την υπ αριθμ. 10 γνωμάτευση της 3ης/ Συ νεδρίασης Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων. στ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Τροποποιούμε την υπ αριθμ. Φ. 167/3/96027/Σ. 285/ΥΕΘΑ/ ΓΕΕΘΑ/ΔΑΔ Κοινή Απόφαση Υπουργών Εξωτερικών, Εθνι κής Άμυνας και Οικονομικών (ΦΕΚ 127/ τ. Β ) μόνο σε ότι αφορά το προσωπικό στελέχωσης της θέσης Ακό λουθου Άμυνας (ΑΚΑΜ) Τελ Αβίβ, το οποίο θα προέρχεται από το Πολεμικό Ναυτικό και θα είναι βαθμού Πλοιάρχου, αντί Συνταγματάρχη του Στρατού Ξηράς. Άρθρο 2 1. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού. 2. Η δαπάνη που προκαλεί η Κοινή υπουργική απόφαση σύστασης της θέσης ΑΚΑΜ Τελ Αβίβ από το έτος 2008 και μετά θα καλύπτεται από πιστώσεις που θα εγγράφο νται για το σκοπό αυτό στους ΚΑΕ 0484, 0714 του Π/Υ ΓΕΝ αντί στους αντίστοιχους ΚΑΕ του Π/Υ ΓΕΣ. Άρθρο 3 Η ισχύς της αποφάσεως αυτής αρχίζει από τη δημο σίευσή της στην Εφημερίδα της ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Αθήνα, 26 Ιουλίου 2007 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Αριθμ. Φ.167/83307 (3) Σύσταση Θέσεων Στρατιωτικού Προσωπικού στο Εξω τερικό (Τυφλίδα Γεωργίας). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Έχοντας υπόψη : α. Τις διατάξεις του ν. 2292/1995, άρθρο 5, παρ. 19 ΦΕΚ 35/ τ. Α «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις».

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). γ. Το π.δ 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α 57). δ. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ Απόφασης ανάθεσης Αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομί ας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1432 Β ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ (ΦΕΚ 204 Β ) όμοια απόφαση. ε. Την υπ αριθμ. 10 γνωμάτευση της 3ης/ Συ νεδρίασης Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Τροποποιούμε το άρθρο 1 παράγραφος (2) της υπ αριθμ. Φ. 167/190688/Σ. 1742/ /ΥΕΘΑ/ ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΥΠ Κοινής Απόφασης Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Άμυ νας και Οικονομικών (ΦΕΚ 574/ τ. Β ), που αφορά τη σύσταση θέσης Ακόλουθου Άμυνας (ΑΚΑΜ) στην Τιφλίδα (Γεωργία), μόνο σε ότι αφορά το προσωπικό στελέχωσης της θέσης, το οποίο θα προέρχεται από το Στρατό Ξηράς και θα είναι βαθμού Συνταγματάρχη, αντί Πλοιάρχου ή Αντιπλοιάρχου του Πολεμικού Ναυτικού. Άρθρο 2 Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού. Άρθρο 3 Η ισχύς της αποφάσεως αυτής αρχίζει από τη δημο σίευσή της στην Εφημερίδα της ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Αθήνα, 26 Ιουλίου 2007 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Αριθμ /Δ4 (4) Λειτουργία Παραρτημάτων Νηπιαγωγείων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις : Του άρθρου 73 του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272/ τ.α ) «Αναδιάρθρωση των κλάδων του ταμείου συντάξεων μη χανικών και εργοληπτών δημοσίων έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας». 2. Την υπ αριθμ /ΣΤ5/ (Φ.Ε.Κ. 618 τ.β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ μοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 3. Τις προτάσεις των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας Εκπ/ σης. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Υπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε, από το σχολικό έτος , τη λειτουργία παραρτημάτων Νηπιαγωγείων της Διευθύν σεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά Νηπιαγωγείο και Δήμο ως εξής: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔHMO ΔΑΦΝΗΣ. 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΤΟΥ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΣ. 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΤΟΥ 35ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΣ. 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΤΟΥ 106ου ΝΗΠΙΑΓΩ ΓΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΣ. 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠ. ΑΘΗΝΩΝ (2 ΤΜΗΜΑΤΑ) ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ. 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 13ου 2/θ ΝΗΠ. ΒΥΡΩΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ. 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 12ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ 4ο ΝΗΠ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ. 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 12ου ΝΗΠ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠ. ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 13ου ΝΗΠ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΗΠ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΗΠ. ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡ ΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠ. ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠ. ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 12ου ΝΗΠ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 18ου ΝΗΠ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 1ου ΝΗΠ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠ. ΚΟΜΠΩΤΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΔΕΩΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΔΕΩΝΟΣ

4 21272 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΘΥΡΡΕΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΚΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 2/Θ 13ου ΝΗΠ. ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠ. ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΑΚΑΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 1ου 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠ. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 4ου 1/Θ ΟΛΟΗΜ. ΝΗΠ. Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 3ου 2/Θ ΟΛΟΗΜ. ΝΗΠ.ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 3ου 2/Θ ΝΗΠ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙ ΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΜΗΤΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑ ΦΗΡΕΩΣ 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 1/Θ ΝΗΠ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 2/Θ ΝΗΠ. ΣΚΟΥΛΗΚΑΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΗΓΑΔΑ ΚΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΥΚΩΝ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 1/Θ ΝΗΠ. Κ. ΓΕΡΑΚΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΛΙΚΑΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΥΚΩΝ 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 1/Θ ΝΗΠ. ΡΟΜΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΟΜΙΡΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΝΤΕΙΚΩΝ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 2/Θ ΝΗΠ. ΛΙΘΑΚΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΑΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠ. ΚΕΡΑΜΙΔΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΑΦΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓ. ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥ ΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΑΓΑΝΟΥ 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓ. ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΛΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓ. Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΜΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΕ ΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓ. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΚΙΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 9ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΥΚΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΕΩΝ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 13ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ) ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 25ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 23ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ (2 ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ) ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑ ΣΤΡΟΥ (ΓΑΛΗΝΗ) (2 ΤΜΗΜΑΤΑ) ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΑΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠ. Ι.Μ. ΡΩΜΑΝΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΑΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑΝΝΑ ΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΕΛΙΩΝ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΙΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΙΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΚ ΚΙΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΕΡ ΠΥΛΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΡΑ ΧΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 6ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 1ου ΝΗΠ. ΦΗΡΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ ΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩ ΓΕΙΟΥ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΩΝ ΜΗΛΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΜΟΥ ΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΑ ΧΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΒΡΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΕΥ ΘΕΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 1ου 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑ ΔΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙ ΣΜΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 8ου 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑ ΔΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙ ΣΜΑ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ ΧΡΥΣΟΚΕΛΛΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 1/Θ ΝΗΠ. ΘΟΥΡΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΩ ΑΜΦΕΙ ΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΥΛΑΛΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΥΡΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΛΑΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠ. ΑΝΩ ΘΕΡΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΕΔΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙ ΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΩ ΘΕΡΜΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΘΕΡΜΩΝ 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΝΩ ΘΕΡΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΩ ΘΕΡΜΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΘΕΡΜΩΝ 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΜΙΝΘΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΙΡΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΥΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΟΡΓΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙ ΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΥΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΩΡΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΥΚΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙ ΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΩΡΑΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΙΜ ΜΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΧΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΛΑΥΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΕΛΙΒΟΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΧΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 2ου 2/Θ ΝΗΠ. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΥ ΒΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 1/Θ ΝΗΠ. ΒΡΑΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΡΟΔΟΠΗΣ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΕΙΡΟΥ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΩΣΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΓΑ ΠΙ ΣΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΩΣΤΗ 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΩΣΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΑΝ ΘΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΩΣΤΗ 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΑΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓ. ΒΕΝΝΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΜΑΡΑΝΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΡΑΤΙΝΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΛ ΧΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΑΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΦΙΛΥΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΥΡΑΣ 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΑΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΑΡΜΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΗΠΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΚΑ ΛΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΑΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΣΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΥΡΑΣ 12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΑΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΡΓΑΝΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΗΣ 13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΑΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΥΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΗΣ 14. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΑΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΥΟΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΩ ΒΥΡΣΙΝΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΗΣ 15. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΕ ΧΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΧΡΟΥ 16. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΧΛΟΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΧΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΣΑΜΟΥ 1.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 2/Θ ΝΗΠ. ΧΡΙΣΤΟΥ ΡΑΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡ ΚΙΝΑΓΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΚΙΝΕ ΦΟΥΡΝΕ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕΜΠΡΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 10ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (2 ΤΜΗΜΑΤΑ) ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙ ΑΜΕΡΙΣΜΑ ΧΑΛΕΠΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Μαρούσι, 1 Αυγούστου 2007 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ

6 21274 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. ΙΕ/οικ /Π/11/1/94/Ν.2601/98 (5) Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους και έναρξη παρα γωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΑΝΝΙ ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Την υπ αριθμ. ΙΕ/10250/Π11/1/94/ν. 2601/98/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, ολοκληρώθηκε επένδυση της εταιρείας «ΑNNITA ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αναφέ ρεται στον εκσυγχρονισμό της ξενοδοχειακής μονάδας «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ», 2* (αστέρων), πρώην Γ Τάξης, το οποίο βρίσκεται στην τοποθεσία «ΜΕΛΙΤΣΑ ΠΕΡΟΥ ΛΑΔΩΝ», του Δήμου ΕΣΠΕΡΙΩΝ, Νομού ΚΕΡΚΥΡΑΣ, σημε ρινής συνολικής δυναμικότητος 87 δωματίων 144 κλινών (ο εκσυγχρονισμός αφορούσε 48 δωμάτια 79 κλίνες). 2. Το συνολικό ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται στο ποσό των πεντακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και τρι άντα λεπτών ( ,30 ). 3. Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των εκα τόν σαράντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και πενήντα επτά λεπτών ( ,57 ) και αποτελεί ποσοστό 25,00% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. 4. Η ιδία συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των τετρακο σίων σαράντα οκτώ χιλιάδων δεκαοκτώ ευρώ και εβδο μήντα τριών λεπτών ( ,73 ) και αποτελεί ποσοστό 75#0% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. 5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η και ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας ορίστηκε η Εγκρίνουμε την καταβολή του υπολοίπου της επι χορήγησης ποσού εβδομήντα μίας χιλιάδων εκατόν τριάντα επτά ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (71.137,88 ). Το ποσό αυτό προκύπτει μετά την παρακράτηση 4, δηλαδή ποσού διακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (285,69 ), σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.22 του Ν.2601/1998 για επιχορήγηση ποσού εβδο μήντα μίας χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι τριών ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (71.423,57 ). 7. Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνω μοδοτικής Επιτροπής (πρακτικά 81ης συνεδρίασης/ ), της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004. Κέρκυρα, 31 Ιουλίου 2007 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ Αριθμ. 164/2007 (6) Καθορισμός των αριθμητικών τιμών των μοναδιαίων χρεώσεων ΜΧΠΕ και ΜΧΕΜΣ, για το Έτος Αξιοπιστί ας Οκτώβριος 2007 Σεπτέμβριος Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστή ματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/2005), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 3. Την υπ αριθμ. Ο 12472/ γνωμοδότηση της ΡΑΕ επί του καθορισμού του Μοναδιαίου Τιμήματος Πληρωμής Ισχύος. 4. Την υπ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/1574/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 130/2006) επί του καθορι σμού του Μοναδιαίου Τιμήματος Πληρωμής Ισχύος. 5. Την υπ αριθμ. 218/2006 απόφαση της ΡΑΕ επί του καθορισμού των αριθμητικών τιμών των μοναδιαίων χρεώσεων ΜΧΠΕ και ΜΧΕΜΣ, για το Έτος Αξιοπιστίας Οκτώβριος 2006 Σεπτέμβριος Σκέφθηκε ως εξής: Επειδή οι αριθμητικές τιμές της Μοναδιαίας Χρέωσης Παροχής Εγγύησης (ΜΧΠΕ) και της Μοναδιαίας Χρέωσης Ετήσιας Μη Συμμόρφωσης (ΜΧΕΜΣ) καθορίζουν, σε συνδυα σμό με το μέγιστο ωριαίο μέγεθος ισχύος για το οποίο δεν προσκομίστηκαν εγγυήσεις επαρκούς ισχύος και τον αριθμό ημερών της μη συμμόρφωσης, το ύψος των χρεώσεων μη συμμόρφωσης των Εκπροσώπων Φορτίου, δηλαδή το ύψος των προστίμων που θα κληθούν να καταβάλλουν οι Εκπρό σωποι Φορτίου, που δεν προσκομίζουν επαρκείς εγγυήσεις για την εκπλήρωση της Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος τους. Η χρέωση αυτή πρακτικά αντιστοιχεί στην ανώτατη τιμή που θα δεχόταν να καταβάλλει ένας Εκπρόσωπος Φορτίου για την σύναψη μιας ΣΔΙ με έναν Παραγωγό, καθώς εάν οι αγοραίες τιμές των ΑΔΙ υπερβαίνουν την τιμή αυτή, ο Εκπρόσωπος Φορτίου θα προτιμήσει να μην συνάψει ΣΔΙ αλλά να καταβάλλει τη Χρέωση Μη Συμμόρφωσης. Επειδή κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/2005) και ειδικότερα του Άρθρου 331, η υποχρέωση προ σκόμισης εγγυήσεων διαθεσιμότητας επαρκούς ισχύος των Εκπροσώπων Φορτίου, έως την Πέμπτη Μέρα Αναφοράς, είναι δυνατόν να εκπληρώνεται μέσω της σύναψης Σύμβα ση Συμμετοχής στο Μεταβατικό Μηχανισμό Διασφάλισης Ισχύος με τον Διαχειριστή του Συστήματος, κατά την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει τίμημα στον Διαχειριστή του Συστήματος το οποίο καθορίζεται αναλό γως της Υποχρέωσης Επάρκειας Φορτίου του εκπροσώπου αυτού κατά τις διατάξεις κατά το Άρθρο 222 του ΚΔΣΣΗΕ, πολλαπλασιαζόμενης με το Μοναδιαίο Τίμημα Πληρωμής Ισχύος και με Συντελεστή Εξομάλυνσης, τα οποία προσ διορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις κατά το Άρθρο 333 του ΚΔΣΣΗΕ. Επομένως η ανώτατη τιμή που θα δεχόταν να καταβάλλει ένας Εκπρόσωπος Φορτίου για την κάλυψη των Υποχρεώσεων Επάρκειας Ισχύος του κατά τη Μετα βατική Περίοδο, δεδομένου ότι η μέγιστη τιμή που μπορεί να λαμβάνει ο Συντελεστής Εξομάλυνσης είναι ίση με 1, θα ήταν ίση με το Μοναδιαίο Τίμημα Πληρωμής Ισχύος. Επειδή με την υπ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/1574/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 130/2006) η αριθμητική τιμή του Μοναδιαίου Τιμήματος Πληρωμής Ισχύος καθορίστηκε σε τριάντα πέντε χιλιάδες Ευρώ ανά Μεγαβάτ καθαρής και διαθέσιμης ισχύος και έτος ( / MW έτος). Επειδή με την 218/2006 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β 1620/2006) επί του καθορισμού των αριθμητικών τιμών των μοναδιαίων χρεώσεων ΜΧΠΕ και ΜΧΕΜΣ, για το Έτος Αξιοπιστίας Οκτώβριος 2006 Σεπτέμβριος 2007 η αριθμητική τιμή τους καθορίστηκε σε ενενήντα πέ ντε ευρώ και ενενήντα λεπτά ανά Μεγαβάτ καθαρής και διαθέσιμης ισχύος και Ημέρα Κατανομής (95,90 / MW Ημέρα Κατανομής), αποφασίζει: 1. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το Άρθρο 224 παράγραφος (4) του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήμα

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως τροποποιή θηκε και ισχύει, για τον καθορισμό της αριθμητικής τιμής του ΜΧΠΕ κατά τη χρονική περίοδο από 1ης Οκτωβρίου 2007 έως την 30η Σεπτεμβρίου 2008 σε ενενήντα πέντε ευρώ και ενε νήντα λεπτά ανά Μεγαβάτ καθαρής και διαθέσιμης ισχύος και Ημέρα Κατανομής (95,90 / MW Ημέρα Κατανομής). 2. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το Άρθρο 224 παράγραφος (7) του Κώδικα Διαχείρισης του Συ στήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τον καθορισμό της αριθ μητικής τιμής του ΜΧΕΜΣ κατά τη χρονική περίοδο από 1ης Οκτωβρίου 2007 έως την 30η Σεπτεμβρίου 2008 σε ενενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά ανά Μεγαβάτ καθαρής και διαθέσιμης ισχύος και Ημέρα Κατανομής (95,90 / MW Ημέρα Κατανομής). Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 Ο Πρόεδρος Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Αριθμ. 116 (7) Συγκρότηση Ηγουμενοσυμβουλίου Ιεράς Μονής Μετα μορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου. Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Έχοντες υπ όψιν τα διαλαμβανόμενα: 1) στο άρθρο 39 του ν. 590/1977 (ΦΕΚ Α 146) 2) στο άρθρο 18 του Εσωτερικού Κανονισμού της Ιε ράς Κοινοβιακής Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σκάλας Ναυπακτίας (περιοδ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ τεύχ. 1/ , σελ ) 3) στο από υπ αριθμ. 4 Πρακτικό της Ολομε λείας της Αδελφότητος 4) στο 5 παρ. 2 περ. ιβ «του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α 131). 5) την εκκρεμή υπ αριθμ. 170/2007 αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ του Γέροντος ημών Σπυρίδωνος Λογο θέτη κατά της αποφάσεως 9/2006 του Δευτεροβαθμίου διά πρεσβυτέρους, διακόνους και Μοναχούς Συνοδικού Δικαστηρίου της Εκκλησίας της Ελλάδος και την μη χορήγηση αναστολής εκτελέσεώς της. Συγκροτούμε σε σώμα το Ηγουμενοσυμβούλιον της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου συγκείμενον εκ των κατωτέρω μελών και υπό τις εκτι θέμενες ιδιότητες αυτών ως ακολούθως: Αρχιμ. Σπυρίδων Λογοθέτης, Ηγούμενος και Πρόεδρος του Ηγουμενοσυμβουλίου. Αρχιμ. Ιερώνυμος Δελημάρης, μέλος (Ηγουμενοσύμ βουλος). Αρχιμ. Νεκτάριος Γκολιόπουλος, μέλος (Ηγουμενο σύμβουλος). Εν τη Ιερά Μονή, τη 28 Ιουλίου 2007 Ο Ηγούμενος Αρχιμανδρίτης ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ο Γραμματέας Αρχιμανδρίτης ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

8 21276 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 14 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1104 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Η ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 281 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3191 16 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο στήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Θεσσαλίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1816 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1182 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης πε ριουσιακής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 543 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 37353/2375 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δαπάνες μετακινήσεων.... 1 Τροποποίηση της αριθ. 2/21379/4 4 2001 (ΦΕΚ 448/ 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 21 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 309891 Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 8 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης από δοσης του φόρου που παρακρατείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1789 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΠΡΩΤΟ ΒΟΥΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε.» στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 347 21 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Γεvικoύ Πoλεoδoμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 752 19 Αυγούστου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 0910032189 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 106 9 Μαΐου 2011 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 27 Ιουνίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4268 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 35 14 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.113385 Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18 8 14 «Βραχυπρό θεσμα και Μακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 293 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16041 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1144 29 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 16599/20.4.2007 απόφασης Υπουρ γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Έγκριση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2467 17 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ α) Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας, στο ΔΕΣΦΑ ΑΕ, για το σύνολο των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2239 6 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Εξόδων ορι σμένων Δ.Ο.Υ. Α Τάξεως και μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 Σήμερα στις 10.04.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Ιωάννινα, στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1170 18 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 973/64400 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της Δράσης 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα Πληροφορίες : Τηλέφωνο :2103332267/2103332399

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1617 31 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001062ΕΞ 2015/Χ.Π. 2412 Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχο

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18647 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1370 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δι καιούχων προς επιστροφή προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1412 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ. ΙΕ/18721/2583/50139/19 5 2008 απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 22 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3724/162303 Εθνικά μέτρα και παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφί μων ζωϊκής προέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 892 22 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση Κέντρου κατάλληλου για την εμφύτευ ση Κοχλιακών Εμφυτευμάτων... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 235 29 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 144. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α 160)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα